3. vydanie, rok 2014
PRIPRAVTE SA
NA VYKUROVACIU
SEZÓNU!
str.6
ZÁKON O
VLASTNÍCTVE
BYTOV
PRECHÁDZA
ZMENOU
str.2
AKO POSTUPOVAŤ PRI
PORUCHÁCH DODÁVKY
UK A TÚV V BYTOVÝCH
DOMOCH?
str.6
1
Vážení vlastníci bytov, vážení čitatelia,
s odstupom niekoľkých mesiacov sa vám do rúk dostáva tohtoročné tretie číslo
časopisu Spravodaj. Aj tentokrát sme sa snažili reflektovať aktuálne témy a problémy, ktoré prináša oblasť správy bytových domov a výroby tepla.
Nosnou témou je novela zákona o správe bytových a nebytových priestorov,
ktorá ovplyvní život vlastníkov bytov ako aj činnosť správcov a predsedov SVB.
Na nasledujúcich stranách prinášame prehľad najvýraznejších zmien, ako aj názor vedúcej správy bytových domov našej spoločnosti. Pokladali sme si za povinnosť o legislatívnych zmenách informovať aj našich klientov – predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a to počas niekoľkých stretnutí v našej spoločnosti.
Chladnejšie počasie sa pre nás — výrobcov a dodávateľov tepla spája so začiatkom vykurovacej sezóny. Aby dodávka tepla bola k vám — našim odberateľom bezproblémová, je potrebné
zabezpečiť kontrolu rozvodov a armatúr. Okrem týchto informácii sa dočítate aj ako postupovať pri poruchách
dodávky ÚK a TÚV i o tom, že na našu spoločnosť sa môžete obrátiť aj pri údržbárskych a drobných opravách.
Budeme radi, pokiaľ vám nasledujúce články prinesú užitočné informácie, ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať
v oblasti bývania.
Zákon o vlastníctve bytov
prechádza zmenou
Príjemné čítanie
Ing. Miroslav Marko
konateľ spoločnosti
Oblasť správy bytových domov prechádza od 1. októbra výraznou zmenou. Doteraz platný zákon č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov mení novela č. 205/1014 Z.z., ktorou sa upravujú pravidlá tvorby fondu
prevádzky, údržby a opráv pre vlastníkov nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí nevyužívajú všetky spoločné časti a zariadenia domu, aktualizujú sa pravidlá pre hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome.
Novela prináša nanovo zadefinovanie niektorých pojmov:
Ú
držbou sa rozumejú činnosti, ktoré sú
potrebné na zachovanie pôvodného
štandardu a kvality spoločných častí domu,
spoločných zariadení domu a príslušenstva,
ako aj odstránenie nedostatkov zistených
servisnou kontrolou.
O
pravou sa rozumie odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu a príslušenstva z dôvodu ich
uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.
2
M
odernizáciou sa rozumie obnova,
zlepšenie alebo rozšírenie vybavenosti
a použiteľnosti spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva.
P
revádzkou sa rozumejú
činnosti a prostriedky
potrebné na pravidelné udržiavanie
spoločných častí domu, spoločných zariadení
domu, príslušenstva a priľahlého pozemku
v stave spôsobilom na ich riadne užívanie;
za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného
predpisu.
R
ekonštrukciou sa rozumejú zásahy do
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré znamenajú zmenu v ich kvalite alebo technických
parametroch.
POVINNOSTI
SPRÁVCU
POVINNOSTI
VLASTNÍKA
Správca je povinný do 30. novembra bežného roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome
ročný plán opráv na nasledujúci kalendárny rok a to podľa
§ 8b ods. 2 písm. h) v ktorom zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných
zariadení domu a navrhne výšku tvorby fondu prevádzky,
údržba a opráv domu na kalendárny rok.
Vlastník bytu a nebytového priestoru /np/ je povinný
umožniť odstránenie nedostatkov zistených revíziami.
Pokiaľ neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na
technických zariadeniach, budú zodpovedať za vzniknuté
škody.
Správca alebo predseda SVB je povinný aj bez súhlasu
vlastníkov bytov a NP zabezpečiť odstránenie chýb alebo
porúch technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok vlastníkov bytov a NP.
Pri správe domussprávca povinný priebežne zverejňovať na mieste v dome
obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho
má zriadené, postup pri
obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých
iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane
jednotlivých cenových ponúk.
ZVEREJŇOVANIE
NEPLATIČOV
Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany
majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na
úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového
priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do
fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste v dome
obvyklom na oznamovanie informácií v dome.
Vlastník bytu a NP je povinný umožniť vstup do bytu alebo NP správcovi alebo predsedovi SVB za účelom kontroly
stavebných úprav v byte. V prípade, že vlastník bytu alebo
NP neumožní vstup, je správca alebo predseda SVB povinný oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu alebo NP
príslušnému stavebnému úradu.
Vlastník bytu a NP je povinný oznámiť zmenu počtu osôb,
ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva,
je povinný oznámiť správcovi alebo SVB svoju adresu
a každú jej zmenu.
Pri určení preddavkov do
fondu prevádzky, údržby
a opráv sú vlastníci bytov
a np v dome povinní zohľadniť mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov
a garáží v dome.
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý
sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti
uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv,
úhrady za plnenia a platby za správu.
OSOBNÉ ÚDAJE
Novinkou je odsek 3 a 4 paragrafu 9 upravujúci spracúvanie osobných údajov.
Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy
domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky.
3
Zmena hlasovanIa
na schÔdZI vlastníkov
Mení sa aj uznášaniaschopnosť schôdze (§ 14, odsek 3) a to na prítomnosť dvoch tretín hlasov všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak schôdza vlastníkov nie je ani hodinu
po oznámenom začatí schôdze vlastníkov uznášaniaschopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Nadpolovičný súhlas všetkých
vlastníkov bytov a 
Dvojtretinový súhlas všetkých
vlastníkov bytov a 
☑ hlasovanie o tej istej veci do jedného roka od platného
hlasovania
☑ hlasovanie o vykonaní dobrovoľnej dražby bytu alebo NP
v dome na uspokojenie pohľadávok
(v zmysle novelizácie Občianskeho zákonníka bol novelizovaný
zákon o dobrovoľných dražbách – limit pre začatie výkonu
záložného práva formou dobrovoľnej dražby bol stanovený na
2.000,-€.)
☑ hlasovanie o odvolaní predsedu SVB
☑ hlasovanie o dodatkoch k zmluve o výkone správy
☑ hlasovanie o výške preddavku do FO (zohľadnenie miery
využívania spoločných častí vlastníkmi NP a garáži)
☑ hlasovanie o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej
☑ hlasovanie o zmluve o zabezpečení úveru a o každom
dodatku k nej
☑ hlasovanie o zmluve o nájme a kúpe veci, ktoré vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy
po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k
nej
☑ hlasovanie o zmluve o výstavbe alebo nadstavbe
☑ a o každom dodatku k nim
☑ hlasovanie o zmene účelu užívania spoločných častí domu
a spoločných zariadení domu
Súhlas všetkých vlastníkov bytov
a  na najvyššom poschodí
Súhlas všetkých vlastníkov bytov
a nebytových priestorov
☑ hlasovanie o nadstavbe alebo vstavbe v podkroví alebo
povale
☑ a hlasovanie o zmene formy výkonu správy
☑ pri rozhodovaní o prevode spoločných častí domu, spoločných zariadení domu alebo priľahlého pozemku alebo ich častí
PÍSOMNÉ HLASOVANIE
— vyhlasuje predseda, rada, správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a NP v dome (ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné
hlasovanie správca alebo rada do 15 dní)
— pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a NP � kalendárnych dní vopred informovaní — o otázkach,
o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania a to spôsobom v dome obvyklým
— hlasovacia listina musí obsahovať plné znenie schvaľovacieho návrhu, deň konania hlasovania, meno a priezvisko
vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázky označené poradovým číslom. Súhlas alebo nesúhlas vyjadruje vlastník vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu. Ak vlastník bytu alebo NP v dome nevyznačí svoj
názor, hlas je neplatný
— po zistení výsledku písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca štvrtiny vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome oznámi výsledok do 5 pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom
v dome obvyklým. Prehlasovaný vlastník má právo sa obrátiť do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd. Novinkou je aj možnosť domáhať sa na príslušnom súde dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia
vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku
4
RUBRIKA
na slovíčko
s odborníkom
Bc. Soňa Hankociová
vedúca oddelenia správy
bytových domov
Aký je Váš názor na novelizovaný zákon týkajúci sa správy bytových domov?
„Zákon č. 205/2014 je myslím už dvanástou novelou Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytova nebytových
priestorov. Častá právna úprava zákona svedčí o tom, že spoločné bývanie v bytovom dome stále nie je dostatočne legislatívne doriešené.
Posledná novela dáva správcovi i predsedovi SVB väčšie kompetencie pri riešení niektorých vecí. Ako veľmi
pozitívne vnímam možnosť zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technické
ho zariadenia bez súhlasu vlastníkov. Správca i predseda SVB sú zodpovední za stav technického zariadenia
a preto proces schvaľovania bol často priťažujúcou okolnosťou.
Ďalšou pozitívnou zmenou je zverejňovanie tých vlastníkov, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na
preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500,- €. S takouto
požiadavkou sme sa od vlastníkov bytov často stretávali na schôdzach vlastníkov a takáto možnosť v zákone
chýbala. Myslím si, že pocit verejnej „hanby“ ešte stále v našej spoločnosti funguje a aj samotné zverejnenie
tých, ktorí neplatia zálohové platby, resp. sú v omeškaní bude mať vplyv na ich včasnejšie zaplatenie.
I keď sú v novele pozitívne zmeny, javí sa mi, že ani táto nepriniesla celkom vyváženosť vo vzťahu práv
a povinností správcu a vlastníkov bytov. Tak ako má svoje povinnosti správca, okrem iného: je povinný predložiť nielen vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia, ako aj predložiť vlastní-
kom bytov ročný plán opráv v určitom termíne pod hrozbou sankcie, povinnosti majú aj vlastníci bytov. Povin-
nosti vlastníkov boli v zákone uvedené už aj pred touto novelou a teraz sa ich okruh rozšíril, ale bez akejkoľvek
sankcie, resp. ďalšieho riešenia pri ich nedodržaní. Tým nechcem povedať, že by sme mali vlastníkov bytov
a NP trestať, resp. finančne postihovať, avšak ak si vlastník nesplní svoje povinnosti napr. umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, zodpovedá za vzniknuté
škody, pričom priamo ohrozuje bezpečnosť celého bytového domu a ostatných vlastníkov bytov.
Iný príklad je, ak si vlastník bytu nesplní napr. svoju povinnosť hlásiť počet osôb bývajúcich v byte.
V taktom prípade vystavuje správcu alebo spoločenstvo možnosti nesprávneho spracovania vyúčtovania ná-
kladov pre všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Zákon neupravuje aký počet „osobomesiacov“ má správca
uviesť, ak táto povinnosť zo strany vlastníka nie je splnená.
Veľmi častým problémom je, ak vlastník byt kúpi, ale v byte nebýva a nenahlási si novú korešpondenčnú adresu. Správca či predseda nemá informá-
ciu, kam zasielať všetku korešpondenciu týkajúcu sa bytu, pozvánok na schôdzu, nehovoriac o tom, že takýto vlastník sa nepodieľa alebo len v minimá-
lnej miere, na správe domu. Zákon neupravuje, (alebo stále nie je riešené), že ak vlastník bytu nejaví záujem o spoločné dianie v bytovom dome, resp.
ak nejaví záujem o veci spoločné, prečo sú takýmto vlastníkom ponechané všetky práva zo zákona.
Novelou bol kompletne upravený § 14, ktorý pojednáva o hlasovaní vlastníkov bytov a NP, ktorého úpravu vnímam ako nie celkom šťastnú. Viacerí
predsedovia SVB mi dajú určite za pravdu, že „zabezpečiť“ dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov bytov na schôdzi, aby bola schôdza uznáša-
niaschopná, je takmer nemožné. Tiež nové spôsoby hlasovania dvojtretinovou alebo až štvorpätinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov iba
skomplikovali orientáciu v hlasovaní na schôdzach vlastníkov.
I keď novela priniesla niektoré pozitívne zmeny, stále mám pocit, že „chráni“ skôr tých vlastníkov bytov, ktorí sa nielen nezúčastňujú na schôdzach
a nejavia záujem o správu bytového domu, ale ešte aj skomplikovala rozhodovanie na schôdzach tým vlastníkom bytov, ktorí na schôdzu prídu, zaujímajú sa a chcú byť aktívni pri spoločnom bývaní v bytovom dome.“
Našich klientov sme už informovali
Počas septembra sa v priestoroch našej spoločnosti konali informačné stretnutia
s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov. Predmetom stretnutí boli novely zákona č. 205/2014 Z.z. o vlastníctve bytov a NP a zákona č. 100/2014 Z.z. o tepelnej
energetike.
„Našim klientom chceme pomôcť orientovať sa v legislatívnej oblasti a upozorniť
ich na všetky zmeny, ktoré sa ich dotýkajú. Je to jedna z aktivít, ktorú naši klienti vnímajú veľmi pozitívne,” dôvody stretnutí ozrejmuje Ing. Miroslav Marko, konateľ
spoločnosti.
„O takýto typ stretnutia majú naši klienti záujem. Informácie selektujeme a
vyberáme len podstatné veci. Cieľom
nie je zaťažiť ich kvantom informácií, ale povedať im to, s čím sa v praxi najčastejšie stretávajú. Je v našom záujme im prácu uľahčovať. Sú našimi klientami a v neposlednom rade partnermi, ktorých si vážime. I preto im chceme dávať viac ako iní,”
dopĺňa Bc. Soňa Hankociová, vedúca oddelenia správy bytových domov.
5
Pripravte sa
na vykurovaciu
sezónu!
• kontrolu rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžit•
kovej vody v spoločných priestoroch domu, následne
opravu alebo doplnenie ich zateplenia
kontrolu armatúr jednotlivých stúpačiek TÚV, ÚK.
V rámci prestavby bytov mohlo dôjsť ich nesprávnej
manipulácii, bez vášho vedomia
Ako postupovať
pri poruchách
dodávky ÚKa TÚV
v bytových domoch?
Oficiálnym začiatkom vykurovacej sezóny je vždy 1. september. Reálne sa však začína kúriť až v závislosti od počasia. Čas dodávky tepla na vykurovanie určuje vyhláška
Ministerstva hospodárstva SR č. 152/ 2005 Z.z., ktorá hovorí, že teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo
vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov a podľa vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie teploty.
Prípravu na zimnú vykurovaciu sezónu sme ako výrobca
a dodávateľ tepla začali počas letných mesiacov v rámci
letenej údržby.
Na vykurovaciu sezónu by ste sa mali pripraviť aj vy —
obyvatelia bytov, aby vás s prvými mrazmi nečakalo nemilé prekvapenie. Zanedbaná údržba radiátorov sa môže vypomstiť jednak zvýšenými nákladmi na vykurovanie, ale
v niektorých prípadoch ľahko vedie až k ohrozeniu zdravia obyvateľov domu. Ak ste počas leta zanedbali údržbu rozvodov ÚK, mali by ste sa na jeseň prinajmenšom
pripraviť na fakt, že radiátory budú menej kúriť.
Zle nastavené alebo zaseknuté regulačné armatúry (radiátorové kohúty, termostatické ventily) alebo nedostatočne
odvzdušnené vykurovacie telesá môžu byť príčinou zníženia ich výkonu.
K bezproblémovému fungovaniu vykurovacieho systému
odporúčame zabezpečiť:
• kontrolu tepelných zariadení v bytoch t.j. funkčnosť
uzatváracích a odvzdušňovacích armatúr radiátorov
a fyzického stavu radiátorov v bytoch
6
Každodenne sa stretávame so sťažnosťami na nedostatočnú teplotu TÚV či nedostatočnú dodávku ústredného
kúrenia v bytových domoch, ako aj s inými poruchami
súvisiacimi s dodávkou ÚK a TÚV. S každou sťažnosťou či
pripomienkou sa zaoberáme, resp. preverujeme jej stav.
Vo väčšine prípadov však nie je problém na našej strane,
ale naopak v bytovom dome. Pre opakujúce sa neopodstatnené výjazdy našich zamestnancov si dovoľujeme informovať vlastníkov v bytových domoch o nasledovnom
postupe pri nahlasovaní spomínaných porúch.
Informovať treba štatutára
V prípade zistenia poruchy v bytovom dome treba najskôr
osloviť predsedu (v prípade, že bytový dom má zriadené
spoločenstvo vlastníkov bytov) alebo správcu (správa na
základe zmluvy o výkone správy).
Príčinu by ste mali najskôr hľadať v dome
Predseda/správca by mal preveriť či daný problém nespôsobujú napr. uzatvorené stupačky ÚK a TÚV alebo zavzdušnené rozvody ÚK a TÚV na najvyššom poschodí
v bytovom dome. Doposiaľ tieto príčiny odhalili naši zamestnanci. Do budúcnosti by sme chceli všetkých upozorniť, že takéto výjazdy, resp. vykonané práce budeme
bytovému domu fakturovať.
Dodávateľ tepla je posledný
Pokiaľ sú spomínané veci v bytovom dome v poriadku,
treba sa obrátiť na dodávateľa tepla a TÚV — Služby pre
bývanie, s.r.o. Situáciu samozrejme preveríme a zabezpečíme odstránenie poruchy.
Správcovský
seminár ponúkol
priestor na
dialóg
Štvrtý júnový deň sa v hoteli pod hradnými múrmi stretli všetci tí, ktorých spája problematika správy bytového
fondu. Konal sa totiž seminár s príznačným názvom „Ako
sa efektívne starať o bytový dom“. Hostiteľom akcie bola
správcovská spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. Trenčín,
ktorá seminár organizovala už po druhýkrát a to pod záštitou Združenia bytového
hospodárstva na Slovensku.
Prvý ročník seminára o bývaní a správe bytových domov
z októbra minulého roka
milo prekvapil účasťou záujemcov, ale aj kvalitou programu. O priazeň návštevníkov sa organizátori snažili
uchádzať aj tento rok. Už teraz možno povedať, že ich
snaha bola úspešná. Do kongresovej sály hotela Elizabeth prišlo takmer dvesto
ľudí z radov predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov, zástupcov bytových domov,
členov domových rád, vlastníkov bytov či správcovských
spoločností. Seminár podporilo deväť partnerských
firiem a dvanásť sponzorských spoločnosti.
Program seminára ponúkol účastníkom zaujímavé témy,
rozdelené do legislatívneho, technického a finančného
bloku. Nosnou témou bola nepochybne téma novéhozákona o podmienkach správy bytových domov. Potreba
nového zákona o správe rezonuje v spoločnosti už dlhšiu dobu a až teraz sa podarilo dopracovať k jeho príprave. Stav jeho rozpracovanosti, prínosy a vplyv na bežný
život prezentovali Ing. Miloš Hajdin a Mgr. Lukáš Šurín
z MDVRR SR.
Na problémy týkajúce sa správy bytových domov očami
správcu, ako aj vlastníkov sa pozrela II. viceprezidentka
ZBHS Ing. Anna Krajčiová. Tento blok vyvolal zaujímavú
a podnetnú diskusiu, nakoľko bolo zloženie publika rozmanité a pripravovaný zákon sa či už priamo alebo nepriamo dotkne každého z nich.
Po obedňajšej prestávke nasledoval technický blok zameraný na problematiku výťahov a ležatých i zvislých rozvodov v bytových domoch. V prvej časti si publikum vypočulo prednášku o potrebe obnovy a modernizácie výťahov
v bytových domoch od zástupcov Technickej inšpekcie
z Nitry. Na ich slová nadviazala spoločnosť TREVYS, ktorá
zabezpečuje kompletnú starostlivosťo výťahy prevažne
v trenčianskom regióne.
Rovnako ako téma výťahov zaujala aj problematika rozvodov. Organizátori oslovili Ing. Mária Kurčovú, PhD.,
z Katedry technických zariadení budov STU v Bratislave,
ktorá sa tejto oblasti venuje už niekoľko rokov vo svojej
vedeckej činnosti. Zastúpenie mala aj akademická pôda.
Praktické hľadisko výmeny rozvodov priblížila a o svoje
skúsenosti sa podelila firma M-GAS, ktorá práce vykonáva
od kompletnej projektovej dokumentácie, cez realizáciu
diela až po odovzdanie dokladov, v zmysle platných technických noriem.
V nasledujúcej diskusii ľudia živo, aktívne konzultovali
svoje potreby i požiadavky a veľmi cielene kládli prednášajúcim svoje otázky.
Posledná časť patrila financovaniu. Každá rekonštrukcia a modernizácia bytových domov stojí nemalé
peniaze, ktoré treba hľadať
z rôznych zdrojov. Pomocnú ruku ponúka Štátny fond
rozvoja bývania (šfrb), ktorý je jedným z najdôležitejších pilierov štátnej bytovej
politiky. Podmienky a postupy pri financovaní obnovy a modernizácie bytových
domov zo ŠFRB priblížila Ing. Zuzana Petrášová, vedúca
odboru koordinácie a schvaľovania úverov. Alternatívne
riešenie ponúkla komerčná banková spoločnosť UniCredit
Bank.
Počas celého trvania seminára sa v priestore pred kongresovou sálou prezentovali partnerské spoločnosti, ktoré
prispeli k organizácii celej akcie. Zástupcovia z oblasti
poisťovníctva, rekonštrukcie rozvodov, servisu výťahov,
požiarnej ochrany, merania a regulácie ponúkali svoje
služby, produkty, technológie a rady ako sa popasovať
s každodennými problémami v bytových domoch.
„V organizácii seminára a obdobných akcií zameraných
na vzdelávanie predsedov SVB ako aj zástupcov by sme
radi pokračovali aj do budúcna. Oblasť správy bytových
domov nie je jednoduchá, ale pekná v tom, že spája ľudí.
Nielen susedov v dome, ale aj zástupcov a predsedov SVB
s ostanými vlastníkmi, vlastníkov so správcovskými spoločnosťami, správcovské spoločnosti s inými dodávateľskými firmami a ďalej by som mohol pokračovať. Vzájomný dialóg je zárukou dobrej spolupráce a spokojného
bývania. Som rád, že sa nám podarilo opäť vytvoriť priestor pre dialóg a stretnutie s klientmi,“ uzatvára Marko.
7
drobnÉ opravy a Údržbu
ZarIadení urobíme Za vás
Potrebujete vymeniť radiátor?
Kvapká vám vodovodná batéria?
Neviete si rady s montážnymi či demontážnymi prácami v byte?
Obráťte sa na nás…
Naša spoločnosť ponúka za výhodné ceny aj služby v oblasti opráv a údržby na zariadeniach bytov, budov
a tepelných zdrojov. Do ponuky našich služieb zaraďujeme:
☑ Vodoinštalatérske práce (výmena uzatváracích ventilov, batérií, WC, vaní, sifónov, úpravy potrubia, výmena ležatých
a zvislých rozvodov, výmena ventilov v spoločných priestoroch, montáž a výmena vodomerov)
☑ Kúrenárske práce (opravy v prípade poruchy dodávky teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia, montáž panelových radiátorov, radiátorových ventilov, termostatických hlavíc, úpravy potrubia)
☑ Plynárske práce (výmena plynových ventilov, úpravy potrubia)
☑ Elektroinštalačné práce
☑ Drobné zámočnícke a murárske práce (výmena zámkov, vložiek na vchodových dverách, montáž brana)
☑ Drobné práce v bytoch (vyvŕtanie dier, osadenie konzol na sušenie)
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na číslach:
032/65 234 95 alebo 0911 393 392, e-mailom: [email protected]
Prejavte nám dôveru a  vaším bytovým domom budete mať čo najmenej arostí!
9
6
8
3
4
6
4
8
5
2
4
4
8
9
8
4
5
3
1
3
2
9
3
1
5
Pre oddych…
Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412, 91101 Trenčín
Tel.: 032/65 234 95
Web: www.spbtn.sk
Email: [email protected]
Spravodaj vydáva spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 91109 Trenčín. Zodpovedný redaktor:
Mgr. Andrea Krchlíková, grafické spracovanie a tlač zabezpečuje INCOMP, s.r.o., Bratislavská 15/51, 911 05 Trenčín.
Spravodaj je nepredajný. Akékoľvek rozmnožovanie alebo kopírovanie je možné len so súhlasom marketingového oddelenia.
8
www.tlacimeprevas.sk
Download

Spravodaj č. 3 - Služby pre bývanie, sro