NANO
DVB-T
STICK
Watch & record Digital TV
programs on Your PC!
MT4161
Užívateľský manuál
SK
Úvod .................................................................................................2
Obsah balenia ...............................................................................2
Požiadavky na systém ................................................................2
Instalace zariadenia ....................................................................3
Inštalácia softvéru .......................................................................3
Práca so zariadením....................................................................5
Hlavné okno TV ............................................................................7
Diaľkový ovládač..........................................................................8
Použitie EPG (Electronic Program Guide) ...........................8
Obľúbené kanály .........................................................................9
Nahrávanie TV...............................................................................9
Plán nahrávania..........................................................................10
Teletext..........................................................................................11
Funkcia Timeshift.......................................................................11
Funkcia nahrávania ...................................................................11
Tabuľka nastavenia ...................................................................11
Editácia listu kanálov ...............................................................12
Úvod
Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto DVB-T tuneru.
Nabízí mnoho funkcií vo veľmi malom zariadení -TimeShift, rozvrh nahrávania, a mnoho ďalších. Venujte prosím chvíľku a prečítajte si tento návod pred použitím prístroja.
Obsah balenia
¯ Nano DVB-T USB stick
¯ Malá anténa
¯ Adaptér pre pripojenie externej antény
¯ Diaľkový ovládač
¯ CD so softvérom
¯ Užívateľský manuál
Požiadavky na systém
¯ Windows XP/Vista/7
¯ Processor Pentium 4 alebo vyšší
¯ 1GB RAM
¯ Voľný USB 2.0 port
¯ DirectX 9.0c alebo vyšší
¯ CD-ROM
2
Instalace zariadenia
Vložte CD so softvérom do mechaniky, funkcia autorun spustí okno, ako je ukázané nižšie.
Teraz môžete pripojiť DVB-T Stick do USB portu počítača. Windows rozpozná nový hardvér a nainštaluje sa automaticky.
Inštalácia softvéru
Vyberte „Install Application“, v nasledujúcom okne vyberte jazyk a kliknite na „OK“.
SK
V ďalšom okne kliknite na „Next“.
Kliknite na „Install Driver“, v nasledujúcom okne kliknite na „Next“.
Po úspešnej inštalácii ovládača kliknite na „Finish“.
3
V nasledujúcom okne kliknite na „Yes“.
bo v súbore „sn.txt“ v koreňovom priečinku disku - použite windows notepad pre jeho čítanie.
Teraz vyberte cieľovú zložku alebo prijmite odporúčanú cestu a kliknite na „Next“.
SK
V nasledujúcom okne zadajte užívateľské meno a licenčný kľúč, potom kliknite na“Next“.
Inštalácia prebieha...
Upozornenie! Licenčný kľúč je na obale CD, ale4
Po úspešnej inštalácii softvéru kliknite na „Finish“.
Práca so zariadením
Kliknite na „Start“ pre spustenie vyhľadávania.
Zapojte anténu do DV-T zariadení. Odporúčame vystaviť anténu vonku alebo použitít externú televíznu anténu. Potom zasuňte DVB-T Stick do USB portu. Teraz spustite aplikáciu,
dvakrát kliknite na ikonu „TotalMedia“ na ploche systému Windows. Zobrází sa nasledovné okno:
Vyhľadávanie prebieha...
SK
Vyberte možnosť „TV“. Kliknite na „Yes“ pre vyhľadávanie kanálov.
5
Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí okno so správou (nájdené kanály sú závislé na sile signálu TV a krajiny). Kliknite na tlačidlo „OK“.
Kliknite na „Yes“ pre potvrdenie.
Teraz môžete sledovať TV. Objaví sa nasledujúca obrazovka.
SK
Teraz kliknite na „Save“ pre uloženie zoznamu kanálov.
6
Hlavné okno TV
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16
17
17.
Späť na hlavné menu okna.
Späť na predchádzajúcu okno.
Schovať aplikáciu na hlavný panel.
Prepínanie medzi oknom / režimom celej obrazovky.
Zavrieť aplikáciu.
Timeshift / pause.
Tlačidlo Stop.
Tlačidlo nahrávania.
Tlačidlo rýchle pretáčanie dopredu / dozadu.
Tlačítko Predchádzajúci / Ďalší.
Ovládanie hlasitosti.
Kanál hore / dole.
Povoliť / zakázať obľúbené kanály.
Pomer strán: vybrať medzi 4:3, 16:9
alebo auto.
Audio: vybrať medzi dostupnými
soundtracky.
Tlačidlo Snímka: stlačte pre uloženie aktuálneho snímku do JPEG alebo BMP.
Silu signálu aktuálneho kanálu.
7
SK
Diaľkový ovládač
Použitie EPG (Electronic Program Guide)
Kliknite na tlačidlo „EPG“ umiestnenom v hlavnom
okne TV, objaví sa nasledujúca obrazovka:
SK
Kliknite na tlačidlo < > tlačidlá pre navigáciu medzi dňami, použitím tlačidiel ∧∨ sa môžete pohybovať hore/dolůmezi zoznamom kanálov. Kliknutím na vybranú položkusa zobrazia detailné informácie. Objaví sa nasledujúca obrazovka
POWER: zapne / vypne aplikáciu.
MUTE: zapne / vypne funkciu mute.
ZOOM: zapne / vypne režim celej obrazovky.
JUMP: vráti sa na predchádzajúci kanál.
VOL: ovládanie hlasitosti.
CH: ovládanie kanálov hore / dole.
Číselná klávesnica: pre zadanie priameho čísla kanálu.
8
Môžete kliknúť na „Record“, pre pridanie programu do zoznamu rozvrhu nahrávania.Pre ukončenie kliknite na tlačidlo „Cancel“ alebo „Back“.
Program ktorý bude zaznamenaný je označený červenou bodkou, ako je uvedené nižšie.
Obľúbené kanály
Kliknite na tlačidlo „Channels“ Objaví sa nasledujúce okno.
Kliknite na vybranú položku a potom kliknite na
„Add to Favorites“, opätovným stlačením zrušíte výber. Po dokončení kliknite na tlačidlo „OK“ pre uloženie zmien.
Nahrávanie TV
Kliknite na tlačidlo „Recorded TV“ v hlavnom okne
pre prístup k predtým nahraným programom.
9
SK
Kliknite na položku, ktorú chcete vybrať. Kliknutím na tlačidlo „Burn to Disc“ môžete uložiť vybrané položky na CD / DVD disk. Dvojitým kliknutím na vybranú položku môžete sledovať film v režime celej obrazovky.
Plán nahrávania
Kliknite na „Schedule“ v hlavnom okne pre prístup k funkcii záznamu TV programu. Akchcete upraviť
existujúci záznam vyberte položku a kliknite na tlačidlo „Modify“. Akchcete zadať novú úlohu nahrávania kliknite na tlačidlo „Add“.
Ak práve sledujete iný kanál a má začať plánované nahrávanie budete upozornený správou v okne umožňujúcu prechod k harmonogramu programu a začiatku
nahrávacieho procesu. Kliknutím na tlačidlo „Yes“ povolíte nahrávanie.
SK
Použitím tlačidiel ∧∨ prejdite k zadanému číslu kanálu a frekvenciu úlohy (raz týždenne, mesačne).
Zadajte počiatočný dátum a hodinu úlohy, zadajte zastavenie času. Označte „Shutdown the computer“, ak chcete povoliť automatické vypnutie konania. Kliknutím natlačidlo „Save“ potvrdíte úlohu, kliknite na tlačidlo „Cancel“ alebo „Back“ pre ukončenie.
10
Teletext
Kliknite na „Teletext“ v hlavnom okne pre prístup k funkcii teletextu TV. Použite tlačidlá ∧∨ pre navigáciu alebo zadajte číslo stránky pomocou numerickej klávesnice diaľkového ovládania.
rohu bude blikať „REC“. Pri pokuse o prepnutie na iný kanál sazobrazí varovné okno so správou ako je uvedené na obrázku:
Kliknite na tlačidlo „Yes“ pre zastavenie nahrávania a prepnúť na iný kanál, vopačnom prípade kliknite na tlačidlo „No“.
Tabuľka nastavenia
Funkcia Timeshift
Kliknite na tlačidlo „Settings“ v hlavnom okne TV za-
Kliknutím na tlačidlo „Pause“ v hlavnom okne pozastavíte sledovaný TVprogram.Obrázek bude zmrazený a program bude ukladaný vyrovnávacej pamäte do
dočasného súboru na HDD. Ak chcete pokračovať kliknite znova tlačidlo „Pause“.
Funkcia nahrávania
Kliknite na tlačidlo „Record“ v hlavnom okne pre spustenie nahrávania TV programu. V pravom hornom
11
SK
dajte nastavenia menu.Objeví sa varovná správa v dialógovom okne o tom, že zmena niektorého nastavenie môže mať vplyv na práve bežiaci plánované alebo nahrávané programy. Kliknite na tlačidlo“Yes“ pre pokračovanie.
Ďalej môžete spustiť nové skenovanie kanálov, kliknite na tlačidlo „Start“.
Editácia listu kanálov
Kliknite na „Edit Channels“ v okne nastavenia TV, objaví sa nasledujúca obrazovka:
Kliknite na „Reset TV signal“ pre nové vyhľadávanie kanálov.
SK
Vyberte svoju krajinu z ponuky a kliknite na „Next“.
Vyberte položku, kliknite na ikonu „A“ na premenovanie kanála, kliknite na „trashcan“pre vymazanie kanála, kliknite ∧∨ pre premiestnenie kanála na zozname. Po dokončený kliknite na tlačidlo „Save“.
* Špecifikácia a vzhľad prístroja sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
12
Download

MT4161-UserManual SK(v1).indd - Media