Slovenský orgán sociálno-demokratickej strany Uhorska.
Vy chodia každý štvrtok.
Adressa na dopisy, predplatky a všetky zásielky je: „ R o b o t n í c k e No­
viny", Pozsony, Korházutca 18.
P r e d p l a t n é : Do Uhorska a Rakúska: na rok 5 korun, na pol roka 2.5.
kor., na štvrť roka 1.25 kor.
Do Nemecka 6 korun, do ostatného cudzozemská 8 kor. na celý rok.
J e d n o t l i v é č í s l a v Uhorsku a Rakúsku po 8 halierov.
V Prešporku, 8. januára 1914.
Ročník XI.
AgitáciaK tomuto číslu prikladáme
pre tých našich odberateľov,
ktorým predplatné vypršalo,
poštovú poukázku, aby mohli
si predplatok obnoviť.
Administrácia.
Slovenský výkonný výbor so­
ciálno - demokratickej strany
v Prešporku
povoláva na deň 1. a 2.
februára 1914 do Prešporka
IV. sjezd slovenskej
sociál, demokracie.
Výkonný výbor navrhuje
poriadok:
tento denný
1. Volba p r e d s e d n í c t v a .
2. Z p r á v y g a)
b)
c)
d)
tajomníka,
pokladníka strany,
Robotníckych Novín a
kontroly.
3. S l o v e n s k é r o b o t n í c t v o a o d ­
borové organizácie.
4. S l o v e n s k á n á r o d n o s t n á politi­
ka a sociálna demokracia.
5. B r e m e n á a p r á v a ľudu.
6. Volba v ý k o n n é h o v ý b o r u a k o n ­
troly.
7. N á v r h y .
N á v r h y ku sjazdu majú by f doposlané
najneskoršie do 2 4 . j a n u á r a 1914 se­
kretariátu sociálnej demokracie v Prešporku,
Kórház utca 18.
O r g a n i z á c i e , ktoré konajú svoje po­
vinnosti ku strane, nech vyvolia svojich de­
legátov ku tomuto sjazdu a oznámia ich slo­
venskému sekretariátu v Prešporku.
Motto:
Vlastnou silou
Číslo 2.
súdruhovia žijú väčšmľv tej mienke, že soci­
alizmus prerazí si cestu do hláv a modzgov
slovenského pracovného ľudu sám aj bez ich
pričinenia, a rátajú sa medzi tých, na kto­
rých to „nezáleží". Od všetkých druhých žia­
dajú prácu, usilovnosť, svedomitosť, ale sami
len krížom slamky nepreložia. A keď sa ne­
točí dľa ich vôle, nuž hádzajú flintu do blata
a nepečujú o nápravu. To veru je zlá agi­
tácia v prospech socializmu. Robotnícke No­
viny sú jediným slovenským socialistickým
časopisom, ktorý v službách pracovného ľudu
a pokroku na Slovensku akiste vykonal ve­
likú úlohu, a predsa môžu sa len máloktorí
súdruhovia honosiť tým, že by boli nepre­
stajne a účelne získavali čitateľov, odbera­
teľov a predplatiteľov, že by boli usilovnými
rozširovateľmi Robotníckych Novín a boli
bedlili na to, aby každý odberateľ Robot­
níckych Novín k svojmu časopisu vyplnil
svoju povinnosť. Málo veru dobrých kolpor­
térov pečovalo o rozkvet Robotníckych No­
vín. A keď pozřeme do minulosti a vidíme,
koľko ľudí vrazilo, alebo aspoň vraziť chcelo
dýku do tela Robotníckych Novín, užasnúť
musíme nad pevným životom tohoto sociali­
stického bojovníka.
V činnosti každej strany, najmä ovšem ro­
botníckej, hraje slovo : a g i t á c i a význam­
nú úlohu. Slovo toto počujeme tak často, že
by sa zdálo takmer, že je bezúčelné s vý­
znamom tohoto slova sa zaoberať. A predsa
nás skutočné pomery presvedčujú o tom, že
vždy a vždy treba
je poukázať
na
dôležitosť
agitácie, ktorá je tým kú­
zelným prútkom, ktorému ďakuje socialistický
pohyb za svoje úspechy. Pod slovom a g i ­
t á c i a rozumieme sústavnú a ustavičnú
prácu súdruhov za rozšírenie socializmu. Na
velikom omyle je ten, kto sa domnieva, že
previedol pre socializmus veliké agitačné
dielo, keoľ raz za 5 rokov vezme si pod pa­
zuchu niekoľko čísiel Robotníckych Novín a
chodí s nimi po známych i neznámych, ale
pri tom nestará sa o to, či ľudia, ktorým ča­
sopis dal na ukážku, časopis si predplatili,
a či, keď tak učinili, aj predplatok obnovili,
keď im predplatné vypršalo, či títo ľudia
chcú sa.aj členmi organizácie stať, či by si
chceli prečítať a kúpiť niektorú socialistickú
knihu a p. Agitácia je mocným prostriedkom
emancipačného pohybu robotníctva, rkeď ne­
My na začiatku nového, XI. ročníku, pro­
prestajne a účelne je používaný ku rozšíreniu
síme
našich priateľov o podporu. Za pod­
triedneho povedomia a zobudeniu ľudskej
poru našich ľudí môžeme im len dať prácu.
dôstojnosti v robotníkovi.
Budeme sa usilovať v každom ohľade časo­
Ciele emancipačného pohybu robotníctva pis zdokonaliť, po formálnej i obsahovej
sú veľmi vznešené: ide o osvobodenie ro­ stránke, ale prosíme všetkých súdruhov o
botníctva z pút hospodárskej, politickej a vernú spoluprácu. Bo Robotnícke Noviny
kultúrnej poroby. Ide o to, aby robotník do­ budú len tak ústredným orgánom slovenskej
stal plný výnos svojej práce, aby bol poli­ sociálnej demokracie, keď budú výsledkom
ticky plnoprávnym a nemusel trpeť v du­ spolupráce všetkých súdruhov. Aj ten naj­
ševnej temnote a zaostalosti, nemajúc pre skromnejší súdruh môže Robotníckym No­
svoju chudobu prístup ku žriedlom kultúry vinám poslúžiť doposlaním pravdivej zprávy
a osvety. Keď máme pred očami tieto vy­ o miestnych udalostiach, alebo získavaním
soké ciele, za ktorými slovenský pracovný odberateľov. Každý slovenský robotník má
ľud kráčať musí a upovedomíme si terajšie byť odberateľom a predplatiteľom Robotníc­
biedne položenie tohoto ľudu, ktorý v hos­ kych Novín, to musí byť cieľom agitácie kaž­
podárskom ohľade zgniavený, politicky bez­ dého súdruha.
právny žije väčšmi bez vyšších snáh a
túžieb človeka nedôstojný život, obeťou súc Predplatné na štvrť roka obnáša 1 K 25 h
klerikalizmu a alkoholizmu, a potom pred­
na pol roka
2 K 50 h
stavíme si pred oči balvany, ktoré ležia na
ceste, vedúcej z poníženia slovenského pra­
na celý rok
5 K —.
covného ľudu ku jeho vysvohodeniu, uznať
musíme, že páchame ťažký zločin na nás a
Na robotnícky časopis obetovať mesačne
na našich deťoch, keď zanedbávame a g i ­ 42 hal. môže akiste každý, aj s najmenším
táciu.
zárobkom pracujúci slovenský robotník. Dnes
Ak chceme ale agitáciu prevádzať, t. j . ešte v našich domácnostiach máme a pod­
sústavne a neprestajne, všade, pri práci, na porujeme časopisy, ktoré pracujú proti sna­
ulici, v krčme, v domácnosti, vo verejnom i hám robotníctva a udržať chcú nás : nábo­
spoločnom živote pracovať za socialistické ženskými, vlasteneckými a inými frázami v
ciele, musíme hľadeť si samijnadobudnúť do­ duševnej odvislosti nepriateľov osvoboďustatočného vzdelania čítaním časopisov, na­ júcich snáh robotníckej triedy a nenachodíme
vštevovaním schôdzi, prednášok, kurzov, náš robotnícky časopis v domácnostiach
štúdiumom kníh a brožúr. Vec pracovnej našich známych a priateľov. Usilujme sa, r by
triedy môže agitátor, ktorý nič nečíta a ne­ sme tento nedostatok, túto ťažkú chybu usi­
pečuje o svoje vzdelanie, viac poškodiť, než lovnou agitáciou odstránili. Vykonajme všetko,
čo leží v našich silách, za našu svätú vec
jej prospeje.
Musíme priznať, že v agitačnom ohľade socializmu. Agitujme usilovne a pozdravíme
sme na Slovensku mnoho zameškali. Naši čo skoro úspechy našej práce!
ROBOTNÍCKE NOVINY
Str. 2.
Čoho je nám treba ?
ského robotníctva telesne i duševne smrtelnú ranu.
Nuž máme my, slovenské robotníctvo, aj
na ďalej v tomto otrockom postavení žiť?
Myslím, že každý len trocha sebavedomý
robotník chce, aby aj v uhorskej krajine le­
pšie politické a hospodárske pomery nastaly,
ktoré ale len vtedy môžeme očakávať, keď
budeme sa aj našich práv domáhať a keď
prestaneme očakávať nejakého toho mesiáša,
ktorý má prísť slovenský pracovný ľud z
jeho otroctva vykúpiť.
Tu musíme my, ktorí sme už upovedomelejší, sa do práce chytiť, keď nechceme,
aby slovenský proletariát sa stal balastom
celej socialistickej Internacionály.
Pravda, že to bude ťažká a nevďačná prá­
ca; toto všetko nás ale nesmie ani len v
najmenšom odstrašiť. Táto práca musí byť
prekonaná. K tomuto ale je zapotrebný sy­
stém, bez ktorého žiadna dôkladná práca sa
nedá prekonávať. O tom, ako pracovať, na­
píšem na budúce.
V kapitalistickom svete odohrávajú sa ta­
ké svetodejinné premeny, nad ktorými každý
jednotlivý robotník by mal premýšľať. Chcem
len na niekoľko týchto poukázať.
Myslím tu v prvom rade pred 18 rokmi
medzi Japonskom a Čínskom sa odohráva­
júcu vojnu, v ktorej Japonsko zvíťazilo nad
Čínskom a ktoré víťazstvo prinútilo 500-milionový národ čínsky k tomu, aby svoj 3000
ročný múr, s ktorým bola táto kolosálna rí­
ša pred ostatnou čiastkou našej zemegule
ohradzená, odstránil a dal takto prístup mo­
dernému kapitalizmu do tejto ríše. Samo­
zrejmé je, že na tejto premene mali v prvom
rade americkí, anglickí, francúzski a neme­
ckí kapitalisti najväčší podiel, bo títo boli
v prvom rade zainteresovaní, aby dostali pre
svoj tovar nových konsumentov, nový trh.
Behom krátkej doby stala sa v Čínsku
ale jedna druhá premena, ktorá zdá sa nám
vôbec nepochopiteľnou. Myslím tu odstráne­
nie čínskej dynastie a sriadenie republiky.
Skoro v tej samej dobe, čo sa čínska rí­
ša stala republikou, stal sa na Balkáne taký
svetodejinný prevrat, na ktorý mnohí neboli
prichystaní a s ktorým mnohý europejský
diplomat — nevyjmúc ani našich uhorskoVšeobecné volebné právo bolo pred­
rakúskych — sa nemôže spriateliť. Ačkoľvek metom takmer všetkých zvyčajných novoroč­
tieto udalosti a prevraty, ktoré sa v krátkej ných rečí vodcov politických parlamentárdobe pred našimi očami odohrály, nemajú nych strán. Gróf Tisza sám priznal, že jeho
s moderným hnutím sociálno-demokratickým volebné právo je veľmi pochabé a potrebuje
nič podobného, lebo každá vojna je kus ďalšieho vývinu a rozšírenia. Gróf Károlyi
stredovekého barbarizmu a prelo sociálna vyhlásil všeob. vo!, právo za jediný prostrie­
demokracia každú vojnu odsudzuje, predsa dok proti nesriadenostiam verejných pomerov
myslím, že je nutno, aby každý robotník a v Uhorsku. Len gróf Andrássy v svojej no­
nadovšetko slovenský robotník nad týmito voročnej reči na všepbecné volebné právo
udalostiami premýšľal a ich do súvislosti zabudol. Spojená->opoz1cia' najlepšie by uro­
priviedol so svojím politickým a hospodár­ bila, keby Andrássyho zo svojho sväzku vy­
skym názorom. Mal by si tú otázku položiť, hodila, aby sa pozbavila nepríjemného baíči chce aj na ďalej v politickom a hospo­ lastu.
dárskom otroctve žiť, alebo či by nebol už
Gróf Štefan Tisza v svojej novoročnej
svrchovaný čas tieto otrocké púta so seba reči mnoho navyprával a mnohé povzpomínal.
striasť.
Medzi iným zaoberal sa aj poisťovaním ro­
Práve my, slovenský proletariát, musíme botníctva a uznal, že treba mu reformy. V äčv tomto ohľade naše sily dvojnásobne na- šine robotníctva má byť daná príležitosť, aby
pjať, chceme-li organizované robotníctvo dru­ sa poistili na z á k l a d e a u t o n o m i e . Zdravá,
hých národov aspoň len čiastočne dohoniť. správna autonómia robotníctva — hovoril
Na koľko horný vidiek poznám, práve tam Tisza — má ale dve predpodmienky: prvá
je veľkopriemysel najviac vyvinutý. Ale ni­ je tá, aby táto autonómia rástla z robotníc­
kde v celej uhorskej krajine neni robotní­ kych sdružení; druhá ale tá, aby tieto sdructvo tak ubiednené a tak zotročené, ako ženia sa zaoberaly so všetkými záujmami
práve na Slovensku. Tu je všetko proti ne­ robotníctva. Výjmuc úrazového poisťovania
mu sprisahané: kňaz, kapitalista a vrchnosť. majú byť pestované všetky druhy poisťova­
Ku tejto trojici nutno pripojiť ešte jednoho nia a musia byť podporované aj iné snahy
z tých najväčších nepriateľov — a to je al­ robotníkov, ich kultúrne a dobročinné usta­
kohol. Tento dodáva veľkej čiastke sloven- novizne, ako aj ich snahy naměřené k boju.
Rozhľady*
BESEDHICii.
M u r á r o v syn.
Poslovenčil H a r r y T h. M y s s a l .
Šli domov z cintora a murárov syn, kto­
rému otca práve pochovali, nad tým rozmý­
šľal, že kto môže bývať teraz hlbšie pod
zemou: či oni, v pivnici jednej obrovskej
paloty, alebo mrtvý v svojom hrobe ? Prišiel
na to, že jeho otec odteraz bude bližšie k
slnku, ako bol doteraz, keď cez mesiace le­
žal na jedlovej posteli, v ťažkej nemoci, dole
vo vlhkej pivnici. Predsa nemohol sa zdržať
že by mu pár slz nevyhrklo z očí. Tomu,
kto v pivnici býva, je tak smutné aj to sl­
niečko, tie papršleky... Najmilšie vzpomienky mu do pivnice zaviedly jeho my­
šlienky. Tam si svoje detské sny v dusných
nociach sostavoval; a najprvšie slzy mu tiež
na plesnivú zem pivnice padaly.
Palota, pod ktorou bývali, mala dvoje
schody. Hlavné schody a zadné schody. Na
tamtie sa i len pozreť bál: z červeného mra­
moru boly a ozdobné držadlá sa vinuly na
poschodia, v každom uhle ale stála jedna
mramorová, prázdnooká a polonahá socha, vo
vysoko zdvihnutých rukách fakľu držiac,
ktorú vo večernej dobe svetlo mesiačka osvietilo. Schody, prvé poschodie červený po-
Číslo 2.
Tisza zmienil sa aj o potrebe stávkového
zákona a očakáva od neho ukľudnenie bu­
dúceho vývinu pomerov v priemysle. V od­
borovej organizácii vidí žiaducný typus bu­
dúcej robotníckej autonomie. Na to môžeme
len toľko hovoriť: Kto pozná Tiszu, jeho
snahy a túžby, počuje slová, ale viery v
tieto slová a v Tiszu nemá. Robotnícka
trieda s Tiszou k lepšej budúcnosti nepríde.
Julius Justh v svojej novoročnej reči vy­
slovil svoje presvedčenie, že neodvislá strana
musí teraz s dvojnásobnou silou bojovať
proti vláde a jej systému, kým ho nezničí.
Maďarský svet je rozčúlený zprávami o
pojednávaní grófa Tiszu s národnostiami.
Národnostné pokonávanie s Rumunmi ne­
viedlo prirodzene dosiaľ k cieľu a Tisza
energicky protestuje proti zprávám, že by sa
bol so Slovákmi pokonal. To mu veríme aj
bez protestu. Veď nevidíme nikoho, kto by
mohol s Tiszom zo Slovákov sa pokonávať,
keď sú dnes Slováci ako stádo roztratených
oviec, s ktorými si hrajú pažraví vlci.
O národnostnom smieru v Uhorsku
píše rumunský professor Xenopol a je tej
mienky, že národnostný mier s Rumunmi
môže nastať len na z á k l a d e n á r o d n e j
a u t o n o m i e , ktorá záležala by v tom, aby
rumunská reč uvedená bola do všetkých od­
vetví štátneho života, do administrácie. Všet­
ky zákony a nariadenia majú sa vydávať i
v rumunskej reči, ktorá má byť povinnovate
nazpäť uvedená do svojich práv v elemen­
tárnych a stredných školách, ponechajúc pri
tom i povinné vyučovanie maďarčiny. Xenspol žiada, aby rumunské verejné ustanovizne
dostaly slušnej podpory. V Sedmohradsku
má byt postavená rumunská univerzita a
stále divadlo. V politickom ohľade má byť
zabezpečené rumunskému ľudu volebné právo,
ktoré by zabezpečilo v parlamente počtu národa
zodpovedajúc zastupovanie. Za národnú au­
tonómiu by sa Rumuni mohli zrieknuť auto­
nomie Sedmohradska.
V Bosne prijatý bol jazykový zákon, vedľa
ktorého stala sa srbsko-horvatská reč úrad­
nou rečou a výhradnou naukosdelnou rečou
na verejných školách. Súkromné školy do­
stanú právo verejnosti len vtedy, keď srbskohorvatská reč je povinným predmetom v
škole. Latinka i azbuka sú rovnoprávne a
úradné ohlasy musia byť publikované latin­
kou i azbukou.
Sylvestrovský žart spáchal „New-York
Journal", ktorý udivenému svetu oznámil, že
Maďari v Amerike usporiadajú sbierky na
boje za neodvislosf Uhorska a odtrhnutie od
Rakúska. Na čele tohoto sprisahania stojí
vraj gróf Széchényi.
krovec zakrýval, ktorý pri každom stupni jedon mramorový stĺp, počala plakať. Dobre
jedna lesklá žŕdka tisla k mramoru. Zadné jej padol ten plač. Keď si vyplakala pozo­
schody neboly tak pekné a po tých aj on stalé slzy, privinula k sebe synčeka.
mohol chodiť. Tieto boly z obyčajného ka­
— Synčok môj, vidíš túto krásnu palotu ?
meňa stavané a na bielo zalícené. Tamtie v — staval ju chudák tvoj otec . . . Ty si
uhloch sa dvíhaly do hora, tieto ale v úz­ vtedy ešte nebol, len on a ja. Pamätám sa,
kej a závratnej forme slimáka braly sa hore však ešte n eminulo tomu ani desať rokov,
až k železným dverám povale.
čo tu zahrieval tieto mramory. Synku, veľmi
Palota bola aj z vonku pekná. Mala lesklú silný človek bol tvoj otec. Iný človek by sa
kupolu so zlatou guľou v prostriedku. S jej bol přetrhnul pod tým. Aj tento kameň tu
čistými oblokmi bola taká, ako jedon barna- tvoj otec postavil . . . Pobozkaj ho, syn môj!
vý oblek, na ktorom sa perleťové gombičky V tejto malte je pot tvojho otca . . . celkom
ligocú. Pivničným bytom len čierne mrežové nahoře až po kupolu.
obloky boly k videniu a smutné barnavé
Dieťa pozorne počúvalo svoju matku. Po­
steny ich až k zemi tisly. Do perleťových zdvihlo svoj zrak na kupolu, ktorej strecha
oblokov slnko svietilo, z čiernych mrežových sa tak leskla ako rozžeravená oceľ. Tak sa
oblokov ale dusné pary vystupovaly.
cítilo, ako keby jeho bola celá tá palota, s
Tiché jasné počasie bolo v deň pohrabu, lesknúcimi sa oblokmi a studenými sochami
totižto v ten deň, keď murára zo „spoloč­ z mramoru.
— Ešte jej len pivnicu stavali, syn môj,
ného" do osobitného hrobu preniesli, aby
ho po pár rokoch zase do druhého spoloč­ keď som sa oboznámila s tvojim otcom. Ja
ného hrobu dali. Všetci mrtvl dostanú oso­ som mu podávala tehly . . . Vždy ma sano­
bitný byt, ešte i vtedy, keď vo svojom ži­ val, keď som ťarchu nevládala, pospiechal
vote nemohli privyknúť k tomu, aby s dru­ mi v ústrety, áč som ja s dvoma rukami v
náručí ledva Mvládala, s jednou rukou to k
hými spolu nebývali.
Murárova vdova mala riadne, každodenné sebe pozdvihnul. Jeho ruka bola tak silná,
modré šaty, len na hlave mala čierny hod­ ako ruka tejto kamennej sochy. Syn môj, ale
vábny ručník, ktorý mal aj strapce a preto často aj mäkká bola, ako z čerstvého chleba
sa veľmi ľúbil chlapcovi. Keď prišli domov, striedka. . .
vdova zostala pri bráne stáť a oprúc sa o
Chlapček uprel zrak pred seba ? zamy-
Čislo 2.
Zahraničné zprávy.
Rakúsko. Medzi poslaneckou a panskou
sněmovnou rakúskeho parlamentu povstal
konflikt ohľadom výšky prijniov, osvcbodených od platenia osobnej dane z príjmov.
Snemovňa poslancov prijala sociálno-demo­
kratický návrh, aby existenčné minimum,
osvobodené od dane, obnášalo 1600 korún,
zakiaľ panská snemovňa uzavrela, aby už
ten platil osobnú daň z príjmov, kto má
1200 korún príjmov. V tomto konflikte zví­
ťazila panská snemovňa, ktorú podporovala
v tejto veci aj vláda. Panská snemovňa
dane chudobných povýšila a zmiernila dane
bohatých. V Rakúsku budú mať chudobné
vrstvy ešte mnoho práce, kým jesf budú
ovocie zo stromu demokratického volebného
práva. Dosiaľ z neho jadli zpiatočníci a vo­
jenskí páni. Chudobný fud dostal len skrom­
né omrvinky. — Rakúsky parlament side sa
dňa 9. januára, aby odhlasoval vláde indemnitu. — Českonemecké smierovačky začnú
sa vraj zas v januári. Pochybujeme ale, že
povedú k cieľu.
Nemecko. Poľská sociálno-demokratická
strana v Nemecku usporiadala v Oswiečími
v Haliči sjazd, pri ktorom pojednávalo sa o
pomeru poľskej sociálnej demokracie ku ne­
meckej strane sociálno-demokratickej v Ne­
mecku. V Jene pri sjazde vyzvali nemeckí
sociálni demokrati poľských robotníkov, aby
vstupovali do spolkov nemeckej sociálnej
demokracie. V tom videli právom poľskí sú­
druhovia útok na vlastnú svoju stranu a po­
rušenie zásady medzinárodnosti. Podali v
medzinárodnom socialistickom sekretariátu
protest proti tomuto jenskému uzavretiu a
sjazd v Oswiečími vyhlásil toto uzavretie za
pokus o znásilnenie poľského národa a za
nacionálny čin, ktorý je urážkou tradícií
Internacionály. Poľská socialistická strana
bude pri volbách, pokiaľ to budú prostriedky
dovolovat, stavať vlastných kandidátov aj v
tých nemeckých okresoch, kde poľské hlasy
rozhodujú o zvolení poslanca. Sjazd prijal
tiež rezolúciu, aby zakladané boly samostatné
odborové organizácie poľského robotníctva,
bo poľské robotníctvo v odborových organi­
záciách je odstrkované.
Francúzsko. Snem uzavrel, aby povýšené
boly platy oficierom. — Bývalý socialista a
ministerský predseda Briand svolal 105 se­
nátorov a poslancov, aby s nimi založil novú
stranu pod menom: Sociálna a demokratická
únia. Nová strana má v svojom programe
požiadavky svetskej školy, daňovej spravo­
dlivosti, sociálneho pokroku a občianskej
jednoty. —
slel sa nad matkinou rečou.
— Ako, ako nie, keď už poschodie sta­
vali, pýtal sa ma, či chcem jeho byť? Syn
môj,
vtedy som už aj tak so srdcom a du­
šou jeho bola . .. Povedal mi, že zakiaľ po­
stavia lesklú kupolu na palotu, budeme mať
toľko peňazí, že si budeme môcť z tých piv­
ničných bytov jedon prenajať. Tak sa i stalo.
Keď na nádhernú kupolu tú zlatú guľu dá­
vali, my sme už tam dole spolu nažívali.
— Mamko, pravda, vtedy som už i ja bol
na svete ?
— Tam si sa narodil, syn môj, v tom
pivničnom byte. Odtiaľ chodil tvoj otec iné
paloty stavať. Vždy obrovské a nádherné
paloty staval. Radosť sa bolo aj pozreť. Z
rázu ale chudiak začal pokašlávat a vädnúť.
Jesť — nejedol, piť — nepil. Len vädnul a
kašlal. Dlho vydržal, ale som vedela, že zomre.
Však s tým sa všetko končí. Paloty
ale zostaly, syn môj! Nádhera je večná, a ju
zakrývajúca tma je pre ňu len toľko, ako
pre diamantový drahokam čiernoaksamietová
schránka: chráni, zakrýva ju . . . Len toľko.
— A teraz kto bude stavať paloty, mam­
ko ? . . .
Vdova pozrela pozdĺž domoradu. Zamysle­
la sa.
— Teraz už nebude viac palôt na svete!
„ROBCTNiCKENCVNY"
Amerika. N e p r i a t e l i a p r i s ť a h o v a ­
l e c t v a pracujú celou silou na tom, aby
predloha Burnetta, ktorá už ráz padla za
Tafta, stala sa zákonom. Dosť prísne usta­
novizne o prisťahovaľcoch majú byť zostrené
tým, že sa zabráni prístup analfabetom, suffražetkám, Asiatom, prívržencom „sabotáže"
(poškozovania majetku zamestnávateľov pri
hospodárskych bojoch), anarchistom, sabom,
žalařovaným pre urážku korunovaných hláv
atď. Predlohu podporuje americká federácia
práce, ktorá protežuje americké robotníctvo.
— Process s pomazaným vrahom,
rev. H. Schmidtom, ktorý dňa 31. augusta
zavraždil svoju milenku Annu Aumúllerovú
zo šoproňskej stolice, sa do nekonečna na­
ťahuje, bo sa porotci nemôžu dohodnúť.
Dvaja porotci stoja na stanovisku, že Schmidt
spáchal svoje zločiny v duševne chorobnom
stave. Keby taký zločin spáchal murín, hneď
by ho lynčovali, alebo by dokonal svoj ži­
vot na elektrickej stolici. Ale z katolíckeho
kňaza majú rešpekt a urobia radšej z neho
blázna, aby ho nemusili odsúdiť k spravodli*£piu trestu, — V Chicagu ípanuje veľká
• hospodárska kríza. Fabriky zatvorily svoje
iíi'tány, a pracovný ľud je pozbavený chleba,
'jkv.tfc smutný obraz, keď po meste videť
chodiť tisíce robotníkov..bez práce, ktorí by
i za tu najnižšiu mzdu pracovali, len keby
bolo čo. Majitelia fabrík pri terajšej drahote
ešte zo mzdy strhnuli, bo vedia, že robot­
níci sa proti tomu neohlásia. Zvery sú zákonami lepšie chránené, ako ľud. Keď kôň
kníva, hneď policajt nariadi kočišovi vypriahnúť a koňa odviesť do maštale. Ale hlad­
ný ľud, ktorý nemá ani prístrešia, nik ne­
pošle dakam sa najesť, alebo vyspať. Teraz
v zime ani vo verejných spálňach nieto
miesta a ľudia spia bass kde pod múrom,
bo nie sú v stave zayp^iteľ platiť. Neza­
mestnaných mladých ľ«dí vábi štát k vojsku
a organizuje z týchto*lbiednych ľudí svoju
armádu. — Americkí súdruhovia idú zakla­
dať podporujúce spolky, aby vytrhnuli ľud z
pazúrov rozličných národných a klerikálnych
kohútov. Pre ďalší vývin slovenskej sociál­
nej demokracie akiste krok veľmi významný.
— V Chicagu usporiadajú teraz v zime sú­
druhovia prednášky, kurzy, cvičenie a ve­
čierky, aby rozšírili medzi ľudom semienko
socializmu. Socialistický pohyb v Amerike
utešene vzrastá a na rozličných stranách za­
ložené boly nové sekcie.
Stsana 3.
Balkánske udalosti.
Preč s monarchiou!
Pri zahájení bulharského snemu, keď vstú­
pil kráľ do siene, aby prečítal irónnu reč,
volali socialisti: P r e č s m o n a r c h i o u ,
n e c h ž i j e d y n a s t i a ! Keď kráľ Ferdi­
nand dal sa čítať trónmi reč, ohlásil sa Charlakov : „S o h ľ a d o m n a p r e l i a t u k r v
60 t i s í c b u l h a r s k ý ch
občanov,
k t o r í p a d l i čo o b e ť m o n a r c h i z m u ,
protestuje sociálna demokracia
a volá: Preč s m onarch izmom!"
Sociálni demokrati potom vyšli zo siene.
Kráľ triasol sa na celom tele.
Reorganizácia tureckej armády.
Turecká vláda usiluje sa, aby priviedla
do armády trochu poriadku a nového živo­
ta. Zakúpila novú válečnú loď, čo v Grécku
vyvolalo veliký nepokoj, ktorý sa prejaviaj interpeláciou v gréckom sneme. Za mir
nistra vojny, vymenovaný bol bojovný Envel
bey.
30 tisíc dobrovoľníkov.
Dňa 31. januára majú Gréci opustiť Epirus, ktorý má byť odovzdaný Albánsku. Pri­
hlásilo sa 30 tisíc dobrovoľníkov, ktorí Epirus chcú ehrániť, aby nepadol do moci al­
bánskej. -•**•••
'
Boje o albánsky trón.
Dľa zprávy parížskeho,, Temps"-u je Izaed
baša na ceste do Valoriy, aby sa zmocnil
albánskeho trónu. Naša diplomacia dala Al­
báncom, ktorí sú za princa Wieda, zbrane,
aby mohli bojovať proti vlastným albánskym
bratom, ktorí chcú mať Izzeta bašu za paj
novníka, a je tak ešte na ceste ku najkrajšeblamáži
Nezabudnite
Čítait© a predplácaite
Robotnícke Noviny!!
I
— rozprával murárov syn. — Len otecko
vedel takéto paloty stavať, s lesklými veža­
mi, lebo on bol najsilnejší človek! Pravda,
takúto sochu on i s jednou rukou nadvihol.
Matka hladká mu čelo a guľatú bľadú
tvár.
— Syn môj! teraz t y budeš stavať pa­
loty. Vezmeš do ruky otcov čakan, ktorý je
z čistej ocele a budeš lámať, formovať s ním
kamene, tehly, mramor, čo a jak ti príde.
Aj tvoje rameno bude silné ! Z bezforemnej
skaly pekné, lesklé postavy budeš kresať a
miliony a miliony tehál pokladieš jednu na
druhú, zakiaľ palota z nich nebude . . . Tvrdý
mramor iskrami sa bude potiť — ako keď
tvoj otec udieral naň s čakanom, — keď ho
vezmeš do práce. Ale bude kvapkať aj tvoj
pot do malty, syn môj, a ustatý prídeš do­
mov aj ty do vlhkého pivničného bytu, za
súmraku...
Dieťa pozdvihlo hlavu a odvážne sa mu
oči zaleskly. Už dávno mu čosi na srdci le­
žalo a teraz to z neho vybuchlo.
— Mamko, povedz mi, prečo nevystavil
otec na každú palotu ešte jedno poschodie,
aby nebolo treba pivnice kopať ? Na čo ko­
pali izby do zemi, mamko, keď ich je ľahšie
do povetria stavať, lebo tam je viac miesta
pre ne? Prečo si to chudiak otecko nesmy-
slel ? ...
Vdova smutne počúvala svojho synka a
nič nepovedala.
— Tá žena, čo vedľa nás býva, — roz­
prával murárov syn — povedala, že môj
otec preto zomrel, lebo sme pod zemou bý­
vali, kde vždy voda kvapká so stien. Mam­
ko, až ja budem stavať, ja nevystavím ta­
kéto paloty, ale s tým čakanom, ktorý doma
zostal, zrúcam tie veľké staviská, ktoré môj
otec vystavil. Tam začnem pri tej lesklej ku­
pole a budem pokračovať tam hore, na po­
schodia, kde tá pani býva, ktorá takú peknú
bielu tvár má, ako porcellán a ktorej sa vždy
perný tak červeňajú, ako čerešne, lebo na
ne slnko vždy svietilo. Zrúcam, mamko,
všetko ! Tieto mramorové sochy, ktoré tak
studeno hľadia a tie kamenné ruže, ktoré sú
miesto vencov nad oblokmi. Všetko zrúcam,
iba pivničné byty nechám všade. To chcem,
aby celý svet bol samý pivničný byt a tam
nech slnko svieti, aby tam vždy tma nebola.
Mamko, to chcem, aby tvoja tvár nebola
plná hlbokých brázd, aby nebola vždy tak
bľadá, ako náš suchý chlieb. To chcem, aby
si aj ty mala porcellánovú tvár, aby sa aj
tvoje perný tak červenaly, ako zrelé čerešne.
Murárova vdova zakryla si tvár rukami a
plakala.
okamihne
poslať predplatok!
Adressa: Robotnícke Noviny v
\ Prešporku (Pozsony,Kórházu.J8)
Sraná
4.
Všeodbopové.
Baníci.
Šalgotarjánska banícka spoločnosť po­
kladá za svoju úlohu robotníkom platiť žo­
brácke mzdy, ale za to dobre sdierať odbe­
rateľov svojho uhlia, najmä ovšem štát.
Štátne železnice platia za metrák uhlia 1 K
11 h, ale robotník dostane za celý hunt 60
—80 hal. Jedon hunt je asi 7 metrákov. Kto
by sa čudoval, že za takýchto pomerov ka­
pitalisti bohatnú a baníci žijú i so svojimi
rodinami v biede a núdzi, v stálom strachu
pred náhlou smrťou alebo nenadálým dokaličením. Týmto nesriadenostiam dá sa odpomôcť len organizáciou.
Drevorobotníoi.
Stávky a boykoty: pre stolárov je Temešvár uzavretý. Pod zátvorom sú v Temešvári dielne Fr. Schustera, Alexandra a J.
Ferdinanda Štrifflera, Ludvika Glatza, Jozefa
Korkána a bratrov Gungelovcov, vGyôngyósi dielňa panej Báthoriovej, Alexandra Tótha,
a Jozefa Smolinga, vo Vršci dielna vdovy
Apfelbaumovej a ml. Štefana Sládka, v Békešskej Čabe Jozef Melczer a v Ungvári
Pavel Magyar.
Ústredná správa vyzýva všetkých čle­
nov, ktorí nezaplatili 26 týždňový mimo­
riadny príspevok ^.po 20 hal., aby svoju dl­
žobu vyrovnali. Členom, ktorí riadne po 26
týždňov mimoriadny príspevok zaplatili, na­
značí sa to na pokraji členovskej knihy na
rok 1913 a potvrdí spolkovým razítkom.
Súčtovanie skupín za december 1913 má
byť doposlané okamihne sväzovej správe.
Členovia, ktorí dlhujú príspevky, upozorňujú
sa, aby zaplatili dlžné príspevky, bo presta­
nú byť.členmi, keď vyše 12 týždňov dlhujú.
• Miestna skupina drevorobotníkov v
Žiline usporiada v stredu, dňa 14. januára
o pol 8. hod. večer valné shromaždenie s
denným poriadkom: 1. Zpráva predsedu a
pokladníka. 2. Absolutórium a volba nového
výboru. 3. Pomery drevorobotníkov a odbo­
rová organizácia. 4. Voľná odborná organi­
zácia. 2. Návrhy a dotazy. Povinnosťou kaž­
dého súdruha je, aby sa dostanovil ku val­
nému shromaždeniu a pracoval ku polepše­
niu pracovných a mzdových pomerov dre­
vorobotníkov v Žiline.
Kovorobotníci.
Závody rímomuráňskej-šalgotarjánskej společnosti v Šalgotarjáne, Krompachu, Nyusta-Lihéri, Demôve, Ózde,
Nadašde, Dolinabányi, Ruskabányi, Ruszkici, Teleku, Pusztakaláne a Nándorhegyi sú pod zátvorom. Každý pove­
domý robotník týmto otrokárňam vyhne.
Pod zátvorom stoja: Révayova fabrika
na kovové tovary v Budapešti, Bohnova fa­
brika na zariadení tehelní vo Velikej Kikinde.
Frant Karásek, kotlářsky montér v Buda­
pešti, Uhorská Oceľová fabrika vo Fiume,
lodenice Ganz-Danubius a vagónka v Arade.
Pre železolejárov: Bohnova železolejáreň
vo Velikej Kikinde, vagónka v Arade, Mi­
škovci. Pre kovolejárov: Emericha SzirchaKistárcsa, Nunstermannova kovolejáreň v Bu­
dapešti III., Ganz-Danubius Váciút. Pre ko­
váčov: Jozef Chméla, kováč v Budapešti.
Arad. Pre bronzových robotníkov: firma
Révayova v Budapešti, fabrika na lustry Rex.
Pre tokárov a strojových robotníkov:
strojová fabrika bratov Hôckerových v Buda­
pešti, Uhorská ocelová fabrika. Pre klampiarov: Pätikostoly, Seged, Záhreb. Pre ko­
volejárov a brusičov: Viedeň a Dolné
Rakúsy.
Pred raňajkami pol sklenice
Scbmiedtlraueravej
Jej užívanie je pravé požehnanie
pre chorých so žalúdkom a tých,
ktorí trpia na poruchy zaživania
„ROBOTNÍCKE NOVINY"
Položenie kovopriemyslu v Uhorsku
bolo v roku 1913 veľmi zlé. Na príčine to­
mu
boly zahraničné i vnútorné politické
zmätky. Nový rok sa začal, ale dosiaľ nieto
velikého výhľadu, že by sa konjunktúra polepšovala. Vládnuce kruhy mlčky sa prizerajú,
ako sa hospodárske pomery vyviňajú a nepriložia pomocnej ruky ku zmierneniu nedo­
statku práce. To je kliatba dneskajšieho
spoločenského poriadku.
Stavebníci.
Bofastný rok má za sebou staviteľské ro­
botníctvo v uhorskej krajine. Pod následkami
všeobecnej hospodárskej a peňažnej kríze
najviac trpef musel staviteľský robotník,
ktorý márne musel chodiť za prácou a chle­
bom, bo stavebná činnosť celkom zasekla.
Ale nešťastie minulého roku nás len ku usi­
lovnejšej práci organizačnej musí poháňať!
V tomto roku získajme čím väčší počet sta­
viteľských robotníkov do organizácie.
Železničiari.
Novoročné rozpomienky. V mene košicko-bohumínskych robotníkov upozorňu­
jeme správu na to, že hospodárske požia­
davky robotníkov ešte|do teraz nie sú vyba­
vené, že ešte vždy pracuje s bezprávnymi
pariámi, že nevšímaním si hospodárskych
požiadavok robotníctva týchto do takej rozhorčenosti priviedla, že mnoho ťažkých dňov
zapríčiní správe. Môžeme len to ustáliť, že
správa košicko-bohumínskej železnice stojí
osamotelá s tou taktikou, že si nevšíma ho­
spodárskych požiadavok robotníctva. Južná
železnica rad-radom uskutočnila od robot­
níctva postavené a potrebné hospodárske
požiadavky. Ba mnohokráf Južná železnica
bola ta, čo sama začala ešte skôr otázku
riešiť, kým sa stala niektorá vec v hospo­
dárskom pohybe robotníkov aktuálnou. A u
Máv tiež počíta sa s hospodárskymi požia­
davkami robotníctva. Rozšírenie automatického
povýšenia platu, mimoriadne povýšenie platu
robotníkom celej kategorie. Na deň výplaty
kratšia pracovná doba, predĺženie doby roč­
nej dovolenej, a teraz reforma invalidného
poistenia, toto len to dokazuje, že aj Máv a
tiež aj Južná železnica sleduje statočnejšiu
sociálnu politiku, ako košicko-bohumínska
železnica. Čo si to žiadajú robotníci košic­
ko-bohumínskej železnice ? Na miesto suro­
vého zachádzania a hajčiarenia ľudskejšie
zaobchodenie. Do poriadku uvedenie vyjednanej ceny, aby robotníctvo mohlo statoč­
nejšie zarobiť, zaručenie vyše sto percento­
vého zárobku, ako je to aj u Máv, automa­
tické povýšenie platu každé dva roky o 20
hal. pre každého robotníka, ustálenie začia­
točných platov i pre remeselníkov 3 60 kor.,
pre výpomocných robotníkov na 3 kor., za
práce cez pracovnú dobu konané 50 percentov viac, čo je v súkromnom priemysle už
dávno robotníkom dané a za správne uzna­
né, 75 percentový doplnok platu pre reme­
selníkov v kurični a dielni, ktorí nemajú vy­
jednánu mzdu, lebo je to hanha, že vyučení
robotníci musia svoju odbornú znalosť za tak
nízku cenu predať, postavenie moderných
pomocných strojov v hlavnej dielni, aby sa
tak urobil koniec tej nespokojnosti, ktorá je
následkom zlých a nedostatočných výpomoc­
ných strojov, adravotnícke zariadenie a za­
krytú pracovnú miestnosť, aby sa nemuselo
v daždi, fujavici, zime a horku pracovať a
robotníctvo pred časom nehynulo. Ďalej žia­
da na odvádzanie dymu upotrebenie venti­
látorov, 12 hodinovú službu a 12 hodinový
odpočinok pre zamestnancov, ktorí sa vo
službe striedajú. Toto by boly požiadavky
košicko-bohumínskych robotníkov. Správa ešte ani len jedon požiadavok neuskutočnila.
Číslo 2
Nechce zbadať to nebezpečenstvo, čo môže
povstať z toho, že nevyplní žiadosť robot­
níkov. Ticho je pri košicko-bohumínskej že­
leznici ! Toto dáva záruku správe na to, aby
aj na ďalej robila politiku triednych záujmov.
Nemyslí na to správa, že táto tiehosť môže
byť tichosť smrti, ale môže znamenať aj
predchodcu búrky? Nech páni pozrú trocha
do dejepisu a odtiaľ vyčítajú, čo v každej
dobe znamenalo nemé ticho. Nech dávajú
pozor, aby ich nezdravá politika nezapríči­
nila revolúciu košicko-bohumínskych robot­
níkov proti tyranskému systému, ktorého ty­
pickí zástupcovia sú správcovia košicko-bo­
humínskej železnice. Toto je naša novoroč­
ná upomienka.
lodenyamodnŕlár
Kypánskéi dámske
doporučuje ve prospěch
Ústřední Matice Školské,
vzortyzasílá franko.
továrna na sukna
VHUMPOLCI
Přehrad mládeže.
I. americká slovenská telocvičná jed­
nota v Chicagu vydržiavala svoje prvé ve­
rejné cvičenie, ktoré sa dobre podarilo. Prose­
né cvičenie i cvičenie na náradí bolo dobre
prevedené a vyvolalo úplnú spokojnosť prí­
tomných. Robotnícka telocvičná jednota vzala
si za úlohu vyrvať slovenská mládež z pa­
zúrov klerikalizmu a rozličných rozum zate­
mňujúcich spolkov a táto jej činnosť stretáva
sa s patrnými úspechami. Americká .Rovnosť
Ľudu' o tomto verejnom cvičení píše :
Do priestrannej dvorany za zvukov hud­
by vpochodovalo 27 švarných cvičencov,
svalovitých junákov ku prostnému cvičeniu.
Cvičbu viedol cvičiteľ súdruh Štefan Kope­
cký. V prostnom cvičení prevedené boly po­
hyby, vyjadrujúce energiu. Cvičba šla hlad­
ko, presne. Harmonia bola krásna. Cvičenci
sožali hlučného a dlhotrvajúceho potlesku.
Po prostnom cvičení nastúpilo 18 súdružiek,
členkýň I. českej Delníckej Telocv. Jednoty
Ferdinand Lasalle. Cvičily so zástavkami s
tou najlepšou dokonalosťou. Za každým cvi­
čením ozýval sa búrlivý potlesk. Ich pohyby
boly elegantné a ľahodné. Cvičbu viedol sú­
druh Alois Drtina. — Cvičenia na bradlách
a na hrazde súčastnilo sa 17 súdruhov. Na­
dovšetko pekná bola cvičba na bradlách,
ktorá prináleží medzi najťažšie. Svaly našich
šuhajov skytaly pekný obraz a u niektorých
hru svalov pozorovať bolo priam unášajúcim
pôžitkom, hlavne pri vodorovnom vypnutí
sa na ramenách. Nie menej boly výkony na
hrazde. Skupina pozostávala z 10 cvičencov,
musela byť zopakovaná a cvičencom dostalo
sa silného, pochvalného potlesku. Po tomto
nasledoval spoločný nástup cvičencov acvičeniek, aby vypočuli reč súdruha Skálu, zá­
stupca sväzu.
Súdruh Skála na krátko prehovoril, že ako
sa kapitalizmus bije o robotnícku mládež.
Oceňoval prácu, ktorú slovenské robotníctvo
v rámci socializmu na sebaobranu dosiaľ
vykonalo a načrtnul, čo v socializme zorga­
nizovaná slovenská robotnícka mládež v bu­
dúcnosti pri neúnavnej činnosti vykonať mô­
že. Velebil telocvik, slúžiaci k obodreniu robotníkovho ducha a pobádal k čulej práci.
Za povzbudzujúce a úprimné slová s. Skála
odmenený bol náležitým potleskom. Cvičenky a cvičenci za veľkého jásotu obecenstva
pochodovali von z dvorany.
horkej vody
Přivede zkažený
žalúdok za 2—3
hod. do pořádku.
K dostaniu v mieste a na okoli v každej lekárni a každom lepiom
obchode.
Malá láhev 4 0 h. Velká láhev 60 h
Číslo 2.
Naučný obzor.
Z filozofie Napoleona I.
Vo Francúzsku vyšla kniha, ktorá obsa­
huje filozofické názory velikého cisára a voj­
vodcu francúzskeho Napoleona L, ktorý zom­
rel vo vyhnanstve na ostrove Sv. Heleny. Z
tejto knihy chceme niekolko viet citovať.
Napoleon hovoril:
Ľudia preto v boha veria, že boh pože­
hnáva a trestá dľa svojej vôle. Preto v boha
neverím, bo vidím, že spravodliví a statoční
ľudia sú vždy a všade nešťastní, zakiaľ oplani,
nespravodliví ľudia'<sú šťastní. Keďvidím, že
sviňa a pes majú žalúdok a žerú, myslím si,
že, ak ja mám dušu, aj tak sviňa a pes majú.
Ukážme divému človekovi hodinky, povie
iste, že majú dušu. Človek preto vie roz­
mýšľať, bo je dokonalejší od ryby. Keď sa
zle cítim, som buď hladný, alebo mám ža­
lúdok pokazený. Vtedy inakšie rozmýšľam,
ako keď mi nič nechýba. Viery pre človeka
;je netreba, ale nechcem hovoriť, že aj mo­
rálky. Zákon je na to, aby ľudí privykal k
čnosti. Morálka je pre vyššiu triedu, šibe­
nica pre nižšiu. Čo ma hatí, aby som si
vzal vlastnú sestru za ženu, ak k' nej cítim
náklonnosť? Len morálka! Ale keby som
bol na dajakom osamelom ostrove, čo je mi
po morálke ?
Nazdám sa, že človeka zplodila zem a
slnko. Keď vidíme, že ústroj človeka a zvie­
raťa je skoro jedon a ten istý, musíme s pl­
ným právom veriť, že človek je len lepšie
-ustrojená hmota, ktorá je takmer v celej do­
konalosti vyvinutá. Či budú dakedy od člo­
veka dokonalejšie tvory?
Kde má malé dieťa dušu? Kde blázon?
Duša vyvíňa sa s telom. Pri deťoch rastie,
pri starcoch upáda. Kde je duša pred naro­
dením? Prečo sa nerozpamätáte na to, čo
sa s ňou pred narodením stalo?
„ROBOTNÍCKE NOVINY
Strana 5.
Veľa sme disputovali s nantesským bisku­
pom Duvoisenom o týchto veciach. Biskup
mi odpovedal, že aj zvery majú osobitné
duše, ktoré prídu buď do neba, alebo do
pekla.
Newton a Paseal tvrdili, že sú veriaci
kresťania, ale zbadal som, že inakšie v svo­
jom nútre smýšľali.
Viera má za úlohu očisťovať mravy, ale
ja sa tak nazdávam, že najlepšia viera je v
tej krajine, kde najviac dobrého konajú.
Ľudské pokolenie je ešte mladé a zem je
stará. Ľudské pokolenie je vyvinuté asi sedem-osem tisíc rokov, a o niekoľko tisíc ro­
kov človek bude celkom inakší, než dnes.
Veda na toľko pokračuje, že aj večný život
vynajdú — tuším — na zemi.
Viera, ktorú Kristus učil, pochodí ešte od
Sokrata. Už za jeho časov žiadali pohania,
aby mali jednoho boha. Mohamed bol ale
šikovnejší než Kristus. Ten sotvy za 10 ro­
kov pol sveta si podmanil, zakiaľ kresťan­
stvo potrebovalo 300 rokov, kým opustilo
pevné konce. Je ťažko veriť, že Kristus tak
žil, ako o ňom píšu. Sám nič nenapísal.
Ukrižovali ho tak, ako pred ním už mnohých
takých fanatikov, ktorí sa vydávali za pro­
rokov a mesiášov. Fakt je, že v tú dobu
ľudia si veľmi žiadali mať jediného boha a
toho, čo im o ňom vedel predniesť, pokladali
sami za božieho syna, ba za samého boha.
Preložil M. O. R.
O vývine demokracie
píše vo vianočnom čísle bratského „Práva
Lidu" dr. Uhlíř :
Vzdělaný člověk dnešní doby nemůže míti
vyššího ideálu sociálního, než jest ideál mo­
derní demokracie. Všecko jeho myšlení i jed­
nání politické, hospodářské i kulturní zamě­
řeno býti musí k tomuto cíli. Demokratisuje
se dnes už nejen všecka sociální praxe, de­
mokratisuje se také poznání vědecké a theoretické. V této socialisaci a demokratisaci
veškeré praxe a theorie jest základní rys
dnešní kultury.
Demokracie všeobecně znamená vládu li­
du. Pokud lid nebyl vzdělán, pokup žil ne­
uvědoměle, byl ovládán jednotlivci. Na skále
lidské nevzdělanosti a neuvědomělosti vyso­
ko rostl absolutní stát, opírající se o abso­
lutní církev. Stačilo, aby odvážný jednotlivec
prohlásil se představitelem a vykonavatelem
nepochopitelné vůle a milosti, a dav se po­
drobil. Všechen veřejný i soukromý život byl
prolnut duchem tohoto náboženského mysticismu, jež silným pomáhal k vládě a slabé
vrhal v porobu. Není náhodou, že v anti­
ckých demokraciích věřilo se v mnoho bohů
a v křesťanských monarchiích v boha jedi­
ného. Náboženská víra byla jen zjemnělým
výrazem politické skutečnosti: nebo také obráceně: jaké bylo náboženství, taková byla
politika. Církev a stát, moc duchovní a moc
světská si vypomáhaly, nebo lidský rozum
často by se postavil proti svévoli jednotliv­
cově, kdyby nebyl zlomen citem jakési nad­
lidské moci, jejž oživovat majf zřízení církevní.
A kdo je v podruží politickém, je také v
podruží hospodářském; politická nesvoboda,
je družkou otroctví sociálního. Proto lidé
politicky privilegovaní drží se křečovitě sta­
rých řádů volebních, aby sami tyli z daní
občanských a lid, aby jen otročil. Ale vláda
těchto temných lidí, kteří nemají sociálního
svědomí, nemůže trvati věčně : myšlenka de­
mokracie se vyvíjí, a kence takovéto deka­
dentní ochlokratické politiky budou horší
jejich počátků.
Idea demokracie nevyčerpáva se však jen
politickou a hospodářskou sebevládou lidu.
Jestliže myšlenka demokracie politické po re­
voluci francouzské zachvátila v první polo­
vici devatenáctého století skoro celou západ­
ní Evropu, a jestliže myšlenka demokracie
hospodářské v druhé polovině minulého věku
roznítila tak mocné hnutí mezinárodní, spolu
s nimi vyvíjela se idea, již uskutečniti bude
I :
a vystatovanie sa s našim demokratizmom je len zakrývanie
•našeho pohŕdania chudobným ľudom. Toto triedenie sa na
vyvolencov a lstivost voči ľudom úprimného srdca je príči­
nou našeho politického nezdaru a ohromného odnárodňovania
sa, lebo naši páni nerobia ničoho, a ľuďom, ktorí chcú pra­
covať, avšak nie sú z rodiny, znemožňujú každú činnosť.
Avšak tento n e p r i r o d z e n ý d e m o k r a t i z m u s má
ešte i iné následky. Pohŕdaním ľuďmi, ktorí viac musia pra­
covat, ako my, nepriamo sa vzbudzuje v nás nechuť k práci
samej a tuha po lenivosti. Chceme bez práce zachovať si
našu domnelú prevahu, čím znemravňuje sa náš verejný ži­
vot. Takto potom sa nedivme, že i na Slovensku sú konzer­
vatívci, ktorí sa boja každej politickej zmeny, lebo ak nikde,
lak v Uhorsku zaiste zmena politického života môže prísť
len so zmenou našeho verejnohospodárskeho života. A poneváč v Uhorsku len život bez práce je považovaný za ozaj
skutočný život, preto u nás tak málo porozumenia pre s o ­
c i á l n u p o l i t i k u , ako hojiteľku týchto bied. Jednotlivé
politické strany robia síce — lebo musia — sociálnu politi­
ku, ale takú, ktorá im zaisťuje ich politickú moc. Že je toto
nesprávne a nemravné, na to nikto nemyslí.
Ako som už bol spomenul, tým, že jednotlivci pohŕdajú
prácou iných a chcú len sebe zaistiť všetky výhody, ktoré
nám skytá život a nechcú dopriať iným ani len trochu ľud­
ského života, vzniká istý spor medzi chudobnými a bohatými,
vlastne medzi tými, ktorí chcú svobodu, rovnosť, spravodli­
vosť, rovnomernosť politických práv, a medzi tými, ktorí
•chcú, aby všetko zostalo pri starom.
Svet ale sa vyvinuje a ľudstvo kráča napred a n i k t o
n e m ô ž e z a h a t i ť n i e k o m u j e h o t u h u po z l e p š e ­
n í s i s v o j e h o ž i v o t a . Sociálna politika každého štátu
by preto mala byť taká, aby vyhovovala všetkým spoločen­
ským triedam, aby každý príslušník štátu bol spokojným ob­
čanom, lebo budúcnosť každého štátu len vtedy je zaistená,
keď všetci občania bez rozdielu budú cítiť jeho ochranný
Štít. Z tohoto nasleduje, že sociálna politika môže byť len
jedna, totižto spravodlivá. Poskytovanie výhod len jednej
spoločenskej triede na úkor ostatných môže priniesť len chvíľ­
kové ukojenie myslí, ale nie celkové vyliečenie sociálnej bie­
dy. Nemožno poskytovať isté výhody továrnym robotníkom
na úkor poľných robotníkov, ani vykonávateľom telesnej práce
na úkor vykonávateľov duševnej práce, lebo každá nespra-
"Socializmus
na Slovensku.
oo
V II. skupine murárskych robotníkov
V Budapešti, dňa 26. októbra a 2.
novembra 1913 predniesol
Milan Fric.
O O
„ROBOTNÍCKE NOVINY"
Strana 6.
úkolem století dvacátého. Proti nadvládě jed­
notlivců, proti aristokratickému absolutismu
vyzdvižena byla práva každého člověka, aby
spolurozhodoval o osudech své politické spo­
lečnosti. Proti hospodářské převaze jedno­
tlivců, v jejichž rukou shrnuty byly kapitály,
proti absolutismu plutokratickému zdvihá se
proletariát všech národů, nebo hlad je inter­
nacionální. Tou měrou, jak pohasínala svato­
zář kolem hlav absolutistu církevních, poli­
tických a hospodářských, sílily vnitřní, kultur­
ní schopnosti národů. Lid stále víc hladoví po
vzdělání a vší silou hledí se vzchopit ze za­
ostalosti rozumové a hlavní, která byla pří­
činou jeho minulé nesvobody a jeho otroc­
tví. Dosud privilegovaní vzdělanci už roz­
poznávají, že doba kulturní aristokracie je ta
tam. Otvírají se nové a nové školy a pomalu
ani university neodolají tužbám demokracie
kulturní. Národy malé, které dosud žily z kul­
turního bohatství národů velikých, soustře­
ďují se v otázkách vlastního kulturního po­
kroku a jejich vzdělávací ústavy musí se při­
způsobovat novému duchu kulturní samo­
správy. V moderní době odcírkevňujl se stá­
ty, ale odstraňují se také národy, padají dog­
mata náboženská, padají také tradice státní
všemohoucnosti. Národy žádají svobodu a
autonomii, moderní národy chtějí žít také
svým vlastním a plným životem kulturním.
Touto plností demokratického programu
vyznačuje se právě moderní socialismus ja­
kožto hnutí theoretické i praktické. I uvnitř
demokratických států jde vývoj od socialisace práv hospodářských a dále k socialisaci
práv na vyšší vzdělanost. Ve Francii proti
režimu republiky jen politické zdůrazňuje se
stále víc ideál republiky sociální, kde by se
občanstvo zrovnoprávnilo nejen politicky, ale
i hospodářsky. V Anglii jsou na obzoru nové
veliké reformy sociální, při nichž padnout má
tradice výsad feudálních, když již dávno byl
padl absolutismus politický. Anglie je také
Čfslo 2.
klasickou zemí snah kulturně demokratic­
kých, ve kterých zvolna pokračuje demokra­
tická inteligence v střední Evropě. Socialis­
mus v českém národě vžívá se tím víc, že
přijímá ve svůj program také vrcholný po­
žadavek moderní demokracie : kulturní sebeurčení národa.
východnej cirkvi. Obžalovaní sú väčšmi klerikálni sfanatizovaní ľudia. Štyria obžalovaní
padli do náboženskej šialenosti a odovzdaní
boli do lekárskej opatery. Obšírnu zprávu
o tomto processe uverejníme po jeho ukon­
čení.
Vefko-bobroveckí ochotníci usporiadajú
v nedeľu 11. januára 1914 v obecnom hostincľ u p. Dunaja, divadelné predstavenie,
spojené s tanečnou zábavou. Predstaví sa:
„Sľuby." Obraz ľudu v jednom dejstve. Na­
písal J. G. Tajovský. „Roztržití." Veselohra
v jednom dejstve. Z cudzieho prel. A. HaV pondelok usporiadali z príležitosti za­ laša. Začiatok o 6. hodine večer. 1. miesto
sadnutia prešporskej reprezentácie nezamest­ K 1-20, II. miesto K 1.—, III. miesto 60 h.
naní robotníci v Prešporku demonštráciu,
Čenstochovskí posvätení zlodeji pri
pri ktorej boli zatknutí súdr. K a 1 m á r a práci. V kláštore paulínov v Čenstochové
W i 11 i c h. Obidvaja súdruhovia po vypo­ ukradnuli zas mnísi mnoho z milodarov,
čutí boli prepustení na svobodu. Mestská ktoré venované boly.kláštoru. Hlavným zlo­
reprezentácia povolila na zmiernenie biedy dejom je prevor Refmann. Chyba na milion
nezamestnaných robotníkov 3000 korún.
rubľov.
Volbu direkcie krajinskej robotníkov
V austrálskom parlamente má robot­
poisťujúcej pokladnice štátny úrad poisťu­ nícka strana väčšinu 10 hlasov, ačkoľvek.
júci zrušil a prevzal sám správu krajinskej vládna strana pri volbách prevádzala proti
pokladnice. Nová direkcia má byť vyvolená kandidátom robotníckej strany nehanebnú ado 1. februára.
gitáciu.
Obrázok z uhorského raja. V nemo­
Ústredná banka úč. spol. v Budapešti,
cnici v Nových Zámkov je lekárom dr. Huckl. VIII. József-kôrút 31 sděluje, že pri ťahu kon­
Ten zneužil pohlavne dve pacientky, ale vertovaných losov dňa 27. decembra vytia­
vzdor tomu je dosiaľ hlavným nemocničným hnuté boly: č. 735) 21 B K 1,0.000.
lekárom. Akiste má pán doktor mocného č. 735) 21 A K 100.000. - fižč. 593) 20 A
protektora!
a B. 1837) 68 A a B, 2833) °8 A, K 1.000.
Fabrické robotníctvo v Malužinej us­
: — čč. 745) 66 A a B, 969) 31 A B,.
poriadalo pre chudobné sirotky po fabrických 1076) 43 A a B, 1079) 9 A a B, 1851) 68
robotníkoch vianočnú zábavu, pri ktorej deti A a B, 1851) 68 A a B, 2101) 69 A a B,
boly podelené darmi. Čin, akiste nasledova­ 2574) 54 A a B, 2653) 3 A a B. K 500, —
nia hodný.
— výhrami.
Proces proti Rusínom v MarmarošV stanici Woippe v Nemecku srazily sa
skom Sigete pre vlastizradu upevňuje v nás vlaky, pri čom bolo 7 vojakov zabitých..
vždy viac presvedčenie, že je výsledkom Traja boli dokaličení.
štvanic a denunciácií grécko-katolíckych poObrázok ľudskej biedy. V Prahe večer
pov, ktorí sa boja o svoje tučné bruchá, na Sylvestra o hlade túlala sa po uliciach
keby Rusíni prešli z jich ovčinca do grécko- nádenníčka Františka Reková, nemala ani
Chýrnik.
Socializmus na Slovensku.
Ačkoľvek u nás na Slovensku je tak veľmi mnoho spo­
ločenskej Iřiedy, predsa málo si všimneme túto, a nechceme
uznať, že duševné zakrpatenie väčšej polovice národa slo­
venského, ztroskotanie sa ušľachtilej práce našich nadšených
buditeľov a ľudomilov je vlastne len výsledok našej ohrom­
nej biedy a neuvedomia si tejto chudoby.
Len v poslednej dobe začínajú sa ozývať kde-tu hlasy po
náprave, ačkoľvek ešte i dnes je mnoho Slovákov, ktorí sa boja
socializmu, ktorý chce hfljiť tieto spoločenské, teda sociálne
biedy.
Kým by sme si prehovorili o socializme, ako takom,
všimnime si driev náš skutočný život, a viďme, či ozaj sme
takí biedni. A vskutku, náš národ v prevažnej väčšine po­
zostáva z chudobných ľudí, ktorí veľmi často ani toľko si
nemôžu zarobiť, aby si aspoň koľko-toľko mohli zaistiť tro­
chu ľahší život.
R o b o t n í k s l o v e n s k ý , ktorý okrem svojich dvoch
rúk nemá iného majetku, m u s í ísť d o c u d z e j t o v á r n e, aby nezahynul hladom. Nedivme sa potom, keď cudzí
továrník za poskytnutú mizernú plácu požaduje od robotníka
nielen otrockú prácu, ale i to, aby mu zapredal i svoju dušu.
Kto len tak trochu bližšie pozná život našich baníkov
v tých našich nebotyčných Tatrách, spozoruje, že títo ľudia,
svojim vykorisfovateľom predali už nielen svoje telá a duše,
ale i svoje ženy a deti. Tu treba mať len trochu ľudského
citu, aby sme sa pričinili o zlepšení životných podmienok
týchto slovenských otrokov. Alebo viděti rôzne baráky a
brlohy fabrické na tom našom milom Slovensku, alebo na
žírnych pustatinách dolnej zeme. Ľudia stvorení k obrazu bo­
žiemu musia žiť v špine a nečistote, ako zvieratá, a nikto
nemá ani slova, aby sa zastal [týchto príslušníkov našeho
národa. Alebo si pozrite murára lebo iného robotníka, ako
pod stenou učupený ujedá si kúsok slaninky so suchým chle­
bom, a musí celý deň hrdlovat
Ale nielen život robotnícky je taký. Máme stá a stá úradníkov, ktorí sú ešte vo väčšej odvislosti, než robotníci.
Pravda u týchto je ešte akási prudéria a neprirodzený stud,
aby sa ozvali pred verejnosťou.
A potom mládež ? Miesto toho, aby chodila do školy,
plní továrne nám rečové a citové neprajných živlov, aby svo­
jimi mozoľmi, svojim, v temných a nevzdušných dierach vy­
dýchaným mladým životom plnila vačky svojich vykorisťo­
vateľov.
Biedny, veru b i e d n y j e ž i v o t
slovenského
č l o v e k a . Muž a žena musia do továrne alebo na pole, a
malé deti musia doma nechať o samote. Muž, otec rodiny,
zomre lebo stane sa práce neschopným, a o jeho rodinu ni­
kto sa nepostará. Kým žiješ, hrdluj, a keď nevládzeš praco­
vať, odhodia ťa a príde druhý.
Tieto a podobné prípady našeho spoločenského života sú
takzvane s o c i á l n e o t á z k y , a každému našincovi, ktorý
vo svojom srdci nosí osud našeho národa, malo by byť pr­
vou povinnosťou, aby tieto žeravé rany boly liečené. Všeo­
becné uznávame, že my Slováci sme chudobní, že nemáme
ani veľkopriemyslu, ani obchodu, ani peňažitej aristokracie, a
tak toto liečenie by šlo chytro. Veď predsa sme synovia
biednych matiek.
Miesto tohoto liečenia vidíme ale, že akonáhle niektorý
Slovák len trochu sa vyšvihne, hneď zapomina na svoj pô­
vod, a, i keď zostane Slovákom, vypína sa nad svojich spolubližných. Tento smutný charakter slovenského človeka vi­
díme tak u intelligenta, ako u robotníka. Pravotár, farár ne- x
^chce poznať úradníka, lebo nemá univerzitného vzdelania,
cv obchodníka, lebo títo konajú i telesné práce, remeselníkovi a
obchodníkovi zase je málo robotník, lebo tento musí i hrub­
šiu prácu konať, a lepší robotník pohŕda zase horším robot­
níkom. Tedy i medzi nami, vo všeobecnosti chudobnými proletärmi vyvinuje sa duch kastovnícky, prázdny aristokratizmus a uznať musíme, že v tomto jedine sme si dôslední a
činní. V zahrávaní si na nadľudí vieme byt neohrožení a pilní,
Číslo 2.
haliera, čo by aspoň kúsok chleba kúpila
sebe a svojim hladujúcim defom.
—
Ked nikde nedostala peňazí, vrátila sa do
svojho studeného bytu, kde jej dvaja synkovia, 7-8roční spali. V svojom zúfalstve Re­
kova schytila kuchyňský nôž, chlapcov za­
rezala na posteli a potom sa obesila na kľučku.
Ráno našli ich susedia už mrtvých.
Boj kníhtlačiarov v Rakúsku dosial ne­
bol ukončený.
Život vo Vatikáne. Rimský pápež má v
svojej palote pekných ľudí. Proti obyvateľ­
stvu Vatikánu zahájené bolo trestné pokra­
čovanie, že zavraždili kardinála Rampolla.
Testament Rampollov nemôžu tiež najsf.
Z činnosti konzulov v Amerike. V ba­
niach v Colorado stávkovalo 12 tisíc baníkov,
medzi ktorými bolo na 5 tisíc rakúskych a
uhorských štátnych občanov. V septembri
prišiel medzi stávkujúcich konzul Schleger
a vyzval rakúskych a uhorských štátnych
občanov, aby vstúpili zas do práce, bo Lí­
nia baníkov nemá peňazí pre stávkujúcich a
kráľ si žiada, aby nestávkovali. Tedy rakúsko-uhorský konzul obstarával pri stávke
záujmy kapitalistov a svádzal rakúskych a
uhorských robotníkov ku stávkokazectvu.
Tak rozumejú naši konzulovia v Amerike
ochrane záujmov rakúskych a uhorských
štátnych občanov!
V kostole v Novalese ukradnuli chýrny
obraz R u b e n s o v : Králi od východu.
V egyptskom väzení v Durke vzbúrilo
sa 13 sto rabov. Dozorci zastrelili 41 rabov
a 53 poranili. Príčinou vzbury bolo zlé zaobchodenie s rabmi.
Nová epidémia. vyskytla sa vo francúz­
skej armádeľ Epidémia podobá sa strnutiu
šije. Niakoľko vojakov zomrelo.
Na svätej Rusi . . . V Moskve narodilo
sa mladej žene dieťa. Lekár uznal, že mladá
maf nesmie kojiť, a nariadil vziať do domu
dojku. Našli zdravú a silnú dojku, ale tej sa
pánska služba nie veľmi páčila. Ušla so služ­
by. Matka žalovala dojku, aby dalej kojila
dieťa. Process vedený bol dlhé roky a teraz
vynesený bol súdobný výrok najvyššieho
súdu, že dojka je povinovatá dieťa kojiť. Len
že dojka mlieka nemá a dieťa je dnes už
18 ročné. Na svätej Rusi súdy melú poma­
ly, ale iste.
V Subotici přepadnuli traja zbojníci ob­
chodníka Skenderoviča a ukradnuli mu 2500
korún. Obchodníka tak dopichali, že ho mu­
seli odviezť do nemocnice. Zbojníci ušli
Španielsky snem bol kráľovským dekré­
tom rozpustený. Volby budú v marci.
V Plzni srazily sa vlaky. 52 osôb je po­
ranených.
President francúzskej republiky Poincaré navštívi Petrohrad.
Americké drobničky. Pani Frank Cherryovú z Johnstown v kostole zachvátila šialenosť a s krížom v ruke útočila na pobož­
né ovečky, ktoré prad ňou musely prchať.
Šialenú podarilo sa premôcť a odovzdať do
opatery. — Bomba, adressovaná na pisárňu
O. K. Bottling Co, vybúšila a usmrtila 18
ročné dievča a Tomáša Mc Cabeho ťažko
poranila. Odosielateľku tejto bomby new­
yorská polícia dosiaľ hľadá. — V New-Yorku pri ohni v Hinsterdame ave zhorely tri
osoby a štyri boly nebezpečne popálené. 0hen s takou rýchlosťou sa rozšíril, že títo
nešťastníci nemohli uniknúť. — Na Vianoce
Slovák Anton Drukovský v baniach v She-[
naudoak chcel odstreliť dynamitom uhlie."
Dynamit predčasne vybúšil a Drukovského
ťažko dekaličíl. Drukovský má ženu a pa­
tero detí. Tie malý veru smutné Vianoce. —
Vo Freetowne veliký víchor převrhnul mno­
ho malých lodí. Pri tomto nešťastí zahynulo
250 ľudí. — Slovák Adam Vajnovič z Tren­
čianskej na ceste z práce bol zachytený v
Onklande vlakom a na mieste skonal. Ten
istý osud stihol v Sezanton Juraja Friča, po
ktorom zostala vdova s 8 sirotami.
Železničiari a poslanec. Taliansky ablegát Maury išiel vo vlaku a mal nešťastie,
že mu ktosi ukradol na ceste košeľu. Prvá
myšlienka pána poslanca bola, že mu košeľu
Strana 7.
„ROBOTNÍCKE NOVINY"
ukradnuli železničiari, a začal proti železni­
čiarom hromžiť, že kradnú, ačkoľvek im len
nedávno plat bol polepšený. Keď to dopo­
čuli železničiari, usporiadali sbierku na ko­
šeľu pána poslanca, ktorému doposlali 7 lír
a 73 centesimov s upozornením, že vtedy
išlo vo vlaku niekoľko kortešov pána po­
slanca a že nieto vytvorené, že jedon z nich
si košeľu vzal za svú „unováciu" pri vol­
bách. Doposlaný obnos p. poslancovi darujú,
aby nemohol ďalej na železničiarov papulovaf. Čo pán poslanec s peniazmi robil, ne­
vieme.
Zdánlivé mrtvý. V kozáckej dedine Karpovsbaji pochovávali kozáka Churtenka. Pop
bol s náboženskými obradami hotový a ľudia
začali hádzať na rakev zem. Odrazu otvoril
Churtenko rakev a žiadal si upiť, bo má ve­
liký smäd. Keď sa napil, vstal a išiel spo­
kojne domov, aby bral účasť pri hostine,
ktorá bola prichystaná pre smútočných hosťov.
Spolkové zprávy.
Dělnická telocvičná jednota v Prešporku vydržiava v sobotu, dňa 10. januára
členskú schôdzu po cvičení. Účasť všetkých
členov, aj prispievajúcich, nutná!
Slovenské oddelenie vzdelávajúceho
spolku „V pred" v Prešporku koná svoju
mesačnú schôdzu v utorok, dňa 13.Januára
o 8. hodine v spolkovej miestnosti. Členovia
sa žiadajú, aby sa určite dostanovili.
Slovenská skupina staviteľských ro­
botníkov v Budapešti vydržiava v sobotu,
dňa 10. januára o 8. hodine večer členskú
schôdzu v spolkovej miestnosti, Na dennom
poriadku je: Založenie úsporného krúžku.
Slováci, ktorí si chcete sporiť, dostanovte sa
v hojnom počte.
Slovenská Vzdelávajúca
Beseda vo
Viedni vydržiava dňa 11. januára svoje ria­
dne valné stiromaždenie. Povinnosťou všet­
kých členov je, aby sa dostanovili a legiti­
mácie so sebou priniesli.
Politická organizácia v Lipt. Sv. Mi­
kuláši vydržiava dňa 18. januára organizač­
nú schôdzu o 2. hodine. Povinnosť každého
súdruha a každej súdružky je, aby sa určite
dostanovili.
Skupina staviteľských robotníkov v
Malackách vydržiava dňa 18. januára pred­
poludním o 10. hodine svoje ročné riadne
valné shromaždenie s nasledovným denným
poriadkom: 1. Zprávy o účinkovaní v roku
1913. 2. Udelenie absolutoriumu. 3. Volba
nového výboru. 4. Volba delegátov na sjazd.
5. Rôzne. Vyzývame všetkých dlhujúcich
členov, ktorí chcú zostať i na ďalej riadnymi
členami, aby to do 18. januára oznámili u
správy spolku. Ktorí toto neučinia, ztratia
svoje všetky nároky a viac sa za starých
členov neprijmú.
Výbor.
Na podporu Rob. Novín dal F. Grámer
Stransko 1 K.
Na d v o u p l a n e t á c h . Napísal Kurd
Lasswitz. Soš. 5. Za 20. hal.
Volná Myšlenka s přílohou: Volná
škola. Soš. 9. Praha.
Prúdy, revue mladého Slovenska. Č. 2
Ružomberok.
Az ifjumunkás a magyarországi iljumunkások Értesitô, a magyarországi szakszervezeti tanács hivatalos kôzlônye. Budapest.
Slovenské Pohľady, časopis zábavnopoučný. Turč. Sv. Martin.
Starý český a dobré pověsti se těšící za­
silatelský závod suken, módních látek pro
pány i dámy a hotových oděvů pro pány
hledá spolehlivé, representace schopné
nástupce
ku návštěvě soukromých zákazníků na vy­
sokou provisi. Po osvědčení se fixní služné.
Přednost se dá vyučeným pp. krejčím aneb
těm zástupcům, kteří dovedou přesné míry
bráti. Nezasvěcení se poučí. Ctěné nabídky
buďtež řízeny na firmu J . S k o r k o v s k ý ,
nejstarší zasílatelský závod v Humpolci, krá­
lovství české.
®®®®®®®®®®®®®®@®
©
®
©
®
Pozvanie.
®
©
® Zábavný krúžok žilinských or­ ©
©
®
ganizovaných robotníkov
® usporiada dňa 18. januára vo veľ­ ©
® kej sieni hotelu „Folkmann" v ©
® prospech základiny na podporo­ ©
©
®
vanie bezprácnych
©
®
©
©
©
®
©
®
©
©
©
©
©
©
® spojenú so svetovou poštou. ©
©
©
Začiatok
večer
o
8.
hodine.
Vstu­
©
©
pné
za
osobu
K
1.20,
za
rodinu
© K 3.—. Vstupenky vopred sú k ©
© dostaniu v holičskom obchode S. ©
© Bakoša. Nadplatky sa s vďakou ©
© prijímajú a v časopisech uverejnia. ©
©
©
®®®@®®@®®®®®®®©®
Fašiangovú ta­
nečnú zábavu
Káva o 501 lacnejšia
Amerikánska Úsporná káva, veľmi voňavá, výdatná
a úsporná 5kgrové vrece na próbu K 10'— franko
na dobierku. Adressa:
A. SOPHIRO, v ý v o z k á v y a č a j u
Stranná daň v mesiaci decembri 1913:
Volná org. v Trenčíne 8'45 K, org. murárov
v Stupave 1874 K, org. murárov v Bpešti
16-92 K, vo ná org. v Holíči 30 K, org. mu­
rárov v Malackách 17 K, voľná org. v Lipt.
Sv. Mikuláši 46-54 K.
Literatúra.
Z ústredného dělnického kníhkupectva
v Prahe:
K o p ř i v y , list satyrický č. 27. Za 16. h.
Dvě p o v í d k y . Napísala Šelma Lagerlofová. Za 12 hal.
Ž e n s k ý l i s t . Č. 1. Za 6 hal.
Zář, týdenník pracujícího lidu č. 1. Za
2 hal.
S b o r n í k m l á d e ž e sociálně-demokratické. Č. 1. Za 8 hal.
J a r o , pokrokový časopis pro děti. Č 8.
Za 10 hal.
T i s z a b o g d á n y 6. 126.
Bradyove žalúdočné kvapky
predtým mariacelské nazýva­
né sú najlepší, od 30-tych
rokov osvedčený prostriedok
proti žalúdočným bolestiam
každého druhu, záhe, závra­
ti, bolestiam hlavy a žalúdka,
kolike, nespavosti, Chudokrev­
nosti, bladničke atď.
K dostaniu v lekárniach za
90 hal., a 1 kor. 60 hal., 6
flašiek za 5 kor. 40 hal., 3
duplované za 4 kor. 80 hal.
ľasiela výrobca
C. B r a d y , lekáreň u „Kráľa
uhorského" Viedeň, I.,Fleischmarkt 2. Depot 5.
Dajte si pozornaochrannú
známku s mariacelskou bohorodičkou, ružočierný obal
a podpis ako na pripojenom
štočku.
Strana 8.
,ROBOTNÍCKE NOVINY"
Do pozornosti dreYOfciipcom a rubačom
o ktorých se všeobecne uzznáva, že sa všade
dokázaly čo najlepšie. Dostať výlučne u
pre dechové hudobné nástroje složil
Ján KCapsík.
kapelník a hudobný skladatel v H o d o n í n e
Hasnerova ul. 13. (Morava). Len tam k dostaniu na sklade a n? dobierku. Kto peniaze
pošle popredku, dostane hudobniny vyplateno.
S e z n a m n o v ý c h h u d o b n í n : 2 smútočné
pochody p . r e l 7 hlasov za 2 kor., 4 veselé pochody
pre 17 R u s o v ' z a 4 kor. a) Jubilejný pochod, b)
Vojenský pochod, c) Pochod Komenského, d) Po­
chod Havlíčkov.
BETÉTI
jedine u U. U UHLU TÁRSASÁG,
Budapest, V., Lipót-korút 15.
Dostal
B. DENES
II
Hudobné novinky
Kým by ste svoj obchod s motorem za­
viedli, neopomeňte požiadať náš obrázkový
cenník
o pôvodných smerikánshycli WATERLOO
motoroBýii cpílach a sekerách
Číslo 2.
T a n e č n é a l b u m 9 č í s i e l p r e 14 h l a s o v
9 k o r . čís. 1. Rozkošná voľná polka, č. 2. Ženská
veselosť, Valčík, č. 3. Hop, hop. Voľná poľka, č. 4.
Pepinka. Rychlá polka, č. 5. Zežulinka. Voľná polka,
č. 6. Svadobný valčík, č. 7. Moje zlato. Trasák.
č. 8. Zimný kvet. Valíík. č. 9. A to je moja. Voľná
polka. Hudobniny sú spevné, plné harmonie a ľahko
ku nacvičeniu. Pokiaľ zásoba stačí! Hudobniny tieto
sú v celom svete obľúbené.
Teplé nol
Obľúbené, rukou štepované
botyzhalenovho súhna
sú k dostaniu ako každoročne v najlep­
šej jakosti a vo všetkých druhoch u
Oskára Duscheka
v P r e š o r k u , Vásártér 12.
Telefon číslo 470.
Na
111!
Cenník z d a r m a a f r a n k o .
na próbu
pošlem každému na osem
dní, výmena dovolená aie
bo peniaze vrátim, na
dobierku:
ymer. nikl. hodinky K 280
Roskopf patent hod. 3 Amer. gold, hodinky 3-50
Železn. roskopf hod. 4" Roskopf s dvoj. plášť. 4-50
Ploché, mest. hodinky 5 - —
Strieb. imit. s dvoj. pi. 6 - —
1 4-kar. zlaté hodinky 20-—
Pôv. Omega hodinky 18-—
Budíček konkur. ponikl.
20 cm. vysoký . 2-—
Známka Junghaus
3-—
Radium, s svetl. čfsel. 4-—
Radiums2zvonkami 5 n
4
„
6-„ s hudbou
8-—
Pendlovky 75 cm. 8Pendlovky s zvon. bitím
K 10, Pendlový budíček s hudb. K 14, Okrúhle
hodiny s budíčk. K 6.— s trojročnou písemnou
zárukou posiela na dobierku
Max
p o ž i a d a i e n o l l e s a vý­
ber do domu.
I
VYĎROVMl
RflŽľi4 Kfl'lM
^JULEP
::•••'•'••
OVOCNÉ ŠTODy
Lacno a dobré obuv!
Za dobrú kožu a moderné spracovanie ručím. Ka­
ždý bude úplne spokojný s mojou obuvou, ktorú
rozposielam po celom Slovensku.
Sevrové alebo lakové šnorovačky alebo cúgové
topánky
. . mužské 14 kor., ženské 13 kor..
Oskáriové šnorovačky alebo cúgové topánky
mužské 13 kor., ženské 12 kor.
Pracovné, silné
„
12 „
„
11 „
Pracovné, silné poltopánky 10 „
„
10 „
Elegantné, jemné
„
12 „
„
11 „
s..
Hygienická obuv
z prepletanej kože, hodiacu sa zvláště pre trpia­
cich na otlaky a proti potenie nôh (čo hneď od­
straňuje) o 1 kor. drahšie. Stačí zaslať obrys šľapy,.
alebo udať číslo obuvi. Nehodiaca obuv sa zame­
ní. Objednávky sa hneď vybavujú.
Bohnel,
Ján
Wien IV., M a r g a r e t h e n s t r a a s e 2 7 — 9 4 1 .
Pôvodný továrny cenník z d a r m a .
Hrubý, obuvnický závod
Slatiňany (Cechy).
••••••••••••M®*
Čítajte a predplácaite
Robotnícke Noviny!!
Najlepšie české žriedlo!
BALSAM lekárnika A. Thierry-ho
je nedostižný pri liečení chorôb pľúcnych a pŕs, zmierňuje kathar, tíši dusivý kašeľ. Odstráni zápal hrdla, zachrípnutie a
hrdelné nemoce, zimnicu, hlavne žalúdkový kŕč a koliku. Lieči
zlatú žilu a hämorrhoidy, čistí obličky a zvyšuje apetit i trovenie. Pomáha pri boleni zubov, zápachu z úst, grganí. Je dobrým
prostriedkom proti hlístam, tasomniciam. Lieči všetky rany,
jazvy, ružu, opar, opáleniny, omrzliny, bradovice, svrab, vyráž­
ky, bolenie v ušiach atď. Nemá chybeť v žiadnej rodine, zvláště
pri influencach, cholerách a iných epidémiách. Adressujte:
pene
1 kg šedého, dobrého,
driapaneho 2kor., lep­
šieho 2 K 40 h, výteč­
né, polobiele 2 kor. 80
halierov, biele 4 kor.,
biele paperové 5 kor.
10 h, 1 kg veľmi jem­
ného, snehobieleho,
driapaneho 6 K 40 h, 8 K, 1 kg šedého pápe­
ria 6 K, 7 K, biele, jemné 10 K, najjemnejšie z
pŕs 12 K. Pri kúpe 5 k g f r a n k o .
Hotové n a p l n e n é p o s t e l o
z hustého, svetlého, červeného, bieleho alebo
žltého nankincu: 1 perina 180 cm dlhá, 120 cm
široká, s 2 hlavnicami, každá 80 cm dlhá, 60 cm
široká, naplnená novým, šedým, veľmi trvácnym,
páperovým posteľným perím 16 K, polopáperím
20 K, páperím 24 K. Jednotlivé periny 10 K,
12 K, 14 K, 16 K, hlavnice 3 K, 3 5 0 K, 4 K.
Periny 200 cm dlhé, 140 cm široké 13 K, 14 K
70 h, 17 K 80 h, 21 K, hlavnice 90 cm dlhé, 70
cm široké 4 K 50 h, 5 K 20 h, 5 K 70 h, spodné
periny zo silného páskového grádlu 180 cm dlhé
116 cm široké 12 K 80 h, 14 K 80 h. Rozposi­
ela sa dobierkou od 12 K vyššie franko. Vý­
mena a vrátenie je dovolené, za nehodiace pe­
niaze nazad. Obšírny cenník zdarma a franko.
fiílein echlerBalsam
auj der SchuriengsľApottieke ťí«
A.Thierry in Pregrada
bei
RohifschSauerbrunn.
Na lekáreň k anjelu strážcu
A.; THIERRY v Pregrade u Rohiča.
12 malých alebo 6 dvojných alebo 1 špeciálna flaša
za 5 kor. 60 halierov.
Pri väčších objednávkach značne lacnejšie.
Thierry-ho pravá Centifoliová masf
zamedzí a vyhojí otrávenie krvi, bolestné operácie zamedzuje. Upotrebuje sa pri boľavom prsníku šestonedeliek, pri zaseknutí mlieka,
zatvrdnutí prsníka, pri ruži, pri otvorených ranách nôh, pri zapuchlh,
nach, ba i pri k o s t i ž e r i ; pri sečných úderových ranách, pichnutiacik výíuke cudzích teliesok, ako sklo, triesočky, piesok, broky, tŕne, pri
opuchlinách, výrastkoch, karbunkuloch, novotvorbách, ba i pri r a k u ;
pri zánechticl, plesgúroch, odřených nohách, popáleninách, pri ranách
z obležania nemocných, krvniciach, pri ranavých deťoch atď.
C e n u 2 t é g l o v IC 3 . 6 0 p o s l a f v o p r e d . a l e b o n a d o b i e r k u .
Dostať v lekárni J . T ô r ô f c v Budapešti a v najviac lekárňach Uhor­
ska. Vo veľkom u drogueristu T h a l m a y e r a S e i t z , n á s l e d n í ­
k o c h K o e h m e i s t r a B r a t o v R a d a n o v i t s v Budapešti. — Kde
skladu nief, objednajte si direktně u •
A. THIERRY, iakáren v P r e g r a d e pri
S . BENISCH v D e é e n i c i c h 6. 118 (Čech))
Majiteľ a zodpovedný redaktor : A n d r e j K u b a l . — Kníhtlačiareň B. K a p e k v H o l i č i .
Download

Robotnícke noviny