WEB CONNECT ANALYSIS
Návod na použitie
BMI
Obsah
1. Úvod
3
1.1 Používanie v súlade s určením
3
1.2 Bezpečnostné pokyny
4
1.3 Prečo má zmysel vykonávať telesnú analýzu?
6
1.4 Bioimpedančná analýza (BIA)
6
1.5 Body Mass Index (BMI)
7
1.6 Ako sa vážiť
8
2. Uvedenie do činnosti
10
2.1 Popis prístroja
10
2.2 Systémové predpoklady
11
2.3 Inštalácia
11
2.4 Vloženie alebo výmena batérií
11
2.5 Aktivácia spojenia medzi web boxom a váhou
12
2.6 Hlásenia
12
2.7 Priradenie ručného nastavenia IP
13
2.8 Vytvorenie používateľského účtu
14
2.9 Zadanie osobných údajov I Jednotky miery (kg-lb-st) I Cieľová hmotnosť
15
3. Telesná analýza
16
4. Osobný účet
17
4.1 Hlavná ponuka
17
4.2 Zobrazenie na diagrame
17
4.3 Zobrazenie v tabuľke
18
5. Vaše odkazy
18
6. Vymazanie účtu
18
7. Hlásenia
19
8. Technické údaje
20
9. Vyhlásenie o zhode
21
10. Likvidácia
21
11. Servis a podpora
22
12. Záruka
22
2
1. Úvod
1.1 Používanie v súlade s určením
Prostredníctvom profesionálneho bioimpedančného viacfrekvenčného merania poskytuje analýza „Web Connect
Analysis“ neustále presné údaje o telesnej hmotnosti a podieloch svalov, tuku a vody. Váha na meranie telesných
hodnôt tak zabezpečuje perfektný prehľad. Spolu s osobným účtom na webe spoločnosť SOEHNLE ponúka
kvalitnú platformu zdravia pre ľudí, ktorí chcú zostať aktívni a zdraví.
Pomocou našich výrobkov by sme Vás chceli podporiť vo Vašej vlastnej zodpovednosti za svoje telo. Ak si nie
ste istý, ktoré opatrenia sú vhodné pre Vaše zdravie, určite sa poraďte s odborníkom – lekárom alebo využite
poradenstvo v oblasti výživy.
Táto váha na meranie telesných hodnôt je určená pre osoby od 17 rokov.
K jednej váhe môže byť prihlásených až 8 osôb.
Zariadenie nie je vhodné na lekárske ani komerčné používanie.
Starostlivo si, prosím, prečítajte návod na používanie, najmä bezpečnostné upozornenia, a dodržiavajte pokyny na
ošetrovanie.
Návod na obsluhu uchovajte pre prípad neskorších nejasností.
Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.soehnle.com.
3
1.2 Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo
Neodborné používanie môže vyvolať nebezpečenstvá, ktorých následkom je smrť alebo ťažké poranenia.
Varovanie
Neodborné používanie môže v určitých situáciách viesť k poraneniam alebo nebezpečenstvám
ohrozujúcim zdravie.
Pozor
Neodborné používanie môže viesť k poraneniam alebo k materiálnym škodám.
Upozornenia
Dôležité informácie
Nebezpečenstvo
Tento prístroj nikdy nepoužívajte spolu s
• elektronicko-medicínskymi prístrojmi ako napríklad kardiostimulátory
• elektronickými prístrojmi na udržanie životných funkcií, napr. srdca alebo pľúc
• mobilnými elektronicko-medicínskymi prístrojmi ako napríklad elektrokardiografy.
Tento prístroj môže spôsobiť funkčné poruchy vyššie uvedených elektronicko-medicínskych prístrojov.
• Prístroj nepoužívajte na klzkých podlahových krytinách.
• Ak je povrch platformy mokrý alebo máte mokré nohy, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.
Pred použitím si osušte nohy aj platformu.
• Použité batérie nikdy nehádžte do ohňa. Nebezpečenstvo výbuchu.
• Batérie nikdy neskratujte.
Varovanie
• Pred plánovanou redukciou hmotnosti sa poraďte s lekárom alebo s diétnym špecialistom.
• Prístroj držte v dostatočnej vzdialenosti od malých detí.
• Telesne postihnutým osobám poskytnite pomoc pri používaní prístroja.
•Na prístroj vystupujte po určených miestach a nikdy nie na rohy alebo hrany. Počas analýzy zostaňte pokojne
stáť.
•Dbajte na používanie správneho typu batérií. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polarizáciu. Pri výmene
používajte vždy nové batérie, nikdy nekombinujte batérie od rôznych výrobcov ani batérie rôznej úrovne nabitia,
nepoužívajte poškodené batérie – môže dôjsť k prehriatiu alebo k výbuchu.
• Batérie uchovávajte vždy mimo dosahu detí.
4
Pozor
• Jednotlivé komponenty tohto prístroja sa nesmú rozoberať, opravovať ani prestavovať.
• Batérie obsahujú chemikálie. Ak chemikálie vytečú, môže dôjsť k poškodeniam predmetov a telesným
poraneniam. Ak sa vám kyselina z batérií dostane do očí, oči ihneď vypláchnite dostatočným množstvom vody a
vyhľadajte lekára.
• Batérie z prístroja odstráňte, ak prístroj nebudete používať dlhšiu dobu.
Upozornenia
• Výsledok môže byť skreslený
- v blízkosti mobilných telefónov
- v blízkosti zdrojov tepla alebo na miestach s nestálou teplotou
- na miestach s vyššou vlhkosťou vzduchu
- na miestach pod vplyvom vibrácií alebo nárazov
-pri používaní na kobercovej podlahovej krytine. Prístroj preto vždy používajte na rovnom pevnom podklade.
• Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
• Použité batérie likvidujte podľa predpisov platných vo vašej krajine.
•Časti prístroja čistite vlhkou handrou a ak treba, jemným čistiacim prostriedkom. Žieravé alebo abrazívne
čistiace prostriedky vedú k poškodeniam.
5
1.3 Prečo má zmysel vykonávať telesnú analýzu?
Vyvážená kontrolovaná strava a pohyb sú „tajomstvom“ dobrého zdravia, primeranej telesnej hmotnosti a
celkového pocitu pohody.
Váha na meranie telesných hodnôt Soehnle navyše umožňuje stanovenie telesných hodnôt, ktoré sú pre zdravie
dôležité.
Hodnoty odporúčané zdravotníckymi odborníkmi
Muži
Vek
Ženy
Telesný tuk*
Telesná
voda
Podiel
svaloviny
Telesný tuk*
Telesná
voda
Podiel
svaloviny
málo
normálne
veľa
veľmi
veľa
normálne
normálne
málo
normálne
veľa
veľmi
veľa
normálne
normálne
16-18
< 8
8-18
18-24
> 24
> 58.5
> 38
< 15
15-25
25-33
> 33
> 52.5
> 28
18-30
< 8
8-18
18-24
> 24
> 57
> 38
< 20
20-29
29-36
> 36
> 49.5
> 28
30-40
< 11
11-20
20-26
> 26
> 56
> 38
< 22
22-31
31-38
> 38
> 47.5
> 28
40-50
< 13
13-22
22-28
> 28
> 55
> 38
< 24
24-33
33-40
> 40
> 46.5
> 28
50-60
< 15
15-24
24-30
> 30
> 54
> 38
< 26
26-35
35-42
> 42
> 46
> 28
60+
< 17
17-26
26-34
> 34
> 53
> 38
< 28
28-37
37-47
> 47
> 45
> 28
* Stanovené na základe smerníc NIH/WHO BMI (Národný inštitút verejného zdravia USA/Svetová zdravotnícka organizácia).
1.4 Bioimpedančná analýza (BIA)
BIA je všeobecne používaná metóda merania, ktorá sa používa v súvislosti s váhami na meranie telesných hodnôt.
Hodnoty, ako telesný tuk, telesná voda a svalová hmota, sa nemerajú priamo, ale prostredníctvom merania
elektrického odporu (impedancie) tela.
Meranie odporu sa uskutočňuje prostredníctvom 4 plôch s elektródami na platforme váhy. Cez telo pritom
prebehne neškodný, slabý elektrický signál (< 0,1 mA). Elektrický prúd preteká cez telo ľahšie vďaka telesnej
tekutine (vode), ktorá je viac zastúpená v svaloch než v telesnom tuku. Čím väčší je odpor, pretože telo vzdoruje
elektrickému signálu, tým vyšší je podiel telesného tuku a tým nižší je podiel telesnej vody. To platí aj naopak.
Čím vyšší je percentuálny podiel svalov, tým vyšší je percentuálny podiel telesnej vody a tým nižší je percentuálny
podiel telesného tuku.
6
1.5 Body mass index (BMI)
Základom výpočtu je index BMI – ukazovateľ, na základe ktorého sa interpretuje vplyv telesnej hmotnosti na
zdravie.
Ukazovateľ sa vypočíta podielom telesnej hmotnosti v kilogramoch a telesnej výšky v metroch na druhú.
(Príklad: BMI =
75 kg
= 24,5)
1,75 m x 1,75 m
Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa BMI
(Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia, 2000)
BMI (kg/m²)
Klasifikácia
< 18.5
Podváha
18.5 - 24.9
Normálna hmotnosť
25.0 - 29.9
Nadváha
≥ 30.0
Obezita
30.0 - 34.9
Obezita, stupeň I
35.0 - 39.9
Obezita, stupeň II
≥ 40.0
Obezita, stupeň III
7
1.6 Ako sa vážiť?
V prípade dospelého človeka môže hmotnosť počas dňa kolísať o 2 – 3 kg.
Preto je dôležité, aby boli vždy dodržané rovnaké podmienky pre dosiahnutie spoľahlivej kontroly
hmotnosti.
Treba sa vážiť
• nalačno
• vždy v rovnakom čase
• bez odevu
Postarajte sa o pevné a bezpečné umiestnenie platformy. Textilné alebo mäkké podlahové krytiny môžu výrazne
ovplyvniť výsledky merania.
Aby nebol výsledok merania skreslený, váha by mala zostať bez pohybu aspoň 3 minúty
pred vážením.
Telesná analýza
• Na platformu vstupujte bosí.
• Na platforme stojte symetricky. Nerovnomerné zaťaženie môže skresliť výsledok váženia.
• Stojte pokojne.
• Ničoho sa nechytajte ani sa nepodopierajte.
• Vážte sa vždy na rovnakom mieste. Z rôznych okolitých podmienok, ako je podlahová krytina, teplota a vlhkosť
vzduchu, môžu vychádzať rôzne výsledky váženia.
Okolnosti, ktoré ovplyvňujú telesnú analýzu
Telesné hodnoty vychádzajúce z bioimpedančnej metódy merania môžu počas dňa výrazne kolísať. Tento jav
nespočíva v chýbajúcej presnosti váhy na meranie telesných hodnôt, ale vo vodnom hospodárstve tela, ktoré sa
počas dňa mení.
Ľudské telo môže počas spánku stratiť až 2 – 3 kg telesnej vody. Hneď po zobudení je telo preto normálne
dehydrované (zbavené vody). Čím menší je podiel telesnej vody, tým vyšší je odpor tela a tým aj vypočítaný podiel
telesného tuku. Podiel svalov je v porovnaní s tým menší.
V priebehu dňa sa vodné rezervy znovu doplnia a hodnoty merania sa normalizujú.
Bežné váženie sa odporúča ráno hneď po zobudení, telesnú analýzu sa ale odporúča vykonávať večer. Na telesnú
analýzu je najvhodnejší čas medzi 18 a 20 hodinou.
22 %
21 %
20 %
19 %
18 %
17 %
Percento
telesného
tuku
Denný čas
06:00
08:00
10:00
12:00
8
14:00
16:00
18:00
20:00
Ďalšie okolnosti, ktoré ovplyvňujú telesnú analýzu
Popri základných kolísaniach nameraných hodnôt počas dňa môže dôjsť k rozdielom aj na základe zmien vodného
hospodárstva spôsobených stravovaním, prijímaním tekutín, menštruáciou, chorobou, tréningom a kúpaním.
Neprijateľné výsledky sa môžu zobraziť aj u:
• osôb s teplotou, opuchmi a osteoporózou
• osôb počas dialyzačnej liečby
• osôb, ktoré sa liečia na kardiovaskulárne ochorenia
• tehotných žien
• osôb mladších než 17 rokov
• osôb ázijského alebo afrického pôvodu
9
2. Uvedenie do činnosti
2.1 Popis prístroja
Platforma
À
Â
Ã
Ä
Á
Å
Web Box
Æ
Ç
È
20
14
10
12
19
11
13
16
17
18
14. Vstup pre sieťový prístroj
15. Tlačidlo reset
16. Širokopásmové rozhranie
17. Indikácia internetového spojenia
18. Indikácia sieťového spojenia
19. Sieťový zdroj
20.Internetový kábel
1. Pole zobrazenia
2. Platforma
15
3. Aktivačné tlačidlo
4. Kryt batérií
5. Priečinok na batérie
6. Oporné plochy
7. Meraná hodnota
8. Slabá batéria
9. Internetové spojenie je prerušené
10. Vyhľadať zaslané údaje
11. Prenos údajov
12. Meranie telesného tuku
13. Jednotka váženia
10
2.2 Systémové parametre
1.Širokopásmový router s bezdrôtovým pripojením LAN (10 Mbit/s) a prístupom na internet
2. Zariadenie s možnosťou pripojenia na internet (napr. smartfón, tablet alebo PC/MAC) s internetovým
prehliadačom najnovšej generácie. Nie je potrebná inštalácia softvéru ani aplikácie.
3.Platná emailová adresa potrebná na registráciu na portáli.
2.3 Inštalácia
1. Web box so sieťovým zdrojom pripojte k elektrickej sieti.
2. Web box spojte s routrom pomocou sieťového kábla.
Ak sa rozsvietia obidve LED, spojenie je vytvorené.
V prípade, že jedna alebo obidve LED blikajú, je potrebné
vyhľadať chybu podľa zobrazenia.
WAN LAN = skontrolujte internetové pripojenie
= skontrolujte router, resp. spojenie s routrom
2.4 Vloženie a výmena batérií
Otvorte priečinok na batérie na platforme váhy.
Vložte batérie. Dávajte pozor na polaritu.
Pozor
Použité batérie vymeňte za nové rovnakého typu. Nikdy nepoužívajte batérie rôzneho typu ani rozdielnej úrovne
nabitia.
Ako alternatíva bežných alkalických batérií sa odporúčajú NiMh akumulátory s minimálnym samočinným vybíjaním
(Low Self Discharge).
Dôležité: Akumulátory sa musia nabíjať mimo zariadenia. Nabíjanie akumulátorov nie je možné prostredníctvom
USB pripojenia v ovládacom termináli.
11
2.5 Synchronizácia spojenia medzi web boxom a váhou
Vzdialenosť medzi web boxom a váhou by počas synchronizácie
mala byť maximálne 20 cm.
Ak chcete začať so synchronizáciou, stlačte aktivačné tlačidlo na
opačnej strane váhy.
Ak sa zobrazí [ ], synchronizácia prebehla úspešne.
Ak sa na váhe zobrazí E8, synchronizácia sa nepodarila.
2.6 Chyby a ich riešenia
Príznak
Príčina chyby
Riešenie
LED LAN a WAN
je tmavá
Chybné napájanie
elektrickým prúdom
Skontrolujte sieťové pripojenie web boxu
LED LAN a WAN bliká
Web box nekomunikuje s
routrom
1) Skontrolujte sieťové pripojenie routra
2) Skontrolujte pripojenie medzi web boxom a
routrom
Portál Soehnle je vzdialený.
Dôvodov môže byť viac.
LED LAN svieti, LED
WAN bliká
LED LAN a WAN
svietia. Údaje sa
úspešne preniesli, ale
nezobrazujú sa na
osobnom účte.
Sieť je v poriadku.
Web box však
nekomunikuje s portálom
Portál je offline.
Skontrolujte, prosím, prostredníctvom niektorého
prehliadača, či je možné spojenie s portálom. Ak toto
nie je ten správny dôvod, počkajte, prosím, kým sa
spojenie s portálom znovu obnoví.
Ak sa vám podarí spojiť s portálom prostredníctvom
iného prehliadača, potom má chybná funkcia interný
dôvod.
1) Keď bola na routri nastavená funkcia DHCP: Na
web boxe stlačte tlačidlo reset, ak chcete obnoviť
výrobné nastavenia.
2) Keď nebola na routri nastavená funkcia DHCP: V
tom prípade pokračujte kapitolou 2.7.
Nebol vybraný žiadny
používateľ.
Používateľov prihláste podľa kapitoly 2.8.
Údaje sa nemôžu
automaticky priradiť k
používateľovi.
Ak chcete údaje priradiť niektorému používateľovi,
postupujte podľa krokov v kapitole 3.
12
2.7 Ručné nastavenie IP
V ojedinelých prípadoch je potrebné pracovať s ručne
priradenými IP adresami. Môže to byť napríklad vtedy, ak je na
routri deaktivovaná funkcia DHCP. V takom prípade postupujte
nasledovne:
1.Web box musí byť zapnutý (obidve LED blikajú).
2.Tlačidlo reset stlačte asi na 5 sekúnd.
Obidve LED svietia súčasne.
Ak obidve LED začnú blikať, tlačidlo uvoľnite.
3.Potom spojte web box s PC pomocou sieťového kábla.
4.K sieťovým pripojeniam sa dostanete cez => Ovládací
panel => Možnosti siete.
5.Kliknite na pripojenie LAN (vo Win95 pravým tlačidlom myši) a
vyberte vlastnosti.
6.V internetovom zázname (TCP/IP) označte a vyberte vlastnosti.
7.Môžete si vybrať, či IP adresu necháte zvoliť automaticky alebo
ju nastavíte ručne.
Rozhodnete sa pre „Použiť nasledujúcu IP adresu“ a
napíšete nasledujúcu IP adresu: 192.168.1.5 Subnet-Maske:
255.255.255.0 a potvrdíte.
8.Do prehliadača zadajte: http://192.168.1.2/
Zobrazí sa formulár, uvedený vedľa, ktorý musí obsahovať
presne tieto zápisy. Prípadne ho zmeňte a potvrďte.
9. Teraz je možné web box pripojiť cez router (kapitola 2.3).
13
2.8 Vytvorenie používateľského účtu
1. Navštívte internetovú stránku „my.soehnle.com/new“
2. Vyberte si požadovaný jazyk.
3. V časti Registrácia zadajte Vaše používateľské meno a
emailovú adresu.
Upozornenie: Váhu môže používať až 8 osôb. Každý
používateľ musí mať vlastnú emailovú adresu.
4. Ďalej pokračuje na „Odoslať“
5. Dostanete email s Vaším používateľským menom a
heslom.
Upozornenie: K svojim osobným údajom máte kedykoľvek
prístup v časti Prihlásenie.
6. Zvoľte „Štart“ a zadajte svoje používateľské meno a
heslo. Ďalej pokračuje na „Prihlásenie“.
7. Zadajte čísla ID web boxu (mostíka) a váhy. Čísla
nájdete na spodnej strane konkrétneho výrobku.
Upozornenie: Dbajte na to, že synchronizácia je možná len
vtedy, ak sú váha aj web box pripravené na používanie a ak
je aktívne internetové pripojenie (LED WAN a LAN svietia).
Spustite synchronizáciu.
8. Počas nasledujúcich 5 minút vstúpte na váhu nahý a
naboso, a zostaňte pokojne stáť, kým nezhasne indikácia.
9. Ak sa Vaša hmotnosť zobrazí v časti „My Soehnle“,
potvrďte, prosím, „Áno“.
10. Nasleduje zadanie osobných údajov (kapitola 2.9).
14
2.9 Zadanie osobných údajov
Ak chcete dokončiť vytvorenie používateľského účtu, musíte zadať
ďalšie osobné údaje. Tieto údaje budú bezpodmienečne potrebné na
interpretáciu meraných hodnôt.
1. Vyberte jazyk
2. Zadajte pohlavie
3. Zadajte meno, ktorým si želáte byť oslovovaný/á
4. Nastavte dátum narodenia
5. Zadajte telesnú výšku
6. Vyberte úroveň aktivity
7. Vyberte želané jednotky merania pre zobrazenie
8. Zadajte cieľovú hmotnosť
9. Používateľské meno sa môže zmeniť tu
10.Ak chcete zmeniť heslo, zadajte ho tu
11.Emailová adresa sa môže zmeniť tu
12.Zadania potvrďte stlačením „Save/Prevziať“
Upozornenie: Osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť.
Vymazanie celého účtu je tiež možné.
Ak sa chcete odhlásiť, stlačte „Logout/Odhlásiť“
15
3. Telesná analýza
Telesná analýza je možná, len ak ste bosí. Osobné údaje musia byť vopred zadané.
Ak chcete dosiahnuť jednoznačné výsledky, na platformu vstupujte podľa možností nahý a v rovnakých
podmienkach (čas, po jedle, resp. pred jedlom).
Upozornenie: Ak sa majú údaje prevziať do osobného účtu, musí byť aktívne internetové pripojenie. Ak pripojenie
nie je aktívne, zobrazí sa len hmotnosť. Merané hodnoty sa neuložia.
1. Vstúpte na platformu.
2. Hmotnosť sa zobrazí.
Zostaňte pokojne stáť, kým neprebehne telesná analýza a kým sa neprenesú údaje.
Údaje sa automaticky priradia k Vášmu osobnému účtu.
Upozornenie
Len v ojedinelých prípadoch nie je možné automatické priradenie k účtu.
V takom prípade ich používateľ musí priradiť ručne.
Na svojom osobnom účte používateľ nájde upozornenie o tom, že sa údaje nemôžu
priradiť žiadnemu používateľovi.
Prezrite si zoznam a prevezmite údaje na svoj osobný účet alebo stlačte Ignorovať.
Zvyšné údaje potom zostanú pre ostatných používateľov.
16
4. Osobný účet
4.1 Hlavná ponuka
1.Navštívte my.soehnle.com, zadajte svoje používateľské meno a heslo a
stlačte „Login/Prihlásiť sa“.
2. Dostanete sa do hlavnej ponuky.
Tu sa zobrazia Vaše naposledy namerané hodnoty a rozdiel od cieľovej
hmotnosti.
Odtiaľto sa kliknutím dostanete aj na iné informačné stránky:
- Zobrazenie diagramu
- Zobrazenie tabuliek
- Môj profil (pozri kapitolu 2.7.1)
4.2 Zobrazenie diagramu
Vyberte sledované obdobie a parameter, ktorý sa má zobraziť.
Telesná hmotnosť
Podiel telesného tuku
Podiel telesnej vody
Svalová hmota
Pomocou „Filter data/Údaje filtrovať“ môžete nastaviť sledované obdobie a
parametre, ktoré sa majú zobraziť individuálne.
17
4.3 Tabular display
Prejdite na „Table/Tabuľka“.
Zvoľte sledované obdobie (týždeň, mesiac, 6 mesiacov, rok alebo
individuálne prostredníctvom „Filter data/Údaje filtrovať“), ktorého hodnoty
sa majú zobraziť.
Ak pri konkrétnej hodnote kliknite na
môžete pridať komentár.
!,môžete tieto údaje upraviť, resp.
Pomocou „Add data manually/Údaje pridať ručne“ môžete pridať hodnoty
hmotnosti a komentáre bez toho, aby ste použili váhu.
5. Feedback/Vaše odkazy
Pripomienky k tomuto programu alebo výrobku nám môžete poslať
prostredníctvom „My profile/feedback/Môj profil/Vaše odkazy“.
6. Deleting Account/Vymazanie účtu
V časti „My profile/delete account/Môj profil/Vymazanie účtu“ môžete
vymazať svoj osobný účet.
Po opätovnej otázke a príslušnom potvrdení budú všetky údaje nenávratne
vymazané.
18
7. Odstránenie poruchy
Príznak
Príčina chyby
Riešenie
Žiadne zobrazenie
Žiadna batéria alebo prázdna
batéria
Batérie vložte alebo vymeňte
Batérie sú vložené nesprávne
Batérie vložte správne
1. Rádiové spojenie je prerušené
2. Príliš veľká vzdialenosť medzi
váhou a web boxom počas
Výrobok znovu aktivujte so
vzdialenosťou 20 cm medzi váhou
a web boxom
Chyba siete
Skontrolujte sieťové pripojenie
Výrobok sa nesynchronizoval
Výrobok synchronizujte (pozri
kapitolu 2.5)
Chyba širokého pásma
LED WAN bliká
Skontrolujte internetové pripojenie
Slabé batérie
Batérie vymeňte
1. Spojenie medzi váhou a web
boxom je prerušené
2. Váha sa nachádza mimo
rádiového dosahu
Váhu znovu umiestnite tak, aby
bola v rádiovom dosahu web boxu.
Prerušte prívod elektrického prúdu
do web boxu na 30 sekúnd.
Výsledky merania sa v dôsledku
chyby siete nemohli preniesť.
Skontrolujte sieťové pripojenie
Indikácia preťaženia
Váhu zaťažte maximálne 150 kg.
Používateľ nestojí na váhe bosý.
Na váhu vstupujte bosý.
Namerané hodnoty nemôžu
byť priradené žiadnemu
používateľovi.
Prejdite na Váš osobný účet a
prevezmite údaje (pozri kapitolu
3.0).
Chyba širokého pásma
LED WAN bliká
Skontrolujte internetové pripojenie
Zobrazenie počas
aktivácie alebo
synchronizácie
výrobku
Zobrazenie počas
používania výrobku
BIA sa
nezobrazí.
Posledné namerané hodnoty sa
nezobrazili v osobnom účte.
19
8. Technické údaje Web Box
- Rádiová frekvencia: 434 MHz
- Sieťový zdroj: Model: BLJ5W050100P-V
Vstup: 100-240V~50/60Hz, 150mA
Výstup: 5V ⎓ 1000mA
Váha
- Nosnosť x citlivosť = max 150 kg x 100 g / max 330 lb / 0,2 lb
- Presnosť zobrazenia: Podiel telesného tuku: 0,1 %
Podiel telesnej vody: 0,1 %
Podiel svalov: 0,1 %
- Telesná výška: 100 - 250 cm
- Vek: 17 - 99 rokov.
- 8 pamätí pre každú osobu
- Meraný prúd: < 0,1 mA RMS, 50/5 kHz
- Rádiová frekvencia: 434 MHz
- Batérie: 4 x 1,5 V AAA. Batérie sú súčasťou balenia.
Ako alternatíva bežných alkalických batérií sa odporúčajú NiMh akumulátory s minimálnym samočinným vybíjaním
(Low Self Discharge).
Dôležité
Akumulátory sa musia nabíjať mimo zariadenia.
20
9. Vyhlásenie o zhode
Toto zariadenie je vyrobené v súlade s platnou smernicou ES č. 1999/5/EC (www.soehnle.com).
Hoci bol prístroj testovaný a jeho emisie neprekračujú prípustné emisné hraničné hodnoty rádiových frekvencií
stanovené vo vyššie uvedených smerniciach, napriek tomu neexistuje žiadna záruka toho, že sa za určitých situácií
nevyskytne rušenie. Možné rušenie možno zistiť tak, že zariadenie zapnete a vypnete a pritom sledujete rádiový
alebo televízny príjem. Môžete sa pokúsiť odstrániť rušenie tak, že vykonáte jeden alebo v konkrétnej situácii aj
niekoľko z nasledujúcich krokov:
• Novo upravte polohu dotknutého zariadenie či jeho prijímaciu anténu.
• Zväčšite vzdialenosť medzi dotknutým prístrojom a váhou.
• V prípade potreby sa obráťte na skúseného rádiového alebo televízneho technika.
DÔLEŽITÉ! Zmeny v elektronike alebo na obale tohto výrobku musia byť výslovne odsúhlasené firmou Soehnle; pri
nedodržaní tohto ustanovenia možno učivateli za určitých okolností odobrať povolenie prevádzkovať tento prístroj.
Elektromagnetické vplyvy
Pri extrémnych elektromagnetických vplyvoch napr Pri prevádzkovaní rádiového prístroja v bezprostrednej blízkosti
zariadení môže dôjsť k ovplyvneniu zobrazenej hodnoty. Po ukončení rušivého vplyvu je výrobok znovu použiteľný
v súlade so svojím určením, prípadne môže byť nutné opakované zapnutie prístroja alebo krátkodobé vybratie
batérie.
Technické zmeny sú vyhradené.
10. Likvidácia
Zneškodňovanie elektrických a elektronických zariadení Smernica ES č. 2002/96/ES
Symbol na výrobku alebo na jeho obale poukazuje na to, že s týmto výrobkom nie je dovolené
nakladať ako s bežným komunálnym odpadom. Musíte ho odovzdať na zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie Vám poskytne Vaša obec, prevádzky na
zneškodňovanie odpadov alebo obchodné prevádzky, kde ste výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie batérií Smernica ES č. 2008/12/ES
Batérie nepatria do komunálneho odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie.
Použité batérie môžete odovzdať v miestnej verejnej zberni vo vašej obci alebo všade tam, kde sa
predávajú batérie rovnakého typu.
Batérie s obsahom škodlivých látok sú označené týmto symbolom: Pb = batéria obsahuje olovo / Cd =
batéria obsahuje kadmium / Hg = batéria obsahuje ortuť
21
11. Servis a podpora
V prípade otázok a podnetov sme vám k dispozícii s nasledujúcimi kontaktnými partnermi pre služby zákazníkom:
Nemecko Tel.: (08 00) 5 34 34 34
Zo zahraničia Tel.: +49 26 04 97 70
Pondelok až piatok 8:30 až 12:00 hod
Na internetovej stránke spoločnosti SOEHNLE www.soehnle.com sú v bode ponuky “Service / Internationale
Kontakte” uvedené kontaktné osoby vašej krajiny.
12. Záruka Spoločnosť SOEHNLE zaručuje počas 5 rokov od dátumu predaja bezplatné odstránenie nedostatkov, ktoré
boli spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami formou opravy alebo výmeny. Pri kúpe nechajte
predajcom vyplniť a opečiatkovať časť týkajúcu sa záruky,
V prípade uplatnenia záruky odovzdajte prosím váhu s časťou týkajúcou sa záruky vášmu predajcovi.
Odosielateľ
Adresa
Dátum kúpy
Predajca
Dôvod reklamácie
22
www.soehnle.com
SK
Telefon+49 (0) 26 04 97 70
Fax
+49 (0) 26 04 97 73 00
06/2014
Leifheit AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau / Germany
JFS
Quality & Design by
Download

Návod na použitie