Právna úprava franchisingového podnikania na Slovensku
Slovenská franchisingová asociácia (SFA) bola prijatá do medzinárodných štruktúr,
stala sa riadnym členom Európskej franchisingovej federácie (EFF). V procese prípravy na
vstup bolo potrebné zosúladiť Stanovy SFA a Etický kódex franchisingu SFA s Európskym
kódexom etiky franchisingu a podmienkami členstva v EFF. V tejto súvislosti som analyzoval
postavenie „franchisingu“ a jeho súčasnú pozíciu v slovenskom právnom systéme.
Existuje veľa definícií a popisov franchisingu. Zjednodušene a všeobecne možno
franchising stručne charakterizovať ako marketingový odbytový systém a metódu
podnikania. Prakticky všetky známe definície sa však sústreďujú iba na jeho popis ako
systému predaja tovarov a formalizáciu jeho obsahu (know-how) v manuáloch a zmluvách
medzi poskytovateľom franchisingovej licencie (franchisorom) a užívateľom (franchisantom).
Povinnosti franchisora a franchisanta ustanovuje Etický kódex franchisingu, ktorý tiež uvádza
povinné náležitosti franchisingovej zmluvy a vymenúva etické minimum franchisingového
podnikania. Povinnosť jeho dodržiavania však na Slovensku nie je formalizovaná žiadnou
všeobecnou právnou normou, je záväzný iba pre členov SFA. Riadni členovia získaním
členstva v SFA prejdú auditom, ktorý overí ich franchisingový koncept a dodržiavanie
európskych pravidiel franchisingu pri jeho aplikácii.
Žiadna definícia však podrobnejšie nepopisuje franchising ako metódu a predmet
podnikania, teda ako štandardný obchodný vzťah medzi poskytovateľom franchisingu
a užívateľom franchisingu za účelom dosiahnutia zisku pre poskytovateľa. Tento aspekt
franchisingu dosiaľ nerieši ani slovenské obchodné právo a franchising ako metódu
a predmet podnikania (živnosť) v právnych normách neformalizuje a ani nepoužíva.
Obchodný vzťah v právnej rovine ustanovuje spravidla obchodná zmluva. Obchodná
zmluva formuluje skutočnosť, na základe ktorej vzniká obchodný záväzkový vzťah upravený
Obchodným zákonníkom. Franchisingová zmluva je ale tzv. nepomenovanou obchodnou
zmluvou, čo znamená, že nie je ako zmluvný typ upravená v Obchodnom ani v Občianskom
zákonníku. Jej základná schéma ale pritom pripomína náležitosti nájomnej zmluvy, ktorou
prenajímateľ prenecháva za dohodnutú odmenu nájomcovi „vec“, aby ju dočasne užíval
alebo z nej bral aj úžitky. V prípade franchisingovej zmluvy sa pri porovnaní so zmluvou
o nájme javí franchisor (poskytovateľ franšízy) ako prenajímateľ a franchisant (užívateľ
franšízy) ako nájomca. Prenajímanou „vecou“ je v takom prípade určité konkrétne
vyšpecifikované duševné vlastníctvo – „know-how“, ktoré sa prezentuje ako celostný
franchisingový koncept. Rôzne formy a druhy franchisingových poplatkov sa môžu
prirovnať k nájomnému poplatku v nájomnej zmluve. Nájomnú zmluvu upravuje Občiansky
zákonník v paragrafoch §663 - §723 a nájomnú zmluvu na automobil Obchodný zákonník v
paragrafe §630 a nasledujúcich. Náležitosti franchisingovej zmluvy ale neupravuje žiadna
záväzná právna norma.
Zmluva na základe ktorej jedna zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane
súhlas na používanie určitého predmetu práva duševného vlastníctva je pomenovaná ako
Licenčná zmluva. Licenčná zmluva je upravená nielen v zákone č. 513/19991 Zb. Obchodný
zákonník (ďalej len ObchZ), ale jej úpravu možno nájsť aj v iných právnych predpisoch.
Právna úprava licenčnej zmluvy je obsiahnutá aj v zákone č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon,
1
ktorý upravuje licenčnú zmluvu použiteľnú vo veciach autorského práva a práv príbuzných
autorskému právu. Uvedenú právnu úpravu však nemožno použiť na oblasť priemyselných
práv. Práve v oblasti práv priemyselného vlastníctva sa používa Licenčná zmluva upravená
Obchodným zákonníkom, ktorý ju upravuje v § 508 až § 515. Táto úprava však nezodpovedá
náležitostiam, obsahu a účelu štandardnej franchisingovej zmluvy a nemôže ju nahradiť.
Preto sa pri zazmluvňovaní franšízy súšasne s franchisingovou zmluvou spravidla podpisuje aj
Licenčná zmluva na právo franchisanta používať ochrannú známku (logo) konceptu
franchisora. Licenčná zmluva na právo používať ochrannú známku svojim obsahom ani
účelom tiež nenahrádza franchisingovú zmluvu (čiastočne ju môže dopĺňať). Okrem toho
účinnosť licenčnej zmluvy (v prípade licencie na právo používať ochrannú známku) je
viazaná na jej registráciu zmluvy v osobitnom registri (§ 509 ods. 1 Obch.Zák.) na Úrade
priemyselného vlastníctva SR. Franchisingová zmluva nepodlieha žiadnej povinnosti
registrácie.
Konkrétne náležitosti franchisingovej zmluvy
uvádza Európsky kódex etiky
franchisingu. Je záväzný pre všetky národné asociácie ktoré sú členmi Európskej
franchisingovej federácie a nadväzne pre členov týchto asociácií. Slovenská franchisingová
asociácia má tieto princípy vo svojich Stanovách a ich dodržiavanie vyžaduje aj u svojich
riadnych členov – poskytovateľov franchisingových konceptov:




A. Franchisová zmluva musí byť v súlade so zákonmi danej krajiny, zákonmi európskych
spoločenstiev a súčasným Európskych kódexom etiky franchisingu.
B. Zmluva musí vyjadrovať záujmy členov franchisovej siete ohľadom právnej ochrany i
priemyselného a intelektuálneho majetku franchisora a v udržaní jednotného vzhľadu i
renomé franchisovej siete. Všetky dohody a ustanovenia týkajúce sa franchisových vzťahov
by mali byť vyhotovené v úradnom jazyku krajiny v ktorej sa nachádza sídlo individuálneho
franchisanta alebo preložené do tohto jazyka prekladateľom. Podpísané zmluvy sa bez
odkladu odovzdávajú franchisantovi.
C. Franchisová zmluva musí presne určovať práva a povinnosti strán a všetky ostatné
podmienky spolupráce.
D. Nevyhnutné minimum podmienok zmluvy by malo vyzerať nasledovne:
o oprávnenia udelené franchisorovi;
o oprávnenia udelené franchisantovi;;
o tovary alebo služby, ktoré majú byť dodávané franchisantovi;
o povinnosti franchisora;
o povinnosti franchisanta;
o platobné podmienky franchisanta;
o obdobie platnosti zmluvy, ktoré by malo byť dostatočne dlhé, aby umožnilo
franchisantom zhodnotiť ich začiatočnú, špecificky franchisovú investíciu;
o podmienky za ktorých môže prísť k predĺženiu zmluvy;
o podmienky za ktorých individuálny franchisant môže predať alebo previesť právny
nárok k franchisovému podniku a eventuálne predkupné právo franchisora v tejto
oblasti;
o ustanovenia, vzťahujúce sa na použitie franchisorových typických znakov, mena
firmy, ochrannej značky, servisnej značky, firemného štítu, loga alebo iných
zvláštnych identifikačných znakov;
o právo franchisora na prispôsobenie franchisového systému novým alebo zmeneným
podmienkam;
o ustanovenia týkajúce sa zrušenia zmluvy;
2
o
ustanovení o okamžitom vrátení všetkých materiálnych a nemateriálnych
prostriedkov a právnych hodnôt, ktoré sú vlastníctvom franchisora, po ukončení
zmluvy.
Členstvo franchisingového konceptu a jeho poskytovateľa v SFA garantuje, že ide
o podnikateľský koncept (a subjekt poskytovateľa), ktorý je v súlade s etickým kódexom
Európskej franchisingovej federácie a je poskytovaný za štandarných podmienok európskej
legislatívy, za obojstranne vyvážených a primeraných podmienok. Platí to ale aj naopak
a možno aj to je dôvod, prečo niektoré koncepty (subjekty) o členstvo v SFA záujem nemajú.
Nespĺňajú (alebo nemajú záujem splniť) podmienky etického kódexu EFF. Túto skutočnosť
by ale mali zvážiť všetci záujemcovia o kúpu licencie (franšízy), pretože na trhu sa môžu
vyskytnúť koncepty a poskytovatelia, ktorých záujem je predovšetkým splnenie vidiny
rýchleho prvoplánového zisku, bez poskytnutia primeranej protihodnoty.
Pre zvýšenie transparentnosti a posilnenie dôveryhodnosti aj právnej istoty medzi
poskytovateľom a užívateľom franchisingu a teda aj pre skvalitnenie a zvýšenie kvality
podnikateľského prostredia sa javí ako vhodné ustanoviť franchisingovú zmluvu v legislatíve
ako pomenovanú zmluvu s uvedením minima jej podmienok a prípadne prevziať aj
osvedčený model predzmluvnej informačnej povinnosti využívaný v USA a v niektorých
európskych štátoch, podľa ktorého by boli všetci poskytovatelia frašízy zo zákona povinní
záujemcovi oznámiť ešte pred uzatvorením riadnej franchisingovej zmluvy všetky jej
podstatné náležitosti.
Zásadným problémom posúdenia poskytovania franchisingu ako podnikateľskej
činnosti je absencia osobitného predmetu podnikania, ktorý by ho formalizoval v rámci
Živnostenského zákona. Tento "živnosť" definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú
samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.
Uvedené kritéria franchising ako metóda a predmet podnikania bezozbytku plní. Treba si
uvedomiť, že v prípade poskytovania franšízy ide o sústavnú činnosť franchisora poskytnutie formalizovaného duševného vlastníctva vo forme franchisingového konceptu prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom
dosiahnutia zisku (formou platenia franchisingových poplatkov). Živnostenský zákon
obsahuje pozitívne a negatívne vymedzenia živností. Stanovuje tiež všeobecné podmienky a
osobitné podmienky prevádzkovania regulovaných, čiže remeselných alebo viazaných
živností. Tiež zreteľne určuje – a to je negatívne vymedzenie - ktoré činnosti nie sú živnosťou,
alebo inak povedané, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti živnostenského zákona. Poskytovanie
franchisingu nie je uvedené v zozname činností, ktoré nie sú živnosťou.
Poskytovanie franchisingu sa teda javí ako podnikateľská činnosť , ktorá spĺňa kritériá
samostanej živnosti a teda mala by byť aj osobitne uvedená v predmete činnosti (vo výpise
z obchodného registra) poskytovateľa franšízy (franchisora). Pokiaľ by bola franchisingová
zmluva formalizovaná ako pomenovaná obchodná zmluva v rámci Obchodného zákonníka,
mohlo by sa jednať o viazanú (regulovanú) živnosť, v rámci ktorej by autorizácii (osobitnému
predpisu) podliehali vyšpecifikované povinné podmienky pre poskytovateľa a tým zabezpečili
primerané podmienky poskytovania franšízy. Z franchisingového podnikania by sa tým
vytesnili rôzne koncepty, ktoré pod nálepkou franšízy môžu doteraz ponúkať aj rôzne iné
obchodné schémy (napr. pyramídy).
3
V súčasnej praxi sa vo výpise z Obchodného registra poskytovateľa franchisingu
(franchisora) aj prijímateľa (franchisanta) uvádzajú v predmete činnosti iba živnosti, ktoré
sú obsahom samotného franchisingového konceptu. Tieto ale pokrývajú iba realizáciu
určitého produktu alebo služby, ktorá je výstupom franchisingového konceptu jeho užívateľa
(napr. pohostinské služby, upratovacie a čistiace práce, zásielkový predaj tovar v rozsahu
voľnej živnosti ... a pod.) Poskytovanie franchisingu (franchisingového konceptu) ako
podnikateľský predmet činnosti slovenské obchodné právo ani prax nepozná alebo
nepoužíva. Je teda podľa súčasne platnej legislatívy na Slovensku franchising (poskytovanie
franšízy ako podnikateľský predmet činnosti) nelegálne podnikanie ?
Značky a koncepty renomovaných zahraničných i domácich poskytovateľov
franchisingu ktoré sú u nás úspešné, robia franchisingu vo verejnosti dobré meno
a prispievajú k jeho popularizácii. Označenie podnikateľského projektu ako „franchisingový“
sa dnes už všeobecne vníma ako záruka kvality overeného know-how, dlhodobej
ekonomickej efektívnosti a nižšieho podnikateľského rizika užívateľa frachisingovej licencie.
Niektorí „podnikatelia“ sa však dobré meno franchisingu pokúšajú zneužiť a schovávajú pod
tento pojem formálne podobné ale principiálne odlišné modely podnikania, napr.
viacúrovňovú distribúciu (multi level marketing), či pyramídové štruktúry napr. na princípe
tzv. lietadla. Vidina rýchleho zisku tiež inšpiruje niektorých podnikateľov k čo najrýchlejšej
expanzii franchisingových prevádzok predajom svojich licencií, pričom ponúkajú záujemcom
ešte nehotový a riadne neoverený podnikateľský projekt bez následnej podpory. Neskúsený
podnikateľ, ktorý pri dojednávaní podmienok franchisingovej zmluvy od neseriózneho
poskytovateľa franšízy nespolupracuje so skúseným právnikom alebo franchisingovým
poradcom (SFA), často uzavrie nevyváženú a nevýhodnú zmluvu, ktorá môže v kritických
situáciách pre franchisanta zapríčiniť fatálne existenčné problémy. Je preto dôležité aby
franchising ako metóda podnikania získala formalizovaný rámec a miesto v slovenskom
právnom poriadku a vytvorilo sa tak optimálne prostredie pre zdravý rozvoj tohto segmentu
podnikania. Slovenská franchisingová asociáca sa o to usiluje a je pripravená prispieť svojim
odborným potenciálom k vytvoreniu kvalitných a účinných právnych noriem, užitočných pre
náš trh a našich podnikateľov.
V Bratislave, august 2014
Ing. Jozef Šétaffy
prezident Slovenskej franchisingovej asociácie
www.sfa.sk
4
Download

Novinka_Právna úprava franchisingového podnikania na