PROJE KOÇLUK ve Erasmus+ KA-1 Projeleri Hazırlanması SÖZLEŞMESİ
MADDE 1:
TARAFLAR
MADDE 1
: Bir tarafta OPAL YAYINCILIK ORGANİZASYON DANIŞMANLIK PROJE EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(Happy Kids) (Bu sözleşmede bundan sonra kısaca OPAL PROJE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta OPAL PROJE' nin
sunduğu danışmanlık hizmetinden yararlanan <Kuruluşun yasal tam adı> (bu sözleşmede bundan sonra kısaca KURUM
olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şartlar ve esaslar dahilinde AB Hibe Projeleri Koçluk Danışmanlık
sözleşmesi yapılmıştır.
TARAFLARIN ADRESLERİ
MADDE 2
:
OPAL PROJE:
OPAL YAYINCILIK ORGANİZASYON DANIŞMANLIK PROJE EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kocatepe Mahallesi, Inkılap Sokak 24 / 12 adresinde
Tel: (312) 419 01 41 - (505) 810 81 25 - (530) 363 31 20
E-mail: [email protected] Web: www.happykids.com.tr
Genel Müdür Ali ULUSOY tarafından temsil edilmektedir.
KURUM:
<Kuruluşun yasal tam adı>
Adres: < Adres >
Tel: < Telefon >
E-mail: < E-mail: >
Web adresi: < web adresi >
Temsil eden < İmzaya yetkili en üst kişi >
Ünvanı: < Ünvanı >
Taraflar, yukarıdaki adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa
tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra
süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da
bildirimde bulunabilirler. OPAL PROJE tüm idari ve danışmanlık hak ve sorumlulukları Ali ULUSOY'da kalmak üzere başka bir
şirkete devredebilir.
SÖZLEŞMENİN KONUSU
MADDE 3
: Sözleşmenin iimzasından itibaren 1 yıllık süresi içinde en az ..... adet projenin hazırlanmasına
danışmanlık verilmesi konusunda verilecek koçluk hizmeti, ..... adet Anahtar teslimi Erasmus+ KA-1 projesinin yazılması ve
proje yönetimi
DANIŞMANLIK HİZMETİ
MADDE 4
: Koçluk ve Proje Yazımı
a) DANIŞMANLIK:
OPAL PROJE , aşağıda yazılı konularda KURUM'a danışmanlık hizmetinde bulunacaktır. Erasmus+ KA-1, Erasmus+ KA-2 ,
Gençlik ve Spor Bakanlığı , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
İŞKUR, TÜBİTAK , Büyükelçilik Projeleri, Kalkınma Ajansı hibeleri konusunda danışmanlık yapmak ve koçluk hizmeti
vererek , koçluk hizmeti alan kurumun proje yazma ve yürütme kapasitesini geliştirmek. Gerekli olan başvuruları yapma,
kontrollerde bulunma, KURUM'un alacağı yardıma uygun organize olmasında yol gösterme ve bu işler ile ilgili gerekli diğer
çalışmalarda danışmanlıklarda bulunacaktır.
B) Proje Koçluk hizmeti verilenlere Yönelik Hibe Projelerinin Anahtar Teslimi OPAL PROJE tarafından yazılması
2015 teklif çağrısı döneminde KURUM tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Ulusal
Ajans) Erasmus+ KA-1 hibe programları kapsamında sunulan projelerin, yazılması ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri
kapsamaktadır.
KURUM Erasmus+ KA-1 projesinin ANAHTAR TESLİMİ hazırlanması ve sunulması ile ilgili olarak OPAL PROJE'ye PROJE
KOÇLUĞU ücreti dışında herhangi bir peşin ücret ödemeyecektir.
Fıkra 1: Proje sahibi kurum; yurt dışı ev sahibi kurum/kurumları OPAL PROJE'nin yazılı izni olmadan değiştiremeyecektir.
Yurt dışı yerleştirme faaliyetinin başlangıç ve bitiş tarihleri, KURUM ve OPAL PROJE'nin üzerinde mutabık kaldıkları başka bir
yer ve tarihte de gerçekleştirilebilecektir.
Sayfa 1 # 3
Fıkra 2: Hazırlandığı yıl içerisinde desteklenmeye değer görülmeyen bir proje teklifinin daha sonraki yıllarda yeniden
sunulmak istenmesi ya da teklifin yedek listede yer alarak daha sonra finanse edilmesi halinde imzalanan sözleşme şartları
aynen geçerli olacaktır.
Fıkra 3: Proje çağrıları aynı kurumun verebileceği proje sayısını kısıtladığı için KURUM aynı dönem içerisinde aynı tür proje
veremez. KURUM, OPAL PROJE tarafından hazırlanan bu projeyi Ulusal Ajansa sunmaktan veya projenin desteklenmesi
durumunda Ulusal Ajans ile sözleşme imzalamaktan imtina edemez. İmtina edilmesi durumunda, OPAL PROJE'ye proje
bütçesinde belirtilmiş “Kurumsal Destek” kaleminin tamamını cezai şart olarak ödemeyi taahhüt eder. KURUM kurum
bilgilerini, PIC numarasını, TURNA Kullanıcı Bilgilerini OPAL PROJE'ye aktarmakla yükümlüdür. Zira bu belgeler ve bilgiler
olmadan proje başvurusu yapılamayacaktır.
Fıkra 4: Katılımcılara yönelik dilsel, kültürel ve pedagojik hazırlıklar, yurt dışı rehberlik ve eğitim hizmetleri; OPAL PROJE
tarafından organize edilerek, bu kapsamda tahsis edilen "Kurumsal Destek" Bütçelerinin tamamı OPAL PROJE tarafından
kullanılır.
Fıkra 5 : OPAL PROJE, tüm proje katılımcılarına hareketlilik öncesinde yurt içi yabancı dil kursu ve yurt dışı yerleştirme
faaliyeti ile ilgili olarak alınan eğitimin içeriği ve süresini kapsayan birer sertifika verilmesini sağlayacaktır.
Fıkra 6: Proje katılımcılarına ve refakatçi kişilerine ait tüm seyahat organizasyonu (Uçak biletleri ve Havaalanı transferleri
dâhil) OPAL PROJE tarafından, Ulusal Ajans ve AB tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ve en ekonomik biçimde
organize edilir. Bu kapsamda tahsis edilen "Seyahat" bütçesi; OPAL PROJE tarafından kullanılarak katılımcıların havaalanı
transferleri karşılanacaktır.
Fıkra 7: Projenin yerleştirme faaliyeti süresince katılımcı ve refakatçi kişilerine ait konaklama, yeme-içme, yerel ulaşım,
sigorta, kültürel hazırlık, eğitim ve staj faaliyetleri OPAL PROJE tarafından Ulusal Ajans ve AB tarafından belirlenen
kurallar çerçevesinde organize edilir. Bu kapsamda tahsis edilen "Bireysel Destek" bütçesi OPAL PROJE tarafından
kullanılır.
Fıkra 8: Projeye ait hibe katkısının %80’inin Ulusal Ajans tarafından KURUM'un banka hesabına yatırılması ile KURUM,
OPAL PROJE'nin temin edeceği hizmetlerin(yurtdışı konaklama ve eğitim, uçak biletleri ve yerel transferler, kültürel ve
dilsel hazırlıklar vb.) gerçekleşmesi üzere yazılı olarak belirtilen kurum/kuruluş (banka) hesaplarına 10 gün içerisinde
ödeyeceğini taahhüt eder. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan ödemelerden kaynaklı mali ve hukuki sorunlardan OPAL
PROJE sorumlu olmayacaktır.
Fıkra 9: Ulusal Ajans tarafından proje kapsamında finanse edilmeyen giderler (pasaport harcı, noter v.b yaklaşık 100TL)
projede yer alan katılımcılar ve refakatçiler tarafından karşılanır.
Fıkra 10: Projenin Mali Finansman sağlanması için gerekli yazışma ve sözleşmeler, nihai raporlandırılma ve Ulusal Ajansa
sunulmasında OPAL PROJE, Proje Sahibi kuruma danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.
Fıkra 11: Erasmus+ Programı kuralları gereği, proje bütçesinin %20’lik kısmı nihai raporun sunulmasından sonra
gönderilmektedir. Ulusal Ajans, söz konusu bakiyeyi KURUM'un hesaba aktardıktan sonra KURUM 10 gün içinde OPAL
PROJE'ye bu bakiyeyi ödemekle yükümlüdür.
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 5
: OPAL PROJE
Yapılacak danışmanlık işi ile ilgili olarak gerekli olan evrakların OPAL PROJE’ye verilmesinden itibaren gerekli olan başvuruları
yapma, kontrollerde bulunma, KURUM'un alacağı yardıma uygun organize olmasında yol gösterme ve bu işler ile ilgili
gerekli diğer çalışmalarda danışmanlıklarda bulunacaktır.
MADDE 6
•
•
: KURUM
Sözleşmenin imzalanmasından itibaren OPAL PROJE’nin istediği tüm belge ve bilgileri gecikmeksizin
hazırlayıp verecektir. İşin devamı sırasında gerekli olan tüm belge ve bilgiler gecikilmeksizin OPAL
PROJE’ye verilecektir. Belgelerin zamanında verilmemesinin sonuçlarından KURUM sorumludur. OPAL
PROJE’ye verilen belgelerin doğruluğundan, OPAL PROJE kayıtlarına uygunluğundan ve yasal belge
olmasından tamamen KURUM sorumludur.
Sözleşmede yazılı olan tutarı sözleşme imzasından 1 hafta içinde
OPAL YAYINCILIK VE ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. T. İş Bankası 4214-0879 744
IBAN: TR29 0006 4000 0014 2140 8797 44 hesabına yatıracaktır.
•
•
Proje irtibat kişisi / kişilerinin belirleyecek ve OPAL PROJE’ye bildirecektir.
Adres, telefon, imzaya yetkili kişi veya irtibat kişisi değişikliklerini en ge. 3 işgünü içinde bildirilecektir.
Sayfa 2 # 3
•
•
•
•
•
•
Koçluk verilen Kurumdan bir kişi Ankara'da 2 gün süreli olan eğitimlerden birine ücretsiz katılmasını
sağlayacaktır. (Birden fazla katılımcı göndermek isterse % 25 indirimli yararlanma hakkına sahip
olacaklardır).
Proje / projelerin konusunu ve içeriğini belirlemede işbirliği yapacaktır.
Projelendirme aşamasında ortaklarla yazışmalar yapacak ve OPAL PROJE ’yı bilgilendirecektir.
Proje başvuruları için ECAS, TURNA, KAYS gibi zorunlu kayıtları zamanında gerçekleştirecektir.
Koçluk sürecinin değerlendirilmesi 3 ayda bir olmak üzere toplam 1 rapor sunacaktır.
E-maillere en geç 2 gün içinde (aksi belirtilmedikçe) yanıt verecektir.
ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ
MADDE 7
: OPAL PROJE’nin yapacağı işin niteliğine göre;
Sözleşme bedeli: Yıllık Proje Koçluğu Bedeli aylık .......... TL olmak üzere KDV hariç: .......... TL
KURUM Erasmus+ KA-1 projesinin ANAHTAR TESLİMİ hazırlanması ve sunulması ile ilgili olarak MADDE 4'teki koşulları kabul
etmek şartıyla OPAL PROJE'ye PROJE KOÇLUĞU ücreti dışında herhangi bir peşin ücret ödemeyecektir.
Erasmus+ KA-2 ve diğer hibe projelerin başvuru formunun yazılmasının da OPAL PROJE tarafından yapılmasının istenmesi
halinde sözleşme ekindeki Happy Kids Standart proje hazırlama bedelinden % 30 indirim uygulanacaktır.
Yıllık Proje Koçluğu Bedeli : Sözleşmede yazılı olan tutarı sözleşme imzasından itibaren 5 işgünü içinde aşağıda bulunan
OPAL PROJE hesabına yatırılması konularında mutabık kalınmıştır.
Katma Değer Vergisi fiyatlara dahil olmayıp fatura kesildiğinde KURUM tarafından ödenecektir.
BANKA BİLGİLERİ:
İŞ BANKASI ANKARA KIZILAY ŞUBESİ
Şube Kodu : 4214 Hesap No : 4214-0879744
IBAN NO : TR29000640000014214879744
AÇIKLAMA : ‘PROJE KOÇLUĞU’
HESAP ADI : OPAL YAYINCILIK VE ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.
Ödeneklerin kısmi yapılması halinde her ödemenin aynı hesaba yatırılmak suretiyle ödeme tamamlanır.
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
MADDE 8
: Bu sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren bir yıldır. (Proje başlangıç ve bitim tarihi esastır, kabul
edilen projeler ile ilgili hak ve yükümlülükler 1 yılı aşsa da devam edecektir.).
KURUM, sözleşmenin imzasından sonra başvurudan vazgeçmesi halinde yaptığı ödemeleri geri isteyemez.
TARAFLARIN ADRESLERİ
MADDE 9
: Sözleşmenin giriş kısmında yazılı adresler tarafların yasal ikametgah adresleri olup her türlü tebligat bu
adreslere yapılacaktır. Adres değişikliği halinde ise yeni adres en geç bir ay içerisinde karşı tarafa yazılı veya resmi e-posta
hesabına bildirilecektir. Bildirilmediği taktirde eski adrese yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. Her yeni bildirilen adres için
de aynı hüküm geçerlidir.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
MADDE 10
: İşbu sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 11
: İşbu 11 madde ve üç sayfadan ibaret danışmanlık sözleşmesi tarafların huzuru ile iki nüsha olarak
birlikte imza ve karşılıklı teati edilmiştir.
OPAL PROJE
OPAL YAYINCILIK ORGANİZASYON DANIŞMANLIK PROJE
EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yetkili Kişi : Ali ULUSOY
Genel Müdür
KURUM
<Kuruluşun yasal tam adı>
Yetkili Kişi :
Ünvanı:
İmza ve Kaşe / Mühür
Sayfa 3 # 3
Download

sözleşme metni örneği