Pravidlá súťaže
Na rozhlasovej stanici EUROPA 2 bude v termíne od 09.02.2015 do 13.02.2015 realizovaná súťaž s
názvom „50 odtieňov sivej“ (ďalej len ako „súťaž“).
Súťažné ceny:
• Trilógia 50 odtieňov sivej – 10 ks
• Erotický balíček 50 odtieňov sivej – 5 ks
Systém hry:
Od 09.02.2015 do 13.02.2015 v čase od 6:00 – 09:00 hod. v relácii Ranná Show ZOO, moderátor vyzve
poslucháčov aby volali na súťažné tel. číslo 02/ 4329 4329, keď budú počuť výherný song, ktorý
je Ellie Goulding – Love Me Like You Do. Ak sa poslucháč dovolá ako tretí, automaticky získava cenu –
trilógiu 50 odtieňov sivej.
Od 09.02.2015 do 13.02.2015 v čase od 15:00 – 18:00 hod. v relácii Detoxx , moderátor vyzve
poslucháčov aby volali na súťažné tel. číslo 02/ 4329 4329, keď budú počuť výherný song, ktorý je The
Weeknd – Earded It. Ak sa poslucháč dovolá ako tretí, automaticky získava cenu – trilógiu 50 odtieňov
sivej.
Od 09.02.2015 do 13.02.2015 v čase od 20:00 – 24:00 v relácii Nočná Show moderátor vyzve poslucháčov
aby volali na súťažné tel. číslo 02/ 4329 4329, keď budú počuť výherný song, ktorý je Ellie Goulding –
Love Me Like You Do. Ak sa poslucháč dovolá ako tretí, musí sexi hlasom povedať, prečo má balíček
vyhrať. Ak moderátor uzná, že sa mu to páči, vyhráva erotický balíček - 50 odtieňov sivej.
Pravidlá súťaže:
1. Organizátor súťaže: Organizátorom súťaže je spoločnosť EUROPA 2, a.s., so sídlom Seberíniho 1,
Bratislava 821 03, IČO: 35 691 972.
2. Poskytovateľom cien je spoločnosť: EUROPA 2, a.s., so sídlom Seberíniho 1, Bratislava 821 03, IČO: 35
691 972.
Termín a vyhodnotenie súťaže:
Od 09.02.2015 do 13.02.2015 v čase od 6:00 – 09:00 hod. v relácii Ranná Show ZOO, moderátor vyzve
poslucháčov aby volali na súťažné tel. číslo 02/ 4329 4329, keď budú počuť výherný song, ktorý
je Ellie Goulding – Love Me Like You Do. Ak sa poslucháč dovolá ako tretí, automaticky získava cenu –
trilógiu.
Od 09.02.2015 do 13.02.2015 v čase od 15:00 – 18:00 hod. v relácii Detoxx , moderátor vyzve
poslucháčov aby volali na súťažné tel. číslo 02/ 4329 4329, keď budú počuť výherný song, ktorý je The
Weeknd – Earded It. Ak sa poslucháč dovolá ako tretí, automaticky získava cenu – trilógiu.
Od 09.02.2015 do 13.02.2015 v čase od 20:00 – 24:00 v relácii Nočná Show moderátor vyzve poslucháčov
aby volali na súťažné tel. číslo 02/ 4329 4329, keď budú počuť výherný song, ktorý je Ellie Goulding –
Love Me Like You Do. Ak sa poslucháč dovolá ako tretí, musí sexi hlasom povedať, prečo má balíček
vyhrať. Ak moderátor uzná, že sa mu to páči, vyhráva erotický balíček.
V prípade, že z dôvodu technickej chyby dôjde k prerušeniu spojenia ešte pred uskutočnením
moderovaného vstupu s výhercom, alebo pred zistením, že sa dovolal poslucháč, ktorý v priebehu 2
mesiacov už vyhral akúkoľvek cenu v niektorej zo show rádia EUROPA 2, je EUROPA 2 oprávnená výhru
za rovnakých podmienok udeliť nasledujúcemu volajúcemu, ktorého hovor moderátor príjme a podarí
sa mu ho v plnej miere zrealizovať.
2. Detailný popis výhry
• Trilógia 50 odtieňov sivej – 10 ks
• Erotický balíček 50 odtieňov sivej – 5 ks
3. Podmienky účasti v súťaži:
Zúčastniť sa môžu všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Za osoby mladšie ako
osemnásť rokov prevezme výhru zákonný zástupca. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom
pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže alebo poskytovateľovi
výhier do súťaže (vrátane ďalších osôb podieľajúcich sa na zabezpečení a realizácii tejto súťaže), ako aj
ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. Ak by sa napriek tomu stalo, že
víťazom niektorej z cien sa stane takáto osoba, cena jej bude odobraná. Účastníci tejto súťaže súhlasia,
že v prípade výhry má organizátor súťaže právo využiť ich osobné údaje, obrazové a zvukové záznamy,
týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.), pre reklamné a
marketingové účely. Mená výhercov môžu byť uverejnené v médiách a na internete. V prípade, ak v
dôsledku účasti v tejto súťaži dôjde k poskytnutiu osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
428/2002 Z. z.“), dáva účastník súťaže súhlas s ich spracovaním. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži
vyjadruje svoj súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom
informačnom systéme a aby ich poskytol poskytovateľovi cien pre účely tejto súťaže podľa príslušných
právnych predpisov. Účastník súťaže dáva súhlas so spracúvaním nasledovných osobných údajov: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho
preukazu, ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú jeho fyzickú osobu v súlade s ustanovením § 3 zákona
č. 428/2002 Z. z. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry nie sú vymeniteľné. Vymáhanie výhry súdnou
cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Jeden výherca smie získať
maximálne jednu výhru vo vyššie popísanej súťaži. Ak si výherca neprevezme výhru najneskôr do 30 dní
od dátumu realizácie súťaže, nárok na výhru mu prepadá bez náhrady.
4. Uverejnenie pravidiel súťaže:
Pravidlá súťaže vstupujú do platnosti v deň ich uverejnenia na internetovej stránke www.europa2.sk .
Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú dodržiavať.
5. Oprávnenie organizátora súťaže:
Organizátor súťaže má právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa realizácie súťaže. Jeho
rozhodnutie je konečné a záväzné. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť,
prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Ostatné vzťahy vyslovene neupravené týmito oficiálnymi pravidlami
sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Download

Pravidlá súťaže