marec 2011
ročník 19.
číslo 56.
História a súčasnosť
„Fašiangári“ chodili po Vrbovciach naposledy vo
februári 2007. Obnoví sa u nás tradícia fašiangov?
Vážení čitatelia, vedenie redakcie Vrbovčana vytvára
počínajúc dnešným dňom novú foto–rubriku pod názvom:
„História a súčasnosť. Cieľom tejto novej rubriky bude
s využitím dobových fotografií porovnávať minulosť
a súčasnosť rozvoja Vrboviec a Chvojnice. Postupne budeme
zverejňovať vývoj dobovej a súčasnej architektúry a urbanistiky, niektoré druhy remesiel, ľudové kroje, rôzne zvyky
a obyčaje ako aj minulé a súčasné kopanické osídlenia.
Máme však veľkú prosbu, hlavne pokiaľ sa to týka kopanického osídlenia. Ak máte doma staré fotografie, alebo negatívy z vašich domov i hospodárskych budov, zapožičajte
nám ich. Pri ceste do dediny ich prineste na obecné úrady,
my si ich prefotíme a obratom Vám ich vrátime. Za ochotu
a pochopenie Vám vopred ďakujeme.
Fašiangári z roku 1935
Maškarný ples
Tradične ako každý rok Únia žien v spolupráci
s Obecným úradom v Chvojnici pripravili poobede pre deti
a večer pre dospelých v krásne vyzdobenom kultúrnom
dome „Maškarný ples“. Tento rok bolo veľmi veľa masiek.
Deti boli obdarované krásnymi cenami a bohatou tombolou.
Popri disco-hudbe a občerstvení sa deti i rodičia zabávali do
večerných hodín. Večer ich vystriedali trochu staršie masky,
ktoré výborne bavili hostí. Do bohatej tomboly prispeli
sponzori, ale hlavne členky Únie žien v Chvojnici, ktorým
patrí veľké ďakujem a nie len za tombolu, ale i za ich veľkú
obetavú prácu, vďaka ktorej sa rozvíja kultúrny život v obci.
D.Šišková
Na tejto menej kvalitnej dobovej fotografii z roku 1935 je zaznamenaná časť Vrboviec, nazývaná Záhrady, Kút ako aj lokalita
Záhumeníc horného konca, cintorín a Zápasečie.
Súčasná fotografia zo začiatku tohto storočia /2006/.
Zaznamenáva dnešné sídlisko „Záhrady“, staršiu ale podstatne
obnovenú časť Kúta a novú ulicu smerom na Myjavu cez Junasov.
V ľavej časti v pozadí je bývalý hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva, dnes podnikateľský areál. Aký je v záberoch
rozdiel, posúďte sami.
Vrbovčan
2
Marec – mesiac knihy
Sčítanie obyvateľov 2011
Už málokto vie, že aj kniha má v marci svoj sviatok. Veď
dobrá kniha je to najkrajšie, čo môžeme niekomu darovať.
Naša obecná knižnica každý rok rozširuje knižničný fond
o novinky, aby aj tí, ktorí si knihu nemôžu kúpiť, si ju mohli
prečítať. V roku 2010 bolo evidovaných 83 členov, z toho
44 detí a mládeže do 15 rokov, 16 študentov a dôchodcov,
23 dospelých. Je k dispozícii 7 320 knižničných titulov rozčlenených do rôznych žánrov (beletria, fauna, flóra, dobrodružná, technická a náučná literatúra). Dotácia na nákup
kníh v roku 2010 bola vo výške 330,00 EUR, z čoho bolo
zakúpených 31 kníh.
Veľký záujem bol o využitie počítačov a internetu.
Počítače boli maximálne využité. Návštevníkov stále pribúda a tešíme sa na nových členov.
knihovník
po desiatich rokoch sa opätovne uskutoční v Slovenskej
republike sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Určite ste
veľa informácií zachytili prostredníctvom rozhlasu, televízie
a tlače, preto s celým postupom a podrobnosťami Vás nebudeme zaťažovať.
Chceme Vás hlavne oboznámiť s tým, že samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári, v obci Vrbovce to budú občania z obce, ktorých prevažne všetci poznáte, napriek tomu
však bude ich povinnosťou preukázať sa osobitným poverením. Pracovať začnú od 13. mája 2011, kedy začnú navštevovať domácnosti. Bývajúcim členom v domácnosti odovzdajú sčítacie tlačivá, poučia Vás o spôsobe vypĺňania, prípadne pomôžu. Pri druhej návšteve komisári od Vás prevezmú vyplnené tlačivá najneskôr do 6. júna 2011. Novinkou
je možnosť elektronického vyplnenia sčítacích formulárov.
Túto skutočnosť občania nahlásia sčítaciemu komisárovi,
ktorý im pre tento účel odovzdá identifikátor s overovacím
heslom a v prípade potreby Vás poučí.
Ak by Vašu domácnosť navštívil pred 13. májom 2011
niekto, kto by sa predstavoval ako sčítací komisár, tohto
neakceptujte, nevpúšťajte ich do svojich domácností.
Anna Horňáková
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Vrbovce
Zo slávnostného zasadnutia dňa 17.12.2010 vyberáme:
OZ konštatuje, že
- novozvolený starosta obce Vrbovce Ing. Samuel Redecha zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Dušan Beblavý, Mgr.
Dušan Eláš, Ján Filka, Mgr. Pavla Horňáková, Róbert Patinka,
Peter Sabota, Boris Trizuliak, Ján Valášek zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva /p.Robert Adamek
zložil sľub dodatočne/
poveruje
- poslankyňu Mgr. Pavlu Horňákovú zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
určuje
- v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom uznesením č. 26/B/10 mesačný plat starostu vo výške
2,20 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
- sobotu ako dobu uzavretia manželstva
- sobášnu miestnosť v budove Obecného úradu Vrbovce ako miesto uzavretia manželstva
schvaľuje
sobášiacich Ing. Samuela Redechu – starostu obce a poslanca
Mgr. Dušana Eliáša
Zo zasadnutia dňa 28.1.2011 vyberáme:
V prijatých uzneseniach OZ schvaľuje
- Programový rozpočet pre roky 2011 – 2013.
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení.
1. Poplatok za spotrebu vody pre domácnosť pripojenú na obecný
vodovod Vrbovce na rok 2011 vo výške 0,70 € za 1 m3 s účinnosťou od 1.1.2011.
2. Poplatok za údržbu vodomeru pre domácnosť pripojenú na
obecný vodovod Vrbovce vo výške 4 €/ rok s účinnosťou od
1.1.2001.
3. Najnižšiu sadzbu poplatkov za odber vody a poplatku za údržbu vodomeru vrátane pre domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce vo výške 10 €/rok s účinnosťou od 1.1.2011.
- Finančný príspevok Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
ZO Myjava, vo výške 33 €.
- Zrušenie Zásad hospodárenia odmeňovania poslancov OZ
Vrbovce č. 1/2010 zo dňa 7.7.2010
berie na vedomie
- Požiadavku banky Dexia na zaplatenie ročnej zálohy na úroky
za úver poskytnutý v rámci projektu 4CYKLOREGIO pre obec
Vrbovce vo výške 3219,41 €.
- Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku
2010.
deleguje
- Členov školskej rady poslancov Mgr. Dušana Eliáša, Dušana
Beblavého, Petra Sabotu.
nesúhlasí
- Aby v zápisnici zo zasadnutia boli zverejnení menovite poslanci s výsledkom ich hlasovania.
V bode Finančné sa okrem poplatkov spojených s odberom pitnej vody prejednávala i žiadosť Jaroslavy Horňákovej, Vrbovce
a Zuzany Klčovej, Myjava o odpredaj časti obecného pozemku
p.č. 500 vo výmere cca 255 m2.
V bode Rôzne bolo prerokované okrem iného na návrh p. Roberta
Adamka zriadenie troch komisií: komisiu pre činnosť školy, sociálnych vecí, kultúry a športu, komisiu finančnej kontroly a výberového konania, komisiu pre rozvoj obce, životného prostredia
a výstavby. V týchto by pracovali občania z obce, ale i tí ktorí
majú v obci nejaké majetkové právo. Pri prejednávaní správy
hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2010 bolo
navrhnuté prehodnotenie niektorých nájomných zmlúv a zváženie
možnosti odpredaja niektorých nehnuteľností.
V bode Diskusia bolo okrem iného dané na zváženie opätovné
zavedenia poplatku za psov, hovorilo sa aj o problémoch dopravy mikrobusom.
MH
Vrbovčan
3
Chvojnická zabíjačka
Memoriál Vladislava Praženku
Dňa 8.januára 2011 sa v našej obci uskutočnila prvá oficiálna zabíjačka. Varili sa samé zabíjačkové špeciality ako
ovarová polievka, kapustnica, pieklo sa mäso i klobásky.
Dňa 8.januára 2011 sa v pohostinstve U Gumoša vo
Vrbovciach uskutočnil tradičný mariášový turnaj. Turnaj bol
nazvaný na počesť zosnulého Vladislava Praženku, v hostinci ktorého sa turnaj každoročne konal. Turnaja sa zúčastnilo
dvadsaťštyri hráčov z Vrboviec, MČ Šance, Senice
a Chvojnice. Celý turnaj sa niesol v priateľskom duchu,
takže nevznikli žiadne slovné a ani iné nezrovnalosti. Hralo
sa vyraďovacím systémom. Pred finálovým kolom sa podávalo občerstvenie, za prípravu ktorého by som chcel poďakovať Miroslavovi Mišíkovi. Zároveň by som chcel poďakovať celému organizačnému tímu hlavne M. Škodáčkovi
a J. Sládečkovi za hladký priebeh turnaja.
Výsledky turnaja :
1. miesto - Ľuboš Zríny, Valúšska dolina
2. miesto - Ján Patinka, Vrbovce
3. miesto - Ján Zelenák, Vrbovce
4. miesto - Martin Škodáček, Senica
Gurmánov na ochutnávku bolo viac než dosť. Zišli sa nielen
domáci Chvojničiari, ale prišli aj ochutnávači z Vrboviec,
chatári a podnikatelia z blízkeho i ďalekého okolia. Aby nám
všetkým dobre vytrávilo, tak nám do tanca hrala hudobná
skupina „StarsDuo“ z Vrboviec. Týmto sa chcem v mene
svojom i celého obecného zastupiteľstva poďakovať hlavne
mäsiarom pánovi Jánovi Pánikovi a Pavlovi Mišíkovi, pod
taktovkou ktorých sa tieto špeciality vyrábali. Ale nesmiem
zabudnúť ani na pomocníčky z radov žien, ktoré nám asistovali pri dochucovaní výrobkov z prasiatka, na obsluhu
zúčastnených gurmánov a umývačky v kuchyni. Aj týmto
všetkým patrí vďaka za nezištnú pomoc pri realizácii zabíjačky a za to, že bola úspešná.
Starosta obce Chvojnica
Marian Kollár
My už ráno neplačeme...
Nie je to až tak dávno, čo po prvýkrát vkročili do našej
škôlky nové, trošku vystrašené detské tváričky. 14 úplných
začiatočníkov, ktorí sú na štarte v celoživotnom vzdelávaní.
Privítalo ich 17, už „starých“, ostrieľaných škôlkarov a 3
pani učiteľky. Každý začiatok je ťažký. Nielen deti sa spočiatku ťažko lúčili a neraz plakali na maminkinom či
tatkovom ramene, ale aj rodičom sa občas zablysla slza
v oku, keď opúšťali svoju ratolesť na celý deň.
(pokračovanie na str. 4)
Teda putovný mariášový pohár nám tento krát cestoval
do Chvojnice, kde pobudne až do budúceho ročníka. Na
záver by som ešte chcel poďakovať sponzorom a to
I. Rybnikárovi, M. Škodáčkovi a P. Kožíkovi za hodnotné
vecné ceny. Všetkým hráčom prajem pevné zdravie, veľa
mariášových úspechov a teším sa na ďalšie ročníky turnaja.
Roman Mocko
Dňa 2.2.2011 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka v jedálni ZŠ Vrbovce. Deti sprevádzali rozprávkové postavičky,
s ktorými plnili rôzne úlohy. Do 1. ročníka sa zapísalo
11 detí.
Vrbovčan
4
My už ráno neplačeme...
(dokončenie zo str. 3)
Ale to už je za nami. Zvládli sme to! Odvtedy sme toho
spolu už veľa zažili.
V októbri sme usporiadali v škôlke dyňovú párty, kde si
deti s pomocou rodičov vyrezali z dýň rôzne strašidielka,
z gaštanov a iných prírodnín vyrobili lesných mužíčkov
a rôzne zvieratká. Kreatívne maminy robili rôzne aranžmány. Deti si pomaškrtili na keksíkoch, teplom čajíku a dosýta
sa vybláznili pri hudbe. Na záver sme si s výtvormi vyzdobili záhradu a spoločne sa odfotografovali.
O niečo neskôr sme absolvovali hallowenský pochod
a diskotéku na námestí. Koncom novembra a začiatkom
decembra nám takmer prekazila prípravy na mikulášsky
večierok zvýšená chorobnosť. No my sme sa nedali a 10.
decembra sme besiedku uskutočnili aj s bohatým programom pre Mikuláša a rodičov. Zišli sme sa takmer všetci
a Mikuláš deti odmenil nielen sladkosťami, ale i množstvom
hračiek. Pripravená bola aj bohatá tombola, párky v rožkoch, čaj a veľa sladkých dobrôt, ktoré priniesli rodičia.
(ďakujeme)
O pár dní neskôr deti dostali ďalší darček v podobe divadelného predstavenia priamo v našej škôlke. Bola to milá
rozlúčka so starým rokom.
Počas zimných prázdnin sme nezaháľali a deťom sme pripravili ďalšie prekvapenie. Čakala na nich nová podlahová
krytina v šatni, nové armatúry, opravené skrinky, vymenený
radiátor, nový nábytok,...
Po zimných prázdninách prekvapila deti nová pani učiteľka Mgr. Lenka Plaskoňová, ktorá bola prijatá už na plný
úväzok. Pribudli nám aj nové starosti a povinnosti súvisiace
s prevádzkou a chodom MŠ, preto sme za plný úväzok novej
pani učiteľky veľmi vďační.
Začiatkom januára sme sa museli popasovať v škôlke
s našimi plynovými kotlami, ktoré odmietli kúriť. Pán školník mal plné ruky práce nielen vo dne, ale často krát i v noci
a počas víkendov. Týmto by sme mu chceli poďakovať za
jeho obetavú prácu.
2. februára absolvovali predškoláci zápis do prvého ročníka. Tento rok sa rozlúčime s desiatimi deťmi. Budeme im
držať palce, priať veľa úspechov a radosti v ZŠ. V tomto
období nás čakajú ešte ďalšie akcie ako maškarný ples, príprava na súťaž „Múdre hlávky“, plavecký výcvik,...
Nuž, zvládli sme toho naozaj dosť. Teraz sa už tešíme na
jar, keď všetko ožije, rozžiari sa a rozveselí. Na konci školského roka usporiadame výlet, rozlúčku s predškolákmi
a pomaly sa budeme pripravovať zasa na nové vystrašené
tváričky.
Eva Eliášová
Ej, na Vrbovcoch pjekne hrajú ej, aj
tam pjekne tancujú...
Chalupa, Martin Horňák, Ján Križan, Šandor Držka, brat
huslistu Pavla Držku. V roku 1967 vznikla pod vedením
Jána Kavického - trubka, inštrumentálna skupina v zložení:
Ján Klvač a Ján Sládek - saxafón, neskoršie Jána Sládka
vystriedal Pavol Sládek a Ján Sládeček - trombón, Ján
Jediný - acordeon, Pavol Vaňa - bicie. Na bicie alternoval
p.Vaňu p. Malášek z Myjavy. Táto skupina nazývaná často
„Zlatou“ bavila ľudí nielen na Vrbovciach, ale i v širokom
okolí celé desaťročia.
Zlatá muzika /šestka/ pod vedením p. Jána Kavického
Pri tejto príležitosti je potrebné znovu pripomenúť a zvýrazniť osobnosť a poslanie pána Jána Bjelku, ktorý obetavo
a často i na úkor svojho voľného času vychoval desiatky
mladých hudobníkov, v ktorých formoval nielen lásku
k hudbe, ale i profesionalitu ovládania hudobných nástrojov,
za čo sú mu doteraz mnohí vďační. V priebehu jeho pôsobenia založil a vyškolil niekoľko inštrumentálnych skupín,
ktoré i keď nie v dlhšom trvaní zabávali mládež a často
i dospelých. Veľa jeho odchovancov pôsobí dodnes, hlavne
v hre na akordeónoch. Po skončení účinkovania skupiny
Jána Kavického nastal v obci na hudobnom poli určitý úpadok. Na hudobnú scénu sa postupne dostali do popredia
elektrofonické nástroje, hlavne gitary a varhany /klávesy/.
Neskoršie nastúpili i elektronické bicie a upravovaný spev.
V deväťdesiatych rokoch sa niekoľko bývalých muzikantov
zišlo a založilo skupinu pre vlastné potešenie s tým, že
eventuálne budú vystupovať pre seba a priateľov pri príležitosti osláv životných jubileí a pod. Skupina si dala názov
Vrbovčianska šestka, neskoršie tento názov zmenila na
„Vrbovčané“. Túto skupinu viedol Jozef Škorňa - trubka, jej
členovia boli Ján Klvač - saxafón, Martin Patinka - klarinet,
Ján Vaňa - baskrídlovka, Milan Trizuliak - acordeón a Pavol
Vaňa - bicie. Neskoršie sa k tejto skupine pripojili i Peter
Filka - kontrabas a tuba a Rastislav Vaňa - basová gitara.
(pokračovanie na str. 5)
Pokračovanie článku z minulého čísla „Zo života vrbovčianskych hudieb a jednotlivých hudobníkov“
Okrem uvedených väčších orchestrov sa v druhej polovici minulého storočia vytvárali menšie ľudové inštrumentálne skupiny v rôznom zložení. Bolo to často ovplyvnené priestormi, kde tieto skupiny vystupovali, ale i finančnými
možnosťami objednávateľa. Neviem prečo, ale mnohí miestni občania nazývali tieto skupiny ako Jazz /Džez/. Do
takýchto skupín je možné zaradiť i skupinu, ktorá pôsobila
v rokoch 1930 - 1938 v zložení: Pavol Sládeček, Juraj
Vrbovčianska šestka pod vedením Ing. Jozefa Škorňu
Vrbovčan
Ej, na Vrbovcoch pjekne hrajú ej, aj
tam pjekne tancujú...
(dokončenie zo str. 4)
Skupina svoje ciele a poslanie naplnila. Bavila ľudí nielen
na oslavách, ale i na zábavách a svadbách.
Po príchode do evanjelického cirkevného zboru založil
pán farár Hvožďara z evanjelickej mládeže dychovú hudbu
„Jubiláte“ a neskoršie dychové kvinteto, ktoré pôsobí
dodnes. Tieto vo väčšine pôsobia na religióznom poli nielen
v našom cirkevnom zbore, ale i po celom Slovensku
i v zahraničí.
Záverom by sme chceli zamerať pozornosť našich čitateľov na dve súčasné aktívne hudobné telesá, ktoré šíria dobré
meno Vrbovciam a poskytujú nielen našim občanom potešenie a radosť z dobrej zábavy. Ide predovšetkým o skupinu
3Band pod vedením Petra Marečka - klávesové nástroje.
Skupina 3Band pod vedením p. Petra Marečka
Ďalej v nej účinkujú Peter Filka - gitara a spev, Jaroslav
Ševečka - bicie a speváčka Alenka Chašáková. Táto skupina
sleduje moderné trendy súčasnej pop muziky, ale prezentuje
i niektoré populárne skladby ľudoviek. Účinkuje na rôznych
podujatiach, zábavách, spoločenských večierkoch, oslavách
i svadbách. Druhou súčasne pôsobiacou skupinou je
dychovka, ktorá nesie názov „Vrbovčané“.
5
Náš čas a nádej
V napätí moderného spôsobu života, aký teraz vedieme,
je otázka hospodárenia s časom veľmi dôležitá.
Častokrát sa ponáhľame, aby sme ušetrili čo i len 10
minút. Ak sa nám však do cesty postaví prekážka, ktorá by
nás mohla zdržať, stávame sa netrpezlivými a malichernými.
To všetko len pre pár minút, ktoré aj tak veľakrát premrháme na internete alebo pri televízii. Večer zistíme, že sme
toho zase veľa nestihli a frustrovaní si ideme ľahnúť. Lásku
si vyznáme cez sms, komunikujeme cez chat a do očí si
nemáme čo povedať. Trápia nás účty a kariéra. V schránkach
sa nám hromadia maily, lebo „nemáme čas“ odpísať. Na
polici sa kopia knihy, lebo „nemáme čas“ čítať. Nevieme,
ako vonia príroda, lebo „nemáme čas“ si k nej privoňať. Čím
viac chceme stihnúť, tým menej stihneme. Venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Robíme veľa fotografií, ale už si ich ani neprezeráme. Napálime ich na CD a tým
sa to končí. Počítače máme plné hudby, na ktorú nemáme
čas. Televízia nám ponúka množstvo televíznych kanálov,
ktoré akoby jedna mater mala. Namiesto zábavy stres. Stále
kontrolujeme mobil, či nám niekto nevolal. Nevieme sa
zastaviť a uvedomiť si hodnotu vecí. Ale dokedy to vydržíme?
Skúsme sa z toho večného naháňania časi vymaniť, vypnúť mobily, počítače a využiť chvíľku na duchovné sústredenie. Skúsme si urobiť čas na Pána Boha a využiť pôstne
obdobie na zamyslenie sa. Nezabúdajme, že Boh má pre nás
čas vždy!
Pán Boh na nás myslel vždy. Vo svojom synovi Ježišovi
Kristovi sa stal človekom, aby sa nám tak čo najviac priblížil. On – Boží syn, mal o každého z nás taký záujem, že pre
nás opustil nebeskú slávu a za nás podstúpil jednu z najkrutejších smrtí, akú si kedy človek vymyslel. Ježiš Kristus
položil svoj život na kríži za nás hriešnikov, aby nás vykúpil svojou krvou a zasľúbil: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28, 20)
Urobme si preto každý deň čas na to najdôležitejšie - na
Boha, a On nám dá čas na všetko potrebné. Veď náš čas je v
Božích rukách! Jedine s ním môžeme prežiť veľkonočné
tajomstvo – vzkriesenie – čiže nádej. Nádej, ktorá nesklame!
Petra Prelcová
Pozvanie na pôstne večierne
a služby Božie
Dychovka „Vrbovčané“
Zameriava sa skôr na osvedčené skladby pre menšie
dychové súbory. Jej členmi sú: Pavol Valúch, Dušan Vaňa,
Ján Kuchta, Ján Mikláš, Ján Blaho a Dušan Malášek
z Myjavy a kapelník Radoslav Muller z Chvojnice. Kapela
vystupuje na väčších spoločenských podujatiach, akými sú
posedenia dôchodcov, vystúpenia na jarmokoch a športových súťažiach. Niekoľko mladých žiakov navštevuje ľudovú hudobnú školu v Myjave. Očakávame, že v budúcnosti
naviažu na tradície predchodcov vrbovčianskych hudobníkov a aktívne sa zapoja do hudobného života v obci.
M. Patinka, J. Gavorník
Evanjelický a.v. cirkevný zbor Vás pozýva na pôstne
večierne do evanjelického kostola, ktoré sa budú konať
každý piatok v období pôstu o 17.30 hod., ďalej Vás
pozýva na pašiové služby Božie spojené s Večerou
Pánovou a s požehnaním detí na Veľký piatok
o 10.00 hod.
Na Smrtnú a Kvetnú nedeľu, ako i na Veľký piatok si
nezabudnite so sebou priniesť pašie.
Radosť zo vzkriesenia príďte spoločne prežiť na slávnostné služby Božie na Veľkonočnú nedeľu
a Veľkonočný pondelok o 10.00 hod.
Vrbovčan
6
Prirodzenosť je neakceptovateľná!
Musím povedať, že veľa ľudí s mojimi názormi nesúhlasí. Sú takí, čo ma dokonca prestali aj zdraviť. Vôbec im to
však nezazlievam. Veď predsa každý ťažko znáša kritiku.
O to viacej ma ale teší záujem ľudí, ktorí sa neboja prejaviť
svoj názor a v mnohom so mnou súhlasia.
Prirodzenou ľudskou vlastnosťou a hlavne u nás
Slovákov je: „Brániť sa zmenám“. Je to v mnohých z nás
akosi hlboko zakorenené ešte z čias, keď sme boli hoc aj za
malú odlišnosť okamžite tvrdo perzekuovaní. Síce sa radím
k mladšej generácii, avšak totalitná doba ma poznačila viac,
ako by si hocikto mohol myslieť. Mám preto právo čo-to
hovoriť aj o veciach, ktoré sa z našich životov vykorenia až
vymretím niekoľkých generácii. Myslím tým dlhodobo zaužívané choré zvyky, spôsoby riešenia vecí a neschopnosť
flexibilne sa prispôsobiť novým výzvam a trendom.
Dňa 14.1.2011 sa otvoril prostredníctvom mladých ambicióznych a šikovných ľudí u nás v obci kurz anglického jazyka. Zodpovedne musím prehlásiť, že úprimnosť, charizma
a energia vyžarujúca z lektorky Jarky Trizuliakovej na mne
zanechala nečakane pozitívnu stopu. „Ďakujem Jarka“.
Nemilo ma však prekvapilo nariadenie Základnej školy, že
každý absolvent tohto kurzu si musí dať prezuvky alebo
návleky na topánky. Našťastie nepatrím medzi ľudí, čo sklopia uši a bezhlavo poslúchnu každý nezmyselný príkaz len
preto, že sa niekto zo školy, ktorú platíme všetci z našich
daní, iniciatívne a nad rámec svojich povinností chce angažovať. Vraj preto, že v triede sú nenatreté parkety. Moji priatelia, čo pracujú na iných školách sa celkom dobre pobavili, keď som im situáciu opísal. (Podotýkam, že v triede som
bol a vďaka THP* pracovníkom, sú parkety v dosť zachovalom stave). Pre laikov chcem upresniť, že parkety sa pokladajú do miestností s vyšším krokovým zaťažením. Veď predsa to je ich účel, nahradiť iné podlahoviny, ktoré by väčšie
krokové zaťaženie nezvládli. Je preto absolútne vylúčené,
aby sa čo len jedna z parkiet pri sedení poškodila tak, ako
sa nejaký amatér domnieva. Ak aj napriek tomu teraz zopár
ľudí „ohrnie nos“, spomeniem len zopár iných faktov.
V školskej telocvični, v ktorej sú mimochodom taktiež
parkety, sa udomácnili niekoľkokrát do roka rôzne mimo-
školské aktivity. Posedenie dôchodcov, karneval, zábavy a
plesy sa stali súčasťou každoročných rituálov. Tak sa pýtam.
Nezničia sa parkety aj v školskej telocvični trebárs počas
zábavy či plesu? Hádam si nikto nemyslí, že 10 sediacich
ľudí dokáže napáchať väčšie škody na podlahe ako stovka
vysokých podpätkov. Vlastne ma teraz napadá, nebolo by
dobré prikázať našim dôchodcom - babkám a dedkom, ktorí
si prídu posedieť pri dychovke, aby si ráčili obuť návleky či
nebodaj prezuvky, lebo to niekto, kto nevedel, kedy má prehovoriť a kedy mlčať, prikázal? A rozkážme aj rodičom na
rodičovskom združení, nech sa neopovážia chodiť do verejnej budovy bez papúč! Nepokladám sa za niečo extra ani za
žiadneho nadčloveka, avšak tento hlúpy príkaz a dvojitý
meter sa ma dotkol. Kto nám to tu chce nahovoriť, že veci,
ktoré sú na iných školách, kde sa po večeroch vzdelávajú
ľudia úplne prirodzené, sú v tej našej, „Vrbovčianskej“ zakázané? Kedy už konečne niektorí ľudia pochopia fakt, že ak
sa niečo „scivilizuje“, neznamená to zákonite, že je to zlé?
Nehovorím už ani o fakte, že prenájom triedy pre vyučovanie angličtiny bolo treba zaplatiť.
Teraz jedno zamyslenie. Stavím sa, že ak by boli na ples
v telocvični povinné papuče, márne by organizátori čakali,
že sa tam vôbec niekto ukáže. Ja osobne som už dal pred
papučami prednosť výučbe v II. ZŠ v Myjave, kde sme sa
spolu s pani upratovačkami výborne na „cudzí“ účet pobavili. A aby som nezabudol.
Ten, kto tento nezmysel vypustil ako príkaz do éteru a tí,
čo s tým bezhlavo súhlasia, sa poriadne zostudili v očiach
normálnych ľudí. Príkazy o papučiach môžu dávať súkromným návštevám vo vlastných bytoch, a nie na pôde štátnej
vzdelávacej inštitúcie.
JGml.
*THP-Technicko-hospodárski pracovníci
Názor ZŠ: Vedenie školy na tieto urážky, úbohé pokusy
o znevažovanie a choré invektívy nebude reagovať.
vedenie školy
Vodné na rok 2011
S ohľadom na náklady spojené s výrobou(úpravou) a distribúciou pitnej vody v obecnom vodovode Vrbovce sa od januára
2011 zmenila cena vodného (za pitnú vodu). Naposledy sa cena vody menila od januára 2008. Doterajšie tržby ani zďaleka
nepokrývali vzniknuté náklady.
Cena pitnej vody bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28.1.2011 na 0,7€ za 1 m3 s účinnosťou od 1.1.2011.
Zavádzajú sa nové poplatky spojené s odberom vody a to:
- poplatok za údržbu / prenájom/ vodomeru vo výške 4€ za rok, ktorý bude povinná platiť každá domácnosť napojená na
obecný vodovod a
- minimálna sadzba poplatku za odber vody /vodného/ a poplatku za údržbu /prenájom/ vodomeru vrátane vo výške 10€ za
rok, ktorý musí zaplatiť domácnosť, ktorá odoberie minimálne množstvo vody alebo nemá žiadny odber.
Táto minimálna sadzba bola zavedená z toho dôvodu, že z celkového počtu prípojok 251 vodu neodoberá alebo odoberá
v minimálnom množstve cca 60 domácností. Obec musí ako prevádzkovateľ zabezpečiť raz za šesť rokov ciachovanie vodomerov, čo stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré doteraz platili vlastne iba domácnosti odoberajúce vodu v cene vodného.
Tie domácnosti, ktoré vodu neodoberali sa nijakým spôsobom finančne nepodieľali na údržbe svojho vodomeru /vymontovanie vodomeru, náklady spojené s dopravou, ciachovanie, namontovanie vodomeru/ nehovoriac o oprave vodomeru v prípade jeho poruchy /zaseknutie vodomeru, zahrdzavenie a pod./.
Príklady:
Domácnosť s odberom vody 20 m3 zaplatí: 18€ /20x0,7 + 4€ = 18€/
Domácnosť s odberom vody 5 m3 zaplatí: 10 - minimálnu sadzbu napriek tomu, že súčet vodného a ročného poplatku je 7,5€.
MH
Vrbovčan
7
Najočakávanejšie ročné obdobie?
JAR
Konečne prišla jar. Už som si asi zvykla na skutočnosť, že
každoročne nás zima prekvapí niečím iným. Sychravé počasie, málo snehu, teploty aj nad 10 stupňov. O to viac sa
možno teším na prvé ostrejšie slnečné lúče. Čo prvé ma
napadne, keď sa povie jar? Samozrejme – jarné upratovanie.
Mnohí si povedia – otrepaná to fráza. Tak bez omáčky..
vyzývam Vás i seba - poďme upratovať! Vyprášiť koberce,
vyvetrať matrace, umyť okná, zamiesť dvor, vyhrabať trávnik. Nakuknime aj pred dom, pozbierajme povaľujúce sa
odpadky, pozametajme chodník a krajnicu. A čo verejné priestranstvá? Zišla by sa brigáda. Ale koho zavolať? Dnešný
spôsob života málokomu dovolí venovať sa aj verejnoprospešným prácam. Alebo je to len výhovorka? Keby nebolo
aktivačných pracovníkov v obci a farskom úrade, asi by sme
do Vianoc hundrali na kúdole prachu víriace sa za autami, na
vŕzgajúce kamienky pod topánkami, dlho by sme obchádzali rôzne odpadky na chodníkoch.
Na záver – pomôžme si navzájom, pomôžme životnému
prostrediu, v ktorom žijeme.
MH
VÁŽENÍ OBČANIA !
Jar síce prichádza pomaly, ale na väčšine nášho územia pretrváva suché počasie bez snehovej pokrývky.
Pred nami je obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiarov a narastajúcim počtom požiarov v prírodnom prostredí.
Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto
období najmä požiare trávnatých porastov, ktorých bolo
v roku 2010 až 2066 prípadov. Pri týchto požiaroch
došlo k usmrteniu jednej osoby a jedna osoba sa zranila. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon
o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným
a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba aj svoje
okolie a prírodu.
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim
javom, a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom
Meste nad Váhom s výzvou rešpektovania zákona
o ochrane pred po-žiarmi a občanov týmto vyzýva:
- Nevypaľujte trávu ani iné suché porasty !
- Nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú
horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
- Nefajčite v lesoch !
- Na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory
na to určené – ohniská a nezakladajte oheň priamo
v lese.
- Pri odchode ohniská dôkladne uhaste.
Za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu
až do výšky 331 €, čo v súčasnej dobe predstavuje
nemalú finančnú hodnotu.
Budeme úspešní?
Aj pre našich futbalistov skončil zimný odpočinok
a začala sa tradičná jarná príprava mužstva dospelých.
Príprava začala 10.1.2011 trochu odlišným štýlom ako inokedy. Trikrát do týždňa sa schádzajú na tréningoch a to striedavo v telocvični ZŠ Vrbovce, ak počasie dovolí aj vonku
a v telocvični v Senici. Už odohrali aj nejaké prípravné
zápasy, a to v hale vo Veľkej nad Veličkou a na umelej tráve
v Senici a v Brezovej. Keďže príprava bude pomaly vrcholiť, hlavne v marci, keď už poslednú marcovú nedeľu sa odohrá prvé majstrovské stretnutie s Hrádkom. V kádri mužstva
nastali aj drobné zmeny, ale o menách a posilách budeme
dodatočne informovať, až to bude všetko právoplatne uzavreté. Želáme si, aby sa príprava vydarila, aby výsledky
jarnej časti boli lepšie ako v jeseni.
P.S.
Psi, psi a ešte raz psi
Priznajme si, túlajú sa nám. Cez deň, v noci. Niektorí patria už do inventára obce, niektorí utečú z dvora iba občas, iní
sú zámerne vypúšťaní, aby sa trochu prebehli a najhoršie sú
na tom tí, ktorých majitelia neľútostne vyhodia na ulicu
a nechajú ich napospas osudu. Najlepší priateľ človeka hladný, smädný, dezorientovaný, vystrašený. Ešteže nevedia
rozprávať.
Mám rada všetky zvieratá. Obzvlášť o psoch sa hovorí, že
sú inteligentní a učenliví. Odkedy doma jedného mám, som
o tom presvedčená. Nepochopím, na čo je niekomu maličký
psík uviazaný vonku na metrovej reťazi bez vody, na mraze.
Nepochopím, na čo je niekomu pes celoročne zatvorený
v klietke na zajace. Nepochopím, na čo sú niekomu vo dvore
20x20 m štyria psi. Nie som nijaký prívrženec organizácií na
ochranu zvierat, no myslím si, že takého správanie je na hranici týrania zvierat a je mi ich úprimne ľúto.
MH
Očkovanie psov a mačiek proti besnote sa uskutoční
dňa 9. apríla 2011, t.j. sobota nasledovne
OSTRÝ VRCH - pri Zelenákoch
MIESTNA ČASŤ ŠANCE - pri bistre
U MJECHNÚ - pri čakárni
VRBOVCE - pri bývalom družstve
VRBOVCE - námestie
ŠTEFANOVÁ - Prívrata - pri čakárni
ŠTEFANOVÁ - Kopánky - pri čakárni
ŠTEFANOVÁ - pri bývalej škole
KAMENEC - u Sukupov
U KRČKOV - zastávka
VALÚŠSKA DOLINA - Valúšsky most
CHODÚRI - pri obchode
CHODÚRI - u Zrínych
VÁPENÍK - pri autobus. čakárni
KÚT - pri bývalej škole
8.00 hod.
8.20 hod.
8.45 hod.
9.15 hod.
10.00 hod.
11.30 hod.
11.50 hod.
12.20 hod.
13.00 hod.
13.15 hod.
13.50 hod.
14.00 hod.
14.20 hod.
14.35 hod.
15.15 hod.
Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám
všetkým, a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred
požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne.
Obecný úrad v Chvojnici oznamuje občanom , že v našej
obci je možná výstavba bytových jednotiek. Byty sú
jedno, dvoj alebo trojizbové. V prípade záujmu o byt sa
predbežne informujte na Obecnom úrade.
OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom
Starosta obce Chvojnica
Vrbovčan
8
Chvojničárskí dúchodci fašangovali
Krásne tóny harmoniky a deň zo žitia nestratí sa.
Spomienky krásne zostanú na priateľov, na stôl , kde bola
plná misa. A nielen jedna. Bolo ich viac, naplnených výborným gulášom. Plochu stolov dopĺňali dobroty nazývané po
našom smaženky alebo šišky, tiež pagáčiky, zázvorníky,
trdelníky, ktoré pre fašiangové stretnutie členov Jednoty
dôchodcov Slovenska v Chvojnici priniesli ich členky a členovia, ktorí vo februári oslavovali svoje narodeniny.
Nechýbal ani čaj, káva či iné smädu hasiace a povzbudzujúce tekutiny. Každý dôchodca kráčal ako obyčajne do zasadačky Obecného úradu v Chvojnici, kde mesačne mávame
dôchodcovské stretnutia. Na prekvapenie zasadačka bola
zatvorená. Čo sa deje? Stretnutie vari nebude? Vynárali sa
takéto otázky. A bolo. Nie hocaké. Nie v zasadačke, ale
v príjemne vyhriatej sále kultúrneho domu s pripraveným
stolovaním, s bielymi obrusmi a žiariacimi sviečkami svietnikov. Na javisku kultúrneho domu pripravená hudobná
skupiny StarsDuo so svojími hudobnými nástrojmi.O toto
prekvapenie sa postaral Obecný úrad v Chvojnici na čele so
starostom obce p.Marianom Kollárom so svojou manželkou
Aničkou a s pracovníčkou Obecného úradu Dankou Šiškovou, ktoré sa popri iných povinnostiach zvŕtali okolo nás
v úlohe čašníčok. Vďaka Vám za takéto príjemné prekvapenie, za to ,že ste si nás všimli. Je to balzam pre naše dôchodcovské duše. Táto skutočnosť bola jasným signálom
k zmene nášho pôvodne zamýšľaného programu. Operatívne
a s radosťou sme ho zmenili. Po úvodnom slove predsedu
JDS v Chvojnici prebehla gratulácia všetkým členkám a členom JDS, ktorí sa v mesiaci február narodili. V prednesenom prípitku jubilantom zaznelo známe „živijó...“ a tiež
„Nech Vám Pán Boh žehná...“ Po tomto akte sme sa s chuťou pustili do výborného gulášu a už v úvode tohto článku
spomínaných dobrôt. Po tomto doplnení kalórií nás hudobná skupina StarsDuo, ktorej tiež ďakujeme za výborný
výkon, vyprovokovala do spevu a tanca, ktorý sa niesol
celým večerom takmer do polnoci. V tejto družnej zábave
nechýbali ani žarty prítomných a veselé veršíky a príhody
viažuce sa k tomuto ročnému obdobiu, ktorými sa pokúšal
spríjemniť už aj tak výbornú atmosféru, náladu a zábavu
predseda JDS Pavol Šiška. Opäť sme spolu prežili krásne
chvíle, zaspomínali na mladosť a takmer sme zabudli na
svoje roky. Keď na záver zazneli slová „Fašanek sa kráti už
sa nevráti“ vkrádalo sa do naších sŕdc trochu nostalgie, že už
tohtoročné fašiangové obdobie sa blíži k záveru. Nevadí.
S vďakou a úsmevom môžeme spomínať, že sme ho v zdraví a radosti prežili. Už sa tešíme na to budúcoročné.
P. Šiška, predseda JDS v Chvojnici
Senior-klub Vrbovce zahájil
už šiesty rok svojej činnosti
Účastníci februárovej besedy dňa 24.2.2011 rozhodli, že
činnosť klubu bude naďalej pokračovať. Naši dôchodcovia
sa budú stretávať každý posledný štvrťrok v mesiaci vo svojom klube. Tento viac ako päťdesiatčlenný kolektív pozýva
medzi seba i ďalších seniorov, ktorí sa radi stretávajú s priateľmi a majú radi spoločnosť. Okrem klubových besied sa
členovia klubu už tradične stretávajú na svojej „Senior-grillpárty“, organizujú si rôzne poznávacie zájazdy, ale aj náučné prednášky. Počas predchádzajúcich päť rokov sa stretli
spolu na rôznych podujatiach viac ako stodvadsaťkrát.
J.M.-K.
Oslava Dňa matiek
V nedeľu 8.5.2011 Obec Vrbovce usporiada pre naše
mamičky, babičky a prababičky oslavu Dňa matiek.
Bude zabezpečený pekný program a občerstvenie.
Predám stavebný pozemok priamo v obci.
Cena je 2€/ m2. Tel.: 0908521835
ia
rc
e
nz
i
...nech sa tí, ktorí sa v noci z 5. na 6. marca t.r. na tomto
kontajneri so sklom vybúrili, nad sebou zamyslia
Vrbovčan
9
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Radujme sa:
Viktória Hyžová
Peter Kvasnica
Aneta Zlochová
Juraj Sládeček
Vanesa Horňáková
Lucia Martináková
Marián Horňák
Vrbovce
Vrbovce
Chvojnica 71
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
nar. 11.12.2010
nar. 15.12.2010
nar. 06.01.2011
nar. 17.01.2011
nar. 18.01.2011
nar. 24.01.2011
nar. 21.02.2011
Významné životné jubileá:
80 rokov
Zuzana Praženková (Vrbovce)
Ján Zríni (Vrbovce)
Kristína Kuchárková (Chvojnica 18)
Ján Sládeček (Vrbovce)
Anna Muchová (Vrbovce)
Kristína Sadloňová (Vrbovce)
Anna Petráková (Vrbovce)
Zuzana Pániková (Chvojnica 7)
nar. 18.12.1930
nar. 20.12.1930
nar. 01.01.1931
nar. 11.01.1931
nar. 13.01.1931
nar. 18.01.1931
nar. 18.02.1931
nar. 28.03.1931
85 rokov
V obci máme zavedený už niekoľko rokov separovaný zber
na niektoré komodity, ktorý však sa stále snažíme rozširovať a zdokonaľovať. Tieto vyseparované zložky obec
Vrbovce odovzdáva firmám na ďalšie spracovanie, avšak
za určitých podmienok. V poslednom čase sme mali veľký
problém pri odovzdávaní skla a sklenených obalov. Do tohto
odpadu patrí organické sklo a sklenené obaly, ktoré sú však
zbavené vrchnákov (uzáverov) a obsahu. Prosíme preto
občanov, aby do zberných nádob na sklo nedávali sklenené
obaly s obsahom i uzávermi, keramiku, rozbité sklá z áut
a iné nečistoty.
Za porozumenie ďakujeme.
Anna Horňáková
Štatistika obyvateľov v roku 2010 v Obci Vrbovce
rok 2010
Narodený
Zomretý
Prisťahovaný
Odsťahovaný
Stav k 31.12
16
11
31
22
1 518
Vekové zloženie obyvateľstva k 31. 12. 2010
Anna Beblavá (Vrbovce)
nar. 23.02.1926
90 a viac rokov
Martin Matula (Chvojnica 54)
Mária Krčová (Vrbovce)
Samuel Sadloň (Vrbovce)
nar. 19.01.1921
nar. 31.01.1915
nar. 15.02.1919
Opustili nás:
Vladimír Klasovitý
Pavel Skok
Pavol Tvrdý
Ján Bíla
Obecný úrad Vrbovce sa na Vás
obracia s výzvou, ale i prosbou
Deti do 6 rokov
Deti nad 6 do 15 rokov
Občania nad 15 rokov do 60 rokov
Občania nad 60 rokov
102
93
914
409
Počet žien
Počet mužov
782
734
Počet obyvateľov v jednotlivých kopanických osadách:
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
14.12.2010
12.01.2011
01.02.2011
03.03.2011
63-ročný
71-ročný
85-ročný
82-ročný
Zber veľkoobjemového odpadu
V máji t.r. bude zorganizovaný zber
veľkoobjemového komunálneho odpadu.
Veľkoobjemový odpad je potrebné
dôsledne vyseparovať, zvlášť železo,
umelé hmoty, handry v mechoch a iné.
Nakoľko v dôsledku hospodárskej krízy nastali problémy
s likvidáciou všetkých druhov odpadu, vyzývame občanov,
aby do zberu nedávali celé kusy nábytku a iného odpadu,
ktorého časti je možné využiť ako palivo /skrine, postele,
kreslá, stoličky, drevené hračky a iné/. Pripravený odpad
bude odvezený traktorom spred domov občanov.
Podrobný rozpis termínov odvozu je nasledovný:
9. - 10. mája Obec Vrbovce od súpisného čísla 1
11. mája Ostrý Vrch, Šance, Mjechnovci
12. mája Malejov, Kút, Chodúri
13. mája Bučková Jama, Štefanová, Kopánky, Prívrata
Občania z ostatných menších kopanických osád nahlásia na
obecný úrad, že majú pripravený odpad, ktorý im bude individuálne odvezený.
Osada
Vrbovce
Mjechnovci, Šance, Ostrý Vrch
u Turbov, Kunčáci, Krčkovci,
Kamenec, u Sukupov,u Štefkov,
u Kožíkov, Kršlica
Malejov, Kút, Chodúry, u Blažkov,
u Povalačov, Pláňava, Vápeník,
Prachovne, u Strakov, Mezný mlyn,
Mikolášci, Žabí potok, Valúšska Dolina
Štefanová, Bučková jama, Žalostiná,
Kopánky, Prívrata,
Muži Ženy Spolu
449
132
475
135
924
267
17
15
32
87
113
200
50
45
95
Obecný úrad Vrbovce ponúka na odpredaj použité vinohradnícke betónové kolíky o rozmeroch 7x7x240 cm,
cena za 1 ks je 1,50€. Záujemci nech sa prihlásia na
Obecnom úrade. Predpokladaný predaj je v mesiacoch
apríl-máj.
Upozorňujeme na blížiaci sa termín splatnosti poplatku
za používanie káblovej televízie.
Poplatok 27€ treba uhradiť do 31.3.2011 na účet Obce
Vrbovce 35-3324182/0200.
Vrbovčan
10
Ani na zver sme nezabudli
Dňa 12.2.2011 sa už po niekoľký ročník konalo prikrmovanie lesnej zveri deťmi zo školského klubu pod vedením skúsenej „zálesáčky“ Marcely Mišíkovej. Tak ako aj po minulé
roky, bolo cieľom tejto akcie nielen spoznávať krásu prírody
v okolí našej obce, ale pomocou prechádzky na čerstvom
vzduchu aj zoceliť zdravie našich deti. Je síce trochu na
škodu, že účasť bola slabšia ako po minulé roky, avšak za
vinu to kladieme nášmu ešte stále „zubatému „ slnku a silnému mrazivému vetru. V očiach organizátorky tejto sobotňajšej akcie sme jasne vyčítali nádej, že budúci ročník bude
opäť úspešnejší a podarí sa jej prilákať ešte viac detí, pričom verí, že vyhrá aj v nekončiacom sa boji medzi zdravou
prechádzkou v prírode a počítačovými hrami. Odmenou
za prikŕmenie v krmelcoch nám všetkým nebolo len absolútne profesionálne vysvetlenie stôp zveri a sladká odmena
v podobe cukríkov od pani učiteľky, ale aj neskutočná radosť
v očiach našich potomkov a dobrý pocit z vykonania niečoho užitočného.
JGml.
Poznaj a chráň
Fialka voňavá
/Viola odorata/
Marec – apríl, 1 - 10 cm. Kvety sú voňavé, tmavofialové.
Všetky listy v prízemnej ružici aspoň riedko chlpaté.
Prilístky sú široko vajcovité, do 4 mm široké, celistvo, okrajovo alebo len krátko strapkaté. Kvetné stopky vyrastajú z
ružice listov. Listy sú široko vajcovité, až obličkovité, vrúbkované. Obľubuje pôdu bohatú na živiny, s menším obsahom dusíka. Rastie v suchých kriačinách, medziach, sadoch
a záhradách. Semená rozširujú mravce. Oddávna známa ako
liečivá rastlina. V koreni sa nachádzajú saponiny.
Chochlačka plná
/Korydalis solida/
inzercia
KOMINÁRSTVO
Revízie komínov, vložkovanie a montáž komínových systémov
Tomáš Tomašovič
908 41 Šaštín Stráže 1379
906 06 Vrbovce 223
tel.: 0907 183 867
e-mail:[email protected]
Rastlina rastie z hľuzy, ktorá nie je dutá. Je 15-30 cm vysoká. Kvitne v apríli – máji. Listene sú prstovito zastrihované.
Kvety tvoria vrcholový strapec, zväčša sú špinavočervené,
zriedka fialové alebo biele. Rastie na okraji lesov a v krovinách. Obľubuje na vápnik chudobné hlinité pôdy. Obsahuje
v hľuze alkaloidy – je jedovatá.
Vrbovčan – Spravodaj obcí Vrbovce a Chvojnica - štvrťročník zo života obcí.
Vydáva Obec Vrbovce, adresa redakcie: Obecný úrad, 906 06 Vrbovce č. 42, tel.: 034/6283211, email: [email protected] Redakčná
rada: PhDr. Martin Patinka, Martina Hyžová. Gramatická úprava: Mgr. Pavla Horňáková. Registrované pod číslom EV 3812/09, Ministerstvo
kultúry SR. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených
písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Grafické spracovanie a tlač: Tlačiareň Durlák, Senica.
Download

vrbovčan marec 2011