Cena: 0,07 EUR / Vydáva ART PLUS
Číslo 1 / Ročník 19 /
JANUÁR 2011
Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo
Vo štvrtok 16. decembra sa vo veľkej zasadačke skalickej radnice uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva Skalica na volebné obdobie 2010-2014.
Jozef Špaček, predseda mestskej volebnej komisie, predniesol súhrnnú správu o komunálnych
voľbách. Do jeho rúk zložil sľub staronový primátor Stanislav Chovanec. Potom zložili predpísaný
sľub aj všetci novozvolení poslanci: Ľudovít Barát, Juraj Čunderlík, Vladimír Kvaltín, Michal Srholec,
Peter Bartoš, Pavol Bujala, Jozef Jurovatý, Lukáš Tisoň, Ľudovít Košík, Peter Somorovský, Peter
Pagáč, Peter Košík, Roman Zahradník, Júlia Horváthová, František Štefanec, Daniel Vidovič, František Kadlečík, Alexander Tóth, Milan Roman. Poslanci vzali na vedomie návrh primátora mesta na
vymenovanie zástupcu primátora Ľudovíta Baráta. Okrem toho boli schválení predsedovia odborných
komisií MsZ (Jozef Jurovatý - komisia pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo, František
Kadlečík - komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, Júlia Horváthová - komisia
pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky, Peter Bartoš - komisia pre vzdelávanie,
mládež a šport, Alexander Tóth - komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, Pavol Bujala komisia na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra),
členovia mestskej rady (Júlia Horváthová, Jozef Jurovatý, Ľudovít Košík, Milan Roman, Michal
Srholec) a sobášiaci (Jozef Jurovatý, František Kadlečík, Michal Srholec, Alexander Tóth).
SKALICKÝ PRESS
MESTSKÝ ÚRAD
2
Prijatia na radnici
Primátor prosil o ochranu sv.
Františka Xaverského
23. decembra sa na skalickej radnici uskutočnili tri prijatia. Najprv primátor Skalice
Stanislav Chovanec v obradnej sieni privítal jubilanta Pavla Fürstenzellera s manželkou a
rodinou.
3. december patrí v kresťanskom kalendári sv. Františkovi Xaverskému. Tomuto druhému patrónovi
Skalice už oddávna Skaličania vzdávajú úctu a to aj
spôsobom, ktorý sa stal stáročnou tradíciou. V spomínaný 3. december sa vo farskom kostole sv. Michala
archanjela konajú večerné bohoslužby v slávnostnejšom tóne, pretože ich súčasťou je prosba
najvyššieho predstaviteľa mesta sv. Františkovi
Xaverskému o ochranu mesta pred morom a ďalšími
epidémiami a nemocami. Udialo sa to aj tentoraz a
svätca, ako každý rok, prosil o ochranu Skalice primátor Stanislav Chovanec. Žijeme samozrejme v dobe,
kedy našťastie tieto katastrofy civilizovanému svetu,
a teda ani Skalici, nehrozia, ale tento symbolický akt
je dôležitým poukázaním na historické súvislosti, na
tradície i na fakt, že predstavitelia mesta mali a majú
záujem na tom, aby mestu nehrozili žiadne pohromy a
nešťastia.
Prijatie podnikateľov
Pavol Fürstenzeller, dlhoročný pedagóg, najznámejší skalický maliar, sa v roku 2010 dožil
85. narodenín. O päť rokov menej oslávil v tomto roku Matej Kabzáni.
Bol druhým, ktorého primátor v tento deň prijal. Matej Kabzáni bol pedagógom,
umeleckým vedúcim a zakladateľom speváckeho zboru Rubín, spoluzakladateľom
speváckeho zboru Urban.
Tretím prijatým bol lekár, primár interného oddelenia skalickej nemocnice Pavol Košťál.
Primátor sa vo svojich príhovoroch poďakoval za niekoľko desaťročnú prácu jubilantov v
oblasti školstva, kultúry a medicíny. Všetci traja sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Skalica.
21. decembra sa na skalickej radnici uskutočnilo
tradičné stretnutie podnikateľov mesta s primátorom.
Prichádzajúcich hostí najprv privítal viceprimátor
Ľudovít Barát a vo veľkej zasadačke hosťom
zaspievali koledy dievčatá - členky detského folklórneho súboru Skaličánek. Potom sa podnikateľom
prihovoril primátor Skalice Stanislav Chovanec.
Zhrnul udalosti a fakty, ktoré sa v meste udiali v
končiacom sa roku 2010. Podrobnejšie rozvinul témy
skalickej nemocnice a Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti. Informoval prítomných, že nezamestnanosť v okrese klesla na takmer 8 percent a v meste
Skalica dokonca pod sedem percent. Povedal, že je to
aj vďaka schopnosti a ochote zamestnávateľov, ktorí
si aj napriek kríze dokázali udržať trhy a tým aj
zamestnancov. Okrem bilancovania krátko predostrel
ťažiskové úlohy mesta na nadchádzajúce obdobie.
Primátor podnikateľom poďakoval za podporu mesta,
za ich príspevok k rozvoju služieb a infraštruktúry a
vyjadril predpoklad, že intenzívna spolupráca a
obojstranná podpora bude pokračovať i v nasledujúcom období.
Komunálne voľby 2010 - oprava a
ospravedlnenie
V Skalickom presse č. 12/2010 sme uverejnili
článok s menami poslancov, ktorí boli zvolení na
funkčné obdobie 2010-2014. Urobili sme však,
chybu, za ktorú sa ospravedlňujeme trom poslancom:
Ing. Ľudovítovi Barátovi, MUDr. Jurajovi Čunderlíkovi a MUDr. Vladimírovi Kvaltínovi. Ich mená zo
zoznamu poslancov vypadli. Zopakujme si preto ešte
raz a správne, ktorí poslanci boli zvolení v komunálnych voľbách do Mestského zastupiteľstva Skalica:
Ing. Ľudovít Barát, Ing. Peter Bartoš, MUDr. Pavol
Bujala, MUDr. Juraj Čunderlík, JUDr. Júlia
Horváthová, Mgr. Jozef Jurovatý, Ing. František
Kadlečík, Mgr. Ľudovít Košík, MUDr. Peter Košík,
MUDr. Vladimír Kvaltín, Peter Pagáč, Lic. Milan
Roman, Peter Somorovský, Ing. Michal Srholec,
RNDr. František Štefanec, Mgr. Lukáš Tisoň, PaedDr.
Alexander Tóth, MUDr. Daniel Vidovič, PhDr.
Roman Zahradník.
3 SPOLOÈNOS
SKALICKÝ PRESS
Ocenenie vo Schwechate
Pozvánky
8.1.
Posedenie pri cimbale, ĽH Skaličan
so sólistami a "Hudci z Podluží"
(Dom kultúry, od 19.00 hod., vstupné 5 €)
15.1.
XVII. reprezentačný ples
Mesta Skalica, Star mania, Tip
Top Erika Rangla, ĽH Skaličan, DJ
Ivan
(Dom kultúry, od 20.00 hod., vstupné 40 €)
21.1.
21. reprezentačný ples Gymnázia
F.V. Sasinka Skalica (Dom kultúry)
22.1.
14. decembra 2010 sa konalo v družobnom meste Schwechat slávnostné vianočné
prijatie primátorom mesta. Na toto slávnostné podujatie pozýva primátor
Schwechatu Hannes Fazekas každoročne významné osobnosti z politického,
hospodárskeho, športového, vzdelávacieho a kultúrneho života, ktoré sa vo veľkej
miere zaslúžili o rozvoj mesta a jeho prezentáciu. Súčasťou tohto podujatia je i
ocenenie práce významných osobností z jednotlivých odvetví. Za rozvoj družobných
aktivít a spoluprácu medzi oboma mestami si od primátora Hannesa Fazekasa
prebral ocenenie "Bronzovú plaketu mesta Schwechat" primátor Skalice Stanislav
Chovanec. Vo svojom príhovore skalický primátor vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu,
ktorá bola veľkým prínosom pre obe mestá.
Výstavy:
Záhorské múzeum Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových
pozvánok a plagátov
Galéria u františkánov
- Prah svetla Marianny
Rainforesteiner - Steinerovej
Mestská knižnica
VI. výstava neprofesionálnych fotografov,
téma šport
Už tradične privítali stovky Skaličanov
nový rok spoločne vo františkánskej
záhrade. A už tradične nechýbala hudba v
podaní skupiny Lego a samozrejme
polnočný ohňostroj. Na prahu roku 2011
prajeme všetkým Skaličanom, ale nie len
im, pevné zdravie, pohodu v rodinách,
dostatok práce, ale i zábavy.
118. Hasičský ples
(Dom kultúry, od 19.00 hod.)
29.1.
18. Vinohradnícky ples,
S-club a ĽH Skaličan, ochutnávka vín
zo skalických vinohradníckych lokalít
(Dom kultúry, od 19.30 hod., vstupné
12 €)
Plesová sezóna pokračuje vo
februári
5.2. Reprezentačný ples Grafobal
18.2. Reprezentačný ples SEVŠ
19.2. Country bál
20.2. Detský karneval
26.2. Reprezentačný ples INA
SKALICKÝ PRESS
21. Vianočný koncert Didaktiku
Vianoce 2010
Dňa 21. decembra 2010 sa vo veľkej sále Domu kultúry uskutočnilo kultúrne podujatie, ktoré na sklonku roka už tradične pripravuje vedenie Didaktiku pre zamestnancov
a obchodných partnerov. Galavečer konferovaný Izabelou Pažitkovou umocnilo vystúpenie operného speváka Miroslava Dvorského, s ktorým si zaspievali i mladé a talentované
speváčky Nataša Džunková a Petronela Lantošová, o hudobný sprievod sa postaral
orchester Gustav Brom Big Band pod taktovkou Vlada Valoviča. Zúčastnení si odnášali
z koncertu pekný kultúrny zážitok a príjemnú vianočnú náladu.
Vianočné trhy
SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
4
OBÈIANSKA RUBRIKA
od 21. novembra do 20. decembra 2010
... sa narodili
Alex Ondruš, Simona Ščúryová, Ela Gabriela
Černíková, Dávid Floro, Nikola Helbichová,
Ján Jetmar, Lukáš Kanský, Alex Mareček,
Tobias Pavlík, Tobias Švajda, Sabina Valúšková
... nás opustili
Branislav Gazdík (39), Veronika Tóthová (86),
Aurélia Romančíková (73), Milan Špaček (62),
Ondrej Both (65), Ján Švoňava (69),
Alžbeta Višňovská (85),
Mária Hrnčiríková (86), Štefan Hrnek (76),
Vlasta Havlíčková (89), Zuzana Jančíková (81),
Antonia Kolinková (83)
jubilanti
85 rokov
Ján Horváth, Pavol Fürstenzeller
80 rokov
Kristína Valúchová, Emília Stehlíková, Anna
Richterová, Anna Iršová
75 rokov
V piatok 17. decembra sa začali trojdňové Vianočné trhy na námestí. Boli tu predajné
stánky, v ktorých sa ponúkal tradičný predvianočný sortiment - sladkosti, ozdoby na
vianočný stromček, občerstvenie, oblečenie, varené víno alebo teplá medovina. Vo
veľkom stane, vďaka ktorému nemuseli desiatky ľudí stáť na mraze. Vianočné trhy
slávnostným príhovorom odštartoval viceprimátor mesta Ľudovít Barát, ktorý zároveň
zavinšoval Skaličanom príjemné vianočné sviatky. Podobne ako v posledných rokoch, aj
tentoraz zástupca spoločnosti Cesty Nitra Juraj Marko obdaroval predškolské a sociálne
zariadenia v meste vianočnými darčekmi a finančnými darmi. Vianočné darčeky v predstihu dostali aj desiatky detí, ktoré napísali svoje prianie v rámci Ježiškovej pošty. V
kultúrnom programe sa predstavili študenti Súkromnej strednej odbornej školy Via
Humana, speváčky detského folklórneho súboru Skaličánek s heligónkarom Mirom
Buzrlom, Freďáci a starí koledníci. Najmä účinkujúci určite privítali krytý prístrešok,
pretože počasie v ten deň bolo veľmi nevľúdne.
Vianočná besiedka
Čaro Vianoc si vychutnali deti
Materskej školy Skalica, pracovisko
Hviezdoslavova, v podobe prechádzky
zimnou rozprávkovou krajinou. 14.
decembra sa na dvore škôlky uskutočnila
vianočná besiedka. Deti v kostýmoch
zvieratiek putovali zasneženým lesíkom v
sprievode anjelov a snehových vločiek.
Za svoje tanečné a herecké výkony boli
odmenené najprv potleskom od svojich
rodičov či starých rodičov a potom aj
darčekmi od Mikuláša. Nechýbal ani
čertík, ktorý ochotne pomáhal v obdarúvaní detí. K sviatočnej nálade prispelo aj
pekné zimné počasie, a teplý čajík a
voňavé vianočné pečivo.
Terézia Salayová, František Kvaltín, Angela
Jankovičová, Mária Hertlová, Ján Bero
70 rokov
František Zaňát, Ing. Ivan Prokeš, Ing. Rastislav
Valko, Anna Štepová, Agnesa Opavská, Kamila
Havlíčková, Mária Grúberová, Júlia Buchtová
65 rokov
Katarína Sovišová, Ivan Pardubský, Antónia
Orosová, Rudolf Bundala, Oľga Bothová, Julie
Vozáriková, Antónia Romanová, Eva Nogová,
Štefan Miša, Anna Malychová, Anna Makišová,
Marta Kopečková, Mária Jurčíková, Terézia
Jelenková, Ľudmila Hornáčková
60 rokov
Konštantín Vlk, Ján Jančík, Ján Irša, Mária
Gregušová, Pavol Zongor, Gizela Stupavská,
Štefánia Palacková, Eduard Ondrovič, Drahotín
Nosek, Milan Malík, Štefan Kucharič, Ján
Kučerík, Mária Korčeková, Stanislav Kocák,
Zdeněk Forman, Anežka Dvoranová, Miloslav
Drahonský, Mária Dávidíková, Anna Caletková
Jubilantom, ktorí oslávili svoje jubileá,
gratulujeme !
5
SKALICKÝ PRESS
Vianočné koncerty ZUŠ
Tradičnú porciu vianočných koncertov pripravila Základná umelecká
škola. 14. decembra sa v koncertnej sieni františkánskeho kláštora konal
koncert, v ktorom vystúpili žiaci navštevujúci hru na hudobných nástrojoch a spev prvého i druhého stupňa. Zazneli známe i menej známe skladby a piesne, ktoré žiaci predniesli na klavíri, gitare, priečnej i zobcovej
flaute, organe, klarinete alebo spievali. Záver podujatia vyplnilo vianočné
pásmo speváckeho zboru Zvončeky.
V stredu 15. a vo štvrtok 16. decembra patrila veľká sála priaznivcom
tanečných skupín ZUŠ Skalica Dady a Taxis. Desiatky tanečníkov oboch
tanečných skupín predviedli tradične pestrú zmes kostýmov, choreografií,
hovoreného slova i spevu. Keďže to boli koncerty vianočné, nechýbali
čerti, anjeli, rozprávkové bytosti, zvieratá. Počas oboch dní sa predstavilo
takmer tristo detí a mládežníkov od 5 do 18 rokov. Počas koncert Dady a
Taxisu bola sála Domu kultúry tradične plná na prasknutie. Nadšený
potlesk návštevníkov bol určite veľkou odmenou pre Dajanu a Dominiku
Michálkové i všetkých tanečníkov.
Adventné a vianočné koncerty
V decembri sa uskutočnili ďalšie tri adventné koncerty, ktoré pripravilo
oddelenie kultúry MsÚ Skalica a okrem toho dva vianočné koncerty.
V deň druhého adventného koncertu 5. decembra bolo počasie veľmi
nevľúdne, zima a fujavica. Napriek tomu si niekoľko desiatok ľudí našlo
cestu do evanjelického kostola, kde sa im predstavili sopranistka Hana
Škarková, flautista Vitězslav Drápal a gitarista Libor Janeček. V ich
podaní si návštevníci vypočuli diela velikánov svetovej hudby Bacha,
Vivaldiho, Händla a Paganiniho. Okrem toho zazneli vianočné piesne
českých autorov. Aj napriek veľkej zime, ktorá panovala nielen vonku, ale
aj v chráme, priniesli tóny hudby teplo do sŕdc tých, ktorí si našli čas a aj
v nepohode prišli do evanjelického kostola.
Tretí adventný koncert sa konal vo františkánskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v nedeľu 12. decembra. Návštevníkom sa predstavili koncertný klavirista a skladateľ Dušan Stankovský, koncertná
klaviristka a flautistka Andrea Stankovská Hallon a operný spevák
Jaroslav Pehal. V programe koncertu zazneli známe vianočné skladby,
napríklad Berlinove Biele Vianoce, Luzziho Ave Maria, Mozartovo Ave
Verum či Bachova a Gounodova Ave Maria. Po nemenej známej Adeste
Fideles zazneli aj dve slovenské koledy a záver koncertu patril
najznámejšej vianočnej piesni Tichá noc, ktorú si spolu s účinkujúcimi
zaspievali aj diváci.
Cyklus adventných koncertov vyvrcholil 19. decembra v kostole
milosrdných bratov. Na štvrtý a posledný adventný koncert organizátori
pozvali Moyzesovo kvarteto mesta Skalica. To si zase pozvalo dvoch
mladých hudobníkov - Veroniku Prokešovú a syna jedného z Moyzesovcov Pavla Muchu. Podobne ako tomu bolo po tri predchádzajúce nedele,
si aj tentoraz na adventný koncert našlo cestu niekoľko desiatok
poslucháčov, ktorí si vypočuli tóny hudby Johannesa Brahmsa pre dvoje
huslí, dve violy a dve violončelá.
V ten istý deň sa dopoludnia v evanjelickom kostole po slávnostných
službách Božích predstavili kolekciou vianočných skladieb a piesní členovia dychovej hudby Zevelanka a sólisti speváci Maruška Holubíková a
Vašek Vaňkát zo Strážnice.
Priamo uprostred sviatku Vianoc sa vo farskom kostole sv. Michala
uskutočnil koncert, ktorý pripravil rímskokatolícky farský úrad.
Návštevníkom sa predstavili spevom Monika Slezáková-Masarovičová,
Petronela Lantošová, spevácka skupina My a tiež skalický kaplán Martin
Šafárik. Okrem toho zazneli tóny klavíra v podaní Pavla Bodnára a
Magdalény Tokošovej a tiež hovorené slovo Jozefa Šimonoviča. Podujatie
sa skončilo veľkým potleskom do posledného miesta zaplneného kostola.
SKALICKÝ PRESS
6
Najlepší športovci na športovej akadémii
V sobotu 11. decembra sa vo veľkej sále Domu kultúry uskutočnila športová akadémia, ktorú pripravila TJ Sokol Skalica. V spolupráci s mestom
Skalica sa zároveň konalo vyhlásenie najlepších športovcov a športových
kolektívov nášho mesta za rok 2010. V úvode sa prihovorili starostka
Sokola Viera Miklášová a športovcov pozdravil primátor Skalice Stanislav
Chovanec. V prvom bloku programu sa predstavili najmenší členovia
Sokola so svojimi rodičmi, pripravená bola ukážka čoraz populárnejšieho
cvičenia zumba, s loptou si zacvičili žiaci súkromnej základnej školy, predstavili sa mladí futbalisti a napokon žiaci ZŠ Strážnická s tanečno-akrobatickým vystúpením. Potom nasledovalo vyhlásenie najlepších športovcov v kategórii mládež. Ocenenie z rúk primátora a predsedu komisie pre
vzdelávanie, mládež a šport Ondreja Mikuša prevzali: strelci Jana Blahová
a Patrik Stojka, atléti Aneta Flajžíková, Veronika Hasíková a Margaréta
Snovická, golfistka Katarína Chovancová, motorkár Juraj Kapusta, tenistka Lucia Ondrášová, stolný hokejista Martin Vépy a stolný tenista Denis
Pekar. Najlepšími mládežníckymi športovými kolektívmi za končiaci rok
sa stali: 9. športová hokejová trieda, A-dorast a mladší žiaci Mestského
futbalového oddielu Skalica.
V ďalšej časti programu sa predstavili žiaci ZŠ Vajanského s gymnastickou zostavou a žiačky ZŠ Mallého so zaujímavým a v Skalici premiérovo naštudovaným scénickým tancom. Ďalej sa predstavili mladé volejbalistky VK INA Skalica a tiež stolní tenisti TJ Sokol Skalica. Sokoli si
tiež pripravili choreografie Dotyky a spojenia a Rytmy šťastia. Potom opäť
nasledovalo oceňovanie športovcov a športových kolektívov, tentoraz v
kategórii dospelých. Ocenenie si prevzali: triatlonisti Peter Hertl starší a
Peter Hertl mladší, hokejisti Henrich Jaborník a Ivan Jankovič, stolný
tenista Ján Paulus, motorkár Marek Pecúch, atlét Ľubomír Rehuš, stolný
hokejista Tibor Valachovič a vzpierač Ľuboš Oravec. Najlepšími športovými kolektívmi dospelých sa stali: A-družstvo Mestského futbalového
oddielu Skalica, atletický Grafobal team a družstvo žien Tenisového klubu
TK 77 Skalica. Okrem toho Viera Miklášová, starostka TJ Sokol Skalica,
prevzala mimoriadne ocenenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport.
Záver podujatia vyplnili sokolské choreografie Máme radi country,
Slovensko do toho a ukážka step aerobicu. Bodkou za športovou
akadémiou bol úryvok z vianočnej rozprávky pod názvom Strašidlá, s
ktorou sa predstavili členovia tanečnej skupiny pri ZUŠ Skalica Taxis.
7
O aktivitách skupiny Emauzy
V októbri minulého roku sa v Dome kultúry konal jeden z
pravidelných koncertov gospelovej skupiny Emauzy. Tento
koncert však bol výnimočný, slávnostný. Dôvodom bolo uvedenie
nového, už druhého cédečka s názvom Vôňa chvály. O tom, ako
také cédečko vzniká, o kapele a jej členoch sme sa porozprávali s
jej vedúcim Michalom Sedláčkom.
Ako vznikla myšlienka založiť takúto hudobnú skupinu?
"Celú tú našu činnosť zastrešuje občianske združenie Smerovky, ktoré
vzniklo v roku 2000 a od počiatku sme si kládli cieľ pracovať s deťmi a
mládežou. Takže tá hudba je vyvrcholenie alebo pokračovanie práce s
mladými. Skupina Emauzy vznikla v roku 2002 a neskôr, v roku 2006,
vznikol dramatický tím. Je to také prirodzené pokračovanie našej
dlhoročnej práce s deťmi a mládežou. Okrem koncertov a rôznych
vystúpení, ktoré organizujeme buď v Skalici alebo na okolí, naša činnosť
spočíva v pravidelnej klubovej práci s deťmi a mládežou plus rôzne
víkendové sústredenia, umelecké workshopy a tiež letné tábory,
každoročne minimálne jeden."
Je záujem zo strany detí o takéto aktivity?
"Celkom aj áno. My hráme kresťanskú hudbu, gospel, takže to trošku
vyselektuje ľudí. Tam už je ten záujem nižší, ale zase sa nemôžeme sťažovať, že by sme trpeli nejakým akútnym nedostatkom členov. Takže môžem
povedať, že áno."
Bolo ťažké nájsť hudobníkov do vašej kapely?
"Je to taká vcelku zaujímavá genéza toho príbehu. Spočiatku sme skôr
mali charakter kostolného spevokolu, veľa spevákov a menších detí a
jedny klávesy, no a potom postupom času prichádzali ďalší muzikanti.
Dlhé roky sme mali problém zohnať napríklad gitaristu, čo je taký základ
skupiny, ale potom, vďakabohu, prichádzali ďalší ľudia. Niekedy je ale
pravda, že keď napríklad odídu bicie alebo basa, tak sa to ťažšie zháňa, ale
berieme to ako súčasť života kapely a snažíme sa nejako vynájsť."
Aký je váš repertoár? Čomu sa najviac venujete?
SKALICKÝ PRESS
"Ako som spomínal, sú to gospelové skladby o Bohu, viere a vzťahu k
Bohu. Väčšinou sú to vlastné skladby, ktoré si píšeme, či už je to hudba
alebo text, ale samozrejme sa snažíme aj prevziať buď svetové alebo od
slovenských interpretov. Je to ťažko nejako percentuálne odhadnúť,
možno 50 na 50."
Kto z vás je taký nadaný, že dokáže napísať pesničku, text a zložiť
hudbu?
"Také špecifikum našej skupiny je, že skladá viacej ľudí, čiže to nie je
vyhradené jednej alebo dvom osobám, ale aj v tej skupine sa vyprofilujú
ľudia, ktorí to berú tak ako svoju hlavnú náplň. Napríklad je to Lenka
Hornáčková, študentka konzervatória, Filip Šoltés, ktorý teraz maturuje na
gymnáziu, Radoslav Deák, tiež študent, niečo píšem aj ja a keď sa to
naskladá, tak sa môže nahrať CD."
Vy ste vydali už druhé CD, bola to ťažká práca?
"Celkom áno, pretože to prvé, ktoré sme nahrávali v tom roku 2006, bolo
v takých mierne amatérskych podmienkach, takže toto bola taká prvá
solídna práca. Prekvapili nás mnohé veci, ktoré sme museli doladiť a
prepracovať, ale zvládli sme to, je to za nami a musím priznať, že keď som
počúval finálnu podobu CD, tak mi spadol obrovský kameň zo srdca, že
je to za nami a začal som sa pomaly tešiť na nahrávanie ďalšieho."
S akým záujmom sa stretlo toto CD a skladby, ktoré sú na ňom u
vašich poslucháčov?
"Vďakabohu, s dobrým, pretože to predchádzajúce CD malo teda už 4
roky, takže ľudia sa pýtali, že kedy vydáme nové a my sme stále hovorili
"už na tom budeme pracovať". Dá sa povedať, že to CD bolo svojím
spôsobom u nášho publika vytúžené, takže sme sa stretli s tým, že naozaj
ide na odbyt a máme z toho radosť, že sa aj ľuďom tie skladby páčia a že
ich oslovujú."
A kedy vydáte ďalšie?
"Neviem to presne odhadnúť, pretože vydanie CD je aj dosť náročná
finančná záležitosť, ale dúfam, že snáď tento rok by sme mohli začať
pracovať na ďalšom CD. Či ho stihneme aj vydať, to neviem, ale už teraz
je napísaná asi polovica potrebných skladieb, čiže to vyzerá nádejne."
Čiastočné zatmenie Slnka
V utorok 4. januára dopoludnia sme mohli
aj v Skalici sledovať mimoriadny úkaz – čiastočné zatmenie Slnka, ktoré bolo spôsobené
tým, že sa medzi našu Zem a Slnko dostal na
tri hodiny Mesiac a zakryl veľkú časť Slnka až 78 percent. Ráno bola obloha nad Skalicou
čistá, neskôr sa zmračilo, ale práve to umožnilo, aby v čase najväčšieho prekrytia Slnka bol
úkaz lepšie viditeľný. Začiatok čiastočného
zatmenia bol o 8:06, stred o 9:29 a koniec o 10:58 hod. K zatmeniu Slnka
dôjde tento rok ešte trikrát. Ani jedno však nebude pozorovateľné z nášho
územia a nebude úplné.
Na fotografii je zatmenie Slnka v čase kulminácie o 9:29 hod.
Poďakovanie Ligy proti rakovine
Všetkým priateľom a podporovateľom Ligy proti rakovine a všetkým
darcom finančného daru ku Dňu narcisov v skalickom regióne ďakujeme
za pomoc a podporu v uplynulom roku. S Vašou podporou sme mohli
venovať NsP Skalica čiastku 4000 €, za ktorú bolo zakúpené zariadenie
Optipress s kompresorom a odsávačka, ktoré slúžia k zvýšeniu štandardu
a kvality liečby pri karcinómoch hrubého čreva. Ďalej sa mohlo zúčastniť na rekondičných pobytoch, organizovaných Ligou proti rakovine SR,
aj 7 členiek z nášho klubu Lýdia, čo výrazne prispeje k zlepšeniu ich
zdravotného stavu po preliečení. Na ich týždennú rekondíciu vo
Vysokých Tatrách resp. vo Vyšných Ružbachoch sme z klubu prispeli
čiastkou 210 €.
Prajeme Vám všetkým v Novom roku 2011 veľa šťastia, úspechov v práci,
pohody v rodinách a s priateľmi a pevné zdravie.
za členky LPR Klubu Lýdia Skalica Ing. Bernhauserová
SKALICKÝ PRESS
8
Deviataci, vyberte si
správne
Až do 11. februára môžete navštíviť v Záhorskom múzeu výstavu, ktorú pripravilo múzeum v spolupráci
so skalickou pobočkou Štátneho archívu v Bratislave. „Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových
pozvánok a plagátov“ je názov výstavy a sú tu plagáty, pozvánky, programy a ďalšie písomnosti z fondov
skalického archívu doplnené o exponáty zo zbierok múzea.
Rozhodovanie o tom, kam budú smerovať
kroky absolventa základnej školy, býva
často veľmi ťažké pre neho samotného a
nemenej pre jeho rodičov. Nie je to pre
nedostatok stredných škôl, ale vo veku 15
rokov je takmer nemožné predpokladať,
okrem niekoľkých výnimiek, perspektívny
záujem a profesné zameranie budúceho
stredoškoláka. S pomocou tomuto náročnému rozhodovaniu prichádza už niekoľko
rokov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Holíči. V skalickom
Dome kultúry pripravuje každoročne
rozsiahlu prezentáciu stredných škôl s
možnosťou konzultácie pre žiakov i
rodičov s pracovníkmi centra. Tento rok
prišli do Skalice ukázať svoje možnosti a
výhody štúdia stredné školy z celého
západného Slovenska. A pripravili sa na to
dôkladne. Prichádzajúcim deviatakom z
celého okresu ponúkali pôsobivé prezentácie, tlačené materiály, v prípade odborných
škôl ukážky výrobkov, nikde nechýbalo
video, školské časopisy a predovšetkým
pedagógovia i študenti pripravení na otázky
deviatakov. Pre tých, ktorí na toto podujatie
prišli naozaj so zámerom vybrať si, toto
dopoludnie určite prinieslo komplexný
pohľad na možnosti stredoškolského štúdia
v širšom regióne. Väčšina stredných škôl
okrem takýchto možností prezentácie
pripravuje pre budúcich absolventov
základných škôl aj dni otvorených dverí.
Okresná olympiáda
v slovenskom
jazyku
Lidice 2010
7. decembra bola v priestoroch ZOC Max otvorená Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice
2010. Za účasti pedagógov ZUŠ Skalica a žiakov ju otvorila vedúca oddelenia kultúry MsÚ Skalica Jana
Koutná. V kultúrnej časti podujatia sa predstavili žiačky ZUŠ Skalica Kamila Kozinová spevom a
Katarína Horváthová hrou na zobcovú altovú flautu. Obe sprevádzal Marián Mikúš. Žiaci skalickej
ZUŠky sa tejto súťažnej prehliadky zúčastňujú pravidelne a za posledných desať rokov získali niekoľko
desiatok ocenení, pričom trikrát to bola zlatá lidická ruža za kolekcie výtvarných prác. Mimoriadny
úspech dosiahli v roku 2004, kedy sa oficiálnym logom tejto celosvetovej súťaže stal obrázok
Skaličanky Veroniky Sobotovej. Tieto úspechy sú, okrem talentu žiakov, nepochybne dielom pedagógov
skalickej ZUŠ, pričom je treba pripomenúť, že v tomto roku sa jednému z nich, Igorovi Kiškovi, dostalo pocty byť členom poroty súťaže.
1. decembra sa na ZŠ Vajanského uskutočnilo okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií okresov
Skalica a Senica. Zúčastnili sa ho víťazi
školských kôl. Zo škôl skalického okresu sa
súťaže zúčastnilo 11 žiakov, z toho jeden z
Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici. Z okresu
Senica to bolo 14 žiakov zo základných
škôl. Súťažiaci mali preukázať svoje vedomosti z materinského jazyka v troch
častiach - v teste, transformácii textu a
ústnom prejave pred trojčlennou porotou.
Predsedkyňou poroty pre okres Skalica
bola Žaneta Pikartová, pre okres Senica
Helena Martínková. Víťazkou za okres
Skalica sa stala Sára Jankovičová zo ZŠ
Brodské, druhá bola Radka Petrášová zo ZŠ
Unín a tretí skončil Adam Uhliarik z
Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici. Za okres
Senica bola prvá Rebeka Tomaníčková zo
ZŠ Mudrochova Senica, druhá Alžbeta
Holenková zo ZŠ Sekule a tretia Linda
Cigánková zo ZŠ Lakšárska Nová Ves.
9
Zájazd za kultúrou
Už niekoľko rokov býva dobrým zvykom pripomenúť si v Mestskom centre sociálnych služieb
Štíbor Medzinárodný deň postihnutých, ktorý si pripomíname 3. decembra. Pri tejto príležitosti bol
10. decembra zorganizovaný zájazd pre klientov so zdravotným postihnutím z Denného centra do
Slovenského národného divadla v Bratislave. Išlo o operu Carmen v historickej budove SND. Aj
prostredníctvom takýchto krásnych umeleckých zážitkov sa snažíme "rúcať" architektonické aj
psychické bariéry, ktoré prináša život s ťažkým zdravotným postihnutím. Poďakovanie patrí OZ
Kvarteto, ktoré poskytlo finančné prostriedky.
Skaličania vo Schwechate
4. decembra 2010 navštívila naše družobné mesto Schwechat delegácia pod vedením zástupcu
primátora Ľudovíta Baráta. Hostia si prezreli vianočne vyzdobený Schwechat, navštívili adventné
trhy, kde ich privítal primátor Hannes Fazekas a zástupca primátora Gerhard Frauenberger. Večer sa
konal v slávnostnej sieni radnice adventný koncert. Schwechatský chór zaspieval pod vedením
Mathiasa Wachtera vianočné ľudové piesne a skladby od J. Waltera, L. Lehnera, J. F. Mazasa a A.
Cornelliho.
Škôlkari v skanzene
6. decembra privítali v skanzene v Strážnici deti z MŠ Skalica Mikuláš, Lucia, traja králi a čerti.
Deti sa ocitli v predvianočnom čase na dedine v období konca 19. a začiatku 20. storočia. Boli im
predstavené prvky tradičnej ľudovej kultúry, medzi ktoré patria zaujímavé magické praktiky, príprava tradičných jedál, výroba tradičných vianočných ozdôb a úprava interiéru domácnosti. V
starobylej dedinke zaviatej snehom sa predstavili pastieri, zruční remeselníci a koledníci. Pre deti
boli pripravené tvorivé dielničky s možnosťou spracovania cesta, zdobenia perníkov a výroby
vianočných ozdôb. Program bol obohatený ochutnávkou tradičnej vianočnej kuchyne.
Nemčina v MŠ Skalica
13. decembra sme sa boli pozrieť na pracovisku Pod kalváriou Materskej školy Skalica na výučbu
nemčiny v rámci projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých.
Deti sa s nemeckým jazykom zoznamujú nielen na pracoviskách Materskej školy Skalica, ale do
projektu sú zapojené aj materské školy v Gbeloch a Petrovej Vsi. Výučbu zabezpečujú dve kvalifikované lektorky, pričom jedna pôsobí v Skalici a druhá v Gbeloch a Petrovej Vsi.
SKALICKÝ PRESS
Ježiškova pošta
Mesto Skalica v spolupráci s firmou M.I.C.
Skalica pripravilo v dňoch 17.-19. 12. 2010
vianočné trhy. Už niekoľko rokov je sprievodným podujatím trhov aj Ježiškova pošta.
Každoročne si deti zo Skalice vo veku do 10
rokov vhadzujú listy so svojimi želaniami do
schránky umiestnenej na zvoničke. Vďaka
štedrosti sponzorov sa potom Ježiško snaží
želania detí uspokojiť v čo najväčšej miere.
Niektoré želania ale zostanú nesplnené, pretože
deti na list neuvedú svoje meno ani adresu a
Ježiško nevie, komu darček doručiť.
Tento rok toto pekné podujatie podporili:
Amor-F.
Srholec,
Bal-Tip,
Slovakia,
EUROFRAME a. s., Hotel sv. Michal, INA
Skalica, Lipák, s.r.o., Mesto Skalica, M.I.C.
Skalica, MIKULKA tech., Resta Group, SOLAR
Slovakia, SKAL&CO, SMM Skalica, TAT Skalica, Unistav Senica, Víno Masaryk.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí pomohli
splniť sny najmladším obyvateľom Skalice.
Vianočná kapustnica
Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Skalica spolu so Zariadením sociálnych služieb pripravilo 22. decembra Vianočný
deň pre klientov, ktorí sa ocitli v krízových
životných situáciách a využívajú sociálne služby v azylovom dome a v nocľahárni. Sú to
ľudia bez prístrešia, obete domáceho násilia a
osamelé matky s deťmi, ktorým mesto Skalica
ponúklo solídne podmienky na prežitie svojej
krízovej životnej situácie. Blížil sa čas Vianoc,
a tak sociálni pracovníci navarili vianočnú
kapustnicu, klienti upiekli vianočné pečivo a
vyzdobili si svoje dočasné obydlie. Kapustnicu
prišli ochutnať aj primátor Skalice Stanislav
Chovanec, predseda komisie pre sociálne veci,
zdravotníctvo a bývanie MsZ Alexander Tóth a
Miroslav Lipa, konateľ spoločnosti Lipák s.r.o.,
ktorý sa postaral o naplnenie sviatočnej
vianočnej atmosféry. Každý klient si totiž pod
stromčekom našiel darčeky, ktoré Miroslav
Lipa priniesol.
SKALICKÝ PRESS
ŠPORT
10
Medzinárodný cestný beh
Hodonín - Holíč - Skalica
Mimoriadne chladné počasie, ale našťastie bez vetra, sprevádzalo jubilejný dvadsiaty ročník medzinárodného cestného
behu Hodonín - Holíč - Skalica. Na štart v Hodoníne sa postavilo viac ako 300 bežcov z Rumunska, Poľska, Maďarska, Česka a
Slovenska. Do cieľa v Skalici ich dobehlo 273, pričom ako prvý
preťal pásku na skalickom námestí majster Maďarska v behu na
10 000 metrov a účastník majstrovstiev sveta Albert Minczér. Na
druhom mieste skončil český reprezentant Jakub Bajza z
Kroměříža a tretí dobehol Petr Mikulenka z Frýdku Místku. Zo
slovenských bežcov bol najlepší Imrich Magyar z Nových
Zámkov na 6. mieste.
Z bežcov reprezentujúcich skalické farby bol
najúspešnejší Ľubomír Rehuš na 14. priečke.
Stolný tenis - turnaj
19. decembra sa v telocvičniach ZŠ Strážnická
uskutočnil 2. otvorený turnaj mladších a starších
žiakov bratislavského a trnavského regiónu.
Usporiadal ho stolnotenisový oddiel TJ Sokol
Skalica. V kategórii starších žiakov, ktorých štartovalo 34, si prvenstvo odniesol Marcel Rábara z
Trnavy. Najlepší Skaličan Miroslav Kovaříček
skončil na 17.-24. mieste. Starších žiačok štartovalo 13 a najlepšia z nich bola Tatiana
Kukuľková z Trnavy. Jediná zástupkyňa domáceho klubu Ivana Valíková skončila trinásta. Zo 16
mladších žiakov bol najlepší Štefan Peko z
Trnavy. Najlepší Skaličan Marek Pňaček skončil
na 5.-8. mieste.
Volejbal
V plnom prúde sú volejbalové súťaže, v ktorých štartujú aj skalické dievčatá.
V nedeľu 12. decembra sa v telocvični ZŠ Mallého uskutočnil turnaj volejbalových prípraviek v
prehadzovanej. Pod dohľadom všetkých mládežníckych trénerov si sily zmerali tri skalické a tri
holíčske družstvá. Najviac sa darilo talentom skalického áčka, druhé bolo skalické béčko a tretie
céčko. Spomeňme aj mikulášsky minivolejbalový turnaj, ktorý sa tu uskutočnil 5. decembra za účasti
družstiev Skalice a Uherského Hradišťa. Najviac sa darilo skalickému áčku, za ním skončili dve
družstvá hostí a potom béčko a céčko Skalice.
Juniorky tohtoročnú súťaž ukončili dvojzápasom v nedeľu 12. decembra v telocvični zdravotníckej
školy proti Leviciam. V prvom zápase podľahli 1:3 a v druhom po tuhom boji 2:3. Na svoje prvé
body si tak budú musieť počkať do jarnej časti.
Skalická latka
Už 33. ročník populárneho skokanského
mítingu Skalická latka sa v telocvični ZŠ
Vajanského uskutočnil v piatok 3. decembra. Svoje sily si tu prišlo zmerať 85 atlétov
z desiatich základných i stredných škôl
západného Slovenska a južnej Moravy.
Výsledky
- najmladšie žiačky: 1. Veronika Strýčková
(Čejkovice, 120 cm), 2. Sandra Rafajová
(Gbely, 120), 3. Vanessa Mikulová (ZŠ Vajanského Skalica, 115), 4. Marika Černáková
(Brezová, 115), 5. Lucia Fajnorová, (Brezová,
110), 6. Petra Polakovičová (Brezová, 105);
- najmladší žiaci: 1. Marek Mjakyš (ZŠ
Vajanského, 130), 2. Neda Hasib (Brezová,
125), Krištof Frederik (Brezová, 125), 4.
Šimon Špírek (ZŠ Vajanského, 120), 5. Tomáš
Hološka (Brezová, 115), 6. Michal Salášek (ZŠ
Vajanského, 110);
- mladšie žiačky: 1. Radana Plaštiaková
(Bojničky, 140), 2. Margaréta Snovická (ZŠ
Strážnická Skalica, 135) a Veronika Klištincová (Bojničky, 135), 4. Veronika Bugalová
(Holíč II, 130), 5. Andrea Gašparovičová
(Brezová, 130), 6. Aneta Flajžíková (ZŠ Vajanského, 130);
- mladší žiaci: 1. Radovan Panták (Gbely,
155), 2. Samuel Nemec (Gbely, 150), 3. Ondrej
Valachovič (Gbely, 145), 4. Rudolf Bartal
(Gbely, 145), 5. Kevin Chorvát (Gbely, 140),
6. Ján Petrák (ZŠ Vajanského, 140);
- staršie žiačky: 1. (Bibiana Turzová
(Bojničky, 150), 2. Kristína Danišová
(Bojničky, 150), 3. Veronika Hasíková
(Piešťany, 140), 4. Petra Kocáková (Holíč II,
140), 5. Kristína Mikulová (Modra, 135), 6.
Veronika Bellayová a Barbora Dúbravová (obe
ZŠ Vajanského, obe 130);
- starší žiaci: 1. Peter Kuchta (Cerová, 175), 2.
Adam Votruba a Ondrej Marenčík (obaja
Holíč, obaja 170), 4. Filip Žúrek (ZŠ Vajanského, 155), 5. Marek Petrák (Brezová, 150),
6. Martin Kravárik (Brezová, 150).
11 ŠPORT
Hokej
Po hodoch zvyčajne prichádza bruchabolenie. Aj takto by sa dal
analogicky popísať stav skalického A-mužstva v decembri. Potom, čo od
23. do 29. kola (5.11. - 28.11.) prehrali iba jedenkrát po samostatných
nájazdoch s Košicami, posledné štyri duely prehrali a získali iba jeden
bod. Nie je to jav nijako výnimočný a obdobie raz hore a raz dole má v
sezóne každý tím. V piatok 3. decembra Skaličania hostili Trenčanov. V
prvej tretine boli obaja brankári nepriestrelní. Na domáceho letelo iba 5
striel, zato hosťujúci čelil dvanástim. Zeleno-bieli sa ujali vedenia v
polovici stretnutia Jarolínom. Hostia v tretej tretine vyrovnali, ale opäť
Jarolín naklonil misky váh na skalickú stranu. Hostia však dokázali opäť
vyrovnať a po nerozhodnom výsledku 2:2 sa predlžovalo. Gól nepadol a
o zisku bodu navyše rozhodli samostatné nájazdy, v ktorých uspeli
Trenčania.
Ďalší pokus o získanie bodov Skaličania
podnikli o dva dni neskôr. Cestovali do
Popradu, ktorý sa v predchádzajúcich
dvoch zápasoch trápil. A neoslňoval ani v
prvej tretine. Ujal sa síce vedenia, ale
Peter Gula svojím premiérovým gólom v
sezóne vyrovnal. A potom prišla ohraná
pesnička slovenskej najvyššej súťaže fatálna chyba jedného z čiarových rozhodcov, ktorý neodpískal jednoznačný ofsajd
domácich, hráči prestali hrať okrem
Škoviru, ktorý poslal Popradčanov do
vedenia. O ďalších desať minút padol do
skalickej siete ďalší gól a v podstate bolo
rozhodnuté. V tretej tretine ešte pridali
domáci dva góly a za hostí korigoval
Mikušovič. Popradčania boli v zápase
lepší, ale jedna dve závažné chyby
rozhodcov dokážu niekedy aj totálne
pokaziť dobre rozohraný zápas. V tomto
prípade to určite platilo.
Skaličania neuspeli ani v ďalšom zápase
v Banskej Bystrici. Proti sebe sa postavili
mužstvá, ktoré mali za sebou tri prehry a bolo jasné, že jednému sa táto
nie príliš lichotivá séria skončí. Boli to domáci. Po prvej tretine viedli 1:0,
po druhej 2:0 a vyzeralo to, že vyhrajú bez problémov. Poldruha minúty
pred treťou sirénou však René Školiak v oslabení po samostatnom úniku
znížil a črtala sa dráma. A mohla mať minimálne bodové rozuzlenie pre
hostí, keby dve sekundy pred koncom premenili stopercentnú šancu,
nestalo sa, a tak si zaknihovali ďalšiu prehru. Klesli na ôsmu priečku, keď
ich preskočil Slovan. Práve s ním sa v súboji u siedme miesto stretli v
piatok 12. decembra na domácom ľade. V drese hostí nastúpili aj Miro
Šatan a posila zadných radov Kanaďan Richard Jackman. A práve títo
dvaja nakoniec rozhodli zápas. Ako prvý sa do štatistík duelu zapísal Miro
Šatan už v 2. minúte, keď využil presilovku. Domáci vyrovnali po peknej
individuálnej akcii Reného Školiaka 10 sekúnd pred koncom prvej tretiny.
V nej boli lepší hostia, ale od druhej prevzali iniciatívu domáci. Boli to
však opäť hostia, ktorí skopírovali na začiatku tretej časti hry úvod zápasu, keď iba pár sekúnd po začiatku skórovali spomínaným Jackmanom. A
história sa opäť zopakovala, keď tentoraz 36 sekúnd pred 60 minútou v
power play vyrovnal René Jarolín. V predĺžení gól nepadol, a tak sa
rozhodovalo v samostatných nájazdoch. Jediným presným strelcom bol
Šatan, a tak si Slovanisti pripísali bod navyše. O dva dni neskôr Skaličania cestovali na východ republiky na ľad úradujúceho majstra a vedúceho
tímu súťaže. A bol to opäť jeden z nepodarených zápasov. Prvú tretinu
zeleno-bieli prehrali 0:2 a druhú 1:2, keď jediným presným strelcom hostí
bol kapitán Tibor Višňovský. Veľmi zle však pre Skaličanov dopadla
záverečná časť zápasu. Inkasovali v nej až štyrikrát a podarilo sa im streliť iba jeden gól, ktorého autorom bol opäť Višňovský. Prehrali vysoko
2:8 a ostali na ôsmej priečke.
Po reprezentačnej prestávke zohrali naši hráči ešte pred Vianocami v
krátkom slede dve domáce stretnutia za sebou. Po ťažkých dueloch bez
SKALICKÝ PRESS
bodu sa konečne čakal zeleno-biely úspech. Skaličania totiž hostili najprv
predposlednú Žilinu a potom poslednú Nitru. Papierové predpoklady však
neplatili a naše mužstvo pokračovalo v nelichotivej sérii prehier. So Žilinou sa vedenia ujali domáci gólom Reného Školiaka v polovici prvej
tretiny. O 30 sekúnd však bolo vyrovnané a hostia ešte pred prvou sirénou
otočili skóre. V druhej časti hry gól nepadol, až v závere zápasu, ale opäť
za chrbát Lakosila a bolo rozhodnuté. Napriek neuveriteľnému pomeru
striel 51:27 bola koncovka Skaličanov opäť biedna s jediným gólom. A
pritom domáci navyše hrali sedem presiloviek a hostia ani jednu. O dva
dni neskôr skalické trápenie pokračovalo s Nitrou. Zápas sa vyvíjal
podobne ako so Žilinou. Vedenia sa ujali domáci gólom Zálešáka, ale v
prvej tretine hostia vyrovnali, v druhej strelili svoj druhý gól. Tentoraz
dokázali domáci vyrovnať - v tretej tretine bol opäť úspešný Zálešák. Po
hrubej chybe v obrane sa však hostia dve minúty pred koncom ujali vedenia a už si ho aj udržali. Skaličanom
body opäť utiekli pomedzi prsty. Kým
pred niekoľkými týždňami bol náskok
Skalice pred prenasledovateľmi Žilinou a
Nitrou vyše desaťbodový, po sérii
neúspešných zápasov sa scvrkol na dva,
respektíve na štyri. Zároveň sa mužstvá v
tabuľke nad Skalicou vzdialili. Séria
prehier, tak ako sa raz začala, sa konečne
skončila v utorok 28. decembra. Skaličania cestovali na ľad Zvolena, ktorý bol v
tom čase na 4. mieste. Povzbudiť ich
prišla takmer stovka fanúšikov. Domáci
sa do hostí poriadne pustili a v úvode
zápasu mali niekoľko vyložených šancí.
Obrana zeleno-bielych však tentoraz
pracovala veľmi dobre a keďže ani
domáci gólman neinkasoval, skóre ostalo
vyrovnané 0:0, podobne ako pomer striel
12:12. V druhej časti hry začali byť
hostia aktívnejší a rezultoval z toho
úvodný gól, ktorý po akcii Reného
Školiaka a Mira Zálešáka vsietil Patrik
Lušňák. Zvolenčania sa potom dlhé
minúty márne snažili vyrovnať a podarilo sa im to až pár minút pred
koncom riadneho hracieho času. Skaličania však o poldruha minúty
odpovedali druhým gólom Reného Jarolína a ten bol víťazný. Po dlhšom
čase si zelenobieli pripísali plný bodový zásah. A podaril sa aj v poslednom zápase roka pred domácim publikom. Skaličania hostili Martinčanov, ktorí sa ujali vedenia v 8. minúte. V druhej tretine domáci zapli
na vyššie obrátky a výsledkom boli tri góly v martinskej sieti z hokejok
Tibora Višňovského, Reného Školiaka a Pavla Kumstáta. Hostia v závere
ešte zdramatizovali zápas gólom v 50. minúte, ale tri body ostali doma.
Počas decembrovej extraligovej prestávky si skalickí hokejisti A-mužstva zahrali jeden zápas. Možno ho však nazvať oddychový či exhibičný,
pretože ich súperom boli sponzori a podporovatelia klubu spoločností z
celého západného Slovenska. Dokonca bol medzi nimi aj primátor
Piešťan Remo Ciciutto. Keďže sponzori mali na sebe dresy Skaličanov, na
ľade sme mohli vidieť dvoch Zálešákov, Juríkov, Jankovičov, Novákov,
Šátkov či Kutálkov. Výsledok zápasu samozrejme nie je dôležitý. Dôležité
je, aby vzťahy medzi skalickým klubom a jeho sponzormi boli na nadštandardnej úrovni a aby sa aj s pomocou týchto priaznivcov klubu darilo
zabezpečovať jeho potreby a chod.
Určite zaujímavým tréningovým spestrením pre skalických deviatakov bol zápas s výberom slovenských hokejistiek, ktorý odohrali v
utorok 7. decembra. V prvej tretine sa hralo opatrne, chlapci nesmeli
hrať proti ženám do tela a akosi sa nevedeli presadiť. Od druhej tretiny sa
však začalo hrať i na góly. Prvé sa presadili hosťujúce ženy, ale potom sa
dvakrát presne trafil i Denis Petržala a raz Denis Mihalka. V tretej tretine
ešte reprezentantky dokázali znížiť, ale definitívu na 5:2 zariadil Norbert
Rund.
Vedeli ste, že ...
KVÍZ NA JANUÁR
...jednotlivý priemerný oblak typu cumulus
mediocris váži približne 250 ton?
Vážení čitatelia Skalického pressu! Želáme vám všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a vzájomného
porozumenia v nadchádzajúcom období. Aj na prahu nového roku 2011 vám prinášame obvyklý kvíz.
Rozhodli sme sa ho trocha pozmeniť. Stále sa bude týkať nášho mesta a jeho histórie, no budeme
uverejňovať len jednu súťažnú úlohu. Zadanie hádanky sa bude týkať jedného pamätného miesta,
ktorých je v našom meste pomerne dosť. Zameriame sa najmä na pamätné tabule a rodné domy významných dejateľov a známych osobností. Ale najprv sa treba vrátiť k záberom z decembrového vydania
nášho Pressu. V úlohe č. 1 bol zaujímavý záber na kedysi tradičný spôsob predaja čerstvých výrobkov.
Rodina Slobodovcov mala svoj stánok rozložený pred budovou gymnázia, správna odpoveď teda bola
pod písmenom "A". Na druhom zábere bol pohľad na niekdajšiu skvostnú ozdobu skalického námestia,
hotel TATRAN v pôvodnom stave, v secesnom štýle. Pre úplnosť dodávame, že bol začiatkom 20.
storočia postavený ako Gvadányiho kasíno a dodnes sa zachovali pôvodné plány, podľa ktorých bol
postavený. Do dnešnej podoby bol zrekonštruovaný pôvodnými majiteľmi v r. 1947, teda nemýlili sa tí,
ktorí odpoveď označili písmenom "B".
Poďme však už k novej úlohe na január, mesiac polročného hodnotenia všetkých našich školákov a
obdobia, kedy zima zrejme ukážu tú svoju pravú tvár. Využili sme záber z trocha vzdialenejšieho obdobia, určite sa vám ho podarí správne určiť.
Úloha: Na fotografii je záber na slávnosť, ktorá sa odohrala zrejme v r. 1930 v samom centre nášho
mesta, na Námestí slobody. Na karneri sv. Anny bola vtedy umiestnená pamätná tabuľa s nápisom,
ktorého súčasťou sú i oslavné slová od básnika Vladimíra Roya.
...prvá umelá družica Sputnik 1 mala priemer 58
cm a hmotnosť 83 kg?
... minerál libethenit je pomenovaný podľa Ľubietovej, kde bol po prvýkrát opísaný?
...už v roku 1770 založila Mária Terézia v Banskej
Štiavnici prvú vysokú banskú školu v Európe?
...cudzie štátne územie, ktoré sa nachádza na
území iného štátu, alebo je ním úplne obkolesené,
sa nazýva enkláva (najznámejším príkladom je
Vatikán, ktorý je úplne obkolesený Talianskom)?
...Mliečnu dráhu tvorí až okolo 200 miliárd
hviezd?
Na fotografii je zachytený priebeh slávnostnej udalosti, týkajúcej sa:
A, Pavla Blahu
B, Ľudovíta Okánika
C, F. V. Sasinka
Veľa šťastia a trpezlivosti, priatelia! Dúfajme, že zimu prečkáme všetci v dobrej nálade a dobrej
fyzickej kondícii. Nech sa vydaria všetky plesy, na ktoré už netrpezlivo čakajú nielen levy salónov, ale
všetci tí, ktorí sa na týchto podujatiach naozaj dobre cítia. Ešte raz želáme všetkým našim priaznivcom
veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti v novom roku 2011.
Pripravuje: PhDr. Jozef Špaček
Z odpovedí, ktoré prišli do našich redakčných schránok, sme vyžrebovali výherkyňu a stala sa ňou
Alojzia Rišková, Duklianska 17, Skalica
Redakcia SKALICKÝ PRESS, Štefánikova 1, 909 01 SKALICA, alebo osobne do redakčnej schránky.
E-MAIL: artplus @ ba.telecom.sk
...na geografický stred Európy si nárokuje 8 krajín
(okrem zaniknutých) Európy?
...Gustáv Husák napísal najviac diel (24) zo
všetkých prezidentov Česko-Slovenska?
...Viedenská panva začala vznikať až v miocéne?
...Alberto Santos-Dumont sa občas do kaviarne
dopravil na vzducholodi ?
(zdroj a foto: Wikipédia)
SKALICKÝ PRESS -mesačník pre obyvateľov
Skalice a okolia
Vydáva: MsÚ Skalica vo vydavateľstve ART PLUS-V. Kováč. Redakcia: Mgr. M. Minďáš, Arch-a e-mail: mmindas @ ehs.sk.
Redakčná rada: J. Koutná, Mgr. Ľ. Košík, PhDr. J. Špaček. Technický redaktor: Viktor Kováč. Adresa redakcie: Štefánikova 1, 909 01 Skalica. Inzercia a príspevky (schránka) tamtiež. Uverejnené príspevky vyjadrujú názor autora a redakcia sa s nimi nemusí stotožňovať.
Download

Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo