Spravodajca občianskeho združenia
Fórum života
www.forumzivota.sk
Za dobrovoľný príspevok, ročník 7, číslo 1/2010
Príbeh petície proti výstavbe magakasína
Španielsky parlament schválil novelu potratového zákona
Ešte stále je mnoho dôvodov na nádej
Žena a jej slobodná voľba
AJ TVOJ PRÍBEH SA ZAČAL POČATÍM
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
2
OBSAH
ÚVODNÍK
SLOVENSKO
Príbeh petície proti výstavbe magakasína ...... 3
Koalícia proti informáciám o antikoncepcii ..... 5
Kto je Nasťa Kuzminová? .............................. 6
Človekom od počatia. Takto znie základné
posolstvo Dňa počatého dieťaťa. Väčšinou sa
sústreďujeme na fakt počatia. Avšak podstatnejšou
otázkou je, čo to znamená byť človekom.
SVET
Španielsky parlament schválil novelu
potratového zákona ..................................... 7
27. február – Deň pamiatky detí
zomrelých potratom .................................... 7
Európsky parlament vyzval
na uznanie práva na potrat .......................... 8
Vláda chce prinútiť školy poskytovať
informácie o potratoch a antikoncepcii ....... 9
Ešte stále je mnoho dôvodov na nádej ...... 12
Včera ma manželka upozornila na príbeh, ktorý
pridala jedna z diskutujúcich do diskusie na
istý mamičkovský portál. Bolo to svedectvo
mladej mamičky, ktorej lekár navrhol po zlých
výsledkoch krvných testov odber plodovej
vody. Keď sa spolu s manželom po zvážení
plusov a mínusov odberu (zvlášť 1-2 % rizika
spontánneho potratu) usúdili, že odber pre nich
nemá žiaden význam, pretože boli rozhodnutí si
dieťa nechať v každom prípade. Zhodou okolností
v tom istom čase mali podobne zlé výsledky
krvných testov aj ďalšie dve kamarátky. Napokon
sa všetkým trom narodili zdravé deti. Nie každý
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Aj tvoj príbeh sa začal počatím .................. 14
Modlitebný pochod
za záchranu počatého života ..................... 15
Konferencia Vyber si život v znamení žien .... 15
TÉMA
Žena a jej slobodná voľba .......................... 18
Marián Bartkovjak: Právo
na bezpečnejší pôrod v Južnom Sudáne .... 20
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života,
evidenčné číslo: EV 2967/09. Vydáva: Fórum života, o. z.,
Heydukova 14, 811 08 Bratislava, www.forumzivota.sk.
Tlač: Anna Buchtová Varínska tlačiareň/Elektro AB
Fórum života je občianske združenie fyzických
a právnických osôb. Jeho cieľom je budovať spoločnosť,
ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách
od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako
optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.
Kontakt na redakciu: Heydukova 14, 811 08 Bratislava,
e-mail: [email protected] Číslo 1/2010,
vyšlo v marci 2010. Spravodajca o.z. Fórum života
vychádza od decembra 2003. Akékoľvek rozširovanie
textov je povolené s podmienkou uvedenia zdroja.
Číslo redakčne pripravili: Patrik Daniška (šéfredaktor),
Marek Michalčík, Andrej Števko, Andrea Žiaková
Grafika a DTP tlačenej podoby: Bofo
Texty neprešli jazykovou korektúrou.
Ďakujeme autorom, že poskytli texty bez nároku
na honorár. Fórum života 2010
Ilustračné foto: Matej Žiak
príbeh sa skončí takto šťastne. Som si ale istý, že
aj keby sa im narodilo dieťa s postihnutím, vždy
by v ňom videli svoje dieťa, jedinečného človeka
a rešpektovali by jeho človečenstvo rovnako ako
vtedy, keď malo iba niekoľko týždňov. Podobne,
ako to prežívajú viacerí moji známi, ktorí majú
dieťa s postihnutím.
Pri dni počatého dieťaťa nejde iba o počaté
deti, ale ide aj o nás, aby sme si uvedomili, čo
to znamená byť človekom, aké rozhodnutia
sú hodné človeka, aké konanie možno nazvať
ľudským t. j. humánnym. Človekom nie sme iba
tesne po počatí, sme ním až do smrti a preto by
sme sa mali celý život usilovať, aby sme boli hodní
toho vznešeného pomenovania „človek“.
Marek Michalčík
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
3
SLOVENSKO
Príbeh petície proti výstavbe magakasína
Národ bez informácií je vazalom svojich volených zástupcov.
Nasledujúci príbeh chce ilustrovať, že je to pravda.
Začalo sa to v NRSR
Na Slovensku na jeseň 2009 sa odohrali
v Parlamente udalosti, o ktorých občania nevedeli
nič, masmédiá iba časť a poslanci NR SR veľmi
málo. O čo išlo? Pán minister financií SR Ján
Počiatek rokoval v novembri 2008 so zástupcom
firmy Harrah´s Entertainment o možnosti
vybudovať na Slovensku, v obci Jarovce
pri Bratislave, najväčšie megakasíno v Európe.
Predstavil svojmu partnerovi J. Počiatkovi
niekoľko údajov: objem zahraničnej investície
(1,5 mld. Sk), sľubovaný počet vytvorených
pracovných miest (9 tis. stálych plus 30 tis.
sezónnych pracovných miest) , objem odvodov
z hazardného hrania do štátnej kasy (600 mil. Sk),
počet tzv. turistov, čiže hráčov za rok (5 mil. ľudí).
Zo svojej strany a zo strany maďarsko-kanadského
developera TriGranit požadoval zmenu zákona
o hazardnom hraní (z.č. 171/2005 Z.z.) vo svoj
prospech, v prospech tejto neskutočne hazardnej
investície. Stalo sa. Požadovaná novela zákona
uzrela svetlo sveta 15. októbra 2009 ako vládny
návrh novely zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardnom
hraní. Obohatený o 39 pripomienok a doplnkov
zo strany Výboru NR SR pre financie, rozpočet
a menu. 22. októbra 2009 bol v rekordnom čase
schválený v Národnej rade SR výlučne hlasmi
koaličných poslancov ako zákon č. 478/2009 Z. z.
s účinnosťou od 1. januára 2010. Pán prezident
zákon bez problémov podpísal.
zadubenú opozíciu a dojímavo obhajovali právo
štátnej kasy takto si získať peniaze, hoci oni
z nich asi neuvidia ani cent. Asi ich priťahovali
tie vysoké počty pracovných miest. Budú a aké to
budú tieto pracovné miesta?
Petícia
Niekoľko ľudí spozornelo tiež: ľudia z prorodinných organizácií v Bratislave, Poprade
a Žiline a občania Petržalky. Ako prvé išli listy
v novembri 2009 na Ministerstvo hospodárstva SR
a na Ministerstvo financií SR. Prvé odpovedalo,
že mu nie je známe, že by niekto žiadal o štátnu
podporu na takúto investíciu, druhé do dnešného
dňa, teda od novembra 2009, nestihlo odpovedať.
Triezvym rozumom sme vnímali masívne
ohrozenie detí a mládeže megakasínom v tak
obrovskej aglomerácii Bratislava - Viedeň,
s dosahom na ďalšie susedné krajiny. Skúsenosti
mnohých rodičov s dôsledkami vplyvu hracích
automatov po uvoľnení ich inštalácie všade tam,
kde sa stretávajú ľudia, zákonom č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách, ukázali citlivým ľuďom
z tretieho sektora smer. Tak vznikol spontánne
Prekrásny nový svet prezentovaný v médiách
Médiá najmä prezentovali sľuby developera
TriGranit
o vybudovaní
nadmestskej
infraštruktúry v podobe kongresových centier,
aquaparkov, hotelov, bytov, exkluzívnej vstupnej
brány do Bratislavy z juhu v podobe výškových
budov s 25 - 35 podlažiami a pod. Občas sa
v médiách objavila stručná kritická poznámka
o odpore opozičných poslancov v parlamente,
ktorí nepochopili „hviezdnu hodinu“ Slovenskej
republiky v podobe projektu Metropolis.
Mnohí občania vzrušene diskutovali, kritizovali
foto: morgueFile.com
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
4
SLOVENSKO
petičný výbor a 22. decembra 2009 jeho členovia
z občianskych štruktúr odštartovali petíciu proti
výstavbe megakasína v Bratislave. Pripojili sa
tak občianskym spôsobom k nesúhlasu dvoch
opozičných strán. Na podporu petície sa za
krátku dobu prihlásilo viac ako 20 mimovládnych
organizácií.
V prvej etape petičný výbor oslovoval najmä
občanov mesta Bratislavy, najmä jej miestnej
časti Petržalky a tiež mimovládne organizácie.
V Petržalke boli ľudia už znepokojení a nabudení
k prejavu občianskeho nesúhlasu. Preto petíciu
prijali s vďakou. Na Nový rok 2010 sa otec
arcibiskup Stanislav Zvolenský kriticky vyjadril na
adresu projektu megakasína.
Od prvej tlačovej konferencie o petícii, ktorá
sa konala 12. januára 2010, sa petícia preniesla
do celého Slovenska, lebo ohrozenie pre Bratislavu
platí pre celé Slovensko. Akčný rádius megakasína
jeho investori odhadujú na 300 - 350 km. Otvorili
sme domenu www.peticia.sk/megakasino, aby
si ľudia kdekoľvek mohli stiahnuť petičný hárok
a zbierať podpisy pod petíciu. Na doméne sme
ponúkli občanom analytickú štúdiu politológa
pána Mgr. Mareka Papajčíka o zahraničných
skúsenostiach
s podobnými
projektmi
otvorených kasín typu Las Vegas, ktoré by malo
stáť v Jarovciach. Tiež vyjadrenia významných
osobností,
spolupracujúce
mimovládne
organizácie, tlačové správy petičného výboru
a pod.
Ďalšiu činnosť petičného výboru sme zamerali
na informovanie
poslancov
a
poslankýň
na všetkých úrovniach riadenia vecí verejných
formou osobných listov. Listy sme adresovali aj
vedeniam jednotlivých politických strán celého
politického spektra, mládeži politických strán,
Matici slovenskej a ďalším mienkotvorným
subjektom.
Miestne zastupiteľstvá na ťahu
Medzitým sa povinne podľa Stavebného zákona
č. 50/1976 Zb.z. v jeho neskorších predpisoch
zrealizovali verejné prezentácie urbanistickej
štúdie „polyfunkčného centra Metropolis“ (bez
bližšej štrukturálnej špecifikácie, megakasíno tam
explicitne nebolo uvedené), ktorú vypracovala pre
TriGranit firma I.P.R. Slovakia s.r.o. Uskutočnila
sa verejná prezentácia pre zastupiteľstvo obce
Jarovce, a potom pre verejnost (5. 2. 2010) a verejná
prezentácia pre zastupiteľstvo MČ BratislavaPetržalka a následne pre verejnosť (15. 2. 2010).
Na obidvoch prezentáciách verejnosť jednoznačne
odmietla tento projekt, predovšetkým aj preto, lebo
zástupca firmy TriGranit vyhlasoval megakasíno ako
bezpodmienečnú súčasť celého projektu, ako jeho
ekonomickú bázu pre získanie úverov na investíciu.
Tento finančne obrovsky náročný projekt dospel do
tohto štádia a čaká na stanoviská kompetentných
orgánov. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Petržalka prerokovalo Stanovisko k Urbanistickej
štúdii polyfunkčného centra v MČ BratislavaPetržalka dňa 9. marca 2010 a zámer odmietlo.
Miestne zastupiteľstvo MČ Jarovce vyjadrilo
nesúhlas s výstavbou o niekoľko dní skôr. Mestskí
poslanci predmetnú štúdii ešte neprerokovali,
ale v médiách sa už objavili negatívne vyjadrenia
primátora a niekoľkých poslancov. Všeobecne však
platí, že štúdia ako taká má slúžiť práve ako podklad
na zmenu územného plánu a mesto Bratislava je
kompetentným orgánom pre rozhodovanie o zmene
v územnom pláne mesta Bratislavy.
Petičný výbor ako Dávid voči Goliášovi predsa len
dúfa, že poslanci mesta Bratislavy rozhodnú podľa
svojho najlepšieho svedomia v mene budúcnosti
občanov v bezpečnej a zdravej Bratislave - bez návalu
hazardných hráčov, dychtivých po výhrach bez
práce, po zábave bez zodpovednosti za deti a rodinu
z celého sveta a z celého Slovenska, o sprievodných
kriminálnych javoch ani nehovoriac.
Budúcnosť je aj v rukách občana
Veríme, že celá verejnosť na Slovensku scitlivie touto
skúsenosťou voči vážnej hrozbe hazardného hrania,
ktorá je tu už prítomná na základe obrovského
množstva hracích automatov, a všetci budeme
jednomyseľne volať po rozumnej legislatívnej
ochrane občanov a ich rodín, detí a mládeže pred
hazardným hraním. K tomu všetkých čitateľov
a čitateľky Spravodajcu Fóra života pozývame.
Terézia Lenczová, členka petičného výboru
Petície proti výstavbe megakasína na Slovensku
PS: K 28. 2. 2010 petíciu podpísalo už viac ako
88 000 (osemdesiatosemtisíc) občanov. Ďakujeme
za podporu. Petícia a zber podpisov pokračuje ďalej!
Viac informácií na: http://www.peticia.sk/megakasino.
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
5
SLOVENSKO
Koalícia proti informáciám o antikoncepcii
Poslanci za KDS Pavol Minárik a Rudolf
Bauer predložili návrh zákona, aby ženy mali
prístup k informáciám o abortívnych účinkoch
antikoncepcie. V parlamente však vo februári
tento návrh neprešiel, a to kvôli stranám vládnej
koalície, ktoré hlasovali proti tomuto návrhu,
alebo sa hlasovania zdržali.
Cieľom návrhu bolo presadiť tri zmeny:
1. aby boli všetky druhy hormonálnej antikoncepcie
na predpis, vrátane postkoitálnej,
2. aby bol predpisujúci lekár povinný informovať
ženy žiadajúce o predpis o skutočnosti,
že požitie hormonálneho kontraceptíva môže
mať abortívny účinok,
3. aby bol na každom balení hormonálnej
antikoncepcie varovný nápis „Prostriedok
môže VYVOLAŤ POTRAT!“.
„Z osemnástich hormonálnych antikoncepčných
prostriedkov registrovaných v SR majú všetky aj
abortívny účinok. Mnohé zo žien, ktoré si dávajú
tieto prostriedky predpisovať však netušia, že
ich požitie môže vyvolať potrat“, povedal jeden
z predklateľov Pavol Minárik.
„Keď
zlyhá
p r i m á r n y
mechanizmus,
ktorý
zabraňuje
ovulácii, nastupuje
sekundárny účinok,
ktorý
spôsobuje
zmeny vo výstelke
maternice, aby sa
počaté
týždňové
embryo nemohlo
uhniezdiť a ďalej
vyvíjať. Tým, že sa
cielene podávajú
s y n t e t i c k é
gestagény súčasne
s estrogénmi,
už
v
úvode
cyklu
dochádza
k narušeniu rastu
Ilustračné foto: bofoto.sk
sliznice maternice a následne nemôže prebehnúť
prirodzená sekrečná premena sliznice maternice,“
vysvetlil účinok antikoncepcie farmaceut
PharmDr. Jozef Laurinec.
V parlamente sa v minulom roku podarilo
presadiť informovaný súhlas s vykonaním
umelého potratu. Poslanci KDS navrhli, aby
sa podobný súhlas zaviedol aj v prípade
predpisovania antikoncepcie, ktorá má aj
abortívny účinok, to znamená, že môže spôsobiť
usmrtenie nenarodeného dieťaťa.
Za návrh hlasovalo 54 poslancov, proti bolo 32.
Zákon sa však nepodarilo presadiť, pretože
až 44 poslancov sa zdržalo hlasovania, čím
zablokovali možnosť prijatia zákona.
Návrh podporili politické strany KDH, SDKÚ
aj SMK. Proti boli poslanci zo Smeru a SNS.
Poslanci z HZDS a časť poslancov SNS a SMK
sa hlasovania zdržalo. Návrh zákona teda nebol
prijatý kvôli tomu, že ho zablokovali strany
vládnej koalície.
Zdroj: kdsonline.sk, nrsr.sk
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
6
SLOVENSKO
Kto je Nasťa Kuzminová?
Pred mesiacom sotva niekto vedel, že nás bude
reprezentovať na zimnej olympiáde. Až keď sme
sa raz ráno zobudili do prvého zlatého dňa na
ZOH v histórii samostatného Slovenska, začali
sme sa pýtať, kto je tá
„naša“ zlatá medailistka.
Aj ja som ráno vstala
a vypočula som si tú
príjemnú správu, že vo
Vancouveri sa hrala naša
hymna. Ale kto nám
získal zlato, to som vôbec
netušila. A tak som
začala skúmať. Nasťa
Kuzminová – Ruska,
kdesi až z Ťumeňa na
Sibíri. Kde sa vzala táto
žena na Slovensku,
dostala občianstvo a k
tomu ešte reprezentovala
Slovensko?
neakceptovateľný – zostala tehotná. Vyhodili ju
z reprezentácie a označili ju za neperspektívnu
a nepotrebnú. Nasťa túto situáciu znášala veľmi
zle a s vrcholovým športom skončila. Venovala
sa svojmu malému
synčekovi
Jelisejovi.
Keďže
jej
manžel
pracoval už dlhšie
na Slovensku, prišla
za ním a tu začala
znovu trénovať. Na
tréningoch mala aj
svojho Jeniseja, čo by
v ruskej reprezentácii
bolo
absolútne
nemožné.
Nakoľko
dosahovala
dobré
výsledky, podarilo sa
jej s pomocou dobrých
ľudí získať občianstvo
a tiež reprezentovať
Slovensko, keď nemôže
reprezentovať
svoju
krajinu. A oplatilo
sa. Má aj synčeka, aj
zlatú a pridala ešte aj
striebornú olympijskú
medailu.
Dôvodom nebol žiadny
biznis, nikto ju nekúpil
a nedostala ani žiadnu
zaujímavú ponuku, ako
to u športovcov býva.
Keď prišla na Slovensko
bola rada, že má prácu
Niekedy fakt nevieme,
inštruktorky s malým
foto: Lars Baron/Bongarts/Getty Images
čo nám Pán Boh
platom. Prečo sem teda
prišla? Nasťa sa k vrcholovému športu dostala pripraví, ako nás vyskúša, ale keď vytrváme
vďaka rodičom a bola úspešná. Dostala sa dokonca odmení nás skutočne mierou natrasenou, takou
do reprezentácie Ruska a mala sa zúčastniť aj na ako by sa nám ani nesnívalo. Tak ako odmenil aj
ZOH v Turíne. Avšak jej sen – olympiádu, jej Nasťu a s ňou aj nás.
J. Gabčová
skrížil „problém“, ktorý je v ruskej reprezentácii
kultúra života vo vašom počítači
www.forumzivota.sk
spravodajstvo z domova * spravodajstvo zo sveta * odborné informácie * projekty * kontakty
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
7
SVET
Španielsky parlament
schválil novelu
potratového zákona
Španielsky senát schválil nový zákon, na
základe ktorého môže žena ukončiť tehotenstvo
do 14. týždňa bez uvedenia dôvodu a taktiež
maloletí môžu o tento zákrok žiadať bez súhlasu
rodičov. Stalo sa tak napriek vyše miliónu
podpisov na petícii, ktorá bola parlamentu
doručená. Maloletí môžu žiadať o interrupciu bez
vedomia zákonných zástupcov i v prípade, kedy
by sa mohli ocitnúť v kritickej situácii a mohli
by byť „obmedzovaní“ rodinou. Španielsky
senát definoval potrat na požiadanie ako „právo“
v rámci „zákona o reprodukčnom a sexuálnom
zdraví a dobrovoľnom ukončení tehotenstva“.
V Španielsku sa každoročne vykoná približne
115 000 potratov.
Proti liberalizácii zákona ešte pred schválením
legislatívnej úpravy ostro vystúpili španielski
biskupi, ktorí zároveň vyzvali španielskych
katolíckych poslancov, aby hlasovali proti danému
návrhu, v opačnom prípade nesmú pristupovať
ku svätému prijímaniu. Španielske kresťanské
skupiny a hnutia vyzvali kráľa Juana Carlosa I.,
aby zákon nepodpísal. Treba však poznamenať, že
španielsky panovník nedisponuje právom veta ako
tomu bolo donedávna napríklad v Luxembursku.
Zákon by mal začať platiť do štyroch mesiacov.
Ochrancovia života v krajine sa dožadujú
vypísania referenda o liberalizácii potratového
zákona a vyzývajú zodpovedných, aby s ním
vyjadrili otvorený nesúhlas. Obávajú sa oslabenia
pozície rodiny, jedného zo základných princípov
španielskej spoločnosti.
Španielsky kráľ Juan Carlos I. potvrdil svojim
podpisom
novelu
interrupčného zákona,
ktorý umožňuje ukončenie tehotenstva na
požiadanie až do 14. týždňa veku nenarodeného
dieťaťa. Nepomohli ani mnohé výzvy teológov
a občianskych aktivistov, vyjadrujúce nesúhlas
s predkladanou legislatívou.
Je nutné poznamenať, že španielska ústava
prakticky požaduje od panovníka podpísanie
zákona prijatého parlamentom, hoci by nemal
existovať žiaden mechanizmus, ktorý ho
k podobnému kroku prinúti.
Podľa predstaviteľov najväčšej celosvetovej prolife organizácie Human Life International tým
ako katolík upadol do automatického trestu
exkomunikácie (vylúčenia z Cirkvi) podľa kánona
1398 Kódexu kanonického práva, aj keď ešte
pred samotným schválením zákona parlamentom
konferencia biskupov Španielska avizovala, že by
sa na panovníka tento trest nemusel celkom
vzťahovať vzhľadom na znenie ústavy krajiny.
7. 3. 2010 desaťtisíce ľudí v Madride, Barcelone,
Bilbau a Seville protestovalo proti tomuto zákonu.
V Španielsku sa za posledné roky zdvihla veľká
vlna kritiky za kroky vlády proti životu a rodine.
Najväčším prejavom nesúhlasu bola obrovská
manifestácia v Madride v októbri minulého roka,
na ktorú prišlo 1,5 milióna Španielov.
lifesitenews.com, christusimperat.org/ru,
Fórum života, 28.2.2010, 6. 3. 2010, 8. 3. 2010
27. február – Deň
pamiatky detí zomrelých
potratom na Ukrajine
Na základe usmernení biskupskej synody
Kyjevsko-Galického arcibiskupstva Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi, konanej minulú jeseň
v Ľvove, bol potvrdený program boja proti
potratom na Ukrajine, pre ktorého realizáciu bola
ustanovená koordinačná rada. Súčasťou stanovení
tohto programu bola požiadavka osobitného
pamätného dňa detí zomrelých potratom.
Ukrajinskí gréckokatolíci si ho pripomínajú
vždy druhú pôstnu sobotu, tohto roku teda
27. februára. Predstavitelia komisie pre pastoráciu
v oblasti
zdravotnej
starostlivosti
poslali
so súhlasom kardinála-archieparchu Ľubomira
Guzara kňazom príležitostné listy ohľadom
úcty k životu, ktoré majú veriacim prečítať
v rámci liturgie s jej doplnením o osobitne
stanovené modlitby. „Dnes sme čoraz častejšie
svedkami, ako nárast potratov prináša so sebou
šírenie kultúry smrti. Dramaticky sa menia
názory ľudí, otupuje sa ich svedomie, čo sa
odráža na morálnom stave celej spoločnosti a jej
hodnotách. Všetkým musí byť zrejmé, že cirkev
neprestane učiť o Božom zákaze odnímať život
ešte nenarodeným. Tento skutok je vždy ťažkým
hriechom, bez ohľadu na to, čo o ňom hovoria
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
8
SVET
štátne zákony či rôzne čisto ľudské úsudky.
Predovšetkým musíme počúvať Boha a nie
ľudí,“ uvádza sa vo výzve spomínanej komisie
pre pastoráciu v oblasti zdravotnej starostlivosti
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.
Fórum života, christusimperat.org/ru, ugcc.org.ua
1. 3. 2010
Európsky parlament vyzval
na uznanie práva na potrat
Európsky parlament vo výročnej správe
o rovnosti žien a mužov v Únii za rok 2009 vyzval
na dôslednejší boj proti násiliu páchanému na
ženách, zavedenie otcovskej dovolenky v celej EÚ
a na revíziu legislatívy, ktorá má zaručiť rovnosť
v odmeňovaní. Väčšina poslancov zdôraznila, že
ženy musia mať kontrolu nad svojimi sexuálnymi
a reprodukčnými
právami
prostredníctvom
ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému
prerušeniu tehotenstva.
Európsky parlament v Bruseli, foto: Matej Žiak
Správa poslanca Marca Tarabellu (S&D, BE)
o rovnosti žien a mužov v Únii v roku 2009
bola v pléne schválená pomerom hlasov: 381 za,
253 proti, 31 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Uznanie „plnej fyzickej a sexuálnej autonómie
žien“ je základnou podmienkou politiky boja
proti násiliu páchaného na ženách, uvádza sa
v správe EP.
Táto správa tiež zdôrazňuje, že ženy „musia mať
kontrolu na svojimi sexuálnymi a reprodukčnými
právami, a to najmä prostredníctvom ľahkého
prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu
tehotenstva“ – toto ustanovenie bolo prijaté
pomerom hlasov 361:237:40. Konzultácie týkajúce
sa potratu musia byť podľa EP bezplatné. Väčšina
poslancov podporila opatrenia a kroky, ktoré
povedú k lepšiemu prístupu žien k službám
v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.
Európsky parlament, 10. 2. 2010
Lekári protestujú
proti nariadeniu
Skupina pro-life lekárov na Novom Zélande
sa obrátila na súd so žiadosťou o preskúmanie
smernice Rady pre zdravotnú starostlivosť,
ktorou nariaďuje lekárom poukázať na potrat
ako možnosť pre ženy majúce pochybnosti
o pokračovaní tehotenstva.
Táto smernica bola vydaná ešte v marci minulého
roku a podľa lekárov zasahuje do ich slobody
nekonať proti svedomiu vo vážnych etických
otázkach, ako sú poskytnutie umelého ukončenia
tehotenstva či odporúčanie tohto zákroku.
Najväčšia národná pro-life organizácia Right
to Life vyjadrila plnú podporu ich nesúhlasu
s uvedenými nariadeniami. Daný dokument síce
umožňuje lekárovi odmietnuť zmienku o potrate
ako možnosti, no v tom prípade je povinný
informovať pacienta o iných lekároch alebo
„centrách plánovania rodiny“, kde žene tieto
informácie poskytnú.
Na Novom Zélande sú potraty legálne od roku
1977, podľa zákona ak sa dvaja lekári zhodnú
na možnom ohrození života, psychického alebo
mentálneho zdravia matky, ak je dieťa počaté
po znásilnení, inceste, alebo ak hrozí, že by
nenarodené dieťa mohlo mať nejakú telesnú
chybu. Prakticky je však interrupcia dostupná na
požiadanie, na Novom Zélande sa ročne vykoná
okolo 17 900 potratov, počet obyvateľov štátu je
približne 4,36 milióna.
lifesitenews.com, 27. 2. 2010
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
9
SVET
Otrasné „aktivity“
Federácie pre plánované
rodičovstvo v Latinskej
Amerike
Profitujúc na súcite rozvinutých národov s Haiti,
postihnutom katastrofickým zemetrasením, sa
snažila IPPF pomocou výziev získavať finančné
prostriedky pre svoju centrá reprodukčného
a sexuálneho zdravia, prevádzkované dcérskou
organizáciou PROFAMIL. Predstavitelia pro-life
národných organizácii obvinili IPPF dokonca
z okrádania o finančné prostriedky, ktoré majú
byť poskytnuté pre rozvoj zdravotníckych
zariadení, nákup jedla a ošatenia a podporu
bývania pre preživšie obete živelnej katastrofy.
Rita Diller, riaditeľka národnej pobočky
organizácie Stop Planned Parenthood: Zatiaľ
čo milióny ľudí zakusujú neuveriteľné utrpenie
a chýbajú im najzákladnejšie veci, IPPF sa snaží
previesť dotácie určené pre rozvoj zdravotníckej
starostlivosti, nákup jedla, odevov a pomoc
v hľadaní prístrešia na svoje lokálne dcérske
organizácie, ktoré okrem iného poskytujú
kondómy už deťom od desiatich rokov.“
IPPF sa ohradzuje voči obvineniam tvrdení, že
ich kliniky poskytujú lacné a kvalitné služby
reprodukčného a sexuálneho zdravia. Prezident
medzinárodnej organizácie MaterCare, ktorá sa
zaoberá rozvojom materskej starostlivosti a snaží
sa o zníženie materskej úmrtnosti, Dr. Robert
Walley, však vyjadril znepokojenie nad postojom
IPPF ku celkovému problému: „Niektorí sa
nazdávajú, že vzhľadom na túto katastrofu sa
zastaví život a tehotenstvá a pôrodná starostlivosť
teda nie je nijak prioritná. To však vyústi do
citeľného zvýšenia materskej úmrtnosti.
Organizácia MaterCare poskytla ako pomoc
Haiti zdravotnícky tím-dobrovoľníkov, medzi
ktorými sú gynekológovia a pôrodníci, pediatri,
chirurgovia, anestéziológovia a zdravotné sestry.
„My ponúkame nádej a život, zatiaľ čo
propotratové organizácie hľadajú hlavne možnosti
zisku cez ich kultúru smrti a beznádeje, čoho
majú Haiťania už skutočne dosť“, konštatoval
Robert Walley.
Škandalózny prípad si IPPF pripísala aj
v Ekvádore, kde už 11-ročné deti učili, ako
majú podávať druhým injekciu s abortívne
pôsobiacim prípravkom Depo-Provera. Celý
program bol zameraný na domorodých mladých
ľudí vo veku 11-19 rokov v oblasti stredného
Ekvádoru a vzišiel z partnerstva medzi Planned
Parenthood Federation of America a ekvádorskou
mimovládnou
organizáciou
CEMOPLAF.
Prípravok Depo-Provera nie je navyše vôbec
bezpečný, odhliadnuc od abortívneho účinku
môže spôsobiť nenávratné rednutie kostí
u dospievajúcich a mladých žien.
lifesitenews.com 19. 1. 2010 a 29. 1. 2010
Vláda chce prinútiť školy
poskytovať informácie
o potratoch a antikoncepcii
Pripravovaný britský zákon vyžaduje od škôl
súkromných i štátnych, aby poskytovali žiakom
informácie
o homosexuálnych
vzťahoch,
antikoncepčných prostriedkoch a potratoch
vrátane informácií o ich dostupnosti. Podľa
súčasných pravidiel nemusia deti na základe
nesúhlasu rodičov navštevovať hodiny sexuálnej
výchovy až do 19 rokov. Nový zákon znižuje túto
hranicu na 15 rokov a požaduje, aby žiaci aspoň
jeden rok predmet navštevovali.
Britské ministerstvo školstva a rodiny vydalo
vyhlásenie, ktorým nariaďuje všetkým školám učiť
kompletný program štúdia v súlade s princípmi
popísanými v zákone vrátane propagácie rovnosti
a podpory rozmanitosti. Náboženské školy síce
môžu vyjadriť postoje svojej viery, no nemali
by ich prehlasovať za jediné . Ako uviedol
minister Ed Balls, náboženské školy budú musieť
poskytovať informácie aj o potrate ako možnom
riešení neplánovanej tehotnosti(!).
Minister poďakoval za podporu zákona aj
Vincentovi Nicholsovi, ktorý je na čele Katolíckej
biskupskej konferencie Anglicka a Walesu a tiež
biskupskou konferenciou zriadenej službe pre
katolícku výchovu (Catholic Education Service
– CES).
Spoločnosť pre ochranu nenarodených detí
(SPUC) sa stavia proti zákonu a obviňuje CES
z kolaborácie so sekulárnou protikresťansky
zameranou
vládnou
politikou.
Ústupky
a prispôsobenia sa vláde budú viesť len
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
10
SVET
k prenasledovaniu tých, ktorí sú za ochranu
života od počatia a rodiny.
Paul Tully, jeden z predstaviteľov SPUC povedal ,
že CES nezastupuje katolícku náuku o sexuálnej
výchove a dopúšťa sa poľutovaniahodnej zrady.
lifesitenews.com, 24. 2. 2010
Prorodinná reklama
priviedla k zmene
názorov na počatý život
Pro-life spot odvysielaný v USA v prestávke
prestížneho finálového zápasu najvyššej
súťaže v americkom futbale, Super Bowl,
priviedol niektorých ľudí ku prehodnoteniu
názorov a vzťahu k životu nenarodených.
Podľa posledných výskumov verejnej mienky
v USA, 4 % zástancov potratov sa priznali,
že po zhliadnutí tejto krátkej reklamy s prolife posolstvom sa zamysleli nad podstatou
nenarodeného ľudského života zmeniac svoj
pohľad naň.
Išlo o tridsaťsekundový spot, v ktorom
matka známeho amerického útočníka Tima
Tebowa hovorí o svojom tehotenstve a vážnom
rozhodovaní, nakoľko lekári jej navrhovali
potrat pre možné komplikácie. Pem Tebow
však porodila zdravé dieťa - Tima. Hlavným
posolstvom reklamy sa stáva slogan: „Váž si
rodinu, váž si život“. Reklamu videlo 92,6 milióna
divákov. 1,7 milióna z nich potvrdilo zmenu
svojho postoja k počatému životu po jej
zhliadnutí. Väčšina divákov pozitívne hodnotila
odvysielanie tejto reklamy počas spomínaného
športového prenosu, 8 % to označilo za zbytočné.
Zadávateľom
reklamy bola
protestantská
evanjelikálna organizácia „Focus on the Family“,
slovo potrat v nej nebolo explicitne spomenuté.
Proti odvysielaniu spotu vystúpili rôzne
propotratové a feministické organizácie, televíziu
CBS žiadali o jej stiahnutie. Finále Super Bowlu
je v USA jedným z najsledovanejších programov,
reklamné spoločnosti sa preto snažia využiť
možnosť
prezentácie
počas
prestávok.
30-sekundová reklama stojí približne 2,8 milióna
amerických dolárov.
lifesitenews.com, christusimperat.org, 28. 2. 2010
Krátke správy
Holandsko – v krajine stúpa počet eutanázii,
informuje DutchNews. V roku 2009 ich
bolo vykonaných 2500, čo je o 200 viac ako
v predchádzajúcom roku 2008. Aj tieto údaje
však vychádzajú iba z oficiálnych štatistík
a predstavujú približne iba 80% celkového
počtu. Ročne je v Holandsku vykonaných asi
400 eutanázii foromou asistovanej samovraždy.
V Holandsku nie je na eutanáziu vyžadovaný
výslovný súhlas pacienta, preto musíme
pripočítať i úmyselne spôsobené úmrtia lekárom,
ktorých počet sa podľa poslednej vládnej správy
z roku 2005 pohybuje okolo 550.
lifesitenews.com, preklad z prolife.cz, 18.1.2010
Portugalsko - V nedeľu 21. februára protestovali
tisícky Portugalcov v Lisabone proti zákonu
o manželstvách homosexuálov. Počet účastníkov
akcie zorganizovanej skupinou „Na ochranu
rodiny“, sa odhaduje na 5000. Demonštranti
vyzývajú prezidenta Anibala Cavaco Silvu,
aby nepodpísal zákon, ktorý už bol schválený
11. februára zákonodarcami.
ontopmag.com, preklad z prolife.cz, 22. 2. 2010
USA - Za prvých 10 dní podujatia 40 dní pre život
zachránených 107 detí!
Podľa
vyjadrení
hlavného
organizátora
celoamerickej akcie 40 dní za život pre LifeSiteNews,
Davida Bereita, vieme o 107 zachránených deťoch
prostredníctvom jednotlivých spôsobov realizácie
tohto podujatia. Akcia 40 dní za život pozostáva
z pochodov za život, nepretržitých modlitieb
pred potratovými klinikami a informovaní žien
o alternatívnych riešeniach v prípade nečakaného
tehotenstva či rôznych priťažujúcich situáciách
počas neho.
„Vždy keď hovoríme o deťoch zachránených
prostredníctvom Božej milosti a modlitieb
účastníkov, musíme dodať: tie, o ktorých vieme.
Nevieme samozrejme presne, koľko žien vplyvom
týchto aktivít zmení svoje rozhodnutie a dá
dieťaťu šancu.“
lifesitenews.com, 1. 3. 2010
USA, Las Vegas - Po veľkej dráme a zmene
matkinho rozhodnutia sa podarilo prerušiť potrat
a o 15 týždňov sa narodilo zdravé dieťa.
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
11
SVET
Niekoľko mesiacov dozadu sa istá Jamie
Stout, vtedy závislá od drog, rozhodla potratiť
svoje 20-týždňové nenarodené dieťa. Podobná
procedúra však trvá 2-3 dni a počas tejto doby
sa podarilo dvojici pro-life krízových poradcov
(Pam Caylor a Maria Cortopasso) usmerniť
ženu a povedať jej o existujúcej možnosti stále
zastaviť potrat dieťaťa a živiť nádej na jeho
normálne narodenie. Prerušovanie potratovej
procedúry nebolo ľahkou záležitosťou, keďže sa
museli odstrániť všetky elementy zavedené žene
do maternice.
O 15 týždňov neskôr Jamie porodila síce
predčasne, ale zdravé dieťa. Lekárka, ktorá jej
poradila prerušiť potrat hovorí o veľkom
zázraku, považujúc ho za dielo Božie. „Je
úžasné sledovať vývoj všetkých tých udalostí,
od niekoľkohodinového boja pri prerušovaní
potratu po narodenie tohto dieťaťa.“ Udalosť
veľmi zmenila aj rodinu, Jamie sa zbavila
drogovej závislosti a vyjadruje veľkú vďaku Bohu
i lekárom: „Vďaka Bohu za jeho láskavosť! Claire
(meno dieťaťa) je nádherná. Sľubujeme, že sa o ňu
budeme starať ako prináleží“.
Asistenti priznali, že od pochybností, kedy sa
dieťa stáva dieťaťom, prešli k jednoznačnému
stanovisku o začiatku života pri počatí.
lifesitenews.com, 1. 3. 2010
Holandsko - Stovky homosexuálnych aktivistov
narušili v holandskom Hertogenboschi svätú
omšu protestom, ktorým chceli vyjadriť odpor
voči rozhodnutiu tamojšieho biskupa podporiť
kňaza v Reusel, ktorý pred časom odmietol
udeliť sväté prijímanie človeku s otvorene
homosexuálnymi postojmi (dotyčný bol zvolený
za „princa homosexuálneho karnevalu“).
Protestujúci sa prejavovali najmä počas homílie
miestneho kňaza Geertjana van Rossema, ktorý
konštatoval: „Homosexuáli sú vítaní v cirkvi,
no ak svoju homosexualitu praktizujú, nemôžu
byť pripustení k eucharistii. Musíme predsa
rešpektovať charakter tejto sviatosti.“
Niektorí politickí predstavitelia, ako napríklad
Kees van der Staaij, člen Reformovanej politickej
strany volajú po zákaze podujatí, ktoré podobným
spôsobom narušujú kresťanské bohoslužby.
lifesitenews.com, 2. 3. 2010
Zo zápisníka europoslankyne
Od 1. januára t. r. začala
v Európskej
únii
platiť
Lisabonská zmluva. Po viac
ako 8 rokoch nie ľahkých
celoeurópskych diskusií a po
viacnásobných odmietnutiach
vstúpil do platnosti dokument,
podľa ktorého sa bude Únia
riadiť určite viac rokov. Prvý prezident EÚ,
kresťanský demokrat Herman Van Rompuy
prisľúbil, že európske spoločenstvo sa nebude
posilňovať na úkor členských štátov. Dúfajme, že
toto svoje presvedčenie ustojí.
Na základe prijatého textu Lisabonskej zmluvy
majú občania EÚ možnosť priamo povedať
svoj názor Európskej komisii. Nástrojom je
občianska iniciatíva vo forme petície jedného
milióna podpisov. V týchto dňoch som sa
pridala k môjmu bavorskému kolegovi Martinovi
Kastlerovi a prostredníctvom historicky prvej
európskej petície chceme žiadať, aby nedeľa bola
dňom pracovného voľna. Témou by malo byť
heslo „V nedeľu mamina a oco patria nám deťom“.
V tomto období pripravuje Európska komisia
pravidlá zbierania podpisov a je potešujúce, že
sa veľmi pravdepodobne budú môcť zbierať aj
prostredníctvom internetu. Veríme, že petícia
bude úspešná.
Len pred pár dňami začala v Európskom
parlamente
pracovať
medziparlamentná
pracovná skupina pre Rodinu, ochranu detstva
a medzigeneračnú solidaritu. Bola som zvolená
za jej predsedníčku. Aj keď je rodinná politika
výsostnou kompetenciou členských štátov,
skupina bude mať v agende politiky EÚ, ktoré
s rodinou priamo alebo nepriamo súvisia. Je to
pre mňa osobne a aj pre celú skupinu záväzok
dohliadať, aby EÚ rešpektovala suverenitu
národných štátov a svojimi politikami nevytvárala
nepriaznivé politické prostredie pre rozvoj
rodiny. Teším sa na spoluprácou so všetkými
organizáciami i jednotlivcami, ktorí sme členmi
Fóra života.
Anna Záborská
Anna Záborská, Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
12
SVET
Ešte stále je mnoho dôvodov na nádej
Podľa sčítania ľudu bolo v roku 1970 v meste New
York 8 miliónov obyvateľov. O 30 rokov neskôr,
čiže v roku 2000 bolo podľa ďalšieho sčítania ľudu
tiež len 8 miliónov obyvateľov. Ako je to možné?
Je to možné, pretože odkedy bol prijatý potratový
zákon, bolo v meste New York v priemere
každý rok zabitých stotisíc nenarodených
detí. Takmer štyri milióny nenarodených detí
bolo nespravodlivo zabitých.
Drahí priatelia vzácnych Božích
To sa rovná tomu, akoby každý
detí a ich matiek, pred 40-tymi
druhý človek v NY bol zabitý.
rokmi, v júni 1970, štát New
Výsledok
rozhodnutia
Roe
York legalizoval počas prvých
verzus Wade z roku 1973 je
šiestich mesiacov tehotenstva
ten, že v Spojených štátoch
nespravodlivé
zabíjanie
bolo
v tomto
nehumánnom
nenarodených detí. Veľa ľudí
holokauste zabitých viac ako
žijúcich v štáte New York ešte
48 miliónov neviniatok. Väčšina
stále nevie tento fakt. 22. januára
ľudí v našej krajine buď nevie
1973 Najvyšší súd Spojených
tento fakt, alebo sú zhrození, keď
štátov v prípade Roe verzus
sa dozvedia toto obrovské číslo.
Wade rozhodol, že matka má
Skutočne, keď cestujem po
ústavné právo nespravodlivo zabiť
svete a informujem ľudí z iných
nenarodené dieťa počas deviatich
krajín
o liberálnom
zákone
mesiacov tehotenstva. A v ten
proti
nenarodenému
životu
istý deň, v prípade Doe verzus
v Spojených štátoch, nemôžu
Mons. Phil Reilly, foto: Peter Zimen
Bolton, Najvyšší súd rozhodol, že
tomu uveriť.
v záujme fyzického, mentálneho a psychického
zdravia tehotnej ženy, je možné ukončiť jej Ale v Amerike je ešte stále mnoho dôvodov na
tehotenstvo. Tak sa potrat na požiadanie ženy nádej. Napríklad, keď sa pred dvadsiatimi rokmi
počas deviatich mesiacov tehotenstva stal začal náš apoštolát, bolo v Spojených štátoch
uzákonenou tragédiou v Spojených štátoch. Aj 2 200 potratových kliník a okolo 700 centier
dnes ešte veľa ľudí žijúcich v Spojených štátoch života. Dnes je 700 potratových kliník a vyše
nevie, o tejto skutočnosti
2 200 centier života. Pred dvadsiatimi rokmi
bolo v diecéze Brooklyn 43 potratových kliník,
V roku 1970 v štáte New York potratový zákon dnes tento počet klesol na 18. Všetky prieskumy
povolil zabiť nenarodené dieťa počas prvých verejnej mienky ukazujú, že Američania hovoria
šiestich mesiacov tehotenstva v hociktorej ordinácii o sebe, že sú za život. Verím, že pokojná
atestovaného lekára, alebo v štátom určených modlitebná prítomnosť božieho ľudu pred
potratových klinikách. Ale v ten istý rok tento potratovými klinikami spolu s ich pastiermi
potratový zákon výlučne obmedzil zabíjanie zohráva nemalú úlohu, že sa tieto miesta zatvárajú
nenarodených detí po šiestom mesiaci. Hoci to v roku a že toľko obrátených sŕdc sa rozhodne pre život.
1973 Najvyšší súd povolil. A tak v štáte New York sú Prosím, pokračujte vo vašej obete a zotrvávajte
zabíjané deti v siedmom, ôsmom a deviatom mesiaci na miestach, kde sa vykonávajú potraty, pretože
len v nemocnici Kings County Hospital, ktorá sa skľúčené tehotné ženy potrebujú vašu lásku,
už dlhé roky špecializuje na vykonávanie potratov modlitbu a pomoc. Obete tohto pokračujúceho
v poslednom trimestri tzv. soľným roztokom.
nemorálneho zemetrasenia potrebujú dnes a aj
Výber z listu Mons. Philia Reillyho zo dňa
2. 2. 2010, ktorý je určený všetkým, ktorí sú
zapojení do modlitbového apoštolátu za záchranu
počatého života na celom svete. Modlitbové vigílie
podľa Mons. Reillyho sa momentálne konajú
v mnohých mestách na štyroch kontinentoch
sveta.
Viac informácií na www.helpersbrooklynny.org.
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
13
SVET
zajtra veľkorysých záchrancov, ktorí pomáhajú
nenarodeným deťom, aby sa mohli narodiť a tak
sa navráti pokoj aj ich zraneným matkám.
Po viacerých operáciách rakoviny kože mi bolo
doporučené stráviť každý deň menej času na
slnku. Aby som bol dobrým pacientom, už
netrávim denne päť až šesť hodín pred potratovou
klinikou, aby som sa modlil a poskytoval
poradenstvo, ale iba dve až tri hodiny. Ale
neznepokojujem sa svojou neprítomnosťou,
pretože môj starší, 82 ročný spolubojovník za
život, Mike Marino, stále trávi šesť až sedem
hodín pred tou istou potratovou klinikou, aby sa
modlil a poskytoval poradenstvo...
V piatok 25. septembra som bol pozvaný do
diecézneho centra v Harrisburgu v Pensylvánii.
V ten večer som po modlitbe hovoril ľuďom
o motivácii a spiritualite nášho apoštolátu.
Zdôraznil som, že byť pro-life znamená túžiť
zachraňovať duše zmenou sŕdc skrze pôst
a milujúcu prítomnosť v modlitbe. Nechodíme
sa modliť pred potratové kliniky, aby sme boli
svedkami krutej pravdy zabíjania nenarodených,
ale aby sme obracali ľudí k pravde, tak ako
Kristus.
V piatok 28. mája tento rok budem sláviť
50. rokov svojho kňazstva. Dúfam, že skoro
ráno budem slúžiť ďakovnú svätú omšu v našom
kláštore so sestričkami Adorátorkami Presvätej
Krvi. 29. mája 1960 som slúžil svoju primičnú
svätú omšu, 29. mája 2010 budem tu v kláštore
slúžiť ďakovnú svätú omšu, na ktorú ste všetci
srdečne pozvaní, ak budete v tom čase v okolí
NY. Príďte, ale prosím nenoste žiadne dary,
okrem daru vašej prítomnosti a modlitieb, ktoré
radostne dáme spolu na oltár ako poďakovanie
Bohu za dar päťdesiatročného kňazstva jeho
Cirkvi.
V piatok 27. novembra som odcestoval do
Európy. V nedeľu ráno som prišiel do Mníchova,
kde som bol pozvaný, aby som slávil desiate
výročie apoštolátu v Nemecku. Slúžil som
ďakovnú svätú omšu a po nej som sa prihovoril
k aktivistom v hnutí za život. Po oslave výročia sa
v sobotu večer väčšina ľudí zúčastnila dva a pol
hodinového sviečkového pochodu cez hlavné
ulice Mníchova, počas ktorého sme sa modlili
ruženec. V nedeľu som mal hodinovú prednášku
o „kultúre života“ a potom som slúžil svätú omšu
v Centre pre duchovnú obnovu.
V pondelok som odcestoval do Prahy, kde som
sa prihovoril ku kľúčovým osobám v hnutí za
život. Na druhý deň ráno som mal dvojhodinové
stretnutie
s úžasným
pro-life
biskupom
Ladislavom Hučkom, ktorý sa chcel oboznámiť
so spiritualitou a metódami nášho apoštolátu.
Hneď po stretnutí s biskupom ma mladý muž
Herfried, ktorý denne dáva poradenstvo pred
potratovou klinikou vo Viedni, odviezol do
Grazu v Rakúsku. O piatej popoludní som
v Centre života odslúžil svätú omšu pre tých,
ktorí v ňom pracujú a tiež pre tých, ktorí
poskytujú poradenstvo na ulici.
Po nej som všetkých povzbudil, aby pokračovali
v tejto úžasnej práci. Potom som odcestoval
do Viedne, kde bola modlitebná vigília. Po svätej
omši som sa prihovoril v Centre života, kde som
stretol veľa úžasných ľudí.
Z Viedne ma Herfried odviezol na stretnutie
do Quo Vadis v centre Bratislavy, kde ma
s pripraveným programom čakala moja dobrá
známa Eva. Po interview do rádia Lumen
a televízie Lux som sa prihovoril ľuďom. Po tomto
stretnutí som odslúžil svätú omšu v kostole, ktorý
je blízko nemocnice, kde sa ešte stále vykonávajú
potraty. Z pôvodných piatich nemocníc sa
v súčasnosti v Bratislave vykonávajú potraty už
iba v dvoch. V ten večer bolo pre vigíliu chladné
počasie, ale nikto z prítomných to nevzdal, ani
mladí, ani starí. Prenocoval som v kapucínskom
kláštore blízko centra. Nasledujúce ráno mi
pred odchodom slovenskí aktivisti v hnutí za
život venovali krásnu knihu s ich podpismi.
Kniha zobrazuje renesančný Kostol svätého
Jakuba zo 14. storočia, s drevorezbami známeho
slovenského majstra Jána Pavla z Levoče.
Odviezli ma na letisko a odtiaľ som odletel
do Londýna.
Výber a preklad Eva Čeřovská
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
14
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA
OBSAH
A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Aj tvoj príbeh sa začal počatím
Príbeh každého z nás sa odvíja od momentu
počatia. V tom okamihu sme zasiahli do dejín
našich rodičov, spoločenstva i sveta, pretože
počatie je moment, od ktorého sa začína
existencia každého človeka. Odvtedy sa meníme
fyzicky i psychicky, mení sa okolo nás prostredie,
udalosť strieda ďalšiu udalosť, ale sme to stále
my, tí istí, ktorí sme boli vtedy na začiatku s tou
istou ľudskou dôstojnosťou ako teraz. V týždni od
22. marca do 28. marca 2010 sa môžeme nosením
bielej stužky zapojiť do kampane 25. marec – Deň
počatého dieťaťa. Pripnutím si jednoduchej bielej
stužky vyjadríme našu úctu k človeku od počatia
a vyšleme toto posolstvo k tým, s ktorými sa
stretneme. Pozývame aj teba. Pripoj sa k nám!
25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je
pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych
organizácií združených vo Fóre života, ktorou
chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte
nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia
sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období
okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne
aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský
život od počatia.
V roku 2010 sa uskutoční 10. ročník kampane.
Prečo práve 25. marec?
25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený
za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“,
ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným
deťom. Takisto kresťania na celom svete oslavujú
v tento deň spomienku na počatie Ježiša Krista,
vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola
v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé
stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo
Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa.
Zapoj sa aj ty
Niekoľko námetov ako je možné sa zapojiť do
kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa:
• pripni si bielu stužku na odev najmä v týždni
od 22. 3. 2010 do 28. 3. 2010
• zapoj sa do rozdávanie bielych stužiek a letákov
v tvojom meste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
povedz aspoň jednému priateľovi, prečo
podporuješ kampaň a nosíš bielu stužku
pozvi priateľov do skupiny Za život
na Facebooku
pošli odkaz na stránku www.25marec.sk
svojim priateľom a známym
napíš svoju odpoveď na otázku, ktorá je na
domovskej stránke kampane www.25marec.sk
informuj o kampani na web stránke tvojej
školy, krúžku a pod.
navrhni učiteľom diskusnú hodinu na tému
Je ľudský život hodný ochrany od počatia?
nedovoľ, aby tvoja kamarátka zaskočená
tehotenstvom zostala sama, bez informácií
a podpory
finančne prispej na pomoc ženám a dievčatám
v núdzi na projekt Zachráňme životy
rozširuj informáciu o poradni pre ženy
a dievčatá Alexis
zapoj sa do duchovných aktivít a modlitieb
za záchranu počatého života vo farnosti
preštuduj si nejakú knihu z Odporučenej
literatúry uvedenej na stránke www.25marec.sk
objednaj si Email Fóra života
objednaj si bezplatný časopis Spravodajca o. z.
Fórum života
napíš blog na podporu úcty k životu od počatia
prihlás sa na konferenciu Vyber si život
Podpora
25. marec – Deň počatého dieťaťa je
verejnoprospešná osvetová kampaň. Nie je
podporovaná žiadnym veľkým sponzorom či
donorom. Náklady na kampaň ako aj ďalšiu
činnosť Fóra života hradíme predovšetkým
z darov drobných darcov.
Váš finančný príspevok na kampaň môžete
poukázať na číslo účtu 0422874576/0900.
Okrem toho nás môžete podporiť aj poukázaním
vašich 2 % z dane.
Ďakujeme.
Viac informácií nájdeš na stránke www.25marec.sk
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
15
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA
SLOVENSKO
A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Modlitebný pochod za
záchranu počatého života
Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa sa uskutoční
Modlitebný pochod za záchranu počatého života,
ktorý organizuje Život ako dar s podporou Fóra
života. Pochod sa uskutoční v stredu 24. 3. 2010
v Bratislave na Kramároch. Svätá omša sa
začne o 18.30 hod. v Kostole Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho na Kramároch a po nej bude
nasledovať Pochod za život k Fakultnej nemocnici
s poliklinikou akademika L.Dérera.
Fórum života
Konferencia Vyber si
život v znamení žien
V dňoch 26. - 27.marca 2010 sa v rámci kampane
25. marec – Deň počatého dieťaťa uskutoční
v Rajeckých Tepliciach XII. ročník medzinárodnej
konferencie „Vyber si život“. Konferencia sa
uskutoční pod záštitou poslankyne Európskeho
parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta
Rajecké Teplice Petra Dobeša. Cieľom konferencie je
Miestami Modlitieb za počaté deti Slovenska sú
slovenské kliniky, kde sa vykonávajú umelé potraty.
dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského
života od počatia po prirodzenú smrť. XII. ročník
konferencie bude zameraný na tému: Žena a jej
slobodná voľba (Dôsledky IV. svetovej konferencie
o žene v Pekingu (1995); Sledujú reprodukčné práva
skutočne záujem ženy?; Je právo na potrat ľudským
právom?). Táto téma je veľmi aktuálna najmä po tom,
čo Európsky parlament prijal 10. 2. 2010 dokument,
v ktorom požaduje pre ženy „právo na potrat“.
Medzi prednášajúcimi na konferencii budú aj
Anna Záborská, ktorá vystúpi s prednáškou
o Európskych snahách o uzákonenie „ženských
práv“; Maroš Kuffa sa vo svojom príspevku bude
venovať ohrozenej dôstojnosti ženy. Zo zahraničia
vystúpia J. H. Matlary z Nórska a M. A. Peerters
z Belgicka.
Prof. Janne Haaland Matlary je profesorkou
v odbore medzinárodnej politiky na Katedre
politických vied Univerzity v Oslo a mimoriadnou
profesorkou na Royal Norwegian Military Staff
College. Zastáva tiež viaceré významné posty vo
verejnom živote, okrem iného je členkou Pápežskej
rady pre rodinu, Pápežskej rady pre spravodlivosť
a pokoj a pracuje tiež v skupine 100 svetových
lídrov na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.
Jej príspevok Ľudské práva ohrozené mocou
a relativizmom,
s ktorým
prichádza
na
konferenciu, nesie rovnaký názov ako kniha, ktorá
jej vyšla vo viacerých jazykoch vrátane slovenčiny.
Marguerite A. Peeters je riaditeľkou Inštitútu
pre medzikultúrny dynamický dialóg v Bruseli.
Zúčastnila sa takmer na všetkých veľkých
konferenciách poriadaných OSN od roku 1994
a urobila detailné rozhovory so stovkami expertov
a zodpovedných osobností, ktorí pracujú v
týchto organizáciach na poli udržateľného
rozvoja, konsenzu, dobrého riadenia, rodových
otázok, reprodukčného zdravia, nového prístupu
k právam, svetovej etike, bezpečnosti ľudstva,
slobodnej voľby, postmodernizmu a ďalších.
M. Peeters prednáša morálnu teológiu na Pápežskej
univerzite Urbaniana a na Medzinárodnom
inštitúte Canon Triest, pravidelne prednáša na
konferenciách a seminároch, ktoré informujú
a zároveň formujú v otázkach cieľov novej etiky,
zvlášť v Afrike. Jej cieľom je podporovať správne
rozlišovanie tohoto zložitého vývoja vo svetle
Evanjelia.
Konferencia Vyber si život sa koná v rámci kampane
„25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorá bude
tento rok vrcholiť v čase od 22. do 28. marca 2010.
Na konferenciu je možné sa prihlásiť telefonicky
na čísle: 041 – 5494950 alebo elektronicky na emailovej adrese: [email protected] Táto e-mailová adresa
je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete
mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť
alebo prostredníctvom registrácie cez web stránku
http://konferencia.forumzivota.sk.
Pozvánky na kurzy
Billingsovej metódy
Centrum pomoci pre rodinu v Trnave v spolupráci
s Centrom pre rodinu v Žiline a pod záštitou Donum vitae
oznamuje všetkým záujemcom, že 17. apríla 2010 bude
prebiehať základný kurz Billingsovej metódy v Centre
pomoci pre rodinu v Trnave. Zároveň bude možnosť
obnoviť si neplatný certifikát Billingsovej metódy.
Prosíme prihlásiť sa do 15. apríla 2010 [email protected]
alebo 0948 020 412
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
16
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Centrum pre rodinu v Žiline v spolupráci s Donum
Vitae, oznamuje všetkým záujemcom, že 29. mája 2010
v Centre pre rodinu v Žiline bude prebiehať základný
kurz Billingsovej metódy. Zároveň bude možnosť
obnoviť si neplatný certifikát Billingsovej metódy.
Prosíme prihlásiť sa do 24. 5. 2010.
PaedDr. Alica Čelková, Centrum pre rodinu v Žiline
[email protected], 0905 415021, fax 041 5683085
Centrum pre rodinu v Žiline v spolupráci s Donum Vitae,
oznamujevšetkýmzáujemcomo kurzyBillingsovejmetódy
a držiteľom neplatného certifikátu – lektor Billingsovej
metódy, aby sa prihlásili na adrese [email protected],
tel. 0905 415 021, fax 041 568 30 85 do 15. apríla 2010.
Dr. Martin Čelko, tajomník Donum Vitae
V. ročník púte
k sv. Gianne
V. ročník púte k sv. Gianne sa uskutoční
24. – 25. apríla 2010 v kostole Božského Srdca
Ježišovho v Rajeckých Tepliciach.
Predbežný program:
Sobota 24. apríla 2010
17,00 hod. Modlitba sv. ruženca
18,00 hod. Sv. omša
Po sv. omši vyloženie Sviatosti
Oltárnej – adorácia v tichosti
20,30 hod. Piesne Taizé
Nedeľa 25. apríla 2010
09,30 hod. Slávnostná sv. omša
15,00 hod. Modlitbové hudobno – literárne
pásmo k sv. Gianne
16,00 hod. Premietanie filmu o živote
sv. Gianny (DVD Láska je voľba)
Detailnejšie informácie o púti budeme priebežne
zverejňovať na http://anoprezivot.sk.
Áno pre život
sv. omšou v Kežmarku a navštívime mestá
a nemocnice v Poprade, 26. 6. Brezno. Banská
Bystrica, 27. 6. Zvolen a Žiar nad Hronom,
28. 6. Handlová a Bojnice, 29. 6. Žilina a Považská
Bystrica, 30. 6. Ilava a Trenčín, 1. 7. Piešťany a Trnava
a 2. 7. Bratislava.
3. 7. o 10:00 odchádzame z Bratislavy spred školy
Matky Alexie (Hviezdoslavovo námestie) na púť
do zahraničia. Pôjdeme cez Maďarsko, Chorvátsko,
Srbsko, Bulharsko, Turecko, Sýriu, Jordánsko, Izrael.
Akcia je určená pre zdatných cyklistov na kvalitných
cestných bicykloch. Je potrebný platný cestovný
pas bez Izraelských pečiatok. Účastníci si musia
vybaviť Sýrske a Jordánske víza na veľvyslanectvách
v Bratislave. Víza do Turecka sa platia na hraniciach.
Ide s nami doprovodné vozidlo, no pre prípad
poruchy, bicykle musia byť vybavené nosičom
a kapsami. Príspevok na stravu je 3,60 eura na deň.
Zo štartu do cieľa je to 155 eur. Cyklisti si musia
zaplatiť spiatočnú cestu z Tel Avivu letecky cca 330
eur, z Haify trajektom cca 150 eur. Z Grécka odvoz 9
miestnym autom. Okrem toho si treba zobrať spacák,
karimatku, stan, medzinárodnú zdravotnú kartu,
lieky na žalúdočné ťažkosti, prilbu, rukavice. Odchod
z Izraela je naplánovaný na 6. 8. 2010. Záväzné
prihlášky s menom, dátumom narodenia a číslom
pasu je potrebné nahlásiť do 10. 5. 2010 na tel. číslo
052 4596 439 alebo na mobil 0911 241 703. Cyklisti,
ktorí si netrúfajú na takú ďalekú púť, nás môžu
doprevádzať len po Slovensku s príspevkom 29 eur.
Kto by chcel túto akciu finančne alebo materiálne
podporiť, môže sa ozvať na uvedené kontakty.
Ján Hudáček, Život ako dar
Cyklistická púť za počaté
deti do Betlehema
Občianske združenie Život ako dar organizuje
13. ročník Modlitieb za počaté deti Slovenska
s cieľom v Izraelskom Betleheme. V meste
narodenia Pána Ježiša a v meste kde sa ozýval
plač nevinných zabitých detí.
Mali by sme najazdiť 3700 km a budeme
potrebovať na to 43 dní. Začíname 25. 6. 2010
Cieľom Modlitieb za počaté deti Slovenska bolo minulý
rok mariánske pútne miesto Medžugorie.
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
17
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Nikdy nepoviete „ľutujem“
Svedectvo z poradne
Do poradne sa nám ozvala 15 ročná študentka,
ktorá čakala dieťa s 18 ročným priateľom, tiež
študentom. Myšlienky vyberám z listu, ktorý
nám napísala.
Jej životný príbeh prebiehal takto. Po potvrdení
tehotenstva bola v šoku, ale jej mama ju od
začiatku utešovala. Dohodli sa, že otcovi to
povedia až po obede so známymi. Keď sa to
dozvedel, bol sklamaný, zúfalý a nahnevaný.
Asi pol hodiny nepovedal ani slovo, len
rozmýšľal a potom povedal, že keď si to takto
zariadila, bude za to musieť niesť zodpovedať
a začať nový život. Bola milo prekvapená, že
otec celkom dobre zareagoval.
Pokiaľ mala iba podozrenie, že je tehotná,
jej priateľ ju uisťoval, že každopádne budú
držať spolu a bábätko si nechajú. Jeho názor
sa veľmi rýchlo zmenil, keď sa o tom zdôveril
svojim rodičom. Po rozhovore s nimi bol ako
vymenený. Tvrdil je, že ju naďalej miluje, ale
keď chce, aby ich vzťah pokračoval, bude sa
musieť rozhodnúť pre umelý potrat. Stále
dokola opakoval, že ešte nechce byť otcom, že
budú mať spolu deti, ale až tak za 10 rokov.
„Bola som v koncoch. Chcela som zomrieť.
Predstava, že stratím svoju veľkú lásku ma
zabíjala...Jeho rodičia boli na mňa ako na
psa. Absolútne bezcitní. Stále hovorili len
o potrate a keď môj otec zistil, že nemôžem rátať
s priateľovou oporou, postavil sa na ich stranu.
Jediná mama bránila moje nenarodené dieťa, len
ona ho už vtedy ľúbila, ale nemohla sa ozvať,
lebo otec sa jej začal vyhrážať rozvodom. Musela
som podpísať papier na vraždu môjho bábätka aj
napriek môjmu vzdoru...
Rodičia sa akurát balili na služobnú cestu,
keď mama našla leták priamo od Boha. Bolo na
ňom: „Si tehotná a nevieš čo máš robiť? My Ti
pomôžeme.“
Mama ho dávno úplnou náhodou vzala z kostola.
Keď odchádzala, povedala som jej, že keď sa vráti,
pravdepodobne ma už nenájde doma. Bolelo to,
ale bola som šťastná, že idem bojovať. Hneď ako
odišla, vzala som leták a zavolala. Vyrozprávala
som svoj príbeh žene, ktorá sa mi ozvala a ešte
v ten deň sme sa stretli. Otvorila mi oči. Bola som
úplne presvedčená, že moje dieťa sa narodí a zajtra
sa žiadny potrat konať nebude. Povedala mi
o možnosti bývania v Žiline so ženami v podobnej
situácii a ja som sa rozhodla tam ísť...“
Viackrát sme sa stretli a spolu rozoberali celú
situáciu. Požičala som jej video „Nemý výkrik,“
ktoré na ňu nesmierne silne zapôsobilo
a uistila som ju, že v prípade potreby môže
počítať s našou pomocou. Raz prišla na
stretnutie aj so svojou mamou.
„Na moje veľké prekvapenie ma otec nevyhodil
z domu, len sme si stanovili určité pravidlá, ktoré
som musela dodržiavať, keď som chcela od nich
pomoc...
Prešli najhoršie tri týždne v mojom živote a zrazu
mi prišla správa, či sa nechcem len tak kamarátsky
stretnúť. Neverila som vlastným očiam. Bolo to
ponižujúce povedať áno po tom, čo mi povedal, ale
moja láska bola väčšia ako hrdosť...Prešiel mesiac
stretávania sa potajomky, až nastal deň, kedy sa to
prevalilo. Rodičia ho vyhodili a odvtedy, už vyše
pol roka, býva so mnou. Spoločne sme čakali na
príchod našej dcérky. Bolo to krásne. Po toľkom
utrpení a bojovania, sa môj sen splnil. Mám vedľa
seba lásku svojho života a tú najkrajšiu dcéru, akú
mi Boh mohol darovať. Pri každom pohľade na
ňu si uvedomujem, že tá bolesť stála za to a teraz
by som urobila to isté. Našu dcérku nadovšetko
milujeme a nevieme si predstaviť život bez nej.
Chcem sa Vám preto neskutočne poďakovať za
všetko, čo ste pre mňa urobili, za nádej, ktorú ste
mi dali a za to, že ste mi otvorili oči. Nebyť viery
v Boha a Vás, neviem čo by so mnou teraz bolo.
Chcem odkázať všetkým ženám, ktoré rozmýšľajú
o potrate: Nerobte to! Nič nie je dôležitejšie ako
život Vášho bábätka. Veľmi by ste to ľutovali,
ale keď uvidíte tie malé očká ako na Vás s láskou
hľadia a ústočká, ako sa na Vás usmievajú, nikdy
nepoviete ĽUTUJEM.“
Asi dva roky po narodení dieťatka uzavreli
sviatostné manželstvo a ona začala študovať
na vysokej škole.
Alexis – poradňa pre ženy a dievčatá
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
18
TÉMA
ŽENA A JEJ SLOBODNÁ VOĽBA
Inšpiráciou na výber témy pre tohtoročnú
konferenciu Vyber si život bolo 15. výročie
IV. svetovej konferencie o žene v Pekingu.
Na prvý pohľad sa táto téma môže zdať
nezaujímavá a nič nehovoriaca o praktickom
živote. Aj preto sme sa rozhodli priblížiť zámer
organizátorov v rozhovore s predsedníčkou Fóra
života Marcelou Dobešovou
a príspevkom o realite, v akej
žijú ženy v Sudáne z pera
Mariána Bartkovjaka.
Fórum života: Konferencia
Vyber si život je tento rok
zameraná na tému žena a jej
slobodná voľba, s odkazom na
Pekinskú konferenciu. Prečo
ste sa rozhodli tento rok pre
túto tému?
Marcela Dobešová: Pekinská
konferencia
(1995)
mala
veľký význam a má stále
veľký vplyv na vývoj ženskej
otázky v súčasnom svete. Pod Marcela Dobešová
názvom Pekinská deklarácia
a Platforma pre akciu sú známe výsledky
4. svetovej konferencie o ženách. Dôležitou
súčasťou výsledkov Pekinskej konferencie boli aj
rozhodnutia vlád predchádzať všetkým formám
násilia voči ženám a dievčatám a eliminovať ich.
Pekinská deklarácia stavia práva žien na ľudských
právach a vyjadruje okrem iného odhodlanie
a pevné rozhodnutie „zamedziť a vylúčiť všetky
podoby násilia páchaného na ženách a zaistiť
medzinárodné práva vrátane humanitárneho práva
za účelom ochrany žien a obzvlášť dievčat“. Pekinská
platforma bola skôr o izolácii, ako keby žena vo
svete existovala sama a na zaručenie ľudských
práv pre seba nepotrebovala nikoho iného.
Našim cieľom je programovať a ponúkať lepšiu
budúcnosť pre ženu v jej prirodzenom kontexte,
so všetkým, čo k žene patrí, aby sme nemuseli pri
každom výročí znovu a znovu ľutovať, že sme pre
ženu urobili málo.
Práva ženy úzko súvisia s jej postavením
v spoločnosti. Našu spoločnosť silne poznačili tri
prúdy – konzervatívny, marxistický a liberálny.
V každom prúde môžeme pridať ešte pohľad
feministický. Bezpochyby feministické hnutie
silno ovplyvnilo a ešte stále
ovplyvňuje
spoločnosti
na celom svete. Hovoriť
o dôstojnosti žien a jej právach,
písať o žene, o jej postavení
v spoločnosti, o jej materstve,
zamestnaní je veľmi aktuálne
a dôležité. Nehovoriť o tom
je nezodpovedné. Niektorí
skeptici hovoria, že už je to
neskoro. V Európe prežívame
demografickú jeseň. Dnešné
ženy majú menej detí ako ich
matky alebo dokonca žiadne.
Feministické oslobodzovacie
hnutie
silne
ovplyvňuje
spoločnosť na celom svete.
Aj súčasné sociálne problémy
žien (násilie, prostitúcia, diskriminácia a. i.)
úzko súvisia s pohľadom na postavenie ženy
v spoločnosti.
Na Slovensku sme doteraz málo využili to, čo
nám ponúka Magisterium, sociálne učenie Cirkvi,
univerzálna sociálna etika. Ženskej otázke sa
venuje málo, hoci Ján Pavol II. sa vo svojej teológii
tela veľa venoval vzťahom medzi mužom a ženou
a dal odpoveď súčasnej generácií na mnoho
otázok týkajúcich sa našej existencie a nášho
poslania. Mňa osobne veľmi oslovila jeho výzva
ženám, v ktorej použil termín nový feminizmus:
„Znovu vyzývam ženy, aby bránili spojenie medzi
ženou a životom a požadovali nový feminizmus,
ktorý by bez pokušenia nasledovať mužské
vzory, svojim úsilím prekonávať každú formu
diskriminácie násilia a vykorisťovania, dokázal
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
19
TÉMA
spoznávať a ohlasovať pravého ducha ženskosti
vo všetkých výrazových formách občianskeho
spolunažívania.“
Toto je aj výzva pre nás, preto konferencia Vyber
si život zameraná na tému Žena a jej slobodná
voľba ponúka priestor a možnosť zmeniť pohľad
interpretácie odkazu Pekinskej konferencie na
ženskú otázku.
Fórum života: Majú výstupy z Pekinskej
konferencie nejaký dosah na reálny život žien na
Slovensku?
Marcela Dobešová: Akčný program z Pekingu má
vplyv na život žien, hlavne na život tých žien,
ktoré majú problémy a ocitnú sa v akejkoľvek
núdzi. My vo Fóre života môžeme pozorovať, že
ženy si čím ďalej tým viac uvedomujú, že potrat
je niečo zlé. Zo strany štátu nemajú dostatok
podpory a ak nemajú oporu v rodine, obracajú sa
na nás a my v našom zariadení máme čím ďalej
tým viac požiadaviek na umiestnenie od žien,
ktoré chcú ochraňovať svoj život i život svojich
nenarodených detí.
Výsledky Pekinskej konferencie sú často veľmi
nesprávne interpretované, napríklad sa na ne
odvolávali aj návrhy Národného programu
sexuálneho a reprodukčného zdravia, v ktorom
boli snahy o masívne rozšírenie hormonálnej
antikoncepcie a umelého oplodnenia bez
adekvátneho informovania o rizikách pre
zdravie, snahu zaviesť celoplošné gynekologické
prehliadky 15 ročných dievčat, zavedenie
nebezpečnej potratovej tabletky, obmedzenie
výhrady vo svedomí zdravotníckych pracovníkov
a zariadení, uplatňovanie eugenických praktík,
rozširovanie prenatálnej diagnostiky s cieľom
vyhľadávania a usmrcovania detí s postihnutím.
Účastníci Pekinskej konferencie sa po zásadných
sporoch zhodli na definícií rodu (gender) podľa
jeho „generally accepted usage“ (všeobecne
prijímaného používania). Táto umelá teória,
založená na myšlienke rovnoprávností pohlaví,
nemá dlhé trvanie, ako všetko čo je nasilu a čo je
umelé. Aby si muži a ženy boli rovní (čo je jadro
feminizmu), musia mať ženy zaručené určité
zvláštne privilégiá. Muži nemajú byť otázkou
pre feminizmus. Filozofia gender sa zaoberá
jedine ženami a bojuje za určité privilégiá pre
ženy s cieľom rovnoprávnosti pohlaví. Táto
feministická filozofia sa rozmáha na univerzitách,
prenikla už aj do nadnárodných spoločenstiev a je
predkladanou alternatívou, ktorá nerešpektuje
skutočnú a prirodzenú dôstojnosť žien, ale nabáda
ženy na boj proti mužom a nie na spoluprácu
vo vzájomnej úcte. Z toho pramení aj stále
slabnúca pozícia manželstva a rodiny. Napokon aj
veľmi skromné zvýšenie pôrodnosti na Slovensku
a v iných krajinách EÚ je dôkazom, že ľudia
naďalej žijú ako muži a ženy s ich prirodzenými
odlišnosťami a potrebnou komplementárnosťou.
Fórum života: Pre koho je vaša konferencia určená?
Marcela Dobešová: Konferencia je určená všetkým
– mladším i starším, ktorí hľadajú východiská
pri riešení problémov v súčasnosti. Boli by sme
veľmi radi, keby na ňu prišli všetci, ktorí chcú
pomôcť riešiť ženskú otázku vo svetle tém,
akými sú rešpekt k základným ľudským právam,
vrátane práva na život, rešpekt k manželstvu
ako k ideálnemu spoločenstvu, v ktorom sú
muž a žena rovnocennými partnermi, ktorí
sa dopĺňajú a rešpekt k rodine, nevyhnutnej
a prirodzenej bunke spoločnosti, bez ktorej nie je
možné správne vidieť ani otázku postavenia žien
v spoločnosti. Na konferenciu sú srdečne pozvaní
tí, čo sa chcú zapojiť do rozvoja takto vnímaného
prístupu k feminizmu, ale aj tí, ktorí sa chcú
trošku viac dozvedieť o tejto problematike.
Okrem prednesených zaujímavých tém od
vzácnych zahraničných a domácich hostí chceme
časť konferencie venovať panelovej diskusií
týkajúcej sa advokácii dôstojnosti žien vo verejnom
živote, a to rôznorodosti poslania ženy, ženy
v politike, poslanie a úloha ženských organizácií s
tým, že iba spoločne, ženy s mužmi, môžeme nájsť
východiská v riešení ženskej otázky.
Fórum života: Kde je možné sa na konferenciu
prihlásiť?
Marcela Dobešová: Na konferenciu je možné
prihlásiť sa telefonicky na čísle: 041 – 5494950,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
[email protected] Táto e-mailová adresa je chránená
pred spamovými robotmi, potrebujete mať
zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. alebo
prostredníctvom registrácie cez web stránku
http://konferencia.forumzivota.sk, na ktorej je
možné získať podrobnejšie informácie o konferencii.
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
20
TÉMA
Právo na bezpečnejší pôrod v Južnom Sudáne
Marián Bartkovjak, FZaSP TU
Spoločnosť v rozvojových krajinách vníma ohrozená v súvislosti s tehotenstvom. Filozofia,
výdobytky civilizácie rôzne. Najcennejšími sú že žena, ktorá nie je plodná, má väčšiu šancu na
z hľadiska ženy i spoločnosti tie opatrenia, ktoré prežitie, je v týchto kultúrach neakceptovateľná,
znižujú materskú úmrtnosť. Tá sa pohybuje pretože práve plodnosť ženy je tu považovaná
vo
vzdialených oblastiach
Afriky
rádovo za prirodzenú súčasť identifikácie s postavením
v 100 násobne vyšších číslach ako je tomu u nás. v spoločnosti.
zdravotnej
starostlivosti
Posun smerom nadol dokáže zabezpečiť moderná Poskytovanie
pôrodnícka starostlivosť. Alarmujúci fakt, že až v rozvojových krajinách je umiestnené v etickom
2 percentá žien v afrických krajinách s vojnovým rámci, kedy zdravotník musí rešpektovať pri
konfliktom zomiera v súvislosti s graviditou, výkone právne, kultúrne, rodinné a náboženské
je napriek všetkým programom na zlepšenie pozadie danej spoločnosti v individuálnom
reprodukčného zdravia smutnou realitou. Ďalšou práve pacienta na informovaný súhlas. Ak
smutnou realitou je, že programy reprodukčného zdravotník prináša svoj pohľad na manažment
ochorení, ktorý odráža
zdravia sú veľmi často
iba jeho osobný pohľad,
orientované na reguláciu
“V tradične patriarchálnej
môže sa jeho konanie
plodnosti žien a propagáciu
stretnúť s nepochopením.
tzv. práva na potrat.
polygamnej kultúre je žena
V hraničnom
prípade
Postavenie žien zostáva
vnímaná ako kus pôdy.“
takéto konanie v krajinách,
v niektorých
regiónoch
kde každý vlastní zbraň,
na
úrovni
stredoveku.
Príkladom je Južný Sudán, kde v tradične ohrozuje nielen svoj život, ale aj úspešnosť
zdravotníckeho
zariadenia
patriarchálnej polygamnej kultúre je žena a kredibilitu
vnímaná ako kus pôdy, ktorý má hodnotu, ak a organizácie, ktorá zariadenie prevádzkuje.
prináša úrodu. Jej cena sa pri sobášnom obchode Očakávanie spoločnosti od zdravotníka sa
vyjadruje počtom kráv. Aj dieťa má meno podľa môže v rôznych krajinách líšiť. Rešpektovanie
kráv, ktoré sa za jeho matku zaplatili. Tým je žena kultúrnych špecifík a individuálnych očakávaní
s dostatočnou senzitivitou je nevyhnutným
degradovaná na úroveň veci.
Preferencia
mužských
potomkov
vedie predpokladom pre dobrú zdravotnú starostlivosť.
k udržiavaniu stavu nevedomosti, kedy je Poznanie tohto kultúrneho pozadia má byť
nevzdelaná žena bezmocnou hračkou v rukách súčasťou prípravy na výkon povolania v danej
svojho klanu ako predstaviteľa miestnej kultúry. krajine.
V krajinách s rovnocenným postavením muža Južný Sudán je autonómnou oblasťou,
a ženy sú dizajnované programy ochrany kde obyvatelia v občianskej vojne za svoje
reprodukčného zdravia, ktoré často vedú hlavne ekonomické a občianske práva zaplatili mnohými
k obmedzeniu plodnosti žien a nevnímajú životmi. Odmietnutie nanucovaného zákona
dostatočne postavenie ženy v tradičnej africkej Šarija je citlivou témou. Pracovníci prichádzajúci
spoločnosti. Aj preto sa tu stretávajú s nedôverou z rozvinutých krajín sú zvyknutí na postavenie
ženy v zmysle samostatnosti a rovnosti s mužom.
komunít i vládnych predstaviteľov.
V Južnom Sudáne je hlavným problémom Tu to neplatí. Rozhodnutie jednotlivca býva
ochrany práv žien jej právo na bezpečný pôrod. podmienené rozhodnutím celej skupiny, ktorá
Vďaka nedostupnej zdravotnej starostlivosti v istom zmysle preberá spoluzodpovednosť.
a riziku infekcie pri domácich pôrodoch je takmer Formálne rešpektovanie spolurozhodovania
každá piata žena v Južnom Sudáne priamo rodiny alebo aj predstaviteľov celej komunity
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
21
TÉMA
ohľadom výkonu môže predísť nepochopeniu.
Pred operačným výkonom je dôležité získať
informovaný súhlas od každého pacienta. Každé
vyšetrenie je sprevádzané takýmto súhlasom.
Pacientovi jednoduchým spôsobom vysvetľujeme,
čo ideme robiť, prečo a aký výsledok očakávame.
Pacienta a osoby, ktorá je za neho zodpovedná sa
treba opýtať na prípadné otázky a zodpovedať
ich. Je dobré zistiť, či pacient porozumel,
pričom je často vhodné použiť prekladateľa do
miestneho jazyka. Výkony v celkovej anestézii
možno vykonávať iba s písomným súhlasom.
Tento obsahuje meno pacienta, vek, bydlisko,
dátum, plánovaný výkon, názov diagnózy a jej
vysvetlenie, prípadné komplikácie. Niekedy
je potrebné pacientovi a jeho rodine nakresliť
obrázok. Takýto informovaný súhlas dáme
podpísať pacientovi ako aj zodpovednej osobe,
rodičovi alebo manželovi.
Ak ide o ženu, za ktorú robí rozhodnutie tradične
manžel, rešpektujeme tento zvyk. V prípade, že
manžel nie je prítomný, žiadame o súhlas jeho
mužských súrodencov. Osoby, ktoré nevedia
písať, potvrdia svoj súhlas odtlačkom palca. Pri
každom podpise treba uviesť meno toho, kto sa
podpísal a jeho vzťah k pacientovi.
Zvlášť citlivými sú otázky spojené s ochoreniami
reprodukčného systému, zvlášť v súvislosti
s pôrodom a všetky výkony, ktoré môžu viesť
k narušeniu plodnosti. Je iluzórne myslieť si, že
v krajine, ktorá nedostatok lekárov kompenzuje
zahraničnými pracovníkmi, bude domácim
personálom akceptovaná ochrana lekárskeho
tajomstva v tak citlivej otázke ako je plodnosť.
Lekár a jeho konanie vo vzťahu k žene je tu
verejná otázka, keďže manžel a klan, ku ktorému
patrí, rozhoduje o všetkom. Hranicou prípadného
patriarchálneho prístupu lekára k rodičke je
rozhodnutie rodiny.
V Sudáne je žena majetkom muža, musel za ňu
zaplatiť pri sobáši kravy a tie sú majetkom rodiny.
Nie vždy mal dostatok kráv, a tak vznikajú ťažko
rozpletiteľné rodinné vzťahy. Pri úmrtí muža
zdedí jeho manželku jeho brat, ktorý je povinný
zabezpečiť svojmu mŕtvemu bratovi potomka.
Ak brat nebol ženatý, mal by si z prostriedkov
rodiny zobrať ďalšiu ženu, ktorej deti by zachovali
potomstvo svojmu bratovi. Keďže sobáše a kravy
tvoria veľmi dôležitú súčasť spoločnosti, rešpekt
k tomuto na prvý pohľad bizarnému systému je
podmienkou, aby zdravotník mohol vykonávať
svoje povolanie.
Žena bez podpory muža a rodiny zomiera od
hladu. Preto vdova a neplodná žena bývajú
najchudobnejším článkom spoločnosti. Je
to sociálny systém, ktorý zabezpečuje svoju
ekonomickú
udržateľnosť
plodením
detí
a obchodom s kravami. Vzdelanie nie je
považované za hodnotu, pokiaľ v systéme
neprináša spoločenský prínos. Tým je v prvom
rade záchrana života ženy matky.
Ilustračné foto: Marián Bartkovjak
Pri primeranom vysvetlení nebýva problém so
získaním informovaného súhlasu. Ak má pacient
narušené vedomie a jeho stav neumožňuje odklad,
možno prikročiť k výkonu v záujme pacienta. Ak
však prítomná rodina jednoznačne odmietne
výkon, po náležitom poučení nemožno operovať.
Vždy je však možné počas vysvetľovania, keď
sa vyskytnú problémy, chystať operačnú sálu.
Príprava môže pomôcť k rozhodnutiu.
Strata plodnosti manželky v dôsledku operačného
výkonu býva často problémom pri akceptácii
výkonu.
V Južnom Sudáne je pomerne efektívne fungujúci
právny systém, kedy v každom menšom
Spravodajca o.z. Fórum života | 1/2010
22
TÉMA
meste pracuje súd. Poskytovanie zdravotnej
starostlivosti je chápané ako pomoc a smrť je
v týchto podmienkach považovaná za súčasť
života. Rešpektovanie vôle pacienta a rodiny je
nevyhnutnosťou pre fungovanie zdravotníckeho
zariadenia. Zabezpečenie podpory miestnej
komunity akceptáciou jej štruktúry je preto
dôležité pre fungovanie nemocnice.
Svetová zdravotnícka organizácia v rámci
dosahovania Miléniového rozvojového cieľa
znížiť materskú mortalitu do roku 2015 o 75 %
vyvinula nástroj na evaluáciu indikátorov
kvality pri zabezpečení minimálnej pôrodníckej
starostlivosti. Medzi základné indikátory akútnej
pôrodníckej starostlivosti patrí dostupnosť
základných
a komplexných
pôrodníckych
zariadení, kedy na 500 000 ľudí predpokladá
5 akútnych pôrodníckych zariadení (z toho
jedno komplexného charakteru). Medzi ďalšie
indikátory patrí proporcionálna geografická
distribúcia
zariadení
na
subnárodnej
úrovni,
miera
centralizácie
pôrodov
v zdravotníckom zariadení, manažment všetkých
žien s vážnymi pôrodníckymi komplikáciami
(15 %) v zdravotníckom zariadení, proporcia
cisárskych rezov (minimum 5 %, maximum 15 %)
Ilustračné foto: Marián Bartkovjak
a materská úmrtnosť v dôsledku pôrodníckych
komplikácii v zdravotníckom zariadení (nižšia
ako 1 %).
Medzi základné signálne funkcie emergentných
pôrodníckych služieb považuje dostupnosť
parenterálnych
antibiotík,
uterotoník,
antikonvulzívnej
liečby
pri
eklampsii
a preeklampsii, manuálnu revíziu maternice pri
retencii placenty, inštrumentálnu revíziu dutiny
uteru a dilatáciu krčka, dostupnosť asistovaného
vaginálneho pôrodu (forceps, vakuum extraktor)
a bazálnu neonatologickú resuscitáciu (maska,
ambuvak). Signálne funkcie komplexných
pôrodníckych
služieb
sú
podmienené
dostupnosťou chirurgickej intervencie (cisársky
rez) a transfúzie krvi.
Dosiahnutie minimálnej úrovne indikátorov
a signálnych funkcií systému pôrodníckej
starostlivosti je ďalším krokom v rozvoji ľudskej
spoločnosti, ktorej rozvoj sa meria dosiahnutím
potenciálu každého jedinca. Kedy sa to stane
realitou aj v Južnom Sudáne?
Bezpečný pôrod dieťaťa je pre ženy v Južnom
Sudáne tým minimom, kedy ešte možno hovoriť
o kvalite života. Je to dôvod, prečo tu má moderná
medicína i jej hodnoty stále viac priaznivcov.
1/2010 | Spravodajca o.z. Fórum života
23
POZVÁNKA
!""$$%&'($') &*'+,
"
-.$ /01&22
!"#$%&'!)*
+,-+. +/0/
% 1*2 3)$4
'2343
/5&%78+)$
*,9:;;.<=
>&+?&1'1'+
%@=A'
B&C'@
8,C$%?4
5678&29:;38&2
<=5>[email protected]:B>8#2C D)'$'4
4EF:G.F;F;.E 4
H(4D>>EFF 7>
2% z dane pre Fórum života
Fóru života môžete tiež poukázať 2 % z vašej dane
Identifikačné údaje Fóra života*:
obchodné meno: Fórum života, právna forma: občianske združenie
IČO: 31815839, sídlo: Heydukova 14, 811 08 Bratislava
Ďakujeme!
* Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane je priložené k tomuto číslu Spravodajcu a môžete ho tiež stiahnuť z našej stránky www.forumzivota.sk.
Šírime úctu k životu. Podporte nás!
Spravodajca o. z. Fórum života sa nezaobíde bez vašich dobrovolných príspevkov.
Svoj príspevok, ktorým umožníte jeho vydávanie, ako aj vykonávanie ďalšej
činnosti Fóra života, môžete poukázať prostredníctvom vloženej poukážky, alebo
iným spôsobom:
Názov účtu: Fórum života
Banka: Slovenská sporiteľňa, Rajecké Teplice | Číslo účtu: 0422874576/ 0900
Do správy pre prijímateľa uveďte prosím vaše meno a adresu.
Ďakujeme!
Alexis, poradňa pre ženy a dievčatá
Poradňa Alexis poskytuje predovšetkým psycho–sociálne poradenské služby.
0911 350 200 (T-Mobile) | 0917 350 200 (Orange)
[email protected] | www.alexisporadna.sk
Zachráňme životy
Projekt konkrétnej pomoci ženám, matkám a ich deťom.
0911 756 026
[email protected] | www.zachranmezivoty.sk
Linka pomoci 0800 12 00 24
Pomoc ženám v núdzi a týraným ženám s deťmi
Bezplatne sa dovoláte 24 hodín denne z pevnej linky kdekoľvek na území SR
Download

pdf, 1 MB - Fórum života