Spravodaj
Podhoranský
Ročník: VI.
• • • NEPREDAJNÉ • • •
3/2014
Podhorany
Obecný úrad
Kontakt
Úradné hodiny
Mechenice 51
951 46 Podhorany
Tel.: +421 37 77 85 096
www.podhorany.sk
E-mail OÚ: [email protected]
Pondelok 7:30
Utorok Streda 7:30
Štvrtok 7:30
Piatok 7:30
Vážení občania,
všetko na svete dokáže človek zastaviť, ale jediné čo človek nedokáže zastaviť je čas a tento nám
plynie všetkým rovnako rýchlo. Teraz sme si želali
krásne prežitie leta, času dovoleniek a prázdnin a už
sme sa posunuli do jesenného obdobia. V tomto období majú bez pochýb najviac práce záhradkári. Deti
znova zasadli do školských lavíc a pre všetkých nás
ostatných pokračuje bežný pracovný rok.
Pomaly ale iste sa blížime k záveru roka, avšak
na obecnom úrade žijeme už v roku budúcom.
V poslednom štvrťroku kalendárneho roka sa spracovávajú všetky kľúčové dokumenty potrebné pre
bezproblémový chod obce – rozpočet obce, všeobecne záväzné nariadenia. Rozsah investičných
akcií je závislý nielen od vlastných zdrojov, ale aj od
objemu dotácií a grantov, ktoré obec získa. V tomto
období sa spracovávajú žiadosti na rok 2015, teda
na akcie ktoré sa reálne budú realizovať v budúcom
roku. Na základe rokovaní so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou bolo dohodnuté, že
v jarnom období prebehne komplexná rekonštrukcia AT stanice, ktorej havarijný stav je potrebné riešiť,
aby nebolo ohrozené zásobovanie pitnou vodou
v časti Mechenice. Momentálne je spracovaná projektová dokumentácia a prebieha stavebné konanie.
V jarnom období prebehne taktiež rekonštrukcia
predajne COOP Jednoty v časti obce Sokolníky.
Verím, že tento prísľub zo strany predstaviteľov
predstavenstva bude naplnený. Na základe výzvy
ministerstva životného prostredia bola spracovaná
projektová dokumentácia a podaná žiadosť komplexnú obnovu ďalšej obecnej budovy – bývalej
MŠ v časti obce Mechenice. Na Program obnovy
dediny bola podaná žiadosť o dotáciu na riešenie
protipovodňových opatrení. Pripravuje sa žiadosť
na environmentálny fond na ďalšiu etapu výstavby
kanalizačných odbočiek. Spracováva sa žiadosť
na Ministerstvo kultúry SR, kde z dotačných zdrojov máme záujem pokračovať v rekonštrukcii MŠ.
U nitrianskeho samosprávneho kraja bola podaná
žiadosť o podporu športového podujatia- novoročného stolnotenisového turnaja a v oblasti kultúryna oslavy 10. výročia založenia ZO JDS a folklórneho
speváckeho súboru Podhoranka. Do konca tohto
roka by mal byť funkčný kamerový systém v obci. Na
každú z uvedených akcií je však potrebné zabezpečiť aj spolufinancovanie zo strany obce. Problémom
sú nielen financie, ale aj dlhodobé rozhodovacie
procesy, ktoré nás posúvajú z realizáciou projektov do druhého polroka kalendárneho roka. Toľko
v krátkosti k zámerom na budúce obdobie.
V závere, aby som neopomenula našich seniorov, chcem pri príležitosti mesiaca úcty k starším zopakovať to, čo som povedala na posedení dôchodcov, ktoré sa konalo na začiatku októbra. Seniorský
vek sa nazýva aj jeseňou života a z druhej strany – jeseň je ročné obdobie, kedy príroda hýri všetkými farbami a považuje za najkrajšie obdobie roka. Chcem
každému z našich seniorov zapriať naďalej veľa zdravia, jasných a slnečných dní v živote.
Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce
2
- 12:00; 12:30 - 15:30
nestránkový deň
- 12:00; 12:30 - 17:00
- 12:00; 12:30 - 15:30
- 12:00; 12:30 - 13:30
Spoločenská rubrika
50
JUDr. Ľudovít Hambálek,
Sokolníky
Vladimír Lyžičiar, Sokolníky
Ján Uhrín, Sokolníky
60
Marta Billiková, Sokolník
Anna Desatová , Sokolníky
Michal Kalász, Mechenice
Pavel Királ, Sokolníky
Anna Kissová, Mechenice
(7/2014 – 9/2014)
Mária Čelináková, Sokolníky,
Fridrich Kišš, Mechenice
Richard Lisy, Sokolníky
86
80
Ján Bódi, Sokolníky
88
Irena Gažiová, Sokolníky
Helena Kiššová, Mechenice
90
Monika Korytárová, Mechenice
Helena Vincúrová, Sokolníky
91
Jozef Rác, Mechenice
Anna Čelináková, Sokolníky
81
Valéria Jankalová, Sokolníky
Jozef Molnár, Sokolníky
Irena Ördögová, Mechenice
Viola Weissová, Sokolníky
82
70
Veronika Vaňová, Mechenice
Jaroslav Bede, Sokolníky
Vojtech Bede , Sokolníky
83
Helena Kiššová, Mechenice
87
Imrich Benďák , Mechenice
Oslávencom želáme veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody
Prišli na svet:
Andrej Mládek, Mechenice
Alex Desat, Sokolníky
Ďeťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, čťastia a zdravia.
Simona Dušánková, Sokolníky
Nikolas Fülöp, Mechenice
Opustili nás :
Monika Benďáková, Mechenice
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
Prečo by sme mali ísť voliť?
Všetky voľby sú výberom. Demokratickým, to zna- Malý návod, ako vyberať:
mená slobodným výberom a vlastným rozhodnutím Pracovitosť a tvorivý potenciál.
dáme hlas tomu, koho poznáme a považujeme z od- Osobnosť a charakterové a morálne vlastnosti.
borného, morálneho a ľudského hľadiska za takého, Schopnosť a ochota počúvať názory a podnety ľudí.
ktorému dôverujeme v práci pre rozvoj obce.
Láska, vzťah a hrdosť na minulosť no i súčasnosť obce.
Predsa toho, komu neveríme, voliť nebudeme aj Angažovanie sa pre veci verejného záujmu.
keď prezentuje veľké sľuby. Väčšina rozhodne o budú- Nápaditosť a novátorstvo v názoroch na rozvoj obce.
com starostovi i poslancoch obecného zastupiteľstva.
Erudovanosť a odbornosť v oblasti ktorú chce ovplyvniť.
Je veľmi nemorálne kritizovať, prečo sú tam tí a nie Citlivý prístup k ľuďom a slušné vystupovanie.
iní. Nikto sa sám od seba starostom či poslancom stať nemôže. MY VŠETCI, ktorí voliť prídeme rozhodneme. Zamyslime sa, dosaďme vhodných a kriériá spĺBudú tam tí, ktorých vyberieme. Každý, kto vie čo ňajúcich kandidátov a vyberajme najkomplexnejších
a ako by sa malo robiť, mohol kandidovať a to je realita. poslancov i starostu!!!
Preto je jednoznačne daná priama úmera = čím väčšia
T. Košťál
účasť, tým objektívnejší výber. Preto by sme mali ísť voliť 15. novembra.
3 Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia OZ 23. 7. 2014.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a schválilo:
Žiadosť p. Evy Trsťanskej o odkúpenie obecného
pozemku – troch častí, celkom 47 m2 v zmysle zákona
č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí v znení nesk. predpisov a to priamym predajom.
Vypovedanie zmluvy s advokátskou kanceláriou JUDr. Pecníka, ktorý ruší v Nitre svoju pobočku
a vzhľadom na nedostupnosť možnosti osobných
konzultácií a právneho poradenstva bolo navrhnuté vypovedanie zmluvy okamžitou výpoveďou.
Súčasne bolo navrhnuté a schválené uzatvorenie
dohody s JUDr. Luprichom od 1. 8. 2014.
Na základe spracovanej diagnostiky krovu a záväzného stanoviska KPU v Nitre k obnove národnej
kultúrnej pamiatky boli predložené obci 3 cenové
ponuky, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Na základe predloženej najnižšej cenovej ponuky
v sume 22 500 € bola prejednaná a schválená zmluva
s SVS Nitra, s. r. o. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu
strechy, ktorá bude realizovaná s asistenciou KPÚ, nie
je možné vopred stanoviť rozsah rekonštrukcie. Operatívne bude zvolávané zasadnutie OZ a prípadné
problémy sa budú riešiť.
Zo zasadnutia OZ 13. 8. 2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a schválilo:
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce
a spýtala sa na plnenie uznesenie č. 15/2/2014, ktorým
bola vytvorená komisia na kontrolu stavu parkovania
miestnych komunikáciách a skladovania materiálu
na verejných priestranstvách. Poslanci informovali
starostku, že nestihli vyriešiť všetkých a uznesenie
bude splnené do najbližšieho zastupiteľstva.
Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení je potrebné určiť najneskôr 90 dní pred konaním volieb do orgánov samosprávy obcí rozsah
výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie. Vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta
4
zabezpečuje OZ schválilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok.
V zmysle zákona o obecnom zriadení je potrebné schváliť počet poslancov na ďalšie volebné
obdobie. Starostka obce informovala, že v zmysle
§ 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v našej obci na základe počtu obyvateľov môžeme
voliť 7 – 9 poslancov. OZ schválilo na najbližšie volebné obdobie 7 poslancov.
V rámci harmonogramu volieb je potrebné schváliť aj počet volebných obvodov. Vzhľadom k tomu,
že v obci sa má zvoliť menej poslancov ako 12, OZ
schválilo 1 volebný obvod.
OZ prerokovalo a schválilo priebeh osláv SNP
ako po minulé roky, tzn. relácia v obecnom rozhlase
a kladenie venca pri pamätnú tabulu pri KD Sokolníky, a to so stretnutím dňa 29. 8. 2014 o 18,00 hod. pri
KD – Sokolníky.
V rámci diskusie bol prerokovaný a schválený
návrh na osadenie tabule pri Hornú studňu: Zákaz
umývanie áut a kúpania psov.
Starostka obce informovala o ukončení práce
p. Antalíka, ktorý pracuje ako správca multifukčného
ihriska, a to k 31. 8. 2014. Poslanci navrhli hľadať možnosti na zabezpečenie správy ihriska.
Pán Zoltán Fülöp:
- na najbližšie zastupiteľstvo žiadal predložiť vyčíslenie nákladov, ktoré vznikli pri oplotení obecného
úradu
- informoval sa či bola elektrická energia vo Vinohradníckom domčeku vypnutá na príkaz starostky. Starostka reagovala, že žiadny podobný príkaz vydaný
nebol. Vzhľadom k tomu, že prepojenie stavby vinohradníckeho domu bolo vykonané osobou nie spôsobilou, je potrebné k bezpečnému prevádzkovaniu
oboch stavieb, osloviť odborníka, ktorý vydá o pripojení aj revíznu správu. Revíznu správu je potrebné
predložiť aj k pripravovanej zmluve o prenájme medzi obcou a spolkom vinohradníkov.
- informoval o vyčistení „Bartošovej studne“ a osadení
informačnej tabule
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Pán. M. Gajdoš:
- v akom stave je MŠ stihne sa s ukončením prác do
konca prázdnin? Starostka informovala o prebiehajúcich prácach a o požiadavkách KPÚ.
Komunálne voľby
Tento rok sa oprávnene nazýva volebným rokom, pretože po voľbe prezidenta republiky a poslancov Európskeho parlamentu dňa 15. novembra opäť pristúpime k volebným urnám, tento
raz aby sme s zvolili zástupcov našej obce. Záujem o možnosť spolupodieľať sa na správe vecí
verejných podstatne vzrástol, a to nielen v našej
obci. Je to veľká výzva, nakoľko v súčasnej dobe
sme v prelomovom roku. Intenzívne sa pripravujú nové strategické dokumenty na úrovniach
verejnej správy k novému programovaciemu obdobiu 2014 – 2020, ktorých dopad na rozvoj obcí
bude citeľný aj pre nás. Je potrebné minimálne zo
strany kandidátov na post starostov a poslancov
sledovať vývoj v našej spoločnosti , aby boli aspoň
čiastočne pripravení na výkon svojich funkcií.
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce
Voľby starostu obce v Podhoranoch 15. 11 2014
Miestna volebná komisia v Podhoranoch podľa
§ 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Radoslav Benc, 36 r., vedúci výroby, Mechenice 226, Podhorany, NOVA, Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokratická
strana, Sloboda a Solidarita
2. Magdaléna Bogyová, Mgr., 44 r., starosta obce,
Sokolníky 110, Podhorany, SMER – sociálna
demokracia
3. Vladimír Breče, Bc., 59 r., štátny zamestnanec,
Sokolníky 220, Podhorany, Slovenská národná strana
4. Róbert Dobiaš, 38 r., SZČO, Mechenice 198,
Podhorany, nezávislý kandidát
5. Zoltán Fülöp, 64 r., dôchodca, Mechenice 129,
Podhorany, MOST – HÍD
6. Gejza Korytár, 54., živnostník, Mechenice 135,
Podhorany, Strana maďarskej komunity –
Magyar Közösség Pártja
5 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby
poslancov Obecného zastupiteľstva
Miestna volebná komisia v Podhoranoch podľa
§ 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Radoslav Benc, 36 r., vedúci výroby, Mechenice
226, Podhorany, NOVA
2. Jozef Bódi, 45 r., robotník, Sokolníky 234, Podhorany, SMER – sociálna demokracia
3. Ľudovít Černík, Mgr., 63 r., učiteľ, Sokolníky 66,
Podhorany, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
4. Zoltán Fülöp, 64 r., Mechenice 129, Podhorany,
MOST – HÍD
5. Anna Grácová, 64 r., dôchodkyňa, Sokolníky 70,
Podhorany, SMER – sociálna demokracia
6. Gejza Korytár, 54 r., živnostník, Mechenice
135, Podhorany, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
7. Pavel Kováč, 63 r., elektrotechnik, Sokolníky 218,
Podhorany, nezávislý kandidát
8. Tibor Košťál, Ing., 67 r., živnostník, Mechenice
32, Podhorany, SMER – sociálna demokracia
9. Marian Kučera, doc., Ing., PhD., 59 r., VŠ pedagóg, Mechenice 201, Podhorany, nezávislý
kandidát
10. Andrea Muranová, 35 r., predavačka, Sokolníky
184, Podhorany, SMER – sociálna demokracia
11. Vladimír Patrovič, 54 r., vodič, Sokolníky 235,
Podhorany, nezávislý kandidát
12. Jozef Tulipán, Ing., PhD., 34 r., technický riaditeľ,
Mechenice 197, Podhorany, nezávislý kandidát
13. Jozef Vaňo, 59 r., robotník, Sokolníky 142, Podhorany, Slovenská národná strana
14. Ervín Weiss, Mgr., PhD., 28 r., vysokoškolský pedagóg, Sokolníky 222, Podhorany SMER – sociálna demokracia Hody v Podhoranoch
Hody u nás v obci sa konajú na konci leta
v časti obce Mechenice, kde kostol – zasvätený
sv. Helene, je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a začiatkom jesene v časti obce Sokolníky,
kedy oslavujeme patróna farského kostola sv. Michala. Tento sviatok je spojený aj s oslavou poďakovania za úrodu. Už v stredoveku sa hody obohacovali o prvky jarmočnej kultúry v podobe rozličných atrakcií, ako sú kolotoče, strelnice, vystúpenia divadelných skupín. Snažíme sa o zachovanie
týchto tradícií a preto na našich hodoch nikdy
nechýbajú atrakcie, či už kolotoče, nafukovacie
šmýkačky, cukrová vata, strelnice a pod. V minulosti k hodom neodmysliteľne patrila ľudová veselica, tancovalo sa zväčša pred krčmami a ľudia
sa dokázali zabávať do samého rána. Tohtoročné
hody sa vyznačovali mimoriadne priaznivým počasím, čo sa iste odzrkadlilo aj na návštevnosti
atrakcií. To, že v našej obci sa konajú hody a nie
sú to pre nás len také obyčajné, cezročné nedele
bolo zjavné aj zo slávnostnej výzdoby kostola,
ktorú nám závideli ľudia zo širokého okolia a tieto
krásne výtvory
dodnes putujú
po okolí a slúžia
na
okrášlenie
nejednej akcie.
Kreativita a tvorivosť sa prejavuje
aj u ďalších občanov, ktorí dotvorili slávnostnú atmosféru hodov
v Mecheniciach,
dekoráciou slameného domu v historických kontúrach. Pri
vstupe do obce víta všetkých domácich a hostí
slávnostne vyzdobený, dnes už historický voz
a v lokalite Pažiť slamená dekorácia koša dozdobená plodmi jesene. Všetkým občanom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili na zatraktívnení
našej obce patrí srdečná vďaka.
Mgr. Magdaléna Bogyová
Hody v Podhoranoch
Hody – slávnosť výročia posviacky kostola
alebo sviatok patróna, ktorému je miestny kostol
zasvätený.
Obec Podhorany má dve časti obce a na území
každej z častí stojí kostol, ktorý má svojho patróna. Preto v našej obci oslavujeme hody dva krát
v roku.
V minulosti hody patrili k jedným z najväčších
sviatkov, kedy si ľudia dopriali hojnosť. Mäso v minulosti nebolo bežným pokrmom, ale na hody ho
mal každý. Hlavne kačacinu a husacinu, pretože
kačice a husi sa chovali snáď v každom dvore. Na
stoloch nechýbali tradičné jedlá ako lokše, kapustníky, „hodovníky“ a častovalo sa aj mladým vínom.
6
7 Vynikajúca prezentácia i reprezentácia našej obce
Je dobré, že aj v čase krízy ekonomiky náš národ nachádza v sebe dosť sily i chuti ku kultúre
i spoločenskému vyžitiu. Dňa 4. októbra 2014 sa
v areáli ranča Nový dvor v Malom Lapáši uskutočnil ďalší ročník furmanských pretekov, ktoré boli
obohatené o množstvo ďalších spoločenských
a športových aktivít.
Ranč Nový dvor je vzorovou ukážkou agroturistiky v našom regióne. Jeho majiteľom je pán
Ján Tóth, ktorý má svoje korene v našej obci. Je synom Anny (Annušky) Tóthovej, rodenej Kmeťkovej. Dedom Jána Tótha bol Gabriel Tóth z Mecheníc, ktorý padol v 1. svetovej vojne. Otcom Jána
Tótha bol Jakub (Jakab) Tóth, vyučený strojný
zámočník – ezermešter. Jakub Tóth namaľoval
krásny obraz poslednej večere, ktorý dlhé roky
bol umiestnený vo farskom kostole v Sokolníkoch. Obraz zmizol z kostola a nikto nevie, kam sa
podel. Matka Jána Tótha, ktorú starší spoluobčania poznali ako Annušku Tóthovú, žila príkladným
vzťahom ku katolíckej viere a životom spravodlivej kresťanky.
Kto chce vidieť, ako sa dá čestne, bez podvodov a okrádania svojich zamestnancov podnikať,
nech zájde na ranč Nový dvor v Malom Lapáši,
lebo jedno slovenské príslovie hovorí: „Radšej raz
vidieť, ako tisíc ráz počuť.“
Našu obec na furmanských pretekoch
8
reprezentoval pán Ján Gallo so svojimi koňmi
Gaštanom a Balvanom. Štartovalo 12 súťažiacich
v troch disciplínach. Celý areál ranča bol vynikajúco ozvučený a z úst suverénneho moderátora
niekoľkokrát zaznelo: „Ján Gallo z Podhorian“.
Pán Ján Gallo aj so svojimi koňmi predviedli
priam ukážkový pokoj pri súťažiach. V kráľovskej
disciplíne „ťažký ťah“ obsadil vynikajúce 3. miesto,
pričom zanechal za sebou aj takého superfurmana, akým je Paľko Kitaš z Golianova, oravský
rodák. Kto sleduje furmanské preteky určite vie,
o koho ide. Hoci žije v Golianove už dlhé roky,
každé preteky absolvuje vo svojom krásnom oravskom kroji. Bol to nádherný pocit vidieť dekorovať
svojho spoluobčana vo veľmi tvrdej konkurencii,
akú predstavovali Ján Francisci z Krupiny a Jaroslav Fízik z Českej republiky, ktorí obsadili prvé,
Vynikajúca prezentácia i reprezentácia našej obce
resp. druhé miesto. Pri absolvovaní čestného kola
pred niekoľkosto divákmi, opäť zaznievalo z úst
moderátora meno Ján Gallo z Podhorian, ktorý
so stoickým pokojom a pekným úsmevom spod
čiernych fúzikov pozdravoval nadšených divákov.
Pretože sa súťažilo v troch disciplínach, vyhodnocovalo sa aj celkové poradie súťažiacich, pričom
ocenení boli prví šiesti súťažiaci. Pán Ján Gallo aj
v tomto hodnotení obsadil veľmi pekné 5. miesto.
Janko blahoželáme a do budúcnosti prajeme
pevné zdravie, aby ste mohli ešte dlho so svojimi
tátošmi reprezentovať našu obec po celom Slovensku.
Ivan Tóth
Z farnosti
Počas prázdnin sa v našej farnosti slávila hodová sv. omša v Mecheniciach ku cti sv. Heleny.
Slávnostným kazateľom bol vdp. Roman Križan,
správca farnosti Jelšovce. Pred hodovou slávnosťou sa miestni farníci z Mecheníc podujali skrášliť okolie kostola, vybudovali aj nový prístupový
chodník ku spomínanému chrámu.
Na sviatok sv. Michala archanjela sa konala
slávnostná bohoslužba vo farskom kostole v Sokolníkoch. Pozvaným kazateľom bol páter Andrzej Drogoš, predstavený komunity salvatoriánov
v Nitre. Na konci omše sa odovzdalo mimoriadne
uznanie pánovi Ladislavovi Košťálovi zo Sokolníkov, ktorý vyše 14 rokov zastáva funkciu miestneho kostolníka. Pri oltári prevzal ručne maľovaný
obraz s námetom Kostola Matky Božej z nitrianskej Kalvárie, ktorého autorom je páter verbista
Pavel Kobliha.
Dňa 12. októbra ná čakajú ešte hody na filiálke
v Bádiciach, kde je chrám zasvätený Panne Márii,
Veľkej Pani Uhrov (Magna Domina Hungarorum). Titul kostola vznikol v roku 1896, kedy pápež
Lev XIII. Nariadil sláviť spomínaný sviatok každoročne na 2. októbrovú nedeľu. Za čias svätého
otca pápeža sv. Pia X. sa sviatok preložil na 8. október s tým, že hlavné oslavy by sa mali ponechať
na 2. októbrovú nedeľu. Bádický kostol s vyššie
uvedeným patrocíniumom patrí medzi tri najstaršie kostoly na Slovensku, pričom v Nitrianskej
diecéze je najstarší (postavený bol v roku 1903).
V uplynulých troch mesiacoch sme mali až 12 krstov, pričom za prvý polrok bolo u nás pokrstené
iba jedno dieťa.
Na záver sa chcem poďakovať každému z veriacich, ktorý sa po celý rok zapájajú do upratovania a zdobenia našich chrámov. Nesmieme zabudnúť na snahu našich kostolníkov, organistov,
akolytu, žien zo Spolku sv. Ruženca, miništrantov
a lektoriek.
ThLic. Štefan Rácz, PhD.
Správca farnosti
9 Podhorančekovia
Po letných prázdninách sa opäť brána Materskej školy otvorila. Vítala nás vynovená šatňa spolu
s novými skrinkami pre naše detičky. Na stenách
viseli nové obrazy a nástenky a pekne upravené
triedy. Nový školský rok 2014/2015 začalo navštevovať 33 detí. V priebehu mesiacov august a september sa konala aj oprava strechy na Materskej škole.
Rekonštrukcia strechy bola veľmi potrebná a preto
sme radi, že sa ju podarilo uskutočniť a dokončiť.
Veríme, že nám bude slúžiť ešte veľmi dlho.
Tak ako každý rok sa konala "Jesenná výstavka"
z jesenných plodov v spolupráci so ZŠ. Deti spolu
so svojimi rodičmi a pani učiteľkami sa do tejto
výstavky zapojili a veľmi krásne postavičky, loďky,
strašidlá sa podarilo vytvoriť. Všetky deti bolo odmenené a pochválené.
Podhorančekovia
Naša škola
V rámci modernizácie škôl sa aj naša MŠ zapojila do národného projektu "Digi škola" Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálnom školstve. Prostredníctvom tohto projektu sme deťom
poskytli vytvorenie funkčného elektronického
vzdelávania a to vybavením didaktickej triedy. Do
ktorej sme obdržali interaktívnu tabuľu, notebook
a farebnú tlačiareň. Je to veľmi dobrá didaktická
aj informačná pomôcka. Deti sa s ňou skamarátili
veľmi dobre a svoje výtvory a ukážky prác možno
vidieť aj na našich nástenkách.
Začiatkom októbra zavítalo medzi detičky bábkové divadlo. Predstavenie o "Cínovom vojačikovi"
deti nadchlo a bolo veľmi príjemným spestrením
celého dňa a začiatkom celého školského roka.
Helena Belicová
Plody jesene
V priestoroch kultúrneho domu v Sokolníkoch
pripravili žiaci základnej školy pod vedením Bc.
Gabriely Pánskej výstavu pod názvom „Plody jesene“.
Všetci žiaci, od najmladších prvákov až po tých
najstarších sa zapojili do prípravy tejto výstavy.
Tekvičky, jablká, mrkva, zemiaky a ďalšie dary prírody boli vkusne naaranžované, takže mohli vyvolať vo všetkých, ktorí si prišli výstavku pozrieť, veľmi
príjemný estetický zážitok.
Pochvalu si zaslúžia rodičia, ktorí vedú deti
k úcte ku všetkému, čo nám matka príroda poskytuje.
Ivan Tóth, učiteľ
10
11 Školský rok 2014/2015 otvorený
Taký nevľúdny deň začiatku školského roka si
mnohí z nás, ktorí v školstve pracujeme už nejaký
ten rôčik, ani nepamätajú. Lialo ako z krhly a teplota zďaleka nebola taká, na akú sme boli zvyknutí
na začiatku septembra.
Aj keď počasie „nevyšlo“, žiaci našej základnej
školy disciplínovane nastúpili k plneniu si školských povinností. Na mnohých z nich bolo cítiť i vidieť, že sa na školu tešia, no našli sa aj takí, ktorí by
chceli mať prázdniny počas celého roka. Otvorenie
nového školského roka sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu. Prítomným rodičom a žiakom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Rudolf Vozár
a starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová, ktorí
povzbudili žiakov k usilovnosti pri získavaní nových vedomostí. Pani starostka zdôraznila význam
základného vzdelania, po absolvovaní ktorého potom môžu žiaci budovať svoje profesné zameranie
na stredných a vysokých školách.
V súvislosti so sústavným klesaním počtu žiakov
v našej škole sa natíska otázka, prečo k tomuto
stavu dochádza. Hlavnou príčinou tohto javu je
neustále sa znižujúca demografická krivka, čiže
rodí sa z roka na rok menej detí. Teraz je v škole
taká situácia, že napr. v piatom ročníku nemáme
ani jedného žiaka z Bádic. V prvom ročníku je z Bádic jeden žiak!!! Mnohí z nás si pamätajú, že v našej
obci sa žiaci vzdelávali až v troch budovách. Vďaka
úsiliu predstaviteľov obce sa zrekonštruovala budova základnej školy tak, že žiaci sú sústredení na
jednom mieste v slušných priestoroch. Potrebám
školy slúži perfektné multifunkčné ihrisko, počítačová učebňa, interaktívne tabule, kvalitný pedagogický zbor. Napriek týmto skutočnostiam si mnohí
rodičia zapisujú svoje deti do mestských škôl.
Tento fakt môže spôsobiť, že onedlho škola v Podhoranoch pre nízky počet žiakov skončí. Koho
potom budú viniť občania??? Jedno slovenské príslovie hovorí: „Čo vo svete po palácoch hľadáš, to
doma často na smetisku nájdeš.“
Absolventi našej základnej školy sú lekármi,
inžiniermi, právnikmi, počítačovými expertmi,
automechanikmi, zdravotnými sestrami, manažérmi, učiteľmi. Skrátka v ničom nezaostávajú za
absolventmi mestských škôl. Táto skutočnosť je
najlepším dôkazom toho, že učitelia našej školy
pripravujú žiakov veľmi zodpovedne a kvalitne.
Ivan Tóth, učiteľ
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2013/2014
Prázdniny
Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Začiatok
vyučovania
po prázdninách
Jesnné
29. október 2014
(streda)
30. október –
31. október 2014
3. november 2014
(pondelok)
Vianočné
19. december 2014
(piatok)
22. december 2014 –
7. január 2015
8. január 2015
(štvrtok)
Polročné
31. 1. 2015
(piatok)
2. február 2015
(pondelok)
3. február 2015
(utorok)
Jarné Nitriansky kraj,
27. február 2015
(piatok)
2. marec –
6. marec 2015
9. marec 2015
(pondelok)
Veľkonočné
1. apríl 2015
(streda)
2. apríl –
7. apríl 2015
8. apríl 2015
(streda)
Letné
30. jún 2015
(utorok)
1. júl –
31. august 2015
2. september
2015 (utorok)
Bratislavský kraj,
Trnavský kraj
12
Zvolebnieva sa
S pravidelnosťou v období štyroch rokov prichádzajú voľby. Či ide o voľby prezidentské, parlamentné, komunálne, vždy je najrušnejší rok volebný. Je rokom odpočtu, čo bolo za obdobie toho,
ktorého vo vedení, urobené. Hlavne je to obdobím,
kedy sa veľmi kriticky pozeráme a hodnotíme, čo
malo byť, mohlo byť. A nesnažíme sa ani poznať
dôvody, prečo bolo, nebolo. Noví uchádzači sa
prezentujú – prednášajú svoje vízie, čo a ako budú
v budúcnosti robiť. Nech je to na akejkoľvek úrovni,
či štátnej, krajskej, mestskej, obecnej alebo na základnom stupni – rodinnej, vychádzame vždy z jedného. Z rozpočtu. Je to ako v domácnosti, potrebujeme opraviť - zrekonštruovať dom, či kúpiť novú
pračku, chladničku. Skôr, ako sa do niečoho pustíme, pozrieme do svojej peňaženky, či účtu a hneď
vieme, koľko si z toho čo máme, môžeme urobiť –
kúpiť. Potom nastane obdobie, keď začneme hľadať možnosti, ako financie získať. Jednou z možností je úver – je to možné, len vždy musíme vychádzať z toho, či zvládneme jeho splácanie. Tiež si
môžeme podať rôzne žreby a čakať, možno príde
výhra a problém je vyriešený. V rámci obce, je to
presne tak, ako v rodine. Vieme, že by bolo treba
nové cesty, chodníky, ihriská, opraviť verejné budovy, telocvičňu, oddychové zóny. je toho veľa čo
vieme všetci, že treba. Na všetko sú však potrebné
financie. Môže ísť obec cez úvery. Tie treba splácať
a v zmysle zákona dodržať percento úverového
zaťaženia obce. Aj túto možnosť sme v rámci obce
využili, keď bolo treba okamžite riešiť „zdravotný
stav“ budovy našej základnej školy. Zobrať si na
rekonštrukciu školy úver, bola v tej chvíli jediná
možnosť, ako našu školu zachrániť. Podať žreby –
to sú pre nás žiadosti – podané projekty z eurofondov, ministerstiev, VÚC, podľa aktuálnych výziev.
To znamená vypracovať siahodlhé dokumentácie a potom čakať, či sa na nás ujde a koľko nám
z tých pýtaných, ktoré by sme potrebovali ako soľ,
priznajú./ Tak sa stane, že žiadaná suma v projekte
je napr. 100 000 € a dostaneme 20 000 €, keď hneď
pridáme ešte naše spolufinancovanie 20 000, stále
nám do toho, aby sme sa pustili do prác, chýba
60 000 a čo teraz? Prostriedky sú účelovo viazané,
môžu sa použiť iba na konkrétny projekt./ A najdôležitejšie, aby vôbec mohol projekt vzniknúť je, mať
vysporiadaný majetok, pretože iba na taký sa dá
žiadosť podať. Čo u nás v obci nebolo vôbec jednoduché, pretože delimitačné protokoly majetku
presunutého z ONV do správy obce, ležali roky
v šuflíku, bez zápisu tohto majetku na list vlastníctva obce. Tak sa stalo, že nemáme ihriská, že za
niektoré pozemky si ľudia žiadajú zaplatiť ešte raz,
hoci im boli kedysi vyplatené, len nebol urobený
ten najdôležitejší posledný krok, zápis do majetku
obce. Všetky úkony potrebné k vysporiadaniu majetku spotrebujú veľa času, času, ktorý nám ujde,
lebo termíny na vyhlásené granty sú krátke na to,
aby sme stihli vysporiadať majetok a spracovať
žiadosť. Keď už sa predsa len podarí spracovať
úspešný projekt, stretne sa s nepochopením, neakceptovaním daných podmienok, ktoré sú prísne
stanovené európskymi predpismi a ešte prísnejšie
kontrolované orgánmi, ktoré prostriedky prideľujú
a celý projekt je zmarený. Aj takéto situácie prináša
život. Hovoriť o tom, ako sa aj napriek všetkým
zákazom malo v projekte pokračovať, je absurdné
a človek, len trochu znalý veci, také ani nevypovie.
Na všetky výzvy, v ktorých sme spĺňali podmienky,
vždy boli podané žiadosti. Boli úspešné aj menej
neúspešné. Nekonečný príbeh je naša kanalizácia.
Žiaľ, hoci by sme si ako želali, na inú už financie nedostaneme, zostáva nám len pokračovať
v rozpracovanom diele s novou technológiou. Sú
drobné veci, ktoré sa dajú urobiť aj s pomocou občanov, svojpomocne. Pri všetkom však je potrebná dávka rešpektu ku kolektívnemu rozhodnutiu
obecného zastupiteľstva a samozrejme dodržania predpisov a zákonov, ktoré platia na všetkých
úrovniach. Len vtedy sa budeme z vydareného
diela tešiť všetci a budeme naň patrične hrdí.
Ako sa bude v našej obci žiť, či budeme žiť
13 Zvolebnieva sa
družne, alebo každý doma šomrajúc zatvorený, je
len a len na nás. Nikto, ani starosta, ani poslanec
nemôže nikomu prikázať, že má prísť na kultúrne
podujatie, že má prísť zahrať si volejbal či futbal.
Futbal – prečo nie je v našej obci futbal? Nie preto,
že by obec neurobila všetko preto, aby ihrisko fungovalo. To aby futbal bol, musí byť skupina mladých ľudí, ktorí chcú ten futbal hrať. A toto je to, čo
u nás nebolo. Nemal kto hrať. Predsa ak ide o kolektívnu hru, kde má byť jedenásť hráčov, a toľko
je registrovaných, na zápas príde osem – deväť. Je
to nezodpovedné a neseriózne od tých druhých.
Nechodiť na zápasy, platiť pokuty, to nie je futbalový klub. Buď niečo chceme a ideme si za tým,
alebo nie. Klub bude fungovať, ak to bude vôľa
jeho členov - občanov. Vedenie obce môže akcie
klubu v rámci možností podporiť, pomôcť vytvoriť
Žijú medzi nami
podmienky k tomu, aby spolok mohol existovať.
Všetko ostatné je na nás samých. Darmo budeme
doma rozprávať, nič sa u nás nerobí, keď na žiadnu
akciu, ktorá je organizovaná či už spolkom alebo
obcou neprídeme, nepodporíme ju ani len svojou
účasťou, čo je to najmenej, čo môžeme urobiť.
Nuž, zvolebnieva sa. Je na nás, aby sme si do vedenia obce vybrali ľudí, ktorým naozaj záleží na
tom, aby obec rástla, aby tí, ktorých si vyberieme
nás všade reprezentovali na patričnej úrovni, aby
to boli ľudia, znalí problematiky chodu obce. Aby
to boli ľudia, ktorí sa dokážu orientovať v spleti zákonov, predpisov, ktoré boli na samosprávu presunuté a treba ich všetky ovládať, nimi sa riadiť.
aa
Žijú medzi nami
V minulom čísle Spravodaja som písal o dvoch
výnimočných ľuďoch – ženách z našej obce a teraz k nim pribudli ďalší dvaja – muži, ktorí tak isto
sú v niečom inom výnimoční. Ako prvého predstavujem heligonkára Karola Kováča. S hudbou
začal už na základnej škole a to s husľami. Navštevoval individuálne hudobnú školu u už nebohého
učiteľa pána Máhrika, ktorý v tom čase vyučoval
na tunajšej ZDŠ-ke.
Neskoršie prešiel na gitaru, lebo ako on povedal, husle neboli "moderné". Pred vojenčinou hrával v miestnej hudobnej skupine a v tomto pokračoval aj dva roky vo vojenskej rovnošate. Po ukončení základnej vojenskej služby hrával v novo
vytvorenej skupine pod vedením Jozefa Košťála.
Iste si ich my starší pamätáme. V 90. rokoch začal
podnikať v stolárstve a samozrejme, hudba išla
14
bokom. Neskoršie kúpil svoju prvú heligónku
a začal cvičiť znova. Prvé také malé verejné vystúpenie mal pri otvorení Taverna – Slovák. Po
ukončení podnikania ako čerstvý dôchodca začal
sa venovať hudbe vážnejšie. Kúpil si kvalitnejšiu
heligónku a začal s cvičením znova. Postupom
času sa prepracoval medzi heligonkárov a zúčastňuje sa na rozličných vystúpeniach aj domácich
a aj v Čechách. Nedávno reprezentoval našu obec
na prvom stretnutí heligonkárov vo Výčapoch-Opatovciach. Teraz sa pripravuje na ďalšie vystúpenie, ktoré bude v Čechách. Ako sám povedal, pri predstavovaní nezabudne spomenúť, že
pochádza z malej obce Podhorany pri Nitre, kde
okolo Zobora a pod Žibricou bývajú vinohradníci,
ktorí vedia dopestovať výborné víno, že máme tu
postavenú rozhľadňu, vahadlovú studňu, Dom
vinohradníkov, kde sú sústredené kroje, náradia
a predmety našich starých rodičov. Tam sa stretávame pri rozličných príležitostiach a on, ako náš
dvorný muzikant, chodí nám tam vyhrávať. Jeho
prostredníctvom sa aj v iných krajoch dozvedia
o našej obci a niektorí nás potom pre tieto zaujímavosti aj navštívia. Čo si viac môžeme ešte želať?
Je to tá najlepšia reklama pre našu obec.
Ako druhého v poradí predstavujem Jozefa
Košťála, ktorý patrí tiež do veľkej rodiny hudobníkov v našej obci. Už ako 6 ročný dostal jednoradovú gombičkovú harmoniku. Neskoršie dvoj
aj trojradovú. Naučil ho hrať brat Dionýz i keď on
bol hendikepovaný, chýbala mu ľavá ruka. Ako
spomína v tej dobe sa žilo ťažko a peňazí nebolo
navyše. Pomohlo mu šťastie v dvoch zakúpených
výherných losoch na tunajšej pošte, kde na jednom vyhral 2 500 Kčs. V tej dobe to bol veľký peniaz. I keď rodina žila v skromných až v biednych
podmienkach, peniaze by sa zišli aj inde. Mama
s bratom vidiac veľký talent malého Jožka rozhodli sa, že mu k narodeninám kúpia toľko vysnívanú klávesovú harmoniku – akordeón. Bolo to
radosti, keď bola nová harmonika doma. Nechcel
ju ani z ruky vypustiť. Denne cvičil niekoľko hodín, ale to až po škole a keď porobil práce v maštali okolo zvierat a v domácnosti. V 11 rokoch
navštevoval hudobnú výchovu u pána Jána Esseho v Bádiciach po dobu 4 rokov. Ako žiak bývalej ZDŠ-ky, hrával v školskej hudobnej skupine,
ktorú založil už v úvode spomínaný učiteľ pán
Máhrik. Neskoršie hrával v dedinskej kapele ako
14 ročný. Dokonca dostal aj 3-ku z chovania. Lebo
ako maloletý v tej dobe nebol ospravedlnený,
keď hrala skupina až do neskorých nočných hodín a niekedy až do rána. Medzi tým navštevoval
hudobnú školu v Nitre 3 roky u profesora Géra.
Po 6 mesačnej základnej vojenskej službe, ktorá
rýchlo ubehla, založil si vlastnú kapelu pod Osvetou Podhorany. Neskoršie celá skupina hrala pod
Osvetu v Párovských Hájoch. Koncom 70. rokov
definitívne prešli pod Plastiku Nitra pod názvom
PLASTIC, kde skupina pôsobila až do roku 1994,
kedy sa rozpadla. Na hudbu celkom nezanevrel,
ale pokračoval individuálne na rozličných oslavách, svadbách a promóciách. Posledný come­
‑back a návrat na hudobnú scénu mal s miestnou
novo utvorenou skupinou CLIO, kde hral a odovzdával bohaté hudobné skúsenosti mladým.
Ovláda niekoľko hudobných klávesových a dychových nástrojov.
Druhou kapitolou v spojitosti s hudbou je,
že začal hrávať v kostole na organe. Zastupuje
15 Žijú medzi nami
miestneho a dlho pôsobiaceho organistu pána
Františka Bencza, ktorý vážne ochorel. Prvý raz
to vyskúšal, keď sa opravoval organ v sokolníckom kostole. Ako starému hudobníkovi nerobilo
mu to veľký problém. Postupne sa naučil liturgiu.
Zaúčal ho organista Barus. S maďarskou liturgiou
mu pomáhali miestny pán farár ThLic. Štefan
Rácz PhD. a akolita, kostolník, Jozef Fülöp. Pre dlhšiu maródku pána Bencza hrá vo všetkých troch
dedinách v našej farnosti. Na tú krátku dobu sa
zhostil vo svojom novom pôsobisku výborne,
Vinohradníci sú už oficiálne zaregistrovaní
vďaka aj tomu, že sa od malička venoval hudbe
v poslednej dobe hráva už len slovenské omše,
nakoľko sa pán Bencz sa zotavil a podľa potreby
sa navzájom zastupujú.
Zoltán Fülöp
Predseda spolku vinohradníkov a priateľov
dobrého vína Podhorany - Mechcenice
Vinohradníci sú už oficiálne zaregistrovaní
Po dlhých úspešných rokoch a plodnej činnosti Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého
vína i keď bez registrácie a bez právnej subjektivity, dokázali sme fungovať v našej obci lepšie, ako niektoré iné organizácie. Svedčí o tom
množstvo kultúrno­‑spoločenských aktivít ako aj
vybudovanie a obnovenie niektorých atrakcií ako
rozhľadňa, vahadlová studňa až po rekonštrukciu
Domu vinohradníkov, kde sa nadviazalo, na našu
tradičnú ľudovú kultúru a pamätihodnosti našej
obce, ktorá bola a je v tomto bohatá. Už dlhšiu
dobu naši členovia pri každej príležitosti mi pripomínali, aby sme sa dali zaregistrovať. Samozrejme,
to nám prinesie práva, ale aj povinnosti.
Na začiatok sa musel vytvoriť prípravný výbor,
vypracovať stanovy spolku, podať žiadosť o registráciu na ministerstvo, štatistický úrad, daňový
úrad a na koniec zvolať ustanovujúcu schôdzu.
Pre lepšiu prezentáciu a zviditeľnenie našej organizácie sme vytvorili stránku Vinohradníkov, kde
sa dá dozvedieť množstvo zaujímavostí o našej
činnosti, je tam aj veľa fotodokumentácie a odborné rady pre vinohradníkov. Toto všetko nás
16
stálo množstvo času, energie a samozrejme aj financie. Po tomto všetkom som rozniesol osobne
minimálne 60 pozvánok. Pokladal som to za dôležité, aby oslovení cítili dôležitosť a vážnosť tejto
schôdze, že si ho vážime a rátame s ním s ďalšou
spoluprácou. Dňa 29. augusta o 18.00 hod. sa väčšina pozvaných zišla vo Veľkej spoločenskej miestnosti v Mecheniciach. Kvôli objektívnosti som požiadal pána Ivana Tótha o vedenie tejto schôdze
a ten výborne zvládol svoju úlohu. Po oboznámení prítomných s programom bola zvolená
mandátová a volebná komisia, ktoré dohliadali
na objektivitu a priebeh schôdze. Po schválení
Stanov spolku, rozpočtu, členského príspevku, za
členov výkonného výboru boli navrhnutí:
Zoltán Fülöp – predseda
Andej Fülöp – podpredseda
Eduard Sabo – ekonóm
Michal Dobiaš – člen výboru
Jozef Tulipán st. – člen výboru
Do revíznej komisie bolo zvolení:
Gabriela Lysiová – predseda
Terézia Fülöpová st. – člen
Richard Lisy – člen
Všetci navrhnutí boli väčšinou hlasov zvolení,
čo je dobrý signál do budúcnosti a samozrejme
to výbor zaväzuje, aby pokračoval v novom zložení v nastúpenej ceste a tradícii vinohradníctva v našej obci. V diskusii Ladislav Tulipán nás
oboznámil s možnou elektrifikáciu vinohradov.
Taktiež bolo spomenuté, aby sa zlepšila spolupráca nášho spolku s Obecným zastupiteľstvom
a PD Podhorany, pri udržiavaní cestnej komunikácie do vinohradov a zamedziť divokým
skládkam odpadu. Dôležité bolo, že v diskusii
bola navrhnutá oprava prístrešku v areáli sv. Urbana vo vinohradoch. Nahradiť by sa mala stará
konštrukcia novou a prípadne aj rozšíriť. Aby sme
budúcoročné oslavy sv. Urbana oslávili pod novým prístreškom. Na záver sa schválilo uznesenie
väčšinou hlasov, ktoré prečítal Róbert Dobiáš. Za
overovateľa bol navrhnutý Ing. Jozef Tulipán PhD,
ktorý zápisnicu podpísal. Celkom na záver, aká
by to bola schôdza vinohradníkov, kde by nebol
chutný guláš a k tomu dobré víno, ktoré pripravil
staro­‑nový predseda spolku a zároveň poďakoval
prítomným za účasť a pánovi Ivanovi Tóthovi za
vedenie schôdze a poprial novému výboru veľa
úspechov ich činnosti.
Zoltán Fülöp
Predseda Spolku vinohradníkov a priateľov
dobrého vína Podhorany – Mechcenice
Zo života v ZO JDS
Letné mesiace sú známe dovolenkami. „Dovolenkovali“ sme aj v našom klube, teda akcií počas
leta bolo málo a my sme sa venovali záhradkám
a vnúčatám. Jeden výlet sme si predsa len urobili. 21. augusta sme si boli pozrieť metropolu
východu – Košice. Cestou späť sme navštívili aj
hrobku Andrássyovcov pod Krásnou Hôrkou.
Veľké ďakujem od nás patrí poľovníckemu združenie Bučina, ktoré nám poskytlo na tento zájazd
autobus.
V septembri, 22. bola v našom klube opäť
pojazdná očná optika, samozrejme pre všetkých
občanov. Očné optičky, vybavené moderným prístrojom záujemcom zdarma zmerali zrak a podľa
požiadavky aj okuliare vyhotovili. Cena za zhotovenie okuliarov bola prispôsobená nám seniorom.
Záujem zo strany občanov bol celkom slušný,
teda mali čo robiť, aby stihli vybaviť všetkých za
dve hodiny, ktoré nám venovali. Podhoranka sa
v klube stretávala pravidelne každý pondelok
a usilovne si pripravovala programy na jesenné
vystúpenia ktoré nás čakajú, ale i doma. Naše posedenie k Mesiacu úcty k starším sme mali hneď
na začiatku októbra – 2. Každoročne robíme túto
milú slávnosť spolu s obcou.
Najskôr sme mali vo farskom kostole o 15.oo
hodine spoločnú sv. omšu za všetkých dôchodcov Podhorian. Pozvaných ako hostí sme mali aj
seniorský súbor Elefant z Dolných Lefantoviec,
ktorý sa zapojil aj do slávenia sv. omše a zaspievali nám na nej dve veľmi pekné piesne. Už
tradične spievala aj Podhoranka. Potom sme sa
všetci presunuli do kultúrneho domu, kde nás
už čakala krásne vyzdobená sála s prestretými
stolami. Po slávnostnom zahájení sa prítomným
seniorom, prihovorila pani starostka. So svojim
17 Zo života v ZO JDS
Príbeh
Milujem tento klasický príbeh. A ako rád by
som sa podľa neho v živote správal!
Nemyslím tým nosenie krásnych žien v náručí, hoci to tiež nie je od veci, ale nosenie iných
ťažkých bremien. Čo všetko si nesieme so sebou,
hoci sme to už dávno mohli a mali odložiť! Staré
krivdy, staré neúspechy, či staré zloby. Na minulosti však nič nezmeníme. Preto kedykoľvek sa
vám niečo nepríjemné vynorí, spomeňte si na
dvoch mníchov a odložte to. Pôjde sa vám ďalej
oveľa ľahšie.
Receptár
Rezy z kyslého mlieka
Lacné cesto na zákusky, bábovky a koláče.
pekným programom vystúpili žiaci našej základnej školy.
Súbor Elefant, ktorý patrí medzi seniorskými
súbormi medzi najmladších si pre nás pripravil
a krásne vyspieval celý rad piesní. Po nich prišli na
rad Čakajovčania. To sú už starí mazáci a predstavili sa veselým pásmom o vínečku. Ako posledná
vystúpila so svojimi pesničkami aj Podhoranka.
Potom bolo podané bolo malé občerstvenie. Nezabudli sme ani na našich klubových jubilantov,
ktorých sme mali tento raz päť a na záver odovzdala starostka obce prítomným súborom ďakovné listy. Všetci seniori nad 65 rokov dostali od
obce malý darček. Účasť bola veľmi dobrá a celé
podujatie vydarené.
Anna Grácová
Príbeh
Dvaja mnísi prišli k rieke, kde stála bezradná
mladá žena, ktorá sa nevedela dostať na druhú
stranu. Mladší z nich sklopil zrak a tváril sa, že ju
nevidí. Starší mních zobral ženu do náručia a preniesol ju cez rieku. Potom dlho pokračovali bez
slov, až sa mladší ozval:
18
3 poháre /2dl/ polohrubej múky
2 poháre práškového cukru
2 lyžičky sódy bikarbóny
3 poháre kyslého mlieka alebo zakysanky
3/4 pohára oleja
tuk a múka na prípravu plechu
Do misy preosejeme múku, cukor, pridáme
sódu, premiešame a pridáme kyslé mlieko a olej.
Všetko spolu vymiešame, aby nezostali hrudky,
rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný
plech a vo vyhriatej rúre na 200 °C pečieme 15-20
minút. Toto lacné cesto môžeme použiť v rôznych
obmenách na výborné šťavnaté zákusky.
1. Pridaním 3 lyžíc kakaa, získame kakaový korpus,
ktorý natrieme džemom a ozdobíme šľahačkou,
alebo polejeme čokoládovou polevou.
2. Pridaním kakaa, hrozienok, sekaných orechov
získame študentský chlieb, ktorý potrieme džemom a polejeme čokoládovou polevou.
3. Do jednej tretiny pridáme kakao, dáme piecť
do bábovkovej formy a máme dvojfarebnú bábovku, ktorú posypeme práškovým cukrom.
4. Keď pridáme do študentského chleba 2 ČL škorice, tlčený klinček alebo perníkové korenie, dostaneme perník.
Rada: čokoládovú polevu môžeme nahradiť kokosom alebo orechmi, ktorými posypeme džemom potretý zákusok.
5. Keď na základné cesto poukladáme napr. vykôstkované slivky, posypeme škoricovým cukrom
a pokvapkáme 1 PL masla, dostaneme výborný
ovocný koláč.
"Ako si ty, mních, mohol zobrať do náručia ženu? Ja
by som to nikdy neurobil!"
"Rozdiel medzi tým je v tom, že kým ja som ju už
dávno položil, ty ju ešte stále nesieš", odpovedal mu
starší."
19 ZMENA TERMÍNOV V VOZU ODPADU
september
D a
2
október
D a
14
11
7
9
16
21
23
28
30
november
D a
4
18
25
december
D a
2
9
16
22
PAPIER
noviny, asopisy, knihy, zo ity, katalógy, listy, obálky, letáky, v kresy, telefónny zoznam, plagáty, poh adnice, zaklada e, krepov papier,
papierov obal, kartón, lepenka, kancelársky papier,viacvrstvové (krabicové)obaly od mlieka, smotany a in ch mlie nych v robkov,d úsov
BIO odpad
zbytky ovocia, zeleniny, star chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko zne istené zeleninou, ovocím,maslom, d emom,
pou itá papierová vreckovka a servítok, krupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, ajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy
PLASTY
plastové f a e od nápojov, rastlinn ch olejov, obaly od avivá í, ampónov, istiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hra ky z plastov,
obalové fólie, polystyrén, plastové ta ky, vedrá, ko e, prepravky at .
KOMUN. ZBYTKOV ODPAD
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemn odpad, stavebn odpad, nebezpe n odpad
biologick odpad zo záhrad a horúci popol !!!
To, e ochrana ivotného prostredia sa vypláca, vieme v etci.
V spolupráci s nami sa ur ite vyplatí aj Vám.
Spravodaj
ISSN 1339-2743 • E.č.: EV 2911/09 • Ročník VI. • Štvrťročník • 3/2014 • Dátum vydania: 22. 10. 2014 • Vydáva
obec Podhorany, 951 46, Mechenice 51, IČO: 003083704, Tel.: 037/77 85 096, E-mail: [email protected]
sk • Sadzba Juraj Stanovič • Redakčná rada: Anna Grácová, Ing. Tibor Košťál, Magda Kucková, Zoltán Fülöp st.
• Tlač: PRIMA PRINT a. s.,Tovarníky • Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu príspevkov. Neuverejnené a nevyžiadané príspevky
nevraciame. Neprešlo jazykovou úpravou • Kontaktný e-mail: [email protected]
Podhoranský
Download

03 / 2014 - Podhoranský spravodaj