Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona bola schválená
valným zhromaždením Občianskeho združenia V dlani Hrona dňa 08.11.2011.
Ing. Ladislav Éhn
predseda zduženia
© Občianske združenie V dlani Hrona, 2011
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
OBSAH
KAPITOLA 1: KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ (OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ) ...................6
KAPITOLA 2: PREHĽAD ZDROJOV ÚZEMIA ....................................................... 11
2.1
Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu .............................................. 11
2.2
Popis prírodných zdrojov....................................................................................... 21
2.3
Popis demografickej situácie ................................................................................. 30
2.4
Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov ........... 40
2.5
Popis materiálnych zdrojov ................................................................................... 50
2.6
Popis ekonomických zdrojov ................................................................................. 65
KAPITOLA 3: ANALÝZY............................................................................................ 71
3.1
SWOT analýza ...................................................................................................... 71
3.2
Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít............................................ 77
KAPITOLA 4: ZOSTAVENIE STRATEGICKÉHO RÁMCA................................... 80
4.1
Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie) ............................... 80
4.2
Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader...................................................................... 88
4.3
Finančný plán ........................................................................................................ 94
4.4
Monitorovací a hodnotiaci rámec........................................................................... 98
KAPITOLA 5: IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI IMPLEMENTÁCII
INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA.......................................... 105
5.1
Organizačná štruktúra a zdroje ............................................................................ 105
5.2
Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS) ................................................... 111
5.3
Príjem projektov .................................................................................................. 111
5.4
Výber ŽoNFP (projektov).................................................................................... 117
5.5
Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva .............................................. 125
5.6 Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín
obyvateľstva ........................................................................................................ 129
KAPITOLA 6: SÚLAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
S OSTATNÝMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI
EURÓPSKEHO, NÁRODNÉHO, REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO VÝZNAMU
...................................................................................................................................... 130
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ...................................................................... 132
ZOZNAM PRÍLOH K INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ ROZVOJ ÚZEMIA ......... 133
3
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK
Tabuľka 1 Projekty realizované ZVT Hron v rokoch 1999-2010 ...................................... 10
Tabuľka 2 Prehľad zrealizovaných projektov zameraných na integrovaný vidiecky prístup
........................................................................................................................................ 14
Tabuľka 3 Prehľad pamätihodností a zaujímavosti územia ............................................... 18
Tabuľka 4 Prehľad hustoty obyvateľov na km2 jednotlivých obcí ..................................... 20
Tabuľka 5 Zdroje znečistenia na území mikroregiónu ...................................................... 22
Tabuľka 6 Klasifikácia kvality vody rieky Hron v zmysle STN 75 7221 v roku 2004 ....... 23
Tabuľka 7 Pôdny fond mikroregiónu v roku 2010 ............................................................ 24
Tabuľka 8 Prvky ÚSES na nadregionálnej a regionálnej úrovni ....................................... 28
Tabuľka 9 Prvky ÚSES na miestnej (lokálnej) úrovni ...................................................... 29
Tabuľka 10 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2001-2010................................................ 32
Tabuľka 11 Porovnanie demografickej štruktúry územia s priemerom okresu, kraja a SR
v roku 2010.................................................................................................... 32
Tabuľka 12 Demografia obyvateľstva jednotlivých obcí v roku 2010 ............................... 33
Tabuľka 13 Bilancia obyvateľstva riešeného územia v rokoch 2001-2010 ........................ 35
Tabuľka 14 Národnostné zloženie obyvateľstva mikroregiónu v roku 2001...................... 36
Tabuľka 15 Religiózna štruktúra obyvateľov v roku 2001 ................................................ 37
Tabuľka 16 Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva v roku 2001 ............................. 38
Tabuľka 17 Vysokoškolské vzdelanie obyvateľstva mikroregiónu v roku 2001 ................ 39
Tabuľka 18 Zruční ľudia na území mikroregiónu ............................................................. 39
Tabuľka 19 Vývoj počtu detí v materských školách ......................................................... 40
Tabuľka 20 Vývoj počtu žiakov v základných školách ..................................................... 41
Tabuľka 21 Prehľad pravidelne organizovaných podujatí ................................................. 43
Tabuľka 22 Spoločenské organizácie pôsobiace na území mikroregiónu .......................... 47
Tabuľka 23 Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok .................................................. 50
Tabuľka 24 Stav spracovania ROEP, ÚPD a PHSR.......................................................... 51
Tabuľka 25 Domový a bytový fond mikroregiónu v roku 2001 ........................................ 52
Tabuľka 26 Obdobie výstavby trvale obývaných bytov v mikroregióne v roku 2001 ........ 53
Tabuľka 27 Prírastky, úbytky a stav bytového fondu za roky 2004-2009 .......................... 53
Tabuľka 28 Priemerný počet obyvateľov na 1 byt v rokoch 2004-2009 ............................ 54
Tabuľka 29 Vybavenie trvale obývaných bytov v mikroregióne v roku 2001 ................... 55
Tabuľka 30 Množstvo odpadov vyprodukovaných v roku 2010........................................ 56
Tabuľka 31 Prehľad o stave voľných budov v mikroregióne k 31.12.2010 ....................... 57
Tabuľka 32 Majetok obcí mikroregiónu k 31.12.2010 ...................................................... 59
Tabuľka 33 Plánované investičné aktivity obcí na území mikroregiónu ............................ 59
Tabuľka 34 Štruktúra podnikateľských subjektov podľa právnej formy v roku 2009 ........ 65
Tabuľka 35 Podnikateľské subjekty podľa SK NACE k 31.12.2009 ................................. 66
Tabuľka 36 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania
a odvetvia hospodárstva v roku 2001 ............................................................. 67
Tabuľka 37 Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2004-2009 ....................................... 68
Tabuľka 38 Porovnanie miery nezamestnanosti k 31.12.2009 .......................................... 68
4
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 39 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania
........................................................................................................................................ 69
Tabuľka 40 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie ..................... 69
Tabuľka 41 Prehľad časového harmonogramu zostavovania Integrovanej stratégie rozvoja
územia ........................................................................................................... 81
Tabuľka 42 Rozdelenie finančných prostriedkov na vybrané osi 3 ISRÚ.......................... 95
Tabuľka 43 Finančný plán opatrení osi 4 PRV ................................................................. 98
Tabuľka 44 Dodatočné monitorovacie ukazovatele .......................................................... 99
Tabuľka 45 Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader ...................... 102
Tabuľka 46 Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Program rozvoja vidieka 2007-2013
implementované prostredníctvom osi 4 Leader ............................................ 102
Obrázok 1 Katastrálne územie Občianskeho združenia V dlani Hrona .............................. 12
Graf 1 Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy v roku 2010 .................... 25
Graf 2 Výmera pôdneho fondu mikroregiónu v roku 2010 ............................................... 25
Graf 3 Vývoj počtu obyvateľov v mikroregióne v rokoch 2001-2010 ............................... 30
Graf 4 Veková štruktúra obyvateľstva v roku 2001 .......................................................... 31
Graf 5 Veková štruktúra obyvateľstva v roku 2010 .......................................................... 31
Graf 6 Demografická štruktúra obyvateľstva územia mikroregiónu v roku 2010 .............. 34
Graf 7 Demografická štruktúra mužov v roku 2010 .......................................................... 34
Graf 8 Demografická štruktúra žien v roku 2010 .............................................................. 35
Graf 9 Vývoj prirodzeného prírastku (úbytku) a migrácie obyvateľstva v rokoch 2001-2010
........................................................................................................................................ 36
Graf 10 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mikroregiónu v roku 2010 ............................ 38
Graf 11 Vývoj počtu detí v materských školách ............................................................... 41
Graf 12 Vývoj počtu detí v základnych školách................................................................ 42
Graf 13 Vlastníctvo domového fondu v roku 2001 ........................................................... 52
Graf 14 Obdobie výstavby trvale obývaných bytov v mikroregióne .................................. 53
Graf 15 Vybavenie trvale obývaných bytov technickou infraštruktúrou v roku 2001 ........ 55
Graf 16 Zastúpenie ekonomických sektorov v mikroregióne ............................................ 66
Graf 17 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania
a odvetvia hospodárstva v roku 2001 ................................................................... 67
Graf 18 Vývoj počtu nezamestnaných v rokoch 2004-2009 .............................................. 68
5
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
KAPITOLA 1: KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ (OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ)
1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa)
Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):
Občianske združenie V dlani Hrona
Sídlo:
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov dňa: 28.10.2011
IČO:
42207380
DIČ:
Adresa banky:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Verzia/ číslo dodatku a dátum usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v zmysle ktorom
bola vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: Verzia 1.9 platná od 6.6.2011
Verzia/ číslo dodatku a dátum príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v zmysle ktorej bola
vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: Verzia č. 2 platná od 15. júla 2009
upravená na základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27 októbra
2009
Štatutárny
zástupca
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Adresa pre doručenie (ak sa líši
od trvalého bydliska)
Email kontakt
Telefón
Fax
Mobil
Ing. Ladislav Éhn
Dlhá 11, 935 32 Kalná nad Hronom
[email protected]
036/6395109
0944 559 945
1.2 Základné údaje o území
Počet obyvateľov
Rozloha
Hustota obyvateľstva
Počet obcí
Z toho mestá (vymenovať)
Počet obyvateľov najväčšej obce
Administratívne zaradenie – okres/y
Administratívne zaradenia – kraj/e
Počet obcí zaradených do pólov rastu
Počet obcí nezaradených do pólov rastu
% obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho vo
vidieckych obciach na úrovni okresu
15 348
293 431 114 m2
52 obyvateľov/ km2
24
0
2099 (Kalná nad Hronom)
Levice
Nitra
5
19
63,76
6
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
1.3 Budovanie partnerstva
1.3.1 Vznik, história a skúsenosti
Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva s dôrazom
na preukázanie vyváženosti výberu územia a zostavenia verejno-súkromného partnerstva
z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska
Vytvoreniu miestnej akčnej skupiny V dlani Hrona predchádzali viaceré procesy, ktoré
viedli k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva 24 obcí. Širšia spolupráca všetkých
obcí tvoriacich mikroregión sa realizovala na úrovni regionálneho združenia miest a obcí
Tekov (RZMOT) už v roku 1990, pri vzniku samospráv a pokračovala založením
Spoločnej úradovne RZMT v roku 2003, pomocou ktorej obce spoločne zvládajú
originálne a prenesené kompetencie. V rokoch 2004 až 2006 bola snaha o vypracovanie
Integrovanej stratégie územia regiónu Tekov, ktorá však zlyhala na nedostatočných
skúsenostiach ako i na rozľahlosti územia, ktoré bolo tvorené až 48 obcami. Väčšina obcí
mikroregiónu sa nachádza v menšej, či väčšej vzdialenosti od Atómovej elektrárne
Mochovce, ktorá je významným prvkom celého územia. Obce nachádzajúce sa
v bezprostrednej blízkosti sú združené v Združení obcí v päťkilometrovom ochrannom
pásme elektrárne. Zvyšné obce sú združené v Záujmovom regionálnom združení miest
a obcí Mochovce. Cieľom združení je spoločný postup pri obhajobe záujmov ohrozených
obcí a tvorbe legislatívy v tejto oblasti.
Užšia spolupráca časti obcí prebieha prostredníctvom Združenia vidieckeho turizmu Hron
(ZVT Hron), založeného na báze Združenia obcí v mysle Zákona č. 369/1990 Zb. na
Krajskom úrade v Nitre. ZVT Hron bolo založené v roku 1999 obcami Starý Tekov, Horná
Seč, Kalná nad Hronom a Jur nad Hronom. V roku 2006 vstúpili do združenia obce Dolná
Seč, Vyšné nad Hronom, Tekovský Hrádok, Turá, Nový Tekov, Starý Hrádok a Žemliare.
Spolupráca obcí vyplynula z homogénnosti historických, prírodných a ekonomických
podmienok. Cieľom združenia bolo a je, po rozpade mnohých priemyselných
a poľnohospodárskych podnikov v regióne, hľadať, podporiť a vytvárať nové pracovné
príležitosti v oblasti vidieckeho turizmu a v službách, zachovávať kultúrne dedičstvo
a zvyšovať kvalitu života na vidieku.
Od vzniku združenia sa začali realizovať spoločné územne integrované projekty:
 Turisticko-informačná kancelária v Hornej Seči,
 Komunikačné centrum v Jure nad Hronom,
 32 km dlhá cyklotrasa vedúca popri rieke Hron od Starého Tekova po Jur nad
Hronom,
 pravidelné spoločenské, kultúrne a športové podujatia: Otvorenie a ukončenie
cyklosezóny na cyklotrase Starý Tekov – Jur nad Hronom, Strelecké preteky
v Kalnej nad Hronom, Poľovnícky deň v Jure nad Hronom, Prázdninový,
karnevalový splav Hrona v Jure nad Hronom, Vystúpenie speváckych skupín
v Tekovskom Hrádku, Tekovské slávnosti v Starom Tekove, Rybárske preteky
v Hornej Seči, Výstava králikov a drobnej hydiny v Jurskom parku, Volejbalový
turnaj v Hornej Seči, Tekvicová paráda v Jurskom parku a Športový deň v Starom
Hrádku.
7
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Do aktivít a podujatí organizovaných ZVT Hron boli pravidelne zapájaní i členovia
spoločenských organizácií, podnikateľské subjekty a fyzické osoby pôsobiace na území
združenia.
V ostatných obciach dochádzalo k realizácii projektov zameraných na individuálny rozvoj
a vzájomná spolupráca nedosahovala úroveň spolupráce obcí združených v ZVT Hron.
Snaha obcí spoločne sa podieľať na rozvoji celého mikroregiónu sa preniesla do aktivít
smerujúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva a spoločnému vypracovaniu
Integrovanej stratégie rozvoja územia v súlade s pravidlami prístupu Leader.
 Prvá etapa bola zameraná na zber údajov do situačnej analýzy na úrovni
jednotlivých obcí.
 Druhá etapa pozostávala zo zostavenia strategického rámca, akčného a finančného
plánu, monitorovacieho, hodnotiaceho a implementačného rámca Integrovanej
stratégie územia na úrovni celého mikroregiónu.
Dňa 28.10.2011 bolo na základe Zákona č. 83/1990 Zb. zaregistrované verejno-súkromné
partnerstvo pod názvom Občianske združenie V dlani Hrona, vytvorené z pôvodných
členov ZVT Hron a 13 ďalších obcí, ktoré tvoria katastrálne prepojené územie v zmysle
princípov prístupu Leader.
Zloženie verejno-súkromného partnerstva je v súčasnej dobe vyvážené a členmi sú okrem
samosprávy i podnikateľské subjekty a zastúpenie občianskeho sektora je prezentované
členstvom spoločenských organizácií a jednotlivých občanov.
Zapojenie verejnosti (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých
sektorov) do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva (ankety, dotazníky,
informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov v procese
Občania jednotlivých obcí boli od začiatku zapájaní do procesu tvorby mikroregiónu ako
i do procesu tvorby verejno-sukromného partnerstva. Cieľom aktívnej participácie občanov
bola identifikácia a analýza potrieb a možností regiónu, tvorba SWOT analýzy,
odhaľovanie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb jednotlivých obcí
a mikroregiónu a formovanie vízie. Metódy identifikácie a analýzy problémov boli využité
na identifikáciu a pomenovanie najväčších problémov obcí a regiónu ako odrazu
informácií na strane slabých stránok a ohrození.
Zapájanie občanov z rôznych oblastí spoločenského života, zástupcov spoločenských
organizácií a podnikateľskej sféry, zohralo významnú úlohu i pri zostavovaní Integrovanej
stratégie rozvoja územia.
Zapojenie verejnosti do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva prebiehalo vo
viacerých krokoch:
 realizácia dotazníkového prieskumu medzi občanmi a podnikateľskými subjektmi,
8
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
 informačná kampaň prostredníctvom informácií na obecných tabuliach,
web-stránkach
 organizovanie stretnutí s občianskymi združeniami, podnikateľmi a predstaviteľmi
samospráv,
 verejné obecné stretnutia,
 obecný rozhlas – verejnosť bola informovaná o mieste a čase konania verejných
zasadnutí,
 rokovania obecných zastupiteľstiev – poslanci obecných zastupiteľstiev boli
najskôr informovaní o zámere spoločne postupovať v rozvoji územia a následne
dostávali informácie o tom ako tento proces tvorby stratégie prebieha, boli pozívaní
na rokovania tvoriacej sa MAS a na záver boli oboznámení s výstupmi tohto
procesu.
V prílohe č.7 sa nachádza Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach.
Pomer zastúpenia jednotlivých sektorov v členskej základni (verejný, súkromný
a občiansky) a rozloženie členskej základne v území verejno-súkromného partnerstva
(MAS)
Členskú základňu verejno-súkromného partnerstva OZ V dlani Hrona tvorí 67 členov.
Verejný sektor je v členskej základni zastúpený 24 obcami, čo predstavuje 36 % podiel.
Súkromný sektor predstavuje 64 % (43 členov) členskej základne, z toho je 11
podnikateľských subjektov, 14 spoločenských organizácií a 18 fyzických osôb.
Zloženie členskej základne je sektorovo, geograficky i sociálne vyvážené. Členovia
pochádzajú so všetkých obcí územia OZ V dlani Hrona a zastúpenie majú všetky sektory.
Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) je uvedený v prílohe č.6
a v prílohe č.8 Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia.
Doteraz realizované projekty, aktivity verejno-súkromným partnerstvom hlavne zo
zameraním na integrovaný prístup
Združenie mikroregiónu ZVT Hron od začiatku svojej činnosti realizovalo projekty
zamerané na integrovaný prístup, predovšetkým v sociálnej oblasti, organizovaním
pravidelných kultúrny, spoločenských a športových podujatí. Prehľad projektov a podujatí
organizovaných ZVT Hron je uvedený v tabuľke 1.
9
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 1 Projekty realizované ZVT Hron v rokoch 1999-2010
Rok
Projekty ZVT Hron
2001
Urbanistická štúdia členských obcí ZVT Hron (POD)
2002
Kľúče k dialógu – Komunikačné centrum v Jure nad Hronom (NPOA)
2003
Turisticko-informačná kancelária v Hornej Seči
2006
Informačné tabule a vyznačenie cyklotrasy (POD)
2008
Propagačný materiál – pohľadnice, skladačky
2009
Využitie darovania 2% z daní FO a PO na nákup altánkov, lavíc a stolov
2010
Využitie darovania 2% z daní FO a PO na propagačné tabule nových členských obcí
Zdroj: ZVT Hron, 2011
10
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
KAPITOLA 2: PREHĽAD ZDROJOV ÚZEMIA
2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu
Výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-súkromného
partnerstva (MAS)
Územie mikroregiónu sa nachádza v okrese Levice vo východnej časti Nitrianskeho kraja.
Kataster mikroregiónu s rozlohou 293,43 km2 sa rozprestiera v severovýchodnej časti
Podunajskej nížiny vsadený medzi Štiavnické vrchy, Podunajskú a Ipeľskú pahorkatinu.
Samotné územie občianskeho združenia V dlani Hrona sa rozprestiera po oboch stranách
dolného toku rieky Hron, ktorá je prirodzenou osou mikroregiónu.
Výhodou z hľadiska polohy a lokalizácie je rozloženie územia mikroregiónu medzi
mestami Levice, Nitra, Tlmače a Želiezovce. Územie je prepojené s okresným i krajským
mestom cestou prvej triedy č. I/51 v smere Nitra – Levice, pričom vzdialenosť okresného
mesta Levice je 5 km a krajského mesta Nitra je 33 km. Dobrá časová a miestna
dostupnosť do regionálnych pólov rozvoja je výhodou pre obyvateľov dochádzajúcich za
prácou mimo obcí. Na územím mikroregiónu sa nachádzajú cesty prvej triedy č. I/76
v smere Nový Tekov – Želiezovce, cesta prvej č. I/75 v smere Nové Zámky – Šahy, cesta
druhej triedy č. II/580 v smere Šurany – Levice a cesty tretej triedy. V katastrálnom území
obce Tekovský Hrádok sa nachádza letisko pre poľnohospodárske práce (spevnená dráha,
rozhodnutie o OP zn. 1-169/84, zo dňa 27.12.1984, vydané Štátnou leteckou Inšpekciou).
Železničné trate prechádzajúce obcami Beša, Dolná Seč, Horný Pial, Jesenské, Kalná nad
Hronom, Lok, Tekovský Hrádok a Veľké Kozmálovce.
V blízkosti mikroregiónu sa nachádzajú významné kúpeľné mestá Santovka, Dudince,
Štúrovo a Podhájska.
Rovinný až pahorkatinný charakter územia pozdĺž rieky Hron, so vzácnymi lužnými lesmi,
dlhodobou tradíciou poľnohospodárstva a v severnej časti mikroregiónu s tradíciou
vinohradníctva, s perspektívou rozvoja vidieckeho cestovného ruchu patrí medzi výhody
mikroregiónu. Samotná rieka Hron poskytuje miestnym, ale i blízkemu a vzdialenejšiemu
okoliu viacero možností rekreácie, či relaxu pri vode. Umelé vodné plochy v obciach
Veľké Kozmálovce (priehrada), Horná Seč (štrkovisko) a Jur nad Hronom (štrkovisko)
poskytujú dobré podmienky pre rybolov, vodné športy i kempovanie. Výhodou územia sú
aj poľovnícke revíry bohaté na vysokú a nízku poľovnú zver. Najväčšou nevýhodou je
v súčasnosti nadmerné zaťaženie územia nákladnou a osobnou dopravou, najmä v obciach
cez ktoré sa prechádza do priemyselného parku Levice – Géňa a obciach nachádzajúcich sa
na ťahoch ciest prvej triedy č. I/51, I/75 a I/76.
11
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Obrázok 1 Katastrálne územie Občianskeho združenia V dlani Hrona
Územie mikroregión tvorí 24 obcí s rozlohou 293,43 km2, s počtom obyvateľov 15 348:
Bajka, Beša, Dolná Seč, Dolný Pial, Horná Seč, Horný Pial, Iňa, Jesenské, Jur nad
Hronom, Kalná nad Hronom, Lok, Lula, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nový Tekov,
Ondrejovce, Starý Hrádok, Starý Tekov, Tehla, Tekovský Hrádok, Veľké Kozmálovce,
Veľký Ďur, Vyšné nad Hronom, Žemliare.
Prepojenie územia na širšie rozvojové súvislosti národného alebo regionálneho
charakteru (investičné zámery väčšieho rozsahu, ktoré sa realizujú, prípadne sa plánujú
v území a jeho okolí a ako ovplyvnia implementáciu integrovanej stratégie, resp. ako na
ne reaguje stratégia)
Územím mikroregiónu prechádzajú cesty prvej triedy č. I/51, I/75 a I/76, ktoré nadmerne
zaťažujú územie nákladnou a osobnou dopravou. Významnou investíciou, ktorá nepriamo
ovplyvní územie obcí mikroregiónu je novovybudovaná časť rýchlostnej cesty R1 v smere
Nitra – Tekovské Nemce. Účelom výstavby rýchlostnej cesty je zabezpečenie plynulosti,
rýchlosti a bezpečnosti cestnej dopravy, skvalitnenie podmienok pre medzinárodnú
a vnútroštátnu tranzitnú dopravu a zníženie negatívnych dopadov cestnej dopravy na
12
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
životné prostredie. Hoci táto investícia nezasahuje obce mikroregiónu priamo, jej vplyv na
územie nie je nezanedbateľný.
Investíciou, ktorá v budúcnosti významným spôsobom ovplyvní dopravnú situáciu
v mikroregióne, je výstavba obchvatu cesty prvej triedy č. I/76 v katastrálnom území obce
Kalná nad Hronom. Účelom investície je odklon nákladnej a osobnej dopravy, ktorá
nadmerne zaťažuje obce ležiace na ťahu cesty I/76.
Okrem vyššie uvedeného majú na územie výrazný dopad investície realizované v krajskom
meste Nitra, okresnom meste Levice a Atómovej elektrárni Mochovce . Obyvatelia
mikroregiónu dochádzajú za prácou predovšetkým do priemyselných parkov
vybudovaných v mestách Nitra a Levice ako i do atómovej elektrárne Mochovce.
Budúcimi investíciami zasahujúcimi územie združenia sú predovšetkým investície do
rozvoja cestovného ruchu, budovanie vínnej cesty Mýtne Ludany – Malé Kozmálovce
a zapojenie sa do projektu Magna Via. Vínna cesta bude zameraná na najzaujímavejšie
destinácie vo vinárskej turistike nachádzajúce sa v území mikroregiónu. Osviežujúcim
a náučným prvkom vínnej cesty budú návštevy vinárskych pivníc, ktoré poskytnú
návštevníkom a milovníkom vína možnosť degustácie miestnych vín. Okrem samotného
vinárstva budú vínne chodníky obohatené o oddychové, relaxačné a náučné zastávky
a prepojené na existujúce prvky cestovného ruchu.
Významným krokom v budúcnosti, v oblasti rozvoja turizmu a propagácie územia je
zapojenie jednotlivých obcí a celého mikroregiónu do medzinárodného projektu
Magna Via.
Doterajší rozvoj hlavne so zameraním na integrovaný prístup, vrátanie popisu využitia
vonkajších zdrojov, napr. EÚ fondov, štátneho rozpočtu, súkromné zdroje a ďalších
nástrojov
Obce OZ V dlani Hrona postupovali vo svojich rozvojových zámeroch zväčša
individuálne. Každá obec mikroregiónu má samostatne vypracovaný Program sociálneho
a hospodárskeho rozvoja, ktorý je základným kameňom rozvoja regiónu. Jeho hlavným
cieľom je vytvorenie rozvojovej stratégie na lokálnej úrovni obce a mikroregiónu, ako
súčasť plánovacích činností, ktoré vedú k integrovaniu záujmov, zámerov a zdrojov,
všetkých ktorí na danom území žijú alebo vyvíjajú akúkoľvek činnosť.
Jednotlivé obce už v minulosti realizovali kroky smerujúce k získaniu rôznych zdrojov
z domácich dotačných titulov, ale i predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ. Prehľad
projektov zrealizovaných na území mikroregiónu OZ V dlani Hrona je uvedený
v tabuľke 2.
13
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 2 Prehľad zrealizovaných projektov zameraných na integrovaný vidiecky prístup
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Uzatvorenie a rekultivácia skládky (Bajka)
Štátny fond životného prostredia, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava
2001-2007
6 792 000,00 Sk
5 100 000,00 Sk
Rekonštrukcia oplotenia na miestnom cintoríne (Jesenské)
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2002-2003
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
ČOV – hlavný zber.kanál.-výtlakový kanál (Horná Seč)
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2003
3 000 000,00 Sk
2 500 000,00 Sk
Údržba budovy obecného úradu (Horný Pial)
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
2004
3 296,00 €
2 987,00 €
Rekonštrukcia priepuste (Horná Seč)
Rezerva predsedu vlády SR
2005
292 000,00 Sk
200 000,00 Sk
Rekonštrukcia verejného osvetlenia (Horná Seč)
Výnos MF SR
2005
283 000,00 Sk
220 000,00 Sk
Bytová výstavba 8.b.j. (Jur nad Hronom)
Štátny fond rozvoja bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR
2005-2006
12 000 000,00 Sk
4 000 000,00 Sk (MVaRR), 8 000 000,00 Sk (ŠFRB)
Jurský Park (Jur nad Hronom)
PHARE
2005-2006
66 000,00 €
49 500,00 €
Zvýšenie možnosti zamestnania sa osobám trpiacim soc. vylúčením
v regióne Tekov (Mýtne Ludany)
PHARE
2005-2006
52 355,82 €
49 738,03 €
Výstavba nájomných bytov 4 b.j. (Lok)
2005-2006
246 320,00€
72 54,00 €
Výstavby Polyfunkčného domu (Horný Pial)
Predseda vlády SR
2006
180 823,00 €
14
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
5 311,00 €
„Pomoc a zlepšenie života v našej komunita“ – Rekonštrukcia oprava prístrešku a sociálnej miestnosti, oplotenie (Jesenské)
Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 4- 6,816 43 Bratislava
2006
304 069,06 Sk
297 426,00 Sk
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
(Horná Seč)
Výnos MF SR
2006
290 000,00 Sk
250 000,00 Sk
Výstavba nápustného objektu štrkoviska (Horná Seč)
POD – SA ŽP
2006
110 000,00 Sk
110 000,00 Sk
Rekonštrukcia domu smútku (Dolný Ďur)
Obec Veľký Ďur
2006-2007
2 077 000,00 Sk
0,00 Sk
Sociálno-psychologická nadstavba vzdelania pedagógov regiónu
(Dolný Pial)
Ministerstvo školstva
2006-2008
1 304 000,00 Sk
1 239 000,00 Sk
„Obnova pamätihodností obce Jesenské“ – Reštaurovanie prícestnej
kamennej barokovej plastiky z roku 1783 (Jesenské)
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1
2007
150 000,00 Sk
105 000,00 Sk
Spoločne za krajšiu obec (Jur nad Hronom)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4- 6,816 43
Bratislava
2007
1 000 000,00 Sk
900 000,00 Sk
Komunitné centrum Dobogov – Spoločne k lepšiemu životu (Mýtne
Ludany)
Európsky sociálne fond
2007-2008
999 457,00 Sk
841 648,00 Sk
Viacúčelové ihrisko (Dolný Pial)
Nadácia SPP
2008
2 116 766,00 Sk
1 200 000,00 Sk
Rekonštrukcia MR a jeho rozšírenie do miestneho cintorína (Starý
Hrádok)
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
2008
3 412,00 €
3 087,03 €
15
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Rekonštrukcia základnej školy (Dolný Pial)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
2009
402 171,28 €
360 311,40 €
Dobrý deň lavička (Jur nad Hronom)
Program obnovy dediny – Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava
2009
3 200,00 €
3 000,00 €
Dni športu (Starý Hrádok)
Úrad vlády SR
2009
3 370,24 €
2 924,00 €
Zariadenie kancelárie Obecného úradu a zasadačky (Starý Hrádok)
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
2009
5 044,70 €
4 540,- €
Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou (Jur nad Hronom)
Regionálny operačný program a Európska únia
2009-2010
380 000,00 €
360 000,00 €
Obecné nájomné byty 4 b.j. (Starý Hrádok)
Štátny fond rozvoja bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR
2009-2010
279 139,38 €
48 850,00 €
Bytová výstavba 8.b.j. II (Jur nad Hronom)
Štátny fond rozvoja bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR
2009-2010
322 000,00 €
107 000,00 € (MVaRR), 215 000,- € (ŠFRB)
Novostavba nájomné byty 4 b.j. (Lok)
2009-2010
216 000,00 €
58 000,00 €
Rekonštrukcia chodníkov (Ondrejovce)
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. 12, 815 26
Bratislava
2009-2012
311 306,18 €
241 952,11 €
Rekonštrukcia obecného úradu a úprava centra obce (Horný Pial)
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. 12, 815 26
Bratislava
2010
85 673,00 €
79 426,00 €
Obecný park (Starý Hrádok)
Program rozvoja vidieka
2010
16
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
103 939,25 €
93 686,57 €
Rekonštrukcia multifunkčného domu (Iňa)
Program obnovy dediny – Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava
2010
137 100,17 €
137 100,17 €
Rekonštrukcia viacúčelovej budovy (Iňa)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
2010
7 127,93 €
7 000,00 €
Stred obce Veľké Kozmálovce – úprava verejných plôch (Veľké
Kozmálovce)
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. 12, 815 26
Bratislava
2010
233 523,98 €
219 788,98 €
Rekonštrukcia Kultúrneho domu (Mýtne Ludany)
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. 12, 815 26
Bratislava
2010
426 608,26 €
376 712,66 €
Regenerácia centrálnej časti obce (Dolný Pial)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2010
474 902,23 €
445 440,24 €
Rekonštrukcia a obnova budovy obecného úradu (Lula)
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. 12, 815 26
Bratislava
2010
71 356,00 €
56 087,00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií (Lok)
2010
217 420,00 €
182 411,00 €
Chodníky (Bajka)
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. 12, 815 26
Bratislava
2010-2011
198 860,78 €
165 717,32 €
Nájomné byty, 4 b.j. (Lok)
2010-2011
216 000,00 €
51 000,00 €
Vstup do nových brán (Jur nad Hronom)
OP Za SI – FSR – ESF
2010-2011
117 900,00 €
112 000,00 €
17
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Názov projektu:
Názov donora, adresa:
Doba realizácie projektu:
Celkové náklady na projekt:
Výška grantu/dotácie:
Zdroj: Obecné úrady, 2011
Rekonštrukcia budovy obecného úradu (Lok)
2011
171 100,00 €
134 600,00 €
Rekultivácia obecného parku s artézkou vodou (Beša)
Nadácia Dexia Banky Slovensko
2011
1 500,00 €
1 000,00 €
Deti pre Bešu (Beša)
Nadácia pre deti Slovenska, fond firmy Leaf Levice
2011
680,00 €
544,00 €
Revitalizácia verejných priestranstiev (Jur nad Hronom)
Regionálny operačný program a Európska únia
2011-2012
411 000,00 €
391 000,00 €
Podpora sociálne inklúzie v Mýtnych Ludanoch (Mýtne Ludany)
Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 4- 6,816 43 Bratislava
2011-2013
39 874,00 €
37 880,30 €
Zvláštnosti daného územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným územiam
Rovinný až pahorkatinný charakter územia mikroregiónu s vysokým podielom kvalitnej
poľnohospodárskej pôdy, s nízkym zastúpením chránených území a nízkym stupňom
zalesnenia vytvára vhodné podmienky pre poľnohospodárske a vinohradnícke využitie.
Málo členité územie v blízkosti rieky Hron vytvára vhodné podmienky pre cykloturistiku.
Okrem rieky Hron sa na území mikroregiónu nachádzajú vodné plochy slúžiace na
rekreáciu, relax, vodné športy a rybolov. Neďaleko obce Mýtne Ludany sa nachádza rieka
Sikenica, ktorá je ľavobrežným prítokom rieky Hron. Na území obce sa nachádza
chránené územie Dolná Sikenica, zaujímavé vzácnymi druhmi rýb. Pri Veľkom Ďure sa na
ploche takmer 28 ha rozprestiera prírodná rezervácia Patanská cerina, ktorá je
komplexom teplomilného cerového lesa a hniezdnym areálom lesného vtáctva. Medzi
komparatívne výhody územia patrí i kultúrne dedičstvo, tradičné remeslá, zvyky,
zachované sakrálne pamiatky, tradičná architektúra, mlyny, požiarne zbrojnice, ľudové
domy, múzeá, amfiteátre a ďalšie zaujímavosti (tabuľka 3).
Tabuľka 3 Prehľad pamätihodností a zaujímavosti územia
Obec
Bajka
Beša
Dolná Seč
Pamätihodnosti a zaujímavosti územia
Neskorobaroková kúria (koniec 18.storočia)
Reformátsky kostol (1895)
Rímsko-katolícky kostol sv. Anny (1770)
Nálezisko pozostatkov mamuta
Tolerančný evanjelický kostol (1784)
Domy so zachovanou typickou architektúrou
Cyklotrasa
18
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Obec
Dolný Pial
Pamätihodnosti a zaujímavosti územia
Mariánsky stĺp (polovica 19.storočia)
Rímsko-katolícky kostol nanebovstúpenia Pána (1720)
Klasicistický kaštieľ (koniec 18.storočia)
Kalvínsky kostol (1891)
Horná Seč
Pamätník obetiam I. a II.svetovej vojny (1940, 1945)
Cyklotrasa
Kaplnka Narodenia Panny Márie (13.storočie)
Horný Pial
Rímsko-katolícky kostol (1830)
Klas. ref. kostol (1837)
Domy pôvodnej architektúry
Iňa
Figurálna plastika sv. Jána Nepomuckého (1783)
Jesenské
Katolícky kostol sv. Jan Don Bosco (1938)
Archeologická lokalita – pohrebisko z 11.storočia a hrob z 9.storočia
Katolícky kostol sv. Juraja (1.polovica 13.storočia)
Jur nad Hronom
Reformátsky neskoroklasický kostol (1878)
Zvonica (19.storočie)
Ľudový dom – Dubatájház (muzeálna expozícia v pôvodnom sedliackom dome)
Jurský park
Cyklotrasa
Kalná nad Hronom Reformátorsko-klasicistický kostol (1806)
Barokový rímskokatolícky kostol (1773)
Pamätník príslušníkom 2.ukrajinského frontu
Pamätník padlým hrdinom I. a II.svetovej vojny
Cyklotrasa
Reformátsky kostol (1783)
Lok
Klasicistický rímskokatolícky kostol (18.storočie)
Renesančná kaplnka Panny Márie (18.storočie)
Lula
Klasicistická kúria (začiatok 19.storočia)
Neoklasicistická kúria (koniec 19.storočia)
Rímskokatolícky kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii
Malé Kozmálovce
Neskorogotický rímskokatolícky kostol Všesvätých (15.storočie)
Mýtne Ludany
Barokový reformátsky kostol (1784)
Kamenný mlyn na Pereci (19.storočie)
Chránené územie Dolná Sikenica
Vinárske múzeum
Reformátorsko-klasicistický kostol (1791)
Nový Tekov
Barokovo-klasicistický kostol (1881)
Zvonička nachádzajúca sa v časti Marušová
Vinohradnícka tradícia
Viac ako storočná tradícia chovu koní (prvý žrebčín založený v roku 1861)
Pravidelné dostihy
Rímsko-katolícky kostol sv. Ondreja (1850)
Ondrejovce
Kaplnka Návštevy Panny Márie (1856)
Dva klasicistické kaštiele (zač. 19. storočia)
Päť klasicistických kúrií (polovica 19. storočia)
Evanjelický kostol (1658)
Starý Hrádok
Prievoz na rieke Hron medzi Starým a Novým Tekovom
Starý Tekov
Kostol Nanebovzatie Panny Márie (13.storočie)
Súsošie Kalvárie (18.storočie)
Socha svätej Anny (1830)
Socha Krista na Golgote
Pamätník obetiam I. a II.svetovej vojny
Chovná farma bažantov
Folklórny súbor
Cyklotrasa
Evanjelicko-reformátsky kostol (prvá polovica 19.storočia)
Tehla
Vinohradnícka tradícia
Rímsko-katolícky kostol
Tekovský Hrádok
Veľké Kozmálovce Barokový kostol (1752)
19
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Obec
Veľký Ďur
Pamätihodnosti a zaujímavosti územia
Klasicistický trojičný stĺp zo začiatku 19.storočia
Socha sv. Floriána (1888)
Barokový rímsko-katolícky kostol (1723)
Pamätník padlým (1919)
Vyšné nad Hronom Kalvinistický kostol (1924)
Cyklotrasa
Klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Ladislava (1806)
Žemliare
Domy so zachovanou pôvodnou architektúrou
Cyklotrasa
Zdroj: Obecnú úrady, 2011
Stupeň vidieckeho územia
Priemerná veľkosť obcí mikroregiónu je 637 obyvateľov, hustota obyvateľstva je
52 obyvateľov na km2. Na základe metodiky OECD, ktorá definuje vidiecku obec ako obec
s hustotou nižšou ako 150 obyvateľov na km2, možno zaradiť všetkých členov
mikroregiónu medzi vidiecke obce. Čo sa týka okresu Levice, v ktorom sa mikroregión
nachádza, až 63,76 % populácie žije vo vidieckych obciach, čím sa okres zaraďuje medzi
preukazne vidiecke územie. Prehľad hustoty obyvateľov jednotlivých obcí je uvedený
v tabuľke 4.
Tabuľka 4 Prehľad hustoty obyvateľov na km2 jednotlivých obcí
Obec
Rozloha (km2)
Bajka
5,76
Beša
7,28
Dolná Seč
8,78
Dolný Pial
13,99
Horná Seč
8,30
Horný Pial
6,35
Iňa
5,68
Jesenské
3,79
Jur nad Hronom
15,19
Kalná nad Hronom
34,13
Lok
17,20
Lula
8,39
Malé Kozmálovce
9,22
Mýtne Ludany
17,65
Nový Tekov
29,70
Ondrejovce
19,61
Starý Hrádok
6,57
Starý Tekov
10,57
Tehla
19,09
Tekovský Hrádok
7,32
Veľký Ďur
22,02
Veľké Kozmálovce
5,92
Vyšné nad Hronom
6,47
Žemliare
4,43
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Počet obyvateľov
335
632
440
977
556
291
204
53
938
2 099
1 016
190
410
959
848
485
188
1 446
526
350
1 276
728
187
163
Hustota
(obyvateľov/km2)
58
87
50
70
67
46
36
14
62
61
59
23
44
54
29
25
29
137
28
48
58
123
29
37
20
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Administratívno-správna príslušnosť územia
Územie mikroregiónu V dlani Hrona podľa administratívno-správneho členenia patrí do
okresu Levice, kraja Nitrianskeho.
NUTS I
NUTS II
NUTS III
NUTS IV
– Slovenská republika
– Západné Slovensko
– Nitriansky kraj
– Okres Levice
Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti verejno-súkromného
partnerstva (MAS) a oboznámení sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia tvorí
Prílohu č.2.
2.2 Popis prírodných zdrojov
Všeobecný opis charakteru krajiny
Klimatické pomery
Územie mikroregiónu OZ V dlani Hrona má klimatické pomery Podunajskej nížiny, ktorá
leží v miernom pásme a podnebím patrí medzi najteplejšie a najsuchšie oblasti Slovenska.
Priemerná ročná teplota vzduchu v dlhodobom priemere dosahuje okolo 10°C. Najteplejší
mesiac je júl s teplotami 20-23°C, najchladnejší je január s teplotami -2 až -4°C.
Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 600-630 mm, pričom väčšia časť zrážok spadne
v mesiacoch apríl až september (300-330 mm). Na zimné mesiace pripadá 240-290 mm
zrážok. Najbohatšie zrážky sú v mesiacoch máj – júl (60-71 mm), najmenej zrážok pripadá
na mesiac január (31-37 mm) a september (35-41 mm). Priemerný počet dní so snehovou
pokrývkou je 34,7 dní v roku. V oblasti prevládajú východné a západné vetry (zhodne
30 %), juhozápadný a severozápadný smer vetra dosahuje približne 28 %.
Klimatický potenciál územia poskytuje predpoklady pre pestovanie poľnohospodárskych
plodín náročných na teplotu.
Geografická a geomorfologická charakteristika
Lokalizácia mikroregiónu je v juhovýchodnej časti Západoslovenského kraja,
v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny. Územie je budované z najväčšej časti
neogénnymi sedimentmi. Terciérne neogénne sedimenty spolu s kvartérnymi pokrývajú
najväčšiu časť okresu Levice i územia mikroregiónu. Geograficky je región
charakterizovaný územím po oboch stranách dolného toku rieky Hron. V oblasti Malých
Kozmáloviec a Nového Tekova dosahuje údolná niva Hrona šírku 3-4 km, mocnosť
náplavov sa pohybuje okolo 20 m, miestami i viac. Smerom k juhu sa šírka nivy postupne
zmenšuje a mierne klesá i mocnosť náplavov na približne 15-18 m. Litologicky je údolná
niva reprezentovaná štrkmi, sporadicky pieskami,
ktoré sú na povrchu pokryté
povodňovými hlina o mocnosti 4-6 m.
21
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Súčasná situácia v environmentálnych ukazovateľoch – kvalita vody, vzduchu a pôdy
environmentálne záťaže
Podľa údajov Krajského úradu životného prostredia v Nitre dochádza k výraznému
celkovému poklesu znečistenia ovzdušia na území mikroregiónu i celého kraja.
Najvýraznejší pokles nastal pri PM10 (tuhé častice). Rovnako dochádza k poklesu
priemernej ročnej koncentrácie NO2. Hlavné lokálne zdroje, ktoré sa najväčšou mierou
podieľajú na znečisťovaní ovzdušia sú najmä doprava, zimný posyp ciest, suspenzia
a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, skládok sypkých
materiálov, vykurovanie domov na tuhé palivá, poľnohospodárstvo, veterná erózia
odkrytej pôdy, malé a stredné lokálne priemyselné zdroje bez náležitej odlučovacej
techniky, ktoré priamo vplývajú na úroveň znečistenia. Prehľad zdrojov znečistenia
ovzdušia nachádzajúcich sa v katastrálnom území obcí je uvedený v tabuľke 5.
Tabuľka 5 Zdroje znečistenia na území mikroregiónu
Obec
Bajka
Beša
Beša
Dolná Seč
Dolná Seč
Dolná Seč
Dolný Pial
Horná Seč
Iňa
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Názov prevádzkovateľa
SEMPOL spol. s r.o.
Obec Beša
PD Beša
Novogal, a.s.
Eugen Šuba – SHR
Jurki-Havton s.r.o
PIAL AGRO, s.ro.
ELITECH s.r.o.
PD Beša
PD Jur nad Hronom, č.405
PD Jur nad Hronom, č.405
Základná škola
PD Kalná nad Hronom
Hydromeliorácie, a.s.
Agip Slovensko spol. s r.o.
(Katarína Čanakyová)
ENERGO-SK Nitra
Jurki-Havton
Katarína Čanakyová (Agip
Slovensko s.r.o.)
Marián Rybár – EVOS
P5, a.s.
INTERAGROS
MAEN
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Nový Tekov
Nová Tekov –
Šándorhalma
Starý Tekov
Roľnícke družstvo
Veľký Ďur
PD Veľký Ďur
Veľký Ďur
PD Veľký Ďur
Veľký Ďur
TEKRO Nitra s.r.o.
Zdroj: Obvodný úrad životného prostredia Levice, 2011
Názov zdroja
Sušiareň
Kotolňa ZŠ, Beša č.88
Chov hospodárskych zvierat Beša
Farma odchovu kurčiat
Tabaková sušiareň
ČS Jurki Dolná Seč
Chov hospodárskych zvierat
Betonáreň
Chov hospodárskych zvierat Iňa
Chov hospodárskych zvierat
Sušiareň obilia
Kotolňa
Sušiareň obilia
Kotolňa
ČS PH Kalná
Veľkosť
S
S
S
V
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Kotolňa – obchodné uč.
ČS PH Jurki Kalná
ČS PH Kalná
S
S
S
Kotolňa
ČS PH Kalná
Sušiareň zimín LAW SBC 20LE
Kogeneračná jednotka
S
S
S
S
Chov hospodárskych zvierat
CS na naftu
Chov hospodárskych zvierat
Chov ošípaných
S
S
S
V
Celý mikroregión OZ V dlani Hrona sa nachádza v povodí rieky Hron. Kvalitu
podzemných a povrchových vôd v mikroregióne monitoruje sieť umiestnená v Kalnej nad
Hronom v lokalite Kalnica na 63,7 riečnom kilometri.
22
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Na základe sumarizácie výsledkov klasifikácie v zmysle STN 75 7221 „Kvalita vody“ je
rieka Hron pretekajúca oblasťou mikroregiónu znečistená až silno znečistená (tabuľka 6).
Vodný tok Hron zaraďujeme do II. triedy kvality na základe ukazovateľov: chemická
spotreba kyslíka manganistanom, dusičanový dusík, celkový dusík, Lindan, sapróbny
index biosestónu a sapróbny index nárastov. Stanovením celkového organického uhlíka
a nepolárnych extrahovateľných látok spadá rieka Hron do III. triedy kvality. Z pohľadu
mikrobiologických ukazovateľov ako sú koliformné baktérie, termotolerantné koliformné
baktérie a fekálne streptokoky, zaraďujeme rieku Hron do IV. triedy kvality. Najhoršiu V.
triedu kvality zaznamenávame v ukazovateli psychrofilné baktérie. Najvýznamnejšími
zdrojmi znečistenia povrchových vôd organickými látkami, dusičnanmi a fosforom, sú
v povodí rieky Hron hnojivá využívané pri poľnohospodárskej činnosti, nevhodné
agrotechnické opatrenia v blízkosti povrchových vôd ako aj sídla v blízkosti povodia. Na
úseku Hrona prechádzajúceho územím mikroregiónu sa nachádzajú dve vodné elektrárne
(Kalná nad Hronom).
Tabuľka 6 Klasifikácia kvality vody rieky Hron v zmysle STN 75 7221 v roku 2004
Skupina
Skupina ukazovateľov kvality vody
A
kyslíkový režim
B
základné fyzikálno- chemické ukazovatele
C
nutrienty
D
biologické ukazovaele
E
mikrobiologické ukazovatele
Zdroj: Mestský úrad Levice
Trieda kvality
vody
II
III
III
V
IV
Slovné hodnotenie tried
kvality vody
čistá voda
znečistená voda
znečistená voda
veľmi silno znečistená voda
silno znečistená voda
Zásoby podzemných vôd sa nachádzajú v oblasti Veľkých Kozmáloviec, Nového Tekova
a Kalnej nad Hronom. Tieto podzemné vody sa už pre pitné účely nevyužívajú a sú
nahradené prívodom vody diaľkovodmi.
Pod pojmom environmentálna záťaž rozumieme takú úroveň znečistenia, ohrozenia, alebo
iného poškodenia životného prostredia, kedy nemožno vylúčiť negatívne účinky na zdravie
človeka alebo jednotlivé zložky životného prostredia. Na území mikroregiónu OZ V dlani
Hrona sa nachádzajú tri environmentálne záťaže:
 Bajka: Skládka TKO, rekultivovaná nelegálne skládka, pravidelne monitorovaná
1-krát ročne,
 Jur nad Hronom , Transpetrol, a.s.: trasa ropovodu Družba,
 Kalná nad Hronom, ČS PHM Slovnaft: rozsiahla kontaminácia podzemných vôd
pohonnými hmotami, havarijný únik z poškodenej nádrže v roku 1984.
23
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Využitie územia a pôdneho
poľnohospodárskej pôdy
fondu,
lesných
a vodných
zdrojov,
využitie
Pedologické podmienky
Z pôdnych typov sa na území katastrov obcí vyskytujú v prevažnej miere černozeme,
hnedozeme, nivné a lužné pôdy. V severnej časti mikroregiónu prevládajú andezity,
pyroklasiká, vápnité íly a piesky. V južnej časti územia prevládajú odlesnené treťohorné
uloženiny. V blízkosti Hrona sa nachádzajú úrodné hnedozeme, lužné a nivné pôdy
a ložiská štrkopieskov. Ložiská štrkopieskov sa v minulosti využívali na ťažbu a vo
vyhĺbených miestach sa v súčasnosti nachádzajú rekreačné zóny a chov rýb. V oblastiach
vzdialených od toku rieky sa vyskytujú treťohorné uloženiny s pokrovom spraše,
sprašových hlín, hnedozeme a černozeme. V západnej časti mikroregiónu rozprestierajúcej
sa vo východnej časti Pohronskej pahorkatiny tvoria odlesnený chotár treťohorné íly so
štrkmi a pieskami, na povrchu sa nachádzajú spraše a černozemné pôdy.
Z hľadiska úrodnosti majú na území zastúpenie produkčné pôdy, rozprestierajúce sa na
Hronskej nive. V oblasti Malých Kozmáloviec a Nového Tekova má údolná niva Hrona
šírku 3-4 km, mocnosť náplavov sa pohybuje okolo 20 m, miestami i viac. Smerom k juhu
sa šírka nivy postupne zmenšuje a mierne klesá tiež mocnosť náplavov na približne 15-18
m. Litologicky je údolná niva reprezentovaná štrkmi, sporadicky pieskami, ktoré sú na
povrchu pokryté povodňovými hlina o mocnosti 4-6 m.
Využitie pôdneho fondu
Mikroregión V dlani Hrona predstavuje územie, ktoré sa rozprestiera na rozlohe
29 343,11 ha. Z celkovej výmery až 77,81 % predstavuje poľnohospodárska pôda. V rámci
poľnohospodárskej pôdy najväčšie zastúpenie má orná pôda (12 985,54 ha). Trvalé
trávnaté porasty zaberajú 3,31 % a záhrady 1,73 %. Určitý podiel v rámci
poľnohospodárskej pôdy majú i vinice (1,03 %) a ovocné sady (0,17 %). Na území
mikroregiónu sa nenachádzajú žiadne chmeľnice (tabuľka 7).
Tabuľka 7 Pôdny fond mikroregiónu v roku 2010
Pôdny fond
Poľnohospodárka pôda
- Orná pôda
- Chmeľnica
- Vinica
- Záhrada
- Ovocný sad
- Trvalý trávnatý porast
Nepoľnohospodárska pôda
- Lesný pozemok
- Vodná plocha
- Zastavaná plocha a nádvorie
- Ostatná plocha
Celkom
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Rozloha (ha)
23 130,79
20 198,47
0,00
372,82
552,06
46,47
1 060,97
6 212,32
3 364,92
486,97
1 636,86
723,56
29 343,11
Rozloha (%)
78,83
71,90
0,00
1,27
1,88
0,16
3,62
21,17
11,47
1,66
5,58
2,47
100,00
24
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Nepoľnohospodárska pôda predstavuje 21,17 % z celkovej výmery pôdy, z toho dominujú
lesy s podielom 11,47 %. Z ostatných druhov pozemkov majú najväčšiu rozlohu zastavené
plochy a nádvoria (5,58 %), vodné plochy tvoria 486,97 ha.
Graf 1 Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy v roku 2010
Na základe predchádzajúcich údajov je evidentné, že územie je tvorené značným podielom
ornej pôdy a lesných porastov (tabuľka 7, graf 2). Podľa údajov z katastra nehnuteľností
najvyššie zastúpenie ornej pôdy v rámci celkovej výmery pôdneho fondu má obec
Ondrejovce (92,97 %). Najnižšie zastúpenie ornej pôdy je v obci Malé Kozmálovce
(32,06 %). Priemerne zaberajú orné pôdy 75,10 % výmery pôdneho fondu obcí. Najvyšší
podiel lesných pozemkov je v obci Tehla (52,02 %). Lesné pozemky sa vôbec nevyskytujú
v katastrálnych územiach obcí Bajka, Horný Pial, Iňa, Ondrejovce, Starý Hrádok a Veľké
Kozmálovce. V obci Veľké Kozmálovce sa nenachádzajú ani trvalé trávnaté porasty.
Rozloha ovocných sadov na celkovom území mikroregiónu predstavuje 46,47 ha, pričom
31,68 ha ovocných sadov sa nachádza v katastrálnom území obce Jur nad Hronom, zvyšné
ovocné sady sa nachádzajú v obciach Beša, Lula, Veľký Ďur a Tehla.
Graf 2 Výmera pôdneho fondu mikroregiónu v roku 2010
25
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Využitie pôdneho fondu je do značnej miery závislé od klimatických a pôdnych
podmienok.
Klimatický potenciál územia poskytuje predpoklady pre pestovanie poľnohospodárskych
plodín náročných na teplotu. Pestujú sa najmä obilniny (pšenica, jačmeň, ovos) a kukurica.
V týchto klimatických podmienkach sa taktiež darí slnečnici, repke a cukrovej repe.
Najvýznamnejšími obhospodarovateľmi poľnohospodárskej pôdy sú poľnohospodárske
družstvá PD Jur nad Hronom, PD Kalná nad Hronom, PD Mýtne Ludany
a poľnohospodárske družstvo sídliace v obci Beša, ku ktorému sú pridružené družstvá
Tehla, Iňa a Lula a súkromne hospodáriaci roľníci. V severnej časti mikroregiónu je
rozvinuté vinohradníctvo. Živočíšna výroba je zamerané na chov hospodárskych zvierat.
Chovu poľnohospodárskych zvierat sa venujú poľnohospodárske družstva sídliace
v obciach Beša, Dolný Pial, Jur nad Hronom, Mýtne Ludany, Starý Tekov a Veľký Ďur.
Lesy
Na území mikroregiónu sa lesné pozemky nachádzajú o výmere 3 364,92 ha čo predstavuje
11,47 % celkového pôdneho fondu. Významné zastúpenie lesných pozemkov je
v katastrálnych územiach obcí Tehla (52,02 %), Malé Kozmálovce (36,26 %), Kalná nad
Hronom (26,54 %) a Nový Tekov (14,60 %). V obciach ležiacich pozdĺž rieky Hron je
zastúpenie lesov minimálne a prevládajú odlesnené územia. Na území mikroregiónu sa
nachádzajú i oblasti s nulovou lesnatosťou ako sú obce Bajka, Horný Pial, Iňa,
Ondrejovce, Starý Hrádok a Veľké Kozmálovce.
Druhové zloženie lesa je rôznorodé, pričom vo fragmentoch pôvodných nížinných lužných
lesov sa vyskytujú vŕby, jelše, domáce druhy topoľov, jasene, bresty a javory. V človekom
pozmenených biotopoch sa k nim pričleňujú šľachtené nepôvodné druhy topoľov a agátu.
Vo vyššie položených lokalitách je pôvodnou drevinou dub s cerom a hrabom
a s nadmorskou výškou pristupuje buk so smrekom, jedľou a ostatné cenné listnáče.
Časť lesných porastov obhospodarujú Lesy SR š.p., ku ktorým sa pridávajú urbárske
spolky a pôvodní vlastníci lesných pozemkov, ktorí si uplatňujú svoje práva.
Voda
Územie mikroregiónu patrí do povodia rieky Hron, ktorá je súčasťou úmoria Čierneho
mora. Priemerný ročný prietok rieky Hron nameraný v stanici Jur nad Hronom je 31,612
m3.s-1. Najvýznamnejším pravostranným prítokom rieky Hron na území mikroregiónu je
Ďurský potok, ktorý ústí do rieky Hron v katastrálnom území obce Kalná nad Hronom.
V obci Veľké Kozmálovce sa na ľavom brehu Hrona oddeľuje vodný kanál Perec. Ďalšími
vodohospodársky významnými vodnými tokmi mikroregiónu sú Podlužianka, Sikenica,
potok Lyska a Rohožnícky potok.
Na území mikroregiónu sa nachádzajú vodné plochy, ktoré majú viacúčelové využitie.
Patria sem obecný rybník v Malých Kozmálovciach, jazero Štrkovisko v Hornej Seči,
vodné plochy s dvoma vodnými elektrárňami za obcou Kalná nad Hronom a vodná plocha
zabezpečujúca úžitkovú vodu pre Atómovú elektráreň Mochovce v obci Veľké
Kozmálovce.
26
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Zásoby podzemných vôd sa nachádzajú v oblasti Veľkých Kozmáloviec, Nového Tekova
a Kalnej nad Hronom. Tieto podzemné vody sa nevyužívajú pre pitné účely a sú nahradené
prívodom vody diaľkovodmi. Zásobovanie pitnou vodou zabezpečuje vodárenský systém
Gabčíkovo najmä prostredníctvom SKV Horná Seč, Kalná nad Hronom, Nový Tekov,
Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany a Jur nad Hronom. Z dôvodu prítomnosti Atómovej
elektrárne Mochovce majú obce vybudovaný vodovod prepojený na vodný zdroj
Gabčíkovo-Nagymaroš.
Výskyt a využitie nerastných surovín
Územie mikroregiónu tvoria predovšetkým treťohorné uloženiny. V blízkosti Hrona sa
nachádzajú ložiská štrkopieskov. Vzhľadom na geologickú stavbu sú nerastné suroviny
zastúpené na území mikroregiónu iba nerudnými surovinami. V regióne sa nachádzajú
ložiská nevyhradených nerastov v Jure nad Hronom (štrkopiesky a piesky), Kalnici I,
Kalnici II, Kalnici (štrkopiesky a piesky) a Hornej Seči – Pasienky (štrkopiesky a piesky).
V katastrálnom území obce Mýtne Ludany sa nachádza chránené ložiskové územie
(CHLÚ) Vápnik, ktoré je určené na ochranu výhradného ložiska travertínu. Lokalita Šikloš
patriaca do katastra obce Mýtne Ludany je známa výskytom a ťažbou ónyxového mramoru
a travertínu – ťažba je v súčasnosti uzatvorená.
Popis a vymedzenie chránených území a území NATURA 2000, ÚSES, územia
spadajúce pod nitrátovú smernicu
Chránené oblasti
V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa na území mikroregiónu
nachádza chránené územie Dolná Sikenica, k.ú. Mýtne Ludany, ktoré je ichtyologickou
a zoografickou lokalitou, niektorých vzácnych druhov rýb.
Pri Veľkom Ďure sa na ploche takmer 28 ha rozprestiera prírodná rezervácia Patanská
cerina, ktorá je komplexom teplomilného cerového lesa a hniezdnym areálom lesného
vtáctva.
Zo záväzkov SR ako členského štátu Európskeho spoločenstva vyplýva realizácia
Programu budovania sústavy osobitne chránených území NATURA 2000, ktorého
hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre
príslušný členský štát, ale najmä EÚ ako celok.
Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy území:
1. osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) – vyhlasované na
základe smernice o vtákoch – v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia,
2. osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) – vyhlasované na
základe smernice o biotopoch – v národnej legislatíve: územia európskeho
významu – pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej
kategórii chránených území.
27
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Podľa národného zoznamu území európskeho významu sa v katastri mikroregiónu
nenachádzajú chránené vtáčie územia ani územia európskeho významu.
Biodiverzita, územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom
prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života
v krajine. Táto je tvorená biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami
v hierarchických úrovniach: provinciálnej, nadregionálnej, regionálnej a miestne (lokálnej)
úrovni. Do územia zasahujú tieto genofondovo významné lokality (tabuľka 8 a 9).
Tabuľka 8 Prvky ÚSES na nadregionálnej a regionálnej úrovni
Číslo
-
Názov
Povodie Hrona
Typ
nadregionálny
biokoridor
-
Hron
-
Lužné porasty Hrona
I.
Medzihrádzový
priestor rieky Hron
nadregionálny
biokoridor
regionálne biocentrum
BcR1
regionálne biocentrum
BcR5
Úsek Hrona
regionálne biocentrum
BkR1
Rieka Hron
regionálny biokoridor
BkR2
Rieka Hron
regionálny biokoridor
Charakteristika
vodný tok Hrona s priľahlými mokraďovými
spoločenstvami a komplexmi lužných lesov
vŕbovo-topoľových a lužných lesov nížinných
hydrický biokoridor
komplex zostatkov lužného lesa po oboch
brehoch Hrona
úsek ohrádzovaného toku Hrona
s medzernatými brehovými porastami
poloprirodzeného
druhového zloženia siahajúci až po vzdušnú
pätu ochranných hrádzí.
medzihrádzový priestor s medzernatými
porastami euroamerických topoľov
rieka Hron ako biokoridor regionálneho
významu svojou časťou vodná nádrž Veľké
Kozmálovce je súčasťou biocentra č. 2.
regulovaný pôvodne nížinný vodný tok strednej
veľkosti s pomerne širokým medzihrádzovým
priestorom, s porastami introdukovaných
i pôvodných druhov drevín a s porastami tráv
Zdroj: Územné plány obcí mikroregiónu
28
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 9 Prvky ÚSES na miestnej (lokálnej) úrovni
Číslo
-
Názov
Hron–Levické rybníky
Typ
lokálny biokoridor
-
Starotekovský kanál
lokálny biokoridor
BcL1
BcL2
BcL3
Dolný hon
Mlynský kút
Otvory
lokálne biocentrum
lokálne biocentrum
lokálne biocentrum
BcL4
Štrkovisko
lokálne biocentrum
BcL6
Topoľový lesík
lokálne biocentrum
BkL1
Podlužianka
lokálny biokoridor
BkL3
Medza + strmá terasa
lokálny biokoridor
BkL4
Vŕbovec
lokálny biokoridor
Charakteristika
prepojenie dvoch biocentier regionálneho
významu – Lužné porasty Hrona a rozsiahlu
vodnú plochu Levických rybníkov
umelý kanál, paralelný s tokom Hrona
a kanálom
Perec
úsek Podlužianky a priľahlý lesík
euroamerických topoľov
úsek odstaveného meandra Podlužianky
s prirodzeným brehovým porastom a susedné
štrkovisko
lesík euroamerického topoľa s podrastom
tvoreným pôvodnými druhmi krov a bylín
a priľahlý úsek potoka Vrbovec
regulovaný malý vodný tok s poloprirodzenými
brehovými porastami
ekologicky veľmi kvalitný poloprírodný porast
strmej terasy
regulovaný malý vodný tok s medzernatými
brehovými porastami z náletov.
Zdroj: Územné plány obcí mikroregiónu
Okrem genofondových lokalít , ktoré sú evidované v dokumentoch ÚSES Nitrianskeho
kraja, sa v katastrálnom území obce Kalná nad Hronom nachádzajú chránené druhy
stromov: Kalnianske topole a Topole čierne.
Regulatív Európskej únie
Na území Slovenskej republiky boli Nariadením vlády SR zo dňa 26.6.2003 vyčlenené
zraniteľné oblasti na základe „Nitrátovej direktívy“. Nitrátová direktíva je súborom
opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj
podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív a z hospodárskych
hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných
dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované. Nitrátová direktíva bola
vypracovaná na základe „Smernice 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred
znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva“. Všetky obce mikroregiónu
patria do zraniteľného územia z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske
subjekty hospodáriace na spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady
hospodárenia podľa „Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe“ a od roku 2009 „GAEC
a Cross Compliance“.
29
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
2.3 Popis demografickej situácie
Počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy, trendy vo vývoji jednotlivých vekových
kategórií
Analýza demografického vývoja v území mikroregiónu, vychádzajúca z údajov v tabuľke
10 , poukazuje na pozitívny trend nárastu počtu obyvateľov za posledných desať rokov.
Výrazný nárast je citeľný v roku 2007, kedy počet obyvateľov dosiahol úroveň 15 276
obyvateľov. Vývoj počtu obyvateľov zobrazuje graf 3.
Graf 3 Vývoj počtu obyvateľov v mikroregióne v rokoch 2001-2010
Ak porovnáme vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých obciach mikroregiónu, najvyšší
nárast počtu obyvateľov, počas sledovaného obdobia rokov 2001 až 2010 nastal v obci
Mýtne Ludany (100 obyvateľov) a Horná Seč (73 obyvateľov). Naopak najvýraznejší
úbytok obyvateľov nastal v obci Beša (33 obyvateľov) a Tehla (30 obyvateľov).
Vnútornú štruktúru vývoja obyvateľstva vykresľujú vekové pyramídy. Pri porovnaní
vekových pyramíd v rokoch 2001 a 2010 je zrejmé, že k najvýraznejším zmenám došlo
v prípade vekových skupín 15-19 ročných a 50-54 ročných. Kým v roku 2001 veková
kategória 15-19 ročných predstavoval 10,98 % podiel na celkovej populácii, do roku 2010
sa tento podiel znížil na 6,62 %. Naopak v príde skupiny 50-54 ročných došlo k nárastu
podielu o 3,05 % na hodnotu 7,67 % . Porovnanie vekovej štruktúry v spomínaných rokoch
prezentujú grafy 4 a 5.
30
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Graf 4 Veková štruktúra obyvateľstva v roku 2001
Graf 5 Veková štruktúra obyvateľstva v roku 2010
Štruktúra populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity
Z hľadiska demografickej štruktúry (tabuľka 10) bolo v roku 2010 v predproduktívnom
veku
14,66 %
obyvateľov
mikroregiónu,
v produktívnom
veku
61,82 %
a v poproduktívnom veku 23,52 % obyvateľov (graf 6).
31
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 10 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2001-2010
Obyvateľstvo
Rok
Predproduktívne
Muži
Ženy
Spolu
%
Muži
1 328
1 326
2 654 17,56
4 785
2001
1 293
1 278
2 571 16,99
4 796
2002
1 273
1 267
2 540 16,79
4 833
2003
1 239
1 205
2 444 16,19
4 871
2004
1 219
1 196
2 415 15,98
4 936
2005
1 205
1 189
2 394 15,76
5 019
2006
1 173
1 168
2 341 15,32
5 131
2007
1 159
1 174
2 333 15,23
5 131
2008
1 132
1 148
2 280 14,90
5 149
2009
1 125
1 125
2 250 14,66
5 159
2010
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Produktívne
Ženy
Spolu
4 060
8 818
4 112
8 908
4 158
8 991
4 195
9 066
4 214
9 150
4 256
9 275
4 309
9 402
4 309
9 440
4 303
9 452
4 329
9 488
%
58,34
58,88
59,42
60,04
60,55
61,06
61,55
61,63
61,79
61,82
Muži
1 155
1 163
1 146
1 148
1 123
1 094
1 102
1 111
1 122
1 154
Poproduktívne
Ženy
Spolu
2 489
3 644
2 488
3 651
2 454
3 600
2 441
3 589
2 423
3 546
2 426
3 520
2 431
3 533
2 432
3 543
2 443
3 565
2 456
3 610
%
24,11
24,13
23,79
23,77
23,47
23,17
23,13
23,13
23,31
23,52
Spolu
15 116
15 130
15 131
15 099
15 111
15 189
15 276
15 316
15 297
15 348
Index
starnutia
137,30
142,01
141,73
146,85
146,83
147,03
150,92
151,86
156,36
160,44
Index
vitality
72,83
70,42
70,56
68,10
68,10
68,01
66,26
65,85
63,96
62,33
Tabuľka 11 Porovnanie demografickej štruktúry územia s priemerom okresu, kraja a SR v roku 2010
Absolútna hodnota
Predprod.
Produkt.
15 348
2 250
9 488
OZ V dlani Hrona
117 256
16 224
85 097
Okres Levice
704 752
95 654
513 225
Nitriansky kraj
5 435 273
830 457
3 932 092
SR
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Územie
Spolu
Poprod.
3 610
15 935
95 873
672 724
Predprod.
14,66
13,84
13,57
15,28
%
Produkt.
61,82
72,57
72,82
72,34
Poprod.
23,52
13,59
13,60
12,38
Index
starnutia
160,44
98,22
100,23
81,00
Index
vitality
62,33
101,81
99,77
123,45
32
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 12 Demografia obyvateľstva jednotlivých obcí v roku 2010
Počet
obyvateľov
Predprod.
k 31.12.2010
334
62
Bajka
634
92
Beša
437
58
Dolná Seč
993
138
Dolný Pial
550
83
Horná Seč
294
31
Horný Pial
197
14
Iňa
43
7
Jesenské
944
127
Jur nad Hronom
2 101
305
Kalná nad Hronom
1 017
203
Lok
194
17
Lula
409
59
Malé Kozmálovce
990
185
Mýtne Ludany
856
126
Nový Tekov
478
84
Ondrejovce
191
34
Starý Hrádok
1 448
191
Starý Tekov
530
57
Tehla
350
51
Tekovský Hrádok
721
114
Veľké Kozmálovce
1 289
170
Veľký Ďur
183
21
Vyšné nad Hronom
165
21
Žemliare
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Obec
Produkt.
Absolútne
207
384
246
610
357
189
125
21
593
1 399
599
115
243
615
523
277
114
869
365
210
416
804
120
87
V tom veku
Poprod.
Predprod.
65
158
133
245
110
74
58
15
224
397
215
62
107
190
207
117
43
388
108
89
191
315
42
57
18,56
14,51
13,27
13,90
15,09
10,54
7,11
16,28
13,45
14,52
19,96
8,76
14,43
18,69
14,72
17,57
17,80
13,19
10,75
14,57
15,81
13,19
11,48
12,73
Produkt.
v%
67,80
60,57
56,29
61,43
64,91
64,29
63,45
48,84
62,82
66,59
58,90
59,28
59,41
62,12
61,10
57,95
59,69
6,01
68,87
60,00
57,70
62,37
65,57
52,73
Poprod.
13,56
24,92
30,43
24,67
20,00
25,17
29,44
34,88
23,73
18,90
21,14
31,96
26,16
19,19
24,18
24,48
22,51
26,80
20,38
25,43
26,49
24,44
22,95
34,55
Priemerný
vek
Index
starnutia
37,67
40,35
43,64
40,75
39,05
41,94
45,41
44,99
40,67
37,98
36,73
46,19
41,46
36,07
40,19
39,68
38,45
41,79
40,35
41,03
40,51
40,81
40,89
46,08
104,84
171,74
229,31
177,54
132,53
238,71
414,29
214,29
176,38
130,16
105,91
364,71
181,36
102,70
164,29
139,29
126,47
203,14
189,47
174,51
167,54
185,29
200,00
271,43
33
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Graf 6 Demografická štruktúra obyvateľstva územia mikroregiónu v roku 2010
V rámci vnútorných ukazovateľov, podľa údajov zo Štatistického úradu SR (tabuľka 12),
majú najvyššie percentuálne zastúpenie obyvateľov v predproduktívnom veku obce Lok
(19,96 %), Mýtne Ludany (18,69 %) a Bajka (18,56 %). Obyvateľstvo v produktívnom
veku má najvyššie zastúpenie v obciach Tehla (68,87 %), Kalná nad Hronom (66,59 %)
a Vyšné nad Hronom (65,57 %). Najnižšie zastúpenie obyvateľov v poproduktívnom veku
je v obciach Kalná nad Hronom (18,90 %), Mýtne Ludany (19,19 %) a Bajka (19,46 %).
Najvyrovnanejšiu demografiu, z hľadiska vyváženosti pomeru zastúpenia obyvateľov
jednotlivých vekových skupín majú obce Mýtne Ludany, Bajka a Kalná nad Hronom.
Porovnaním percentuálneho zastúpenia žien a mužov na základe demografickej štruktúry
(graf 7 a graf 8), je zrejmý rozdiel medzi mužmi a ženami v produktívnom veku, kde
prevažujú muži. Naopak v poproduktívnom veku výrazne prevyšujú ženy nad mužmi.
Graf 7 Demografická štruktúra mužov v roku 2010
34
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Graf 8 Demografická štruktúra žien v roku 2010
Trendy v demografických pohyboch, ich príčiny
Z hľadiska trendov vývoja prirodzených prírastkov obyvateľstva uvedených v tabuľke 13
je zrejmé, že počas celého sledovaného obdobia prevyšoval počet zomrelých obyvateľov
nad počtom narodených detí. Opačný trend je v oblasti migrácie obyvateľstva, od roku
2001 do roku 2010 je evidentný nárast počtu prisťahovaných obyvateľov (graf 9).
Tabuľka 13 Bilancia obyvateľstva riešeného územia v rokoch 2001-2010
Rok
Živonarodení
Zomrelí
Prirodzený Prisťahovaní
prírastok
(-úbytok)
129
208
-79
318
2001
127
202
-75
347
2002
133
225
-92
394
2003
123
224
-101
340
2004
153
206
-53
325
2005
127
200
-73
387
2006
135
192
-57
419
2007
144
216
-72
412
2008
136
204
-68
274
2009
157
206
-49
359
2010
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Odsťahovaní
259
258
301
271
260
236
275
300
225
259
Prírastok
(úbytok)
sťahovaním
59
89
93
69
65
151
144
112
49
100
Celkový
prírastok
(-úbytok)
-20
14
1
-32
12
78
87
40
-19
51
35
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Graf 9 Vývoj prirodzeného prírastku (úbytku) a migrácie obyvateľstva v rokoch 2001-2010
V roku 2010 bol zaznamenaný prírodzený prírastok obyvateľov iba v obciach Kalná nad
Hronom (9 obyvateľov), Lok (3 obyvatelia) a Mýtne Ludany (2 obyvatelia). Naopak
najvyšší prirodzený úbytok bol v obci Jur nad Hronom (9 obyvateľov). Z pohľadu
pozitívnej migrácie, bol najvyšší prírastok obyvateľov zaznamenaný v obci Mýtne Ludany
(29 obyvateľov). Naopak najviac obyvateľov sa odsťahovalo z obce Kalná nad Hronom
(42 obyvateľov).
Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva
Z hľadiska národnostného zloženia považujeme územie mikroregiónu za etnograficky
heterogénne, nakoľko podľa údajov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
(tabuľka 14) sa k slovenskej národnosti hlási 77,02 % a k maďarskej národnosti 20,46 %
obyvateľov. Skupinu rómskeho etnika predstavuje 1,19 % obyvateľov. K českej národnosti
sa hlási 0,53 % obyvateľstva. Nízke zastúpenie majú obyvatelia ďalších národností:
rusínksej, ukrajinskej, nemeckej, poľskej a ruskej. V rámci jednotlivých obcí sa najviac –
116 občanov hlási k rómskej národnosti v Kalnej nad Hronom.
Tabuľka 14 Národnostné zloženie obyvateľstva mikroregiónu v roku 2001
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Ruská
Ostatná, nezistená
Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
Počet
%
11 448
3 041
177
2
3
79
4
1
2
107
14 864
77,02
20,46
1,19
0,01
0,02
0,53
0,03
0,01
0,01
0,72
100,00
36
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Vierovyznanie
Z hľadiska vierovyznania v obciach mikroregiónu prevláda rímskokatolícke vierovyznanie,
ku ktorému sa hlási 66,08 % obyvateľov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria občania
hlásiaci sa k Reformovanej kresťanskej cirkvi, čo predstavuje 10,18 %, za nimi nasledujú
občania hlásiaci sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (10,16 %). Na území
mikroregiónu má svoje zastúpenie i Gréckokatolícka cirkev (0,38 %), Cirkev bratská
(0,89 %) a Svedkovia Jehovovi (0,49 %).
Tabuľka 15 Religiózna štruktúra obyvateľov v roku 2001
Vierovyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Apoštolská cirkev
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá husitská
Cirkev bratská
Kresťanské zbory
Židovské náboženské obce
Náboženská spoločnosť Jehovovi
svedkovia
Ostatné
Bez vyznania
Nezistené
Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
Počet
%
8 627
50
7
1 321
1 330
8
9
17
1
116
2
1
64
66,08
0,38
0,05
10,12
10,18
0,06
0,07
0,13
0,01
0,89
0,02
0,01
0,49
7
1 193
302
13 055
0,05
9,13
2,34
100,00
Bez vyznania je 1 193 obyvateľov mikroregiónu, čo predstavuje podiel 9,13 %.
Vzdelanostná úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti
Podľa najvyššie ukončeného stupňa vzdelania má 32,09 % obyvateľov mikroregiónu
ukončené základné vzdelanie, 23,40 % obyvateľov učňovské vzdelanie bez maturity
a 12,68 % úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Počet vysokoškolsky vzdelaných
občanov dosahuje podiel 3,29 % (tabuľka 16).
37
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 16 Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva v roku 2001
Najvyšší skončený stupeň školského
vzdelania
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské spolu
 bakalárske
 magisterské, inžinierske, doktorské
 doktorandské
Ostatní bez udania školského vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
Muži
1 719
2 212
216
295
739
141
18
286
12
265
9
77
48
1 350
7 101
Ženy
Spolu
3 042
1 259
119
173
1142
301
12
202
17
179
6
62
44
1 387
7 743
4 761
3 471
335
468
1881
442
30
488
29
444
15
127
80
2 752
14 835
%
32,09
23,40
2,26
3,15
12,68
2,98
0,20
3,29
0,20
2,99
0,10
0,86
0,54
18,55
100,00
Vyšší počet mužov má dosiahnuté učňovské vzdelanie, naopak vyšší počet žien má
dosiahnuté základné vzdelanie a plné stredné odborné vzdelanie s maturitou. V prípade
vysokoškolského vzdelania prevyšujú muži nad ženami.
Graf 10 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mikroregiónu v roku 2010
Čo sa týka vzdelanostnej úrovne v jednotlivých obciach, najvyšší podiel obyvateľov so
základným vzdelaním sa nachádza v obci Jesenské (51 %). Najvyšší podiel obyvateľov
s učňovským vzdelaním bez maturity je v obci Jur nad Hronom (27 %). Najviac
vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov žije v obciach Dolná Seč (6 %), Starý Tekov (5 %),
Veľké Kozmálovce (5 %) a Kalná nad Hronom (5 %). Z hľadiska špecializácie 34,63 %
obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním má ukončenú univerzitné vzdelania, potom
nasleduje technické (23,57 %) a poľnohospodárske vzdelanie (18,24 %).
38
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 17 Vysokoškolské vzdelanie obyvateľstva mikroregiónu v roku 2001
Muži
Vysokoškolské vzdelanie podľa zamerania:
 univerzitné
 technické
 ekonomické
 poľnohospodárske
 ostatné
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
Ženy
63
88
39
62
34
Spolu
106
27
25
27
17
169
115
64
89
51
Vzhľadom na vek údajov získaných z SODB 2001, predpokladáme určitý posun v súčasnej
vzdelanostnej štruktúre obyvateľov.
Prehľad zručností obyvateľstva
Územie mikoregiónu disponuje kapacitami pre budovanie identity územia v podobe
zručných ľudí, ktorí sa zaoberajú rôznymi činnosťami a záľubami (tabuľka 18).
V budúcnosti je záujem využiť šikovnosť a zručnosti týchto ľudí pre prezentovanie územia
a budovanie jeho vnútornej identity.
Tabuľka 18 Zruční ľudia na území mikroregiónu
Meno
Kóša Róbert
Bydlisko
Bajka
Činnosť/Remeslo
Maľovanie obrázkov
Živnosť
Nie
Lichnerová Eva
Bajka
Ručné práce
Nie
Trník Milan
Bajka
Strojové vyšívanie
Áno
Halúzová Alžbeta
Tomašovský Ondrej
Füri František
Dolná Seč
Dolná Seč
Horná Seč
Aranžovanie
Aranžovanie
Keramikár
Nie
Nie
Áno
Nagy Matej
Horný Pial
Remeselná výroba
Áno
Nagyová Darina
Vallo Michal
Garajová Eva
Tolnaiová Gizela
Dubová Mária
Garaj Ladislav
Horný Pial
Iňa
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Textilná výroba
Stolár, rezbár
Cukrárka
Krajčírka
Krajčírka
Košikár
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Dubová Gizela
Jur nad Hronom
Výroba suvenírov
Nie
Dohány Ernest
Ďirinová
Soláriková Terézia
Garajová Danka
Čásar Ernest
Petrikovič Michal
Kišš Ján
Lombárová Magdaléna
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Lok
Lula
Lula
Mýtne Ludany
Zberateľ, výtvarník
Cukrárka, ručné práce
Výtvarníčka, keramika
Cukrárka
Básnik
Včelár, výtvarník
Rezbár
Háčkovanie, pečenie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Cukrárka
Cukrárka
Obrábač kovov
Nie
Nie
Nie
Kmeťová Anna
Šimoneková Helena
Pilinský Pavol
Poznámka
Podľa predlohy
Výroba prác
rôznymi
technikami
Nadpisy a menšie
obrázky
Kvety
Rezbár,
kovotepec
Tkanie kobercov
Zákusky, torty
Patchwork
Kroje
Koše
Šúpolie, bábky,
drôt
Kuba
Betlehem
39
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Meno
Luky János
Bydlisko
Nový Tekov
Ondrejovce
Činnosť/Remeslo
Historický zberateľ
Živnosť
Poznámka
Nie
Dejiny obce
Maľovanie
vajíčok,
aranžovanie,
pletenie
Štiglincová Etela
Tehla
Ručné práce
Nie
Izsóffová Oľga
Stanček Ján
Vizi Norbert
Cukrárka
Stolár
Včelár
Nie
Nie
Nie
Korytár František
Tehla
Tehla
Tehla
Veľké Kozmálovce
Veľký Ďur
Tepovanie
Nie
Haščák Štefan
Veľký Ďur
Rezbár
Nie
Kormanová Iveta
Havalová Terézia
Vargová Eva
Vitaiová Katarína
Mészárosová Angelika
Mészáros Ladislav
Zdroj: Obecné úrady, 2011
Veľký Ďur
Veľký Ďur
Žemliare
Žemliare
Žemliare
Žemliare
Maľovanie
Aranžovanie
Keramikárka
Cukrárka
Cukrárka
Modelár
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Tepované brány
Úžitkové
predmety
Maľby na stenu
Letecké modely
2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov
Situácia v školstve, zdravotníctve, sociálnych a iných verejných službách
Pre deti bývajúce v mikroregióne slúži 17 materských škôl, v 7 obciach sa materské školy
nenachádzajú. V súčasnosti materské školy navštevuje 354 detí. Najmenej detí v rámci
celého územia je v materských školách v obci Bajka (9 detí) a Tehla (10 detí). Iba vo
väčších obciach ako sú Kalná nad Hronom a Starý Tekov je počet detí v materských
školách vyšší. Vývoj počtu detí v materských školách nie je priaznivý, za posledných 11
rokov predstavuje pokles počtu detí viac ako 5 % (tabuľka 19, graf 11).
Tabuľka 19 Vývoj počtu detí v materských školách
Školský rok
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
Zdroj: Obecné úrady, 2011
Počet detí
373
362
359
376
369
Školský rok
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Počet detí
372
355
343
346
345
40
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Graf 11 Vývoj počtu detí v materských školách
V rámci mikroeregiónu je základné školstvo zastúpené 9 základnými školami. V obciach
Beša, Dolný Pial, Horná Seč, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Starý Tekov a Veľký
Ďur fungujú plne organizované základné školy, v obci Lok navštevujú žiaci len I. stupeň
vyučovania a v obci Veľké Kozmálovce fungujú iba 4 triedy (1 a 2 ročník). Materiálno
technické zabezpečenie škôl je na rôznej úrovni, v prevažnej väčšine stav školských budov
a objektov nevyhovuje súčasným potrebám. Medzi najmodernejšie vybavené školy patrí
Základná škola s materskou školou v Jure nad Hronom, ktorá prešla kompletnou
rekonštrukciou v rokoch 2009 až 2010.
Mnohé zo škôl sa aktívne zapájajú do projetkov. Ide predovšetkým o projekty Otvorená
škola, Zdravá škola, Infovek a mnohé ďalšie. Na zachovanie činnosti škôl v jednotlivých
obciach mikroregiónu má významnmý vplyv počet žiakov navštevujúcich tieto školy.
Tabuľka 20 Vývoj počtu žiakov v základných školách
Školský rok
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
Zdroj: Obecné úrady, 2011
Počet žiakov
1 120
1 105
1 275
1 239
1 210
Školský rok
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Počet žiakov
1 158
1 106
1 106
1 038
985
41
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Graf 12 Vývoj počtu detí v základnych školách
V obci Kalná nad Hronom sa nachádza Stredná odborná škola – škola obchodu a reklamy,
ktorá ponúka vzdelanie v učebných odboroch fotograf, aranžér a predavač a v študijných
odboroch pracovník marketingu a grafik digitálnych médií.
Sociálna a zdravotná infraštruktúra
Poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb v rámci územia nie je
zabezpečované žiadnym zariadením. Prevažná väčšina obcí prevádzkuje opatrovateľské
služby a poskytuje alebo zabezpečuje roznos stravy pre starších obyvateľov.
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov je zabezpečená prostredníctvom
ambulancií praktických lekárov pre deti a dospelých a sieťou lekární v obciach Beša,
Dolný Pial, Kalná nad Hronom, Lok, Starý Tekov a Veľký Ďur.
Prehľad a opis inštitúcií pôsobiacich v území – ne miestnej, regionálne aj národnej
úrovni, ak sú tieto lokalizované v území, vrátane obecných úradov
V mikroregióne pôsobí 24 samospráv prezentovaných obecnými úradmi. Z ďalších
inštitúcií má v území zastúpenie matrika, a to v obciach Beša, Dolná Seč, Dolný Pial, Jur
nad Hronom, Kalná nad Hronom, Mýtne Ludany, Nový Tekov, Starý Tekov a Veľký Ďur.
Ďalšie inštitúcie sa v mikroregióne nenachádzajú. Služby stavebného úradu sú v niektorých
obciach zabezpečované prostredníctvo Spoločného obecného úradu so sídlom v Leviciach
Prehľad kultúrnych a historických zdrojov vrátane stručného opisu histórie územia,
prehľad pamiatok zaradených do pamiatkovej starostlivosti a ich súčasný stav i využitie,
popis tradícií a duchovného dedičstva.
V obciach mikroregiónu je 22 kultúrnych domov, ktoré slúžia na spoločenské a kultúrne
podujatia pre obyvateľov. Občanom je k dispozícii 18 knižníc. V Jure nad Hronom sa
nachádza Ľudový dom – Dubatajház, v ktorom sa nachádza muzeálna expozícia
42
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
prezentujúca život v obci v období 19. storočia. V obci Mýtne Ludany sa nachádza
Vinárske múzeum.
Voľnočasové centrá pre deti a mládež sa nachádzajú iba v niekoľkých obciach. Detské
ihriská sa nachádzajú predovšetkým v areáloch základných a materských škôl. Takmer
v každej obci sa nachádza futbalové ihrisko, v siedmich obciach sa nachádzajú telocvične
patriace k základným školám. V obciach Dolný Pial a Kalná nad Hronom sa nachádzajú
relaxačno-športové areály a v obci Nový Tekov športový areál s vybudovanými šatňami.
Na úrovni mikroregiónu ale i v jednotlivých obciach sa organizujú mnohé kultúrne
podujatia, ktoré sa viažu na náboženské sviatky, tradície či udalosti späté
s poľnohospodárstvom.
Okrem týchto podujatí každá obec organizuje pravidelné akcie pre občanov ako Deň detí,
Majáles, Oslavy Mikuláša, Silvestrovská zábava, Stretnutie s dôchodcami, Dni obce a iné.
Známky minulosti sú dodnes zachované v prvkoch pôvodnej ľudovej architektúry,
ľudových krojov a tradícií. Tradície prezentuje i umelecké kováčstvo, rezbárstvo,
hrnčiarstvo, výrobky z prútia, drôtu, šúpolia a mnohé iné remeslá.
Tabuľka 21 Prehľad pravidelne organizovaných podujatí
Obec
Bajka
Beša
Dolná Seč
Pravidelne organizované podujatia
Detský maškarný ples
Obecný ples
Deň detí
Výstava a prezentácia vlastnej tvorby a šikovnosti
Posedenie pre dôchodcov
Mikuláš
Privítanie nového roka, novoročné oslavy
Obecný ples pod záštitou starostu obce
Valentínska diskotéka
Stavanie májov
Športový deň pri príležitosti dňa detí
Slávnostné ukončenie školského roku
Futbalový turnaj TJ KLAS Beša
Oslavy obce – hody
Privítanie školského roku
Posedenie pre seniorov v obci
Katarínska zábava
Mikuláš – rozsvietenie Vianočného stromčeka
Štefanská príp. Silvestrovská zábava
Obecné slávnosti
Mikuláš
Posedenie s dôchodcami
Silvestrovská veselica
Zabíjačkové hody
Stolnotenisový turnaj
Mariášový turnaj
Starostovská zábava
Maškarný bál
Degustácia vín
Cyklotúra
Turnaj v plážovom volejbale
43
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Obec
Dolný Pial
Horná Seč
Horný Pial
Iňa
Jesenské
Jur nad Hronom
Pravidelne organizované podujatia
Obecná liga v kolkoch
Stolnotenisový turnaj
Nohejbalový turnaj
Volejbalový turnaj
Florbalový turnaj
Súťaž Dobrovoľných hasičských družstiev o pohár starostu obce
Výstava zvierat
Poľovnícky ples
Vianočný turnaj v sálovom futbale
Tenisový turnaj
Stavanie mája
MDD - športový deň
Posedenie dôchodcov
Oslava Mikuláša
Silvestrovská zábava
Fašiangový ples starostu obce
Majáles
Deň detí
Turnaj v plážovom volejbale
Turnaj v minifutbale
Stretnutie s dôchodcami
Hodová zábava
Oslavy Mikuláša
Štefanská zábava
Silvestrovská zábava
Deň matiek
1. máj
Deň detí
Stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový turnaj – deti
Deň obce
Futbalový turnaj
Súťaž vo varení gulášu
Výstava ovocia a zeleniny
Október – mesiac úcty k starším
Mikuláš
Stretnutie rodákov
Burza zvierat v Jurskom parku
Sánkárske preteky
Novoročný ples
Maškárny ples
Detský maškárny ples
Verejná schôdza občanov (Starostka + poslanci a občania)
Hody
Rybárske preteky
Cyklotúra – Otvorenie sezóny
Deň matiek
Deň detí
Kaprársky maratón
Splav Hrona
Športový deň – futbalový turnaj
Odzvoňte prázdninám – cyklotúra
Výstava zvierat
Tekvicová paráda
Spoločenská zábava
Kavalkáda – Vianočné trhy
Posedenie s dôchodcami
44
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Obec
Kalná nad Hronom
Lok
Lula
Mýtne Ludany
Nový Tekov
Ondrejovce
Starý Hrádok
Pravidelne organizované podujatia
Silvestrovské stretnutie s občanmi
Ohňostroj
Beh oslobodenia v obci
Vatra pri tanku
Otvorenie cyklotrasy
MDD
Dni obce
Výstava ovocia a zeleniny
Pokrový turnaj
Na Mikuláša sa rozdávajú darčeky
Futbalový turnaj
Podujatie k výročiu obce
Stretnutie dôchodcov
Fašiangový sprievod
Výstava ovocia a zeleniny
Výlet pre dôchodcov
Výstavba drobnochov
Majáles
Vítanie nového roka
Obecný ples
Deň detí
Vatra SNP
Mikuláš
Ples starostky obce
Maškarný ples pre deti z obce
Degustácia vína
Stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce
Deň matiek
Futbalový turnaj o pohár starostky obce
Dni obce
Výstava ovocia a zeleniny
Katarínska zábava
Stretnutie s dôchodcami
Mikuláš
Uvítanie detí do života
Stretnutie s jubilantmi
Posedenie pri jedličke
Vianočné trhy a dobročinný bazár
Obecný ples
Deň žien, Deň matiek
Deň detí
Začiatok prázdnin
Úcta k starším
Obecný Mikuláš
Vianočné trhy
Výstava ovocia a zeleniny
Deň matiek
Deň detí
Hodové oslavy
Štefanská tanečná zábava
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce
Futbalový turnaj o pohár starostu obce
Mikuláš
Deň dôchodcov
Silvestrovský ohňostroj
Stretnutie s dôchodcami
MDD
45
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Obec
Starý Tekov
Tehla
Tekovský Hrádok
Veľké Kozmálovce
Veľký Ďur
Vyšné nad Hronom
Žemliare
Pravidelne organizované podujatia
Dni obce
Športový deň s regionálnou účasťou
Uvítanie detí do života
Stretnutie s jubilantmi
Mikuláš
Vianoce na dedine
Rozlúčka so starým a vítanie nového roka
Karneval
Fašiangový ples
Stavanie mája
Deň matiek
Deň detí
Boje na Hrone
Tekovské folklórne slávnosti
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Katarínska zábava
Mikuláš
Štefanská zábava
Silvester
Šachový turnaj
Obecný ples
Stavanie mája
Deň matiek
MDD – športový deň pre deti
Stretnutie dôchodcov
Mikulášske posedenie pre deti
Stretnutie jubilantov obce
Mariášový turnaj
Stavanie mája
Szuperbuli Lajcsival
Dni obce
Silvester, Nový rok
Silvester – Nový rok
Fašiangy
Deň matiek
Stavanie mája
Deň obce
Mikuláš
Karneval detí
Posedenie s dôchodcami
Deň matiek
Karneval
Prvomájové posedenie
Mikuláš
Deň športovej aktivity
Mikuláš, Posedenie pre dôchodcov
Spomienková slávnosť – 15. marec
MDD
Deň obce
Spomienková slávnosť – 20.august
Stretnutie s dôchodcami
Mikuláš
Zdroj: Obecné úrady, 2011
46
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
V mikroregióne pôsobí množstvo záujmových spoločenských organizácií, vyvíjajúcich
bohatú činnosť. Sú to najmä aktívne športové kluby, folklórne skupiny, kluby dôchodcov,
únie žien, zväzy chovateľov, poľovnícke združenia a mnohé ďalšie. Prehľad bohatého
kultúrneho a spoločenského života prezentuje zoznam spoločenských organizácií
pôsobiacich v území mikroregiónu uvedený v tabuľke 22.
Tabuľka 22 Spoločenské organizácie pôsobiace na území mikroregiónu
Obec
Bajka
Beša
Dolný Pial
Horná Seč
Horný Pial
Iňa
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Lok
Spoločenské organizácie
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
TJ KLAS Beša, o. z. – činnosť športových klubov
Csemadok, združenie občanov
Poľovnícke združenie Lyska
Slovenský zväz chovateľov
Slovenský poľovnícky zväz
Slovenský zväz červeného kríža
TJ – Futbalový klub
Matica slovenská
Dobrovoľný hasičský zbor
Miestny odbor Matice Slovenskej
Základná organizácia Csemadoku
Miestny rybársky spolok
Csemadok
Miestny klub MOST – HÍD
Miestna organizácia SMK - MKP
Dobrovoľný hasičský zbor
Slovenský zväz chovateľov
ZO Csemadok
Matica Slovenská
ZO Záhradkárok
Slovenský červený kríž
Únia žien
OZ Juryb – rybársky zväz
Poľovnícke združenie – Nimrod
Občianske združenie „Aktivity“
OZ Pohronie
OZ Gala – stolnotenisový klub
Šachový klub
Futbalový klub
Jednota dôchodcov
OZ - Veröce
Občianske združenie Magic Team
OZ HKŠM
Poľovnícke združenie
Rybársky spolok
Jednota dôchodcov Slovenska
Priatelia volejbalu
Stolno-tenisový klub
Miestny spolok červeného kríža
Miestny spolok matice slovenskej
Kálnický futbalový klub „KFC“
Spevokol Harmónia
Dobrovoľný hasičský zbor
TJ Družstevník - dospelí
TJ Družstevník - dorast
TJ Družstevník – žiaci
47
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Mýtne Ludany
Nový Tekov
Ondrejovce
Starý Hrádok
Starý Tekov
Tehla
Veľké Kozmálovce
Veľký Ďur
Žemliare
Zdroj: Obecné úrady, 2011
ZO - Drobnochov
Poľovnícke združenie
Klub dôchodcov
Spevácka skupina Rozmaring pri klube dôchodcov
Únia žien
Zväz holubárov
Telovýchovná jednota
Csemadok
Miestna organizácia SČK
Miestne organizácia slovenského zväzu záhradkárov
Miestny spolok rybárov pri OÚ
Poľovnícke združenie DUDOK
Jednota dôchodcov
Matica slovenská
Telovýchovná jednota Nový Tekov
Poľovnícke združenie AND
OZ Radosť detí
Športový klub volejbalu a plážových športov
ŠK Sokol – futbalisti
Poľovnícke združenie Hronská Dolina
Poľovnícke združenie Dvojchotár
Združenie rodičov pri MŠ
ZOCH Slovenska
ZO Záhradkárov
ZO JD - Slovenska
TJ Dynamo
Matica slovenská
Matica slovenská
Obecný futbalový klub
Poľovnícke združenie Trojchotár
Združenie rodičov pri ZŠ Veľký Ďur
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok
Kultúrne a historické zdroje
Územie občianskeho združenia V dlani Hrona sa vyznačuje vysokým potenciálom
a rôznorodosťou kultúrneho dedičstva. Prvé písomné zmienky o obciach pochádzajú zo
začiatku 11. storočia až konca 14. storočia. Najstarším obcami sú obec Starý Tekov a obec
Žemliare, o ktorých prvá písomná zmienka siaha do roku 1075. Najmladšou obcou je Nový
Tekov (1394). Dôkazmi osídľovania územia mikroregiónu v dávnych dobách sú
archeologické nálezy z mladšej doby kamennej v Jure nad Hronom, dôkazy osídlenia na
území Malých Kozmáloviec z obdobia neolitu, pozostatky slovanského sídliska, hradisko
a pohrebisko z doby veľkomoravskej, hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej
v obci Beša spolu s rímsko-barbarskými sídliskovými nálezmi a slovenským pohrebiskom
z 10. – 11. storočia a rímsko-barbarské sídlo z 9. storočia v obci Nový Tekov.
V tekovskej časti okresu Levice bol v 13. - 14. storočí najvýznamnejším sídlom s
mestskými výsadami z rokov 1240 a 1331 Starý Tekov, pôvodné sídlo kráľovského
komitátu. So vznikom stavovskej stolice sa však od roku 1321 sídlom Tekovskej stolice
stal (do r. 1580) Levický hrad.
48
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
V období 16. až 17. storočia, počas tureckých nájazdov, bolo viacero obcí vypálených
a úplne zničených (Žemliare, Jesenské, Kalná nad Hronom, Lula, Malé Kozmálovce, Beša,
Mýtne Ludany, Nový Tekov a Tehla).
Za I. ČSR zažil región výrazný hospodársky a kultúrny rozvoj. Zaujímavosťou tohto
obdobia bol vznik novej tzv. kolonizačnej osady Jesenské v dôsledku parcelácie
veľkostatkov v rámci 1. československej pozemkovej reformy.
Významným medzníkom v histórii územia bol rok 1938 (2. november), v ktorom bolo vo
viedenskom Belvédery ukončené arbitrážne rokovanie o maďarsko-československej
hranici a na obdobie rokov 1938 – 1945 bolo územie južného Slovenska, vrátane obcí
mikroregiónu pripojené k Maďarsku.
Ďalším výrazným zásahom do života obyvateľov mikroregiónu bola dohoda o výmene
obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom podpísaná dňa 27. februára 1946,
ktorá umožnila československej vláde presídliť z Československa do Maďarska toľko
Maďarov, koľko Slovákov sa v Maďarsku dobrovoľne prihlási na presídlenie do
Československa. V roku 1947 boli v najväčšej miere zasiahnuté obce Dolná Seč, Malé
Kozmálovce, Nový Tekov a Jur nad Hronom. Paritná výmena obyvateľstva sa nemala
vzťahovať na obce so slovenskou väčšinou, ako ani na tie, ktoré mali síce maďarskú
väčšinu, ale ich obyvateľstvo bolo čiastočne slovenského pôvodu, alebo tvorili jazykové
ostrovy – Ondrejovce, Žemliare. Maďarské obyvateľstvo týchto obcí považovali
osídľovacie úrady za ľahšie asimilovateľné, preto s ich vysídlením ani nepočítali.
Kultúrne a historické pamiatky
Na území mikroregiónu sa nachádza 28 kostolov z toho je 5 kostolov reformátorských, 12
rímsko-katolíckych, 4 evanjelické a 3 kalvínske kostoly. Medzi ďalšie pamiatky patria i 2
kúrie nachádzajúce sa v obci Lula (klasicistická a neoklasicistická kúria z 19. storočia)
a neskorobaroková kúria z 18. storočia v obci Bajka. V obci Ondrejovce sa nachádza päť
kúrií a dva kaštiele, v jednom z nich sa v súčasnosti nachádza kultúrny dom a druhý slúži
ako rodinný dom.
Zoznam všetkých pamätihodností je uvedený v tabuľke 3. Všetky nehnuteľné kultúrne
pamiatky vyhlásené Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú
v katastrálnom území obcí prezentuje tabuľka 23.
49
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 23 Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok
Obec
Kultúrna pamiatka
Dolný Pial
Dolný Pial
Horný Pial
Morový stĺp Panna Mária – Immaculata
Kaštieľ Hundyadyovci
Kaplnka – rímsko-katolícky kostol Narodenia
Panny Márie
Jur nad Hronom
Rímsko-katolícky kostol sv. Juraja
Kalná nad Hronom
Dom bojovej slávy (II.sv. vojna)
Mýtne Ludany
Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých
Mýtne Ludany
Šiklóš – pamätné miesto sovietskej armády
Mýtne Ludany
Kamenný vodný mlyn
Starý Tekov
Pomník padlým v I. a II.sv.vojne
Starý Tekov
Várhegy, slovanské hradisko
Starý Tekov
Pomník Jána Palárika (1822-1870)
Starý Tekov
Ukrižovanie
Starý Tekov
Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny
Márie
Zdroj: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Unifikovaný názov
pamiatkového objektu
Socha na stĺpe
Kaštieľ
Kostol
Kostol
Pamätný dom
Kostol a cintorín príkostolný
Pamätné miesto
Mlyn vodný
Pomník
Hradisko
Pomník s reliéfom
Súsošie
Kostol
Typické črty územia, ktoré môžu byť základom pre budovanie identity
Základným portfóliom budovania identity územia je množstvo atraktívnych objektov
nachádzajúcich sa v jednotlivých obciach mikroregiónu. Historické pamiatky, sakrálne
stavby, zachovávanie tradícií a ľudových zvykov, bohatá činnosť spoločenských
organizácií dávajú určité smerovanie v budovaní identity územia.
Ďalším faktorom vplývajúcim na budovanie identity sú prírodné zdroje, ktorými
mikroregión disponuje. Rovinný až pahorkatinný charakter územia pozdĺž rieky Hron
s dlhodobou tradíciou poľnohospodárstva a v severnej časti mikroregiónu s tradíciou
vinohradníctva, s perspektívou rozvoja vidieckeho cestovného ruchu patrí medzi výhody
mikroregiónu. Samotná rieka Hron poskytuje miestnym, ale i blízkemu a vzdialenejšiemu
okoliu možnosti rekreácie, či relaxu pri vode.
2.5 Popis materiálnych zdrojov
Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov (situácia v ROEP a pozemkových úpravách),
pripravenosť územia na rozvoj (situácia v PHSR, územnoplánovacej dokumentácii
a pod.)
Miera vysporiadania vlastníckych vzťahov – registra obnovenej evidencie pozemkov
(ROEP) a pozemkových úprav je na území mikroregiónu miernej úrovni. Kompletne
spracovaný ROEP je v obciach Kalná nad Hronom, Lula, Nový Tekov, Starý Hrádok,
Starý Tekov, Tehla, Tekovský Hrádok a Veľké Kozmálovce. Väčšina obcí je v prípade
ROEP vo fáze rozpracovania, prípadne úvodnej fáze spracovania. Územnoplánovaciu
dokumentáciu (ÚPD) nemá vypracovanú, prípadne aktuálnu väčšina obcí. Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce má spracovaných 22 obcí mikroregiónu.
50
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 24 Stav spracovania ROEP, ÚPD a PHSR
Obec
Bajka
Beša
Dolná Seč
Dolný Pial
Horná Seč
Horný Pial
Iňa
Jesenské
Stav spracovania
ROEP
nespracovaný
spustená činnosť
vo fáze spracovania
Extravilán – spracovaný
Intravilán – spracováva
sa
rozpracovaný
počiatočná fáza
spracovania
v štádiu rozpracovania
začaté konanie,
ukončenie 27.09.2013
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Lok
Lula
Malé Kozmálovce
Mýtne Ludany
Nový Tekov
Ondrejovce
Starý Hrádok
spracovaný
spracovaný
spracovaný
nespracovaný
spracovaný
nespracovaný
spracovaný
Starý Tekov
Tehla
Tekovský Hrádok
Veľké Kozmálovce
Veľký Ďur
Vyšné nad Hronom
Žemliare
Zdroj: Obecné úrady, 2011
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
neukončený
v štádiu rozpracovania
Stav spracovania ÚPD
nespracovaná
v štádiu príprav
spracovaná
nie je aktuálna
Stav spracovania
PHSR
spracovaný
v štádiu príprav
spracovaný
spracovaný
spracovaná
nespracovaná
spracovaný
spracovaný
nespracovaná,
rozpracované prieskumy
a rozbory
schválenie zadania
spracovaná
nespracovaná
nespracovaná
spracovaná
nespracovaná,
rozpracované prieskumy
a rozbory
spracovaná
nespracovaná
pred dokončením
spracovaná
nespracovaná
nespracovaná
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
nespracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
spracovaný
Situácia v bývaní, obývanosti a vybavenosti bytového fondu
Jednou z možností riešenia situácie v oblasti demografických trendov s priamym dopadom
na vekovú štruktúru obyvateľstva a jeho migráciu je vytváranie vhodných podmienok na
bývanie. Pri posudzovaní kvality bývania zohráva dôležitú úlohu nielen dostatok bytov, ale
i dostupnosť a úroveň vybavenia bytového fondu.
V roku 2001 v území mikroregiónu z celkového domového fondu bolo trvale obývaných
80,74 % domov (tabuľka 25). Domový fond tvorilo 5 049 rodinných domov, 96 bytových
domov a 39 ostatných budov. V rámci domového fondu tvorili najvyšší podiel rodinné
domy vo vlastníctve fyzických osôb (76,52 %). Vo vlastníctve bytového družstva sa
nachádzalo 22 bytových domov z celkových 96 . Bytové domy sa v roku 2001
nenachádzali v obci Beša, Dolná Seč, Jesenské, Lula, Starý Hrádok, Veľké Kozmálovce,
Vyšné nad Hronom a Žemliare. V rokoch 2009 až 2010 sa v obci Starý Hrádok realizovala
výstavba obecných nájomných bytov (4 bytové jednotky) za podpory Štátneho fondu
rozvoja bývania a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, v obci Jur nad
51
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Hronom sa v rokoch 2005-2006 a 2009-2010 realizovala výstavba 2 bytových domov
s ôsmymi bytovými jednotkami a v obci Beša boli vybudované dve štvorbytové jednotky.
Tabuľka 25 Domový a bytový fond mikroregiónu v roku 2001
Domov spolu
Trvale obývané domy
v%
v tom vlastníctvo:
 štátu
 bytového družstva
 obce
 fyzickej osoby
 právnickej osoby
 ostatných
Neobývané domy
z toho: určených na rekreáciu
Priemerný vek domu
Bytov spolu
v tom: trvale obývané
v%
z toho:
 družstevné
 byty vo vlastníctve občana v bytovom dome
Neobývané
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
Rodinné
domy
5 049
4 061
97,40
Bytové
domy
96
92
1,85
Ostatné
budovy
39
33
0,75
Domový
fond
5 184
4 186
100,00
5
0
4
3 967
21
64
988
187
47,88
5 125
4 109
80,18
3
22
12
17
20
19
4
0
23,95
635
590
92,91
8
0
2
6
1
16
6
0
45,47
42
36
85,71
16
22
18
3 990
42
98
998
187
47,58
5 792
4 735
81,75
1
0
1 006
167
231
44
0
1
5
157
242
1 056
Graf 13 Vlastníctvo domového fondu v roku 2001
Najväčší rozmach bytovej výstavby (tabuľka 26) v území bol zaznamenaný v rokoch 19461970, kedy bolo postavených 1 122 bytov. V porovnaní s týmto obdobím, v nasledujúcich
rokoch došlo k výraznému poklesu výstavby. V poslednom sledovanom období rokov
1991-2001 vzrástol domový fond iba o 160 bytov. Najviac postavených bytov v tomto
52
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
období bolo v obci Kalná nad Hronom (34 bytov), Jur nad Hronom (26 bytov) a Horná Seč
(20 bytov).
Tabuľka 26 Obdobie výstavby trvale obývaných bytov v mikroregióne v roku 2001
Obdobie výstavby
Rodinné domy
Do 1899 a nezistené
204
1900 – 1919
202
1920 – 1945
412
1946 – 1970
1 039
1971 – 1980
364
1981 – 1990
249
1991 – 2001
153
Spolu
2 623
%
84,18
Úhrn – z toho 1996 – 2001
75
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
Bytové domy Ostatné budovy Domový fond
0
2
204
0
4
202
8
7
421
107
4
1 122
72
2
433
328
0
574
10
2
160
525
21
3 116
16,85
0,67
100,00
0
1
74
Graf 14 Obdobie výstavby trvale obývaných bytov v mikroregióne
Od roku 2004, kedy domový fond mikroregiónu tvorilo 5 972 bytov, bol za šesť rokov
zaznamenaný prírastok 96 bytov (úbytok predstavoval 35 bytov). Najviac bytov bolo
postavených v roku 2008 (tabuľka 27), bytová výstavba prebiehala v každej obci prevažne
formou individuálnej bytovej výstavby a obecnej výstavby.
Tabuľka 27 Prírastky, úbytky a stav bytového fondu za roky 2004-2009
Rok
Prírastky bytov
Úbytky bytov
2004
2005
14
2006
21
2007
15
2008
35
2009
11
Spolu
96
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
11
2
6
10
6
35
Stav bytov spolu k 31.12.
5 972
5 975
5 994
6 003
6 028
6 033
53
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Priemerný počet obyvateľov dosahoval počas sledovaného obdobia hodnoty 2,53 až 2,54
obyvateľov na 1 byt, čo je v súlade s optimálnou hranicou počtu bytov podľa európskych
kritérií (400 bytov na 1 000 obyvateľov, čo predstavuje 2,5 obyvateľov na 1 byt).
Tabuľka 28 Priemerný počet obyvateľov na 1 byt v rokoch 2004-2009
Rok
Priemerný počet obyvateľov na 1 byt
2004
2,53
2005
2,53
2006
2,53
2007
2,54
2008
2,54
2009
2,53
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Na základe analýzy všetkých základných ukazovateľov bytového fondu, je možné
konštatovať pozitívny vývoj úrovne bývania. Hoci priemerný vek rodinných domov
a ostatných budov nie je priaznivý – priemerný vek domov je 47,88 rokov a priemerný
vek ostatných budov je 47,58 rokov, túto skutočnosť do určitej miery vyvažuje štruktúra
kategorizácie bytového fondu. Z celkového počtu domov a bytov 50,84 % tvoria byty
I. kategórie, 21,65 % patrí do II. kategórie, 8,27 % patrí do III. kategórie a 19,25 % tvoria
byty IV. kategórie. Najstarší bytový fond sa nachádza v obci Žemliare – priemerný vek
domového fondu je 57 rokov. Najmladší bytový fond sa nachádza v obci Veľké
Kozmálovce (37 rokov). Najvyšší podiel domového fondu, zaradeného do I. kategórie
(70,29 %) v rámci jednotlivých obcí sa nachádza v obci Kalná nad Hronom (466).
Priemerná veľkosť plochy v m2 pripadajúca na 1 osobu dosahovala v roku 2001 hodnotu
22,62 m2. V priemere pripadá na 1 byt 66,92 m2 obytnej plochy a priemerný počet
obytných miestností na 1 byt je 3,53.
Počet neobývaných domov v rámci celého územia predstavuje 19,25 % podiel z domového
fondu. Najviac neobývaných domov a to až 30 % sa nachádza v obci Tekovský Hrádok,
najmenej voľných budov je v obciach Bajka (4 %), Dolná Seč (11 %) a Ondrejovce
(11 %).
Bytový fond mikroregiónu má priemerný štandard vybavenosti. V roku 2001 z celkového
počtu 4 735 trvale obývaných bytov bolo napojených na vodovodom 89,77 % a 72,31 %
bytov bolo zásobovaných plynom zo siete. V sledovanom roku 2001 bola kanalizačná sieť
vybudovaná iba v obci Kalná nad Hronom (tabuľka 29, graf 15 )
54
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 29 Vybavenie trvale obývaných bytov v mikroregióne v roku 2001
Vybavenie bytov
Bytov spolu
z toho:
s plynom zo siete
s vodovodom
 v byte
 mimo bytu
 bez vodovodu
 nezistené
S kanalizáciou
 prípojka na kanalizačnú sieť
 septik (žumpa)
So splachovacím záchodom
S kúpeľňou alebo sprchovacím kútom
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
Počet bytov
Počet bytov (%)
4 735
100,00
3 424
72,31
4 081
167
375
109
86,25
3,53
7,92
2,30
527
3 421
3 163
3 856
11,13
72,25
66,80
81,44
Graf 15 Vybavenie trvale obývaných bytov technickou infraštruktúrou v roku 2001
Vybavenosť územia infraštruktúrou (dopravná, environmentálna), zameranie sa na
zistenie stavu neobývanosti domov, ich stavebnotechnický stav, vekovú štruktúru domov
a bytov, identifikujte rekreačné, ubytovacie a stravovacie zariadenia, poľnohospodárske
a výrobné objekty, rekreačné areály a areály poskytujúce zázemie pre diverzifikáciu
činností na vidieku s dôrazom na cestovný ruch. (Popis stavu technickej, komunikačnej
a cestnej infraštruktúry. Pasporty voľných budov, ich stav, vlastníctvo a plány budúcim
využitím)
Infraštruktúra a vybavenosť domácností
Vybavenosť územia mikroregiónu technickou infraštruktúrou dosahuje úroveň bežnú
v iných oblastiach. Všetky obce mikroregiónu sú plne plynofikované a majú zavedený
vodovod. Zásobovanie obcí pitnou vodou je zabezpečené diaľkovými vodovodmi
Gabčíkovo – Levice, privádzajúceho vodu z vodného zdroja Gabčíkovo.
Vo všetkých obciach, okrem Kalnej nad Hronom, chýba vybudovaná kanalizácia.
Odvádzanie splaškov je v týchto obciach riešené využívaním septikov a žúmp, na ktoré
bolo v roku 2001 napojených 3 421 domov. Problematika odpadových vôd, je mnohých
55
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
obciach riešená využívaní čistiarní odpadových vôd. V obciach Dolný Pial, Horný Pial,
Bajka a Ondrejovce sú vybudované kanalizačné privádzače a ČOV, v obciach Jur nad
Hronom, Mýtne Ludany a Nový Tekov sa nachádzajú obecné ČOV „DUCI“ pre 1000 EO.
ČOV je vybudovaná i v obciach Malé Kozmálovce a Dolná Seč. Skupinovou kanalizáciou
a ČOV boli prepojené obce Veľký Ďur a Lok.
Rozvod elektrickej energie je zabezpečovaný nadzemným vedením. Stav verejného
osvetlenia je v mnohých obciach nevyhovujúci a vyžaduje si čiastočnú, prípadne
kompletnú rekonštrukciu.
Hlavnú cestnú infraštruktúru mikroregiónu tvoria cesty I. a II. triedy, ktoré sú v súčasnosti
nadmerne zaťažované osobnou a nákladnou dopravou. Územie je prepojené s okresným
i krajským mestom cestou prvej triedy č. I/51 v smere Nitra – Levice. Na územím
mikroregiónu sa nachádzajú cesty prvej triedy č. I/76 v smere Nový Tekov – Želiezovce
a cesta prvej č. I/75 v smere Nové Zámky – Šahy a cesta druhej triedy č. II/580 v smere
Šurany – Levice. Všetky obce mikroregiónu sú napojenie na verejnú autobusovú dopravu,
ktorá však dostatočne nepokrýva potreby obyvateľov žijúcich v okrajových obciach
mikroregiónu. Železničné spojenie má 8 obcí (Beša, Dolná Seč, Horný Pial, Jesenské,
Kalná nad Hronom, Lok, Tekovský Hrádok a Veľké Kozmálovce), čo má význam
z hľadiska osobnej ale i nákladnej dopravy. V katastrálnom území obce Tekovský Hrádok
sa nachádza letisko pre poľnohospodárske práce (spevnená dráha, rozhodnutie o OP zn. 1169/84, zo dňa 27.12.1984, vydané Štátnou leteckou Inšpekciou).
Odpady
V každej obci mikroregiónu je zavedený zber separovaného odpadu (plasty, sklo, papier,
textil) a zber komunálneho odpadu, ktorý je zvážaný na skládku odpadov Kalná nad
Hronom (SITA Slovensko, a.s.) a skládku odpadov Nový Tekov (MARIUS PEDERSEN
GROUP Tekovská ekologická s.r.o.). Obce Dolná Seč, Vyšné nad Hronom, Žemliare, Jur
nad Hronom, Starý Hrádok a Mýtne Ludany sú združené v združení obcí Za čisté dolné
pohronie, ktorého účelom je separovanie tuhého komunálneho odpadu. V roku 2010 bolo
v území vyprodukovaných 5 435,94 ton komunálneho odpadu (tabuľka 30).
Tabuľka 30 Množstvo odpadov vyprodukovaných v roku 2010
Názov odpadu
Textílie
Papier a lepenka
Sklo
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Batérie a akumulátory
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
Vyradené el. zariadenia iné ako 200 121
Elektronický šrot
Kovový šrot
Plasty
Kovy
Pneumatiky
Biologicky rozložiteľný odpad
Zmesový komunálny odpad
Množstvo (t.rok-1)
1,50
55,01
68,46
0,03
0,47
6,25
6,57
1,35
9,98
71,67
1,07
3,60
119,46
2 471,21
56
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Obaly obsahujúce nebezpečné látky
Objemný odpad
Kuchynský reštauračný odpad
Drobné stavebné odpady
Zemina a kamenivo
Odpad z cintorína
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórflóuhlovodík
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
Kal zo septikov
Iné biologicky nerozložené odpady
Spolu
Zdroj: Obecné úrady, 2011
0,01
794,90
0,00
215,74
137,50
12,08
0,87
0,00
1 458,00
0,21
5 435,94
Voľné budovy
V rámci celého územia mikroregiónu sa nachádzajú voľné a nevyužívané budovy
(tabuľka 31). Vo vlastníctve obcí sa nachádzajú predovšetkým budovy a priestory
bývalých základných škôl, materských škôl a bývalých budov MNV. V obciach sa
nachádzajú i nevyužívané rodinné domy, či budovy bývalých poľnohospodárskych
družstiev.
Tabuľka 31 Prehľad o stave voľných budov v mikroregióne k 31.12.2010
Obec
Voľné budovy
Súčasná
hodnota
v EUR
Stav, v akom sa
nachádza
Dolný Pial
Bývalí klub dôchodcov
-
Dolný Pial
Dom kultúry – poschodie
-
Dolný Pial
Časť kaštieľa
-
Horná Seč
Šrotáreň
Horná Seč
Rodinný dom
Iňa
Maštale
-
Iňa
Sýpka
-
Iňa
Jesenské
Rodinné domy
Železnica stanica so
služobným bytom
-
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Bývalá MŠ
Bývalá školská družina +
jedáleň
Fara – ref.cirkev
Penzión + koniareň
Bývalá reštaurácia
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
3 000
20 000
V zlom stave, vo
vlastníctve obce
Dobrý technický
stav
Vyhovujúci
technický stav
Vo veľmi zlom
stave, schátralá
budova vo
vlastníctve obce
Vo veľmi zlom
stave, schátralá
budova vo
vlastníctve obce
Schátralé,
v súkromnom
vlastníctve
Zachovalá,
v súkromnom
vlastníctve
Zachovalý stav
Nevyužívaná
Záujem/nezáujem
majiteľa využiť
budovu a na čo
Neznámy
Neznámy
200 000
200 000
Dobrý
Dobrý
Na predaj
Služobný byt je
ponúknutý na
obsadenie
Na predaj
Na predaj
100 000
400 000
200 000
Schátralé
Nová
Nová
Do prenájmu
Na predaj
Na predaj
57
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Lok
50 000
50 000
3 000
3 000
35 000
52 000
100 000
850 000
Mýtne Ludany
Maštale – kat.cirkev
Sklad – kat.cirkev
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Požiarna zbrojnica
Objekty živočíšnej
výroby PD 5 budov
Objekty živočíšnej
výroby PD 3 budovy
Bývalá budova ZŠ
Mýtne Ludany
Bývalá budova MNV
-
Mýtne Ludany
Mýtne Ludany
Mlyn
Tabačiareň vo vlastníctve
PD Mýtne Ludany
Maštale vo vlastníctve
PD Mýtne Ludany
Budova požiarnej
zbrojnice
-
Schátralé
Schátralé
V zlom stave
V zlom stave
Udržiavaný
Dobrý
Schátralé
Potrebná
rekonštrukcia
Potrebná
rekonštrukcia
Príprava na
rekonštrukciu
Príprava
na rekonštrukciu
Schátralé
Dobrý stav
-
Dobrý stav
Lok
Mýtne Ludany
Nový Tekov
600 000
-
2 769,70
Ondrejovce
Budova bývalej TJ
Ondrejovce
Budova bývalého MNV
14 728
Vyžadujúca
rekonštrukciu
Časť zdravotného
strediska
82 487
V dobrom
technickom stave
Starý Hrádok
Tehla
1 344
Udržiavaná
v dobrom
technickom stave
Takmer vyhovujúci
Tehla
Športová obliekareň
8 031
Tehla
Budova bývalej ZŠ
32 469
Tehla
Bývalá MŠ
-
Veľký Ďur
Bývalá základná škola
-
Veľký Ďur
Rodinné domy
-
Veľký Ďur
Maštale
-
Schátralá
V dobrom
technickom stave
Neudržiavaná vo
vlastníctve cirkvi
Schátralá budova
vo vlastníctve
cirkvi
Schátralé budovy
v súkromnom
vlastníctve
Schátralé vo
vlastníctve PD
Veľký Ďur
Do prenájmu
Do prenájmu
Komunitné
centrum
Obecný úrad
Využitie pre služby
občanov
Pre potreby
športových akcií
Skladové priestory
Kadernícke služby,
zubný a detský
lekár
Činnosť
športového klubu
Podľa návrhov
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Zdroj: Obecné úrady, 2011
Majetok obcí a investičné aktivity obcí v posledných 5 rokoch, plánované investičné
aktivity
Účtovná hodnota majetku obcí ku koncu roka 2010 dosiahla hodnotu 61 000 712,25 EUR.
V porovnaní s ostatnými obcami má najlepšiu bilanciu majetku s hodnotou
22 786 138 EUR obec Lok.
58
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 32 Majetok obcí mikroregiónu k 31.12.2010
Celková posledná účtovná hodnota majetku
v EUR k 31.12.2010
234 666,86
888 669,00
906 159,79
1 370 228,00
1 648 516,41
328 685,00
328 584,00
64 689,47
2 219 067,34
14 341 427,00
22 786 138,00
155 978,00
191 811,00
2 043 979,29
5 935 700,04
796 763,00
786 318,12
2 377 592,24
268 012,00
416 749,00
1 191 068,69
1 342 811,00
126 990,00
250 004,00
61 000 712,25
Obec
Bajka
Beša
Dolná Seč
Dolný Pial
Horná Seč
Horný Pial
Iňa
Jesenské
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Lok
Lula
Malé Kozmálovce
Mýtne Ludany
Nový Tekov
Ondrejovce
Starý Hrádok
Starý Tekov
Tehla
Tekovský Hrádok
Veľké Kozmálovce
Veľký Ďur
Vyšné nad Hronom
Žemliare
Spolu
Zdroj: Obecné úrady, 2011
V posledných rokoch sa v území mikroregiónu realizovalo mnoho projektov, ich prehľad
je uvedený v tabuľke 2.
V budúcnosti sú v území mikroregiónu potrebné ďalšie investície rôzneho charakteru, ich
prehľad prezentuje tabuľka 33.
Tabuľka 33 Plánované investičné aktivity obcí na území mikroregiónu
Názov projektu
Rekonštrukcia MŠ
Rekonštrukcia areálu MŠ
Výstavba námestia pri OcÚ
Vytvorenie parkoviska pri
OcÚ
Rekonštrukcia detského
ihriska
Výsadba zelene na miestnom
cintoríne
Vytvorenie parkoviska pri
miestnom cintoríne
Oprava miestnych
komunikácií
Oprava budovy Kultúrneho
domu
Bajka
Bajka
Bajka
Bajka
Objem
finančných
prostriedkov
v EUR
33 000
10 000
17 000
15 000
Bajka
Miesto realizácie
Predpokladané zdroje
Vlastné
zdroje
Úver
Dotácia,
grant
3 000
1 000
1 700
1 500
30 000
9 000
15 300
13 500
17 000
1 700
15 300
Bajka
5 000
500
4 500
Bajka
25 000
2 500
22 500
Bajka
33 000
3 000
30 000
Bajka
33 000
3 000
30 000
59
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Názov projektu
Vybudovanie trhoviska
Zriadenie počítačového
centra s internetom pre
občanov zo SZP
Obnova interiéru knižnice
Rekonštrukcia autobusových
zastávok
Oprava a vybudovanie
chodníkov v obci Beša
Rekonštrukcia základnej
školy a materskej školy
v Beši
Rekonštrukcia zdravotného
strediska
Kanalizácia
Vybudovanie tržnice
Detské ihrisko
ČOV
Kanalizácia
Rekonštrukcia Domu smútku
Zateplenie a modernizácia
zdravotného strediska
Zberný dvor
Riešenie likvidácie tekutých
odpadov v súlade so
zákonom
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Vypracovanie propagačného
materiálu o území
Cyklotrasa
Odvodnenie obce
Kanalizácia
Dostavba chodníka na ihrisku
Rekonštrukcia Domu smútku
Rekonštrukcia šatní
futbalového ihriska
Výsadba zelene a úprava
parku pri kultúrnom dome
a obecnom úrade
Výstavba chodníkov
Autobusová zastávka
Rekonštrukcia Domu smútku
Kanalizácia
Pamätná izba – múzeum
Cyklotrasa
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Miestny rozhlas –
rekonštrukcia
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Revitalizácia verejných
priestorov
Detské ihrisko
Bajka
Bajka
Objem
finančných
prostriedkov
v EUR
10 000
25 000
Bajka
Bajka
Miesto realizácie
Predpokladané zdroje
Vlastné
zdroje
Úver
Dotácia,
grant
1 000
2 500
9 000
22 500
10 000
10 000
1 000
1 000
9 000
9 000
Beša
70 000
4 000
10 000
56 000
Beša
100 000
10 000
10 000
80 000
Beša
50 000
2 500
35 000
12 500
Beša
Beša
Beša
Dolná Seč
Dolná Seč
Dolný Pial
Dolný Pial
1 900 000
5 000
5 000
120 000
600 000
20 000
280 000
30 000
1 000
1 000
6 000
30 000
20 000
60 000
1000 000
4 000
4 000
114 000
570 000
14 000
266 000
Dolný Pial
Dolný Pial
180 000
200 000
9 000
10 000
171 000
190 000
Dolný Pial
3 000 000
150 000
2 850 000
Dolný Pial
10 000
500
9 500
Dolný Pial
Horná Seč
Horná Seč
Horný Pial
Horný Pial
Horný Pial
500 000
246 000
313 000
2 000
9 000
5 000
25 000
3 000
15 000
475 000
243 00
298 000
2 000
9 000
5 000
Horný Pial
1 500
1 500
Iňa
Iňa
Iňa
Iňa
Iňa
Iňa
Iňa
160 000
7 000
24 000
665 000
2 000
33 000
102 000
8 000
350
1 200
33 250
100
1 650
5 100
152 000
6 650
22 8000
631 750
1 900
31 350
96 900
Iňa
108 000
5 400
102 600
Iňa
50 000
2 500
47 500
Iňa
7 500
375
7 125
Iňa
50 000
2 500
47 500
60
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Názov projektu
Klub dôchodcov
Klub mládeže
Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice
Oprava strechy kostola
Rekonštrukcia budovy
obecného úradu
Vodovod
Chodníky
Cyklotrasa
Rekonštrukcia ciest
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Rekonštrukcia obecného
rozhlasu
Kanalizácia
Oprava miestnych
komunikácií
Oprava mostu
Výstavba bytov
Rekonštrukcia telocvične
Cyklotrasa
Chodníky
Revitalizácia verejných
priestranstiev
Dom pre seniorov
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Rekonštrukcia obecného
rozhlasu
Kamerový systém
Oprava Domu smútku
Rekonštrukcia autobusovej
zastávky
Vybudovanie zdravotného
strediska
Podpora budovania obchvatu
Vybudovanie domova
dôchodcov
Investícia do obecného
podnikania
Vybudovanie priestorov pre
kultúrno-rekreačné využitie
Revitalizácia parkov
Vybudovanie kolumbária
v obci
Investícia do šetrných
technológií
Vybudovanie trhoviska
v obci
Likvidácia vzdušného
vedenia v obci
Dobudovanie dažďovej
kanalizácie
Vybudovanie športovísk
Miesto realizácie
Iňa
Iňa
Iňa
Objem
finančných
prostriedkov
v EUR
10 000
10 000
6 500
Predpokladané zdroje
Vlastné
zdroje
Úver
Dotácia,
grant
0
0
0
10 000
10 000
6 500
Jesenské
Jesenské
25 000
100 000
1 250
5 000
23 750
95 000
Jesenské
Jesenské
Jesenské
Jesenské
Jesenské
1 000 000
70 000
250 000
1 000 000
70 000
50 000
3 500
12 5000
50 000
3 500
950 000
66 500
237 500
950 000
66 500
Jesenské
70 000
3 500
66 500
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
4 500 000
3 000 000
225 000
150 000
4 275 000
2 850 000
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
50 000
600 000
250 000
500 000
200 000
500 000
2 500
12 500
25 000
10 000
25 000
237 500
475 000
190 000
475 000
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
200 000
100 000
10 000
5 000
190 000
95 000
Jur nad Hronom
100 000
5 000
95 000
Jur nad Hronom
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
66 000
100 000
1 500
3 300
5 000
75
62 700
95 000
1 425
Kalná nad Hronom
200 000
200 000
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
7 000 000
200 000
350 000
10 000
Kalná nad Hronom
700 000
700 000
Kalná nad Hronom
300 000
15 000
285 000
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
100 000
16 000
5 000
16 000
95 000
Kalná nad Hronom
200 000
10 000
190 000
Kalná nad Hronom
10 000
500
9 500
Kalná nad Hronom
1 000 000
50 000
950 000
Kalná nad Hronom
600 000
30 000
570 000
Kalná nad Hronom
100 000
5 000
95 000
47 500
600 000
6 650 000
190 000
61
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Názov projektu
Miesto realizácie
Vybudovanie priem. parku,
podpora malého a stred.
podnikania
Príprava stavebných
pozemkov
Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice
Zlepšovanie soc.
starostlivosti pre odkázaných
Rekonštrukcia klubu mládeže
Vybudovanie záhradkárskej
oblasti
Podpora občianskej iniciatívy
Podpora cykloturistiky
Vybudovanie Kempu
Vybudovanie lávky cez Hron
Vybudovanie Golfového
ihriska
Modernizácia klubu
dôchodcov
Zhodnocovanie odpadov
Podpora regionálnych
podujatí
Vybudovanie detských ihrísk
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Inštalácia kamerového
systému v obci
Separovaný zber odpadu
Informatizácia
Tvorba vzťahu detí
a mládeže k zvieratám
Prístavba triedy
Kanalizácia obce
Revitalizácia centra
Penzión pre seniorov
Cyklotrasa Lok-Kalná nad
Hr.
Cyklotrasa Lok-Veľký Ďúr
Rekonštrukcia ver. osvetlenia
Rekonštrukcia miest.
rozhlasu
Rekonštr. šatní a oplotenia
areálu TJ
Detské ihrisko
Multifunkčné ihrisko
Prístupová komunikácia k ZŠ
Revitalizácia verejného
priestranstva
Rekonštrukcia Domu smútku
Autobusové zastávky
Chodníky
Rekonštrukcia KD
Zdravotné stredisko, fitnes
centrum, bytová jednotka,
Kalná nad Hronom
Objem
finančných
prostriedkov
v EUR
300 000
Predpokladané zdroje
Kalná nad Hronom
500 000
25 000
475 000
Kalná nad Hronom
400 000
20 000
380 000
Kalná nad Hronom
200 000
10 000
190 000
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
140 000
300 000
140 000
15 000
285 000
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
30 000
15 000
15 000
250 000
8 000 000
1 500
750
750
12 500
400 000
28 500
14 250
14 250
237 500
7 600 000
Kalná nad Hronom
25 000
1 250
23 750
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
600 000
5 000
30 000
250
570 000
4 750
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
10 000
15 000
500
750
9 500
14 250
Kalná nad Hronom
10 000
500
9 500
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
Kalná nad Hronom
250 000
180 000
10 000
12 500
9 000
500
237 500
171 000
9 500
Lok
Lok
Lok
Lok
Lok
246 000
1 900 000
370 000
438 000
380 000
24 000
190 000
37 000
43 800
38 000
216 000
188 100
333 000
394 200
342 000
Lok
Lok
Lok
146 000
107 000
22 400
16 000
10 700
2 240
130 000
9 630
20 160
Lok
53 240
5 324
47 910
Lok
Lok
Lok
Lula
18 600
70 000
45 000
200 000
18 600
7 000
4 500
10 000
63 000
40 500
190 000
Lula
Lula
Lula
Lula
Lula
100 000
80 000
200 000
350 000
600 000
5 000
4 000
10 000
17 500
30 000
95 000
76 000
190 000
332 500
570 000
Vlastné
zdroje
Úver
Dotácia,
grant
300 000
62
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Názov projektu
príprava inžinierskych sietí
Viacúčelové ihrisko
Terénne úpravy obce
Rekonštrukcia mlyna
Oprava Domu smútku KC
Terénne úpravy
v ref.cintoríne
Rekonštrukcia MŠ
Rekonštrukcia obecnej
budovy na Komunitné
centrum
ÚPO
Vybudovanie detského
ihriska
Detské ihrisko v Dobogove
Rekonštrukcia obecnej
budovy na Obecný úrad
Fitnes centrum
Penzión pre prestarlých
obyvateľov
Výstavba prístrešku pri dome
smútku
Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice
Výstavba chodníkov
Obnovenie detských ihrísk
Rekonštrukcia miestnej
komunikácie
Rekonštrukcia Domu smútku
Rekonštrukcia vchodov do
RD
Rekonštrukcia strechy OcÚ
Kultúrny dom
Rekonštrukcia verejných
priestranstiev
ONB
Kanalizácia
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Chodníky
Dokončenie námestia
Obnova historických
pamiatok
Renovácia Základnej školy
Renovácia kultúrneho domu
Renovácia obecného úradu
Detské ihriská
Obecný park
Rekonštrukcia zdravotného
strediska
Sociálne zariadenia na
ihrisku
Rekonštrukcia obecného
mlyna
Domov sociálnych služieb
Miesto realizácie
Objem
finančných
prostriedkov
v EUR
Predpokladané zdroje
Vlastné
zdroje
Úver
Dotácia,
grant
Mýtne Ludany
Mýtne Ludany
Mýtne Ludany
Mýtne Ludany
Mýtne Ludany
800 000
700 000
700 000
350 000
150 000
40 000
35 000
35 000
17 500
7 500
760 000
665 000
665 000
332 500
142 500
Mýtne Ludany
Mýtne Ludany
370 000
560 000
18 500
28 000
351 500
532 000
Mýtne Ludany
Mýtne Ludany
20 000
8 000
1 000
400
19 000
7 600
Mýtne Ludany
Mýtne Ludany
4 000
840 000
200
42 000
3 800
798 000
Mýtne Ludany
Mýtne Ludany
200 000
830 000
10 000
41 500
190 000
788 500
Nový Tekov
30 000
30 000
Nový Tekov
20 000
10 000
10 000
Nový Tekov
Nový Tekov
Nový Tekov
33 000
60 000
170 000
33 000
40 000
100 000
20 000
70 000
Ondrejovce
Ondrejovce
20 000
85 000
20 000
85 000
Ondrejovce
Starý Hrádok
Starý Hrádok
42 000
255 593
663 878
12 780
33 194
42 000
242 813
630 684
Starý Hrádok
Starý Tekov
Starý Tekov
500 000
1 050 000
1 050 000
50 000
50 000
500 000
1 000 000
1 000 000
Starý Tekov
Starý Tekov
Starý Tekov
1 050 000
11 000
525 000
50 000
1 000
25 000
1 000 000
10 000
500 000
Starý Tekov
Starý Tekov
Starý Tekov
Starý Tekov
Starý Tekov
Starý Tekov
472 500
315 000
262 500
105 000
210 000
262 500
22 500
1 500
12 500
5 000
10 000
12 500
450 000
300 000
250 000
100 000
200 000
250 000
Starý Tekov
525 000
2500
500 000
Starý Tekov
420 000
20 000
400 000
Starý Tekov
1 050 000
50 000
1 000 000
63
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Názov projektu
Výstavba nájomných bytov
Rekonštrukcia budovy
obecného úradu
Kanalizácia
Rekonštrukcia zdravotného
strediska
Rekonštrukcia Domu smútku
Miestne komunikácie
Chodníky
Bytová výstavba – nájomné
byty
Rekonštrukcia verejných
priestranstiev a oddychových
zón
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií, vybudovanie
chodníkov a lávok
Rekonštrukcia budov
Rekonštrukcia sociálnych
zariadení obecného úradu
Obnova zelene, vybudovanie
lavičiek, ozvučenie,
osvetlenie v cintoríne
Dobudovanie verejných
priestranstiev a oddychových
zón, vybudovanie detského
ihriska
Výsadba zelene na verejných
priestranstvách
Vybudovanie táboriska,
camping, lodenice pri rieke
Hron
Vybudovanie technickej
infraštruktúry, kanalizácia,
ČOV
Príprava pozemkov pre IBV
Vybudovanie priemyselného
parku
Vybudovanie zariadenia
sociálnych služieb pre
seniorov
Vybudovanie zberného
miesta na kompostáreň
Rekonštrukcia MŠ
Oprava miestnej
komunikácie
Detské preliezky
Kanalizácia
Chodníky
Multifunkčné ihrisko
Vybudovanie ČOV
Cyklotrasa
Riešenie havarijnej situácie
okenných výplní na budove
ZŠ
Miesto realizácie
Starý Tekov
Tehla
Objem
finančných
prostriedkov
v EUR
600 000
30 000
Predpokladané zdroje
Vlastné
zdroje
0
15 000
Úver
480 000
Dotácia,
grant
120 000
15 000
Tehla
Tehla
2 000 000
100 000
100 000
5 000
1 900 000
95 000
Tehla
Tehla
Tehla
Tehla
20 000
500 000
200 000
600 000
1 000
25 000
10 000
19 000
475 000
190 000
100 000
Tehla
200 000
10 000
Tekovský Hrádok
300 000
15 000
Tekovský Hrádok
Tekovský Hrádok
250 000
100 000
12 500
5 000
237 500
95 000
Tekovský Hrádok
20 000
1 000
19 000
Tekovský Hrádok
100 000
5 000
95 000
Tekovský Hrádok
100 000
5 000
95 000
Tekovský Hrádok
120 000
6 000
114 000
Tekovský Hrádok
360 000
18 000
Tekovský Hrádok
Tekovský Hrádok
35 000
3 000
1 500
35 000
1 500
Tekovský Hrádok
30 000
1 500
28 500
Tekovský Hrádok
100 000
5 000
95 000
Veľké Kozmálovce
Veľké Kozmálovce
70 000
20 000
7 000
2 000
63 000
18 000
Veľké Kozmálovce
Veľké Kozmálovce
Veľké Kozmálovce
Veľké Kozmálovce
Veľké Kozmálovce
Veľké Kozmálovce
Veľký Ďur
10 000
1 500 000
250 000
65 000
120 000
400 000
115 000
500
150 000
25 000
6 500
6 000
20 000
11 000
9 500
1 350 000
225 000
58 500
114 000
380 000
105 000
500 000
190 000
15 000
18 000
285 000
342 000
64
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Názov projektu
Riešenie havarijnej situácie
strešnej krytiny na budove
ZŠ
Zateplenie budovy MŠ
Výstavba multifunkčného
ihriska
Výstavba 6 b.j.
Kanalizácia v obci – zberné
miesto + výtlačné potrubie
Oprava miestnych
komunikácií
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Kamerový systém
Urbanistická štúdia-verejné
priestranstvá
Zdroj: Obecné úrady, 2011
Veľký Ďur
Objem
finančných
prostriedkov
v EUR
95 000
Veľký Ďur
Veľký Ďur
Miesto realizácie
Predpokladané zdroje
Vlastné
zdroje
Dotácia,
grant
Úver
10 000
85 000
50 000
70 000
5 000
35 000
45 000
35 000
Veľký Ďur
Veľký Ďur
450 000
50 000
20 000
30 000
Veľký Ďur
50 000
20 000
30 000
Veľký Ďur
70 000
3 500
66 500
Veľký Ďur
Žemliare
100 000
100 000
5 000
5 000
95 000
95 000
450 000
2.6 Popis ekonomických zdrojov
Rozdiely v sektoroch a odvetviach v rámci územia – geografické rozmiestnenie odvetví,
nezamestnanosti, prípadných sociálnych problémov, ako aj širšie ekonomické prepojenie
mimo územia a pod. Základná charakteristika územia
Jedným z dôležitých faktorov v rámci posudzovania mikroregiónu je existencia a činnosť
podnikateľského sektora, ktorý okrem koncentrácie pracovných príležitostí v území, je
i zdrojom príjmov pre miestnych obyvateľov a miestne samosprávy. Prehľad o zastúpení
podnikateľských subjektov v jednotlivých sektoroch a prehľad o štruktúre odvetví v rámci
jednotlivých sektorov hospodárstva sú zostavené na základe údajov z obchodné
registra, živnostenského registra a štatistického úradu. Z celkového počtu 1 052
podnikateľských subjektov pôsobí v terciárnom sektore
49,45 % podnikateľských
subjektov, 41,81 % v sekundárnom sektore a 8,73 % v primárnom sektore.
Tabuľka 34 Štruktúra podnikateľských subjektov podľa právnej formy v roku 2009
Podnikateľské subjekty
Právnické osoby spolu
Podniky
 Obchodné spoločnosti
 Akciové spoločnosti
 Spol. s r.o.
 Družstvá
 Ostatné ziskovo orientované jednotky
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri spolu
 Živnostníci
 Slobodné povolania
 Súkromne hospodáriaci roľníci
Subjekty vedené v Registri organizácií
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Počet
100
91
85
5
80
6
9
952
856
38
58
1 052
65
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 35 Podnikateľské subjekty podľa SK NACE k 31.12.2009
Odvetvová štruktúra hospodárstva
SK NACE 01-03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
SK NACE 05-09 Ťažba a dobývanie
SK NACE 10-33 Priemyselná výroba
SK NACE 35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
SK NACE 36-39 Dodávky vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby
odstraňovania odpadov
SK NACE 41-43 Stavebníctvo
SK NACE 45-47 Veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov
SK NACE 49-53 Doprava a skladovanie
SK NACE 55-56 Ubytovacie a stravovacie služby
SK NACE 58-63 Informácie a komunikácie
SK NACE 64-66 Finančné a poisťovacie činnosti
SK NACE 68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
SK NACE 69-75 Odborné, vedecké a technické činnosti
SK NACE 77-82 Administratívne a podporné služby
SK NACE 84
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
SK NACE 85
Vzdelávanie
SK NACE 86-88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc
SK NACE 90-93 Umenie, zábava a rekreácia
SK NACE 94-96 Ostatné činnosti
Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
2009
103
1
267
1
4
226
233
23
35
10
33
26
56
16
24
11
12
31
79
1 191
Graf 16 Zastúpenie ekonomických sektorov v mikroregióne
Z porovnania počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v jednotlivých sektoroch
vyplýva, že najviac rozvinutou je terciárna sféra, čo je odrazom veľkého množstva
podnikateľských subjektov pôsobiacich v obchode, doprave, ubytovacích a stravovacích
službách. Z hľadiska počtu podnikateľských subjektov najmenej spoločností je
koncentrovaných v primárnom sektore.
Zamestnanosť a nezamestnanosť – súčasná situácia a vývojové trendy v prepojení na
vek a vzdelanie
Z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov viac ako 46,64 % dochádza za
prácou do blízky miest Levice, Nitra, Tlmače, Želiezovce a AE Mochovce, ktoré poskytujú
66
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
dostatok pracovných príležitostí. Podľa jednotlivých odvetví, najviac dochádzajú za prácou
obyvatelia zamestnaní
v priemyselnej výrobe, veľkoobchode a maloobchode
a poľnohospodárstve (tabuľka 36, graf 17).
Tabuľka 36 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania
a odvetvia hospodárstva v roku 2001
Odvetvie hospodárstva
A
B
C
D
E
F
G
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
H Hotely a reštaurácie
I Doprava, skladovanie a spoje
J Peňažníctvo a poisťovníctvo
K Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby,
výskum a vývoj
L Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
M Školstvo
N Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
O Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
P EA bez udania odvetví
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
686
47
8
603
239
336
212
297
8
3
591
63
43
383
983
55
11
1 194
302
379
595
Z toho
dochádza do
zamestnania
257
28
3
750
237
237
285
64
226
11
234
87
91
34
127
151
317
45
361
69
230
40
272
347
310
657
188
43
33
60
640
244
225
42
493
287
258
102
1 133
135
202
56
197
Muži
Ženy
Spolu
Graf 17 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania
a odvetvia hospodárstva v roku 2001
Celkovú ekonomickú situáciu mikroregiónu dokresľuje miera nezamestnanosti, ktorá od
roku 2004 klesla o 4,06 % na hodnotu 13,51 % (tabuľka 37, graf 18).
67
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 37 Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2004-2009
Uchádzači
Muži
o zamestnanie
2004
1 593
2005
1 418
2006
1 205
2007
1 052
2008
969
2009
1 277
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Rok
Ženy
778
713
569
483
457
621
815
705
636
569
512
656
Miera
nezamestnanosti
17,57
15,50
12,99
11,19
10,26
13,51
Graf 18 Vývoj počtu nezamestnaných v rokoch 2004-2009
Porovnaním údajov uvedených v tabuľke 38 je zrejmé, že miera nezamestnanosti v území
mikroregiónu je vyššia ako úroveň nezamestnanosti v Slovenskej republike a Nitrianskom
kraji, avšak nižšia ako miera nezamestnanosti v Levickom okrese.
Tabuľka 38 Porovnanie miery nezamestnanosti k 31.12.2009
Trvale bývajúce
Ekonomicky aktívne
obyvateľstvo spolu
obyvateľstvo spolu
OZ V dlani Hrona
15 297
9 457
Okres Levice
117 256
85 329
Nitriansky kraj
705 661
513 796
SR
5 424 925
3 928 471
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Miera nezamestnanosti
v%
13,51
14,62
11,72
12,66
Z hľadiska dosiahnutého stupňa vzdelania až 35,27 % uchádzačov o zamestnanie tvoria
vyučení ľudia (tabuľka 39). Druhou najpočetnejšou skupinou sú ľudia so základným
vzdelaní (31,62 %), minimálne zastúpenie uchádzačov o zamestnanie tvoria uchádzači
s úplným stredoškolským vzdelaním bez maturity (0,38 %) a vyššie vzdelaní uchádzači
(1,21 %). Najviac ohrozenou skupinou na trhu práce sú dlhodobo nezamestnaní
(tabuľka 39).
68
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 39 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania
Stupeň vzdelania
2005
00 – bez vzdelania
55
01 – základné vzdelanie
3 596
02 – vyučení
3 770
03 – úplné stredné vzdelanie bez maturity
113
04 – úplné stredné vzdelanie s maturitou
658
05 – úplné stredné všeobecné vzdelanie
383
06 – úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
1 510
07 – vyššie vzdelanie
40
08 – vysokoškolské vzdelanie
232
09 – vzdelanie s vedeckou výchovou
1
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, 2011
2006
241
3 152
3 075
67
513
320
1 262
36
229
2
2007
230
2 928
2 565
51
439
276
1 052
35
193
5
2008
195
2 636
2 575
41
509
326
1 106
47
210
1
2009
178
3 030
3 600
51
777
396
1 486
97
317
4
2010
175
3 051
3 403
37
742
389
1 407
117
325
2
Tabuľka 40 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie
Doba evidencie na ÚPSVaR
do 3
4-6
7-9
10-12
mesiacov
mesiacov
mesiacov
mesiacov
2005
1 940
1 487
582
554
2006
1 601
964
530
573
2007
1 377
939
513
402
2008
1 812
1 121
539
406
2009
1 730
1 549
1 102
1 121
2010
1 497
1 385
786
657
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, 2011
Rok
13-24
mesiacov
1 450
1 404
1 041
843
1 589
2 058
nad 24
mesiacov
4 345
3 825
3 502
2 925
2 845
3 265
Podnikateľské zázemie
Z porovnania počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v jednotlivých sektoroch
vyplýva, že najviac zastúpenou sférou je terciárna sféra v podobe subjektov pôsobiacich
v stravovacích a ubytovacích službách.
Medzi najvýznamnejšie subjekty ponúkajúce stravovacie a ubytovacie služby v
mikroregióne patria: ranč Široká cesta (Horná Seč) penzión Zelený dom (Dolná Seč),
penzión Daniela (Horný Pial), penzión Bažantnica (Starý Tekov) a Ranč u Bobiho (Nový
Tekov).
Penzión Daniela ponúka ubytovanie len pár kilometrov od známeho termálneho kúpaliska
Podhájska. Kapacita penziónu je 12 osôb. Súčasťou penziónu je bar, ktorý je vhodný aj na
obchodné rokovania, oslavy a iné spoločenské udalosti, s kapacitou približne 30 osôb.
Vonkajšie priestory ponúkajú hosťom príjemné posedenie, opekanie pri záhradnom krbe
a športové vyžitie na antukovom tenisovom ihrisku.
Ubytovanie na ranči Široká cesta je primerané štýlu a jednoduchosti vybavenia celého
ranča. Nachádzajú sa tu drevené pyramídy, strážna veža a bungalov. Podmienkou
ubytovania je vlastný spací vak. Ďalšou možnosťou ubytovania je penzión Zelený dom,
ktorý sa nachádza v obci Dolná Seč. Penzión má vlastnú reštauráciu, discobar
a parkovisko. Súčasťou penziónu je aj kurt, ktorý je možné využiť na rôzne loptové hry.
Štýlovo zariadený penzión sa nachádza na bažantej farme v Starom Tekove. Okrem dvoch
hlavných spoločenských sál a poľovníckeho salónika sú súčasťou penziónu útulne
zariadené izby s kapacitou 16 osôb. Polohou a zdravím prostredím je ubytovanie vhodné i
pre rodiny s deťmi.
69
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Ranč u Bobiho v Novom Tekove ponúka možnosť aktívneho využitia voľného času pre
milovníkov koní, športu, relaxu, dobrého jedla a krásnej prírody. Zariadenie ponúka
ubytovanie, stravovanie, športoviská, ihriská, jazdenie, kontakt so zvieratkami, kúpanie
a to všetko v atraktívnom prostredí na brehu Hrona.
Okrem tradičných ubytovacích zariadení sa v území mikroregiónu nachádza i kemp v Jure
nad Hronom.
Medzi historické atrakcie územia s vysokým potenciálom využitia patrí hustá sieť
zachovalých sakrálnych stavieb, zachovalé kúrie, kaštiele ako i archeologické náleziská.
Medzi lákadlá územia patrí i cyklotrasa spájajúca 7 obcí mikroregiónu, chovná stanica
bažantov, tradícia chovu koní a vinohradnícka tradícia prezentovaná zachovalými vínnymi
pivnicami. Perspektívou rozvoja cestovného ruchu a zvýšenia atraktívnosti územia je
dobudovanie cyklotrasy a následné vzájomné prepojenie celého územia a budovanie vínnej
cesty ako nového prvku cestovného ruchu.
V oblasti využívania finančných služieb pre podnikateľov sú dostupné pobočky bánk
a poisťovní v mestách Levice a Nitra. Priamo v území mikroregiónu svoje služby
poskytuje iba banka a poisťovňa nachádzajúca sa v obci Kalná nad Hronom. Taktiež jediný
bankomat sa nachádza v obci Kalná and Hronom.
Socio-ekonomická charakteristika Integrovanej stratégie rozvoja územia je uvedená
v Prílohe č.1. Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia.
70
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
KAPITOLA 3: ANALÝZY
3.1 SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
Prírodné
 Výhodná poloha vzhľadom na okresné póly
rastu (Nitra, Levice)
 Existencia centier miestneho významu (Kalná
nad Hronom, Dolný Pial)
 Blízkosť kúpeľných miest (Santovka, Dudince,
Štúrovo, Podhájska)
 Dobrá miestna a časová dostupnosť
 Ťahy ciest prvej triedy I/51 a I/76
 Letisko pre poľnohospodárske práce (Tekovský
Hrádok)
 Rieka Hron, rybníky, hrádze, vodné plochy
 Bohatá fauna a flóra
 Čisté a zdravé prírodné prostredie
 Nízky stupeň narušenia životného prostredia
 Vhodné podmienky pre rozvoj prímestskej
rekreácie, vidieckej turistiky a agroturistiky
 Priaznivé klimatické a pôdne podmienky pre
rastlinnú a živočíšnu výrobu
Ľudské a spoločenské
 Stabilizovaný demografický vývoj
 Kvalifikovaná pracovná sila
 Národnostne zmiešané obyvateľstvo
 Dobré medziľudské vzťahy
 Dobrá spolupráca medzi obyvateľmi
a samosprávou
 Bohatá história, tradície a zvyky
 Významní rodáci
 Archeologické náleziská
 Existencia tradície vinohradníctva
 Existencia tradície chovu koní
 Hustá sieť aktívnych spoločenských, kultúrnych
a športových organizácií
 Organizovanie tradičných spoločenských,
kultúrnych, folklórnych a športových podujatí
Materiálne
 Existencia historických cirkevných objektov
 Existencia objektov historického významu
 Dobrá vybavenosť prvkami technickej
infraštruktúry v oblasti plynofikácie a vodovodu
 Realizácia separovaného zberu
 Vybudované nájomné byty
 Budovy vo vlastníctve obcí
 Možnosti kultúrneho a športového vyžitia
 Vybudovaná cyklotrasa
Prírodné
 Slabé využívanie existujúceho prírodného
potenciálu
 Existencia čiernych skládok
 Znečistená rieka Hron
 Vysoká hladina spodnej vody
Ľudské a spoločenské
 Nepriaznivá demografická štruktúra
obyvateľstva obcí
 Apatia obyvateľstva a nezáujem o veci verejné
 Nedostatočná angažovanosť obyvateľov pri
vypracovaní programu rozvoja
 Nedostatočné ľudské kapacity (lídri) v oblasti
rozvoja vidieckeho prostredia
 Vysoká migrácia za prácou
 Existencia ťažko zamestnateľnej skupiny
obyvateľstva
 Klesajúca bezpečnosť v obciach
 Nevyužitý potenciál kultúrno-historických
zdrojov
 Nedostatok zdrojov pre aktivity spoločenských
organizácií
 Nedostatok kultúrnych a športových podujatí pre
deti a mládež
 Slabá spolupráca občanov so zástupcami obcí
(nedostatočná informovanosť)
 Nízka miera propagácie územia
Materiálne
 Nedobudovaná technická infraštruktúra
(kanalizácia)
 Nevyhovujúci stav cestnej siete
 Vysoká prašnosť, hlučnosť a preťaženosť
miestnych komunikácií
 Zlý stav chodníkov, lávok, oddychových zón,
autobusových zastávok
 Absencia chodníkov, lávok, oddychových zón,
autobusových zastávok
 Zlý stav obecných jarkov
 Zlý stav verejného osvetlenia a miestnych
rozhlasov
 Neudržiavané verejné priestranstvá a parky
 Zlý stav kultúrnych a historických pamiatok
 Nevyhovujúci stav obecných budov a objektov
spoločenského významu
 Nevyužité voľné budovy
71
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona


Funkčné predškolské a školské zariadenia
Upravené verejné priestranstvá obcí, existencia
parkov a dostatok zelene v obciach
 Existencia PHSR a ÚPD vo väčšine obcí
Ekonomické
 Aktívny, koncepčný a zodpovedný prístup
miestnej samosprávy k celkovému rozvoju obcí
 Pokles miery nezamestnanosti
 Pracovné príležitosti v okolitých mestách
 Silné poľnohospodárske subjekty
 Silné zastúpenie SHR
 Dlhodobý vzťah obyvateľstva
k poľnohospodárskym aktivitám a skúsenosti
obyvateľstva s poľnohospodárskou prácou
 Vhodné podmienky na podnikanie
 Dobrý vzťah a spolupráca samospráva –
podnikatelia
PRÍLEŽITOSTI
Prírodné
 Využitie prírodného potenciálu územia pre
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
 Využitie vodných plôch a zdrojov pre doplnkové
služby vidieckeho cestovného ruchu
Ľudské a spoločenské
 Vytvorenie podmienok pre zvýšenie
informovanosti a vzdelávania
 Podpora participácie obyvateľov na veciach
verejných
 Podpora aktivizácie detí a mladých ľudí
v rozvoji územia
 Zlepšenie kvality verejných a sociálnych služieb
 Vybudovanie zariadení sociálnych služieb pre
poproduktívnu zložku obyvateľstva
 Posilnenie obytnej funkcie obcí podporovaním
IBV a výstavby nájomných bytov
 Rozšírenie ponuky spoločenských, kultúrnych
a športových aktivít pre mládež

Slabá dostupnosť informačných technológií
(internet)
 Nedostatok viacúčelových športovísk a detských
ihrísk
 Nízka úroveň a zastaranosť viacúčelových
športovísk a detských ihrísk
 Absencia domového a bytového fondu v obciach
 Nedostatok stavebných pozemkov
 Slabá frekvencia dopravných spojov v malých
obciach
 Nedostatočná sociálna infraštruktúra
 Absencia zariadení sociálnych služieb
 Nízka úroveň existujúcich zdravotných zariadení
 Nedostatočná občianska vybavenosť
 Zlý technický stav materských a základných
škôl
 Absencia materských a základných škôl
 Nedostatočná environmentálna infraštruktúra
 Nefunkčné obecné jarky (nefunkčnosť pri
odvádzaní spodných a povrchový vôd)
 Absencia cyklotrás
Ekonomické
 Nedostatok pracovných príležitostí priamo
v obciach
 Vysoká migrácia za prácou
 Nízke zastúpenie podnikateľských subjektov
 Nedostatok ubytovacích kapacít a služieb
v cestovnom ruchu
 Nedostatočná propagácia územia
 Nízka kvalita a rozsah poskytovaných služieb
 Absencia služieb v menších obciach
OHROZENIA
 Odchod mladých ľudí
 Pokračovanie negatívneho trendu vývoja
demografickej štruktúry
 Pretrvávajúca apatia a pasivita ľudí
 Vzdelanostná úroveň obyvateľov
 Nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy
 Nevytvorenie bytových príležitostí
a podporného systému financovania bývania pre
mladé rodiny
 Preťaženosť miestnych komunikácií
 Neriešenie problému vysokej hladiny spodnej
vody
 Zložitý legislatívny systém
 Slabá dostupnosť podporných finančných
zdrojov pre malé obce
 Slabá ekonomická sila obcí
72
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona

Realizácia projektov podporujúcich rozvoj
spoločenských organizácií
 Využitie kultúrno-historických zdrojov pre
budovanie identity územia
 Zvýšenie propagácie a prezentácie územia
 Budovanie vnútorných kapacít pre lepšie
manažovanie rozvoja územia (prenos skúseností,
projekty spolupráce)
Materiálne
 Rekonštrukcia kultúrnych a historických
pamiatok
 Dobudovanie a rekonštrukcia komplexnej
technickej infraštruktúry (kanalizácia, ČOV)
 Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, chodníkov a lávok
 Dobudovanie cykloturistických trás a náučných
chodníkov
 Vytvorenie ubytovacích a stravovacích zariadení
pre potreby vidieckeho cestovného ruchu
 Dobudovanie zariadení infraštruktúry voľného
času (detské a športové ihriská, multifunkčné
ihriská)
 Dobudovanie verejných priestranstiev
a oddychových zón
 Obnova verejnej zelene a revitalizácia parkov
 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
 Výstavba bytov pre mladé rodiny
 Rekonštrukcia obecných budov a objektov
spoločenského významu, obecných rozhlasov
a verejného osvetlenia
 Vybudovanie kamerového systému
 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
predškolských a školských zariadení
 Zlepšenie dopravnej dostupnosti
 Riešenie likvidácie biologického odpadu
Ekonomické
 Vytvorenie podmienok pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
 Vytvorenie podmienok pre vznik nových
pracovných miest
 Vytvorenie vhodných podmienok zo strany obcí
pre prilákanie potenciálnych investorov
 Rozvoj špecifických doplnkových služieb pre
aktívny pohyb a relaxáciu
 Dobudovanie obchodnej siete a rozšírenie
doplnkových služieb
 Zvýšenie propagácie a prezentácie mikroregiónu
 Využitie možností financovania rozvojových
projektov z fondov EÚ a dom. dotačných titulov
73
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Postupy pri príprave SWOT analýzy, metódy stanovenia jednotlivých zdrojov SWOT
analýzy, informačné zdroje a celkový dopad SWOT analýzy pre územie verejnosúkromného partnerstva SWOT analýzy na os 4 PRV
Spracovávanie SWOT analýzy územia OZ V dlani Hrona prebiehalo vo viacerých
intervaloch. Na úrovni Tekovského regiónu prebiehala tvorba SWOT analýzy v rokoch
2004 až 2006 kedy bola snaha o vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia
regiónu Tekov. Pokračovanie procesu tvorby SWOT analýzy sa opätovne začalo v rokoch
2005 až 2008, kedy sa v jednotlivých obciach vytvárali Plány sociálneho a hospodárskeho
rozvoja. Plány boli spracúvané na základe použitia niekoľkých sociologických
analytických metód. Išlo predovšetkým o dotazníkový prieskum, ktorý bol realizovaný
medzi občanmi jednotlivých obcí a jeho distribúciu a spracovanie zabezpečovala
samospráva. Dotazníkový prieskum slúžil na získanie názorov občanov a relevantných
záujmových skupín pôsobiacich v obci na stav obce, na zistenie jej silných a slabých
stránok, dôvodov nespokojnosti, možností rozvoja i ohrození obce.
V roku 2011 sa začala realizovať tvorba SWOT analýzy zameraná na územie celého
mikroregiónu. Zapojenie verejnosti do tohto procesu opätovne prebiehalo prostredníctvom
dotazníkov, ktoré boli zvlášť vypracované pre občanov a podnikateľov žijúcich
a pôsobiacich v území mikroregiónu. Posledný krokom pri tvorbe SWOT analýzy bolo
stretnutie členov verejno-súkromného partnerstva, pričom výstupom tohto stretnutia bola
identifikácia silný a slabých stránok, príležitostí a ohrození jednotlivých obcí i celého
mikroregiónu, stanovenie základných problémov mikroregiónu, ktoré sa stali podkladom
pre sformulovanie vízie, strategického cieľa verejno-súkromného partnerstva OZ V dlani
Hrona.
Pri stanovaní jednotlivých zdrojov SWOT analýzy boli použité viaceré metódy, ktoré sú
v súlade s prístupom zdola nahor, ktorý je jednou zo 7 zásad Leader:
1. prieskum verejnej mienky,
2. zisťovanie formou dotazníkov zameraných na podnikateľské subjekty (problémy
a potreby v podnikaní),
3. brainstorming,
4. analýza situácie a predstava o konečnom riešení (zostavenie vízie),
5. analýza územia formou SWOT analýzy.
Celkový dopad SWOT analýzy na územie OZ V dlani Hrona a jej prepojenie na opatrenia
os 4 PRV SR 2007-2013 sa premieta do jednotlivých špecifických cieľov nasledovne:
V rámci materiálových zdrojov, špecifikovaných v SWOT analýze ako slabé stránky, je
zjavná potreba riešiť súčasný zlý technický stav detských ihrísk, športových ihrísk
a absenciu viacúčelových športovísk, ďalej nevyhovujúci stav obecných budov a budov
spoločenského významu (domov smútku, kultúrnych domov a pod.) Tieto skutočnosti sú
riešené v rámci Špecifického cieľa 1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí, Opatrenie 1.1.1 Základné
služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3, kód 321) a Opatrenie 1.1.4
Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3, kód 321).
74
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Ďalšou zo slabých stránok územia odhalených SWOT analýzou je zlý stav chodníkov,
lávok a autobusových zastávok, prípadne ich úplná absencia. Medzi slabé stránky územia
patria i neudržiavané verejné priestranstvá a parky a nedobudované cyklotrasy. Vzhľadom
na príležitosti vytvorenia podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky (dobudovanie cyklotrás)
a potrebu skrášlenia celkového vzhľadu obcí sú perspektívne zmeny riešené cez Špecifický
cieľ 1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí, Opatrenie 1.1.10 Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3,
kód 321) a Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie
2.1.4 Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 321).
V rámci špecifického cieľa 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu je možnosť získania doplnkových zdrojov príjmov pre miestne obyvateľstvo
budovaním ubytovacích zariadení a budovaním služieb pre relaxáciu a aktívny oddych
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu prostredníctvom Opatrenia 2.1.1 Podpora činností
v oblasti cestovného ruchu – Časť A (PRV SR, Os 3, kód 313).
Medzi silné stránky územia patrí prírodný potenciál a kultúrno-historické pamiatky, ktoré
sú jedným zo základných atribútov pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, avšak medzi
slabé stránky územia, brániace rozvoju cestovného ruchu zaraďujeme nízku úroveň
propagácie jednotlivých obcí i mikroregiónu. Perspektívne zmeny sú riešené cez Špecifický
cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie 2.1.5 Podpora
činnosti v oblasti cestovného ruchu – Časť B (PRV SR, Os 3, kód 313).
SWOT analýza poukazuje na prírodné i kultúrne bohatstvo a hustú sieť aktívnych
spoločenských, kultúrnych a športových organizácií. Na druhej strane druhej strane
poukazuje na nevyužitý potenciál týchto zdrojov a potrebu tvorby podmienok pre
realizáciu projektov zameraných na budovanie vnútorných kapacít a výchovu lídrov
v oblasti rozvoja vidieckeho prostredia. Táto oblasť je zabezpečená prostredníctvom
Špecifického cieľa 2.2 Rozvíjať a budovať identitu územia, Opatrenie 2.2.1 Vzdelávanie
a informovanie (PRV SR, Os 3, kód 3.3).
SWOT analýza územia v oblasti materiálnych slabých stránok odhaľuje nevybudovanú
kanalizáciu, ktorá absentuje v 23 obciach mikroregiónu. Dobudovanie tejto zložky
technickej infraštruktúry vedie k zvýšeniu kvality života obyvateľstva ale predovšetkým
k zvýšeniu ochrany životného prostredia a ochrany vodných tokov nachádzajúcich sa
v území mikroregiónu. Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry je z časti riešené cez
Špecifický cieľ 3.1 Budovať environmentálnu infraštruktúru, Opatrenie 3.1.1 Obnova
o rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322).
Zapojenie verejnosti (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia jednotlivých
sektorov) do procesu tvorby SWOT analýzy (ankety, dotazníky, informačné kampane, iné
spoločenské aktivity), vrátane účasti občanov v procese
Účasť verejnosti na procese tvorby analýzy bola riešená predovšetkým uskutočňovaním
dotazníkového prieskumu v jednotlivých obciach. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo
75
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
získať informácie o spokojnosti občanov s úrovňou životných potrieb, o vnímaní
jednotlivých problémov a naliehavosti ich riešenia, potreby a názory týkajúce sa služieb
a aktivít v obci. Tieto údaje boli získavané za účelom získania podkladov pre definovanie
silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, formovanie vízie a priorít rozvoja
mikroregiónu.
Zapojenie verejnosti do procesu tvorby SWOT analýzy prebiehalo viacerými spôsobmi:
 realizácia dotazníkového prieskumu medzi občanmi a podnikateľskými subjektmi,
 informačná kampaň prostredníctvom informácií na obecných tabuliach, webstránkach, obecných rozhlasov, rokovaní obecných zastupiteľstiev,
 verejné obecné stretnutia.
Výsledky dotazníkového prieskumu odhalili silné i slabé miesta obcí ako i nespokojnosť
občanov s úrovňou uspokojovania niektorých životných potrieb. Najväčšia nespokojnosť
občanov bola v prípade absentujúcej kanalizácia, zlého stavu, prípadne úplnej absencie
zdravotných stredísk a všeobecnej zdravotníckej starostlivosti. Rovnako nízku úroveň
spokojnosti občania prejavili v prípadoch kvality výučby na základných školách, spojenú
so zlým stavom školských a predškolských zariadení ako i absenciou detských
a športových ihrísk v obciach. Priemernú spokojnosť prejavili občania v prípade pokrytia
obcí televíznym signálom a signálom mobilných sietí (nespokojnosť s dostupnosťou
verejného internetu). Rovnako priemernú úroveň spokojnosti občania prejavili pri
možnostiach športového vyžitia či kultúrnych podujatí, avšak na druhej strane bola výrazná
nespokojnosť občanov so stavom športových a kultúrnych zariadení.
V prípade otázky zameranej na naliehavosť potreby riešenia vybraných problémov, najviac
respondentov označilo za najviac naliehavý problém nedostatočné možnosti pre
zamestnanie sa mladých ľudí ako i nedostatok nových pracovných príležitostí. Rovnako
naliehavými problémami, ktoré je potrebné riešiť v dohľadnej budúcnosti je tvorba
podmienok pre novú bytovú výstavbu a potreba postarať sa o prestárle obyvateľstvo obcí.
Ako v prípade prvého okruhu otázok zameraných na spokojnosť obyvateľov
s uspokojovaní životných potrieb i v prípade naliehavosti riešenia problémov sa do
popredia dostali nedostatky v oblasti predškolskej a školskej výchovy, zlý stav a absencia
zariadení pre oddych a voľný čas.
Pri hľadaní príčin, pre ktoré v obciach nevznikajú nové pracovné miesta, prípadne len
v malom a nedostatočnom množstve, väčšina respondentov uviedla ako hlavnú príčinu
nedostatok finančných prostriedkov a neatraktívnosť obce pre podnikateľov.
Dotazník zameraný na podnikateľov odhalil faktory, ktoré obmedzujú podnikanie
jednotlivých podnikateľov. Medzi najčastejšie označované faktory patrila nedostupnosť
kvalifikovanej pracovnej sily, vysoké daňové a odvodové zaťaženie, slabá podpora
podnikania a často sa meniaca legislatíva. V prípade služieb poskytovaných miestnymi
samosprávami, najvyššiu nespokojnosť pociťovali podnikatelia v prípade ponuky
pozemkov a objektov na podnikanie a podpory pri získavaní verejných zakázok. Priemernú
spokojnosť prejavili podnikatelia v prípade zvýhodneného nájmu zo strany obce ako
i s budovaním priemyselnej zóny priamo v obci prípadne jej blízkom okolí.
76
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní SWOT analýzy
Na odbornosť a kvalitu spracovania SWOT analýzy dozerali starostovia obcí so
skúsenosťami v oblasti tvorby programových dokumentov. Na získavanie informácií
a podkladov dozerali starostovia jednotlivých obcí, zástupcovia územia a aktéri miestneho
rozvoja. Metodické vedenie počas celej realizácie, prípravy a spracovania integrovanej
stratégie zabezpečovala:
 Helena Valentová, Jur nad Hronom č.303, 935 57 – facilitácia stretnutí
 Ing. Jana Mészárová, K.Marxa č.24, 934 01 Levice – spracovanie podkladov
Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach k spracovaniu SWOT analýzy je
uvedený v Prílohe č.7 Záväznej osnovy Integrovanej stratégiu rozvoja územia.
3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít
Analýza problémov územia verejno-súkromného partnerstva (MAS)
Problémová analýza bola zostavená na stretnutí členov verejno-súkromného partnerstva,
kde sa celý proces spoločného plánovania a programovania posúva z úrovne lokálnej na
úroveň územnú, teda regionálnu. Na tomto stretnutí identifikovali zástupcovia jednotlivých
obcí a sektorov problémy, s ktorými sa stretávajú a ktoré potrebujú riešiť.
Identifikované kľúčové problémy:
1. Zlý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov
2. Absencia kanalizácie
3. Existencia čiernych skládok
4. Zlý stav obecných budov
5. Nedostatočná infraštruktúra voľného čase (detské ihriská, športové ihriská,
multifunkčné ihriská, verejné priestranstvá, oddychové zóny)
6. Nedostatok pracovných príležitostí priamo v obciach
7. Nízka úroveň a infraštruktúra zariadení sociálnej a zdravotnej starostlivosti
8. Nedostatok kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obciach
Na základe vyššie uvedených kľúčových problémov, boli stanovených päť špecifických
cieľov:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1: Zvýšiť atraktivitu obcí
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2: Skvalitniť podnikateľské prostredie
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3: Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4: Rozvíjať a budovať identitu územia
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5: Budovať environmentálnu infraštruktúru
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6: Budovať protipovodňovú ochranu
77
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Následne po vzájomnom porovnaní z hľadiska urgencie a potreby riešenia sa definovali
kľúčové problémy, z ktorých sa po diskusii a vzájomnej dohode identifikovali tri
rozvojové priority.
Strategické priority územia OZ V dlani Hrona:
STRATEGICKÁ PRIORITA 1: Obnova a rozvoj obcí
STRATEGICKÁ PRIORITA 2: Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
STRATEGICKÁ PRIORITA 3: Rozvoj kvality životného prostredia
Použité postupy pri príprave problémovej analýzy
Analýza problémov má za cieľ identifikovať kľúčové problémy územia, ktoré sú základom
pre rozvojové priority. Pri ich definovaní sa vychádzalo z auditu zdrojov a zo SWOT
analýzy a ich výber je najdôležitejším krokom v strategickom plánovaní a zostavenia
stratégie. Rozvojové – strategické priority reflektujú kľúčové problémy a predstavujú
oblasti intervencie, v ktorých sa budú koncentrovať plánované financie, personálne a
materiálne zdroje.
Prvým krokom pri spracovávaní problémovej analýzy bolo zostavenie zoznamu problémov
na základe brainstormingu členov verejno-súkromného partnerstva na pracovnej schôdzi
v Kalnej nad Hronom. V ďalšom kroku boli jednotlivé problémy vzájomne porovnané
z hľadiska urgencie a potreby riešenia. Následne sa vyčlenili tie problémy, ktoré je možné
riešiť na úrovni mikroregiónu. Pomocou týchto krokov boli vygenerované vyššie uvedené
kľúčové problémy. Identifikované kľúčové problémy tvorili základ pre definovanie priorít,
strategického cieľa, špecifických cieľov ale aj opatrení.
Stanovenie strategických priorít vychádza z uvedených kľúčových problémov a odráža
potrebu dosiahnutia efektívneho, účinného a trvalo udržateľného rozvoja územia.
Zapojenie verejnosti do procesu tvorby problémovej analýzy (ankety, dotazníky,
informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov v procese
Počas celého procesu plánovania a zostavovania Integrovanej stratégie rozvoja územia
MAS facilitátor, zástupcovia obcí a odborníci zabezpečili zapájanie sa čo najširšieho
okruhu občanov do tohto procesu. Zapájanie verejnosti malo význam hlavne kvôli tomu,
aby občania získali pocit vlastníctva za rozvojový proces a prevzali zodpovednosť za jeho
jednotlivé kroky. Vedenie OZ V dlani Hrona vytvorilo také prostredie, že každý bol včas
informovaný o procese spoločného plánovania ďalšieho rozvoja územia (pričom celý
proces bol otvorený pre každého, kto mal záujem sa doň zapojiť, každý mohol
pripomienkovať priebežné výstupy).
Zapojenie verejnosti do tvorby problémovej analýzy prebiehalo prostredníctvom už
spomínaných dotazníkov, ktorých jedna časť bola zameraná na vnímanie konkrétnych
78
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
problémov a určenie naliehavosti ich riešenia. Spracované dotazníkové výstupy slúžili ako
jeden z podkladov k zostaveniu problémovej analýzy.
Na samotnom procese zostavenia problémovej analýzy a definovaní rozvojových priorít
participovali zástupcovia verejného, podnikateľského a občianskeho sektora aj
prostredníctvom hĺbkových rozhovorov.
Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní problémovej
analýzy
Problémová analýza bola spracovaná na pracovnom stretnutí členov v Kalnej nad Hronom
pod vedením starostky obce Jur nad Hronom – Heleny Valentovej.
 Helena Valentová, Jur nad Hronom č.303, 935 57 – facilitácia stretnutí
 Ing. Jana Mészárová, K.Marxa č.24, 934 01 Levice – spracovanie podkladov
Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach k spracovaniu problémovej analýzy je
uvedený v Prílohe č.7 Záväznej osnovy Integrovanej stratégiu rozvoja územia.
79
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
KAPITOLA 4: ZOSTAVENIE STRATEGICKÉHO RÁMCA
4.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie)
Uveďte postupy a harmonogram spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia
Metodický postup použitý pri zostavovaní Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS
V dlani Hrona bol založený na interaktívnom a participatívnom prístupe k strategickému
plánovaniu. Na procese tvorby sa zúčastnili rôzne skupiny obyvateľstva na úrovni obcí
(mládež, dôchodcovia, zamestnaní, podnikatelia), predstavitelia samosprávy (starostovia,
poslanci, zamestnanci obecných úradov), zástupcovia spoločenských organizácií
a občianskych združení pôsobiacich v území mikroregiónu.
Metodicky bol postup pri zhotovovaní stratégie rozdelený do dvoch fáz.
Prvá fáza prebiehala na úrovni jednotlivých obcí a bola rozdelená na jednotlivé časti:
 Mapovanie (audit) zdrojov, zber sekundárnych údajov na úrovni inštitúcií (Štatistický
úrad SR, ÚPSVaR Levice, Obvodný úrad životného prostredia Levice, obecné úrady
a pod.) a zber primárnych údajov na úrovni občanov a podnikateľov.
 Spracovanie zozbieraných údajov do tabuliek a grafov a spracovanie situačnej analýzy
za územie celého mikroregiónu.
 Dotazníkový prieskum na úrovni jednotlivých občanov a podnikateľov – zber
podkladov k SWOT analýze.
 V procese obecných stretnutí a mapovania zdrojov došlo k vyselektovaniu zástupcov,
ktorý sa neskôr budú neskôr podieľať na zhotovení integrovanej stratégie rozvoja
územia.
 Verejné obecné stretnutia, realizované vo vybraných obciach tvoriacej sa MAS, ktoré
boli moderované facilitátorom – diskusie o súčasnej kvalite života a o predstavách
občanov o budúcnosti a diskusia k slabým a silným stránkam obce, ako aj rozvojovým
príležitostiam a možným prekážkam ďalšieho rozvoja obce.
Druhá fáza realizovaná na úrovni mikroregiónu obsahovala prvé kroky procesu
strategického plánovania s vybranými zástupcami obcí mikroregiónu, rešpektujúc
požiadavku prístupu Leader o zastúpení jednotlivých sektorov (min. 50 % zástupcov zo
súkromného a občianskeho sektora):
 Zostavenie vízie a SWOT analýzy územia na základe obecných predstáv, obecných
SWOT analýz a dotazníkového prieskumu.
 Uskutočnenie problémovej analýzy pre celé územie mikroregiónu, výber kľúčových
problémov a rozhodnutie o rozvojových prioritách.
 Zostavenie strategického rámca: strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele
v rámci jednotlivých strategických priorít.
 Zostavenie akčného plánu vo väzbe na prístup Leader a vo väzbe na integrovanú
stratégiu rozvoja územia – strategický cieľ, kľúčové priority a špecifické ciele v rámci
80
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona



každej priority a výber opatrení PRV SR ako aj operačných programov v rámci
každého špecifického cieľa.
Zostavenie finančného plánu – rozhodnutie o rozdelení financií pre opatrenia PRV SR
zaradené do integrovanej stratégie (opatrenia osi 3 PRV SR), financií pre chod miestnej
akčnej skupiny a projektov spolupráce (opatrenia osi 4 PRV SR).
Zostavenie monitorovacieho a hodnotiaceho systému – dodatočných hodnotiacich
a monitorovacích ukazovateľov, priebehu hodnotenia a sebahodnotenia MAS,
monitorovanie realizácie projektov.
Zostavenie implementačného rámca stratégie, postupov pre prijímanie a výber
projektov, vrátane rozhodnutia a výberových a bodovacích kritériách pre výber
projektov, kontroly, auditu a pod.
Tabuľka 41 Prehľad časového harmonogramu zostavovania Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Fáza
Obdobie
2006-2007
1.fáza
2.fáza
august – september 2011
september 2011
september – október 2011
október 2011
september – október 2011
október 2011
október 2011
október 2011
október 2011
október 2011
október 2011
október 2011
október 2011
august – október 2011
november 2011
november 2011
november 2011
Mapovanie zdrojov v rámci tvorby stratégie typu Leader
RZMO Tekov
Mapovanie (audit) zdrojov
Spracovanie zdrojov
Obecné stretnutia
Vyselektovanie zástupcov území
Dotazníkový prieskum
Spracovanie a odsúhlasenie Stanov
Zostavenie územnej vízie a SWOT analýzy
Problémová analýza a výber rozvojových priorít
Zostavenie strategického rámca
Zostavenie akčného plánu
Zostavenie finančného plánu
Zostavenie monitorovacieho a hodnotiaceho systému
Zostavenie implementačného rámca
Práca na záväznej osnove
Ustanovujúce valné zhromaždenie Občianskeho združenia
V dlani Hrona
Schválenie ISRÚ OZ V dlani Hrona
Oboznámenie sa obecných zastupiteľstiev s ISRÚ OZ
V dlani Hrona
Zdroj: OZ V dlani Hrona
4.4.1 Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele
Zmeny oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov
Zmena oproti doterajšej praxi a zároveň aj inovatívnosť v riešení miestnych problémov
spočíva už v samotnej existencii verejno-súkromného partnerstva a ochoty všetkých členov
riešiť problémy územia spoločne a integrovaným spôsobom.
Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ V dlani Hrona v sebe zahŕňa niekoľko
inovačných aktivít:
 odstránenie izolovanosti v riešení potrieb územia, presun riešení z úrovne obecnej
na úroveň mikroregionálnu,
81
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
 efektívne prepojenie tradičných zdrojov územia s rozvojovým potenciálom,
 propagácia regionálnej jedinečnosti v podobe tvorby a rozširovania regionálnych
produktov,
 nové typy spolupráce medzi ekonomickými subjektmi, hlavne v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu,
 nové princípy spolupráce medzi subjektmi pôsobiacimi v regióne (verejnými,
ziskovými a neziskovými), vznik nových partnerstiev medzi sektormi,
 zapájanie verejnosti do riešenia problémov pomocou moderných metód
komunitného rozvoja,
 zvýšenie vzdelanosti a zručností obyvateľov a ich využitie pre potreby cestovného
ruchu v území,
 využitie nosného prvku stratégie a územia – rieky Hron pre inovatívne partnerské
projekty v blízkosti rieky.
Prispievanie inovácií k naplneniu cieľov Integrovanej stratégie rozvoja územia
Hlavným prínosom ISRÚ OZ V dlani Hrona je tvorba inovačných prvkov a aktivít na
úrovni projektov. V rámci stratégie sú inovácie riešené cez jednotlivé opatrenia a to
prepojením ponuky nových aktivít s potrebami územia, podporou vzniku nový služieb
v území a ich inovatívne využitie pre tvorbu „pridanej hodnoty“.
Inovatívnosť celého rozvojového procesu v porovnaní s doterajším riešením problémov v
území spočíva v ochote zástupcov jednotlivých obcí riešiť situáciu v území spoločne a
takto postupovať aj v ďalšom riadení a spravovaní vidieckeho územia. Záujem o spoločný
rozvoj územia nielen starostov, ale aj podnikateľov a zástupcov neziskových
a mimovládnych spoločenských organizácií je garanciou, že ďalšie spravovanie a
plánovanie rozvojových aktivít bude mať v regióne integrovaný charakter.
Inovatívnosť v systéme riadenia rozvoja a spravovaní územia na základe multisektorovej
spolupráce, revitalizácia a obnova obcí vedúca k celkovému zatraktívneniu územia a
zlepšeniu vzhľadu obcí a stavu životného prostredia tvorí nástroj pre zabezpečenie
ekonomickej a sociálnej stability. OZ V dlani Hrona bude podporovať a preferovať
realizáciu takých zaujímavých projektov, ktoré budú obsahovať výrazné prvky inovácií a
novátorstva.
Logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných investícií,
opatrenia
Vízia do roku 2025
Územie OZ V dlani Hrona je atraktívnym miestom pre život obyvateľov a návštevníkov,
ktoré disponuje ponukou oddychu a relaxu v príjemnom prostredí rieky Hron a jej okolí.
Zdravé a čisté prostredie, kvalitná bytová a občianska vybavenosť, dobudovaná
technická infraštruktúra, primeraná zdravotná a sociálna starostlivosť vytvárajúca
vhodné podmienky pre usadenie sa mladých rodín a dôstojný život ľudí v mikroregióne.
82
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ
Do roku 2017 vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov a atraktívne
územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného a kultúrneho bohatstva územia.
Strategická priorita 1 Obnova a rozvoj obcí
Strategická priorita 2 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Strategická priorita 3 Rozvoj kvality životného prostredia
Strategický priorita 1 Obnova a rozvoj obcí
Špecifický cieľ 1.1
Zvýšiť atraktivitu obcí
Špecifický cieľ 1.2
Skvalitniť podnikateľské prostredie
Strategická priorita 2 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Špecifický cieľ 2.1
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Špecifický cieľ 2.2
Rozvíjať a budovať identitu územia
Strategická priorita 3 Rozvoj kvality životného prostredia
Špecifický cieľ 3.1
Budovať environmentálnu infraštruktúru
Špecifický cieľ 3.2
Budovať protipovodňovú ochranu
V rámci špecifických cieľov vychádzajúcich z potrieb územie Občianskeho združenia
V dlani Hrona sú navrhnuté nasledovné priority a opatrenia:
Strategická priorita
Obnova a rozvoj obcí
Špecifický cieľ
Priorita
Opatrenie č.
1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí
1 Poskytovanie kvalitných verejných služieb
1.1.1 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3, kód
321)
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými
skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.
Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
Audit zdrojov i SWOT analýza poukazuje na nasledovné slabé stránky: nevyhovujúci
stav obecných budov a objektov spoločenského významu (kultúrne domy, domy
smútku, tržnice, športové prezliekarne, telocvične a pod.) ako i množstvo opustených
budov v zlom technickom stave, ktoré sú vlastníctvom obcí, zlý stav a absencia
viacúčelových športovísk a detských ihrísk. Zlý stav verejných rozhlasov. Nedostatky
v občianskej vybavenosti znižujú atraktivitu obcí a nevytvárajú vhodné podmienky
pre zotrvanie mladých ľudí a rodín v mikroregióne. Cieľom tohto opatrenia je
rekonštrukcia a modernizácia prvkov základného občianskeho vybavenia a zariadení
slúžiacich pre trávenie voľného času.
1.1.2 Regenerácia sídel (ROP SR, Os 4, kód 4.1)
Obce zaradené do pólov rastu.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
Navrhovaná intervencia cez toto opatrenie dopĺňa potrebu realizácie činností
špecifikovaných v ISRÚ v opatrení 1.1.1. Rieši potrebu realizácie aktivít smerujúcich
k zvýšeniu atraktivity obcí zaradených do pólov rastu.
1.1.3 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3, kód
321)
Obce nezaradené do pólov rastu
83
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Priorita
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Priorita
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Toto opatrenie pokrýva činnosti, ktoré nie sú zaradené cez Implementáciu Osi 4 PRV
SR 2007-2013. Opatrenie je reakciou na situáciu špecifikovanú v slabých stránkach
SWOT analýzy a to nevyhovujúci stav obecných budov a objektov spoločenského
významu (kultúrne domy, domy smútku, tržnice, športové prezliekarne, telocvične
a pod.).
2 Motivácia mladých ľudí a budovanie infraštruktúry voľného času
1.1.4 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3, kód
321)
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými
skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.
Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
Audit zdrojov, slabé stránky SWOT analýzy ako i problémová analýza poukazujú na
nedostatočnú infraštruktúru voľného času, predovšetkým nedostatok a zlý stav
detských a športových ihrísk, telocviční, absenciu multifunkčných športovísk
a ďalších priestorov vhodných na využitie voľného času. Problémová analýza odhalila
absentujúcu koordináciu športových a kultúrnych podujatí a nedostatočnú výstavbu
zariadení vhodných na trávenie voľného času. Nedostatky v oblasti infraštruktúry
voľného času znižujú atraktivitu obcí a nevytvárajú vhodné podmienky pre zotrvanie
mladých ľudí a rodín v mikroregióne. Cieľom tohto opatrenia je budovanie,
rekonštrukcia a modernizácia prvkov slúžiacich pre trávenie voľného času.
1.1.5 Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií (NSK VZN 4/2009, Opatrenie
2)
Miestna akčná skupina (MAS), ktorá predkladá žiadosť o poskytnutie dotácií
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na realizáciu inovatívnych projektov
pre konečných užívateľov z územia: občianske združenia, nadácie, záujmové
združenia, iniciatívy, podnikateľské subjekty.
Na území mikroregiónu existuje a pôsobí hustá sieť aktívnych spoločenských ,
kultúrnych a športových organizácií, ktorých pôsobenie je obmedzované
predovšetkým nedostatkom finančných prostriedkov. Cieľom tohto opatrenia je
podpora spoločenských podujatí v obciach a mikroregióne, jarmoky miestnych
remeselníkov, tvorivé dielne s ukážkami miestnych remesiel, podpora spolkov a ich
činnosti, podpora účasti na výstavách a pod.
1.1.6 Infraštruktúra vzdelávania (ROP SR, Os 1, kód 1.1)
Subjekty verejnej správy a subjekty súkromného sektora podľa znenia Programového
manuálu Regionálneho operačného programu 2007-2013.
Audit zdrojov a SWOT analýza odhalili zlý technický stav materských a základných
škôl na území mikroregiónu. Nedostatky v oblasti predškolských a školských
zariadení a priestorov vhodných pre trávenie voľného času, nevytvárajú vhodné
podmienky pre zotrvane mladých ľudí a rodín v mikroregióne. Cieľom tohto opatrenia
je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie materských a základných škôl, vrátane ich
zariadenia.
3 Zvyšovanie bezpečnosti v obciach
1.1.7 Regenerácia sídel (ROP SR, Os 4, kód 4.1)
Obce zaradené do pólov rastu, obce mimo pólov rastu.
Audit zdrojov mikroregiónu odhalil zlý stav verejného osvetlenia v obciach, čo
v mnohých prípadoch vedie ku klesajúce bezpečnosti v obciach. Spolu
s nevybudovaným kamerovým systémom dochádza v obciach k porušovaniu
verejného poriadku, zákonov a k poškodzovaniu obecného i súkromného majetku.
Prvým krokom k zvýšeniu bezpečnosti v obciach je dobudovanie a modernizácia
verejného osvetlenia.
1.1.8 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia (OP KaHR, Os 2, kód 2.2)
Subjekty podľa znenia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast.
Navrhovaná intervencia cez toto opatrenie dopĺňa potrebu realizácie činností
špecifikovaných v ISRÚ v opatrení 1.1.7. Rieši potrebu realizácie aktivít smerujúcich
k zvýšeniu bezpečnosti v obciach.
84
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Priorita
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Priorita
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Špecifický cieľ
Priorita
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
4 Rozvoj sociálnej a zdravotnej starostlivosti
1.1.9 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately (ROP SR, Os 2, kód 2.1)
Subjekty verejnej správy a subjekty súkromného sektora podľa znenia Programového
manuálu Regionálneho operačného programu 2007-2013.
Demografický vývoj obyvateľstva na území mikroregiónu poukazuje na početnú
skupinu obyvateľstva v poproduktívnom veku. Avšak v mikroregióne sa nachádza iba
jeden Domov sociálnych služieb s kapacitou 18 lôžok. Vzhľadom na trend
v demografickom vývoji obyvateľstva je potrebné zabezpečiť starostlivosť o prestárle
obyvateľstvo a zabezpečiť plnohodnotný a dôstojný život i tejto vekovej skupine.
Nedostatok a zlý technický stav zariadení zdravotníckej starostlivosti a tým zhoršená
dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo mikroregiónu.
5 Budovanie, modernizácia a rekonštrukcia verejnej infraštruktúry
1.1.10 Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322)
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými
skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.
Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
Audit dopravnej infraštruktúry a kvality obecných komunikácií a chodníkov odhalil
nevyhovujúci stav cestnej siete, chodníkov, lávok a mostov v mikroregióne.
Nekvalitných povrch komunikácií znižuje bezpečnosť premávky v obciach a zvyšuje
znečisťovanie ovzdušia tuhými časticami. Zlý stav a absencia chodníkov v niektorých
obciach znižujú bezpečnosť chodcov, ktorí namiesto chodníkov využívajú cestné
komunikácie. Cieľom opatrenia je rekonštrukcia a modernizácia miestnej
infraštruktúry v snahe zvýšiť bezpečnosť premávky v obciach ako i bezpečnosť
samotných chodcov.
1.1.11 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
(ROP, Os 5, kód 5.1)
Subjekty verejnej správy a subjekty súkromného sektora podľa znenia Programového
manuálu Regionálneho operačného programu 2007-2013.
Navrhovaná intervencia cez toto opatrenie dopĺňa potrebu realizácie činností
špecifikovaných v ISRÚ v opatrení 1.1.10. Rieši potrebu realizácie aktivít
smerujúcich
k posilneniu
vybavenosti
územia
prostredníctvom
rekonštrukcie, modernizácie a budovania ciest II. a III. triedy.
1.1.12 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd (OP ŽP, Os 1, kód 2)
Subjekty podľa znenia Operačného programu Životného prostredia.
Audit zdrojov územia, SWOT analýza a problémová analýza odhalili absenciu
kanalizácie v 23 obciach mikroregiónu. Dobudovanie tejto zložky verejnej
infraštruktúry vedie k zvýšeniu kvality života obyvateľov ale predovšetkým zvýšeniu
ochrany životného prostredia a ochrany vodných tokov nachádzajúcich sa v území
mikroregiónu.
1.2 Skvalitniť podnikateľské prostredie
6 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
1.2.1 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov (OP KaHR, Os 1, kód 1.2)
Subjekty podľa znenia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast.
Analýza územia odhalila nízky podiel pracovných miest priamo v obciach, napriek
relatívne dobrým podmienkam na podnikanie. Obce plánujú budovať na miestach,
ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú hnedé parky a tým vytvoriť nové pracovné miesta
priamo v obciach, prípadne v ich blízkosti.
Strategická priorita
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Špecifický cieľ
Priorita
Opatrenie č.
2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
1 Infraštruktúra cestovného ruchu
2.1.1 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť A (PRV SR, Os 3, kód
313)
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade
konečných prijímateľov – predkladateľov projektov podnikajúcich aj v oblasti
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
85
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Priorita
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej
prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.
Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje podiel tržieb/príjmov
z poľnohospodárskej prvovýroby nižší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10
lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.
Medzi silné stránky územia patria vhodné prírodné podmienky na realizáciu
prímestskej rekreácie, vidieckej turistiky a agroturistiky a blízkosť kúpeľných miest
Dudince, Santovka a Podhájska. Na druhej strane medzi slabé stránky patrí slabé
využívanie existujúceho prírodného potenciálu. Audit zdrojov odhalil vysoký počet
nevyužívaných budov v území mikroregiónu a súčasne nízky počet ubytovací
zariadení, agroturistických zariadení a rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj
turistických činností. Nedostatkom územia je nedobudovaná a neprepojená cyklotrasa,
absentujúce turistické chodníky, vínne cesty, slabé využite vodných plôch. Medzi
závažné nedostatky územia brzdiace využívanie existujúcich prvkov cestovného ruchu
a zvyšovaniu počtu návštevníkov zdržujúcich sa v území krátkodobo je absencia
verejných WC. Cieľom opatrenia je vytvoriť možnosti získania doplnkových zdrojov
príjmov pre miestne obyvateľstvo cez ubytovanie, ponuku miestnych špecialít
a budovanie služieb pre relaxáciu a aktívny oddych. Výhodná poloha územia
mikroregiónu a zdravé prírodné prostredie sú základnými predpokladmi pre tvorbu
vidieckeho cestovného ruchu.
2.1.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (OP KaHR, Os 3, kód
3.1)
Subjekty podľa znenia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast.
Potreba realizácie tohto opatrenia vyplýva z potreby vybudovania ubytovacích
zariadení z kapacitou nad 10 lôžok a komplexných relaxačných služieb. Cieľom tohto
opatrenia je zabezpečiť komplexnosť poskytovaných služieb vidieckeho cestovného
ruchu s celoročným využitím a zabezpečiť dostatok ubytovacích zariadení.
2.1.3 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (PRV SR, Os 3,
kód 311)
Právnické osoby a fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania
Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel
ročných
tržieb/príjmov
z poľnohospodárskej
prvovýroby
na
celkových
tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie predstavuje minimálne 30
%.
Koneční prijímatelia - predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej
prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP
(projektu). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
Toto opatrenie pokrýva činnosti, ktoré nie sú zaradené cez Implementáciu Osi 4 PRV
SR, predovšetkým podpora podnikateľov pri získavaní certifikácie výrobkov.
2.1.4 Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322)
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými
skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.
Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
V rámci slabých stránok SWOT analýzy je evidentný zlý stav chodníkov, lávok,
autobusových zastávok, turistických chodníkov s oddychovými miestami a oddychové
miesta pri Hrone v území prípadne ich úplná absencia. Rovnako neudržiavané
verejné priestranstvá a parky a nedobudované cyklotrasy vytvárajú potrebu
intervencie v rámci tohto opatrenia. Cieľom tohto opatrenia je vybudovanie
komplexnej infraštruktúry cestovného ruchu a zveľadenie obcí.
2 Propagácia územia
2.1.5 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť B (PRV SR, Os 3, kód
313)
Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného
ruchu.
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu budú definovaní vo Výzve na
implementáciu stratégie, ktorú zverejní príslušná MAS a to v súlade s Integrovanou
stratégiou rozvoja územia MAS spolu s konečnými prijímateľmi (oprávnenými
žiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto opatrenia.
86
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Špecifický cieľ
Priorita
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Nedostatočná propagácia územia jeho
kultúrneho, prírodného a historického
potenciálu je jednou zo slabých stránok územia odhalených SWOT analýzou.
V súvislosti s perspektívou tvorby vidieckeho cestovného ruchu a zviditeľnenie
potenciálu územia je potrebné zaviesť a využívať efektívne formy marketingu.
2.2 Rozvíjať a budovať identitu územia
3 Rozvoj a budovanie identity územia
2.2.1 Vzdelávanie a informovanie (PRV SR, Os 3, kód 3.3)
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania
vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejnoprávne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory,
štátne podniky). Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu budú definovaní vo
Výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja
vidieka SR 2007 -2013 (projektov) v rámci implementácie Integrovanej stratégie
rozvoja územia.
Potreba opatrenia vyplýva z nutnosti budovania kapacít pre naštartovanie aktivít
v rámci vidieckeho cestovného ruchu a potreby vybudovania turisticko-informačných
kancelárií v jednotlivých obciach. Cieľom opatrenia je skvalitniť ľudský potenciál
a vytvoriť podmienky pre efektívne riadenie rozvoja územia.
2.2.2 Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií (NSK VZN 4/2009, Opatrenie
2)
Miestna akčná skupina (MAS), ktorá predkladá žiadosť o poskytnutie dotácií
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na realizáciu inovatívnych projektov
pre konečných užívateľov z územia: občianske združenia, nadácie, záujmové
združenia, iniciatívy, podnikateľské subjekty.
Na území mikroregiónu existuje a pôsobí hustá sieť aktívnych spoločenských ,
kultúrnych a športových organizácií, ktorých pôsobenie je obmedzované
predovšetkým nedostatkom finančných prostriedkov. Cieľom tohto opatrenia je
podpora spoločenských podujatí v obciach a mikroregióne, jarmoky miestnych
remeselníkov, tvorivé dielne s ukážkami miestnych remesiel, podpora spolkov a ich
činnosti, podpora účasti na výstavách a pod.
2.2.3 Zachráňme kultúrne pamiatky NSK (NSK VZN 3/2010)
Pod pojmom „žiadateľ“ sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ, ktorá je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len
„kultúrna
pamiatka“), alebo nájomcom kultúrnej pamiatky na 50 a viac rokov, a ktorá má sídlo
alebo trvalý pobyt na území NSK.
V rámci auditu zdrojov a silných stránok SWOT analýzy je poukázané na bohatú
históriu územie prezentovanú sakrálnymi objektmi a objektmi historického významu.
Cieľom tohto opatrenia je obnova národných kultúrnych pamiatok na území
mikroregiónu a budovanie identity územia prostredníctvom histórie.
Strategická priorita
Rozvoj kvality životného prostredia
Špecifický cieľ
Priorita
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
3.1 Budovať environmentálnu infraštruktúru
1 Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia environmentálnej infraštruktúry
3.1.1 Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322)
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými
skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.
Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
Audit zdrojov územia, SWOT analýza a problémová analýza odhalili absenciu
kanalizácie v 23 obciach mikroregiónu. Dobudovanie tejto zložky verejnej
infraštruktúry vedie k zvýšeniu kvality života obyvateľov ale predovšetkým
k zvýšeniu ochrany životného prostredia a ochrany vodných tokov nachádzajúcich sa
v území mikroregiónu.
3.1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd (OP ŽP, Os 1, kód 2)
Subjekty podľa znenia Operačného programu Životného prostredia.
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Navrhovaná intervencia cez toto opatrenie dopĺňa potrebu
environmentálnej infraštruktúry špecifikovanej v ISRÚ v opatrení 3.1.1.
budovania
87
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Špecifický cieľ
Priorita
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
3.2 Budovať protipovodňovú ochranu
2 Protipovodňová ochrana
3.2.1 Ochrana pred povodňami (OP ŽP, Os 2)
Subjekty podľa znenia Operačného programu Životného prostredia.
Problémová analýza mikroregiónu odhalila ohrozenie územia vysokou hladinou
spodných vôd ako i povrchovými vodami. Ohrozovanie majetku občanov a obce je
predovšetkým povrchovými vodami, mimo vodných tokov. Toto ohrozenie je do
značnej miery spôsobené nefunkčnosťou jarkov pred domami, ktorá spôsobená ich
dlhodobým využívaním ale predovšetkým vplyvom samotných občanov, ktorí svojimi
neuváženými úpravami zabránili ich priechodnosti. Preto je v mnohých obciach
potrebná úprava týchto jarkov ako i ďalšie úpravy územia spadajúce pod preventívne
ochranné opatrenia. Cieľom tohto opatrenia sú preventívne opatrenia na ochranu pred
povodňami viazané na vodné toky, preventívne opatrenia na ochranu pred vodnou
eróziou v katastroch obcí, realizované mimo vodných tokov.
Prierezové opatrenia ISRÚ Občianskeho združenia V dlani Hrona
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
Opatrenie č.
Konečný prijímateľ
(žiadateľ):
Odôvodnenie
výberu opatrenia:
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, Os 4, kód 421)
Miestna akčná skupina, ktorej bol udelený štatút miestnej akčnej skupiny
Príležitosti SWOT analýzy na základe doterajších skúseností členov OZ V dlani
Hrona avizujú potrebu budovania kapacít pre lepšie manažovanie skúseností
realizácie integrovaného rozvoja v iných územiach v rámci SR i krajín EÚ. Keďže
územie mikroregiónu disponuje prírodným, kultúrnym a historickým potenciálom
vhodným pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, má záujem o výmenu skúseností
v tejto oblasti. Združenie plánuje realizovať jeden projekt národnej spolupráce
v období 2014-2015 a jeden projekt nadnárodnej spolupráce v rokoch 2013-2014.
Projekty národnej spolupráce plánuje združenie zamerať predovšetkým smerom
k budovaniu vínnej cesty a podpore vinohradníctva ako i dobudovaniu cyklotrasy a jej
prepojeniu s okolitými cyklotrasami a prepojeniu širšieho územia. Národná
i nadnárodná spolupráca bude zameraná i na podporu prezentovania tradičných jedál,
tradícií, kultúry a remesiel ľudí žijúcich v mikroregióne. V prípade projektov
cezhraničnej spolupráce sa obce mikroregiónu zamerajú na prehlbovanie a utužovanie
už existujúci vzťahov s partnerskými obcami z Maďarska ako i budovanie nových
vzťahov s novými partnermi.
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR, Os 4, kód 431)
Občianske združenie V dlani Hrona
Cieľom tohto opatrenia je tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu prístupu Leader
v mikroregióne a to cez možnosť efektívnej implementácie ISRÚ Občianskeho
združenia V dlani Hrona a rozvíjania zručností v oblasti lokálneho manažmentu.
Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia je uvedený v Prílohe č.3.
4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader
Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi
4 Leader na ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia, reflexia súboru vybraných
opatrení osi 3 PRV na situáciu v území (audit zdrojov), analýzy a strategický rámec
Integrovanej stratégie rozvoja územia, riešenie problémov daného územia súborom
vybraných opatrení osi 3 PRV a podpora jeho rozvoja podľa skutočných potrieb
Prostredníctvom osi 4 vo väzba na strategický cieľ a špecifické ciele Integrovanej stratégie
rozvoja územia OZ V dlani Hrona sa budú implementovať vybrané opatrenia
s nasledovnými aktivitami:
88
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
V rámci Špecifického cieľa 1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí ide tieto konkrétne opatrenia:
Strategická priorita 1 Obnova rozvoj obcí
Špecifický cieľ 1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí
Priorita 1 Poskytovanie kvalitných verejných služieb
Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3,
kód 321)
Oprávnené činnosti:
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk a športových ihrísk, tržníc,
autobusových zastávok, obecných rozhlasov,
 rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (obecný úrad, domu
smútku, kultúrny dom) a objektov spoločenského významu vrátane ich okolia
a zriadenia pripojenia na internet.
Reflexia na situáciu v území: Audit zdrojov i SWOT analýza poukazuje na nasledovné
slabé stránky: nevyhovujúci stav obecných budov a objektov spoločenského významu
(kultúrne domy, domy smútku, tržnice, športové prezliekarne, telocvične a pod.) ako
i množstvo opustených budov v zlom technickom stave, ktoré sú vlastníctvom obcí, zlý
stav a absencia viacúčelových športovísk a detských ihrísk. Zlý stav verejných rozhlasov.
Nedostatky v občianskej vybavenosti znižujú atraktivitu obcí a nevytvárajú vhodné
podmienky pre zotrvanie mladých ľudí a rodín v mikroregióne.
Cieľom tohto opatrenia je rekonštrukcia a modernizácia prvkov základného občianskeho
vybavenia a zariadení slúžiacich pre trávenie voľného času
Strategická priorita 1 Obnova rozvoj obcí
Špecifický cieľ 1.1 Zvýšiť a atraktivitu obcí
Priorita 2 Motivácia mladých ľudí a budovanie infraštruktúry voľného času
Opatrenie 1.1.4 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3,
kód 321)
Oprávnené činnosti:
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových
multifunkčných športovísk,
 rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov spoločenského významu,
 investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity.
ihrísk,
Reflexia na situáciu v území: Audit zdrojov, slabé stránky SWOT analýzy ako
i problémová analýza poukazujú na nedostatočnú infraštruktúru voľného času,
predovšetkým nedostatok a zlý stav detských a športových ihrísk, telocviční, absenciu
multifunkčných športovísk a ďalších priestorov vhodných na využitie voľného času.
89
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Problémová analýza odhalila absentujúcu koordináciu športových a kultúrnych podujatí
a nedostatočnú výstavbu zariadení vhodných na trávenie voľného času. Nedostatky
v oblasti infraštruktúry voľného času znižujú atraktivitu obcí a nevytvárajú vhodné
podmienky pre zotrvanie mladých ľudí a rodín v mikroregióne.
Cieľom tohto opatrenia je budovanie, rekonštrukcia a modernizácia prvkov slúžiacich pre
trávenie voľného času.
Strategická priorita 1 Obnova rozvoj obcí
Špecifický cieľ 1.1 Zvýšiť a atraktivitu obcí
Priorita 5 Budovanie, modernizácia a rekonštrukcia verejnej infraštruktúry
Opatrenie 1.1.10 Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322)
Oprávnené činnosti:
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov, kanalizácie (vrátane ČOV –
zákon 442/2002 Z.z., § 2, ods. b),
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia.
Reflexia na situáciu v území: Audit dopravnej infraštruktúry a kvality obecných
komunikácií a chodníkov odhalil nevyhovujúci stav cestnej siete, chodníkov, lávok
a mostov v mikroregióne. Nekvalitných povrch komunikácií znižuje bezpečnosť premávky
v obciach a zvyšuje znečisťovanie ovzdušia tuhými časticami. Zlý stav a absencia
chodníkov v niektorých obciach znižujú bezpečnosť chodcov, ktorí namiesto chodníkov
využívajú cestné komunikácie.
Cieľom opatrenia je rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry v snahe zvýšiť
bezpečnosť premávky v obciach ako i bezpečnosť samotných chodcov.
Nižšie uvedené opatrenia osi 3 PRV, implementované prostredníctvom osi 4, sa budú
implementovať v nadväznosti na Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu.
Strategická priorita 2 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Priorita 1 Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie 2.1.1 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť A (PRV SR, Os 3,
kód 313)
Oprávnené činnosti:
 rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou
maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia
a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet,
90
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
 prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov
na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok –
stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane
zriadenia pripojenia na internet,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane
prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických,
vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych
zariadení;
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna,
krb, bazén a pod.).
Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske
siete a úpravy v rámci areálu.
Reflexia na situáciu v území: Medzi silné stránky územia patria vhodné prírodné
podmienky na realizáciu prímestskej rekreácie, vidieckej turistiky a agroturistiky
a blízkosť kúpeľných miest Dudince, Santovka a Podhájska. Na druhej strane medzi slabé
stránky patrí slabé využívanie existujúceho prírodného potenciálu. Audit zdrojov odhalil
vysoký počet nevyužívaných budov v území mikroregiónu a súčasne nízky počet
ubytovací zariadení, agroturistických zariadení a rekondičných objektov slúžiacich na
rozvoj turistických činností. Nedostatkom územia je nedobudovaná a neprepojená
cyklotrasa, absentujúce turistické chodníky, vínne cesty, slabé využite vodných plôch.
Medzi závažné nedostatky územia brzdiace využívanie existujúcich prvkov cestovného
ruchu a zvyšovaniu počtu návštevníkov zdržujúcich sa v území krátkodobo je aj absencia
verejných WC.
Cieľom opatrenia je vytvoriť možnosti získania doplnkových zdrojov príjmov pre miestne
obyvateľstvo cez ubytovanie, ponuku miestnych špecialít a budovanie služieb pre relaxáciu
a aktívny oddych. Výhodná poloha územia mikroregiónu a zdravé prírodné prostredie sú
základnými predpokladmi pre tvorbu vidieckeho cestovného ruchu.
Strategická priorita 2 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Priorita 1 Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie 2.1.3 Diverzifikácia smerom k nepodnikateľským činnostiam (PRV SR, Os 3,
kód 311)
Oprávnené činnosti:
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení
s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného
vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet,
 rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj
pôvodný účel) na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné
91
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane
zriadenia pripojenia na internet,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov (pri
rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií
a zariadení.
Reflexia na situáciu v území: Toto opatrenie pokrýva činnosti, ktoré nie sú zaradené cez
Implementáciu Osi 4 PRV SR.
Strategická priorita 2 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Priorita 1 Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie 2.1.4 Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322)
Oprávnené činnosti:
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej infraštruktúry
(dopravná infraštruktúra, vodohospodárska infraštruktúra a ďalšia technická
infraštruktúra),
 zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá a parky).
Reflexia na situáciu v území: V rámci slabých stránok SWOT analýzy je evidentný zlý stav
chodníkov, lávok, autobusových zastávok, turistických chodníkov s oddychovými
miestami a oddychové miesta pri Hrone v území prípadne ich úplná absencia. Rovnako
neudržiavané verejné priestranstvá a parky a nedobudované cyklotrasy vytvárajú potrebu
intervencie v rámci tohto opatrenia.
Cieľom tohto opatrenia je vybudovanie komplexnej infraštruktúry cestovného ruchu
a zveľadenie obcí.
Strategická priorita 2 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Priorita 2 Propagácia územia
Opatrenie 2.1.5 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť B (PRV SR, Os 3,
kód 313)
Oprávnené činnosti:
 marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu
Reflexia na situáciu v území: Nedostatočná propagácia územia jeho kultúrneho,
prírodného a historického potenciálu je jednou zo slabých stránok územia odhalených
SWOT analýzou. V súvislosti s perspektívou tvorby vidieckeho cestovného ruchu
92
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
a zviditeľnenie potenciálu územia je potrebné zaviesť a využívať efektívne formy
marketingu.
Cieľom tohto opatrenia je propagácia územia s perspektívou tvorby vidieckeho cestovného
ruchu a zviditeľnenia potenciálu územia využívaním efektívnych foriem marketingu.
Strategická priorita 2 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Špecifický cieľ 2.2 Rozvíjať a budovať identitu územia
Priorita 3 Rozvoj a budovanie identity
Opatrenie 2.2.1 Vzdelávanie a informovanie (PRV SR, Os 3, kód 3.3)
Oprávnené činnosti:
 všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi
opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR,
 vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy
(obce, mestá a ich združenia a občianske združenia),
 formy informačných aktivít.
Reflexia na situáciu v území: Potreba opatrenia vyplýva z nutnosti budovania kapacít pre
naštartovanie aktivít v rámci vidieckeho cestovného ruchu a potreby vybudovania
turisticko-informačných kancelárií v jednotlivých obciach.
Cieľom opatrenia je skvalitniť ľudský potenciál a vytvoriť podmienky pre efektívne
riadenie rozvoja územia.
Nižšie uvedené opatrenia osi 3 PRV, implementované prostredníctvom osi 4, sa budú
implementovať v nadväznosti na Špecifický cieľ 3.1 Budovať environmentálnu
infraštruktúru.
Strategická priorita 3 Rozvoj kvality životného prostredia
Špecifický cieľ 3.1 Budovať environmentálnu infraštruktúru
Priorita 1 Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie 3.1.1 Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322)
Oprávnené činnosti:
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov, kanalizácie (vrátane ČOV –
zákon 442/2002 Z.z., § 2, ods. b)
Reflexia na situáciu v území: Audit zdrojov územia, SWOT analýza a problémová analýza
odhalili absenciu kanalizácie v 23 obciach mikroregiónu. Dobudovanie tejto zložky
verejnej infraštruktúry vedie k zvýšeniu kvality života obyvateľov ale predovšetkým
k zvýšeniu ochrany životného prostredia a ochrany vodných tokov nachádzajúcich sa
v území mikroregiónu.
93
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Cieľom realizácie tohto opatrenia je dobudovanie, ktoré vedie k zvýšeniu kvality života
obyvateľov a k zvýšeniu ochrany životného prostredia.
V rámci akčného plánu je zaradené i prierezové opatrenie osi 4: a to Opatrenie 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, Os 4, kód 421), kde sú oprávnené činnosti:
 spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch,
 ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného partnerstva,
 budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji
vidieka (napr. spoločné publikácie, twinningové podujatia – výmenné programy pre
zamestnancov a manažment MAS, spoločná alebo koordinovaná práca).
Spolu s ním v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona je zaradené i opatrenie 4.3 Chod miestnej
akčnej skupiny (PRV SR, Os 4, kód 431), v ktorom sú oprávnené všetky činnosti, ktoré sú
v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ:
 školenia manažmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie,
 štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie,
 publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii,
 prevádzková činnosť,
 administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, administratívna
kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov
a ich schválenie, kontrola realizácie projektov,
 zber informácií pre monitoring a hodnotenie,
 vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov,
 semináre, školenia pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí
a zručností pri vykonávaní stratégie.
Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013, implementované prostredníctvom
osi 4 Leader tvoria Prílohu č.4.
4.3 Finančný plán
Spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (činnosti,
projekty, ktoré nie sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013)
z dodatočných zdrojov – ostatné verejné zdroje (VÚC a iné verejné zdroje) a ostatné
zdroje
Princípom integrovanej stratégie je skutočnosť, že plánované ciele je možné dosiahnuť s
využitím všetkých dostupných doplnkových zdrojov. To znamená, že stanovené špecifické
ciele sa budú napĺňať realizáciou projektov, pre ktoré budú priebežne vyhľadávané
aktuálne zdroje podľa aktuálnych možností: štrukturálne fondy, fondy cezhraničných
programov, granty jednotlivých rezortných Ministerstiev, rôzne nadačné granty, štátne
dotácie, rozpočtové zdroje samospráv aj súkromné zdroje podnikateľských subjektov a
neziskových organizácií. Finančné čiastky využité z uvedených zdrojov nie je možné
94
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
jednoznačne a presne vyčísliť, nepoznáme totiž ešte všetky zdroje a ich podmienky, ktoré
ešte len môžu byť prístupné v strednodobom horizonte.
V rokoch 2012 až 2017 sa OZ V dlani Hrona bude uchádzať o dotáciu z rozpočtu
Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného
nariadenia NSK č. 4/2009, podľa ktorého môže v prípade schválenia získať 33000,- EUR
ročne na implementáciu vybraných opatrení stratégie.
Finančný plán Integrovanej stratégie rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
vychádza z reálnych potrieb intervencií do vybraných opatrení PRV SR. Stanovenie výšky
alokácií na jednotlivé opatrenia nadväzuje na akčný plán integrovanej stratégie, pričom
vychádza z výšky možných objemov stanovených Usmernením pre administráciu osi 4
Leader vydanom MPaRV SR v roku 2011.
Výška oprávnených výdavkov pre jednotlivé opatrenia z osi 3 je rozpočítaná z maximálnej
výšky podpory MAS v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja
územia. Tabuľka 41 uvádza rozdelenie finančných prostriedkov na vybrané opatrenia osi 3
PRV podľa špecifických cieľov a tabuľka 42 prezentuje potrebu financií pre prierezové
opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.
Popis miery spolufinancovania a vnútorných limitov výšky oprávnených výdavkov je
uvedený nižšie.
Tabuľka 42 Rozdelenie finančných prostriedkov na vybrané osi 3 ISRÚ
Opatrenie
Rozsah podpory
na 1 projekt
v EUR
Spolufinancovanie
užívateľom
Finančný plán v EUR
Z toho
Celkový
Os 4
Ostatné
rozpočet
Leader
zdroje
Špecifický cieľ 1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí
1.1.1 Základné služby pre
ekonomiku a vidiecke
3 300 – 100 000
0%
3 906 733
1 326 017
obyvateľstvo
1.1.4 Základné služby pre
ekonomiku a vidiecke
3 300 – 100 000
0%
674 000
337 150
obyvateľstvo
1.1.10 Obnova a rozvoj
3 300 – 70 000
0%
1 800 000
909 500
dedín
Spolu špecifický cieľ 1.1
6 380 733
2 572 667
Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
2.1.1 Podpora činností
v oblasti cestovného ruchu – 2 600 – 100 000
50 %
395 000
197 500
Časť A
2.1.4 Obnova a rozvoj dedín
3 300 – 70 000
0%
1 547 500
689 625
2.1.5 Podpora činností
v oblasti cestovného ruchu –
1 500 – 20 000
0%
80 000
76 000
Časť B
Spolu špecifický cieľ 2.1
2 049 500
963 125
Špecifický cieľ 2.2 Rozvíjať a budovať identitu územia
2.2.1 Vzdelávanie
3 000 – 15 000
0%
47 125
45 000
a informovanie
Spolu špecifický cieľ 2.2
47 125
45 000
Špecifický cieľ 3.1 Budovanie environmentálnej infraštruktúry
3.1.1 Obnova a rozvoj dedín
3 300 – 70 000
0%
320 000
175 000
Spolu špecifický cieľ 3.1
320 000
175 000
Stratégia celkom
8 797 358
3 755 792
2 580 716
336 850
890 500
3 808 066
197 500
884 875
4 000
1 086 375
2 125
2 125
145 000
145 000
5 041 566
95
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Popis miery spolufinancovania a vnútorných limitov výšky oprávnených výdavkov
(tabuľka 42) pre jednotlivé opatrenia je nasledovný:
Špecifický cieľ 1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí
Priorita 1 Poskytovanie kvalitných verejných služieb
Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3,
kód 321)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 1.1.1 je 1 326 017 €, čo predstavuje
100 % oprávnených výdavkov na podporu 34 projektov pri uplatnení maximálnej výšky
podpory na 1 projekt vo výške 100 000 €. Na toto opatrenie sú z verejných zdrojov
alokované na základe VZN NSK 4/2009 (Opatrenie 1 Obnova a rozvoj obcí) finančné
prostriedky vo výške 25 000 € z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Celkový
rozpočet Opatrenia 1.1.1 tvorí 3 906 733 €. Potreba realizácie aktivít smerujúcich
k zvýšeniu atraktivity obcí je doplnená Opatrením 1.1.2 Regenerácia sídel a finančných
prostriedkov ROP SR, Os 4, kód 4.1.
Špecifický cieľ 1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí
Prioritou 2 Motivácia mladých ľudí a budovanie infraštruktúry voľného času
Opatrenie 1.1.4 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3,
kód 321)
Priorita 2 je napĺňaná Opatrením 1.1.4 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo. Alokovaná čiastka z verejných zdrojov na realizáciu 18 projektov, pri
uplatnení maximálnej výšky podpory na 1 projekt v hodnote 100 000 €, predstavuje
hodnotu 337 150 €. Na toto opatrenie sú z verejných zdrojov alokované na základe VZN
NSK 4/2009 (Opatrenie 1 Obnova a rozvoj obcí) finančné prostriedky vo výške 35 000 €
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Potreba naplnenia priority 2 je podporená
z ďalších verejných zdrojov – NSK VZN 4/2009 (Opatrenie 2 Rozvoj vidieckej
spoločnosti a podpora tradícií) sumou 50 000 € a ROP SR, Os 1, kód 1.1.
Špecifický cieľ 1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí
Priorita 5 Budovanie, modernizácia a rekonštrukcia verejnej infraštruktúry
Opatrenie 1.1.10 Obnova a rozvoj dedín (PRV SR, Os 3, kód 322)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 1.1.10 je 909 500 €, čo predstavuje
100 % oprávnených výdavkov na podporu 23 projektov pri uplatnení maximálnej výšky
podpory na 1 projekt vo výške 70 000 €. Na toto opatrenie sú z verejných zdrojov
alokované na základe VZN NSK 4/2009 (Opatrenie 1 Obnova a rozvoj obcí) finančné
prostriedky vo výške 15 000 € z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Potreba
realizácie aktivít smerujúcich k naplneniu priority 5 je doplnená opatrením 1.1.11
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (ROP, Os 5, kód
5.1) a opatrením 1.1.12 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd (OP ŽP, Os
1, kód 2)
96
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Priorita 1 Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie 2.1.1 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť A (PRV SR, Os 3,
kód 313)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 2.1.1 je stanovená na 197 500 €, čo
predstavuje výšku podpory pre konečných užívateľov na úrovní maximálne 50 %.
Odvíjajúc sa od maximálnej výšky oprávnených výdavkov na jeden projekt (100 000 €),
uvedených 50 % predstavuje podporu 6 projektov. Miera spolufinancovania vo finančnom
vyjadrení predstavuje 197 500 € zo súkromných zdrojov – zo strany konečných
prijímateľov pomoci. Celkový rozpočet Opatrenia 2.1.1 predstavuje 395 000 €.
Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Priorita 1 Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie 2.1.4 Obnova a rozvoj dedín PRV SR, Os 3, kód 322)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 2.1.4 je 689 625 €, čo predstavuje
100 % oprávnených výdavkov na podporu 22 projektov pri uplatnení maximálnej výšky
podpory na 1 projekt vo výške 70 000 €. Na toto opatrenie sú z verejných zdrojov
alokované na základe VZN NSK 4/2009 (Opatrenie 1 Obnova a rozvoj obcí) finančné
prostriedky vo výške 25 000 € z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Špecifický cieľ 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Priorita 1 Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie 2.1.5 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť B (PRV SR, Os 3,
kód 313)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 2.1.5 je 76 000 €, čo predstavuje
100 % oprávnených výdavkov na podporu 7 projektov pri uplatnení maximálnej výšky
podpory na 1 projekt vo výške 20 000 €. Celkové náklady alokované z verejných zdrojov,
určené k naplneniu špecifického cieľa 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu predstavujú spolu 963 125 €.
Špecifický cieľ 2.2 Rozvíjať a budovať identitu územia
Priorita 3 Rozvoj a budovanie identity územia
Opatrenie 2.2.1 Vzdelávanie a informovanie
Priorita 3 je napĺňaná prostredníctvom Opatrenia 2.2.1 Vzdelávanie a informovanie.
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov na realizáciu 3 projektov, pri uplatnení maximálnej
výšky podpory na 1 projekt vo výške 15 000 €, predstavuje hodnotu 45 000 €.
Špecifický cieľ 3.1 Budovať environmentálnu infraštruktúru
Priorita 1 Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie 3.1.1 Obnova a rozvoj dedín
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 3.1.1 je 175 000 €, čo predstavuje
100 % oprávnených výdavkov na podporu 4 projektov pri uplatnení maximálnej výšky
podpory na 1 projekt vo výške 70 000 €.
97
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Výška oprávnených výdavkov na opatrenia osi 4 PRV, uvedená v tabuľke 43, je
kalkulovaná samostatne. Výška oprávnených výdavkov pre Opatrenie 4.2 Vykonávanie
projektov spolupráce je 80 000 €. Opatrenie 4.2 je prierezovým opatrením integrovanej
stratégie. Oprávnené výdavky z verejných zdrojov pre toto opatrenie predstavujú 100 %.
Celková výška finančných prostriedkov v prípade OZ V dlani Hrona je plánovaná na
realizáciu jedného národného projektu a jedného nadnárodného projektu s partnermi.
Z maximálnej výšky prostriedkov v Opatrení 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny, určených
Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, plánuje občianske združenie V dlani Hrona
využiť pre pokrytie oprávnených výdavkov finančné prostriedky vo výške 361 000 €,
z toho 288 800 € na prevádzku a administratívnu činnosť MAS a 72 200 € na budovanie
zručností a schopností MAS. Výdavky na chod miestnej akčnej skupiny vo výške 19 000 €
budú hradené z iných zdrojov (členské príspevky, obecné zdroje).
Tabuľka 43 Finančný plán opatrení osi 4 PRV
Opatrenia Osi 4 PRV
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
Spolu rozpočet na
opatrenie v €
80 000
380 000
Výška podpory
z PRV SR v €
80 000
361 000
Iné zdroje v
€
0
19 000
Celkový rozpočet na úrovni oprávnených výdavkov pre realizáciu integrovanej stratégie
rozvoja územia je 8 797 358 €. Občianske združenie V dlani Hrona požaduje na realizáciu
ISRÚ sumu 3 755 792 € (vybrané opatrenia osi 3) a 361 000 € na Opatrenie 4.3 Chod
miestnej akčnej skupiny.
Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV SR 2007 – 2013 je uvedený
v Prílohe č.5
4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec
Zostavte plán monitoringu (vyplňte tabuľku: Dodatočné monitorovacie ukazovatele)
Pre potreby zabezpečenia monitorovania a hodnotenia integrovanej stratégie boli zostavené
monitorovacie a hodnotiace ukazovatele na úrovni strategického cieľa, špecifických cieľov
a opatrení.
Z časovej frekvencie monitorovania výstupov, výsledkov a dopadov na jednotlivých
úrovniach sa bude sledovať hodnotenie strategického cieľa na konci roku 2017, hodnotenie
špecifických cieľov sa bude sledovať raz ročne a monitorovacie ukazovatele sa budú
monitorovať pri každej žiadosti príjemcov o platbu.
98
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 44 Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Strategický cieľ:
Do roku 2017
vytvoriť kvalitné
vidiecke
prostredie pre
domácich
obyvateľov
a atraktívne
územie pre
návštevníkov, pri
zachovaní
prírodného
a kultúrneho
bohatstva územia.
Špecifický cieľ
1.1:
Zvýšiť atraktivitu
obcí
Špecifický cieľ
1.2:
Skvalitniť
podnikateľské
prostredie
Špecifický cieľ
2.1:
Vytvoriť
podmienky pre
rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet obyvateľov
Východiskový
stav
15 348
Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2017
Spôsob
overovania
a získavania
údajov,
frekvencia
zberu
15 500
Štatistický
úrad SR,
Krajská
správa Nitra
1x ročne
obecné
štatistiky
k 31.12
Počet uskutočnených nových aktivít
0
77
Počet nových podnikateľských
priestorov
0
1
Počet novovytvorených lôžok
v ubytovacích zariadeniach (ks)
0
0
Špecifický cieľ
2.2:
Rozvíjať
a budovať
identitu územia
Počet inovatívnych projektov (ks)
0
3
Špecifický cieľ
3.1:
Budovať
environmentálnu
infraštruktúru
Počet realizovaných projektov (ks)
0
3
Špecifický cieľ
3.2:
Budovať
protipovodňovú
Počet realizovaných projektov (ks)
0
2
RO/SORO na
základe
Zákona
o slobodnom
prístupe
k informáciám
1 x ročne
PPA na
základe
Zákona
o slobodnom
prístupe
k informáciám
1 x ročne
Štatistický
úrad SR,
Krajská
správa Nitra
1 x ročne
RO/SORO na
základe
Zákona
o slobodnom
prístupe
k informáciám
1 x ročne
RO/SORO na
základe
Zákona
o slobodnom
prístupe
k informáciám
1 x ročne
RO/SORO na
základe
Zákona
o slobodnom
99
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
ochranu
Opatrenie 1.1.1:
Základné služby
pre ekonomiku
a vidiecke
obyvateľstvo
Opatrenie 1.1.4:
Základné služby
pre ekonomiku
a vidiecke
obyvateľstvo
Opatrenie 1.1.10:
Obnova a rozvoj
dedín
prístupe
k informáciám
1 x ročne
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných tržníc (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných autobusových
zastávok (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných obecných
rozhlasov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných obecných
úradov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných kultúrnych
domov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných domov smútku
(ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných amfiteátrov
(ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných hasičských
zbrojníc (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných telocviční (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných športových
prezliekarní (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných detských ihrísk
(ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných športových
ihrísk (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
multifunkčných športovísk (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných miestnych ciest
(ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných lávok (ks)
0
3
0
4
0
4
0
6
0
4
0
9
0
1
0
3
0
1
0
3
0
10
0
1
0
4
0
9
0
2
Zber údajov od
príjemcov
finančnej
pomoci pri
predložení
každej ŽoP
(monitorovacie
správy)
Zber údajov od
príjemcov
finančnej
pomoci pri
predložení
každej ŽoP
(monitorovacie
správy)
Zber údajov od
príjemcov
finančnej
pomoci pri
predložení
každej ŽoP
(monitorovacie
100
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných mostov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných chodníkov (ks)
Počet prestavaných a/alebo
pristavaných častí rodinných domov
a ďalších nevyužitých objektov do
10 základných lôžok (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných relaxačných
zariadení (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných a
zmodernizovaných verejných
priestranstiev (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných parkov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných cyklotrás (ks)
Počet vytvorených propagačných
materiálov (ks)
správy)
0
1
0
12
0
1
0
5
0
15
0
4
0
7
0
7
Počet uskutočnených prezentácií na
veľtrhoch a výstavách (ks)
0
1
Opatrenie 2.2.1:
Vzdelávanie
a informovanie
Počet informačných aktivít (ks)
0
3
Opatrenie 3.1.1:
Obnova a rozvoj
dedín
Počet vybudovaných ČOV (ks)
0
3
Opatrenie 2.1.1:
Podpora činností
v oblasti
cestovného ruchu
– Časť A
Opatrenie 2.1.4:
Obnova a rozvoj
dedín
Opatrenie 2.1.5:
Podpora činností
v oblasti
cestovného ruchu
– Časť B
Zber údajov od
príjemcov
finančnej
pomoci pri
predložení
každej ŽoP
(monitorovacie
správy)
Zber údajov od
príjemcov
finančnej
pomoci pri
predložení
každej ŽoP
(monitorovacie
správy)
Zber údajov od
príjemcov
finančnej
pomoci pri
predložení
každej ŽoP
(monitorovacie
správy)
Zber údajov od
príjemcov
finančnej
pomoci pri
predložení
každej ŽoP
(monitorovacie
správy)
Zber údajov od
príjemcov
finančnej
pomoci pri
predložení
každej ŽoP
(monitorovacie
správy)
Okrem dodatočných monitorovacích ukazovateľov OZ V dlani Hrona sleduje aj povinné
monitorovacie ukazovatele za os 4 Leader a povinné ukazovatele za opatrenia osi 3
Programu rozvoja vidieka 2007-2013, implementované prostredníctvo osi 4 Leader
(tabuľka 45 a tabuľka 46).
101
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 45 Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader
Kód opatrenia: 41
Kód opatrenia: 421
Kód opatrenia: 431
Implementácia Integrovaných stratégií
rozvoja územia
veľkosť MAS v km2
počet obyvateľov v podporenej MAS
počet projektov financovaných MAS
počet podporených beneficientov
počet obcí podporeného územia
Vykonávanie projektov spolupráce
počet podporených projektov spolupráce
počet spolupracujúcich MAS
hrubý počet vytvorených pracovných
miest
Chod miestnej akčnej skupiny
počet podporených aktivít
počet účastníkov, ktorý úspešne dokončili
tréningovú aktivitu
Východiskový
stav
293,43
15 348
0
0
24
Cieľová úroveň do
roku 2017
293,43
15 500
0
0
0
2
2
1
0
0
1
100
30
24
Tabuľka 46 Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Program rozvoja vidieka 2007-2013
implementované prostredníctvom osi 4 Leader
Úroveň
Opatrenie:
Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)
Opatrenie:
Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného
ruchu (313)
Opatrenie:
Vzdelávanie a informovanie
(311)
Opatrenie:
Základné služby pre
ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo (321)
Opatrenie:
Obnova a rozvoj obcí (322)
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet prijímateľov podpory
Celkový objem investícií (v EUR)
Hrubý počet vytvorených
pracovných miest (počet)
Počet podporených aktivít (počet)
Celkový objem investícií (v EUR)
Hrubý počet vytvorených
pracovných miest (počet)
Počet účastníkov vzdelávacej/
informačnej aktivity (počet)
Počet vzdelávacích dní
Počet účastníkov, ktorí úspešne
absolvovali a ukončili vzdelávaciu
aktivitu (počet)
Počet podporených obcí (počet)
Celkový objem investícií (v EUR)
Počet osôb vo vidieckych, ktorí
majú prospech z realizovaného
projektu (počet)
Počet podporených obcí (počet)
Celkový objem investícií (v EUR)
Počet osôb vo vidieckych
oblastiach, ktorí majú prospech
z realizovaného projektu (počet)
Typ
ukazovateľa
Výstup
Výstup
Cieľová hodnota
do r. 2017
0
0
Výsledok
0
Výstup
Výstup
12
475 000
Výsledok
20
Výstup
100
Výstup
30
Výsledok
80
Výstup
Výstup
19
4 580 733
Výsledok
15 348
Výstup
Výstup
20
3 694 500
Výsledok
15 500
Hodnotenie integrovanej stratégie sa uskutoční v troch základných časových horizontoch:
na konci programovacieho obdobia (rok 2013) v strednodobom horizonte t.j. v roku
2015, a nakoniec v roku 2017 po ukončení implementácie stratégie.
Ako už bolo spomínané vyššie, predmetom hodnotenia v strednodobom časovom horizonte
je hodnotenie výsledkov na úrovni špecifických cieľov integrovanej stratégie. Čo sa týka
102
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
záverečného hodnotenia, to bude zamerané na hodnotenie dopadov na úrovni strategického
cieľa.
Samotný proces hodnotenia bude „prebiehať tak“, že kancelária združenia priebežne
realizuje zber
vstupných údajov v rámci stanovených povinných a doplnkových
ukazovateľov monitorovania a hodnotenia podľa vyššie popísaného postupu. Následne
kancelária vypracuje monitorovacie správy na základe zozbieraných údajov a predloží ich
predsedníctvu. Predsedníctvo predložené monitorovacie správy prerokuje, vydá k nim
stanovisko a predloží ich spolu s uvedeným odporúčaním monitorovaciemu výboru. Ten
monitorovacie správy prerokuje a zhodnotí plnenie cieľov integrovanej stratégie na svojich
zasadnutiach minimálne dvakrát ročne. Monitorovací výbor predloženú správu buď
schváli, a vtedy sa pokračuje v stanovenej línii implementácie programu, alebo v prípade
odklonu smerovania stratégie k plneniu jej cieľov, monitorovací výbor navrhne opatrenia
a tie predloží predsedníctvu združenia a členskej schôdzi na prerokovanie a schválenie.
Podkladom pre strednodobé hodnotenie, ďalej pre hodnotenie programovacieho obdobia
a hodnotenia implementácie stratégie sú práve monitorovacie správy, ktoré slúžia ako
podklad pre vykonanie hodnotenia nezávislým hodnotiteľom. Ten na základe požiadavky
predsedníctva vypracuje súhrnnú hodnotiacu správu a predloží ju predsedníctvu na
prerokovanie a monitorovaciemu výboru na schválenie, respektíve neschválenie. V prípade
strednodobého hodnotenia správa nezávislého hodnotiteľa slúži monitorovaciemu výboru
na sledovanie plnenia cieľov stratégie a návrhy na zmeny v prípade zistenia odklonu od
cieľov ISRÚ.
Práve hodnotiaca záverečná správa nezávislého hodnotiteľa audítora (po ukončení
implementácie stratégie) v sebe zahŕňa zhodnotenie efektivity vynaložených finančných
prostriedkov, účinnosti vybraných opatrení a činností; a viac či menej vplyv
pozitívnych/negatívnych dopadov na trvaloudržateľnosť územia.
Taktiež po ukončení realizácie stratégie a jej vyhodnotení môže súhrnná hodnotiaca
správa nezávislého hodnotiteľa slúžiť ako „odborný podklad“ pri zostavovaní novej
integrovanej stratégie územia, s cieľom čo najlepšie reflektovať na situáciu v území pri
zohľadnení uskutočnených zmien a dopadov.
Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS
Sebahodnotenie MAS v sebe zahŕňa dve oblasti a to priebeh implementácie stratégie
a činnosť MAS a fungovanie vlastného inštitucionálneho zázemia.
Základom sebahodnotenia implementácie stratégie je neustále (minimálne raz za pol roka)
číselné vyhodnocovanie vyššie uvedených indikátorov monitorovania (výstup)
a minimálne raz za rok indikátorov hodnotenia (výsledok a dopad) za súčasného
sledovania celkového vývoja územia v kontexte. Ukazovatele dopadu sa vyhodnocujú na
konci programového obdobia (rok 2013) a implementácie stratégie (rok 2017).
103
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
V súčinnosti s PPA ďalej MAS vyhodnocuje indikátory povinne stanovené v PRV SR,
opatreniach osi 3 a 4.
Okrem implementácie stratégie OZ V dlani Hrona pravidelne vyhodnocuje svoje
inštitucionálne zabezpečenie implementácie stratégie, a to konkrétne:
 funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS,
 funkčnosť manažmentu MAS,
 flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii
a projektoch,
 schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov,
 schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov.
Pre sebahodnotenie OZ V dlani Hrona si predsedníctvo zostaví tabuľky sebahodnotenia,
ktoré zohľadnia vyššie uvedené kritériá a bodovací systém v prvom roku prevádzky MAS,
konkrétne do 6 mesiacov od uskutočnenia prvej výzvy. Zároveň MAS v spolupráci
s Pôdohospodárkou platobnou agentúrou vyhodnocuje povinné indikátory stanovené
v PRV SR 2007 – 2013 v opatreniach osi 4.
104
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
KAPITOLA
5: IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI
STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA
IMPLEMENTÁCII
INTEGROVANEJ
5.1 Organizačná štruktúra a zdroje
5.1.1 Organizačná štruktúra
partnerstva (MAS)
a zabezpečenie
činnosti
verejno – súkromného
Štruktúra a organizácia verejno – súkromného partnerstva
Štruktúra a organizácia verejno – súkromného partnerstva Občianskeho združenia V dlani
Hrona je presne špecifikovaná v stanovách (tvoria prílohu č.10), ďalej v schéme
organizačnej štruktúry (tvorí prílohu č.11) a v organizačnom poriadku (tvorí prílohu
č.12).
V zmysle stanov OZ V dlani Hrona v článku 5 orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie
b) predsedníctvo
c) predseda
d) výberová komisia
e) revízna komisia
f) monitorovací výbor
Predsedníctvo ako výkonný orgán zriaďuje výberovú komisiu a monitorovací výbor (ich
činnosť upravuje organizačný poriadok, príloha č. 12).
Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zložiek verejnosúkromného partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia
1. Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán pri realizácii ISRÚ OZ V dlani Hrona má tieto
úlohy a zodpovednosti:
a) schvaľuje Integrovanú stratégiu rozvoja územia mikroregiónu a jej aktualizáciu.
2. Predsedníctvo ako výkonný orgán v zmysle základných a interných dokumentov:
a) zodpovedá za implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia a jej
aktualizáciu,
b) zriaďuje výberovú komisiu a monitorovací výbor (ich činnosť upravuje
organizačný poriadok),
c) riadi kanceláriu, na ktorej čele je predsedníctvom menovaný manažér,
d) volí a odvoláva členov výberovej komisie a schvaľuje jej štatút,
e) vymenúva členov monitorovacieho výboru a schvaľuje štatút monitorovacieho
orgánu,
f) predbežne schvaľuje projekty v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja
územia doporučené výberovou komisiou na financovanie z PRV SR 2007 – 2013.
105
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Výberová komisia je komisia zriadená predsedníctvom a za svoju činnosť zodpovedá
predsedníctvu. Činnosť výberovej komisie je uvedená v Štatúte, ktorý vypracuje výberová
komisia a predloží na schválenie Predsedníctvu.
Výberová komisia v zmysle realizácie ISRÚ OZ V dlani Hrona:
1. Hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa implementuje stratégia,
zostavuje a predkladá zoznam projektov (ŽoNFP), ktoré odporúča schváliť na
financovanie z PRV predsedníctvu.
2. Vykonáva aj administratívnu kontrolu ŽoNFP v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č.
1975/2006, čl. 26 ods. 2, v rámci výberu projektov, ktoré sa budú implementovať
prostredníctvom stratégie, pričom:
a) schvaľuje vyradenie ŽoNFP z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili podmienky
formálnej kontroly;
b) posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si združenie stanovilo
pre príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie
neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Príručke
a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení;
c) posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené
výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených na
príslušné opatrenia osi 3;
d) posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre
príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke
a v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení;
e) posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí, ktoré sú definované
v Príručke pre príslušné opatrenia osi 3 a v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika
priorít, osí a opatrení a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovilo združenie v rámci
implementácie stratégie;
f) posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4
Leader, časti B a), c), d), i), l);
g) hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných
prijímateľov – predkladateľov projektov na príslušné opatrenie osi 3, ktoré si
stanovilo Združenie.
Monitorovací výbor je zriadený predsedníctvom. Činnosť monitorovacieho výboru je
uvedená v Štatúte, ktorý vypracuje monitorovací výbor a predloží na schválenie
Predsedníctvu.
Monitorovací výbor je kontrolným orgánom implementácie ISRÚ OZ V dlani Hrona,
ktorý:
a) vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie,
106
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
b) pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu
za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na Riadiaci orgán a Pôdohospodársku
platobnú agentúru,
c) vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné
obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev.
Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru
s hlasom poradným.
Monitorovací výbor zasadá minimálne dvakrát ročne, pričom na zasadnutie musia
byť pozvaní zástupcovia Riadiaceho orgánu, Pôdohospodárskej platobnej agentúry
a Národnej siete rozvoja vidieka.
3. Predseda ako štatutárny orgán združenia pri realizácii ISRÚ OZ V dlani Hrona:
a) predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ŽoNFP) doporučené a predbežne
schválené Združením na čerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja
vidieka a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre Riadiaci orgán a Pôdohospodársku
platobnú agentúru.
4. Revízna komisia ako kontrolný orgán združenia pri realizácii ISRÚ OZ V dlani Hrona:
a) kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá členskej schôdzi správu
o hospodárení Združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,
b) kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a dáva členskej schôdzi návrh na
odstránenie nedostatkov,
c) v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu
rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou,
d) funkcia člena predsedníctva a člena revíznej komisie Združenia je nezlučiteľná,
e) členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Predsedníctva.
Spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do
orgánov, komisií, príp. pracovných skupín
Spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do orgánov
Združenia
Valné zhromaždenie
 Záujemca o členstvo v združení si musí podať písomnú prihlášku za člena
Združenia predsedníctvu.
 Členstvo v Združení vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia o prijatí za člena
na základe odporúčania predsedníctva a zaplatením členského príspevku.
 Zánik členstva v Združení je možný:
a) vystúpením zo Združenia písomným oznámením člena o vystúpení zo
Združenia predsedníctvu,
b) úmrtím člena Združenia (fyzickej osoby),
107
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
c) zánikom člena Združenia (právnická osoba),
d) vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, a to
v týchto prípadoch:
 člen Združenia koná v mene Združenia v rozpore s jeho cieľmi,
 člen Združenia poškodzuje dobré meno Združenia,
 člen Združenia porušuje členské povinnosti,
e) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti,
f) zánikom Združenia.
Predsedníctvo
 Členov predsedníctva volí valné zhromaždenie. Predsedníctvo má 11 členov.
 Členstvo v predsedníctve je nezastupiteľné.
 Zastúpenie členov v predsedníctve z verejného sektora môže byť maximálne 50%
z celkového počtu členov predsedníctva.
 Funkčné obdobie predsedníctva je trojročné.
Predseda
 Členovia predsedníctva volia spomedzi seba predsedu Združenia, ktorý je
štatutárnym orgánom Združenia.
 Spôsob voľby môže byť verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním.
 Zvolený je nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Predsedníctva.
 Odvoláva ho Predsedníctvo vtedy, ak:
 neplní si povinností voči Združeniu,
 nezvolá členskú schôdzu v zmysle stanov alebo nezvolá Predsedníctvo
v zmysle stanov,
 poškodzuje dobré meno Združenia,
 spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu.
 Odvolaný je nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Predsedníctva.
Revízna komisia
 Revízna komisia je volená valným zhromaždením.
 Revízna komisia má minimálne troch a maximálne piatich členov.
 Funkcia člena predsedníctva a člena revíznej komisie Združenia je nezlučiteľná.
Spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do komisií
Združenia
Výberová komisia
Členov výberovej komisie volí predsedníctvo na základe návrhov členov združenia.
Počet členov výberovej komisie je 7. Členstvo vo výberovej komisii je nezastupiteľné.
Zloženie členov výberovej komisie je vyvážené a reprezentatívne a spĺňa podmienky
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č.
108
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
1974/2006 – max. 50 % zastúpenie verejného sektora počas celého obdobia implementácie
stratégie.
Ak je žiadateľom v projekte člen výberovej komisie, prípadne existuje priama spojitosť
medzi členom Výberovej komisie a žiadateľom, potom sa člen aktuálneho jednania
Výberovej komisie nezúčastní a je nahradený náhradníkom z členov Valného
zhromaždenia. Členov výberovej komisie odvoláva predsedníctvo aj v prípade neplnenia si
povinností súvisiacich s činnosťou výberovej komisie a v prípade konfliktu záujmov.
Monitorovací výbor
Členov monitorovacieho výboru volí predsedníctvo na základe návrhov členov združenia.
Členstvo v monitorovacom výbore je ukončené: odvolaním Predsedníctvom, ukončením
činnosti monitorovacieho výboru a úmrtím člena výboru. Členov monitorovacieho výboru
odvoláva predsedníctvo na základe dôvodov vymedzených v Štatúte monitorovacieho
výboru.
Počet členov monitorovacieho výboru je 5. Členstvo v monitorovacom výbore je
nezastupiteľné.
Spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do
pracovných skupín Združenia
Členov pracovných komisií (skupín) menuje predsedníctvo na základe návrhov členov
Združenia. Pracovné komisie sú poradným orgánom predsedníctva. Členstvo v pracovných
komisiách nie je zastupiteľné.
Spôsob propagácie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
Občianske združenie V dlani Hrona buduje web stránku, kde bude vytvorená v prípade
získania štatútu Miestnej akčnej skupiny sekcia Leader. V tejto sekcii budú pravidelne
zverejňované výzvy, usmernenia, Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Žiadosti
o platbu a všetky relevantné informácie týkajúce sa implementácie ISRÚ OZ V dlani
Hrona.
Na tejto stránke bude zverejnená Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ V dlani Hrona.
V rámci propagácie činnosti Združenia tu budú zverejňované aktuality z územia,
realizované projekty, pozvánky na akcie konané združením alebo členmi združenia,
školenia, tréningy, semináre a konferencie, ďalej informačné dni, výstupy z jednotlivých
podujatí formou fotogalérie a písaného textu.
Taktiež činnosť združenia bude propagovaná v regionálnych médiách (články, rozhovory)
a v občasníku, ktorý vydáva združenie. Na svoju propagáciu sa bude Združenie
zúčastňovať veľtrhov a výstav zameraných na rozvoj vidieckych oblastí.
109
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Združenie bude organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia pre širokú
verejnosť.
Spôsob konzultácie s konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektov (poradenstvo
a expertná pomoc)
Konzultácie s konečnými prijímateľmi žiadostí o nenávratný finančný príspevok budú
vykonávané na viacerých úrovniach.
A. Manažér zabezpečí pre konečných prijímateľov– predkladateľov projektov:
 podávanie informácií na základe dotazov osobne v kancelárii Združenia,
elektronicky, písomne alebo telefonicky,
 informačný deň v rámci každej vyhlásenej výzvy.
B. Združenie zorganizuje v rámci každej vyhlásenej výzvy informačný deň, kde prizve
ako lektorov pracovníkov Riadiaceho orgánu (MP SR, Sekcia rozvoja vidieka
a priamych platieb), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a Národnej siete
rozvoja vidieka (NSRV).
C. Zároveň budú môcť žiadatelia požadovať informácie (osobne, telefonicky, písomne,
e-mailom) na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
týkajúce sa otázok súvisiacich s PRV SR 2007 – 2013 ako aj podmienky na
poskytovanie príspevkov podľa jednotlivých priorít a opatrení, ďalej ostatných foriem
podpory ako sú: Priame platby, domáce podpory, trhové opatrenia, obchodné
mechanizmy a ostatné informácie týkajúce sa pôsobenia Pôdohospodárskej platobnej
agentúry na Ústredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry na adrese:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova ul. Č. 12
815 26 Bratislava
telefón: 02/52733800, 02/59266111
e-mail: [email protected]
Personálna matica je uvedená v prílohe č. 8.
110
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
5.2 Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS)
5.2.1 Ľudské zdroje
Tabuľka Kancelária MAS je uvedená v prílohe č. 8.
5.2.2 Materiálne zdroje
Materiálne zabezpečenie
činnosti
Budovy a kancelárie
Vybavenie budov, kancelárie
Technika (vrátane počítačovej
techniky)
Pripojenie na internet
Dopravné prostriedky
Popis situácie
Kancelária v budove OcÚ Kalná
nad Hronom
Kancelária je vybavená
kancelárskym nábytkom
Vlastnícky vzťah
V – vlastné, P – prenajaté, ZS –
zvýhodnené služby
prenajaté
prenajaté
vlastné
áno
nie
vlastné
-
5.2.3 Finančné zdroje
Občianske združenie V dlani Hrona sa rozhodlo založiť si bankový účet začiatkom roka
2012, kedy budú členovia po prvýkrát platiť členské príspevky. Účet bude určený na
finančné prostriedky vyčlenené pre implementáciu ISRÚ OZ V dlani Hrona.
Finančné krytie činnosti združenia je zabezpečované nasledovnými zdrojmi:
a) členské príspevky,
b) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí,
c) granty získané na realizáciu projektov,
d) sponzorské príspevky (dary) od fyzických a právnických osôb,
e) výnosy z majetku,
f) úroky,
g) účastnícke poplatky na vzdelávacích a odborných podujatiach,
h) príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť Združenia,
i) výnosy z hospodárskej činnosti združenia v súlade s príslušnými zákonmi
a predpismi,
j) služby poskytované v súlade s poslaním a cieľmi Združenia,
k) príjmy z reklamnej činnosti.
5.3 Príjem projektov
Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie
Predsedníctvo ako výkonný orgán rozhodne podľa schváleného časového harmonogramu
o vyhlásení výberového kola pre jednotlivé opatrenia ISRÚ OZ V dlani Hrona. Následne
predseda združenia ako štatutárny orgán podpíše Oznámenie o zverejnení výzvy a odovzdá
ho manažérovi združenia.
111
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Združenie zverejní prvú Výzvu na implementáciu ISRÚ OZ V dlani Hrona do 20-tich
pracovných dní odo dňa podpísania Rámcovej zmluvy s PPA.
Výzvy v rámci implementácie stratégie budú zverejnené minimálne jeden krát do roka
s tým, že posledná výzva bude zverejnená v roku 2015. Výzvy budú časovo ohraničené.
Výberové kolo pre príjem ŽoNFP začína termínom uvedeným vo Výzve a končí
posledným dňom prijímania ŽoNFP uvedeným v rámci danej Výzvy pre
príslušné opatrenie.
Spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti
Manažér združenia zverejní Oznámenie o zverejnení výzvy nasledovným spôsobom:
 zverejnením na web stránke združenia,
 na viditeľnom a voľne prístupnom mieste (verejné informačné tabule obcí),
 oznamom vo verejných rozhlasoch jednotlivých obcí,
 oznamom v regionálnych médiách.
Združenie ako súčasť Výziev na jednotlivé opatrenia osi 3 uverejní Povinné prílohy
k projektu, ktoré budú uvedené v ŽoNFP pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú
implementovať prostredníctvom osi 4 Leader.
Administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov
ŽoNFP sa podáva v termíne uvedenom vo Výzve. Združenie prijíma ŽoNFP v pondelok –
štvrtok od 8:00 do 15:00, v piatok od 8:00 do 12:00 hod. v kancelárii Združenia.
Združenie zabezpečí príjem ŽoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do
dvoch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie.
1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP v termíne uvedenom vo
Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlási združenie.
2. ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom
osi 4 Leader sa predkladajú Združeniu podľa realizácie projektu, na predpísanom
tlačive, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke Združenia a taktiež na
http://www.land.gov.sk alebo http://www.apa.sk spolu s prílohami v zmysle ŽoNFP
(predkladajú sa rovnaké prílohy tak ako sú definované v ŽoNFP pre jednotlivé
opatrenia osi 3).
3. ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom originály a jednej kópií. Združenie prijíma len
kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu
povinných príloh k ŽoNFP.
4. Po prijatí ŽoNFP manažér vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP. Každá prijatá ŽoNFP
bude zaregistrovaná a bude jej pridelené identifikačné číslo.
112
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Náležitosti ŽoNFP
a) Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP v tlačenej forme, podpísaný
žiadateľom, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak
je žiadateľ povinný používať pečiatku).
b) Povinné prílohy k ŽoNFP pre príslušné opatrenie. Všetky rozhodnutia predkladané
žiadateľom v rámci príloh k ŽoNFP, vydávané v správnom konaní musia byť
opatrené pečiatkou právoplatnosti.
c) Čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne overeným
podpisom.
d) Tabuľková časť ŽoNFP pre príslušné opatrenie v tlačenej a zároveň v elektronickej
forme (vo formáte „Excel“). V Príručke, v Prílohe č. 5 Pokyny na vypracovanie
Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel sú uvedené pokyny na vypracovanie
Tabuľkovej časti projektu.
Žiadateľ je povinný k ŽoNFP taktiež predložiť
 Projektovú dokumentáciu v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu
vyžaduje (napr. stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej
dokumentácii.
 Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné
povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu žiadosti
o vydanie stavebného povolenia, vrátane príloh, v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
453/2000, § 8, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na
vyzvanie PPA najneskôr pri podpise zmluvy, alebo ohlásenie stavebnému úradu
v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri stavebných
investíciách, prípadne určených technológiách, vrátane písomného oznámenia
stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu,
spolu s jednoduchým situačným výkresom overeným stavebným úradom
a rozpočtom.
 Dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním v zmysle zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, uvedenú v zozname povinných príloh.
A. Žiadateľ, ktorý je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
postupuje v zmysle uvedeného zákona a realizuje verejné obstarávanie prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie (s výnimkou prípadov ustanovených
v zákone).
Povinnosť postupovať v zmysle vyššie citovaného zákona má:
a) verejný obstarávateľ (§ 6);
b) obstarávateľ (§ 8);
c) osoba povinná obstarávať v zmysle § 7.
113
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Zoznam odborne spôsobilých osôb pre verejné obstarávanie sa nachádza na internetovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk.
Žiadateľ je povinný uzatvárať zmluvy alebo rámcové dohody s dodávateľmi tovarov,
stavebných prác a služieb výlučne v písomnej forme.
Na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-107/98 vyplýva, že verejný
obstarávateľ pri zadávaní zákazky spoločnosti, v ktorej má 100 % majetkovú účasť,
vykonáva nad ňou podobnú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi a ktorá
prevažnú časť svojej činnosti vykonáva pre verejného obstarávateľa, alebo verejných
obstarávateľov, ktorí nad ňou vykonávajú kontrolu, nemusí postupovať podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
B. Žiadateľ, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
postupuje pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb nasledovne:
a) Na uskutočnenie stavebných prác, na dodanie tovarov a poskytnutie služieb,
ktorých predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je rovnaká alebo vyššia ako
10 000 EUR bez DPH (kurz prepočtu medzi EUR a SKK je uvedený v rámci
Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre príslušné opatrenie) si žiadateľ zaobstará min. 3
kompletné cenové ponuky od rôznych dodávateľov, nie staršie ako 6 mesiacov pred
podaním ŽoNFP (pozri bod d) v tejto časti).
b) Žiadateľ vykoná výber víťazného dodávateľa min. z 3 cenových ponúk od rôznych
dodávateľov, kompletných po formálnej a obsahovej stránke. Z výberu, ktorý musí
písomne zdôvodniť, vyhotoví a predloží záznam z vyhodnotenia ponúk.
c) V prípade investície vlastnou prácou:
c1) žiadateľ predkladá 2 cenové ponuky od iných dodávateľov na porovnanie
uplatňovaných výdavkov na vlastnú prácu spolu s oprávnením dodávateľov na
výkon príslušnej podnikateľskej činnosti (fotokópie, v prípade výpisu
z Obchodného a Živnostenského registra postačuje výpis získaný z internetu).
Cenové ponuky nemusia spĺňať podmienku kompletnosti uvedenú v kapitole 3.
Príjem a administrácia ŽoNFP, v bode 3.2. Usmernenie postupu žiadateľov pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, v bode B. e).
c2) pri ktorej žiadateľ využije materiál vyrobený vlastnou činnosťou žiadateľ
predkladá 2 cenové ponuky od iných dodávateľov na porovnanie uplatňovaných
výdavkov na materiál spolu s oprávnením dodávateľov na výkon príslušnej
podnikateľskej činnosti (fotokópie, v prípade výpisu z Obchodného
a Živnostenského registra postačuje výpis získaný z internetu). Cenové ponuky
nemusia spĺňať podmienku kompletnosti uvedenú v kapitole 3. Príjem
a administrácia ŽoNFP, v bode 3.2. Usmernenie postupu žiadateľov pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, v bode B. e).
d) Žiadateľ nemôže rozdeliť jednotlivé investičné celky za účelom obídenia postupov
uvedených v tomto odseku (v prípade ich rozdelenia zabezpečí 3 cenové ponuky
114
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
e)
f)
g)
h)
pre každú časť). V prípade opakovaných plnení oprávnených výdavkov ŽoNFP sa
predpokladaná hodnota vypočíta súčtom opakovaných plnení.
Cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia, okrem prípadov
uvedených nižšie) musí byť kompletná, t. j. musí spĺňať nasledovné formálne
a obsahové náležitosti:
e1) Formálne náležitosti cenovej ponuky
 cenová ponuka vrátane podkladov (čestného vyhlásenia, oprávnenia dodávateľa
na podnikanie a iné) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku alebo v českom
jazyku – v prípade cenovej ponuky v cudzom jazyku prikladá žiadateľ úradne
osvedčený preklad do slovenského jazyka;
 cenová ponuka v zahraničnej mene musí byť prepočítaná na slovenské koruny
(kurz prepočtu na slovenskú menu žiadateľ prepočíta kurzom Národnej banky
Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky
v zahraničnej mene dodávateľom a prepočet potvrdí svojim podpisom);
 cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí byť potvrdená dodávateľom
(podpisom a pečiatkou v prípade, ak je žiadateľ povinný používať pečiatku)
s uvedením dátumu vyhotovenia (potvrdenie dodávateľa musí byť taktiež na
strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia). Cenová ponuka dodávateľa
nesmie byť staršia ako 6 mesiacov pred podaním ŽoNFP na RP PPA.
E2) Obsahové náležitosti cenovej ponuky
 cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky tovarov, poskytnutia
služieb a uskutočnenia stavebných prác, týkajúcej sa oprávnených výdavkov
ŽoNFP. Rozpočet musí byť členený podľa položiek;
 cenová ponuka musí byť doložená fotokópiou dokladu o oprávnení dodávateľa
podnikať v oblasti, ktorá je predmetom dodávky tovarov, poskytnutia služieb
a uskutočnenia stavebných prác (žiadateľ predloží výpis z obchodného registra
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné oprávnenie platné na základe
osobitných predpisov);
 cenová ponuka musí byť doložená čestným vyhlásením dodávateľa o tom, že
nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie.
Každá z 3 hodnotených cenových ponúk musí byť kompletná ku dňu výberu
víťazného dodávateľa (v opačnom prípade žiadateľ posunie termín výberu
dodávateľa až do zabezpečenia 3 kompletných cenových ponúk).
V prípade, ak tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov alebo
z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
akceptuje sa 1 cenová ponuka, tzn. Žiadateľ nemusí vykonávať výber dodávateľa
min. z 3 cenových ponúk. Uvedené je žiadateľ povinný preukazne odôvodniť.
Pri obstaraní tovarov, stavebných prác a služieb, ktorých predpokladaná cena je
nižšia ako 10 000 EUR bez DPH – žiadateľ predkladá cenovú ponuku vybraného
dodávateľa kompletnú po formálnej a obsahovej stránke (pozri bod d) tejto časti).
Žiadateľ postupuje tak, aby vynaložené výdavky na obstaranie tovarov, stavebných
prác a služieb boli primerané ich kvalite a cene.
115
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
i) Žiadateľ je povinný uzatvárať zmluvy s dodávateľmi tovarov, stavebných prác
a služieb výlučne v písomnej forme.
j) V prípade obstarania prostredníctvom lízingu žiadateľ zároveň predkladá lízingovú
zmluvu s lízingovou spoločnosťou vrátane kompletných cenových ponúk od
dodávateľov v zmysle vyššie uvedených pokynov.
C. V prípade, že od zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a dodávateľom jedna zo
zmluvných strán odstúpi, je žiadateľ povinný požiadať PPA o povolenie uskutočniť
výber nového dodávateľa. V prípade súhlasu zo strany PPA bude vypracovaný dodatok
k zmluve.
 Riadnu účtovnú závierku žiadateľa za posledné účtovné obdobie, za predposledné
účtovné obdobie (ak požaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti za
predposledné účtovné obdobie) a daňové priznanie žiadateľa k dani z príjmov
potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom
preukazuje splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak
sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie. Ak žiadateľ nemá ku dňu
predloženia ŽoNFP na Združenie vyhotovenú riadnu účtovnú závierku za posledné
účtovné obdobie, predkladá riadnu účtovnú závierku za predposledné účtovné
obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom
(v prípade, ak vykonával podnikateľskú činnosť). Žiadateľ je povinný bez
vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie spolu
s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom na Združenie
a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia daňovým úradom. ŽoNFP
budú pozastavené v spracovávaní okrem prípadov, ak žiadateľ nepožaduje výpočet
kritérií ekonomickej životaschopnosti za posledné účtovné obdobie a ak nemá
povinnosť preukazovať 30 % tržieb z poľnohospodárskej výroby na celkových
tržbách za posledné účtovné obdobie pred podaním ŽoNFP. Zmluva o poskytnutí
NFP bude uzatvorená iba v prípade prijatia riadnej účtovnej závierky za posledné
účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným
daňovým úradom.
 Žiadatelia, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne
predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP na Združenie sú povinní predložiť riadnu
účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP na Združenie spolu s daňovým
priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom.
Upozornenie
 Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná žiadateľom vo
formulári ŽoNFP v deň jej predloženia na Združenie je konečná a nie je možné ju
v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené výdavky NFP je
žiadateľ povinný z požadovanej sumy odčleniť.
116
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
 Čestné vyhlásenie uvedené v ŽoNFP musí byť overené notárom alebo Matričným
úradom. Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia bude predložená
v šnurovacích spisových doskách P A4.
5. Dodržanie všetkých formálnych náležitostí ŽoNFP bude predmetom formálnej
kontroly ŽoNFP. Formálnu kontrolu ŽoNFP vykonáva manažér (vyplní časť E –
Povinné prílohy projektu v ŽoNFP).
6. V prípade, ak manažér pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP bola podaná ako
nekompletná a neobsahuje formálne náležitosti, bude konečnému prijímateľovi –
predkladateľovi projektu zaslaná výzva na doplnenie a to osobne alebo doporučene
poštou (pri osobnom prevzatí Výzvy na doplnenie ŽoNFP musí byť jej osobné
prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené podpisom
a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju používať,
a to na rovnopise Výzvy na doplnenie ŽoNFP, ktorý sa zakladá do ŽoNFP). V rámci
výzvy na doplnenie môžu byť koneční prijímatelia – predkladatelia projektu požiadaní
o doplnenie chýbajúcich príloh, podpisov a pod.
7. Pri formálnej kontrole manažér vykonáva aj kontrolu:
 oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít, osí a opatrení a v stratégií;
 formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, resp.
elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŽoNFP);
 kompletnosti ŽoNFP podľa Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP;
 súlad s ISRÚ OZ V dlani Hrona
8. Manažér predloží zaregistrované ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky formálnej
kontroly na schválenie Výberovej komisii. Na základe tohto schválenia budú koneční
prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly
a ani v termíne určenom na doplnenie ŽoNFP, neodstránili zistené nedostatky
z ďalšieho hodnotenia vylúčení. Združenie o tejto skutočnosti osobne alebo
doporučene poštou informuje konečných prijímateľov – predkladateľov projektov (pri
osobnom prevzatí musí byť osobné prevzatie konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu povinný ju používať, a to na rovnopise).
5.4 Výber ŽoNFP (projektov)
1. Výberová komisia vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných
ŽoNFP, ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s Usmernením, kapitolou
2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a) Výberová komisia
MAS.
117
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
2. Výberová komisia zoradí ŽoNFP podľa výsledkov vyhodnotenia projektov (ŽoNFP)
a predloží zoznam ŽoNFP, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV SR 2007 –
2013 Predsedníctvu na schválenie.
Výberová komisia hodnotí projekty podľa nižšie uvedených bodovacích kritérií. Pri
rovnosti bodov rozhoduje skoršie predloženie ŽoNFP.
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU
PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
OPATRENIE 1.1.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE EKONOMIKU A VIDIECKE OBYVATEĽSTVO
Bodovacie kritéria
P.č.
Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona schválená v danom
10
1.
opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
2.
Výška podpory na 1 projekt:
do 16 600 €
20
16 001 – 20 200 €
16
20 201 – 30 000 €
12
3.
30 001 – 35 000 €
8
35 001 – 40 000 €
4
nad 40 001€
0
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
4.
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena alebo mladý
5
5.
človek do 30 rokov
Spolu maximálne
65
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
OPATRENIE 1.1.4 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE EKONOMIKU A VIDIECKE OBYVATEĽSTVO
Bodovacie kritéria
P.č.
Kritérium
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona schválená v danom
1.
opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
2.
Výška podpory na 1 projekt:
do 16 600 €
16 001 – 20 200 €
20 201 – 30 000 €
3.
30 001 – 35 000 €
35 001 – 40 000 €
nad 40 001€
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
nad 5 %  do 6 % vrátane
4.
nad 6 %  do 7 % vrátane
nad 7 %  do 8 % vrátane
nad 8 % – do 9 % vrátane
nad 9 %
Body
10
10
20
16
12
8
4
0
10
12
14
16
18
20
118
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena alebo mladý
5
človek do 30 rokov
Spolu maximálne
65
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
5.
OPATRENIE 1.1.10 OBNOVA A ROZVOJ OBCI
Bodovacie kritéria
P.č. Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona schválená v danom
10
1.
opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
2.
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
3.
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Výška podpory na 1 projekt:
do 5 300 €
20
5 301 – 6 400 €
16
6 401 – 15 000 €
12
4.
15 001 – 20 000 €
8
20 001 – 25 000 €
4
nad 30 001€
0
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena alebo mladý človek
5
5.
do 30 rokov
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE
BODOV
OPATRENIE 2.1.1 PODPORA ČINNOSTI V OBLASTI VIDIECKEHO CR  ČASŤ A
BODOVACIE KRITÉRIA
P. Č. KRITÉRIUM
BODY
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona schválená v danom
10
1.
opatrení žiadna ŽoNFP
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
2.
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Súčasťou projektu zameraného na ubytovacie služby je i poskytovanie ďalších
relaxačných služieb (napr. gril, bazén, sauna) ak na uvedené činnosti žiadateľ
20
3.
plánuje minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2:
do 50
20
4.
nad 50 – do 100
15
nad 100 – do 150
10
Žiadateľ má v rodinnom dome ležiacom na parcele, kde sa realizuje projekt trvalé
bydlisko:
5.
nad 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
10
nad 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
20
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena alebo mladý človek
5
6.
do 30 rokov
Spolu maximálne
95
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
119
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
OPATRENIE 2.1.3 OBNOVA A ROZVOJ OBCI
Bodovacie kritéria
P.č.. Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona schválená v danom
10
1.
opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
2.
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
3.
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Výška podpory na 1 projekt:
do 5 300 €
20
5 301 – 6 400 €
16
6 401 – 15 000 €
12
4.
15 001 – 20 000 €
8
20 001 – 25 000 €
4
nad 30 001€
0
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena alebo mladý človek
5
5.
do 30 rokov
Spolu maximálne
65
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
OPATRENIE 2.1.5 PODPORA ČINNOSTI V OBLASTI CR  ČASŤ B
Bodovacie kritéria
P.č.
Kritérium
Body
Projekt je zameraný na propagáciu celého územia OZ V dlani Hrona
20
1.
Spolupráca žiadateľa na projekte s inými subjektmi
10
2.
Výstupy projektu sú vo viacerých jazykových mutáciách:
1 mutácia
10
2 mutácie
15
3.
3 a viac mutácii
20
(s výnimkou českého jazyka)
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona schválená v danom
10
4.
opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
5.
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena alebo mladý človek
5
6.
do 30 rokov
Spolu maximálne
75
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
OPATRENIE 2.2.1 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE
Bodovacie kritériá
P.č. Kritérium
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona
1.
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
2.
Projekt je zameraný na Os 3:
3.
1 opatrenie
2 opatrenia
3 a viac opatrení
Projekt je zameraný na nasledovné typy aktivít (každý typ
4.
aktivity 5 bodov)
Seminár, konferencia
Viacdňový kurz, školenie, tréning
Body
10
10
5
10
15
20
120
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Výmenné informačné stáže
Tlačené publikácie
Predkladateľom o ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je
5.
5
žena alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
60
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
OPATRENIE 3.1.1 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE
Bodovacie kritéria
P.č.
Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona schválená v danom
10
1.
opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
2.
Projekt je zameraný na Os 3:
1 opatrenie
5
3.
2 opatrenia
10
3 a viac opatrení
15
Projekt je zameraný na nasledovné typy aktivít (každý typ aktivity 5 bodov):
20
Seminár, konferencia
Viacdňový kurz, školenie, tréning
4.
Výmenné informačné stáže
Tlačené publikácie
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena alebo mladý človek
5
5.
do 30 rokov
Spolu maximálne
60
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
3. Protokol o výbere projektov MAS (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere
projektov MAS) spolu s požadovanými prílohami vrátane ŽoNFP, ktoré odporúča
schváliť budú odovzdané na Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr na
zaregistrovanie a vykonanie administratívnej kontroly ŽoNFP do 30-tich pracovných
dní od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie a to doporučene poštou.
4. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky
administratívnej kontroly vykonanej Združením, budú o tejto skutočnosti informovaní
do 7 pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej Združením
osobne alebo doporučene poštou.
5. Protokol o výbere projektov MAS musí byť podpísaný predsedom výberovej komisie,
štatutárnym orgánom združenia a zástupcom výkonného orgánu.
6. PPA pri administratívnej kontroly ŽoNFP si vyhradzuje právo dodatočného vyžiadania
ďalších informácií (objasnenia nezrovnalostí) od konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu v závislosti od charakteru projektu. Ak PPA v rámci
administratívnej kontroly zistí pochybenie pri administratívnej kontrole a výbere
projektov MAS, vyzve Združenie k náprave.
7. PPA nesmie žiadať od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v prípade
objasnenia nezrovnalostí nasledovné informácie a podkladové materiály:
121
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
 dodatočné predkladanie povinných a nepovinných príloh ktoré boli predmetom
výberových kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov – predkladateľov
projektu (s výnimkou opravy formálnych chýb);
 opravu/úpravu obsahu povinných príloh a ŽoNFP, ktoré boli predmetom
výberových kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov – predkladateľov
projektu (s výnimkou opravy formálnych chýb).
8. PPA do 40-tich pracovných dní od prijatia ŽoNFP na PPA (vrátane výzvy na
doplnenie) vykoná administratívnu kontrolu ŽoNFP prijatých na PPA, ktorá pozostáva
z kontroly:
 oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke a v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení;
 splnenia oprávnenosti činností v súlade s činnosťami, ktoré si Združenie stanovilo
pre príslušné opatrenia osi 3, ako aj ich súlad s činnosťami definovanými pre
príslušné opatrenia osi 3 v Príručke a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika
priorít, osí a opatrení. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie
neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Príručke
a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení;
 splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky,
min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených pre príslušné
opatrenia osi 3 v Príručke, Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí
a opatrení a splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt, ktoré
si stanovilo Združenie;
 splnenia všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí definovaných pre príslušné
opatrenia osi 3 v Príručke, Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí
a opatrení, a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovilo Združenie na príslušné
opatrenia osi 3;
 splnenia podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky
poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B
c), d), e), i), l);
 splnenie výberových kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov –
predkladateľov projektov na príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Združenie;
 postupov pre výber projektov, ktoré si stanovilo Združenie;
 splnenia podmienky zloženia členov Výberovej komisie, ktorá musí odrážať
podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia
Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho
a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov
a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to
počas celého obdobia implementácie stratégie.
9. Po prijatí a kompletnom posúdení ŽoNFP konečnému prijímateľovi – predkladateľovi
projektu PPA predloží návrh Zmluvy do 15-tich pracovných dní od ukončenia
122
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
administratívnej kontroly ŽoNFP. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí
nesplnili podmienky administratívnej kontroly vykonanej PPA, budú o tejto
skutočnosti informovaní do 7 pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly
vykonanej PPA. Pri žiadostiach o vypracovanie dodatkov k zmluvám a pri
administratívnom styku s PPA je konečný prijímateľ povinný uvádzať nasledovné
údaje:
 názov konečného prijímateľa  predkladateľa projektu;
 názov žiadosti (projektu);
 registračné číslo žiadosti (kód projektu);
 číslo opatrenia;
 číslo Zmluvy;
 odôvodnenie požiadavky podložené písomnými dokladmi.
PPA nebude akceptovať zmeny v schválenom projekte, ktoré by mohli ovplyvniť
hodnotenie projektu výberovou komisiou.
Prevod záväzku upravuje § 531 Občianskeho zákonníka. Prevod záväzkov je možný po
predchádzajúcom písomnom súhlase PPA. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je
povinný predložiť písomnú žiadosť o prevod záväzku spolu s odôvodnením a relevantnými
prílohami na Ústredie PPA.
10. PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP Združenie do 7
pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA:
 koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, s ktorými bude uzatvorená Zmluva;
 koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky
administratívnej kontroly vykonanej PPA.
Spôsob zostavenia výberovej komisie
Výberovú komisiu zriaďuje Predsedníctvo. Zloženie členov výberovej komisie je
vyvážené a reprezentatívne a spĺňa podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – max. 50 % zastúpenie verejného
sektora počas celého obdobia implementácie stratégie.
Počet členov výberovej komisie je 7. Členstvo vo výberovej komisii je nezastupiteľné.
Členov výberovej komisie volí predsedníctvo na základe návrhov členov združenia.
Činnosť výberovej komisie je ohraničená jedným výberovým kolom. Po ukončení činnosti
výberovej komisie v danom výberovom kole je komisia odvolaná predsedníctvom. Pre
každé výberové kolo je volená nová výberová komisia. Členov výberovej komisie
odvoláva predsedníctvo aj v prípade neplnenia si povinností súvisiacich s činnosťou
výberovej komisie a v prípade konfliktu záujmov.
Člen výberovej komisie združenia nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je štatutárnym
123
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre
predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca
alebo expert). V prípade zistenia takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie
združenia nahradený iným členom.
Predsedníctvo na základe návrhov členov združenia a predložených profesijných
životopisov volí na základe odbornosti pre danú Výzvu jednotlivých členov výberovej
komisie.
Opravné postupy pri výbere ŽoNFP (projektov) konečných
predkladateľov projektov a spôsoby eliminácie konfliktu záujmu
prijímateľov
–
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže vzniesť písomnú námietku voči
vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej Združením do 5-tich
pracovných dní od doručenia oznámenia o vyradení ŽoNFP. Námietka sa podáva
Združenie a musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Po prekročení uvedenej lehoty
nebude Združenie na vznesené námietky reagovať.
V prípade, ak na základe písomnej námietky voči vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej
kontrole vykonanej Združením, príp. vyradení ŽoNFP pri jej hodnotení, nepríde k zhode
medzi Združením a konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, môže konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu požiadať o preskúmanie postupu Združenia do 5
pracovných dní od doručenia oznámenia od Združenia na ústredie PPA, Dobrovičova 12,
815 26 Bratislava. Žiadosť musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu musí zároveň o tejto skutočnosti informovať Združenie.
Združenie je povinné v rámci nastavenia postupov na výber projektov konečných
prijímateľov – predkladateľov projektov umožniť predložiť žiadosť o preskúmanie postupu
Združenia pri administratívnej kontrole vykonanej Združením na PPA a to najneskôr
v termíne, keď Združenie odovzdáva Protokol o výbere projektov MAS na PPA na
zaregistrovanie a vykonanie administratívnej kontroly. Po doručení žiadosti o preskúmanie
postupu Združenia pri administratívnej kontrole vykonanej Združením, PPA preskúma
postup Združenia a v prípade ak bola ŽoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie
vylúčená neoprávnene, bude Združenie písomne vyzvané k náprave (proces výberu
a hodnotenia ŽoNFP sa musí uskutočniť znova). PPA bude na vznesené námietky reagovať
do 7 pracovných dní od doručenia námietky.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže vzniesť písomnú námietku voči
vyradeniu ŽoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej PPA do 10-tich pracovných dní
od doručenia oznámenia o nesplnení podmienok administratívnej kontroly. Námietka sa
podáva na ústredie PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a musí byť doručená
preukázateľným spôsobom. Po prekročení uvedenej lehoty nebude PPA na vznesené
námietky reagovať.
124
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva
Na kontrolu činnosti Združenia je volená valným zhromaždením revízna komisia, ktorá za
svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá členskej schôdzi správu
o hospodárení Združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,
b) kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a dáva členskej schôdzi návrh na
odstránenie nedostatkov,
c) v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu
rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou,
d) funkcia člena predsedníctva a člena revíznej komisie Združenia je nezlučiteľná,
e) členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Predsedníctva.
Kontrola pracovníkov združenia (manažéra, administratívneho pracovníka a účtovníka) je
uskutočňovaná predsedníctvom a revíznou komisiou na základe pracovného
a organizačného poriadku ako aj na základe ročného plánu práce, ktorý predkladá manažér
predsedníctvu Združenia.
Monitorovací výbor
Predsedníctvo zriaďuje na kontrolu implementácie ISRÚ OZ V dlani Hrona monitorovací
výbor. Činnosť monitorovacieho výboru je uvedená v Štatúte, ktorý vypracuje
monitorovací výbor a predloží na schválenie Predsedníctvu.
Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu
realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii
stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA,
vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie
a vyhodnotenie jednotlivých výziev.
Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru
s hlasom poradným.
Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území Združenia, ale nemusia byť členmi Združenia.
Počet členov monitorovacieho výboru je 5. Členstvo v monitorovacom výbore je
nezastupiteľné.
Monitorovací výbor zasadá minimálne dvakrát ročne, pričom na zasadnutie musia byť
pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV.
Okrem toho Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa podpisom
Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy zaväzuje, že umožní výkon kontroly a auditu zo strany
oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných predpisov Európskeho
Spoločenstva a predpisov SR a bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly
125
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
a auditu riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je
povinný umožniť vykonanie kontroly a auditu použitia NFP a preukázať oprávnenosť
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP.
Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný vytvoriť
oprávneným kontrolným orgánom vykonávajúcim kontrolu a audit primerané podmienky
na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný poskytovať
požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup oprávneným
kontrolným zamestnancom do objektov a na pozemky súvisiace s projektom za účelom
kontroly plnenia podmienok Zmluvy.
Oprávnení zamestnanci orgánov kontroly majú počas trvania realizácie schváleného
projektu nasledujúcich päť rokov od ukončenia roku, v ktorom bola poskytnutá posledná
platba v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy, prístup ku všetkým
originálom obchodných dokumentov Združenia, resp. konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu, súvisiacich s výdavkami na realizáciu projektu a plnením
povinností podľa Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy.
Združenie je povinné uchovávať všetky podporné dokumenty, ktoré sa týkajú oprávnených
výdavkov a kontrol projektov v rámci opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, ako aj
opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zároveň je Združenie povinné uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa výberu
a hodnotenia projektov, výzvy, protokoly, zloženie výberových komisií, protokoly
o administratívnej kontrole, o výbere projektov, ŽoNFP konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu aj s prílohami (kópie) nasledujúcich päť rokov od ukončenia roku,
v ktorom bola poskytnutá posledná platba.
Oprávnení zamestnanci orgánov kontroly a auditu sú:
 poverení zamestnanci PPA, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva
financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, príslušnej správy finančnej
kontroly;
 zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v znení neskorších predpisov;
 riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES;
 osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade
s príslušnými predpismi.
126
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä:
 overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb
deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré
predložilo Združenie resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu ako súčasť
ŽoP. V rámci uvedeného sa overujú aj originálny dokladov, ktoré nie sú súčasťou
dokumentácie k projektu (napr. stavebný denník);
 overenie súladu realizácie projektu s Rámcovou zmluvou, resp. Zmluvou
(harmonogramom prác, finančným plánom projektu a pod.), príp. overovanie
ďalších podmienok uvedených v Rámcovej zmluve, resp. Zmluve podľa
rozhodnutia RO/PPA;
 overenie, či Združenie, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá
prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického
pokroku realizácie projektu;
 overenie, či sú v účtovnom systéme Združenia, resp. konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu
žiadateľa a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov;
 overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu;
 overenie dodržiavania pravidiel publicity.
Postupy uskutočňovania kontrol projektov konečných prijímateľov – predkladateľov
projektov
Kontrola vykonávaná Združením
Združenie vykonáva administratívnu kontrolu ŽoNFP konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu, ako súčasť predbežnej finančnej kontroly, v rámci opatrenia 4.1
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod Miestnej
akčnej skupiny (vo fáze pred zaslaním ŽoNFP na PPA), pričom sa kontroluje formálna
a vecná správnosť v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov
konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.
Kontrola vykonávaná PPA
PPA v súlade s § 9 a § 10 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov vykonáva predbežnú a priebežnú
finančnú kontrolu.
Jednotlivé útvary PPA vykonávajú kontrolu v rámci procesu spracovania ŽoNFP
(ukončený podpísaním Zmluvy) a v rámci procesu spracovania ŽoP (ukončený uhradením
finančných prostriedkov na konečného prijímateľa – predkladateľa projektu. V oboch
prípadoch PPA vykonáva 100% administratívnu kontrolu žiadostí prijatých na PPA.
V prípade Žiadostí o platbu PPA môže vykonať aj kontroly na mieste, pri ktorých by sa
mal konečný prijímateľ – predkladateľ projektu riadiť príslušnými ustanoveniami.
127
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä:
 overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb
deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré
predložil konečný prijímateľ – predkladateľ projektu ako súčasť ŽoP. V rámci
uvedeného sa overujú aj originálny dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie
k projektu (napr. stavebný denník);
 overenie súladu realizácie projektu so Zmluvou (harmonogramom prác, finančným
plánom projektu a pod.), príp. overovanie ďalších podmienok uvedených v Zmluve
podľa rozhodnutia RO/PPA;
 overenie, či konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá prostredníctvom
monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie
projektu;
 overenie, či sú v účtovnom systéme konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu žiadateľa a sú
predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov;
 overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu;
 overenie dodržiavania pravidiel publicity.
Kontroly na mieste, ktorú vykonáva PPA u konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu sa môže zúčastniť aj poverený zástupca Združenia. V tomto prípade je PPA
povinná informovať Združenie o výkone kontroly na mieste u konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu a to 3 pracovné dní pred výkonom kontroly.
Spôsoby zverejňovania
a vyhodnocovanie
výsledkov
Integrovanej
stratégie
rozvoja
územia
Združenie informuje verejnosť o výsledku výberu v rámci každej výzvy nasledovným
spôsobom:
a) Po schválení projektov Predsedníctvom, podpísaním Protokolu o výbere projektov
MAS predsedom výberovej komisie, štatutárnym orgánom združenia a zástupcom
výkonného orgánu a následne odoslaním na PPA zverejní Združenie obvyklým
spôsobom Zoznam predbežne schválených a neschválených projektov.
b) PPA oboznámi Združenie do 7 pracovných dní od ukončenia administratívnej
kontroly vykonanej PPA:
 s ktorými konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektu bude uzatvorená
Zmluva,
 a ktorí koneční prijímatelia – predkladatelia projektu nesplnili podmienky
administratívnej kontroly vykonanej PPA.
Následne Združenie obvyklým spôsobom zverejní Zoznam schválených a neschválených
projektov PPA.
128
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Združenie zverejní obvyklým spôsobom nasledovné údaje o schválených projektoch:
 názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu,
 sídlo,
 miesto realizácie projektu,
 názov projektu,
 výška schválených verejných zdrojov.
5.6 Zapojenie žien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín
obyvateľstva
V občianskom združení V dlani Hrona majú výrazné zastúpenie ženy ale i mladí ľudia.
Pomer mužov a žien v členskej základni združenia je vyvážený. Ženy tvoria 46 % členskej
základne, pričom až 6 miest v predsedníctve patrí práve ženám (podpredsedom združenia
je žena). Pri voľbe členov predsedníctva a revíznej komisie sa kládol dôraz na skúsenosti
ale i aktivitu a ochotu pracovať na rozvoji celého územia mikroregiónu. V súkromnom
sektore prezentovanom občanmi majú výrazné zastúpenie mladí ľudia do 35 rokov.
129
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
KAPITOLA 6: SÚLAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA S OSTATNÝMI
RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI EURÓPSKEHO,
NÁRODNÉHO, REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO VÝZNAMU
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenie V dlani Hrona je v súlade
horizontálnymi prioritami politík Európskej Únie a s horizontálnymi prioritami vidieckej
politiky EÚ.
Marginalizované Rómske komunity
Intervencia navrhnutá cez niektoré vybrané opatrenia Osi 3 PRV SR 2007 – 2013 ISRÚ
Združenia pre rozvoj regiónu SPIŠ bude mať v krátkodobom i dlhodobom horizonte
pozitívne dopady na tieto komunity. Ide najmä o:
Rovnosť príležitostí
V prípade rovnosti príležitostí deklarovaná integrovaná stratégia vytvára možnosti tvorby
nových príležitostí a zapojenia rôznych beneficientov do „tvorby“ vlastných dodatočných
ekonomických príjmov. V stratégii sa konkrétne odráža zvýhodnením „žien a mladých
ľudí“ v rámci bodovacích kritérií hodnotenia projektov. Celkovo ISRÚ OZ V dlani Hrona
vytvára podmienky pre stabilizáciu domácich obyvateľov a zvýšenia kvality ich života.
Trvaloudržateľný rozvoj
Vzhľadom na explicitnú koncentráciu vysokohodnotných prírodných, historických
a kultúrnych zdrojov mikroregiónu ISRÚ OZ V dlani Hrona vytvára priamu konšteláciu
smerovania k trvaloudržateľnému rozvoju. A to dvomi skupinami alternatív. Na jednej
strane vytvára široké portfólium činností pre „ekonomický rast“ územia, na druhej strane
vytvára podmienky pre jeho udržateľný rozvoj.
Trvalá udržateľnosť ekonomického rastu
Trvalá udržateľnosť ekonomického rastu je zabezpečená opatreniami ISRÚ vytvárajúcimi
nové pracovné príležitosti a doplnkové ekonomické príjmy pre miestnych obyvateľov.
Informačná spoločnosť
ISRÚ OZ V dlani Hrona je zameraná i na informatizáciu a prepojenie informovanosti
priamo v území. Uplatňuje sa vo viacerých opatreniach ISRÚ OZ V dlani Hrona
B. Horizontálne priority vidieckej politiky EÚ
Rozvoj ľudského potenciálu
Komparatívny súlad je daný predovšetkým rozvojom vzdelávania – potreby získavania
moderných vedomostí a zručností. Druhým aspektom je realizácia integrovanej stratégie
cez projekty na báze spoločnej spolupráce a partnerstva.
Zvýšenie integrácie vidieka do informačnej spoločnosti: v prípade realizácie Integrovanej
stratégie územia Občianskeho združenia V dlani Hrona je rešpektovanie tohto princípu cez
130
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
projekty Opatrenia 1.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B,
2.1.1 Opatrenia Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Opatrenia 3.1.1 Vzdelávanie
a informovanie.
Zlepšenie spravovania vidieka
Zlepšenie spravovania vidieka je dané uplatnením samotného prístupu Leader, ktorý
prináša zmenu prístupu k rozvoju vidieka, spravovaniu verejných a súkromných zdrojov
a vidieckeho územia.
Integrovaná stratégia občianskeho združenia V dlani Hrona je v súlade s:
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008
– 2015 a Stratégiou rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2009 – 2015
Vízia občianskeho združenia V dlani Hrona je plne v súlade s víziou Nitrianskeho
samosprávneho kraja:
„Nitriansky kraj bude dynamicky sa rozvíjajúci región využívajúci exogénne aj endogénne
rozvojové zdroje. Hospodárstvo bude založené na moderných technológiách produkujúcich
výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Moderné a efektívne multifunkčné
poľnohospodárstvo produkujúce dostatok kvalitných potravín, poskytujúce atraktívne
pracovné príležitosti pre vidiecke obyvateľstvo, bude spolu s cestovných ruchom osou
integrovaného rozvoja vidieckeho priestoru. Východiskom pre dosiahnutie týchto cieľov
bude kvalitný integrovaný systém vzdelávania, poskytujúci občanom lepšie možnosti
realizácie v profesijnom aj osobnom živote. Rastúca kvalita života bude sprevádzaná
udržateľným rozvojom kvality zložiek životného prostredia a krajiny“.
Realizáciou aktivít na území pôsobnosti miestnej akčnej skupiny OZ V dlani Hrona
prispejeme k dosiahnutiu strategických cieľov PHSR NSK 2008 – 2015.
Integrovaná stratégia miestneho rozvoja MAS V dlani Hrona je v súlade aj so
strategickými prioritami Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2009
– 2015 konkrétne s nasledovnými prioritami:
PRIORITA Č. 1: Pracovné miesta na základe vnútorných zdrojov
PRIORITA Č. 2: Dostupnosť a územná prepojenosť vidieka
PRIORITA Č. 3: Služby na vidieku
PRIORITA Č. 4: Spravovanie a manažment vidieka, a to najmä:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1 Zvýšiť kapacity pre trvalo udržateľné a integrované spravovanie
vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe partnerstva a spolupráce.
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.2 Zvýšiť a skvalitniť moderné kompetencie aktérov vidieka
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
131
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
1. Stratégia rozvoja Regionálneho združenia miest a obcí TEKOV
2. ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja. [cit. 2011-10-03]. Dostupné online:
<http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/document/001067.pdf>
3. Kvalita životného prostredia v meste Levice. [cit. 2011-10-03]. Dostupné online:
<http://www.udrzatelnemesta.sk/uploads/Levice2.ppt>
4. NATURA 2000. [cit. 2011-10-03]. Dostupné online: <http://sopsr.sk>
5. Nitrátová direktíva. [cit. 2011-10-03]. Dostupné online: <http://vupu.sk>
6. <http://www.pamiatky.sk>
7. <http://www.enviroportal.sk>
8. <http://www.regiontekov.sk>
9. <http://www.portal.gov.sk>
10. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, Štatistický úrad SR, 2001
11. Údaje poskytnuté na základe požiadavky, Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre,
2011
12. Údaje poskytnuté na základe požiadavky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice,
2011
13. Údaje poskytnuté na základe požiadavky, Obvodný úrad životného prostredia, Levice,
2011
132
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
ZOZNAM PRÍLOH K INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ ROZVOJ ÚZEMIA
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:
Príloha č. 6:
Príloha č. 7:
Príloha č. 8:
Príloha č. 9:
Príloha č. 10:
Príloha č. 11:
Príloha č. 12:
Príloha č. 13:
Socio-ekonomická charakteristika
Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti
verejnosúkromného partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou
stratégiou rozvoja územia
Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 20072013,
implementované prostredníctvom osi 4 Leader
Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007 – 2013
Zoznam členov verejnosúkromného partnerstva (MAS)
Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach vrátane zápisov
a prezenčných listín (kópie)
Personálna matica
Mapa územia MAS
Stanovy s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR (úradne
osvedčená fotokópia)
Schéma organizačnej štruktúry s popisom štruktúry orgánov vrátane ich
činnosti a menného zoznamu členov orgánov
Interné vykonávacie predpisy (kópie)
Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu MAS (originál)
133
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.1
SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
Tabuľka 1: Vekové skupiny podľa pohlavia k 31.12.20
Muži
Počet
%
1 125
7,33
0 14
5 159
33,61
15 – 64
1 154
7,51
65 a viac
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Ženy
0 14
15 – 64
65 a viac
Počet
1 125
4 329
2 456
%
7,33
28,22
16,00
Tabuľka 2: Pohyb obyvateľstva v absolútnych hodnotách
2005
2006
2007
Celková zmena
12
78
87
počtu obyvateľov
-8
38
25
z toho ženy
Prirodzený +
-53
-73
-57
prírastok/ - úbytok
34
-32
-41
z toho ženy
+ prírastok/ 65
151
144
úbytok sťahovaním
-42
70
66
z toho ženy
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
2008
2009
2010
Celkom
40
-19
51
249
18
-20
16
69
-72
-68
-49
-372
-32
-35
-29
-135
112
49
100
621
50
15
45
288
Tabuľka 3: Miera nezamestnanosti v percentách
P.č.
Názov obce
2008
1.
Bajka
2.
Beša
3.
Dolná Seč
4.
Dolný Pial
5.
Horná Seč
6.
Horný Pial
7.
Iňa
8.
Jesenské
9.
Jur nad Hronom
10.
Kalná nad Hronom
11.
Lok
12.
Lula
13.
Malé Kozmálovce
14.
Mýtne Ludany
15.
Nový Tekov
16.
Ondrejovce
17.
Starý Hrádok
18.
Starý Tekov
19.
Tehla
20.
Tekovský Hrádok
21.
Veľké Kozmálovce
22.
Veľký Ďur
23.
Vyšné nad Hronom
24.
Žemliare
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, 2011
Miera nezamestnanosti (v %)
2009
26,88
30,78
10,76
13,09
7,17
8,50
9,55
12,71
5,92
8,43
13,59
13,44
3,70
9,02
7,14
8,00
10,05
13,25
8,13
10,78
16,69
20,93
8,11
15,38
11,39
23,04
15,65
16,36
9,91
16,57
17,44
22,91
16,67
15,18
5,16
7,64
12,26
16,94
10,05
15,20
5,16
8,41
7,81
11,25
10,17
14,75
18,29
11,90
2010
29,46
12,76
10,96
10,49
11,76
11,64
11,20
23,81
10,96
10,15
23,04
12,17
15,23
15,61
18,16
23,83
18,42
7,59
14,52
16,67
7,93
9,83
10,83
11,49
134
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Tabuľka 4: Podnikateľské subjekty v území
Počet podnikateľských subjektov v primárnom sektor
Počet podnikateľských subjektov v sekundárnom sektor
Počet podnikateľských subjektov v terciárnom sektor
Prevládajúce odvetvia u podnikateľských subjektov
Prevládajúce odvetvia zamestnanosti v podnikateľských
subjektoch
FO
PO
80
24
FO
PO
417
81
FO
PO
455
134
poľnohospodárstvo, priemyselná výroba,
stavebníctvo, doprava a skladovanie,
veľkoobchod, maloobchod
Poľnohospodárstvo, remeselná výroba,
stavebníctvo, doprava, obchodné služby,
školstvo
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre, 2011
Tabuľka 5: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) a počet
obyvateľov
P.č.
Názov obce
1.
Bajka
2.
Beša
3.
Dolná Seč
4.
Dolný Pial
5.
Horná Seč
6.
Horný Pial
7.
Iňa
8.
Jesenské
9.
Jur nad Hronom
10.
Kalná nad Hronom
11.
Lok
12.
Lula
13.
Malé Kozmálovce
14.
Mýtne Ludany
15.
Nový Tekov
16.
Ondrejovce
17.
Starý Hrádok
18.
Starý Tekov
19.
Tehla
20.
Tekovský Hrádok
21.
Veľké Kozmálovce
22.
Veľký Ďur
23.
Vyšné nad Hronom
24.
Žemliare
Spolu
* KP – kohézny pól rastu, OO – obce mimo pólov rastu
Kategória
OO
OO
OO
KP
OO
OO
OO
OO
KP
KP
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
KP
OO
OO
OO
KP
OO
OO
Počet obyvateľov
334
634
437
993
550
294
197
43
944
2 101
1 017
194
409
990
856
478
191
1 448
530
350
721
1 289
183
165
15 348
135
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.2
DOKLAD O SÚHLASE VŠETKÝCH OBCÍ SO ZARADENÍM DO ÚZEMIA PÔSOBNOSTI VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS)
A OBOZNÁMENÍM SA S INTEGROVANOU STRATÉGIOU ROZVOJA ÚZEMIA
P.č.
Názov obce
Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce súhlas obce so
zaradením do územia verejnosúkromného partnerstva (MAS)
Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce, že obec berie na
vedomie oboznámenie sa
s Integrovanou stratégiou
rozvoja územia
Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce
Meno
1.
Bajka
11.10.2011, Uznesenie č.
97  10  OZ/2011
14.11.2011 Uznesenie č.
109  12  OZ/2011
Bc. Ida Viglašová
2.
Beša
12.10.2011, Uznesenie č.8/2011
11.11.2011 Uznesenie č.9/2011
Miroslav Černák
3.
Dolná Seč
31.10.2011, Uznesenie č.
30/OZ/2011
14.11.2011 č.31/OZ/2011
Eugen Čornák
4.
Dolný Pial
13.10.2011, Uznesenie č.
OcZ  4/VI/2011 – IV.
09.11.2011, Uznesenie č.
OcZ – 5/VI/2011 – V/A
Bc. Robert Potocký
5.
Horná Seč
05.09.2011, Uznesenie č.
VIII-9/2011
10.11.2011, Uznesenie č.
1-11/2011
Edita Moravská
6.
Horný Pial
10.10.2011, Uznesenie č.27/2011
11.11.2011, Uznesenie č. 28/2011
Ľudovít Húdik
Dátum/podpis/ pečiatka
136
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
P.č.
Názov obce
Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce súhlas obce so
zaradením do územia verejnosúkromného partnerstva (MAS)
Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce, že obec berie na
vedomie oboznámenie sa
s Integrovanou stratégiou
rozvoja územia
Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce
Meno
7.
Iňa
12.10.2011, Uznesenie č.
7  10/2011
11.11.2011, Uznesenie č.2/11-2011
Jozef Rosipal
8.
Jesenské
10.10.2011, Uznesenie č.1/1
09.11.2011, Uznesenie č.1/1
MUDr. Jozef Chrančok
9.
Jur nad Hronom
28.09.2011, Uznesenie č.
6/OZ bod J
09.11.2011, Uznesenie č.
7/OZ bod F
Helena Valentová
10.
Kalná nad Hronom
12.09.2011, Uznesenie č.
8/XVI.  n./2011/OZ
14.11.2011, Uznesenie č.
11/III./2011/OZ
Ing. Ladislav Éhn
11.
Lok
22.09.2011, Uznesenie č.5/2011
10.11.2011, Uznesenie č.6/2011
Jozef Szabo
12.
Lula
06.10.2011, Uznesenie č.18/2011
09.11.2011, Uznesenie č.19/2011
Mária Farkašová
13.
Malé Kozmálovce
21.10.2011, Uznesenie č.55
10.11.2011, Uznesenie č.56
Ladislav Pisch
Dátum/podpis/ pečiatka
137
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
P.č.
Názov obce
Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce súhlas obce so
zaradením do územia verejnosúkromného partnerstva (MAS)
Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce, že obec berie na
vedomie oboznámenie sa
s Integrovanou stratégiou
rozvoja územia
Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce
Meno
14.
Mýtne Ludany
19.09.2011, Uznesenie č.4/6-R
14.11.2011, Uznesenie č.7
Oľga Kollárdiová
15.
Nový Tekov
28.09.2011, Uznesenie č.6/2011
15.11.2011, Uznesenie č.8/2011
Silvia Hrušková
16.
Ondrejovce
12.10.2011, Uznesenie č.29
15.11.2011, Uznesenie č.30
Jozef Bielokostolský
17.
Starý Hrádok
01.08.2011, Uznesenie č.17/2011
09.11.2011, Uznesenie č.27/2011
Helena Szabóová
18.
Starý Tekov
30.09.2011, Uznesenie č.57/2011
14.11.2011, Uznesenie č.73/2011
Ing. Peter Štefan
19.
Tehla
10.10.2011, Uznesenie č.7/2011
11.11.2011, Uznesenie č.8/2011
Ing. Ivan Žigrai
20.
Tekovský Hrádok
30.09.2011, Uznesenie č.34/2011
11.11.2011, Uznesenie č.41/2011
Vojtech Ožvald
Dátum/podpis/ pečiatka
138
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
P.č.
Názov obce
Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce súhlas obce so
zaradením do územia verejnosúkromného partnerstva (MAS)
Dátum a číslo Uznesenia
potvrdzujúce, že obec berie na
vedomie oboznámenie sa
s Integrovanou stratégiou
rozvoja územia
Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce
Meno
21.
Veľké Kozmálovce
20.07.2011, Uznesenie č.6
11.11.2011, Uznesenie č.9
Margita Fialová
22.
Veľký Ďur
10.10.2011, Uznesenie č.24
09.11.2011, Uznesenie č.29/2011
Ing. Peter Benko
23.
Vyšné nad Hronom
12.09.2011, Uznesenie č.8/2011
14.11.2011, Uznesenie č.10/2011
Eva Madarásová
24.
Žemliare
06.09.2011, Uznesenie č.5/2011
11.11.2011, Uznesenie č.6/2011
Mgr. Andrea Gubíková
Dátum/podpis/ pečiatka
139
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.3
SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
VÍZIA
Územie Občianskeho združenia V dlani Hrona je atraktívnym miestom pre život obyvateľov
a návštevníkov, ktoré disponuje ponukou oddychu a relaxu v príjemnom prostredí rieky Hron a jej
okolí. Zdravé a čisté prostredie, kvalitná bytová a občianska vybavenosť, dobudovaná technická
infraštruktúra, primeraná zdravotná a sociálna starostlivosť vytvárajúca vhodné podmienky pre
usadenie sa mladých rodín a dôstojný život ľudí v mikroregióne.
STRATÉGIA
Do roku 2017 vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov a atraktívne územie pre
návštevníkov, pri zachovaní prírodného a kultúrneho bohatstva územia.
STRATEGICKÁ PRIORITA 1
STRATEGICKÁ PRIORITA 2
STRATEGICKÁ PRIORITA 3
Obnova a rozvoj obcí
Rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
Rozvoj kvality životného
prostredia
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1
Zvýšiť atraktivitu obcí
Vytvoriť podmienky pre
rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu
Budovať environmentálnu
infraštruktúru
PRIORITA 1
PRIORITA 1
PRIORITA 1
Poskytovanie kvalitných
verejných služieb
Infraštruktúra cestovného
ruchu
Budovanie, rekonštrukcia
a modernizácia
environmentálnej
infraštruktúry
OPATRENIE Č. 1.1.1
OPATRENIE Č. 2.1.1
OPATRENIE Č. 3.1.1
Základné služby pre
ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo
(PRV SR, Os 3, kód 321)
Podpora činností v oblasti
cestovného ruchu – Časť A
(PRV SR, Os 3, kód 313)
Obnova a rozvoj dedín
(PRV SR, Os 3, kód 322)
OPATRENIE Č. 1.1.2
OPATRENIE Č. 2.1.2
OPATRENIE Č. 3.1.2
Regenerácia sídel
(ROP SR, Os 4, kód 4.1)
Podpora podnikateľských
aktivít v cestovnom ruchu
(OP KaHR, Os 3, kód 3.1)
Odvádzanie a čistenie
komunálnych vôd
(OP ŽP, Os 1, kód 2)
OPATRENIE Č. 1.1.3
OPATRENIE Č. 2.1.3
Základné služby pre
ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo
(PRV SR, Os 3, kód 321)
Diverzifikácia smerom
k nepodnikateľským
činnostiam
(PRV SR, Os 3, kód 311)
OPATRENIE Č. 2.1.4
PRIORITA 2
Motivácia mladých ľudí
a budovanie infraštruktúry
voľného času
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2
Budovať protipovodňovú
ochranu
Obnova a rozvoj dedín
(PRV SR, Os 3, kód 322)
PRIORITA 2
OPATRENIE Č. 1.1.4
PRIORITA 2
Protipovodňová ochrana
Základné služby pre
ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo
(PRV SR, Os 3, kód 321)
Propagácia územia
OPATRENIE Č. 3.2.1
OPATRENIE Č. 1.1.5
OPATRENIE Č. 2.1.5
Ochrana pred povodňami
(OP ŽP, Os 2)
140
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Rozvoj vidiecke spoločnosti
a podpora tradícií
(NSK VZN 4/2009,
Opatrenie 2)
Podpora činností v oblasti
cestovného ruchu – Časť B
(PRV SR, Os 3, kód 313)
OPATRENIE Č. 1.1.6
Infraštruktúra vzdelávania
(ROP SR, Os 1, kód 1.1)
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2
PRIORITA 3
Zvyšovanie bezpečnosti
v obciach
Rozvíjať a budovať identitu
OPATRENIE Č. 1.1.7
Regenerácia sídel
(ROP SR, Os 4, kód 4.1)
OPATRENIE Č. 1.1.8
Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia
(OP KaHR, Os 2, kód 2.2)
PRIORITA 4
Rozvoj sociálnej
a zdravotnej infraštruktúry
OPATRENIE Č. 1.1.9
Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately
(ROP SR, Os 2, kód 2.1)
PRIORITA 5
PRIORITA 3
Rozvoj a budovanie identity
územia
OPATRENIE Č. 2.2.1
Vzdelávanie a informovanie
(PRV SR, Os 3, kód 3.3)
OPATRENIE Č. 2.2.2
Rozvoj vidieckej spoločnosti
a podpora tradícií
(NSK VZN 4/2009, Opatrenie
2
OPATRENIE Č. 2.2.3
Zachráňme kultúrne pamiatky
NSK
(NSK VZN 3/2010)
Budovanie, modernizácia
a rekonštrukcia verejnej
infraštruktúry
OPATRENIE Č. 1.1.10
Obnova a rozvoj dedín
(PRV SR, Os 3, kód 322)
OPATRENIE Č. 1.1.11
Regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov
(ROP SR, Os 5, kód 5.1)
OPATRENIE Č. 1.1.12
OPATRENIE 4.2
Odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových vôd
(OP ŽP, Os 1, kód 2)
Vykonávanie projektov
spolupráce
(PRV SR, Os 3, kód 421)
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2
Chod miestnej akčnej skupiny
(PRV SR, Os 3, kód 431)
OPATRENIE 4.3
Skvalitniť podnikateľské
prostredie
PRIORITA 6
Inovácie a rast
konkurencieschopnosti
OPATRENIE Č. 1.2.1
Podpora spoločenských služieb
pre podnikateľov
(OP KaHR, Os 1, kód 1.2)
141
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.4
OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,
IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER
Časť A: Opatrenia osi 3
Strategický cieľ Integrovanej stratégia
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Odôvodnenie
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Poskytovanie kvalitných verejných služieb
Zvýšiť atraktivitu obcí
Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk
a športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok,
obecných rozhlasov,
 rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb
(obecný úrad, domu smútku, kultúrny dom) a objektov
spoločenského významu vrátane ich okolia a zriadenia
pripojenia na internet,
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova
a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť
projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú
aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.
Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad
20 000.
Audit zdrojov i SWOT analýza poukazuje na nasledovné slabé
stránky: nevyhovujúci stav obecných budov a objektov
spoločenského významu (kultúrne domy, domy smútku, tržnice,
športové prezliekarne, telocvične a pod.) ako i množstvo
opustených budov v zlom technickom stave, ktoré sú
vlastníctvom obcí, zlý stav a absencia viacúčelových športovísk
a detských ihrísk. Zlý stav verejných rozhlasov. Nedostatky
v občianskej vybavenosti znižujú atraktivitu obcí a nevytvárajú
vhodné podmienky pre zotrvanie mladých ľudí a rodín
v mikroregióne. Cieľom tohto opatrenia je rekonštrukcia
a modernizácia prvkov základného občianskeho vybavenia
a zariadení slúžiacich pre trávenie voľného času.
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV – PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
Podnikateľské
subjekty
Obce
Združenia
17
Ostatní
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
Rozpočet v EUR
1 326 017
2 555 716
25 000
0
3 906 733
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
Minimálna výška oprávnený výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky
1.
3 300 EUR
100 000 EUR
investície do dlhodobého hmotného majetku;
142
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
2.
3.
4.
5.
6.
Neoprávnené výdavky
Neoprávnené projekty
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o
verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
výdavky spojené s externým manažmentom projektov;
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie
presiahnuť
8% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej
akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie
podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie
projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania, kde sú výdavky oprávnené od 1.1.2007);
2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na
vypracovanie projektovej dokumentácie a výdavky
spojené s externým manažmentom projektov presahujúce
8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom
projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v
hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do
výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie príslušných stavieb;
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. výdavky
na
vypracovanie
územno-plánovacej
dokumentácie;
15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych
priestorov obecných úradov;
16. výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov
na pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého
manažmentu projektov a to v prípade, ak starosta obce,
ktorá bola/je konečným prijímateľom/prijímateľom v
projekte vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná
osoba pri realizácií projektu.
1. projekty zamerané na vytváranie zisku1;
2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú,
sociálnu a školskú problematiku.
1
Napr. v prípade rekonštrukcie a modernizácie obecných stavieb žiadateľ uvedené stavby ani ich časti nemôže
prenajímať na podnikateľské účely.
143
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
KRITÉRIÁ SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila
MAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte)
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije
iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia
pri ŽoNFP (projekte).
Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13.
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr.
výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte), najneskôr však pred podpisom
zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému
úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní
ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom
projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní
prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených
pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú
predmetom projektu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po
predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)).
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do
Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3
mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
Projekt musí mať neziskový charakter.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného
obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a
služieb pri podaní ŽoNFP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z
dôvodu rozdielneho financovania.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
1.
2.
Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
V dlani Hrona stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti
B. písm. c), d), h), i), k).
144
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
3.
4.
5.
6.
7.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v
zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3 ,
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani Hrona pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna
pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v
rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s
nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné
podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis2.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1
projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani
Hrona v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja Občianskeho združenia
V dlani Hrona.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia V dlani Hrona3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením V dlani Hrona,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce
s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia V dlani Hrona, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené
v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ –
2
V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č.
schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom
osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
-
3
Výnimku tvoria aktivity v rámci:
opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom
sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské
informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader,
ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
-
145
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
8.
9.
predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia V dlani Hrona. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP (PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE ŽONFP
(PROJEKTOV)
Výberové kritéria
P.č. Kritérium
Bodovacie kritériá
P.č. Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona
10
1.
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
2.
Výška podpory na 1 projekt:
3.
do 16 600 €
20
16 001 – 20 200 €
16
20 201 – 30 000 €
12
30 001 – 35 000 €
8
35 001 – 40 000 €
4
nad 40 001€
0
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
4.
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena
5.
5
alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
65
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-
Povinné prílohy
Nepovinné prílohy
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
3
min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Ukazovateľ
Východiskový
Cieľová
Spôsob overovania
146
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
(názov a merná jednotka)
Opatrenie:
Základné
služby pre
ekonomiku a
vidiecke
obyvateľstvo
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
tržníc (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
autobusových zastávok
(ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
obecných rozhlasov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
obecných úradov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
kultúrnych domov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
domov smútku (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
amfiteátrov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
hasičských zbrojníc (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
telocviční (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
športových prezliekarní
(ks)
stav
hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
0
3
0
4
0
4
0
6
0
4
0
9
0
1
0
3
0
1
0
3
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predložení každej ŽoP
(monitorovacie správy)
147
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ Integrovanej stratégia
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Odôvodnenie
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Motivácia mladých ľudí a budovanie infraštruktúry voľného času
Zvýšiť atraktivitu obcí
Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk
a športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok,
obecných rozhlasov,
 rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb
(obecný úrad, domu smútku, kultúrny dom) a objektov
spoločenského významu vrátane ich okolia a zriadenia
pripojenia na internet.
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova a
rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť
projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú
aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z
podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
Audit zdrojov, slabé stránky SWOT analýzy ako i problémová
analýza poukazujú na nedostatočnú infraštruktúru voľného času,
predovšetkým nedostatok a zlý stav detských a športových ihrísk,
telocviční, absenciu multifunkčných športovísk a ďalších
priestorov vhodných na využitie voľného času. Problémová
analýza
odhalila
absentujúcu koordináciu športových
a kultúrnych podujatí a nedostatočnú výstavbu zariadení
vhodných na trávenie voľného času. Nedostatky v oblasti
infraštruktúry voľného času znižujú atraktivitu obcí a nevytvárajú
vhodné podmienky pre zotrvanie mladých ľudí a rodín
v mikroregióne. Cieľom tohto opatrenia je budovanie,
rekonštrukcia a modernizácia prvkov slúžiacich pre trávenie
voľného času.
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV – PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
Podnikateľské
subjekty
Obce
Združenia
10
Ostatní
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
Rozpočet v EUR
337 150
301 850
35 000
0
674 000
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
Minimálna výška oprávnený výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3 300 EUR
100 000 EUR
investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o
verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
výdavky spojené s externým manažmentom projektov;
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
148
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Neoprávnené výdavky
Neoprávnené projekty
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie
presiahnuť
8% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej
akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie
podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie
projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania, kde sú výdavky oprávnené od 1.1.2007);
2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na
vypracovanie projektovej dokumentácie a výdavky
spojené s externým manažmentom projektov presahujúce
8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom
projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v
hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do
výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie príslušných stavieb;
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. výdavky
na
vypracovanie
územno-plánovacej
dokumentácie;
15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych
priestorov obecných úradov;
16. výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov
na pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého
manažmentu projektov a to v prípade, ak starosta obce,
ktorá bola/je konečným prijímateľom/prijímateľom v
projekte vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná
osoba pri realizácií projektu.
1. projekty zamerané na vytváranie zisku4;
2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú,
sociálnu a školskú problematiku.
KRITÉRIÁ SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila
MAS.
1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
4
Napr. v prípade rekonštrukcie a modernizácie obecných stavieb žiadateľ uvedené stavby ani ich časti nemôže
prenajímať na podnikateľské účely.
149
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte)
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije
iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia
pri ŽoNFP (projekte).
Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13.
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr.
výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte), najneskôr však pred podpisom
zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému
úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní
ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom
projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní
prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených
pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú
predmetom projektu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po
predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)).
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do
Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3
mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
Projekt musí mať neziskový charakter.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného
obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a
služieb pri podaní ŽoNFP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z
dôvodu rozdielneho financovania.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
1.
2.
3.
Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
V dlani Hrona stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti
B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v
zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3 ,
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
150
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani Hrona pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna
pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v
rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s
nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné
podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis5.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1
projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani
Hrona v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja Občianskeho združenia
V dlani Hrona.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia V dlani Hrona6.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením V dlani Hrona,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce
s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia V dlani Hrona, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené
v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia V dlani Hrona. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
5
V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č.
schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom
osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
-
6
Výnimku tvoria aktivity v rámci:
opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom
sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské
informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader,
ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
-
151
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP (PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE ŽONFP
(PROJEKTOV)
Výberové kritéria
P.č. Kritérium
Bodovacie kritériá
P.č. Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona
10
1.
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
2.
Výška podpory na 1 projekt:
3.
do 16 600 €
20
16 001 – 20 200 €
16
20 201 – 30 000 €
12
30 001 – 35 000 €
8
35 001 – 40 000 €
4
nad 40 001€
0
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
4.
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Predkladateľom
ŽoNFP
(štatutárny
zástupca
žiadateľa)
je
žena
5.
5
alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
65
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-
Povinné prílohy
Nepovinné prílohy
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
3
min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Opatrenie:
Základné
služby pre
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
Východiskový
stav
Cieľová
hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
0
10
Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predložení každej ŽoP
152
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
ekonomiku a
vidiecke
obyvateľstvo
detských ihrísk (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
športových ihrísk (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
multifunkčných
športovísk (ks)
(monitorovacie správy)
0
1
0
4
153
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ Integrovanej stratégia
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Odôvodnenie
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Budovanie, modernizácia a rekonštrukcia verejnej infraštruktúry
Zvýšiť atraktivitu obcí
Obnova rozvoj dedín
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest,
lávok, mostov,
 výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
chodníkov,
cyklotrás, verejného osvetlenia,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej
infraštruktúry (dopravná infraštruktúra, vodohospodárska
infraštruktúra a ďalšia technická infraštruktúra),
 zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá a parky).
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj
obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov
realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec,
ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory
sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
Audit dopravnej infraštruktúry a kvality obecných komunikácií
a chodníkov odhalil nevyhovujúci stav cestnej siete, chodníkov,
lávok a mostov v mikroregióne. Nekvalitných povrch
komunikácií znižuje bezpečnosť premávky v obciach a zvyšuje
znečisťovanie ovzdušia tuhými časticami. Zlý stav a absencia
chodníkov v niektorých obciach znižujú bezpečnosť chodcov,
ktorí namiesto chodníkov využívajú cestné komunikácie. Cieľom
opatrenia je rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry
v snahe zvýšiť bezpečnosť premávky v obciach ako i bezpečnosť
samotných chodcov.
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV – PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
Podnikateľské
subjekty
Obce
Združenia
16
Ostatní
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
Rozpočet v EUR
909 500
875 500
15 000
0
1 800 000
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
Minimálna výška oprávnený výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky
3 300 EUR
70 000 EUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o
verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
výdavky spojené s externým manažmentom projektov;
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie
154
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Neoprávnené výdavky
Neoprávnené projekty
presiahnuť
8% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej
akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie
podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie
projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania, kde sú výdavky oprávnené od 1.1.2007);
2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na
vypracovanie projektovej dokumentácie a výdavky
spojené s externým manažmentom projektov presahujúce
8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom
projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v
hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do
výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie príslušných stavieb;
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. výdavky
na
vypracovanie
územno-plánovacej
dokumentácie;
15. výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov
na pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého
manažmentu projektov a to v prípade, ak starosta obce,
ktorá bola/je konečným prijímateľom/prijímateľom v
projekte vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná
osoba pri realizácií projektu.
1. projekty zamerané na vytváranie zisku
KRITÉRIÁ SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila
MAS.
1.
2.
3.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte)
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
155
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
premiestnenia výrobnej činnosti.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije
iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia
pri ŽoNFP (projekte).
Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13.
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr.
výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte),najneskôr však pred podpisom
zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému
úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní
ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom
projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní
prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených
pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú
predmetom projektu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po
predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu
platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
Projekt musí mať neziskový charakter.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného
obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a
služieb pri podaní ŽoNFP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z
dôvodu rozdielneho financovania.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
1.
2.
3.
Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
V dlani Hrona stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti
B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v
zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3 ,
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani Hrona pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna
pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č.
156
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v
rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s
nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné
podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis7.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1
projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani
Hrona v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja Občianskeho združenia
V dlani Hrona.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia V dlani Hrona8.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením V dlani Hrona,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce
s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia V dlani Hrona, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené
v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia V dlani Hrona. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP (PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE ŽONFP
(PROJEKTOV)
Výberové kritéria
P.č. Kritérium
Bodovacie kritériá
7
V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č.
schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom
osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
-
8
Výnimku tvoria aktivity v rámci:
opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom
sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské
informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader,
ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
-
157
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
P.č.
1.
Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona
10
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
2.
Projekt
sa
realizuje
v
obci
kde
je
nezamestnanosť
3.
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Výška podpory na 1 projekt:
4.
do 5 300 €
20
5 301 – 6 400 €
16
6 401 – 15 000 €
12
15 001 – 20 000 €
8
20 001 – 25 000 €
4
nad 30 001€
0
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena
5.
5
alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
65
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-
Povinné prílohy
Nepovinné prílohy
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
2
min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Opatrenie:
Obnova
a rozvoj
dedín
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
miestnych ciest (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
lávok (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
mostov (ks)
Východiskový
stav
Cieľová
hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
0
9
0
2
0
1
Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predložení každej ŽoP
(monitorovacie správy)
158
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
chodníkov (ks)
0
12
159
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ Integrovanej stratégia
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Odôvodnenie
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Infraštruktúra cestovného ruchu
Vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť A
 prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších
nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie
zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné
investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia
vrátane zriadenia pripojenia na internet;
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových
relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).
Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty,
pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného
ruchu, v prípade konečných prijímateľov – predkladateľov
projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich
podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.
Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje podiel
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší ako 30 %,
ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať
z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.
Oprávneným prijímateľom nie je podnik, ktorý je podnikom v
ťažkostiach v zmysle článku 2.1, bodu 10 Usmernenia
Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu
firiem v ťažkostiach (Ú. V. C 244 z 1. 10. 2004, str.2)
Medzi silné stránky územia patria vhodné prírodné podmienky na
realizáciu
prímestskej
rekreácie,
vidieckej
turistiky
a agroturistiky a blízkosť kúpeľných miest Dudince, Santovka a
Podhájska. Na druhej strane medzi slabé stránky patrí slabé
využívanie existujúceho prírodného potenciálu. Audit zdrojov
odhalil vysoký počet nevyužívaných budov v území
mikroregiónu a súčasne nízky počet ubytovací zariadení,
agroturistických zariadení a rekondičných objektov slúžiacich na
rozvoj turistických činností. Nedostatkom územia je
nedobudovaná a neprepojená cyklotrasa, absentujúce turistické
chodníky, vínne cesty, slabé využite vodných plôch. Medzi
závažné nedostatky územia brzdiace využívanie existujúcich
prvkov cestovného ruchu a zvyšovaniu počtu návštevníkov
zdržujúcich sa v území krátkodobo je aj absencia verejných WC.
Cieľom opatrenia je vytvoriť možnosti získania doplnkových
zdrojov príjmov pre miestne obyvateľstvo cez ubytovanie,
ponuku miestnych špecialít a budovanie služieb pre relaxáciu
a aktívny oddych. Výhodná poloha územia mikroregiónu
a zdravé prírodné prostredie sú základnými predpokladmi pre
tvorbu vidieckeho cestovného ruchu.
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV – PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
Podnikateľské
subjekty
Obce
6
Združenia
Ostatní
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Rozpočet v EUR
197 500
160
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
197 500
0
0
395 000
Výška financovania z vlastných zdrojov
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
Minimálna výška oprávnený výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky
Neoprávnené výdavky
Neoprávnené projekty
2 600 EUR
100 000 EUR
Celková výška minimálnej pomoci jednému konečnému
prijímateľovi – predkladateľovi projektu nesmie presiahnuť
200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia počas troch
fiškálnych rokov.
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS
(výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred
udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných
prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS);
2. nákup použitého majetku;
3. nákup karavanov a dopravných prostriedkov;
4. nákup nehnuteľností;
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v
bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t.
j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná
osoba;
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu);
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. projektová dokumentácia;
15. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu,
rekonštrukciu a modernizáciu chatiek;
16. výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových,
rekreačných a relaxačných potrieb.
1. projekty zamerané na sociálne služby a bytovú výstavbu;
2. projekty zamerané na aktivity nesúvisiace s
nízkokapacitným ubytovaním.
KRITÉRIÁ SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový
kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP
formou čestného vyhlásenia.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie
a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP
(projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou
161
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije
iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia
pri ŽoNFP (projekte).
Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od
podpísania zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah
oprávňujúci užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení projektu s
výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania, relaxačných zariadení).
Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri
podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné povolenie).
Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované ubytovacie
zariadenia a prestavané/pristavané časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov môžu mať
kapacitu maximálne 10 základných lôžok v piatich izbách (každá so sociálnym zariadením – WC a
sprcha, resp. vaňa a maximálne dvomi základnými lôžkami) a minimálne spoločnú kuchynku. V prípade
budovania stravovacích priestorov tieto musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť
prístupné len ubytovaným osobám.
Relaxačné objekty vybudované, zrekonštruované, resp. zmodernizované v rámci tohto opatrenia musia
pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám.
Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúžiť verejnosti a musia
spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích
zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
V prípade rekonštrukcie a modernizácie nízko kapacitných ubytovacích zariadení konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu musí preukázať zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za predchádzajúce
účtovné obdobie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu zároveň preukáže, že v predchádzajúcom
účtovnom období vykonával podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania ubytovacích služieb.
Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie (ES)
č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri kapitolu 15. Výklad
pojmov). Preukazuje pri podaní ŽoNFP (projektu).
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja
vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z
dôvodu rozdielneho financovania.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a
spôsob ich preukázania
1.
2.
3.
Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
V dlani Hrona stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti
B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
 spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v
zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3,
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
 spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
 spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
 spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani Hrona pre jednotlivé
162
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna
pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v
rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s
nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné
podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis9.
 dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1
projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani
Hrona v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
 dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia
V dlani Hrona.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia V dlani Hrona10.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením V dlani Hrona,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce
s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia V dlani Hrona, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené
v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia V dlani Hrona. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP (PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE ŽONFP
(PROJEKTOV)
9

V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č.
schémy: DM - 8/2010.

Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom
osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
10
Výnimku tvoria aktivity v rámci:
 opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom
sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské
informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
 opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader,
ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
163
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Výberové kritéria
P.č. Kritérium
Bodovacie kritériá
P.č. Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona
1.
10
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
2.
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Súčasťou projektu zameraného na ubytovacie služby je
3.
i poskytovanie ďalších relaxačných služieb (napr. gril, bazén,
20
sauna) ak na uvedené činnosti žiadateľ plánuje minimálne 10 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu
Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou
4.
obyvateľov na km2:
20
do 50
15
nad 50 – do 100
10
nad 100 – do 150
Žiadateľ má v rodinnom dome ležiacom na parcele, kde sa
5.
realizuje projekt trvalé bydlisko:
nad 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
10
nad 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
20
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena
6.
5
alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
65
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-
Povinné prílohy
Nepovinné prílohy
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
3
min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Opatrenie:
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet prestavaných a
Východiskový
stav
0
Cieľová
hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
1
Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Zber údajov od príjemcov
164
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Podpora
činností
v oblasti
cestovného
ruchu – Časť
A
/alebo pristavaných
častí rodinných domov
do 10 základných lôžok
(ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
relaxačných zariadení
(ks)
finančnej pomoci pri
predložení každej ŽoP
(monitorovacie správy)
0
5
165
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ Integrovanej stratégia
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Odôvodnenie
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Infraštruktúra cestovného ruchu
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Obnova rozvoj dedín
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest,
lávok, mostov,
 výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
chodníkov,
cyklotrás, verejného osvetlenia,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej
infraštruktúry (dopravná infraštruktúra, vodohospodárska
infraštruktúra a ďalšia technická infraštruktúra),
 zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá a parky).
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj
obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov
realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec,
ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory
sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
V rámci slabých stránok SWOT analýzy je evidentný zlý stav
chodníkov, lávok, autobusových zastávok, turistických
chodníkov s oddychovými miestami a oddychové miesta pri
Hrone
v území prípadne ich úplná absencia. Rovnako
neudržiavané verejné priestranstvá a parky a nedobudované
cyklotrasy vytvárajú potrebu intervencie v rámci tohto opatrenia.
Cieľom tohto opatrenia je vybudovanie komplexnej
infraštruktúry cestovného ruchu a zveľadenie obcí.
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV – PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
Podnikateľské
subjekty
Obce
Združenia
14
Ostatní
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
Rozpočet v EUR
689 625
859 875
25 000
0
1 574 500
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
Minimálna výška oprávnený výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky
3 300 EUR
70 000 EUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o
verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
výdavky spojené s externým manažmentom projektov;
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie
presiahnuť
8% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
166
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Neoprávnené výdavky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Neoprávnené projekty
1.
výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej
akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie
podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie
projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania, kde sú výdavky oprávnené od 1.1.2007);
výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na
vypracovanie projektovej dokumentácie a výdavky
spojené s externým manažmentom projektov presahujúce
8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;
nákup použitého majetku;
nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom
projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v
hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do
výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie príslušných stavieb;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
daň z pridanej hodnoty;
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu);
vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
nájomné poplatky;
výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce;
poradenské a konzultačné služby;
výdavky
na
vypracovanie
územno-plánovacej
dokumentácie;
výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov
na pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého
manažmentu projektov a to v prípade, ak starosta obce,
ktorá bola/je konečným prijímateľom/prijímateľom v
projekte vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná
osoba pri realizácií projektu.
projekty zamerané na vytváranie zisku
KRITÉRIÁ SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila
MAS.
1.
2.
3.
4.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte)
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije
167
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia
pri ŽoNFP (projekte).
Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13.
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr.
výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte),najneskôr však pred podpisom
zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému
úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní
ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom
projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní
prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených
pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú
predmetom projektu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po
predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu
platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
Projekt musí mať neziskový charakter.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného
obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a
služieb pri podaní ŽoNFP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z
dôvodu rozdielneho financovania.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
1.
2.
3.
Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
V dlani Hrona stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti
B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v
zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3 ,
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani Hrona pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna
pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v
rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s
168
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
4.
5.
6.
7.
8.
9.
nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné
podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis11.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1
projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani
Hrona v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja Občianskeho združenia
V dlani Hrona.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia V dlani Hrona12.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením V dlani Hrona,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce
s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia V dlani Hrona, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené
v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia V dlani Hrona. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP (PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE ŽONFP
(PROJEKTOV)
Výberové kritéria
P.č. Kritérium
Bodovacie kritériá
P.č. Kritérium
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona
1.
Body
10
11
V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č.
schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom
osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
-
12
Výnimku tvoria aktivity v rámci:
opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom
sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské
informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader,
ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
-
169
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Výška podpory na 1 projekt:
4.
do 5 300 €
20
5 301 – 6 400 €
16
6 401 – 15 000 €
12
15 001 – 20 000 €
8
20 001 – 25 000 €
4
nad 30 001€
0
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena
5.
5
alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
65
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
2.
3.
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-
Povinné prílohy
Nepovinné prílohy
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
2
min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Opatrenie:
Obnova
a rozvoj
dedín
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
verejných priestranstiev
(ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
parkov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
cyklotrás (ks)
Východiskový
stav
Cieľová
hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
0
15
0
4
0
7
Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predložení každej ŽoP
(monitorovacie správy)
170
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ Integrovanej stratégia
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Odôvodnenie
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Propagácia územia
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť B
Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja
regiónu
Výdavky súvisiace:
 s prípravou a tlačou propagačných materiálov
 s aktívnou účasťou na zahraničných i domácich veľtrhoch a
výstavách cestovného ruchu
 výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných
technológií
Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu
Nedostatočná propagácia územia jeho kultúrneho, prírodného
a historického potenciálu je jednou zo slabých stránok územia
odhalených SWOT analýzou. V súvislosti s perspektívou tvorby
vidieckeho cestovného ruchu a zviditeľnenie potenciálu územia
je potrebné zaviesť a využívať efektívne formy marketingu.
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV – PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
Podnikateľské
subjekty
Obce
Združenia
7
Ostatní
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
Rozpočet v EUR
76 000
4 000
0
0
80 000
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
Minimálna výška oprávnený výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky




Neoprávnené výdavky

1.
2.
3.
4.
5.
1 500 EUR
20 000 EUR
výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných
materiálov;
výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa
podpory a jeho členov na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu;
výdavky
na
vybudovanie
informačných
a
komunikačných technológií;
výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania
Znaku kvality;
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS
(výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred
udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných
prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS);
nákup použitého majetku;
nákup dopravných prostriedkov;
nákup nehnuteľností;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
171
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Neoprávnené projekty
1.
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v
bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t.
j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná
osoba;
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu);
vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
lízingové poplatky a koeficient navýšenia;
nájomné poplatky;
poradenské a konzultačné služby;
projektová dokumentácia;
výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu, ktorá je v
jednom kalendárnom roku tretia a ďalšia;
výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a výstave
cestovného ruchu štvrtého a ďalšieho účastníka.
projekty zamerané na vlastnú komerčnú činnosť.
KRITÉRIÁ SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Investície sa môžu realizovať len na území Slovenska. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty
realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS pričom výnimku tvoria aktivity, ktoré
svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový
kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP
formou čestného vyhlásenia.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie
a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP
(projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) môže byť
predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13. Ochrana majetku
nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí využívať predmet projektu (v prípade budovania
informačných a komunikačných technológií) najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie
prejsť podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jeho povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije
iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia
pri ŽoNFP (projekte).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od
podpísania zmluvy.
Realizáciou projektov musí byť zabezpečená propagácia aktivít členov zväzu, resp. profesijného
združenia. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z
dôvodu rozdielneho financovania.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a
spôsob ich preukázania
1.
2.
Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
V dlani Hrona stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
172
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
3.
4.
5.
6.
7.
13
-
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti
B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
 spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v
zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3,
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
 spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
 spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
 spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani Hrona pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
 dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna
pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v
rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s
nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné
podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis13.
 dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1
projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani
Hrona v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
 dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia
V dlani Hrona.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia V dlani Hrona14.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združení V dlani Hrona, zahŕňajú
aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom
obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia V dlani Hrona, ale nemôže byť
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z
tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené
v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o
V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č.
schémy: DM - 8/2010.
-
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom
osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
14
Výnimku tvoria aktivity v rámci:
opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom
sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské
informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader,
ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
173
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
8.
9.
akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia V dlani Hrona. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP (PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE ŽONFP
(PROJEKTOV)
Výberové kritéria
P.č. Kritérium
Bodovacie kritériá
P.č. Kritérium
Body
Projekt je zameraný na propagáciu celého územia OZ V dlani
20
1.
Hrona
Spolupráca žiadateľa na projekte s inými subjektmi
10
2.
Výstupy projektu sú vo viacerých jazykových mutáciách:
3.
1 mutácia
10
2 mutácie
15
3 a viac mutácii
20
(s výnimkou českého jazyka)
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona
4.
10
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
5.
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena
6.
5
alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
75
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-
Povinné prílohy
Nepovinné prílohy
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
3
min. 3 mesiace – max. 12 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Opatrenie:
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet vytvorených
Východiskový
stav
0
Cieľová
hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
7
Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Zber údajov od príjemcov
174
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Obnova
a rozvoj
dedín
propagačných
materiálov (ks)
Počet uskutočnených
prezentácií na veľtrhoch
a výstavách (ks)
finančnej pomoci pri
predložení každej ŽoP
(monitorovacie správy)
0
1
175
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ Integrovanej stratégia
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Odôvodnenie
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Rozvoj a budovanie identity územia
Rozvíjať a budovať identitu územia
Vzdelávanie a informovanie
2. nasledovné formy informačných aktivít
 krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných
vedomostí a zručností;
 konferencie a semináre;
 výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
 putovné aktivity k cieľovým skupinám;
 ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové
portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na
celoživotné vzdelávanie.
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v
oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb
(štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové
organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory,
štátne podniky).
Potreba opatrenia vyplýva z nutnosti budovania kapacít pre
naštartovanie aktivít v rámci vidieckeho cestovného ruchu
a potreby vybudovania turisticko-informačných kancelárií
v jednotlivých obciach. Cieľom opatrenia je skvalitniť ľudský
potenciál a vytvoriť podmienky pre efektívne riadenie rozvoja
územia.
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV – PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
Podnikateľské
subjekty
Obce
Združenia
3
Ostatní
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
Rozpočet v EUR
45 000
2 125
0
0
47 125
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
Minimálna výška oprávnený výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky
3 000 EUR
15 000 EUR
Podpora sa poskytuje na výdavky spojené so zabezpečením a
realizáciou vzdelávacieho a informačného projektu
1. interné výdavky organizátora (platy, cestovné a
ubytovanie pre zamestnancov organizátora, výdavky
spojené s účtovníctvom a ekonomicky riadením
projektu);
a) personálne výdavky – platy vrátane odvodov
garantom (projektový, organizačný, finančný
manažment a administrátor).
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov
organizátora v prípade ak sa aktivity projektu
realizujú mimo sídla žiadateľa.
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť
176
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
pri cestách zamestnancov organizátora z miesta pravidelného
pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho
projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú
reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným
lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a
MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
 výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 170 EUR/deň/osobu.
 výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
 pri použití taxíka:
skutočné výdavky;
 pri použití motorového vozidla organizácie na
prepravu zamestnancov organizátora na základe
opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady
za používanie cestných motorových vozidiel pri
pracovných cestách + spotreba PHM na základe
technického preukazu motorového vozidla;
 akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho
projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené
ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a
realizáciou projektu.
c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo
vlastnej réžii (môžu tu byť zahrnuté výdavky na
použitie vlastného učebného priestoru, vlastnej
didaktickej techniky a vlastného ubytovacieho
priestoru) v súlade s interným predpisom a pomôcky
súvisiace s témou vzdelávania.
2. externé výdavky organizátora10 (honoráre lektorom,
autorom študijných a propagačných materiálov – vrátane
vlastných
lektorov
a
autorov
organizátora),
prekladateľom, oponentom a tlmočníkom, cestovné,
vrátane hromadnej prepravy, stravné a ubytovanie pre
účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a tlmočníkov,
prenájom učebného priestoru a didaktickej techniky,
propagácia vzdelávacej a informačnej aktivity);
a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom,
autorom
študijných
materiálov,
oponentom,
tlmočníkom
Prípustné maximálne sadzby:
 honoráre lektorom a autorom študijných a
propagačných materiálov............. 170 EUR /1 hod.
 honoráre tlmočníkom .................... 70 EUR /1 hod.
 honoráre prekladateľom................. 30 EUR /1 str.
 honoráre oponentom........................ 30 EUR /1str.
Táto suma musí zahŕňať príspevky organizácie do
zdravotných a sociálnych poisťovní, ale nesmie zahŕňať
žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku.
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov
vzdelávacej aktivity, lektorov, tlmočníkov;
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť
pri cestách lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine
vzdelávacieho projektu z miesta bydliska na miesto konania
vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné
výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené
platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú,
autobusovú dopravu a MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
177
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona

výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 170 EUR/deň/osobu.
 výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
 pri použití taxíka:
skutočné výdavky;
 pri použití motorového vozidla organizácie na
prepravu lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine
vzdelávacieho projektu na základe opatrenia
MPSVR SR o sumách základnej náhrady za
používanie cestných motorových vozidiel pri
pracovných cestách + spotreba PHM na základe
technického preukazu motorového vozidla;
 akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho
projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené
ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a
realizáciou projektu.
c) prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného
priestoru – sú oprávnenými výdavkami za
predpokladu, že sa zakladajú na skutočných
výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu a sú
riadne preukázateľné,
d) výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie
stáže a návštevy v EÚ môžu predstavovať
maximálne 30 % z oprávnených výdavkov na
projekt (z podpory sú vylúčené výdavky na pracovné
cesty a stáže do zámorských oblastí krajín EÚ).
Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a
návštevy v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu
vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky
315 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a
deň a skutočné výdavky na dopravu.
Neoprávnené výdavky
Výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a
návštevy pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu
vzdelávacieho projektu maximálne do výšky 170 EUR
vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a
skutočné výdavky na dopravu.
3. ostatné výdavky organizátora (musia byť nevyhnutné pre
riadnu realizáciu prác na projekte, musia byť ľahko
identifikovateľné);
a) kancelárske potreby (papier, toner, bežné
kancelárske kopírovanie a pod.),
b) tvorba a tlač študijného a informačného materiálu –
návrhy, grafická úprava, odborná úprava tlač a
kopírovanie a väzbu vo väčších množstvách pri
príprave a výrobe učebných materiálov, výdavky
spojené s poštovou distribúciou a pod.,
c) šírenie informácií a publicita projektu (tvorba
webovej stránky, tlačové konferencie, výroba
informačných a propagačných materiálov vrátane
zverejnenia v tlači a masmédiách, prenájom
výstavnej plochy a ďalšie diseminačné aktivity
projektu).
4. výdavky na ostatnú réžiu paušálne do maximálnej výšky
20 % z celkových výdavkov projektu (okrem výdavkov
uvedených v bode 1c).
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej
akčnej skupiny (výdavky, dodacie listy a preberacie
178
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Neoprávnené projekty
protokoly pred udelením Štatútu Miestnej akčnej
skupiny);
2. výdavky, ktoré priamo nesúvisia s predmetným
vzdelávacím a informačným projektom (napr. výdavky
na informačné a komunikačné technológie);
3. výdavky za sprostredkovanie účasti v projekte;
4. výdavky na finančné zabezpečenie možných budúcich
strát alebo dlhov;
5. čiastky odložené ako rezervy;
6. finančné výdavky (penále, finančné pokuty a súdne
výdavky);
7. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v
bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t.
j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná
osoba;
8. tvorba internetových stránok, ktoré nesúvisia s cieľmi
opatrenia;
9. poradenské a konzultačné služby;
10. príjmy od konečného prijímateľa nefinančnej pomoci
(napr. účastnícky poplatok);
1. podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie projekty, ktoré sú
organizované v rámci existujúceho školského systému na
úrovni stredných, vyšších a vysokých škôl (vrátane
špecializačného a kvalifikačného štúdia);
KRITÉRIÁ SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (ďalej len „PRV“), je
podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií
spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader (ďalej len „Usmernenie“),
kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré
si stanovila MAS.
1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom
na území Slovenska. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
2. Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci.
Preukazuje sa pri ŽoP.
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z
dôvodu rozdielneho financovania.
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použil iba
jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri
ŽoNFP (projekte).
5. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu (fotokópia) alebo
potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane
uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). Preukazuje sa pri ŽoP.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od
podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže požadovať poplatky od účastníkov maximálne do
výšky DPH v prípade, že ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH
neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH oprávneným výdavkom, nesmú žiadať poplatky na
oprávnené aktivity. V prípade poplatkov na neoprávnené aktivity poplatky od účastníkov nie sú
obmedzované. Preukazuje sa pri ŽoP.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a
spôsob ich preukázania
1.
2.
Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
V dlani Hrona stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti
179
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
3.
4.
5.
6.
7.
15
-
B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v
zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3,
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani Hrona pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna
pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v
rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s
nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné
podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis15.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1
projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani
Hrona v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia
V dlani Hrona.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia V dlani Hrona16.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením V dlani Hrona,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce
s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia V dlani Hrona, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené
v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č.
schémy: DM - 8/2010.
-
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom
osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
16
Výnimku tvoria aktivity v rámci:
opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom
sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské
informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader,
ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
180
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
8.
9.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia V dlani Hrona. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP (PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE ŽONFP
(PROJEKTOV)
Výberové kritéria
P.č. Kritérium
Bodovacie kritériá
P.č. Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona
1.
10
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
10
2.
Projekt je zameraný na Os 3:
3.
1 opatrenie
5
2 opatrenia
10
3 a viac opatrení
15
Projekt je zameraný na nasledovné typy aktivít (každý typ
4.
aktivity 5 bodov)
Seminár, konferencia
20
Viacdňový kurz, školenie, tréning
Výmenné informačné stáže
Tlačené publikácie
Predkladateľom o ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je
5.
5
žena alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
60
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-
Povinné prílohy
Nepovinné prílohy
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
2
min. 3 mesiace – max. 12 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Opatrenie:
Obnova
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet informačných
aktivít
Východiskový
stav
Cieľová
hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
0
3
Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
181
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
a rozvoj
dedín
predložení každej ŽoP
(monitorovacie správy)
182
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ Integrovanej stratégia
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Odôvodnenie
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Budovanie, modernizácia a rekonštrukcia verejnej infraštruktúry
Zvýšiť atraktivitu obcí
Obnova rozvoj dedín
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest,
lávok, mostov,
 výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
chodníkov,
cyklotrás, verejného osvetlenia,
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej
infraštruktúry (dopravná infraštruktúra, vodohospodárska
infraštruktúra a ďalšia technická infraštruktúra),
 zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá a parky).
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj
obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov
realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec,
ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory
sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
Audit zdrojov územia, SWOT analýza a problémová analýza
odhalili absenciu kanalizácie v 23 obciach mikroregiónu.
Dobudovanie tejto zložky verejnej infraštruktúry vedie
k zvýšeniu kvality života obyvateľov ale predovšetkým
k zvýšeniu ochrany životného prostredia a ochrany vodných
tokov nachádzajúcich sa v území mikroregiónu.
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV – PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
Podnikateľské
subjekty
Obce
Združenia
4
Ostatní
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
Rozpočet v EUR
175 000
145 000
0
0
320 000
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
Minimálna výška oprávnený výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky
3 300 EUR
70 000 EUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Neoprávnené výdavky
investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o
verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
výdavky spojené s externým manažmentom projektov;
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie
presiahnuť
8% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej
akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie
183
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Neoprávnené projekty
1.
podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie
projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania, kde sú výdavky oprávnené od 1.1.2007);
výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na
vypracovanie projektovej dokumentácie a výdavky
spojené s externým manažmentom projektov presahujúce
8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;
nákup použitého majetku;
nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom
projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v
hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do
výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie príslušných stavieb;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
daň z pridanej hodnoty;
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu);
vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a
podobné poplatky;
nájomné poplatky;
výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce;
poradenské a konzultačné služby;
výdavky
na
vypracovanie
územno-plánovacej
dokumentácie;
výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov
na pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého
manažmentu projektov a to v prípade, ak starosta obce,
ktorá bola/je konečným prijímateľom/prijímateľom v
projekte vystupuje zároveň ako priamo zainteresovaná
osoba pri realizácií projektu.
projekty zamerané na vytváranie zisku
KRITÉRIÁ SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií
spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila
MAS.
1.
2.
3.
4.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte)
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik
alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije
iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia
pri ŽoNFP (projekte).
184
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13.
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr.
výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte),najneskôr však pred podpisom
zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému
úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní
ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom
projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní
prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených
pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú
predmetom projektu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po
predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu
platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
Projekt musí mať neziskový charakter.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného
obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a
služieb pri podaní ŽoNFP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z
dôvodu rozdielneho financovania.
Kritériá spôsobilosti v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
1.
2.
3.
Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si Občianske združenie
V dlani Hrona stanovilo pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti
B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v
zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3 ,
ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani Hrona pre jednotlivé
opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. Štátna
pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v
rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s
nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné
185
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
4.
5.
6.
7.
8.
9.
podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis17.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1
projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo Občianske združenie V dlani
Hrona v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja Občianskeho združenia
V dlani Hrona.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
Občianskeho združenia V dlani Hrona18.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných Občianskym združením V dlani Hrona,
zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce
s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou Občianskeho združenia V dlani Hrona, ale
nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené
v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a
opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom
školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o
akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti Občianskeho združenia V dlani Hrona. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP (PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE ŽONFP
(PROJEKTOV)
Výberové kritéria
P.č. Kritérium
Bodovacie kritériá
P.č. Kritérium
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ OZ V dlani Hrona
1.
schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predložená iba 1 ŽoNFP
2.
Body
10
10
17
V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č.
schémy: DM - 8/2010.
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom
osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
-
18
Výnimku tvoria aktivity v rámci:
opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom
sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské
informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader,
ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i
domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
-
186
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Projekt sa realizuje v obci kde je nezamestnanosť
do 5 %
10
12
nad 5 %  do 6 % vrátane
14
nad 6 %  do 7 % vrátane
16
nad 7 %  do 8 % vrátane
18
nad 8 % – do 9 % vrátane
20
nad 9 %
Výška podpory na 1 projekt:
4.
do 5 300 €
20
5 301 – 6 400 €
16
6 401 – 15 000 €
12
15 001 – 20 000 €
8
20 001 – 25 000 €
4
nad 30 001€
0
Predkladateľom ŽoNFP (štatutárny zástupca žiadateľa) je žena
5.
5
alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
65
čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Postup pri rovnakom počte bodov
3.
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť
pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v
ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre
administráciu osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Poznámka: Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 sa bude vykonávať v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom
znení.
-
Povinné prílohy
Nepovinné prílohy
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov
2
min. 3 mesiace – max. 24 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Opatrenie:
Obnova
a rozvoj
dedín
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet vybudovaných
ČOV (ks)
Východiskový
stav
0
Cieľová
hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
3
Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predložení každej ŽoP
(monitorovacie správy)
187
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ Integrovanej
stratégia rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Typ a počet projektov spolupráce
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Obnova a rozvoj obcí
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Rozvoj kvality životného prostredia
Zvýšiť atraktivitu obcí
Skvalitniť podnikateľské prostredie
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Rozvíjať a budovať identitu územia
Budovať environmentálnu infraštruktúru
Budovať protipovodňovú ochranu
421 Vykonávanie projektov spolupráce
 spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch so
zameraním napr.: na miestne špeciality, miestne produkty, remeselné
výrobky, vytvorenie siete prevádzkovateľov a výrobcov miestnych
produktov, vytvorenie regionálnej značky produktov, služieb a pod.;
 ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, ako napr.: rekonštrukcia
objektov spoločenského významu (pamätníky, hroby, pamätné tabule,
izby), zriadenie a výstavba miestnych múzeí, zriadenie izieb
ľudových tradícií a izieb významných osobnosti (vrátane vnútorného
vybavenia okrem výstavných exponátov), výstavba vyhliadkovej
veže, výstavba a rekonštrukcia náučných a turistických chodníkov,
inštalovanie a výroba náučných, informačných a historických tabúľ,
revitalizácia, resp. obnova historických parkov a záhrad a pod.;
 budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností
pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, prípadové štúdie,
návody osvedčených postupov, výskumy, s cieľom výmeny
skúseností a prenosu praktických skúseností, ktoré musia viesť k
prijatiu spoločných metodík a pracovných metód alebo k rozvinutiu
spoločnej alebo koordinovanej činnosti, twinningové podujatia –
výmenné programy pre zamestnancov a manažment MAS, spoločná
alebo koordinovaná práca) a pod.;
 prevádzková činnosť a administratívna činnosť súvisiaca s prípravou
a realizáciou projektu spolupráce.
Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle zákona
SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny na základe Rozhodnutia
o schválení vydaného PPA.
Projekt národnej spolupráce
/ počet: 1
Projekt nadnárodnej spolupráce
/ počet: 1
A1. PROJEKT NÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Zameranie projektu spolupráce
1.
Prioritne na spoločný marketing Leaderovských skupín
v rôznych regiónoch so zameraním napr.: na miestne
špeciality, a miestne produkty, do budúcna remeselné
výrobky, vytvorenie regionálnej značky produktov,
služieb a pod.; ďalej ochranu spoločného kultúrneho
bohatstva, ako napr.: rekonštrukcia objektov
spoločenského významu (pamätníky, hroby, pamätné
tabule, izby), zriadenie a výstavba miestnych múzeí,
zriadenie izieb ľudových tradícií a izieb významných
osobnosti (vrátane vnútorného vybavenia okrem
výstavných exponátov), výstavba vyhliadkovej veže,
výstavba a rekonštrukcia náučných a turistických
chodníkov, inštalovanie a výroba náučných,
informačných a historických tabúľ, revitalizácia a pod.
a činnosti zamerané aj na budovanie kapacít.
2.
188
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
1.
2.
1.
2.
Predpokladaný počet partnerov
projektov spolupráce
Predpokladaný termín realizácia
projektu spolupráce
Názov zdroja financovania
1
2014 - 2015
Požadovaná výška
finančného príspevku
z verejných zdrojov
PRV
3 000
Projekt
a) Príprava projektov spolupráce
b) Realizácia projektov spolupráce
1.
2.
1.
2.
37 000
Ostatné verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje
0
0
0
0
B1. PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Prioritne na spoločný marketing Leaderovských skupín
v rôznych regiónoch so zameraním napr.: na miestne
špeciality, a miestne produkty, do budúcna remeselné
výrobky, vytvorenie regionálnej značky produktov,
služieb a pod.; ďalej ochranu spoločného kultúrneho
bohatstva, ako napr.: rekonštrukcia objektov
spoločenského významu (pamätníky, hroby, pamätné
tabule, izby), zriadenie a výstavba miestnych múzeí,
zriadenie izieb ľudových tradícií a izieb významných
osobnosti (vrátane vnútorného vybavenia okrem
výstavných exponátov), výstavba vyhliadkovej veže,
výstavba a rekonštrukcia náučných a turistických
chodníkov, inštalovanie a výroba náučných,
informačných a historických tabúľ, revitalizácia a pod.
a činnosti zamerané aj na budovanie kapacít.
1.
Zameranie projektu spolupráce
2.
1.
2.
1.
2.
Predpokladaný počet partnerov
projektov spolupráce
Predpokladaný termín realizácia
projektu spolupráce
Názov zdroja financovania
1
2013 - 2014
Projekt
a) Príprava projektov spolupráce
b) Realizácia projektov spolupráce
1.
2.
1.
2.
Požadovaná výška
finančného príspevku
z verejných zdrojov
PRV
3 000
37 000
Ostatné verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje
0
0
0
0
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY OPATRENIA
Názov zdroja financovania
Projekt
Príprava projektov spolupráce
Realizácia projektov spolupráce
Celkový rozpočet opatrenia
A1 + B1
A1 + B1
A1 + B1
Požadovaná výška
finančného príspevku
z verejných zdrojov
PRV
6 000
74 000
80 000
Ostatné verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje
0
0
0
0
0
0
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ
Vykonávanie
projektov
(názov a merná jednotka)
Počet projektov
spoločného marketingu
Východiskový
stav
Cieľová hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
0
1
Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Evidencia MAS
1x ročne
189
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
MAS (počet)
Počet projektov
zameraných na ochranu
spoločného bohatstva
v rámci partnerstva (počet
Počet projektov v rámci
národnej a nadnárodnej
spolupráce (počet)
0
1
Evidencia MAS
1x ročne
0
2
Záznamy MAS
1x ročne
190
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Strategický cieľ Integrovanej
stratégia rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 20072013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov 
predkladateľov projektu
Vytvoriť kvalitné vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov
a atraktívne územie pre návštevníkov, pri zachovaní prírodného
a kultúrneho bohatstva.
Obnova a rozvoj obcí
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Rozvoj kvality životného prostredia
Zvýšiť atraktivitu obcí
Skvalitniť podnikateľské prostredie
Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Rozvíjať a budovať identitu územia
Budovať environmentálnu infraštruktúru
Budovať protipovodňovú ochranu
431 Chod miestnej akčnej skupiny
1. školenia, konferencie, semináre, workshopy manažmentu a
zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie;
2. štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu
stratégie;
3. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii;
4. prevádzková činnosť;
5. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem
žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie
projektov podľa kritérií, výber projektov a ich schválenie,
kontrola realizácie projektov;
6. zber informácií pre monitoring a hodnotenie;
7. vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;
8. semináre, školenia, konferencie, workshopy pre členov MAS
zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní
stratégie;
9. vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia;
10. činnosti súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS
vrátane výdavkov podľa čl. 59 písm. a)-d) nariadenia Rady (ES)
č. 1698/2005.
Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle
zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov, ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny na
základe Rozhodnutia o schválení vydaného PPA.
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného
príspevku z verejných zdrojov
PRV
Prevádzka a administratívna
činnosť
Budovanie zručností
a schopností MAS
Celkový rozpočet opatrenia
% oprávnených výdavkov
spolu
Ostatné verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje
%
z oprávnených
výdavkov
288 800
-
15 200
80
72 200
-
3 800
20
361 000
-
19 000
X
X
X
X
100
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
304 000 EUR
Prevádzková a administratívna činnosť
76 000 EUR
Budovanie zručností a schopností MAS
Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na výdavky spojené s
prevádzkou MAS, administratívou a budovaním
zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie.
1. Výdavky súvisiace s prevádzkou a administratívnou
činnosťou MAS
 personálne výdavky zahŕňajú mzdu a/alebo odmenu pre
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky
191
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
manažéra MAS a účtovníka v rozsahu maximálne 6 násobku
minimálnej mzdy/mesačne a pre administratívneho pracovníka
MAS v rozsahu maximálne 4 násobku minimálnej
mzdy/mesačne.
 Oprávnené sú nasledovné výdavky podľa formy pracovného
pomeru (interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby
pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky)19:
Celková cena práce – hrubá mzda vrátane zákonom stanovených
odvodov zamestnávateľa a zamestnanca, dane.
Odmena - (práca mimo pracovného pomeru) podľa pracovného
pomeru v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov, Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného
zákonníka.
Alikvótna časť mzdy – pre osoby, ktoré nepracujú na plný
pracovný čas.
Nárokovateľné príplatky – práca nadčas, počas štátnych sviatkov,
a víkendov kedy zamestnanec vykonával činnosti spojené s
prevádzkou a administratívou MAS pre interných zamestnancov v
trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka
práce v znení neskorších predpisov.
Zákonné sociálne výdavky zamestnávateľa (podľa formy
pracovného pomeru) na manažéra MAS, administratívneho
pracovníka a účtovníka, ako napr. nákup stravovacích poukážok pre
interných zamestnancov v trvalom pracovnom pomere podľa zákona
č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Nakoľko na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov (vzťah
na základe Obchodného zákonníka, ako napr.: mandátna zmluva)
ide o poskytovanie služieb je nutné postupovať podľa pravidiel o
verejnom obstarávaní. V prípade, ak sa osoba nepodieľa na
činnostiach spojených s prevádzkou a administratívou MAS 100 %
jeho skutočného pracovného času, je výška oprávnených výdavkov
vypočítaná pomerne v závislosti od skutočného využitia pre účely
na činnostiach spojených s prevádzkou a administratívou MAS v
danom období, tzn. od počtu odpracovaných hodín pre účely na
činnostiach spojených s prevádzkou a administratívou MAS k
celkovému počtu hodín odpracovaných zamestnancom v danom
období. Pokiaľ osoba pracuje menej ako 100 % jej skutočného
pracovného času na činnostiach spojených s prevádzkou a
administratívou MAS, výpočet musí byť založený na hodinovej
sadzbe odvodenej zo skutočnej sadzby mzdy rozdelenej celkovým
počtom hodín odpracovaných danou osobou. Hodinová sadzba sa
potom vynásobí počtom hodín skutočne odpracovaných na
činnostiach spojených s prevádzkou a administratívou MAS. Nie je
prípustné, aby jedna osoba bola platená za vykonávanie činností na
viac ako jeden plný úväzok v rovnakom čase a z viacerých
projektov , ako napr.: manažér MAS administratívny pracovník,
ktorí sa podieľajú na realizácii projektu spolupráce a zároveň
vykonávajú činnosti na základe pracovno-právneho pomeru
uvedeného v Usmernení kapitole 2. Miestna akčná skupina a
kapitole 6. Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.
- personálne výdavky (odmeny) súvisiace s výkonom funkcie
členom výberovej komisie MAS zahŕňajú personálne výdavky
v rozsahu maximálne 2 násobku minimálnej mzdy za
kalendárny rok (zúčtovanie k 31. 12. v roku) (preukazuje sa
19
Pracovný pomer pracovníkov MAS môže byť napr.: plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní
zamestnanci v trvalom pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov,
externí zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v zmysle
Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, alebo prostredníctvom služieb pracovného
charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného
zákonníka, dobrovoľník.
192
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
prezenčnými listinami a pozvánkou na zasadnutie Výberovej
komisie MAS).
Neoprávnené sú nasledovné výdavky: prémie, odmeny (s výnimkou
odmien v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov, Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov) alebo podiely na zisku.
Preukazuje sa pri ŽoP:
 podľa charakteru pracovného pomeru: pracovná zmluva,
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti,
mandátna zmluva, príp. dodatky (zmluvy a dohody musia
obsahovať aj popis činností, na ktorých sa zamestnanec v rámci
svojej práce podieľa, odmenu/ plat, počet odpracovaných
hodín);
 výkaz o odpracovaných hodinách (pozri Usmernenie, Príloha
č.16. Výkaz o odpracovaných hodinách). V prípade, ak sa
uzatvára zmluva na vedenie účtovníctva s právnickou osobou
výkaz o odpracovaných hodinách sa nepredkladá;
 výpočet mzdy (odmeny – práca mimo pracovného pomeru);
 bankový výpis ako doklad o úhrade (miezd, odvodov, daní a
pod.);
 a iné podľa povahy výdavku.
 poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za internet,
zriadenie internetového pripojenia, výdavky na vodu, plyn,
elektrickú energiu, nájom kancelárskych priestorov vrátane
upratovania a čistenia, kancelárske potreby (napr.: papier, toner,
šanóny, písacie potreby, zakladače a pod.), bežné kancelárske
kopírovanie, sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa
zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa chodu MAS
a sú riadne preukázateľné;
 nákup PC, notebooka, klávesnice, myši k PC, mobilného
telefónu, faxu, tlačiarne, dataprojektoru a plátna, fotoaparátu,
kopírovacieho stroja a softwaru vrátane jeho aktualizácie a
licencií v maximálnej výške 5% výdavkov na prevádzku a
administratívnu činnosť MAS, služby súvisiace so servisom a
opravou technických zariadení;
 nákup kancelárskeho nábytku, vybavenia a príslušenstva, ako
napr.: koberec, poličky a pod. v maximálnej výške 5%
výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS;
 výdavky spojené s vypracovaním stratégie (výdavok vznikol po
1. januári 2007) nie však staršie ako registráciou občianskeho
združenia registračným orgánom - Ministerstvom vnútra SR;
 výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou internetovej
stránky;
 aktualizácia stratégie v maximálnej výške 6 638 EUR (štúdie,
analýzy, dotknutého územia, zber informácií pre monitoring a
hodnotenie). Aktualizácia stratégie sa vykonáva v súlade s
kapitolou 12. Vykonávanie zmien.
 vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;
 výdavky na verejné obstarávanie v maximálnej výške 2%
výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS20;
 výdavky vynaložené v hotovosti v max.výške 265 EUR/mesiac;
 výdavky na občerstvenie súvisiace so zasadnutiami výberovej
komisie, monitorovacieho výboru, najvyššieho orgánu,
výkonného orgánu a v rámci chodu MAS, preukazuje sa
prezenčnými listinami a pozvánkou (podľa povahy) na vyššie
20
Výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného obstarávania prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné
obstarávanie nebudú zo strany PPA v prípade obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami (§102) uznané ako oprávnené
výdavky.
193
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
uvedené zasadnutia;
 cestovné náhrady (cestovné, stravné a ubytovanie).
Cestovné náhrady (ubytovanie, cestovné, stravné) upravuje
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách alebo osobitné
predpisy. Pri právnych vzťahoch ako napr.: dohoda o vykonaní
práce a dohoda o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 311/2001
Z. z., alebo služby pracovného charakteru zabezpečené
dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Zákona č.
513/1991 Z.z. musí byť poskytovanie cestovných náhrad
(cestovné, stravné a ubytovanie) písomne dohodnuté v zmluve,
resp. dohode nad rámec dohodnutej odmeny (cestovné náhrady
budú preplatené na základe predložených dokladov, ktoré sú
uvedené v časti „Preukazuje sa pri ŽoP“ v rámci bodu 7. Opatrenie
4.3 Chod miestnej akčnej skupiny). Cestovné náhrady sú
oprávnenými výdavkami pre zamestnancov MAS, výkonný orgán,
štatutárny orgán, členov výberovej komisie MAS a pre členov
monitorovacieho výboru. V rámci interných výdavkov cestovné
náhrady sú oprávnené pri cestách zamestnancov MAS, manažmentu
MAS a členov MAS z miesta pravidelného pracoviska alebo
bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť.
V rámci externých výdavkov cestovné náhrady sú oprávnené pre
lektorov, tlmočníkov, prekladateľov a účastníkov vzdelávacej
aktivity z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacej aktivity a
späť.
Výdavok cestovné v súvislosti s dochádzkou do zamestnania nie je
oprávneným výdavkom.
Ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije motorové vozidlo iné
ako motorové vozidlo zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je
základná náhrada za každý 1 km jazdy (základná náhrada) podľa
platného opatrenia MPSVR SR a náhrada za spotrebované pohonné
látky (PHL), maximálne 200 EUR /mesiac/MAS.
Ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije cestné motorové
vozidlo zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je náhrada za
spotrebované pohonné látky. Náhrada za spotrebované PHL patrí
zamestnancovi podľa cien PHL platných v čase použitia cestného
motorového vozidla, prepočítaných podľa spotreby PHL uvedenej v
technickom preukaze (TP) cestného motorového vozidla,
maximálne 200 EUR /mesiac/MAS.
Ak živnostník na cestovanie využije vlastné osobné motorové
vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky do
výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady
za každý jeden km jazdy podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
V prípade ak výdavky na stravné nie sú uplatnené podľa zákona č.
283/2002 Z.z. výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú
čiastku 165 EUR /deň/osobu.
Pri použití taxíka sú oprávnené skutočné výdavky.
Pri použití autobusu objednaného na prepravu účastníkov akcie
(školenia, konferencie, exkurzia, seminár a pod.) sú oprávnené
skutočné výdavky (doklad preukazujúci úhradu).
Akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej aktivity musia
byť zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a
realizáciou projektu.
Preukazuje sa pri ŽoP:
 výdavky na ubytovanie: cestovný príkaz podpísaný
zamestnávateľom a zamestnancom spolu s príslušnými
prílohami, ktoré sa týkajú výdavkov súvisiacich s pracovnou
cestou v prípade, že pracovníci majú uzatvorené dohody o
194
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
pracovnej činnosti, prípadne dohody o vykonaní práce na
základe Zákona č.311/2001 Z.z., ak sa uplatňuje, faktúra s
príslušnými prílohami (rozpis výdavkov na cestovné,
ubytovanie a stravné s priloženými kópiami dokladov z
reštaurácií, hotelov a pod.), ktoré sa týkajú výdavkov
súvisiacich s pracovnou cestou v prípade, uzatvorenej
mandátnej zmluvy podľa Zákona 513/1998 Z.z.
 výdavky na stravné: výpočet sadzieb stravného;
 výdavky za použitie inej formy dopravy ako je motorové
vozidlo: cestovný príkaz podpísaný zamestnávateľom a
zamestnancom, ak sa uplatňuje, čitateľná fotokópia cestovných
dokladov (lístok na vlak, autobus, letenka a pod.) alebo faktúra,
doklad o realizácii platby - bankový výpis alebo
príjmový/výdavkový doklad, vyúčtovanie pracovnej cesty
(kalkulácia celkových výdavkov súvisiacich z pracovnou
cestou);
 pri použití autobusu objednaného na prepravu účastníkov akcie
(školenia, konferencie, exkurzia, seminár a pod.): skutočné
výdavky - doklad preukazujúci úhradu;
 výdavky za použitie motorového vozidla: cestovný príkaz
podpísaný zamestnávateľom a zamestnancom), pokladničný
blok o nákupe pohonných hmôt alebo doklad preukazujúci cenu
PHM (napr.: z internetovej stránky www.natankuj.sk),
vyúčtovanie pracovnej cesty (kalkulácia celkových výdavkov
súvisiacich z pracovnou cestou), výdavky za parkovné;
 pri každej pracovnej ceste (podľa povahy) tuzemskej alebo
zahraničnej musí byť predložená pozvánka, program a správa z
cesty;
 a iné podľa povahy výdavku.
2. výdavky súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS
v súlade s článkom 59 písm. a) až d) nariadenia Rady (ES) č.
1698/2005:
a) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii
(informačné a propagačné materiály, ako napr.: tlač, návrhy,
grafická úprava, odborná úprava, výroba, kopírovanie, väzba,
výroba infotabúľ, stojanov, distribúcia formulárov, metodík,
informačných a propagačných materiálov, CD nosiče,
multimediálne DVD a pod.);
b) výdavky vynaložené v hotovosti v max. výške 265
EUR/mesiac;
c) interné výdavky: vzdelávanie zamestnancov MAS,
manažmentu MAS (členovia výkonného orgánu) zodpovedných
za realizáciu stratégie a členov MAS zamerané na rozširovanie
vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie Preukazuje sa
pri ŽoP písomnou správou (zápisom) zo vzdelávacej aktivity:
 školenia, semináre, konferencie, workshopy (vrátane
účastníckych poplatkov, vložného a pod.);
 cestovné, stravné a ubytovanie (cestovné náhrady) pre
zamestnancov MAS, manažment MAS a členov MAS sa
poskytuje v súlade s Usmernením kapitolou 7. Chod miestnej
akčnej skupiny, časť oprávnené výdavky, bod 1. Výdavky
súvisiace s prevádzkou a administratívnou činnosťou MAS,
časť - cestovné náhrady.
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri
cestách zamestnancov MAS, manažmentu MAS a členov MAS z
miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania
vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa
považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným
lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a
MHD.
195
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
externé výdavky21 súvisiace so vzdelávacou aktivitou
(školenia, semináre, konferencie, workshopy) zameranou na
rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie
alebo propagačné podujatia o dotknutej oblasti a o stratégii,
ktoré sú organizované príslušnou MAS (honoráre lektorom,
prekladateľom, tlmočníkom, cestovné - vrátane hromadnej
prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej
aktivity, lektorov a tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a
didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej a informačnej
aktivity).
 personálne výdavky lektorom, prekladateľom, tlmočníkom
Prípustné maximálne sadzby:
honoráre lektorom..................................165 EUR /1 hod.
honoráre tlmočníkom ............................. 66 EUR /1 hod.
honoráre prekladateľom......................... 33 EUR /1 str.
Táto suma musí zahŕňať príspevky do zdravotných a sociálnych
poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely
na zisku.
 prenájom miestností, občerstvenie, pozvánky, podkladové
materiály, prenájom didaktickej techniky, propagácia
vzdelávacej aktivity sú oprávnenými výdavkami za
predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch,
týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné
(preukázanie spôsobu výpočtu pomernej časti, v prípade, ak
okrem činností realizovaných v rámci projektu sa uskutočňuje
aj iná činnosť). Preukazuje sa pri ŽoP písomnou správou
(zápisom) zo vzdelávacej aktivity a verejným oznámením o
konaní sa stretnutia;
 cestovné, stravné a ubytovanie (cestovné náhrady) pre lektorov,
tlmočníkov a prekladateľov, cestovné, stravné pre účastníkov
vzdelávacej aktivity sa poskytuje v súlade s Usmernením
kapitolou 7. Chod miestnej akčnej skupiny, časť oprávnené
výdavky, bod 1. Výdavky súvisiace s prevádzkou a
administratívnou činnosťou MAS, časť – cestovné náhrady.
Pomerné časti výdavkov pripadajúcich pre účely opatrenia 4.3
Chod Miestnej akčnej skupiny:
c)
MAS musí preukázať spôsob výpočtu pomernej časti, v prípade ak
okrem činností súvisiacich s prístupom Leader – opatrenia 4.3
Chod Miestnej akčnej skupiny uskutočňuje aj iné činnosti alebo
aktivity, ktoré sú financované z iných zdrojov. MAS si ako spôsob
výpočtu pomernej časti stanoví metodiku prepočtu založenú na
jednotke, ktorú si stanoví napr.: osoba, m2, vyťaženosť priestorov
a podobne.
Pri výpočte pomernej časti výdavkov musia byť dodržané
nasledovné podmienky:
1. Výpočet pomernej časti výdavkov pre účely prístupu Leader opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny musí vychádzať zo
skutočne vynaložených výdavkov.
2. Preukázateľnosť výpočtu musí byť podložená účtovnými
dokladmi vzťahujúcimi sa ku konkrétnemu výdavku.
3. Výpočet musí byť zrozumiteľný, čo sa zabezpečí legendou –
popisom postupov a preukázaním spôsobu výpočtu pomernej
časti.
4. Výpočet pomernej časti výdavkov sa týka najmä: nájomného,
výdavkov súvisiacich so službami, energiami, vodou, plynom,
21
MAS nesmie organizovať, napr.: školenia, semináre, konferencie, workshopy a pod. zamerané na rozširovanie
vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie mimo SR
196
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
5.
–
Neoprávnené výdavky
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
zariadeniami/vybavením,
personálnymi
výdavkami
zamestnancov a pod.
kancelárske potreby
– v prípade, ak MAS realizuje okrem prístupu Leader aj iné
projekty, činnosti alebo aktivity financované z iných
zdrojov je povinná:
 nakupovať a využívať kancelárske potreby osobitne pre
účely prístupu Leader a iné aktivity;
 v prípade, že sa nakupujú kancelárske potreby pre účely
prístupu Leader spolu s kancelárskymi potrebami, ktoré
súvisia s realizáciu iných projektov, činností alebo aktivít
musia byť doložená faktúra samostatne pre nákup
kancelárskych potrieb pre účely prístupu Leader.
investície do školiacich programov a kurzov, ktoré sú súčasťou
bežných programov školenia a vzdelávania na úrovni stredných
škôl a vyššie;
výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007; (výdavky, dodacie
listy a preberacie protokoly pred 1. januárom 2007) a pred
udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny, a pred registráciou
občianskeho združenia registračným orgánom – Ministerstvom
vnútra SR v prípade vypracovania stratégie;
nákup použitého DHM a DNM;
nákup nákladných a osobných vozidiel;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá a
dovozné prirážky, kurzové straty;
daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a)
článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou
nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
poradenské a konzultačné služby;
výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného obstarávania
prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné obstarávanie, v
prípade obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami (§102);
stavebné a rekonštrukčné výdavky súvisiace s kancelárskymi
priestormi v rámci chodu MAS;
výdavok cestovné v súvislosti s dochádzkou do zamestnania;
výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej
vypracovanie bolo preplatené v rámci opatrenia 3.5 Získavanie
zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií
rozvoja územia a výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie,
ktorej vypracovanie bolo preplatené inými verejnými zdrojmi
(prepláca sa len aktualizácia v zmysle podmienok Usmernenia,
kapitoly 7. Opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, časti
Kritéria pre uznateľnosť výdavkov);
technické prehliadky a servisné práce súvisiace s údržbou
motorového vozidla;
poistné motorových vozidiel;
bankové poplatky, úroky z úveru, finančné pokuty, súdne
výdavky, výdavky spojené so zriadením záložného práva.
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Výstup
Výsledok
Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)
Počet podporených aktivít
(ks)
Počet účastníkov, ktorí
úspešne dokončili
tréningovú aktivitu (ks)
Východiskový
stav
Cieľová hodnota
ukazovateľa do
r. 2017
0
1
0
100
Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Záznamy MAS po
podpísaní s PPA
Záznamy MAS po
podpísaní zmluvy s PPA
197
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.5
FINANČNÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE OPATRENÍ FINANCOVANÝCH Z PRV 2007-2013
A/ Finančný plán opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA (v EUR)
Opatrenie PRV
Cieľ 1.1, Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo (podporované činnosti – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
tržníc, autobusových zastávok, obecných rozhlasov, obecných úradov, kultúrnych
domov, domov smútku, amfiteátrov, hasičských zbrojníc, telocviční a športových
prezliekarní)
Cieľ 1.1, Opatrenie 1.1.4 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke
obyvateľstvo (podporované činnosti – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
detských a športových ihrísk, multifunkčných športovísk, stavieb spoločenského
významu, investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity)
Cieľ 1.1, Opatrenie 1.1.10 Obnova a rozvoj dedín (podporované činnosti –
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov,
chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia)
Cieľ 2.1, Opatrenie 2.1.1 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – Časť A
(podporované činnosti – celá časť A)
Cieľ 2.1, Opatrenie 2.1.4 Obnova a rozvoj dedín (podporované činnosti –
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov,
chodníkov, cyklotrás, zlepšenie vzhľadu obcí, verejné priestranstvá a parky)
Cieľ 2.1, Opatrenie 2.1.5 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu – časť B
(podporované činnosti – celá časť B)
Cieľ 2.2, Opatrenie 2.2.1 Vzdelávanie a informovanie (podporované činnosti –
všetky formy Ďalšieho vzdelávania, vzdelávacie aktivity určené pre
podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy, formy informačných aktivít)
Cieľ 3.1, Opatrenie 3.1.1 Obnova a rozvoj dedín (podporované činnosti –
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov, kanalizácií, vrátane ČOV)
Intenzita pomoci
Požadovaná výška
finančného príspevku
Výška financovania
z verejných zdrojov
z vlastných zdrojov
PRV
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné
zdroje
VÚC
1 326 017
2 555 716
25 000
0
337 150
301 850
35 000
0
909 500
875 500
15 000
0
197 500
197 500
0
0
689 625
859 875
25 000
0
76 000
4 000
0
0
45 000
2 125
0
0
175 000
145 000
0
0
198
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA
Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 3
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
EUR
3 775 792
100 000
0
8 797 358
199
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
B/ Finančný plán opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE (v EUR)
Typ projektu spolupráce
Projekty národnej spolupráce
Projekty nadnárodnej spolupráce
Príprava projektu národnej spolupráce
Realizácia projektu národnej spolupráce
Príprava projektu nadnárodnej spolupráce
Realizácia projektu nadnárodnej spolupráce
CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE
Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 3
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
Požadovaná výška
finančného príspevku
z verejných zdrojov
PRV
3 000
37 000
3 000
37 000
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné
zdroje
VÚC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
80 000
0,00
0,00
80 000
200
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
C/ Finančný plán opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (v EUR)
Názov zdroja
Prevádzka a administratívna činnosť
Budovanie zručností a schopností MAS
Rozpočet opatrenia
% oprávnených výdavkov spolu
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov
PRV
288 800
72 200
361 000
X
CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (v EUR)
Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 3
VÚC
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia
Ostatné verejné zdroje
Iné verejné
VÚC
zdroje
0
15 200
0
3 800
0
19 000
X
X
%
z oprávnených
výdavkov
80
20
X
100
EUR
361 000
0
19 000
380 000
201
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.6
ZOZNAM ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS)
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Občianske združenie V dlani Hrona
CELKOVÝ POČET ČLENOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): 67
Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): 36
Subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %): 64
1.
Názov subjektu / Meno,
priezvisko a titul
Obec Bajka
2.
Obec Beša
PO
3.
Obec Dolná Seč
PO
4.
Obec Dolný Pial
PO
5.
Obec Horná Seč
PO
6.
Obec Horný Pial
PO
7.
Obec Iňa
PO
8.
Obec Jesenské
PO
9.
Obec Jur nad Hronom
PO
10.
Obec Kalná nad Hronom
PO
11.
Obec Lok
PO
P.č.
FO/PO
PO
Sídlo/adresa
Obecný úrad
Bajka15, 935 51
Obecný úrad
Beša 306, 935 36
Obecný úrad
Dolná Seč 22, 935 31
Obecný úrad
Hlavná 34, Dolný Pial 935 37
Obecný úrad
Hlavná 19, Horná Seč 935 31
Obecný úrad
Horný Pial 52, 935 37
Obecný úrad
Iňa 27, 935 35
Obecný úrad
Jesenské 28, 935 36
Obecný úrad
Jur nad Hronom 278, 935 57
Obecný úrad
Červenej armády č.55
Kalná nad Hronom 935 32
Obecný úrad
00800309
Sektor
V/S
V
00306789
V
Miroslav Černák
00306894
V
Eugen Čornák
00306916
V
Bc. Robert Potocký
00587524
V
Alžbeta Götzová
00307017
V
Ľudovít Húdik
00307076
V
Jozef Rosipal
31823998
V
MUDr. Jozef Chrančok
00307114
V
Helena Valentová
00307131
V
Ing. Ladislav Éhn
00307211
V
Jozef Szabo
IČO/ Dátum narodenia
Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)
Bc. Ida Viglašová
202
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
P.č.
Názov subjektu / Meno,
priezvisko a titul
FO/PO
Sídlo/adresa
12.
Obec Lula
PO
13.
Obec Malé Kozmálovce
PO
14.
Obec Mýtne Ludany
PO
15.
Obec Nový Tekov
PO
16.
Obec Ondrejovce
PO
17.
Obec Starý Hrádok
PO
18.
Obec Starý Tekov
PO
19.
Obec Tehla
PO
20.
Obec Tekovský Hrádok
PO
21.
Obec Veľké Kozmálovce
PO
22.
Obec Veľký Ďur
PO
23.
Obec Vyšné nad Hronom
PO
24.
Obec Žemliare
PO
25.
Ľuboš Faško
DREVO – Seč
Andrea Kaličiaková
Miroslav Gajdoš
SPOLFIRM G+V
PO
Poštová 23, Lok 935 28
Obecný úrad
Lula 55, 935 35
Obecný úrad
Malé Kozmálovce 1, 935 21
Obecný úrad
Kalvínske námestie 6/1
Mýtne Ludany 935 56
Obecný úrad
Nový Tekov 226,
935 33
Obecný úrad
Ondrejovce 28, 935 31
Obecný úrad
Starý Hrádok 29, 935 56
Obecný úrad
Tekovská 1, Starý Tekov 935 26
Obecný úrad
Tehla 88, 935 35
Obecný úrad
Tekovský Hrádok 126, 935 51
Obecný úrad,
Veľké Kozmálovce 935 21
Obecný úrad
Hlavná 80, Veľký Ďur 935 34
Obecný úrad
Vyšné nad Hronom 8, 935 31
Obecný úrad
Žemliare 44, 935 57
Dolná Seč 78, 935 31
PO
PO
Horná Seč 20, 935 31
Iňa 35, 935 35
26.
27.
IČO/ Dátum narodenia
Sektor
V/S
Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)
00587559
V
Mária Farkašová
34076751
V
Ladislav Pisch
00307297
V
Oľga Kollárdiová
00307319
V
Silvia Hrušková
00587575
V
Jozef Bielokostolský
00587605
V
Helena Szabóová
00307483
V
Ing. Peter Štefan
00587613
V
Ing. Ivan Žigrai
00800333
V
Vojtech Ožvald
34076743
V
Margita Fialová
00307645
V
Ing. Peter Benko
00587630
V
Eva Madarásová
00655911
V
Mgr. Andrea Gubíková
35351284
S
Ľuboš Faško
46215131
17572703
S
S
Andrea Kaličiaková
Miroslav Gajdoš
203
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
P.č.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Názov subjektu / Meno,
priezvisko a titul
PaedDr. Ján Füri JUROB
LIFAR, s.r.o.
Bc .Adriana Szárazová
Bohumír Lörinc – AUTO
LÖRINC
Milan Weiss – Potraviny
U Miňa
Jozef Hostinský
TASSAT
Adrián Šimo HRON –
Stavebniny
Zdenek Fiala –
MÄSO - POTRAVINY
ZVT Hron
Občianske združenie
„AKTIVITY“
Občianske združenie
POHRONIE
ZO – JDS
ZO – SZCH Jur nad
Hronom
Občianske združenie
Magic Team
Poľovnícke združenie
„PEREC“
TJ Družstevník Mýtne
Ludany
Občianske združenie
Tekovan
Občianske združenie
Hroneko
Občianske združenie
Radosť detí
PO
PO
PO
PO
Jur nad Hronom 179, 935 57
Lula 15, 935 35
Nový Tekov 232, 935 33
Ondrejovce 184, 935 31
35597895
36834190
45848475
40667642
Sektor
V/S
S
S
S
S
PO
Starý Hrádok 15, 935 56
43089925
S
Žaneta Maďarová
PO
11842229
S
Jozef Hostinský
PO
Prievozská 30
Starý Tekov 935 26
Tekovský Hrádok 31, 935 51
33308918
S
Adrián Šimo
PO
Veľké Kozmálovce 154, 935 21
43440622
S
Zdenek Fiala
PO
36105856
S
Edita Moravská
PO
Hlavná 19/16
Horná Seč 935 31
Jur nad Hronom 206, 935 57
37859374
S
Gizela Bodnáriková
PO
Jur nad Hronom 179, 935 57
40250430
S
PaedDr. Ján Füri
PO
PO
Jur nad Hronom, 935 57
Jur nad Hronom, 935 57
-
S
S
Lenka Hasnošová
Ján Gödölley
PO
-
S
Ing. Igor Gogora
36097683
S
Ing. Gabriel Hlaváčik
PO
Ul. Mieru 22
Kalná nad Hronom 935 32
Notársky rad 193
Mýtne Ludany 935 56
Mýtne Ludany 91, 935 56
31871780
S
František Blasko
PO
Nový Tekov, 935 33
-
S
Janka Lelovská
PO
Nový Tekov 248, 935 33
-
S
Michal Benke
PO
Starý Hrádok 80, 935 56
42116643
S
Erika Gödölleyová
FO/PO
PO
Sídlo/adresa
IČO/ Dátum narodenia
Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)
PaedDr. Ján Füri
Ing. Lucia Farkašová
Bc. Adriana Szárazová
Bohumír Lörinc
204
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
49.
50.
51.
Názov subjektu / Meno,
priezvisko a titul
TJ Družstevník Veľký
Ďur
Poľovnícke združenie
HRONSKÉ ÚDOLIE
ZO – Csemadok
Ján Pieter
Ján Ciling
52.
Ing. Daniela Lehocká
FO
53.
54.
55.
56.
57.
58.
FO
FO
FO
FO
FO
FO
59.
60.
61.
62.
63.
Adriana Szántó
Marcela Juhásová
Etela Mašurová
Mária Belicová
Mária Dubová
Mgr. Magdaléna
Drvotová
Ing. Martin Stanko
Mgr. Helena Vojteková
Peter Gajdoš
Roman Pinke
Edita Hlaváčiková
64.
65.
János Luky
Mária Kúdeľová
FO
FO
66.
67.
Tibor Bertók
Mária Želiarová
FO
FO
P.č.
47.
48.
FO/PO
31873219
Sektor
V/S
S
Vyšné nad Hronom, 935 31
-
S
Jozef Sipos
Žemliare 44, 935 57
Beša, 935 36
Ondrejovská cesta 422/8
Dolný Pial 93537
Hlavná 53
Dolný Pial 935 37
Horný Pial 23, 935 37
Iňa 63, 935 35
Jesenské 4, 935 36
Jur nad Hronom 378, 935 57
Jur nad Hronom 21, 935 57
Jur nad Hronom, 935 57
00177717382
S
S
S
Terézia Oršulíková
Ján Pieter
Ján Ciling
S
Ing. Daniela Lehocká
S
S
S
S
S
S
Adriana Szántó
Marcela Juhásová
Etela Mašurová
Mária Belicová
Mária Dubová
Mgr. Magdaléna Drvotová
S
S
S
S
S
Ing. Martin Stanko
Mgr. Helena Vojteková
Peter Gajdoš
Roman Pinke
Edita Hlaváčiková
S
S
János Luky
Mária Kúdeľová
S
S
Tibor Bertók
Mária Želiarová
Sídlo/adresa
PO
Veľký Ďur 17, 935 34
PO
PO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
Jur nad Hronom 209, 935 57
Jur nad Hronom 166, 935 57
Lula, 935 35
Lula 64, 935 35
Notársky rad 18
Mýtne Ludany 935 36
Ondrejovce 31, 935 31
Hviezdoslavov rad 5
Starý Tekov 935 26
Tekovský Hrádok 162, 935 51
Nový Tekov 95, 935 33
IČO/ Dátum narodenia
Zástupca subjektu pre verejnosúkromné partnerstvo (MAS)
Dušan Baláž
205
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.7
PREHĽAD O USKUTOČNENÝCH STRETNUTIA A PODUJATIACH
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Občianske združenie V dlani Hrona
Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k budovaniu verejno-súkromného partnerstva (MAS)
P.č.
1.
2.
2.
3.
4.
Dátum
06.09.2011
September – október
2011
06.10.2011
08.11.2011
November 2011
Miesto konania
Jur nad Hronom
Obce Občianskeho združenia V dlani
Hrona
Kalná nad Hronom
Jur nad Hronom
Obce Občianskeho združenia V dlani
Hrona
Forma stretnutia
V
Pracovné stretnutie
Obecné zastupiteľstvo (schvaľovanie
vstupu do MAS)
Pracovné stretnutie
Ustanovujúce valné zhromaždenie
Obecné zastupiteľstvo (oboznámenie sa s
ISRÚ)
12
20
23
-
Počet účastníkov
S
O
0
3
10
-
0
-
Spolu
12
-
18
33
-
41
66
-
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Občianske združenie V dlani Hrona
Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu SWOT analýzy
P.č.
1.
2.
3.
Dátum
2006-2007
September – október
2011
06.10.2011
Miesto konania
Obce RZMO Tekov
Obce Občianskeho združenia V dlani
Hrona
Kalná nad Hronom
Forma stretnutia
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Pracovné stretnutie
V
0
20
Počet účastníkov
S
O
30
200
3
18
Spolu
230
41
206
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Občianske združenie V dlani Hrona
Prehľad o uskutočnených stretnutiach a podujatiach k spracovaniu problémovej analýzy
P.č.
1.
2.
3.
Dátum
2006-2007
September – október
2011
06.10.2011
Miesto konania
Obce RZMO Tekov
Obce Občianskeho združenia V dlani
Hrona
Kalná nad Hronom
Forma stretnutia
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Pracovné stretnutie
V
0
20
Počet účastníkov
S
O
30
200
3
18
Spolu
230
41
207
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.8
PERSONÁLNA MATICA
NAJVYŠŠÍ ORGÁN
Najvyšší
orgán
P.č.
Názov
Subjekty zastupujúce verejný sektor
(v %)
Subjekty zastupujúce súkromný
sektor (v %)
Celkový počet členov najvyššieho
orgánu
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a titul
Valné zhromaždenie Občianskeho združenia V dlani Hrona
36
64
67
FO/PO
Sídlo/adresa
Obecný úrad
Bajka15, 935 51
Obecný úrad
Beša 306, 935 36
Obecný úrad
Dolná Seč 22, 935 31
Obecný úrad, Hlavná 34,
Dolný Pial 935 37
Obecný úrad, Hlavná 19,
Horná Seč 935 31
Obecný úrad
Horný Pial 52, 935 37
Obecný úrad
Iňa 27, 935 35
Obecný úrad
Jesenské 28, 935 36
Obecný úrad
Jur nad Hronom 278, 935 57
Obecný úrad
1.
Obec Bajka
PO
2.
Obec Beša
PO
3.
Obec Dolná Seč
PO
4.
Obec Dolný Pial
PO
5.
Obec Horná Seč
PO
6.
Obec Horný Pial
PO
7.
Obec Iňa
PO
8.
Obec Jesenské
PO
9.
Obec Jur nad Hronom
PO
10.
Obec Kalná nad Hronom
PO
V
Zástupca subjektu
pre verejnosúkromné
partnerstvo (MAS)
Bc. Ida Viglašová
Člen
00306789
V
Miroslav Černák
Člen
00306894
V
Eugen Čornák
Člen
00306916
V
Bc. Robert Potocký
00587524
V
Alžbeta Götzová
Predseda revíznej
komisie
Člen
00307017
V
Ľudovít Húdik
Člen
00307076
V
Jozef Rosipal
Člen
31823998
V
MUDr. Jozef Chrančok
Člen
00307114
V
Helena Valentová
Podpredseda združenia
00307131
V
Ing. Ladislav Éhn
Predseda združenia
IČO/ dátum
narodenia
Sektor
V/S
00800309
Zodpovednosť a úlohy
v orgáne
208
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
11.
Obec Lok
PO
12.
Obec Lula
PO
13.
Obec Malé Kozmálovce
PO
14.
Obec Mýtne Ludany
PO
15.
Obec Nový Tekov
PO
16.
Obec Ondrejovce
PO
17.
Obec Starý Hrádok
PO
18.
Obec Starý Tekov
PO
19.
Obec Tehla
PO
20.
Obec Tekovský Hrádok
PO
21.
Obec Veľké Kozmálovce
PO
22.
Obec Veľký Ďur
PO
23.
Obec Vyšné nad Hronom
PO
24.
Obec Žemliare
PO
25.
Ľuboš Faško
DREVO – Seč
PO
Červenej armády č.55
Kalná nad Hronom 935 32
Obecný úrad
Poštová 23, Lok 935 28
Obecný úrad
Lula 55, 935 35
Obecný úrad
Malé Kozmálovce 1, 935 21
Obecný úrad
Kalvínske námestie 6/1
Mýtne Ludany 935 56
Obecný úrad
Nový Tekov 226, 935 33
Obecný úrad
Ondrejovce 28, 935 31
Obecný úrad
Starý Hrádok 29, 935 56
Obecný úrad, Tekovská 1,
Starý Tekov 935 26
Obecný úrad
Tehla 88, 935 35
Obecný úrad
Tekovský Hrádok 126,
935 51
Obecný úrad,
Veľké Kozmálovce 935 21
Obecný úrad
Hlavná 80, Veľký Ďur 935
34
Obecný úrad
Vyšné nad Hronom 8, 935
31
Obecný úrad
Žemliare 44, 935 57
Dolná Seč 78, 935 31
00307211
V
Jozef Szabo
Člen
00587559
V
Mária Farkašová
Člen
34076751
V
Ladislav Pisch
Člen
00307297
V
Oľga Kollárdiová
Člen predsedníctva
00307319
V
Silvia Hrušková
Člen
00587575
V
Jozef Bielokostolský
Člen
00587605
V
Helena Szabóová
Člen predsedníctva
00307483
V
Ing. Peter Štefan
Člen
00587613
V
Ing. Ivan Žigrai
Člen
00800333
V
Vojtech Ožvald
Člen
34076743
V
Margita Fialová
Člen predsedníctva
00307645
V
Ing. Peter Benko
Člen
00587630
V
Eva Madarásová
Člen
00655911
V
Mgr. Andrea Gubíková
Člen
35351284
S
Ľuboš Faško
Člen
209
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
26.
27.
28.
Andrea Kaličiaková
Miroslav Gajdoš SPOLFIRM G+V
PaedDr. Ján Füri JUROB
PO
PO
PO
29.
30.
31.
32.
33.
LIFAR, s.r.o.
Bc .Adriana Szárazová
Bohumír Lörinc – AUTO LÖRINC
Milan Weiss – Potraviny U Miňa
Jozef Hostinský TASSAT
PO
PO
PO
PO
PO
34.
Adrián Šimo HRON – Stavebniny
PO
35.
PO
36.
Zdenek Fiala –
MÄSO - POTRAVINY
ZVT Hron
37.
Občianske združenie „AKTIVITY“
PO
38.
39.
40.
41.
Občianske združenie POHRONIE
ZO – JDS
ZO – SZCH Jur nad Hronom
Občianske združenie Magic Team
PO
PO
PO
PO
42.
Poľovnícke združenie „PEREC“
PO
43.
44.
45.
46.
TJ Družstevník Mýtne Ludany
OZ Tekovan
OZ Hroneko
Občianske združenie
Radosť detí
TJ Družstevník Veľký Ďur
Poľovnícke združenie HRONSKÉ
ÚDOLIE
ZO – Csemadok
Ján Pieter
47.
48.
49.
50.
Horná Seč 20, 935 31
Iňa 35, 935 35
Jur nad Hronom 179, 935
57
Lula 15, 935 35
Nový Tekov 232, 935 33
Ondrejovce 184, 935 31
Starý Hrádok 15, 935 56
Prievozská 30
Starý Tekov 935 26
Tekovský Hrádok 31, 935
51
Veľké Kozmálovce 154, 935
21
Hlavná 19/16
Horná Seč 935 31
Jur nad Hronom 206, 935 57
46215131
17572703
35597895
S
S
S
Andrea Kaličiaková
Miroslav Gajdoš
PaedDr. Ján Füri
Člen
Člen predsedníctva
Člen revíznej komisie
36834190
45848475
40667642
43089925
11842229
S
S
S
S
S
Ing. Lucia Farkašová
Bc. Adriana Szárazová
Bohumír Lörinc
Žaneta Maďarová
Jozef Hostinský
Člen predsedníctva
Člen revíznej komisie
Člen
Člen
Člen predsedníctva
33308918
S
Adrián Šimo
Člen predsedníctva
43440622
S
Zdenek Fiala
Člen
36105856
S
Edita Moravská
Člen
37859374
S
Gizela Bodnáriková
Člen predsedníctva
40250430
-
S
S
S
S
PaedDr. Ján Füri
Lenka Hasnošová
Ján Gödölley
Ing. Igor Gogora
Člen
Člen
Člen
Pokladník
36097683
S
Ing. Gabriel Hlaváčik
Člen
PO
PO
PO
PO
Jur nad Hronom 179, 935 57
Jur nad Hronom, 935 57
Jur nad Hronom, 935 57
Ul. Mieru 22
Kalná nad Hronom 935 32
Notársky rad 193
Mýtne Ludany 935 56
Mýtne Ludany 91, 935 56
Nový Tekov 935 33
Nový Tekov 248, 935 33
Starý Hrádok 80, 935 56
31871780
42116643
S
S
S
S
František Blasko
Janka Lelovská
Michal Benke
Erika Gödölleyová
Člen
Člen
Člen
Člen
PO
PO
Veľký Ďur 17, 935 34
Vyšné nad Hronom, 935 31
31873219
-
S
S
Dušan Baláž
Jozef Sipos
Člen
Člen predsedníctva
PO
FO
Žemliare 44, 935 57
Beša, 935 36
00177717382
S
S
Terézia Oršulíková
Ján Pieter
Člen
Člen
PO
210
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
51.
Ján Ciling
FO
52.
Ing. Daniela Lehocká
FO
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Adriana Szántó
Marcela Juhásová
Etela Mašurová
Mária Belicová
Mária Dubová
Mgr. Magdaléna Drvotová
FO
FO
FO
FO
FO
FO
59.
60.
61.
62.
63.
Ing. Martin Stanko
Mgr. Helena Vojteková
Peter Gajdoš
Roman Pinke
Edita Hlaváčiková
FO
FO
FO
FO
FO
64.
65.
János Luky
Mária Kúdeľová
FO
FO
66.
Tibor Bertók
FO
67.
Mária Želiarová
FO
Ondrejovská cesta 422/8
Dolný Pial 93537
Hlavná 53
Dolný Pial 935 37
Horný Pial 23, 935 37
Iňa 63, 935 35
Jesenské 4, 935 36
Jur nad Hronom 378, 935 57
Jur nad Hronom 21, 935 57
Jur nad Hronom, 935 57
S
Ján Ciling
Člen
S
Ing. Daniela Lehocká
Člen
S
S
S
S
S
S
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Jur nad Hronom 209, 935 57
Jur nad Hronom 166, 935 57
Lula, 935 35
Lula 64, 935 35
Notársky rad 18
Mýtne Ludany 935 36
Ondrejovce 31, 935 31
Hviezdoslavov rad 5
Starý Tekov 935 26
Tekovský Hrádok 162,
935 51
Nový Tekov 95, 935 33
S
S
S
S
S
Adriana Szántó
Marcela Juhásová
Etela Mašurová
Mária Belicová
Mária Dubová
Mgr. Magdaléna
Drvotová
Ing. Martin Stanko
Mgr. Helena Vojteková
Peter Gajdoš
Roman Pinke
Edita Hlaváčiková
S
S
János Luky
Mária Kúdeľová
Člen
Člen
S
Tibor Bertók
Člen
S
Mária Želiarová
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
211
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
VÝKONNÝ ORGÁN
Výkonný
orgán
P.č.
Názov
Subjekty zastupujúce verejný sektor
(v %)
Subjekty zastupujúce súkromný
sektor (v %)
Celkový počet členov najvyššieho
orgánu
Meno, priezvisko a titul
Predsedníctvo Občianskeho združenia V dlani Hrona
45
55
11
FO/PO
Sídlo/adresa
1.
Ladislav Éhn, Ing.
PO
2.
Helena Valentová
PO
3.
Margita Fialová
PO
4.
Oľga Kollárdiová
PO
5.
Helena Szabóová
PO
6.
Gizela Bodnáriková
PO
Obecný úrad, Červenej
armády 55, Kalná nad
Hronom 935 32
Obecný úrad, Jur nad
Hronom 278, 935 57
Obecný úrad, Veľké
Kozmálovce, 935 21
Obecný úrad, Kalvínske
námestie 6/1, Mýtne Ludany
935 56
Obecný úrad, Starý Hrádok
29, 935 56
Jur nad Hronom, 935 57
7.
8.
Lucia Farkašová, Ing.
Miroslav Gajdoš
PO
PO
9.
Jozef Hostinský
PO
10.
Jozef Sipos
PO
11.
Adrián Šimo
PO
IČO/ dátum
narodenia
00307131
Sektor
V/S
V
00307114
Názov subjektu
Oblasť pôsobenia
Obec Kalná nad
Hronom
Verejná
V
Obec Jur nad Hronom
Verejná
34076743
V
Verejná
00307297
V
Obec Veľké
Kozmálovce
Obec Mýtne Ludany
00587605
V
Obec Starý Hrádok
Verejná
37859374
S
Lula 15, 935 35
Iňa 35, 935 35
368334190
17572703
S
S
Kultúra, práca
s mládežou
Stavebníctvo
Kamenárstvo
Prievozská 30, Starý Tekov
935 26
Dolná Seč, 935 31
11842229
S
-
S
Tekovský Hrádok 31,
935 31
33308918
S
Občianske združenie
„AKTIVITY“
LIFAR, s.r.o.
Miroslav Gajdoš
SPOLFIRM G+V
Jozef Hostinský
TASSAT
Poľovnícke združenie
HRONSKÉ ÚDOLIE
Adrián Šimo
HRON – Stavebniny
Verejná
Penzión
Poľovníctvo
Stavebníctvo
212
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
KONTROLNÝ ORGÁN
Kontrolný
orgán
P.č.
Názov
Subjekty zastupujúce verejný sektor
(v %)
Subjekty zastupujúce súkromný
sektor (v %)
Celkový počet členov najvyššieho
orgánu
Meno, priezvisko a titul
Revízna komisia Občianskeho združenia V dlani Hrona
33
67
3
FO/PO
1.
Róbert Potocký, Bc.
PO
2.
Ján Füri, PaedDr.
PO
3.
Adriana Szárazová, Bc.
PO
Sídlo/adresa
Obecný úrad, Hlavná 34,
Dolný Pial 935 37
Jur nad Hronom 179,
935 57
Nový Tekov 232, 935 33
IČO/
dátum
narodenia
00306916
Sektor
V/S
Názov subjektu
Oblasť pôsobenia
V
Obec Dolný Pial
Verejná
35597895
S
Cestovný ruch
45848475
S
PaedDr. Ján Füri
JUROB
Bc. Adriana Szárazová
Obchod a služby,
výroba jednoduchých
výrobkov z kovu
213
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): Občianske združenie V dlani Hrona
KANCELÁRIA MAS: V budove Obecného úradu Kalná nad Hronom
Celkový počet členov kancelárie MAS: 3
Pracovná pozícia
Manažér MAS
Vzdelanie, prax a skúsenosti








Administratívny pracovník




Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Min. 3 ročné skúsenosti s prípravou a realizáciou
projektov zameraných na rozvoj vidieckych oblastí
Znalosť 1 svetového jazyku slovom aj písmom
Počítačové znalosti (MS Office, internet)
Facilitačné znalosti, dobré komunikačné schopnosti
Práca s riadením tímu
Analytické myslenie a schopnosť hľadať riešenia
vzniknutých problémov
Vysoké
pracovné
nasadenie
a
osobná
zodpovednosť
Min. stredoškolské vzdelanie
Počítačové znalosti (MS Office, internet)
Organizačné a komunikačné schopnosti
Prax v administratíve
Pracovná náplň a zodpovednosť




Účtovník



Ekonomické vzdelanie (min. stredoškolské
vzdelanie)
Počítačové znalosti (MS Office, internet)
Prax v účtovníctve


Vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP od
konečných prijímateľov – predkladateľov projektu,
registruje ŽoNFP, poskytuje informácie konečným
prijímateľom
–
predkladateľom
projektu,
zabezpečuje zber informácií pre monitoring a
hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS.
Pracovný
pomer
prostredníctvom
služieb
pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky
na základe mandátnej zmluvy podľa Zákona č.
513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.
Zabezpečuje
každodennú
prevádzku
a
administratívnu činnosť MAS, vedie evidenciu a
predpísanú archiváciu, pripravuje podkladové
materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov.
Pracovný pomer na plný úväzok (100%) – interný
zamestnanec v trvalom pracovnom pomere podľa
zákona č. 311/2001 Zákonníka práce
Zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s
finančnými prostriedkami a majetkom MAS a nesie
zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.
Pracovný
pomer
prostredníctvom
služieb
pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky
na základe mandátnej zmluvy podľa Zákona č.
513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka alebo na
základe dohody o vykonaní práce.
214
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.9
MAPA ÚZEMIA MAS V DLANI HRONA
215
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.10
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA V DLANI HRONA
216
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.11
SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
Valné zhromaždenie
Revízna komisia
(3 členovia)
1. Bc. Robert Potocký
2. PaedDr. Ján Füri
3. Bc. Adriana Szárazová
Kontroluje priebežné
hospodárenie, nakladenie s
majetkom, kontroluje
dodržiavanie stanov a
organizačného poriadku,
upozorňuje na nedostatky a
stanovuje lehoty ich
odstránenia.
Predseda
Ing. Ladislav Éhn
Zvoláva a vedie zasadnutia
Výkonného orgánu, vedie
alebo poveruje inú osobu
vedením zasadnutia
Výkonného orgánu, rozhoduje
o záležitostiach OZ, pokiaľ
tieto nie sú stanovami a
organizačným poriadkom
stanovené inak, riadi činnosť
OZ, kontroluje činnosť
kancelárie a spolupracuje s
manažérom, zastupuje OZ
navonok.
Predsedníctvo
(11 členov)
1. Ing. Ladislav Éhn
2. Helena Valentová
3. Margita Fialová
4. Oľga Kollárdiová
5. Helena Szabóová
6. Gizela Bodnáriková
7. Ing. Lucia Farkašová
8. Miroslav Gajdoš
9. Jozef Hostinský
10. Jozef Sipos
11. Adrián Šimo
Volí a odvoláva predsedu o.z. a jeho zástupcu, volí a odvoláva členov Výberovej komisie, menuje a odvoláva členov
Monitorovacieho výboru a zostavuje a schvaľuje ich štatúty a pracovné manuály, predkladá zmeny stanov, organizačného
poriadku a ostatných vnútorných smerníc na schválenie Najvyššiemu orgánu, riadi a koordinuje činnosť, zodpovedá za
vypracovanie, implementáciu, riadenie, monitorovanie a hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia, ďalej plánu činnosti
alebo iných strategických dokumentov a predkladá ich na schválenie Najvyššiemu orgánu, schvaľuje projekty v rámci
implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia, pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru, obsahovo
a organizačne pripravuje a zvoláva zasadnutia Najvyššieho orgánu, poveruje ďalšie osoby na konanie v mene OZ na presne
stanovený účel, riadi a kontroluje činnosť kancelárie OZ , spracováva výročné správy implementácie integrovanej stratégie
rozvoja územia a komunikuje s Monitorovacím výborom, zabezpečuje realizáciu nezávislého hodnotenia ISRÚ, volí a odvoláva
projektového manažéra.
217
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
Kancelária MAS
(3 členovia)
Manažér MAS
Vykonáva formálnu kontrolu
prijatých ŽoNFP od
konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu,
registruje ŽoNFP, poskytuje
informácie konečným
prijímateľom –
predkladateľom projektu,
zabezpečuje zber informácií
pre monitoring a hodnotenie a
ďalšie administratívne
činnosti MAS.
Účtovník MAS
Zabezpečuje účtovnú
evidenciu a hospodárenie s
finančnými prostriedkami a
majetkom MAS a nesie
zodpovednosť za správnosť
účtovnej evidencie.
Administratívny pracovník
Zabezpečuje každodennú
prevádzku a administratívnu
činnosť MAS, pripravuje
podkladové materiály na
zasadnutia jednotlivých
orgánov.
Výberová komisia
(7 členov)
Monitorovací výbor
(5 členov)
Pracovné skupiny
Triedi, hodnotí a vyberá
projekty predložené
záujemcami, predkladá výber
projektov na schválenie
programovému výboru,
uskutočňuje ďalšiu súvisiacu
činnosť.
Monitorovanie, hodnotenie
implementácie a manažmentu
integrovanej stratégie rozvoja
územia, vrátane navrhovania
zmien v súlade s dosahovaním
cieľov stratégie.
Vznikajú s cieľom riešenia
(realizácie) jednotlivých
aktivít občianskeho združenia
218
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.12
INTERNÉ VYKONÁVACIE PREDPISY
219
Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia V dlani Hrona
PRÍLOHA Č.13
VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU MAS
220
Download

Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho