TECHNICKÝ LIS T VÝROBKU
Rýchla ľahká vyrovnávacia malta
UZIN SC 914 Turbo (NC 1947XUER)
Rýchla ľahká vyrovnávacia malta pre zhotovenie veľmi tepelne izolujúcich cementových pokladačských podkladov
Použitie:
Uzin Utz AG
Z-23.11-1871
Hotová zmes zo zrýchleného cementového špeciálneho
spojiva a ľahkého plniva z expandovaného polystyrénu pre
zhotovenie skoro zrelých, veľmi tepelne izolujúcich
pokladačských podkladov. V spojení s UZIN RR 201 a UZIN
NC 195 ako krycej vrstvy vznikne nosný pokladačský podklad
s veľkou tepelnou izoláciou a skorou zrelosťou pre kladenie pre
všetky hrúbky vrstvy od 3 cm, UZIN Turbolight-System
(pri nerovnom podklade je bez problémov možné vyťaženie
pre hrúbku granulátu cca 5 mm). Čerpateľná s obvyklými
poterovými čerpadlami, pre interiér.
Vhodná pre:
► ľahkú pripojenú vyrovnávaciu vrstvu
► ľahkú vyrovnávaciu vrstvu na oddeľujúcej vrstve
► ako systémový komponent UZIN pre rýchlu výstavbu
a renováciu
► ako UZIN Turbolight-System pre normálne namáhanie
v obytných priestoroch všetkými podlahovinami
Vhodná na:
► betónové stropy
► drevené trámové stropy alebo drevené doskové podlahy
Prednosti výrobku / vlastnosti:
Hydraulicky tvrdnúca hotová zmes zo špeciálneho spojiva
a ľahkého plniva, vytvrdzujúca s nesmierne malým zmrštením
a bez pnutia. Vďaka svojej poddajnej konzistenci obzvlášť ľahko
spracovateľná. Miešateľná a čerpateľná s obvyklou poterovou
technikou. So zrýchleným tvrdnutím a schnutím, preto veľmi
Wärmeleitfähigkeit: 0,12 W/mK
Brandverhalten
nach DIN EN
13501-1:
Nicht brennbar
A2 – s1, d0
UZIN NC 194 Turbo für
die Anwendung als Wärmedämmstoff nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung
rýchlo zrelá pre kladenie a tým rieši problém termínových
stavieb, je veľmi tepelne izolujúca. Taktiež na vytvorenie podkladu
so sklonom.
► Bez deformácií a s veľmi malým pnutím
► Veľmi rýchlo zrelá pre kladenie
► Veľmi ľahko spracovateľná
► Nízká merná hmotnosť
► Vodovzdorná (dbať na odolnosť proti vlhkosti vrchnej
stierkovacej hmoty)
► Na pripojené potery a potery na oddeľujúcej vrstve
► Chovanie pri horení podľa DIN 4102: Nehorľavá A 2
► GISCODE ZP 1 / nízky obsah chrománu
Technické údaje:
Druh balenia:
papierové vrece
Dodávané balenie:
80 litrov / cca 21 kg
Skladovateľnosť:
najmenej 6 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 8 – 10 litrov na vrece
Suchá objemová hmotnosť: 350 kg /m3
Tepelná vodivosť:
0,12 W/mK
0,42 m 2 K/W (5 cm hrúbka vrstvy)
Tepelný odpor:
Pevnosť v tlaku:
0,5 n/mm 2
Farba:
šedá
Spotreba:
2,6 kg/m2 na cm hrúbky
Teplota pri spracovaní
(suchá malta):
+ 5 °C až 25 °C na podlahe
Doba spracovateľnosti:
cca 30 minút*
Pochôdzná:
po 3 – 5 hodinách*
Zrelá pre kladenie
pre stierkovacie hmoty UZIN: po 24 hodinách*
* Pri 20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a obvyklej hrúbke poteru 4,5 cm.
Viď taktiež „Zrelosť pre kladenie“.
Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail info@ uzin-utz.com
Telefax +49 (0)731 4097-214
Česká Republika
UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 Telefax +420 283 083 419
www.uzin.cz
-systems.cz
E-mail: [email protected]| Internet :www
Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 010 01 Žilina
.
.
.
Telefon +421 41 565 55 40 Telefax +421 41 500 60 14
.
E-mail: [email protected] | .Internet www.ha-uz.sk
UZIN NC 194 Turbo
Príprava podkladu:
5. Zrelosť pre kladenie: Pri 20 °C a max. 65 % relatívnej vlhkosti
Podklad skontrolovať podľa súvisiacich noriem a smerníc
a pri nedostatkoch oznámiť pochyby. Možné deformácie
podkladu musia byť ukončené.
6. Pokiaľ bude, napr. z dôvodu nízkej teploty pri spracovaní,
Dbať na technické listy použitých výrobkov.
Pripojená ľahká vyrovnávácia vrstva:
Podklad podľa vlastností a stavu okartáčovať, prebrúsiť
alebo frézovať, voľný materiál odstrániť a plochu dôkladne
vysať a penetrovať penetráciou UZIN PE 360, alebo codex
Fliesengrund. Na všetky dotknuté časti stavby inštalovať
okrajové dilatačné pásky UZIN.
vzduchu je zrelosť UZIN SC 914 Turbo pre kladenie pre
stierkovacie hmoty dosiahnutá po 24 hodinách.
zisťovaná zrelosť pre kladenie CM prístrojom, je zásadne
nutné postupovať podľa BEB smernice „Pracovný pokyn
k CM meraniu“ a nasledujúcich údajov:
Odvažené množstvo: 10 g
Zrelosť pre kladenie dosiahnutá pri: 10 CM %
Dôležité upozornenia:
► Originálne balenie je pri suchom uskladnení najmenej 6 mesiacov skladovateľné.
► Načaté balenie tesne uzavrieť a obsah rýchlo spotrebovať.
► Najlepšie spracovateľná pri 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu
predlžujú, vysoké teploty urýchľujú tvrdnutie, schnutie
a zrelosť pre kladenie. Čerstvo položené plochy chrániť pred
Ďalšie použitie sú napr. pripojené ľahké vyrovnania na drevené
silným prievanom, pôsobením slnka a tepla. Chodenie
trámové stropy, vyrovnanie výšky podlažia a sklon, izolačná
obmedziť na najmenšiu mieru. Ihneď po dosiahnutí zrelosti pre
vrstva alebo vyrovnanie.
kladenie je nutné položiť UZIN RR 201 a naliať stierkovaciu
hmotu UZIN NC 195 (v tl. cca. 10 mm).
Na drevených podkladoch sú nutné zvláštne opatrenia. Vo
vlhkých priestoroch je nutné dbať na predpísané utesnenie. ► Dbajte obzvlásť mimo iného na súvisiace normy, smernice
a odporúčania:
- DIN EN 13 813 „Poterové malty a poterové hmoty“
- DIN 18 353 „Poterové práce“
Spracovanie:
- DIN 18 195 „Utesňovanie stavieb“
- DIN 18 560 „Potery v stavebníctve“
1. Spracovanie v miešacej nádobe:
- ZDB smernica „Trúbky, káble a káblové kanále na
Potrebné množstvo vody dať do vhodnej miešacej nádoby.
podkladanie betónu“
UZIN SC 914 pridať a výkonným elektrickým ručným
„Koordinácia
jednotlivých pracovných krokov pri vykurovaných
miešadlom rozmiešať do homogénnej hmoty.
podlahových konštrukciách“(medzi projektantom, zhotoviteľom podlahového kúrenia, pokladačom poterov a podlahárom)
2. Spracovanie v poterovom čerpadle:
Obsah dvoch vriec UZIN SC 914 Turbo nasypať do miešačky. Ochrana práce a životného prostredia:
cement, malý obsah chrománu podľa RL 2003/53/EG – GISCODE ZP 1.
Potom pridať potrebné množstvo vody (cca 16 – 20 litrov) Obsahuje
Cement reaguje s vlhkosťou silne alkalicky, preto zabrániť kontaktu s pokožkou a očami,
a dve minúty miešať. Následne čerpať na miesto inštalácie poprípade ihneď opláchnuť vodou. Pri podráždeni pokožky a kontakte s očami vyhľadať
lekára. Nosiť ochranné rukavice.
a plynulo spracovať.
Ľahká vyrovnávacia vrstva na oddeľujúcej vrstve:
Na všetky dotknuté časti stavby inštalovať okrajové
dilatačné pásky UZIN. Oddeľujúcu vrstvu položiť bez záhybov
a s dostatočným prekrytím v stykoch. Dbať na odborné a
normalizované vykonanie prekrytí potrubných vedení a
taktiež okrajových pásov, zmršťovacích a dilatačných špár.
Pri miešaní nosiť ochrannú masku proti prachu.
Vo vytvrdnutom, vyschnutom stave fyziologicky a ekologicky nezávadná.
3. Spracovanie v spádovej miešačke (stavebná miešačka): Likvidácia:
Jedna náplň bubna zodpovedá polovici množstva vrecka. Do Zabrániť úniku do kanalizácie, vôd alebo do zeme. Zvyškov zbavené, neprašiace papierové
miešačky dať cca jednu tretinu potrebného množstva obaly sú recyklovateľné [Interseroh]. Zvyšky výrobku zhromaždiť, zamiešať s vodou,
nechať vytvrdnúť a zlikvidovať ako stavebný odpad.
vody. Potom do miešačky vsypať polovicu obsahu vrecka
UZIN SC 914 Turbo a pomaly pridať zvyšné množstvo
vody. Miešať kým je zmes homogénne premiešaná.
Konzistencia malty by mala byť nastavená od zemnej
vlhkosti do plastickej.
4. Rozmiešať len toľko malty, koľko je možné v priebehu cca 30
minút spracovať. Pri prerušení práce miešačku, čerpadlo
a hadice ihneď vyprázdniť a vyčistit vodou. Maltu veľmi
plynule nanášať, poterovou špachtľou rovnomerne rozdeliť a
zrovnavacou latou stiahnuť do roviny. Zhutnenie nie je nutné.
Je nutné mať na mysli veľmi rýchle tvrdnutie.
Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako i rozdielne podmienky na stavbách a spôsoby spracovania však nemôžu
byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplynené. Kvalita vašej práce závisí preto na vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností
vykonať vlastné skúšky alebo si vyžiadať technickú poradu pre aplikáciu. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny.
07.10
/ 01.11
/ 2.000
leR| /05.10
CZ / |08.12
Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť.
0.10 | 03.10
| 0.000
| LD/ |msl
leR |/ CZ
JiBa / JiBa
Download

technický list