MES
IAC
TY
ZD
HODI
IX.
1-8
1.
1.
2.
3.
4.
TEMATICKÝ CELOK
TEMA
Čítaj a môžeš byť, kým chceš!
F.Urbánek Desatoro čitateľa
Umelecká literatúra v poézii
Anekdoty, Poézia, Piesne
Vedieť pracovať s knihou
POZNÁMKY
Osobnostný a soc,. rozvoj
Osobnostný a soc,. rozvoj
Anekdoty
Anekdoty
Epický útvar anekdota
Vedieť, čo je anekdota- spoznať ju
v rámci literárnych ukážok.
Poézia
J.Botto: Kukučka
poézia,
ponáška na ľudovú pieseň
Vedieť znaky poézie, rozpoznať
znaky ľudovej slovesnosti v básni,
spoznať ľudovú poveru.
Osobnostný a soc,. rozvoj
3.
4.
J.Kráľ: Slovo
Janko Kráľ ako revolucionár, revolučná
báseň, pravidelnosť veršov, refrén
Poznať autora ako jedného zo
štúrovcov, ako revolucionára,
všimnúť si pravidelnosť veršov,
refrén.
Osobnostný a soc,. rozvoj
5.
J.Francisci: Bratislavským bratom
12slabičný verš- sylabický verš, ponáška
na ľudovú pieseň, myšlienka slobody,
spolupatričnosti, trópy, sylabický verš
Poznať autora ako člena básnickej
generácie J. Kráľa. Poznať
sylabický verš.
Osobnostný a soc,. rozvoj
6.
J.Matúška: Lúčenie
trópy, sylabický verš
spoločenská lyrika, národné povedomie,
národ, kladný vzťah k vlasti a národu
Poznať autora ako štúrovského
básnika, ako tvorcu textu našej
hymny, všimnúť si a poznať
využitie sylabického verša
Osobnostný a soc,. rozvoj
7.
J.Smrek: Najčistejšia láska
Lyrická báseň, trópy, kľúčové slová
básne, hlavná myšlienka, téma
Vedieť určiť báseň ako osobnú
lyriku, poznať tému básne
Osobnostný a soc,. rozvoj
J.Lenko: Dcérke
Lyrická báseň, trópy, kľúčové slová
básne
Obkročný rým
Vedieť určiť obkročný rým,
poznať jeho schému, určiť tému,
hlavnú myšlienku básne.
Osobnostný a soc,. rozvoj
V.Mihálik: Boháčka, za rúčky
Voľný verš, nepravidelný rým, rytmus
Poznať voľný verš v básni,
všimnúť si jeho nepravidelnosť.
Osobnostný a soc,. rozvoj
8.
1.
Úvod do čítania
Výkonový štandard
2.
5.
X.
9-16
Obsahový štandard
9.
Vedieť naspamäť báseň, pokus
o umelecký prednes.
Osobnostný a soc,. rozvoj
Poézia, vonkajšia kompozícia básne,
rytmus, rým, verš, trópy
Poznať teóriu literatúry, preveriť
vedomosti.
Osobnostný a soc.rozvoj
Piesne
K.Peteraj: Bosá láska, Mince na dne fontán
Pieseň ako literárny útvar, umelá pieseň,
vonkajšia kompozícia piesne, umelecké
jazykové prostriedky. Téma, idea básne.
Osobnostný a soc,. rozvoj
13.
Ľ.Zeman: Umenie žiť
Vonkajšia kompozícia básne .Téma, idea,
básne. umelec. jazykové prostriedky
14.
J.Urban: Voda čo ma drží nad vodou
Vonkajšia kompozícia básne .Téma, idea,
básne. umelec. jazykové prostriedky
15.
M.Válek: Jesenná láska
5.
16.
Projekt „Záložka do knihy“
Vonkajšia kompozícia básne, téma, idea
básne, rým, refrén.
Úvaha o potrebe lásky a pochopenia
medzi ľuďmi.
Netradičné formy vyjadrovania
Individuálne vnímanie poézie
Nepravidelnosť vo výstavbe strof.
Autori slovenskej populárnej piesne
Všimnúť si nedodržiavanie
pravidelnosti veršov, výstavbu
strof, použitie rýmu.
Zamyslieť sa nad zmyslom života.
Všimnúť si nedodržiavanie
pravidelnosti veršov, výstavbu
strof, použitie rýmu.
Zamyslieť sa nad zmyslom života.
Všimnúť si nedodržiavanie
pravidelnosti veršov, výstavbu
strof, použitie rýmu.
Zamyslieť sa nad zmyslom života
Vedieť aplikovať znaky piesne na
literárnom texte.
Vedieť aplikovať vedomosti
o slovenskej populárnej piesni v
projekte
Tvorba projektu
a prezentačných
schopností
1.
17.
Z.Smatanová: Miesto kde sa neumiera
Vonkajšia kompozícia básne, téma, idea
básne, rým, refrén.
Ideálne miesto na život
Vedieť aplikovať znaky piesne na
literárnom texte.
Osobnostný a soc,. rozvoj
18.
No Name: Čím to je
Netradičné formy vyjadrovania,
textári
Vedieť aplikovať znaky piesne na
literárnom texte.
Zamyslieť sa nad zmyslom života.
Osobnostný a soc,. rozvoj
19.
Zhrnutie poznatkov- anekdota, poézia
Poézia, vonkajšia kompozícia básne,
rytmus, rým, verš, sylabický verš, pieseň,
populárna pieseň, trópy
Poznať teóriu literatúry, preveriť
vedomosti.
Osobnostný a soc,. rozvoj
2.
3.
4.
XI.
1724
2.
10.
Umelecký prednes literárneho diela
11.
Umelecký rozbor básní
12.
Osobnostný a soc,. rozvoj
Osobnostný a soc,.
Ochrana života a zdravia
Environmentálna výchova
Osobnostný a soc,. rozvoj
Environmentálna výchova
3.
4.
1.
20.
Tvorivá hodina-
21.
Písomné preverenie vedomostí
22.
Umelecká literatúra v próze
Detský hrdina v literatúre
Dobrodružstvo v literatúre
Fantasy literatúra, Detektívka, Western
Robinsonáda
23.
Detský hrdina v literatúre
J.G.Tajovský: Do konca
J.C.Hronský: Do školy
24.
Poviedka, starootcovské poviedky, jarozprávanie, téma, prostredie, dej,
postavy ako jednota
Vedieť teóriu literatúry aplikovať ,
na konkrétnych literárnych textoch.
Poznať teóriu literatúry, preveriť
vedomosti.
Poznať jednu zo starootcovských
poviedok J.G.Tajovského, poznať
pojem poviedka. Určiť text ako jarozprávanie, definovať tému,
prostredie a postavy poviedky.
Osobnostný a soc,.
Tvorba projektu
a prezentačných
schopností
Osobnostný a soc,. rozvoj
Osobnostný a soc,. rozvoj
Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra
Environmentálna výchova
Dej lit. diela ako hlavný znak prozaického
diela, prostredie lit. diela , poviedka
Vedieť určiť prostredie
prozaického diela a poznať dej ako
hlavný znak prózy.
Osobnostný a soc,. rozvoj
M.Kukučín: Z teplého hniezda
Poviedka z dedinského prostredia, humor.
Všimnúť si humor v texte aj
napriek nepríjemným situáciám .
Osobnostný a soc,. rozvoj
Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra
25.
Ľ.Suballyová: O medailách a pomaranči
Spisovateľka, žurnalistka, poviedka,
pochopenie v rodine a medzi priateľmi,
zážitkové čítanie
Všimnúť si humor v texte aj
napriek nepríjemným situáciám .
Osobnostný a soc,. rozvoj
26.
G.Futová: Poškoláci
Školské prostredie, slang, dialóg, hrdina
lit. diela, charakteristika postavy
Vedieť rozpoznať situácie v texte
z bežného života a porovnať ho
s vlastným.
Osobnostný a soc,.
Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra
27.
K.Uhrík: Machova svorka
Poviedka, súčasný slovenský autor,
humor, humorné situácie
Všimnúť si využitie umeleckých
jazykových prostriedkov v texte na
ozvláštnenie opisu a rozprávania
Osobnostný a soc,. rozvoj
Environmentálna výchova
M.Hlušíková: Srdce v ofsajde
Diskusia – potreba pomoci,
charakteristika postavy
Všimnúť si využitie umeleckých
jazykových prostriedkov v texte na
ozvláštnenie opisu a rozprávania
Osobnostný a soc,. rozvoj
XII.
2529
2.
Práca s literárnymi textami, rozbor dielažáner, literárny druh, rým, Hlavná
myšlienka, téma básne , umelecké
jazykové prostriedky
Poézia, vonkajšia kompozícia básne,
rytmus, rým, verš, sylabický verš, pieseň,
populárna pieseň, trópy
28.
I.
3036
3.
29.
Mimočítanková ukážka –súčasná slovenská
poviedka pre deti
Zážitkové čítanie, charakteristika postáv
Všimnúť si využitie umeleckých
jazykových prostriedkov v texte na
ozvláštnenie opisu a rozprávania
Osobnostný a soc,. rozvoj
1.
30.
J.Babarík:Mobil
Charakteristika postavy a jej jazykový
prejav, slang ako častica“ ty kokso
Poviedka, vonkajšia, vnútorná
kompozícia, literatúra pre deti a mládež....
Osobnostný a soc,. rozvoj
Dopravná výchova
2.
31.
Hana Košková:Prekvapenie s vranou
Hlavné postavy, vonkajšia a vnútorná
kompozícia, literatúra pre deti a mládež.
32.
Zhrnutie poznatkov- Detský hrdina v literatúre
Práca s literatúrou pre deti a mládež
Literatúra pre deti a mládež
Dokázať sa vžiť do úlohy postavy
a vyjadriť sa k problému
Vedieť, že častice nie vždy majú
analogickú podobu,
charakterizovať postavu
Poznať vonkajšiu a vnútornú
kompozíciu textu, poznať
a definovať pojem literatúra pre
deti a mládež, pojem poviedka
Poznať teóriu literatúry Poznať
teóriu literatúry- próza pre deti a
mládež
33.
Polročné opakovanie učiva
Poézia, próza
Poznať teóriu literatúry
Osobnostný a soc,. rozvoj
34.
Previerka vedomostí
Poznať teóriu literatúry
Osobnostný a soc,. rozvoj
Umelecký prednes
Vedieť naspamäť báseň, prozaický
text, pokus o umelecký prednes.
Osobnostný a soc,. rozvoj
Hlavné postavy, vonkajšia a vnútorná
kompozícia
Poznať autora, poviedky
z prostredia džungle, hlavná
myšlienka
Kniha Biely tesák, dobrodružná kniha,
personifikácia
Poznať personifikáciu ako
umelecký prostriedok aj v próze,
3.
Osobnostný a soc,. rozvoj
Osobnostný a soc,. rozvoj
Poézia, próza
II.
3742
4.
35.
36.
Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo
1.
37.
38.
Dobrodružstvo v literatúre
R.Kipling: Maglí
39.
/
40.
J.London: Sivé vĺča
2.
Osobnostný a soc,.
Environmentálna výchova
Osobnostný a soc,. rozvoj
Environmentálna výchova
41.
G.Harveyová: Rivali
Rozprávačský slohový postup,
kompozícia dramatického rozprávania
Interpretovať text , vytvoriť
osnovu a reprodukovať text
Osobnostný a soc,. rozvoj
Environmentálna výchova
3.
III.
4350
1.
42.,43
A. C. Doyle: Na ten obraz nikdy nezabudnem
Román Stratený svet- podnet na filmové
spracovanie
Pásmo rozprávača, pásmo postáv
Poznať základné znaky
dobrodružnej literatúry: dramatické
napätie, zlom, výrazové
prostriedky
Osobnostný a soc,. rozvoj
Environmentálna výchova
2.
44.
Fantasy literatúra
I.Molitor, M.Molitorová: Dievčatko z krajiny
drakov
J.R.R Tolkien : Hobit – tvorca nového
žánru populárnej literatúry – fantasy
literatúra
Poznať fantasy literatúru ako druh
literatúry populárnej u mládeže
Osobnostný a soc,. rozvoj
45.
Mimočítanková literatúraJ. R. R. Tolkien
46.
R.Riordan: Percy Jackson- Zlodej Blesku
3.
Osobnostný a soc,. rozvoj
Rozprávač príbehu ,vnútorná kompozícia
47.
Exkurzia do krajskej knižnice v Trenčíne
Knižnica, katalógy, katalógový lístok
Poznať systém práce v knižnici.
Osobnostný a soc,.
Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra
Detektívka
T.Brezina: Hľadači pokladov- Sedem odkazov
lúpežných rytierov
Mimočítanková ukážka
Hlavný hrdina a jeho logické postupy,
dramatické prvky
Charakterizovať detektívku ako
jeden zo žánrov.
Osobnostný a soc,. rozvoj
Western- hlavná myšlienka westernu,
dramatické napätie, napätie, nezvyčajnosť
prostredia, výnimočný hrdina,
Poznať western ako dobrodružné
dielo, poznať aj jeho filmovú
podobu
Osobnostný a soc,.
Rozvoj
Environmentálna výchova
4.
48., 49.
IV.
1.
50.,
Western
K..May: Šľachetnosť Old Shatterhanda
5156
2.
51.
Mimočítanková ukážka
52.
L.Welskopfová-Henrichová: Synovia Veľkej
medvedice
Motív nebezpečenstva, kontrast kladných
a záporných postáv ako zámer autora
Dramatické napätie, nezvyčajný príbeh
Poznať znaky westernu
Osobnostný a soc,. rozvoj
Environmentálna výchova
Robinsonáda
D.Defoe: Robinson Crusoe
Rozprávač príbehu, hlavný hrdina,
hlavná myšlienka
Poznať robinsonádu ako
dobrodružné dielo, boj jednotlivca
o život na opustenom ostrove
Osobnostný a soc,. rozvoj
Environmentálna výchova
3.
53, 54.
4.
V.
5763
1.
55.
S.O Dell: Ostrov belasých delfínov
Robinsonáda, výnimočnosť deja, hrdinov,
prostredia
Poznať robinsonádu ako
dobrodružné dielo, boj jednotlivca
o život na opustenom ostrove
Osobnostný a soc,.
Environmentálna výchova
56.
Zhrnutie poznatkov- próza
Próza.....a jej žánre
Poznať teóriu literatúrydobrodružná, fantasy, western,
robinsonáda
Osobnostný a soc,. rozvoj
57.
Písomné preverenie vedomostí
Osobnostný a soc,. rozvoj
Dramatické umenie
Rozhlasová hra, Filmové umenie
Osobnostný a soc,. rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
58.
Literárno-dramatický žáner, hovorené
slovo, zvuk, zvukové
efekty
Poznať rozhlasovú hru ako
audiálne umenie, využitie
zvukových efektov
59.
Filmové umenie
J.C.Hronský: Sokoliar Tomáš
Prozaická i filmová podoba, film
s rovnomenným názvom, filmový scenár,
technický scenár, literárny scenár,
televízna hra
Poznať film ako symbiózu obrazu,
hudby, slova, zvuku, ako vizuálnoauditívne umenie
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
60.
Filmový záznam Sokoliar Tomáš
Filmová podoba literárneho diela
Sledovať filmové spracovanie
61.
Projektové vyučovanie – Človek 21.storočia a
príroda
Projekt
Vytvoriť projekt a vedieť ho
odprezentovať
62.
Prezentovanie projektov
Projekt
Odprezentovať projekty
4.
63.
Opakovanie drámy ako lit. druhu
Poznať teóriu literatúry
1.
64.
65.
66.
Celoročné opakovanie učiva- poézia
Celoročné opakovanie učiva- próza
Analýza výsledkov previerky vedomostí
Divadlo, rozhlasová hra, televízna hra,
film
Poézia
Próza
Analýza
Osobnostný a soc,.
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačných
schopností
Tvorba projektu
a prezentačných
schopností
Osobnostný a soc,. rozvoj
Poznať teóriu literatúry
Poznať teóriu literatúry
Zhodnotenie výsledkov z literatúry
Osobnostný a soc,. rozvoj
Osobnostný a soc,. rozvoj
Osobnostný a soc,. rozvoj
2.
3.
VI.
Rozhlasová hra
J.Bodnárová: Starec a počítačový chlapec
Počúvanie rozhlasovej hry
2.
Skratky prierezových tém:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Environmentálna výchova
MEDV – Mediálna výchova
OŽZ – Ochrana života a zdravia
DV – Dopravná výchova
TPPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
MULTV - Multikultúrna výchova
Download

IX. 1-8 1. 1. Čítaj a môžeš byť, kým chceš! F.Urbánek Desatoro