–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(priezvisko, meno, adresa žiaka/čky)
Športové gymnázium s VJM
Sportgimnázium
Nám. sv. Štefana 1533/3
929 38 Dunajská Streda
..............................................................
(mesto, dátum)
V e c : Žiadosť o prestup žiaka/čky z inej strednej školy
Dolupodpísaná/ý ........................................................................................... ....................................
rod. číslo: .............................................. miesto narodenia: ..............................................................
žiadam o súhlas prestup na Vašu školu z
............................................................................................................................................................
(navštevujúca škola, adresa)
na odbor: ...........................................................................................................................................
s účinnosťou .......................................
Za kladné vybavenie svojej žiadosti vopred ďakujem.
................................................
podpis žiaka/čky
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(Zákonný zástupca žiaka/čky priezvisko, meno, adresa)
Športové gymnázium s VJM
Sportgimnázium
Nám. sv. Štefana 1533/3
929 38 Dunajská Streda
..............................................................
(mesto, dátum)
V e c : Žiadosť o prestup žiaka/čky z inej strednej školy
Dolupodpísaná/ý .........................................................................., zák. zástupca žiaka/čky
menom .........................................................., rod. číslo ...............................................,
miesto narodenia ............................................. žiadam o súhlas prestupu môjho/jej syna/dcéry
na Vašu školu z
............................................................................................................................................................
(navštevujúca škola, adresa)
na odbor: ............................................................................................................................................
s účinnosťou .......................................
Za kladné vybavenie svojej žiadosti vopred ďakujem.
................................................
podpis zák. zástupca žiaka/čky
(Priezvisko, meno, adresa zákonného zástupcu žiaka/čky)
Športové gymnázium s VJM
Sportgimnázium
Nám. sv. Štefana 1533/3
929 38 Dunajská Streda
..............................................................
(mesto, dátum)
V e c : Žiadosť o prestup žiaka/čky na inú strednú školu
Dolupodpísaná/ý ........................................... zák. zástupca žiak/čka menom: ..................................
nar. .............................. , ...............trieda žiadam o súhlas prestupu z Vašej školy do
............................................................................................................................................................
(meno školy do ktorej prestupuje, adresa)
s účinnosťou .......................................
Za kladné vybavenie svojej žiadosti vopred ďakujem.
................................................
podpis zák. zástupcu žiaka
(Priezvisko, meno, adresa žiaka/čky)
Športové gymnázium s VJM
Sportgimnázium
Nám. sv. Štefana 1533/3
929 38 Dunajská Streda
..............................................................
(mesto, dátum)
V e c : Žiadosť o prestup žiaka/čky na inú strednú školu
Dolupodpísaná/ý .............................................................................. žiak/čka ...............triedy
nar. .............................. , žiadam o súhlas prestupu z Vašej školy do
............................................................................................................................................................
(meno školy do ktorej prestupuje, adresa)
s účinnosťou .......................................
Za kladné vybavenie svojej žiadosti vopred ďakujem.
................................................
podpis žiaka/čky
Download

Žiadosť o prestup