SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Úvod
Motto:
Pred niekoľkými rokmi bol v každej firme najdôležitejší programový modul pre spracovanie
ekonomickej agendy – teda účtovníctvo. Je to prirodzené – každý potrebuje mať svoju firmu
zabezpečenú po účtovnej stránke. Dobrý ekonomický systém dokáže ušetriť čas, tým prispieť k
zníženiu nákladov a zefektívniť tú časť firmy, ktorá peniaze míňa.
Na druhej strane, po nejakom čase sa dostala rovnako prirodzene do popredia potreba aktívne
podporiť rozvoj toho, čo je v klasickej firme hlavným zdrojom príjmov – teda obchod. Dobrý
obchodný systém Vám môže pomôcť zdokonaliť a zefektívniť tú časť firmy, ktorá peniaze zarába.
Spojením kladov dobrej obchodnej a ekonomickej agendy sme sa pokúsili vytvoriť systém, ktorý je
pripravený urobiť Všetko pre Váš úspech – SunSoft ® EcoSun.
Základným stavebným kameňom a centrálnou agendou ekonomickej aplikácie EcoSun II je
obchodný systém OASIS. Integruje v sebe plne prepojený skladový, nákupný, odbytový,
fakturačný a objednávkový systém s vysokou kapacitou dokladov. Spôsobom spracovania dát je
predurčený na sieťové aj pobočkové nasadenie v prevádzkach od maloobchodných predajní, cez
supermarkety až po náročné veľkoobchody. Spoluprácou s registračnými pokladnicami, hlavne
s fiškálnym modulom FM20 a dualitou dokladov výrazne zefektívňuje obchodné operácie všetkého
druhu. Po prepojení s modulom podvojného účtovníctva umožňuje automatickú prípravu a
spracovanie 95% mesačných účtovných zápisov.
Fakturačnú a skladovú agendu rieši v súlade s platnými postupmi účtovania pre podnikateľské
subjekty, účtujúce v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva
Modul OASIS je súčasťou kompletného ekonomického balíka pre spracovanie agendy podvojného
účtovníctva EcoSun III.
Pri práci so systémom OASIS vám praje rýchle a úspešné spracovanie vašej agendy autorský
kolektív firmy SunSoft.
Verzia dokumentácie: 1.192 z 6. 7. 2013, platí pre OASIS verziu 3.35 WIN
1 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Ako používať túto dokumentáciu
Táto elektronická príručka slúži pre podrobnú orientáciu v programe OASIS. Obsahuje všetky
detaily k jednotlivým častiam programu a taktiež množstvo metodických a technických popisov.
Podrobná dokumentácia je spracovaná v elektronickej podobe v dvoch formátoch:

V podobe elektronickej príručky vo formáte Word (súbor „Príručka OASIS.doc“). Túto
príručku je možné jednoducho vytlačiť na tlačiarni, pretože je pripravená vo formáte A4.

V podobe nápovedy k programu vo formáte Windows Help systému (súbor „OASIS.chm“).
Príručka v tomto tvare je štruktúrovaná po jednotlivých kapitolách, čo uľahčuje pohyb
v dokumente. Okrem toho obsahuje aj hypertextové odkazy, ktoré otvárajú automaticky
súvisiace kapitoly. Súčasťou elektronickej nápovedy systému Windows je aj vyhľadávací
nástroj, ktorý umožňuje zobraziť všetky kapitoly, kde sa nachádza hľadané slovo alebo
výraz. Táto nápoveda je k dispozícii v programe OASIS v menu aj na stlačenie klávesy
<F1>.
Aktualizovaná elektronická dokumentácia je dodávaná automaticky s každou aktualizáciou
programu OASIS, alebo je prístupná na intenetovej stránke http://www.sunsoft.sk.
POZN.: Po inštalácií sú súbory elektronickej dokumentácie „Príručka OASIS.doc“ aj „OASIS.chm“
uložené v adresári „C:\sunsoftw\prog\oasisw\hlp“.
2 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Čo je programový systém OASIS
OASIS predstavuje integrovaný skladový, nákupný, odbytový, fakturačný a objednávkový systém a
obsahuje všetky dôležité funkcie súvisiace s obchodnou činnosťou firmy. Systém združuje v sebe
kompletnú skladovú evidenciu a tvorbu daňových dokladov (faktúr) s ich následným spracovaním
(úhrady, DPH) a zúčtovaním. Touto kumuláciou funkcií do jedného celku sa uľahčuje užívateľovi
zadávanie dokladov so všetkými väzbami na sklad a následným spracovaním s rôznymi typmi
prehľadov. S týmito základnými agendami sú previazané viac ako dve desiatky ďalších modulov.
OASIS prepojený s modulom podvojného, alebo jednoduchého účtovníctva umožňuje spracovať
90% agendy bežnej malej a strednej firmy.
Ďalšie informácie ohľadom programu OASIS získate na http://www.sunsoft.sk v sekcií Produkty.
Pre koho je určený program OASIS
Programový systém OASIS je určený pre širokú vrstvu podnikateľov zaoberajúcich sa intenzívne
obchodnou činnosťou s potrebou podrobnej evidencie skladového hospodárstva s úzkou
náväznosťou na prvotné doklady. Hlavnou cieľovou skupinou užívateľov sú obchodné firmy malého
až stredného rozsahu, pričom je výrazne zameraný na oblasť maloobchodu, veľkoobchodu
a distribúcie.
Optimálny je pre nasadenie v malých prevádzkach, ako sú maloobchodné predajne (podporuje viac
typov registračných pokladníc), ale aj vo veľkých sieťových supermarketoch a náročných
veľkoobchodoch so sieťou pobočiek, medzi ktorými umožňuje elektronickú výmenu údajov.
Svojimi funkciami je vhodný aj do malých výrobných podnikov, ktoré potrebujú prehľadný
a jednoduchý spôsob evidencie výroby a jej rozpracovanosti.
Dokáže spracovať agendu rôznych komodít od potravín, cez stavebníctvo až po spotrebnú
elektroniku a výpočtovú techniku.
Spôsobom spracovania údajov je OASIS predurčený na lokálne, sieťové aj pobočkové nasadenie,
pričom ponúka pre tento typ užívateľov prakticky neobmedzenú kapacitu dokladov (v praxi overené
na 2,2 milióna ! skladových pohybov).
Technické riešenie programu OASIS
OASIS 3 pre Windows vznikol priamou transformáciou programu OASIS pre DOS do prostredia 32bit Windows. Týmto spôsobom zostali zachované všetky pre zákazníka dôležité, 7 rokov vyvíjané a
vylepšované funkcie. Zároveň sa vytvorila aplikácia plne využívajúca súčasnú softvérovú platformu
a pripravená na budúci vývoj.
Vývojové prostredie
OASIS 3 je napísaný vo vývojovom prostredí Microsoft® Visual FoxPro 7 s použitím najrýchlejšieho
lokálneho databázového systému firmy Microsoft®. Programovací systém VFP7 je prepojený
s technológiou Microsoft .NET a umožňuje v budúcnosti pripájať k aplikácií rôzne WEB-ové služby.
OASIS pre svoj beh vyžaduje MS Windows 95 a vyššie, PC Pentium II / 300 MHz, 64 MB RAM,
grafické rozlíšenie 800 x 600 bodov / 256 farieb.
Sieťová podpora
OASIS podporuje viacužívateľskú prácu v sieti LAN, pričom nezávisí na použitom sieťovom
protokole, vyžaduje však mapovanie zdieľaných súborových zložiek.
Zo sieťových operačných systémov je ho takto možné prevádzkovať na PEER-TO-PEER sieti zo
systémov Windows a na FILE serveroch Windows NT, 2000, XP, Novell Netware a Linux s podporou
systému SAMBA.
Koncepcia systému OASIS
Program OASIS slúži v prvom rade na úplnú evidenciu skladu a faktúr. Obsahuje všetky funkcie
potrebné na vedenie skladu a na príjem a vystavovanie faktúr. Obe tieto agendy sú veľmi úzko
previazané cez spomínanú dualitu dokladov – znamená to, že napríklad v evidencií odbytu je
možné vytvoriť v jednom kroku faktúru aj skladovú výdajku (dodací list). Obsluha programu sa pri
tvorbe dokladu rozhoduje, či bude daný doklad len faktúra, len dodací list, alebo oboje súčasne. To
že sú obidva doklady (faktúra, aj skladový pohyb) zapísané jedným elektronickým dokladom
3 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
neznamená, že dôjde k ich „pomiešaniu“, evidenčne sú úplne samostatné. Faktúra nemá nikdy
vplyv na sklad, je to čisto daňový doklad, skladový pohyb nemá zase vplyv na tržby, alebo DPH.
Takisto oceňovanie týchto dokladov je rozdielne – skladové pohyby sa oceňujú skladovou cenou,
zatiaľ čo faktúry sú dané nákupnou, alebo predajnou cenou.
Prečo sú obe agendy takto úzko prepojené? Pretože sa v obchodnom styku veľmi často prijímajú,
alebo vystavujú spolu a týkajú sa toho istého súboru položiek a toho istého súboru obchodných
partnerov. Napríklad v odbyte sú na dodacom liste na odberateľa uvedené položky, ktoré sú
vydávané zo skladu – spôsobujú tým zmenu hodnoty skladu v hodnotovom aj množstevnom
vyjadrení. Tie isté položky sú však uvedené aj na faktúre, kde vytvárajú tržby a podklad pre DPH
a výsledná suma zároveň predstavuje pohľadávku daného odberateľa.
Uvedený súbor položiek je v systéme tvorený skladom. V sklade sú evidované karty skladových
položiek, obalových a komisných položiek. Pohyby na týchto položkách ovplyvňujú hodnotu skladu.
V sklade existuje však aj špeciálna skupina položiek – tzv. neskladové položky, ktoré sú čisto
evidenčné. Ich pohyb nikdy nespôsobuje zmenu hodnoty skladu a slúžia hlavne ako evidenčné
položky pre režijné faktúry a faktúry za služby. Hoci skladové a neskladové položky evidenčne
priamo nesúvisia, často sa vyskytuje situácia, kedy sú na jednej došlej, či vystavenej faktúre
uvedené v rôznych kombináciách (tovary, obaly, služby…). Preto sme ich kvôli lepšej prehľadnosti
a jednoduchšej tvorbe dokladov zaradili evidenčne do jedného súboru – „skladu“.
Skladový systém dopĺňajú interné skladové pohyby, ktoré nesúvisia s obchodnými partnermi
a daňovými dokladmi. Agendu skladu je možné rozšíriť o doplnkový modul objednávok, ktoré
súvisia so skladom cez rezervácie a kontrakty na skladových kartách.
S objednávkami je podobne úzko zviazaný systém predfaktúr (vzťah dokladov je tu podobný ako
medzi faktúrami a skladovými pohybmi). Objednávka vytvára rezerváciu na sklade, zatiaľ čo
predfaktúra predstavuje zálohovú platbu (nie je to však daňový doklad). Pri prevode týchto
dokladov do odbytu alebo príjmu sa objednávka transformuje na skladovú výdajku, či príjemku
a predfaktúra na faktúru. Takto sa zjednodušuje a urýchľuje tok dokladov vo firme.
Na evidenciu faktúr je možné zas napojiť modul saldokonta a DPH. Takto vzniká priamo v prvotnej
evidencií úplná kniha faktúr s podrobnou evidenciou pohľadávok a záväzkov na obchodných
partnerov. K jednotlivým faktúram sú totiž evidované ich úhrady, ktoré môžu vnikať buď
v evidencií pokladne, alebo banky v podvojnom, či jednoduchom účtovníctve, lebo priamym
zápisom úhrady v OASIS-e. Modul saldokonta umožňuje aj vystavovať a sledovať vytvorené príkazy
na úhradu.
Na sklad a faktúry je úzko naviazaný aj systém spolupráce s registračnými pokladnicami.
Pokladnice sú napĺňané skladovými (príp. aj neskladovými) položkami a pri svojej uzávierke
vytvárajú do OASIS-u k predaným položkám skladový aj daňový odbytový doklad – hotovostný
dodací list.
Takto koncipovaný systém ďalej rozširujú ďalšie agendy a funkcie, ktoré majú vzťah k skladovej,
objednávkovej a fakturačnej evidencií: obalová evidencia, zberné faktúry, výrobné čísla, podpora
výroby, colný sklad, atď.…
4 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Základné črty systému OASIS
Dokladovo riadené základné funkcie
Systém OASIS je naprogramovaný tak, že všetky dôležité ekonomické funkcie sú k dispozícií
priamo pri prvotných dokladoch – nemusíte čakať na prevod do účtovníctva. V systéme OASIS je to
napríklad „obchodné saldokonto“ a evidencia DPH z faktúr.
Dualita dokladov
Bežná prax obchodného styku vyžaduje rýchlu tvorbu súvisiacich dokladov. OASIS umožňuje rýchlu
a pohodlnú manipuláciu so súvisiacimi (duálnymi) dokladmi – faktúrami a dodacími listami,
objednávkami a predfaktúrami, …
Celý systém vstupu dokladov v OASIS-e je riešený úzkou integráciou fakturačného a skladového
modulu. V praxi to znamená, že pri vystavovaní faktúry môžeme doklad označiť súčasne ako
dodací list, alebo naopak, pri vystavovaní DL môžeme z tohto dokladu ľahko urobiť faktúru
vystavenú. Dodací list spôsobí výdaj zo skladu z príslušných kariet a faktúra okamžite spôsobí
vznik pohľadávky a podklad pre DPH na výstupe.
Rovnaký systém platí pri objednávkach a predfaktúrach, ktoré sú postavené na duálnom princípe.
Pri prijatých objednávkach môžeme z jedného dokladu tlačiť cenovú ponuku, objednávku,
expedičný príkaz a predfaktúru. K tomuto „multidokladu“ je možné ľahko evidovať ako príznak
vybavenia objednávky, tak zálohovú úhradu predfaktúry.
Multidoklad: faktúra prijatá + dodací list (príjemka)
5 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Systém evidenčných kariet
OASIS podporuje niekoľko druhov evidenčných kariet:

Skladové karty – tovarové a materiálové

Skladové karty neoddeliteľných a ostatných obalov

Neskladové karty služieb, prác …

Karty komisionálneho tovaru od dodávateľa
Všetky tieto karty môžu byť evidované na jednom „sklade“, pričom systém podporuje až 250
skladov
Takmer každý doklad (daňový, skladový, či iný) môže byť tvorený ľubovoľnou kombináciou vyššie
uvedených typov položiek, patriacich do ľubovoľných skladov a tovarových skupín.
Táto funkcionalita umožňuje pružnú tvorbu ľubovoľných dokladov.
6 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Centralizácia informácií
Znamená to okamžitú dostupnosť všetkých potrebných informácií na jednom mieste. Napríklad pri
faktúre sú okamžite na jedno stlačenie klávesy k dispozícií informácie o skladovom doklade
a skladových kartách, o obchodnom partnerovi, takisto operatívne saldokonto a prehľad DPH
z faktúr.
Z jedného miesta programu je možné pristúpiť k veľkému množstvu súvisiacich informácií a funkcií
– napríklad zo zoznamu došlých faktúr je možné na jedno stlačenie klávesy:

Vytvoriť, resp. pozrieť dodací list – príjemku

Zadať dovozné a ostatné obstarávacie náklady k príjemke

Pozrieť si položky faktúry / príjemky

Pozrieť sa na skladové karty položiek dokladov

Pozrieť si kartu obchodného partnera

Pozrieť si úhrady k faktúre

Vytvoriť príkaz na úhradu

Vytlačiť zostavy záväzkov a sladokonta partnera

Vytlačiť zostavy DPH na vstupe z faktúr

Pozrieť si účtovné údaje faktúry a príjemky, spustiť predkontáciu dokladu

Nájsť výrobné číslo na doklade,

pozrieť si obalové saldo k partnerovi, či obalovej položke na doklade
Celkom je možné v tabuľke došlých faktúr spustiť viac ako 70 funkcií…
7 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Minimalizovanie ručných (duplicitných) vstupov rovnakých údajov
Ak na jednom mieste vstúpi do systému doklad s jeho položkami, dokáže elektronicky prechádzať
celým systém a transformovať sa na iné typy (napríklad od objednávky cez dodací list, faktúru,
pokladničný doklad až po účtovný zápis). V priemernej obchodnej firme dokáže OASIS automaticky
previesť 95 % dokladov do účtovníctva bez manuálnych korektúr.
Z uvedeného obrázku je jasné, ako úzko súvisia jednotlivé agendy – dualita dokladov a
centralizácia uľahčuje obsluhe výrazne prácu a šetrí čas, minimalizuje duplicitné vstupy:

Skladník prijme tovar tak, že načíta položky na doklad z príslušnej vystavenej objednávky
a zapíše príjemku – vznikne príjem na sklad

Fakturant po príchode faktúry otvorí príslušnú príjemku, vyplní niekoľko polí, skontroluje
sumy a doklad uzavrie – vznikne záväzok v operatívnom saldokonte, podklad pre DPH na
vstupe. Pokiaľ vznikne niekde v systéme úhrada k tejto faktúre, zapíše sa do tabuľky
úhrad, čím dochádza k párovaniu záväzku.

Po príchode faktúry s obstarávacími nákladmi (napr. doprava) fakturant zapíše túto faktúru
a zároveň zapíše k príslušnej tovarovej príjemke obstarávacie náklady z faktúry, čím dôjde
automaticky ku korekcií skladových cien príslušných tovarov

Všetky doklady majú automaticky po svojom vzniku, resp. oprave na základe účtovných
predkontácií priradené príslušné účty a ďalšie účtovné údaje, čím sú pripravené na prevod
do účtovníctva
Základné moduly (agendy) systému OASIS
Základný modul (OAS-01)
Základný modul programu OASIS obsahuje kompletnú skladovú a fakturačnú agendu vrátane
podpory zahraničného obchodu.
Sklad
8 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Program OASIS chápe agendu skladového hospodárstva ako sústavu evidenčne nezávislých
skladov s možnosťou voľby užšej väzby formou tzv. "viazaných" skladov (rovnaký tovar v rôznych
skladoch má rovnaké predajné ceny atď.). Tvorba všetkých dokladov je však nadskladová (doklad
môže obsahovať položky z rôznych skladov, ba aj neskladové položky). Skladová cena (podľa
váženého aritmetického priemeru) môže byť centralizovaná (rovnaké tovary v rôznych skladoch
majú vždy rovnakú skladovú cenu), alebo samostatne evidovaná pre určené sklady.
Celý skladový systém (pohyb na skladových kartách) je dôsledne členený na mesačnú evidenciu s
možnosťou voľby prehľadov za vybrané obdobie v rozsahu dátumov, resp. za celok. Všetky typy
dokladov sú však zobrazované v tabuľkách kontinuálne počas celého roka, pričom sú striktne
zaradzované do príslušného mesiaca podľa dátumu vystavenia.
Skladová evidencia podporuje 4 základné typy pohybov: príjem externý (od dodávateľov), príjem
interný a výdaj externý (odberateľom), výdaj interný.
Fakturácia
Systém OASIS má v sebe integrovaný plnohodnotný a ucelený fakturačný systém. Umožňuje
príjem všetkých typov faktúr (tovarových, režijných, ...), rovnako aj celú škálu odbytových faktúr.
Fakturačná agenda je úzko previazaná so skladovou – využívajú dualitu dokladov a spoločné
číselníky evidenčných kariet, obchodných partnerov, atď. Fakturačná agenda je optimálne využitá,
ak je prepojená s agendou úhrad, saldokonta a DPH. Systém podporuje aj vystavovanie a príjem
zberných (hromadných) faktúr.
Príjem dokladov (skladové príjemky a faktúry prijaté)
Príjmová časť systému (príjem externý) predstavuje úplný nástroj na odsledovanie nákupu - príjmu
dokladov, či už skladových, alebo daňových (faktúr a hotovostných dodacích listov) so všetkými
náväznosťami.
Na príjem medziskladových prevodov, inventúrnych prebytkov a príjmov z výroby slúži agenda
interného príjmu.
Obstarávacie náklady
K uľahčeniu účtovania skladu a lepšiemu prehľadu slúži systém sledovania obstarávacích nákladov,
vstupujúci cez príjem externý, prepočítaný na hodnotu obstarávacích nákladov na tovar a mesiac.
Výsledkom je okamžitý prehľad vplyvu obstarávacích nákladov na priemernú nákupnú (skladovú)
cenu a tým aj na tovarovú maržu - spresňuje cenotvorbu.
Výdaj dokladov (dodacie listy a faktúry vystavené)
Odbytová časť (výdaj externý) obsahuje kompletný výdajový systém (dodacie listy, faktúry, zberné
faktúry) so silnými nástrojmi na optimálne ocenenie dokladu v podobe výberu cenového pásma,
položkových a dokladových zliav.
Na výdaj medziskladových prevodov, výdaj do spotreby a inventúrnych mank slúži agenda
interného výdaja.
Zahraničný obchod
Pre užívateľov zaoberajúcich sa zahraničným obchodom je k dispozícií systém nástrojov na prijatie
dokladov zo zahraničia, z colnice (previazaných cez tzv. "obchodné prípady") s evidenciou
dovozných obstarávacích nákladov - clo, dovozná prirážka, spotrebná daň. Vystavenie dokladov do
zahraničia okrem bežných odbytových nástrojov umožňuje tlač potrebných dokladov v zahraničnej
mene, prehľadové a analytické nástroje exportu. Celý "zahraničný obchod" je úzko viazaný na
flexibilný kurzový lístok.
Úhrady, saldokonto a DPH (OAS-02)
Všetky daňové doklady prijaté aj vystavené (faktúry a paragony) sú podrobne sledované z hľadiska
úhrad v tuzemskej aj zahraničnej mene. Obchodník má okamžitý prehľad o stave pohľadávok a
záväzkov vo vzťahu k dokladom aj obchodným partnerom. Podobne sú sledované aj úhrady
predfaktúr - zálohové platby. Agenda obsahuje evidenciu príkazov na úhradu s možnosťou
napojenia na homebanking. Evidenciu úhrad v OASIS-e je možné prepojiť pokladňou a bankou
podvojného, alebo jednoduchého účtovníctva.
Súčasťou modulu je ucelená evidencia DPH s voľbou preúčtovania zaplatenej DPH, ktorá dáva úplný
podklad pre daňové priznanie DPH z fakturácie OASIS-u.
9 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Objednávky a predfaktúry (OAS-03)
Pre zabezpečenie prehľadného a dokonalého systému nákupu a odbytu je k dispozícií systém
objednávok úzko previazaných s predfaktúrami, ktorý vytvára vo vzťahu k skladovej evidencií
detailný prehľad o rezerváciách (prijaté objednávky) a kontrahovaných množstvách (vystavené
objednávky) jednotlivých tovarov. Objednávkový systém je následne prepojený s nákupným a
odbytovým systémom - prijatie, resp. vystavenie skladového (daňového) dokladu na základe
objednávky.
Rozširujúce a doplnkové moduly systému OASIS
Automatické účtovanie (OAS-05)
Flexibilný nástroj účtovných predkontácií umožňuje automatickú prípravu dát do účtovníctva z
faktúr, úhrad a skladov prakticky bez ručného zásahu. Potrebné manuálne úpravy sú otázkou
stlačenia niekoľkých kláves - mesačná uzávierka môže byť upravená, prerobená a spracovaná v
priebehu niekoľkých minút.
Evidencia obalov (OAS-06)
Úplná evidencia neoddeliteľných (fľaše) a oddeliteľných (prepravky, atď.) obalov previazaná s
príslušnými tovarmi. Obalové položky sú podporované všetkými typmi skladových pohybov,
faktúrami, predfaktúrami a objednávkami. Agenda obalov umožňuje dôsledné sledovanie salda
obalov na dodávateľov a odberateľov a na jednotlivé obalové karty. Na dodacom liste a faktúre je
možnosť tlače rozpisu balení a vráteniek obalov.
Zberné faktúry (OAS-07)
Rozšírenie základného modulu pre väčšie odbytové pracoviská o možnosť tvorby zberných
(hromadných) faktúr z dodacích listov so širokými možnosťami nastavení a tlače. Zberné faktúry je
možné tvoriť pri nákupe aj pri odbyte, aj zo zahraničných dodacích listov.
Výrobné čísla (OAS-08)
Rozšírené sledovanie výrobných čísel - pri príjme a výdaji väčšieho množstva tovaru je možné
zadať rozpis, alebo rozsah výrobných čísel (v základnom module je možné evidovať k jednej
položke dokladu len jedno výrobné číslo). Pri nákupe je k dispozícií evidencia dodávateľských
záručných listov, v odbyte je možná evidencia a tlač záručných a reklamačných listov. Program
podporuje aj skladovú evidenciu výrobných čísel – nie je možné vydať tovar s výrobným číslom,
ktoré nie je na sklade.
Evidencia zápožičiek (OAS-09)
Program OASIS umožňuje viesť agendu skladového sledovania zápožičiek tovaru odberateľom
s následnou fakturáciou za zapožičanie.
Prepojenie na registračnú pokladnicu (OAS-10)
Modul obsahuje funkcie pre OFF-LINE komunikáciu OASIS-u s klasickými registračnými
pokladnicami a ON-LINE komunikáciu s fiškálnymi modulmi FM20 a FM20SW.
V prípade OFF-LINE komunikácie zabezpečuje modul napĺňanie registračnej pokladnice položkami
PLU (skladovými kartami) a tovarovými skupinami a umožňuje načítanie tržieb a predaného tovaru
do odbytového dokladu, ktorý je obrazom dennej uzávierky z hľadiska daňového aj skladového. Pri
ON-LINE vidí fiškálna registračná pokladnica skladové karty OASIS-u priamo a uzávierkový doklad
v odbyte OASIS-u vytvára sama pri svojej dennej uzávierke.
10 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Individuálne odberateľské cenníky (OAS-11)
Tento rozširujúci modul odbytu umožňuje definovať pre jednotlivých odberateľov v každom sklade
individuálny 3-úrovňový cenník, pričom v dvoch úrovniach môžu byť zadané ceny v cudzej mene.
Pri výdaji príslušnému odberateľovi sa použije automaticky jeho individuálna cena podľa nastavenej
úrovne.
Bližší popis je v časti Užívateľské (odberateľské cenníky)
Export príkazov na úhradu pre homebanking (OAS-12)
Rozširujúci modul pre modul úhrad a saldokonta. Vytvorené príkazy na úhradu z evidenčnej
tabuľky je možné uložiť do súboru vo formáte, ktorý je importovateľný do „homebanking“
programov rôznych bánk.
Momentálne sú k dispozícií exporty pre nasledovné banky:
- Slovenská sporiteľňa (SLSP - 0900)
- Všeobecná úverová banka (VÚB - 0200)
- Prvá komunálna banka (PKB - 5600)
- Poštová banka (PB - 6500)
- Ľudová banka (ĽB - 3100)
- Poľnobanka
Tlač etikiet EAN na laserovej tlačiarni (OAS-13)
Modul umožňuje tlačiť zo skladových kariet, alebo priamo z príjemiek tovarové a regálové etikety
profesionálneho vzhľadu. Na etiketu je tlačené číslo, názov, cena, čiarový kód, prípadne logo v
kvalite true type fontov. Na tlač etikiet je potrebná laserová tlačiareň kompatibilná s HP LaserJet,
PCL3-5.
Špeciálne moduly systému OASIS
Evidencia vlastného colného skladu (OAS-14)
Agenda pre vedenie vlastného colného skladu v tuzemskej a zahraničnej mene. Umožňuje
automatickú tvorbu výdajok z colného skladu na základe predaja tovaru z fakturačného skladu.
Súčasťou agendy colného skladu je evidencia odpisových listov podľa jednotlivých dovozných
colných záznamov (DCZ), tvorba a úprava colného sadzobníka. Program umožňuje vytvárať
prehľady realizácie tovaru z DCZ podľa colného sadzobníka.
Evidencia „Zušľachťovací styk“ (OAS-15)
Modul je určený pre firmy kooperujúce so zahraničím, vyžaduje pre svoju funkciu modul „Evidencia
vlastného colného skladu“. Agenda rieši evidenciu vstupného materiálu zo zahraničia vo vlastnom
colnom sklade. Na základe materiálových noriem hotových výrobkov sleduje vyskladnenie
materiálu z colného skladu, ktoré sa realizuje automaticky pri fakturácií hotových výrobkov.
Agenda umožňuje tvorbu všetkých zostáv pre potreby colnej evidencie.
Modul „Podskladová evidencia“ (OAS-16)
Široko koncipovaná agenda pre sledovanie druhej úrovne skladových kariet (podskladových kariet)
s rovnakými skladovými cenami – vhodné pre obchod s odevmi, obuvou a pre všetky komodity s
členením skladovej položky na druhy (vzory, veľkosti, farby, …). Umožňuje sledovať na úrovni
každej skladovej karty prakticky neobmedzené množstvo „podkariet“ z pohľadu stavu na sklade a
skladových pohybov. Agenda obsahuje voľne definovateľný číselník rôznych podskladových
položiek. Pri tvorbe objednávok, pri príjme, výdaji aj prevodoch je k dispozícií prepracovaný systém
zadávania rozpisu tovaru na podskladové položky.
11 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Evidencia obsahuje tlač vybraných dokladov s podskladovým rozpisom, podskladovú inventúru a
ďalšie zostavy.
Modul „Automatický export – import“ (OAS-18)
Modul OASIS-u rozširujúci export a import. Umožňuje v spolupráci s aplikáciou MS Outlook 98
(2000) prostredníctvom internetových e-mail správ prenášať a synchronizovať údaje medzi
vzdialenými inštaláciami OASIS-u.
12 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Čo je nové vo verzii programu OASIS
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.89.800
Dátum uvedenia na trh: 04.02.2011 (CD 2011/1)

Dopracovaná hotovostná úhrada faktúry podľa zákona o RP č.289/2008. Pri
prevode hotovostnej úhrady do Fiscal Modulu Elcom EFox sa vypína tlač sumáru
DPH (je vyžadovaný driver: 1.05.043).
(pozrite si časť „Vybrané metodické okruhy v programe OASIS“)
Dopracované sledovanie SBL (do položkových zostáv ku každej karte je doplnený
EAN).
(pozrite si časť „Vybrané metodické okruhy v programe OASIS“)
 Prepracovaná uzávierka zo Shopra, ak boli použité pri platbe platobné karty. Do
Oasisu sa k dennej uzávierke (typ pohyby 13) generujú položky úhrad.
(popis je priložený)
 Dopracovanie vyúčtovacej FA z preddavku, ak sa preddavok uskutočnil v inej
sadzbe DPH ako je vyúčtovacia faktúra.
 Doplnená voľba na VE - Obaly/odpady a recyklačný fond - 1. Hlásenie o objeme
vývozu.
 Doplnená nová ERP EURO 2000TE Alpha typ 76.
 Dopracované likvidačné listy: ak je súčtovanie po účtoch, tak do poznámky sa
doteraz vypisoval iba názov poslednej položky. Do parametrov odbytu(Ctrl+P) je
doplnený parameter "Názov účtu namiesto názvu položky". Program bude do
likvidačného listu zapisovať počet položiek a názov doplní podľa parametrov názov poslednej položky alebo názov účtu. Položkový LV ostal bez zmeny.
 Vytvorená zostava cenníka v XLS tvare pre COOP.
 Skladové karty - zväčšený počet miest pre percento liehu 999.9%.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.88.800
Dátum uvedenia na trh: 05.11.2010 (CD 2010/3)












Dopracovaná komunikácia WinOasisu (doklady typu "10") s FM41.
Dopracovaná komunikácia WinOasisu (doklady typu "10") s Efoxom.
Úprava inicializácie FM40. Inicializácia sa prevedie pri štarte WinOasisu a nie pri
každej "10". Potrebné nastaviť "fm40_inicial=1".
"Upomienky" a "Pokusy o zmier" je možné tlačiť aj z faktúr, ktoré sú označené
"X".
Dopracovaná tlač faktúry aj s likvidačným listom - ALT+L.
Tlač neuhradených FA a tlač knihy FA je možné aj v rozsahu dátumov daňového
plnenia.
Pri vytváraní XML súboru skladových kariet pre potreby e-shop sa štruktúra
rozšírila o ďalšie polia.
Doplnená nová ERP EURO 2000TE Alpha typ 76
Doplnená komunikácia s registračné pokladnicami od spoločnosti ELCOM: EURO
100, EURO 200 TE/TX a EURO 2100 TE, všetky sú fiškalizované.
Pri tlači EAN etikiet je možné nastaviť vlastnú inú tlačiareň (VAR_1.DAT :
user_etiket_prn = 1)
V Oasise je možné tuzemskú FA tlačiť aj po nemecky.
Pri nahrávaní došlej FA je možné zadať aj celkovú sumu za riadok. Následne sa
jednotková cena vypočíta ako podiel tejto celkovej sumy za riadok a množstvom
merných jednotiek.
13 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.87.800
Dátum uvedenia na trh: 06.07.2010 (CD 2010/2)






















Opravená funkcia posielanie DAT pre firmu GFK.
Úpravy v likvidačných listoch:
o program rešpektuje malé/veľké písmená v názve vlastnej firmy a
nekonvertuje názov na veľké písmená
o bankový účet partnera sa preberie z hlavičky firmy
o pre FA bez DL sa doťahuje aj položka dokladu.
o v parametroch nákupu vpravo dole doplnená voľba "Vlastný likvidačný list".
Program rozlišuje likvidačné listy pre tuzemsko a EÚ. Ostatné likvidačné
listy ostali bez zmeny. Nové reporty <likvid1vTU>, <likvid1vEU>,
<likvid2vTU>, <likvid2vEU>.
Je možné nastaviť upozorňovanie pri tlači, ak je cena predajná nulová, alebo
menšia ako 0,01.
V Oasise je možné tuzemskú FA tlačiť aj po nemecky.
Pri nahrávaní došlej FA je možné zadať aj celkovú sumu za riadok. Následne sa
jednotková cena vypočíta ako podiel tejto celkovej sumy za riadok a množstvom
merných jednotiek.
Pri rýchlom prezeraní tržieb - vo VE klávesa "Q" je možné filtrovať aj strediská.
V parametroch skladu je možné nastaviť predajnú cenu a maximálnu povolenú
položkovú zľavu (Alt+N) ktorú bude WinSHOP (od verzie 4.07.977) používať.
Intrastat pre zjednodušenú štatistiku - tvorba XML-súboru: program upozorňuje
na nevyplnenú hmotnosť, ktorá nie je potrebná pre zjednodušenú štatistiku. Toto
upozornenie sa už bude zobrazovať iba pre úplnú štatistiku. XML-súbor je
vytvorený správne.
Pri precenení položiek dokladu (klávesa F3) - pribudla možnosť oceniť aj v
skladovej cene.
Ku skladovej karte je možné zadať viac identifikačných kódov, tzv. Doplnkové
kódy. Klávesa "Alt+E". Prípadne klávesa "E" na vyhľadanie.
Úprava hlásenia RIS pre Tatrabanku.
Dokončenie rozvozovej zostavy pre firmu Herbex.
Pri "Prehľadoch provízii" sa vypočítava marža podielom z uhradenia príslušnej FA.
Úprava EDI komunikácia s firmou Ahold - import objednávok.
Generované doklady z RP je možné rozdeliť podľa čísla registračnej pokladnice.
Následne je možné robiť prehľady za jednotlivé RP. Do súboru "var_1.dat" je
potrebné vložiť riadok "rp_rozdel_doklady = 1".
Zrýchli sa práca pri nahrávaní položiek z užívateľského cenníka. DO var_1.dat je
potrebné zapísať "testcmat_brow=1".
Skladová pozícia sa bude tlačiť ešte na nasledovné reporty (DO var_1.dat je
potrebné zapísať "zaskl_naviac=1"):
o Tlač pohybov na všetkých kartách POHYB_VS.FRX + usporiadanie
o Nepohyblivé zásoby ZAS_NEP.FRX + usporiadanie
o Kontrola spodn. Limitu zasob - 1. Tlač zásob pod min.mn. - 3.Triediť podľa
TS a názvu ZAS_LIM.FRXT - netriedi sa
Dopracovaná tlač zostavy rozvozov po linkách ktorá sa priamo preklopí do Excelu.
DO var_1.dat je potrebné zapísať 2 premenné: "tla_rozvoz_2=1" - tlačí sa na A3,
"tla_rozvoz_2=2" - tlačí sa na A4. Potom "rozvos_xls_path='C:\rozvoz_xls\'" cesta, kde sa generujú xls subory po rozvozoch.
V tabuľke výdaja externého pribudla kontrola "predaja cez Shoper" - klávesa F9 Tlačové zostavy. Táto kontrola skontroluje doklad typu "10" - hotovostné DL
oproti predaju cez Shoper.
Ak sa zostava "Cenník so zľavou(cennikz.frt)" presunula do formátu PDF, tak sa
posunuli riadky - opravené.
Úprava hlásenia pre SUKL na rok 2010.
Z dokladov je možné na sklade označiť "X" karty, ktoré sa nachádzajú na doklade.
Klávesa Alt+X z dokladu.
14 / 592
SunSoft EcoSun





OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pri vybavovaní objednávok je možné položky FA mať utriedené podľa názvu. Do
"var_1.dat" je potrebné vložiť "sort_naz_obj2pe=1".
Zmenu ceny - klávesa Ctrl+C v skladových kartách - je možné urobiť nie len o
určité percento, ale aj na konkrétnu hodnotu.
Výrobné čísla je možné importovať z "CSV" súboru. Pre príjem PE: Pri vkladaní
výrobného čísla na danú položku dokladu je v okne zadávania nového VC
prístupná klávesa f7. Následne sa ponúkne okno na výber "CSV" súboru. Pre
výdaj VE: Pri vkladaní výrobného čísla na danú položku dokladu v okne vyberania
voľných VC (je potrebné zrušiť okno na hľadanie voľného VC) je prístupná klávesa
f7. Ponúkne sa okno na výber "CSV" súboru, ktorý obsahuje VC. Po načítaní zo
súboru sa označené VC presunú do zoznamu.
Zákaznícke úpravy pre f. Pemas. Baliace listy a rozvozy.
Program na zrovnanie vnútorného kódu skladovej karty "z_cmat" prechádza aj
tabuľku "komponentára".
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.86.800
Dátum uvedenia na trh: 08.02.2010 (CD 2010/1)













Nové daňové priznanie platné od 01/2010. Doplnené PDF pre "Daňové priznanie
DPH".
Súhrnný výkaz : doplnený o služby. V číselníkoch „Typov faktúr a pohybov“
pribudli typy „18ES“ – Dodané do EU (služba) „18ET“ – Dodané do EU (služba nie
SV). Je potrebné si skontrolovať na týchto typoch pohybov nastavenie parametrov
„Nezaradiť do súhrnného výkazu DPH“ a parameter „Služba pre súhrnný výkaz“
Pri závierkových kurzových rozdieloch sa jednotkový kurz meny zväčšil na 6 des.
miest.
V obchodných prehľadoch je možné namiesto "cmat" tlačiť "ean".
Pribudli priority "EXPORT", "IMPORT" a "PARTNERI_TLAC".
Organizačnú jednotku je možné vybrať priamo na doklad. Organizačná jednotka
nastavená na obchodnom partnerovi sa chápe len ako preddefinovaná.
Text skonta je rozšírený na 160 znakov.
V rozšírenej výrobe sa dopracovalo tzv. "ručné vybavenie výrobného príkazu".
Pri nahrávaní OBJ z iBizu sa prenášajú aj zľavy.
Boli dopracované užívateľské cenníky na príjme. Taktiež SET166, ktorý s tým
súvisí.
V skladových kartách pribudla klávesa "4" - Pohyby z objednávok a cenových
ponúk.
Intrastat : opravené zaokrúhľovanie fakturovanej sumy: podľa informácie na
stránke „https://intrastat.colnasprava.sk“ sa pre každú položku uvedie
fakturovaná suma zaokrúhlená na celé eurá smerom nahor. Minimálna suma ....
je 1 euro". Program zaokrúhli položku najprv na 2 desatiny a potom na najbližšie
celé nahor. Napr. ak je fakturovaná suma 14,0015 tak zaokrúhlením na dve
desatiny bude suma 14,00 a na najbližšie celé číslo bude suma 14. Ak je
fakturovaná suma 0,001 tak zaokrúhlením na dve desatiny bude suma 0,00 vtedy program zapíše 1.
Vytvorená nová agenda, tzv. „Baliacich listov“. Objednávku je možné rozdeliť na
viac baliacich listov, pričom sa tieto baliace listy generujú podľa skladových
pozícii. Následne je možné danú objednávku vyskladniť súčasne viacerými
skladníkmi. Každý skladník je zodpovedný za pridelený baliaci list.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.85.800
Dátum uvedenia na trh: 05.11.2009 (CD 2009/3)

Prepracované vzájomné zápočty. Pri vzájomných zápočtoch je možné vyberať
a kontrolovať jednotlivé platby. Bola zachovaná funkcionalita aj starého algoritmu.
15 / 592
SunSoft EcoSun




















OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Na skladovej karte je množné definovať viac dodávateľov. Ku každému
dodávateľovi je potom možné definovať vlastné číslovanie skladových kariet aj
s vlastným názvom príslušnej skladovej položky.
WinOasis spolupracuje aj s Open Office. Vytvorený súbor PDF je možné chrániť
heslom.
Bola zmenená práca pri nahrávaní a oprave dokladov z užívateľského cenníka. Pri
oprave je možné opätovne preceniť položky podľa užívateľského cenníka.
Dopracovaný automat na posielanie okamžitých stavov na eBiz.
Obchodného partnera je možné zaviesť aj v eBize. Následne pri importe OBJ sa
tento obchodný partner zavedie aj do WinOasisu.
Typ pohybu 09-19 (prevod na sklad) je možné nastaviť tak, že sa bude na
cieľovom sklade aktualizovať predajná cena podľa zdrojového skladu.
Organizačná jednotka ja na prevádzkach. Pri tvorbe dokladov sa táto organizačná
jednotka presunie na hlavičky dokladov. Pri terminálovom nasadení môžu mať
užívatelia obchodných partnerov rozdelených podľa organizačnej jednotky. Toto
priradenie sa definuje pri karte „Užívateľa“. Následne sú príslušnému užívateľovi
zobrazené len obchodný partneri a prevádzky, ktorí sú nepriradení, alebo patria
k jeho organizačnej jednotke.
V skladových kartách v menu "Kontrólne a opravné funkcia" pribudla funkcia
„Kontrola a oprava oddelení“
Likvidačný list pre prijaté faktúry : ak na hlavičke nie je vyplnený účet, potom na
likvidačný list program doplnil účet z číselníka dokladov. Účtovná dávka však
ponechala účet nevyplnený. Preto je aj na likvidačnom liste ponechaný účet
nevyplnený.
Doplnený SET35 o hodnotu"5" - Tak ako 3. Ak v predchádzajúcom období je
nulový zostatok na príslušnej skladovej karte,
tak sa vynuluje aj finančná
hodnota za minule obdobie na príslušnej skladovej karte.
Doplnený "set165 = 1" Pre potreby výpočtu priemernej ceny sa zväčšia polia v
"KARTY.DBF" a "PCENY.DBF".
Úprava EDI komunikácie. Do FA v EDI tvare je možné posielať aj zbernú FA. Pri
tomto type EDI FA sa musí na položkách zapisovať aj príslušná väzba na DL.
Pri obchodných partneroch je možné zapísať rozšírený názov firmy. Na
sprístupnenie tohto poľa je potrebné do súboru "var_1.dat" zapísať riadok
"dodod_roz_nazov=1".
V obchodných partneroch pribudol ďalší kontakt.
Intrastat : zväčšené formáty pre kurzy - tri platné cifry a 6 desatinných miest.
V objednávkach prijatých pribudla možnosť tlače "Zoznamu cenových ponúk".
V objednávkach prijatých pribudla možnosť tlače - Množstvo ktoré je možné dodať
(zohľadňujúce dátum).
V objednávkach vystavených a príjemkách došlých pribudol rýchly filter na
filtrovanie dodávateľských kariet - [CTRL+F]
Pri tlači na štítky je možné vytlačiť polia z karty obchodného partnera
[DODODX.firma]
Rozšírená funkcionalita SET12. SET12 = "4" - Obdobne, ako keby bol SET = ""
prázdny, ale obratová zľava sa prejaví vytvorením novej položky.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.80.800
Dátum uvedenia na trh: 01.07.2009 (CD 2009/2)

Pri nahrávaní predajných cien na skladovej karte je možné nastaviť program tak,
aby kurzor obskakoval
vypočítanú cenu, napr. cenu s DPH. Takto je možné nastaviť maloobchodné a
veľkoobchodné predajné ceny. Pri veľkoobchodnej predajnej cene sa obyčajne
berie za základ cena bez DPH. Pri takomto nastavení obsluha zadá predajnú cenu
bez DPH a cenu s DPH program dopočíta automaticky. Kurzor potom obskočí túto
16 / 592
SunSoft EcoSun





















OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
vypočítanú cenu s DPH. Týmto obskočením je zabezpečené to, že sa opäť
neprepočíta cena bez DPH. Ak chcete nastaviť program, aby sa takto správal je
potrebné nastaviť parameter "Obskakovať vypočítanú predajnú cenu". Tento
parameter sa nachádza vo voľbe "Systém", "9.Nastavenie", "2.Globálne
parametre systému" a "Zaokrúhľovanie skladových kariet".
Externú výdajku (klávesa "V" v "Odbyt - výdaj") je možné tlačiť aj bez
neskladových položiek.
Vytvorený nový číselník, tzv. "Číselník predmetov správ". Pri posielaní mailu je
potom možné predmet správy vybrať z tohto číselníka.
Možnosť výstupu tlačových zostáv na OpenOffice
Pri výstupe tlač.zostavy do pdf formátu je možné si tento dokument zamknúť
heslom.
Možnosť exportovať do EDI formátu aj zahraničné FA.
Dopracovaný import EDI objednávky v zahraničnej mene.
Úprava exportu do EDI: Ak sa do "var_1.dat" zapíše premenná "edi_ean_odbzl =
1234567890123" tak pri exporte FA do EDI bude pri odberatelskej zľave dávať
EAN "1234567890123".
Pri predaji cez hotovostný DL(typ "10") je okno k "Vydaniu" zobrazené počas celej
doby tlače bločku.
Rozšírená komunikácia s eBizom aj o objednávky z EU.
Doplňujúce údaje ku skladovej karte je možné zapísať aj pri neskladových
položkách.
Analytický účet je možné nastaviť aj na neskladových položkách.
V číselníku RP doplnená položka: "Použiť číselnú radu" - Dopĺňanie čísla dokladov
z číselnej rady výdaja externého.
Zmenu predajnej ceny je možné urobiť aj o stanovenú hodnotu. Doteraz bolo len
o stanovené percento.
Pri nastavení priority "zakaz_0_polozky = 1" nie je umožnené na výdajové
doklady zadať nulovú položku.
Likvidačný list - účet pre generovanú položku "Zaokr.rozdiel" : ak je posledná
položka dokladu poznámková a má účet "?", potom generovaná položka
likvidačného listu dostane účet posledne použitý.
Likvidačný list : rešpektuje nastavenie účtu pre zaokrúhľovacie rozdiely.
Nastavenie je v okne pre generovanie účtovnej dávky - vľavo hore - Účtovanie
rozdielov zo zaokrúhlenia = automatické/na účet konkrétne zadaný. Ak je zvolené
"automatické", potom zaokrúhľovací rozdiel má účet poslednej položky. Inak sa
použije účet zapísaný v okne pre generovanie účtovnej dávky.
Doplnená možnosť obratovej zľavy za obdobie - možnosť jednorázového
vyplatenia tejto zľavy.
Pri importe je možné otočiť aj doklady typu "18E" na "08E".
Pri hotovostnom DL (typ pohybu "10") je možné si uplatniť odpočet platby zálohou
z predfaktúry.
Hromadná zmena skladu je dopracovaná aj na objednávky vystavené.
Je možné nastaviť počet desatinných miest pri výpočte jednotkovej ceny po zľave.
Ak do súboru "var_1.dat" nastavíte premennú "zaokruhlenie_zliav=2" tak sa ceny
po zľave budú počítať na dve desatinné miesta. Prednastavená hodnota je na tri
desatinné miesta.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.75.800
Dátum uvedenia na trh: 16.02.2009 (CD 2009/1)



V tejto verzii sú dokončené úpravy týkajúce sa prechodu na euro menu.
Pri presune zostatkov z minulého roka 2008 sa program opýta, či presúvať aj
predajné ceny. Pri presune predajných cien sa taktiež presúva aj počet MJ, za
ktorú je cena definovaná.
Možnosť nastaviť na vybraných obchodných partneroch tlač FA aj s vyčíslením
zľavy.
17 / 592
SunSoft EcoSun












OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
V obchodných prehľadoch pribudla možnosť prehľadu po oddeleniach (viď. SET57).
Pri importe a otočení dokladu z VE na PE sa na doklad aktualizuje informácia o
predajnej cene.
V celom programe boli urobené zmeny v dialógových oknách na výber adresára podpora RDP.
Znížený rozsah citlivosti pri kontrole ceny predajnej s DPH a bez DPH.
V prehľadoch - Analýza odbytu boli doplnené adresy prevádzok (pôvodne boli len
čísla)
V programe je možné nastaviť predajné a nákupné ceny na 3,4, resp. 5
desatinných miest. Viď
Na FA č.6 sa tlačí jednotková predajná cena podľa nastavenia SET50.
Kurzový lístok sa nenačíta zo stránky NBS (Národná Banka Slovenska) ale zo
stránky ECB (Európska Centrálna Banka).
Je možné obskočiť okno "Kontroly nastavenia spoločného adresára".
Pri tlačení zaskladňovacieho listu zo skladových kariet sa na zostavu tlačí aj
okamžitý stav na sklade.
Doplnenie klávesy "F6 - Hromadná oprava množstva" pri internom príjme a
inventúre.
Možnosť ďalšieho vnoreného zotriedenia pri stlačenom [Ctrl] + klik na stĺpec
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.70.900
Dátum uvedenia na trh: 14.12.2008 (CD 2008/4)



Zmena programu na tzv. "Nepriame kótovanie" kurzového lístka. Po prijatí eura
prejde NBS od 01.01.2009 na nepriame kótovanie, obdobne ako ECB. "Nepriame
kótovanie" udáva, aké množstvo zahraničnej meny pripadá na jednotku
tuzemskej meny. Program automaticky pred rokom 2009 bude používať "Priame
kótovanie". V roku 2009 a nasledovných "Nepriame kótovanie".
Tlač predbežného pokladničného dokladu.
Dopracovanie "EDI" importu a exportu.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.70.800
Dátum uvedenia na trh: 10.11.2008 (CD 2008/3)

EURO a ročná uzávierka. Bližší popis ročnej uzávierky s prechodom na euro nájde
v dokumente „WinOASIS - ročná uzávierka 2008.doc". Viac informácii aj
s technickým popisom prechodu nájdete v dokumente "WinOASIS - prechod na
euro.doc". Oba dokumenty sa nachádzajú na CD 2008/3 v zložke
"Dokumenty\Euro\". Popis taktiež nájdete aj v programe. Z hlavného menu v časti
„Euro“.


Dopracovaná tlač šarže pri internom výdaji a príjme.
Podpora LCD pri hotovostnom predaji cez typ "10". SET151=1 (Nastavenia LCD sa
čítajú z nastavenia WinSHOP)
Ak sa do súboru "var_1.dat" zapíše "zober_z_fm40 = 1" tak pri dokladoch typu
"10" sa zoberú hodnoty dokladu z FM a prepíšu sa do DL vo WinOasise.

18 / 592
SunSoft EcoSun










OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Vytvorené nové priority pre predaj cez "10". VYBER_UZ_VE - Táto priorita
zabezpečí, že sa pri F5 bude zobrazovať prihlasovací formulár. "VE_PREDAVAC" bude obskakovať polia pri nahrávaní dokladu "10".
Objednávky je možné aj ručne hromadne vybaviť.
Dopracovaná hromadná tlač FA č.7. a tlač zbernej FA č.7.
Pri OBJ došlých je doplnené funkcia tzv. "Možné dodať podľa objednávok
vystavených" - klávesa CTRL+O. Objednávka vystavená sa musí urobiť z
objednávky došlej pomocou klávesy F7.
V interných dokladov VI a PI je možné pridať doplnkové polia
Doplnený program "zrovcen" o cenu4 až cenu6. Taktiež je možné presunúť ceny
navzájom aj v rámci jedného skladu.
Tlač zaskladňovacieho listu aj z kariet označených X
EURO:
o Jednotková cena v duálnom zobrazovaní MJ2 nie je zaokrúhľovaná ale
orezaná na 3 desatinné miesta
o Tlač inventúrnej zostavy - Cenník so zľavou pribudla možnosť tlače
duálneho zobrazovania aj jednotkovej predajnej ceny
o Na karte cien – ALT+C je možné vidieť cenu v EUR.
V komponentoch je možné naraz zmeniť výrobný sklad (Voľba je v "Špeciálnych
funkciách").
Doplnená pokladnica ELCOM-EURO2100 ver.2.XX
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.65.805
Dátum uvedenia na trh: 10.06.2008 (CD 2008/2)

Nový princíp prepočtu MJ na základnú mernú jednotku - tlač štítkov. Viď. Merné




Dopracovaná regálové etikety aj s prepočtovou MJ v eurách.
Dopracovanie komunikácia so scannerom cez COM pomocou MSCOMM32.OCX.
Dopracovanie odsúhlasenie zostatkov v zahraničnej mene.
Pri vybavovaní objednávok pribudla funkcia <ALT+R> , ktorá zisťuje úplnú
realizovateľnosť objednávok s časovou náväznosťou.
Pri externom prijme sa vo formulári zobrazuje aj predajná cena a obchodné
rozpätie.
Pri nastavení priority "nevidí nákupné ceny" je možné tlačiť inventúru (cenník).
Zostavu cel_mar je možné tlačiť aj za vybrané sklady.
V OBJ došlých a v OBJ vystavených boli dopracované tzv. "Doplnkové polia".
Obdobne, ako vo FA vystavených.
Prehľady - 8.Evidencia liehu - 2.Sledovanie pre colnicu : do reportov doplnené
číslo a Id povolenia pre partnera.
Prepracovaný export - import EDI.
Doplnenie ERP Euro 200 T,TE pre 10000 PLU
Úprava tlačovej zostavy Úkolové mzdy.
Zostava analýza nákupu/predaja po výrobných číslach - pridané stĺpce nákupná /
predajná cena.
Parametre účtovania : doplnený prepínač pre položku dávky "Vyrovnanie
zaokrúhľ. rozdielu". Ak je prepínač zaškrtnutý, tak položka s týmto názvom
nebude v dávke vygenerovaná samostatne, ale bude pripočítaná k poslednej
položke účtovného zápisu. Takéto položky naťahujú denník v PUW.
Faktúry prijaté/vystavené - F9.tlač - Kniha faktúr - B.Za vybratú firmu,
nezaškrtnuté Tlačiť s rozpisom DPH - program ponúkne tlačiť pôvodnú zostavu a
novú s počtom dní omeškania. Do zostavy sa zoberú všetky doklady za partnera
aj s úhradami a počíta sa počet dní omeškania. Počet dní je dvojaký : na konci
zostavy sa počíta počet dní pre každú úhradu zvlášť podľa dátumu úhrady a
dátumu splatnosti faktúry. Tučnými číslicami sa tlačí počet dní ku každej faktúre.











jednotky
19 / 592
SunSoft EcoSun






OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Počet dní sa počíta od dátumu splatnosti po dátum poslednej úhrady. Ak nebola
žiadna úhrada, tak sa berie systémový dátum. Za každého partnera je vypočítaný
priemerný počet dní pre zistenie platobnej disciplíny.
Rozšírený SET157 do hodnoty "3". Do databazy sa zahrnie len tabuľka "pol.dbf".
Nie je potom možné prepísať pole zaz_hpr a cez program prepísať položku v
zamknutom období.
Invetúru sa mohla nahrávať len užívateľom s prioritou "0". Od tejto verzie sa
nahrávenie inventúry riadi podľa priority
Vo výdaji externom pribudla funkcia Alt+Q - 'Operatívny prehľad dennej marže'.
Funkcia súvisí s prioritou "DENNA_MARZA" - Povoľuje operatívny prehľad dennej
marže.
Zákaznícka úprava expedičného príkazu - triedenie podľa skladovej pozície.
Dopracovanie projektu pre Vdrogérie - letákové ceny.
Dopracovaná komunikácia s terminálmi MC Kodys.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.60.840
Dátum uvedenia na trh: 18.02.2008 (CD 2008/1)
Obecne





Aplikácia beží pod novu verziou runtime Visual Foxpro Service Pack 2. Táto zmena
zabezpečí správny chod programu aj pod operačným systémom Windows Vista.
Pri inštalácii priamo z distribučného CD sa automaticky nainštaluje aj nový
runtime VFP 9 SP2. V prípade, že sa z nejakých dôvodov nový runtime
nenainštaluje, program bude naďalej pracovať korektne, nebude však podporovať
operačný systém Vista.
V programe bola dokončená úprava týkajúca sa duálneho oceňovania. Boli
dopracované štítky, na ktorých sa zobrazuje jednotková a prepočtová cena v
eurách.
Komunikácia s RP SANYO 635 TERA.
Invetúru sa mohla nahrávať len užívateľom s prioritou "0". Od tejto verzie sa nahrávenie
inventúry riadi podľa priority"INVENT - Neumožní inventúru v nastavenom sklade".
V parametroch užívateľa, t.j. firmy pribudlo tlačítko EURO. V tomto formulári si môžete
zadať konverzný kurz. Duálne oceňovanie sa objaví pri tlači na faktúrach typu 6 a 8, pri
úhradách na pokladničných príjmových a výdavkových dokladoch a na predfaktúrach. Viď
Euro vo WinOasise
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.60.800
Dátum uvedenia na trh: 12.11.2007 (CD 2007/3)
Obecne









Tlačivo DPH platné od 10/2007 : tlač daňového priznania od obdobia 10/2007
môže prebehnúť dvoma algoritmami - doterajším a novým. Pre nový algoritmus
je do programu doplnený report pre nové tlačivo
Dopracované zaraďovanie dobropisov do DPH platné od 01.10.2007.
Dopracovaný import skladových kariet z XLS súboru. Viď Načítanie skladových
kariet z externého súboru
Ku skladovej karte je možné nahrávať odberateľské čísla a názvy tovarov.
Prepracovaný podsklad. Viac si môžete prečítať v kapitole Podskladová evidencia po
novom
Rozšírený servis o servis "automobilových čerpadiel".
Vo vlastných parametroch firmy pribudli údaje o prevádzke.
Podpisové vzory ako "Schváli", "Zaúčtoval" je možné definovať ako obrázok v
parametroch firmy. Podpisový vzor. "Vystavil" sa definuje v tabuľke užívateľov.
Užívateľské cenníky je možné pri terminálovom nastavení WinOasisu filtrovať
podľa HS.
20 / 592
SunSoft EcoSun












OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Doplnený 3.homebanking pre CSOB "BusinessBanking24".
Pri FA tuzemskej v zahraničnej mene je možné položky tlačiť v "tuzemskej"
prípadne "zahraničnej" mene.
Poznámku je možné tlačiť aj na zápožičkové listy.
Rozšírené možnosti "Nevidí nákupné ceny" - napr. je možné vstúpiť aj do
užívateľských cenníkov.
Technické obmedzenie veľkosti DBF tabuliek ja na 2GB. Nie však, čo do počtu
databázu POL.DBF cca o 2/3.
Prevádzka má "Organizačnú jednotku". Ak sa pri užívateľovi definujú organizačné
jednotky, tak sa budú doklady a obchodní partneri filtrovať podľa kódu org.
jednotky. Je potrebné zadať do VAR_1.dat " ukaz_len_orgj=1 ".
Na PE je možné tlačiť aj poznámku z hlavičky.
Pri nastavených šaržách program tlačí na FA aj dátum expirácie. Vypočíta ho z
dátumu prijatia príslušnej šarže a z položky "záruka" na skladovej karte.
Úprava pre pekárne: doplnené dve nové zostavy (Prehľad expedície výrobkov za
dátum, Prehľad expedície výrobkov za obdobie)
V číselníku zákaziek nová funkcia <CTRL+F3> - stav zákazky (iba pri zapnutom
režime zápožičiek).
Od verzie 3.60.020 - 3.60.024 sa robili úpravy týkajúce sa výrobných príkazov.
Viac si môžete prečítať v kapitole Výroba – výrobné príkazy
Úhrady(Ctrl+Enter) - tlač(F9) - Tlač pokladničného dokladu : program vytvorí
doklad pre formu úhrady HOT, ZAP, ID, KR.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.55.800
Dátum uvedenia na trh: 10.07.2007 (CD 2007/2)
Obecne














V tabuľkách pribudla systémová funkčná klávesa CTRL+0. Po zapnutí tejto funkcie
sa Vám vytvorí nová tabuľka, v ktorej je možné bližšie analyzovať príslušné DATA.
V Oasise je možné nastaviť tzv. „Katalógový sklad“
Dopracovaná vzdialená správa. Priamo vo WinOasise je možnosť nastavenia
vzdialenej správy cez Internet.
Na objednávky je možne zadávať typ dokladu. Tento typ je možné preddefinovať
aj na karte obchodného partnera.
Na FA typu „8“ je možné tlačiť pečiatku a podpis ako obrázok. Nie je potom nutné
pečiatkovať a podpisovať vystavené faktúry.
Dátum expedície je možné písať aj na položky OBJ vystavených
Dopracovaná tlač štítkov (klávesa "J") aj v objednávkach došlých. Pri tlači štítkov
je možné si prezrieť skladovú kartu (klávesa F4, Alt+C, atď).
Do súpisu objednávok bola doplnená hmotnosť a VS objedavky.
V predfaktúrach došlých pribudol parameter "Na predfaktúre tlačiť prijaté platby".
Po nastavení sa na predfaktúre bude tlačiť kolónka "prijaté platby". Výsledná
suma k úhrade bude ponížené o tieto prijaté platby.
Rozšírené možnosti sledovania provízie.
Generovanie účtovnej dávky na doklade klávesom W - zapisuje príznaky
zaúčtovania aj na úhrady.
V parametroch účtovných funkcii pribudol parameter "Účtovnú dávku vytvárať pre
každého užívateľa samostatne". Po nastavení tohto parametra WinOasis tvorí
samostatne účtovnú dávky pre daného užívateľa. Je potrebné mať verziu WinPu
4.45.806., ktorá vie tieto užívateľské účtovné dávky spracovať. S daným
parametrom súvisí aj priorita "UCT_DAV_VIAC - Možnosť pracovať s dávkami
viacerých užívateľov'
Nová Banka + homebankung UNICREDIT Bank [1111] používa homebanking UNI
Banka Zrusena UNI Banka [1200]+ HVB Bank Slovakia [8080]
Dopracovaná tlač hlavičkovej poznámky na zápožičkový list.
21 / 592
SunSoft EcoSun












OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Nové tlačivo zápožičky. Je možné ho nastaviť v parametroch výdaja interného,
odkiaľ sa tlačia zápožičky.
Je možné generovať zápožičkové FA aj za jednu zákazku.
V zákazkách pribudla zostava "Stav uzatvorených zákaziek".
Práce na module "Rozšírená výroba - výrobné príkazy"
Doplnenie priorít:
o DOP_CEN_I - Prezeranie predajných cien - klávesa "C"
o KLAVESA_1 - Prezeranie skladových kariet - klávesa "1"
o KLAVESA_2 - Prezeranie skladových kariet - klávesa "2"
o KLAVESA_3 - Prezeranie skladových kariet - klávesa "3"
o KLAVESA_5 - Prezeranie skladových kariet - klávesa "5"
o KLAVESA_89 - Prezeranie skladových kariet - klávesa "8 a 9"
o DOP_SKL - Zakázané založiť nový sklad. Zakázané opravovať názov
skladu.
o DOP_SKL - Zakázané založiť nový sklad. Zakázané opravovať názov
skladu.
o DOP_KL - Zakázaná oprava a dopisovanie v kurzovom lístku.
o PACK_HO_K - Zrušenie označených záznamov v skl.kartách (alt+F8)
o PE_PREZERAJ - Nastavením priority bude možné len prezerať PE
o PE_PREZERAJ_DAJF6 - Nastavením priority bude možné len prezerať PE.
Povoli sa F6.
o VE_PREZERAJ - Nastavením priority bude možné len prezerať VE
o VE_PREZERAJ_DAJF6 - Nastavením priority bude možné len prezerať VE.
Povoli sa F6.
o OD_PREZERAJ - Nastavením priority bude možné len prezerať OD
o OD_PREZERAJ_DAJF6 - Nastavením priority bude možné len prezerať OD.
Povoli sa F6.
o OV_PREZERAJ - Nastavením priority bude možné len prezerať OV
o OV_PREZERAJ_DAJF6 - Nastavením priority bude možné len prezerať OV.
Povoli sa F6.
Na kartu cez [ALT+U] je možné prideliť skladovú pozíciu, ktorá je definovaná v
číselníku. Cez klávesu [Z] je možné prezerať skladovú pozíciu aj v položkách
dokladov a pri výbere položky na doklad. Vo všetkých dokladových voľbách je
možné vytlačiť zostavu o zaskladnení. Viď Formulár doplňujúcich údajov
Skladové karty - kláves 8 a 9 : do prehľadu doplnený stĺpec "PrSk"=protisklad.
Vyplnený je pre doklady typu 09-19.
Skladové karty - F10.menu - Záznam - Ukáž výskyt v iných skladoch : doplnený
prehľad skladov a výskyt karty v nich.
Skladové karty -F9.Tlač - doplnené F. Priemerné skladové ceny : tlačová zostava
pre porovnanie priemerných skladových cien nastaveného obdobia s predošlým
obdobím. Cena z predošlého obdobia sa považuje za základ 100%.
Intrastat : vo vystavených aj prijatých faktúrach - F9. - Zostavy Intrastat :
pribudla voľba 4.do XML-súboru. Program vytvorí XML-súbor, ktorý je možné
poslať priamo na stránku colnice https://intrastat.colnasprava.sk/ alebo
importovať do programu Intrastat-CS, ktorého inštalačky sú tiež na tej stránke.
Oasis vytvára iba celkové hlásenie za príjem aj za výdaj. Ostatnú agendu, ako sú
doplňujúce/opravné/nulové hlásenia treba robiť cez program Intrastat-CS. Tento
program kontroluje údaje podľa číselníkov - IČO a colný sadzobník.
Zmena pre Intrastat - klávesa <R>=rozpustenie neskladových položiek sa
zmenila na klávesovú skratku <Alt+R>. Na stlačenie klávesy R sa vždy pustilo
rozpúšťanie, a potom sa nedali zapísať členský štát ani krajina pôvodu na R.
Dopracovaná evidencia SBL : Oznámenie je možné vytvoriť aj ako XML-súbor pre
colnicu. Potrebné sú "ID povolenia" vlastné(v Parametroch SBL) a aj partnerovské
(na karte obchodných partnerov). XML-súbor sa vytvorí do pracovného adresára
sunsoftw\data\firma001\oasisw\uzivatel\číslo\lieh2007mm.xml - mm=mesiac
oznámenia. Kópia súboru sa uloží do adresára"Cesta ku adresáru, kam uložiť XMLsúbor" - existencia adresáru na disku sa nekontroluje. Ak je zadaná aj "WEB
adresa príjemcu dát", tak program zavolá stránku colnice. Nastavená je stránka
22 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/. XMLsúbor má štruktúru podľa popisu z







tejto stránky:
o
<idsubjekt>xx1<\idsubjekt>....xx1 je vlastné číslo povolenia z
Parametrov SBL.
o <cispovol> xx2<\cispovol> ....xx2 je partnerské číslo povolenia z karty
obchodného partnera. Ak neexistuje, program zoberie IČO alebo DIČ.
o <idpartner>xx3<\idpartner>....xx3 je partnerské ID subjektu z karty
obch.partnera - pridelené aj partnerom, ktorí nemajú pridelené číslo
povolenia a udávajú svoje IČO alebo DIČ.
o <idcisbalen>xx4<\idcisbalen>..xx4 je typ operácie podľa číselníka colnej
správy:
1 - príjem SBL maloobchod
2 - príjem SBL veľkoobchod
3 - príjem od predajcu bez povolenia
4 - výdaj SBL
5 - výdaj SBL ostatným odberateľom ( krčmy, bary, registračky,
koncoví potrebitelia)
6 - počiatočný stav zásob liehu
7 - celkový príjem liehu
8 - celkový výdaj liehu
9 - konečný stav zásob liehu
Test colnej správy kontroluje povolenie a ID podľa číselníka, kontroluje aj
poč.stav+príjem-výdaj=konc.stavPartneri, ktorí obchodujú s liehom bez
povolenia, musia mať vyplnený ID kód na partnerovi podľa číselníka colnej
správy. Číslo povolenia nie je vyplnené, program prevezme IČO alebo DIČ
a v XMLsúbore budú mať typ operácie <idcisbalen>3<\idcisbalen>.
V obchodných partneroch na záložke "Rozvozy, SBL a iné parametre" pribudli
polia, ktoré je potrebné vyplniť pre nové SBL hlásenie.
SBL - evidencia liehu : doplnený číselník Číselníky - G.Číselníky pre SBL - 1Povolenia na predaj : tento číselník je stiahnutý zo stránky
"https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007 - vľavo 6-ta voľba odspodu číselníky Číselníky na stiahnutie - Názov súboru ciselniky.zip". Tento zip-súbor obsahuje
ISubjekt.dbf a Iprevadzka.dbf. S našimi inštalačkami oasisu je dodávaný aj
ISubjekt.dbf, ktorý potom program uloží do adresára
sunsoftw\data\firma001\oasisw\CISEL a prístupný je v novej voľbe.Klávesou P sa
dá porovnať/zapísať údaj ID subjektu a číslo povolenia v súbore z colnice a v
súbore Obchodní partneri. Klávesy CTRL+P priradia hromadne tieto dva údaje do
Obchodných partnerov podľa IČO. V menu je aj odkaz na stiahnutie zo stránky
colnice. Uloženie a rozbalenie nie je automatizované. Podľa slov colníkov sa súbor
na stránke aktualizuje každý deň, menia sa povolenia na predaj, ostáva IČO a
IDsubjektu.
V internom výdaji a príjme na hlavičkách a aj na položkách je možné písať
poznámky. Prerobené sú vzorové reporty VI - VYD2C.FRX,VYD2.FRX a na PI PRIJ2P.FRX,PRIJ2.FRX
Dokončená úprava pri napojení scannera na COM.
Zmena pre Závierkové kurzové rozdiely hromadné : program dovolí pustiť
generovanie, aj keď je závierkový kurz nulový. Generovanie prebehne iba pre
nenulové závierkové kurzy, a preto je možné generovať ich postupne pre každú
menu zvlášť. Umožní to vytvoriť samostatné interné doklady pre rôzne meny. Pri
hromadnom generovaní sa už program nepýta, či zrušiť kurzové rozdiely z
predošlého generovania a ponúkne iba meny, za ktoré ešte nebolo generovanie.
Závierkový kurzový rozdiel - na úhradu sa vypíše informácia o použitom
závierkovom kurze, aby nebolo potrebné pozerať tento kurz na hlavičke v
minulých rokoch : na faktúre Ctrl+Enter=zoznam úhrad - F4=oprava úhrady údaj pod poznámkou.
Aj na DL typu 6 je možné vyčísliť zľavy a prirážky.
23 / 592
SunSoft EcoSun







OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Prehľad odbytu - 3.Po dokladoch - doplnené utriedenie Ctrl+U - podľa čísla
faktúry/dodacieho listu/dátumu.
Pri spúšťaní automatických funkcii sa vytvára "logový súbor". V programe je
možné vygenerovať inicializačný súbor pre automatické spúšťanie funkcii.
Priamo z tabuľky vystavených a došlých FA je možno pozrieť obchodného partnera
- klávesa "P".
Na karte OP je už aktívne tlačítko "Prevádzky" a "Kontakty". Poklepaním myši na
toto tlačítko si môžete prezrieť kontakty a prevádzky za daného OP.
K WinOasisu je možné napojiť viac Shoprov. Cesta k Shopru sa definuje v
"Nastavenie PC a SETy..", "Nastavenie HW zariadení". Využíva sa to vtedy, ak je k
jednému WInOasisu napojený DOSový Shoppera súčasne aj WinShoper. Taktiež
sa to využíva v prípade terminálového riešenia WinShopovs napojením na
Winoasis.
Pri tovarovo/odberateľských zľavách je možné nastaviť aj cenovú hladinu, t.j. ceny
1-6 za aké, sa bude tovar zo skladu vydávať.
Doplnený set160, 161 a 162 viď Globálne parametre SETUP.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.50.805
Dátum uvedenia na trh: 02.02.2006 (CD 2007/1)
Obecne
















Na skladovej karte je možné nastaviť príznak „Neplatná karta“. Takto označenú
skladová kartu potom nie je možné vybrať na doklad. Od verzie WinShopra 4.00.914
ani na paragóny.
Pri výdaji externom je možné tlačiť hromadne výdajky s možnosťou "Každá výdajka
na novej strane", alebo obdobne ako v DOSe, všetky výdajky za sebou.
Objednávky prijaté – doplnená zostava - nevybavené položky z firmy a jej prevádzky
(kláves N)
Skladové karty-F9: doplnená zostava 1.Inventúra - 1.Inventúra - 7.Tlač inventúrneho
podkladu. <inv_podkl>. Na zostave je okamžitý stav za obdobie a skladová cena za
obdobie.
Úprava Evidencia SBL a Sledovanie pre colnicu.
Uzávierky - 2.Mesačná uzávierka - 5.Tlač uzávierkových zostáv - 5.Príjem po
dokladoch : doplnená možnosť triedenia podľa čísla faktúry.
Pri nahrávaní karty obchodného partnera je možné automaticky vygenerovať jeho
identifikačné číslo podľa zadanej masky. Klávesa Ctrl+Enter v políčku identifikačné
číslo.
Je možné nastaviť číselné rady aj pre preddavkové faktúry, zapnutý set 80: vo voľbe
Číselníky - Číselné rady dokladov
V globálnych parametroch pribudol parameter "Upozorňovať pri výdaji väčšom ako
minimálna zásoba na karte".
Dopracovaná priorita na ručné vybavovanie OBJ. Ručné vybavenie OBJ sa zapisuje aj
do logového súboru.
Dopracovaná priorita GEN_EAN -"Hromadné generovanie EANov v skladových kartách
[CTRL+F4]".
Je možné nastaviť parameter vo var_1.dat tak, že pri označení položiek na výmaz klávesa INS sa program ešte opýta, či skutočne chcete pokračovať v tejto funkcii
programu.
Pri nahrávaní položiek z OBJ na FV pomocou klávesy F7, ak je táto FV v zahraničnej
mene automaticky sa prepočíta jednotková cena podľa kurzu na FV.
Pri nastavení evidencie šarží je možné priamo pri príjme zadávať dátum expirácie.
Dopracovaná tlač príjemky aj so šaržami.
Interný výdaj - F9. - 1.Súpis dokladov - po ukončení zostavy program ponúkne aj
zostavu s položkami a medzisúčtami po hospodárskych strediskách.
Možnosť pridania poľa z „obchodných partnerov“ na reporty cenovej ponuky a
objednávok. Napr. pridanie kontaktnej osoby dodod_xx.osoba Možnosť tlače
rozšíreného názvu tovaru v cenovej ponuke podľa zadania v parametroch cenovej
24 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

ponuky. Možnosť pridania poľa z prevádzok na reporty cenovej ponuky. Napr.
pridanie kontaktnej osoby "prevadzka_xx.p_osoba". Na cenovej ponuke sa tlačí
celková hmotnosť.
Export DL do formátu EDI.

Doplnený set159 viď Globálne parametre SETUP.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.45.820
Dátum uvedenia na trh: 02.10.2006 (CD 2006/3)
Obecne











Do WinOasisu bola zapracovaná nová ochrana.
Bol dopracovaný: SET156 = '1' - Pri nastavení tejto hodnoty program povolí zápis
nových dokladov aj vtedy, keď iný užívateľ robí import dokladov. Zápis jednotlivých
dokladov nečaká na dokončenie importu. Ak má import povolené prepisovať už
existujúce doklady a nejaký užívateľ opravuje takýto doklad, importný program
vypíše správu, že je blokovaný záznam a čaká na uvoľnenie tohto dokladu. Potom
pokračuje v prepise daného dokladu viď Globálne parametre SETUP.
Úprava WinOasisu pre „Terminálový spôsob práce“. Pri jednotlivých užívateľoch je
možné definovať HS. Jednotlivým užívateľom sa zobrazujú len doklady daného
príslušného HS. (SET155) viď Globálne parametre SETUP.
Oasis je možné napojiť na RP EURO 2000 aj takým spôsobom, že sa RP využije len
ako fiskálna tlačiareň (doklady typu 10).
Oasis je možné nastaviť tak, aby bol jedinečný EAN vo všetkých skladoch.
Dopracované priority na zakázanie zobrazenia predajných "NIE_PREDC", alebo
nákupných cien "NIE_NC".
Pri mesačných kontrólach pribudla 5. Kontrola spojitosti číselných rád v dokladoch VE,
PE, VI, PI.
V objednávky prijaté pribudla kláves N - tlačí nevybavené položky k danej firme a jej
prevádzke.
Úprava Evidencia SBL a Sledovanie pre colnicu : doplnené zostavy s medzisúčtami za
% a MJ.
Úprava pre EDI import OBJ.
Úprava dopisovania číselníka zákaziek pri evidencii zápožičiek.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.40.810
Dátum uvedenia na trh: 10.07.2006 (CD 2006/2)
Obecne



Na skladovej karte pribudli ďalšie tri predajné ceny. S týmito predajnými cenami
spolupracuje aj DosShop od verzie 3.11.342 a WInShop od verzie 4.00.080. Taktiež
funkcia export – import akceptuje tieto predajné ceny. Viď Formulár predajných cien
Z programu je možné vytvoriť tzv. „Katalóg“. Tento katalóg je potom možné napáliť
na CD a poslať svojim odberateľom, ktorí si môžu z položiek katalógu tvoriť
objednávku. Viď Katalóg
K obchodným partnerom je možné definovať ľubovoľný počet kontaktov. Viď Kontakty
obchoného partnera




V zozname skladových kariet je možné nadefinovať obrázky, ktoré sa budú
zobrazovať pri nastavení sa na príslušnú skladovú kartu.Viď Zobrazovanie obrázkov
V užívateľoch je možné definovať HS. Potom daný užívateľ má zobrazené len doklady
a sklady, ktoré prislúchajú príslušnému HS. Funkcia je potrebná pri prevádzkovaní
WinOasisu na teminálovom serveri.
V došlých FA pribudla funkcia ALT+Q. Funkcia priradí na príslušné zberné príjemky
nákupné ceny zo zbernej FA. Bližšie informácie, kapitola: Prepočet cien zberných
dodacích listovD:\Application Data\Microsoft\Word\xxx.htm.
repracované niektoré funkcie intrastatu.
25 / 592
SunSoft EcoSun










OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pri prečíslovaní interného dokladu (VI, PI) cez CTRL+F12 sa aktualizujú aj čísla
protidokladov.
Ak je nastavené, že na sa na doklad sa budú vypisovať zľavy, tak na dokladové zľavy
sa píše aj hodnota
zľavy v SK a nielen percento zľavy.
Dopracovaný Set154 pre kontrolu jedinečnosti EAN kódu za všetky sklady. Je potom
treba previesť prepočet [Ctrl+V] v sklade.
Bola dopracovaná priorita na zaradenie dokladov do DPH.
Pri zaradení FA do DPH sa zaradenie zapisuje do histórie zmien ku dokladu.
Doplnená priorita na prečíslovanie dokladov [CTRL+F12] ZMEN_C_DOK
Doplnená priorita na zamedzenie prístupu k účtovným údajom na doklade [CTRL+F4]
PREH_UCT
Doplnená priorita "ZMENA_ROKA" - Pri zmene roka povolí zapnúť prepočtové funkcie.
Inak má tieto prepočtové funkcie povolené len správca.
Doplnený algoritmus na generovanie čísla tovaru podľa masky tak, aby bolo možné
generovať číslo aj z masky, ktorá neobsahuje len číselné hodnoty. (Funkčná kláves
Ctrl+P a Ctrl+Enter v Čísle tovaru na formulári skladovej karty)
Doplnená spolupráca s váhami od firmy Martes Žilina – naplnenie váhy označenými
skl. Kartami. Váha potom priamo tlačí etikety odváženého tovaru. Pri predaji Shop
z tejto etikety číta váhu a číslo tovaru.
Komponentáre



Je možné si odkladať komponentáre priamo k hotovému výrobku. Následne je potom
možné tento odložený komponentár opäť presunúť (t.j. pridať, alebo nahradiť) k
danému hotovému výrobku.
Je možné tlačiť celý rozpad hotového výrobku aj s jeho komponentmi, t.j tlač celého
stromu komponetov.
Je možné tlačiť potrebu všetkých komponetov pre splnenie danej objednávky na
hotový výrobok.
Viď Viacstupňová výroba
Spolupráca s inými podsystémami



Program spolupracuje s tzv. modulom „SUNLINE“. V programe je dopracovaná
funkcia, ktorá zistí v reálnom čase okamžité stavy na vzdialených prevádzkach. Je to
vlastne ON-LINE zistenie okamžitého stavu na príslušnej skladovej karte.
Komunikácia prebieha cez internet. Viď SunLine
Dopracovaný Homebanking pre Ľud. banku - pridaný ďalší typ "2" - možné použiť
oddeľovač ",", alebo "|".
Do programu pola zapracovaná funkcia na prevod hotovostných úhrad (doklad “00” a
“10”) do WinJu.
Účtovanie


Upravené účtovanie DPH z EU. Bližší popis v kapitole: Účtovanie dane pri nadobudnutí
z Európskej Únie.
Doplnený SET91='2' Pri nastavení tejto hodnoty program povolí zápis nových
dokladov a opravu už existujúcich aj vtedy, keď iný užívateľ
robí "generovanie" v účtovných dávkach. Ak sa však zahrnie do dávky
doklad, v ktorom sa práve pracuje, celá dávka sa nevygeneruje.
Program vypíše správu "Počas generovania účtovnej dávky bol blokovaný
záznam.
Účtovná dávka nebola vygenerovaná a na doklady neboli zapísané
príznaky zaúčtovania !!!'"
Povolí "Ocenenie interných dokladov" a "Prepočet priemernej ceny"
26 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zmieny vo WinOASIS verzia 3.35.845
Dátum uvedenia na trh: 10.02.2006 (CD 2006/1)
Spolupráca s inými podsystémami






Dopracovaný HB pre DEXIA banku - E-Banka nový typ. Dexia od 02/2006 bude
používať len tento nový Internet banking.
Homebanking pre Lud.banku - pridaný ďalší typ "2" - možné použiť oddeľovač ",",
alebo "|".
Pi nahrávaní úhrady a otázke na zápis doklad do PU v prípade, že sa použilo tlačítko
ZRUŠ, tak už ani pri následnom nahraní ďalšej úhrady do WinOasisu sa doklad do PU
nedostal.
Prevod hotovostných DL do pokladne : v parametroch odbytu/nákupu je parameter,
ktorým sa dá zvoliť spôsob zápisu na pokladničný doklad:
- jedným zápisom (pôvodná funkcia)
- viacerými zápismi podľa účtov na položkách
- viacerými zápismi podľa položiek na DL
Dopracované napojenie na WinJu:
- Pri nainštalovaní WinJu sa progam WinOasis automaticky napojí na WinJu.
- V tejto verzii programu ešte nie sú naprogramované funkcie s WinJu na
prevedenie úhrady do peňažného denníka.
- Rozšírená štruktúra tabuľky úhrad o polia
„uh_dphm,uh_dphv,uh_zak0,uh_zakm,uh_zakv,uh_koef"
Set19 - oceňovanie interných dokladov okamžitou priemernou skladovou cenou
dopracované aj pre import položiek z terminálu Kodys.
Účtovanie



Pri zapnutom SET86 a nastavení neskladovej položky pre zaúčtovanie korekcie
zaokrúhľením program generoval túto neskladovú položku zo skladu, ktorý bol na
poslednej položke dokladu. Opravené - generuje zo skladu, ktorý je nastavený t.j.
vybraný pri nahrávaní dokladu.
Pri zápise FA z Európskej únie ak bol WinOais napojený na JU program omylom
vyžadoval analytické účty z PU.
Ak pri príjme z EU - t.j. typ pohybu "08E" bola položka s nulovou sadzbou DPH,
program ponúkal neprávne riadok RNP.
Tlač


Oprava pre tlač pokladničného dokladu : F6-úhrada typu HOT a zápis do pokladne,
tlač pokl.dokladu - nebolo vypísané IČO a IČDPH, report pdoklad.frx.
Prehľady - Účtovné prehľady - položkovitý výpis pre kombináciu Výdaj externý+po
účtoch MÁ DAŤ alebo Príjem externý+po účtoch DAL : doplnená otázka Tlačiť aj rozpis
po účtoch na druhej strane?. Na odpoveď ANO sa tlačia obe strany MÁ DAŤ-DAL
(pôvodná tlač). Na odpoveď NIE sa tlačí iba zvolená strana MÁ DAŤ alebo DAL.
Pôvodná zostava sa tak skráti asi o dve tretiny.
Export - Import




Pri importne položiek externého príjmu (PE)z iného interného príjmu (kláves F7) sa
vynulovali kusy.
Ak pri Exporte-Importe existovala v sklade nulová karta, t.j. mala prázdne číslo
tovaru a prázdny vnútorný kód a bola označená na výmaz, tak na strane importu sa
označili na výmaz iné karty.
Úprava pri importe skladových kariet (pri zapnutej kontrole duplicít SET149, ak bola v
sklade prázdna skladová karta, program nemohol pokračovať v importe.)
Ak sa exportovali len ceny za príslušný sklad na import neaktualizoval ceny na
všetkých kartách. Import sa neriadil podľa čísla materiálu, ale podľa vnútorného
kódu.
Komponentáre

Pri tlači rozpisu komponent je možné zadať aj počet MJ.
27 / 592
SunSoft EcoSun


OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Je možné si odkladať komponentáre priamo k hotovému výrobku. Následne je potom
možné odložený komponentár opäť presunúť (t.j. pridať, alebo nahradiť) k danému
hotovému výrobku.
Pri oprave int. doklad do výroby typu "06" ak sa výrobok označil INS na zrušnie,
neoznačli sa na zrušenie položky v protidoklade. Bolo nutne namiesto INS nulovať
kusy.
Ostatné








Pri hromadnom prepočte vybavenia objednávok z dodacích listov - klávesa Ctrl+B v
objednávkach, program nebral do úvahy doklady (dodacie listy) z uzavretých rokov. V
tejto verzii je možné definovať, do ktorých uzavretých rokov sa bude automatický
prepočet pozerať.
Doplnená priorita "ZMENA_ROKA" - Pri zmene roka povolí zapnúť prepočtové funkcie.
Inak má tieto prepočtové funkcie povolené len správca.
Voľba Prehľady - 8.Evidencia liehu - 2.Sledovanie pre colnicu - Príjem : program robil
prehľad iba pre doklady typu 08--príjem zo zahraničia. Doplnená možnosť zahrnúť do
prehľadu aj tuzemské doklady.
Pri nastavenom T149 = 1 - automatická kontrola duplicít niekedy nebolo možné
zapísať interný prijem z výroby 06 -16. Program nelogicky.kontroloval duplicitu v čísle
dokladu - spolu sa kontroloval interný výdaj a interný príjem.
Bol dopracovaný prehľad podskladových kariet. Funkcia vytvorí datový sklad, ktorý
potom slúži ako podklad pre vlastný prehľad v ISM. Funkcia je prístupná v "Skladové
prehľady", "Prehľad podskladu".
Intrastat pre vystavené doklady : zmenil sa spôsob výpočtu pre kolónku
"10.Fakturovaná suma(Sk)" - teraz sa počíta cena_bez_dph*kusy. Pôvodný
algoritmus cena_zah*kurz*kusy dával nezhodné výsledky pre veľa kusov, ak je
program nastavený, že po zadaní zahraničnej ceny má vypočítanú tuzemskú cenu bez
dph zaokrúhliť na 2 desatinné miesta. Príklad: cena_zah=21CZK, kurz=1.306,
kusy=1250...program zapíše cena_bez_dph=27.43Sk. Pri zápise Intrastatu potom
nastal rozdiel: Fakturované =27.43*1250=34287.50
.......Kolónka10=21*1.306*1250=34282.50....rozdiel 5Sk.Pre vystavené doklady je
kurz intrastatu zhodný s kurzom na hlavičke faktúry. Pre prijaté doklady ostal
pôvodný algoritmus výpočtu, lebo kurz Intrastatu sa nezhoduje s kurzom faktúry.
Pri prepočte obstrávacích nákladov, program niekedy nesprávne aktualizoval ON.
Funkcia Ctrl+N z FA došlých.
Ak sa nezobrazil správne HELPový súbor, mohlo to byť spôsobené tým, že bol
HELPOvý súbor nachádzal na zdielanom disku. Ak sa nakopírujete na lokálny disk,
program najskôr hľadá tento súbor na lokálnom disku a až potom na zdielanom disku.
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.35.800
Dátum uvedenia na trh: 7.11.2005 (CD 2005/3)
Inštalácia
POZOR – Už od verzie 3.30.001 sa využíva nový Runtime VFP 9. Tento Runtime VFP 9 je
priamo obsiahnutý v inštalácii WinOasisu, ktorá sa nachádza na CD. Na CD je však aj
samotná inštalácia tohto Runtime. Ak používate WinOasis v sieti a máte Runtime
rozinštalovaný po jednotlivých staniciach, musíte na každý stanicu nainštalovať aj
Runtime pre FVP9. Starý Runtime, t.j. VFP 8 nie je nutné odinštalovávať.
Tlač


Možnosť tlače faktúry (6) typu 18T v nemčine a angličtine (CTRL+F)
Pri súpise dokladov pribudol parameter "Tlačiť len doklady označene 'X'". Medzisúčet
sa robí aj za doklady, ktoré nie sú prevedené do Shopra.
28 / 592
SunSoft EcoSun





OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
V OBJD a OBJV pribudla funkcia “Tlač objednávky - nevybavené položky". Funkčná
klávesa "N".
Prepracované a opravené „odsúhlasenie zostatkov“.
Čiastočne prepracovaná a zjednodušená tlač Intrastatu.
V parametroch výdaja externého pribudol parameter "Na faktúre NEtlačiť položky s
nulovou predajnou cenou".
Prepracovaná tlač likvidačného listu - pre hot.DL
Ročná uzávierka








Pred spustením ročnej uzávierky si program skontroluje súbory. Ak sú poškodené,
alebo sa nedajú otvoriť súbory potrebné k ročnej uzávierke, funkcia ročnej uzávierky
sa ani nespustí. Vypíše, ktoré súbory nie je možné otvoriť. Ak sú poškodené súbory,
ktoré nie sú dôležité pri ročnej uzávierke, program tento stav oznámi a môže
pokračovať ročná uzávierka.
Beh ročnej uzávierky sa zapisuje do
„Sunsoftw\DATA\FIRMA010\OASISW\rocna_2005.txt“
Ročnú uzávierku nie je nutné urobiť 01.01.2006. Pri nábehu programu v novom roku
sa zobrazí informačné okno, v ktorom program upozorní, že nie je možné nahrávať
skladové doklady, pretože nebola vykonaná ročná uzávierka. Pri nahrávaní
skladových dokladov sa kontroluje aktuálny rok dokladu s nastaveným. Nie je možné
zapísať doklad, ak sa tieto roky nerovnajú. Import tieto dátumy nekontroluje.
Pri ročnej uzávierke, ak ešte nebol uzatvorený ročný adresár, tak sa uzatvorí.
WinOasis prepíše aj programu WinPu (ak je to možné ) cestu do tohto spoločného
adresára.
Pri ročnej uzávierke a nastavenom SET36 – „nie je možné zadávať počiatočné stavy“
program už nevytvára doklad s počiatočným stavom, ale zapisuje koncový stav na
skladové karty.
Pri spustení programu OASIS, alebo PU sa kontroluje správnosť nastavenia
spoločných adresárov.
Pri zmene roka je možné zapnúť automatické prepočty
- Ctrl+M v kartách a FA
- Alt+U – prepočet úhrad.
- Pri prepočte Ctrl+M sa FA, ktoré boli v starom roku plne uhradené a už boli
presunuté do nového roka označia v novom roku na výmaz.
Boli prepracované funkcie na prezeranie pohybov starom roku: kláves „5“ a „2“ na
skladovej karte.
Viď Ročná uzávierka.
Účtovanie



Do tabuľky došlých a vystavených faktúr doplnená funkcia <U> - kontrola
zaúčtovania v denníku. Funkcia umožňuje kontrolu a zobrazenie aktuálneho dokladu,
alebo kontrolu a zápis značiek pre všetky FA. Kontroluje sa zaúčtovanie hlavičky
faktúry, t.j. zápis na účet 311, 321. Ak je faktúra zhodná s účtovným zápisom v
denníku, zapíše sa do stĺpca "D" údaj "OK". Ak sú medzi faktúrou a účtovným
zápisom rozdiely, zapíše sa tam číslo - počet rozdielov. Ak je faktúra v denníku
nenájdená, zapíše sa údaj "--". Ak existuje faktúra v denníku, ale v OASIS-e nemá
príznak zaúčtovania, zapíše sa do stĺpca D údaj "!".
Do parametrov účtovania doplnená voľba "Generovať zákazky na všetky účty (nielen
nákladové a výnosové)". Pri zaúčtovaní budú vygenerované zákazky na všetky účty
dokladu kde boli zadané, nielen na nákladové a výnosové účty.
Zápis hot.DL do účtovnej pokladne. Prevod dokladov typu 00 a 10 do Podvojného
účtovníctva <Ctrl+F8> sa dá urobiť položkovým účtovným dokladom podľa účtov na
DL, ak je v parametroch príjmu/výdaja <Ctrl+P> zaškrtnutá voľba "Zápis hot.DL do
účtovnej pokladne položkovo". Ináč program zapíše doklad do pokladne toľko
položiek, koľko ich je na doklade. Ak je doklad zaokrúhlený a súčet na položkách
29 / 592
SunSoft EcoSun


OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
nesedí s výslednou sumou, potom program doplní zaokrúhľovaciu položku a účet na
túto položku sa preberie podľa nastavenia účtu pri generovaní dávok: Automatické
(účet podľa poslednej položky) / Na účet (zadaný účet v okne generovania).
Účtovné údaje na externé doklady Ctrl+F4 : neprístupné Účtovanie skladového
pohybu pre položky bodkové a pre položky s nevyplneným skladom tak, ako je
neprístupné pre neskladové položky.
Vo voľbe Účtovné vstupy je doplnená funkcia na prezeranie vygenerovaných účtovných dávok
v priebehu roka. Pozor, funkcia je zatiaľ v BETA verzii. Bližší popis je v kapitole História
generovaných účtovných dávok.
Ostatné

Je možné nastaviť automatickú kontrola duplicity v tabuľkách "SET149" KARTY
(cmat,z_cmat,ean), DODOD (z_r1,ucet), VE (zaz_hpr, cisdok, cisdok1), PE (zaz_hpr,
cisdok, cisdok1), VI (zaz_hpr, cisdok, cisdok1), PI (zaz_hpr, cisdok, cisdok1), OBJD
(zaz_hov,cisobj,cisdok1), OBJV (zaz_hov,cisobj,cisdok1), POL (zaznam), OBJV_P
(zaznam), OBJD_P (zaznam), VE_UHRA (zaznam), PE_UHRA (zaznam). Je možné
vypnúť kontrolu duplicity na čísla dokladov, ak sa nastaví v súbore „var_1.dat“
premenná na „nie_cand_cisdok“ na hodnotu „1“. Nastavenie automatickej kontroly
duplicity v tabuľkách

Je možné nastaviť automatickú kontrolu logických väzieb tabuliek VE, PE, VI, PI,
KARTY - "SET150". Pozri Globálne parametre SETUP. Viď Nastavenie automatickej kontroly
logických väzieb v tabuľkách

Zmenené chovanie SET111. Rovnaký SET, ako vo WinPu. Pozri Globálne parametre
SETUP.











Prepracované príkazy na úhradu. Pri vytváraní príkazu je možné opravovať pole
„poslané“. Prepracovaný algoritmus príkazov na úhradu dobropisov a preplatených
FA.
Pri generovaní zbernej FA je možné vygenerovať aj tzv Shoprový doklad, t.j. doklad
typu "10Z". Tým je možné potom tento doklad poslať do Shopra (Ctrl+F7)a vytlačiť k
nemu paragón.
Rýchly filter Alt+F2.
Doplnená funkčnosť zobrazenia príkazov na úhrady z FA – kláves Alt+J.
Dopracované vyberanie náhradníkov pri zadávaní hotových výrobkov (ak na sklade
nie je dostatok komponentov).
Umožnený import položiek dokladu, ak mala položka rovnaký vnútorný identifikátor.
Pri importe sa priradí nový vnútorný kód.
Zmenená – opravené logika importu obstarávacích nákladov
Intrastat a rozpúšťanie položiek : program rozpúšťal položky podľa fakturovaných
kusov. Doplnená je voľba na rozpúšťanie aj podľa ceny.
Úprava komunikácie s RP typu EURO (mimo EURO 2000T,M). Naplnenie RP len
vybratých skladových kariet je možné cez voľbu REGISTRAČNÁ POKLADŇA. Program
sa pýta, či sa posielajú všetky položky, potvrdením voľby <Nie> sa ponúknu na
odoslanie iba označené skladové karty.
Obchodní partneri môžu mať na svojej karte uvedený analytický účet, ktorý sa
potiahne na vystavený doklad. Zvyčajne tu býva účet 311. Pri vystavovaní
hotovostného dokladu typu 10 a 13 sa z číselníka typov pohybov potiahne účet 211.
Tento sa prepísal účtom z partnera. Zmena : ak je na partnerovi účet 3xx, tak na
doklade ostane účet podľa číselníka typov dokladov.
Súhrnný výkaz : do číselníka Typy faktúr a pohybov pribudlo zaškrtávatko
"Nezaraďovať do súhrnného výkazu", prístupné pre všetky typy dokladov 18E.
Doteraz program zobral do Výkazu všetky doklady s druhom dph = VEU a V3O. Teraz
je možné nadefinovať typ dokladu, napr. 18Es = Dodanie do EU - služby, a vyradiť
30 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zmeny vo WinOASIS verzia 3.30.800
Dátum uvedenia na trh: 1.7.2005 (CD 2005/2)
Inštalácia
POZOR – WinOasis od verzie 3.30.001 a vyššie využíva nový Runtime VFP 9. Tento Runtime VFP 9
je priamo obsiahnutý v inštalácii WinOasisu, ktorá sa nachádza na CD. Na CD je však aj samotná
inštalácia tohto Runtime. Ak používate WinOasis v sieti a máte Runtime rozinštalovaný po
jednotlivých staniciach, musíte na každý stanicu nainštalovať aj Runtime pre FVP9. Starý Runtime,
t.j. VFP 8 nie je nutné odinštalovávať.
Tlač

Zmenená tlač preddavkových faktúr. Pod položkami je rozpísaná dph zo zaplatenej zálohy. Na
faktúre k zaplatenej preddavkovej faktúre sa potom tlačí rozpis DPH, vysporiadanie dph
z uhradeného preddavku a rozpis zostatku na zaplatenie.

Vzájomné zápočty : doplnená možnosť "Len doklady označené X, prijaté aj vystavené".

Tlač paragonu (typ VE = 10) je možné tlačiť celý názov karty do dvoch riadkov pri 40
znakovom bločku. Toto nastavenie je možné nastaviť v programe Shop od verzie 3.11.324.

Doplnená zostava ZAPOCET vo voľbe Doklady výdaj-F9.Tlač-9.Vzájomné zápočty/Doklady
príjem-F9.Tlač-10.Vzájomné zápočty: hodnoty v zahraničnej mene (fakkturované-úhradazostatok),hodnoty v tuzemskej mene (fakturované-úhrada-zostatok). Na konci zostavy sú
zostatky vyčíslené podľa zahr.meny (maximálne 9 druhov meny).

Na predfaktúrach sa tlačí informácia o zľavách (podľa nastavenia)

Doplnená zostava OBRAZOK3 vo voľbe Doklady-F9.Tlač-Saldo-voľba D,E : na zostavu sú
doplnené celé adresy. Zostava drží utriedenie podľa Ctrl+U, preto sa adresa toho istého
partnera môže opakovať viackrát. Pri utriedení podľa firmy sa adresy nebudú opakovať.

Vystavené doklady - F9.Tlač - 1.Súpis dokladov - 1.Súpis po typoch - Tlačiť aj váhu : doplnená
váha do reportov supis1, supis1h, supis1d, supis1dh.

Zostavy pre Intrastat - zostava na tlačivo je prepracovaná. Oasis vytvorí TXT-súbor, ktorý
pošle Formiku :
- uzivatel\x\intrastat_v.txt pre hlásenie o výdaji
- uzivatel\x\intrastat_p.txt pre hlásenie o príjme
Formik je externý program firmy RKsoft.
Cesta na Formik.exe sa ukladá do uzivatel\x\intrast.mem, spolu s hlavičkovými údajmi.
FORMIK treba nainstalovat aj s prílohou, ktorá je na adrese http://www.rksoft.sk/formulare.htm ,
časť štatistika.
V spoločnom adresári napr. C:\sunsoftw\prog\formik musia byť súbory : "formik.exe",
"Intrastat 1-12.frk","Intrastat 1-12.pgn".....pre úplné hlásenie o príjme
"Intrastat 2-12.frk","Intrastat 2-12.pgn".....pre úplné hlásenie o výdaji
"Intrastat 3-12.frk","Intrastat 3-12.pgn".....pre zjednodušené hlásenie o príjme
"Intrastat 4-12.frk","Intrastat 4-12.pgn".....pre zjednodušené hlásenie o výdaji
Pri prvom spustení formiku treba na všetkých štyroch formulároch pustiť voľby Editácia-Režim
editácie koloniek, potom Editácia-Automaticky vytvor poradové čísla pre import a vypnúť režim
editácie. Údaje z txt sa načítajú voľbou Formulár-ImportF5-okno "Import údajov z textového
súboru"-klik na ikonu vpravo hore (vedľa helpu=kniha)-výber z adresára
sunsoftw\data\firmaxxx\oasisw\uzivatel\x\intrastat_p.txt. Po otvorení txt sa obsah načíta do okna
"Import údajov z textového súboru". Súbor má toľko riadkov, koľko listov formulára sa bude tlačiť.
Údaje zo súboru do formulára sa dostanú dvojklikom na príslušnom riadku.
Vľavo dole je výber Oddeľovacieho znaku v txt-súbore, použitá je bodkočiarka. Tlačiť sa môže aj
formulár, ak je zaškrtnuté Editácia-Nastavenie formulára-Tlačiť aj podkladový obrázok [X].
Nezaregistrovaný program FORMIK tlačí na tlačiarni iba prvých 15 koloniek.
Ročná uzávierka
Ctrl+M v skladových kartách : na okno pribudlo tlačítko Kontrola. Toto načíta všetky
karty v nastavenom roku a karty vo zvolenom roku, spáruje ich podľa z_cmat. Na
zostave NAP_KON vypíše číslo karty v oboch skladoch, názov karty v oboch skladoch,
počiatočný stav a počiatočnú skladovú cenu v oboch skladoch, vypočíta koncový stav a
koncovú skladovú cenu v nastavenom sklade. Koncové údaje vo nastavenom sklade by
31 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
mali súhlasiť s počiatočnými údajmi zvoleného skladu. Ak karta nie je v danom roku v
danom sklade, potom má cmat=NEZAVEDENY.
Účtovanie






Účtovanie preddavkových faktúr : do generovania účtovnej dávky sú doplnené
zaškrtávatka K.Vystavené preddavkové faktúry, L.Prijaté preddavkové faktúry,
ktorými sa do účtovnej dávky dostanú tieto doklady. Podobne boli dopracované aj
Likvidačné listy pre tieto doklady.
Do generovania účtovnej dávky pridaná voľba: M.Generovať rozdielové položky pre
zaúčtované doklady. Zapnutím voľby sa vygenerujú rozdielové položky pre skladové
doklady ktoré boli už zaúčtované a následne zmenené. Doteraz sa táto funkcia
vykonávala automaticky a nedala sa vypnúť.
Oprava likvidačného listu pre prijaté doklady z EÚ : na likvidačný list sa nedostali
položky DPH, účet 3432, ak hodnota dph bola záporná.
Zmena : Likvidačný list pre došlé faktúry 08E3, druh dph P3O, druhý odberateľ : na
oboch stranách pre dph z EÚ je rovnaký účet.
Prevod hotovostného dod.listu do PU <Ctrl+F8>, pre nastavené Parametre
účtovania=Zachovať anal.účet a HS z dod.listu... na hlavičke dokladu sa nezapísalo
číslo pokl.dokladu. Opätovné Ctrl+F8 potom nenašlo zápis.
Oprava pre zápis HOTovostnej úhrady do pokladne :
- po zápise úhrady do pokladne program vygeneroval nesprávny kurzový rozdiel
ku úhrade.
- ak je vybratá pokladna vedená v SK, potom sa do pokladne zapíše hodnota
úhrady v tuzemskej mene. Ak je vybratá pokladna vedená v cudzej mene,
potom sa do pokladne zapíše hodnota úhrady v cudzej mene...opravovaná
bola hodnota v cudzej mene.
Číselník
Číselníky pre Intrastat : od 1.1.2005 sa mierne zmenili číselníky pre Dodacie
podmienky a Druh obchodu. Preto sa s novou verziou dodáva aj nový vzor pre
číselníky intra_do1.dbf a intra_dp1.dbf, uložené v adresári PCISEL. Odtiaľto sa načíta
vzor do adresára FirmaXXX\oasisw\cisel.
Číselník intra_do1 má 22 záznamov, pôvodný intra_do má 23 záznamov.
Číselník intra_dp1 má 4-tý záznam FOB=Vyplatené na palubu, pôvodný intra_dp má 4-tý
záznam FOB=Vyplatené na lodi.
Podľa týchto kritérií program rozlíši starý/nový číselník pri vstupe do voľby ČíselníkyF.Číselníky pre Intrastat-Druh obchodu/Dodacie podmienky a ponúkne načítať nový
číselník z nového vzoru. Pôvodný číselník premenuje cisel\intra_dp_old.dbf,
cisel\intra_do_old.dbf.
Ak program nenájde číselníky cisel\intra_dp.dbf a cisel\intra_do.dbf (prvá inštalácia),
načíta ich už z nového vzoru.

Ostatné




Prepracované sledovanie záloh. Bližší popis v kapitole Zálohové platby v programe
WinOasis od verzie 3.30. Algoritmus pre preddavkové faktúry : zálohová platba sa
nahrá ako úhrada F6 ku predfaktúre. Vo voľbe Preddavkové faktúry sa vytvorí F5
preddavkový doklad k nahratej úhrade a vytlačí sa klávesou F. Zároveň sa do
Evidencie DPH zapíše záznam. Väzba s faktúrou Ctrl+O ostáva nezmenená a aj
úhrady sa potiahnu z predfaktúr. Novinkou je rozpis do tabuľky DPH so zápornými
hodnotami.
Rozšíril sa algoritmus nápočtu priemernej ceny o SET35 =4. Rieši sa tým externý
príjem v nulovej cene. Bližší popis nájde v popise SETov.
Pri importe : ak sa má zaviesť nová skladová karta, tak sa jej priradí aj nový
vnútorný kód. Nepreberie sa z importnej dávky.
Odomykanie dokladov povolené aj priorite P0.
32 / 592
SunSoft EcoSun













OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pri importe : ak bolo povolené opravovať doklady a nebola povolená aktualizácia
účtovných údajov neaktualizovalo sa pole druh_dph. Potom to malo vplyv na
zaraďovanie do DPH.
Úprava pri načítavaní DKP zo systému SHOP 3.11. Súbor STAV.DBF sa načíta najskôr
z adresara SHOP a ak neexistuje, až potom zo spoločného adresára nastaveného v
SHOP.
Oprava : párový doklad 19 nemal niekedy názov typu dokladu.
Odstránená chyba pri zadávaní množstevnej zľavy. Chyba nastala pri nastavení : V
číselníku je definovaná množstevná zľava a tabuľka obratovových zliav je prázdna,
set85=1, v parametroch odbytu je zaškrtnuté Množstevná zľava z karty na položku,
na kartu je zapísaný kód množstevnej zľavy. Pri výbere takej karty na doklad sa
vysvieti okno Nastavenie zľavy-Percento množstevnej zľavy a hodnota zľavy je
správna. Okno sa nedalo ukončiť, lebo program vždy ponúkal výber obratovej zľavy z
prázdnej tabuľky.
Pri zaradovaní FA do DPH program dával niekedy zbytočné upozornenie.
Rozšírené informácie v logu o hromadne predkontovaných dokladoch <CTRL+F3>.
Pri type 10 (paragon) a pri nastavení, aby tlačil bloček Shop, nastaví vždy užívateľ "0"
v Shop.
Pri výbere partnera na doklade a partner má iba jeden bankový účet, tento sa
automaticky vyberie. Ponuka na výber účtov sa zobrazí, iba ak má partner viac účtov.
Doplnenie konštantného symbolu do výdaja externého.
Penalizačné faktúry : v parametroch pre penalizáciu je zväščené percento penalizácie.
Pôvodné maximálne možné percento bolo 9.999, teraz je možné maximum 99.999.
OPRAVA pre výdaj komponent na interný doklad typu 16 : ak je na výdajke použitá
komponenta viackrát, potom program nedodržal zakázaný výdaj do mínusu. Program
kontroloval okamžitý stav komponenty na karte a nebral do úvahy, že z tejto
komponenty už vydal na tento doklad. Po oprave už program poníži okamžitý stav na
karte o množstvo vydané na predošlý výrobok toho istého dokladu.
Závierkové kurzové rozdiely: Ak bola zahraničná faktúra prepočítaná závierkovým
kurzom k 31.12., potom je na hlavičke v novom roku zapísaný závierkový kurz
(Ctrl+Q) a v úhradách (Ctrl+Enter) je riadok s poznámkou ZAVIERKOVY KR. Pre tieto
faktúry platia zákazy:
- nedá sa opravovať faktúra F4, aby sa nezmenila jej hodnota
- nedá sa nahrať úhrada F6 v starom roku, aby sa nezmenil zostatok
- nedá sa opravovať úhrada F4 v starom roku, aby sa nezmenil zostatok.
Parametre exportu
Neexportuj nákupné a skladové ceny - prepínač v okne exportu
Neexportuj predajné ceny na kartach - prepínač v okne export
Verzia OASIS
Win 3.24.800
28.02.2005
Nové funkcie
1.
Dopracované nové tlačivo DPH platné od 01/2005. Bližší popis
v kapitole DPH po 1.1.2005
2.
3.
Doplnené pole DIČ do obchodných partnerov, ktoré s potom vypisuje
na vystavené FA a OBJ k obchodnému partnerovi. Konverzia naplní
nové pole z poľa IČDPH, ak v ňom prvé dva znaky sú SK. Prípadne cez
voľbu Evidencia-8.Obchodní partneri-Systém- Hromadne naplň DIČ
z IČDPH. Bližší popis je v kapitole Obchodní partneri.
Doplnená funkcionalita ročnej uzávierky. Viď Ročná uzávierka.
4.
Tabuľky je možné utriediť podľa ľubovoľného stĺpca. Funkcia sa vyvolá,
33 / 592
Autor
RNDr.
Púčaťová
Mateček
Ing. Mráz
RNDr.Pučáťová
Ing. Mráz
SunSoft EcoSun
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
ak v tabuľke dvokliknete na hlavičku stĺpca. Viď Všeobecne používané
klávesy a funkcie.
Na dokladoch FA a OBJ sa zmenik font na Tahomu. Táto zmena nastala
preto, lebo na niektorých tlačiarňach sa nesprávne tlačila diakritika.
Tento font je možné aj hromadne zmeniť na všetkých FA. Viď Úprava
tlačových formulárov
FA je možné vytlačiť aj ako DOSovú tlač. T.j. znakovo, bez obrázka. Má
to zmysel pri tlači na ihličkových FA. Je to typ FA č. 1. Viď Parametre
vstupov dokladov
Na Fa č. 8 je možné vypnúť žltý pruh. Taktiež je možné vytlačiť položky
na tejto FA väčším fontom, 8 a 9. Viď Parametre vstupov dokladov
Doplnila sa aj tlač cez Shoper. Pribudli dve možnosti. Viď Parametre
vstupov dokladov
Zmenaná logika konverzného programu. Konverzia sa nespustí, ak boli
dáta už prekovertované vyššou verziou programu. Dochádzalo k strate
Dát.
Pri návrate do tabuliek FA, OBJ a kariet sa kurzor nastaví na riadok, na
ktorom bol pri odchádzaní z tejto tabuľky.
Doplnený tzv zložený filter v tabuľkách, Klávesa Alt+F2. Viď Všeobecne
používané klávesy a funkcie.
Na objednávkach vystavených/prijatých sa už uvádza IČ DPH.
Nová zostava Prehlady-7.Evidencia liehu-2.Sledovanie pre colnicu.
Skladová karta musí mať vyplnený kód z colného sadzobníka. Na
zostavu sa vyberú len karty, ktoré majú tento kód v SystemNastavenie-2.Globalne parametre-Parametre pre SBL. Viď
Automatické spúšťanie určitých častí programu. napr. prepočtových
funkcíí v určený čas. Viď Ďalšie údržbové funkcie
V programe je možné už existujúcu faktúru priradiť k predfaktúre pre
potreby párovania úhrad. Viď Dodatočné priradenie predfaktúr a ich
úhrad k faktúram
Dokončila sa - Evidencia liehu v spotrebiteľskom balení.
Drobné zmeny nastali v záloh s faktúrami. Viď Zálohové platby v
programe WinOasis od verzie 3.24.800
Rozšírené funkcie
1.
Doplnená funkcionalita filtra F2. Viď Všeobecne používané klávesy a
funkcie.
2.
Pribudla možnosti Export a Importu Užívateľských cenníkov
3.
Spotrebiteľské balenie liehu SBL : doplnená ďalšia zostava vo voľbe
Prehľady-9.Evidencia SBL- Oznámenie o SBL - zostava podľa prílohy č.2
k vyhláške č. 573/2004 Z.z.
4.
Objednávky a cenové ponuky : ak je na doklade zapísaná prevádzka,
potom sa tlačí aj na doklad.
5.
Skladové karty - doplnená prevádzka partnera na klávesy TAB,8,9. V
prehľadoch je stĺpec "Obchodný partner" rozšírený o prevádzku v tvare
"Prev=čísloprevádzky". V prehľadoch na klávesy 8 a 9 je prevádza
doplnená aj do tlače na F9.
6.
Zmena : Zahraničné predfakúry - vystavené aj došlé - sú rozdelené na
4 typy :
a) Bez DPH = tretie štáty
b) S DPH = tuzemské v zahr.mene
c) Do/Z EÚ s DPH
d) Do/Z EÚ bez DPH.
Pozor na obmedzenie - nedá sa vystaviť zahraničná predfaktúra "do EÚ
bez dph", ak je partner neplatcom. Po výbere takého partnera program
upozorní a zmení typ dokladu "do EÚ s dph". Rozpis DPH sa robí iba
pre takú úhradu, ktorá je ku predfaktúre s typom "S DPH".
7.
V programe boli ešte dopracovali „Závierkové kurzové rozdiely v
programe OASIS“. Kurzové rozdiely sa generujú aj k čiastočným
34 / 592
Užívateľská príručka
Dobák
Ing Mráz,
Dobák
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
RNDr.Pučáťová
RNDr.Pučáťová
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz,
Mateček
Autor
Ing. Mráz
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
SunSoft EcoSun
8.
9.
10.
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
úhradám.
Doplnená možnosť tlače oznamovacej povinnosti DU za hotovostné
platby fyzickým osobám o ďalšie kritériá. Ako „celková suma platieb za
obdobie“, atď...
Ďalšie novinky sa taktiež dočítate aj priamo z programu v časti „Čo
nové vo verzii“
Doplnené účtovanie DPH pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného
ČŠ. Viď Účtovanie o dani pri nadobudnutí z EÚ od verzie 3.02.18.301
Verzia OASIS
Win 3.02.18.295
DOS 2.59.18
Užívateľská príručka
RNDr.
Púčaťová
05.09.2004
Nové funkcie
1.
Pri ročnej uzávierke sa uzatvára aj spoločný adresár SunSoft (len
WinOasis). Viď Ročná uzávierka.
2.
V programe vznikla agenda tzv. „Preddavkových FA“
3.
Boli realizované úpravy spojené so vstupom do EU. Viď WinOASIS po
1.5.2004 a DOS Oasis po 1.5.2004.
4.
Do programu boli dopracované štatistiky pre Intrastat. Viď INTRASTAT
SK v programoch OASIS.
5.
Nový Súhrnný výkaz pre DPH. Bližší popis je v kapitolách Súhrnný
výkaz vo WinOasise a Súhrnný výkaz v DOS Oasise
6.
V programe boli prepracované „Závierkové kurzové rozdiely v programe
OASIS“. Kurzové rozdiely sa generujú aj k čiastočným úhradám.
7.
Pri založení novej firmy sa automaticky predplnia vybrané číselníky.
8.
V programe sa zmenili výberové formuláre pri výbere z číselníkov.
Tento výberový formulár je možné jednoduhšie obsluhovať myšou
9.
Boli graficky prepracované výstupné zostavy.
10. Pribudla možnosť napojiť OASIS na prenosný terminál Unitech Pozrite si
Nastavenie HW zariadení
Autor
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Rozšírené funkcie
1.
Pribudli ďalšie nastavenia programu pomocou SETov 135-146 Globálne
parametre SETUP.
2.
Prehľady-2.Skladové prehľady-6.Prehľady podľa hlavných dodavateľov:
regleta o príjmoch a výdajoch podľa hlavných dodavatelľv zo skladovych
kariet vo zvolenom rozsahu dátumov, hlavní dodavatelia su zoradení
podľa firmy.
3.
Zmeny v spôsobe zúčtovania záloh s faktúrami. Viď Zálohové platby v
programe WinOasis od verzie 3.02.18.295
Autor
Ing. Mráz
Vývojova verzia
OASIS
Win 3.04.s.115
DOS 2.60.s
3.
4.
5.
6.
Žilka
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
05.09.2004
Nové funkcie
1.
Pribudla nová evidencia - Evidencia liehu v spotrebiteľskom balení.
2.
RNDr.
Pučáťová
RNDr.
Pučáťová
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
Šmilňák
Dopracované a prepracované materiálové normy – na komponentári sa
uvažuje aj s percentom réžie, ktoré sa narátavajú do kalkulačnej ceny
na typ pohybu 06.
Dopracované výkonové normy a prepracovaný a doplnený algoritmus
výpočtu ceny UVN.
Je možné automaticky načítať DATA z modulu JU. Nie je potrebné
spúšťať externé programy.
Je možné sprístupniť informačné okno k jednotlivým poliam formulárov
- tzv. „kecala“
V programe boli prepracované „Závierkové kurzové rozdiely“. Kurzové
rozdiely sa generujú aj k čiastočným úhradám.
35 / 592
Autor
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
RNDr.
Pučáťová, Ing.
Mráz
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
SunSoft EcoSun
7.
8.
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
V programe je možné už existujúcu faktúru priradiť k predfaktúre pre
potreby párovania úhrad. Viď Dodatočné priradenie predfaktúr a ich
úhrad k faktúram
Pri založení novej firmy sa automaticky predplnia vybrané číselníky.
Rozšírené funkcie
1.
Na Fa je možné nastaviť aby sa program opýtal „Vyskladnil“.
2.
Priamo vo voľbe „skladové karty“ je možno zmeniť sklad pomocou
klávesy Alt+F11.
3.
Pri interných prevodových dokladoch (typ 19-09 a 16-06) na klávesu
Ctrl+Enter program ukáže položky protidokladu.
4.
Pri napojení OASISu na SHOP je možno cez hotovostný DL (typ dokladu
10) tlačiť aj tzv. „Neuzatvorený paragń“. Tento paragón ma prázdny
stav a je možné ho potom cez SHOP vytlačiť pomocou klávesy F6. Toto
nastavenie je niekedy potrebné pri problémovej tlači pargónu cez
WinOasis. Nastavuje sa v „paramtroch výdaja externého“ – Ctrl+P
5.
V obchodných partneroch je možné zadefinovať prednastavenú
prevádzku, ktorú potom ponúka na doklad.
6.
Pri štarte WinOsisu je možné úrčité parametre zadať do INI suboru a to
WINOASIS.INI (napr. cestu na pracovné užívateľský adresár, ktorý
môže byť na lokálnom disku)
7.
Možnosť presunúť už vybavené objednávky do tzv. „Dlhodobých“.
Klávesa F7 v objednávkach.
8.
V globálnych parametroch sú doplnené paramter pre výrobu.
9.
Je možné nastaviť paramter pre výrobu, aby sa kalkulačná cena
hotového výrobku na typ dokladu 06 vypočítala z aktuálneho
komponentára, ktorý sa odloží pri tvorbe dokladu. Parameter sa
nstavuje v „globálnych parametroch systému“.
10. Je možné nastaviť aby program nekontrolovaval, prípadne rušil CDX vo
vybraných adresároch.
11. Tlačovú zostavu je možné exportovať aj do JPG formátu.
12. Ak je nastavené, že parametre výdaja externého sú pre každého
užívateľa zvlašť (SET98=1), je možné tieto paramtre prekopírovať od
jedného užívateľa na druhého.
Verzia OASIS
Win3.00.17.190
DOS 2.56.17
Ing. Mráz
Autor
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
16.01.2004
Nové funkcie
1.
Pribudlo „Zaokrúhľovanie na 50 haliere“. Viď Globálne parametre
systému
2.
Dopracovana podpora pre pokladnu PS2000 (úprava)
3.
Do WinOasisu pribudla možnosť tlače čiarových kódov na
špecializovanej tlačiarni ZEBRA. Pozrite si Nastavenie HW zariadení
4.
Dopracované prepojenie na handle terminal UNITECH. Spolupráca s
prenosnými EAN handle terminálmi
5.
Preppracovaná HOT uhrady prevaktúr do Shopra : položky na úhrade
v SHOPRi sa tlačia podľa rozpisu DPH.
6.
Možnosť nastaviť len jednu, a to základú sadzbu DPH. V parametroch
firmy pribudol prepínač „Nepoužívať zníženú sadzbu DPH“ Parametre
firmy
7.
Prepracovaný komponentár pre „kalkuláciu jedál“.
8.
Užívateľská príručka
Rozpracovaná voľba „Servis“. Tento modul bude slúžiť na evidenciu
servisných listov, napr. pri Autoservisoch, Servisných opravovniach
elekt. spotrbičov, atď.
Rozšírené funkcie
1.
Pribudli ďalšie nastavenia programu pomocou SETov 133- 136 Globálne
parametre SETUP. Napr. Pri nahrávaní položiek u dokladov VE, OBJD
a OBJV ak sa zadá rovnaká položka, ktorá má to isté číslo materiálu
a takú istú cenu, tak sa v doklade nevytvorí nová položka, ale pripočíta
sa už počet merných jednotiek k nahranej položke.
2.
Pri precenovani v sklad kartách cez [alt+c] v indv. cenníkoch je možné
36 / 592
Autor
RNDr.
Púčaťová
Ing. Paluga
Ing. Mráz
Ing. Pučáťová
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
Autor
Ing. Mráz
Ing. Mráz
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
hromadne menit cenu aj na kartách v iných užívateľských cenníkoch.
Win3.00.12.140
Verzia OASIS
10.10.2003
DOS 2.56.00
Nové funkcie
1.
Dopracovaná logika
Zálohové platby v programe OASIS po novele číslo 255-2003
Daňové prehľady
2.
3.
4.
5.
6.
Dopracovaný export tlačových zostáv do formátov DOC (MS Word), XLS
(MS Excel), PDF (Acrobat Reader) a HTML. Funkcia obsahuje aj
odosielanie exportovaných zostáv e-mailom cez MS Outlook a rozšírené
spracovanie zostáv. Bližší popis je v kapitole Tlačové funkcie Visual
FoxPro a Popis formulára Rozšírené zobrazenie tlačovej zostavy.
Alt+F3 – operatívna zmena sadzby DPH. Je to operatívzna zmena, ktorá
je aktívna len počas práce na pracovnej stanici, na ktorej je táto zmena
zapnutá. Pri ďalšom spustení sa tato zmena neuplatní.
Generovanie kurzových rozdielov pre zahraničné úhrady sa robi po
každej úhrade. Set129=1 ponecháva pôvodnú vetvu programu,
ktorá generuje KR iba pri poslednej zahraničnej úhrade. Globálne
parametre SETUP
Doplnené tlačvé zostavy a funkcie v „preceňovacom protokole“.
Ku skladovej karte je možné si prideliť obrázky. (len pre WInOasis)
Formulár doplňujúcich údajov
Rozšírené funkcie
1.
Pri výpočte obstarávacích nákladov je možné uplatniť aj algoritmus, že
sa budú obstarávacie náklady počítať z počtu MJ nezávisle od ceny.
2.
SET119 = 1 – V celom programe je možné vypnúť ukazovateľ myši
Globálne parametre SETUP D:\Application Data\Documents and
Settings\Bartak\Application Data\Microsoft\Word\xxx.htm
3.
Na doklady je možné vytlačiť aj iné názvy tovaru (z doplňujúcich
údajov) – napr cudzojazičné Globálne parametre SETUP D:\Application
Data\Documents and Settings\Bartak\Application
Data\Microsoft\Word\xxx.htm
4.
Skladové karty - <Alt+U>Doplňujúce údaje : doplnená voľba
[X]Neuplatnia sa žiadne zľavy. Potrebna konverzia skladovych kariet
5.
Pribudli likvidačné listy na doklady typu 13,10
6.
Hromadné zamykanie dokladov : voľba prístupná pre set115=1.
Globálne parametre SETUP D:\Application Data\Documents and
Settings\Bartak\Application Data\Microsoft\Word\xxx.htm
7.
EXPORT - IMPORT aj bankových účtov priradených dodavateľovi.
8.
Nová klávesa vo voľbe Evidencia-6.Obchodní partneri: <Alt+K>Prehľad kreditu,F9-tlac.
9.
Hromadná zmena skladu na komponentách :vo voľbe Skladové karty
Alt+K-Komponenty - pribudla klavesa <S>, ktorá na vľetkých
omponentach zmeni sklad
10. Doplnené tlačvé zostavy a funkcie v preceňovacom protokole
11. Vystavené faktúry : <S>-Tlač na špeciálne tlačivá doplnená o „Poštové
poukážky U“. (len WinOasis).
12. Zmena zostavy : Faktury došlé - F9.Tlač - A.Zostavy dph 7.Nezaradené FA do zdanovacieho obdobia .... zostava je rozdelená na
doklady zaúčtované/nezaúčtované aj s medzisúčtami.
13. Nová zostava : Faktúry došlé - F9.Tlač – A.Zostavy dph - 8.Doklady
zaradené do mesiaca dph, ale tento mesiac je iný, ako je mesiac v
dátume plnenia.
14. Rozšírená funkcia pre set60 : ak partnera nenájde podľa ident. čísla,
vyhľadáva podľa EANu.
15. Je možné exportovat „X“ označených obchodných partnerov
16. Prehľady - Analýza odbytu/nákupu - doplnený prehľad
„X.Vyfakturované zberné DL“ a „Y.Zberné FA ku zberným DL“
17. Rozšírené možnosti OASISu s napojením na SHOPRa a tlače vločku
37 / 592
Autor
RNDr.
Púčaťová
Ing.Barťák
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
Autor
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
RNDr.
SunSoft EcoSun
18.
19.
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
v operačnom systéme WinDows XP. Globálne parametre SETUP
D:\Application Data\Documents and Settings\Bartak\Application
Data\Microsoft\Word\xxx.htm
Ak sa založí súbor "nazovd.dat" a do súboru sa napíše napr.hodnota 15,
tak pri výbere tovaru na doklad sa bude názov tovaru zobrazovať na 15
znakov. Obdobne je to aj so súborom "cmatd.dat". (Ak sa založí súbor
"nazov.dat" a do súboru sa napíše napr. hodnota 15, tak vo voľbe
„Skladové karty" sa bude názov tovaru zobrazovať na 15 znakov.
Obdobne je to aj so súborom "cmat.dat".)
Je možné si zmeniť pracovný adresár export\ a import\ v OASISe.
Najskôr je potrebné založiť súbor „EXPIMP.DAT“ a potom si budete môct
vybrať pracovný adresár „OASIS\EXPORT“ na váš individuálny. Pozor
obsah týchto adresárov sa počas exportu,importu automaticky
vyprázdni.
Verzia OASIS
W3.00.11.107
Dos2.55.35
Užívateľská príručka
Púčaťová
Ing. Barťák
Ing. Mráz
01.07.2003
Nové funkcie
1.
Prijaté faktúry – F9 – A.Tlač DPH : pribudli zostavy
4. Odpočitateľné položky koeficientom
5. Neodpočitateľné plnenia
6. Nezaradené FA do zdaňovacieho obdobia
7. Nikdy nezaradené
8. Rozpis 0 sadzby DPH podľa tlačiva priznania
Bližší popis Sledovanie DPH
2.
Kurzový lístok je rozšírený o zoznam dátumových pohybov, a pole
banka. Bližší popis Kurzový lístok
3.
Pri štarte – klávesou F4 je možné nastaviť sprístupnenie modulov
a špeciálne funkcie. Prihlásenie do programu
4.
V parametroch firmy je možné zadať až 99 účtov
5.
Archivácia CAB sa riadi v Sete 22. Voľba 2 – na otázku, voľba 3 –
priame spustenie do 10 sec.
6.
POZOR!!! – prechod pod VFP8 RUNTIME. Bližší popis Inštalácia
programu
7.
Homebanking ČSOB – spôsoby EdiFact, MultiCash. V číselníku HB je
parameter na výber
Autor
RNDr.
Púčaťová
Ing.Barťák
Ing. Mráz
Rozšírené funkcie
1.
Pribudla druhá prepočtová jednotka (MJX2). Prepočet z ks na m3 a pod.
Nachádza sa v doplňujúcich údajoch na skladovej karte. Taktiež je
možné viesť predajné ceny v MJX2. Zatiaľ len pre firmu Slovlepex
2.
Dočasná zmena hladín DPH ... Alt+F3
3.
Alt+F12 Sety – Klávesa F3 slúži na zoznam setov a hľadanie (nie F1
Ctrl+F). Bližší popis Globálne parametre SETUP D:\Application
Data\Documents and Settings\Bartak\Application
Data\Microsoft\Word\xxx.htm
4.
Set 128 je na nastavenie počtu desatinných miest na vstupe pri
zadávaní v PE,VE,OV,OD,PI,VI. Bližší popis Globálne parametre SETUP
D:\Application Data\Documents and Settings\Bartak\Application
Data\Microsoft\Word\xxx.htm
5.
Set 130 pri zápise na doklad VI je možné zapísať os. číslo pracovníka,
číslo ŠPZ a HS. Bližší popis Globálne parametre SETUP D:\Application
Data\Documents and Settings\Bartak\Application
Data\Microsoft\Word\xxx.htm
6.
Set 131 pri zápise novej skladovej karty je napočítané max. číslo karty
za všetky sklady. Bližší popis Globálne parametre SETUP D:\Application
Data\Documents and Settings\Bartak\Application
Data\Microsoft\Word\xxx.htm
7.
Skladové karty: Alt+F7 hromadne zaškrtne/odškrtne v doplňujúcich
údajoch [X] Neuplatniť žiadne zľavy na kartách označených X. Bližší
popis Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke skladových kariet
8.
Možnosť prideliť zálohu ako položku z predfaktúry na VE doklad
Autor
Ing. Mráz
38 / 592
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
17.
(Ctrl+Z). Bližší popis Spoločné funkcie v zozname položiek
Prenos zálohových platieb z PFA na FA aj v cudzej mene
Hromadná tlač príjemiek alebo výdajok
Rozšírená zostava pre odsúhlasenie zostatkov: pre doklady v cudzej
mene je doplnený stĺpec s hodnotou FA v cudzej mene
Doplnené pole dan_mq C(1) do instal.dbf. Hodnoty poľa sú M/Q/N pre
platcu DPH – mesačný/kvartálny/neplatca
Rozšírená funkcia Set 60: ak partnera nenájde podľa ident. čísla, hľadá
podľa EANu. Bližší popis Globálne parametre SETUP D:\Application
Data\Documents and Settings\Bartak\Application
Data\Microsoft\Word\xxx.htm
možnosť nastavenia kódovej stránky pri tlači paragónu na typ Shoper
10
Pribudla priorita NOT_FA na nemožnosť vystaviť FA a ani editovať
zoznam FA v VE a PE. Bližší popis Nastavenie oprávnení užívateľov
Voľba rozpisu dokladov po os. číslach a ŠPZ v skladových kartách aj
v neskladových položkách na F9
Na tlačivo FA sa tlačí aj SWIFT kód, ak je vyplnený
18.
Rozšírené pole na nahrávanie kreditu v karte obchodného partnera
19.
Pri oprave dovozných ON na položke dokladu – (Ctrl+C) program
automaticky aktualizuje priemernú cenu
DOSová aplikácia pod FoxPro vo Win prostredí zaťaží procesor na
100%. Ak nahráte rezidentný program Foxfree.com k OASIS.EXE,
zaťaženie procesora sa zníži.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
20.
Verzia OASIS
W3.00.02-40
Dos2.55.15
Užívateľská príručka
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
13.01.2003
Nové funkcie
1.
Pribudli tzv. „predajné sklady“ : sklad sa dá označiť ako predajný. Pri
zmene cien (Alt+C na karte) v jednom z predajých skladov sa ponúkne
zmena ceny vo všetkých ostatných predajných skladoch. Precenenie je
zapísané aj do preceňovacieho protokolu. Výber skladu
2.
Set115 : je možné zamykať doklady. Popis klávesových skratiek
a nových polí vo VE, PE,.. je v setup.txt Globálne parametre SETUP
3.
Set116 : Pri type pohybu VE-typ 10 pýta sa program po každom
doklade opýta na meno aheslo. Obdobne ako SHopper. Globálne
parametre SETUP
4.
SET121 : Pri nastavení tohto SETu sa v obchodných prehľadov zo
skladovej karty natiahne "Hmotnost, Cena UVN, a predajná cena“. Platí
pre DOS-verziu. Globálne parametre SETUP
5.
Set122 : Metodika tvorby (aktualizácie) predajných cien pri exporteimporte príjmových dokladov z centra na prevádzky
6.
Zaradenie do DPH : prekleňovacie obdobie 13/2002. Zaradenie
dokladov do zdaňovacieho obdobia DPH
7.
Tlač zostáv DPH : v nastavenom období xx/2003 a pri zvolenom 1/2003
program umožní tlačiť aj doklady z minulého roka 13/2002. Tlač zostáv
DPH
8.
Pri zapnutom UP2003 sa v novom období 2003 výkaz DPH tlačí na nové
tlačivo. Tlač zostáv DPH
9.
Merné jednotky : doplnená prepočtová jednotka, ktorá sa potom tlačí aj
s cenou na štítky. Merné jednotky
10. Pri generovaní FA priamo z OBJ je možno vybrať ceny z cenníka.
Základné spôsoby vybavenia objednávok prijatých časť Automatické
generovanie faktúr...
11. Je možné definovať riadiace znaky pre vlastnú, užívateľskú tlačiareň.
Platí pre DOS OASIS.Viď Parametre tlače
12. Úprava zmeny dokladov pri Importe dat. Je možné zmeniť PI (tpoh=09)
na PI (tpoh=05) Import
13. Hromadné kopírovanie kariet z iných skladov <Alt+Q>. Prehľad funkcií
v menu a kláves v tabuľke skladových kariet časť Menu SpecFunkcie
39 / 592
Autor
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
Ing. Barťák
RNDr.
Púčaťová
Ing. Barťák
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Šmilňák
Šmilňák
SunSoft EcoSun
14.
15.
16.
17.
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
V typoch pohybov je možnosť definovať, ktoré priority majú prístup k
jednotlivým pohybom Priradenie priorít k pohybom. S tým súvisí aj
priorita, pomocou ktorej je možné sprístupniť tieto nastavenia
'TYP_PRIORI'
Ak existuje "nulpc.dat" tak pri importe dokladov sa vynulujú predajné
ceny1. Pri importe skladu sa tento DAT neakceptuje. Import
Priamo pri mesačných kontrolách je možné spustiť kontrolu a opravu
prevyšujúcich položiek 'DATAFIX POL 1'. Uzávierkové kontroly časť
Kontrola integrity skladových pohybov
V OBJ pribudla klávesa Označ na zrušenie bez kontroly. Pozri Prehľad
funkcií v menu a kláves v tabuľke objednávok prijatých, predfaktúr
vystavených
Rozšírené funkcie
1.
Tlač preceňovacích protokolov s ocenením skladovej zásoby - voľba
3.,4.
2.
Súpis predfaktúr Tvorba a spracovanie predfaktúr
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Prehľad odbytu : pri výbere odberateľa sa ponúkajú na výber jeho
prevádzky.
Skladové karty : Alt+T na karte ukáže výrobky, kde je karta použitá
ako komponenta Skladové karty tovaru a materiálu
Skladové karty : Alt+W na karte ukáže jej komponenty aj s
okam.stavom komponent a počet možných výrobkov Skladové karty
tovaru a materiálu
Zmena Príkazu na úhradu - obsahuje aj meno a priezvisko, rodné číslo
a číslo občianskeho preukazu kontaktnej osoby.
Nastavenie - Parametre účtovania : [X]Zamknúť zaúčtované doklady
Doplnený filter v číselníku zákaziek. Nutný súbor zakaz.dbc tam,kde je
zakaz.dbf
Doplnený prehľad objednávok za partnera: voľba Objednavky-f9.Tlac8.Prehlad objed. za partnera. Tvorba a spracovanie objednávok
Rozšírené možnosti SET7 a druhý parameter: Druhý parameter môže
mať hodnotu: "1" - aj pri oprave dokladov sa položky utriedia podľa
triedenia, ktore je nastavené pri prvom parametri. Platí to však len pre
hodnoty prvého parametra "1" a "2". Bližší popis je v kapitole Globálne
parametre SETUP.
Pri generovaní účtovnej dávky a pri prevode úhrady do pokladne v PU
je možné nastaviť konverziu diakritiky textu poznámky pomocou
SET123. Prednastavená je konverzia na texty bez diakritiky. Bližší popis
je v kapitole Globálne parametre SETUP.
Pri HOT DL napr. typu 10,13 je možné vytlačiť PPD aj Likvidačný list
Cenový návrh v objednávkach vystavených – obdoba cenovej ponuky
v objednávkach došlých
Možnosť tlačiť každý report do Wordu alebo HTML s uložením HTML
Dopracovaná FA č.6. Je možné definovať vlastné položky. Pracuje aj na
zahraničné FA
Užívateľská príručka
Ing. Mráz
Ing. Barťák
Ing. Barťák
Ing. Mráz
Autor
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
Ing. Mráz
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
RNDr.
Púčaťová
Ing. Barťák
Ing. Kustra
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Ing. Mráz
Nový zákon o DPH vo WinOasise. Bližší popis je v kapitole WinOASIS po 1.5.2004
Nový zákon o DPH v DOSOasise. Bližší popis je v kapitole DOS Oasis po 1.5.2004
Nový Súhrnný výkaz pre DPH. Bližší popis je v kapitolách Súhrnný výkaz vo WinOasise a Súhrnný
výkaz vo DOSOasise
Sledovanie štatistiky Intrastat SK. Bližší popis je v kapitole INTRASTAT SK v programoch OASIS
Závierkové kurzové rozdiely od roku 2003. Bližší popis je v kapitole Závierkové kurzové rozdiely
v programe OASIS
POZOR !!!!
Pozor aplikácie vytvorené vo VFP8 už nebežia pod WIN 95, alebo WIN 3.11 a DOS!!!! Pri
WIN98 je potrebné mať verziu WIN98 SE.
40 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zmeny v programe OASIS pre Windows oproti
programu OASIS pre DOS
Nové funkcie

Nová adresárová štruktúra programu OASIS a systém dátových prostredí (Dátové
prostredia – firmy)

Načítanie dát z OASIS-u pre DOS do dátového prostredia (Načítanie dát z OASIS-u pre
DOS)

Nástrojové lišty v hlavných tabuľkách (Popis nástrojovej lišty v tabuľke)

Profily zobrazenia tabuliek (Profily – nastavenia zobrazenia tabuliek)

Nastavenie prostredia programu a prístup k systémovým funkciám Windows-u (Ďalšie
nastavenia (zostavy, prostredie) - Nastavenie prostredia)
Upravené a rozšírené funkcie

Integrované funkcie tlače externého programu WinTlač priamo do programu (Všeobecne
používané funkcie - Tlačové funkcie Visual FoxPro)

Integrované funkcie exportu-importu cez e-mail priamo do programu (Export–import dát
cez e-mail)

Rozšírené funkcie archivácie údajov (Archivácia údajov – Komprimácia cez interný pakovač
do formátu CAB)

Rozšírené funkcie úprav tlačových zostáv a štítkov (Ďalšie nastavenia (zostavy, prostredie)
- Úprava tlačových zostáv (REPORT-ov))
Odstránené, alebo zúžené funkcie

Nie je možné editovať výsledné grafické tlačové zostavy
41 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Inštalácia programu
Inštalácia programu OASIS pre Windows
Technické požiadavky na počítač a jeho programové vybavenie
Minimálna konfigurácia:

PC Pentium II Celeron/300MHz, 64 MB operačnej pamäte, 10 GB pevný disk, CD ROM
mechanika, 15" monitor, rozlíšenie 800x600, 256 (8-bitov) farieb.

operačný systém Windows 98 SE
Doporučená konfigurácia:

PC Pentium 4 Celeron/1700MHz, 256 MB operačnej pamäte, 40 GB pevný disk, 40x CD
ROM mechanika, 17" monitor, rozlíšenie 1024x768, 32768 (16-bitov) farieb.

operačný systém Windows XP
Postup pri inštalácii
Inštalácia novej verzie programu OASIS (alebo preinštalovanie starej verzie) je možná viacerými
spôsobmi:

inštalácia z CD

inštalácia z internetu
Inštalácia z CD média
V prípade inštalácie z CD môžu nastať dva prípady :
1. systém Windows automaticky spustí obslužný program inštalovaný na médiu a zobrazí sa
úvodná obrazovka výberom inštalácie sa zobrazí ponuka pre nainštalovanie jednotlivých
programových produktov; potvrdením inštalácie OASIS sa spustí inštalácia novej verzie na
disk
2. ak nedôjde k spusteniu obslužného programu z CD-ROM-u, je možné na CD-ROM-e nájsť
inštalačné súbory OASIS v adresári verzie, podadresári WinOASIS a spustiť inštaláciu
novej verzie cez program SETUP.EXE
Inštalácia z internetu
Na internete je voľne dostupná stránka http://www.sunsoft.sk, kde je možné prečítať si informácie
o firme SunSoft, jej produktoch a poskytovaných službách. V časti Software je možné v oddieli
Download nájsť najnovšie verzie programov a stiahnuť ich k sebe do počítača (nechať si ich uložiť
na disk). Tieto verzie sú uložené v samorozbaľovacom formáte, t.j. ako súbor *.exe.
Tento súbor sa rozbalí tak, že sa kurzorom nastavíme naňho a stlačíme <Enter>, resp. do
príkazového riadku napíšeme názov tohto *.exe súboru a pripíšeme parameter „-j”, napr.
„wOASISd.exe -j” a stlačíme <Enter>. Potom sa už spustí rozbalenie inštalácie (program sa opýta,
či má rozbaliť zbalené súbory) do obvyklých súborov a vlastná inštalácia môže prebiehať ako pri
inštalácii z CD.
Priebeh vlastnej inštalácie
Po spustení inštalačného programu "SETUP.EXE" sa vysvieti otázka na inštaláciu programu a po nej
úvodná obrazovka inštalačného programu. V inštalácii potrebné pokračovať stlačením tlačítka
"Ďalej". Keď si inštalačný program zistí potrebné inštalačné komponenty ukáže Vám obrazovku, na
ktorej je informácia do akého adresára sa aplikácia nainštaluje. Ponúkne Vám adresár
"C:\SUNSOFTW\PROG\názov_aplikácie". POZOR: Aby aplikácia správne fungovala, môžete
zmeniť cieľový disk, ale musíte zachovať ponúknutý adresár. Pri inštalácii pokračujete
potom tlačítkom "Ďalej".
42 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Ak už v adresári existuje daná aplikácia, inštalačný program sa opýta, či ju má prepísať. Pri
poslednej obrazovke Vás program vyzve, aby ste zadali do akej "programovej skupiny" sa zaradí
aplikácia. Ponúkne Vám programovú skupinu "Sunsoft EcoSun\názov_aplikácie". Doporučujeme ju
potvrdiť a pokračovať klávesou "Ďalej". Ďalšia obrazovka ponúka možnosť vytvoriť spúšťaciu ikonu
aplikácie na ploche Windows. Posledná obrazovka ukazuje Vami nastavené cesty a parametre
inštalácie. Vlastnú inštaláciu spustíte potvrdením voľby "Inštalovať". Po inštalácii aplikácie sa
automaticky nainštaluje ešte podpora pre funkcie nápovedy - Windows HTML Help. Po reštartovaní
počítača sa Vám do systémového menu "Programy" pridá programová skupina "SunSoft EcoSun" a
do nej príslušná aplikácia.
Reinštalácia programu
Preinštalovať aplikáciu novou, vyššou verziou (UPGRADE) znamená opäť spustiť program
"SETUP.EXE". Pri preinštalovaní programu nesmie byť aplikácia spustená ani z počítača, na ktorom
sa robí preinštalácia, ani z iného počítača v sieti. Po preinštalovaní sa nahradí program, ale
jednotlivé údaje ostanú nedotknuté.
Odinštalácia programu
Program WinOASIS je možné odinštalovať cez voľbu „Odinštalácia programu“ vo Windows menu, v
podmenu EcoSun a OASIS. Po potvrdení kontrolnej otázky sa program automaticky odinštaluje aj
so zástupcami v menu „Programy“, pričom dáta vytvorené programom zostanú neporušené na
disku.
POZOR !!! WinOasis je od verzie 3.00.08.74 prekompilovaný pod Visual FoxPro8
Nové runtimové súbory (MSVCRT70.DLL, VFP8R.DLL, VFP8T.DLL, GDIPLUS.DLL,
VFP8RCSY.DLL, VFP8RENU.DLL) sa nachádzajú vo
WIN98 SE – Win\System
2000, ME, XP – Win\System32 NT
WIN95 už VFP8 nepodporuje
Preto v prípade, že nemáte nainštalovaný VFP8 použite pri preinštalovávaní WinOasisu
inštalačnú verziu s runtimom
43 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Inštalácia programu OASIS pre DOS
Technické požiadavky na počítač a jeho programové vybavenie
Minimálna konfigurácia (pre MS DOS):

PC AT 486/66, 8 MB operačnej pamäte, 200 MB pevný disk, 3.5" disketová jednotka.

operačný systém MS DOS 5.0
Doporučená konfigurácia (pre MS Windows):

PC Pentium II Celeron/600MHz, 64 MB operačnej pamäte, 20 GB pevný disk, CD ROM
mechanika, 15" monitor.

operačný systém Windows 98
Postup pri inštalácii
Inštalácia novej verzie programu OASIS (alebo preinštalovanie starej verzie) je možná viacerými
spôsobmi:

inštalácia z diskiet

inštalácia z CD

inštalácia z internetu
Inštalácia z diskiet
Distribúcia novej verzie OASIS je zasielaná na štyroch disketách (pri prvotnej inštalácii navyše
disketa s RUNTIME programu FoxPro). Preto je vhodné prekopírovať všetky diskety do počítača na
jedno miesto a odtiaľ spustiť inštaláciu. Spustením tohto programu sa začne inštalovať verzia
programu. Postup pri spustení z podadresára môže vyzerať napr. takto:
inštalácia z DOS-u pomocou programu Norton Commander alebo v prostredí Windows pomocou
programu Windows Commander (Norton Commander, Far alebo iný podobný program): je
potrebné nastaviť sa v jednom z okien na miesto, kde sú prekopírované obe diskety, vyhľadať
program instal.exe, nastaviť sa kurzorom na neho a stlačiť <Enter>
inštalácia v prostredí Windows zo spodného riadku pomocou „Start“ – „Spustit ...“ – „Procházet“ –
nájdeme miesto na disku, kde sú prekopírované inštalačné diskety a spustíme program instal.exe –
viď bod a.)
Inštalácia z CD média
Od verzie 2.54 je distribúcia novej verzie OASIS, ak ide o hromadnú distribúciu spolu s ďalšími
produktmi firmy SunSoft, zasielaná prednostne na CD médiu, na disketách len na požiadanie.
V prípade inštalácie z CD môžu nastať dva prípady :
a.) systém Windows automaticky spustí obslužný program inštalovaný na médiu a zobrazí sa
úvodná obrazovka výberom inštalácie sa zobrazí ponuka pre nainštalovanie jednotlivých
programových produktov; potvrdením inštalácie OASIS sa spustí inštalácia novej verzie na disk
44 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Obr.1 Obrazovka obslužného programu CD-ROM-u
b.) nedôjde k spusteniu obslužného programu z CD-ROM-u; v tom prípade je možné podobne ako
pri inštalácii z diskiet podľa bodu a.) alebo b.) na CD-ROM-e nájsť obslužný program
autorun(.exe) a ďalej postupovať podľa bodu a.) inštalácie z CD-ROM-u, alebo na CD-ROM-e
nájsť inštalačné súbory OASIS v adresári verzie, podadresári OASIS a spustiť inštaláciu novej
verzie (postup ako pri inštalácii z diskiet)
Obr.2 Zobrazenie obsahu inštalačného média CD-ROM
Inštalácia z internetu
Na internete je voľne dostupná stránka http://www.sunsoft.sk, kde je možné prečítať si informácie
o firme SunSoft, jej produktoch a poskytovaných službách. V časti Software je možné v oddieli
45 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Download nájsť najnovšie verzie programov a stiahnuť ich k sebe do počítača (nechať si ich uložiť
na disk). Tieto verzie sú uložené v samorozbaľovacom formáte, t.j. ako súbor *.exe.
Tento súbor sa rozbalí tak, že sa kurzorom nastavíme naňho a stlačíme <Enter>, resp. do
príkazového riadku napíšeme názov tohto *.exe súboru a pripíšeme parameter „-j”, napr.
„OASISd.exe -j” a stlačíme <Enter>. Potom sa už spustí rozbalenie inštalácie (program sa opýta,
či má rozbaliť zbalené súbory) do obvyklých súborov a vlastná inštalácia môže prebiehať ako pri
inštalácii z diskiet, bod a.) alebo b.).
Priebeh vlastnej inštalácie
Po spustení programu instal.exe sa na obrazovke najprv vypíše požadovaná konfigurácia počítača a
systémové nastavenie konfiguračných súborov AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS.
Po stlačení ľubovoľnej klávesy pokračuje inštalácia programu výzvou pre zadanie adresára, do
ktorého sa bude program inštalovať.
UPOZORNENIE: Pokiaľ chcete mať program v inom adresári, ako je štandardne
nastavený, zadáte cestu k tomuto adresáru. Ak už máte inštalovanú staršiu verziu
programu v počítači, skontrolujte si, kde sa táto inštalácia nachádza a túto cestu doplňte
do riadku s ponukou inštalácie, inak sa program preinštaluje na preddefinované miesto,
ale nie tam, kde máte uložené vaše údaje!!!
Ak nepotrebuje zmeniť ponúkaný adresár, potvrdíte výzvu klávesou <ENTER> a inštalácia
pokračuje ďalej. Ak sa v zadanom adresári už nachádzajú programové súbory, inštalačný program
sa opýta na prepísanie týchto súborov. Ak potvrdíte prepísanie, inštalačný program prepíše v
cieľovom adresári LEN tie súbory, ktoré sú NEAKTUÁLNE, pričom už nahodené údaje ostávajú
NEPORUŠENÉ.
Ak ste na danom disku ešte neinštalovali žiadnu DOS aplikáciu EcoSun a inštalujete program
z pevného disku, musíte do rovnakého inštalačného adresára skopírovať a rozbaliť aj knižnicu
FoxPro RUNTIME-X (súbor FOX.ARJ).
Na disku sa pri inštalácii vytvorí programový adresár (napr. \OASIS) a spoločný adresár
\SUNSOFT, kde sú uložené spoločné súbory pre programy.
Pri prvej inštalácií sa po ukončení prehrania a rozbalenia nových programov inštalačný program
opýta, či má vykonať modifikáciu súboru AUTOEXEC.BAT, prípadne CONFIG.SYS. Ak potvrdíte
„ÁNO“, doplní sa do súboru AUTOEXEC.BAT cesta (PATH) k adresáru \SUNSOFT a v súbore
CONFIG.SYS sa upraví parameter FILES na príslušnú hodnotu. vaše pôvodné súbory budú
skopírované do AUTOEXEC.SUN a CONFIG.SUN.
Po ukončení prvej inštalácie treba vykonať RESET počítača, aby sa uplatnili zmeny v
konfiguračných súboroch (pri vykonaní zmien v súboroch AUTOEXEC.BAT, prípadne CONFIG.SYS).
Program potom môžete spustiť z ktoréhokoľvek adresára jednoducho vypísaním mena programu
(napr. OASIS, resp. OASIS.BAT).
POZN.: Ak je inštalovaná sieťová verzia programu a súbor OASIS.EXE má nastavený atribút READ
ONLY, napr. po prekopírovaní zálohy z archívneho CD-ROM-u, pred inštaláciou aktualizovaných
(nových) verzií je potrebné súbor OASIS.EXE najprv vymazať, inak nedôjde k správnej
preinštalácií.
46 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Základná obrazovka inštalačného programu
Inštalácia pri MS DOS a Windows 95, 98
Pokiaľ aplikácia nechce napriek korektnej inštalácií nabehnúť, skontrolujte či existujú a v prípade
potreby doplňte nasledovné nastavenia:
V súbore c:\AUTOEXEC.BAT riadok:
PATH d:\SUNSOFT
pričom d: je označenie príslušného disku (väčšinou C:)
V súbore c:\CONFIG.SYS riadky:
dos=high, umb
device=Cesta_k_súboru\himem.sys
files=150
pričom Cesta_k_súboru je cesta k himem.sys (väčšinou C:\DOS, alebo C:\WINDOWS pri Win9x)
Upozornenie: v prípade, že budú modifikované súbory autoexec.bat alebo config.sys je potrebné
previesť pred spustením programu reset počítača !!!
Inštalácia pri MS Windows ME
Windows ME je podľa Microsoftu určený výhradne pre domáce použitie a na pracovné účely by mal
byť použitý nový operačný systém Windows 2000, preto WinME používajte na prevádzkovanie
ekonomického SW len v nevyhnutných prípadoch.
Windows ME nepodporuje totiž DOS mód čo sa týka systémových súborov AUTOEXEC.BAT a
CONFIG.SYS, ktoré tu neplnia žiadnu funkciu.
Existuje však možnosť úpravy Windows ME, aby bolo možné na nich prevádzkovať aplikácie
EcoSun:
Do súboru SYSTEM.INI v adresári WINDOWS do sekcie [386enh] dopíšte riadok:
PerVMFiles=150
a reštartujte počítač.
Inštalácia pri MS Windows NT 4.0 a Windows 2000, XP
Po inštalácii sa síce prevedie automatická úprava súborov AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS v
hlavnom adresári, ale pre správnu funkciu aplikácie je potrebné ručne doplniť nasledovné údaje:
Do súboru d:\WINNT\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT riadok:
PATH d:\SUNSOFT
47 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
pričom d: je označenie príslušného disku (väčšinou C:)
Do súboru d:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG.NT riadky:
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=150
Do súboru CONFIG.FP v adresári \SUNSOFT, resp. v adresári aplikácie riadok:
memlimit=20,4096,8192
48 / 592
Užívateľská príručka
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Začíname pracovať s programom OASIS
Základné pojmy v programe
Výrazy
V texte príručky sú uvedené výrazy, ktoré sa často opakujú – v nasledovnej časti je vysvetlený ich
význam.
Kurzor
Tabuľka
databáza (súbor)
Záznam
Stĺpec
formulár
Pole
výberové tlačítko
Menu
hlavné menu
roletové menu
výberový riadok
Pozičný ukazovateľ (blikajúca čiarka, alebo obdĺžnik na obrazovke) - v tomto
mieste očakáva počítač vstup údajov
základná forma zobrazenia údajov na obrazovke
Počítačová forma uloženia tabuľky údajov na disku alebo diskete
jeden riadok tabuľky (databázy)
jeden stĺpec tabuľky (databázy)
základná forma pre vstup, alebo opravu záznamu
Kolónka pre vstup alebo opravu jedného údaju vo formulári
pole formulára, ktoré stlačením klávesy <Enter> vyvolá určitú činnosť alebo
funkciu, napr. <Koniec>, ukončí prácu s formulárom
Tabuľka, obsahujúca výberové položky
menu v hornom riadku základnej obrazovky
menu obsahujúce výberové položky usporiadané pod sebou
Zvýraznený záznam v tabuľke, alebo zvýraznená položka v menu
Klávesy
V texte príručky sú klávesy, ktoré môžete nájsť na klávesnici počítača, označované v hranatých
zátvorkách <>, napr. <A>. Súčasné stlačenie dvoch alebo viacerých kláves je označované ako
jednotlivé klávesy spojené znamienkom +, napr. <SHIFT+A> - t.j. stlačíme klávesu <SHIFT> a
počas jej držania stlačíme klávesu <a>.
Popis najviac používaných kláves v programe :
<Enter>
<Esc>
<>
<>
<>
<>
<PageUp>
<PageDn>
<Home>
<End>
<Insert>
<Delete>
<>
klávesa slúži na potvrdenie vstupu, operácie, činnosti, výberovej položky, vstup
do hlbšej úrovne menu ...
klávesa slúži na zrušenie vstupu, návrat z hlbšej úrovne menu
kurzorová klávesa „šípka doľava“ - slúži na posuv kurzora o jeden znak doľava
kurzorová klávesa „šípka doprava“ - slúži na posuv kurzora o jeden znak
doprava
kurzorová klávesa „šípka nahor“ - v menu a v tabuľke slúži na posuv výberového
riadku o jeden riadok nahor a vo formulári presúva kurzor na predchádzajúce
pole
kurzorová klávesa „šípka nadol“ - v menu a v tabuľke slúži na posuv výberového
riadku o jeden riadok nadol a vo formulári presúva kurzor na nasledujúce pole
v menu a v tabuľke slúži na posuv výberového riadku o jednu „stránku“ nahor
v menu a v tabuľke slúži na posuv výberového riadku o jednu „stránku“ nadol a
vo formulári ukončuje vstup alebo opravu údajov
klávesa slúži vo formulári na posuv kurzora na začiatok poľa, v menu na skok na
prvú položku
klávesa slúži vo formulári na posuv kurzora na koniec poľa, v menu na skok na
poslednú položku
klávesa slúži vo formulári na zmenu režimu prepisovania/vkladania znakov
klávesa slúži vo formulári na vymazanie jedného znaku v mieste kurzora - tzv.
vymazávanie doprava
klávesa nad klávesou <Enter> označovaná aj „Backspace“ slúži vo vstupných
49 / 592
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
SunSoft EcoSun
<Tab>
Užívateľská príručka
políčkach na vymazanie jedného znaku vľavo od kurzora - tzv. vymazávanie
doľava. V tabuľkách slúži na vyvolanie funkcie rýchleho vyhľadávania.
klávesa nad klávesou <CapsLock> slúži vo formulári na presun kurzora na
nasledujúce pole
Funkčné klávesy
Všade v programe (hlavne v tabuľkách a formulároch) sa používajú na vyvolanie rôznych funkcií
tzv. „funkčné klávesy“ a kombinácie kláves. Tu je popis tých najpoužívanejších:
<F1>
<F2>
<F4>
<F5>
<F9>
<F10>
<Medzerník>
<Ctrl+Home>
<Ctrl+End>
<Ctrl+R>
<Ctrl+H>
<Ctrl+PageDn>
<Ctrl+D>
<Ctrl+S>
klávesa vyvoláva pomocný text k danej časti programu - tzv.„Help“
klávesa vo väčších tabuľkách slúži na vyvolanie funkcie zúženia tabuľky, čiže
„Filtra“
vo všetkých tabuľkách slúži na vyvolanie formulára pre opravu záznamu
vo všetkých tabuľkách slúži na vyvolanie formulára pre zadanie nového záznamu
takmer vo všetkých tabuľkách vyvoláva funkciu tlače
klávesa vyvoláva v tabuľkách pomocné roletové menu
v tabuľkách slúži väčšinou na vyvolanie formulára pre prehľad záznamu
kombinácia kláves premiestni v tabuľkách výberový pruh na prvý záznam
v tabuľke
kombinácia kláves premiestni v tabuľkách výberový pruh na posledný záznam
v tabuľke
kombinácia kláves vyvoláva v tabuľkách tzv. „rýchly filter“, ktorý nastavuje alebo
ruší posledne zvolené zúženie tabuľky
kombinácia kláves vyvoláva v tabuľkách tzv. „Podmienené hľadanie“, ktoré
vyhľadáva záznamy v tabuľke podľa výberovej podmienky
kombinácia kláves nastavuje v tabuľkách výberový pruh na ďalší záznam,
zodpovedajúci výberovej podmienke (viď. <Ctrl+H>)
kombinácia kláves vyvoláva v tabuľkách informačný formulár o stĺpci tabuľky
kombinácia kláves vyvoláva v tabuľkách informačný formulár o hardware a
aktuálnej databáze
Výberové tlačítka
Pri práci s formulármi sa stretnete často s výberovými tlačítkami, ktoré majú rovnakú alebo
podobnú funkciu:
‹ Koniec ›
‹ Zruš ›
‹ Predošlý ›
‹ Ďalší ›
‹ Tlač ›
ukončí prácu s formulárom a uloží zmeny do tabuľky
ukončí prácu s formulárom bez uloženia zmien do tabuľky
uloží zmeny do tabuľky a pokračuje v oprave predchádzajúceho záznamu vo
formulári
uloží zmeny do tabuľky a pokračuje v zadávaní nového záznamu, alebo
v oprave ďalšieho záznamu vo formulári
vytvorí tlačovú zostavu podľa obsahu formulára
Spustenie programu OASIS
Spustenie WinOASIS-u
Program "Obchodný a skladový informačný systém" (ďalej len OASIS) sa v prostredí MS Windows
spúšťa súborom WinOASIS.EXE, ktorý je umiestnený v programovom adresári
\SUNSOFTW\PROG\OASISW\ na disku, kde bol inštalovaný.
K tomuto programu je vytvorený zástupca
SunSoft EcoSun – OASIS.
na ploche a vo Windows menu Štart – Programy –
50 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pri prvom spustení program vyzve na zadanie účtovného obdobia a roku, od ktorého mienime začať
účtovať. Potom sa objaví sa tabuľka „Prevádzam konverziu databázových súborov...“, ktorá
znamená, že program si vytvára a upravuje základné dátové prostredie. Ďalej program oznámi, že
sme sa stali správcami systému (užívateľ s číslom 0 a najvyššou prioritou 0). Pri nasledovných
spusteniach sme už povinní vyplniť prihlasovací formulár do systému, ktorý obsahuje meno
užívateľa (zoznam mien sa dá vyvolať klávesou <F2>) a užívateľské heslo. Po prvom spustení sú
užívateľské meno aj heslo správcu prázdne. Úpravy a tvorba zoznamu užívateľov sú popísané v
kapitole „Užívatelia systému“.
Ak program nebol naposledy korektne ukončený, objaví sa hlásenie „Vaše posledné ukončenie
programu bolo nekorektné!!! Doporučujeme preindexovať tabuľky ...“. Reindexácia tabuliek sa
vykoná vo voľbe „2.Indexovanie súborov“ v menu „Systém“ (ide o kontrolu indexov, t.j.
pomocných údajov pre správne narábanie so zápismi a v prípade zistenia ich poškodenia o ich
opravu, resp. vytvorenie, ak boli zničené).
Následne sa objaví tabuľka „Čakaj prosím, pracujem...“, čo znamená, že program preveruje, či
existujú všetky potrebné dátové súbory. Potom sa už zobrazí základná obrazovka programu.
Keďže program OASIS je súčasťou kompletného ekonomického balíka EcoSun II., ďalšou
možnosťou je teda spustenie programu ECOSUNW.EXE v adresári \SUNSOFTW\prog\EcoSunW\.
Objaví sa výberové menu systému EcoSun II., kde druhá položka spúšťa OASIS. Toto výberové
menu umožňuje rýchly prechod medzi jednotlivými podsystémami podvojného účtovníctva.
Prihlásenie do programu
Pri každom spustení programu sa objaví najprv prihlasovací formulár. V záhlaví formulára je
informácia o tom, do ktorej firmy (dátového prostredia) na ktorom disku sa chystáme prihlásiť.
Klepnutím na tlačítko „...“ alebo stlačením <F2> vyvoláme zoznam užívateľov, z ktorého je možné
vybrať na prihlásenie užívateľa klávesou <Enter>, alebo dvojklikom myši. V spodnej časti zoznamu
je tlačítko na zistenie aktuálneho stavu prihlásenia užívateľov (prihlásení majú stav „A“).
Do systému sa prihlásime po zadaní mena a hesla užívateľa potvrdením voľby <Prihlás>.
Ak sa potrebujeme prihlásiť do inej firmy, alebo na iný disk, musíme klepnúť na tlačítko „>>“,
ktoré zobrazí rozšírené voľby prihlasovacieho formulára.
Potvrdením voľby <Prihlásiť do inej firmy> sa dostaneme do výberového menu na prihlásenie do
inej firmy na aktuálnom disku. Voľbou <Prihlásiť na iný disk a firmu> sa dostaneme do menu na
výber disku a následne do menu na prihlásenie do inej firmy na vybranom disku. Viac informácií
o firmách (dátových prostrediach) je v kapitole „Dátové prostredia – firmy“.
Okrem prihlasovacích tlačítok je tu aj dôležitá voľba <Údržba> alebo <F4>(priamo v prihlasovacom
okne), ktorá obsahuje menu s údržbovými funkciami (vymazanie indexových a pomocných
súborov, spustenie konverzie, kontroly databáz cez externý program FIXUJ.EXE,...atď. – bližší
popis týchto funkcií je v kapitole Údržba programu OASIS). Tieto funkcie sú veľmi užitočné
v prípade, keď nie je možné kvôli nejakej poruche, alebo chybe dostať sa do programu.
Spustenie DOS OASIS-u
Program "Obchodný a skladový informačný systém" (ďalej len OASIS) sa v prostredí MS DOS
spúšťa dávkovým súborom OASIS.BAT, ktorý je umiestnený v programovom adresári alebo v
spoločnom adresári \SUNSOFT. K spoločnému adresáru by mala byť vytvorená cesta a preto
môžeme spustiť program jednoducho kdekoľvek napísaním OASIS.BAT a <Enter>. Podobne je
možné spustiť ho aj pomocou programu OASIS.EXE, ktorý je inštalovaný v adresári podvojného
51 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
účtovníctva. V tomto prípade nedôjde k zrušeniu pracovných súborov *.tmp, ktoré po skončení
programu môžu ostať na disku.
V prostredí Windows je vhodné spúšťať program z plochy (alebo zo spoločnej zložky, ak sú pre
danú firmu inštalované aj ďalšie ekonomické programy firmy SunSoft), pomocou zástupcu
(shortcut), kde je možné vhodne nastaviť parametre pre optimálny chod programu (nastavenie
veľkosti XMS a DPMI má byť rovnaké, primerané celkovej pamäti RAM počítača). Tieto parametre
sú dostupné po stlačení pravého tlačítka myši na ikone a potvrdení voľby Vlastnosti (posledný
riadok).
Nastavenie veľkosti pamäte pre program v prostredí Windows
V staršej verzii programu (do verzie 3.15 vrátane) sa po spustení programu objavilo logo (firemná
značka), ktoré sa potvrdzovalo ľubovoľnou klávesou. V novších verziách je toto zobrazenie
odstránené.
Pri prvom spustení program vyzve na zadanie účtovného obdobia a roku, od ktorého mienime začať
účtovať. Potom sa objaví sa tabuľka „Prevádzam konverziu databázových súborov...“, ktorá
znamená, že program si vytvára a upravuje základné dátové prostredie. Ďalej program oznámi, že
sme sa stali správcami systému (užívateľ s číslom 0 a najvyššou prioritou 0). Pri nasledovných
spusteniach sme už povinní vyplniť prihlasovací formulár do systému, ktorý obsahuje meno
užívateľa (zoznam mien sa dá vyvolať klávesou <F2>) a užívateľské heslo. Po prvom spustení sú
užívateľské meno aj heslo správcu prázdne. Úpravy a tvorba zoznamu užívateľov sú popísané v
kapitole „Užívatelia systému“.
Ak program nebol naposledy korektne ukončený, objaví sa hlásenie „Vaše posledné ukončenie
programu bolo nekorektné!!! Doporučujeme preindexovať tabuľky ...“. Reindexácia tabuliek sa
vykoná vo voľbe „2.Indexovanie súborov“ v menu „Systém“ (ide o kontrolu indexov, t.j.
pomocných údajov pre správne narábanie so zápismi a v prípade zistenia ich poškodenia o ich
opravu, resp. vytvorenie, ak boli zničené).
Následne sa objaví tabuľka „Čakaj prosím, pracujem...“, čo znamená, že program preveruje, či
existujú všetky potrebné dátové súbory. Potom sa už zobrazí základná obrazovka programu.
Keďže program OASIS je súčasťou kompletného ekonomického balíka EcoSun II., ďalšou
možnosťou je teda spustenie programu ECOSUN.EXE v spoločnom adresári. Objaví sa výberové
menu systému EcoSun II., kde druhá položka spúšťa OASIS. Toto výberové menu umožňuje rýchly
prechod medzi jednotlivými podsystémami podvojného účtovníctva.
52 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Postup pri prechode z DOS OASIS-u na WinOASIS
Pokiaľ používate DOS verziu OASIS-u a začínate s používaním OASIS-u pre Windows,
doporučujeme vykonať nasledovné kroky:
1. Nainštalujte program OASIS pre Windows (Inštalácia programu OASIS pre Windows).
2. Spustite ho, aby sa vytvorilo základné dátové prostredie (Spustenie programu OASIS).
3. Ak ste mali viac inštalácií DOS OASIS-u, vytvorte si dátové prostredia pre príslušné firmy
(Dátové prostredia – firmy).
4. Naimportujte údaje z pôvodného DOS OASIS-u do príslušného dátového prostredia
(Načítanie dát z OASIS-u pre DOS).
5. Skontrolujte naimportované údaje v dátovom prostredí a nastavenia licencií modulov
(Sprístupnenie modulov – licencie).
6. Vyžiadajte si vo firme SunSoft na základe ID kódu nový aktivačný kľúč (Zadanie
aktivačného kľúča).
POZOR: Ak chcete používať WinOASIS v sieťovej verzii z viacerých počítačov, požiadajte
o inštaláciu firmu SunSoft, alebo najbližšieho autorizovaného partnera firmy SunSoft
(aktuálny zoznam partnerov je na inštalačnom CD alebo na www.sunsoft.sk v sekcií „Kde
nakúpiť“).
Príprava parametrov a nastavení
Programový systém OASIS sa skladá z niekoľkých základných častí, ktoré sú rozčlenené v hlavnom
menu. Tieto časti sú podrobnejšie popísané v kapitole „Popis programu“.
OASIS obsahuje pomerne zložitú štruktúru nastavovacích a konfiguračných prvkov na viacerých
úrovniach. Význam úrovní a ich parametrov vysvetlíme v nasledovnom zozname:
1. úroveň - systémová
Predstavujú ju konfiguračné súbory operačného systému AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS a
konfiguračný súbor systému FoxPro CONFIG.FP pre DOS OASIS a CONFIG.FPW pre
WinOASIS. Program si ich upravuje sám automaticky pri inštalácií. Ich ďalšie nastavenie by
malo byť prenechané systémovým inžinierom, správcom počítačového systému, alebo
servisnému technikovi. Bližší popis týchto nastavení je v kapitole Inštalácia programu.
POZN.: V prostredí Windows OASIS-u už nie sú dôležité súbory AUTOEXEC.BAT a
CONFIG.SYS.
2. úroveň - parametrická
Predstavujú ju konfiguračné súbory programu SETUP.DBF, SETUP_1.DBF až SETUP_99.DBF
a SETUP_PC.DBF, ktoré sa nastavujú prostredníctvom servisného programu SERVIS.EXE a
mali by byť nastavované pri inštalácií pracovníkom firmy SunSoft, alebo dealerskej firmy,
poprípade človekom znalým prostredia FoxPro. Bližší popis týchto nastavení je v kapitole
Nastavenie PC a SET parametre.
3. úroveň - základná
Predstavujú ju nastavenia programu prístupné prostredníctvom voľby "Systém",
"Nastavenie", kde sa ovplyvňujú takmer všetky dôležité charakteristiky systému OASIS.
Tieto nastavenia by mal prevádzať správca programu, pretože nesprávnym nastavením
môže dôjsť k nekorektným výsledkom spracovania dát. Bližší popis je v kapitole "Systém",
podkapitole "Nastavenie".
4. úroveň - číselníkov
Predstavuje ju skupina číselníkov - databáz, obsahujúcich upraviteľné zoznamy údajov,
ktoré sú používané pre výber do špecifických polí (napr. pole "tovarová skupina" je vždy
viazané na výber z číselníka tovarových skupín). Po zadefinovaní sa pomerne málo menia.
Bližší popis je v kapitole Číselníky. Tieto údaje si nastavujú sami užívatelia, až na číselníky
typov pohybov, účtovného rozvrhu, účtovných dokladov a účtovných predkontácií, ktoré by
mal nastaviť správca programu v spolupráci s ekonómom firmy.
5. úroveň - evidenčná
Predstavujú ju evidenčné tabuľky skladov, skladových kariet, obalov, neskladových
položiek, obchodných partnerov a kurzový lístok. Na rozdiel od číselníkov sú tieto tabuľky
základom spracovania a údaje v nich sa často menia. Bližší popis je v kapitole Evidencia.
Po prvom spustení programu OASIS je systém nastavený na sledovanie základnej evidencie - nie je
zapnuté sledovanie obalov, sledovanie zahraničného obchodu, zákaziek, atď.
53 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Na rýchle nastavenie a prispôsobenie systému základným aj špecifickým užívateľským predstavám
slúži nasledovný návod:
Základné nastavenie programu







Ak potrebujete oddelene sledovať viac rôznych prevádzok, alebo firiem, vytvorte si
potrebný počet dátových prostredí.
"Systém" - "Nastavenie" - "Dátové prostredia - firmy".
Bližší popis je v kapitole Dátové prostredia – firmy.
Všetky ďalej popísané nastavenia sa týkajú vždy len aktuálneho dátového
prostredia. Pre každé dátové prostredie je potrebné vykonať tieto nastavenia
zvlášť.
Sprístupnenie modulov – vyberte si moduly programu OASIS, ktoré chcete používať,
prípadne pre ne nastavte počet sieťových licencií (súčasných užívateľských pripojení).
"Systém" - "Nastavenie" - "Sprístupnenie modulov – licencie".
Bližší popis je v kapitole Sprístupnenie modulov – licencie.
Po výbere požadovaných (zakúpených) modulov aktivujte program – spustite voľbu
"Systém" - "Nastavenie" - "Zadanie aktivačného kľúča", zatelefonujte do firmy SunSoft
a vyžiadajte si aktivačný kľúč.
Bližší popis je v kapitole Zadanie aktivačného kľúča.
Nastavte údaje o firme, plátcovstvo DPH a aktuálne sadzby DPH.
"Systém" - "Nastavenie" - "Parametre firmy".
Bližší popis je v kapitole Parametre firmy.
Nastavte globálne parametre systému: metódu účtovania a oceňovania skladu,
zaokrúhľovanie dokladov a predajných cien na kartách.
V tejto voľbe sa takisto nastavuje sledovanie obchodu so zahraničím a komisionálne sklady.
"Systém" - "Nastavenie" - "Globálne parametre".
Bližší popis je v kapitole Globálne parametre systému.
Ak potrebujete mať OASIS napojený na jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo, prípadne
na pokladničný systém SHOPPER, zapnite a nastavte tieto napojenia.
"Systém" - "Nastavenie" - "Napojenie na iné systémy".
Bližší popis je v kapitole Napojenie na iné systémy.
Vytvorte zoznam užívateľov, ktorí budú v programe pracovať. Pokiaľ potrebujete obmedziť
prístup niektorých užívateľov k určitým funkciám, vytvorte oprávnenia (priority) a prideľte
ich užívateľom.
"Systém" - "Nastavenie" - "Užívatelia systému".
Bližší popis je v kapitole Užívatelia systému.
Základné evidenčné nastavenia






Vytvorte potrebné sklady.
"Evidencia" - "Výber skladu" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Výber skladu.
Ak chcete mať predajné ceny zmenené na ostatných skladoch automaticky ihneď po zmene
v ktoromkoľvek sklade, zapnite voľbu <Používať viazané sklady>.
"Systém" - "Nastavenie" - "Globálne parametre".
Označte Vami vybrané sklady ako viazané.
"Evidencia" - "Výber skladu" - <CTRL+V> na položke skladu.
Ak chcete mať niektoré sklady "nezávislé" z hľadiska skladových cien (priemerné skladové
ceny na nezávislých skladoch sú počítané len z pohybov na danom sklade), označte zvolené
sklady ako evidenčne nezávislé.
"Evidencia" - "Výber skladu" - <CTRL+N> na položke skladu.
Ak chcete mať niektoré sklady "predajné" z hľadiska tvorby predajných cien, označte
zvolené sklady ako predajné.
"Evidencia" - "Výber skladu" - <CTRL+N> na položke skladu.
Doplňte podľa potreby číselník merných jednotiek.
"Číselníky" - "Merné jednotky" - <F4>, <F5>.
Bližší popis je v kapitole Merné jednotky.
Ak chcete mať tovar, resp. služby roztriedené do skupín, vytvorte potrebné tovarové
skupiny.
"Číselníky" - "Tovarové skupiny" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Tovarové skupiny.
54 / 592
SunSoft EcoSun


OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zaveďte potrebné skladové karty s počiatočnými stavmi, predajnými cenami, atď.
"Evidencia" - "Skladové karty" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Skladové karty tovaru a materiálu.
Počiatočné stavy na skladových kartách doporučujeme nahrať interným skladovým príjmom
typu 05.
"Vstupy" - "Doklady - príjem" - "Interný príjem" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Interný príjem.
Ak chcete podrobne evidovať neskladové položky a služby, alebo máte OASIS napojený na
podvojné účtovníctvo zaveďte potrebné neskladové karty.
"Evidencia" - "Neskladové položky" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Neskladové položky.
Príprava na tvorbu dokladov






Zvoľte spôsob číslovania dokladov:
- jedna číselná rada pre všetkých užívateľov programu SET3=" " *
- samostatné číselné rady pre jednotlivých užívateľov SET3="1"
<ALT+F12> v hlavnom menu programu - nastavte SET3.
Bližší popis je v kapitole Globálne parametre SETUP.
Nastavte číselné rady (rozsah, aktuálne číslo) pre jednotlivé druhy dokladov.
"Číselníky" - "Číselné rady dokladov" - <F4>.
Bližší popis je v kapitole Číselné rady dokladov.
Nastavte spôsob zaokrúhľovania na dokladoch (faktúrach, skladových pohyboch).
"Systém" - "Nastavenie" - "Globálne parametre" - <ALT+Z>.
Bližší popis je v kapitole Globálne parametre systému.
Nastavte tzv. pevné texty na tlačivách vystavených dokladov.
"Číselníky" - "Texty tlačív" - "Texty na ..."
Bližší popis je v kapitole Texty tlačív.
Ak chcete mať prísnu kontrolu nad dokladmi, nastavte zákaz zmeny dokladov vytvorených
mimo aktuálny deň.
<ALT+F12> v hlavnom menu programu - nastavte SET10 na "1".
Bližší popis je v kapitole Globálne parametre SETUP.
Ak chcete sledovať úhrady na faktúrach, saldokonto a tvoriť výkaz DPH, zapnite si modul
Úhrady, saldokonto a DPH.
"Systém" - "Nastavenie" - "Sprístupnenie modulov – licencie".
Bližší popis je v kapitole Sprístupnenie modulov – licencie a Úhrady faktúr, predfaktúr a
saldokonto.
Nákup





Prezrite a prípadne upravte a doplňte číselník Typy faktúr a pohybov na Vami žiadané
rozdelenie prijatých faktúr.
"Číselníky" - "Typy faktúr a pohybov" - "Daňové doklady (faktúry)" - <F4>, <F5>.
Bližší popis je v kapitole Typy faktúr a pohybov.
Nastavte tzv. parametre nákupu. Obsahujú nastavenie automatickej zmeny predajných
cien, nastavenie tlače príjemiek a sledovania obstarávacích nákladov.
"Systém" - "Nastavenie" - "Parametre vstupných miest" - "Parametre nákupu".
Bližší popis je v kapitole Parametre vstupov dokladov.
Ak chcete pri nákupe sledovať obstarávacie náklady, nastavte na vybraných neskladových
položkách parameter <Pri príjme predstavuje obstarávacie náklady>.
"Evidencia" - "Neskladové položky" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Neskladové položky.
Ak chcete sledovať agendu vytvorených príkazov na úhradu, nastavte SET55 na „1“.
<ALT+F12> v hlavnom menu programu.
Bližší popis je v kapitole Globálne parametre SETUP.
Zaveďte existujúcich dodávateľov.
"Evidencia" - "Obchodní partneri" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Obchodní partneri.
55 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Odbyt




Prezrite a prípadne upravte a doplňte číselník Typy faktúr a pohybov na Vami žiadané
rozdelenie vystavených faktúr.
"Číselníky" - "Typy faktúr a pohybov" - "Daňové doklady (faktúry)" - <F4>, <F5>.
Bližší popis je v kapitole Typy faktúr a pohybov.
Nastavte tzv. parametre odbytu. Obsahujú nastavenie splatnosti, zliav, nastavenie tlačiva
faktúry, dodacieho listu, prípadne záručného listu.
"Systém" - "Nastavenie" - "Parametre vstupných miest" - "Parametre odbytu".
Bližší popis je v kapitole Parametre vstupov dokladov.
Zaveďte existujúcich odberateľov a nastavte u nich parametre odbytu – splatnosti, cenovú
úroveň a systém kreditov.
"Evidencia" - "Obchodní partneri" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Obchodní partneri.
Vytvorte a nastavte systém zliav - viď kapitola Cenotvorba a zľavy.
Interné skladové pohyby



Prezrite a prípadne upravte a doplňte číselník „Typy faktúr a pohybov“ na Vami žiadané
rozdelenie skladových pohybov.
"Číselníky" - "Typy faktúr a pohybov" - "Skladové pohyby" - <F4>, <F5>.
Bližší popis je v kapitole Typy faktúr a pohybov.
Nastavte tzv. parametre interného príjmu a výdaja. Obsahujú nastavenie spôsobu tlače
interných skladových dokladov.
"Systém" - "Nastavenie" - "Parametre vstupných miest" - "Parametre interného príjmu"
(výdaja).
Bližší popis je v kapitole Parametre vstupov dokladov.
Zvoľte spôsob oceňovania interných dokladov skladovou cenou:
- ocenenie ID až pri mesačnej uzávierke
SET19=" " *
- okamžité ocenenie ID informatívnou priemernou cenou
SET19="1"
<ALT+F12> v hlavnom menu programu - nastavte SET19.
Bližší popis je v kapitole Globálne parametre SETUP.
Objednávky vystavené a predfaktúry došlé


Nastavte tzv. parametre objednávok vystavených.
"Systém" - "Nastavenie" - "Parametre vstupných miest" - "Parametre OBJ.vystavených".
Bližší popis je v kapitole Parametre vstupov dokladov.
Zaveďte existujúcich dodávateľov.
"Evidencia" - "Obchodní partneri" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Obchodní partneri.
Objednávky došlé a predfaktúry vystavené



Objednávky došlé a predfaktúry vystavené preberajú väčšinu základných nastavení
z parametrov odbytu.
"Systém" - "Nastavenie" - "Parametre vstupných miest" - "Parametre odbytu".
Bližší popis je v kapitole Parametre vstupov dokladov.
Nastavte tzv. parametre objednávok došlých.
"Systém" - "Nastavenie" - "Parametre vstupných miest" - "Parametre OBJ.došlých".
Zaveďte existujúcich odberateľov.
"Evidencia" - "Obchodní partneri" - <F5>.
Bližší popis je v kapitole Obchodní partneri.
Nastavenie sledovania zákaziek
Ak je v nastaveniach zapnuté sledovanie zákaziek, globálny parameter SET82 ovplyvňuje evidenciu
zákaziek na dokladoch nasledovne:

SET82=0
zákazka sa priradí na hlavičku dokladu a na položky sa prenesie bez
možnosti prepisovania.

SET82=1
zákazka sa priraďuje priamo na položky.
56 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zákazka je jednoznačne určená v parametroch skladu a odtiaľ sa preberá aj na hlavičku/položku
dokladu. Ak nie je v sklade, berie sa posledný záznam z číselníka zákaziek. Vždy je možné zákazku
prepísať ľubovoľnou inou zákazkou z číselníka.
Systémové nastavenia pre jednotlivé PC
(len pre DOS OASIS)

Zvoľte a nastavte názov Vášho PC kvôli odlíšenie počítačov v sieti.
Do súboru AUTOEXEC.BAT napíšte riadok:
SET SUN_PC=nazov_pc
kde nazov_pc je osem znakový Vami zvolený
názov počítača

Nastavte farebné, alebo monochromatické zobrazovanie podľa Vášho monitora, šetrič
obrazovky a pripojenie snímača čiarového kódu.
"Systém" - "Nastavenie" - "Nastavenie PC ..." - "Nastavenie prostredia a HW".

Nastavte parametre tlače pre tlačiareň pripojenú k Vášmu PC - typ tlačiarne, tlačový port,
prípadne nastavenie sieťovej tlače.
"Systém" - "Nastavenie" - "Nastavenie PC ..." - "Parametre tlače" - <Uloženie>.
Ďalšie systémové nastavenia



Ak sa chystáte tvoriť denne veľa dokladov, nastavte automatickú archiváciu zmenených
dokladov.
<ALT+F12> v hlavnom menu programu - nastavte SET22 na "1".
Ak máte dobre zabezpečený a spoľahlivý počítač, vypnite kontrolu neporušenosti údajov pri
nábehu - zrýchli to spustenie programu.
<ALT+F12> v hlavnom menu programu - nastavte SET13 na "2".
Ak máte problémy s častými výpadkami elektriky, alebo s hardwarom, nastavte sprísnenú
kontrolu údajov.
<ALT+F12> v hlavnom menu programu - nastavte SET13 na "1".
57 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Členenie programu OASIS podľa hlavného
menu
Vstupy
Evidencia
Prehľady
Uzávierky
Číselníky
Systém
táto kapitola rozoberá všetky vstupy programu OASIS – základné agendy faktúr,
skladu a objednávok.
kapitola popisuje všetky dôležité evidenčné agendy – skladové karty, neskladové
položky, obchodných partnerov, atď.
kapitola informuje, ako vytvoriť rôzne prehľady a tlačové zostavy.
kapitola popisuje postup pri zmene obdobia spracovania a pri uzávierkach obdobia
a roka.
táto kapitola popisuje všetky číselníky používané v programe OASIS.
kapitola informuje, ako vymazávať záznamy, zálohovať a obnovovať údaje,
nastavovať parametre programu a tlače, atď.
58 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Vstupy
Vstupný systém programu OASIS je rozdelený do dvoch základných kategórií - doklady (skladové a
daňové) a objednávky (predfaktúry). Špeciálnou skupinou je účtovná dávka OASIS-u, ktorá vzniká
automaticky generovaním pri mesačnej uzávierke a poskytuje možnosť kontroly a úpravy
účtovných dokladov pred prevodom do účtovníctva.
Filozofia vstupu dokladov je postavená na minimalizácii duplicitných vstupov - ak sa napr. k
dodaciemu listu viaže daňový doklad (faktúra), obidva doklady sú realizované naraz jedným
záznamom. To znamená, že pri výdaji externom môžeme jedným záznamom vytvoriť tri
kombinácie dokladov:

dodací list (výdajka zo skladu),

dodací list (výdajka zo skladu) + faktúra vystavená (daňový doklad),

faktúra vystavená (daňový doklad).
To isté platí pre príjem externý, kde môžeme vytvoriť tri rôzne kombinácie príjemky a faktúry
prijatej. Obdobným spôsobom sa jedným záznamom realizuje u objednávok kombinácia
objednávka a objednávka + predfaktúra. Tieto kombinácie dokladov na jednom zázname je možné
veľmi jednoducho zmeniť prakticky stlačením jednej klávesy <F4> - ak máme prijatý tovar na
sklad na základe príjemky a neskôr nám príde faktúra k danému tovaru, doklad nezapisujeme
znovu, ale opravou typu záznamu prípadne upresnením položiek dokladu vytvoríme a pripojíme k
príjemke príslušnú faktúru.
Minimalizáciu duplicitných vstupov dokladov podporuje aj funkcia prevodu (transformácie)
objednávky na výdajku, resp. príjemku. Napríklad pri tvorbe dodacieho listu (faktúry) je možné
vysvietiť zoznam nevybavených prijatých objednávok <CTRL+O>, zistiť ich realizovateľnosť
vzhľadom na skladové zásoby <CTRL+R> a preniesť obsah vybranej objednávky do nového
dokladu, kde sa prevedú už len korektúry množstiev, prípadne cien. Pri príjme je možné vysvietiť
zoznam našich nevybavených objednávok u príslušného dodávateľa a výberom realizovať príslušnú
objednávku v podobe príjemky, resp. faktúry. Po zapísaní takéhoto dokladu sa automaticky zapíše
na príslušnú objednávku nový stav (vybavená, čiastočne vybavená, ...)
Doklady - príjem, výdaj
Systém vstupov dokladov (príjem a výdaj) je rozdelený do štyroch základných skupín:
1. VE - výdaj externý (ODBYT) - predstavuje výdaj dokladov skladových (výdajka tovaru zo
skladu, dodací list) a/alebo dokladov daňových (faktúra vystavená). Člení sa na dve
základné dokladové a vstupné skupiny:
a. Odbyt - faktúry - daňové doklady - faktúry a hotovostné DL (môžu byť skladové aj
neskladové)
b. Odbyt - výdaj (DL) - skladové doklady - dodacie listy (môžu predstavovať zároveň
aj vystavené faktúry)
2. VI - výdaj interný (v rámci skladov) - predstavuje ostatný výdaj tovaru zo skladu v rámci
ekonomickej jednotky (firmy) - výdaj do spotreby, výdaj - prevod na iný sklad.
3. PE - príjem externý (NÁKUP) - predstavuje príjem dokladov skladových (príjemka tovaru
na sklad) a/alebo dokladov daňových (faktúra prijatá), členený do dvoch základných
dokladových vstupných volieb:
c. Nákup - faktúry - daňové doklady - faktúry a hotovostné DL od dodávateľov (môžu
byť skladové aj neskladové)
d. Nákup - príjem - skladové doklady - dodacie listy, príjemky od dodávateľov (môžu
predstavovať zároveň aj prijaté faktúry)
4. PI - príjem interný (v rámci skladov) - predstavuje ostatný príjem tovaru na sklad v rámci
ekonomickej jednotky (firmy) - príjem - prevod, príjem z výroby...
5. Príjem externý a špeciálna forma príjmu interného (druh pohybu 05, 06) ovplyvňujú cenu
skladovú (priemernú) tovaru na sklade, ktorou je oceňovaný externý výdaj a všetky
ostatné interné pohyby v rámci mesiaca.
Dôležitou črtou systému je že prvotné doklady (príjemka, výdajka) spôsobujú pohyb na sklade,
druhotné doklady (faktúry) ovplyvňujú daňový základ a daň z pridanej hodnoty, avšak nemajú
žiadny vplyv na skladovú zásobu. Bližší popis nastavenia skladovej evidencie je v kapitole
Nastavenie a vedenie skladovej evidencie.
59 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Doklady – výdaj
Výdaj dokladov je rozdelený na dve základné skupiny - výdaj externý (Odbyt) a výdaj interný. Vo
voľbe odbytu, ktorý je členený do dvoch základných vstupných volieb "Odbyt - faktúry" a "Odbyt výdaj (DL)" sa realizujú výdajové doklady zo skladu - dodacie listy, a faktúry vystavené.
Odbyt - externý výdaj je charakteristický tým, že je potrebné viazať doklad na odberateľa, doklady
sú oceňované v predajných cenách a k dispozícií sú široké možnosti uplatnenia zliav.
Interný výdaj slúži hlavne na tvorbu interných dokladov, ako je výdaj do spotreby, manko, výdaj prevod atď. Interné doklady sú vždy oceňované v priemernej (skladovej) cene, je tu však možnosť
informatívneho oceňovania v niektorej z predajných cien s DPH (vhodné pre prevody do
maloobchodných skladov).
Doklady – príjem
Príjem dokladov je podobne ako výdaj rozdelený na dve základné skupiny - príjem externý
(NÁKUP) a príjem interný. Vo voľbe nákupu, ktorý je členený do dvoch základných vstupných
volieb "Nákup - faktúry" a "Nákup - príjem" sa realizujú príjmové doklady na sklad - dodacie listy,
a faktúry prijaté.
Nákup - Externý príjem je rovnako charakteristický tým, že je potrebné viazať doklad na
dodávateľa, doklady sú oceňované v nákupných, resp. obstarávacích cenách a k dispozícií sú
nástroje na evidenciu obstarávacích nákladov (aj zahraničných).
Interný príjem slúži hlavne na tvorbu interných dokladov, ako je príjem z výroby, inventúrne
prebytky, príjem - prevod atď. Interné doklady sú vždy oceňované v priemernej (skladovej) cene,
je tu však možnosť informatívneho oceňovania v niektorej z predajných cien s DPH (vhodné pre
prevody do skladov maloobchodných predajní).
Objednávky, predfaktúry
Programový podsystém objednávok a predfaktúr je založený na podobnej štruktúre ako výdaj a
príjem externý. Člení sa do dvoch skupín:

Objednávky prijaté - predfaktúry vystavené (kapitola Objednávky prijaté, predfaktúry
vystavené).

Objednávky vystavené - predfaktúry prijaté (kapitola Objednávky vystavené, predfaktúry
prijaté).
Filozofia vstupu dokladov objednávok a predfaktúr je takisto postavená na minimalizácii
duplicitných vstupov - ak k objednávke prijatej chceme ihneď vystaviť zálohovú faktúru
(predfaktúru), obidva doklady sú realizované naraz jedným záznamom. To znamená, že pri
objednávkach môžeme jedným záznamom vytvoriť dve kombinácie dokladov:

objednávka (prijatá, vystavená),

objednávka (prijatá, vystavená) + predfaktúra (vystavená, prijatá)
K jednej objednávke sa viaže vždy len jedna predfaktúra obsahovo zhodná s objednávkou.
Táto kategória vstupných dokladov nemá vplyv na skladovú zásobu, hodnotu skladu, ani
nevytvára žiadne daňové doklady. Objednávky prijaté sú chápané ako rezervácia tovaru
na sklade, čo je registrované údajom o rezervovanom množstve tovaru a disponibilnej
skladovej zásobe - skutočný stav na sklade však neovplyvňujú. Obdobne sa objavujú
objednávky vystavené v údaji o kontrahovanom množstve tovaru - neovplyvňujú však
ani skutočný, ani disponibilný stav zásob.
Predfaktúry oboch skupín vyjadrujú podklad pre uskutočnenie zálohovej platby za tovar uvedený
na objednávke (sú pevne viazané s príslušnými objednávkami) - nie je možné vytvoriť doklad
predfaktúry bez objednávky.
Dávkový systém vstupov
V prípade že je nastavený dávkový systém vstupov (parameter SET1="1" v tabuľke SETUP.DBF viď parametrické nastavovanie systému), všetky vyššie uvedené typy príjmu a výdaja sú
zapisované do lokálnych tabuliek užívateľov, čo znamená, že každý užívateľ pracuje so svojím
nezávislým súborom dokladov (tabuľky výdaja a príjmu, externého aj interného a položiek). Na
skladové karty sa pohyby z týchto lokálnych tabuliek zapisujú kumulatívne do koloniek denný výdaj
a denný príjem. Dennou uzávierkou sa lokálny súbor užívateľa pripojí ku globálnemu (ročnému)
60 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
súboru, dávky sa vyprázdnia a na skladových kartách sa presunú denné pohyby do príslušných
mesiacov podľa dátumu dokladov. Dopisovanie dokladov je možné len cez dávky, v globálnych
súbor sú povolené len opravy a prehľady.
Tento spôsob vstupu dokladov je maximálne doporučený pri súčasnom spracovaní dokladov
viacerými užívateľmi na lokálnej počítačovej sieti.
Pri dávkovom systéme vstupov je možné vstúpiť do cudzej dávky z položky menu "Odbyt", "Interný
výdaj", "Nákup", "Interný príjem" stlačením kombinácie kláves <CTRL+ENTER>. V dávke iného
užívateľa však nie je možné prevádzať žiadne zmeny, len prehľady.
Nastavenia ovplyvňujúce tvorbu faktúr a dodacích listov
SET11
SET23
SET25
SET34
SET51
SET63
SET64
SET67
SET71
SET86
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nastavenie spôsobu aktualizácie adresy obchodného partnera pri tvorbe dokladu.
Pri dopisovaní dokladov sa nebude prenášať HS z posledného dokladu
Zobrazenie interných dokladov
Umožňuje písanie poznámok k položkám dokladov.
Na FA sa bude vyčísľovať rozdiel zaokrúhlením ako halierové vyrovnanie
Texty tlačív FA a DL je možné zadefinovať pre každý typ pohybu zvlášť.
Povinné zadanie HS vo výdaji internom.
Pri vystavovaní dokladu sa automaticky zobrazuje marža za doklad.
Pri tvorbe zbernej faktúry ponúka dátum plnenenia podľa posledného DL
Úprava kurzových rozdielov na FA
Nastavenia ovplyvňujúce tlač faktúr a dodacích listov
SET6 – Na dokladoch nebude vypisovaný rozšírený názov
SET7 – Utriedenie položiek na FA a DL
SET4 – Nastavuje sa rozpis DPH na zahraničných faktúrach
SET5 – Na položkách DL a FA bude vypisované číslo skladu
SET15 – Pomocou tohto parametra sa na dokladoch (FA a DL) bude vypisovať spotrebná daň.
SET21 – Na FA, DL, výdajkách a príjemkách budú spočítané kusy
SET83 – Nastavuje číslovanie strán a položiek na faktúrach pri tlači voľbou <F>
SET90 – Možnosť tlačiť príjemku pre každý sklad na novú stranu.
SET97 – Pri tlači FA/DL sú zoskupené položky dokladu podľa neskladových a skladových položiek
SET103 - pri tlači dokladov sa tlačia len tie položky z podskladu, na ktorých bol pohyb
Odbyt
Odbytový modul obsahuje tvorbu a evidenciu vystavených faktúr (prípadne zberné faktúry) a
výdajových dokladov - dodacie listy (výdajky zo skladu) vrátane neskladových položiek logicky
rozdelenú do dvoch vstupov.
Odbyt - faktúry predstavuje tabuľku daňových dokladov (faktúr a hotovostných dodacích listov
vystavených na odberateľa), pričom daný doklad môže byť súčasne aj dodacím listom - výdajkou
tovaru, alebo materiálu zo skladu.
Odbyt - výdaj (DL) predstavuje tabuľku skladových výdajových dokladov (dodacích listov)
odberateľom, kde však často jednotlivé dodacie listy zároveň reprezentujú aj daňový doklad
(vystavenú faktúru, alebo hotovostný DL). Bližší popis metodiky vedenia skladov je v kapitole
Nastavenie a vedenie skladovej evidencie.
Fyzicky sa tieto doklady nachádzajú v jednej tabuľke, pretože v mnohých prípadoch predstavuje
dodací list a faktúra ten istý záznam, rozlíšený do dvoch dokladov. V ďalšom popise teda budú
tabuľky, formuláre a funkcie v mnohých prípadoch identické pre dodacie listy aj faktúry. Kde budú
markantné rozdiely, zvlášť na to upozorníme.
Externé doklady sú charakteristické tým, že majú vždy pridelený typ dokladu (podľa číselníka typov
daňových a skladových dokladov). Podľa prvých dvoch čísel typu sa delia tieto doklady do
nasledovných skupín:
POPIS TYPU DOKLADU
DRUH DOK.
61 / 592
SunSoft EcoSun









OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
10xx - hotovostný dodací list (výdaj na paragon)
sklad., daň.
Vytvárame ho v prípade potreby hotovostnej úhrady dokladu povinne evidovaného
registračnou pokladnicou - podľa zákona o RP nie je možné vytvárať duplicitné daňové
doklady, preto sa vytvorí len dodací list podložený daňovým dokladom - paragonom.
Certifikovaný paragon je vytlačený zo spolupracujúceho programu SHOPPER, kde je aj
registrovaný. Program OASIS chápe doklady typu 10 ako daňové, pretože realizujú tržby a
ovplyvňujú DPH.
POZN.: Program OASIS musí byť prepojený na fiškálny systém Fiscal model 20 s
programovým vybavením SHOPPER 3.11 vo voľbe "Napojenie na iné systémy".
11xx - výdaj odberateľovi - FA, DL (tuzemsko) sklad., daň.
Tento typ dokladu predstavuje typickú tuzemskú vystavenú faktúru (skladovú, neskladovú,
kombinovanú...). Ak je v číselníku typu pohybov uvedený typ úhrady HOT-"hotovosť" a
dátum vystavenia a úhrady faktúry sú zhodné, ponúkne sa zavedenie paragonu do
programu SHOPPER registračnej pokladnice FM 20 (zákazníkovi by však mal byť odovzdaný
len jeden daňový doklad).
Prednastavené typy: 11 - vystavená faktúra nehotovostná
111 - vystavená faktúra hotovostná
115 - vystavená faktúra dobierková
11Zx - výdaj odberateľovi – zberná FA, DL (tuzemsko) sklad., daň.
Tento typ dokladu predstavuje zbernú tuzemskú vystavenú faktúru (skladovú, neskladovú,
kombinovanú...). Bližší popis je v kapitole Zberné (hromadné) faktúry.
12xx - dobropis odberateľovi (tuzemsko)
sklad., daň.
Dobropis sa líši od faktúry dvoma prvkami - na hlavičke dokladu je uvedené, že sa jedná o
dobropis a doklad môže byť vystavený v inej (pôvodnej) sadzbe DPH podľa nastavenia v
číselníku typov faktúr.
POZN.: Položky na dobropise musia byť uvádzané so záporným množstvo
13 - výdaj cez SHOPPER
sklad., daň.
V podstate sa jedná o sumárny hotovostný dodací list, ktorého jednotlivé paragony boli
vystavené a sú evidované v programe SHOPPER. Vzniká automaticky dennou uzávierkou v
programe SHOPPER, napojenom na OASIS. Ako odberateľ je definovaná príslušná reg.
pokladnica podľa DKP. Bližší popis je v kapitole Spolupráca s registračnými pokladnicami.
POZN.: Doklady tohto typu pohybu nie je možné priamo dopisovať, len opravovať.
13R - výdaj cez registračnú pokladnicu
sklad., daň.
V podstate sa jedná o sumárny hotovostný dodací list, ktorého jednotlivé paragony boli
vystavené a sú evidované v klasickej registračnej pokladnici. Vzniká automaticky načítaním
údajov z RP vo voľbe "Evidencia" - "Registračná pokladňa". Bližší popis je v kapitole
Spolupráca s registračnými pokladnicami.
18xx - výdaj odberateľovi do zahraničia
sklad., daň.
Faktúra (DL) vystavená do zahraničia je špecifická zadaním zahraničnej meny a kurzu jednotlivé položky faktúry a výsledná suma je vypočítavaná v Sk aj v zahraničnej mene.
Bližší popis nastavenia je v kapitole Obchod so zahraničím.
18Tx – tuzemský výdaj odberateľovi v cudzej mene
sklad., daň.
Faktúra (DL) vystavená v tuzemsku je špecifická zadaním zahraničnej meny a kurzu jednotlivé položky faktúry a výsledná suma je vypočítavaná v Sk aj v zahraničnej mene.
Bližší popis je v kapitole Vystavovanie tuzemských faktúr v zahraničnej mene.
18Zx - výdaj odberateľovi – zberná FA, DL (zahr.)
sklad., daň.
Tento typ dokladu predstavuje zbernú vystavenú faktúru (skladovú, neskladovú,
kombinovanú...) do zahraničia. Bližší popis je v kapitole Zberné (hromadné) faktúry.
Pokiaľ bol doklad vytvorený len ako faktúra (nie ako dodací list), napriek výberu
položiek na doklad zo zoznamu skladových kariet nie sú príslušné množstvá odpísané zo
skladu. To sa udeje automaticky po zmene dokladu na dodací list.
Popis zobrazených polí v tabuľke faktúr a dodacích listov
Základný pohľad na doklady faktúr predstavuje tabuľka hlavičiek, zobrazujúca nasledovné stĺpce:

"" - pole pre zobrazenie označenia dokladu funkciou "X"

Číslo FA - číslo faktúry (v prípade, že sa jedná len o dodací list je položka prázdna)

Firma - názov firmy (odberateľa)

Vystav. - dátum vystavenia faktúry

Splatn. - dátum splatnosti faktúry

Čiastka - celková suma dokladu vrátane DPH
62 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

S - stavový stĺpec, určujúci aký je to daňový doklad:
"D" - dodací list aj faktúra
"!" - len faktúra (nezodpovedá celkom legislatíve, pokiaľ sa týka tovaru)
"Z" - zberná faktúra
"H" - dodací list uhradený v hotovosti
"O" - stornovaný doklad

U - stav úhrady faktúry
" " - neuhradená
"-" - čiastočne uhradená
"U" - plne uhradená
"+" - preplatená

ZF - "A" - faktúra bola prevedená do účtovnej dávky

ZS - "A" - skladový pohyb vyvolaný faktúrou bol prevedený do účtovnej dávky

ZU - "A" – všetky úhrady faktúr boli prevedené do účtovnej dávky

ZD - "A" – preúčtovanie DPH z dobropisu bolo prevedené do účtovnej dávky

Pok. - číslo účtovnej pokladne v module PU, do ktorej bola prevedená úhrada
hotovostného dodacieho listu (typ 10, 13)

Číslo PD – číslo pokladničného dokladu v module PU, ktorý vznikol z HDL

Základ - celková suma dokladu bez DPH

Suma DPH - celková suma DPH na doklade

FA - "A"- faktúra bola prevedená do evidencie faktúr, " "-nebola prevedená

SH - "A"- hotovostný doklad bol prevedený do pokladničného systému SHOPPER, " "-nebol
prevedený

Zah. - symbol cudzej meny (DM, USD,…) - len v prípade zahraničných dokladov

Suma v CM - celková suma dokladu v cudzej mene - len v prípade zahraničných dokladov

Číslo DL - číslo faktúry (v prípade, že sa jedná len o dodací list je položka prázdna)

Plnenie - dátum účtovného plnenia

Obd - obdobie (mesiac), do ktorého je doklad zaradený podľa dátumu vyhotovenia

Typ - typ daňového dokladu (10, 11, ...)

Vyr - rezervované

Čís.obch.pr. - číslo obchodného prípadu

Pln. z DL – dátum plnenia podľa dodacieho listu

Mes.DPH - mesiac zdaňovacieho obdobia DPH, do ktorého je daňový doklad zaradený

Rok DPH - rok zdaňovacieho obdobia DPH, do ktorého je daňový doklad zaradený

# - číslo užívateľa, ktorý doklad zmenil
Ďalší, podrobnejší pohľad predstavuje tabuľka položiek daňových dokladov, do ktorej sa prepneme
klávesou <TAB>. Touto istou klávesou sa prepneme naspäť do tabuľky hlavičiek. Tabuľka položiek
obsahuje nasledovné stĺpce:

- neoznačený stĺpec zobrazujúci grafické značky uplatnených položkových zliav

- neoznačený stĺpec zobrazujúci graficky väzby medzi tovarom a obalmi

Názov - názov položky (skladovej karty)

Počet - počet vydaných MJ tovaru (služby)

MJ - merná jednotka (ks, kg, ...)

Cena/MJ - predajná cena za MJ bez DPH v Sk

DPH - príslušná sadzba DPH v %

Cena/MJ+DPH - predajná cena za MJ vrátane DPH v Sk

Zah. - kód zahraničnej meny

Cena v CM - cena v cudzej mene za MJ

Číslo tovaru - evidenčné číslo tovaru (obalu, neskladovej položky)

Sklad - číslo skladu (nevyplnené predstavuje neskladovú položku)

Zákazka - číslo zákazky

Cobj – číslo objednávky
Kombináciou kláves <CTRL+TAB> prepíname medzi režimom zobrazenia len hlavičiek, resp.
súčasného zobrazenia hlavičiek aj položiek.
63 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Tabuľka hlavičiek dodacích listov obsahuje takmer tie isté údaje ako tabuľka hlavičiek faktúr,
utriedené v inom poradí.

S - stavový stĺpec, určujúci druh dodacieho listu má odlišné symboly:
" " - dodací list
"F" - dodací list aj faktúra
"H" - dodací list uhradený v hotovosti
"O" - stornovaný doklad
Tabuľka položiek dodacích listov obsahuje nasledovné stĺpce:

- neoznačený stĺpec zobrazujúci grafické značky uplatnených položkových zliav

- neoznačený stĺpec zobrazujúci graficky väzby medzi tovarom a obalmi

Sklad - číslo skladu (nevyplnené predstavuje neskladovú položku)

Číslo tovaru - evidenčné číslo tovaru (obalu, neskladovej položky)

Názov - názov položky (skladovej karty)

Počet - počet vydaných MJ tovaru (služby)

MJ - merná jednotka (ks, kg, ...)

Cena/MJ - predajná cena za MJ bez DPH v Sk

DPH - príslušná sadzba DPH v %

Cena/MJ+DPH - predajná cena za MJ vrátane DPH v Sk

Zah. - kód zahraničnej meny

Cena v CM - cena v cudzej mene za MJ

T - typ položky
"T" - tovar
"M" - materiál
"O" - oddeliteľný obal
"N" - neoddeliteľný obal
"X" - neskladová položka (s evidenčnou kartou)
"K" – komisná položka (s evidenčnou kartou)
" " - neskladová položka (bez evidenčnej karty)
"E" - textová položka (bez evidenčnej karty)
Nový doklad - dodací list, faktúra
Tvorba dokladu sa skladá z dvoch základných častí - vyplnenie formulára hlavičky a formulára
položiek.
Pri vstupe do formulár hlavičky dokladu sa kurzor automaticky nastaví na pole typ faktúry, odkiaľ
sa dá klávesou <> dostať na pole Dodací list a Dátum.
S pohybom po poliach formulára súvisí aj funkcia "preskakovania" menej často vyplňovaných polí
po stlačení klávesy <ENTER> - výrazne urýchľuje prácu so štandardnými dokladmi, kde
akceptujeme prednastavené hodnoty. K "preskočeným" poliam sa jednoducho dostaneme použitím
kláves <SHIFT+TAB>, <>, <>, poprípade zabránime "preskočeniu" klávesou <TAB> posunieme sa na ďalšie pole v poradí.
Formulár hlavičky dokladu
Prvá časť formulára hlavičky dokladu - základné údaje o dodacom liste a faktúre:

Účtovné plnenie – dátum účtovného plnenia – podľa neho sa určujú všetky náležitosti
týkajúce sa dátumu plnenia (musí byť vyplnený aj u faktúry). Spravidla je to ten istý
dátum ako dátum plnenia z DL.

Plnenie podľa DL – dátum plnenia z DL. Informatívny dátum plnenia na faktúre. Ide o
rozšírenie programu, riešiace situáciu keď dátum plnenia bol v minulom (už zaúčtovanom)
období a faktúru (daňový doklad) vystavujeme v aktuálnom období. V takomto prípade
uvedieme do dátumu účtovného plnenia aktuálny dátum, do dátumu plnenia podľa DL
uvedieme skutočný dátum plnenia z DL. Pri bežnom dodávaní a faktúrovaní v jednom
období sú spravidla obidva dátumy zhodné.

[ ] Dodací list - pole je prístupné len vo tabuľke "Odbyt - výdaj (DL)" - prostredníctvom
voľby určujeme (klávesou <Medzerník>), či je doklad dodací list, alebo nie.
Číslo dodacieho listu je systémom určené automaticky na základe číselnej rady pre DL.
64 / 592
SunSoft EcoSun













OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
[ ] Faktúra - pole je prístupné len vo tabuľke "Odbyt - faktúry" - prostredníctvom voľby
určujeme (klávesou <Medzerník>), či je doklad faktúra, alebo nie.
Číslo faktúry je systémom určené automaticky na základe číselnej rady pre FV.
Typ pohybu - u faktúry aj u DL musí byť vyplnený (popis typov viď vyššie). Je striktne
kontrolovaný na číselník typov faktúr a skladových pohybov. Na základe vybraného typu sa
automaticky vyplnia polia Druh DPH, Forma úhrady, príp. Účet.
Dátum vystavenia - dátum vystavenia faktúry (nesmie byť v skoršom období, ako je
dátum plnenia)
POZN.: Nevypĺňa sa u dodacieho listu.
Dátum splatnosti - nastavuje sa automaticky podľa nastavenia dní splatnosti v
parametroch odbytu alebo podľa nastavenia u konkrétneho odberateľa.
POZN.: Nevypĺňa sa u dodacieho listu.
Druh DPH - automaticky vyplnené na základe typu faktúry (neprístupné).
Dátum úhrady - vypĺňa sa len v prípade jednorazovej hotovostnej platby za faktúru, alebo
dodací list.
Forma úhrady - vypĺňa sa automaticky na základe typu faktúry (neprístupné).
HOT - hotovosť
PP - prevodný príkaz
DOB - dobierka
IP - inkasný príkaz
BU - vlastný bankový účet, na ktorý má byť prevedená úhrada - zadáva sa v podobe
poradového čísla podľa tabuľky údajov o vlastnej firme (1,2,3...10).
Účet - analytický účet faktúry (311), hotovostného DL (211) prednastavený podľa typu
faktúry - vstup je kontrolovaný na účtovný rozvrh
HS - hospodárske stredisko - vstup je kontrolovaný na číselník HS (prenáša sa z
posledného dokladu)
Číslo obchodného prípadu (ČOP) - predstavuje nástroj na vytvorenie väzby medzi
dokladmi (zvlášť vytvorený dodací list a faktúra môžu byť zviazané rovnakým údajom ČOP
napr. číslo DL)
Kód meny - vypĺňa sa len u zahraničných dokladov - vyberá sa z kurzového lístka
Kurz - vypĺňa sa len u zahraničných dokladov - vyberá sa podľa dátumu z kurzového lístka
(klávesami <F4> a <F5> je možné kurz opraviť, alebo dopísať kurz pre nový dátum). Bližší
popis je v kapitole Výber meny a kurzu na doklad z kurzového lístka.
Druhá časť formulára hlavičky - ODBERATEĽ:

Bankové spojenie - pole umožňuje výber obchodného partnera viacerými spôsobmi,
zadanie nového partnera a výber nevybavených objednávok na vybavenie. Bližší popis
týchto možností je v kapitole Výber obchodného partnera na doklad.

Kód banky (údaj za lomítkom) - kód bankového účtu (po výbere sa vyplní automaticky)

Adresa - obsahuje 4 riadky na názov firmy, ulicu, PSČ+mesto, príp. štát (po výbere sa
vyplní automaticky)

Typ firmy (neoznačené políčko) - F- fyzická , P- právnická osoba (po výbere sa vyplní
automaticky)

IČO - identifikačné číslo organizácie (po výbere sa vyplní automaticky)

DRČ - daňové registračné číslo organizácie (po výbere sa vyplní automaticky)

Odberateľská zľava - percento odberateľskej zľavy
Tretia časť formulára hlavičky - PRÍJEMCA a doplňujúce údaje:

Číslo prevádzky - umožňuje podobne ako pole bankový účet výber, alebo zadanie
prevádzky odberateľa:
umožňuje výber zo zavedených prevádzok odberateľa nasledovnými spôsobmi:
<ENTER> na prázdnom poli - nevyberá prevádzku
<CTRL+ENTER> na prázdnom poli - zobrazí tabuľku všetkých prevádzok OP
<ENTER> na úplne vyplnenom čísle prevádzky - vyberie prevádzku s uvedeným číslom
<ENTER> na poli s neexistujúcim číslom prevádzky - vytvorí nový záznam prevádzky s
uvedeným číslom k OP

Adresa prevádzky - obsahuje 3 riadky na názov prevádzky, ulicu, PSČ+mesto (po výbere
sa vyplní automaticky)
65 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Prevádzky sa využívajú v prípade, že obchodný partner má viac odberateľských miest (tam je
dodávaný tovar s dodacími listami) a jedno centrálne miesto na spracovanie faktúr (tam sa dodáva
faktúra).



Doprava - spôsob dopravy
zadanie je umožnené nasledovnými spôsobmi:
<ENTER> na prázdnom poli - nevyberá spôsob dopravy
<CTRL+ENTER> - zobrazí číselník spôsobov dopravy a umožní výber (dopĺňa a
opravuje sa klasickými funkciami <F5>, <F4> a <INS>.
<ENTER> na vyplnenom čísle prevádzky - vyberie prevádzku s uvedeným číslom
Číslo zákazky - doklad je možné priradiť vybranej zákazke z číselníka zákaziek (na
hlavičku dokladu sa vypisuje len v prípade nastavenia SET82=“0“, v prípade nastavenia
SET82=“1“ sa evidujú zákazky na jednotlivé položky dokladov).
Číslo objednávky
v prípade, že bola objednávka načítaná z tabuľky nevybavených objednávok funkciou
<CTRL+O> klávesou
<ENTER> akceptujeme vybranú objednávku
<ENTER> na neexist. čísle objednávky - zobrazí sa zoznam nevybavených
objednávok daného odberateľa (ak nejaké existujú)
<ENTER> na exist. čísle objednávky - ak je objednávka nevybavená, načíta sa do
dokladu na vybavenie
Bližší popis nastavenia je v kapitole Základné spôsoby vybavenia objednávok
prijatých.
Formulár položiek
Formulár položiek sa objaví po vyplnení formulára hlavičky dokladu. Skladá sa zo štyroch
základných častí:

Zoznam položiek - zobrazuje položky dokladu (názov, počet, MJ, sadzba DPH, cena za MJ
bez DPH, cena za MJ s DPH, suma s DPH)
66 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Polia na dopisovanie a opravu položiek (sklad, číslo tovaru, názov, množstvo, cena bez
DPH, sadzba DPH, cena s DPH, cena v zahraničnej mene)

Výpis sumárov základu DPH, DPH, sumy s DPH v jednotlivých sadzbách DPH a výslednej
sumy, aj v zahraničnej mene - automaticky sú napočítavané po každej zmene položky,
alebo funkcií týkajúcej sa položiek.

Informačná časť - číslo DL, faktúry, výdajná cena, uplatnené zľavy.
Po vstupe do formulára položiek je kurzor automaticky nastavený v poli Číslo tovaru na dopísanie
novej položky tovaru (zoznam položiek je zatiaľ prázdny).
Zoznam položiek
Zoznam položiek zobrazuje určité údaje zapísaných položiek (skladových aj neskladových) - názov,
počet vydaných MJ, MJ, sadzba DPH, cena za MJ bez DPH, cena za MJ s DPH, suma s DPH.
Za názvom tovaru sa objavujú aj značky uplatnených položkových zliav:
0 - na položku bola uplatnená individuálna zľava
- na položku bola uplatnená množstevná zľava
 - na položku bola uplatnená tovarovo-odberateľská zľava
Pred názvom položky zviazanej s obalom je väzba zobrazená grafickým symbolom:
┌tovar s obalom
│neoddeliteľný obal (fľaša)
└oddeliteľný obal (prepravka)
V zozname položiek sa pohybuje klasicky klávesami <>, <>, <PageDown>, <PageUp>,
<End>, <Home>.
Všetky tu prístupné funkcie sú popísané v kapitole Spoločné funkcie v zozname položiek.
Dopisovanie a oprava položiek dokladu
Dopisovanie a oprava položiek dokladu sa prevádza funkčnými klávesami <F5> a <Enter> zo
zoznamu položiek. Podrobný popis je v kapitole Dopisovanie a oprava položiek dokladu.
Oprava, prehľad dokladu - dodacieho listu, faktúry
Pri oprave dokladu postupujeme podobne, ako pri dopisovaní nového dokladu. Vo formulári
hlavičky dokladu opravíme príslušné polia (nie je možné načítanie objednávky), vo formulári
67 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
položiek postupujeme úplne identicky ako pri novom doklade (položky označené na výmaz sa takto
zapíšu aj do tabuľky pohybov).
Tlačové zostavy v tabuľkách odbytu
Tlačové zostavy sú prístupné prostredníctvom menu, alebo priamo klávesou <F9> z tabuľky
odbytu. Delia sa do troch základných skupín: odbytové zostavy, zostavy saldokonta a zostavy DPH.

Súpis dokladov - vytlačí zoznam (súpis) dokladov v rozsahu dátumov plnenia, alebo
dátumov vystavenia s možnosťou zúženia zostavy na vybraný typ pohybu. Ďalšie voľby
umožňujú tlačiť súpis s medzisúčtami za hospodárske strediská, položkovite, s rozpisom
DPH, alebo sumárne po jednotlivých typoch pohybov s medzisúčtami za skupiny pohybov
(10,11,...).

Súpis dokladov po HS - špeciálna zostava vychádzajúca zo súpisu dokladov. Vytlačí súpis
dokladov po hospodárskych strediskách v rozsahu dátumov plnenia, s medzisúčtami po
tovarových skupinách, položkovite, alebo sumárne.

Tlač dokladov po odberateľoch - zostava dokladov vystavených na jednotlivých
odberateľov v rozsahu dátumov plnenia, alebo dátumov vystavenia, prípadne zúžená podľa
typu pohybu, s možnosťou zadania textu, ktorý sa vypíše pri každom odberateľovi.
Usporiadanie zostavy je možné po odberateľoch, organizačných jednotkách, skupinách
odberateľov a podľa spôsobu dopravy.

Tlač neuhradených faktúr - prehľad neuhradených faktúr vybratých v rozsahu dátumov
plnenia, vystavenia, alebo splatnosti. Voľbou Nad neuhradenú čiastku vylúčime zo zostavy
faktúry s neuhradenou čiastkou menšou ako napr. 1 Sk (halierové rozdiely).
Zostavy pohľadávok obsahujú niekoľko variant a formátov:
A. Tlač formátu obrazovky - vytvorí zostavu neuhradených faktúr v podobe tabuľky
odbytu.
B. Za vybratú firmu - zostava za vybratého partnera (* - všetci odberatelia) s rozpisom
dokladov a sumármi.
C. Za vybraté HS - zostava neuhradených faktúr za vybraté hospodárske stredisko.
D. Tlač v zahraničnej mene - zostava podobná zostave za vybratého partnera, vybraté
sú však neuhradené doklady v príslušnej zahraničnej mene.
E. Inventúrna zostava - inventúrna zostava pohľadávok.
F. Za vybratú zákazku - zostava neuhradených faktúr za vybraté (alebo všetky) zákazky.
G. S rozpisom DPH - zostava pohľadávok s rozpisom DPH po sadzbách.
H. Za organizačnú jednotku - zostava formátu obrazovky za odberateľov vo vybratej
organizačnej jednotke.

Tlač knihy faktúr - prehľad všetkých faktúr podľa rovnakých výberových kritérií a
formátov ako u vyššie uvedeného prehľadu neuhradených faktúr.

Saldo - prehľad saldokonta (prehľad a porovnanie pohľadávok a záväzkov) v rozsahu
dátumov plnenia, alebo vystavenia. Obsahuje 5 zostáv:
A. V tuzemskej mene sumárne - sumárny prehľad pohľadávok a záväzkov.
B. V zahraničnej mene sumárne - obdobný prehľad vo vybratej zahraničnej mene.
C. Sumárna štatistika - obsahuje sumárny prehľad pohľadávok podľa odberateľov v
rozlíšení podľa počtu dní omeškania - celkom, do 30 dní, do 60 dní, do 90 dní, nad 90 dní
omeškania.
D. Položkovitá štatistika v poradí 30, 60, 90 dní - podrobný rozpis neuhradených
faktúr v skupinách podľa počtu dní omeškania.
E. Položkovitá štatistika v poradí 90, 60, 30 dní - podrobný rozpis neuhradených
faktúr v skupinách podľa počtu dní omeškania v opačnom poradí.

Tlač penalizačných faktúr - umožní tlač a zápis penalizačných faktúr podľa zvoleného
kritéria.

Tlač pokusu o zmier - vytlačí pokus o zmier vybratej firme, podľa aktuálneho dokladu,
alebo všetkým dlžníkom.

Odsúhlasenie zostatkov – tlačová zostava odsúhlasenia zostatkov salda podľa
nastavenej firmy, analytického účtu alebo z celej tabuľky.

Vzájomné zápočty – tlačová zostava vzájomných zápočtov za vybrané obdobie
s aktuálnym odberateľom

Tlač zostáv DPH - prehľad DPH za vybraté zdaňovacie obdobie DPH - obsahuje 4 zostavy:
1. Tlač DPH po položkách - položkovitá zostava DPH z pohľadávok
2. Tlač DPH sumárne - sumárna zostava DPH za druhy DPH z pohľadávok
3. Spoločná zostava sumárna - sumárna zostava DPH za druhy DPH z pohľadávok aj
záväzkov
68 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
4. Spoločná zostava na tlačivo - sumárna zostava DPH z pohľadávok a záväzkov v tvare
štátneho výkazu.
5. Analýza nulovej sadzby DPH – sumárna zostava uskutočnených zdanitaľných plnení
s nulovou sadzbou DPH podľa triedenia v daňovom priznaní
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke odbytu
Menu "Záznam"
Ukáž prevádzku <ALT+P>
Zobrazí informácie o prevádzke k odberateľovi na aktuálnom doklade.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Tlač"
Tlač faktúr <F>
Vytvorí tlačovú zostavu faktúry z aktuálneho dokladu podľa nastavenia <Výber tlačiva faktúry a
DL> v parametroch odbytu.
Tlač faktúry v zahraničnej mene <CTRL+F>
Vytvorí tlačovú zostavu zahraničnej faktúry v zahraničnej mene z aktuálneho dokladu podľa
nastavenia <Výber tlačiva faktúry a DL> v parametroch odbytu.
Hromadná tlač faktúr <ALT+F>
Vytlačí označené (X) faktúry priamo na tlačiareň podľa nastavenia <Výber tlačiva faktúry a DL> v
parametroch odbytu.
Tlač dodacieho listu <D>
Vytvorí tlačovú zostavu dodacieho listu z aktuálneho dokladu podľa nastavenia <Výber tlačiva
faktúry a DL> v parametroch odbytu.
Tlač dodacieho listu v zahraničnej mene <CTRL+D>
Vytvorí tlačovú zostavu zahraničného dodacieho listu v zahraničnej mene z aktuálneho dokladu
podľa nastavenia <Výber tlačiva faktúry a DL> v parametroch odbytu.
Hromadná tlač dodacích listov <ALT+D>
Vytlačí označené (X) dodacie listy priamo na tlačiareň podľa nastavenia <Výber tlačiva faktúry a
DL> v parametroch odbytu.
Tlač skráteného dodacieho listu <CTRL+Y>
Vytvorí skrátenú tlačovú zostavu dodacieho listu z aktuálneho dokladu.
Tlač šekovej poukážky <S>
Vytvorí tlačovú zostavu šekovej poukážky typu "A", alebo "C" z aktuálneho dokladu.
Tlač výdajky <V>
Vytlačí skladovú výdajku z aktuálneho dokladu.
Hromadná tlač výdajok <ALT+Y>
Vytlačí označené (X) dodacie listy ako skladové výdajky priamo na tlačiareň.
Tlač záručného listu <G>
Vytvorí tlačovú zostavu záručného listu z aktuálneho dokladu podľa nastavenia <Výber tlačiva
faktúry a DL> v parametroch odbytu.
Tlač reklamačného listu <R>
Vytvorí tlačovú zostavu reklamačného listu z aktuálneho dokladu.
Tlač baliaceho listu <CTRL+B>
Vytvorí tlačovú zostavu baliaceho listu z aktuálneho dokladu.
Tlač montážneho listu <CTRL+N>
Vytvorí tlačovú zostavu montážneho listu z aktuálneho dokladu.
Tlač za skladovanie <ALT+N>
Tlač účtovného predpisu <L>
69 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Vytvorí faktúru s účtovným predpisom z aktuálneho dokladu podľa nastavenia <Výber tlačiva
faktúry a DL> v parametroch odbytu. Pred touto tlačou by mal mať doklad načítané definitívne
účtovné údaje cez predkontácie, alebo nastavené ručne, aby sa nelíšili zaúčtované údaje od
vytlačených.
Hromadná tlač účtovného predpisu <CTRL+L>
Vytlačí označené (X) faktúry s účtovnými predpismi priamo na tlačiareň podľa nastavenia <Výber
tlačiva faktúry a DL> v parametroch odbytu.
Menu "Tabuľka"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Prehľady"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "SpecFunkcie"
Parametre odbytu <CTRL+P>
Nastavenie parametrov odbytu - ceny, zľavy, tlačivá faktúr a DL - bližší popis je v kapitole
Parametre vstupov dokladov.
Parametre odbytu komponent <ALT+S>
Voľbou sa nastavujú jednotlivé parametre výdaja cez neskladové položky tvorené komponentmi.
Voľba ovplyvňuje tvorbu predajnej ceny komponentárnej položky, spôsob výdaja a tlače. Bližší
popis je v kapitole Predaj skompletovanej sady.
Prevod do fakturácie <CTRL+F6>
Prevedie faktúry v danom rozsahu dátumov plnenia do modulu "Evidencia faktúr".
Prevod do systému SHOPPER <CTRL+F7>
Prevedie aktuálny hotovostný DL, alebo faktúru do certifikovanej PC registračnej pokladnice FM 20
do registračného programu SHOPPER a vytlačí paragon.
Zápis hotovostného DL do pokladne v PU (JU) <CTRL+F8>
Prevedie hotovostný dodací list do príjmového pokladničného dokladu v účtovnej pokladni v
programovom module "Podvojné účtovníctvo". V prevodnom formulári sa zadá číslo účtovnej
pokladne, do ktorej sa má doklad zapísať, odkiaľ sa načíta druh dokladu, najvyššie číslo
pokladničného dokladu, analytický účet pokladne a hospodárske stredisko pokladne. Všetky údaje
je možné manuálne opraviť. Po odsúhlasení sa automaticky vytvorí v danej pokladni doklad s
príslušnými údajmi.
V prípade napojenia programu OASIS na JU sa prevedú hotovostné doklady ako pokladničné
doklady do peňažného denníka.
Prepočet pohybov <CTRL+A>
Prevedie prepočet externého výdaja na evidenčných kartách (skladových, neskladových) na
základe tabuľky odbytu za vybraté obdobie (resp. všetky).
Prepočet dokladu <ALT+A>
Prevedie prepočet stavov na evidenčných kartách (skladových, neskladových) uvedených v
aktuálnom doklade.
Aktualizácia úhrad <ALT+U>
Opravná funkcia – vyplní príznaky uhradenosti „U“ pri jednotlivých faktúrach príslušnými symbolmi
(“ “, -, U, +) podľa ich skutočných úhrad.
Priradenie org.jed. na doklady <CTRL+F11>
Načítanie organizačných jednotiek z číselníka OJ na jednotlivé doklady podľa obchodných partnerov
uvedených na dokladoch.
Presun do ďalších rokov <CTRL+M>
Používa sa pri v období ročnej uzávierky – aktualizuje neuhradené FA zo starého roka v novom
roku. Bližší popis je v kapitole Ročná uzávierka.
Hromadné zaradenie do obdobia DPH <F12>
70 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zaradí daňové doklady do zdaňovacieho obdobia a roku DPH na základe zadania rozsahu dátumov
plnenia. Zadaním nulového obdobia aj roka sa zaradené doklady vyradia z obdobia DPH. Bližší
popis je v kapitole Sledovanie DPH.
Ručné zaradenie do obdobia DPH <ALT+F12>
Zaradí aktuálny daňový doklad do zdaňovacieho obdobia a roku DPH bez ohľadu na dátum plnenia.
Zadaním nulového obdobia aj roka sa zaradený doklad vyradí z obdobia DPH. Bližší popis je
v kapitole Sledovanie DPH.
Tvorba výdaja v colnom sklade <CTRL+C>
Bližší popis je v kapitole Colný sklad.
Vytvor zbernú faktúru <Z>
Vytvorí z označených dodacích listov odberateľa jednu zbernú faktúru. Bližší popis je v kapitole
Zberné (hromadné) faktúry.
Faktúry za skladovanie <N>
Vygeneruje faktúry za skladovanie. Funkcia je určená pre firmy prevádzkujúce verejný colný sklad
a vyžaduje zvláštne nastavenie NEMCEK.DAT.
Dopísanie doplnkových polí <CTRL+G>
Umožní zadať k faktúre, DL príznaky do troch doplnkových polí. Nastavenie doplnkových polí sa
definuje v parametroch odbytu <CTRL+P>. Doplnkové polia sa používajú na detailnejšie rozlíšenie
jednotlivých dokladov, napríklad pre štatistické potreby (v doplnkovom poli môže byť napr. príznak
obchodníka, ktorý je zodpovedný za úhradu príslušnej faktúry).
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Interný výdaj
Modul interného výdaja obsahuje tvorbu a evidenciu interných (vnútrofiremných) výdajových
dokladov IVD - výdajky zo skladu do spotreby, do výroby, výdaj - medziskladový prevod,
inventúrne rozdiely, atď. Bližší popis metodiky vedenia skladov je v kapitole Nastavenie a vedenie
skladovej evidencie.
Z hľadiska cien sú interné doklady vždy oceňované priemernou skladovou cenou,
nie však automaticky pri tvorbe dokladu.
Oceňovanie ID by sa malo prevádzať až na konci mesiaca po uzavretí pohybov (voľba
"Uzávierky" - "Mesačná uzávierka" - "Prepočet priemernej ceny za všetky sklady" "Ocenenie interných dokladov priemernou cenou") z dôvodu pohybov priemerných cien v
priebehu mesiaca (pri porovnaní súpisu dokladov a údajov prevedených do účtovníctva
by mohol nastať nesúlad).
Pokiaľ nevyhnutne potrebujeme okamžité napočítavanie hodnoty interných dokladov v okamžitej
priemernej skladovej cene (informatívny údaj), dosiahneme to nastavením parametra
SET19 do hodnoty "1" - viď kapitola Globálne parametre SETUP.
Pre vnútornú potrebu firmy (napr. pri prevodoch z hlavného skladu na jednotlivé prevádzky) je
nutné interné doklady oceniť aj ďalšou cenou, napr. predajnou. Táto doplnková cena sa na interné
doklady dá nastaviť na každý typ dokladu zvlášť. V „Číselníky“ v „Číselníku typov skladových
pohybov" je potrebné nastaviť pomocné oceňovanie niektorou z predajných, alebo iných cien –
údaj „Cena pri pohybe“.
71 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Interné skladové doklady majú vždy pridelený typ dokladu (podľa číselníka typov skladových
pohybov). Podľa prvých dvoch čísel typu sa delia tieto doklady do nasledovných skupín:
POPIS TYPU DOKLADU
DRUH DOK.

14xx - interný výdaj zo skladu
sklad.
Tento typ dokladu reprezentuje typický interný výdajov doklad z daného skladu (alebo
viacerých skladov). V prípade potreby môže obsahovať aj neskladové položky.

16xx - výdaj materiálu do výroby
sklad.
Doklad tohto typu je spravidla vytvorený automaticky príjmom z výroby cez pohyb 06. Pri
označení takéhoto dokladu na výmaz sa označí automaticky aj jeho protidoklad. Inak sa v
zásade nelíši od interného výdaja typu 14.

19xx - prevod - výdaj zo skladu
sklad.
Vytvorenie dokladu tohto typu spôsobí automatické vytvorenie príjmového protidokladu
typu 09 na zadanom sklade. Podobne vytvorenie príjmového dokladu typu 09 automaticky
vytvorí protidoklad typu 19. Prevodová dvojica dokladov je pevne viazaná - oprava,
označenie na výmaz, storno - všetko je prevádzané automaticky aj v protidoklade.
Výnimkou je funkcia <ALT+F4>-oprava bez väzby a <ALT+Ins>-označenie bez väzby.

15+x - prevod - výdaj na predstaviteľa
sklad.
Niekedy je potrebné prevádzať tovar do iného skladu na tovarovú kartu, ktorá má inú
mernú jednotku, ako pôvodná karta. Bližší popis tohto pohybu je v kapitole Výroba kalkulácia jedál.
Pokiaľ bol doklad vytvorený ako výdaj - automatický prevod (19), nie je možné ho
opravou zmeniť na iný typ interného dokladu.
Popis zobrazených polí v tabuľke interného výdaja
Základný pohľad na doklady interného výdaja predstavuje tabuľka hlavičiek, zobrazujúca
nasledovné stĺpce:

"" - pole pre zobrazenie označenia dokladu funkciou "X"

Číslo ID - číslo interného výdajového dokladu

Dátum - dátum vystavenia dokladu

Popis - popis interného výdajového dokladu

Hodn. v C - hodnota ID v priemernej skladovej cene
72 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Hodn. v PC - hodnota ID v nastavenej predajnej cene s DPH

PC bez DPH - hodnota ID v nastavenej predajnej cene bez DPH

S - stavový stĺpec, určujúci aký je to interný doklad:

" " - bežný interný VD

"O" - stornovaný doklad

Číslo PD - číslo protidokladu (v internom príjme - z prevodu 09, alebo výroby 06)

Typ - typ skladového dokladu (14, 19, ...)

Obd - obdobie (mesiac), do ktorého je doklad zaradený podľa dátumu vyhotovenia

# - číslo užívateľa
Ďalší, podrobnejší pohľad predstavuje tabuľka položiek interných výdajových dokladov, do ktorej sa
prepneme klávesou <TAB>. Touto istou klávesou sa prepneme naspäť do tabuľky hlavičiek.
Tabuľka položiek obsahuje nasledovné stĺpce:

- neoznačený stĺpec zobrazujúci graficky väzby medzi tovarom a obalmi

Názov - názov položky (skladovej karty)

Počet - počet vydaných MJ tovaru (služby)

MJ - merná jednotka (ks, kg, ...)

Cena skl. - priemerná cena skladová

Pr.cena+DPH - predajná cena za MJ včítane DPH v Sk

Pr.cena - predajná cena za MJ bez DPH v Sk

Číslo tovaru - evidenčné číslo tovaru (obalu, neskladovej položky)

Sklad - číslo skladu (nevyplnené predstavuje neskladovú položku)
Podľa nastavenia parametra SET25 (viď kapitolu o parametrickom nastavovaní) sa zobrazujú v
tabuľke všetky interné výdajové doklady, alebo len doklady v aktuálnom sklade. Opačný pohľad na
tabuľku sa potom volí klávesou <Medzerník>.
Implicitne je nastavené zobrazenie dokladov len v aktuálnom sklade (SET25="1").
Nový doklad - interný výdaj
Tvorba dokladu sa skladá z dvoch základných častí - vyplnenie časti hlavičky dokladu a časti
položiek vo vstupnom formulári.
Pri vstupe do formulár hlavičky dokladu sa kurzor automaticky nastaví na pole typ pohybu, odkiaľ
sa dá klávesou <> dostať na pole Dátum.
Časť hlavičky dokladu







Dátum - vytvorenia dokladu - prednastavený je aktuálny dátum
Typ pohybu - Je striktne kontrolovaný na číselník typov skladových pohybov uvedený
vyššie (14, 19,...).
Popis - popis interného pohybu
HS - hospodárske stredisko - vstup je kontrolovaný na číselník HS (prenáša sa z
posledného dokladu)
Číslo zákazky - doklad je možné priradiť vybranej zákazke podľa číselníka zákaziek
Č. objed – aj internou výdajkou je možné vybaviť objednávku – napr. prevod na komisný
sklad.
Prevod do skladu - pri pohybe 19 (interný výdaj - medziskladový prevod) sa prístupní
pole na zadanie skladu, kam sa tovar, alebo materiál prevedie.
Časť položiek dokladu
Formulár položiek sa objaví po vyplnení formulára hlavičky dokladu. Skladá sa z troch základných
častí:

Zoznam položiek - zobrazuje položky dokladu (číslo, názov, počet, MJ)

Polia na dopisovanie a opravu položiek (sklad, číslo tovaru, názov, množstvo)

Informačná časť - číslo interného dokladu (ID), príp.hodnota ID v predajných cenách.
Po vstupe do formulára položiek je kurzor automaticky nastavený v poli Číslo tovaru na dopísanie
novej položky tovaru (zoznam položiek je zatiaľ prázdny).
73 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zoznam položiek
Zoznam položiek zobrazuje určité údaje zapísaných skladových položiek - číslo, názov, počet
vydaných MJ a MJ.
Pred názvom položky zviazanej s obalom je väzba zobrazená grafickým symbolom:
┌tovar s obalom
│neoddeliteľný obal (fľaša)
└oddeliteľný obal (prepravka)
V zozname položiek sa pohybuje klasicky klávesami <>, <>, <PageDown>, <PageUp>,
<End>, <Home>.
Všetky tu prístupné funkcie sú popísané v kapitole "Spoločné funkcie v zozname položiek".
Dopisovanie a oprava položiek dokladu
Dopisovanie a oprava položiek dokladu sa prevádza funkčnými klávesami <F5> a <Enter> zo
zoznamu položiek. Podrobný popis je v kapitole Dopisovanie a oprava položiek dokladu.
Oprava, prehľad dokladu - interného výdaja
Pri oprave dokladu postupujeme podobne, ako pri dopisovaní nového dokladu. Vo vstupnom
formulári v časti hlavičky dokladu opravíme príslušné polia, vo časti položiek postupujeme úplne
identicky ako pri novom doklade (položky označené na výmaz sa takto zapíšu aj do tabuľky
pohybov).
Medziskladový prevod
Pokiaľ sa jedná o interný výdaj typu 19 - medziskladový prevod, po uzavretí dokladu systém
automaticky vytvorí protidoklad v určenom sklade s typom pohybu 09 - interný príjem - prevod.
Pokiaľ na "protisklade" neexistujú príslušné skladové karty, program ponúkne a po potvrdení
prevedie ich automatické vytvorenie.
Ak je OASIS napojený na modul PU, pri tvorbe protidokladu sa automaticky načítajú účtovné údaje.
Ak nepotvrdíme vytvorenie skladových kariet v protisklade, nezapíše sa aktuálny doklad,
ani protidoklad.
74 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Tlačové zostavy v tabuľkách interného výdaja
Tlačové zostavy sú prístupné prostredníctvom menu, alebo priamo klávesou <F9> z tabuľky
interného výdaja.

Súpis dokladov - vytlačí zoznam (súpis) dokladov v rozsahu dátumov vystavenia s
možnosťou zúženia zostavy na vybraný typ pohybu. Ďalšie voľby umožňujú tlačiť súpis s
medzisúčtami za hospodárske strediská, položkovite, alebo sumárne po jednotlivých typoch
pohybov s medzisúčtami za skupiny pohybov (14,19,...).

Vydaj tovaru po typoch a tovarových skupinách – vytlačí vydaj triedený po tovarových
skupinách a v rámci TS podľa typu dokladu.

Tlač dokladov s DPH – niekedy je potrebné aj interné výdajové doklady vytlačiť
v predajných cenách s vyčíslením DPH – napr. ak firma niečo daruje.
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke interného výdaja
Menu "Záznam"
Tlač dokladu / výdajky <D>
Vytvorí tlačovú zostavu výdajky z aktuálneho dokladu podľa nastavenia v parametroch interného
výdaja.
Tlač účtovného dokladu <Ctrl+D>
Vytlačí výdajku, ktorá je zasumarizovaná po jednotlivých analytických účtoch a zákazkách.
Hromadná tlač dokladov <Alt+D>
Niekedy je potrebné hromadne vytlačiť označené doklady. Slúži na to táto voľba.
Porovnaj ceny <Ctrl+N>
Pri prevodových dokladoch typu 19-09 sa vytvorí zostava, ktorá porovná predajné ceny v tychto
dvoch prevodových skladoch. Program prejde po skladových kartách, ktoré sa nachádzajú
v doklade.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Tabuľka"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "SpecFunkcie"
Parametre interného výdaja <CTRL+P>
Nastavenie parametrov interného výdaja - bližší popis je v kapitole Parametre vstupov dokladov.
Prepočet pohybov <CTRL+A>
Prevedie prepočet externého výdaja na evidenčných kartách (skladových, neskladových) na
základe tabuľky interného výdaja za vybraté obdobie (resp.všetky).
Prepočet dokladu <ALT+A>
Prevedie prepočet stavov na evidenčných kartách (skladových, neskladových) uvedených v
aktuálnom doklade.
Oprava prevodu bez väzby <ALT+F4>
U dokladov typu 19 - prevod umožní opravu dokladu bez následnej automatickej opravy v
protidoklade.
Označenie prevodu bez väzby <ALT+INS>
U dokladov typu 19 - prevod umožní označenie dokladu na výmaz bez následného automatického
označenia protidokladu.
Tvorba príjemiek na fakturačný sklad <CTRL+F>
Bližší popis je v kapitole o colnom sklade.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov" v časti
"Prehľady".
75 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Nákup
Modul nákupu obsahuje tvorbu a evidenciu prijatých faktúr (prípadne zberné faktúry) a príjmových
dokladov - dodacie listy od dodávateľov (príjemky na sklad) vrátane neskladových položiek logicky
rozdelenú do dvoch vstupov.
Nákup - faktúry predstavuje tabuľku daňových dokladov (faktúr a hotovostných dodacích listov
prijatých od dodávateľa), pričom daný doklad môže byť súčasne aj príjemkou tovaru, alebo
materiálu na sklad.
Nákup - príjem predstavuje tabuľku skladových príjmových dokladov (dodacích listov) od
dodávateľov, kde však často jednotlivé dodacie listy zároveň reprezentujú aj daňový doklad (prijatú
faktúru, alebo hotovostný DL). Bližší popis metodiky vedenia skladov je v kapitole Nastavenie a
vedenie skladovej evidencie.
Fyzicky sa tieto doklady nachádzajú v jednej tabuľke, pretože v mnohých prípadoch predstavuje
dodací list a faktúra ten istý záznam, rozlíšený do dvoch dokladov. V ďalšom popise teda budú
tabuľky, formuláre a funkcie v mnohých prípadoch identické pre dodacie listy aj faktúry. Kde budú
markantné rozdiely, zvlášť na to upozorníme.
U príjemiek viažucich sa na faktúry došlé je častým javom existencia obstarávacích nákladov, ktoré
musia byť pripočítané k nákupnej cene jednotlivých položiek. Takto vzniká cena obstarania, ktorá
je základom pre výpočet skladovej (priemernej ceny) a používa sa pri zúčtovaní príjmu externého.
Bližší popis je v kapitole o obstarávacích nákladoch.
Externé doklady sú charakteristické tým, že majú vždy pridelený typ dokladu (podľa číselníka typov
skladových a daňových dokladov). Podľa prvých dvoch čísel typu sa delia tieto doklady do
nasledovných skupín:
POPIS TYPU DOKLADU
DRUH DOK.

00xx - hotovostný dodací list (príjem na paragon)
sklad., daň.
Vytvárame ho v prípade príjmu dokladu z registračnej pokladnice, alebo pokladne
uhradeného v hotovosti. Program OASIS chápe doklady typu 00 ako daňové, pretože
realizujú nákup a ovplyvňujú DPH. Jedná sa o obdobu typu 11 v odbyte, avšak bez väzby
na systém registračnej pokladnice.

01xx - príjem od dodávateľa (tuzemsko)
sklad., daň.
Tento typ dokladu predstavuje typickú tuzemskú prijatú faktúru (skladovú, neskladovú,
kombinovanú...).
Prednastavené typy: 01 - prijatá faktúra nehotovostná
011 - prijatá faktúra hotovostná

02xx - dobropis od dodávateľa (tuzemsko)
sklad., daň.
Dobropis sa líši od faktúry dvoma prvkami - na hlavičke dokladu je uvedené, že sa jedná o
dobropis a doklad môže byť prijatý v inej (pôvodnej) sadzbe DPH podľa nastavenia v
číselníku typov faktúr.
POZN.: Položky na dobropise musia byť uvádzané so záporným množstvom.

03xx - faktúra prijatá z colnice
daň.
Faktúra prijatá z colnice predstavuje nástroj na spracovanie JCD - vo formulári dopisovania
položiek je k dispozícií funkcia <CTRL+R>, ktorá načíta na doklad základy DPH z vybraných
faktúr (dodacích listov). Okrem zadania položiek cla, dovoznej prirážky atď., je umožnené
zadanie (korekcia) sumy DPH cez funkciu <F8> - oprava sumárov DPH.

08xx - príjem od dodávateľa zo zahraničia
sklad., daň.
Faktúra prijatá zo zahraničia je špecifická zadaním zahraničnej meny a kurzu - jednotlivé
položky faktúry a výsledná suma je vypočítavaná v Sk aj v zahraničnej mene. Bližší popis
nastavenia je v kapitole Obchod so zahraničím.
Pokiaľ bol doklad vytvorený len ako faktúra (nie ako prijatý dodací list), napriek výberu položiek na
doklad zo zoznamu skladových kariet nie sú príslušné množstvá pripísané na sklad. To sa udeje
automaticky po zmene dokladu na dodací list.
76 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Popis zobrazených polí v tabuľke faktúr a príjemiek
Základný pohľad na doklady faktúr predstavuje tabuľka hlavičiek, zobrazujúca nasledovné stĺpce:

"" - pole pre zobrazenie označenia dokladu funkciou "X"

Číslo FA - číslo faktúry (v prípade, že sa jedná len o dodací list je položka prázdna)
číslo príjemky (v prípade, že sa jedná len o faktúru bez DL je položka prázdna)

Firma - názov firmy (dodávateľa)

Vystav. - dátum vystavenia faktúry

Splatn. - dátum splatnosti faktúry

Čiastka - celková suma dokladu vrátane DPH

S - stavový stĺpec, určujúci aký je to daňový doklad:
"D" - dodací list aj faktúra
"!" - len faktúra (nezodpovedá celkom legislatíve, pokiaľ sa týka tovaru)
"Z" - zberná faktúra
"H" - dodací list uhradený v hotovosti
"O" - stornovaný doklad

U - stav úhrady faktúry
" " - neuhradená
"-" - čiastočne uhradená
"U" - plne uhradená
"+" - preplatená

ZF - "A" - faktúra bola prevedená do účtovnej dávky

ZS - "A" - skladový pohyb vyvolaný faktúrou bol prevedený do účtovnej dávky

ZU - "A" – všetky úhrady faktúr boli prevedené do účtovnej dávky

ZD - "A" – preúčtovanie DPH z faktúry bolo prevedené do účtovnej dávky

Pok. - číslo účtovnej pokladne v module PU, do ktorej bola prevedená úhrada
hotovostného dodacieho listu (typ 00)

Číslo PD – číslo pokladničného dokladu v module PU, ktorý vznikol z HDL

Základ - celková suma dokladu bez DPH

Suma DPH - celková suma DPH na doklade

FA - "A"- faktúra bola prevedená do evidencie faktúr, " "-nebola prevedená

Zah. - symbol cudzej meny (DM, USD,…) - len v prípade zahraničných dokladov

Suma v CM - celková suma dokladu v cudzej mene - len v prípade zahraničných dokladov

VS - variabilný symbol (číslo faktúry dodávateľa)

Číslo DL - číslo faktúry (v prípade, že sa jedná len o dodací list je položka prázdna)

Plnenie - dátum vyhotovenia dokladu (dátum plnenia)

Obd - obdobie (mesiac), do ktorého je doklad zaradený podľa dátumu vyhotovenia

Typ - typ daňového dokladu (10, 11, ...)

Čís.obch.pr. - číslo obchodného prípadu

Pln.dod. – dátum plnenia podľa dodacieho listu od dodávateľa

Mes.DPH - mesiac zdaňovacieho obdobia DPH, do ktorého je daňový doklad zaradený

Rok DPH - rok zdaňovacieho obdobia DPH, do ktorého je daňový doklad zaradený

N – zaradenie do koša typu DPH na vstupe (Koeficient, Neodpočítateľné, nezaradené)
Ďalší, podrobnejší pohľad predstavuje tabuľka položiek daňových dokladov, do ktorej sa prepneme
klávesou <TAB>. Touto istou klávesou sa prepneme naspäť do tabuľky hlavičiek. Tabuľka položiek
obsahuje nasledovné stĺpce:

- neoznačený stĺpec zobrazujúci graficky väzby medzi tovarom a obalmi

Názov - názov položky (skladovej karty)

Počet - počet prijatých MJ tovaru (služby)

MJ - merná jednotka (ks, kg, ...)

Cena/MJ - nákupná cena za MJ bez DPH v Sk

DPH - príslušná sadzba DPH v %

Cena/MJ+DPH - nákupná cena za MJ vrátane DPH v Sk

Zah. - kód zahraničnej meny

Cena v CM - cena v cudzej mene za MJ
77 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Dovozné ON - dovozné obstarávacie náklady - clo, dovozná prirážka, spotrebná daň
prislúchajúce k danej položke - dajú sa priamo zadávať k položke a opravovať funkciou
<CTRL+C>. Bližší popis je v kapitole Obstarávacie náklady v systéme OASIS.

Ostatné ON - ostatné obstarávacie náklady - doprava, poštovné, poistné,... - hodnotová
pomerná časť prislúchajúca k danej položke - dajú sa priamo zadávať k dokladu a
opravovať funkciou <CTRL+N>. Bližší popis je v kapitole Obstarávacie náklady v systéme
OASIS.

Číslo tovaru - evidenčné číslo tovaru (obalu, neskladovej položky)

Sklad - číslo skladu (nevyplnené predstavuje neskladovú položku)

Zákazka - číslo zákazky
Základný pohľad na doklady prijatých dodacích listov od dodávateľov predstavuje tabuľka hlavičiek,
obsahujúca takmer tie isté stĺpce ako tabuľka vystavených dodacích listov s výnimkou polí:

Obst.náklad - suma obstarávacích nákladov (zahraničných a ostatných) viažucich sa k
dokladu

Č.DL ded. - číslo dodacieho listu dodávateľa (obdoba variabilného symbolu)
Ďalší pohľad predstavuje tabuľka položiek dodacích listov od dodávateľov, ktorý obsahuje taktiež
takmer tie isté polia ako u vystavených dodacích listov.
Nový doklad - dodací list, faktúra
Tvorba dokladu sa skladá z dvoch základných častí - vyplnenie formulára hlavičky a formulára
položiek.
Pri vstupe do formulár hlavičky dokladu sa kurzor automaticky nastaví na pole Číslo DL, odkiaľ sa
dá klávesou <> dostať na pole Príjemka a Dátum.
Formulár hlavičky dokladu
Prvá časť formulára hlavičky dokladu - základné údaje o príjemke a faktúre:

Účtovné plnenie – dátum účtovného plnenia – podľa neho sa určujú všetky náležitosti
týkajúce sa dátumu plnenia (musí byť vyplnený aj u faktúry). Spravidla je to ten istý
dátum ako dátum plnenia z dodávateľského DL.

Plnenie dodávateľa – dátum plnenia z DL dodávateľa. Informatívny dátum plnenia na
faktúre.

[ ] Príjemka - pole je prístupné len vo tabuľke "Nákup - príjem" - prostredníctvom voľby
určujeme (klávesou <Medzerník>), či je doklad príjemka (dodací list od dodávateľa), alebo
nie.
Číslo príjemky je systémom určené automaticky na základe číselnej rady pre PR.

[ ] Faktúra - pole je prístupné len vo tabuľke "Nákup - faktúry" - prostredníctvom voľby
určujeme (klávesou <Medzerník>), či je doklad faktúra, alebo nie.
Číslo faktúry je systémom určené automaticky na základe číselnej rady pre FV.

Typ pohybu - u faktúry aj u príjemky musí byť vyplnený (popis typov viď vyššie). Je
striktne kontrolovaný na číselník typov faktúr. Na základe vybraného typu sa automaticky
vyplnia polia Druh DPH, Forma úhrady, príp. Účet.

Dátum vystavenia - dátum vystavenia faktúry (nesmie byť v skoršom období, ako je
dátum plnenia)
POZN.: Nevypĺňa sa u príjemky.

Dátum splatnosti - nastavuje sa automaticky podľa nastavenia dní splatnosti v
parametroch odbytu alebo podľa nastavenia u konkrétneho odberateľa.
POZN.: Nevypĺňa sa u príjemky.

Druh DPH - automaticky vyplnené na základe typu faktúry (neprístupné).

Dátum úhrady - vypĺňa sa len v prípade jednorazovej hotovostnej platby za faktúru, alebo
dodací list.

Forma úhrady - vypĺňa sa automaticky na základe typu faktúry (neprístupné).
HOT - hotovosť
PP - prevodný príkaz
DOB - dobierka
IP - inkasný príkaz

Číslo obchodného prípadu (ČOP) - predstavuje nástroj na vytvorenie väzby medzi
dokladmi (zvlášť vytvorená príjemka a faktúra môžu byť zviazané rovnakým údajom ČOP
napr. číslo DL - typické pre zahraničné doklady + JCD)
78 / 592
SunSoft EcoSun




OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Účet - analytický účet faktúry (321), hotovostného DL (211) prednastavený podľa typu
faktúry - vstup je kontrolovaný na účtovný rozvrh
HS - hospodárske stredisko - vstup je kontrolovaný na číselník HS (prenáša sa z
posledného dokladu)
Kód meny - vypĺňa sa len u zahraničných dokladov - vyberá sa z kurzového lístka
Kurz - vypĺňa sa len u zahraničných dokladov - vyberá sa podľa dátumu z kurzového lístka
(klávesami <F4> a <F5> je možné kurz opraviť, alebo dopísať kurz pre nový dátum). Bližší
popis je v kapitole Výber meny a kurzu na doklad z kurzového lístka.
Druhá časť formulára hlavičky - DODÁVATEĽ:

Bankové spojenie - pole umožňuje výber obchodného partnera viacerými spôsobmi,
zadanie nového partnera a výber nevybavených objednávok na vybavenie. Bližší popis
týchto možností je v kapitole Výber obchodného partnera na doklad.

Kód banky (údaj za lomítkom) - kód bankového účtu (po výbere sa vyplní automaticky)

Adresa - obsahuje 4 riadky na názov firmy, ulicu, PSČ+mesto, príp. štát (po výbere sa
vyplní automaticky)

Typ firmy (neoznačené políčko) - F-fyzická , P-právnická osoba (po výbere sa vyplní
automaticky)

IČO - identifikačné číslo organizácie (po výbere sa vyplní automaticky)

DRČ - daňové registračné číslo organizácie (po výbere sa vyplní automaticky)
Tretia časť formulára hlavičky - PREVÁDZKA:

Číslo prevádzky - umožňuje podobne ako pole bankový účet výber, alebo zadanie
prevádzky odberateľa:
umožňuje výber zo zavedených prevádzok odberateľa nasledovnými spôsobmi:
<ENTER> na prázdnom poli - nevyberá prevádzku
<CTRL+ENTER> na prázdnom poli - zobrazí tabuľku všetkých prevádzok OP
<ENTER> na úplne vyplnenom čísle prevádzky - vyberie prevádzku s uvedeným číslom
<ENTER> na poli s neexistujúcim číslom prevádzky - vytvorí nový záznam prevádzky s
uvedeným číslom k OP

Adresa prevádzky - obsahuje 3 riadky na názov prevádzky, ulicu, PSČ+mesto (po výbere
sa vyplní automaticky)
Štvrtá časť formulára hlavičky - doplňujúce údaje:

Číslo zákazky - doklad je možné priradiť vybranej zákazke z číselníka zákaziek (na
hlavičku dokladu sa vypisuje len v prípade nastavenia SET82=“0“, v prípade nastavenia
SET82=“1“ sa evidujú zákazky na jednotlivé položky dokladov).

Číslo objednávky
<ENTER> na prázdnom čísle objednávky - pokračuje sa bez výberu z objednávok
<ENTER> na neexist. čísle objednávky - zobrazí sa zoznam nevybavených objednávok
daného odberateľa (ak nejaké existujú)
<ENTER> na exist. čísle objednávky - ak je objednávka nevybavená, načíta sa do
dokladu na vybavenie
Bližší popis je v stati Základné spôsoby vybavenia objednávok vystavených.
79 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Formulár položiek
Formulár položiek sa objaví po vyplnení formulára hlavičky dokladu. Skladá sa zo štyroch
základných častí:

Zoznam položiek - zobrazuje položky dokladu (názov, počet, MJ, sadzba DPH, cena za MJ
bez DPH, cena za MJ s DPH, suma s DPH)

Polia na dopisovanie a opravu položiek (sklad, číslo tovaru, názov, množstvo, cena bez
DPH, sadzba DPH, cena s DPH, cena v zahraničnej mene)

Výpis sumárov základu DPH, DPH, sumy s DPH v jednotlivých sadzbách DPH a výslednej
sumy, aj v zahraničnej mene - automaticky sú napočítavané po každej zmene položky,
alebo funkcií týkajúcej sa položiek.

Informačná časť - číslo DL, faktúry, výdajná cena, uplatnené zľavy.
Po vstupe do formulára položiek je kurzor automaticky nastavený v poli Číslo tovaru na dopísanie
novej položky tovaru (zoznam položiek je zatiaľ prázdny).
Zoznam položiek
Zoznam položiek zobrazuje určité údaje zapísaných položiek (skladových aj neskladových) - názov,
počet vydaných MJ, MJ, sadzba DPH, cena za MJ bez DPH, cena za MJ s DPH, suma s DPH.
Za názvom tovaru sa objavujú aj značky uplatnených položkových zliav:
0 - na položku bola uplatnená individuálna zľava
- na položku bola uplatnená množstevná zľava
 - na položku bola uplatnená tovarovo-odberateľská zľava
Pred názvom položky zviazanej s obalom je väzba zobrazená grafickým symbolom:
┌tovar s obalom
│neoddeliteľný obal (fľaša)
└oddeliteľný obal (prepravka)
V zozname položiek sa pohybuje klasicky klávesami <>, <>, <PageDown>, <PageUp>,
<End>, <Home>.
Všetky tu prístupné funkcie sú popísané v kapitole "Spoločné funkcie v zozname položiek".
80 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Dopisovanie a oprava položiek dokladu
Dopisovanie a oprava položiek dokladu sa prevádza funkčnými klávesami <F5> a <Enter> zo
zoznamu položiek. Podrobný popis je v kapitole Dopisovanie a oprava položiek dokladov.
Oprava, prehľad dokladu - príjemky, faktúry
Pri oprave dokladu postupujeme podobne, ako pri dopisovaní nového dokladu. Vo formulári
hlavičky dokladu opravíme príslušné polia (nie je možné načítanie objednávky), vo formulári
položiek postupujeme úplne identicky ako pri novom doklade (položky označené na výmaz sa takto
zapíšu aj do tabuľky pohybov).
Tlačové zostavy v tabuľkách nákupu
Tlačové zostavy sú prístupné prostredníctvom menu, alebo priamo klávesou <F9> z tabuľky
nákupu. Delia sa do troch základných skupín: odbytové zostavy, zostavy saldokonta a zostavy
DPH.

Súpis dokladov - vytlačí zoznam (súpis) dokladov v rozsahu dátumov plnenia, alebo
dátumov vystavenia s možnosťou zúženia zostavy na vybraný typ pohybu. Ďalšie voľby
umožňujú tlačiť súpis s medzisúčtami za hospodárske strediská, položkovite, s rozpisom
DPH, alebo sumárne po jednotlivých typoch pohybov s medzisúčtami za skupiny pohybov
(10,11,...).

Súpis dokladov po HS - špeciálna zostava vychádzajúca zo súpisu dokladov. Vytlačí súpis
dokladov po hospodárskych strediskách v rozsahu dátumov plnenia, s medzisúčtami po
tovarových skupinách, položkovite, alebo sumárne.

Tlač neuhradených faktúr - prehľad neuhradených faktúr vybratých v rozsahu dátumov
plnenia, vystavenia, alebo splatnosti. Voľbou Nad neuhradenú čiastku vylúčime zo zostavy
faktúry s neuhradenou čiastkou menšou ako napr. 1 Sk (halierové rozdiely).
Zostavy pohľadávok obsahujú niekoľko variant a formátov:
A. Tlač formátu obrazovky - vytvorí zostavu neuhradených faktúr v podobe tabuľky
nákupu.
B. Za vybratú firmu - zostava za vybratého partnera (* - všetci dodávatelia) s rozpisom
dokladov a sumármi.
C. Za vybraté HS - zostava neuhradených faktúr za vybraté hospodárske stredisko.
D. Tlač v zahraničnej mene - zostava podobná zostave za vybratého partnera, vybraté
sú však neuhradené doklady v príslušnej zahraničnej mene.
E. Inventúrna zostava - inventúrna zostava záväzkov.
F. Za vybratú zákazku - zostava neuhradených faktúr za vybraté (alebo všetky) zákazky.
81 / 592
SunSoft EcoSun










OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
G. S rozpisom DPH - zostava pohľadávok s rozpisom DPH po sadzbách.
H. Za organizačnú jednotku - zostava formátu obrazovky za dodávateľov vo vybratej
organizačnej jednotke.
Tlač knihy faktúr - prehľad všetkých faktúr podľa rovnakých výberových kritérií a
formátov ako u vyššie uvedeného prehľadu neuhradených faktúr.
Saldo - prehľad saldokonta (prehľad a porovnanie pohľadávok a záväzkov) v rozsahu
dátumov plnenia, alebo vystavenia. Obsahuje 5 zostáv:
A. V tuzemskej mene sumárne - sumárny prehľad pohľadávok a záväzkov.
B. V zahraničnej mene sumárne - obdobný prehľad vo vybratej zahraničnej mene.
C. Sumárna štatistika - obsahuje sumárny prehľad pohľadávok podľa odberateľov v
rozlíšení podľa počtu dní omeškania - celkom, do 30 dní, do 60 dní, do 90 dní, nad 90 dní
omeškania.
D. Položkovitá štatistika v poradí 30, 60, 90 dní - podrobný rozpis neuhradených
faktúr v skupinách podľa počtu dní omeškania.
E. Položkovitá štatistika v poradí 90, 60, 30 dní - podrobný rozpis neuhradených
faktúr v skupinách podľa počtu dní omeškania v opačnom poradí.
Príkaz na úhradu - umožní vytvorenie príkazu na úhradu:
- výberom zo všetkých neuhradených faktúr s možnosťou zadania úhrady mimo zoznamu
faktúr (výber sa prevádza klávesami <Ins>, <CTRL+Ins>, oprava čiastky <F4> - všetky
funkcie sú prístupné aj z menu <F10>).
- z aktuálnej faktúry (na ktorej je nastavený kurzor)
- výberom tlačovej zostavy už vytvorených príkazov na úhradu
Bližší popis systému príkazov na úhradu je v kapitole „Tvorba a evidencia príkazov na
úhradu“.
Tlač odpovede na pokus o zmier - vytlačí odpoveď na pokus o zmier vybratej firme,
podľa aktuálneho dokladu, alebo všetkým veriteľom.
Vzájomné zápočty – tlačová zostava vzájomných zápočtov za vybrané obdobie
s aktuálnym dodávateľom
Odsúhlasenie zostatkov – tlačová zostava odsúhlasenia zostatkov salda podľa
nastavenej firmy, analytického účtu alebo z celej tabuľky.
Tlač zostáv DPH - prehľad DPH za vybraté zdaňovacie obdobie DPH - obsahuje 4 zostavy:
1. Tlač DPH po položkách odpočítateľné - položkovitá zostava DPH na vstupe odpočítateľné
2. Tlač DPH sumárne odpočítateľné - sumárna zostava DPH za druhy DPH na vstupe odpočítateľné
3. Spoločná zostava sumárna odpočítateľné - sumárna zostava DPH za druhy DPH z
pohľadávok aj záväzkov (len odpočítateľné)
4. Spoločná zostava na tlačivo - sumárna zostava DPH z pohľadávok a záväzkov v tvare
štátneho výkazu.
5. Analýza nulovej sadzby DPH - sumárna zostava uskutočnených zdanitaľných plnení
s nulovou sadzbou DPH podľa triedenia v daňovom priznaní
6. Odpočítateľné položky koeficientom – sumárna zostava faktúr zaradených ako daň
na vstupe odpočítateľná po prepočte koeficientom
7. Neodpočítateľné plnenia – sumárna zostava faktúr zaradených ako daň na vstupe
neodpočítateľná od vlastnej daňovej povinnosti
8. Nezaradené FA do zdaňovacieho obdobia – sumárna zostava faktúr ktoré účtovne
patria do obdobia, ale daňovo spĺňajú podmienku §20a až v nasledujúcom období, a preto
ich program nezaradil do aktuálneho obdobia
9. Mesiac DPH je iný ako dátum plnenia – sumárna zostava faktúr, ktoré majú rôzne
účtovné a daňové obdobie
10. Doklady nikdy nezaraďovať do DPH – sumárna zostava faktúr, ktoré boli označené
ako doklady, ktoré sa nikdy nemajú zaraďovať do výkazov DPH
Tlač úhrad fyzickým osobám – vytlačí zostavu platieb (úhrad) fyzickým osobám
s výberom podľa rozsahu dátumov a nastavením rôznych utriedení.
Tlač obstarávacích nákladov – vytlačí položkovitú zostavu obstarávacích nákladov zo
všetkých príjemiek za zadané obdobie
Porovnanie nákupných a predajných cien – voľba porovná nákupné a predajné ceny
položiek na označených dokladoch (X) s vyčíslením jednotlivých marží
82 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke nákupu
Menu "Záznam"
Obstarávacie náklady <CTRL+N>
Funkcia umožní priradenie obstarávacích nákladov (doprava, poštovné, atď.) k príjemke. K jednej
príjemke môže byť priradených niekoľko záznamov obstarávacích nákladov. V tabuľke ON sú k
dispozícií funkčné klávesy na dopísanie záznamu ON <F5> a opravu <F4>. Bližší popis je v kapitole
Obstarávacie náklady v systéme OASIS.
Dovozné obstarávacie náklady <CTRL+C>
Funkcia umožní opravu dovozných obstarávacích nákladov (clo, dovozná prirážka, spotrebná daň) k
aktuálnej položke príjemky. Bližší popis je v kapitole Obstarávacie náklady v systéme OASIS.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Tlač"
Tlač dokladu s ON <D>
Vytvorí tlačovú zostavu príjemky z aktuálneho dokladu podľa nastavenia v parametroch nákupu (s
predajnými cenami, číslami PLU, po skladoch, ...) s rozpisom obstarávacích nákladov
Tlač dodacieho listu (príjemky) <D>
Vytvorí tlačovú zostavu príjemky z aktuálneho dokladu podľa nastavenia v parametroch nákupu (s
predajnými cenami, číslami PLU, po skladoch, ...)
Menu "Tabuľka"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Prehľady"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "SpecFunkcie"
Parametre nákupu <CTRL+P>
Nastavenie parametrov nákupu - bližší popis je v kapitole Parametre vstupov dokladov.
Prevod do fakturácie <CTRL+F6>
Prevedie faktúry v danom rozsahu dátumov plnenia do modulu "Evidencia faktúr".
Zápis hotovostného DL do pokladne v PU <CTRL+F8>
Prevedie hotovostný dodací list do výdavkového pokladničného dokladu v účtovnej pokladni v
programovom module "Podvojné účtovníctvo". V prevodnom formulári sa zadá číslo účtovnej
pokladne, do ktorej sa má doklad zapísať, odkiaľ sa načíta druh dokladu, najvyššie číslo
pokladničného dokladu, analytický účet pokladne a hospodárske stredisko pokladne. Všetky údaje
je možné manuálne opraviť. Po odsúhlasení sa automaticky vytvorí v danej pokladni doklad s
príslušnými údajmi. Bližší popis je v kapitole Účtovanie v systéme OASIS.
Prepočet pohybov <CTRL+A>
Prevedie prepočet externého výdaja na evidenčných kartách (skladových, neskladových) na
základe tabuľky nákupu za vybraté obdobie (resp.všetky).
Prepočet dokladu <ALT+A>
Prevedie prepočet stavov na evidenčných kartách (skladových, neskladových) uvedených v
aktuálnom doklade.
Saldo obalov <CTRL+O>
Prehľad obalového konta (salda) obchodného partnera v aktuálnom sklade. V tabuľke je k dispozícií
funkcia Tlač <F9>. Bližší popis je v kapitole Obchodní partneri.
Sumárne saldo obalov <ALT+O>
Prehľad obalového konta (salda) obchodného partnera za všetky sklady. V tabuľke je k dispozícií
funkcia Tlač <F9>.
83 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Hromadné zaradenie do obdobia DPH <F12>
Zaradí daňové doklady do zdaňovacieho obdobia a roku DPH na základe zadania rozsahu dátumov
plnenia. Zadaním nulového obdobia aj roka sa zaradené doklady vyradia z obdobia DPH. POZN.:
Bližší popis je v kapitole Sledovanie DPH.
Ručné zaradenie do obdobia DPH <ALT+F12>
Zaradí aktuálny daňový doklad do zdaňovacieho obdobia a roku DPH bez ohľadu na dátum plnenia.
Zadaním nulového obdobia aj roka sa zaradený doklad vyradí z obdobia DPH. Taktiež sa pomocou
tejto funkcie označuje doklad z hľadiska koša DPH na vstupe (Neodpočítateľné, Koeficientové)
alebo že sa nemá nikdy zaradiť do DPH. POZN.: Bližší popis je v kapitole Sledovanie DPH.
Precenenie kariet z príjemky <ALT+P>
Funkcia označí na precenenie, alebo priamo precení podľa nastavených parametrov karty s odlišnou
nákupnou cenou. Bližší popis je v kapitole Cenotvorba a zľavy.
Ocenenie príjemky predajnými cenami <ALT+C>
Funkcia ocení skladové položky už vytvorenej príjemky aktuálnymi predajnými cenami na kartách.
Úroveň predajnej ceny sa pred ocenením nastavuje v parametroch nákupu vo voľbe „Tlač príjemky
s predajnými cenami ...“.
Tlač tovarových a regálových etikiet <J>
Funkcia umožní vytlačiť z aktuálnej alebo z vybraných príjemiek tovarové alebo regálové etikety
s možnosťou tlače čiarového kódu. Bližší popis je v kapitole Tlač etikiet EAN.
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Prepočet cien zberných dodacích listov
Táto funkcia slúži k následnému oceneniu / preceneniu/ zberných dodacích listov na základe ceny
z nich vytvorenej zbernej faktúry. Týka sa to dokladov typu 01Z. Túto funkčnosť je výhodné použiť
v tom prípade, ak nahrávam príjemky – zberné dodacie listy bez cien, následne z nich vygenerujem
zbernú faktúru na ktorej dopíšem cez F4 – oprava dokladu nákupné ceny.
No aby som mal v poriadku aj priemerné skladové ceny v danom období, je nevyhnutné doplniť
nákupné ceny aj do skladových dokladov, teda zberných DL.
84 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Na to slúži funkcia ALT+Q v okne došlých faktúr. Ceny sa doplnia do tých DL z ktorých bola
vygenerovaná FA na ktorej stojím . Platí to len pre zbernú faktúru.
Ak sa na faktúre vyskytuje tá istá položka viackrát s rôznou nákupnou cenou, program vyráta
váženým priemerom priemernú cenu a tou ocení všetky výskyty tejto položky v príslušných
zberných DL.
Po doplnení cien do všetkých zberných DL v príslušnom období netreba zabudnúť pustiť prepočet
priemernej ceny a ocenenie interných dokladov.
Interný príjem
Modul interného príjmu obsahuje tvorbu a evidenciu interných (vnútrofiremných) príjmových
dokladov IPD - príjemky na sklad z výroby, príjem - medziskladový prevod, inventúrne prebytky,
atď. Bližší popis metodiky vedenia skladov je v kapitole Nastavenie a vedenie skladovej evidencie.
Z hľadiska cien sú interné doklady vždy oceňované priemernou skladovou cenou,
nie však automaticky pri tvorbe dokladu.
Oceňovanie ID by sa malo prevádzať až na konci mesiaca po uzavretí pohybov (voľba
"Uzávierky" - "Mesačná uzávierka" - "Prepočet priemernej ceny za všetky sklady" "Ocenenie interných dokladov priemernou cenou") z dôvodu pohybov priemerných cien v
priebehu mesiaca (pri porovnaní súpisu dokladov a údajov prevedených do účtovníctva
by mohol nastať nesúlad).
Pokiaľ nevyhnutne potrebujeme okamžité napočítavanie hodnoty interných dokladov v
okamžitej priemernej skladovej cene (informatívny údaj), dosiahneme to nastavením
parametra SET19 do hodnoty "1" - viď kapitolu Globálne parametre SETUP.
Pre vnútornú potrebu firmy (napr. pri prevodoch z hlavného skladu na jednotlivé prevádzky) je
nutné interné doklady oceniť aj ďalšou cenou, napr. predajnou. Táto doplnková cena sa na interné
doklady dá nastaviť na každý typ dokladu zvlášť. V „Číselníky“ v „Číselníku typov skladových
pohybov" je potrebné nastaviť pomocné oceňovanie niektorou z predajných, alebo iných cien –
údaj „Cena pri pohybe“.
85 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pri nahrávaní dokladu, sa potom na položkách dokladu zapamätá príslušná „Cena pri pohybe“ (v
našom prípade aktuálna „predajná cena1“). Ak však chcete doklad aj vytlačiť v týchto doplnkových
cenách, tak je potrebné v parametroch interného výdaja nastaviť príznak „Tlačiť aj s predajnými
cenami“ a „bez DPH“, alebo „s DPH“.
Interné skladové doklady majú vždy pridelený typ dokladu (podľa číselníka typov skladových
pohybov). Podľa prvých dvoch čísel typu sa delia tieto doklady do nasledovných skupín:
POPIS TYPU DOKLADU
DRUH DOK.

04xx - interný príjem na sklad
sklad.
Tento typ dokladu reprezentuje interný príjmový doklad na daný sklad (alebo viacero
skladov) bez ďalších väzieb - napríklad inventúrne prebytky. V prípade potreby môže
obsahovať aj neskladové položky.

05xx - interný príjem ovplyvňujúci priemernú cenu
sklad.
Doklad tohto typu predstavuje určitú výnimku v skupine interných pohybov. Príjem na
sklad prostredníctvom tohto typu totiž ovplyvňuje priemernú nákupnú cenu rovnako ako
príjem externý a doklad nie je oceňovaný skladovou cenou. Využíva sa na príjem - prevod
zo vzdialených skladov (napr. centrum spracovania - pobočky), kde nie je možné
zabezpečiť automatickú výmenu dát.
86 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pokiaľ by sa na príjmovom sklade neprijal tovar zo vzdialeného skladu pohybom ovplyvňujúcim
skladovú cenu, nevznikala by na tovarovej karte správna skladová cena a nebolo by možné
sledovať na vzdialenom sklade napr. maržu.
V prípade že chceme podľa cien na príjemke typu 05 zo vzdialeného skladu regulovať predajné
ceny, je možné v Parametroch interného príjmu zapnúť sledovanie zmeny "nákupnej" ceny
(bližšie popísané v parametroch externého príjmu).



06xx - príjem z výroby
sklad.
Doklad tohto typu predstavuje pohyb - príjem hotových výrobkov z výroby, ktorý
spôsobuje automatickú výdajku materiálu (zhodnotenie vo výrobnom procese) - interný
výdaj typu 16. Príjem na sklad prostredníctvom tohto typu rovnako ako typ 05 ovplyvňuje
priemernú nákupnú cenu a doklad taktiež nie je oceňovaný skladovou cenou. Bližší popis je
v kapitole Sledovanie výroby v systéme OASIS.
09xx - prevod - príjem na sklad
sklad.
Vytvorenie dokladu tohto typu spôsobí automatické vytvorenie výdajového protidokladu
typu 19 na zadanom sklade. Podobne vytvorenie príjmového dokladu typu 19 automaticky
vytvorí protidoklad typu 09. Prevodová dvojica dokladov je pevne viazaná - oprava,
označenie na výmaz, storno - všetko je prevádzané automaticky aj v protidoklade.
Výnimkou je funkcia <ALT+F4>-oprava bez väzby a <ALT+Ins>-označenie bez väzby.
05+x - prevod - príjem na predstaviteľa
sklad.
Tento typ pohybu sa vytvára automaticky len zo strany výdaja (pohybom 15+). Nie je
možné ho vytvoriť ručne na strane príjmu. Popis tohto typu pohybu nájdete v kapitole
Výroba - kalkulácia jedál.
Pokiaľ bol doklad vytvorený ako príjem - automatický prevod (09), nie je možné ho
opravou zmeniť na iný typ interného dokladu.
Popis zobrazených polí v tabuľke interného výdaja
Všetky zobrazované polia hlavičiek aj položiek dokladov interného príjmu sú zhodné so zobrazením
v tabuľkách interného výdaja.
Podľa nastavenia parametra SET25 (viď kapitolu o parametrickom nastavovaní) sa zobrazujú v
tabuľke všetky interné výdajové doklady, alebo len doklady v aktuálnom sklade. Opačný pohľad na
tabuľku sa potom volí klávesou <Medzerník>.
Implicitne je nastavené zobrazenie dokladov len v aktuálnom sklade (SET25="1").
Nový doklad - interný príjem
Tvorba dokladu sa skladá z dvoch základných častí - vyplnenie časti hlavičky dokladu a časti
položiek vo vstupnom formulári.
Pri vstupe do formulár hlavičky dokladu sa kurzor automaticky nastaví na pole typ pohybu, odkiaľ
sa dá klávesou <> dostať na pole Dátum.
Časť hlavičky dokladu






Dátum - vytvorenia dokladu - prednastavený je aktuálny dátum
Typ pohybu - Je striktne kontrolovaný na číselník typov skladových pohybov uvedený
vyššie (04, 09,...).
Popis - popis interného pohybu
HS - hospodárske stredisko - vstup je kontrolovaný na číselník HS (prenáša sa z
posledného dokladu)
Číslo zákazky - doklad je možné priradiť vybranej zákazke podľa číselníka zákaziek
Prevod zo skladu - pri pohybe 09 (interný príjem - medziskladový prevod) sa prístupní
pole na zadanie skladu, odkiaľ sa tovar, alebo materiál prevedie.
Časť položiek dokladu
Formulár položiek sa objaví po vyplnení formulára hlavičky dokladu. Skladá sa z troch základných
častí:

Zoznam položiek - zobrazuje položky dokladu (číslo, názov, počet, MJ)

Polia na dopisovanie a opravu položiek (sklad, číslo tovaru, názov, množstvo)
87 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Informačná časť - číslo ID, príp.hodnota ID v predajných cenách, u typov 05, 06 v
"príjmových" cenách.
Po vstupe do formulára položiek je kurzor automaticky nastavený v poli Číslo tovaru na dopísanie
novej položky tovaru (zoznam položiek je zatiaľ prázdny).
Zoznam položiek
Zoznam položiek zobrazuje určité údaje zapísaných skladových položiek - číslo, názov, počet
vydaných MJ a MJ.
Pred názvom položky zviazanej s obalom je väzba zobrazená grafickým symbolom:
┌ tovar s obalom
│ neoddeliteľný obal (fľaša)
└ oddeliteľný obal (prepravka)
V zozname položiek sa pohybuje klasicky klávesami <>, <>, <PageDown>, <PageUp>,
<End>, <Home>.
Všetky tu prístupné funkcie sú popísané v kapitole "Spoločné funkcie v zozname položiek".
Dopisovanie a oprava položiek dokladu
Dopisovanie a oprava položiek dokladu sa prevádza funkčnými klávesami <F5> a <Enter> zo
zoznamu položiek. Podrobný popis je v kapitole Dopisovanie a oprava položiek dokladov. Pri
dopisovaní položiek na doklad typu „05“ je možné vyvolať formulár na precenenie jednotlivých
tovarových položiek. Závisí to od nastavenia v „Parametroch interného príjmu“ a to „Ponúknuť
zmenu predajných cien v prípade odchýlky .....“.
Oprava, prehľad dokladu - interného príjmu
Pri oprave dokladu postupujeme podobne, ako pri dopisovaní nového dokladu. Vo vstupnom
formulári v časti hlavičky dokladu opravíme príslušné polia, vo časti položiek postupujeme úplne
identicky ako pri novom doklade (položky označené na výmaz sa takto zapíšu aj do tabuľky
pohybov).
Medziskladový prevod
Pokiaľ sa jedná o interný príjem typu 09 - medziskladový prevod, po uzavretí dokladu systém
automaticky vytvorí protidoklad v určenom sklade s typom pohybu 19 - interný výdaj - prevod.
88 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pokiaľ na "protisklade" neexistujú príslušné skladové karty, program ponúkne a po potvrdení
prevedie ich automatické vytvorenie.
Ak je OASIS napojený na modul PU, pri tvorbe protidokladu sa automaticky načítajú účtovné údaje.
Ak nepotvrdíme vytvorenie skladových kariet v protisklade, nezapíše sa aktuálny doklad,
ani protidoklad.
Tlačové zostavy v tabuľkách interného príjmu
Tlačové zostavy sú prístupné prostredníctvom menu, alebo priamo klávesou <F9> z tabuľky
interného príjmu.

Súpis dokladov - vytlačí zoznam (súpis) dokladov v rozsahu dátumov vystavenia s
možnosťou zúženia zostavy na vybraný typ pohybu. Ďalšie voľby umožňujú tlačiť súpis s
medzisúčtami za hospodárske strediská, položkovite, alebo sumárne po jednotlivých typoch
pohybov s medzisúčtami za skupiny pohybov (04,09,...).
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke interného príjmu
Menu "Záznam"
Tlač dokladu / príjemky <D>
Vytvorí tlačovú zostavu výdajky z aktuálneho dokladu podľa nastavenia v parametroch interného
príjmu.
Tlač účtovného dokladu <Ctrl+D>
Vytlačí príjemku, ktorá je zasumarizovaná po jednotlivých analytických účtoch a zákazkách.
Hromadná tlač dokladov <Alt+D>
Niekedy je potrebné hromadne vytlačiť označené doklady. Slúži na to táto voľba.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Tabuľka"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "SpecFunkcie"
Parametre interného príjmu <CTRL+P>
Nastavenie parametrov interného príjmu - bližší popis je v kapitole Parametre vstupov dokladov.
89 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Prepočet pohybov <CTRL+A>
Prevedie prepočet interného príjmu na evidenčných kartách (skladových, neskladových) na základe
tabuľky interného príjmu za vybraté obdobie (resp.všetky).
Prepočet dokladu <ALT+A>
Prevedie prepočet stavov na evidenčných kartách (skladových, neskladových) uvedených v
aktuálnom doklade.
Oprava prevodu bez väzby <ALT+F4>
U dokladov typu 09 - prevod umožní opravu dokladu bez následnej automatickej opravy v
protidoklade.
Označenie prevodu bez väzby <ALT+INS>
U dokladov typu 09 - prevod umožní označenie dokladu na výmaz bez následného automatického
označenia protidokladu.
Tvorba inventúrneho dokladu <CTRL+I>
Vytvorí automaticky rozdielový doklad inventúry - bližší popis je v kapitole o inventúre na sklade.
Prehľad výrobných čísiel <Ctrl+V> a Hľadaj výrobné číslo <Alt+V>
Funkcia umožní vyhľadať doklad s príslušným VC a taktiež vám ukáže k položke dokladu zoznam
VC. Bližší popis týchto funkcii je v kapitole Evidencia výrobných čísel.
Tlač etikiet za doklad <J>
Funkcia umožní vytlačiť z aktuálnej alebo z vybraných príjemiek tovarové alebo regálové etikety
s možnosťou tlače čiarového kódu. Bližší popis je v kapitole Tlač etikiet EAN.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Objednávky prijaté, predfaktúry vystavené
Modul prijatých objednávok obsahuje tvorbu a evidenciu objednávok prijatých od odberateľa a
tvorbu predfaktúr vystavených.
Objednávky prijaté predstavujú tabuľku rezervačných dokladov (príslušné množstvá budú na
skladových kartách označené ako rezervované), pričom daný doklad môže byť súčasne aj
predfaktúrou. Bližší popis je v kapitole Tvorba a spracovanie objednávok.
Predfaktúry vystavené predstavujú tabuľku zálohových faktúr - (nedaňových) dokladov, ktoré sú
vždy viazané na konkrétnu objednávku. Bližší popis je v kapitole Tvorba a spracovanie predfaktúr.
Obidva typy dokladov môžu byť kombinované s cenovou ponukou, čo je vlastne ďalší príznak na
tom istom doklade a umožňuje sledovanie a tlač cenových ponúk zákazníkom.
Fyzicky sa tieto doklady nachádzajú v jednej tabuľke, pretože v mnohých prípadoch predstavuje
objednávka a predfaktúra ten istý záznam, rozlíšený do dvoch dokladov.
Nastavenie objednávok prijatých a predfaktúr
Pre použitie objednávok a predfaktúr je potrebné najprv zapnúť tento modul vo voľbe „Systém“ –
„Nastavenie“ – „Sprístupnenie modulov – licencie“. Bližší popis je v kapitole Sprístupnenie modulov
– licencie.
Potom je vhodné nastaviť parametre objednávok – buď priamo v tabuľke cez <CTRL+P>, alebo cez
„Systém“ – „Nastavenie“ – „Parametre vstupov dokladov“ – „Parametre objednávok došlých“.
Ak prijímate objednávky zo zahraničia je potrebné nastaviť sledovanie obchodu so zahraničím vo
voľbe „Systém“ – „Nastavenie“ – „Globálne parametre systému“.
Popis zobrazených polí v tabuľke objednávok prijatých a predfaktúr
Základný pohľad na doklady prijatých objednávok predstavuje tabuľka hlavičiek, zobrazujúca
nasledovné stĺpce:

"" - pole pre zobrazenie označenia dokladu funkciou "X"
90 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

V - znak vybavenia objednávky
"CP" – doklad je len cenová ponuka
" " - objednávka nevybavená
"-" - objednávka vybavená čiastočne
"V" - objednávka vybavená úplne
"+" - objednávka vybavená úplne + navyše

Int.obj. - interné číslo objednávky prijatej (systém ho prideľuje automaticky)

Cis.obj.odb. - číslo objednávky odberateľa (obdoba variabilného symbolu u došlých faktúr)

Dátum - dátum zavedenia objednávky

Odberateľ - názov firmy (odberateľa)

Spolu - celková suma dokladu vrátane DPH

"" - príznak predfaktúry ("F" - k objednávke je priradená predfaktúra vystavená)

Základ - celková suma dokladu bez DPH

Suma DPH - celková suma DPH na doklade

Číslo P/F - číslo predfaktúry (v prípade samotnej objednávky je prázdne)

Expedícia - dátum expedície (do kedy by mal byť tovar vyexpedovaný)

Zah. - symbol cudzej meny (DM, USD,…) - len v prípade zahraničných dokladov

Suma v CM - celková suma dokladu v cudzej mene - len v prípade zahraničných dokladov
Ďalší, podrobnejší pohľad predstavuje tabuľka položiek objednávok, do ktorej sa prepneme
klávesou <TAB>. Touto istou klávesou sa prepneme naspäť do tabuľky hlavičiek. Tabuľka položiek
obsahuje nasledovné stĺpce:

Číslo tovaru - evidenčné číslo tovaru (obalu, neskladovej položky)

Názov - názov položky (skladovej karty)

Objednané - objednané množstvo v MJ

Dodané - množstvo v MJ ktoré už bolo dodané

Pot.dodať - množstvo ktoré je ešte potrebné dodať

Mož.dodať - množstvo ktoré je možné dodať (podľa okamžitého stavu na karte)

Cena/MJ - predajná cena za MJ bez DPH v Sk

DPH - príslušná sadzba DPH v %

Cena s DPH - predajná cena za MJ vrátane DPH v Sk

Sklad - číslo skladu (nevyplnené predstavuje neskladovú položku)

Zah. - kód zahraničnej meny

Cena v CM - cena v cudzej mene za MJ
Tabuľka hlavičiek a položiek predfaktúr je takmer identická s tabuľkou položiek objednávok.
Nový doklad - objednávka prijatá, predfaktúra vystavená
Tvorba dokladu sa skladá z dvoch základných častí - vyplnenie formulára hlavičky a formulára
položiek.
Pri vstupe do formulár hlavičky dokladu sa kurzor automaticky nastaví na pole číslo objednávky
odberateľa, odkiaľ sa dá klávesou <> dostať na pole Predfaktúra a Dátum.
Formulár hlavičky dokladu
Prvá časť formulára hlavičky dokladu - základné údaje o objednávke a predfaktúre:

Dátum dokladu - prednastavený je aktuálny dátum

[ ] Cenová ponuka – príznak cenovej ponuky. Automaticky zapnuté (nie je možné ho
meniť).

[ ] Objednávka – príznak objednávky prijatej. Interné číslo objednávky je systémom
určené automaticky na základe číselnej rady pre OD. Bližší popis je v kapitole Tvorba a
spracovanie objednávok.

[ ] Predfaktúra - pole je prístupné len vo tabuľke "Objednávky prijaté" - prostredníctvom
voľby určujeme (klávesou <Medzerník>), či je doklad predfaktúra, alebo nie. V tabuľke
"Predfaktúry vystavené" je voľba automaticky zapnutá.
Číslo predfaktúry je systémom určené automaticky na základe číselnej rady pre PFV. Bližší
popis je v kapitole Tvorba a spracovanie predfaktúr.
91 / 592
SunSoft EcoSun











OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Číslo objednávky odberateľa - musí byť zadané (kvôli párovaniu so skladovými
dokladmi).
Dátum expedície - informatívny údaj (objavuje sa na expedičnom príkaze)
Dátum vystavenia - dátum vystavenia predfaktúry (nesmie byť v skoršom období, ako je
dátum plnenia)
POZN.: Nevypĺňa sa u samotnej objednávky.
Dátum splatnosti - nastavuje sa automaticky podľa nastavenia dní splatnosti v
parametroch odbytu alebo podľa nastavenia u konkrétneho odberateľa.
POZN.: Nevypĺňa sa u samotnej objednávky.
Forma úhrady - vypĺňa sa pri predfaktúre:
HOT - hotovosť
PP - prevodný príkaz
DOB - dobierka
IP - inkasný príkaz
[ ] Zahraničná - voľba určuje, či je objednávka prijatá zo zahraničia (sprístupní sa pole
Kód meny a Kurz).
BU - vlastný bankový účet, na ktorý má byť prevedená úhrada - zadáva sa v podobe
poradového čísla podľa tabuľky údajov o vlastnej firme (1,2,3).
Kód meny - vypĺňa sa len u zahraničných dokladov - vyberá sa z kurzového lístka
Kurz - vypĺňa sa len u zahraničných dokladov - vyberá sa podľa dátumu z kurzového lístka
(klávesami <F4> a <F5> je možné kurz opraviť, alebo dopísať kurz pre nový dátum). Bližší
popis je v kapitole Výber meny a kurzu na doklad z kurzového lístka.
Účet PF – účet zálohovej platby (324, 314) pre potreby účtovania úhrad predfaktúr
HS – hospodárske stredisko objednávky / predfaktúry
Druhá časť formulára hlavičky - ODBERATEĽ a doplňujúce údaje:

Bankové spojenie - pole umožňuje výber obchodného partnera viacerými spôsobmi,
zadanie nového partnera a výber nevybavených objednávok na vybavenie. Bližší popis
týchto možností je v kapitole Výber obchodného partnera na doklad.

Kód banky (údaj za lomítkom) - kód bankového účtu (po výbere sa vyplní automaticky)

Adresa - obsahuje 4 riadky na názov firmy, ulicu, PSČ+mesto, príp. štát (po výbere sa
vyplní automaticky)

Typ firmy (neoznačené políčko) - F-fyzická , P-právnická osoba (po výbere sa vyplní
automaticky)

IČO - identifikačné číslo organizácie (po výbere sa vyplní automaticky)

DRČ - daňové registračné číslo organizácie (po výbere sa vyplní automaticky)

Odberateľská zľava - percento odberateľskej zľavy

Číslo zákazky - doklad je možné priradiť vybranej zákazke z číselníka zákaziek

Č.kúp.zm. – číslo návrhu kúpnej zmluvy
Na konci formulára sú tri tlačítka:
<Tlač> pre vytlačenie aktuálneho dokladu
<Položky> - slúži na prechod do formulára položiek dokladu
<Zruš> nezapíše zmeny a vráti sa do zoznamu dokladov
92 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Formulár položiek
Formulár položiek sa objaví po vyplnení formulára hlavičky dokladu. Svojím vzhľadom, obsahom a
spôsobom spracovania údajov je prakticky zhodný s formulárom položiek faktúr vystavených
popísaným v kapitole o odbyte. Bližší popis je v kapitole Dopisovanie a oprava položiek dokladu.
Takisto uzavretie dokladu je zhodné s uzavretím faktúry vystavenej resp. dodacieho listu.
93 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Vo formulári položiek sú k dispozícií funkcie cez lokálne menu <F10>, ktoré sú popísané v kapitole
„Spoločné funkcie v zozname položiek“.
V objednávkach došlých sú k dispozícii navyše tieto funkcie:
Import z nevybavených objednávok <CTRL+F7>
Program načíta do aktuálnej objednávky všetky nevybavené, alebo čiastočne vybavené položky
z došlých objednávok evidovaných na daného partnera a označí tieto objednávky ako vybavené.
V objednávke vytvorí textovú položku, ktorá identifikuje objednávku z ktorej boli nasledovné
položky načítané.
Zmeň zálohovú platbu <CTRL+F8>
Funkcia umožní zmeniť požadovanú zálohovú platbu na objednávke (predfaktúre) zmenou percenta
alebo čiastky zálohy. Ak zmeníme čiastku, percento zálohy sa vynuluje a záloha zostáva rovnaká aj
pri zmene sumy objednávky, inak sa záloha automaticky mení podľa percenta so zmenou sumy
objednávky (predfaktúry).
Oprava, prehľad dokladu - objednávky, predfaktúry
Pri oprave dokladu postupujeme podobne, ako pri dopisovaní nového dokladu. Vo formulári
hlavičky dokladu opravíme príslušné polia, vo formulári položiek postupujeme úplne identicky ako
pri novom doklade (položky označené na výmaz sa takto zapíšu aj do tabuľky pohybov).
Tlačové zostavy v tabuľke objednávok prijatých, predfaktúr
vystavených
Tlačové zostavy sú prístupné prostredníctvom menu, alebo priamo klávesou <F9> z tabuľky
objednávok.

Tlač objednávky - vytlačí doklad - objednávku prijatú. Funkcia je prístupná aj cez klávesu
<D>.

Súpis objednávok za obdobie - položkovitá zostava zoznamu objednávok (predfaktúr).
Vytlačí súpis objednávok v rozsahu dátumov, s možnosťou výberu všetkých, vybavených,
alebo nevybavených objednávok vrátane položiek dokladov. Zostavu je možné filtrovať
podľa čísla zákazky a organizačnej jednotky.

Opis obrazovky - položkovitá zostava objednávok (predfaktúr). Vytlačí súpis objednávok
v rozsahu dátumov, s možnosťou výberu všetkých, vybavených, alebo nevybavených
objednávok podľa vzhľadu tabuľky. Aj túto zostavu je možné filtrovať podľa čísla zákazky
a organizačnej jednotky.

Prehľad o objednaných množstvách - prehľad nevybavených položiek objednávok
(jednotlivých tovarov). Do prehľadu je možné zahrnúť:
- všetky objednávky
- objednávky označené X
- len práve nastavenú objednávku
Ďalšie nastavenia tejto tlačovej voľby umožňujú prehľad a plánovanie jednoduchej výroby –
tlač objednávok po komponentoch,...atď.

Návrh kúpnej zmluvy – vytlačí návrh kúpnej zmluvy z aktuálnej objednávky

Rozbor úhrad predfaktúr – voľba umožňuje vytlačiť saldo predfaktúr z aktuálneho
dokladu a zo všetkých predfaktúr s rozpisom prevodu úhrad do faktúr.

Výrobné príkazy z objednávky a súpis dlhodobých objednávok za obdobie sú
špeciálne tlače týkajúce sa dlhodobých objednávok.

Súpis predfaktúr
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke objednávok prijatých,
predfaktúr vystavených
Menu "Záznam"
Tlač dokladu (objednávky) <D>
Vytvorí tlačovú zostavu objednávky prijatej z aktuálneho dokladu podľa nastavenia v parametroch
objednávok.
94 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Hromadná tlač objednávok <ALT+D>
Vytvorí hromadnú tlačovú zostavu objednávok prijatých označených X podľa nastavenia v
parametroch objednávok.
Tlač predfaktúry <F>
Vytvorí tlačovú zostavu predfaktúry z aktuálneho dokladu podľa nastavenia v parametroch
objednávok.
Tlač predfaktúry v zahraničnej mene <CTRL+F>
Vytvorí tlačovú zostavu zahraničnej predfaktúry v zahraničnej mene z aktuálneho dokladu podľa
nastavenia v parametroch objednávok.
Tlač expedičného príkazu <E>
Vytvorí tlačovú zostavu expedičného príkazu z aktuálnej objednávky podľa nastavenia v
parametroch objednávok.
Tlač cenovej ponuky <C>
Vytvorí tlačovú zostavu cenovej ponuky z aktuálnej objednávky podľa nastavenia v parametroch
objednávok.
Tlač cenovej ponuky v zahraničnej mene <CTRL+C>
Vytvorí tlačovú zostavu cenovej ponuky v zahraničnej mene e z aktuálnej objednávky podľa
nastavenia v parametroch objednávok.
Tlač výrobného príkazu z položiek objednávok <CTRL+F9>
Vytvorí tlačovú zostavu výrobného príkazu z položiek objednávok.
POZN: Vyžaduje užívateľské nastavenie POVAZSKE.DAT
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Označ na zrušenie bez kontroly <Alt+Ins>
K objednávke, ak je označená ako predfaktúra je možné dopisovať aj úhrady. Z tejto predfaktúry
sa potom môžu realizovať faktúry, pričom sa presunú úhrady. Pri označení takejto objednávky na
zrušenie pomocou klávesy INS program kontroluje väzbu na úhrady faktur. Ak tato väzba existuje,
nedovoli INS označiť na zrušenie danú objednávku. Pomocou klávesy Alt+Ins sa táto väzba
nekontroluje.
Menu "Tabuľka"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "SpecFunkcie"
Parametre objednávok <CTRL+P>
Nastavenie parametrov objednávok prijatých - bližší popis je v kapitole Parametre vstupov
dokladov.
POZN.: Parametre týkajúce sa cien a zliav sa nastavujú v parametroch odbytu.
Prepočet rezervácií <CTRL+A>
Prevedie sa prepočet rezervácií na jednotlivých skladových kartách podľa tabuľky objednávok.
Prehľad rezervácií tovaru <CTRL+F2>
Program zobrazí tabuľku rezervácií pre aktuálnu tovarovú položku na ktorej je nastavený kurzor.
Označenie vybavených položiek <CTRL+V>
Obsahuje funkcie pre označenie na zrušenie vybavených položiek objednávok, alebo celých
vybavených objednávok podľa dátumu vystavenia, alebo expedície.
Manuálne vybavenie objednávky <CTRL+Z>
Voľba umožňuje ručné zadanie dodaného množstva na ktorúkoľvek položku objednávky. Po zadaní
príslušných množstiev sa prevedie automaticky prepočet rezervovaných množstiev na skladových
kartách. Zmeny sa zapíšu stlačením <CTRL+W>.
Určenie na rozvoz <ALT+R>
Voľba slúži na priradenie položky objednávky určenému rozvozu - zadáva sa číslo rozvozu a
množstvo z objednaného tovaru pre rozvoz. V druhej časti formulára je informácia o celkovom
množstve daného tovaru priradeného k vybranému rozvozu, okamžitom stave a množstve, ktoré je
možné ešte dodať.
95 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
POZN.: Nemá vplyv na vybavenie objednávky.
Tlač, nulovanie, vybavenie rozvozu <CTRL+R>
1. Tlač rozvozu - vytlačí zostavu položiek priradených zadanému rozvozu.
2. Nulovanie rozvozu - vynuluje priradenie položiek zadanému rozvozu - používa sa v prípade
chybného priradenia celého rozvozu.
3. Vybavenie rozvozu - položky priradené k zadanému rozvozu sa označia ako rozvezené s
uvedením dátumu.
POZN.: Nemá vplyv na vybavenie objednávky.
Označ / odznač trvalú objednávku <T>
Voľba slúži na označenie opakujúcich sa objednávok príznakom „T“ – trvalá objednávka.
Aktivuj trvalé objednávky <ALT+T>
Voľbou sa zmenia všetky vybavené trvalé objednávky na nevybavené – vynulujú sa vybavené
množstvá ich položiek.
Zobrazenie faktúr, DL k objednávke <ALT+W>
Funkcia zobrazí zoznam faktúr, dodacích listov ktorými bola objednávka vybavená.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Objednávky vystavené, predfaktúry prijaté
Modul vystavených objednávok obsahuje tvorbu a evidenciu objednávok vystavených na
dodávateľa a predfaktúr prijatých.
Objednávky vystavené predstavujú tabuľku kontraktačných dokladov (príslušné množstvá budú na
skladových kartách označené ako kontrahované - rezervované u dodávateľa), pričom daný doklad
môže byť súčasne aj predfaktúrou.
Predfaktúry prijaté predstavujú tabuľku prijatých zálohových faktúr - (nedaňových) dokladov, ktoré
sú vždy viazané na konkrétnu objednávku.
Fyzicky sa tieto doklady nachádzajú v jednej tabuľke, pretože v mnohých prípadoch predstavuje
objednávka a predfaktúra ten istý záznam, rozlíšený do dvoch dokladov. V ďalšom popise teda
budú tabuľky, formuláre a funkcie vo väčšine prípadov identické pre objednávky aj predfaktúry.
Kde budú markantné rozdiely, zvlášť na to upozorníme.
Nastavenie objednávok vystavených a predfaktúr
Pre použitie objednávok a predfaktúr je potrebné najprv zapnúť tento modul vo voľbe „Systém“ –
„Nastavenie“ – „Sprístupnenie modulov – licencie“. Bližší popis je v kapitole Sprístupnenie modulov
– licencie.
Potom je vhodné nastaviť parametre objednávok – buď priamo v tabuľke cez <CTRL+P>, alebo cez
„Systém“ – „Nastavenie“ – „Parametre vstupov dokladov“ – „Parametre objednávok vystavených“.
Ak prijímate objednávky zo zahraničia je potrebné nastaviť sledovanie obchodu so zahraničím vo
voľbe „Systém“ – „Nastavenie“ – „Globálne parametre systému“.
Popis zobrazených polí v tabuľke objednávok vystavených a
predfaktúr
Tabuľka hlavičiek a položiek objednávok vystavených, resp. predfaktúr prijatých je takmer
identická s tabuľkami objednávok prijatých (predfaktúr vystavených).
Nový doklad - objednávka vystavená, predfaktúra prijatá
Tvorba dokladu sa skladá z dvoch základných častí - vyplnenie formulára hlavičky a formulára
položiek.
Pri vstupe do formulár hlavičky dokladu sa kurzor automaticky nastaví na pole Predfaktúra, odkiaľ
sa dá klávesou <> dostať na pole Dátum.
96 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Formulár hlavičky dokladu
Prvá časť formulára hlavičky dokladu - základné údaje o objednávke a predfaktúre:

Dátum dokladu - prednastavený je aktuálny dátum

[ ] Objednávka - automaticky zapnuté (nie je možné ho meniť). Interné číslo objednávky
je systémom určené automaticky na základe číselnej rady pre OD.

[ ] Predfaktúra - pole je prístupné len vo tabuľke "Objednávky vystavené" prostredníctvom voľby určujeme (klávesou <Medzerník>), či je doklad predfaktúra, alebo
nie. V tabuľke "Predfaktúry vystavené" je voľba automaticky zapnutá.
Číslo predfaktúry je systémom určené automaticky na základe číselnej rady pre PFD.

Variabilný symbol - číslo predfaktúry dodávateľa - musí byť zadané.
POZN.: Nevypĺňa sa u samotnej objednávky.

Dátum vystavenia - dátum vystavenia predfaktúry (nesmie byť v skoršom období, ako je
dátum plnenia)
POZN.: Nevypĺňa sa u samotnej objednávky.

Dátum splatnosti - nastavuje sa automaticky podľa nastavenia dní splatnosti v
parametroch odbytu alebo podľa nastavenia u konkrétneho odberateľa.
POZN.: Nevypĺňa sa u samotnej objednávky.

Forma úhrady - vypĺňa sa pri predfaktúre:
HOT - hotovosť
PP - prevodný príkaz
DOB - dobierka
IP - inkasný príkaz

[ ] Zahraničná - voľba určuje, či je objednávka vystavená do zahraničia (sprístupní sa
pole Kód meny a Kurz).

Kód meny - vypĺňa sa len u zahraničných dokladov - vyberá sa z kurzového lístka

Kurz - vypĺňa sa len u zahraničných dokladov - vyberá sa podľa dátumu z kurzového lístka
(klávesami <F4> a <F5> je možné kurz opraviť, alebo dopísať kurz pre nový dátum). Bližší
popis je v kapitole Výber meny a kurzu na doklad z kurzového lístka.
Druhá časť formulára hlavičky - DODÁVATEĽ a doplňujúce údaje:

Bankové spojenie - pole umožňuje výber obchodného partnera viacerými spôsobmi,
zadanie nového partnera a výber nevybavených objednávok na vybavenie. Bližší popis
týchto možností je v kapitole Výber obchodného partnera na doklad.

Kód banky (údaj za lomítkom) - kód bankového účtu (po výbere sa vyplní automaticky)

Adresa - obsahuje 4 riadky na názov firmy, ulicu, PSČ+mesto, príp. štát (po výbere sa
vyplní automaticky)

Typ firmy (neoznačené políčko) - F-fyzická , P-právnická osoba (po výbere sa vyplní
automaticky)

IČO - identifikačné číslo organizácie (po výbere sa vyplní automaticky)

DRČ - daňové registračné číslo organizácie (po výbere sa vyplní automaticky)

Číslo zákazky - doklad je možné priradiť vybranej zákazke z číselníka zákaziek

Číslo kúpnej zmluvy – na doklad je možné uviesť číslo kúpnej zmluvy
97 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Formulár položiek
Formulár položiek sa objaví po vyplnení formulára hlavičky dokladu. Svojím vzhľadom, obsahom a
spôsobom spracovania údajov je prakticky zhodný s formulárom položiek faktúr vystavených
popísaným v kapitole o nákupe. Bližší popis je v kapitole Dopisovanie a oprava položiek dokladu.
Takisto uzavretie dokladu je zhodné s uzavretím faktúry vystavenej resp. dodacieho listu.
Vo formulári položiek sú k dispozícií funkcie cez lokálne menu <F10>, ktoré sú popísané v kapitole
„Spoločné funkcie v zozname položiek“.
98 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Oprava, prehľad dokladu - objednávky, predfaktúry
Pri oprave dokladu postupujeme podobne, ako pri dopisovaní nového dokladu. Vo formulári
hlavičky dokladu opravíme príslušné polia, vo formulári položiek postupujeme úplne identicky ako
pri novom doklade (položky označené na výmaz sa takto zapíšu aj do tabuľky pohybov).
Tlačové zostavy v tabuľke objednávok vystavených, predfaktúr
prijatých
Tlačové zostavy sú prístupné prostredníctvom menu, alebo priamo klávesou <F9> z tabuľky
objednávok.

Tlač objednávky - vytlačí objednávku vystavenú v rôznych variantoch podľa nastavenia v
parametroch objednávok. Funkcia je prístupná aj cez klávesu <D>.

Súpis objednávok za obdobie - položkovitá zostava zoznamu objednávok (predfaktúr).
Vytlačí súpis objednávok v rozsahu dátumov, s možnosťou výberu všetkých, vybavených,
alebo nevybavených objednávok vrátane položiek dokladov. Zostavu je možné filtrovať
podľa čísla zákazky a organizačnej jednotky.

Opis obrazovky - položkovitá zostava objednávok (predfaktúr). Vytlačí súpis objednávok
v rozsahu dátumov, s možnosťou výberu všetkých, vybavených, alebo nevybavených
objednávok podľa vzhľadu tabuľky. Aj túto zostavu je možné filtrovať podľa čísla zákazky
a organizačnej jednotky.

Prehľad o objednaných množstvách - prehľad nevybavených položiek objednávok
(jednotlivých tovarov). Do prehľadu je možné zahrnúť:
- všetky objednávky
- objednávky označené X
- len práve nastavenú objednávku
Ďalšie nastavenia tejto tlačovej voľby umožňujú prehľad a plánovanie jednoduchej výroby –
tlač objednávok po komponentoch,...atď.

Rozbor úhrad predfaktúr – voľba umožňuje vytlačiť saldo predfaktúr z aktuálneho
dokladu a zo všetkých predfaktúr s rozpisom prevodu úhrad do faktúr.

Príkaz na úhradu - umožní vytvorenie príkazu na úhradu predfaktúr:
- výberom zo všetkých neuhradených prijatých predfaktúr s možnosťou zadania úhrady
mimo zoznamu predfaktúr (výber sa prevádza klávesami <Ins>, <CTRL+Ins>, oprava
čiastky <F4> - všetky funkcie sú prístupné aj z menu <F10>).
- z aktuálnej faktúry (na ktorej je nastavený kurzor)
- výberom tlačovej zostavy už vytvorených príkazov na úhradu
Bližší popis systému príkazov na úhradu je v kapitole „Tvorba a evidencia príkazov na
úhradu“.
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke objednávok vystavených,
predfaktúr prijatých
Menu "Záznam"
Tlač dokladu (objednávky) <D>
Vytvorí tlačovú zostavu objednávky prijatej z aktuálneho dokladu podľa nastavenia v parametroch
objednávok.
Hromadná tlač objednávok <ALT+D>
Vytvorí tlačovú zostavu objednávky prijatej z aktuálneho dokladu podľa nastavenia v parametroch
objednávok.
Tlač objednávky v zahraničnej mene <CTRL+D>
Vytvorí tlačovú zostavu zahraničnej predfaktúry v zahraničnej mene z aktuálneho dokladu podľa
nastavenia v parametroch objednávok.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Označ na zrušenie bez kontroly <Alt+Ins>
K objednávke, ak je označená ako predfaktúra je možné dopisovať aj úhrady. Z tejto predfaktúry
sa potom môžu realizovať faktúry, pričom sa presunú úhrady. Pri označení takejto objednávky na
zrušenie pomocou klávesy INS program kontroluje väzbu na úhrady faktur. Ak tato väzba existuje,
99 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
nedovoli INS označiť na zrušenie danú objednávku. Pomocou klávesy Alt+Ins sa táto väzba
nekontroluje.
Menu "Tabuľka"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "SpecFunkcie"
Parametre objednávok <CTRL+P>
Nastavenie parametrov objednávok prijatých - bližší popis je v kapitole Parametre vstupov
dokladov.
Prepočet rezervácií <CTRL+A>
Prevedie sa prepočet rezervácií na jednotlivých skladových kartách podľa tabuľky objednávok.
Označenie vybavených položiek <CTRL+V>
Obsahuje funkcie pre označenie na zrušenie vybavených položiek objednávok, alebo celých
vybavených objednávok podľa dátumu vystavenia, alebo expedície.
Manuálne vybavenie objednávky <CTRL+Z>
Voľba umožňuje ručné zadanie dodaného množstva na ktorúkoľvek položku objednávky. Po zadaní
príslušných množstiev sa prevedie automaticky prepočet rezervovaných množstiev na skladových
kartách.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Účtovné vstupy
Voľba účtovných vstupov je určená na prevod účtovných údajov z evidenčných tabuliek do tabuľky
zložených zápisov a na predprípravu týchto údajov na zaúčtovanie do programu PU.
Účtovná dávka
Voľba sprístupňuje tabuľku vygenerovaných účtovných zápisov pre podsystém PU.
Generovanie účtovnej dávky
Táto funkcia umožňuje prevod účtovných údajov z tabuliek programu OASIS do dávky účtovných
zápisov v programe PU.
Voľba je bližšie popísaná v kapitole Spracovanie účtovných údajov – vytvorenie (generovanie)
účtovnej dávky pre PU a princíp účtovania je popísaný v kapitole Účtovanie v systéme OASIS.
História generovaných dávok
Voľba zobrazí prehľad vygenerovaných účtovných dávok OASIS-u. Umožňuje prehľad histórie dávok
a zrušenie príznakov zaúčtovania pre vybranú dávku.
Bližší popis je v kapitole História generovaných účtovných dávok.
Spoločné voľby a funkcie pri tvorbe dokladov
V tejto kapitole sú popísané rovnaké, alebo podobné (t.j. spoločné) funkcie používané pri tvorbe
príjmových, výdajových dokladov, faktúr, predfaktúr a objednávok.
100 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Výber meny a kurzu na doklad z kurzového lístka
Pri zadávaní meny a kurzu na doklad sa vždy otvorí tabuľka kurzového lístka, ktorá obsahuje
zoznam kurzov v jednotlivých dátumoch. Klávesou <F4> je možné kurz v konkrétnom dni opraviť,
klávesou <F5> sa dopisuje kurz pre nový deň. Ak máte nainštalovaný Microsoft Internet Explorer,
program OASIS dokáže načítať kompletný kurzový lístok NBS pre zadaný deň priamo z internetu –
tlačítko <Načítaj z NBS>. Bližší popis kurzového lístka je v kapitole Kurzový lístok.
Výber obchodného partnera na doklad
Vo formulári hlavičky dokladu (faktúry, objednávky) je kľúčové pole pre výber obchodného
partnera Bankový účet, ktoré v praxi môže byť použité aj ako interný kód obchodného partnera.
Uvedené pole plní nasledovné funkcie:

umožňuje výber zo zavedených obchodných partnerov nasledovnými spôsobmi:
<ENTER> na prázdnom poli - zobrazí tabuľku všetkých OP usporiadaných podľa účtu
<CTRL+ENTER> na prázdnom poli - zobrazí tabuľku všetkých OP usporiadaných podľa
názvu
<ENTER> na poli so zadaným jedným písmenom - zobrazí tabuľku OP usporiadanú podľa
názvu OP obsahujúcu len OP začínajúcich na zadané písmeno
<ENTER> na úplne vyplnenom bank.účte - vyberie OP s uvedeným ČBU
<CTRL+Medzerník> na prázdnom poli - zobrazí všetkých OP zaradených do vybranej
organizačnej jednotky

umožní zadanie nového obchodného partnera - zadáme účet OP (viac ako jeden znak) a
potvrdíme <ENTER>

v odbyte umožňuje načítanie nevybavenej objednávky (včítane údajov obchodného
partnera) klávesou <CTRL+O>.
Obrazovka nevybavených objednávok obsahuje prehľad všetkých objednávok aj s
položkami a údajmi o objednanom, dodanom množstve. Prvý stĺpec tabuľky sa naplní po
prevedení funkcie Zisti realizovateľné objednávky - <CTRL+R> údajmi:
" " - nemožno realizovať žiadnu položku objednávky
"C" - čiastočne realizovateľná objednávka
"R" - plne realizovateľná objednávka
101 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Potvrdením klávesou <Enter> sa načíta nastavená objednávka do aktuálneho dokladu. Ak
je v "Globálnych parametroch systému" zapnutý parameter Preniesť do dodacieho listu
VŽDY CELÉ množstvo z objednávky načítajú sa do dokladu celé nevybavené množstvá z
danej objednávky bez ohľadu na okamžitý stav na sklade, inak sa načítajú len množstvá
ktoré je možné dodať.
POZN.: Funkcia je prístupná len pri dopisovaní nového dokladu. Bližší popis je v kapitole
Tvorba a spracovanie objednávok.
V tabuľke OP je prístupná väčšina funkcií popísaných v kapitole Obchodní partneri: <F5>-nový,
<F4>-oprava, nastavenie a prehľad prevádzok, zliav, obalového konta, vyhľadávacie funkcie a pod.
V prípade, že zadáme všetky údaje o obchodnom partnerovi sami, alebo vyberieme OP (naplnia sa
príslušné polia) a zmeníme číslo bankového účtu, zavedie sa automaticky nový OP. Ak zmeníme
niektorý iný údaj o obchodnom partnerovi, po ukončení formulára hlavičky bude ponúknutý zápis
zmeny údajov o OP do tabuľky OP.
Dopisovanie a oprava položiek dokladu
Dopisovanie a oprava položiek dokladu sa prevádza funkčnými klávesami <F5> a <Enter> zo
zoznamu položiek vo formulári položiek. Kurzor sa automaticky nastaví na pole Číslo tovaru preskočí pole Sklad, kde sa v prípade potreby dostaneme klávesou <>. V tomto režime je tiež
prístupné menu <F10> (viď Spoločné funkcie v zozname položiek) a niektoré funkcie uvedené
vyššie. V prípade, že chceme zrušiť prevedené zmeny, stlačíme na ktoromkoľvek poli klávesu
<Esc> - vrátime sa do zoznamu položiek.
Pri oprave a prehľade dokladu sa z formulára hlavičky dostaneme priamo do formulára položiek
stlačením klávesy <PageDown>.
Položka je definovaná nasledovnými vstupnými poliami:

Sklad - číslo skladu v ktorom sa nachádza karta položky. Prednastavené je číslo
aktuálneho skladu. Pri nesprávne zadanom sklade sa ponúkne výber zo zoznamu skladov.
Na jeden doklad je možné zaviesť položky z viacerých skladov.
Prázdnym poľom skladu určíme, že položka je neskladová bez náväznosti na evidenčnú kartu a
všetky ostatné údaje sú ľubovolné a nekontrolované - vhodné na doplňujúce texty k položkám.
(Podobne zavedieme neskladovú položku zadaním znaku "." do poľa Číslo.)
U interného výdaja v prípade medziskladového prevodu (typ 19) je ako sklad, z ktorého sa
prevádza výdaj, automaticky určený aktuálny sklad a pole "Sklad" nie je možné zmeniť. Obdobne
je to u interného príjmu.

Číslo - číslo evidenčnej karty (skladovej, obalovej, neskladovej) - pole umožňuje viac
spôsobov výberu položky zo skladových a neskladových kariet:
funkciou <ALT+H> - zmena vyhľadávacieho kľúča, určíme hlavný vyhľadávací kľúč
- t.j. hľadanie po stlačení <Enter> podľa vlastného čísla tovaru, podľa názvu, alebo
podľa dodávateľského (katalógového) čísla tovaru. Vedľajší vyhľadávací kľúč - t.j.
hľadanie po stlačení <CTRL+Enter> je názov tovaru v prípade, že je hlavný kľúč
číslo tovaru (vlastné aj dodávateľské), inak je vedľajší kľúč vlastné číslo tovaru.
Implicitne je nastavené vyhľadávanie na <Enter> podľa čísla a <CTRL+Enter>
podľa názvu.
výber položky pomocou hlavného vyhľadávacieho kľúča - klávesou <Enter>
potvrdíme zadané číslo, alebo názov položky. Prevedie sa hľadanie v určenom
sklade v príslušnom poli podľa hlavného kľúča.
výber položky pomocou vedľajšieho vyhľadávacieho kľúča - klávesou
<CTRL+Enter> potvrdíme zadané číslo, alebo názov položky. Prevedie sa hľadanie
v určenom sklade v príslušnom poli podľa vedľajšieho kľúča.
výber položky pomocou snímača čiarového kódu - po nasnímaní čiarového kódu
do poľa Číslo sa prevedie hľadanie v určenom sklade podľa kódu EAN a nájdená
položka sa automaticky vyberie.
<CTRL+T> - zadanie textovej položky - poznámky o neobmedzenej dĺžke (vo
formulári poznámky je k dispozícií funkcia <CTRL+ENTER> - nastavenie pravého
okraja textu).
V praxi to znamená, že do poľa Číslo môžeme zadať vlastné číslo tovaru, názov, alebo katalógové
číslo dodávateľa. Ak bolo číslo, resp. názov zadané presne, automaticky sa načíta do poľa Číslo číslo
102 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
evidenčnej karty, do poľa Názov názov položky a taktiež sa vyplnia polia mernej jednotky, cien a
DPH a ďalšie okamžite nezobrazované údaje. Ak bol zadaný reťazec neúplný, alebo nepresný,
zobrazí sa zoznam všetkých evidenčných kariet (skladových, obalových a neskladových) v určenom
sklade a kurzor sa nastaví na najbližšiu položku k zadanému reťazcu. V zozname kariet sú
prístupné funkcie na doplnenie novej karty <F5>, opravu karty <F4>, prehľadu karty
<Medzerník>, opravy a prehľadu cien <ALT+C>, <C>, doplňujúcich údajov <ALT+U>, <U>,
prehľadové obrazovky <1>, <2>, <3>, utriedenie <CTRL+U> a ďalšie, ktoré sú popísané
podrobne v kapitole Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke skladových kariet.
Pri výbere položky sú veľmi dôležité vyhľadávacie funkcie - rýchle vyhľadávanie <`> a postupné
vyhľadávanie <Backspace>, ktoré sú popísané v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
V prípade, že je vybraná položka tovar v oddeliteľnom obale, vysvieti sa formulár na výber obalu k
položke, obsahujúci pole Číslo obalu do ktorého zadáme číslo obalu, v ktorom sa tovar vydáva. Po
potvrdení prázdneho poľa sa ponúkne na výber zoznam oddeliteľných obalov priradených k danému
tovaru. Do poľa Množstvo zadáme počet obalov, čím stanovíme aj množstvo vydávaného, alebo
prijímaného tovaru (množstvo tovaru v obale x počet obalov) - takýto spôsob nazývame obalový
príjem a výdaj tovaru (tento systém uľahčuje prácu skladníkom, ktorým stačí pri kontrole rátať len
obaly). Bližší popis systému sledovania obalov je v kapitole Sledovanie obalov.
Do ďalších polí cien a DPH je možné sa dostať len klávesou <TAB>. Po stlačení klávesy <Enter> sa
prevedie automatické naplnenie poľa Množstvo tovaru (vedľa poľa je uvedený rozpis) a po dopísaní
tovarovej položky sa automaticky vytvorí položka príslušného oddeliteľného obalu pevne zviazaná s
tovarom. Podobne sa automaticky vytvorí položka neoddeliteľného obalu, ak je na tovarovej karte
definovaný.
Podobný formulár sa vysvieti, ak je vybraný tovar v balení (nevratný obal v cene tovaru). Do poľa
Množstvo zadáme počet balení, čím stanovíme aj množstvo vydávaného (prijímaného) tovaru
(množstvo tovaru v balení x počet balení) - polia pre ceny obalu sú v tomto prípade samozrejme
potlačené.

Výrobné číslo - pole sa objaví len v príjme a výdaji externom u tovaru s nastaveným
sledovaním VČ a jednoduchom spôsobe evidencie VČ (k položke môžeme priradiť len jedno
výrobné číslo).

Množstvo - počet vydávaných merných jednotiek tovaru. Systém kontroluje výdaj pod
okamžité a disponibilné množstvo na sklade a podľa nastavenie v globálnych parametroch
na to upozorní, alebo neumožní výdaj daného množstva.

MJ - merná jednotka - napĺňa sa automaticky, je ju však možné zmeniť.

Cena - predajná (nákupná) cena bez DPH za MJ. Automaticky sa načíta z evidenčnej karty
pri výbere položky (podľa nastavenia pásma predajnej ceny). Pokiaľ je na skladovej karte
uvedená predajná cena za viac ako 1 MJ, zobrazuje sa v tomto poli predajná cena za
uvedený počet MJ a pri zápise dôjde k prepočtu.
Po stlačení klávesy <Enter> sa zapíše nová položka do zoznamu
U príjmu interného sa zadáva len v prípade pohybov typu 05 (skladová cena zo vzdialeného
skladu), alebo typu 06 (vykalkulovaná cena výrobku), ktoré ovplyvňujú priemernú skladovú cenu.
V prípade týchto typov sa zobrazuje aj celková suma na doklade (vpravo za textom SPOLU).
Pri nákupe, odbyte a objednávkach sa zmenou ceny bez DPH sa automaticky prepočíta aj cena
s DPH podľa danej sadzby DPH. Ak potrebujeme zmeniť niektorý z ďalších údajov v poliach DPH a
Cena s DPH použijeme klávesu <TAB>. U zahraničných dokladov "preskočí" kurzor priamo na pole
Cena v zahr. mene.
Nasledovné polia sú prístupné len v nákupe, odbyte, predfaktúrach a objednávkach:
103 / 592
SunSoft EcoSun



OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
DPH - sadzba DPH v percentách (kontroluje vstup podľa nastavených 3 sadzieb)
Cena s DPH - cena za MJ s DPH - po zmene sa automaticky prepočíta cena bez DPH podľa
sadzby.
Cena v zahr.mene - cena v zahraničnej mene za MJ je vypočítavaná podľa nastaveného
kurzu z ceny bez DPH (u zahraničných dokladov sa DPH nastaví automaticky na 0%). Po
zmene ceny v zahr.mene sa automaticky prepočíta cena bez DPH.
Predajná cena u vydávaného tovaru, alebo služieb na faktúru resp. DL, na doklad je vyberaná
automaticky z cenového pásma 1,2,3 na evidenčnej karte podľa nastavenia u odberateľa, resp.
podľa typu faktúry resp. DL (11, 12, 18,...). Obaly sú vydávané vždy v Cene 1.
Platí len pre nákup a príjem ovplyvňujúci priemernú cenu.
Na základe zmeny nákupnej ceny (resp. vypočítanej priemernej nákupnej ceny) je možné vyvolať
formulár pre okamžitú zmenu predajných cien.
Táto funkcia sa nastavuje vo formulári parametrov nákupu (príjmu interného). Okrem výberu
sledovanej veličiny (nákupná, priemerná nákupná cena, marža) je v tejto voľbe možné stanoviť
citlivosť zmeny predajných cien vzhľadom na zmeny sledovaných vstupných cien pomocou
percentuálneho rozsahu odchýliek (0% rozsah - ponúknuť zmenu predajnej ceny vždy).
Formulár dovozných nákladov (len pri príjme zo zahraničia).
Pokiaľ je nastavené na skladovej karte percento cla, alebo dovoznej prirážky, vysvieti sa po
zavedení položky na príjemku zo zahraničia formulár pre zápis dovozných nákladov.
Bližší popis je v kapitole Obchod so zahraničím a v kapitole Obstarávacie náklady v systéme OASIS.
Pred zápisom položky na doklad sa môžu vysvietiť ešte ďalšie doplňujúce vstupné formuláre:
Formulár účtovných údajov.
Obsahuje automaticky načítané účtovné predkontácie k položke, ktoré je možné potvrdiť, alebo
opraviť. Pokiaľ je nastavený parameter nezobrazovania tohto formulára, formulár sa nezobrazuje,
ale načítanie predkontácie prebehne "pod povrchom". Formulár je možné opätovne vyvolať
funkciou <CTRL+F4> na položke dokladu.
Ak nie je OASIS napojený na modul podvojného účtovníctva, neprebieha načítanie predkontácia,
ani zobrazenie účtovného formulára. Bližší popis je v kapitole Účtovanie v systéme OASIS.
Formulár sa potvrdí klávesou <Enter>.
Formulár výrobných čísel (len pri nákupe a odbyte).
Pokiaľ má vybraný tovar nastavený príznak sledovania výrobných čísel a v parametroch je
nastavené rozšírené sledovanie VČ, zobrazí sa tabuľka pre vstup výrobných čísel. Vstup je možný
zadaním jednotlivých VČ pod seba do poľa Od výrobného čísla (nový záznam VČ sa vytvorí funkciou
<F5>), alebo zadaním rozsahu VČ v poliach Od výrobného čísla - Po výrobné číslo. Pri príjme sem
okrem VČ zapisujeme aj interné číslo prijatého záručného listu. Zmeny vo formulári sa zapisujú
klávesou <+> a rušia klávesou <Esc>. Klávesou <Ins> sa priamo rušia nežiadúce záznamy. Bližší
popis je v kapitole Evidencia výrobných čísel.
Ak sa tovar skladá z komponentov, ktoré majú svoje výrobné číslo a má vytvorený rozpis
komponentov (<ALT+K> v skladových kartách), môže sa tento rozpis načítať do stĺpca Od
výrobného čísla klávesou <F2> a do stĺpca Po výrobné číslo sa zapíšu vlastné výrobné čísla
jednotlivých komponentov. (Typickým príkladom sú počítače skladané na zákazku.)
Formulár (tabuľka) obstarávacích nákladov (len pri príjemkách od dodávateľov)
Pokiaľ je nastavená v parametroch nákupu voľba Zadať obstarávacie náklady hneď po vystavení,
objaví sa formulár, kde je možné zapísať obstarávacie náklady k dokladu (doprava, poštovné,...)
hneď po jeho zapísaní. Bližší popis je v kapitole Obstarávacie náklady v systéme OASIS.
104 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Oprava položiek dokladu
Pri oprave položiek dokladu sa postupuje podobne ako pri dopisovaní, s tým rozdielom, že pokiaľ
nezmeníme číslo tovaru (neskladovej položky), nedôjde k načítaniu údajov z evidenčnej karty všetky údaje ostanú nezmenené.
Pokiaľ je tovar viazaný s obalmi, je pri oprave tovaru a oddeliteľného obalu možné meniť len
množstvo a cenu, u neoddeliteľných obalov len cenu. V prípade potreby zmeny iných údajov je
potrebné viazané položky vymazať (klávesa <Ins> - označí naraz všetky viazané položky).
Ukončenie (uzavretie) dokladu
Formulár položiek (a tým aj celý doklad) môžeme ukončiť nasledovnými spôsobmi:

na poli Číslo stlačíme klávesu <+> - uzavrie sa doklad, zmeny sa zapíšu do tabuliek a
ponúkne sa ďalší doklad na dopísanie, alebo opravu

v zozname položiek stlačíme klávesu <+> - uzavrie sa doklad, zmeny sa zapíšu do tabuliek
a ponúkne sa ďalší doklad na dopísanie, alebo opravu

v zozname položiek stlačíme klávesu <Esc>, alebo <TAB> - kurzor preskočí na tlačítko
<Koniec> - potvrdením sa uzavrie doklad, zmeny sa zapíšu do tabuliek a ukončí
dopisovanie, alebo oprava. Môžeme použiť aj klávesovú skratku <ALT+K>.
<Zruš> - všetky zmeny v hlavičke a na položkách dokladu sa zrušia (nový doklad sa
nezapíše) a ukončí dopisovanie, alebo oprava. Môžeme použiť aj klávesovú skratku
<ALT+Z>, alebo <ESC>.
<Ďalší> - potvrdením sa uzavrie doklad, zmeny sa zapíšu do tabuliek a ponúkne sa ďalší
doklad na dopísanie, alebo opravu. Môžeme použiť aj klávesovú skratku <ALT+A>.
<Predošlý> - potvrdením sa uzavrie doklad, zmeny sa zapíšu do tabuliek a ponúkne sa
predošlý doklad na opravu (pri dopisovaní nie je funkcia prístupná). Môžeme použiť aj
klávesovú skratku <ALT+P>.
Pokiaľ je zapnutá voľba tlače dokladu hneď po vystavení (v parametroch odbytu, nákupu, atď. funkcia <CTRL+P>), vytlačia sa príslušné doklady ihneď po zapísaní nového dokladu do tabuliek.
Spoločné funkcie v zozname položiek
Ďalej uvedené funkcie sú k dispozícií v zozname položiek dokladu prostredníctvom výberového
menu <F10>, alebo priamo stlačením príslušnej funkčnej klávesy, resp. kombinácií kláves. Väčšina
týchto funkcií je prístupná aj v režime dopisovania položiek dokladov na poli Číslo tovaru.
Menu <F10>
Sprístupňuje zoznam nasledujúcich funkcií a funkčných kláves.
Nový <F5>
Zapne režim pre dopísanie novej položky - kurzor sa nastaví na pole Číslo tovaru.
Oprava <Enter>
Zapne režim pre opravu aktuálnej položky na ktorej stojí kurzorový pruh.
Označ na zrušenie <Ins>
Označí položku na zrušenie / odznačí označenú položku.
Pri uzavretí nového dokladu sa označené položky automaticky zrušia.
Uzavri doklad <+>
Pri dopisovaní nového dokladu automaticky uzavrie a zapíše doklad do príslušných tabuliek a
ponúkne dopisovanie ďalšieho dokladu
POZN.: Funkcia je prístupná aj z poľa Číslo tovaru v režime dopisovania novej položky.
Aktualizácia cien z karty <F3>
(platí len v odbyte, objednávkach prijatých a predfaktúrach vystavených)
Prevedie precenenie (aktualizáciu cien) položiek dokladu podľa cien na evidenčných kartách vo
vybranej cenovej úrovni - 1,2,3. Uplatnené položkové zľavy taktiež zaktualizuje.
Nastavenie predajnej ceny <ALT+F3>
(platí len v odbyte)
Umožní nastavenie úrovne predajnej ceny (1, 2, 3) s ktorou budú vyberané položky na doklad.
Nepreceňuje už vytvorené položky na doklade.
105 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Hromadná oprava množstva <F6>
(neplatí v interných skladových dokladoch)
Zobrazí zoznam položiek so sprístupneným stĺpcom Množstvo na rýchle zadanie nových hodnôt.
Zmenené hodnoty sa zapíšu klávesou <+>, všetky zmeny sa zrušia klávesou <Esc>.
Import z iných dokladov <F7>
Veľmi silná funkcia, poskytujúca možnosť (aj viacnásobného) načítavania položiek z iných dokladov
a tabuliek do aktuálneho dokladu. Výber je možný z dokladov výdaja, príjmu, externého aj
interného a z objednávok prijatých aj vystavených. Importované položky môžu byť k položkám v
aktuálnom doklade pripojené, alebo ich môžu prepísať. Pri importe sa automaticky prevedie
nápočet predajných cien a účtovných údajov (ak je systém napojený na modul PU).
POZN.: Funkcia je prístupná aj z poľa Číslo tovaru v režime dopisovania novej položky.
Import zostatkov <ALT+F7>
(platí len v interných skladových dokladoch)
Funkcia načíta na doklad položky z nastaveného skladu s takými množstvami, aby po uzavretí
dokladu bol stav na celom sklade nulový. Táto funkcia sa často používa vtedy, keď sklad slúži ako
evidencia tovaru na aute, ktoré rozváža tovar. Touto funkciou sa vráti nedodaný tovar (zostatok)
z auta na hlavný sklad (doklad 19/09).
Oprava sumárov DPH <F8>
(platí v nákupe, odbyte, predfaktúrach a objednávkach)
Umožní "natvrdo" prepísať ktorýkoľvek zo sumárnych údajov: suma základov DPH, suma DPH,
suma s DPH pre všetky tri sadzby DPH a pre celkový sumár. Bližší popis evidencie DPH je
v kapitole Sledovanie DPH.
POZN.: Po takejto úprave výslednej sumy dokladu by už nemali byť prevádzané žiadne úpravy
položiek dokladov pri ktorých dochádza k automatickému nápočtu uvedených sumárov.
POZN.2: Funkcia je prístupná aj z poľa Číslo tovaru v režime dopisovania novej položky.
Dovozné náklady <CTRL+C>
(platí v nákupe u príjemiek zo zahraničia)
Vyvolá sa formulár opravy dovozných obstarávacích nákladov (clo, dovozná prirážka, spotrebná
daň) k položke dokladu. Bližší popis je v kapitole Obstarávacie náklady v systéme OASIS
a v kapitole Obchod so zahraničím.
Účtovné údaje <CTRL+F4>
Vyvolá sa funkcia prehľadu a opravy účtovných údajov položiek dokladu popísaná v kapitole
Účtovanie v systéme OASIS.
POZN.: Program OASIS musí byť napojený na modul podvojného účtovníctva.
Uplatni / Zruš množstevnú zľavu <ALT+M>
(platí len v odbyte, objednávkach prijatých a predfaktúrach vystavených)
Uplatní množstevnú zľavu u tovarovej položky, ktorá má na skladovej karte uvedený kód
množstevnej zľavy, resp. zruší uplatnenú zľavu. Pri dopísaní položky s množstvom spadajúcim do
intervalu zľavy sa táto zľava uplatní automaticky. Nastavenie množstevných zliav je popísané
v kapitole Množstevné zľavy.
POZN.: V "Parametroch odbytu" musí byť zapnutá voľba Množstevná zľava z karty na položku a
prednastavený kód MZ.
Uplatni / Zruš tovarovú zľavu <ALT+T>
(platí len v odbyte, objednávkach prijatých a predfaktúrach vystavených)
Uplatní tovarovo-odberateľskú zľavu u tovarovej položky, ktorá patrí do tovarovej skupiny, na
ktorú má odberateľ zľavu, resp. zruší uplatnenú zľavu. Pri dopísaní takejto položky sa táto zľava
uplatní automaticky. Bližší popis nastavenia týchto zliav je v kapitole Zľavy na tovarovú skupinu a
Cenotvorba a zľavy.
Uplatni / Zruš položkovú zľavu <ALT+N>
(platí len v odbyte, nákupe, objednávkach prijatých a predfaktúrach vystavených)
Uplatní individuálnu zľavu (zadanú percentom) u tovarovej položky, resp. zruší uplatnenú zľavu.
POZN.: V "Parametroch odbytu", resp. nákupu musí byť zapnutá voľba Individuálna zľava na
položku.
Uplatni / Zruš obratovú zľavu <ALT+O>
(platí len v odbyte, objednávkach prijatých a predfaktúrach vystavených)
106 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Uplatní obratovú zľavu (zadanú kódom z číselníka OZ) na doklad podľa pásma OZ, v ktorom sa
nachádza suma bez DPH, resp. zruší uplatnenú zľavu.
Informácia o nastavenom kóde OZ a pásme pre uplatnenie obratovej zľavy sa nachádza na pravej
strane strednej časti obrazovky. Po uplatnení zľavy sa tam nachádza aj údaj o realizovanom
percente OZ. Bližší popis nastavenia týchto zliav je v kapitole Zľavy podľa obratu a Cenotvorba a
zľavy.
POZN.: V "Parametroch odbytu" musí byť zapnutá voľba Obratová jednorázová zľava a
prednastavený kód OZ).
POZN.2: Funkcia je prístupná aj z poľa Číslo tovaru v režime dopisovania novej položky.
Uplatni / Zruš individuálnu zľavu <ALT+I>
(platí len v odbyte, nákupe, objednávkach prijatých a predfaktúrach vystavených)
Uplatní individuálnu zľavu (zadanú percentom) na doklad, resp. zruší uplatnenú zľavu.
POZN.: V "Parametroch odbytu" musí byť zapnutá voľba Individuálna zľava (môže byť
prednastavené percento IZ), v nákupe je voľba použiteľná vždy.
POZN.2: Funkcia je prístupná aj z poľa Číslo tovaru v režime dopisovania novej položky.
Pokiaľ je zapnutý parameter SET12 v tabuľke SETUP.DBF (viď. kapitola Globálne parametre
SETUP), uplatnenie obratovej, odberateľskej, alebo individuálnej dokladovej zľavy sa prejaví
vytvorením novej položky (neskladovej) ponižujúcej sumu dokladu o vypočítanú zľavu. Takúto
zľavu však nie je možné automaticky zrušiť, iba výmazom danej položky zľavy.
Ak je parameter SET12 nastavený do hodnoty "1" je zľava vypočítavaná zo sumy bez DPH, ak do
hodnoty "2", tak zo sumy s DPH.
Uplatni / Zruš odberateľskú zľavu <ALT+P>
(platí len v odbyte, objednávkach prijatých, predfaktúrach vystavených)
Uplatní odberateľskú zľavu (zadanú percentom) na doklad, resp. zruší uplatnenú zľavu. Nastavenie
zľavy je vo formulári obchodného partnera (Obchodní partneri).
Saldo obalov partnera <CTRL+O>
(platí len v odbyte, nákupe, objednávkach prijatých, predfaktúrach vystavených)
Zobrazí obalové konto (saldo) odberateľa a v režime dopisovania umožní klávesou <Enter> výber
obalovej položky na doklad so záporným množstvom podľa odberateľovho konta - funkcia
predstavuje vrátenie obalu od odberateľa. Voľba zároveň umožňuje kontrolu obalového salda
príslušného odberateľa. Bližší popis nastavenia je v kapitole Sledovanie obalov.
Výrobné čísla <CTRL+V>
(platí len v odbyte a nákupe)
Zobrazí zoznam výrobných čísel k danej tovarovej položke a umožní opravu a doplnenie VČ. Zmeny
v zozname VČ sa zapisujú funkčnou klávesou <+>. Bližší popis je v kapitole „Evidencia výrobných
čísel“.
POZN.: Musí byť zapnutá funkcia rozšíreného sledovania výrobných čísel - parameter SET24 v
tabuľke SETUP.DBF (viď. kapitola Globálne parametre SETUP).
Obchodný prípad <CTRL+R>
(platí len v odbyte a nákupe)
Funkcia pracujúca podobne ako import dokladov - umožní výber z dokladov výdaja externého
zoradených podľa čísla obchodného prípadu.
POZOR: Doklad musí mať vyplnené číslo obchodného prípadu.
U dokladov prijatých z colnice (typ 03) sa ponúknu na výber len doklady s identickým číslom
OP, ako má daný doklad - v tomto prípade nejde o načítanie položiek, ale o načítanie základov
DPH z vybraných (X) dodacích listov do kolónky "Základ DPH z DL". Po výbere sa príslušné
dodacie listy označia ako spojené s JCD a viac sa vo výbere nezjavujú.
Poznámka <CTRL+Medzerník>
Funkcia umožňuje zápis textovej položky o prakticky ľubovoľnej dĺžke. Textová položka je uložená
v zvláštnej tabuľke, medzi položkami dokladu sa zobrazuje len prvých 36 znakov. Tlač textovej
položky je možné povoliť alebo potlačiť v parametroch odbytu.
POZN.: Musí byť zapnutý zápis textových položiek - SET34="1"
Zmena skladu <CTRL+D>
107 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Funkcia umožní zmeniť na všetkých položkách na doklade ich príslušnosť ku skladu (t.j. na ktorom
sklade budú rezervované). Zmena sa nevykoná, ak položky nemajú na príslušnom sklade zavedené
skladové karty.
Obraty za firmu <CTRL+I>
(neplatí v interných skladových dokladoch)
Funkcia zobrazí tlačovú zostavu obratov z faktúr, dodacích listov a okamžitého saldokonta pre
daného odberateľa.
Pridelenie zálohy ako položky z predfaktúry <Ctrl+Z>
Funkcia umožňuje priradiť na faktúru zálohu z akejkoľvek predfaktúry alebo objednávky označenej
ako zálohová ako položku faktúry. Vhodné pri prefakturáciách medzi viacerými obch. partnermi.
Nasledovné funkcie nie sú uvedené v menu:
Aktuálny stav na karte <1>
Prehľad základných údajov o karte - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Pohyby na karte <2>
Prehľad pohybov po obdobiach na karte - príjem, výdaj, zostatok za obdobie a okamžitý stav bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie"
Prehľad priemerných cien <3>
Prehľad nákupu a predaja po obdobiach v hodnotovom vyjadrení, priemerné ceny nákupné aj
predajné - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie"
Pohyby na karte (celkom) <8>
Prehľad pohybov na karte položkovite za daný sklad a všetky obdobia - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Pohyby celkom za sklady <9>
Prehľad pohybov na karte položkovite za všetky sklady a všetky obdobia - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Pohyby sumárne za sklad <ALT+9>
Prehľad pohybov na karte sumárne za všetky sklady a všetky obdobia - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov
Menu "Záznam"
Nový záznam <F5>
Bližší popis je uvedený vyššie.
Oprava záznamu <F4>
Bližší popis je uvedený vyššie.
Prehľad záznamu <Medzerník>
Bližší popis je uvedený vyššie.
Úhrada <F6>
Zobrazí sa formulár pre úhradu faktúry (predfaktúry). Umožňuje zápis úplnej, alebo čiastočnej
úhrady v tuzemskej, aj zahraničnej mene. Hotovostné úhrady je možné previesť okamžite do
účtovnej pokladne. Bližší popis uvedený v kapitole Úhrady faktúr, predfaktúr a saldokonto.
POZN.: Platí len pre nákup, odbyt a predfaktúry.
Prehľad úhrad <CTRL+Enter>
Zobrazí sa tabuľka úhrad k danej faktúre (predfaktúre). V tabuľke sú prístupné funkcie na opravu
úhrady <F4>, tlače zostáv úhrad <F9>, označenie úhrady na prevod do účtovnej dávky a ďalšie.
Bližší popis uvedený v kapitole Úhrady faktúr, predfaktúr a saldokonto.
POZN.: Platí len pre nákup, odbyt a predfaktúry.
Prehľad partnera <P>
Zobrazí sa prehľadový formulár s podrobnými údajmi o obchodnom partnerovi. Bližší popis
nastavenia je v kapitole Obchodní partneri.
108 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
POZN.: Platí len pre nákup, odbyt, predfaktúry a objednávky.
Saldo obalov <CTRL+O>
Prehľad obalového konta (salda) obchodného partnera v aktuálnom sklade. V tabuľke je k dispozícií
funkcia Tlač <F9>. Bližší popis je v kapitole Obchodní partneri.
POZN.: Platí len pre nákup a odbyt.
Sumárne saldo obalov <ALT+O>
Prehľad obalového konta (salda) obchodného partnera za všetky sklady. V tabuľke je k dispozícií
funkcia Tlač <F9>.
POZN.: Platí len pre nákup a odbyt.
Dobropis dokladu (Storno objednávky) <Del>
Funkcia automatického storna - vytvorenia dobropisu k aktuálnemu dokladu. Zadáva sa dátum
plnenia, typ pohybu (faktúry) a príznak úhrady zápočtom. Nový doklad je identický s pôvodným,
množstvá na položkách sú však opačného znamienka a výsledná suma taktiež. V odbyte a nákupe
je možné vykonať aj tzv. „nulovanie“ dokladu, ktoré zmení množstvá na všetkých položkách
dokladu na nulu a tým zmení aj celkovú hodnotu dokladu na nulu.
Zmeň číslo dokladu <CTRL+F12>
Umožní zmenu čísla dodacieho listu a / alebo faktúry a zároveň sprístupní číselník číselných rád na
opravu. Bližší popis nastavenia je v kapitole Číselné rady dokladov.
Označ na zrušenie <Ins>
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie priamo klávesou <ALT+F8>, alebo cez voľbu "Systém",
"3.Výmaz označených záznamov".
Označ záznam <X>
Označí aktuálny záznam značkou "X" - využíva sa pri exporte, tlači a ďalších funkciách. Označené
záznamy odznačí.
Označ / odznač všetky <ALT+X>
Označí všetky záznam značkou "X" (využíva sa pri exporte, tlači a ďalších funkciách), resp. odznačí
všetky záznamy.
Účtovné údaje <CTRL+F4>
Prehľad a oprava účtovných údajov na položkách dokladu. Bližší popis je v kapitole Účtovanie v
systéme OASIS.
POZN.: Platí len pre nákup a odbyt. OASIS musí byť napojený na modul PU.
Hromadná predkontácia <CTRL+F3>
Automatické načítanie účtovných údajov (predkontácií) všetkých položiek dokladov s možnosťou
výberu podľa obdobia, rozsahu dátumov, alebo označených dokladov (X). Bližší popis je v kapitole
Účtovanie v systéme OASIS.
POZN.: Platí len pre nákup a odbyt. OASIS musí byť napojený na modul PU.
Hromadná zmena typov dokladov <ALT+T>
Na základe konverznej tabuľky a číselníka typov pohybov umožní hromadnú zmenu typov
zapísaných dokladov. Bližší popis je v kapitole Účtovanie v systéme OASIS.
POZN.: Platí len pre nákup a odbyt a interné skladové pohyby.
Menu "Tabuľka"
Filter <F2>
Vytvorenie zúženého pohľadu na tabuľku na základe vytvorenej podmienky - bližší popis je
v kapitole Všeobecne používané klávesy a funkcie.
Tlačové zostavy <F9>
Funkcia tlačových zostáv v tabuľke.
Utriedenie <CTRL+U>
Prepínač utriedenia záznamov tabuľky. Umožňuje zapnúť utriedenie tabuľky odbytu podľa výberu z
menu.
Prehľad odbytu (nákupu) <Q>
Tabuľkový prehľad odbytu (nákupu, objednávok, predfaktúr) členený po jednotlivých mesiacoch s
voľbou zúženia prehľadu podľa rozsahu dátumov, alebo typu dokladov (daňové, nedaňové,
zahraničné s výberom meny,..).
109 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
POZN.: Platí len pre nákup, odbyt, predfaktúry.
Prehľad obratov za firmu <I>
Sumárny prehľad obratu aktuálneho odberateľa členený po jednotlivých mesiacoch.
POZN.: Platí len pre nákup a odbyt.
Výmaz označených záznamov <ALT+F8>
Okamžité zrušenie označených záznamov - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy
a funkcie".
Rýchlo hľadaj <`>
Hľadanie zadaného údaju v aktuálnom poli (stĺpci) tabuľky - bližší popis je v kapitole "Všeobecne
používané klávesy a funkcie".
Nájdi ďalší <SHIFT+`>
Po úspešnom nájdení záznamu cez funkciu <`> vyhľadá ďalší zodpovedajúci záznam - bližší popis
je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Postupné hľadanie <Backspace>
Okamžité hľadanie v aktuálnom poli (stĺpci) tabuľky podľa postupného zadávania hľadaného textu bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Pokračuj v postupnom hľadaní <PageDown>
Pokračovanie hľadania v aktuálnom poli (stĺpci) tabuľky podľa aktuálneho zadania hľadaného textu
- bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Prvý záznam <CTRL+Home>
Skok na prvý záznam v tabuľke - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Posledný záznam <CTRL+End>
Skok na posledný záznam v tabuľke - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Info o dátach <CTRL+D>
Informácie o aktuálnom stĺpci tabuľky - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Systémové info <CTRL+S>
Základné technické informácie o hardware, systéme a aktuálnej databáze - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Menu "Prehľady"
Aktuálny stav na karte <1>
Prehľad základných údajov o karte - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Prehľad dokladov s daným tovarom <ALT+2>
Zobrazí položkovite všetky doklady k danej karte, na ktorých bol prevedený pohyb v odbyte.
Pohyby na karte <2>
Prehľad pohybov po obdobiach na karte - príjem, výdaj, zostatok za obdobie a okamžitý stav bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie"
Prehľad priemerných cien <3>
Prehľad nákupu a predaja po obdobiach v hodnotovom vyjadrení, priemerné ceny nákupné aj
predajné - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie"
Pohyby na karte (celkom) <8>
Prehľad pohybov na karte položkovite za daný sklad a všetky obdobia - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Pohyby celkom za sklady <9>
Prehľad pohybov na karte položkovite za všetky sklady a všetky obdobia - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Pohyby sumárne za sklad <ALT+9>
Prehľad pohybov na karte sumárne za všetky sklady a všetky obdobia - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
110 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Hľadaj výrobné číslo <ALT+V>
Vyhľadá doklady, na ktorých je evidované uvedené výrobné číslo.
POZOR - výrobné číslo rozlišuje veľké a malé písmená!
Voľba VC hľadať v rozsahu OD - DO určuje spôsob prehľadávania tabuľky VČ. Bližší popis je
v kapitole Evidencia výrobných čísel.
POZN.: Platí iba pre rozšírené sledovanie VČ v nákupe a odbyte.
Prehľad výrobných čísel <CTRL+V>
Zobrazí zoznam výrobných čísel k danej tovarovej položke a umožní opravu a doplnenie VČ. Zmeny
v zozname VČ sa zapisujú funkčnou klávesou <+>. Bližší popis je v kapitole Evidencia výrobných
čísel.
POZN.: Platí iba pre rozšírené sledovanie VČ v nákupe a odbyte.
Prehľad obchodných prípadov <CTRL+R>
Zobrazí tabuľku dokladov s vyplneným obchodným prípadom - umožní triedenie podľa čísla
dokladu, firmy, dátumu, obchodného prípadu.
POZN.: Platí len pre nákup a odbyt.
Menu "SpecFunkcie"
Nastavenie zaokrúhľovania <ALT+Z>
Nastavenie zaokrúhľovania na dokladoch v Sk aj v cudzej mene - bližší popis je v kapitole
Parametre vstupov dokladov.
Menu "Systém"
Help <F1>
Zobrazí pomocný text k tabuľke (voľbe) - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Prepni okno <TAB>
Prepína zobrazenie medzi oknom hlavnej tabuľky a vedľajšej (zreťazenej) tabuľky a aktivuje
príslušné tabuľky.
Zmeň režim <CTRL+TAB>
Prepína spôsob zobrazenia hlavnej a vedľajšej (zreťazenej) tabuľky - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Kalkulačka <CTRL+K>
Vyvolá funkciu kalkulačky.
Koniec <ESC>
Ukončí prácu s aktuálnou tabuľkou, resp. ukončí prehľad vedľajšej tabuľky.
Spoločné nastavenia v tabuľkách dokladov
Globálny parameter SET7 umožňuje nastaviť utriedenie položiek na dokladoch pri tlači. Na FA a DL
sa vypisujú položky utriedené podľa 1-čísla, 2-názvu, 3-tovarovej skupiny a čísla, 4-tovarovej
skupiny a názvu, 5-hl.dodávateľa a čísla, 6-hl.dodávateľa a názvu. Pre interné doklady platí len
utriedenie 1 - podľa čísla.
Nastavením parametra SET20 do hodnoty "1"sa aktivuje funkcia spočítania množstva tovaru v MJ
na faktúrach, DL, výdajkách a príjemkách. Bližší popis nastavenia SET parametrov je v kapitole
Globálne parametre SETUP.
111 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Evidencia
Evidenčné karty - skladové karty, obaly, neskladové
položky
Aby bola zabezpečená funkcia kompletnej evidencie skladu a poskytnuté všetky evidenčné
možnosti, ponúka systém OASIS niekoľko druhov evidenčných kariet.
•
Karty, ktoré tvoria skladovú evidenciu
–
Skladové karty – tovarové a materiálové (Skladové karty tovaru a materiálu)
–
Skladové karty neoddeliteľných a ostatných obalov (Skladové karty obalov)
–
Karty komisionálneho tovaru od dodávateľa
•
Karty, ktoré neovplyvňujú sklad – sú len evidenčného charakteru:
–
Neskladové karty služieb, prác … (Neskladové položky)
Všetky tieto karty môžu byť evidované na jednom „sklade“, pričom systém podporuje až 250
skladov. Vytváranie skladov, ich nastavenie a výber skladu pre spracovanie je k dispozícií vo voľbe
Výber skladu.
Pre zabezpečenie čo najväčšej pružnosti a rýchlosti práce sa všetky tri skupiny kariet ponúkajú pri
zadávaní a oprave položiek dokladov v jednom zozname. Takmer každý doklad (daňový, skladový,
či iný) môže byť tak tvorený ľubovoľnou kombináciou vyššie uvedených typov položiek, patriacich
do ľubovoľných skladov a tovarových skupín.
Program OASIS poskytuje pre vybraný sklad špeciálnu voľbu pre evidenciu vykonanej fyzickej
inventúry na sklade - Inventúra skladu.
Skladové karty tovaru a materiálu
Voľba "Evidencia" - "1.Skladové karty" - v tejto skupine sú evidované položkovite všetky skladové
položky aktuálneho skladu okrem obalov. Na skladových kartách sú evidované základné údaje o
tovare, resp. materiále, predajné ceny a ďalšie doplňujúce údaje. Okrem toho je tu zachytený
kumulatívne príjem a výdaj (externý a interný) tovaru, resp. materiálu po jednotlivých mesiacoch v
množstevnom aj hodnotovom vyjadrení. Pre prípad kontroly sú tu zaradené prepočty pohybov
jednej karty <CTRL+P>, resp. celého skladu <CTRL+A>. Spoločná ročná tabuľka pohybov (položky
prvotných dokladov) umožňuje rýchlu a flexibilnú tvorbu modifikovateľných inventúrnych zostáv a
cenníkov <F9>. Základný pohľad na tabuľku skladových kariet sa viaže vždy k aktuálnemu skladu
a aktuálnemu obdobiu.
Skladové karty sú rozdelené do štyroch vstupných a viacerých prehľadových formulárov a tabuliek:
1. základné údaje - tovarová skupina, evidenčné číslo, názov, balenie, MJ, základné účtovné a
daňové údaje <F4>,<F5>
2. predajné ceny - systém podporuje 3 nezávislé úrovne predajných cien <ALT+C>,<C>
3. doplňujúce údaje - rozšírenie názvu, EAN, hmotnosť, a ďalšie <ALT+U>,<U>
4. počiatočný stav - počiatočný stav na karte a príslušná skladová cena <ALT+P>
Prehľadové formuláre:

<1> základný prehľadový formulár - obsahuje okrem informácií o predajných a
priemerných cenách základné údaje o mesačných, denných pohyboch, rezerváciách a
okamžitom stave na karte

<2> prehľad pohybov - formulár obsahuje pohľad na príjem a výdaj členený po mesiacoch

<3> obchodný prehľad - obsahom tohto formulára je pohľad na nákup a predaj tovaru
členený po mesiacoch, vyjadrený v množstvách, priemerných cenách a hodnotách

<8> prehľad pohybov za všetky obdobia - tabuľka obsahuje pohľad na príjem a výdaj
položky za celý rok

<9> prehľad pohybov za všetky obdobia a sklady - tabuľka obsahuje pohľad na príjem a
výdaj položky za celý rok za všetky sklady

<ALT+9> sumárny prehľad pohybov po skladoch za všetky obdobia - tabuľka obsahuje
pohľad na príjem a výdaj položky za celý rok
112 / 592
SunSoft EcoSun

OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
<TAB> položkovitý prehľad pohybov - tabuľka ukazujúca položkovite všetky mesačné
pohyby na skladovej karte
Prehľad polí v základnej tabuľke skladových kariet
(bez označenia) - miesto pre značku "X" - označuje a odznačuje sa klávesou <X> a využíva sa pri
zostavách týkajúcich sa vybraných položiek

Číslo tovaru - číslo tovaru (znakové pole)

Názov - názov tovaru / materiálu

Dispon - disponibilné množstvo na sklade = okamžitý stav - rezervované množstvo

Cena 1 - predajná cena č.1 bez DPH

Príjem v MJ - príjem na sklad za obdobie v MJ

Príjem v Sk - hodnota príjmu na sklad za obdobie v Sk

Výdaj v MJ - výdaj zo skladu za obdobie v MJ

Výdaj v Sk - hodnota výdaja zo skladu za obdobie v Sk

 cena - okamžitá priemerná skladová cena za obdobie

Okam.stav - okamžitý stav na sklade k danému obdobiu

Obst.nákl. - suma obstarávacích nákladov na položku za dané obdobie

Číslo PLU – číslo PLU (pre spoluprácu s klasickými registračnými pokladnicami)
Prehľad polí v tabuľke pohybov ku skladovej karte <Tab>:

Typ - označenie typu pohybu - VE (výdaj externý), VI (výdaj interný), PE (príjem externý),
PI (príjem interný)

Cis.dok. - číslo skladového dokladu

Dátum - dátum vystavenia skladového dokladu

Obchodný partner - údaj o obchodnom partnerovi, resp. popis k dokladu

Príjem - príjem v MJ

Výdaj - výdaj v MJ

Cena - cena za MJ bez DPH

DPH - sadzba DPH v %

Cena s DPH - cena za MJ s DPH

Obst.nakl. - suma obstarávacích nákladov k položke dokladu

Obd - obdobie vystavenia dokladu
Doplnenie a oprava skladovej karty - základné údaje
Skladová karta sa dopisuje funkčnou klávesou <F5>, opravuje klávesou <F4>, a prehliada
klávesou <Medzerník> v tabuľke skladových kariet. Formulár skladovej karty obsahuje nasledovné
polia:
Pole identifikácie Tovaru, alebo Materiálu – toto členenie skladových kariet sa využíva pri
prehľadoch, štatistikách a účtovaní cez automatické predkontácie
Dátum zavedenia - dátum zavedenia skladovej karty

Číslo - číslo tovaru / materiálu (je kontrolované na duplicitu v aktuálnom aj v ostatných
skladoch - ak je karta zavedená v inom sklade, systém ponúkne jej zavedenie do aktuálnej
karty)

Tov.skup. - tovarová skupina - nemusí byť zadaná (v prípade zadania je kontrolovaná na
číselník tovarových skupín). Výberom tovarovej skupiny sa automaticky vyplnia polia
"DPH", "Colná sadzba", "Dovozná prirážka" a "Kód množstevnej zľavy".

Názov - názov položky tovaru

C.PLU - číslo PLU v registračnej pokladnici (v prípade prepojenia s RP)

MJ - merná jednotka (kontrolovaná na číselník MJ)
Nasledujúce tri voľby sa týkajú systému so zapnutým sledovaním obalov:

Neoddeliteľný obal (fľaša) - zapnutím voľby priradíme oddeliteľný obal (vo väčšine
prípadov fľašu) k tovarovej karte. Výber sa uskutočňuje z tabuľky neoddeliteľných obalov,
kde je možné dopísať nový obal cez klávesu <F5>. Pri príjme a výdaji tovaru zo skladu sa
automaticky prevedie aj príjem a výdaj obalu.
113 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém

Užívateľská príručka
Ostatné obaly - zapnutím voľby nastavíme možnosť priradenia oddeliteľných obalov
(prepravky, palety) k tovarovej karte. Obaly priraďujeme cez klávesu <CTRL+O> v tabuľke
skladových kariet. Pri príjme a výdaji tovaru zo skladu sa potom automaticky prevedie aj
príjem a výdaj oddeliteľného obalu.

Balenie (v cene tovaru) - zapnutie tejto voľby sa vylučuje s voľbou "Ostatné obaly" a
určuje počet merných jednotiek tovaru v balení, ktoré nie je skladovou kartou (napr.
kartóny, igelitové vrecia atď.). K tomu sa viaže pole "Počet MJ tovaru v balení". Pri
skladových pohyboch sa potom objaví na dokladoch údaj o počte prijatých a vydaných
tovarov aj v baleniach.

Sadzba DPH - sadzba DPH v %
Nasledujúce 3 voľby sú prístupné iba pri zapnutom sledovaní obchodu so zahraničím a ponúkajú sa
ako prednastavené hodnoty do tabuľky "dovozných obstarávacích nákladov" pri príjme tovaru zo
zahraničia:

Colná sadzba - clo v %.

Dovozná prir. - dovozná prirážka v %.

Spotrebná daň - spotrebná daň pri dovoze v Sk.

Väzba na colný sklad – umožňuje priradiť ku skladovej karte colný sklad. Bližší popis je
v kapitole o colnom sklade.

Kód množstevnej zľavy - typ množstevnej zľavy, podľa ktorého sa má uplatniť
množstevná zľava pri odbyte tovaru (kontrolovaný na číselník)
Nasledujúce 4 voľby sú prístupné iba pri zapnutom module podskladovej evidencie:

Členenie do podskladových kariet – karta sa bude členiť na ľubovoľné množstvo
„podkariet“, ktoré majú rovnaké číslo, názov, ceny, ale líšia sa určitým atribútom (napr.
farbou, veľkosťou). Bližší popis je v kapitole o podskladovej evidencií. Pri zapnutí tejto
voľby sa objavia ešte dve polia:

Text – vyberá sa z číselníka podskladových označení (farba, veľkosť, ...)

Kartónová evidencia – pri podskladovej evidencií sa budú uvažovať kartónové balenia

Podskladové členenie využiť len pri prevodoch – podskladová evidencia bude
využívaná len pri prevodoch. Bližší popis je v kapitole o podskladovej evidencií.

Počiatočný stav <ALT+P> - vyvolá sa formulár pre nastavenie počiatočného stavu v MJ
a Sk na karte

Predajné ceny <ALT+C> - vyvolá sa formulár pre nastavenie predajných cien pre
tovarovú kartu

Predajné ceny <ALT+U> - vyvolá sa formulár pre nastavenie doplňujúcich údajov
tovarovej karty
114 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Formulár počiatočných stavov
Vyvoláva sa z menu alebo priamo klávesou <ALT+P> v tabuľke skladových kariet. Tento formulár
umožňuje nastavenie počiatočného stavu v MJ na skladovej karte v skladovej cene za počet MJ pri
nábehu programu OASIS. Táto tabuľka sa automaticky naplní po ročnej uzávierke - vtedy obsahuje
počiatočné stavy k 1.1.
Pri zadaní počiatočného stavu sa automaticky aktualizuje priemerná cena danej skladovej karty vo
všetkých skladoch - môže to chvíľku trvať.
POZN.: Doporučujeme používať na zadanie počiatočných stavov na kartách namiesto tohto
formulára interný príjmový skladový doklad typu 05 – je to evidenčne správnejšie a prehľadnejšie.
Ak nastavíme SET36=1, tak zadanie počiatočných stavov cez formulár na karte nie je povolené.
Formulár predajných cien
Od verzie 3.40 je možné v systéme zadávať až šesť predajných cien. Celý systém WinOasis pracuje
s cenami 4 až 6 obdobne, ako sa pracuje s cenami 1 až 3 (t.j. tlač cenoviek, tvorba ceny od
115 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
priemernej ceny, prip. poslednej nákupnej, export-import, atď). Na formulári predajných cien
pribudla záložka, pomocou ktorej je možné sa prepnúť medzi cenami 1-3, alebo 4-6.
Zmenový formulár sa vyvoláva z menu alebo priamo klávesou <ALT+C>, prehľadový formulár
klávesou <C> v tabuľke skladových kariet.
Formulár je určený na cenotvorbu - umožňuje nastavenie troch úrovní predajných cien s evidenciou
jednej úrovne "starých" predajných cien. V prvej časti formulára je údaj o poslednej priemernej a
nákupnej cene s dátumom poslednej zmeny (podľa nákupu). V druhej časti sú údaje o troch
úrovniach predajných cien. Predajné ceny sa tvoria na základe vzorca :
PC = nákupná cena + prirážka , alebo
PC = priemerná cena + prirážka v prípade že je parameter SET16 v tabuľke SETUP nastavený do
hodnoty "1".
Prirážka sa zadáva v percentách. V prípade zadania nulovej prirážky sa predajná cena automaticky
neprepočítava. Prirážka, predajná cena bez DPH a predajná cena s DPH sa navzájom prepočítavajú
pri zmene ktoréhokoľvek údaju. Pri zmene predajnej ceny sa pôvodná cena bez aj s DPH prenesie
do polí "stará cena". Dátum platnosti predajnej ceny potom vyjadruje skutočnosť, že "nová"
predajná cena platí od zadaného dátumu vrátane a "stará" cena platí do zadaného dátumu.
Klávesou <Medzerník> potvrdíme evidenciu cien 2 a 3.
Formulár zmeny predajnej ceny sa vyvolá automaticky pri nákupe tovaru, ktorého nákupná cena je
mimo rozsah nastavený v parametroch nákupu.
V prípade zmeny ceny na položke v sklade označenom ako viazanom sa automaticky prevedie
zmena cien na príslušných kartách aj v ostatných viazaných skladoch.
Formulár doplňujúcich údajov
Zmenový formulár sa vyvoláva z menu alebo priamo klávesou <ALT+U>, prehľadový formulár
klávesou <U> v tabuľke skladových kariet. Tento formulár má tri záložky:
Od verzie 3.55.083 pribudlo:
„Platnosť karty“
116 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Karta môže byť:
„Platná karta“ – na takúto skladovú kartu je možné vydávať a prijímať. Je to prednastavená
vlastnosť karty.
„Neplatná karta“ – Na takto označenú skladovú kartu nie je možné urobiť žiadny skladový pohyb.
Pri nahrávaní dokladov sa táto karta ani nezobrazuje v zozname skladových kariet. V skladových
kartách sa karta zobrazuje ako prečiarknutá.
„Neplatná po vypredaní“ – Pri nahrávaní príjmových dokladov sa táto karta nezobrazuje. Pri
nahrávaní výdavkových dokladov sa zobrazuje ako prečiarknutá a je možné ju zobrať na doklad.
Ak je na skladovej karte nulový alebo mínusový okamžitý stav a chcete ju zobrať na výdavkový
doklad, vysvieti sa sprava:
A karta sa označí ako „Neplatná karta“.
„Pozícia v sklade“ – na skladovej karte je možné definovať tzv. pozíciu v sklade „zaskladnenie“.
Je to fyzické umiestnenie tovaru v sklade. S týmto políčkom je zviazaný „Číselník skladových
pozícii“, ktorý je potrebné predtým vyplniť.
117 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Keď sa vytvorí DL, príjemka, OBJ, atď je možné si vytlačiť tzv. „Zaskladňovací list“ kde sú položky
dokladu utriedené podľa pozícii v sklade. Zaskladňovací list sa tlači pomocou klávesy F9 – tlač
zostáv. Týmto je možné jednoduchšie naskladniť jednotlivé dodávky tovaru. Ak stojíte na položke
dokladu, t.j. v prezeracom móde (klávesa TAB) a stlačíte “Z” na položke, tak sa Vám zobrazí
informácia o zaskladnení ptíslušného tovaru.
Informáciu o zaskladnení získate aj priamo v doklade, ak stojíte na položke a stačíte “Z”. Taktiež aj
zo skladovej karty.
Záložka doplňujúcixh údajov obsahuje viac doplnkových parametrov skladovej karty, ktorých
nastavenie sa líši podľa nastavených modulov a parametrov programu.
Formulár obsahuje dva riadky pre rozšírený názov tovaru - vypisujú sa na doklady príjmu a výdaja
(toto je možné potlačiť nastavením parametra SET6 v tabuľke SETUP do hodnoty "1").

JKPOV - číslo JKPOV, resp. iný znakový identifikátor

EAN - čiarový kód (EAN) tovaru - v prípade pripojeného snímača čiarového kódu je možné
EAN priamo nasnímať (na obrazovke svieti SCAN)

Spodný limit zásob - zásoba tovaru v MJ, pod ktorú by nemal klesnúť aktuálny stav
118 / 592
SunSoft EcoSun









OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Doporučené zásoby - hodnota optimálneho stavu zásob na sklade v MJ - podľa týchto
dvoch údajov a aktuálneho stavu na sklade sa v tabuľke rezervácií cez <F9> vytvára
doporučenie na objednávku od dodávateľov.
Hmotnosť MJ v kg - údaj o jednotkovej hmotnosti tovaru - využíva sa pri tlači objednávok
a dodacích listov (vyťaženie rozvozov).
Trvanlivosť / Záruka - tento údaj je určený na evidenciu doby záruky v dňoch
(mesiacoch, rokoch) a jej výpisu na dodacie listy, faktúry a záručné listy. Bližší popis je v
nastavení parametra SET17.
Hlavný dodávateľ - číslo bankového účtu (identifikátor) hlavného dodávateľa tovaru
Kat. číslo tovaru - katalógové číslo tovaru u hlavného dodávateľa - využíva sa pri tvorbe a
tlači vystavených objednávok a pri príjme externom.
Sledovať pri pohybe výrobné čísla - pri nákupe a odbyte budú evidované výrobné čísla
daného tovaru. Súvisí aj s rozšírenou evidenciou výrobných čísel, ktorá sa nastavuje
parametrom SET24. Bližší popis je v kapitole Evidencia výrobných čísel.
Tovar sa skladá z komponentov - zapnutie voľby umožní vytvorenie zoznamu
komponentov určitého tovaru - výrobku (<ALT+K> v skladových kartách). Používa sa pri
tvorbe automatickej výdajky do výroby (typu 16) pri príjme výrobku cez interný príjem
typu 06 (Sledovanie výroby v systéme OASIS). Ďalšie využitie je pri evidencií výrobných
čísel komponentov určitého tovaru - načítanie v tabuľke VČ cez <F2> (Evidencia výrobných
čísel).
Tovar katalogizovaný údajmi dĺžky – pri vstupných dokladoch budú ku položke
evidované aj jej rozmery.
Číslo karty predstaviteľa – (toto tlačítko je viditeľné iba v prípade, že je zapnutá výroba)
tlačítko umožní vybrať kartu, ktorá bude používaná pri jednoduchej výrobe (reštauračnom
systéme) ako predstaviteľ a nastaviť jej parametre. Pole sa sprístupní pri nastavení
SET144=1. Bližší popis je v kapitole Výroba - kalkulácia jedál.
Obrázok:
V záložka „Obrázok“ je možné priradiť k danému tovaru viac obrázkov.
119 / 592
SunSoft EcoSun

OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Import obrázka Obrázky sa k danénu tovaru priraďujú pomocou tohto tlačítka. Po
stační tlačítka sa zobrazí navigátor, kde si vyberiete príslušný obrázok z ľuboľného
prístupného adresára. Tento obrázok sa potom prekopíruje do adresára príslušnej firmy
„\sunsoftw\data\FIRMA001\OASISW\Obrazky\“. Pri prekopírovaní sa obrázok
premenuje, čím sa zabezpečí väzba medzi obrázkom a príslušnou skladovou kartou.
Princíp väzby je nasledovný. Majme skladovú kartu, ktorej číslo tovaru je „P01“.
Obrázok potom dostane názov „P01_xxxxx“, kde „xxxxx“ je text, ktorý si zadáte pri
importe obrázka. Program OASIS má už vopred použité určité texty pre obrázky, ktoré
budú umiestnené v elektronickom obchode. Tieto texty sú nasledovné „inmaly“ –
brázok na internet malý, „invelky“ - brázok na internet velký, „innavod“ – návod (popis
obsluhy tovaru) na internet, „inparam“ – prarametre príslušného tovaru. Ako vyplíva
z popisu vyššie, je možné si obrázky pripraviť aj bez toho, aby sme museli pracovať
s programom OASIS. Múžete si takto pripraviť obrázky pre internetový obchod. Dôležité
je čslo tovaru, ktoré je potom obsiahnuté v názve tovaru. Ak napríklad máte skladovú
kartu s číslom tovaru „P01“, tak obrázky k tejto skladovej karte môžu byť „P01_
inmaly“, „P01_ invelky“, „P01_ innavod“, „P01_ inparam“, „P01_obr1“, „P01_obr2“,
atď.
120 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Obrázky môžu byť ľuboboľného formátu. V prípade, že chcete obrázky umiestňovať aj do
elektronického obchodu doporučujeme použiť formát JPG, príp.GIF.

Obrázky je možné si dočasne odložiť do dočasného adresára
„\sunsoftw\data\FIRMA001\OASISW\Obrazky\Temp\“. Fukcia sa dá vyvolať tak, že
v zozname obrázkov sa nastavíte na príslušný obrázok a kliknete pravým tlačítkom myši.

Opätovné načítania obrázka z dočasného adresára vyvoláte tak, že aktivuje talčítko „šipka nadol“ pri
tlačidle „Import obrázka“

Tlačítko „šipka doprava“ vyvolá tie isté funkcie, ako kliknutie pravého tlačidla myši v zozname
obrázkov.
Zobrazovanie obrázkov
V zozname skladových kariet je možné od verzie 3.40.810 nastaviť priame zobrazovanie obrázkov.
Keď sa potom pohybujete po zozname, automaticky sa Vám vysvecujú obrázky k jednotlivým
skladovým kartám. Taktiež aj pri výbere tovaru na doklad (aj vo WinShope) sa zobrazujú
nastavené obrázky. Najskôr je potrebné definovať parametre obrázkov. Slúži na to klávesa Alt+End
– Nastav parametre zobr. obrázkov.
121 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Po spustení tejto voľby sa Vám vysvieti nasledovná obrazovka s parametrami:
Keďže k jednej skladovej karte je možné definovať viac obrázkov, je možné si vybrať, ktoré
a v akom poradí sa budú zobrazovať. Na tento účel slúžia hore uvedené parametre. Ku skladovej
karte je možné zobraziť aj tzv. „okno s popisom“.
Pozíciu okna obrázkov a tzv. „okna s popisom“ je potom možné definovať pomocou Alt+Home
„Nastav pozíciu okna obrázkov“, atď.
Samotné zobrazovanie obrázkov možete vypínať a zapínať pomocou klávesy „W“.
Elektronický obchod
Záložka elektronický obchod je v rozpracovaní.
Tlačové zostavy skladových kariet
Tlačové zostavy skladových kariet sú prístupné cez menu voľbou "Tlač", alebo priamo klávesou
<F9> v tabuľke kariet. Tlačové menu obsahuje nasledovné položky:
1, Tlač inventúrnej zostavy (cenníka)
1. Inventúra (cenník)
Veľmi flexibilný formulár pre vytvorenie tlačovej zostavy skladu s užívateľským nastavením
tlačených polí. Správnou voľbou polí <Medzerníkom> si môžeme nastaviť zostavu
122 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
inventúry (okamžitý stav, hodnota v priem. cene, atď.), alebo zostavu cenníka (balenie,
predajná cena 1 bez DPH, s DPH, atď.) a iné. Zostavu je možné tlačiť v podobe len
medzisúčtov za tovarové skupiny. Zúženie zostavy je okrem funkcie filtra možné previesť
potvrdením voľby "Tlačiť len označené karty" (vytlačí sa zostava kariet označených
klávesou <X>), alebo zadaním "kľúča pre číslo tovaru", ktorý môže obsahovať určitú časť
reťazca čísla tovaru (napr. 112 - budú vybrané všetky karty s číslom začínajúcim na 112),
alebo zámenné znaky * zľava (napr. **2 - budú vybrané karty so znakom "2" na tretej
pozícií čísla. Nadefinované zostavy môžeme uchovať prostredníctvom voľby <Uloženie>
pod ľubovoľným názvom pre neskoršie použitie.
POZN.: Tlačítko <Poč.stav> pri dátume zabezpečí tlač inventúrnych stavov k 1.1.
2. Cenník so zľavou
Špeciálna voľba pre vytvorenie tlačovej zostavy cenníka v určitom pásme predajných cien
(prípadne tovarovej skupine) s úpravou týchto cien zľavou, alebo prirážkou v percentách.
Funkcia umožňuje zúžiť tlač podľa určitých kritérií – aj nulové karty, označené karty, tlač
stavu zásob...
3. Disponibilné množstvo
Rýchla tlačová zostava okamžitého stavu, diponibilného množstva, rezervácií a kontraktov
na kartách skladu s možnosťou zúženia na tovarovú skupinu, resp. skupinu kariet s číslom
tovaru zhodným so zadaným kľúčom. Funkcia umožňuje zúžiť tlač podľa kritérií – aj nulové
karty a označené karty.
4. Tlač okamžitých stavov na všetkých skladoch
Tlačová zostava umožní vytlačiť stavy zásob k zadanému dátumu na vybraných skladoch
v jednej zostave. Funkcia je parametrizovateľná – vo formulári podmienok je možné
nastaviť triedenie, tlač nenulových položiek, obalov, neskladových položiek a export do XLS
súboru (program vytvorí súbor OKS_KART.XLS vo vybranom adresári).
5. Inventúra v colnom sklade – tlačová zostava je popísaná bližšie v kapitole o colnom
sklade.
6. Inventúra po výrobných číslach – tlačová zostava je popísaná bližšie v kapitole
o výrobných číslach.
2, Tlač pohybov na kartách
1. Pohyby na jednej karte
Položkovitá zostava externých aj interných pohybov na vybranej karte s možnosťou zúženia
123 / 592
SunSoft EcoSun
2.
3.
4.
5.
6.
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
obdobia a výberu konkrétneho obchodného partnera. V podstate je to rozpis sumárneho
prehľadu "Pohyby na karte" <2>.
Pohyby na všetkých kartách
Položkovitá zostava externých aj interných pohybov na všetkých kartách za aktuálne
obdobie.
Predaj zo skladu
Sumárna zostava predaja na vybraných kartách podľa tovarovej skupiny a kľúča čísla
tovaru za aktuálne obdobie.
Predaj komisného tovaru
Zostava je popísaná v evidencií komisných položiek.
Tlač mínusových stavov k dátumu
Tlačová zostava záporných stavov k vybranému dátumu s detailným rozpisom.
Tlač predaja po výrobných číslach
Vytlačí zostavu predaja tovaru s výrobnými číslami podľa výberovej podmienky.
3, Tlač sumárnych pohybov za aktuálne obdobie
Sumárna zostava externých aj interných pohybov vrátane obstarávacích nákladov po skladových
kartách za dané obdobie - nazývaná aj "regleta".
4, Nepohyblivé zásoby
Zostava prehľadu tzv. "nepohyblivých zásob" od zadaného dátumu daný počet dní dozadu.
Nepohyblivosť zásob je možné určovať vzhľadom na externý príjem, výdaj a interné pohyby - t.j.
zapnutím napr. voľby "Výdaj externý" zisťujeme tovary, ktorých neboli predávané v zadanom
období, alebo zapnutím všetkých volieb zisťujeme tovary, ktoré nemali v danom období absolútne
žiadny pohyb (ani medziskladový prevod).
5, Kontrola spodného limitu zásob
Zostava skladových kariet, ktorých okamžitý stav klesol pod spodný limit (definovaný v
doplňujúcich údajoch karty), prípadne stavu všetkých skladových kariet vo vzťahu k spodnému
limitu zásob.
C, Prehľad dokladov po ŠPZ
Zostava dokladov triedených podľa ŠPZ
D, Prehľad dokladov po OSČ
Zostava dokladov triedených podľa OSČ
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke skladových kariet
Menu "Záznam"
Nový záznam <F5>
Bližší popis uvedený vyššie.
Oprava záznamu <F4>
Bližší popis uvedený vyššie.
Kópia karty <F6>
Vytvorí novú skladovú kartu ako kópiu aktuálnej karty s novým číslom.
Prehľad záznamu <Medzerník>
Bližší popis uvedený vyššie.
Dopíš poznámku <CTRL+T>
Zápis textovej poznámky ku skladovej karte. Zápis poznámky sa potvrdzuje klávesou <+>.
Označ na zrušenie <Ins>
124 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie cez voľbu "Systém", "3.Výmaz označených záznamov", alebo
priamo klávesou <ALT+F8>. Nie je možné označiť karty, na ktorých bol v priebehu roka prevedený
pohyb.
Označ na zrušenie <CTRL+Ins>
Funkcia označí na výmaz karty, na ktorých nebol žiadny pohyb od zadaného dátumu.
Zavedenie do iného skladu <ALT+F5>
Skladová karta, na ktorej sme nastavení sa zavedie do vybraného skladu.
Zavedenie z iného skladu <ALT+F6>
Do aktuálneho skladu sa zavedie vybraná skladová karta zo zvoleného skladu. Výber karty sa
potvrdí klávesou <+>.
Označ záznam <X>
Funkcia označí skladovú kartu príznakom X (využíva sa pri filtrovaní a tlači).
Označ / odznač všetky <ALT+X>
Funkcia označí skladovú kartu príznakom X (využíva sa pri filtrovaní a tlači).
Hromadne neuplatniť zľavy <ALT+F7>
Funkcia hromadne zaškrtne/odškrtne voľbu v doplňujúcich údajoch na kartách označených [X] Neuplatniť žiadne zľavy
Menu "Karta"
Zmeň počiatočný stav <ALT+P>
Nastavenie počiatočných stavov na karte - popísané vyššie.
Zmeň doplňujúce údaje <ALT+U>
Nastavenie doplňujúcich údajov na karte - popísané vyššie.
Pozri doplňujúce údaje <U>
Prehľad doplňujúcich údajov na karte - popísané vyššie.
Zmeň predajné ceny <ALT+C>
Nastavenie predajných cien na karte - popísané vyššie.
Pozri predajné ceny <C>
Prehľad predajných cien na karte - popísané vyššie.
Aktuálny stav na karte <1>
Prehľad základných údajov o karte - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Pohyby na karte <2>
Prehľad pohybov po obdobiach na karte - príjem, výdaj, zostatok za obdobie a okamžitý stav bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie"
Prehľad priemerných cien <3>
Prehľad nákupu a predaja po obdobiach v hodnotovom vyjadrení, priemerné ceny nákupné aj
predajné - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie"
Pohyby na karte (celkom) <8>
Prehľad pohybov na karte položkovite za daný sklad a všetky obdobia - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Pohyby celkom za sklady <9>
Prehľad pohybov na karte položkovite za všetky sklady a všetky obdobia - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Pohyby sumárne za sklad <ALT+9>
Prehľad pohybov na karte sumárne za všetky sklady a všetky obdobia - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Priraď obaly ku karte <CTRL+O>
Voľbou sa zobrazí zoznam oddeliteľných obalov priradených k tovarovej karte obsahujúci okrem
označenia obalu polia "Okamžitý stav" a "Balenie". Klávesou <F5> je možné priradiť ďalšiu položku
obalu, cez <F4> toto priradenie zmeniť, alebo klávesou <Ins> priradený obal označiť na zrušenie.
(Napr. k tovaru "Pivo" môžeme mať definované položky obalov "Prepravka červená", "Prepravka
125 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
čierna", atď.). Obaly musia byť zavedené v tabuľke "2. Obaly", alebo je možné ich zaviesť vo
výberovej tabuľke klávesou <F5>.
Prevod karty do RP <CTRL+K>
Zavedenie aktuálnej tovarovej položky do registračnej pokladnice ako položky PLU.
Prehľad výrobných čísel <ALT+V>
Prehľad pohybov tovaru vzhľadom na výrobné čísla (príjem, výdaj, všetky). Zobrazí sa zoznam
pohybov - dátum, čísla dokladov a VČ.
Hľadaj výrobné čísla v sklade <ALT+H>
Funkcia umožňujúca vyhľadanie výrobných čísel v sklade (presné VČ, v rozsahu VČ, ako
podreťazec). Voľba poskytuje aj funkciu zobrazenia posledných nájdených výrobných čísel.
Zoznam komponentov <ALT+K>
Prehľad komponentov tovaru (výrobku). Zoznam obsahuje polia: sklad, číslo komponentu, názov
komponentu a počet v MJ a dopĺňa sa klávesou <F5>, opravuje klávesou <F4>. Na výmaz sa
položky označujú klávesou <Ins>.
Zoznam komponentov (výrobný predpis, kalkulácia) sa použije pri tvorbe automatickej výdajky na
základe príjmu výrobku cez interný príjem - typ 06 (príjem z výroby).
Pri zadávaní výrobných čísel (pri príjme a výdaji) k takémuto výrobku je možné načítať klávesou
<F2> zoznam komponentov a jednoducho k nim len dopísať VČ (napr. komponenty počítača).
Podskladová evidencia <CTRL+Z>
Zadanie, oprava a prehľad podskladových kariet. Funkcia vyžaduje zapnutý modul „Podskladová
evidencia“. Bližší popis je v kapitole o podskladovej evidencií.
Rozšírená výroba <ALT+F>
Rozšírená výroba.
Menu "Tabuľka"
Rozšírené hľadanie <CTRL+H>
Funkcia vyhľadá všetky skladové karty podľa zadanej podmienky a zobrazí ich v tabuľke. Z tabuľky
je možné cez <Enter> skočiť priamo na vybranú kartu. Výberová podmienka zahŕňa hľadanie
v tovarovej skupine, so zadaním časti čísla tovaru, podreťazca v názve a rozsahu vybraných
predajných cien.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "SpecFunkcie"
Prepočet karty <CTRL+P>
Vykoná sa prepočet stavov a priemernej ceny na aktuálnej skladovej karte na základe skutočných
pohybov (tabuľky príjmu a výdaja) za zvolené obdobie, alebo za všetky obdobia.
Prepočet všetkých <CTRL+A>
Vykoná sa prepočet stavov a priemerných cien na všetkých skladových kartách na základe
skutočných pohybov (tabuľky príjmu a výdaja) za zvolené obdobie, alebo za všetky obdobia (môže
trvať pomerne dlho podľa objemu dát a rýchlosti PC).
Kontrolné funkcie <ALT+A>
Obsahuje kontrolné funkcie:
1. Kontrola konečných stavov podľa metódy výpočtu - vyberie skladové karty u ktorých sa v danom
období prejaví rozdiel medzi konečným stavom (v hodnotovom vyjadrení) vypočítaným spôsobom
kon.stav[Sk]=poč.stav[Sk]+príjem[Sk]-výdaj[Sk] a spôsobom kon.stav[MJ] x sklad.cena.
2. Kontrola konečných stavov podľa metódy výpočtu za všetky sklady
3. Kontrola typov skladových kariet a pohybov - preverí a zároveň zabezpečí súlad typov kariet
(tovar, materiál, obal, neskl.položka) medzi kartami a pohybmi. Oprava typov v prípade nesúladu
prebieha na strane pohybov podľa skladovej karty.
Zadaj EAN <CTRL+E>
Zrýchlená voľba na priradenie čiarového kódu (EAN) tovarovej položke - v prípade pripojeného
snímača čiarového kódu je možné EAN priamo nasnímať (na obrazovke svieti SCAN).
Zadaj podskladový EAN <ALT+E>
Zrýchlená voľba na priradenie čiarového kódu (EAN) podskladovej karte.
126 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zadaj PLU <ALT+L>
Zrýchlená voľba na priradenie čísla PLU k tovarovej karte - má význam len pri prepojení programu
s registračnou pokladnicou.
Automat. vytvorenie PLU <ALT+F9>
Voľba na hromadné automatické vytvorenie a priradenie čísla PLU k tovarovým kartám na sklade má význam len pri prepojení programu s registračnou pokladnicou.
Parametre prevodu do RP <CTRL+R>
Formulár parametrov prevodu karty (PLU) do registračnej pokladnice. Nastavuje sa tu predajná
cena (1,2,3) a prípadne prepočtový koeficient predajnej ceny (prirážka, zľava).
Prehľad DCZ (nenulové) <ALT+D>
Týka sa colných skladov.
Prehľad DCZ (všetky) <ALT+Z>
Týka sa colných skladov.
DCZ (položkovite) <ALT+G>
Týka sa colných skladov.
Prepočet podľa col. sadz. <ALT+O>
Týka sa colných skladov.
Presun do ďalších rokov <CTRL+M>
Presunie koncové stavy na skladových kartách k 31.12 do počiatočných stavov k 1.1. v ďalšom
roku. Môže sa použiť na dodatočnú korekciu v minulom roku po prevedení ročnej uzávierky.
Disponibilné množstvo na inom sklade <ALT+R>
Vysvieti porovnávaciu tabuľku disponibilných množstiev tovarov na aktuálnom a vybranom sklade.
Doplnenie oddelenia <CTRL+I>
Vykoná znovu zaradenie skladových kariet do oddelení podľa nastavenia v tovarových skupinách.
Precenenie s novou DPH <CTRL+F12>
Precení cenu 1, 2 a 3 vzhľadom na zmenenú sadzbu DPH. V parametroch je možné nastaviť
zachovanie pôvodnej ceny bez DPH, alebo s DPH a zaokrúhlenie zmenenej predajnej ceny.
Zmeny cien <CTRL+C>
Hromadné precenenie predajných cien položiek v celom sklade, v tovarovej skupine, alebo
vybraných kariet podľa zadaného kritéria. Bližší popis je v kapitole „Cenotvorba a zľavy“.
Tlač cenoviek <J>
Tlač cenoviek EAN zo skladových kariet. Bližší popis je v kapitole „Podpora čiarového kódu EAN“.
Vynulovanie denných pohybov <CTRL+N>
Pomocná a kontrolná funkcia - vynuluje polia denného príjmu a výdaja na skladovej karte.
Hromadne kopir. kariet <Alt+Q>
Pomocna funkcia na kopirovanie z iných skladov.
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Skladové karty obalov
Voľba "Evidencia" - "2.Obaly" - v tejto skupine sú zaevidované všetky položky obalov členené na
obaly neoddeliteľné (fľaše) a obaly oddeliteľné (prepravky, palety, atď.). Podobne ako tovarové
karty sú informácie o obaloch rozčlenené do vstupných a prehľadových tabuliek, sú však menej
obsažné (jedna úroveň predajnej ceny, menej doplňujúcich údajov...). Bližší popis metodiky je
v kapitole Sledovanie obalov.
Pri zapnutej voľbe sledovania obalov je možné na skladovej karte tovaru definovať konkrétny
neoddeliteľný obal (fľašu) a/alebo príznak oddeliteľných obalov, resp. balenia <F4>,<F5>.
Nastavený príznak oddeliteľných obalov umožňuje priradiť tovaru množinu obalov v ktorých je
zvyčajne prepravovaný (prepravky, bedne, palety...) <CTRL+O>. Takýto tovar sa potom zadáva
na dokladoch väčšinou pomocou počtu obalov (napr. 1200 fliaš piva, ktoré je dodávané v
prepravkách po 20 fliaš prijmeme formou 60 prepraviek s pivom, čo nám vytvorí automaticky 3
127 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
záznamy v príjemke - 1200 pív (obsah), 1200 fliaš a 60 prepraviek). Podobne je to s baleniami tie však nemajú skladové karty, pretože sú v cene tovaru (kartóny, sáčky...).
Obalové karty sú obdobne ako tovarové karty rozdelené do štyroch vstupných a viacerých
prehľadových formulárov:
1. základné údaje - tovarová skupina, evidenčné číslo, názov, balenie, MJ, základné účtovné a
daňové údaje <F4>, <F5>, <Medzerník>. Treba spomenúť, že do položky „Počet MJ tovaru
v obale“ je potrebné napísať koľko tovarových jednotiek je na danom oddeliteľnom obale.
Napr. koľko fliaš piva je v prepravke (v danom oddeliteľnom obale). Pri neoddeliteľnom
obale je táto položka neprístupná.
2.
3.
4.









predajné ceny - systém podporuje 1 predajnú cenu <ALT+C>,<C>
doplňujúce údaje - EAN, limity zásob, a ďalšie <ALT+U>,<U>
počiatočný stav - počiatočný stav na karte a príslušná skladová cena <ALT+P>
základný prehľadový formulár - obsahuje okrem informácií o predajných a priemerných
cenách základné údaje o mesačných, denných pohyboch, rezerváciách a okamžitom stave
na karte <1>
prehľad pohybov - formulár obsahuje pohľad na príjem a výdaj členený po mesiacoch <2>
obchodný prehľad - obsahom tohto formulára je pohľad na nákup a predaj tovaru členený
po mesiacoch, vyjadrený v množstvách, priemerných cenách a hodnotách <3>
prehľad pohybov za všetky obdobia - tabuľka obsahuje pohľad na príjem a výdaj položky za
celý rok <8>
prehľad pohybov za všetky obdobia a sklady - tabuľka obsahuje pohľad na príjem a výdaj
položky za celý rok za všetky sklady <9>
sumárny prehľad pohybov po skladoch za všetky obdobia - tabuľka obsahuje pohľad na
príjem a výdaj položky za celý rok <ALT+9>
položkovitý prehľad pohybov - tabuľka ukazujúca položkovite všetky mesačné pohyby na
skladovej karte <TAB>
prehľad priradení k tovarom - zobrazuje všetky tovary, ktoré sú v príslušnom oddeliteľnom
obale dodávané <O>
prehľad salda obalov - zobrazuje obalové konto (okamžitý stav) a mesačné pohyby u
všetkých obchodných partnerov, ktorí prišli s obalom do styku <P>. Možný je kontrolný
prepočet obalového salda <CTRL+B>.
Prehľad polí v základnej tabuľke skladových kariet obalov



(bez označenia) - miesto pre značku "X" - označuje a odznačuje sa klávesou <X> a
využíva sa pri zostavách týkajúcich sa vybraných položiek
Č. obalu - číslo obalu (znakové pole)
Názov - názov obalu
128 / 592
SunSoft EcoSun










OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
T - typ obalu
"N" - neoddeliteľný (fľaša)
"O" - oddeliteľný (prepravka, ...)
Dispon - disponibilné množstvo na sklade = okamžitý stav - rezervované množstvo
Cena 1 - predajná cena č.1 bez DPH
Príjem v MJ - príjem na sklad za obdobie v MJ
Príjem v Sk - hodnota príjmu na sklad za obdobie v Sk
Výdaj v MJ - výdaj zo skladu za obdobie v MJ
Výdaj v Sk - hodnota výdaja zo skladu za obdobie v Sk
 cena - okamžitá priemerná skladová cena za obdobie
Okam.stav - okamžitý stav na sklade k danému obdobiu
Obst.nákl. - suma obstarávacích nákladov na položku za dané obdobie
Prehľad polí v tabuľke pohybov ku karte obalov <Tab> je rovnaký ako ku skladovej karte.
Doplnenie a oprava skladovej karty obalu - základné údaje
Skladová karta obalu sa dopisuje funkčnou klávesou <F5>, opravuje klávesou <F4>, a prehliada
klávesou <Medzerník> v tabuľke kariet obalov. Formulár obalovej karty obsahuje obdobné polia
ako formulár skladovej karty s výnimkou dovozných údajov a nastavenia množstevnej zľavy. Oproti
tomu obsahuje pole pre zaradenie karty medzi obaly neoddeliteľné, alebo oddeliteľné, kde sa
nastavuje ešte počet merných jednotiek tovaru v obale (napr. 12 fliaš v prepravke).
Formulár počiatočných stavov
Vyvoláva sa z menu alebo priamo klávesou <ALT+P> v tabuľke skladových kariet obalov - bližší
popis je v kapitole o skladových kartách - Formulár počiatočných stavov.
Formulár predajných cien
Zmenový formulár sa vyvoláva z menu alebo priamo klávesou <ALT+C>, prehľadový formulár
klávesou <C> v tabuľke skladových kariet.
Formulár je určený na cenotvorbu - umožňuje nastavenie predajnej ceny s evidenciou jednej
úrovne "starej" predajnej ceny. V prvej časti formulára je údaj o poslednej priemernej a nákupnej
cene s dátumom poslednej zmeny (podľa nákupu). V druhej časti sú údaje o predajných cenách bližší popis je v kapitole o skladových kartách - Formulár predajných cien.
Formulár doplňujúcich údajov
Zmenový formulár sa vyvoláva z menu alebo priamo klávesou <ALT+U>, prehľadový formulár
klávesou <U> v tabuľke skladových kariet obalov - obsahuje menšiu časť údajov tovarových kariet.
Tabuľka obalového salda
Obalové saldo sa vyvoláva z menu alebo priamo klávesou <P> - obsahuje zoznam obchodných
partnerov, s ktorými boli realizované pohyby daného obalu. Vyjadruje mesačný príjem, výdaj a
okamžitý stav obalu u obchodného partnera (obalové saldo). Kladné saldo vyjadruje skutočnosť, že
príjem prevýšil výdaj a obchodný partner nám "dlhuje" daný počet obalov. Záporné saldo vyjadruje
skutočnosť, že výdaj prevýšil príjem a partnerovi "dlhujeme" my daný počet obalov. Pri nábehu na
systém OASIS pri rozbehnutej činnosti sa zadáva počiatočný stav obalov u obchodného partnera
klávesou <F6>. Klávesou <F9> vytlačíme obalové saldo nastaveného, prípadne všetkých
obchodných partnerov.
Bližší popis obalov je v kapitole Sledovanie obalov.
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke skladových kariet.
Menu "Záznam"
Nový záznam <F5>
129 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Bližší popis uvedený vyššie.
Oprava záznamu <F4>
Bližší popis uvedený vyššie.
Prehľad záznamu <Medzerník>
Bližší popis uvedený vyššie.
Označ na zrušenie <Ins>
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie cez voľbu "Systém", "3.Výmaz označených záznamov", alebo
priamo klávesou <ALT+F8>. Nie je možné označiť karty, na ktorých bol v priebehu roka prevedený
pohyb.
Menu "Karta"
Zmeň počiatočný stav <ALT+P>
Nastavenie počiatočných stavov na karte - popísané vyššie.
Zmeň doplňujúce údaje <ALT+U>
Nastavenie doplňujúcich údajov na karte - popísané vyššie.
Pozri doplňujúce údaje <U>
Prehľad doplňujúcich údajov na karte - popísané vyššie.
Zmeň predajné ceny <ALT+C>
Nastavenie predajných cien na karte - popísané vyššie.
Pozri predajné ceny <C>
Prehľad predajných cien na karte - popísané vyššie.
Prehľad prir. OOB k tovaru <O>
Voľbou sa zobrazí zoznam tovarových kariet, ku ktorým je priradený oddeliteľný obal.
Prehľad obalu k obch.partnerovi <P>
Voľbou sa zobrazí obalové saldo - zoznam obchodných partnerov s okamžitým stavom obalu popísaný vyššie.
Prevod obalu do RP <CTRL+K>
Zavedenie aktuálnej obalovej položky do registračnej pokladnice ako položky PLU.
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "Tabuľka"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "SpecFunkcie"
Prepočet karty <CTRL+P>
Vykoná sa prepočet stavov a priemernej ceny na aktuálnej skladovej karte na základe skutočných
pohybov (tabuľky príjmu a výdaja) za zvolené obdobie, alebo za všetky obdobia.
Prepočet všetkých <CTRL+A>
Vykoná sa prepočet stavov a priemerných cien na všetkých skladových kartách na základe
skutočných pohybov (tabuľky príjmu a výdaja) za zvolené obdobie, alebo za všetky obdobia (môže
trvať pomerne dlho podľa objemu dát a rýchlosti PC).
Prepočet salda <CTRL+B>
Vykoná sa prepočet stavov obalov u obchodných partnerov na základe skutočných pohybov
(tabuľky príjmu a výdaja) za všetky obdobia (môže trvať pomerne dlho podľa objemu dát a
rýchlosti PC).
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
130 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Neskladové položky
Voľba "Evidencia" - "3.Neskladové položky" - v tejto skupine sú zaevidované všetky položky u
ktorých vyžadujeme podobnú evidenciu ako u skladových kariet, ale nespadajú do skladovej
evidencie. Medzi tieto neskladové karty patria hlavne položky ako služby - môže sa teda jednať o
cenník a evidenciu poskytnutých služieb (práce, poštovné, dopravné), ale aj o evidenciu služieb
prijatých (nájomné, poplatky za telefón, reklama, atď.). Evidenčne sa tieto "karty" takmer nelíšia
od skladových, t.j. obsahujú informácie o cenách, o pohyboch v množstevnom aj finančnom
vyjadrení, atď.
Neskladové karty sú obdobne ako tovarové karty rozdelené do niekoľkých vstupných a
prehľadových formulárov:

základné údaje - tovarová skupina, evidenčné číslo, názov, MJ, základné účtovné a daňové
údaje, tri úrovne predajných cien <F4>, <F5>, <Medzerník>







základný prehľadový formulár - obsahuje okrem informácií o predajných cenách základné
údaje o mesačných, denných pohyboch, rezerváciách na neskladovej karte <1>
prehľad pohybov - formulár obsahuje pohľad na príjem a výdaj členený po mesiacoch <2>
obchodný prehľad - obsahom tohto formulára je pohľad na nákup a predaj služieb členený
po mesiacoch, vyjadrený v množstvách, priemerných cenách a hodnotách <3>
prehľad pohybov za všetky obdobia - tabuľka obsahuje pohľad na príjem a výdaj položky za
celý rok <8>
prehľad pohybov za všetky obdobia a sklady - tabuľka obsahuje pohľad na príjem a výdaj
položky za celý rok za všetky sklady <9>
sumárny prehľad pohybov po skladoch za všetky obdobia - tabuľka obsahuje pohľad na
príjem a výdaj položky za celý rok <ALT+9>
položkovitý prehľad pohybov - tabuľka ukazujúca položkovite všetky mesačné pohyby na
neskladovej karte <TAB>
Prehľad polí v základnej tabuľke kariet neskladových položiek


(bez označenia) - miesto pre značku "X" - označuje a odznačuje sa klávesou <X> a
využíva sa pri zostavách týkajúcich sa vybraných položiek
Skrátený názov - označenie neskladovej položky (znakové pole)
131 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Názov - názov neskladovej položky

MJ - merná jednotka

Cena - predajná cena č.1 bez DPH

Cena s DPH - predajná cena č.1 s DPH

Výdaj v MJ - výdaj zo skladu za obdobie v MJ

Výdaj v Sk - hodnota výdaja zo skladu za obdobie v Sk

Príjem v MJ - príjem na sklad za obdobie v MJ

Príjem v Sk - hodnota príjmu na sklad za obdobie v Sk
Prehľad polí v tabuľke pohybov k neskladovej karte je rovnaký ako ku skladovej karte.
Doplnenie a oprava karty neskladovej položky - základné údaje
Karta neskladovej položky (služby) sa dopisuje funkčnou klávesou <F5>, opravuje klávesou <F4>,
a prehliada klávesou <Medzerník> v tabuľke neskladových kariet. Formulár neskladovej karty
obsahuje obdobné základné polia ako formulár skladovej karty s výnimkou počiatočných stavov a
obalových a dovozných údajov. Oproti tomu obsahuje priamo v tomto formulári polia pre
nastavenie troch úrovní predajných cien s evidenciou jednej úrovne "starých" predajných cien a
špeciálne pole "Položka predstavuje pri príjme obstarávacie náklady". Pri nákupe na sklad sa potom
rozpočíta hodnota tejto položky do obstarávacích nákladov na skladové položky na príjmovom
doklade (napr. na tovarovej faktúre je priamo položkou vyčíslená doprava).
Pokiaľ budete používať neskladové položky rovnakého charakteru pri príjme aj pri výdaji
(poštovné, doprava,...) doporučujeme zaviesť osobitné karty pre prijímané a vydávané služby.
Uľahčí to automatické zúčtovanie pohybov na týchto kartách (osobitne nastavené nákladové a
výnosové účty služieb).
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke neskladových položiek
Menu "Záznam"
Nový záznam <F5>
Bližší popis uvedený vyššie.
Oprava záznamu <F4>
Bližší popis uvedený vyššie.
Prehľad záznamu <Medzerník>
Bližší popis uvedený vyššie.
Označ na zrušenie <Ins>
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie cez voľbu "Systém", "3.Výmaz označených záznamov", alebo
priamo klávesou <ALT+F8>. Nie je možné označiť karty, na ktorých bol v priebehu roka prevedený
pohyb.
Menu "Tabuľka"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Menu "SpecFunkcie"
Prepočet karty <CTRL+P>
Vykoná sa prepočet pohybov na aktuálnej neskladovej karte na základe skutočných pohybov
(tabuľky príjmu a výdaja) za zvolené obdobie, alebo za všetky obdobia.
Prepočet všetkých <CTRL+A>
Vykoná sa prepočet pohybov na všetkých neskladových kartách na základe skutočných pohybov
(tabuľky príjmu a výdaja) za zvolené obdobie, alebo za všetky obdobia (môže trvať pomerne dlho
podľa objemu dát a rýchlosti PC).
Bližší popis ostatných funkcií je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
132 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole "Spoločné funkcie v tabuľkách dokladov".
Oprava počiatočného stavu neskladových položiek
V programe OASIS nie je možné zatiaľ zmeniť počiatočný stav na neskladových položkách.
Tento počiatočný stav sa presunie z minulého roka ako koncový stav. Dodatočné zmeny v minulom
roku na neskladových položkách sa presunú do počiatočného stavu pomocou presunu zostatkov
v sklade (funkčná kláves Ctrl+M vo voľbe „Skladové karty“). Opravu počiatočných stavov na
neskladových kartách je potrebné urobiť len pomocou servisného programu:
Spustite servisný program:
Potom v príkazov riadku zadať príkaz na otvorenie príslušného skladu
kde „00“ znamená číslo skladu a následne príkaz
Ako vidno z obrázka zobrazí sa vám zoznam neskladových položiek.
133 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Šípkami sa nastavíte na stĺpec „pocstav“ a môžete meniť na príslušnej neskladovej položke
počiatočný stav.
Ak chcete počiatočný stav vymazať na všetkých neskladových položkách, tak v príkazovom riadku
napíšte príkaz:
Tento postup opakujte na všetkých skladoch, na ktorých chcete opravovať PS na neskladových
položkách.
Nakoniec, aby správne pracoval OASIS je potrebne spustiť prepočet priemerných cien. Z menu:
Výber skladu
Potvrdením voľby sa zobrazí zoznam skladov v systéme a klávesou <Enter> sa potvrdí výber
(nastavenie sa do príslušného skladu).
134 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Po nainštalovaní programu sa vytvorí prázdny sklad s číslom 00, ktorý nesmie byť zo systému
odstránený. Ďalšie sklady sa vytvárajú klávesou <F5> - vo formulári sa zadá číslo a názov skladu.
Novovytvorenému skladu sa vytvorí v adresári \SUBOR podadresár podľa čísla skladu a v ňom
prázdny súbor skladu KARTY.DBF. Opravu názvu skladu prevedieme klávesou <F4>.
Voľbou <CTRL+N> môžeme nastaviť sklad ako "evidenčne nezávislý" z hľadiska nápočtu
priemerných skladových cien - v zozname skladov sa pri sklade objaví značka "N". Takto označené
sklady majú priemerné skladové ceny vypočítavané len z vlastných pohybov - sú oceňované
nezávisle. Ostatné sklady majú priemerné ceny vypočítavané zo všetkých pohybov na "závislých"
skladoch.
Voľba evidenčného osamostatnenia sa využíva hlavne u firiem, ktoré majú vzdialené sklady na
pobočkách, kde sa vedie ich samostatná softwarová evidencia a nie je možný kompletný prenos
údajov na výpočet spoločnej priemernej ceny. Vzdialené sklady sa v hlavnom systéme (OASIS v
centre firmy) označia ako "evidenčne nezávislé", aby bolo možné dosiahnuť rovnakých výsledkov
so spracovaním na pobočkovom systéme.
Pokiaľ máme vo formulári "Globálne parametre systému" nastavenú voľbu "Používať viazané
sklady" môžeme nastaviť sklad ako "viazaný" klávesou <CTRL+V> - v zozname skladov sa pri
sklade objaví značka "V". Týmto krokom nastavíme funkciu automatickej zmeny čísla tovaru,
názvu, predajných cien, DPH vo všetkých "viazaných" skladoch na základe zmeny údajov položky
ktoréhokoľvek "viazaného" skladu.
Zmenou nastavenia nezávislosti skladu vo vzťahu k priemernej skladovej cene sa môžu
zmeniť všetky údaje o skladových cenách a hodnote skladov na všetkých skladoch za
celý rok !!!
Ak máme vo formulári "Globálne parametre systému" nastavenú voľbu "Používať colné sklady",
môžeme nastaviť sklad ako "colný" klávesou <CTRL+C> - v zozname skladov sa pri sklade objaví
značka "C".
Voľbou <CTRL+R> môžeme nastaviť sklad ako "predajný sklad" z hľadiska tvorby predajných cien v zozname skladov sa pri sklade objaví značka "P". Takto označené sklady potom tvoria predajné
ceny ku karte súčasne : zmena predajných cien Alt+C na karte vyvolá okno na zmenu predajných
cien tejto karty vo všetkých skladoch, kde sa táto karta nachádza a tieto sklady sú označené „P“.
V tabuľke zoznamu skladov sa nastavujú cez klávesu <CTRL+P> aj parametre skladu
(charakteristika skladu, , prednastavené analytické účty pre sklad), ktoré boli popísané v kapitole
"Parametre skladu ##" a sú prístupné pre aktuálny sklad aj prostredníctvom voľby "Systém" "Nastavenie" - "Parametre skladu". V tejto voľbe je možné nastaviť aj prirážky na VE a VI prevody.
135 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zrušenie skladu
Hneď na začiatku musím upozorniť, že túto operáciu treba vykonať s najväčšou opatrnosťou.
Program v sebe nemá funkciu na zrušenie skladu z číselníka. Táto funkcia sa preto musí urobiť
pomocou servisného programu. Na to, aby ste mohli z číselníka skladov zrušiť príslušný sklad je
potrebné sa uistiť o nasledovných veciach:

V danom sklade je na všetkých skladových kartách nulový stav

V rámci roka, v ktorom pracujete nebol na žiadnu skladovú kartu uskutočnený žiadny
pohyb tovaru. To znamená, že na žiadnej skladovej karte na klávesu „8“ neuvidíte žiadne
pohyby.

Počiatočný stav na začiatku roka je tiež nulový (funkčná klávesa „Alt+P“ na skladovej
karte).
Počas vykonania tejto operácie nesmie nikto pracovať v OASISE, ani v SHOPri. Potom je potrebné
spustiť servisný program:
Potom v príkazov riadku zadať príkaz:
a následne príkaz
Potom sa vám zobrazí zoznam skladov. Ako vidno z obrázka.
136 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Šípkami sa nastavíte na sklad, ktorý chcete zrušiť. Potom z tejto tabuľky vyskočíte pomocou
klávesy „ESC“ a do príkazového riadku napíšte:
Potom opäť napíšte príkaz „BROW“ a pri príslušnom sklade sa vám zobrazí „bodka“ (vo Windows je
to čierne pole), čo je príznak, že záznam je označený na zrušenie.
Ak Vám už nevidíte čiernu bodku, je potrebné do príkazového riadku napísať príkaz „set delete off“
Tento postup opakujte na všetkých skladoch, ktoré chcete vymazať z číselníka.
Potom, keď už skutočne chcete vymazať sklady z číselníka, v príkazovom riadku napíšete príkaz :
Potom môžete opustiť servisný program.
Aby správne pracoval OASIS je potrebne v skladových kartách (to je jedno v akom sklade) spustiť
prepočet V-kariet. Funkčná klávesa „Ctrl+V“
a následne prepočet priemerných cien. Z menu:
137 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Príslušné skladové karty za sklad napr. „KO“ sa však z vášho disku fyzicky neodstránia. Ostanú
stále v adresári „...OASISW\SUBOR\KO\KARTY.DBF“. Pri založení skladu „KO“ v OASISe sa vám
tieto karty opäť zobrazia. Ak ich chcete odstrániť aj fyzicky z vášho disku, musíte zrušiť adresár
„...OASISW\SUBOR\KO\“.
Inventúra skladu
Voľba poskytuje pohodlnú možnosť prevedenia inventúry na aktuálnom sklade prostredníctvom
nasledujúceho postupu.
1. Zapneme režim inventúry (potvrdíme voľbu 3.)
V tomto režime nie je možné meniť údaje na skladových kartách týkajúce sa pohybov meniť počiatočný stav, dopĺňať a opravovať doklady, atď.
2. Prevedieme nahranie inventúrnych stavov (voľba 1.)
Prostredníctvom špeciálneho dokladu (typ 99) s označením čísla inventúry zadáme
množstvá pre jednotlivé tovary podľa fyzicky zistených stavov. "Stavových" inventúrnych
dokladov môže byť aj viac (inventúra robená po skupinách na viacerých počítačoch v sieti),
musia sa však zhodovať v čísle inventúry.
Inventúru je možné urobiť aj za vybranú tovarovú skupinu, zadanú na hlavičke dokladu.
3. Vytvoríme rozdielový inventúrny doklad
(funkcia <CTRL+I> v tabuľke inventúrnych dokladov)
Rozdielový inventúrny doklad je interný výdajový doklad, ktorý na základe "stavových"
inventúrnych dokladov a evidovaných stavov na skladových kartách zabezpečí nové stavy
na kartách podľa zistenej fyzickej inventúry. Klávesou <CTRL+I> vyvoláme formulár pre
tvorbu inventúrneho ID. Tento doklad sa viaže na "stavové" doklady prostredníctvom čísla
inventúry. Doklad je zväčša typu 14 (inventúrne rozdiely). Vo voľbe "Spôsob úpravy stavov
na skladových kartách" sa určuje, či bude rozdielový doklad upravovať stavy "Len na
kartách uvedených na doklade inventúry", alebo "Na všetkých skladových kartách" daného
skladu - v tomto prípade budú karty neuvedené na inventúrnom doklade pokladané za
nulové. Vytvorený "rozdielový" doklad môže byť ocenený ihneď okamžitou priemernou
skladovou cenou. Proces vytvorenia tohto dokladu sa spustí voľbou <Vytvor doklad>.
Vytvorený výdajový ID je prístupný klasicky cez voľbu "Vstupy" - "1.Doklady - výdaj" "3.Interný výdaj".
138 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
4. Oceníme "stavové" inventúrne doklady priemernou skladovou cenou (voľba 2.)
Keďže "stavové" inventúrne doklady sú fyzicky oddelené od ostatných interných dokladov,
je možné ich oceniť priemernou skladovou cenou v inventúrnej voľbe 2.
5. Vypneme režim inventúry (voľba 3.)
Pred vytvorením "rozdielového" inventúrneho dokladu je žiadúce spustiť prepočet stavov
na kartách v aktuálnom sklade za všetky obdobia - funkcia <CTRL+A> v tabuľke
skladových kariet.
Obchodní partneri
Evidenčná tabuľka obchodných partnerov (OP) slúži na ukladanie údajov o dodávateľoch a
odberateľoch (názov firmy, adresa, číslo bankového účtu, telefón, a podobne). Napĺňa sa pri
dopisovaní nových položiek do vstupných tabuliek faktúr, dodacích listov, príjemiek, predfaktúr a
objednávok, alebo priamo v evidenčnej tabuľke. Pri zápise dokladu je možný výber z tohoto
číselníka.
Popis polí zobrazených v tabuľke












V - pole pre označenie partnera <S>
Firma - názov obchodného partnera
Mesto - mesto sídla OP
Účet - číslo bankového účtu (resp. interný kód obchodného partnera)
KBU - kód bankového účtu
Org.jed. - kód organizačnej jednotky
Skupina – skupina obchodných partnerov
IČO - identifikačné číslo organizácie
O/D/S/P – odberateľ/dodávateľ/spolu O+D/pracovník
N/P – neplatný/platný partner
F/P – fyzická/právnická osoba
Hlavný účet – hlavný bankový účet obchodného partnera
139 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Doplnenie, oprava a prehľad položky obchodného partnera
Verzia programu 3.24.800 rozšírila tento formulár o nasledovne funkcie a polia:

DIČ – daňové identifikačné číslo. Na základe požiadaviek od zákazníkov sa toto DIČ potom
vypisuje na doklady FA, PFA a OBJ k adrese obchodného partnera.

‘C – pri políčku telefón pribudlo toto tlačítko. Po kliknutí naň sa do cliboardu zoberie obsah
poľa telefónne číslo, ktoré je potom pomocou klávesi Ctrl+V možné vložiť do ľubovoľného
poľa.

V záložke Ceny-zľavy-kredity pribudlo tlačítko „C“. Po odkliknutí je možné zistiť aktuálny
stav kreditu príslušného obchodného partnera.

Umiestniť do e-obchodu - je to na záložke „Rozvozy a Ine pribudlo pole“. Má to súvis
s posielaním obchodného partnera do elektronoického obchodu. Na WEB sa posielajú len
obchodný partneri, ktorí mjú označené toto pole.

Prednastavená prevádzka - je to na záložke „Rozvozy a Ine pribudlo pole“. Ak sa
zadefinuje prednastavená prevádzka, ak pri tvorbe dokladu sa použije vždy táto prevádzka
ako predvyplnená.
Formulár pre dopisovanie, opravu a prehľad obchodných partnerov <F5>, <F4>, <Medzerník> sa
skladá z troch častí:
1. Základné údaje o partnerovi

Názov firmy – názov firmy

Bankový účet - predstavuje hlavný vyhľadávací kľúč (môže byť chápaný aj ako interný
kód partnera a obsahovať akýkoľvek reťazec). Používa sa tiež ako hlavný párovací znak pre
saldokonto. Ak je nastavený globálny parameter SET75=1, program chápe toto pole ako
Identifikačné číslo partnera a sprístupní vo formulári tlačítko Bankové účty pre
evidenciu viacerých bankových účtov k partnerovi. Bližší popis je v kapitole „Bankové účty
obchodného partnera“.

IČO – IČO obchodného partnera

Hlavné IČDPH, DIČ - daňové registračné číslo partnera

Kód organizačnej jednotky - obchodní partneri môžu byť rozdelení do skupín - org.
jednotiek (napr. podľa krajov) - pole je kontrolované na číselník OJ

Skupina – zaradenie do skupiny obchodných partnerov. Pole je kontrolované na číselník
skupín OP.

Typ partnera - D - dodávateľ, O - odberateľ, S – spolu, P - pracovník (dodávateľ,
odberateľ, pracovník).
Na základe tohto poľa je možné vytlačiť buď zostavu dodávateľov alebo odberateľov,
prípadne po pracovníkoch. Pri dopisovaní do tabuľky faktúr a teda aj do číselníka obch.
partnerov sa toto pole napĺňa automaticky, podľa toho o aké faktúry sa jedná.

Právny subjekt - označenie firmy, F - fyzická osoba, P - právnická osoba.

EAN – čiarový kód obchodného partnera (používa sa hlavne pri elektronickej výmene dát
medzi dodávateľmi a odberateľmi).

Analytický účet – Prípadný analytický účet

HS – Hospodárske stredisko

Adresa - ulica, PSČ, mesto, štát - sídlo obchodného partnera

Kontakt - meno kontaktnej osoby

Telefón - telefónne číslo

E-mail – mailová adresa obchodného partnera. Tlačítko s obálkou otvorí formulár novej
správy vášho poštového klienta s nastavenou e-mailovou adresou.

Fax - číslo faxu

Prevádzky – tlačítko zobrazí tabuľku prevádzok obchodného partnera - v tabuľke OP je
prístupná cez funkciu <CTRL+P>. Bližší popis je v kapitole „Prevádzky obchodného
partnera“.

Kontakty – tlačítko zobrazí tabuľku kontaktov obchodného partnera - v tabuľke OP je
prístupná cez funkciu <CTRL+K>. Bližší popis je v kapitole „Kontakty obchodného
partnera“.
140 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
2. Ceny – zľavy - kredity

Typ dokladu – prednastavený typ dokladu (faktúry, DL)

Na dokladoch použiť vlastný BU číslo – na dokladoch s obchodným partnerom bude
automaticky nastavený vybraný vlastný bankový účet.

Predajná cena na vystavených dokladoch - parameter určuje cenovú hladinu pre
tvorbu dokladov pre odberateľa
(•) - podľa výdajného miesta (v parametroch odbytu) - prednastavená hodnota
( ) - predajná cena 1
( ) - predajná cena 2
( ) - predajná cena 3
( ) - predajná cena 4
( ) - predajná cena 5
( ) - predajná cena 6

Zľavy:

Zľava odberateľa - percentuálna zľava na doklad pre daného odberateľa (uplatňuje sa v
odbyte funkčnou klávesou <ALT+P>)

Kód obratovej zľavy – prednastavená obratová zľava na obchodného partnera. Pole je
kontrolované na číselník obratových zliav.

Zľava na tovarovú skupinu – zobrazí tabuľku zliav obchodného partnera pre zvolené
tovarové skupiny. V tabuľke partnerov je prístupná cez funkciu <CTRL+Z>. Bližší popis je
v kapitole „Zľavy na tovarovú skupinu“.

Zľava na organizačnú jednotku – toto pole je len informatívne a signalizuje, že
odberateľ patrí do organizačnej jednotky, ktorá má nastavené zľavy pre určité tovarové
skupiny.

Cenník v cene 2 (3) je vedený v mene – ak je v OASIS-e zapnutý modul
„odberateľských cenníkov“, v týchto dvoch poliach je možné nastaviť pre každého partnera
evidenciu predajnej ceny 2, resp.3 vo vybraných cudzích menách.

Splatnosť a kredity

Splatnosť faktúry - počet dní splatnosti faktúry pre daného odberateľa (ak nie je zadané,
uplatňuje sa splatnosť z parametrov odbytu)

Neplatič - po potvrdení kolónky sa pri vystavení nehotovostnej faktúry na odberateľa
vysvieti upozorňujúci oznam, že obchodný partner je neplatič

Kredity – ďalšie polia a prvky sa týkajú nastavenia funkcie kreditov na odberateľa – bližší
popis je v kapitole „Systém kreditov obchodného partnera“.
141 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
3. Rozvozy a iné parametre
Bankové účty obchodného partnera
Evidencia viacerých bankových účtov na obchodného partnera je prístupná len pri nastavení
globálneho parametra SET75=1. Bankové účty obchodného partnera sa používajú hlavne pri
došlých faktúrach, kedy je možné priradiť k dokladu účet, na ktorý požaduje dodávateľ úhradu.
Zvolený účet sa potom použije pri tvorbe príkazu na úhradu. Tabuľka bankových účtov je prístupná
z tabuľky obchodných partnerov cez klávesu <CTRL+B>, alebo z formulára OP cez tlačítko
<Bankové účty>.
V tabuľke sú k dispozícií cez funkčné klávesy a menu nasledovné funkcie:
142 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Nový <F5>
Založí nový záznam bankového účtu partnera. Obsahuje číslo účtu, numerický kód banky,
názov banky a príznak účtu „Neplatný“. Ak je tento príznak zapnutý, účet nie je možné použiť pri
tvorbe dokladov.
Oprava <F4>
Otvorí na opravu záznam bankového účtu partnera.
Prehľad <Medzerník>
Zobrazí záznam bankového účtu partnera.
Označ na zrušenie <Insert>
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie cez voľbu "Systém", "3.Výmaz označených záznamov", alebo
priamo klávesou <ALT+F8>.
Stav „Neplatný“ <Del>
Zapne (vypne) príznak účtu „Neplatný“.
Výmaz označených záznamov <ALT+F8>
Okamžité zrušenie označených záznamov - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy
a funkcie".
Prevádzky obchodného partnera
Ku každému obchodnému partnerovi môžeme mať definovaný ľubovoľný počet jeho „prevádzok“.
Z prevádzok je možné vyberať údaje do sekcie „Príjemca“ na faktúrach, objednávkach a ďalších
dokladoch.
Evidencia prevádzok obchodného partnera je prístupná z tabuľky obchodných partnerov cez
klávesu <CTRL+P>, alebo z formulára OP cez tlačítko <Prevádzky>.
V tabuľke sú k dispozícií cez funkčné klávesy a menu nasledovné funkcie:
Nový <F5>
Založí nový záznam prevádzky partnera. Obsahuje číslo prevádzky, adresu, kontakt, telefón a
fax.
143 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Oprava <F4>
Otvorí na opravu záznam prevádzky partnera.
Prehľad <Medzerník>
Zobrazí záznam prevádzky partnera.
Označ na zrušenie <Insert>
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie cez voľbu "Systém", "3.Výmaz označených záznamov", alebo
priamo klávesou <ALT+F8>.
Tlač <F9>
Vytlačí zoznam prevádzok partnera.
Výmaz označených záznamov <ALT+F8>
Okamžité zrušenie označených záznamov - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy
a funkcie".
Zľavy na tovarovú skupinu
Ku každému obchodnému partnerovi je možné definovať zľavy na jednotlivé tovarové skupiny. Pri
vystavení faktúry, predfaktúry alebo objednávky došlej sa potom táto zľava uplatňuje automaticky
na položku, ktorá patrí do tovarovej skupiny, na ktorú má odberateľ definovanú zľavu.
Tabuľka definícií zliav na tovarové skupiny je prístupná z tabuľky obchodných partnerov cez klávesu
<CTRL+Z>, alebo z formulára OP cez tlačítko <Zľavy na tovarové skupiny>.
V tabuľke sú k dispozícií cez funkčné klávesy a menu nasledovné funkcie:
Nový <F5>
Vytvorí záznam definície zľavy na vybranú tovarovú skupinu. Pre každú tovarovú skupinu treba
vytvoriť osobitný záznam. Obsahuje tovarovú skupinu (vyberá sa z číselníka) a percento zľavy.
Pre prípadné prirážky sa zadáva záporné percento zľavy.
144 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Oprava <F4>
Otvorí na opravu záznam prevádzky partnera.
Prehľad <Medzerník>
Zobrazí záznam prevádzky partnera.
Označ na zrušenie <Insert>
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie cez voľbu "Systém", "3.Výmaz označených záznamov", alebo
priamo klávesou <ALT+F8>.
Tlač <F9>
Vytlačí zoznam zliav partnera na tovarové skupiny.
Výmaz označených záznamov <ALT+F8>
Okamžité zrušenie označených záznamov - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy
a funkcie".
POZN.: Tento istý zoznam je prístupný aj z opačného pohľadu v tabuľke tovarových skupín
(kapitola Tovarové skupiny), kde definujeme k danej tovarovej skupine zoznam zliav pre rôznych
odberateľov.
Kontakty obchoného partnera
Ku každému obchodnému partnerovi môžeme mať definovaný ľubovoľný počet jeho „kontaktných
osôb“. Evidencia kontaktov obchodného partnera je prístupná z tabuľky obchodných partnerov cez
klávesu <CTRL+K>, alebo z formulára OP cez tlačítko <Kontakty>.
V tabuľke sú k dispozícií cez funkčné klávesy a menu nasledovné funkcie:
Nový <F5>
145 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Založí záznam novej kontaktnej osoby.
Oprava <F4>
Otvorí na opravu záznam kontaktnej osoby.
Prehľad <Medzerník>
Zobrazí záznam kontaktnej osoby.
Označ na zrušenie <Insert>
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie cez voľbu "Systém", "3.Výmaz označených záznamov", alebo
priamo klávesom <ALT+F8>.
Tlač <F9>
Vytlačí zoznam kontaktných osôb.
Výmaz označených záznamov <ALT+F8>
Okamžité zrušenie označených záznamov - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy
a funkcie".
Daj do EXcelu <CTRL + E>
Vytvorí zoznam kontaktných osôb do Excelu s možnosťou výberu metód A, alebo B .
Metóda A dáva kontaktné osoby zoradené pod seba, metóda B zoradí kontaktné osoby za sebou.
Tlačové zostavy obchodných partnerov
Tlačové zostavy v tabuľke obchodných partnerov sú prístupné cez menu voľbou "Tlač", alebo
priamo klávesou <F9>. Tlačové menu obsahuje nasledovné položky:

Tlač zoznamu všetkých - vytvorí sa zoznam všetkých OP s adresami a kontaktom

Tlač dodávateľov - vytvorí sa zoznam všetkých dodávateľov s adresami a kontaktom

Tlač odberateľov - vytvorí sa zoznam všetkých odberateľov s adresami a kontaktom

Tlač podľa organizačných jednotiek - vytvorí sa zoznam všetkých OP s adresami
a kontaktom, zoskupených podľa org.jednotiek

Tlač podľa skupín - vytvorí sa zoznam všetkých OP s adresami a kontaktom,
zoskupených podľa skupín OP

Tlač všetkých formát A3 - vytvorí sa zoznam všetkých OP s adresami a kontaktom na
tlačivo formátu A3

Tlač adries na štítky - vytvorí sa zostava štítkov z označených záznamov OP

Tlač tovarových zliav - vytvorí sa zostava zliav na tovarové skupiny pre jednotlivých
odberateľov

Tlač salda obalov - vytvorí sa kompletná zostava obalových sáld pre jednotlivých OP
146 / 592
SunSoft EcoSun



OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Tlač zoznamu bankových účtov – vytvorí sa tlačová zostava bankových účtov
partnera
Tlač partnerov a bankových účtov – vytvorí sa tlačová zostava všetkých partnerov
s bankovými účtami
Karta partnera - vytvorí sa zostava karty obchodného partnera
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke obchodných partnerov
Menu "Záznam"
Nový záznam <F5>
Bližší popis uvedený vyššie.
Oprava záznamu <F4>
Bližší popis uvedený vyššie.
Prehľad záznamu <Medzerník>
Bližší popis uvedený vyššie.
Označ záznam <X>
Označí aktuálny záznam značkou "X" - využíva sa pri exporte, tlači a ďalších funkciách. Označené
záznamy odznačí.
Označ / odznač všetky <ALT+X>
Označí všetky záznam značkou "X" (využíva sa pri exporte, tlači a ďalších funkciách), resp. odznačí
všetky záznamy.
Označ na zrušenie <Ins>
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie cez voľbu "Systém", "3.Výmaz označených záznamov", alebo
priamo klávesou <ALT+F8>.
Nájdi podľa BU <ALT+B>
Prehľadá v zozname bankových účtov výskyt hľadaného účtu a nastaví sa na nájdeného
obchodného partnera.
Menu "Partner"
Prevádzky <CTRL+P>
Funkcia na priradenie prevádzok odberateľovi (prevádzkami sú chápané napr. jednotlivé obchody
jednej firmy v rôznych mestách). Položka prevádzky obsahuje číslo prevádzky, adresu, kontakt,
telefónne a faxové číslo. V tabuľke prevádzok sú prístupné funkcie Nový záznam <F5>, Oprava
<F5>, Prehľad <Medzerník>, Označenie na výmaz <INS> a Tlač <F9>. Bližší popis je v kapitole
„Prevádzky obchodného partnera“.
Zoznam bankových účtov <CTRL+B>
Funkcia umožňuje vytvorenie zoznamu bankových účtov daného partnera. V tabuľke sú prístupné
funkcie Nový záznam <F5>, Oprava <F5>, Prehľad <Medzerník>, Označenie na výmaz <INS>.
Bližší popis je v kapitole „Bankové účty obchodného partnera“.
Kontakty <CTRL+K>
Voľba zobrazí tabuľku kontaktov obchodného partnera. Bližší popis je v kapitole „Kontakty
obchodného partnera“.
Zľava na tovarovú skupinu <CTRL+Z>
Funkcia umožňuje vytvorenie zoznamu zliav (v percentách) pre daného odberateľa na jednotlivé
tovarové skupiny. V tabuľke tovarových zliav sú prístupné funkcie Nový záznam <F5>, Oprava
<F5>, Prehľad <Medzerník>, Označenie na výmaz <INS> a Tlač <F9>.
Bližší popis je v kapitole „Zľavy na tovarovú skupinu“.
Saldo obalov <CTRL+O>
Prehľad obalového konta (salda) obchodného partnera v aktuálnom sklade - ak má obch.partner
saldo kladné, znamená to, že nám dlhuje obaly, ak záporné, obaly dlhujeme my jemu. V tabuľke
obalového salda sú prístupné bežné funkcie Nový záznam <F5>, Prehľad <Medzerník>, Označenie
na výmaz <INS>, Tlač <F9> a okrem toho špeciálna funkcia Počiatočný stav <F6>, ktorú
využijeme pri zavádzaní systému OASIS pri rozbehnutej činnosti, kedy už existujú obalové kontá
obchodných partnerov. Bližší popis je v kapitole „Sledovanie obalov“.
147 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Sumárne saldo obalov <ALT+O>
Prehľad obalového konta (salda) obchodného partnera za všetky sklady. V tabuľke je k dispozícií
funkcia Tlač <F9>. Bližší popis je v kapitole „Sledovanie obalov“.
Poznámka k partnerovi <CTRL+T>
Funkcia umožňuje zapísať textovú poznámku k obchodnému partnerovi.
Prehľad výrobných čísel <ALT+V>
Prehľad prijatých (vydaných) tovarov s výrobnými číslami za obchodného partnera. Musí byť
povolené rozšírené sledovanie výrobných čísel. Bližší popis je v kapitole „Evidencia výrobných
čísel“.
Prehľad dokladov odbytu <F11>
Zobrazí tabuľku vystavených faktúr a dodacích listov na daného partnera aj so zobrazením
položiek.
Prehľad dokladov nákupu <F12>
Zobrazí tabuľku došlých faktúr a dodacích listov od daného partnera aj so zobrazením položiek.
Pošli e-mail <ALT+E>
Funkcia otvorí formulár novej správy vášho poštového klienta s nastavenou e-mailovou adresou
obchodného partnera. Ak je adresa prázdna, ponúkne jej zadanie.
Pozri kredit <ALT+K>
Informácia o stave kreditu obchodného partnera, s možnosťou tlače.
Ďalšie IČDPH <ALT+I>
Možnosť dopísania ďalších ident. čísel obchodného partnera
Menu "Tabuľka"
Filter <F2>
Vytvorenie zúženého pohľadu na tabuľku na základe vytvorenej podmienky - bližší popis je v
kapitole o všeobecne používaných funkciách.
Tlač <F9>
Tlač zostáv týkajúcich sa neskladových položiek - popísané pri skladových kartách.
Utriedenie <CTRL+U>
Prepínač utriedenia záznamov tabuľky obchodných partnerov podľa názvu, mesta, ulica, bankového
účtu, IČA, alebo organizačnej jednotky.
Výmaz označených záznamov <ALT+F8>
Okamžité zrušenie označených záznamov - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy
a funkcie".
Rýchlo hľadaj <`>
Hľadanie zadaného údaju v aktuálnom poli (stĺpci) tabuľky - bližší popis je v kapitole "Všeobecne
používané klávesy a funkcie".
Nájdi ďalší <SHIFT+`>
Po úspešnom nájdení záznamu cez funkciu <`> vyhľadá ďalší zodpovedajúci záznam - bližší popis
je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Postupné hľadanie <Backspace>
Okamžité hľadanie v aktuálnom poli (stĺpci) tabuľky podľa postupného zadávania hľadaného textu bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Pokračuj v postupnom hľadaní <PageDown>
Pokračovanie hľadania v aktuálnom poli (stĺpci) tabuľky podľa aktuálneho zadania hľadaného textu
- bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Prvý záznam <CTRL+Home>
Skok na prvý záznam v tabuľke - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Posledný záznam <CTRL+End>
Skok na posledný záznam v tabuľke - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Info o dátach <CTRL+D>
148 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Informácie o aktuálnom stĺpci tabuľky - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Systémové info <CTRL+S>
Základné technické informácie o hardware, systéme a aktuálnej databáze - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Menu "SpecFunkcie"
Hromadná zmena <CTRL+F4>
Umožní hromadnú zmenu parametrov odberateľov – všetkých, označených, alebo podľa
organizačnej jednotky. Touto funkciou môžeme hromadne zmeniť vybraným odberateľom
parametre ako: výdaj v predajnej cene, odberateľskú zľavu, splatnosť faktúry a kredit.
Tip: Táto funkcia umožňuje jednoduchým a rýchlym spôsobom meniť obchodnú politiku firmy.
Zaveď partnera do starého roku <CTRL+M>
Zavedie obchodného partnera do predchádzajúceho roku
Vyrob XML <ALT+M>
Vygeneruje XML súbor pre web použitie
Daj do EXCELU <CTRL+E>
Je možné previesť do Excelu Prevádzky, Kontakty a Bankové účty
Menu "Systém"
Help <F1>
Zobrazí pomocný text k tabuľke (voľbe) - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Kalkulačka <CTRL+K>
149 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Vyvolá funkciu kalkulačky.
Koniec <ESC>
Ukončí prácu s aktuálnou tabuľkou, resp. ukončí prehľad vedľajšej tabuľky.
Kurzový lístok
Údaje z evidenčnej tabuľky kurzového lístka sú používané pri príjme a výdaji dokladov do
zahraničia. Tabuľka kurzového lístka je rozdelená do dvoch častí - vľavo je stĺpec PLATNÝ OD, v
ktorom sú uvedené jednotlivé dátumy, vpravo sú zobrazené zadané meny a kurzy platné pre daný
dátum. Medzi tabuľkami sa prepína klávesou <TAB>.
Pokiaľ použijeme funkciu Nový záznam <F5> v tabuľke dátumov ponúkne sa nám formulár pre
dopísanie kurzového lístka za určený dátum, pričom je možné za základ tabuľky kurzov použiť
kurzový lístok z posledného dátumu, určeného dátumu, alebo úplný s prázdnymi položkami. Ak
máte nainštalovaný Microsoft Internet Explorer, program OASIS dokáže načítať kompletný kurzový
lístok NBS pre zadaný dátum priamo z internetu. S novou položkou dátumu sa vytvorí automaticky
aj zoznam mien s kurzami podľa daného výberu.
V okne kurzového lístka je možné klávesami <F4> a <F5> jednotlivé položky mien s kurzami
opraviť a doplniť.
Registračná pokladňa
Komunikácia personálneho počítača s registračnou pokladnicou funguje na princípe OFF-LINE. To
znamená, že údaje sa z RP do počítača sa neprenášajú v reálnom čase (okamžite po uskutočnení
predaja), ale dávkovo (napr. na konci pracovnej smeny). Takýmto spôsobom sa pohyby, ktoré sa
počas dňa vykonali, prenesú cez komunikačný program do počítača formou výdajky a vtedy sa
zaktualizujú aj stavy na skladových kartách.
150 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Táto voľba slúži na hromadné naplnenie skladových kariet do registračných pokladníc a načítanie
predaja z pripojených pokladníc. Naplnenie typu RP je popísané v kapitole Číselník pokladníc.
Bližší popis spolupráce programu OASIS s registračnými pokladnicami je v kapitole Spolupráca s
registračnými pokladnicami.
Pre správny chod programu musíme dodržať určité pravidlá:

registračná pokladnica musí byť nastavená na externý sklad (u pokladníc typu BMC PS2000
upozornite na to svojho servisného technika),

každá skladová karta musí byť priradená do tovarovej skupiny

každá skladová karta musí obsahovať číslo PLU.

pred napĺňaním registračnej pokladnice skladovými kartami musíme do RP naplniť:
a, text - vrchný a spodný
b, DPH
c, tovarové skupiny - bližší popis je v kapitole Číselník pokladníc.
Po vstupe do voľby "Registračná pokladňa" sa dostaneme do číselníka registračných pokladníc a
vyberieme si s ktorou RP budeme pracovať.
Potvrdením príslušnej RP sa dostaneme do tabuľky ktorá je rozdelená na dva vstupy :
Uzávierka registračnej pokladnice
Obsahuje základné funkcie pre dennú prácu s registračnou pokladnicou:
Načítanie pohybu z RP - načítanie predaja z pripojenej pokladnice
Táto funkcia programu načíta všetky pohyby vytvorené v RP na príslušných PLU. Tieto pohyby
potom uloží do tabuľky „Pohyby z registračnej pokladnice“. Je to vlastne medzikrok, keď sa načítajú
údaje z RP a vytvára sa doklad do OASIS-u. Pri komunikácii počítača s registračnou pokladnicou od
firmy Elcom sa zobrazí dialógové okno:
Pre Elcom Euro:
Pre Elcom POS3000:
151 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Kde je zobrazený priebeh komunikácie.
Po prenose údajov z RP do PC sa program opýta, či má vynulovať registračnú pokladnicu. Znamená
to, že sa v RP budú nulovať tržby na jednotlivých RP. Ak teda sa teda prenos úspešne ukončil ,je
možné tržby v RP vynulovať. Na nulovanie však slúži aj samostatná voľba „2. Vynulovanie pohybov
v RP“. Preto nie je nutné nulovať hneď po natiahnutí údajov, ale je možné si nulovanie odložiť až po
vytvorení dokladu v OASIS-e.
Po prenose údajov do PC sa tieto údaje prenesú do tzv. tabuľky „Pohyby z registračnej pokladnice“:
Z obrázka je zrejmé, že na RP sme od posledného nulovania predali PLU č. 2 a PLU č.3. Z tejto
tabuľky sa potom ďalej vytvára samotný výdaj do OASIS. Slúži na to klávesa <F8>. Po je stlačení
sa automaticky vytvorí v agende odbytu výdajka do príslušného skladu s typom pohybu 13R. Tento
typ dokladu sa nazýva hotovostný dodací list, pretože je skladovou výdajkou a súčasne
hotovostným daňovým dokladom. Predstavuje denné tržby v RP. Všetky položky, ktoré sa dostanú
na túto výdajku (program musí nájsť príslušnú skladovú karty podľa čísla PLU) sa označia v tejto
tabuľke „INS“. POZOR: Ak sú nejaké položky po vytvorení dokladu, t.j. po stlačení klávesy F8,
ktoré nie sú označené „Ins“ znamená to, že sa nenašli v sklade (hľadá sa podľa čísla PLU) a nie sú
presunuté do výdajky. V tomto prípade je potrebné danú skladovú kartu s príslušným číslom PLU
zaviesť a opäť opakovať vytvorenie výdajky (klávesa F8). Program prenesie do dokladu už len
položky, ktoré nie sú označené „INS“ a po prenesení na doklad ich označí „INS“.
Pri načítaní údajov z RP je možné, že množstvá a cena budú rádovo posunuté o určitý počet
desatinných miest. Záleží od toho, ako je nastavená samostatná RP. Na to, aby sa príslušná cena
a množstvo správne zapísali na výdajku, slúžia parametre prevodu.
Ak spustíte voľbu „Načítanie údajov z RP“ a už existuje tabuľka „Pohyby z registračnej pokladnice“
program nevie, či si nechcete len zobraziť posledné načítanie, alebo chcete skutočne načítať údaje
z RP. Preto sa vás opýta:
152 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Je zrejme, že po potvrdení voľby zobraziť sa len vysvietia už načítané údaje z tabuľky „Pohyby
z registračnej pokladnice“
Vynulovanie pohybu z RP
Pomocou tejto funkcie sa vynulujú pohyby na všetkých PLU (skladových kartách). Voľbu je nutné
použiť pri každom načítaní predaja z RP do PC, aby sa denný výdaj v RP nepreniesol do výdaja
nasledujúceho dňa.
Zavedenie údajov do registračnej pokladnice
Táto funkcia slúži na hromadné zavedenie skladových kariet do RP. Po spustení program vytvorí
z príslušného skladu tzv. tabuľku „Zoznam skladových kariet z priradeným PLU“. Do tejto tabuľky
presunie zo skladu všetky skladové karty, ktoré majú nenulové PLU. Pri vyberaní PLU zo skladu
program vytvára aj kontrolnú zostavu, do ktorej zahrnie všetky PLU na ktorých je nulová predajná
cena. Ak existuje čo len jedno takéto PLU, túto informačnú zostavu vysvieti a môžete si ju vytlačiť.
Aká predajná cena sa zoberie na príslušné PLU sa riadi podľa nastavenia „Parametrov prenosu“
v tabuľke skladových kariet.
Na samotný zápis údajov do RP slúži klávesa F8. Táto funkcie zavedie do RP všetky označené PLU.
Na označenie príslušných PLU slúži klávesa <INS> – nastavené PLU, <CTRL+Ins> – všetky PLU.
Popis jednotlivých polí:

PLU - číslo PLU

názov - názov skladovej karty

materiálová skupina (DEPT) - číslo DEPT

cena s DPH - cena skladovej karty

status - status príslušnej sklad.karty
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke RP
Menu "Záznam"
Označ <Ins>
Označenie kariet(jednotlivo), ktoré budú prenášane do RP.
Označ všetky <CTRL+Ins>
Hromadné označenie kariet, na prenos do RP.
Menu "Tabuľka"
Utriedenie <CTRL+U>
Utriedenie skladových kariet podľa PLU, názvu, EAN-u
Vysvieť označené <CTRL+I>
153 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Na obrazovke budú len skladové karty, ktoré boli označené na prevod do RP.
Menu "SpecFunkcie"
Zápis označených <F8>
Zavedenie označených skladových kariet do registračnej pokladnice.
!!POZOR do RP sa prenášajú len označené skladové karty!!
Parametre prevodu <CTRL+P>
Popis jednotlivých polí:

zo skladovej karty použiť cenu predajnú

zadaj koeficient prepočtu
Vymazanie PLU z RP <CTRL+F8>
Program slúži na vynulovanie všetkých skladových kariet s registračnej pokladnice.
Menu "Systém"
Help <F1>
Zobrazí pomocný text k tabuľke (voľbe) - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Kalkulačka <CTRL+K>
Vyvolá funkciu kalkulačky.
Koniec <ESC>
Ukončí prácu s aktuálnou tabuľkou, resp. ukončí prehľad vedľajšej tabuľky.
154 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Prehľady
Menu "Prehľady" obsahuje voľby umožňujúce prehľad a analýzu odbytu, nákupu, skladových
pohybov, účtovných údajov a ďalších zostáv, v členení:

Obchodné prehľady

Skladové prehľady

Neskladové položky

Účtovné prehľady

Ostatné prehľady

Tlačová zostava
Obchodné prehľady
Voľba dáva k dispozícií prehľady a tlačové zostavy odbytu, nákupu, rezervácií a kontraktov v
nasledovnom členení:

Prehľad odbytu

Prehľad nákupu

Rezervácie >> treba dodať

Kontrakty >> ešte nedodané
Prehľad odbytu
Funkcia analýzy odbytu je silným prehľadovým nástrojom, ktorý dokáže analyzovať predaj (odbyt)
tovaru aj služieb z rôznych hľadísk. Vo výberovom formulári prehľadov odbytu sa nastavuje druh
prehľadu a prípadne zúženie prehľadu.
Prehľadu odbytu môže byť prevedený:

Po položkách tovaru (materiálu, služieb) - vytvorí sa položkovitý zoznam tovarov,
materiálov, obalov a služieb s uvedeným predaným (vydaným) množstvom, celkovou
sumou výdaja v predajných cenách, realizovanými tržbami a maržou podľa daného výberu.
V zozname je možné aplikovať nasledovné funkcie:
Prehľad jednotlivých dokladov
<TAB>
Filter
<F2>
Utriedenie
<CTRL+U>
Podľa názvu, čísla, tovarovej skupiny, predaja, obratu, atď.
Tlač
<F9>
Podľa nastaveného prehľadu, obratu a predaja v MJ.
Prehľadové funkcie <1>, <2>, <3>, <8>, <9>, <ALT+9>, a ďalšie.
Položka označená " ! " znamená, že tovar nebol vyskladnený, len faktúrovaný.
Položka označená " . " znamená, že ide o neskladové položky bez evidencie.

Po odberateľoch - vytvorí sa položkovitý zoznam odberateľov s uvedenou celkovou
sumou výdaja v predajných cenách podľa daného výberu.
V zozname je možné aplikovať nasledovné funkcie:
Prehľad jednotlivých dokladov
<TAB>
Opätovným stlačením klávesy <TAB> na položke dokladu sa objaví zoznam položiek (tovarov,
služieb) realizovaných daným dokladom.

Filter
<F2>
Utriedenie
<CTRL+U>
Podľa názvu, účtu, organizačnej jednotky, obratu, atď.
Tlač
<F9>
Podľa nastaveného prehľadu, obratu a predaja v MJ.
Po dokladoch - vytvorí sa položkovitý zoznam dokladov s uvedenou celkovou sumou
výdaja v predajných cenách podľa daného výberu.
V zozname je možné aplikovať nasledovné funkcie:
Prehľad položiek dokladu
<TAB>
155 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Filter
<F2>
Utriedenie
<CTRL+U>
Podľa dátumu, firmy, čísla DL, čísla FA, atď.
Tlač
<F9>
Zúženie prehľadu
Voľba zúženia prehľadu odbytu sa nastavuje v prehľadovom formulári a obsahuje nasledovné
možnosti:

Komodita - zúženie prehľadu na určitú skupinu evidenčných položiek, tovarovú skupinu,
alebo na určitú evidenčnú kartu.
A. Tovar (skladové položky)
B. Materiál (skladové položky)
C. Obaly (skladové položky)
D. Neskladové položky
E. Vybraná tovarová skupina
F. Vybraná položka (evidenčná karta)
G. Všetky položky
Zvlášť +/- pohyby
Na výber všetkých skladových položiek treba zapnúť voľbu A., B. a C.

Doklady - zúženie prehľadu na určitú skupinu, alebo typ dokladu
H. Dodacie listy (bez faktúr)
I. Faktúry (bez dodacích listov)
J. Dodacie listy + faktúry
K. Vybraný typ pohybu
L. Všetky doklady
Na výber všetkých faktúr treba zapnúť voľby I. a J., na výber všetkých dodacích listov voľby H. a J.



Obchodný partner - zúženie prehľadu na konkrétneho odberateľa, alebo skupinu
odberateľov.
M. Všetci odberatelia
O. Vybraný odberateľ
P. Vybraná organizačná jednotka
Q. Vybraná skupina odberateľov
Obdobie - zúženie prehľadu na určitú obdobie, alebo rozmedzie dátumov
R. Aktuálne
S. Vybrané
T. Všetky obdobia
V. V čase od dátumu - do dátumu
Sklad - zúženie prehľadu na určitý sklad
W. Aktuálny sklad
X. Vybraný sklad
Y. Všetky sklady
156 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Všetky vyššie uvedené voľby na zúženie výberu je možné ľubovoľne kombinovať a dosiahnuť tak
zložité výberové kritériá.
Napr. zistenie celkových tržieb za III. kvartál v tovarovej skupine "Počítače" po odberateľoch sa
prevedie nastavením volieb:
2., E. (Počítače), I., J., M., V. (01.07.2002 - 30.09.2002), Y.
Nastavené prehľady je možné uložiť pod rôznymi názvami a podľa potreby ich podľa týchto názvov
načítať a spustiť.
Prehľad nákupu
Funkcia analýzy nákupu je prakticky identická a voľbou analýzy odbytu, rozdiel je v ocenení
dokladov – všetky sumy sú v nákupných cenách.
Rezervácie - treba dodať
Voľba zobrazí zoznam rezervovaných skladových (a neskladových) položiek cez voľbu "Objednávky
prijaté". V tabuľke rezervácií je vyznačené rezervované množstvo, disponibilný, okamžitý stav na
evidenčnej karte a kontrahované množstvo.
V zozname je možné aplikovať nasledovné funkcie:

Prehľad jednotlivých objednávok tvoriacich rezerváciu <TAB>

Filter
<F2>

Utriedenie (podľa názvu a čísla)
CTRL+U>

Tlač
<F9>

Prehľadové funkcie <1>, <2>, <3>, <8>, <9>, <ALT+9>, a ďalšie.
V tlačovej zostave rezervácií je uvedené minimálne a doporučené množstvo tovaru, ktoré je
potrebné objednať, aby boli doplnené zásoby na stav uvedený v kolónke "Spodný limit zásob",
resp. "Doporučené zásoby".
157 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Kontrakty - ešte nedodané
Voľba zobrazí zoznam nedodaných skladových (a neskladových) položiek objednaných od
dodávateľov cez voľbu "Objednávky vystavené". V tabuľke kontraktov je vyznačené objednané
množstvo, disponibilný, okamžitý stav na evidenčnej karte a rezervácie.
V zozname je možné aplikovať nasledovné funkcie:

Prehľad jednotlivých objednávok tvoriacich rezerváciu <TAB>

Filter
<F2>

Utriedenie (podľa názvu a čísla)
CTRL+U>

Tlač
<F9>

Prehľadové funkcie <1>, <2>, <3>, <8>, <9>, <ALT+9>, a ďalšie.
Skladové prehľady
Voľba dáva k dispozícií skladové prehľady a tlačové zostavy odbytu, nákupu, interných pohybov v
nasledovnom členení:

Externý výdaj (odbyt)

Externý príjem (nákup)

Interný výdaj

Interný príjem

Colné sklady
Externý výdaj
Funkcia skladového prehľadu odbytu je silným nástrojom, ktorý dokáže analyzovať predaj (odbyt)
tovaru a materiálu z rôznych hľadísk. Vo výberovom formulári prehľadov odbytu sa nastavuje druh
prehľadu a prípadne zúženie prehľadu.
Prehľadu odbytu môže byť prevedený:

Po položkách tovaru (materiálu) - vytvorí sa položkovitý zoznam tovarov, materiálov a
obalov s uvedeným predaným (vydaným) množstvom, celkovou sumou výdaja v
predajných cenách, realizovanými tržbami a maržou podľa daného výberu.
V zozname je možné aplikovať nasledovné funkcie:
Prehľad jednotlivých dokladov
<TAB>
Filter
<F2>
Utriedenie
<CTRL+U>
Podľa názvu, čísla, tovarovej skupiny, predaja, obratu, atď.
Tlač
<F9>
Podľa nastaveného prehľadu, obratu a predaja v MJ.
Prehľadové funkcie <1>, <2>, <3>, <8>, <9>, <ALT+9>, a ďalšie.

Po dokladoch - vytvorí sa položkovitý zoznam dokladov s uvedenou celkovou sumou výdaja
v predajných cenách podľa daného výberu.
V zozname je možné aplikovať nasledovné funkcie:
Prehľad položiek dokladu
<TAB>
Filter
<F2>
Utriedenie
<CTRL+U>
Podľa dátumu, firmy, čísla DL, čísla FA, atď.
Tlač
<F9>
Zúženie prehľadu
Voľba zúženia prehľadu externého výdaja sa nastavuje v prehľadovom formulári a obsahuje
nasledovné možnosti:

Komodita - zúženie prehľadu na určitú skupinu evidenčných položiek, tovarovú skupinu,
alebo na určitú evidenčnú kartu.
A. Tovar (skladové položky)
B. Materiál (skladové položky)
C. Obaly (skladové položky)
158 / 592
SunSoft EcoSun



OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
E. Vybraná tovarová skupina
F. Vybraná položka (evidenčná karta)
G. Všetky položky
Doklady - zúženie prehľadu na určitú skupinu, alebo typ dokladu
H. Vybraný typ pohybu
I. Všetky doklady
Obdobie - zúženie prehľadu na určitú obdobie, alebo rozmedzie dátumov
J. Aktuálne
K. Vybrané
Sklad - zúženie prehľadu na určitý sklad
N. Aktuálny sklad
O. Vybraný sklad
P. Všetky sklady
Položkovitý prehľad externého výdaja po dokladoch vyčísli maržu za jednotlivé doklady.
Externý príjem
Funkcia skladového prehľadu nákupu dokáže analyzovať príjem (nákup) tovaru a materiálu z
rôznych hľadísk. Obsahuje prakticky identické voľby a funkcie ako vyššie uvedený prehľad
externého výdaja.
Interný výdaj
Funkcia skladového prehľadu interného výdaja dokáže analyzovať interný výdaj tovaru a materiálu
z rôznych hľadísk. Obsahuje prakticky identické voľby a funkcie ako vyššie uvedený prehľad
externého výdaja.
Interný príjem
Funkcia skladového prehľadu interného príjmu dokáže analyzovať interný príjem tovaru a materiálu
z rôznych hľadísk. Obsahuje prakticky identické voľby a funkcie ako vyššie uvedený prehľad
externého výdaja.
Colné sklady
Funkcia prehľadu colných skladov obsahuje voľby prehľadu podľa DCZ, po tovaroch a voľbu
inventúry v colnom sklade. Bližší popis je v kapitole o colných skladoch.
Neskladové položky
Prehľadová voľba neskladových položiek je prakticky identická s vyššie uvedenou voľbou
skladových prehľadov s rozdielom zamerania na výhradne neskladové položky.
Daňové prehľady
DPH z predfaktúr
V tejto tabuľke je evidovaná DPH zapísaná zo zálohových platieb z evidencie predfaktúr. Slúži na
evidovanie, zaraďovanie do zdaňovacieho obdobia a vykazovanie zdaniteľných plnení zo zálohových
úhrad.
Obsahuje tieto funkčné klávesy:
Prehľad - <medzerník>
Tlačové zostavy DPH - <F9>
159 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Utriedenie - <Ctrl+U>
Rýchlo hľadaj - <`>
Nájdi ďalší - <Shift+`>
Postupné hľadanie - <Backsp>
Prvý záznam - <Ctrl+Home>
Posledný záznam - <Ctrl+End>
Info o dátach - <Ctrl+D>
Systémové info - <Ctrl+S>
Hromadné zaradenie do obdobia DPH - <F12>
Ručné zaradenie do obdobia DPH - <Alt+F12>
Help - <F1>
Kalkulačka - <Ctrl+K>
Ďalší popis používania je v kapitolách Zálohové platby v programe OASIS po novele číslo 255-2003
Sledovanie DPH
Účtovné prehľady
Okrem zostáv analýzy obchodu a skladu sú pre účtovníkov k dispozícií zostavy prístupné cez menu
"Prehľady" vo formulári "Účtovné prehľady".
Základné účtovné prehľady
Formulár obsahuje podrobné účtovné zostavy faktúr, výdaja a príjmu modifikovateľné
nasledovnými parametrami:

Pohyb
1. Výdaj externý - zostava bude vytvorená pre výdaj externý (odbyt)
2. Výdaj interný - zostava bude vytvorená pre skladový výdaj interný
3. Príjem externý - zostava bude vytvorená pre príjem externý (nákup)
4. Príjem interný - zostava bude vytvorená pre skladový príjem interný

Obdobie
A. Aktuálne - zostava bude spracovaná za aktuálne obdobie
B. Vybrané - zostava bude spracovaná za vybrané obdobie

Prehľad
C. Po účtoch faktúr MA DAT - zostava poskytuje v prípade vystavených faktúr (výdaj
externý) účtovný prehľad o hlavičkách faktúr (účty 311, 343, atď.), v prípade
prijatých faktúr (príjem externý) účtovný prehľad o položkách faktúr (účty 131,
111, 042, atď.)
D. Po účtoch faktúr DAL - zostava poskytuje v prípade prijatých faktúr (príjem
externý) účtovný prehľad o hlavičkách faktúr (účty 321, 379, 343, atď.), v prípade
prijatých faktúr (výdaj externý) účtovný prehľad o položkách faktúr (účty 604, 602,
atď.)
E. Po účtoch skladu MA DAT - zostava poskytuje účtovný prehľad o sklade v prípade
výdaja zo skladu (externý, interný) - účty 504, 501, atď., v prípade príjmu na sklad
(externý, interný)- účty 132, 112, atď.
F. Po účtoch skladu DAL - zostava poskytuje účtovný prehľad o sklade v prípade
výdaja zo skladu (externý, interný) - účty 132, 112, atď., v prípade príjmu na sklad
(externý, interný)- účty 131, 111, atď.

Sklad
G. Aktuálny - účtovné prehľady budú vytvorené len za aktuálny sklad
H. Vybraný - účtovné prehľady budú vytvorené len za vybraný sklad
I. Všetky - účtovné prehľady budú vytvorené za všetky sklady

Členenie
J. Po účtoch - zostavy budú zoradené a súčtované podľa analytických účtov
160 / 592
SunSoft EcoSun


OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
K. Po HS - zostavy budú zoradené a súčtované podľa hospodárskych stredísk a
analytických účtov
L. Vybraný účet - zostavy budú obsahovať len vybraný analytický účet
M. Vybrané HS - zostavy budú obsahovať len vybrané hospodárske stredisko
Medzisúčty
N. Za analytický účet - zostavy budú obsahovať medzisúčty po analytických účtoch
O. Za syntetický účet - zostavy budú obsahovať medzisúčty po syntetických účtoch
P. Za účtovnú triedu - zostavy budú obsahovať medzisúčty po účtovných triedach
Q. Za hospodárske stredisko - zostavy budú obsahovať medzisúčty po
hospodárskych strediskách
R. Za číslo dokladu - zostavy budú zoradené súčtované po dokladoch
Výpis
S. Položkovitý - zostavy budú obsahovať jednotlivé položky (faktúr, pohybov)
T. Sumárny - zostavy budú obsahovať len medzisúčty a výsledné sumáre
Príjem externý vo voľbách C., E., F. je uvedený v cenách a hodnotách obstarávacích = nákupná
cena + obstarávacie náklady.
Účtovné kontroly
Prehľady vo voľbe sú určené skôr pre účtovníkov a umožňujú skontrolovať správnosť zaúčtovania
dokladov voči podvojnému účtovníctvu a správnosť zaradenia faktúr do DPH. K dispozícií sú
nasledovné prehľady:

Doklady – výdaj (tlač zaúčtovaných a nezaúčtovaných faktúr a DL za vybrané obdobie)
Odbyt – faktúry
Odbyt – dodacie listy
Interný výdaj

Doklady – príjem (tlač zaúčtovaných a nezaúčtovaných faktúr a príjemiek za vybrané
obdobie)
Nákup – faktúry
Nákup – príjem
Interný príjem

DPH kontroly (kontrola zaradenia faktúr do DPH vo vybranom období – aj vo vzťahu
k zaúčtovaniu faktúr)
Na vstupe
Na výstupe

Kontroly úhrad (prehľad úhrad k jednotlivým faktúram za vybrané obdobie)
Na výstupe
Na vstupe
Prehľady zákaziek
Voľba obsahuje niekoľko tlačových prehľadov týkajúcich sa zákaziek:

Súpis zákaziek

Stav zásob po zákazkách

Pohyby tovaru po zákazkách

Spotreba tovaru po zákazkách
Ostatné prehľady
Voľba obsahuje prehľad protokolov o precenení, zoznam prijatých záručných listov a ďalšie
špeciálne prehľady.
Prehľad protokolov o precenení
Táto voľba obsahuje tabuľku záznamov o všetkých preceneniach jednotlivých tovarových položiek.
161 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
V tabuľke sú zobrazené nasledovné stĺpce:

Doklad – číslo dokladu (dodacieho listu) pri ktorom došlo k preceneniu tovaru – väčšinou
je to pri príjme. Ak je v čísle DL aj faktúry 0, jedná sa o precenenie z evidencie skladových
kariet.

Dátum – dátum precenenia

Číslo tovaru – číslo preceneného tovaru

Tovar – názov preceneného tovaru

C – určenie zmenenej ceny (1, 2 alebo 3)

N.cena – nová cena bez DPH

P.cena – pôvodná cena bez DPH

N.cena+DPH – nová cena s DPH

P.cena+DPH – pôvodná cena s DPH

Dát.plat – dátum platnosti novej ceny

Cenu zmenil – číslo a meno užívateľa, ktorý cenu zmenil

Čas – čas zmeny ceny

Dôvod precenenia – poznámka k zmene ceny tovaru

Číslo FA - číslo faktúry pri ktorej došlo k preceneniu tovaru

Sk – číslo skladu tovarovej položky
V tabuľke preceňovacích protokolov sú k dispozícií nasledovné funkcie:
Tlač <F9>
Voľba umožňuje vytlačiť preceňovací protokol z aktuálneho dokladu, alebo za vybraný rozsah
dátumov.
Dôvod precenenia <ALT+P>
Voľba umožňuje zadať na položku popis – dôvod precenenia.
Utriedenie <CTRL+U>
Voľba umožňuje usporiadať tabuľku podľa čísla príjemky, čísla tovaru, dátumu precenenia a čísla
pracovníka.
Prehľad prijatých záručných listov
Táto voľba obsahuje tabuľku prijatých záručných listov.
V tabuľke sú zobrazené nasledovné stĺpce:

Zár.list – interné číslo záručného listu viažuceho sa k príjemke

Tovar – názov tovaru

Od výr.čísla – počiatočné výrobné číslo rozsahu VČ

Po výr.číslo – koncové výrobné číslo rozsahu VČ

Číslo tovaru – číslo tovaru

Sk – sklad

Dátum – dátum prijatia tovaru

Dodávateľ – názov dodávateľskej firmy

Číslo DL – číslo dodacieho listu dodávateľa

Číslo FA – číslo došlej faktúry
V tabuľke záručných listov je k dispozícií funkcia utriedenia tabuľky podľa čísla záručného listu
a podľa výrobného čísla.
Prehľad tržieb v SHOPPERI
Táto voľba obsahuje tabuľku neprevedených tržieb v registračných pokladniciach typu SHOPPER.
V tabuľke sú zobrazené nasledovné stĺpce:

Číslo – číslo pokladnice SHOPPER
162 / 592
SunSoft EcoSun





OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Názov – názov pokladnice SHOPPER
Skr. – skratka registračnej pokladnice SHOPPER
Neprevedené tržby – neprevedené tržby v príslušnej pokladnici
K dátumu - ku danému dátumu
Domovský adresár SHOPPERA – adresár pokladnice SHOPPER
V tabuľke preceňovacích protokolov sú k dispozícií nasledovné funkcie:
Nový SHOPPER záznam <F5>
Voľba zapíše do tabuľky záznam pre registračnú pokladnicu typu SHOPPER – vypĺňajú sa tu vyššie
uvedené parametre (číslo, názov, skratka, cesta k pokladnici).
Oprava SHOPPER záznamu <F4>
Voľba umožní opravu parametrov pre registračnú pokladnicu typu SHOPPER.
Ukáž neprevedené tržby <F6>
Voľba zobrazí a uloží do tabuľky sumu neprevedených tržieb z konkrétnej registračnej pokladnice.
Označ záznam na výmaz <INS>
Voľba označí/odznačí na výmaz záznam SHOPPER pokladnice.
Tlač <F9>
Voľba umožní podrobnú tlač tržieb (denných, alebo za obdobie), po paragonoch s rovnakými
výberovými možnosťami ako sú priamo v agende SHOPPER.
Prehľad prevodov výrobných čísel
Voľba je prístupná len pri nastavení globálneho parametra SET107=1 a kontroluje výrobné čísla v
evidencii prijatých a vydaných výrobných čísel voči prvotným dokladom (príjemkám a dodacím
listom).
Kontrola individuálnej zľavy na dokladoch
Voľba skontroluje správnosť sumy individuálnych zliav na dokladoch. K nezrovnalostiam pri
uplatnení individuálnych zliav môže dôjsť pri nastavení globálneho parametra SET44=1, kedy je
možné na jeden doklad zadať viac individuálnych zliav.
Prehľad dokladov po ŠPZ
Voľba umožňuje prehľad dokladov po ŠPZ podľa číselníka ŠPZ
Prehľad dokladov po OSČ
Voľba umožňuje prehľad dokladov po OSČ podľa číselníka OSČ v číselníku obch. partnerov
Tlačová zostava
Voľbou sa dostaneme do roletového menu na výber a spracovanie tlačových zostáv. Tlačové
zostavy sa ukladajú na pevný disk v podobe tlačových súborov. Názov takéhoto tlačového súboru
sa skladá z názvu súboru napr. "FAKTURA" - tlačový súbor vystavenej faktúry a prípony ".TLA".
Voľba vlastne umožňuje znova sa vrátiť k tlačovým zostavám, ktoré sme vytvorili predtým v
niektorej z volieb, pričom si ich môžeme prezrieť na obrazovke alebo opäť vytlačiť na tlačiarni.
Potvrdením voľby sa v pravej časti obrazovky vysvieti okno, v ktorom sú pod sebou vypísané (ak
však boli predtým vytvorené) tlačové súbory s príponou ".TLA". Nastavením sa na niektorý z nich a
stlačením klávesy <Enter> program ponúkne vo formulári "Tlač zostavy" výstup na tlačiareň,
obrazovku, resp. disketu.
163 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Uzávierky
Menu uzávierky obsahuje voľby spojené s dennou, mesačnou a ročnou uzávierkou a funkcie
prechodov medzi obdobiami a rokmi:

Denná uzávierka

Mesačná uzávierka

Ročná uzávierka

Zmena obdobia

Zmena roka
Denná uzávierka
Voľba denná uzávierka je prístupná len pri dávkovom režime spracovania v systémom OASIS. Slúži
na uzavretie denných "dávok" jednotlivých užívateľov.
V procese dennej uzávierky sú prevedené nasledovné kroky a činnosti:

Pripoja sa užívateľské súbory (dávky - xx_VE.DBF, xx_PE.DBF, xx_VI.DBF, xx_PI.DBF a
xx_POL.DBF) ) k hlavným súborom (VE.DBF, PE.DBF, VI.DBF, PI.DBF, POL.DBF).
POZN.: xx je číslo užívateľa.

Prevedie sa prepočet pohybov na skladových a neskladových kartách (z kolónky denný
výdaj a denný príjem sa presunú údaje do kolónky výdaja a príjmu za príslušné obdobie).

Vyprázdnia sa užívateľské dávky.
Uzavretie dennej dávky iného užívateľa môže previesť správca systému (priorita 0) stlačením
klávesovej kombinácie <CTRL+Enter> na položke menu "Denná uzávierka", kde sa mu ponúkne
na výber zoznam užívateľov.
Mesačná uzávierka
Voľba mesačnej uzávierky by sa mala používať na spracovanie a uzavretie príslušného obdobia mesiaca. Obsahuje nasledovné voľby:
Uzávierkové kontroly
Voľba uzávierkových kontrol by sa mala previesť pred každou mesačnou uzávierkou, alebo
dôležitejšou operáciou (napr. pred celkovou inventúrou zásob, atď.). Funkciu je možné previesť pre
aktuálny sklad, alebo pre všetky sklady. Obsahuje niekoľko dôležitých systémových aj logických
kontrol systému, zabezpečujúcich korektnosť údajov v systéme:
Kontrola korektnosti evidenčných kariet
Funkcia preverí správnosť údajov (nepoškodenosť) v tabuľke skladových, obalových a neskladových
kariet (KARTY.DBF). V prípade zistenia poškodených záznamov, označí tieto na zrušenie.
Kontrola duplicity interných kódov evidenčných kariet
Všetky evidenčné karty (skladové, obalové aj neskladové) majú okrem čísla tovaru (obalu) aj
jedinečné vnútorné (skryté) číslo, ktoré zabezpečuje nezameniteľnosť kariet a väzby medzi
pohybmi a kartami. V prípade havárie, alebo porušenia systému (indexových súborov) môže dôjsť
k vytvorenie duplicitného interného kódu (t.j. dve karty majú rovnaký interný kód), čo je
systémovo neprípustné (nesedeli by stavy skladu oproti pohybom).
Táto kontrola odhalí existenciu duplicít a uvedie postup na riešenie:

spustením externého programu K_P.EXE s parametrom 3 sa prepíšu duplicitné kódy
jedinečnými - bližší popis je v kapitole "Problémy s dátami v systéme OASIS a spôsoby ich
riešenia".
Kontrola záporných stavov skladových kariet
Funkcia zistí a vypíše záporné koncové stavy na skladových kartách k jednotlivým obdobiam až do
obdobia aktuálnej uzávierky.
164 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Záporné stavy na konci obdobia sú neprípustné a spôsobujú nezrovnalosti v oceňovaní a hodnote
zásob.
Kontrola integrity skladových pohybov
Funkcia prevedie porovnanie sumáru pohybov z položiek a zo skladových kariet za jednotlivé
obdobia a v prípade nesúladu vypíše o tom správu a návrh na riešenie:

prepočet skladových, obalových a neskladových kariet <CTRL+A>

zistenie existencie (prípadne doplnenie chýbajúcich) evidenčných kariet k pohybom cez
externý program DATAFIX.EXE s parametrom K 1.
Bližší popis je v kapitole "Problémy s dátami v systéme OASIS a spôsoby ich riešenia".
Kontrola integrity dokladov
Funkcia prevedie porovnanie sumáru položiek a sumáru hlavičiek dokladov (v nákupe - PE, odbyte
- VE, a interných pohyboch - VI, PI) vo finančnom vyjadrení a v prípade nesúladu vypíše o tom
hlásenie. Bližšiu kontrolu je možné vykonať spustením externého programu DATAFIX.EXE s
parametrom VE (PE, VI, PI), kde sa zistia "nesediace" doklady. Opravu je vo väčšine prípadov
potrebné previesť ručne podľa skutočných dokladov.
Bližší popis je v kapitole "Problémy s dátami v systéme OASIS a spôsoby ich riešenia".
Prepočet priemerných cien za všetky sklady
Voľba prevedie nápočet priemerných skladových cien všetky položky vo všetkých skladoch podľa
skutočných pohybov - v prípade bezchybného chodu systému má funkcia len zabezpečovací
charakter.
Ocenenie interných dokladov priemernou cenou
Funkcia zapíše na všetky položky interných príjmov a výdajov mesačné (koncové) priemerné
skladové ceny a vypočíta a zapíše aj celkovú hodnotu interných dokladov v týchto cenách.
Ocenenie interných dokladov mesačnou priemernou cenou je nevyhnutným krokom na
získanie korektných podkladov pre zúčtovanie skladových pohybov.
Interné príjmy ovplyvňujúce priemernú cenu (doklady typu 05 a 06) nie sú nikdy oceňované
priemernými cenami.
Tlač uzávierkových zostáv
Voľba umožní vytlačenie zostáv, potrebných ako podklad pre mesačnú uzávierku daného obdobia a
skladu:

Tlač sumárnych zostáv po skladoch - obsahuje niekoľko sumárnych zostáv skladových
pohybov a marže po jednotlivých skladoch, prípadne po tovarových skupinách.

Tlač výdaja po tovaroch - položkovitá zostava výdaja (externého a interného) za
aktuálny sklad, príp. za všetky sklady s medzisúčtami za typy pohybov.

Tlač výdaja po dokladoch - položkovitá zostava dokladov výdaja (externého a interného)
za aktuálny sklad, príp. za všetky sklady s medzisúčtami za typy pohybov.

Tlač príjmu po tovaroch - položkovitá zostava príjmu (externého a interného) za
aktuálny sklad, príp. za všetky sklady s medzisúčtami za typy pohybov.

Tlač príjmu po dokladoch - položkovitá zostava dokladov príjmu (externého a interného)
za aktuálny sklad, príp. za všetky sklady s medzisúčtami za typy pohybov.
Uzamknutie obdobia (mesiaca)
Spustením tejto voľby sa prevedie "uzamknutie" aktuálneho obdobia - po tomto kroku nie je možné
prevádzať do daného obdobia žiadne zásahy - doplňovanie, oprava, výmaz dokladov a pod.
Uzamknuté obdobie je možné rovnakou voľbou v prípade potreby "odomknúť".
Funkciu môže spustiť len pre správca systému - užívateľ číslo 0 s prioritou 0.
165 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Ročná uzávierka
VO verzii 3.35.800 pri ročnej uzávierke boli dopracované nasledovné funkcie:

Pred spustením samotnej ročnej uzávierky sa otestujú všetky súbory v OASISe. Niektoré
súbory nemôžu byť v používaní iným užívateľom (napr. používa ich Shopper). Ak je
problém s súborom, ktorý je nevyhnutný pre správne otvorenie nového roka, nie je ani
možné spustiť uzavretie starého roka. Sú to súbory: ‘SUBOR\VE’, ‘SUBOR\PE’, ‘SUBOR\VI’,
‘SUBOR\PI’, ‘SUBOR\POL’, ‘SUBOR\00\KARTY’ – v príslušných skladoch, v spoločnom
adresári ‘DODO’.‘ SUCTY‘.‘ UCOS‘.

Priebeh ročnej uzávierky sa píše do logového súboru

„sunsoftw\DATA\FIRMA010\OASISW\rocna_2005.txt“. Do tohto súboru sa vždy
pridajú ďalšie riadky, ak sa ročná uzávierka spúšťa viackrát.
Pri ročnej uzávierke a nastavenom SET36 – „nie je možné zadávať počiatočné
stavy“ program už nevytvára doklad s počiatočným stavom, ale zapisuje koncový
stav na skladové karty.

Pri zmene roka je možné zapnúť prepočty, ktoré sa automaticky spustia:
Tieto prepočty je možné vykonať aj priamo z príslušnej agendy (napr. FA, skladu). Je však
ich možné aktivovať priamo pri zmene roka.

Ročnú uzávierku nie je nutné vykonať hneď 01.01.2006. Program pri spustení vypíše
správu:
V programe je možné pracovať. Nie je však umožnené nahrávať skladové doklady do iného
roka, ako je nastavené obdobie. T.j. nie je možné nahrávať skladové doklady pre rok 2006
ak ešte nebola urobená uzávierka roku 2005.
Taktiež nedoporučujeme ani nahrávať fakturačné doklady do roku 2006 ak ešte nebola
urobená uzávierka roku 2005. Môžu sa nahrávať len doklady roku 2005.
Vo verzii 3.24.800 pri ročnej uzávierke boli dopracované nasledovné funkcie:

Pri uzavretí roka ešte pred 01.01. v programe nebolo možné sa prestaviť do údajov
nasledujúceho roka, iba zmenou systémového dátu. Od tejto verzie je to umožnené už
priamo v programe.
166 / 592
SunSoft EcoSun


OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Od verzie 2.25.028 sa inventúrne doklady zo starého roka sa už nebudú prevádzať do
nového roka. Do nového roka prejdú súbory HI.dbf a POLI.dbf prázdne.
Ročná uzávierka prenášala omylom aj hlavičky DL ak k nim nebola urobená FA. Od verzie
3.24.800 už neprenáša.
Od verzie WinOasis (distribučná Win3.02.18.295, vývojová Win3.04.s.115) sa ročnou uzávierkou
uzatvára aj spoločný adresár SunSoft. Predpokladajme, že máte nastavený spoločný adresár
systémov na „X:\SUNSOFTW\DATA\FIRMA004\SUNSFT“. Pri ročnej uzávierke sa v tomto adresári
založí adresár „ROK2004“ (viď obrázok) a prekopírujú sa tu všetky číselníky z nastaveného
adresára. Pri ročnej uzávierke sa taktiež do už uzavretého roku (u nás rok2004) poznačí, že
spoločný adresár je nastavený na „X:\SUNSOFTW\DATA\FIRMA004\SUNSFT\ROK2004“. Je potrebné
upozorniť, že pri ročnej uzávierke SunSoftu nesmie byť spustená žiadna aplikácia, ktorá pracuje so
spoločnými číselníkmi (WinPU, WinPaM). Týmto sa zabezpečí to, že v uzavretom roku máte spoločné
číselníky pre rok 2004. V novom roku si teda môžete zmeniť napr. číselník hospodárskych stredísk,
účtovnú osnovu, vyčistiť číselník obchodných partnerov bez toho, aby ste sa dotkli dokladov v už
uzavretom roku. Toto riešenie sa doteraz mohlo urobiť len ručným kopírovaním adresára.
V číselníku obchodných partnerov pribudla funkcia, ktorá Vám zavedeie daného obchodného
partnera do starého roka <Ctrl+M>.
Voľba ročnej uzávierky je prístupná len v poslednom (12) účtovnom období. Ročnú uzávierku smie
spustiť len správca systému - užívateľ číslo 0 s prioritou 0.
Pod pojmom ročná uzávierka sa v programe OASIS chápe vytvorenie príslušných tabuliek na zápis
údajov v novom roku. NEMÁ ŽIADNY SÚVIS S ROČNOU ÚČTOVNOU UZÁVIERKOU. Aj po uzavretí
roka v OASIS-e je možne stále nahrávať všetky doklady do uzavretého roka, a presunúť zostatky
do ďalšieho roka.
Program má dvanásť období, medzi ktorými sa môžete ľubovoľne pohybovať. Ročnou uzávierkou sa
vám vytvoria tabuľky na zápis ďalších dvanástich období.
Z hore uvedeného popisu vyplýva, že ročná uzávierka sa musí urobiť najneskôr pri prechode z 12
na 01 obdobie. Ročnú uzávierku však je možné urobiť skôr ako 01.01., a to v priebehu
celého 12 obdobia.
Postup pri ročnej uzávierke doporučujeme nasledovný:
Ešte pred samotnou ročnou uzávierkou doporučujeme skontrolovať dáta obdobne, ako sa
kontrolujú pri mesačnej uzávierke. Spustiť voľbu v „Uzávierka“, „Mesačná uzávierka“ ,“Uzávierkové
kontroly“. Tieto kontroly je potrebné robiť priebežne počas celého roka pri uzatváraní mesiaca.
Prvý krok mesačnej uzávierky by mala byť archivácia údajov. Treba archivovať všetky súbory DBF
v OASIS-e z adresára SUBOR, CISEL a taktiež spoločný adresár .
167 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Uskutočnenie ročnej uzávierky podľa pokynov programu. Túto funkciu môžete vykonať v dvoch
termínoch:
V kľude ešte v 12 období. Program pri opätovnom spustení sa automaticky prestaví do príslušného
roka. Vo voľbe „Zmena roka“ sa objaví zatiaľ len rok, za ktorý sme robili uzávierku. Ak sa zmení
systémový dátum na 01.01. vo voľbe „Zmena roka“ pribudne ďalší rok. Týmto sa môžete
prestavovať medzi jednotlivými rokmi. Ak s OASISOM komunikujú SHOPPERE ich uzávierky idú
automaticky do príslušného roka. Na tomto mieste chceme upozorniť na jedno obmedzenie. Ak sa
po ročnej uzávierke preinštaluje OASIS a ešte nie ste v novom roku, nie je možné sa potom
prihlásiť pod týmto užívateľom do OASIS-u (vypíše sa správa „Preinštalovali ste verziu, pričom ste
boli nastavený v starom roku. Obdobie sa prestaví ...). Ak je nutné preinštalovať program ešte
v starom roku, doporučujem zmeniť počas inštalácie systémový dátum na ďalší rok, preinštalovať
OASIS, prihlásiť sa do OASIS-u (urobí sa konverzia) a potom opäť zmeniť dátum na skutočný.
V termíne po 01.01. vám program neumožní pracovať bez toho, aby ste urobili ročnú uzávierku. Po
uzavretí sa môžete prestavovať medzi jednotlivými rokmi pomocou voľby „Zmena roka“.
Vo voľbe „Číselníky“, „7.Číselné rady dokladov“ nastavte nové číslovanie dokladov na nový rok, ak
nechcete pokračovať v číslovaní dokladov kontinuálne.
Postup pri nahrávaní dokladov do jednotlivých rokov
Pomocou voľby „Zmena roka“ môžete nahrávať doklady do príslušných rokov. Zaradenie do
obdobia DPH a výkaz DPH urobíte v príslušnom roku, za ktorý výkaz realizujete. Ak chcete
presunúť zostatky z minulého roka do aktuálneho roka slúžia na to nasledovné nástroje.
Zostatky na skladových kartách v kusoch a v priemerných cenách sa presunú nasledovne.
Nastavíte sa do starého roka, do príslušného skladu a použijete funkciu „Presun do ďalších rokov
<Ctrl+M>“. Treba upozorniť, že na skladových kartách sa presúvajú len tieto údaje: Cena skladová
(presunie sa do ceny počiatočnej) a okamžité množstvo (presunie sa do počiatočného stavu). Ak
sa založí v starom roku nová skladová karta, tak sa pomocou tejto funkcia založí aj v novom roku.
Na skladovej karte sa zo starého roka neprenášajú údaje ako napr. posledná cena nákupná. Na
aktualizáciu poslednej ceny nákupnej je potrebné v aktuálnom roku spustiť v mesačnej uzávierke
„Prepočet poslednej ceny nákupnej“. Táto funkcia prejde príjemky v aktuálnom a v minulom roku
a aktualizuje túto poslednú cenu nákupnú na skladovej karte. Ostatné údaje (predajné ceny, PLU,
EAN, atď.) ak zmeníte v starom roku, tak sa neaktualizujú v novom roku. Je potrebné to
aktualizovať ručne. Ak boli zakladané nové skladové karty v starom roku a pomocou Ctrl+M sa
presunuli aj do nového roku, je potrebné v novom roku spusti „prepočet vkariet“. T.j. v ľubovoľnom
sklade v skladových kartách funkčnú klávesu Ctrl+V.
Neuhradené FA a zaradenie do DPH presuniete nasledovne. Nastavíte sa do starého roka, do faktúr
vystavených a použijete funkciu „Presun do ďalších rokov <Ctrl+M>“. Obdobne presun urobíte aj u
faktúr došlých. Táto funkcia je kontrolná. Program automaticky aktualizuje hlavičky neuhradených
faktúr aj v novom roku a to pri dopísaní, alebo oprave faktúry v starom roku.
V novom roku vo faktúrach vystavených a došlých urobíte „Aktualizáciu úhrad <ALT+U>“. Funkciu
treba spustiť vždy, ak robíte úhradu k faktúre, ktorej hlavička je zapísaná aj v inom roku. /Napr.:
Ak robíte úhradu v starom roku a presuniete sa do nového roka, kde túto faktúru vidíte. V tomto
momente je na faktúre nastavený príznak, že nebola uhradená – uhrádzala sa v starom roku.
Vtedy je potrebné spustiť tento prepočet./ V ďalšej ročnej uzávierke predpokladám, že táto funkcia
nebude potrebná, bude automatická.
Ak sa realizujú úhrady do OASIS-u cez modul podvojného účtovníctva /banka, pokladňa/, alebo
jednoduchého účtovníctva /banka/ a hlavička faktúru v OASIS-e sa nachádza v starom aj novom
roku, je potrebné urobiť „Aktualizáciu úhrad <ALT+U>“. Obdobne ako je popísané vyššie.
Ručné vykonanie ročnej uzávierky
Ročnú uzávierku je možné urobiť aj ručne, t.j. nie cez voľbu v programe. Postup je nasledovný:
Urobte zálohu údajov v OASIS-e. Môže to byť pomocou programu „zaloha.bat“. Je potrebné
zálohovať všetky súbory „*.dbf“ z adresára „OASIS\SUBOR“ a z adresára „OASIS\CISEL“.
Vytvorte adresáre „OASIS\ROK2001“,“OASIS\ROK2001\CISEL“ a „OASIS\ROK2001\SUBOR“.
Prekopírujte všetky súbory a podadresáre z adresára „OASIS\SUBOR“ do adresára
„OASIS\ROK2001\SUBOR“ a z adresára „OASIS\CISEL“ do adresára “OASIS\ROK2001\CISEL“.
Prekopírujte všetky súbory „*.bin“ a „*.exe“ (okrem OASIS.EXE) z adresára „OASIS\“ do adresára
„OASIS\ROK2001\“.
Vymažte v adresári „OASIS\SUBOR“ nasledovné súbory „POL.DBF“, „POL.CDX“, „VE.DBF“,
„VE.CDX“, „PE.DBF“, „PE.CDX“, „PI.DBF“, „PI.CDX“, „VI.DBF“, „VI.CDX“.
168 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Spustite program OASIS a nastavte sa do starého roku 2001.
Vo voľbe „Skladové karty“ spustite funkciu „Presun zostatkov do ďalších rokov“ <Ctrl+M>.
Ak sledujete saldo v OASIS-e, nastavte sa do faktúr vystavených a spustite funkciu „Presun
zostatkov do ďalších rokov“ <Ctrl+M>. To isté je potrebné urobiť aj u faktúr došlých.
Prestavte sa do roku 2001.
Vo voľbe „Skladové karty“ za príslušné sklady spustite funkciu „Prepočet stavov“ <Ctrl+A>.
Vo voľbe „Mesačná uzávierka“, “2.Prepočty pri mesačnej uzávierke“ spustite „3.Prepočet
priemernej ceny za všetky sklady“.
Vo voľbe „Mesačná uzávierka“, “2.Prepočty pri mesačnej uzávierke“ spustite „3.Prepočet poslednej
nákupnej ceny“.
Vo voľbe „Číselníky“, „7.Číselné rady dokladov“ nastavte nové číslovanie dokladov na nový rok, ak
nechcete pokračovať v číslovaní dokladov kontinuálne.
Možné problémy pri ročnej uzávierke
Na tomto mieste zopakujeme, ktoré problémy sa vyskytli pri ročných uzávierkach. Poznačím aj to,
či je to vyriešené, prípadne postup, ako daný problém odstrániť, alebo obísť.
Problémy OASIS-u:
Neuzatvárame číselné rady dokladov, a tým ostávajú otvorené z minulého roka. Zákazník si potom
musí v „Číselníkoch“ opraviť číselné rady dokladov. – OASIS svojou ročnou uzávierkou neuzatvára
číselné rady dokladov.
V niektorých prípadoch po ročnej uzávierke sa užívatelia nemohli dostať do systému. Program
hlásil, že práve prebieha ročná uzávierka. Vtedy bolo potrebné vymazať súbor z adresára
„OASIS\ROK2001\rocna.mem“. – Je odstránené vo verzii 2.53
Do adresára „ROK2000“ by sa mal nakopírovať aj súbor „zaloha.bat“. – Ak chcete dodatočne roniť
zálohu v minulom roku pomocou „zaloha.bat“ je potrebné tento súbor tam ručne nakopírovať.
Pri nastavení SET36 sa počiatočné stavy v novom roku vytvoria interným dokladom, a nenapočítajú
sa do počiatočných stavov na kartách. Všetko v poriadku do chvíle, keď nespustíme v starom roku
prepočet zostatkov <Ctrl+M>. Vtedy sa nám počiatočné stavy napočítajú na ešte raz na skladové
karty, a tým sú počiatočné stavy dvakrát. Vtedy je potrebné označiť na zrušenie doklad v „príjme
internom“ označený ako „počiatočný stav“.
Mám tušenie zo SHOPPER-a, že ak by v adresári „OASIS\SUBOR“ bol poškodený nejaký súbor DBF
a nebola by možná jeho automatická oprava, ročná uzávierka sa nedokončí a ostane
v nedefinovanom stave. V OASIS-e sa mi to nestalo.
Po uzávierke, v starom roku a zavedení novej karty funkcia <Ctrl+M> ich síce zavedie do nového
roku, ale neaktualizuje spoločné údaje o všetkých skladových kartách – vkarty.dbf!!! – V novom
roku je potrebné spustiť „prepočet vkariet“. T.j. v ľubovoľnom sklade v skladových kartách funkčnú
klávesu Ctrl+V.
V starom roku je možné zadať príkaz na úhradu. Ak však chceme opäť zadať príkaz na úhradu aj
v novom roku, program nám ukáže opäť aj FA, ku ktorým bola už poslaná úhrada. Program
neaktualizuje „poslané na úhradu“. – Je potrebné zapísať výpis a úhradu k danej FA. Chcem tento
problém vyriešiť vo verzii 2.54.
Ak je nastavený užívateľský cenník a dopíše sa nová predajná cena do starého roka, automaticky
sa neprenesie na skladovú kartu do nového roka. – Je to potrebné aktualizovať ručne.
Ak sa do starého roka nahrá príjemka a táto aktualizuje nové nákupné ceny na skladovej karte, tak
tieto nové nákupné ceny sa automaticky neprenesú na skladové karty do nového roka. Na
aktualizáciu poslednej nákupnej ceny je potrebné v aktuálnom roku spustiť v mesačnej uzávierke
„Prepočet poslednej ceny nákupnej“. Táto funkcia prejde po poslednom príjemky v aktuálnom
a v minulom roku a aktualizuje túto poslednú cenu nákupnú na skladovej karte.
Ak sa dopíše do starého roka niečo do salda obalov, tak sa stav salda obalov automaticky
neprenesie do nového roka. Je potrebné to aktualizovať ručne.
Nejde spraviť ročná uzávierka, pretože program napíše „v sklade XX existujú denné pohyby“.
Riešenie:
Pokračovať stlačením klávesy <Ctrl+Enter>. Potom, po ročnej uzávierke vrátiť sa do minulého roka
a v príslušnom sklade spustiť voľbu "CTRL+N" -vymazanie denných pohybov. Následne spustiť
v minulom roku voľbu Ctrl+M – presun zostatkov.
Nastaviť systémový dátum na 31.12. predchádzajúceho roka a v príslušnom sklade spustiť voľbu
"CTRL+N" -vymazanie denných pohybov. Prestaviť systémový dátum na rok 2001 a spustiť ročnú
uzávierku.
169 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zmena obdobia
Voľbou "Zmena obdobia" sa prevádza prechod z jedného obdobia do druhého v rámci aktuálneho
roka. Každý užívateľ systému sa môže nachádzať a pracovať v odlišnom účtovnom období.
Obdobia označené znakom " ! " sú uzamknuté.
Zmena roka
Aby bolo možné prezerať (a v kritickom prípade aj meniť) údaje z minulých rokov, (t.j. po ročnej
uzávierke) bola vytvorená funkcia zmeny roka. Potvrdením tejto voľby si užívateľ vyberie niektorý z
uzavretých rokov a systém ho následne prestaví do dátového adresára príslušného roka. V tomto
roku je možné úplne bez obmedzenia prezerať a tlačiť všetky údaje dokladov a skladových kariet,
prípadne aj prevádzať ľubovoľné zmeny.
Aby sa prevedené zmeny v uzavretom roku premietli do počiatočných stavov
nasledujúceho roka je potrebné spustiť funkciu v tabuľke skladových kariet <CTRL+M> presun do ďalších rokov.
170 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Číselníky
Mnoho polí vo vstupných formulároch je kontrolovaných na tzv. číselníky. Číselníky sú vlastne
databázové tabuľky, naplnené určitými zoznamami (napr. zoznam hospodárskych stredísk). Väzba
poľa na číselník spočíva v tom, že do poľa je možné zadať len údaj, ktorý je obsiahnutý v číselníku.
Systém obsahuje nasledovné číselníky:
Tovarové skupiny
Tovarové skupiny slúžia na začlenenie tovaru do určitých skupín (celkov), napr. tovarová skupina
"PEČIVO" obsahuje skladové karty: chlieb, rožky, vianočka, makovník. Keď máme priradené ku
skladovým kartám tovarové skupiny, program umožňuje vytváranie rôznych prehľadov za každú
tovarovú skupinu, napr. máme tovarovú skupinu "PEČIVO", kde za každého odberateľa vieme zistiť
koľko kusov predal vianočiek, chlebov, a aký obrat urobil za tovarovú skupinu "PEČIVO".
Pri tvorbe novej skladovej karty sa po priradení tovarovej skupiny automaticky prenesú na kartu
údaje o DPH, kóde množstevnej zľavy, príp. cle a dovoznej prirážke.
Voľbou sa dostaneme do tabuľky tovarových skupín. Tabuľka obsahuje nasledovné stĺpce (polia):

tovarová skupina - číslo (skratka) tovarovej skupiny

popis - názov položky (tovarovej skupiny)

sadzba DPH - percento dane z pridanej hodnoty, zadávame percento DPH prislúchajúce k
danej tovarovej skupine

colná sadzba - percento colnej sadzby prislúchajúce danej tovarovej skupine

spotrebná daň - percento spotrebnej dane prislúchajúce danej tovarovej skupine

dovozná prirážka - percento dovoznej prirážky prislúchajúce danej tovarovej skupine

kód MZ - kód množstevnej zľavy prislúchajúci k danej tovarovej skupine

účet tržby - analytický účet tržieb prislúchajúci k danej tovarovej skupine

účet nákladov - analytický účet nákladov prislúchajúci k danej tovarovej skupine

skladový účet - analytický účet tovaru na sklade prislúchajúci k danej tovarovej skupine

účet obstarania - analytický účet obstarania prislúchajúci k danej tovarovej skupine
Účtovné údaje uvedené v tabuľke tovarových skupín sa uplatňujú pri automatickom účtovaní podľa
predkontácií.
V číselníku tovarových skupín sa nastavuje takisto tzv. "tovarovo-odberateľská" zľava. Ku každej
tovarovej skupine môžeme priradiť prostredníctvom kláves <CTRL+Z> - <F5>, <F4> ľubovoľný
počet odberateľov s nastavenými rozličnými zľavami, resp. prirážkami. Pri tvorbe odbytového
dokladu to spôsobí uplatnenie príslušnej zľavy pre položku tovaru spadajúceho do tovarovej
skupiny, v ktorej má odberateľ nastavenú zľavu. Prirážka sa uvádza ako percento zľavy so
znamienkom (-).
171 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Prehľad skladových a evidenčných kariet priradených k jednotlivým tovarovým skupinám je možné
vyvolať klávesou <TAB>, resp. prestaviť zobrazenie funkciou <CTRL+TAB>.
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Merné jednotky
Od verzie WinOasisu 3.65.800 je možné zadávať prepočtovú mernú jednotku druhým spôsobom.
Najskôr je potrebné nastaviť „SET163“ na hodnotu „1“. Ak je tento set prázdny, princíp zadávania
prepočtovej mernej jednotky ostane po starom.
SET163 = “1“
Pri nastavení tohto setu je možné prepočtovú mernú jednotku definovať nasledovne. Do číselníka si
potrebujete najskôr zaviesť tzv. hlavné merné jednotky.
Viď obrázok. Hlavná merná jednotka má vyplnený svoj kód, t.j. „kg“, popis „Kilogram“ a Koeficient
hlavnej jednotky, t.j. „1000“. Znamená to, že 1 KG obsahuje 1000 g. Hlavná jednotka ma 1000
dieľlčích jednotiek. Samozrejme je potrebné definovať aj ostatné merné jednotky. Napr, „ks“, „m“,
atď. Pri týchto jednotkách do kolónky „Koeficiet hlavnej MJ“ sa nepíšete nič.
Ako je postavený algoritmus si teraz najlepšie vysvetlíme na príklade. Predstavte si, že chcete
zaskladniť konzervu 120 g.
Na skladovej karte skladovej karte do kolónky MJ zadáte „ks“. Toto políčko je kontrolované na
číselník merných jednotiek. Do kolónky Prepočtová MJ zadáte „kg“. Aj toto políčko je kontrolované
na číselník MJ, ale zobrazia sa Vám len hlavné merné jednotky. Nakoniec do ďalšieho políčka
zadáte váhu konzervy, t.j. 120. Program teraz vie prepočtový koeficient je 1000/120. Pri tlači
regálových etikiet sa potom bude vypočítavať jednotková kilogramová cena tejto konzervy
pomocou tohto koeficientu.
SET163 = “ “
Pri prázdnom SET163 je funkcionalita nasledovná. Číselník obsahuje zoznam merných jednotiek a
je používaný vo všetkých vstupných formulároch pohybov a evidenčných kariet.
Voľbou sa dostaneme do tabuľky merných jednotiek. Tabuľka obsahuje nasledovné stĺpce (polia):

merná jednotka - skratka mernej jednotky (napr. ks, kg, m, konz)

doplnkové označenie jednotky – dva znaky na rozlíšenie. Dvojica "merná
jednotka"+"doplnkové označenie" musí byť jednoznačná a program nedovolí jej duplicitu.
Vhodné pre prípady rovnakej mernej jednotky, ale iných objemov.

popis - názov – plný názov položky (mernej jednotky)
172 / 592
SunSoft EcoSun





OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
počet (v orámovanej časti) – počet jednotiek v mer. jednotke, napr. konzerva 100 gramová
má "počet" = 100
prepočtová merná jednotka – používaná pre prepočet na informáciu o jednotkovej cene
počet (pod orámovanou časťou) – počet jednotiek v prepočtovej mer. jednotke
popis-názov – plný názov prepočtovej jednotky
prepočtový koeficient – pomer, akým sa vypočíta jednotková cena, teda predajná cena
prepočítaná na celú mernú jednotku (1kg, 1l, 1ks, 1m, 1m2, 1m3)
Vstupné doklady obsahujú len základné merné jednotky, napr. konz – konzervy. Na skladovej karte
je vedľa mernej jednotky aj doplnkové označenie, ktoré bližšie rozlišuje mernú jednotku. Napr.
rozlišuje druh konzervy: 1-malá konzerva, 2-stredná konzerva, 3-veľká konzerva. Pole počet bude
obsahovať hmotnosť konzervy v gramoch.
Všetky merné jednotky KONZ budú mať spoločnú prepočtovú jednotku napr. kg. Prepočtová
jednotka má počet=1000 a pomer vyjadruje prepočtový vzťah medzi oboma jednotkami. Obe
jednotky sa používajú pri tlači etikiet na regáli. Na etikete sú dve ceny: jedna vyjadruje predajnú
cenu konzervy a druhá porovnávaciu cenu za 1kg. Zákazník potom môže porovnať, koľko stojí malá
a veľká konzerva a zároveň porovná, koľko by stálo rovnaké množstvo 1kg z oboch položiek. Táto
povinnosť uvádzania dvoch cien vyplýva z Vyhlášky MH SR č. 545/2002 Zz. Na tlačenie etikiet
z DOS Oasisu sa používa program EAN od verzie 2.1.3, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky
www.sunsoft.sk. Pre WinOasis je tento program automaticky súčasťou aplikácie.
Tieto úpravy sú platné pre WinOasis a DOS Oasis od verzie 2.55.00
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Zľavy a prirážky
Voľba umožňuje vytvoriť zoznamy typov množstevných a obratových zliav použiteľných pri tvorbe
dokladov odbytu a objednávok prijatých.
Množstevné zľavy
Množstevná zľava je typ položkovej zľavy. Uplatňuje sa na položku tovaru pri odbere množstva,
spadajúceho do rozsahu určeného pre zľavu.
Číselník množstevných zliav predstavuje možnosť vytvorenia typov zliav v nasledovnej štruktúre:
Napr. pre kód množstevnej zľavy XY platí pri odbere:
od 0
MJ
do 100 MJ
0%
od 100 MJ
do 1000 MJ
2%
od 1000 MJ
do ....
MJ
5 % zľavy atď.
173 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Tabuľka množstevných zliav obsahuje nasledovné stĺpce (polia):

kód zľavy - číslo (skratka) množstevnej zľavy

popis - názov položky (zľavy)

spodná hranica - spodná hranica odberu v MJ pre uplatnenie daného percenta zľavy

horná hranica - horná hranica odberu v MJ pre uplatnenie daného percenta zľavy

percento zľavy - zľava pre daný kód a rozsah v percentách
Prirážka sa uvádza ako percento zľavy so znamienkom (-)
V tejto tabuľke sú okrem kláves a funkcií uvedených v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách
číselníkov aktívne ešte nasledovné klávesy:
<F9> - Tlač - vytvorenie zostavy (opis tabuľky číselníka), ktorú je možné cez tlačový formulár
zobraziť, vytlačiť, príp. skopírovať:
1. Tlač aktuálnej skupiny - tlač skupiny množstevnej zľavy na ktorej je nastavený kurzor
2. Tlač všetkých skupín - tlač všetkých skupín množstevných zliav
Zľavy podľa obratu
Obratová zľava je typ dokladovej zľavy. Uplatňuje sa na doklad pri odbere vo finančnom objeme,
spadajúcom do rozsahu určeného pre zľavu.
Číselník obratových zliav predstavuje možnosť vytvorenia typov zliav v nasledovnej štruktúre:
Napr. pre kód obratovej zľavy XY platí pri odbere:
od 0
Sk
do 1000 Sk
0%
od 1000 Sk
do 10000 Sk
2%
od 10000 Sk
do ....
Sk
5 % zľavy atď.
Tabuľka obratových zliav obsahuje nasledovné stĺpce (polia):

kód zľavy - číslo (skratka) obratovej zľavy

popis - názov položky (zľavy)

spodná hranica - spodná hranica odberu v Sk pre uplatnenie daného percenta zľavy

horná hranica - horná hranica odberu v Sk pre uplatnenie daného percenta zľavy

percento zľavy - zľava pre daný kód a rozsah v percentách
Prirážka sa uvádza ako percento zľavy so znamienkom (-)
V tejto tabuľke sú okrem kláves a funkcií uvedených v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách
číselníkov aktívne ešte nasledovné klávesy:
<F9> - TLAČ - vytvorenie zostavy (opis tabuľky číselníka), ktorú je možné cez tlačový formulár
zobraziť, vytlačiť, príp. skopírovať:
1. Tlač aktuálnej skupiny - tlač skupiny množstevnej zľavy na ktorej sme
2. Tlač všetkých skupín - tlač všetkých skupín obratových zliav
174 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zľavy podľa obratu po TS
Vyplnením SET70=1 sa sprístupní táto voľba pre definovanie obratových zliav po tovarových
skupinách pre paragon v SHOPPER-i. Dopisovanie a oprava je totožné s predošlými voľbami.
Typy faktúr a pohybov
Číselník typov faktúr a skladových pohybov patrí k najdôležitejším číselníkom a nastavovacím
prvkom systému OASIS. Delí sa na dve základné, úzko previazané časti:

Daňové doklady (faktúry)

Skladové pohyby
Každý daňový doklad vytvorený v tabuľke nákupu, alebo odbytu musí byť priradený k typu
daňového dokladu (typu faktúry). Z typu je na doklad prenesený údaj o zaradení do skupiny DPH
(VTUZ, PTUZ,...), o forme úhrady a analytickom účte dokladu (faktúry) - 321, 311, atď. Pri tvorbe
dokladu je ponúkaná cena zo skladovej karty podľa nastavenia "Cena pri pohybe". V odbyte má
nastavenie predajnej ceny podľa typu prioritu pred nastavením predajnej ceny v parametroch
odbytu (najvyššiu prioritu má však nastavenie predajnej ceny u odberateľa). Niektoré typy platia
ako pre daňové tak aj pre skladové doklady - doklad je súčasne faktúrou aj dodacím listom (typ
11), príjemkou aj došlou faktúrou (typ 01) atď. U typov pre daňové doklady sa nastavujú aj
analytické účty jednotlivých sadzieb DPH a druh účtovného dokladu - tieto údaje sú využívané pri
prevode do účtovníctva.
Väčšina skladových pohybov (externých) je zákonite spriahnutá s typmi daňových dokladov. Všetky
interné skladové pohyby však musia byť priradené interným skladovým typom - pri tvorbe
skladového dokladu sa potom z číselníka typov pohybov prenáša na doklad údaj "Cena pri pohybe"
o druhotnom (informatívnom) ocenení dokladu (väčšinou je to niektorá z predajných cien). Prvotné
(účtovné) ocenenie interných dokladov (okrem dokladov typu 05 a 06) sa prevádza vždy v
priemernej skladovej cene na konci mesiaca.
Prehľad prednastavených typov pre daňové doklady
Príjem

00 - príjem od dodávateľa na paragon (aj skladový), hotovostný - určený pre nákup za
hotové bez faktúry

01 - príjem od dodávateľa na faktúru (aj skladový), bezhotovostný - určený na nákup na
faktúru z tuzemska

011 - príjem od dodávateľa na faktúru (aj skladový), hotovostný - určený na nákup na
faktúru za hotové z tuzemska

01Z - príjem na zberný doklad (FA, DL)

02 - dobropis od dodávateľa (aj skladový) - umožňuje zaviesť dobropis aj s inými sadzbami
DPH (storno dokladu so "starou" DPH)

03 - príjem faktúry z colnice - určený na zavedenie údajov JCD z colnice

07 - príjem na colný sklad

08 - príjem od dodávateľa na faktúru (aj skladový) - určený na nákup na faktúru zo
zahraničia

08C - príjem z vlastného colného skladu
Výdaj

10 - výdaj odberateľovi na paragon (aj skladový), hotovostný - určený na predaj za hotové
cez pokladničný systém SHOPPER (OASIS je napojený na SHOPPER)

11 - výdaj odberateľovi na faktúru (aj skladový), bezhotovostný - určený na predaj na
faktúru do tuzemska

111 - výdaj odberateľovi na faktúru (aj skladový), hotovostný - určený na predaj na
faktúru za hotové do tuzemska

115 - výdaj odberateľovi na faktúru (aj skladový), dobierkou - určený na predaj na faktúru
do tuzemska

11Z – výdaj na zberný doklad (FA, DL)

12 - dobropis odberateľovi - umožňuje zaviesť dobropis aj s inými sadzbami DPH (storno
dokladu so "starou" DPH)
175 / 592
SunSoft EcoSun





OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
13 - hromadná denná výdajka vytvorená na základe daňových dokladov - priamy predaj
cez pokladničný systém SHOPPER, ktorý je napojený na OASIS (na jeho skladový systém)
13R - hromadná denná výdajka vytvorená na základe daňových dokladov - priamy predaj
cez klasickú registračnú pokladnicu, napojenú na OASIS (viď číselník RP)
18 - výdaj zahraničnému odberateľovi na faktúru (aj skladový) - určený na predaj na
faktúru do zahraničia
18F - výdaj na tuzemský colný sklad
18Z - výdaj na zberný doklad do zahraničia
Prehľad prednastavených typov pre skladové pohyby
Príjem

00 - príjem na paragon, hotovostný - určený pre príjem na sklad za hotové bez faktúry
(externý)

01 - príjem od dodávateľa na faktúru, bezhotovostný - určený pre príjem na sklad na
faktúru z tuzemska (externý)

011 - príjem od dodávateľa na faktúru, hotovostný - určený pre príjem na sklad na faktúru
za hotové z tuzemska (externý)

01Z - príjem na zberný doklad (FA, DL)

02 - dobropis od dodávateľa - výdaj zo skladu cez príjmový typ dokladu (záporné
množstvá) (externý)

04 - interný príjem na sklad - inventúrne prebytky atď. (neovplyvňuje priemernú cenu)

05 - interný príjem na sklad ovplyvňujúci priemernú skladovú cenu (príjem z výroby,
neautomatický prevod z inej prevádzky)

05! - prevod - príjem na predstaviteľa

05+ - prevod - príjem na predstaviteľa

06 - interný príjem na sklad z výroby (ovplyvňuje priemernú skladovú cenu) - automaticky
vytvorí internú výdajku do výroby (typ 16) na základe výrobného predpisu

07 - príjem na colný sklad

08 - príjem od zahraničného dodávateľa na faktúru (aj skladový) - určený na nákup na
faktúru zo zahraničia

08C - príjem z vlastného colného skladu

09 - interný príjem na sklad automatickým prevodom - v internom výdaji sa automaticky
vytvorí výdajový protidoklad podľa nastaveného protipohybu (19...)

09Z - prevod - príjem, zápožička

99 - inventúrne stavy zásob - tento typ pohybu sa používa pri prevádzaní inventúry
prostredníctvom voľby "Evidencia" - "5.Inventúra skladu" na kompletné nahranie
skutočného stavu zásob na skladu, podľa ktorého sa porovnaním s evidenčným stavom v
programe vytvorí rozdielový inventúrny doklad.
Výdaj

10 - výdaj odberateľovi na paragon, hotovostný - určený na predaj zo skladu za hotové cez
pokladničný systém SHOPPER (OASIS je napojený na SHOPPER)

11 - výdaj odberateľovi na faktúru, bezhotovostný - určený na predaj zo skladu na faktúru
do tuzemska

111 - výdaj na faktúru, hotovostný - určený na predaj zo skladu na faktúru za hotové do
tuzemska

115 - výdaj odberateľovi na faktúru, dobierkou - určený na predaj zo skladu na faktúru do
tuzemska

11Z - výdaj na zberný doklad(FA, DL)

12 - dobropis odberateľovi - príjem na sklad cez výdajový typ dokladu (záporné množstvá)

13 - hromadná denná výdajka vytvorená priamym predajom cez pokladničný systém
SHOPPER, ktorý je napojený na OASIS (na jeho skladový systém)

13R - hromadná denná výdajka vytvorená priamym predajom cez klasickú registračnú
pokladnicu, napojenú na OASIS (viď číselník RP)

14 - interný výdaj zo skladu (výdaj do spotreby, inventúrne manko, atď.)

15! - prevod - výdaj na predstaviteľa

15+ - prevod - výdaj na predstaviteľa
176 / 592
SunSoft EcoSun









OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
16 - interný výdaj do výroby (vytvára sa automaticky pri príjme z výroby cez typ 06)
17 - výdaj z colného skladu
17F - výdaj na tuzemský colný sklad
18 - výdaj zahraničnému odberateľovi na faktúru - určený na predaj zo skladu na faktúru
do zahraničia
18F - výdaj na tuzemský colný sklad
18Z - výdaj na zberný doklad do zahraničia
19 - interný výdaj zo skladu automatickým prevodom - v internom príjme sa automaticky
vytvorí príjmový protidoklad podľa nastaveného protipohybu (09...)
19Z - prevod - výdaj, zápožička
19ZV - prevod - výdaj, vrátená zápožička
Popis formulára typu dokladu














typ FA/pohybu - číslo typu pohybu (prvé dvojčíslie musí spadať do skupiny
prednastavených typov)
popis-názov - názov typu pohybu
protipohyb - zadáva sa pri skladovom type pohybu - prevode (napr. pre typ 09 je to typ
19)
druh dokladu - druh účtovného dokladu (zadáva sa len pri daňovom type)
druh DPH - pevne prednastavené podľa základného dvojčíslia typu
forma úhrady - zadáva sa len pri daňovom type
účet faktúry - analytický účet faktúry (321,311,379...) - zadáva sa len pri daňovom type a
pri tvorbe dokladu sa prenáša na hlavičku daňového dokladu, kde sa dá zmeniť
účet DPH 6% - analytický účet nižšej sadzby DPH
účet DPH 23% - analytický účet vyššej sadzby DPH
cena pri pohybe - ponúknutá cena zo skladovej karty pri tvorbe dokladu - možné ceny:
predajná cena 1
predajná cena 2
predajná cena 3
kalkulačná
nákupná cena
skladová (priemerná) cena
zaradiť doklady s daným typom pohybu do DPH - pri výpočte DPH budú brané do úvahy aj
doklady s daným typom (typy 00 a 10 - hotovostné nefakturačné doklady)
zakázaný prevod daňových dokladov daného typu do účtovnej dávky
zakázaný prevod skladových dokladov daného typu do účtovnej dávky
zakázaný export dokladov daného typu - pri exporte nebudú prenášané doklady s daným
typom
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
177 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Priradenie priorít k pohybom
Program umožňuje správcovi priradiť k jednotlivým typom pohybov oprávnenie jednotlivým
priritám, teda užívateľom. Pomocou funkčnej klávesy <F7> sa dostanete do okna, ktoré umožní,
zakázať alebom povoliť jednotlivým prioritám vykonávnie jednotlivých pohybov
zaškrtnutím príslušného políčka zakážete danej priorite vykonávať daný pohyb, resp. uživateľ s
danou prioritou neuvidí a nebude môcť použiť daný pohyb.
Takisto pri oprave a dopisovaní typov pohybov pomocou funkčnej klávesy <F4> možno priraďovať
k pohybom priority, avšak je to umožnené len uživateľovi s 0 prioritou, teda správcovi
178 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Viac o prioritách a uživateľoch systému sa dozviete v časti Užívatelia systému
Zaradenie obchodných partnerov
Číselník slúži na zaradenie obchodných partnerov do organizačných jednotiek ako aj do skupiny
obchodných partnerov.
Číselník organizačných jednotiek
Organizačné jednotky slúžia na začlenenie dodávateľov a odberateľov do určitých skupín (celkov),
napr. organizačná jednotka "SSK - STREDOSLOVENSKÝ KRAJ" obsahuje obchodných partnerov zo
stredoslovenského kraja. Keď máme priradené k týmto odberateľom organizačnú jednotku,
program umožňuje vytváranie rôznych prehľadov, napr. vieme zistiť aké množstvo, akého tovaru,
ktorý odberateľ v skupine odobral, a aký obrat bol realizovaný za jednotlivé organizačné jednotky.
Tabuľka organizačných jednotiek obsahuje nasledovné stĺpce (polia):

organizačná jednotka - číslo (skratka) organ. jednotky

popis názov - názov položky (organ. jednotky)
Obchodný partner sa zaradzuje do organizačnej jednotky vo formulári pre dopisovanie a opravu
obchodných partnerov.
Pri tvorbe dokladov môžeme vyberať obch. partnerov zo zvolenej org. jednotky stlačením
klávesy <CTRL+Medzerník> na poli "Bankové spojenie".
Prehľad dodávateľov a odberateľov zaradených do jednotlivých organizačných jednotiek je možné
vyvolať klávesou <TAB>, resp. prestaviť zobrazenie funkciou <CTRL+TAB>.
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Číselník skupín obchodných partnerov
Obdobne ako pri číselníku org. jednotiek, je možné dodávateľov a odberateľov zaradiť aj do
určitých skupín.
Texty tlačív
Tento číselník slúži na nastavenie a uchovanie štandardných textov, používaných pri tlači dokladov.
1. Texty na faktúre
2. Texty na dodacom liste
3. Texty na predfaktúre
4. Texty na záručnom liste
179 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
5. Texty na pokuse o zmier
6. Texty na cenovej ponuke
7. Texty na návrhu kúpnej zmluvy
Potvrdením voľby sa dostaneme do tabuľky kde môžeme zapísať vrchný a spodný text, ktorý sa
bude automaticky vypisovať na faktúru. Do vrchného textu sa obyčajne vypisuje nasledovný text :
Na základe vašej objednávky číslo ??? vám fakturujeme ... Tento text sa vypisuje nad položkami.
Do poľa spodný text môžeme napísať nasledovný text: Zakúpený tovar je až do úplného zaplatenia
majetkom dodávateľa. Pokiaľ nevyplníme texty do týchto polí na faktúre sa nezobrazuje žiadny
text ani nad položkami ani pod nimi.
Obdobne sa vypĺňajú aj texty na ostatných tlačivách : dodacom liste, predfaktúre, záručnom
liste....
Ak zapíšeme na začiatok riadku textu znamienko mínus "-", príslušný riadok sa na doklade zobrazí
ako prázdny. Úplne prázdny riadok textu sa na doklade nezobrazí vôbec.
Číselné rady dokladov
Číselné rady dokladov slúžia na nastavenie rozsahu číslovania faktúr, predfaktúr, dodacích listov,
príjemiek. Každý užívateľ môže mať nastavené vlastné číslovanie dokladov (viď parameter SET3
v kapitole Globálne parametre SETUP). Program po prvom spustení ponúka prednastavené hodnoty
číselných rád odvodené od kalendárneho roka, tieto je možné prestaviť klávesou <F4>.
Pri vstupe do tejto tabuľky program zahlási správu "Nesprávnou zmenou číselnej rady je možné
spôsobiť DUPLICITU číslovania dokladov." Preto si treba pred opravou uvedomiť, ktoré číslovanie
ideme meniť, správu si netreba všímať pri prvotnom nastavovaní číslovania.
Tabuľka obsahuje nasledovné stĺpce (polia):

číselná rada - pole je vyplnené (interný kód programu)

pre typ - pri SET80=1, je možné nastaviť číselné rady podľa typu pohybu

rozsah od - prvé číslo číselnej rady jednotlivých dokladov

do - posledné číslo číselnej rady jednotlivých dokladov

posledné číslo - posledné použité číslo dokladu, napr. posledná vystavená faktúra
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Číselník predkontácií
Tento číselník má základný význam pri nastavení automatického režimu účtovania položiek
dokladov v systéme OASIS (protiúčty faktúr a účtovanie skladu) - mal by ho tvoriť ekonóm
spoločnosti. Obsahuje totiž tzv. "predkontačné predpisy", umožňujúce pri tvorbe dokladov
automatické predkontovanie ich položiek konkrétnymi účtami, priamo prevoditeľnými do účtovnej
dávky. Pred tvorbou tohto číselníka by mal byť pripravený spôsob účtovnej evidencie skladu, tržieb
a nákladov a nastavené príslušné analytické účty v parametrických formulároch a číselníkoch (viď.
kapitoly "Globálne parametre systému", "Parametre skladu", "Číselník tovarových skupín" a
kapitolu o účtovaní v systéme OASIS).
Každý záznam "predkontačného predpisu" obsahuje určovací kľúč, podľa ktorého sa uplatní
príslušná predkontácia. Tento kľúč sa skladá z kombinácie dvoch typov údajov:
1. typ dokladu (typ faktúry, alebo skladového pohybu - 01, 11, ...)
2. typ položky na doklade - tovar, materiál, neskladová položka
To znamená, že predkontácia XY, ktorá má nastavený typ faktúry "01" a typ položky "T"-tovar, sa
uplatní na každej tovarovej položke došlej faktúry typu "01".
Formulár "predkontačného predpisu" obsahuje nasledovné polia:

predkontácia - číslo predkontačného predpisu

popis - názov - popis predkontačného predpisu

typ faktúry alebo skladového pohybu - prvá časť určovacieho kľúča - vyberá sa z číselníka
pohybov (je možné zadať len určitú časť konkrétneho typu - napr. predkontačný predpis s
typom "11" bude platiť aj pre typy "111" a "115", ak nebudú v predkontáciách zadané)

typ položky
T - tovar
M - materiál
K - komis
180 / 592
SunSoft EcoSun



OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
X - neskladová položka
I - iné (používa sa pri vyššie neurčenom type položky)
typ pohybu - PE, VE, PI, VI - vypĺňa sa automaticky, manuálne sa zadáva len v prípade
prázdneho typu faktúry, resp. sklad. pohybu.
účtovanie faktúry - podľa vybraného typu faktúry sa zobrazí analytický účet faktúry,
náznakovo účty DPH - zadáva sa protiúčet a hospodárske stredisko priamo, alebo
prostredníctvom odkazov na analytické účty a HS zapísané v parametrických tabuľkách,
alebo číselníkoch.
účtovanie skladu - podľa vybraného typu skladového pohybu a položky sa umožní zadanie
druhu účtovného dokladu (druh dokladu) a analytických účtov a hospodárskych stredísk
skladovej položky priamo, alebo prostredníctvom odkazov na analytické účty a HS zapísané
v parametrických tabuľkách, alebo číselníkoch.
Možný zápis odkazov na účty faktúr a skladu:
SO
účet obstarania tovaru/mat.
- parametre skladu (Výber skladu)
131, 111...
ST
účet tovaru/materiálu na sklade
- parametre skladu (Výber skladu)
132, 112...
SN
nákladový účet predaja tovaru
- parametre skladu (Výber skladu)
504,...
SV
výnosový účet-tržby za tovar
- parametre skladu (Výber skladu)
604,...
TN
nákladový účet predaja tovaru
- číselník tovarových a mat.skupín
504,...
TV
výnosový účet-tržby za tovar
- číselník tovarových a mat.skupín
604,...
SX
náklad./výnos.účet nesklad.pol.
- karta neskladovej položky
518,602...
táto strana nebude účtovaná
Možný
SH
FH
XH
-
zápis odkazov na HS faktúr a skladu:
HS uvedené v parametroch skladu (Výber skladu)
HS uvedené v záhlaví faktúry
HS uvedené na karte neskladovej položky
údaj o HS nebude napĺňaný
Týmto spôsobom by mali byť pripravené predkontačné predpisy pre všetky používané kombinácie
typov dokladov a faktúr. Po dôkladnom nastavení sa správne predkontuje väčšina položiek
dokladov a na konci mesiaca je možný okamžitý prevod do účtovnej dávky s minimálnymi
úpravami.
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Ucelený výklad k problematike účtovania nájdete v kapitole Účtovanie v systéme OASIS.
Spoločné číselníky
Pod pojmom spoločné číselníky chápeme číselníky zdieľané viacerými programovými modulmi
systému EcoSun II (PU, OASIS, PAM,...). Všetky sú uložené v spoločnom adresári systémov bežne \SUNSOFT.
1. Hospodárske strediská
2. Účtovný rozvrh
3. Druhy dokladov
4. Zákazky
5. Kategórie nulovej sadzby DPH
181 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Hospodárske strediská
Číselník hospodárskych stredísk firmy, slúži na evidenciu hospodárskych stredísk firmy. Ak je
tabuľka číselníka prázdna, v pravom hornom rohu obrazovky sa vysvieti správa "Prázdna tabuľka,
dopísať ?". Stlačením klávesy <Enter> alebo potvrdením voľby <Áno> sa dostanete do režimu
dopisovania, inak sa na obrazovke vysvieti tabuľka s už zapísanými hospodárskymi strediskami.
Funkčné klávesy sú popísané v spodnom riadku obrazovky a ich význam bol už opísaný v úvodnej
časti Číselníkov. V prípade, že firma nepoužíva hospod. strediská, teda táto tabuľka je prázdna,
program sa pri dopisovaní dokladov nepýta na HS a voľby, ktoré sa týkajú tlačových zostáv, za HS
sú potlačené.
Potvrdením tejto voľbou sa dostaneme do tabuľky hospodárskych stredísk. Tabuľka obsahuje
nasledovné stĺpce (polia):

HS - číslo (skratka) hospodárskeho strediska

názov - názov (popis) hospodárskeho strediska
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Účtovný rozvrh
Číselník analytických účtov (účtovný rozvrh), slúži na kontrolu a výber analytického účtu na
dokladoch a položkách (napr. faktúry vystavené "311", faktúry prijaté "321"), len vtedy, keď je
systém OASIS prepojený na podvojné účtovníctvo.
Popis polí číselníka:

Účet - číslo analytického účtu

Názov - slovný popis analyt. účtu

Typ - typ účtu (A- aktívny, P- pasívny, N- nákladový, V- výnosový)

HS - hospodárske stredisko. Možné hodnoty sú A,N. Ak je v tomto poli zadané písmeno "A"
znamená to, že pri týchto analytických účtoch sa pri dopisovaní, alebo opravovaní program
bude pýtať na hospodárske stredisko. Ak "N", program sa na hospodárske stredisko pýtať
nebude.

Saldo - saldo konto. Pole má význam hlavne pre účtovníctvo. Ak je v tomto poli zadané
písmeno "A" znamená to, že pri prevode účtovných dokladov do systéme podvojného
účtovníctva program bude vyplňovať údaje potrebné k evidencií salda (číslo faktúry, dátum
úhrady, bankové spojenie). Po zaúčtovaní sa tieto doklady prenesú aj do tabuľky
saldokonta.
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Druhy dokladov
Číselník účtovných druhov dokladov slúži v prípade, že je systém OASIS prepojený s účtovníctvom,
na určenie druhu dokladu napr. faktúra vystavená (FV), výdajka zo skladu (VY) a pod. Kontroluje
sa podľa neho pri dopisovaní účtovných údajov pole "druh dokladu". Pri zadaní nesprávneho druhu
dokladu, program ponúkne výber z tohoto číselníka.
Popis polí číselníka:

druh - skratka dokladu

názov - názov (popis) dokladu
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Zákazky
Číselník zákaziek slúži na odsledovanie nákladovosti a výnosnosti ucelených projektov a zákaziek v
moduloch OASIS a PU. Prijaté a vystavené doklady (faktúry aj skladové pohyby) je možné
prostredníctvom poľa "Číslo zákazky" priradiť k príslušným zákazkám. Celková účtovná evidencia
zákaziek je realizovaná v module podvojného účtovníctva
Popis polí číselníka:

číslo zákazky - číslo (skratka) zákazky
182 / 592
SunSoft EcoSun





OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
popis zákazky - názov zákazky
zodpovedný - meno pracovníka zodpovedného za zákazku
dátum začatia - dátum začatia práce na zákazke
dátum ukončenia - dátum ukončenia (odovzdania) zákazky
bližšia špecifikácia - bližší popis zákazky.
Po vypísaní bližšej špecifikácie zákazky preskočíme na ďalšie pole klávesou <TAB>
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Ďalšie číselníky
Voľba vysvieti menu na naplnenie ďalších číselníkov z ktorých niektoré sú prístupné až po
sprístupnení voľbou "Sprístupnenie modulov".
Číselník homebankingu
Číselník homebankingu slúži na definovanie parametrov pre export príkazov na úhradu do súboru,
ktorý je možné importovať do homebankingového programu príslušnej banky a následne
elektronickou formou cez modem odoslať na spracovanie do banky.
Popis polí číselníka:

Názov – názov banky

Kód banky – kód banky. Dôležitý údaj na základe ktorého program generuje správny
formát súboru pre danú banku

Druh – druh banky

Import.adresár – adresár do ktorého budú ukladané súbory príkazov na úhradu pre
homebankingový program
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Číselník e-mail adries
Slúži na vytvorenie skupín emailových adries, ktoré je možné použiť následne pri :

E-mail exporte

Posielaní tlačových zostáv

Posielaní rôznych súborov priamo z programu

Posielaní chybových správ

Posielaní fotených obrázkov z programu
K jednotlivým skupinám e-mail adr. je možné prideliť odberateľa, alebo dodávateľa z číselníka čo je
možné využiť pri e-mail exporte na rozposielanie exportných dávok pre prideleného dodávateľa.
Dôvod je ten, že doklady z vybraného partnera nejdú exportom inému partnerovi, ale iba tomu
komu patria.
Všetky e-mailové operácie spolupracujú len z Outlook98 a vyššie.
Zoznam automobilov
Slúži na evidenciu automobilov s podrobným popisom jednotlivých súčastí, ako sú výrobné čísla, č.
motora, č. prevodovky atď. Potvrdením voľby sa zobrazí zoznam opráv v štandardnom zobrazení.
Údaj o automobile obsahuje ŠPZ,TYP. Tieto údaje sa požívajú pri väzbe a vyhľadávaní automobilu k
ďalšiemu použitiu. Ďalšie údaje sú doplňujúce - značka, číslo motora, číslo podvozku, číslo
prevodovky a ďalšie. Každý automobil je možné prideliť niektorému zákazníkovi zo zoznamu
obchodných partnerov voľbou <CTRL+ENTER>, alebo cez doplňujúce tlačítka, prípadne napísaním
názvu firmy. Ak je výber nerozhodný je ponúknutý najbližší v zozname. Voľba <F10> - Hlavné
menu pre zoznam automobilov. <F5> - Nový, <F4> - Editovanie , <INS> Označenie na výmaz
<ESC> Ukončenie editácie, <ALT+F8> - Vymazanie všetkých označených na výmaz, po otázke sa
vymažú aj zreťazené opravy , <F9> vytlačí evidenčnú kartu o aktuálnom automobile.
<CTRL+SPACE> zobrazí rozmiestnenie kolies na základe vybraného typu automobilu. Je možné
definovať 2 typy ťahača dvoj a troj - nápravového a 2 typy návesu dvoj a troj - nápravového.
183 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Ďalej každý automobil môže byť definovaný, buď ako vlastný, alebo cudzí ('V' , 'C'). Voľbou
<CTRL+U> je možné zotriediť zoznam automobilov podľa 4 kritérií z menu. Použitím klávesy
<SPACE> sa zobrazí rozmiestnenie kolies a údaje k jednotlivým kolesám na základe evidovaných
opravách so skratkou 'VPA' . Ak je voľbou <F6> zadaný aktuálny stav tachometra je stav
prejdených km zobrazovaný pri údajoch o kolesách rozdielom aktuálneho stavu tachometra a
stavu km evidovaných k jednotlivej oprave zobrazený [xxxx]. Tieto údaje je možne tlačiť voľbou
<F9>, kde je zobrazené info o aute a stav jednotlivých kolies s popisom ich umiestnenia (výrobné
číslo, značka pneumatiky, typ pneumatiky, stav KM). Pri stlačení klávesy <SPACE> na pozícii
kolesa je zobrazený podrobný popis o oprave na základe ktorej bolo vyhodnotené aktuálne koleso.
Klávesom <CTRL+F5> je možné zadať novú opravu, ktorá je neviazaná s interným výdajom.
Oprava
Opravu je možné zadať v súvislosti s interným výdajom , typ pohybu 14, 16. Pri štandardnom
zobrazení zoznamu INTERNÝCH VÝDAJOV, klávesom <TAB> je možné zobraziť položky aktuálneho
interného dokladu. Pri tomto zobrazení je možné zadávať k jednotlivým položkám dokladu
samostatné opravy, vždy jedna oprava súvisí s jednou položkou interného dokladu (zadáva sa
klávesom <ALT+P>), už zadaný doklad o oprave je možne zmazať <ALT+Q>.
Evidencia opráv
V zozname automobilov je možné prezerať a evidovať jednotlivé opravy vykonané k aktuálnemu
automobilu. Klávesom <SHIFT+TAB> sa zobrazí zoznam evidovaných doplnkov k objednávke na
opravu aktuálnemu automobilu. Klávesom <CTRL+TAB> sa zobrazí zoznam opráv pridelených k
aktuálnemu automobilu. Ak je položka opravy vytvorená pridelením v internom výdaji je možné
klávesom <SPACE> zobraziť doplňujúce údaje o doklade a položke z interného výdaja. Kláves
<ENTER> zobrazuje informatívne okno o aktuálnej oprave. Zmeniť aktuálnu opravu je možné
klávesom <F4>. <INS> označuje aktuálny záznam o oprave na vymazanie, a následne pri
vymazaní označených automobilov sa vymažú aj označené záznamy (označené záznamy nie sú
používané v žiadnom zobrazení ani výpočte). <P> vytlačí zoznam opráv s informáciou o akt.
automobile. Pri zobrazení zoznamu opráv k aktuálnemu automobilu je možné zoznam zotriediť
voľbou <CTRL+U>, vybraním zo zoznamu možných triedení.
Okno opráv
Pri internom výdaji je v okne opráv možné vybrať automobil, ku ktorému je oprava pridelená a je
taktiež možné klávesom <SPACE> zobraziť podrobné údaje o vybranom automobile. Následne je
nutné vybrať opravu z číselníka opráv. Ak je oprava definovaná skratkou 'VPA' ja sprístupnená
voľba tlačítka VYBER PNEUMATIK. Pri tomto výbere je možné sprístupniť jednotlivé pneumatiky
podľa definovaného rozmiestnenia na základe typu automobilu. Zapnutím pneumatiky klávesom
<SPACE> je nutné zadať do okna Výrobné číslo. Ak sa číslo nezadá nie je pneumatika pridelená do
opravy. Nie je možné zadať viac pneumatík ako je počet kusov na položke interného výdaja, keďže
tieto údaje sú v okne opravy zneprístupnené (názov položky, počet kusov). Pri neviazanej oprave
sú tieto údaje sprístupnené.
Ak je oprava bez skratky 'VPA' tak nie je možné zadať rozmiestnenie pneumatík, ale je možné
evidovať rôzne opravy. Pri neviazanej oprave nie je možné vyberať automobil, lebo daná oprava sa
eviduje k aktuálnemu automobilu a položku na opravu je možné vybrať zo zoznamu všetkých
položiek na sklade <CTRL+ENTER>, alebo zadaním čiastočného názvu.
Doplnkové údaje k objednávke
Pri OBJEDNÁVKACH PRIJATÝCH je možné v zozname objednávok zadávať doplňujúce údaje k
vybranému automobilu zo zoznamu automobilov. Táto voľba sa aktivuje klávesom <ALT+P>. V
tomto prípade sa doplňujúce údaje prideľujú k aktuálnemu dokladu . Tento doplnok obsahuje údaje
o stave automobilu, ktoré budú následne tlačené na objednávku, ktorá bude použitá ako preberací
protokol k automobilu ( celkovo obsahuje 36 údajov). Voľbou <W> na aktuálnom doklade je
vytlačená objednávka špecifická s doplnkovými údajmi zadanými v okne doplnkových údajov k
objednávke a s väzobnými údajmi o automobile.
184 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Číselník opráv automobilov
Odsúhlasením voľby sa zobrazí zoznam opráv v štandardnom zobrazení. Oprava obsahuje Názov,
ID číslo - vždy maximálne číslo, skratka opravy (VPA) je používaná pri vyhodnocovaní opráv
zameraných na pneumatiky. Voľby <F5> - Nový, <F4> - Editovanie , <INS> Označenie na výmaz
<ESC> Ukončenie editácie opráv. Po ukončení editácie sú záznamy označené na výmaz
automaticky zmazané.
Číselník textov
Slúži na evidenciu rôznych textov, ktoré je možné výberovou ponukou prideľovať pri zápise
poznámok na doklady a ich položky. Súčasťou tohto číselníka je pridelenie k textu číslo operácie
a identifikačné číslo typu EAN13 na základe ktorého je možné vytlačiť zoznam týchto číselníkov
z čiarovým kódom EAN13 čo uľahčuje následné použitie tohto číselníka s klávesnicovou snímačkou
čiarového kódu pri vpisovaní tohto textu do poznámky na dokladoch a položkách, alebo do
tlačových zostáv.
Číselník pokladníc
Ak máte verziu programu OASIS s prepojením na RP, sprístupní sa aj nasledovná voľba číselníka
registračných pokladníc(ďalej len RP). V tejto tabuľke sa registrujú všetky typy RP, ktoré používate.
Správne pripravený číselník registračných pokladníc je základným predpokladom pre úspešnú
komunikáciu programu OASIS s vašimi registračnými pokladnicami. V čase písania dokumentácie je
program OASIS schopný komunikovať s RP od firmy Elcom spol. s.r.o. Tento číselník nájdete vo
voľbe „Číselníky“, „Číselník pokladníc“, „Číselník klasických pokladníc“.
Bližší popis spolupráce programu OASIS s registračnými pokladnicami je v kapitole Spolupráca s
registračnými pokladnicami.
Doplnenie, oprava a prehľad registračných pokladníc
Formulár pre dopisovanie, opravu a prehľad registračných pokladníc (<F5>, <F4>, <Medzerník>),
sa skladá zo štyroch častí:
185 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
1. Základné údaje o registračnej pokladnici

číslo registračnej pokladnice - tu sa zadáva poradové číslo pokladnice od 1 po 99,
nekontroluje sa v žiadnom číselníku

popis - názov - do poľa sa môže zadať napr. "Pokladňa č.1" alebo "Predajňa D.Kubín". Je
to len informatívny údaj.

typ pokladnice - stlačením klávesy <medzera> sa zobrazí v okienku menu, z ktorého si
vyberiete správny typ pokladnice. Program OASIS v súčasnej dobe pracuje s nasledovnými
typmi pokladníc:
Elcom Euro
Elcom POS3000

Pri výbere type pokladnice „Elcom Euro“ sa program opýta na bližšie určenie „TYPU Euro“.
Ako vidno z obrázka, firma Elcom už vyvinula celú radu pokladní. Na základe vybraného
„typu Euro“ sa automaticky vyplní údaj „počet PLU“.

Pri výbere pokladnice „ElcomPOS 3000“ sa do políčka „Počet PLU“ prednastaví hodnota
„10000“. Túto hodnotu si môžete prepísať. Ďalej sa sprístupní políčko „Čakanie“. Je to
interval v milisekundách. Počítač s RP komunikuje na základe tzv. paketov. Tento interval
znamená, že počítač bude po poslaní každého paketu čakať 10 milisekúnd. Niekedy, pri
komunikácii s RP môže komunikačný program zahlásiť chybu (počítač je rádovo rýchlejší
ako RP). Doporučujem preto, zvýšiť hodnotu tohto intervalu.

RP spolupracuje so skladom - tu zadávame číslo skladu, ktorého skladové karty sa majú
napĺňať do RP. Každá RP môže spolupracovať len s jedným skladom, ale na jeden sklad
môže byť pripojených viac RP.
2. Údaje pre naplnenie RP:
186 / 592
SunSoft EcoSun


OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
vrchný text - jedná sa o text, ktorý bude tlačený na vrchnej časti bločka. Tento text by mal
obsahovať adresu, IČO, DIČ. Ak chcete mať názov firmy na bločku vytlačený zvýrazneným
písmom, dáte pred každý znak názvu znak "^" na klávese "6" napr. ^S^u^n^s^o^f^t.
spodný text - text ktorý bude tlačený na spodnej časti bločka, umožňujú len niektoré typy
pokladníc. U pokladníc od firmy Elcom sa zadávajú namiesto spodného textu ďalšie riadku
vrchného textu.
3. Údaje pre komunikáciu RP - počítač:

pokladnica pripojená na - RP, ktoré spolupracujú so systémom OASIS sa pripájajú na
sériový port COM1 až COM4

prenosová rýchlosť je - môže byť podľa typu RP 9600, 19200 alebo 38400 bps, udáva autor
RP
4. Údaje pre tvorbu dokladov:

pri tvorbe výdajového dokladu z RP bude použitý typ pohybu - 13R - pole neprístupné na
dopisovanie, typ pohybu 13R je popísaný v číselníkoch " TYPY POHYBOV"
Oproti DOS OASIS-u sú zatiaľ vo WinOASIS-e prístupné len pokladnice od firmy Elcom. Ostatné
RP budú do WinOASIS-u začlenené postupne. Sú to:
BMC PS 2000
CP 780 PLUS
ELITE ECR 82
ELITE ECR 320
ELITE ECR 1210
ELITE ECR 1220
GNY 3000 /Grapy Námestovo/
SANYO 635 ECR
SANYO 525 ECR
ELITE ECR 1520
IES 2230 SK
CP 780 PLUS
ECR 635 TERA
ECR 425/445 TERA
SHARP 3115
MINI KOMPAKT
Tlačové zostavy číselníka pokladníc
Tlačové zostavy sú prístupné cez menu voľbou "TLAČ", alebo priamo klávesou <F9>. Potvrdením
klávesy <F9> nám program vytvorí zoznam všetkých použitých registračných pokladníc v
programe.
Prehľad funkcií v menu a kláves v tabuľke RP
Menu "Záznam"
Bližší popis je v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
187 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Menu "Tabuľka"
Bližší popis je v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Menu "Registračné pokladnice"
Číselník departmentov <D> (Číselník oddelení)
Vo väčšine RP sa definujú tzv. Oddelenia t.j. departmenty. Jednotlivá tovarová položka, t.j.
jednotlivé PLU môže byť priradené do príslušného oddelenia. Je to obdobne, ako v OASIS-e
„tovarová skupina“. Registračné pokladnice sú však obmedzené počtom departmentov. Napr.
u pokladníc Elcom Euro2000 je týchto departmentov osem. Musí preto existovať prevodová
tabuľka, pomocou ktorej sa napr. na jedno oddelenie priradí viac tovarových skupín. Na toto slúži
číselník departmentov, t.j. oddelení.
V registračnej pokladnici sa potom kumuluje tržba za príslušné oddelenie. V RP je možné aj priamo
predať na tzv. oddelenie. Vtedy sa nepredáva na jednotlivé PLU. Tržba sa kumuluje len na
oddelení. Pri prepojení RP s počítačom sa táto tržba (priamy predaj na oddelenie) neprenesie do
počítača. Program, ani RP nevie, aká tovarová položka bola predaná. Do PC sa prenesú len tržby,
ktoré sa realizujú ako predaj na jednotlivé PLU. t.j. predaj po tovaroch.
Formulár číselníka departmentov má nasledovné údaje:
jednotlivých polí číselníka:

tovarová skupina - číslo, alebo kód tovarovej skupiny (vyberá sa z číselníka)

department - označenie tovarovej skupiny dvojmiestnym číselným kódom

popis - názov departmentu. Tento názov sa prenáša do RP.

DPH - "0", "10", "23" – automaticky sa prenesie z číselníka tovarových skupín.
Je potrebné upozorniť na to, že v rámci jedného departmentu sa musia vybrať tovarové skupiny,
ktoré majú rovnaké percento DPH. Takisto názov „Popis – názov“ musí byť v rámci jedného
departmentu rovnaký.
Menu "SpecFunkcie"
TEST <F8>
Testovací program je prístupný len pre registračné pokladnice typ SANYO ECR 635 - SK, SANYO
ECR 525 - SK. Program umožňuje zistiť či funguje prepojenie RP - PC.
Zápis DPH do RP <CTRL+H>
Každá RP má minimálne tri hladiny DPH. Pomocou tejto funkcie sa do prvej hladiny DPH v RP
zapíše nižšia sadzba DPH, do druhej hladiny DPH vyššia sadzba DPH a tretia hladina DPH je
vyčlenená pre nulovú sadzbu DPH. Pri zmene sadzby DPH je potrebné spustiť túto funkciu
programu. Podmienka pre správne naplnenie nových hladín DPH je, že v RP musí byť urobená
mesačná uzávierka.
Zápis textu <F7>
Zápis vrchného (hlavička bločku), spodného textu do RP
Zápis tovarových skupín <F6>
Zápis departmentov (tovarových skupín) do RP.
Nulovanie RP <Ctrl+0>
Program slúži na vynulovanie všetkých skladových kariet z registračnej pokladnice. Po potvrdení
voľby sa vysvieti tabuľka s upozornením " Chceš skutočne vynulovať všetky PLU v RP??? Ak
potvrdíme "ÁNO" vysvieti sa tabuľka " Budú sa nulovať údaje v pokladnici. Ak ich skutočne chcete
vynulovať stlačte <CTRL+ENTER>!!!"
188 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Menu "Systém"
Bližší popis je v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Podskladové číselníky
Číselník podskladových označení
Slúži na zaevidovanie rôznych podskladových členení rozdelených do skupín, ktoré je možné
prideľovať skladovým kartám, kde pri vložení tejto karty na doklad je vyžadované od užívateľa
kusovo rozpísať danú kartu po jednotlivých členeniach a následne je možné toto členenie tlačiť na
FA a DL dvoma spôsobmi čo zabezpečuje SET103. Ak SET103=1 - pri zapnutom podsklade, pri
tlači dokladov (zapnutá tlač podskladových položiek) tlačia sa len tie položky z podskladu, na
ktorých bol pohyb, inak je vytlačený celý podskladový rozpis.
Colný sadzobník
Tento číselník je potrebné naplniť predtým, ako uskutočníme prvý príjem na colný sklad. Napĺňame
ho podľa toho, aký druh sortimentu importujeme. Colný sadzobník obsahuje polia:

Položka colného sadzobníka - je to identifikačné číslo colného sadzobníka

Popis-názov - názov položky colného sadzobníka

Colná sadzba - percento cla

Dovozná prirážka - percento dovoznej prirážky.
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Oddelenia
Tento číselník sa sprístupní po vyplnení SET57. Po naplnení číselníka je možné každej tovarovej
skupine priradiť oddelenie. V číselníku tovarových skupín pribudne pole ODD.
Skladovej karte bude s tovarovou skupinou priradené aj oddelenie.
Tabuľka číselníka oddelenia obsahuje polia :

Kód oddelenia (ODD) – zadáva sa špecifický kód oddelenia, nie je možné zadať viac
rovnakých kódov

Poznámka – stručná poznámka
Funkcie a aktívne klávesy sú popísané v kapitole Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov.
Funkčné klávesy v tabuľkách číselníkov
Menu "Záznam"
Nový záznam <F5>
Bližší popis uvedený vyššie.
Oprava záznamu <F4>
Bližší popis uvedený vyššie.
Prehľad záznamu <Medzerník>
Bližší popis uvedený vyššie.
Označ na zrušenie <Ins>
Neoznačený záznam sa označí na zrušenie / označený záznam sa odznačí. Vlastný výmaz
označených záznamov sa prevedie cez voľbu "Systém", "3.Výmaz označených záznamov", alebo
priamo klávesou <ALT+F8>.
189 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Menu "Tabuľka"
Tlač <F9>
Tlačová zostava - opis číselníka.
Výmaz označených záznamov <ALT+F8>
Okamžité zrušenie označených záznamov - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy
a funkcie".
Rýchlo hľadaj <`>
Hľadanie zadaného údaju v aktuálnom poli (stĺpci) tabuľky - bližší popis je v kapitole "Všeobecne
používané klávesy a funkcie".
Nájdi ďalší <SHIFT+`>
Po úspešnom nájdení záznamu cez funkciu <`> vyhľadá ďalší zodpovedajúci záznam - bližší popis
je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Postupné hľadanie <Backspace>
Okamžité hľadanie v aktuálnom poli (stĺpci) tabuľky podľa postupného zadávania hľadaného textu bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Pokračuj v postupnom hľadaní <PageDown>
Pokračovanie hľadania v aktuálnom poli (stĺpci) tabuľky podľa aktuálneho zadania hľadaného textu
- bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Prvý záznam <CTRL+Home>
Skok na prvý záznam v tabuľke - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Posledný záznam <CTRL+End>
Skok na posledný záznam v tabuľke - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Info o dátach <CTRL+D>
Informácie o aktuálnom stĺpci tabuľky - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Systémové info <CTRL+S>
Základné technické informácie o hardware, systéme a aktuálnej databáze - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Menu "Systém"
Help <F1>
Zobrazí pomocný text k tabuľke (voľbe) - bližší popis je v kapitole "Všeobecne používané klávesy a
funkcie".
Prepni okno <TAB>
Prepína zobrazenie medzi oknom hlavnej tabuľky a vedľajšej (zreťazenej) tabuľky a aktivuje
príslušné tabuľky.
Zmeň režim <CTRL+TAB>
Prepína spôsob zobrazenia hlavnej a vedľajšej (zreťazenej) tabuľky - bližší popis je v kapitole
"Všeobecne používané klávesy a funkcie".
Kalkulačka <CTRL+K>
Vyvolá funkciu kalkulačky.
Koniec <ESC>
Ukončí prácu s aktuálnou tabuľkou, resp. ukončí prehľad vedľajšej tabuľky.
190 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Systém
Voľba hlavného menu umožňuje spustenie určitých špeciálnych funkcií:
1. Koniec práce
2. Indexovanie súborov
3. Výmaz označených záznamov
4. Archivácia údajov
5. Obnovenie údajov
6. Export
7. Import
A. Nastavenie
B. Užívatelia systému
C. Dátové prostredia - firmy
D. Špeciálne funkcie
Koniec práce
Ukončenie práce s programom. Po potvrdení tejto voľby sa objaví na obrazovke okno s otázkou
"Ukončiť prácu s programom ?". Ak odpovieme "Áno" - t.j. stlačíme <A>, alebo <Enter> program
ukončí svoju činnosť. Stlačením <N>, alebo <Esc> sa vrátime do hlavného menu programu.
Voľba ‹ Info › vysvieti informačné menu, z ktorého sa dozviete aká je aktuálna ponuka programov,
záruky a servis, rady u koho a ako nakúpiť a ďalšie užitočné informácie o programových
produktoch fy SunSoft.
Indexovanie súborov
Voľba sa používa automaticky vtedy, ak bol program ukončený nekorektne napr. pri výpadku el.
energie alebo po ukončení programu pri chybovom hlásení týkajúcom sa tzv. indexov. Okrem
databázových tabuliek používa systém aj "indexové súbory", ktoré nesú informáciu o usporiadaní
záznamov v tabuľkách, a pri výpadku el. energie, alebo hardwarovej chybe sa môžu porušiť. Pri
"indexovaní" sa vymažú staré indexové súbory a vytvoria sa nové, čiže dôjde k pretriedeniu danej
tabuľky. Po spustení tejto voľby sa objaví výberové menu pre indexovanie:

Indexovať všetky súbory - prevedie sa preindexovanie všetkých tabuliek v systéme
(okrem pomocných databáz v adresári UZIVATEL).

Indexovať skladové karty - prevedie sa preindexovanie všetkých súborov skladových
kariet (t.j. databáz v adresári SUBOR\00 až SUBOR\99)
POZOR, môže trvať pomerne dlho (desiatky minút) pri veľkom počte skladových kariet (nad
5 000) a skladov.

Indexovať pohyby - prevedie sa preindexovanie súborov týkajúcich sa len pohybov (t.j.
databázy VE.DBF, PE.DBF, VI.DBF, PI.DBF, POL.DBF a ďalšie pomocné)
POZOR, môže trvať pomerne dlho (desiatky minút) pri veľkom počte dokladov a pohybov
(nad 20 000).

Indexovať okrem kariet a pohybov - prevedie sa preindexovanie ostatných databáz
neuvedených vo voľbách 2, a 3,.
Voľba indexovania sa môže spustiť kedykoľvek, keď sa zdá, že program napr. zle vyhľadáva v
tabuľkách.
Výmaz označených záznamov
Voľba slúži na fyzické vymazanie označených záznamov z tabuliek. Označené záznamy na zrušenie
sú tie, ktoré sme predtým označili klávesou <Ins> a pri každom je v tabuľke zobrazená bodka.
Potvrdením tejto voľby sa načítajú do výberového menu na obrazovke všetky tabuľky systému s
vypísaním ich veľkosti v kilobytoch, dátumu poslednej aktualizácie a popisu. Keď chceme zrušiť
záznamy v nejakej tabuľke nastavíme sa s výberovým pruhom na túto tabuľku a stlačíme klávesu
<Enter>, pričom sa pred touto tabuľkou objaví značka •. Po vybratí tabuliek, v ktorých chceme
191 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
vymazať položky, stlačíme klávesu <F8>. Nakoľko vymazávanie položiek z tabuliek je nevratná
činnosť, objaví sa na obrazovke upozorňujúce okno, v ktorom v hornej časti je vypísaný názov
vybratej tabuľky a v spodnej časti sú tri možnosti výberu:
<Áno> - výberom voľby prebehne vymazanie položiek z nastavenej tabuľky
<Nie> - vybratá tabuľka bude preskočená, vymazanie sa neuskutoční
<Všetky> - pri výbere viacerých tabuliek naraz, sa program nebude pýtať po každej na tieto tri
možnosti výberu, ale urobí výmaz naraz vo všetkých vybratých tabuľkách.
POZOR: Toto je doplnková funkcia, ako doporučená funkcia na výmaz označených
záznamov z tabuliek slúži voľba <ALT+F8>, ktorá je k dispozícií vo všetkých zoznamoch
dokladov, číselníkov, atď. a vymaže v aktuálnej tabuľke všetky označené záznamy.
Archivácia údajov
Dôležitou súčasťou pri práci s programom je vytváranie záloh tabuliek na diskety (záložný disk) pre
prípad havárie počítača, požiaru, alebo inej straty údajov. Program vám na diskete, alebo na CD
môžeme zaslať, ale údaje vám však nevráti nikto.
Archivácia v programe OASIS je rozdelená do troch rôznych volieb:
Priame kopírovanie súborov
Potvrdením tejto voľby sa načítajú do výberového menu na obrazovke všetky tabuľky systému s
vypísaním ich veľkosti v kilobytoch, dátumu poslednej aktualizácie a popisu. Pri listovaní v tomto
okne pomocou kurzorových šípok, sa v spodnom riadku obrazovky zobrazuje popis a význam danej
tabuľky. Klávesou <Enter> si označíme tie tabuľky, ktoré chceme archivovať. Výberom poslednej
položky výberového menu označíme na archiváciu všetky tabuľky. V prvom riadku menu sa
zobrazuje celková veľkosť tabuliek vybratých na archiváciu. Pre bežnú zálohu nie je potrebné
archivovať všetky tabuľky. Stačí zálohovať len tie najdôležitejšie:
KARTY.DBF
tabuľka skladových a evidenčných kariet
VE.DBF
výdaj externý
VE_UHRA.DBF
úhrady faktúr vystavených
PE.DBF
príjem externý
PE_UHRA.DBF
úhrady faktúr prijatých
OBNAK.DBF
obstarávacie náklady
VI.DBF
výdaj interný
PI.DBF
príjem interný
POL.DBF
položky všetkých pohybov !!!
OBJD.DBF
hlavičky objednávok došlých
OBJD_P.DBF
položky objednávok došlých
OBJV.DBF
hlavičky objednávok vystavených
OBJV_P.DBF
položky objednávok vystavených
DODOD.DBF
číselník obchodných partnerov
Tieto tabuľky by sa mali zálohovať pravidelne, aspoň raz týždenne. Ostatné tabuľky treba zálohovať
podľa potreby, napr. číselníky po doplnení a úprave väčšieho množstva údajov.
Archivácia označených súborov prebehne po stlačení klávesy <F8>. Najskôr vyberieme z ponuky
zariadenie, na ktoré ideme zálohovať, prípadne cestu (adresár) a po potvrdení sa prevedie vlastná
záloha. Program oznámi počet diskiet potrebných na zálohu podľa kapacity prvej založenej diskety.
Pri archivácii sa vždy prepíšu všetky údaje na cieľovom zariadení (diskete, disku) novými
údajmi - pred prepísaním sa objaví výstražné okno. Ak sa niektorá tabuľka nezmestí celá
na disketu, rozdelí sa a ďalšia časť sa uloží na nasledujúcu disketu.
Komprimácia cez interný pakovač do CAB
(len Win OASIS)
Táto archivačná funkcia na základe uloží dáta v komprimovanej forma na určené miesto na
lokálnom, sieťovom, alebo vymeniteľnom disku. Pred archiváciou sa objaví formulár pre nastavenie
archivačných parametrov.
192 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Adresárová štruktúra zálohy sa vytvára podľa interného čísla OASIS-u, aktuálnej firmy (dátového
prostredia) a voliteľne podľa aktuálneho dátumu. V tejto štruktúre je vytváraný adresár
s poradovým číslom zálohy [0000] - [9999]:
[wOASIS1] – interné číslo OASIS-u
[x_002] – firma 002 na disku X:
[20020716] – archív vytvorený dňa 16.07.2002
[0000] – poradové číslo zálohy v danom dni
Spustením voľby <Archivuj> sa vykoná zbalenie všetkých dát aktuálneho dátového prostredia do
nastaveného adresára. Do archívu sú zahrnuté všetky databázy (DBF, FPT) a indexy (CDX) okrem
indexov skladových kariet. Archivačná funkcia vytvára samostatné súbory pre adresáre skladov
(SKLAD_XX_1.CAB), adresáre SUBOR (SUBOR_1.CAB), CISEL (CISEL_1.CAB) a spoločný adresár
SUNSOFT (SUNSOFT_1.CAB).
Ďalšou možnosťou čiastočnej archivácie je použitie funkcie EXPORT, kedy je možné
vybrať selektívne na úrovni dokladov dáta, ktoré majú byť exportované – archivované.
POZOR: Táto voľba nie je vhodná pre kompletné zálohy dát !
Obnovenie údajov
(len DOS OASIS)
Voľba má opačnú funkciu ako predchádzajúca - nahrávanie údajov sa robí z diskety (disku) do
počítača. Najskôr vyberieme z ponuky zariadenie, z ktorého ideme obnovovať, prípadne cestu
(adresár). Po potvrdení sa načítajú do výberového menu na obrazovke všetky tabuľky archivované
na diskete s vypísaním ich veľkosti v kilobytoch, dátumu a času poslednej aktualizácie a informácií
o kompletnosti archivovaného súboru. KOMPLET znamená, že súbor je na diskete celý, X.CAST, že
toto je x-tá časť súboru a POSL.CAST je posledná časť súboru. Pod výberovým menu sa zobrazí
ešte malý formulár s informáciou o dátume a čase archivácie, o počte archivovaných súborov, ich
veľkosti a číslo archívneho disku. Klávesou <Enter> si označíme tie tabuľky, ktoré chceme obnoviť.
Výberom predposlednej položky výberového menu označíme na obnovu všetky tabuľky. Výberom
poslednej položky načítame údaje o archíve z ďalšej diskety.
Vlastná obnova sa prevádza klávesou <F8>. V hornej časti sa objaví informačné okno s dátumom
poslednej aktualizácie archivovanej tabuľky a tabuľky na disku. Pred prepísaním tabuľky na disku
sa objaví výstražné okno s voľbami:
193 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
<Áno> - výberom tejto voľby prebehne obnova vypísanej tabuľky - prepíše sa príslušná tabuľka na
disku !
<Nie> - vybratá tabuľka bude preskočená, obnova sa neuskutoční
<Všetky> - pri výbere viacerých tabuliek naraz, sa program nebude pýtať po každej na tieto tri
možnosti výberu, ale urobí obnovu všetkých vybratých tabuliek.
Pri obnove údajov zo zálohy sa vždy prepíšu aktuálne tabuľky záložnými tabuľkami pred prepísaním sa objaví výstražné okno.
Doporučujeme preto pre DOS OASIS radšej využívať na selektívnu zálohu a obnovu
funkciu EXPORT - IMPORT, ktorá tabuľky pri "obnove" neprepisuje, ale dopĺňa o
chýbajúce, alebo zmenené údaje.
Informácia o obnovení údajov
(len Win OASIS)
Nakoľko je obnova údajov veľmi chúlostivá záležitosť, kedy je potrebné sa často rozhodovať
o individuálnej obnove určitých súborov, rozhodli sme sa túto funkciu nezaradiť do programu.
Obnova dát by mala byť vykonaná kompetentným odborníkom, ktorý sa rozhodne podľa
aktuálnej situácie pre spôsob a rozsah obnovy údajov.
Pokiaľ boli dáta „zálohované“ cez funkciu export, môžeme použiť na ich obnovu funkciu IMPORT aj
bez asistencie odborníka. POZN.: Pri poškodení dát sa nepokúšajte sami v žiadnom prípade
o obnovu dát, ale privolajte odborníka na aplikáciu OASIS.
Export
Systémová funkcia EXPORT slúži v programe OASIS na prehranie vybranej skupiny údajov
(tabuliek, kariet, dokladov) na disk, alebo disketu vo formáte vhodnom na prenos údajov do
vzdialeného systému. Na príslušnom pracovisku sa tieto údaje načítajú do programu OASIS
prostredníctvom funkcie IMPORT.
Funkcia EXPORT podporuje prenos nasledovných typov údajov:
1. Skladové karty aktuálneho skladu
2. Skladové karty všetkých skladov
3. Predajné ceny aktuálneho skladu
4. Predajné ceny všetkých skladov
5. Výdaj externý (odbyt) + úhrady
6. Výdaj interný
7. Príjem externý (nákup) + úhrady
8. Príjem interný
9. Všetky pohyby
A. Objednávky prijaté
B. Objednávky vystavené
C. Všetky objednávky
D. Všetky pohyby + objednávky
E. Obchodní partneri
F. Úhrady faktúr vystavených
G. Úhrady faktúr prijatých
H. Všetky úhrady faktúr
I. Úhrady predfaktúr vystavených
J. Úhrady predfaktúr prijatých
K. Všetky úhrady predfaktúr
L. Všetky úhrady faktúr a predfaktúr
M. Zúžené skladové karty skladu XX
N. Zúžené skladové karty všetkých skladov
O. Inventúrne doklady
P. Zmenené doklady
194 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
U volieb 5. - D. a O. je možné stanoviť výber dokladov pre export:

Vybrané doklady (X) - exportované budú doklady označené funkciou <X>.

V rozsahu dátumov - exportované budú doklady spadajúce dátumom do zadaného
rozsahu (u VE, PE je uvažovaný dátum plnenia).

Čísla dokladov - exportované budú doklady spadajúce do zadaného číselného rozsahu (u
VE, PE je uvažované číslo DL, PR).
U volieb F. – L. je možný výber dokladov v rozsahu dátumov a podľa čísla dokladu.
Pri exporte pohybov (nákupu, odbytu, interných pohybov, objednávok) sú hlavičky a položky
dokladov exportované vždy so všetkými väzbami - t.j. s príslušnými skladovými a neskladovými
kartami, obchodnými partnermi, obalovými kontami, úhradami faktúr, obstarávacími nákladmi,
výrobnými číslami, atď.)
Exportný adresár je adresár, kde budú uložené exportné súbory v prípade exporte cez diskety,
alebo iné prenosné médium.
Poznámka je bližšia informácia o danom exporte určená pre adresáta.
Značka je identifikácia OASIS-u – dátového prostredia, odkiaľ boli exportované dáta. Toto sa
využíva pri importe, keď sa užívateľ môže rozhodnúť importovať dáta len z jedného dátového
prostredia (napr. z konkrétnej prevádzky).
Nastavenie prepínača Export WIN a Export DOS umožňuje exportovať dáta vo formáte pre
Windows OASIS alebo pre DOS OASIS.
Tlačítkom <Export> sa spustí funkcia exportu do vybraného adresára na disku alebo výmennom
médiu.
Tlačítkom <E-mail export> sa spustí funkcia exportu cez e-mail prostredníctvom mailového
klienta Microsoft Outlook 98 a vyššieho. Bližší popis tejto funkcie je v kapitole Export–import dát
cez e-mail.
Po vykonaní exportu sa zobrazí protokol o exportovaných dokladoch a položkách s kontrolnými
sumami.
195 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Z vyššie uvedených dôvodov je možné použiť EXPORT ako veľmi vhodný doplnok, alebo náhradu
pre klasickú archiváciu, kde sú nahrávané všetky údaje bez ohľadu na väzby. Navyše sú údaje
na exportnom zariadení ukladané kvôli úspore miesta v komprimovanej forme v špeciálnom
formáte PCK.
Technický popis exportu
Každý export sa zapisuje do logového súboru v adresári OASIS s názvom EXPLOG.TXT.
1. Skladové karty skladu „xx“
Export je možný pre všetky karty v sklade, alebo len pre karty označené „X“.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek (V1-V3 sú väzobné):
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
subor\xx\karty
Karty
Z_cmat
V1 subor\xx\obal_k.dbf priradené oddeľ. Obaly
obal_k.z_cmat1 =
karty.z_cmat
V2 subor\predpis.dbf
Komponentár k prísl.
predpis.z_cmat1 =
kartám
karty.z_cmat
V3 subor\xx\karty1.dbf podskladové karty
karty1.z_cmat =
karty.z_cmat
Poznámky:
Ak sa exportuje skladová karta s oddeliteľným obalom, neexportuje sa karta tohto obalu
automaticky (problém pri exporte označených kartách „X“).
Pokiaľ sa exportuje skladová karta s komponentárom, vyexportujú sa aj príslušné skladové karty
v komponentári. POZOR: K týmto kartám v komponentári sa však neexportujú ďalšie väzobné
položky (priradenia obalov, komponentáre, podskladové karty).
2. Skladové karty všetkých skladov
Exportujú sa tie isté tabuľky ako pri voľbe 1 - exporte jedného skladu (ale pre všetky sklady).
196 / 592
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
SunSoft EcoSun
Užívateľská príručka
3. Predajné ceny skladu „xx“
Pri exporte predajných cien skladu sa exportujú z tabuľky subor\xx\karty nasledovné polia:
Pole
Popis
CENA_P1
Cena predajná 1 bez DPH
CENA_P1D
Cena predajná 1 s DPH
CENS_P1
Stará cena predajná 1 bez DPH
CENS_P1D
Stará cena predajná 1 s DPH
CENA_P2
Cena predajná 2 bez DPH
CENA_P2D
Cena predajná 2 s DPH
CENS_P2
Stará cena predajná 2 bez DPH
CENS_P2D
Stará cena predajná 2 s DPH
CENA_P3
Cena predajná 3 bez DPH
CENA_P3D
Cena predajná 3 s DPH
CENS_P3
Stará cena predajná 3 bez DPH
CENS_P3D
Stará cena predajná 3 s DPH
PRIR1
Prirážka pre cenu 1
PRIR2
Prirážka pre cenu 2
PRIR3
Prirážka pre cenu 3
DAT_ZMC1
Dátum zmeny predajnej ceny 1
DAT_ZMC2
Dátum zmeny predajnej ceny 2
DAT_ZMC3
Dátum zmeny predajnej ceny 3
DPH
Sadzba DPH v %
4. Predajné ceny všetkých skladov
Exportujú sa tie isté tabuľky a polia ako pri exporte cien jedného skladu (ale pre všetky sklady).
5. Výdaj externý
Exportujú sa faktúry vystavené, hotovostné DL a dodacie listy podľa zvolených kritérií:
Doklady označené „X“
Od dátumu po dátum – berie sa dátum účtovného plnenia FA, DL.
Od čísla dokladu po číslo – u FA sa berie číslo faktúry, u DL sa berie číslo DL.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek (V1-V13 sú väzobné):
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
Subor\ve.dbf
Hlavičky FV a DL
V1
V2
V3
subor\pol.dbf
subor\ve_uhra.dbf
subor\pol1.dbf
V4
V5
V6
V7
V8
V9
subor\vc.dbf
subor\xx\karty.dbf
subor\xx\obal_k.dbf
subor\predpis.dbf
subor\xx\karty1.dbf
\sunsoft\dodod.dbf
Položky dokladov
Úhrady FV
Podskladové položky
dokladov
Výrobné čísla položiek
Karty k položkám dokladov
priradené oddeľ. Obaly
Komponentár k prísl. kartám
podskladové karty
Ve.zaz_hpr = pol.zaz_hpr
Ve.zaz_hpr = ve_uhra.zaz_hpr
pol.zaznam = pol1.zaznam3
pol.zaznam = vyrcis.zaznam
Pol.z_cmat = karty.z_cmat
obal_k.z_cmat1 = karty.z_cmat
predpis.z_cmat1 = karty.z_cmat
karty1.z_cmat = karty.z_cmat
ve.z_r1 = dodod.z_r1
Obchodní partneri k
dokladom
V10 \sunsoft\prevadz.dbf Prevádzky k obch.partnerom dodod.z_r1 = prevadz.z_r1
V11 subor\poznamky.dbf Poznámky k dokladom
ve.zaz_hpr = poznamky.kluc
V12 subor\poznamky.dbf Poznámky k položkám
pol.zaznam = poznamky.kluc
dokladov
V13 subor\poznamky.dbf Poznámky k obch.partnerom dodod.z_r1 = poznamky.kluc
Poznámky:
197 / 592
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
SunSoft EcoSun
Užívateľská príručka
Pokiaľ sa exportuje skladová karta s komponentárom, vyexportujú sa aj príslušné skladové karty
v komponentári. POZOR: K týmto kartám v komponentári sa však neexportujú ďalšie väzobné
položky (priradenia obalov, komponentáre, podskladové karty).
6. Výdaj interný
Exportujú sa doklady – interné výdajky zo skladu podľa zvolených kritérií:
Doklady označené „X“
Od dátumu po dátum – berie sa dátum vystavenia výdajky
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo výdajky.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek (V1-V13 sú väzobné):
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
Subor\vi.dbf
Hlavičky výdajok
V1
V2
subor\pol.dbf
subor\pol1.dbf
Položky dokladov
Podskladové položky
dokladov
subor\vc.dbf
Výrobné čísla položiek
subor\xx\karty.dbf
Karty k položkám dokladov
subor\xx\obal_k.dbf priradené oddeľ. Obaly
subor\predpis.dbf
Komponentár k prísl. kartám
subor\xx\karty1.dbf podskladové karty
Vi.zaz_hpr = pol.zaz_hpr
pol.zaznam = pol1.zaznam3
V3
pol.zaznam = vyrcis.zaznam
V4
Pol.z_cmat = karty.z_cmat
V5
obal_k.z_cmat1 = karty.z_cmat
V6
predpis.z_cmat1 = karty.z_cmat
V7
karty1.z_cmat = karty.z_cmat
Poznámky:
Pokiaľ sa exportujú doklady – medziskladové prevody (19), neexportujú sa automaticky
protidoklady v PI (09)
Pokiaľ sa exportujú doklady – výdajky do výroby (16), neexportujú sa automaticky výrobné
doklady v PI (06)
Pokiaľ sa exportuje skladová karta s komponentárom, vyexportujú sa aj príslušné skladové karty
v komponentári. POZOR: K týmto kartám v komponentári sa však neexportujú ďalšie väzobné
položky (priradenia obalov, komponentáre, podskladové karty).
7. Príjem externý
Exportujú sa faktúry došlé, hotovostné DL a príjemky od dodávateľov podľa zvolených kritérií:
Doklady označené „X“
Od dátumu po dátum – berie sa dátum účtovného plnenia FA, DL.
Od čísla dokladu po číslo – u FA sa berie číslo faktúry, u DL sa berie číslo DL.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek (V1-V14 sú väzobné):
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
Subor\ve.dbf
Hlavičky FV a DL
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
Subor\pol.dbf
Subor\ve_uhra.dbf
Subor\obnak.dbf
Subor\pol1.dbf
Položky dokladov
Úhrady FD
Obst. náklady k dokladom
Podskladové položky
dokladov
Subor\vc.dbf
Výrobné čísla položiek
Subor\xx\karty.dbf
Karty k položkám dokladov
Subor\xx\obal_k.dbf priradené oddeľ. Obaly
Subor\predpis.dbf
Komponentár k prísl.kartám
Subor\xx\karty1.dbf podskladové karty
\sunsoft\dodod.dbf
Obchodní partneri k
dokladom
\sunsoft\prevadz.dbf Prevádzky k obch.partnerom
subor\poznamky.dbf Poznámky k dokladom
subor\poznamky.dbf Poznámky k položkám
dokladov
subor\poznamky.dbf Poznámky k obch.partnerom
198 / 592
pe.zaz_hpr = pol.zaz_hpr
pe.zaz_hpr = pe_uhra.zaz_hpr
pe.zaz_hpr = obnak1.zaz_hpr
pol.zaznam = pol1.zaznam3
pol.zaznam = vyrcis.zaznam
Pol.z_cmat = karty.z_cmat
obal_k.z_cmat1 = karty.z_cmat
predpis.z_cmat1 = karty.z_cmat
Karty1.z_cmat = karty.z_cmat
pe.z_r1 = dodod.z_r1
dodod.z_r1 = prevadz.z_r1
pe.zaz_hpr = poznamky.kluc
Pol.zaznam = poznamky.kluc
dodod.z_r1 = poznamky.kluc
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
SunSoft EcoSun
Užívateľská príručka
Poznámky:
Pokiaľ sa exportuje skladová karta s komponentárom, vyexportujú sa aj príslušné skladové karty
v komponentári. POZOR: K týmto kartám v komponentári sa však neexportujú ďalšie väzobné
položky (priradenia obalov, komponentáre, podskladové karty).
8. Príjem interný
Exportujú sa doklady – interné výdajky zo skladu podľa zvolených kritérií:
Doklady označené „X“
Od dátumu po dátum – berie sa dátum vystavenia príjemky
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo príjemky.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek (V1-V13 sú väzobné):
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
Subor\vi.dbf
Hlavičky výdajok
V1
V2
Subor\pol.dbf
Subor\pol1.dbf
Položky dokladov
Podskladové položky
dokladov
subor\vc.dbf
Výrobné čísla položiek
subor\xx\karty.dbf
Karty k položkám dokladov
subor\xx\obal_k.dbf priradené oddeľ. Obaly
subor\predpis.dbf
Komponentár k prísl.kartám
subor\xx\karty1.dbf podskladové karty
Vi.zaz_hpr = pol.zaz_hpr
Pol.zaznam = pol1.zaznam3
V3
Pol.zaznam = vyrcis.zaznam
V4
Pol.z_cmat = karty.z_cmat
V5
obal_k.z_cmat1 = karty.z_cmat
V6
predpis.z_cmat1 = karty.z_cmat
V7
Karty1.z_cmat = karty.z_cmat
Poznámky:
Pokiaľ sa exportujú doklady – medziskladové prevody (09), neexportujú sa automaticky
protidoklady vo VI (19)
Pokiaľ sa exportujú doklady – príjemky z výroby (06), neexportujú sa automaticky výdajky do
výroby vo VI (16)
Pokiaľ sa exportuje skladová karta s komponentárom, vyexportujú sa aj príslušné skladové karty
v komponentári. POZOR: K týmto kartám v komponentári sa však neexportujú ďalšie väzobné
položky (priradenia obalov, komponentáre, podskladové karty).
9. Všetky pohyby
Exportujú sa všetky doklady z volieb 5, 6, 7, 8 podľa zvolených kritérií:
Doklady v príjme a výdaji externom a internom označené „X“
Od dátumu po dátum – u odberateľských a dodávateľských FA, DL sa berie dátum účtovného
plnenia, u interných skladových pohybov sa berie dátum vystavenia dokladu
Od čísla dokladu po číslo – u odberateľských a dodávateľských FA sa berie číslo faktúry,
u odberateľských a dodávateľských DL sa berie číslo DL, u interných skladových pohybov sa berie
číslo príjemky. (POZN.: toto výberové kritérium je pre túto voľbu v praxi málo použiteľné).
Systém exportu a väzby sú identické ako u volieb 5, 6, 7, 8.
10. Objednávky prijaté, predfaktúry vystavené (A.)
Exportujú sa objednávky prijaté, predfaktúry vystavené podľa zvolených kritérií:
Doklady označené „X“
Od dátumu po dátum – u objednávky aj predfaktúry sa berie dátum vytvorenia objednávky (nie
dátum vystavenia PF).
Od čísla dokladu po číslo – u objednávok aj predfaktúr sa berie číslo objednávky.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek (V1-V11 sú väzobné):
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
Subor\objd.dbf
Hlavičky objednávok
a PFV
V1 subor\objd_p.dbf
Položky dokladov
objd.zaz_hov = objd_p.zaz_hov
V2 subor\ve_uhra.dbf
Úhrady PFV
objd.zaz_hov = ve_uhra.zaz_hov
V3 subor\xx\karty.dbf
Karty k položkám dokladov
Pol.z_cmat = karty.z_cmat
V4 subor\xx\obal_k.dbf priradené oddeľ. Obaly
Obal_k.z_cmat1 = karty.z_cmat
199 / 592
SunSoft EcoSun
V5
V6
V7
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
subor\predpis.dbf
subor\xx\karty1.dbf
\sunsoft\dodod.dbf
Komponentár k prísl.kartám
podskladové karty
Užívateľská príručka
predpis.z_cmat1 = karty.z_cmat
Karty1.z_cmat = karty.z_cmat
ve.z_r1 = dodod.z_r1
Obchodní partneri k
dokladom
V8 \sunsoft\prevadz.dbf Prevádzky k obch.partnerom Dodod.z_r1 = prevadz.z_r1
V9 subor\poznamky.dbf Poznámky k dokladom
Objd.zaz_hov = poznamky.kluc
V10 subor\poznamky.dbf Poznámky k položkám
Pol.zaznam = poznamky. kluc
dokladov
V11 subor\poznamky.dbf Poznámky k obch.partnerom Dodod.z_r1 = poznamky. kluc
Poznámky:
POZOR: objednávky a predfaktúry sa neexportujú s podskladovými položkami (export podskladu
tejto agendy nie je k dispozícií)
Pokiaľ sa exportuje skladová karta s komponentárom, vyexportujú sa aj príslušné skladové karty
v komponentári. POZOR: K týmto kartám v komponentári sa však neexportujú ďalšie väzobné
položky (priradenia obalov, komponentáre, podskladové karty).
11. Objednávky vystavené, predfaktúry prijaté (B.)
Exportujú sa objednávky vystavené, predfaktúry prijaté podľa zvolených kritérií:
Doklady označené „X“
Od dátumu po dátum – u objednávky aj predfaktúry sa berie dátum vytvorenia objednávky (nie
dátum vystavenia PF).
Od čísla dokladu po číslo – u objednávok aj predfaktúr sa berie číslo objednávky.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek (V1-V11 sú väzobné):
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
Subor\objv.dbf
Hlavičky objednávok
a PFV
V1 subor\objv_p.dbf
Položky dokladov
Objv.zaz_hov = objv_p.zaz_hov
V2 subor\pe_uhra.dbf
Úhrady PFV
Objv.zaz_hov = pe_uhra.zaz_hov
V3 subor\xx\karty.dbf
Karty k položkám dokladov
Pol.z_cmat = karty.z_cmat
V4 subor\xx\obal_k.dbf priradené oddeľ. Obaly
Obal_k.z_cmat1 = karty.z_cmat
V5 subor\predpis.dbf
Komponentár k prísl.kartám predpis.z_cmat1 = karty.z_cmat
V6 subor\xx\karty1.dbf podskladové karty
Karty1.z_cmat = karty.z_cmat
V7 \sunsoft\dodod.dbf
pe.z_r1 = dodod.z_r1
Obchodní partneri k
dokladom
V8 \sunsoft\prevadz.dbf Prevádzky k obch.partnerom Dodod.z_r1 = prevadz.z_r1
V9 subor\poznamky.dbf Poznámky k dokladom
Objv.zaz_hov = poznamky.kluc
V10 subor\poznamky.dbf Poznámky k položkám
Pol.zaznam = poznamky. kluc
dokladov
V11 subor\poznamky.dbf Poznámky k obch.partnerom Dodod.z_r1 = poznamky. kluc
Poznámky:
POZOR: objednávky a predfaktúry sa neexportujú s podskladovými položkami (export podskladu
tejto agendy nie je k dispozícií)
Pokiaľ sa exportuje skladová karta s komponentárom, vyexportujú sa aj príslušné skladové karty
v komponentári. POZOR: K týmto kartám v komponentári sa však neexportujú ďalšie väzobné
položky (priradenia obalov, komponentáre, podskladové karty).
12. Všetky objednávky a predfaktúry (C.)
Exportujú sa všetky doklady z volieb A, B podľa zvolených kritérií:
Doklady všetkých objednávok a predfaktúr označené „X“
Od dátumu po dátum – u objednávok aj predfaktúr sa berie dátum vytvorenia objednávky (nie
dátum vystavenia PF).
Od čísla dokladu po číslo – u objednávok aj predfaktúr sa berie číslo objednávky. (POZN.: toto
výberové kritérium je pre túto voľbu v praxi málo použiteľné).
Systém exportu a väzby sú identické ako u volieb A, B.
200 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
13. Všetky pohyby + objednávky a predfaktúry (D.)
Exportujú sa všetky doklady z volieb 5, 6, 7, 8, A, B podľa zvolených kritérií:
Doklady v príjme a výdaji externom a internom a všetkých objednávok a predfaktúr označené „X“
Od dátumu po dátum – u odberateľských a dodávateľských FA, DL sa berie dátum účtovného
plnenia, u interných skladových pohybov sa berie dátum vystavenia dokladu, u objednávok aj
predfaktúr sa berie dátum vytvorenia objednávky
Od čísla dokladu po číslo – u odberateľských a dodávateľských FA sa berie číslo faktúry,
u odberateľských a dodávateľských DL sa berie číslo DL, u interných skladových pohybov sa berie
číslo príjemky, u objednávok aj predfaktúr sa berie číslo objednávky. (POZN.: toto výberové
kritérium je pre túto voľbu prakticky nepoužiteľné).
Systém exportu a väzby sú identické ako u volieb 5, 6, 7, 8, A, B.
14. Obchodní partneri (E.)
Exportujú sa všetci obchodní partneri bez možnosti zúženia výberu.
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
\sunsoft\dodod.dbf
Obchodní partneri
V1
V2
V3
\sunsoft\prevadz.dbf Prevádzky k obch.partnerom celá tabuľka bez väzby
subor\obal_o.dbf
celá tabuľka bez väzby
Obalové saldo
k obch.partnerom
subor\poznamky.dbf Poznámky k obch.partnerom celá tabuľka bez väzby
15. Úhrady faktúr vystavených (F.)
Exportujú sa úhrady faktúr vystavených podľa zvolených kritérií:
Od dátumu po dátum – berie sa dátum úhrady FA.
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo faktúry, nie úhrady.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek:
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
subor\ve_uhra.dbf
Úhrady FV
Zaz_hpr
16. Úhrady faktúr prijatých (G.)
Exportujú sa úhrady faktúr prijatých podľa zvolených kritérií:
Od dátumu po dátum – berie sa dátum úhrady FA.
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo faktúry, nie úhrady.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek:
Tabuľka
Popis
subor\pe_uhra.dbf
Úhrady FD
Väzba (pole v tabuľke)
Zaz_hpr
17. Všetky úhrady faktúr (H.)
Exportujú sa úhrady faktúr vystavených a prijatých podľa zvolených kritérií:
Od dátumu po dátum – berie sa dátum úhrady FA.
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo faktúry, nie úhrady.
Exportujú sa dáta z tabuliek ako vo voľbách F., G.
18. Úhrady predfaktúr vystavených (I.)
Exportujú sa úhrady predfaktúr vystavených podľa zvolených kritérií:
Od dátumu po dátum – berie sa dátum úhrady PFA.
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo predfaktúry, nie úhrady.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek:
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
subor\ve_uhra.dbf
Úhrady PFV
Zaz_hov a prázdny Zaznam
201 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
19. Úhrady predfaktúr prijatých (J.)
Exportujú sa úhrady predfaktúr prijatých podľa zvolených kritérií:
Od dátumu po dátum – berie sa dátum úhrady PFA.
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo predfaktúry, nie úhrady.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek:
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
subor\pe_uhra.dbf
Úhrady PFD
Zaz_hov a prázdny Zaznam
20. Všetky úhrady predfaktúr (K.)
Exportujú sa úhrady predfaktúr vystavených a prijatých podľa zvolených kritérií:
Od dátumu po dátum – berie sa dátum úhrady PFA.
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo predfaktúry, nie úhrady.
Exportujú sa dáta z tabuliek ako vo voľbách I., J.
21. Všetky úhrady faktúr a predfaktúr (L.)
Exportujú sa úhrady faktúr a predfaktúr vystavených a prijatých podľa zvolených kritérií:
Od dátumu po dátum – berie sa dátum úhrady faktúry, resp. predfaktúry.
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo faktúry, resp. predfaktúry, nie úhrady.
Exportujú sa dáta z tabuliek ako vo voľbách F, G, I., J.
22. Zúžené skladové karty skladu „xx“ (M.)
Export je možný pre všetky karty v sklade, alebo len pre karty označené „X“.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek (V1-V3 sú väzobné):
Tabuľka
Popis
subor\xx\karty
Karty
V1 subor\xx\obal_k.dbf priradené oddeľ. Obaly
Väzba (pole v tabuľke)
Z_cmat
V2 subor\predpis.dbf
predpis.z_cmat1 =
karty.z_cmat
Komponentár
k prísl.kartám
V3 subor\xx\karty1.dbf podskladové karty
obal_k.z_cmat1 =
karty.z_cmat
karty1.z_cmat =
karty.z_cmat
Pri exporte zúženého skladu sa exportujú z tabuľky subor\xx\karty nasledovné polia:
Pole
Popis
CMAT
Číslo tovaru
Z_CMAT
Vnútorný identifikátor tovaru
NAZOV
Názov tovaru
MATSKUP
Tovarová skupina
EAN
EAN kód
OKSTAV
Okamžitý stav (pomocné pole)
POCSTAV
Poč.stav – napĺňa sa pri exporte okamžitým stavom
CENA_P1
Cena predajná 1 bez DPH
CENA_P1D
Cena predajná 1 s DPH
CENS_P1
Stará cena predajná 1 bez DPH
CENS_P1D
Stará cena predajná 1 s DPH
PRIR1
Prirážka pre cenu 1 – pri exporte sa nuluje
DAT_ZMC1
Dátum zmeny ceny 1
DPH
Sadzba DPH
POCET_MJ
Počet merných jednotiek
POCMJ_MAT
Počet merných jednotiek v balení
OBALN
Identifikátor neoddeliteľného obalu
OBALO
Identifikátor oddeliteľného obalu
202 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
DATUM
Dátum zavedenia karty
TYP
Typ skl. položky (tovar, materiál)
MJ
Merná jednotka
HMOT_MJ
Hmotnosť na MJ
KUSY
Aktuálny denný výdaj v MJ
KUSY_R
Aktuálna rezervácia v MJ
IDO
Identifikátor položky – skladová, obal, neskladová
Z_CMATO
Vnútorný identifikátor neoddeľ. Tovaru
Poznámky:
Ak sa exportuje skladová karta s oddeliteľným obalom, neexportuje sa karta tohto obalu
automaticky (problém pri exporte označených kartách „X“).
Pokiaľ sa exportuje skladová karta s komponentárom, vyexportujú sa aj príslušné skladové karty
v komponentári. POZOR: K týmto kartám v komponentári sa však neexportujú ďalšie väzobné
položky (priradenia obalov, komponentáre, podskladové karty).
23. Zúžené skladové karty všetkých skladov (N.)
Exportujú sa tie isté tabuľky a polia ako pri voľbe M - exporte jedného zúženého skladu (ale pre
všetky sklady).
24. Inventúrne doklady (O.)
Exportujú sa doklady – interné výdajky zo skladu podľa zvolených kritérií:
Doklady označené „X“
Od dátumu po dátum – berie sa dátum vystavenia výdajky
Od čísla dokladu po číslo – berie sa číslo výdajky.
Exportujú sa dáta z nasledovných tabuliek (V1-V13 sú väzobné):
Tabuľka
Popis
Väzba (pole v tabuľke)
Subor\hi.dbf
Hlavičky inventúrnych
dokl.
V1 subor\poli.dbf
Položky dokladov
hi.zaz_hpr = poli.zaz_hpr
V4 subor\xx\karty.dbf
Karty k položkám dokladov
Poli.z_cmat = karty.z_cmat
V5 subor\xx\obal_k.dbf priradené oddeľ. Obaly
obal_k.z_cmat1 = karty.z_cmat
V6 subor\predpis.dbf
Komponentár k prísl.kartám predpis.z_cmat1 = karty.z_cmat
V7 subor\xx\karty1.dbf Podskladové karty
Karty1.z_cmat = karty.z_cmat
Poznámky:
POZOR: Inventúrne doklady sa neexportujú s podskladovými položkami (export podskladu tejto
agendy nie je k dispozícií)
Pokiaľ sa exportuje skladová karta s komponentárom, vyexportujú sa aj príslušné skladové karty
v komponentári. POZOR: K týmto kartám v komponentári sa však neexportujú ďalšie väzobné
položky (priradenia obalov, komponentáre, podskladové karty).
25. Zmenené doklady (P.)
Exportujú sa všetky doklady z volieb 5, 6, 7, 8, A, B (všetky faktúry, skladové pohyby, objednávky
a predfaktúry) podľa kritéria zmeneného dokladu (nastavený príznak „archív“). Príznak „archív“ sa
nastavuje vždy pri doplnení a každej zmene dokladu (aj pri storne a označení na výmaz). Po
exporte sa tento príznak automaticky na vynuluje.
POZOR: Táto voľba je prístupná len vtedy, ak nie je zapnutá denná archivácia SET22=1.
Systém exportu a väzby sú identické ako u volieb 5, 6, 7, 8, A, B.
Export do prenosného terminálu
Táto voľba je popísaná v kapitole Spolupráca s prenosnými EAN handle terminálmi.
203 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Katalóg
Od verzie WinOasis 3.40.800 je možné v programe vytvoriť podklad pre CD-katalóg. Pomocou tejto
voľby sa vytvorí v nastavenom adresári obraz CD-katalógu, ktorý je potom možné napáliť na CD
a poslať Vašim obchodným partnerom. Po založení tohto CD sa automaticky na príslušnom PC
spustí Váš katalóg, pričom je možné si prezerať aj obrázky k jednotlivým skladovým kartám.
Pomocou tohto katalógu si može Váš odberateľ vytvoriť a vytlačiť objednávku.
Voľba sa sprístupní nasledovne : 1. V prihlasovacom formulári stlačiť kláves F4
2. V menu potvrdiť voľbu C. Pomocné súbory
3. Potvrdiť voľbu 2. Editácia pomocných DAT súborov
4. Nastaviť sa na súbor VAR_1.DAT a otvoriť ho (Enter)
5. Do nového riadku napísať KATALOG=1 a uložiť zmeny
Po spustení WinOasisu je už sprístupnená voľba Katalóg, v ktorej je potrebné nastaviť parametre
pre vytvorenie katalógu.
204 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Ceny v katalógu – výber ceny, s ktorou sa prenesú skladové karty vybraných skladov do skúšobnej
Firmy
Prednastavený sklad – ponúka jeden sklad 00, dá sa prepísať. Ak je potrebné zadat viacej skladov,
je ich potrebné vypísať do druhého poľa a oddeliť ; , vrátane skladu
zapísaného v prvom poli.
Firma kde pripravím katalóg – program založí novú firmu pod zadaným číslom.
Prenes data do skúšobnej firmy – prenesie skladové karty do zadanej firmy. Ak taká firma už
existuje, tak upozorní na prepis dát.
Kopíruj všetky obrázky – ak nie je pole zaškrtnuté, kontroluje či jednotlivé karty majú svoje
obrázky ( pri veľkom množstve kariet môže trvať dlhšie )
ak je pole zaškrtnuté prenesie všetky obrázky ( rýchlejší spôsob )
Cesta kde je EKATALOG.EXE – nastavenie cesty kde sa nainštaloval program EKATALOG.EXE
Ukáž skúšobnú CD firmu – tlačítkom sa spustí budúci katalog, dá sa skúšať ako bude vyzerať
katalog na CD. Data berie už zo skúšobnej firmy.
Cesta kde je RUNTIME.VFP – program prednastaví
Kde je obrázok na úvodné Logo – je potrebné zadať cestu, kde sa nachádza obrázok
Cesta kde sa vytvoria data pre CD - je potrebné zadať cestu, kde sa vytvoria data pre napálenie CD
Katalógu.
Vytvor data pre katalógové CD – vytvorí data podľa zadaných parametrov, ktoré je potrebné
napáliť na CD.
Nevyhnutnou podmienkou vytvorenia katalógu je zakúpenie programu EKATALOG.
205 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Katalóg na CD
Po založení CD sa automaticky spustí voľba Katalóg, a vysvieti tabuľku výrobkov, alebo tovaru
s možnosťou zadania počtu kusov na objednanie (kurzor je nastavený na pole OBJEDNANÉ). V tejto
tabuľke je prístupné menu po stlačení klávesu F10, kde je možnosť spustenia jednotlivých
ponúknutých funkcíí.
Popis funkčných klávesov
Enter – zadanie objednaného množstva na karte na ktorej je nastavený kyrzor
F5 – vytvorenie novej objednávky, pričom program ponúkne vynulovať objednané množstvá, ktoré
boli zapísané pred stlačením klávesu F5.
F4 – nastavenie parametrov objednávky, v ktorej sú už zapísané aj karty, ktoré majú vyplnené
pole OBJEDNANÉ.
Pri prvom spustení je potrebné vyplniť parametre odberateľa a objedenávky (kliknutím myši).
Program si tieto údaje zapamätá.
CTRL+P - dopísanie parametrov odberateľa, ak sa už nezadali pri parametroch objednávky,
CTRL+T – vysvieti poznámku na skl. karte, ak ju karta obsahuje
ALT+F11 – zmena skladu
W – ukáže obrázky na jednotlivých kartách, ak ich tieto obsahujú
Ďalšie menu Tabuľka - slúži na prácu s tabuľkou (utriedenie, vyhľadanie konkrétnej karty)
a vytlačenie objednávky, alebo katalógu.
206 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Menu systém ponúka voľby:
Help – stručný popis programu
Kalkulačka – možnosť použiťia jednoduchej kalkulačky
Koniec – návrat do hlavného menu
V hlavnom menu je funkcia – Vyčisti pracovný priestor, ktorá vynuluje objednané mnozstvá,
vymaže parametre odberateľa a objednávky.
Koniec práce – táto voľba ukončí prácu s celým programom EKATALÓG.
Import
Systémová funkcia IMPORT slúži v programe OASIS na nahranie údajov (tabuliek, kariet, dokladov)
uložených prostredníctvom funkcie EXPORT - jej hlavné využitie je pri prenose údajov medzi
centrom firmy a vzdialenými pobočkami.
Funkcia si najprv načíta a dekomprimuje údaje z prenosového média (adresára) do vstupného
adresára IMPORT, kde identifikuje druh a dátum príslušného exportu. Ak sa vo vstupnom adresári
importu nachádzajú už nejaké exportné údaje, systém ponúkne automaticky ich IMPORT.
Všetky tieto údaje a voľby sa nachádzajú vo formulári Import údajov. Vo vrchnej časti sa
nachádzajú informácie o "importných" údajoch nachádzajúcich sa vo vstupnom adresári IMPORT
(t.j. posledne načítaný export) - typ a dátum exportu.
207 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
V oblasti nazvanej Aktualizácie údajov sa nastavuje spôsob importu príslušných údajov do
systému:

Aktualizovať existujúce doklady a objednávky - zapnutím voľby [X] sa pri importe
dokladov nákupu, odbytu, interných pohybov, objednávok a predfaktúr prepíšu na
existujúcich dokladoch všetky údaje, okrem účtovných dát a úhrad.
Aktualizovať účtovné údaje na existujúcich dokladoch - zapnutím voľby [X] sa pri
importe dokladov nákupu, odbytu a interných pohybov prepíšu na existujúcich
dokladoch aj účtovné údaje.
Aktualizovať úhrady existujúcich faktúr - zapnutím voľby [X] sa pri importe
dokladov nákupu, odbytu a predfaktúr prepíšu aj existujúce doklady úhrad
importovanými úhradami.
Aktualizovať poznámky na existujúcich dokladoch, obch. partneroch - zapnutím
voľby [X] sa pri importe dokladov nákupu, odbytu a predfaktúr aktualizujú
poznámky k dokladom, položkám dokladov a obchodným partnerom
Aktualizovať výrobné čísla na existujúcich dokladoch - zapnutím voľby [X] sa pri
importe dokladov aktualizujú výrobné čísla na položkách existujúcich dokladov

Zaviesť poznámky ak nie sú na dokladoch, obchodných partneroch - zapnutím voľby
[X] sa pri importe dokladov doplnia poznámky na doklady a obchodných partnerov
z importnej dávky

Aktualizovať údaje existujúcich obchodných partnerov - zapnutím voľby [X] sa pri
importe dokladov nákupu, odbytu, objednávok a predfaktúr prepíšu údaje existujúcich
obchodných partnerov importovanými.

Neimportovať nové úhrady k importovaným a existujúcim faktúram - zapnutím
voľby [X] sa pri importe dokladov nákupu, odbytu a predfaktúr nenaimportujú nové (v
cieľovom OASIS-e neexistujúce) doklady úhrad.

Zaviesť výrobné čísla ak nie sú na dokladoch - zapnutím voľby [X] sa pri importe
dokladov doplnia výrobné čísla na doklady z importnej dávky. Vypnutím voľby sa nastaví
import dokladov bez doplnenia výrobných čísel z importnej dávky.

Zaviesť skladové karty z dokladov ak nie sú v sklade - zapnutím voľby [X] sa pri
importe dokladov doplnia na sklady neexistujúce skladové karty z importnej dávky
208 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Aktualizovať číslo, názov, PLU, tovarovú skupinu na existujúcich skladových
kartách - zapnutím voľby [X] sa pri importe dokladov, alebo skladových kariet prepíšu na
existujúcich skladových kartách uvedené údaje.

Aktualizovať predajné ceny na skladových kartách - zapnutím voľby [X] sa pri
importe dokladov, alebo skladových kariet prepíšu na existujúcich evidenčných kartách
predajné ceny importovanými.

Aktualizovať doplňujúce údaje na skladových kartách - zapnutím voľby [X] sa pri
importe dokladov, alebo skladových kariet prepíšu na existujúcich evidenčných kartách
doplňujúce údaje importovanými.

Zaviesť komponenty ak nie sú v sklade - zapnutím voľby [X] sa pri importe dokladov
doplnia komponenty na skladové karty z importnej dávky. Vypnutím voľby sa nastaví
import kariet bez doplnenia komponentov z importnej dávky.

Aktualizovať existujúce komponenty na skladových kartách - zapnutím voľby [X] sa
pri importe dokladov, alebo skladových kariet prepíšu na existujúcich evidenčných kartách
existujúce komponenty importovanými.
Formulár importu obsahuje tri funkčné voľby:
<Importovať> - prevedie import načítaných údajov zo vstupného adresára importu (je možné ho
bez problémov viacnásobne opakovať).
<Nový import> - načíta exportné údaje z prenosového média (adresára) do vstupného adresára
importu (takisto je možné opakované načítanie).
<Zmeň doklady> - voľba prevedie import načítaných údajov zo vstupného adresára importu
s tým, že zmení dáta na opačné doklady oproti exportným (exportované výdajky – dodacie listy
prevedie pri importe na príjemky od dodávateľa). Funkcia slúži na elektronickú výmenu dokladov
medzi dodávateľmi a odberateľmi a dokáže konvertovať nasledovné druhy dokladov:

externé výdajky na príjemky a naopak

interné výdajky na príjemky a naopak

objednávky vystavené na prijaté a naopak
Pri zmene druhu dokladu je potrebné zadať sklad na ktorý majú byť položky dokladov
importované, typ pohybu a obchodného partnera pre zmenený doklad.
<Koniec> - ukončí prácu s importom.
Funkcia Importu je v kombinácií s pravidelným EXPORT-om ideálnym prostriedkom na obnovu
poškodených dát. Klasickou obnovou sa totiž prepíšu aj neporušené, ale nearchivované údaje,
zatiaľ čo pri importe sa chýbajúce údaje doplnia a existujúce zachovajú.
Pre túto funkciu importu je vhodné zapnúť vyššie popísanú dennú archiváciu, alebo prevádzať
pravidelne export všetkých kariet, pohybov a objednávok.
Technický popis importu
Pri importe sa zamykajú jednotlivé tabuľky, do ktorých sa importujú údaje, preto v čase importu
môže program hlásiť ostatným užívateľom blokovanie. Import nemôžu spustiť viacerí užívatelia
naraz, program to nedovolí. Každý import sa zapisuje (spolu so svojím exportným logom) do
logového súboru v adresári OASIS s názvom IMPLOG.TXT – takto sú napr. jednotlivo zaznamenané
aj opakované importy tej istej importnej dávky s rozličnými parametrami.
209 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
1. Import obchodných partnerov (týka sa aj importu pohybov s OP)
Pred importom obchodných partnerov dôjde k zjednoteniu ich interných kódov Z_R1 s OP
v cieľovom OASIS-e na základe ich čísla účtu (pole UCET). Tieto údaje sa zjednotia vo všetkých
importných tabuľkách.
POZOR: Ak je nastavený SET102 = 1 (zapnuté povinné zadávanie IČO v obchodných partneroch a
export\import na základe IČO OP), dôjde pred importom k zjednoteniu importných údajov na
základe IČO z cieľového OASIS-u (tabuľka DODOD.DBF). Výsledkom je, že na základe kontroly
a porovnania IČA majú obchodní partneri uvedení v číselníku OP a všetkých tabuľkách v importnej
dávke identické vnútorné kódy Z_R1 a IČO, ako OP v cieľovom OASIS-e.
Vlastný import OP sa potom prevádza na základe porovnania interných kódov obchodných
partnerov Z_R1 a podľa nastavenia importných parametrov sa aktualizujú (alebo neaktualizujú)
príslušné údaje na kartách OP.
Pri importe sa aktualizujú (dopĺňajú) aj údaje o prevádzkach partnerov, saldo obalov partnerov
a poznámky k obchodným partnerom – ich zavedenie a aktualizáciu ovplyvňujú príslušné
importné parametre „Aktualizovať poznámky na existujúcich dokladoch a obchodných partneroch“ a
„Zaviesť poznámky, ak nie sú na dokladoch, obchodných partneroch“. Údaje obalového salda sa
aktualizujú aj v prípade vypnutia voľby „Aktualizovať údaje existujúcich OP“.
Týka sa exportných volieb: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25
2. Import skladových kariet a zmena predajných cien na kartách (týka sa aj
importu pohybov s kartami)
Pred importom musia byť v cieľovom OASIS-e vytvorené príslušné sklady so všetkými súvisiacimi
tabuľkami (nevytvárajú sa pri importe automaticky).
Pred importom kariet dôjde k zjednoteniu ich interných kódov Z_CMAT s kartami v OASIS-e
na základe ich čísla tovaru (pole CMAT) a potom ešte podľa identifikátoru EAN (zjednotí Z_CMAT
a vypíše nezhodné CMAT). Tieto údaje sa zjednotia vo všetkých importných tabuľkách.
Vlastný import kariet sa potom prevádza na základe porovnania interných kódov skladových
kariet Z_CMAT. Podľa nastavenia importných parametrov „Aktualizovať ČÍSLO, NÁZOV, PLU, TS na
existujúcich skladových kartách“, „Aktualizovať predajné ceny na skladových kartách“ a
„Aktualizovať doplňujúce údaje na skladových kartách“ sa aktualizujú (alebo neaktualizujú)
príslušné údaje na existujúcich kartách. Pri zmene predajných cien na kartách sa aktualizuje aj
tabuľka protokolov o precenení. POZOR: Pri nastavení cieľového OASIS-u pre V-drogérie sa
importujú skladové karty na základe EAN, nie Z_CMAT.
Ak je nastavený SET104 = 1 (dátum platnosti zmeny ceny musí byť väčší ako systémový dátum),
budú pri importe precenené len karty, ktoré majú dátum zmeny ceny v importnej tabuľke väčší ako
aktuálny dátum.
Pri importe kariet sú automaticky aktualizované (doplnené) priradenia obalov ku skladovým
kartám a pri podskladovej evidencií aktualizované (doplnené) príslušné podskladové karty.
Ak majú skladové karty komponentár, aktualizujú (dopĺňajú) sa príslušné komponenty –
uplatňuje sa tu nastavenia importných parametrov “Zaviesť komponenty, ak nie sú na sklade“ a
„Aktualizovať existujúce komponenty na skladovej karte“.
POZOR: Ak importná dávka obsahuje karty, ktoré neexistujú v cieľovom OASIS-e a nie je zapnutá
voľba „Zaviesť skladové karty z dokladov“, položky dokladov odkazujúce sa na príslušné karty sa
v importných tabuľkách označia ako neskladové (neevidenčné) – do poľa čísla tovaru sa pred číslo
tovaru zapíše symbol „. “ a vynulujú sa interné kódy Z_CMAT.
POZN.: Pri importe zúžených skladových kariet sa importujú len údaje uvedené v popise exportnej
voľby č. 22 v tomto dokumente.
Týka sa exportných volieb: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25
3. Import pohybov – faktúr, skladových a inventúrnych dokladov
Pred importom musia byť v cieľovom OASIS-e vytvorené príslušné sklady so všetkými súvisiacimi
tabuľkami (nevytvárajú sa pri importe automaticky).
Nie je možné importovať doklady, ani s nimi súvisiace údaje do zamknutých období v cieľovom
OASIS-e (program tieto doklady pri importe preskočí a zapíše informáciu do logového súboru).
Vlastný import dokladov sa prevádza na základe porovnania interných kódov dokladov ZAZ_HPR
a podľa nastavenia importných parametrov sa aktualizujú (alebo neaktualizujú) príslušné údaje na
kartách. Importované doklady sú kontrolované na duplicitu čísel dokladov (t.j. doklady s rovnakým
číslom dokladu a nerovnakým interným kódom ZAZ_HPR) a vypisuje sa o tom hlásenie do logového
súboru. Ak je zapnutá importná voľba „Aktualizovať existujúce doklady“, prepisujú sa údaje na
doklade z importu podľa ostatných importných parametrov. Pri zapnutí tohto parametra sa pri
importe doklady a ich položky označujú na výmaz, alebo označené „odznačujú“.
210 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
K príjemkám od dodávateľov sú importované aj dodatočné obstarávacie náklady – ich import
sa realizuje na základe porovnania „Sumy ON“ a „Textu ON“ – ak neexistuje položka
obstarávacieho nákladu s príslušnou sumou a textom, doplní sa do tabuľky ON (neexistuje tu
jednoznačný interný identifikátor položky ON!).
Import položiek dokladov sa deje na základe porovnania interných kódov položiek ZAZNAM –
nemôže teda dôjsť k duplicite pri viacnásobnom importe. Pri aktualizácií existujúcich dokladov sú
položky z importnej dávky porovnávané s existujúcimi položkami a podľa nich sú aktualizované.
Neexistujúce položky sú doplnené a položky, ktoré sú v cieľovom OASIS-e, ale nie sú v importnej
dávke sú v OASIS-e označené na výmaz. POZOR: Pri importe položiek, zapnutej aktualizácií
existujúcich dokladov a vypnutej voľbe „Aktualizovať účtovné údaje na existujúcich dokladoch“ sú
aktualizované údaje o zákazke – číslo zákazky nie je uvažované ako účtovný údaj, ale ako
operatívna informácia (nie je ovplyvňovaná účtovnými predkontáciami).
Pri podskladovej evidencií sú rovnako importované aj podskladové položky dokladov.
K hlavičkám a položkám dokladov sú importované textové poznámky – ich zavedenie
a aktualizáciu ovplyvňujú príslušné importné parametre „Aktualizovať poznámky na existujúcich
dokladoch a obchodných partneroch“ a „Zaviesť poznámky, ak nie sú na dokladoch, obchodných
partneroch“.
K položkám sú importované súvisiace výrobné čísla – ich zavedenie a aktualizáciu ovplyvňujú
príslušné importné parametre „Aktualizovať výrobné čísla na existujúcich dokladoch“ a „Zaviesť
výrobné čísla, ak nie sú na dokladoch“.
Import úhrad dokladov sa deje na základe porovnania interných kódov úhrad ZAZNAM – nemôže
teda dôjsť k duplicite pri viacnásobnom importe. Pri aktualizácií existujúcich dokladov sú úhrady
z importnej dávky porovnávané s existujúcimi úhradami a podľa nich sú aktualizované.
Neexistujúce úhrady sú doplnené a úhrady, ktoré sú v cieľovom OASIS-e, ale nie sú v importnej
dávke sú v OASIS-e označené na výmaz. Na import úhrad majú vplyv parametre „Aktualizovať
úhrady existujúcich faktúr“ a „Neimportovať nové úhrady k importovaným a existujúcim faktúram“
– táto voľba zamedzí doplneniu akejkoľvek novej úhrady do cieľového OASIS-u.
Pri importe dokladov sa automaticky vykoná aj import príslušných kariet obchodných partnerov
(viď odsek 1.Import obchodných partnerov) a import súvisiacich skladových a neskladových
kariet (viď odsek 2.Import skladových kariet).
Operácie po importe pohybov:
Po importe pohybov sa automaticky ponúkne voľba prepočtu stavov na príslušných skladových
kartách a salda obalov. (Uplatňuje sa tu nastavenie parametra SET68 = 1 - urýchlený import
dokladov. Ak sú v importnej dávke len nové doklady, program má značne urýchlený algoritmus na
aktualizáciu stavov na karte a aktualizáciu salda obalov).
POZOR: Pri importe pohybov sa neaktualizujú na existujúcich skladových kartách údaje „Posledná
cena nákupná“, „Dátum posledného príjmu“ a Dátum posledného výdaja“ – tieto údaje sa musia
aktualizovať ručne príslušnou prepočtovou funkciou vo voľbe mesačnej uzávierky.
Týka sa exportných volieb: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25
4. Import pohybov – objednávok a predfaktúr
Pri tomto importe sa uplatňujú rovnaké pravidlá a funkcie ako pri importe pohybov faktúr a skl.
pohybov s nasledovnými výnimkami:
- neimportujú sa podskladové položky objednávok (pretože sa ani neexportujú)
- neimportujú sa výrobné čísla (u objednávok a PF sa neevidujú)
- neimportujú sa obstarávacie náklady a účtovné údaje (u objednávok a PF neexistujú)
Po importe objednávok sa automaticky ponúkne voľba prepočtu objednávok (rezervácií
a kontrahovaných množstiev) na príslušných skladových kartách.
Týka sa exportných volieb: 10, 11, 12, 13, 25
5. Import úhrad faktúr a predfaktúr
Pri samostatnom importe úhrad sa uplatňujú rovnaké pravidlá a funkcie ako pri importe úhrad s
dokladmi faktúr a predfaktúr, akurát rozsah importovaných úhrad nie je viazaný na konkrétne
importované doklady.
Týka sa exportných volieb: 10, 11, 12, 13, 25
211 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Metodika tvorby (aktualizácie) predajných cien pri exporte-importe
príjmových dokladov z centra na prevádzky
Pri exporte skladových karát aj príjmových dokladov je do exportného balíka automaticky
pribalená aj skladová karta s predajnými cenami.
Pri importe skladových karát, prípadne príjmových dokladov na prevádzke je možnosť zapnúť
voľbu
[x] aktualizovať predajné ceny na skladových kartách
V takom prípade prebieha proces zápisu do preceňovacieho protokolu a kartu predajných cien na
prevádzke nasledovne :
nová cena aj dátum jej platnosti sa prevezme z karty predajných cien z centra
dátum vykonania precenenia = dátum importu
výpočet starej ceny je závislý od nastavenia SETu 122
1. SET122 = 0
„stará cena = aktuálna cena na prevádzke v momente importu“ –
implicitné nastavenie. Akceptuje možnosť aj manuálnej zmeny predajnej ceny na
prevádzke (stará cena na prevádzke nemusí byť vždy identická so starou cenou
v centre, napr. lokálna „akcia“ na prevádzke )
2. SET122=1
„stará cena = stará cena v centre“ ( cenotvorba pre prevádzku sa
realizuje len v centre a prípadné lokálne manuálne zmeny cien na prevádzke sú
najbližším importom prepísané )
Do preceňovacieho protokolu sa zapisuje poznámka „import“ ak je precenenie realizované v rámci
importu. Číslo dokladu = 0 pri importe-precenení skladových kariet.
Zhrnutie
Pri precenení z importného dokladu sa na skladovú kartu zapíšu nová cena a dátum platnosti z
centra. Stará cena sa bude riadit podľa SET. Ak je set v 0, tak sa stará cena zoberie aktuálne
platná cena v čase importu z prevádzky. Ak je SET 1 tak sa stará cena zoberie z centra. Toto sa
zapíše do precenovacieho protokolu.
S týmto SET súvisí aj SET104.
Export–import dát cez e-mail
Technické a SW požiadavky
Aplikácia AEI vyžaduje pre správnu činnosť konfiguráciu HW a SW:

Minimálne – PC Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, 100 MB voľného miesta na pevnom disku,
Windows 95, funkčné pripojenie na Internet s e-mail schránkou

Doporučená konfigurácia – PC Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM, 100 MB voľného miesta na
pevnom disku, Windows 95, 98, resp. NT, funkčné pripojenie na Internet s e-mail
schránkou

MS Outlook 98, alebo 2000
Postup pri inštalácií
Na PC musí byť nainštalovaný Microsoft Outlook 98 (2000) do systému Windows a nastavený ako
východzí e-mail klient pre elektronickú poštu. Inštalácia Outlooku 98CZ sa prevádza manuálne
spustením SETUP z adresára \Outlook98CZ na inštalačnom CD. Pokiaľ je na PC inštalovaný Outlook
2000 ako súčasť MS Office 2000, nie je potrebné inštalovať Outlook 98 z AEI CD.
Nastavenie programu Outlook
Microsoft Outlook 98 (2000) môže byť nastavený ako poštový klient pre elektronickú poštu v rámci
telefonického DIAL-UP pripojenia, alebo v rámci pripojenia na Internet cez pracovné skupiny. Pre
správnu funkciu programu AEI musí byť v Outlooku definovaný aspoň jeden funkčný účet (konto)
pre prístup k internetovej poštovej schránke (nastavuje sa v menu Nástroje, položka Účty).
212 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Aplikácia AEI vytvorí v Outlook-u v zložke „Osobné zložky“ novú zložku SunSoft so štyrmi
„podzložkami“ určenými na spracovanie elektronickej pošty s exportnými a importnými dátami
programu AEI:
1. SunSoft \ AEI Export – odoslané
- tu sa ukladajú odoslané exportné správy
2. SunSoft \ AEI Import – prijaté - tu sa ukladajú prijaté exportné správy na import
3. SunSoft \ AEI Import – čakajúce
- tu sa ukladajú importné správy čakajúce na
spracovanie
4. SunSoft \ AEI Import – spracované
- tu sa ukladajú spracované importné správy
EXPORT cez e-mail
Po stlačení tlačítka <E-mail export> sa vyvolá tabuľka e-mailových zoznamov. V pravej časti je
okno, do ktorého sa zapisujú k e-mailovému zoznamu jednotlivé e-mailové adresy (každá adresa
sa musí zapísať na nový riadok).
213 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Jednotlivé položky zoznamu sa dopisujú cez F5 a opravujú cez F4. Označenie položiek na zrušenie
je cez klávesu INS, fyzické zrušenie cez ALT+F8. Klávesou TAB sa prepína medzi ľavou a pravou
časťou formulára.
Riadky v tabuľke ktoré sú označené X (cez klávesu X) predstavujú zoznamy e-mailových adries, na
ktoré po stlačení klávesy F10 bude odoslaný e-mail, ktorý bude obsahovať príslušné exportné
súbory vo forme súborov - príloh.
Pri editácií zoznamu mailových adries je možné prideliť skupine obchodného partnera z číselníka
partnerov. Toto sa využíva pre odosielanie exportov dokladov pre obchodných partnerov –
odberateľov, alebo dodávateľov.
Pred funkciou poslania mailu sa pri exporte výdaja externého, alebo objednávok došlých objaví
otázka, či rozposielať exportné e-maily na vybrané adresy odberateľov. Vtedy sa vyexportujú
odberateľovi len doklady vystavené na neho. Pokiaľ sú dáta odosielané na vlastnú prevádzku, je
potrebné odpovedať „NIE“.
Stlačením tlačítka <Pošli na aktuálnu>, resp. <Pošli na označené X> sa vytvorí skupina exportných
súborov, ktoré sú podľa typu exportu zbalené do jedného súboru vo formáte PCK (pre DOS OASIS)
214 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
alebo CAB (pre Windows OASIS). Program vytvorí cez Outlook novú správu, do ktorej vloží
exportný súbor ako prílohu a zaradí ju do priečinka „pošta na odoslanie“. Správa sa odošle pri
najbližšom odoslaní pošty.
IMPORT cez e-mail
V menu Systém je vo voľbe Import voľba Import OASIS z e-mail. Po jej výbere je vyvolaný
importný formulár popísaný v kapitole Import, kde po stlačení tlačítka „Nový import“ sa objaví
formulár importných úloh. Pokiaľ nebol prevedený ešte žiadny import, objaví sa priamo uvedený
formulár.
Vo formulári importných úloh cez e-mail je obrazovka rozdelená na dve časti: na hornú časť, kde je
vždy zoznam importných úloh a na dolnú časť, kde sú parametre vybranej importnej úlohy.
Prepínanie medzi oknami je cez klávesy CTRL+TAB. Ak užívateľ chce načítať do zoznamu nové
importné úlohy z došlej pošty v Outlook-u je potrebné použiť buď tlačítko <Stiahni e-mail> alebo
klávesu <O>. Táto funkcia prehľadá zoznam došlej pošty v Outlook-u, a ak nájde správu
obsahujúcu slovné spojenie OASIS-EXPORT, presunie túto správu do zložky „AEI Import –
Spracovane“ a pripojí ju do zoznamu importných úloh vo formulári importných úloh. V adresári
OASIS\AEI\TMP_IMP vytvorí nový podadresár s názvom IMP_xx, kde xx je najbližšie nepoužité
číslo podadresára. Načítanie exportných správ v Outlooku je možné obmedziť len na určité exporty
(napríklad z jednej prevádzky) zadaním skratky miesta do poľa Značka. Pri zapnutej voľbe „Použiť
podrobné vyhľadávanie OASIS mailov“ bude program hľadať exportné OASIS maily nielen podľa
predmetu, ale aj podľa textu v tele správy.
Ak je exportná správa určená pre konkrétneho obchodného partnera, objaví sa to v políčku „Import
pre firmu“ a „IČO“.
Po výbere importnej úlohy je možné vykonať vlastný import údajov do tabuliek OASIS-u stlačením
tlačítka <Import>. Po úspešnom vykonaní importu je zaznamenaný dátum importu a ponúknutá
voľba výmazu importnej úlohy zo zoznamu úloh.
Importné úlohy je možné klávesou <INS> označiť na vymazanie a klávesou <ALT+F8> ich
vymazať zo zoznamu. Ak sú importné úlohy vymazávané, automaticky sú mazané aj pridelené
podadresáre v OASIS\AEI\TMP_IMP spolu s importnými súbormi.
215 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Záverečné upozornenia a rady
1. Neprepisujte žiadne texty v správach vytvorených programom AEI - na doplnkové texty
slúži poznámka vo formulári Export.
2. Funkcie exportu a importu nie sú určené pre súčasné spracovanie viacerými užívateľmi –
zabezpečte spúšťanie týchto funkcií vždy len jedným oprávneným užívateľom.
3. Pred spustením nezabudnite stiahnuť poštu z nastavených účtov v Outlook-u voľbou F5
(Odoslať a prijať poštu).
4. Pozor na veľkosť e-mail schránky: niektorí provideri poskytujú poštové schránky
s limitovanou veľkosťou – správa s dátami z OASIS-u môže presiahnuť túto veľkosť
a nebude doručená. Toto môže byť problém schránky ako odosielateľa, tak aj príjemcu.
5. Spustený Outlook pred spracovaním exportu/importu cez e-mail zrýchli priebeh týchto
funkcií.
6. Udržujte v zložkách „Doručená pošta“ a „Odoslaná pošta“ v Outlooku minimálny počet
správ - urýchli to spracovanie importných úloh, pretože program nemusí prechádzať veľké
množstvo správ.
7. Ak sa vráti odoslaná exportná úloha späť z mail serveru, je potrebné ju znova odoslať zo
zložky Outlook-u „Odoslaná pošta“. Neposielajte znova vrátenú správu, pretože táto už
nemá správny formát.
8. Pri sťahovaní pošty nesmiete používať program Outlook EXPRES, ktorý je súčasťou Internet
Explorer-u – neobsahuje potrebné funkcie pre automatizáciu spracovania správ.
Načítanie dát z OASIS-u pre DOS
(len WinOASIS)
Voľba „Systém“ – „Import“ – „Načítanie dát z OASIS-u pre DOS„ umožňuje načítať všetky dáta
z DOS OASIS-u do aktuálneho dátového prostredia Windows OASIS-u. Funkciu môže spustiť len
správca systému – užívateľ s číslom 0 a prioritou 0. Pred načítaním sa vyberie adresár s DOS
OASIS-om, pričom je možné zmeniť ponúkaný adresár spoločných číselníkov. Pri načítaní je možné
zvoliť, alebo zakázať prevod diakritiky z DOS kódovej stránky 852 na Windows kódovú stránku
1250, načítanie zoznamu užívateľov a načítanie dát zo starých rokov.
POZOR: Pri načítaní dát dôjde k zrušeniu všetkých dát v aktuálnom dátovom prostredí
vrátane spoločných číselníkov!!!
Funkciu načítania dát z DOS OASIS-u je možné spustiť len raz – nie je možné ju opakovať.
Ak používate viac inštalácií programu DOS OASIS, vytvorte si vo WinOASIS-e pre každú
inštaláciu jedno dátové prostredie a do neho načítajte dáta z príslušnej inštalácie DOS OASIS-u.
Protokol o načítaní dát z DOS OASIS-u
Voľba zobrazí protokol o priebehu načítania dát z DOS OASIS-u do aktuálneho dátového prostredia.
Nastavenie
Obsahuje všetky dôležité aplikačné a systémové nastavenia a parametre:
Parametre firmy
Formulár obsahuje základné údaje o firme užívateľa - názov, adresu, bankové spojenia firmy - tieto
údaje sa vypisujú na hlavičkách dokladov, preto by mali byť vyplnené. Veľmi dôležité údaje sú
nastavenie plátcovstva DPH a sadzieb DPH - od týchto nastavení závisí správnosť výpočtu
koncových cien a súm na dokladoch vo vzťahu k legislatíve.
216 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
V tomto formulári pribudlo tlačítko „nepoužívať zníženú sadzbu DPH“.
Globálne parametre systému
Údaje v tomto formulári by mal nastaviť ekonóm v spolupráci s vedením spoločnosti. Prvým
dôležitým údajom je voľba účtovnej metódy vedenia skladu ("A", alebo "B"-metóda). Má význam
pri zúčtovaní skladu a nesmie sa meniť v priebehu účtovného roka. Ďalším dôležitým prvkom je
nastavenie metódy oceňovania skladu - zatiaľ je možné použitie len metódy váženého
aritmetického priemeru.
Nastavenia systému sa dotýkajú základných vlastností programu a jeho správania. Nastavenie
"Používať viazané sklady" umožňuje vo voľbe "Výber skladu" určiť sklady, ktoré budú "viazané", t.j.
tovar rovnakého čísla a názvu bude mať vo všetkých skladoch rovnaké predajné ceny a ďalšie
vlastnosti - pri zmene týchto údajov v jednom sklade sa zmenia aj v ostatných skladoch.
Parameter "Používať colné sklady" je tu informatívny, pretože sa táto evidencia nastavuje
v sprístupnení modulov. Nastavením parametra "Sledovať obchod so zahraničím" získame možnosť
prijímať doklady z a vystavovať doklady do zahraničia. Informatívny je aj parameter "Sledovať
obaly", ktorý sa tiež nastavuje v sprístupnení modulov. Parameter "Sledovať zákazky" umožňuje
priradenie zákaziek dokladom s nasledovným sledovaním.
Parametre výdaja zo skladu sú zamerané na nastavenie (obmedzenie) výdaja zo skladu - "Umožniť
výdaj nad okamžité množstvo" umožňuje výdaj do mínusu, s ním súvisí parameter "Upozorňovať
pri výdaji nad okamžité množstvo". Parameter "Umožniť výdaj nad disponibilné množstvo"
umožňuje výdaj z rezervovaných množstiev, s ním súvisí parameter "Upozorňovať pri výdaji nad
disponibilné množstvo".
Nastavením voľby "Preniesť do dodacieho listu VŽDY CELÉ množstvo z objednávky" sa zabezpečí,
že sa z objednávky do dodacieho listu prenesie vždy celé nevybavené množstvo. V opačnom
prípade sa prenáša len množstvo, ktoré je možné dodať (podľa okamžitého stavu na karte).
Formulár nastavenia zaokrúhľovania dokladov je prístupný cez klávesovú skratku <ALT+D> a
poskytuje možnosť nastavenia zaokrúhlenia výslednej sumy na doklade pre vystavené faktúry,
dodacie listy a prijaté objednávky; prijaté faktúry, dodacie listy a vystavené objednávky (osobitne
v domácej a osobitne v cudzej mene) a pre interné doklady. Zaokrúhlenie je možné nastaviť na
celé (bez desatinného miesta), na desaťhaliere (jedno desatinné miesto) alebo na dve desatinné
miesta. Rovnako je tu možné nastaviť zaokrúhľovanie predajných cien na skladových kartách cez
tlačítko alebo skratku <ALT+S>.
217 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Od verzia OASISu DOS 2.56.15 a WIN 3.00.17 rev. 190 sa zmenil algoritmus zaokrúhľovania
dokladov z 10 halier na zaokrúhľovanie na 50 halierniky. Platí to samozrejme od roku 2004.
V starom roku je toto zaokrúhľovanie automaticky zapnuté na 10 halierniky.
Parametre skladu [číslo_skladu]
(Prístupné aj vo voľbe "Evidencia" - "Výber skladu" klávesou <CTRL+P>)
218 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Voľba sprístupňuje nastavenie parametrov aktívneho skladu "číslo_skladu". Mal by ich nastaviť
ekonóm spoločnosti.
Základným údajom je "Charakteristika skladu", kde volíme tovarový, alebo materiálový charakter
príslušného skladu - všetky skladové položky tohto skladu budú mať potom označenie "T"-tovar,
alebo "M"-materiál. Hlavný význam nastavenia je pre zúčtovanie skladu.
V ďalšej časti formulára sa nastavujú hlavne účtovné parametre skladu: priradenie skladu
hospodárskemu stredisku, zákazke, analytický účet obstarania tovaru/materiálu, účet
tovaru/materiálu na sklade, nákladový účet skladu (predaný tovar/materiál) a výnosový účet
skladu (tržby za tovar/materiál) plus štyri voľne použiteľné účty. Tieto analytické účty a HS sa
uplatňujú pri automatickej účtovnej predkontácií skladových pohybov - viď. kapitola Účtovanie v
systéme OASIS.
V parametroch konkrétneho skladu je rovnako možné nastaviť evidenciu predajných cien 2 a 3
v rôznych menách a hlavného dodávateľa pre daný sklad.
Parametre vstupov dokladov
Položka menu sa rozvíja na ďalšie menu umožňujúce nastavenie parametrov výdaja a príjmu
externého, interného a objednávok.
Parametre ODBYTU
Vo verzii 3.24.800 pribudli nasledovné parametre – Na záložke „Tlačivá faktúr, DL a záručných
listov“:
Na Fa-DL netlačiť podfarbenie
Položky na FA a DL tlačiť fontom 7, 8, alebo 9 – po prepnutí na iný font je potom potrebné
stlačiť tlačítko „Urob zmeny“. Pri prepnutí na iný font sa však z položiek odstránia určité stlpce.
Podržaním myši nad týmto prepínačom sa Vám vysvieti nápoveda, kde budete informovaný
o poliach, ktoré sa nebudú tlačiť.
219 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Rozšírili sa možnosti parametrov tlače SHOPPRa
Je možné nastaviť tzv „Neuzavrený paragón“. Oasis cez typ dokladu 10 zapíše paragón do
Shopra, ale nastaví mu stav „E“. Potom sa prepnete do Shopra (môžete ho mať spustený v ďalšom
okne)a cez F6 vytlačiť bloček.
Taktiež pribudla možnosť „Tlač pomocou SHOP.EXE“ Je potrebné mať však aj verziu Shoppra
minimálne 3.11.306. Po naištalovaní Shoppra v adresári, kde je nainštalovaný SHOP.EXE, vznikne
súbor Shopx.pif. Je potrebné ho premenovať na Shop.pif. V tomto Pife je nutné nastaviť cestu na
SHOP.EXE. štandartne je tam nastavené „C:\SHOP“. Ak máte Shopra nainštalovaného napr na
disku „D“ je nutné to vo vlastnostiach tohto PIFU (vlastanosti vyvoláte pravýcm tlačítkom myši)
nastaviť cestu na SHOP.EXE. Oasis potom pomocou tohto PIFu zavolá DOSové Shop.EXE a vyvolá v
ňom funkciu tlač paragóu. Týmto je zabezpečené, že sa paragóny vytlačia priamo cez Shopper.
Toto nastavenie môže byť užitočné, ak je problém tlače na tlačiarni z WInOasisu. Shop však
paragon vytlačiť dokáže, preto je ideálne použiť toto nastavenie.
Dosová tlač faktúr.
Je možné tlačiť DOSvú faktúru. Má to zmysel, ak máte ihličkové tlačiarne a chcete tlačiť rýchlo FA.
Program neprepne tlačiareň do grafického módu. Samozrejme FA nie je taká formátovaná, nie je
možné tlačiť obrázok, atď. Tlačia sa len znaky – napr. aj čiary sú len znaky. Aby bola funkcia
prístupná je potrebné zapnúť SET148 na hodnotu “1” V pamarametroch tlače na druhej záložke je
potrebné vybrať typ faktúry číslo 1, prípadne číslo 7. Fa č.1 je nami preddefinovaná FA, pričom nie
je možné už v reporte zmeniť tlač položiek FA. Fa č.7 je len navrhnutý report, a Vy si môžete
doplniť a graficky upraviť tento formulár. Na úpravu reportu však je potrebné použiť DOSový
program. Úprava Dosových reportov je prístupná nasledovne. Stlačte klávesu „F“ ako by ste chceli
vytlačiť FA. Potom v tlačovom okne v rozšírených funkciách kliknite na tlačítko FRX.
Musí sa Vám zobraziť Dosové okno na úpravu reportu:
220 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Môžete si zväčšiť toto okno na celú obrazovku ak kliknete v do ľavého horného rohu a nastavíte
príslušnú veľkosť font – na Windows XP.
Pri tlači môže byť ešte problém s riadiacimi znakmi tlačiarne. Na reporte sa používajú riadiace
znaky, aby sa prepol formát písma napr. na zhustenú tlač, riedku tlač, atď. Môžete si definovať
tieto riadiace znaky pre tú tlačiareň, ktorú používate. Voľba je prístupná v Menu:
Vyberte si užívateľskú tlačiareň:
221 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Potom kliknite na nastavenie riadiacixh znakov, vyberte si tlačiareň EPSON a zobrazia sa Vám
riadiace znaky:
Podľa našich skúseností nám tlačiareň korektne tlačila ak sme vymazali riadiace znaky pr „ZT“,
„VT“ a pri „Riedka“ sme odstránili posledné štyri znaky „chr(r_znak)“.
222 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
(Prístupné aj vo voľbách "Doklady - výdaj" - "Odbyt ..." klávesou <CTRL+P>)
Parametre odbytu sa vzťahujú na dodacie listy (výdaj externý) a faktúry vystavené. Prvá časť
formulára (ceny a zľavy) platí takisto pre objednávky prijaté (predfaktúry vystavené). Nastavovať
by ich mal odbytár (fakturant) po dohode s vedením spoločnosti.
Nastavenie "výdaja zo skladovej karty za určenú predajnú cenu (1,2,3)" sa týka dodacieho listu,
ktorý nie je spriahnutý s faktúrou a u odberateľa je nastavené "vydávať za cenu predajnú podľa
výdajného miesta" (inak sa berie predajná cena podľa nastavenia u odberateľa, alebo podľa typu
faktúry.
Pokiaľ nemá odberateľ individuálne nastavenú dobu splatnosti faktúry, uplatňuje sa hodnota
nastavená v parametri "Doba splatnosti faktúry".
Ďalšie nastavenia sa týkajú zliav. Zapína / vypína sa nimi možnosť uplatnenia položkových zliav
(množstevná a individuálna) a dokladových zliav (individuálna a obratová) u faktúr vystavených
(dodacích listov, resp. objednávok prijatých). U individuálnych zliav je možné prednastaviť
najpoužívanejšie % zľavy. U obratovej zľavy sa zadáva prednastavený kód zľavy výberom z
číselníka obratových zliav a určenie pásma (percenta) zľavy podľa sumy dokladu bez DPH / s DPH.
Zaujímavým rozšírením agendy odbytu je možnosť doplniť ku ľubovoľnému dokladu až 3 doplnkové
informácie o veľkosti jedného znaku. V parametroch odbytu sa zapnú doplnkové polia – nastaví sa
ich názov a popis a v v odbyte na doklade sa cez funkciu <CTRL+G> zadá do príslušných polí
hodnota.
Vo formulári parametrov odbytu sa tiež nastavuje forma tlače účtovného predpisu na faktúre –
hromadný, alebo položkovitý.
Parametre týkajúce sa vzhľadu dokladov a ich obsahu sa nastavujú potvrdením tlačítka "Výber
tlačiva faktúry a DL" alebo klávesou <ALT+K>. Tu sa vyberá typ faktúry:
Poznámky - povolená tlač textových poznámok na faktúre
Ďalšie ovládacie prvky umožňujú nastaviť tlač faktúry hneď po vystavení, tlač faktúry aj s
vrátenkou obalov, kde vrátenka môže mať vyčíslenú DPH (len pri zapnutom sledovaní obalov).
223 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Faktúru je možné tlačiť bez položiek, len s odkazom na dodací list a vyčíslením DPH. Pri zberných
faktúrach je možné nastaviť funkciu kumulácie položiek z jednotlivých dodacích listov (napr. ak sa
na jednotlivých DL nachádza tri krát ten istý tovar, bude na výslednej zbernej faktúre združený do
jednej sumárnej položky). Ďalším parametrom je možné nastaviť vyčísľovanie jednotlivých zliav
(prirážok) na faktúre. Pri zapnutom rozšírenom sledovaní výrobných čísel môžeme nastaviť výpis
výrobných čísel aj na faktúru (u výrobkov zložených z komponentov - t.j. viac výrobných čísel je
vhodné nastaviť tlač VČ na samostatné riadky).
Nastavenie typu dodacieho listu a jeho vlastností:
Dodací list č.5 - KPZ - dodací list v podobe kúpno-predajnej zmluvy
Poznámky - povolená tlač textových poznámok na dodacom liste
Ďalšie ovládacie prvky umožňujú nastaviť tlač dodacieho listu hneď po vystavení, tlač dodacieho
listu aj s vrátenkou obalov (len pri zapnutom sledovaní obalov). Dodací list je možné nastaviť na
tlač s cenami / bez cien. Pri zapnutom rozšírenom sledovaní výrobných čísel môžeme nastaviť výpis
výrobných čísel aj na dodací list podobne ako u faktúry. Ďalší parameter určuje, či bude hotovostný
dodací list (paragon) hneď prevedený do účtovnej pokladne v module PU - systém OASIS musí byť
napojený na PU).
Nastavenie typu záručného listu a jeho vlastností (len u rozšíreného sledovania VČ):
Záručný list č.1 - klasický s rámčekmi (pomalšia tlač na ihličkových tlačiarňach)
Záručný list č.2 - klasický bez rámčekov (rýchlejšia tlač na ihličkových tlačiarňach)
U tovarov zložených z komponentov s výrobnými číslami je vhodné nastaviť tlač každého VČ na
samostatný riadok.
POZN.: Pri nastavení globálneho parametra SET98=1 program umožní vlastné nastavenie
parametrov odbytu každému užívateľovi.
Parametre INTERNÉHO VÝDAJA
(Prístupné aj vo voľbách "Doklady - výdaj" - "Interný výdaj" klávesou <CTRL+P>)
Parametre interného výdaja sa vzťahujú na interné skladové pohyby - výdaj a obsahujú nasledovné
nastavovacie prvky:
"Výdajku tlačiť hneď po vystavení" - parameter zabezpečí vytlačenie dokladu hneď po jeho
uzavretí.
"Výdajku / prevodku tlačiť aj s predajnými cenami" - výdajka (prevodka) bude pri tlači ocenená aj
predajnými cenami podľa nastavenia v číselníku typov pohybov.
Parametre NÁKUPU
(Prístupné aj vo voľbách "Doklady - príjem" - "Nákup ..." klávesou <CTRL+P>)
Prvý parameter ponúka možnosť sledovať percentuálnu odchýlku marže (priemernej ceny,
poslednej nákupnej ceny) na základe novej nákupnej ceny a v prípade prekročenia stanoveného
rozsahu (percentom hornej a spodnej hranice) ponúknuť precenenie tovaru priamo pri príjme. V
podstate sa nastavuje citlivosť funkcie precenenia na zmenu nákupných cien.
Ak tento parameter zapneme a nastavíme hornú aj spodnú hranicu povolenej odchýlky na 0,
bude pri nákupe ponúkaná zmena predajných cien vždy.
Ďalšie parametre sa týkajú tlače príjemky - nastavenie tlače ihneď po zadaní dokladu, "Príjemku
tlačiť aj s predajnými cenami" určuje ocenenie príjemky pri tlači zadanou predajnou cenou (1,2,3).
Parameter "Príjemku tlačiť aj s číslom PLU" sa používa pri prepojení programu OASIS s klasickou
registračnou pokladnicou pri potrebe poznať pri príjme okrem skladového čísla tovaru aj jeho číslo
PLU. Nastavením parametra "Príjemku tlačiť sumárne po skladoch" sa vyčísli hodnota nákupu po
jednotlivých skladoch, na ktorý bol tovar prijatý.
Posledné dva parametre sa týkajú obstarávacích nákladov: nastavením "Zadať obstarávacie
náklady hneď po vystavení" vyvoláme po uzavretí príjemky formulár na dopísanie ON (inak je
prístupný cez <CTRL+N>). Parameter "NEzobrazovať pri dopisovaní formulár dovozných nákladov"
vypne zobrazenie formulára pre zadanie cla a dovoznej prirážky na tovar pri príjme zo zahraničia
(clo a DPR sa vypočíta automaticky podľa nastavenia na skladovej karte).
Vo formulári parametrov nákupu sa tiež nastavuje forma tlače účtovného predpisu (likvidačného
listu) na došlej faktúre – hromadný, alebo položkovitý.
224 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Parametre INTERNÉHO PRÍJMU
(Prístupné aj vo voľbách "Doklady - príjem" - "Interný príjem" klávesou <CTRL+P>)
Prvý parameter ponúka možnosť sledovať percentuálnu odchýlku marže (priemernej ceny,
poslednej nákupnej ceny) na základe novej ceny príjmu a v prípade prekročenia stanoveného
rozsahu ponúknuť precenenie tovaru priamo pri príjme - týka sa len pohybu typu 05, 06
(interný príjem ovplyvňujúci priemernú cenu).
"Príjemku tlačiť hneď po vystavení" - parameter zabezpečí vytlačenie dokladu hneď po jeho
uzavretí.
"Príjemku tlačiť aj s predajnými cenami" - výdajka (prevodka) bude pri tlači ocenená aj predajnými
cenami podľa nastavenia v číselníku typov pohybov.
"Tlačiť aj s podskladovým členením" – pri podskladovej evidencií vytlačí príjemku s rozpisom
podskladových položiek
Parametre OBJEDNÁVOK DOŠLÝCH
(Prístupné aj vo voľbách "Objednávky a predfaktúry" - "Objednávky prijaté" klávesou <CTRL+P>).
Prvý parameter "Objednávku tlačiť s vyčíslením hmotností" ponúka možnosť sledovať celkovú
hmotnosť objednávky a podľa toho plánovať rozvozy.
Tlač objednávky s podskladovým členením je určená pre rozpis jednotlivých podskladových kariet
pri evidencií objednávok na podskladové karty.
Triedenie položiek objednávky poskytuje pri tlači objednávky nasledovné možnosti:

Netriediť

Triediť podľa tovarovej skupiny a čísla tovaru

Triediť podľa tovarovej skupiny a názvu tovaru
Nastavenie vzhľadu predfaktúr a ich vlastností:
Predfaktúra č.1 - klasická s rámčekmi (pomalšia tlač na ihličkových tlačiarňach)
Predfaktúra č.2 - klasická bez rámčekov
Predfaktúra č.3 - špeciálna s rámčekmi (pomalšia tlač na ihličkových tlačiarňach)
Predfaktúra č.4 - špeciálna s rámčekmi, položky sú tlačené hustotou 12 cpi - bez čísla tovaru
Predfaktúra č.8 - špeciálna forma tlačovej zostavy pre tlač cez Windows tlačové ovládače
Ďalšie ovládacie prvky umožňujú nastaviť tlač predfaktúry hneď po vystavení, vyčísľovanie
jednotlivých zliav (prirážok) na predfaktúre a vyčísľovanie DPH na predfaktúre. Rovnako je možné
predfaktúru tlačiť bez položiek a voliť tlač poznámok na doklade a jeho položkách.
Na predfaktúre je možné prednastaviť percento požadovanej zálohovej platby s možnosťou tlače
tejto platobnej požiadavky na predfaktúre.
Parametre cenovej ponuky:
Pri tlači cenovej ponuky je možné voliť tlač aj s hlavičkou firmy, netlačiť na CP výslednú sumu,
tlačiť číslo tovaru, poznámky, usporiadať CP podľa tovarových skupín a nastaviť zadávanie textu
vždy pri novej cenovej ponuke.
Z tabuľky objednávok prijatých je možné tlačiť aj návrhy kúpnych zmlúv v troch formátoch,
s voľbou tlače s cenami s DPH, alebo bez DPH.
U objednávok zo zahraničia sa nastavuje spôsob prevodu do faktúr vystavených (dodacích listov) s
ohľadom na predajné ceny položiek - zachovať pri prevode predajné ceny v Sk, alebo predajné
ceny v zahraničnej mene.
Parametre týkajúce sa nastavenia predajných cien a zliav sa nastavujú vo voľbe "Parametre
ODBYTU".
225 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Parametre OBJEDNÁVOK VYSTAVENÝCH
(Prístupné aj vo voľbách "Objednávky a predfaktúry" - "Objednávky prijaté" klávesou <CTRL+P>).
Prvý parameter umožňuje nastaviť tlač objednávky na dodávateľa hneď po jej vystavení, druhý
parameter určuje, či bude objednávka tlačená s cenami a ďalší umožňuje vyčísliť na objednávku
celkovú hmotnosť (vhodné pre vlastný dovoz).
Na tlač vystavenej objednávky je možné určiť označenie tovaru:
- žiadne (bez označenia, len názov)
- vlastné skladové čísla (vhodné, ak sa rovnajú katalógovým číslam dodávateľa)
- katalógové čísla dodávateľa (zadávajú sa na skladových kartách)
U objednávok do zahraničia sa nastavuje spôsob prevodu do faktúr prijatých (príjemiek) s ohľadom
na nákupné ceny položiek - zachovať pri prevode nákupné ceny v Sk, alebo nákupné ceny v
zahraničnej mene.
Napojenie na iné systémy
Prostredníctvom tohto formulára sa definujú väzby programu OASIS s ostatnými modulmi systému
EcoSun. Napojenie (väzba) sa prevádza potvrdením kolónky systému [X] klávesou <Medzerník> a
následným zadaním cesty (adresára) k danému programovému modulu (napr. C:\PU93). Týmto
spôsobom sa napája OASIS na moduly:

Podvojné účtovníctvo - prevod účtovných údajov do PU93 prostredníctvom účtovnej dávky

Fakturácia - prevod faktúr vystavených a prijatých do FA93 (dočasné - OASIS nahradí FA)

Evidencia majetku - prevod z faktúry priamo do EM93 (rozpracované)

Jednoduché účtovníctvo - prevod faktúr z OASIS-u do fakturácie v JU93

Kalkulácia jedál - v rozpracovaní

SHOPPER maloobchod - prevod hotovostnej platby dokladu (LEN typ pohybu 10, alebo
hotovostná faktúra) do systému registračnej pokladnice SHOPPER 3.11 s automatickým
vystavením paragonu.
226 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pole "Spoločný adresár systémov" určuje cestu (adresár), kde sú umiestnené číselníky a databázy
zdieľané viacerými modulmi systému EcoSun (napr. číselník HS, účtovný rozvrh, kurzový lístok,
atď...) - bežne \SUNSOFT.
Parametre účtovania
Formulár parametrov účtovania je prístupný len v prípade napojenia systému OASIS na podvojné
účtovníctvo. Parameter "Vypnuté automatické zobrazenie účtovného formulára" určuje či bude po
dopísaní položky na doklad ihneď sprístupnený formulár účtovných údajov položky. Zapnutím
parametra sa potlačí okamžité zobrazenie účtovného formulára, čo je vhodné pri veľkom množstve
dokladov a kompletnom nastavení automatických predkontácií (viď kapitola Účtovanie v systéme
OASIS). Ďalší parameter hovorí o spôsobe nastavenia analytických účtov na hotovostné dodacie
listy. V poslednej sekcií formulára sa nastavuje prednastavený druh dokladu a analytické účty pre
zúčtovanie kurzových rozdielov v colnom sklade.
Nastavenie PC a SET parametre
V tejto voľbe sa nachádzajú parametre týkajúce sa nastavenia lokálneho počítača a jeho periférií obrazovka - farby, tlačiareň, snímač čiarového kódu, atď.
Pre DOS OASIS
Pri sieťovej inštalácií je možné rozlíšiť jednotlivé pracovné stanice zadaním názvu PC do súboru
AUTOEXEC.BAT doplnením riadku SET SUN_PC = nazov_pc, kde nazov_pc je 8 znakový názov
pracovnej stanice (bez medzier a špeciálnych znakov). Ak nie je názov zadaný, vytvorí sa
automaticky pomenovanie PC nazov_pc=BEZ_MENA.
Windows OASIS používa automaticky názov pracovnej stanice.
Parametre tlače
(platí pre DOS OASIS, pre WinOASIS pre tlač v TEXT móde)
Formulár parametrov tlače obsahuje voľby týkajúce sa tlačiarne a tlače. Voľbou typu (štandardu)
tlačiarne - EPSON, IBM pre ihličkové, HP LaserJet pre laserové kompatibilné s HP, atď. určíme
spôsob komunikácie s našou tlačiarňou. Nastavenie počtu kópií, určenie rozsahu tlače od strany po
stranu, hustota písma a typ písma sú parametre ovplyvňujúce vzhľad a rozsah tlačeného
dokumentu. Hustota písma môže nadobúdať hodnoty od 10 do 17 znakov na palec, kde najvyššia
hustota 17 cpi umožňuje vytlačenie zostavy o šírke A3 (pri hustote 10 cpi) na papier formátu A4.
Smerovanie tlače umožňuje zadať programu na aký port je pripojená tlačiareň, pričom program
227 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
sám testuje prístupnosť jednotlivých portov. Bežná tlačiareň je pripojená na LPT1, v sieti
doporučujeme PRN. Parameter "Použiť nastavené parametre pri tlači" doporučujeme vypnúť iba v
prípade, že chceme nastavovať parametre písiem na tlačiarni manuálne (program nebude pred
tlačou inicializovať tlačiareň).
"Tlač prostredníctvom sieťovej tlačiarne" je parameter vhodný na použitie výhradne pri tlači na
sieťovú tlačiareň, kedy nemáme možnosť zistiť priamo stav tlačiarne, pretože je v správe siete.
Zapnutím tohto parametra môže dôjsť k urýchleniu odoslania tlače v sieti. Veľkosť vyrovnávacej
pamäte pre tlač (BUFF=10000) sa dá nastaviť v konfiguračnom súbore
PC\nazov_pc\SETUP_PC.DBF nastavením parametra SET30.
Za predpokladu, že sme si nastavili parametre podľa našich potrieb a chceme aby boli automaticky
používané pri tlači, potvrdíme klávesou <Enter> voľbu <Uloženie>, pričom sa aktuálne nastavenie
zapíše na disk počítača. Voľba <Koniec> slúži na ukončenie zmien nastavenia a tieto nastavenia sa
používajú pri tlači len dovtedy, pokiaľ pracujeme s programom. Pri ďalšom spustení programu je
potom potrebné opäť nastaviť tieto parametre. <Zruš> znamená ukončenie bez použitia zmien v
parametroch.
Nastavené parametre hustota a typ písma sú ignorované pri tlači faktúr, predfaktúr a dodacích
listov.
Nastavenie HW zariadení
Nastavovací formulár pre programové prostredie OASIS-u a hardware počítača umožňuje aktivovať
snímač čiarového kódu, ktorý môže byť pripojený na sériový port COM1, alebo COM2. Takisto sa tu
zapína napojenie prenosného „handle“ terminálu (Casio, Metrologic).
K programu je možné pripojiť Zebru tlačiareň per tlač čiarových kódov. Touto parametrickou
obrazovkov si definujete vzhľad štítku. Od dodávateľa ZEBRI sa k Vám dostanú inicializačné
súbory, podľa ktorých potom zabra tlačí jednotlivé šťítky.Pri tlači štítkov je možné si vybrať zebru
ako tlačiareň per tlač.
Parametre počítača SETUP_PC
V tejto tabuľke sa nastavujú globálne skryté SET parametre, ktoré sú individuálne pre jednotlivé PC
v sieti:
SET20 = Nastavenie refresh (SET REFRESH TO SET20,SET21)
SET21 = Nastavenie refresh (SET REFRESH TO SET20,SET21)
SET29 = Spôsob tlače: 0 – priamo (FoxPro)
1 – TYPE (FoxPro)
2 – COPY (FoxPro)
3 – COPY (DOS)
SET30 = Nastavenie veľkosti READ bufferu pre tlač (implicitne 10000). Nemal by presiahnuť 40000
228 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
! Uplatňuje sa len pri spôsobe tlače 0.
SET31 = Nastavenie "prázdneho" riadiaceho znaku pre tlačiareň (implicitne 0, môže byť 127)
Parametre užívateľa SETUP_XX
V tejto tabuľke sa nastavujú globálne skryté SET parametre, ktoré sú individuálne pre jednotlivých
užívateľov programu:
SET1 = "1" – Vrátenka bude tlačená na novú stranu
SET2 = "1" – Zapnutý príkaz SET RESOURCE ON, SET RESOURCE TO &wces.resource
SET30 = čas pre BROWSE TIMEOUT v sek. (0 – vypnuté)
SET31 = čas pre READ TIMEOUT v sek. (0 – vypnuté)
Globálne parametre SETUP
Prostredníctvom nastavenia globálnych SET parametrov sa dosiahne úprava správania programu
podľa požiadaviek užívateľa. Zmenu hodnôt parametrov by však mal prevádzať firmou SunSoft
odborne vyškolený pracovník, z dôvodu citlivosti správneho chodu programu na hodnoty
uvedených parametrov.
Súbor CISEL\SETUP.DBF - obsahuje parametre typu SET1 ... SETxxx, ktoré ovplyvňujú rôzne
základné funkcie programu.
Rozdelenie SET parametrov podľa kategórie
Popis SET parametrov
Znak * uvedený pri nastavení parametrov prostredníctvom príznakov SET znamená implicitne
prednastavenú hodnotu.
SET1
1
0 (iné)
OASIS pracuje v režime denných dávok.
* Nedávkový režim.
SET2
1
0 (iné)
Po zápise dôležitých dát bude prevedený príkaz FLUSH (vyprázdnenie vyrovnávacích
* pamätí FOXPRO)
Trochu spomaľuje systém, ale má pozitívny vplyv na bezpečnosť dát.
Dáta sa vyprázdňujú automaticky.
SET3
1
0 (iné)
Budú použité samostatné číselné rady pre užívateľov (pozri aj SET80)
* Bude použitá jeden číselný rad pre všetkých užívateľov
SET4
1
0 (iné)
Pri zahr. faktúrach bude vždy rozpísaná DPH. (neoverené)
* Pri zahraničných faktúrach nie je rozpisovaná DPH
SET5
1
Na položkách DL a FA bude vypisovane číslo skladu (pozri aj SET7)
229 / 592
SunSoft EcoSun
0 (iné)
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
* Na položkách DL a FA nie je vypisovane číslo skladu
SET6
1
0 (iné)
Na dokladoch nebude vypisovaný rozšírený názov
* Na dokladoch je vypisovaný rozšírený názov
SET7
1
Na FA a DL sa vypisujú položky utriedené podľa čísla
Interné doklady sú utriedené podľa čísla
2
Na FA a DL sa vypisujú položky utriedené podľa názvu
Interné doklady sú utriedené podľa názvu
3
Na FA a DL sa vypisujú položky utriedené podľa tovarovej skupiny a čísla
4
Na FA a DL sa vypisujú položky utriedené podľa tovarovej skupiny a názvu
5
Na FA a DL sa vypisujú položky utriedené podľa hlavného dodávateľa a čísla
6
Na FA a DL sa vypisujú položky utriedené podľa hlavného dodávateľa a názvu
0 (iné)
* Na FA a DL sa vypisujú položky neutriedené
SET8
Skladové karty budú utriedene podľa mat.skup a čísla, resp. názvu.
POZOR: Je potrebne preindexovať karty. Ak je zapnutá kontrola indexov program si
nový index vytvorí automaticky sám.
1
0 (iné)
*
SET9
REZERVOVANÉ
SET10
Doklady nie je možné editovať mimo systémový dátum (priorita 0 však editovať
môže)
1
0 (iné)
* Doklady je možné editovať kedykoľvek s výnimkou zamknutých období
SET11
Pri zmene adresy obch. partnera na doklade sa bude pýtať či aktualizovať údaje aj
v číselníku obch. partnerov.
1
0 (iné)
*
Pri zmene adresy obch. partnera na doklade aktualizuje údaje v číselníku
automaticky.
SET12
1
Uplatnenie obratovej, resp. individuálnej zľavy sa prejaví vytvorením novej položky s
čiastkou odpovedajúcou zľave (zľava je vypočítaná z celkovej sumy BEZ DPH)
2
Uplatnenie obratovej, resp. individuálnej zľavy sa prejaví vytvorením novej položky s
230 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
čiastkou odpovedajúcou zľave (zľava je vypočítaná z celkovej sumy S DPH)
(bezpredmetné, neoverené)
0 (iné)
* Zľava sa prejaví znížením ceny položky. (pozri set20, 44, 70, 85)
SET13
0
* Pri nábehu programu prebieha kontrola úplnosti a neporušenosti indexov.
1
Pri nábehu programu prebieha kontrola úplnosti a neporušenosti indexov aj po
výbere skladu.
iné
Kontrola úplnosti a neporušenosti indexov je potlačená
SET14
1
0 (iné)
Pri potvrdení vstupu analytického účtu sa zobrazí jeho názov
*
SET15
1
Pomocou tohto parametra sa na dokladoch (FA a DL) bude vypisovať spotrebná daň.
Parameter je určený pre výrobcov alkoholu.
2
Ak je set15="2" a set16="1" tak cena predajná je tvorená nasledovne:
pred.cena=(priem.cena+spot.dan)*prirážka
0 (iné)
*
SET16
1
0 (iné)
Cena predajná sa bude tvoriť od priemernej skladovej ceny
* Cena predajná sa bude tvoriť od poslednej nákupnej ceny
SET17
1
Záručná doba evidovaná v DNOCH – vypisuje sa na faktúre
2
Záručná doba evidovaná v MESIACOCH – vypisuje sa na faktúre
3
Záručná doba evidovaná v ROKOCH – vypisuje sa na faktúre
0 (iné)
* Doba trvanlivosti v dňoch (nevypisuje sa na faktúre)
SET18
1
Pri nábehu programu sa automaticky spúšťa program FIXUJ na kontrolu a opravu
poškodených databázových súborov.
2
Pri nábehu programu sa automaticky spúšťa program FIXUJ na kontrolu a opravu
poškodených databázových súborov a program ZRUSCDX na vymazanie všetkých
indexových súborov.
0 (iné)
*
SET19
231 / 592
SunSoft EcoSun
1
0 (iné)
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Interne pohyby sú ihneď ocenene okamžitou priemernou cenou.
*
Interne pohyby sú ocenene priemernou cenou spustením voľby v mesačnej
uzávierke.
SET20
1
Po uzavretí dokladu <+> sa automaticky ponúkne uplatnenie odberateľskej zľavy
2
Po uzavretí dokladu <+> sa automaticky uplatni odberateľská zľava
3
Po uzavretí dokladu <+> sa automaticky ponúkne uplatnenie obratovej zľavy
4
Po uzavretí dokladu <+> sa automaticky uplatni obratová zľava
0 (iné)
* Zľavy je nutne uplatniť manuálne.
SET21
1
0 (iné)
Na FA, DL, VYDAJKACH a PRIJEMKACH budú spočítané kusy
*
SET22
Pri ukončení programu posledným užívateľom sa ponúkne automatická denná
archivácia zmenených dokladov.
1
0 (iné)
*
SET23
1
0 (iné)
Pri dopisovaní dokladov sa nebude prenášať HS z posledného dokladu na nový
doklad.
* Pri dopisovaní dokladov sa prenáša HS z posledného dokladu na nový doklad.
SET24
1
Na položku DL, faktúry je možné sledovať ľubovoľné množstvo výrobných čísel s
možnosťou vyhľadania a prehľadov VC.
2
Sledovanie výrobných čísel aj pri interných dokladoch.
3
Sledovanie výrobných čísel aj pri int. dokladoch s typom pohybu '19Z' – t.j. VYDAJ
ZO SKLADU – ZAPOZICKA.
0 (iné)
* Na položku DL, faktúry je možné sledovať len jedno výrobne číslo.
SET25
1
0 (iné)
Interne pohyby sa zobrazujú len za príslušný vybraný sklad. Ak chcete vidieť interne
* pohyby za všetky sklady, musíte voľbu INTERNEHO VYDAJA alebo INTERNEHO
PRIJMU potvrdiť medzerou.
Interne pohyby sa zobrazujú za všetky sklady. Ak chcete vidieť interne pohyby len
za príslušný vybraný sklad, musíte voľbu INTERNEHO VYDAJA alebo INTERNEHO
PRIJMU potvrdiť medzerou.
232 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
SET26
1
0 (iné)
Faktúra sa tlačí podľa starého vzoru (t.j. na položkách je vyčíslené "Spolu s DPH")
*
SET27
REZERVOVANE (Nenastavovať !!!)
SET28
REZERVOVANE (Nenastavovať !!!)
SET29
REZERVOVANE (Nenastavovať !!!)
SET30
REZERVOVANE (Nenastavovať !!!)
SET31
1
Tlač cenoviek vo formáte 1
2
Tlač cenoviek vo formáte 2
3
Tlač cenoviek aj s EAN kódmi, cez DOS (len na tlačiareň HP) – súvisy so SET99 –
tlačí cez Windows
0 (iné)
* Tlač cenoviek v "Skladových kartách" – vypnutá
SET32
REZERVOVANE (Nenastavovať !!!)
SET33
1
0 (iné)
Na príkaz na úhradu sa do stĺpca spec. symbol presunie vlastne číslo prijatej faktúry.
*
SET34
1
0 (iné)
Umožňuje písanie poznámok k dokladov.
*
SET35
1
Ak je na skladovej karte záporné množstvo, tak priem. cena je vypočítaná z príjmu a
hodnoty za príslušný mesiac. Ak však v danom mesiaci nebol príjem, tak priemerná
cena je počiatočná cena skladová.
233 / 592
SunSoft EcoSun
2
3
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Ak je na skladovej karte záporné množstvo, tak priem. cena je nulová.
*
0 (iné)
Tak ako 1, ak však v danom mesiaci nebol príjem, tak priemerná cena je priemerná
cena z minulého mesiaca.
Priemerná cena vypočítaná matematicky.
SET36
1
0 (iné)
Nie je možné zadávať počiatočné stavy. Počiatočné stavy sa zadávajú cez doklad.
*
SET37
REZERVOVANE
SET38
REZERVOVANE pre spoluprácu OASIS-u s pokladničnými váhami
SET39
REZERVOVANE pre spoluprácu OASIS-u s pokladničnými váhami
SET40
REZERVOVANE pre spoluprácu OASIS-u s pokladničnými váhami
SET41
REZERVOVANE pre spoluprácu OASIS-u s pokladničnými váhami
SET42
REZERVOVANE pre spoluprácu OASIS-u s pokladničnými váhami
SET43
Pri úhradách do poľa "DATUM UHRADY" preddefinuje posledný predtým zapísaný
dátum
1
0 (iné)
*
SET44
Pri faktúrach vystavených je možné zadať viac individuálnych zliav.
POZOR: Nie je už možný návrat faktúry bez zľavy.
1
0 (iné)
*
SET45
1
Do vrátenky obalov sa nezahŕňajú vrátene obaly. Nezahŕňajú sa obaly so zápornými
234 / 592
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
SunSoft EcoSun
Užívateľská príručka
kusmi.
0 (iné)
*
SET46
Pri obchodných prehľadoch výdaja externého sa na zostavy uvádza aj disponibilné
množstvo
1
0 (iné)
*
SET47
Prepracovane – rozšírené zberne faktúry. (nemá zmysel – nastavenie je
v sprístupnení modulov)
1
0 (iné)
*
SET48
1
REZERVOVANE
SET49
1
*
Možno zadať počet balenia na desatinne miesta.
POZOR: Je potrebne spustiť konverziu, prebehne konverzia POL.DBF
0 (iné)
SET50
1
Na všetkých dokladoch sa DPH vypočíta z celkovej sumy s DPH a nie bez DPH (pre
maloobchod)
2
Len na dokladoch typu '13' a '10' sa DPH vypočíta z celkovej sumy s DPH a nie bez
PDH (pre maloobchod)
0 (iné)
* Na všetkých dokladoch sa DPH vypočíta z celkovej sumy bez DPH
SET51
1
0 (iné)
Na FA sa bude vyčísľovať rozdiel zaokrúhlením ako halierové vyrovnanie
*
SET52
0 (iné)
* V skladových kartách za zobrazuje cena predajná CENA1 bez DPH
1
V skladových kartách za zobrazuje cena predajná CENA1 s DPH
2
V skladových kartách za zobrazuje cena predajná CENA2 bez DPH
3
V skladových kartách za zobrazuje cena predajná CENA2 s DPH
4
V skladových kartách za zobrazuje cena predajná CENA3 bez DPH
5
V skladových kartách za zobrazuje cena predajná CENA3 s DPH
235 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
SET53
1
Utriedenie skladových kariet podľa rozdielu starej predajnej ceny a novej predajnej
ceny. Podľa najväčšieho rozdielu. Platí pre CENU 1.
POZOR: PRI ZMENE TOHTO SET-u JE POTREBENÉ PREINDEXOVAŤ SKL.KARTY
2
Utriedenie skladových kariet podľa rozdielu starej predajnej ceny a novej predajnej
ceny. Podľa najväčšieho rozdielu. Platí pre CENU 2.
POZOR: PRI ZMENE TOHTO SET-u JE POTREBENÉ PREINDEXOVAŤ SKL.KARTY
3
Utriedenie skladových kariet podľa rozdielu starej predajnej ceny a novej predajnej
ceny. Podľa najväčšieho rozdielu. Platí pre CENU 3.
POZOR: PRI ZMENE TOHTO SET-u JE POTREBENÉ PREINDEXOVAŤ SKL.KARTY
0 (iné)
*
SET54
1
Utriedenie skladových kariet podľa dátumu posledného príjmu
2
Utriedenie skladových kariet podľa dátumu posledného výdaja
0 (iné)
*
SET55
1
*
Rozšírená tvorba a evidencia príkazov na úhradu. Príkazy na úhradu sú evidované
v tabuľke, ktorá umožňuje ich opravu, výmaz, sledovanie párovania …
0 (iné)
SET56
1
0 (iné)
Cenové mantinely zadávané v tovarových skupinách.
*
SET57
1
Sledovanie oddelení. Pri prvom nastavení je potrebne pustiť konverziu, v
karty.dbf pribudne pole zn_odd. Do číselníkov pribudne číselník oddelení. Do
číselníka materiálových skupín pribudne stĺpec ODD. Každej materiálovej skupine sa
dá priradiť oddelenie.
Skladovej karte bude s materiálovou skupinou priradene aj oddelenie. Príjem
externý ma na hlavičke oddelenie. Zvolením oddelenia sa dostanú do ponuky len
karty s týmto oddelením. Nevyplnene oddelenie znamená všetky karty.
Oddelenie je viazane na MS, nedá sa prepisovať.
2
Sledovanie oddelení (viď 1).
Oddelenie sa dá prepisovať na karte.
0
* Neeviduje sa triedenie podľa oddelení.
SET58
1
* Urýchlenie denných uzávierok pri davkovom režime (SET1=1).
0 (iné)
236 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
SET59
1
0 (iné)
Zobrazenie prevodného skladu v skladových prehľadoch, ak je typ pohybu 19.
*
SET60
1
0 (iné)
Pri zadávaní položky ak nenájde podľa čísla tovaru, hľadá podľa EAN.
*
SET61
1
Automatické presúvanie čísla tovaru do EAN.
2
Automatické presúvanie EAN do čísla tovaru.
0 (iné)
*
SET62
1
0 (iné)
Výpočet marže pri prehľadoch odbytu po odberateľoch a dokladoch.
*
SET63
1
0 (iné)
Texty tlačív FA a DL je možné zadefinovať pre každý typ pohybu zvlášť.
*
SET64
1
0 (iné)
Povinne zadanie HS vo VI
*
SET65
1
0 (iné)
REZERVOVANE
*
SET66
Pri napojení na JU sa úhrada dobropisu prejaví nie ako mínus, ale ako plusová na
opačnej strane
1
0 (iné)
*
SET67
1
Pri vystavovaní dokladu sa automaticky zobrazuje marža za doklad. Marža sa
nepočíta z neskladových položiek.
237 / 592
SunSoft EcoSun
Užívateľská príručka
Pri vystavovaní dokladu sa automaticky zobrazuje marža za doklad. Marža sa počíta
aj z neskladových položiek.
2
0 (iné)
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
*
SET68
Urýchlený import dokladov. Ak sú v importnej dávke len nove doklady program ma
značne urýchlený algoritmus na aktualizáciu stavov na karte a aktualizáciu salda
obalov.
1
0 (iné)
*
SET69
V tabuľke v skladových kartách je na obrazovke najskôr okamžité množstvo až
potom disponibilné
1
0 (iné)
*
SET70
1
0 (iné)
Možnosť definovať obratové zľavy za TS pre paragon v SHOPPER-i.
*
SET71
Neprázdne
Pri tvorbe zbernej faktúry dá dátum plnenia podľa posledného DL
*
SET72
1
0 (iné)
Ceny predajne 2 a 3 sa tvoria prirážkou od ceny 1 a nie od ceny nákupnej.
*
SET73
Vo faktúrach vystavených, dodacích listoch, objednávkach prijatých a predfaktúrach
vystavených budú viditeľné len doklady vystavene príslušným užívateľom alebo
skupinou.
Neprázdne
*
SET74
1
0 (iné)
Sledovanie vrátenia zápožičky po položkách.
*
SET75
1
0 (iné)
Viac bankových účtov u obchodných partnerov
*
238 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
SET76
1
0 (iné)
Výpis MJ a Ceny cenníkovej v podskladovej faktúre.
*
SET77
1
Pri prevode medzi nezávislými skladmi prevody oceňuje v aktuálnej mesačnej
priemernej cene zo skladu v ktorom je výdajka.
2
Pri prevode medzi nezávislými skladmi prevody oceňuje v aktuálnej mesačnej
priemernej cene. Cenu priemernú na interne doklady berie vždy z príslušného
skladu. Z toho vyplýva, že sa nerovná finančne pri prevode výdajka s príjemkou.
0 (iné)
*
Pri prevode medzi nezávislými skladmi prevody oceňuje v cene priemernej z
minulého mesiaca.
SET78
Zmenený spôsob otvárania súborov. Zrýchlenie prace v sieťach NOVELL 4.xx, 5.xx
a WINDOWS NT, 2000.
1
0 (iné)
*
SET79
Pri označovaní X na interný vydaj alebo príjem označuje na dotaz aj jeho protidoklad
a to na typoch 09 – 19.
1
0 (iné)
*
SET80
1
0 (iné)
Možnosť nastaviť číselné rady podľa typu pohybu
*
SET81
0
Pri dopisovaní dokladov v DF,VF,OD,OV zobrazuje vo formulári položiek názov
materiálu. Platí aj pre kláves <TAB> v okne dokladov.
1
Pri dopisovaní dokladov v DF,VF,OD,OV zobrazuje vo formulári položiek číslo
materiálu. Platí aj pre kláves <TAB> v okne dokladov.
(iné)
*
SET82
1
0 (iné)
Zapisuje zákazku na položky dokladu
* Zapisuje zákazku na hlavičku dokladu
SET83
1
Čísluje strany a položky na faktúrach voľbou [F]
239 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
3
Čísluje strany a položky na faktúrach voľbou [F]
5
Ak doklad z PE je vyrobený MULTI–OBJED. čiže z viacerých objednávok tak pri tlači
faktúry 'F' dopisuje medzi položky riadok z ktorej objed. boli realizovane.
6
Kombinácia '1' a '5' dokopy.
0 (iné)
*
SET84
1
0 (iné)
Uplatnia sa priority podľa číselníka, ak nenájde – podľa starých nastavení priorít.
* uplatnia sa priority podľa číselníka
SET85
1
0 (iné)
Pri množstevnej zľave možno zmeniť percento zľavy.
*
SET86
1
Po uzavretí zahraničnej faktúry program doplní položku, ktorá predstavuje rozdiel
medzi hodnotou faktúry v Sk a hodnotou v cudzej mene prenásobenej kurzom.
Tato položka je bodková '.' a nemá skladovú kartu. Na faktúre ma názov "Korekcia
zaokrúhlením..."
Xxx
Po uzavretí zahraničnej faktúry program doplní položku, ktorá predstavuje rozdiel
medzi hodnotou faktúry v Sk a hodnotou v cudzej mene prenásobenej kurzom.
Rozdielová položka bude vytvorená ku neskladovej karte v príslušnom sklade,
pričom zvolené 4 znaky predstavujú číslo neskladovej karty. Túto neskladovú kartu
je nutné manuálne zaviesť s týmto číslom a ľubovolným názvom do príslušného
skladu. Ak nie je zavedená, položka dostane číslo/skrat. mat='.'
0 (iné)
*
SET87
Pri veľkom počte skladov môže systém zahlásiť "TOO MANY FILES OPEN" aj napriek
nastavenému maximálnemu limitu files v systéme. Preto bol vytvorený tento SET,
ktorý zabezpečí aby sa neotvárali naraz všetky sklady (potrebne pri zadávaní novej
skladovej karty).
Ma to však za následok mierne spomalenie behu programu.
1
0 (iné)
*
SET88
Od: 2.51e, 2.51.00
1
Pri zadávaní množstva položiek sa zobrazí okno na zadanie doplňujúceho množstva
do položiek (ďalšie 2 numerické údaje).
POZOR – ak sa set vypne a bol už používaný, stratia sa údaje doplňujúceho
množstva v POL OBJD_P,OBJV_P – denne pohyby.
0 (iné)
*
SET89
1
Možnosť použitia dlhodobých objednávok
240 / 592
SunSoft EcoSun
0 (iné)
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
*
SET90
1
0 (iné)
Možnosť tlačiť príjemku pre každý sklad na novu stranu.
*
SET91
Pri nastavení tejto hodnoty program povolí zápis nových dokladov aj vtedy, keď iný
užívateľ robí "kontrolu" v účtovných dávkach. Toto môže spôsobiť nesúlad medzi
dokladmi a kontrolnou účtovnou dávkou. V režime "generuj" účtovnú dávku program
nepovolí zápis nových dokladov.
1
0 (iné)
* Nepovolí zápis nových dokladov ani pri voľbe "kontrola" ani pri "generuj".
SET92
REZERVOVANE
SET93
Set platí iba pre zapnuté užívateľské cenníky. Ak v cenníku pre odberateľa je nulová
cena tovaru, ponúkne na vystavenej faktúre cenu z obecného cenníka.
1
0 (iné)
* Ponechá nulovú cenu podľa individuálneho cenníka odberateľa.
SET94
Pri napojení na SHOPPER program posunie do SHOPPER-a nielen DL typu 10, ale
všetky pohyby (t.j. aj 11) pokiaľ majú nastavene formu úhrady na HOT.
1
0 (iné)
*
SET95
REZERVOVANE
SET96
Pri tvorbe výdajky z colného skladu, sa na fakturačný sklad vytvorí externý príjem a
nie interná príjemka.
Je to preto, aby sa k tejto externej príjemke mohli dopísať obstarávacie náklady.
1
0 (iné)
*
SET97
Pri tlači FA/DL sú zoskupene položky dokladu podľa neskladových a skladových
položiek a je vypísaný medzisúčet týchto dvoch skupín. Tato voľba sa uplatní iba na
doklade typu xxx.
Xxx
0 (iné)
*
241 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
SET98
Umožňuje prepínať Parametre odbytu (počet dni splatnosti faktúry, percento zľavy,
vyber tlačiva faktúry, dl,.....) – každý užívateľ ma vlastne parametre.
1
0 (iné)
* Parametre sú spoločné pre všetkých užívateľov
SET99
1
0 (iné)
Tlačí cenovky cez VFP
* Tlačí cenovky – etikety po starom.
SET100
1
Pridá nove pole do kariet – identifikátor.
2
Pridá nove pole do kariet – identifikátor. Zadanie tohto poľa je povinne.
0 (iné)
*
SET101
1
0 (iné)
Zapnuté vyrovnanie dovozných obstarávacích nákladov
* Vypnuté vyrovnanie dovozných obstarávacích nákladov
SET102
Zapnuté povinné zadávanie IČO v obchodných partneroch a export\import na
základe IČO OP
1
0 (iné)
* Nepovinné zadávanie IČO
SET103
pri zapnutom podsklade, pri tlači dokladov (zapnutá tlač podskladových položiek)
tlačia sa len tie položky z podskladu, na ktorých bol pohyb
1
0 (iné)
*
SET104
REZERVOVANÉ
SET105
REZERVOVANÉ
SET106
REZERVOVANÉ
SET107
1
pri zadávaní výrobných čísel je prevod jedna k jednej: t.j. 1 ks je jedno výrobné
242 / 592
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
SunSoft EcoSun
Užívateľská príručka
číslo
0 (iné)
*
SET108
REZERVOVANÉ
SET109
Napojenie na systém AMS. Aby OASIS komunikoval s AMS je potrebné mať zapnutú
aj komunikáciu s RP.
1
0 (iné)
*
SET110
Import sa uskutočňuje len podľa čísla tovaru – program kontroluje karty podľa čísla
tovaru
1
0 (iné)
*
Ak nenájde pri importe skladovú kartu podľa čísla tovaru, tak sa prepne na hľadanie
kariet podľa EAN-u
SET111
Indikátor korektnosti nastavenia adresára napojenia na spoločné číselníky.
0 - Nastavenie je korektné. Nie je možné zmenit nastavenie v „napojení na iné
systémy“.
1 - Adresár spoločných číselníkov je nastavený v aktuálnom dátovom prostredí inej
firmy.
1
0 (iné)
*
SET112
1
0 (iné)
Ak sa doklad vo VE, PE, VI, PI vytlačí, nedá sa už opravovať cez <F4>
*
SET113
XY- Kontrola VČ na VE dokladoch (Y - neplatí pri SET107)
X- Pri tlači dokladu VE kontroluje či VČ je pridelené položke
X=1 - Nedovolí vytlačiť doklad ak položka neobsahuje VČ a má byť pridelené
X=2 - Opýta sa či vytlačiť doklad aj napriek tomu, že VČ nebolo pridelené na položku
a má byť pridelené
Y- Pri výdaji VČ OD - DO kontroluje či VČ bolo prijaté
Y=1 - Nedovolí zapísať VČ ak nebolo prijaté
Y=2 - Opýta sa či zapísať VČ aj napriek tomu, že nebolo prijaté
XY
0 (iné)
*
SET114
1
0 (iné)
-XY- Rozšírená výroba
*
243 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
SET115
Doklady VE, PE, VI, PI, OD, OV sa dajú uzamknúť klávesovou skratkou. Odomknúť
ich môže len ten, kto ich uzamkol alebo správca.
Číslo uzamykateľa je v tabuľke dokladov v stĺpci Z.
V databázach VE, PE, VI, PI, OBJD, OBJV doplnené pole ZAMOK(C2).
Zamknutý doklad sa nedá opravovať <F4> ani rušiť <INS> iným užívateľom, len
zamykateľom.
1
0 (iné)
*
SET116
Pri hotovostných dokladoch VE typu 10 pýta nové meno a heslo pre každý nový
doklad
1
0 (iné)
*
SET117
Maska číslovania kópií kariet (F6) pri zapnutej podskladovej evidencii
X - počet znakov v maske pre CMAT (druhá časť CMAT)
Y - počet znakov v maske pre CMAT (tretia časť CMAT)
napr.: SET117=52 (nové CMAT bude: "originál CMAT"-XXXXX-YY)
XY
0 (iné)
* 0 - vypnutá voľba
SET118
Na FA, DL zahraničných bude namiesto názvu tlačiť zo skladovej karty:
1 - nazov2
2 - nazov3
Platí pre WIN-verzie.
x
0 (iné)
*
SET119
Spôsob volania helpu v programe:
0 = VFP HELP
1 = API hhctrl.ocx volanie
2 = shell32.dll HELP
–––––––––––––––––––––––
3 = Test helpu cez dialóg Messagebox (určené pre vývoj)
4 = Test helpu cez API hhctrl.ocx volanie s oznamom (určené pre vývoj)
Platí pre WIN-verzie.
x
0 (iné)
*
SET120
xx
Funkcia umožní hromadnú zmenu predajných cien cez funkciu <Alt+C>. Pri zmene
ceny na karte sa precenia všetky karty, ktoré majú rovnaké prvé xx znaky čísla
tovaru s preceňovanou kartou.
POZOR: Funkcia neprecení karty vo viazaných skladoch!
Príklad:
244 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Číslo preceňovanej karty je 588124569
SET120 je nastavený na 3 (xx=3)
Pri zmene ceny na tejto karte sa precenia všetky karty s číslom začínajúcim na 588.
0 (iné)
*
SET121
Do obchodných prehľadov zo skladovej karty : hmotnosť, cenaUVN, predajná cena.
Platí pre DOS-verzie.
x
0 (iné)
*
SET122
Import do Oasisu a aktualizácia predajných cien podľa importnej dávky. Platí pre
DOS-verzie.
x
0 (iné)
*
SET123
Konverzia dikaritiky (kódovej stránky) textov pri generovaní účtovnej dávky a pri
prevode úhrad do pokladne
Hodnoty xx:
0 = CP 1250 --> CP 852 bez diakritiky
10 = CP 1250 --> CP 852 s diakritikou
11 = CP 1250 --> CP 1250 bez diakritiky
99 = nekonvertuje diakritiku
xx
0 (iné)
* CP 1250 --> CP 852 bez diakritiky
SET124
x
0 (iné)
Na browsoch je zobrazovaná správa o existencii poznámky
*
SET125
Skladové karty budú mať v čísle karty dĺžku 25 znakov
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pozor - ak sa set vypne a bol už používaný, stratia sa údaje na skladovej karte 8
znakov nad dĺžku 17 znakov.
x
0 (iné)
*
SET126
x
0 (iné)
Práca s druhou MJ2 a náväznosť na ceny
*
SET127
245 / 592
SunSoft EcoSun
Užívateľská príručka
Hlavný dodávateľ a katalógové číslo na skladových kartách : zapíše sa na kartu vo
všetkých skladoch, kde je taká karta zavedená.
x
0 (iné)
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
*
SET128
„rieši problén nahrania jednotkovej ceny na viac ako dve desattiné miesta“
-FEDCBA- Kde hodnota je v rozsahu (3-6). Určuje počet desatiných miest v cene
položiek na vstupe
Hodnoty x:
A - je v PE _ fa došlé
B - je v VE _ fa vystavené
C - je v OV _ obj.vystavené D - je v OD _ obj.došlé
E - je v PI _ príjem interný
F - je v VI _ výdaj interný
Xxxxxx
0 (iné)
*
SET129
Generovanie kurzových rozdielov pri zahraničných úhradách:
0
Kurzový rozdiel sa generuje po každej úhrade podľa kurzu na pôvodnom doklade.
1
Zachováva pôvodnú vetvu programu, ktorá generuje kurzový rozdiel až po poslednej
úhrade.
x
0 (iné)
*
SET130
X
0 (iné)
Pri zápise na VI doklad je možné zapísať OSOBNÉ ČÍSLO, a ŠPZ vozidla
*
SET131
Hodnoty x:
1 - pri zápise [F5] novej sklad karty je napočítane max. číslo karty za všetky sklady,
za daný typ napr. skladové, alebo neskladové karty
2 - pri zapise [F5] novej sklad karty je napočítane max. číslo karty za všetky sklady,
nezávisle od typu
X
0 (iné)
*
SET132
Hodnoty x:
Zatiaľ sa tento SET nepoužíva. Nmá žiadny vplyv na chod programu.
X
0 (iné)
*
SET133
X
Hodnoty x:
1 – zobrazenie hmotnosti na všetky doklady. Pri nahrávaní položiek na doklady sa
zobrazuje aj hmotnosť zo skladovej karty. Je to ďalší identifikátor položky tovaru
(napr. pri podobných tovaroch, ktoré sa líšia hmotnosťou – rožky, atď)
246 / 592
SunSoft EcoSun
0 (iné)
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
*
SET134
Hodnoty x:
1 - Pri spojení hlavičiek dokladov VE, PE, OBJD, OBJV (klávesa F4 – oprava,
a medzera – pozri) a pri tlači dokladov sa ako zreťazovacie pole zoberie viditeľné
pole tzv „Indetifikátor obchodného partnera“
0 – Identifikátor je vnútorný kód, pole „Z_R1“.
X
0 (iné)
*
SET135
Hodnoty x:
1 - DOS aj WIN – Pri nahrávaní položiek u dokladov VE, OBJD a OBJV ak sa zadá
rovnaká položka, ktorá má to isté číslo materiálu a takú istú cenu, tak sa v doklade
nevytvorí nová položka, ale pripočíta sa už počet merných jednotiek k nahranej
položke.
X
0 (iné)
*
SET136
1 – Pri nahrávaní položiek na VE ak sa zadá také číslo materiálu, ktoré nie je na
sklade, program prehľadá aj ostatné sklady a zoberie tovar automaticky na doklad
z iného skladu. Na doklade taktiež zapíše nové čislo skladu. Program sa pozerá do
databázy „VKARTY.DBF“.
X
0 (iné)
*
SET137
Hodnoty x:
Tento SET slúži na to, že pri editácii dokladov je možné ručne meniť číslo dokladu.
X
0 (iné)
*
SET138
Zaokruhľovanie na 50-haliere sa zmeni podľa setu:
Hodnoty x:
'1' - zaokruhľuje na 10-haliere doklady VE
'2' - zaokruhuje na 10-haliere doklady PE
'3' - zaokruhľuje na 10-haliere doklady VE,PE
X
0 (iné)
*
SET139
X
Len Win
'1' – nastavením tohto SETu sa umožní správcovi zamknúť DPF tabuľky. Tabuľka sa
označí len na čítanie a nie je možné do tejto tabuľky dopísať, prípadne opravoať
záznamy. Takto je možné zamknúť napr. tabuľku nastavenia parametrov firmy t.j.
INSTAL.DBF
247 / 592
SunSoft EcoSun
0 (iné)
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
*
SET140
'1' – pri vstupe do skladov sa uplatňujú priority, ktoré je možné nastaviť v číselníku
priorít
X
0 (iné)
*
SET141
'1' - pri triedení v textoch sa uplatní triedenie podľa slovenskej abecedy
X
0 (iné)
*
SET142
'1' - ak ma skladová karta nastavené [X]Neuplatniť zľavy, potom sa pri výbere tejto
skladovej karty na doklad pred nazov doplní „*“. Pri tlači takéhoto dokladu je hneď
vidieť, na ktoré položky nebola uplatnená zľava. Aj SHOPPER od verzie 3.11.290 pri
prebraní položky do paragónu doplní pred názov „*“.
X
0 (iné)
*
SET143
'1' - Pri prevode úhrad z PF na Fa je možne previesť na FA aj čiastočnú úhradu, t.j.
nemusí sa previesť celá uhrada z PFA a FA.
X
0 (iné)
*
SET144
'1'- Pri kopii karty „F6 v skladových kartách“ do čísla materiálu ponúkne najvyššie
číslo materiálu v príslušnom sklade
'2'- tak ako '1' pričom do poľa „Tov.sk“ presunie dva znaky zo 4. pozície v čísle
materiálu
' ' - Pri kopii karty „F6 v skladových kartách“ do čísla materiálu ponúkne to isté číslo
ako je na karte, z ktorej sa robí kópia
X
0 (iné)
*
SET144
'1'- Pri kopii karty „F6 v skladových kartách“ do čísla materiálu ponúkne najvyššie
číslo materiálu v príslušnom sklade
'2'- tak ako '1' pričom do poľa „Tov.sk“ presunie dva znaky zo 4. pozície v čísle
materiálu
' ' - Pri kopii karty „F6 v skladových kartách“ do čísla materiálu ponúkne to isté číslo
ako je na karte, z ktorej sa robí kópia
X
0 (iné)
*
SET145
X
Tento SET má rozmer šesť znakov FEDCBA – pričom hodnota znaku môže byť (0-1).
248 / 592
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
SunSoft EcoSun
Užívateľská príručka
Táto hodnota určuje, kde pri nahrávaní dokladov sa má presunuť kurzor po zdani
počtu kusov kusov - „0“ - do ceny bez DPH „1“ - do ceny s DPH.
Pozícia znaku má nasledovný význam:
A - je v PE _ fa došlé
B - je v VE _ fa vystavené
C - je v OV _ obj.vystavené D - je v OD _ obj.došlé
E - nepoužité
F - nepoužité
0 (iné)
*
SET146
0
1
2
3
4
5
X
0 (iné)
-
použije sa staré menu bez generovania
použije sa staré menu s generovaním (z menu sa stratia neprístupné položky)
WinOASIS Full - nové hlavné menu
WinOASIS Lite - nové hlavné menu
WinOASIS fakturačný - nové hlavné menu
WinOASIS Lite + WinOASIS fakturačný - nové hlavné menuako je na
*
SET147
1 - Ak je nastavená zľava pri obchodnom partnerovi a na doklad sa vyberá položka z
cenníka (t.j. zo zoznamu skladových kariet), tak už v zozname položiek je táto cena
ponížená o danú zľavu.
0 (iné)
*
SET148
1 - je možné použiť a sprístupniť tlač FA/DL aj DOS typu (rýchlejšia tlač na
ihličkových tlačiarňach). V parametroch VE je potrebné potom prepnúť na FA typu
„1“.
0 (iné)
*
SET149
1 - nastavená automatická kontrola duplicity v tabulkach KARTY (cmat,z_cmat,ean),
DODOD (z_r1,ucet), VE (zaz_hpr,cisdok,cisdok1), PE (zaz_hpr,cisdok,cisdok1), VI
(zaz_hpr,cisdok), PI (zaz_hpr,cisdok), OBJD (zaz_hov), OBJV (zaz_hov), POL
(zaznam), OBJV_P (zaznam), OBJD_P (zaznam), VE_UHRA (zaznam), PE_UHRA
(zaznam). Program pri nabehu kontroluje spravnostvytvorenych indexov iba v
pripade, ak sa do systemu prihlasuje spravca.
2 - nastavena automaticka kontrola duplicity. Ak su nespravne vytvorene indexove
subory, do OASISu sa moze prihlasit len spravca.
3 - nastavena automaticka kontrola duplicity, ale program pri nabehu nekontroluje
spravnost vytvorenych indexov.
4 - nastavena automaticka kontrola duplicity, ale program pri nabehu kontroluje
spravnost vytvorenych indexov pri vsetkych uzivateloch.
0 (iné)
* 0 – vypnutá automaticka kontrola duplicity.
SET150
1 - nastavená automatická kontrola logických väzieb tabuliek. Kontrola sa spúšťa len
správcovi, a to jedenkrát za deň pri vstupe do "karier", "VE,PE,VI a PI". Spustanie
249 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
kontrol je možné prestaviť pomocou "Spravý kontrol" - klaves Alt+F9 z hlavného
menu.
0 (iné)
* 0 – vypnutá automatická kontrola
SET151
Pripojene LCD display cez výdaj SHOP typ 10 display od IPC (komunikácia prebieha
cez binárny modul F6x40.bin)
0 - nepripojený, 1 - com1, 2 – com2
0 (iné)
*
SET152
1 - predaj cez typ dokl. 10 sa neprevadza do SHOPRA ale do reg.pokl., ktorá je
pridelená na type pohybu.
0 (iné)
* 0 –predaj je priamo cez SHOP.
SET153
1 - pri vystavovaní interného výdaja pri položkách vyžaduje zadanie OSC.
0 (iné)
*
SET154
1 - Nedovoli zapisať duplitný EAN kontroluje na všetkych skladoch.
0 (iné)
*
SET155
1 - Oasis bude nastavený na hospodárske strediská podľa užívateľov.
0 (iné)
*
SET156
1 - Pri nastavení tejto hodnoty program povolí zápis nových dokladov aj vtedy, keď
iný užívateľ robí import dokladov.
Zápis jednotlivých dokladov nečaká na
dokončenie importu. Ak má import povolené prepisovať už existujúce doklady
a nejaký užívateľ opravuje takýto doklad, importný program vypíše hlášku, že je
blokovaný záznam a čaká na uvoľnenie tohto dokladu. Potom pokračuje v prepise
daného dokladu.
0 (iné)
*
SET157
1 - Napojenie tabuliek do databázy - "testovacia prevádzka".
0 (iné)
*
250 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
SET158
1 - Nedovolí zapísať duplicitný názov skladovej karty. Kontroluje sa na všetkých
skladoch.
0 (iné)
*
SET159
1 - Zväčší štruktúru súboru pre účtovnú dávku : pole POLOZ sa zväčší z N(3,0) na
N(5,0). Pri zmene setu je potrebné zrušiť indexy, vyvolať konverziu a vytvoriť nové
indexy. SET sa nesmie použiť pri napojení na DosPU, ktoré pracuje s N(3,0)
0 (iné)
*
SET160
1 - Prevod hot.úhrady PF do SHOPra daňový doklad. Pri zaplatení PF v hotovsti je
možné vytvoriť ako daňopvý doklad doklad z RP.
0 (iné)
*
SET161
Tento SET má rozmer šesť znakov FEDCBA - pričom hodnota znaku môže byť (0-1).
Táto hodnota určuje, že na viazaných skladoch sa nebudu aktualizovať vybrané ceny
s nastavenim [1] Pozícia znaku má nasledovný význam:
A - je pre CENU 1
D - je pre CENU 4
B - je pre CENU 2
E - je pre CENU 5
C - je pre CENU 3
F - je pre CENU 6
0 (iné)
*
SET162
Tento SET má rozmer šesť znakov FEDCBA - pričom hodnota znaku môže byť (0-1).
Pri nastavení tohto SET sa cena, ktorá je označená ako blokovaná neprepíše aj
napriek tomu, že pri importe je nastavené "Aktualizovať predajné ceny".
Pozícia znaku má nasledovný význam:
A - je pre CENU 1
D - je pre CENU 4
B - je pre CENU 2
E - je pre CENU 5
C - je pre CENU 3
F - je pre CENU 6
0 (iné)
*
SET163
1 - Nový princíp prepočítavania merných jednotiek na základné
jednotky - tlač štítkov.
0 (iné)
*
SET164
251 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Komunikácia s váhami:
0 - Martes Q300.EXE
1 - Martes Motex ML 15 P
0 (iné)
*
SET165
1 - Pre potreby výpočtu priemernej ceny sa zväčšia polia v
"KARTY.DBF" a "PCENY.DBF". Po nastavení je potrebné spustiť
konverziu.
0 (iné)
*
SET166
Od verzie 3.86.800 je možné zapnúť „Užívateľské cenníky“ aj na
vstupe. T.j. u došlých faktúr. Tento SET166 má obdobnú funciu
pre ako SET93 pre užívateľké cenníky pri faktúrach vystavených.
0 (iné)
*
Rozdelenie SET parametrov podľa kategórie
Bezpečnosť dát a spoľahlivosť:
SET2 – použitie vyrovnávacej pamäte
SET13 – Pri nábehu programu prebieha kontrola úplnosti a neporušenosti indexov a databázových
súborov
SET18 – Pri nábehu programu sa automaticky spúšťa program FIXUJ
SET22 – Pri ukončení programu sa ponúkne automatická archivácia
SET87 – Zmena spôsob otvárania skladov (odstraňuje chybu TOO MANY FILES OPEN)
Urýchlenie programu:
SET58 – Urýchlenie denných uzávierok pri davkovom režime (SET1=1).
SET68 – Urýchlený import dokladov.
SET78 – Zrýchlenie prace v sieťach NOVELL 4.xx, 5.xx a WINDOWS NT, 2000.
Globálne a užívateľské nastavenia:
SET1 – denné dávky
SET3 – samostatné číselné rady
SET24 – Rozšírené sledovanie výrobných čísel
SET36 – Počiatočné stavy sa zadávajú cez doklad
SET47 – Prepracovane – rozšírené zberne faktúry.
SET49 – Možno zadať počet balenia na desatinne miesta.
SET55 – Rozšírená tvorba a evidencia príkazov na úhradu.
SET57 – Sledovanie oddelení.
SET66 – Pri napojení na JU sa úhrada dobropisu prejaví nie ako mínus, ale ako plusová na opačnej
strane
SET73 – Viditeľnosť dokladov podľa užívateľa
SET75 – Viac bankových účtov u obchodných partnerov
SET80 – Možnosť nastaviť číselné rady podľa typu pohybu
252 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
SET82 – Spôsob evidencie zákaziek
SET84 – Spôsob uplatňovania priorít
SET88 – Možnosť zadania doplňujúceho množstva do položiek
SET89 – Možnosť použitia dlhodobých objednávok
SET91 – povolený zápis nových dokladov aj pri kontrolnej tvorbe účtovnej dávky
SET98 – každý užívateľ ma vlastne parametre odbytu
SET113 – rozšírené funkcie sledovania výrobných čísel
SET114 - Rozšírená výroba
Prístupové práva a obmedzenia:
SET10 – Doklady nie je možné editovať mimo systémový dátum
SET112 - Ak sa doklad vo VE, PE, VI, PI vytlačí, nedá sa už opravovať cez <F4>
SET115 – Uzamykanie dokladov VE, PE, VI, PI, OD, OV
SET116 - Pri hotovostných dokladoch VE typu 10 pýta nové meno a heslo pre každý nový doklad
Nastavenie dokladov a skl.kariet:
SET4 – rozpis DPH na zahr.FA
SET5 – Na položkách DL a FA bude vypisovane číslo skladu
SET6 – Na dokladoch nebude vypisovaný rozšírený názov
SET7 – utriedenie položiek na FA a DL
SET8 – Skladové karty budú utriedene podľa mat.skup a čísla, resp. nazvu
SET11 – nastavenie aktualizácie adresy obch. partnera
SET14 – Pri potvrdení vstupu analytického účtu sa zobrazí jeho názov
SET17 – nastavenie záručnej doby na skl.karte
SET20 – nastavenie uplatnenia odberateľskej zľavy
SET21 – Na FA, DL, VYDAJKACH a PRIJEMKACH budú spočítané kusy
SET23 – Pri dopisovaní dokladov sa nebude prenášať HS z posledného dokladu
SET25 – zobrazenie interných dokladov
SET26 – Faktúra sa tlačí podľa starého vzoru
SET33 – Na príkaz na úhradu sa do stĺpca spec. symbol presunie vlastne číslo prijatej faktúry
SET34 – Umožňuje písanie poznámok k položkám dokladov.
SET43 – Pri úhradách do poľa "DATUM UHRADY" prenáša posledný zapísaný dátum
SET45 – Do vrátenky obalov sa nezahŕňajú vrátené obaly
SET51 – Na FA sa bude vyčísľovať rozdiel zaokrúhlením ako halierové vyrovnanie
SET52 – Nastavenie zobrazenia predajných cien v skl.kartách
SET53, SET54 – Rozšírené utriedenie skladových kariet
SET59 – Zobrazenie prevodného skladu v skladových prehľadoch
SET60 – Pri zadávaní položky ak nenájde podľa čísla tovaru, hľadá podľa EAN.
SET61 – Automatické presúvanie čísla tovaru do EAN a naopak
SET63 – Texty tlačív FA a DL je možné zadefinovať pre každý typ pohybu zvlášť.
SET64 – Povinne zadanie HS vo VI
SET67 – Pri vystavovaní dokladu sa automaticky zobrazuje marža za doklad.
SET69 – Nastavenie zobrazovania množstva V tabuľke skladových kariet
SET71 – Pri tvorbe zbernej faktúry dá dátum plnenia podľa posledného DL
SET81 – Pri dopisovaní dokladov v DF,VF,OD,OV zobrazuje vo formulári položiek názov
SET86 – Úprava kurzových rozdielov na FA
SET102 - Zapnuté povinné zadávanie IČO v obchodných partneroch a export\import na základe
IČO OP
Ceny, zľavy, DPH, oceňovanie skladu:
SET12 – Uplatnenie obratovej, resp. individuálnej zľavy
SET16 – tvorba predajnej ceny
SET19 – Interne pohyby sú ihneď ocenene okamžitou priemernou cenou
SET35 – spôsob výpočtu priemernej ceny
SET44 – Pri faktúrach vystavených je možné zadať viac individuálnych zliav
253 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
SET50 – spôsob výpočtu DPH
SET56 – Cenové mantinely zadávané v tovarových skupinách.
SET72 – Ceny predajne 2 a 3 sa tvoria prirážkou od ceny 1 a nie od ceny nákupnej.
SET77 – Nastavenie oceňovania medzi nezávislými skladmi.
SET85 – Pri množstevnej zľave možno zmeniť percento zľavy.
SET93 – Nastavenie správania užívateľských cenníkov pri nulovej cene
SET99 – Tlač cenoviek
SET120 – Hromadná zmena predajnej ceny podľa masky čísla
Špeciálne parametre a funkcie:
SET15 – Pomocou tohto parametra sa na dokladoch (FA a DL) bude vypisovať spotrebná daň.
SET31 – Tlač cenoviek
SET38, SET39, SET40, SET41, SET42 – REZERVOVANE pre spoluprácu OASIS-u s pokladničnými
váhami
SET70 – Možnosť definovať obratové zľavy za TS pre paragon v SHOPPER-i.
SET74 – Sledovanie vrátenia zápožičky po položkách.
SET76 – Výpis MJ a Ceny cenníkovej v podskladovej faktúre.
SET79 – Pri označovaní X na interný vydaj alebo príjem označuje na dotaz aj jeho protidoklad
SET94 – Pri napojení na SHOPPER program posunie do SHOPPER-a nielen DL typu 10, ale všetky
pohyby
SET96 – Pri tvorbe výdajky z colného skladu, sa na fakturačný sklad vytvorí externý príjem
SET100 – Pridá nove pole do kariet – identifikátor.
SET107 - pri zadávaní výrobných čísel je prevod jedna k jednej: t.j. 1 ks je jedno výrobné číslo
SET109 - Napojenie na systém AMS.
SET110 - Import sa uskutočňuje len podľa čísla tovaru – program kontroluje karty podľa čísla
tovaru
SET111 - Podpora LCD displeja IPC pri predaji cez typ 10.
SET119 - Spôsob volania helpu v programe
SET123 – konverzia diakritiky pri generovaní dávky a pokladničných dokladov do DOS PU
Tlač, tlačové zostavy, prehľady:
SET46 – Pri obchodných prehľadoch výdaja externého sa na zostavy uvádza aj disponibilné
množstvo
SET62 – Výpočet marže pri prehľadoch odbytu po odberateľoch a dokladoch.
SET83 – Číslovanie strán a položky na faktúrach pri tlači voľbou [F]
SET90 – Možnosť tlačiť príjemku pre každý sklad na novu stranu.
SET97 – Pri tlačí FA/DL sú zoskupene položky dokladu podľa neskladových a skladových položiek
SET103 - pri tlači dokladov sa tlačia len tie položky z podskladu, na ktorých bol pohyb
SET118 - Na FA, DL zahraničných bude namiesto názvu tlačiť zo skladovej karty nazov2, nazov3
SET 124 – Na browsoch sa objavuje správa o existencii poznámky
Sety sa dajú nastavovať týmto spôsobom:
V hlavnom okne použite funkčnú klávesu <Alt+F12>
Kurzorom sa nastavte na požadovaný Set a stlačte <ENTER>
254 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Lokálne nastavenie pracovnej stanice
– súbor "PC\nazov_pc\SETUP_PC" v LAN verzii, alebo"SETUP_PC" v singl verzii
SET20 = Nastavenie refresh (SET REFRESH TO SET20,SET21)
SET21 = Nastavenie refresh (SET REFRESH TO SET20,SET21)
SET29 = Spôsob tlače: 0 – priamo (FoxPro)
1 – TYPE (FoxPro)
2 – COPY (FoxPro)
3 – COPY (DOS)
SET30 = Nastavenie veľkosti READ bufferu pre tlač
(implicitne 10000). Nemal by presiahnuť 40000 !
Uplatňuje sa len pri spôsobe tlače 0.
SET31 = Nastavenie "prázdneho" riadiaceho znaku pre tlačiareň
(implicitne 0, môže byt 127)
LOKÁLNE NASTAVENIE UŽÍVATEĽA
– súbor "CISEL\SETUP_##" kde ## je číslo užívateľa
SET1 = "1" – Vrátenka bude tlačená na novu stranu
SET2 = "1" – Zapnutý príkaz SET RESOURCE ON,
SET RESOURCE TO &wces.resource
SET30 = Čas pre BROWSE TIMEOUT v sek. (0 – vypnuté)
SET31 = Čas pre READ TIMEOUT v sek. (0 – vypnuté)
Úprava tlačových formulárov
Vo verzii 2.24.800 je možno hromadne zmeniť font na všetkých reportoch – napr. na Tahomu
(pomocou tlačítka „Zmen fonty“). Pretože Tahoma je väčší font ako Arial, môže sa však stať, že
v niektorých zostavách sa Vám objavia hviezdičky ***. Vtedy je potrebné rozšíriť toto pole v danej
zostave.
255 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
(len DOS OASIS)
Takmer každá tlačová zostava v programe OASIS je vytvorená na základe určitého predpisu, ktorý
je uložený v tlačovom formulári, tzv. "report-e". Tento tlačový formulár si môže užívateľ sám
upraviť podľa svojich predstáv a tým zmeniť vzhľad určitej tlačovej zostavy. Po potvrdení voľby sa
vysvieti zoznam tlačových formulárov s popismi. Stlačením klávesy <Enter> vyvoláme funkciu
úpravy formulára. Upravený formulár uložíme stlačením klávesy <CTRL+W>.
Pri novej inštalácií programu môže dôjsť k prepísaniu upraveného tlačového formulára firemným v závislosti od dátumu úpravy. Preto doporučujeme si vždy ukladať upravené formuláre na
bezpečné miesto na pevnom disku pre prípadnú obnovu.
Nesprávnym zásahom do tlačového formulára je možné spôsobiť haváriu programu pri
tlači zostavy.
Sprístupnenie modulov – licencie
Voľba sprístupnenie modulov – licencie sprístupňuje jednotlivé časti a moduly programu OASIS,
ktoré podliehajú licenčným podmienkam firmy SunSoft.
256 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Formulár sprístupnenia modulov a nastavenia licencií obsahuje zoznam modulov, ktoré je možné
aktivovať ako ostré, alebo skúšobné a zadať k nim počet sieťových licencií.
Ostrá prevádzka modulu umožňuje časovo neobmedzené používanie modulu, pričom počet
licencií určuje počet užívateľov v sieti súčasne používajúcich daný modul.
Skúšobná prevádzka umožňuje použitie modulu obmedzené na 14 dní a na 30 spustení
programu. Po tomto limite sa príslušný modul automaticky vypne.
Sprístupnenie modulu sa vyvolá stlačením klávesy <Enter> na položke príslušného modulu
v zozname. Políčko „Ostrá“, prípadne „Skúšobná“ sa zapína a vypína klávesou <Medzerník>. Do
políčka „Počet“ sa zadáva počet sieťových licencií modulu.
Zoznam modulov podliehajúcich licencií aj s popismi je v kapitole Základné moduly (agendy)
systému OASIS.
Okrem týchto modulov sa v tejto sekcií zapínajú moduly, ktoré sprístupňujú legislatívne a ďalšie
zmeny programu spracované firmou SunSoft v rámci tzv. ročných udržiavacích poplatkov:

Modul UP 2000

Modul UP 2001
Zadanie aktivačného kľúča
Voľbou sa zadáva aktivačný kľúč pre nastavené moduly vo voľbe sprístupnenie modulov. Formulár
pre zadanie kľúča zobrazí podľa nastavených modulov tzv. „identifikačný kód“, čo je 20-miestny
reťazec. Pod ID kódom je informácia koľko dní, alebo spustení bude ešte program aktívny bez
zadania správneho aktivačného kľúča. Tento kód nadiktuje zákazník operátorke vo firme SunSoft
na telefónnom čísle 043/5831100, na základe čoho operátorka vygeneruje aktivačný kľúč – t.j. 7miestny číselný kód, ktorý zákazník zadá do vstupného políčka na formulári.
Po zadaní aktivačného kľúča program akceptuje nastavené moduly. Ak zadaný aktivačný kľúč nie je
správny, po uplynutí uvedeného počtu dní, alebo spustení sa z programu stane DEMO verzia,
pričom všetky dáta ostanú neporušené v pôvodnom stave, prístupné však len pre opravu
a prezeranie.
257 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Tento istý formulár sa objaví pri spustení programu, ak nebol ešte zadaný správny aktivačný kľúč.
V prípade núdze, ak by sa mal program zablokovať a vo firme SunSoft nie je dostihnuteľný
operátor (napr. cez víkend), je možné jednorázovo zadať dočasný aktivačný kľúč „1111111“, ktorý
aktivuje program na ďalších sedem dní.
Ďalšie nastavenia (zostavy, prostredie)
(len WinOASIS)
V tejto časti menu sa skrývajú nastavenia (úpravy) tlačových zostáv, štítkov, prostredia programu
OASIS a niektoré špeciálne systémové funkcie.
Úprava tlačových zostáv (REPORT-ov)
Program OASIS používa na tlač zostáv dva tlačové mechanizmy: FoxPro a Crystal Reports. V tejto
voľbe je možná úprava tlačových zostáv systému FoxPro. Po spustení funkcie sa objaví formulár na
úpravu tlačových zostáv.
258 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
V spodnej tabuľke je zoznam nainštalovaných tlačových zostáv programu OASIS. Tieto zostavy sú
spoločné pre všetky dátové prostredia programu a nachádzajú sa v programovom adresári
ZOSTAVY. Pri reinštalácií programu sa tieto zostavy prepisujú zostavami z inštalačného programu.
Spoločné zostavy je možné priamo upravovať (tlačítko <Uprav>), alebo kopírovať do tzv. vlastných
zostáv (voľbami <Kopíruj> a <Kopíruj všetky>.
Vlastné zostavy umožňujú užívateľom programu udržiavať si vlastné, upravené verzie tlačových
zostáv, individuálne pre jednotlivé dátové prostredia. Tieto zostavy sa neprepisujú pri reinštalácií
programu. Vlastné zostavy je možné zrušiť tlačítkami <Zmaž> a <Zmaž všetky vlastné>.
V spoločných aj vlastných zostavách roletové menu, ktoré umožňuje rýchle listovanie a výber
zostavy na úpravu.
POZN.: V spoločných zostavách je k dispozícií funkcia <Odstráň drivery> na vymazanie informácie
o konkrétnom tlačovom driveri, ktorá sa zapamätáva priamo v zostave a niekedy spôsobuje
problémy pri tlači.
Úprava tlačových štítkov (LABEL-ov)
Táto funkcia umožňuje rovnakým spôsobom ako tlačové zostavy upravovať zostavy štítkov.
Nastavenie prostredia
V tejto voľbe sú k dispozícii nastavenia vizuálnych prvkov prostredia programu OASIS a niektoré
systémové funkcie operačného systému potrebné pre funkciu programu OASIS.
Hlavné nastavenia
Tu sa dajú nastaviť rozmery hlavného okna programu a zapamätávanie veľkosti a pozícií
jednotlivých okien v programe.
259 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
V tejto časti sa zapína tiež používanie tzv. „aktívnej plochy“, čo je funkcia programu umožňujúca
rýchly prístup k jednotlivým častiam aplikácie cez ikony, usporiadané na ploche programu (pozor,
funkcia je v rozpracovaní).
Fonty a farby
V tejto časti formulára sa nastavujú nasledovné vizuálne parametre programu OASIS:
Font tabuľky – prednastavený font pre zobrazovanie tabuliek v programe.
Veľkosť fontu tabuľky – prednastavená veľkosť fontu pre zobrazovanie tabuliek v programe
Font ponuky – prednastavený font pre zobrazovanie roletových ponúk (popup menu) v programe.
Veľkosť fontu ponuky – prednastavená veľkosť fontu pre zobrazovanie roletových ponúk (popup
menu) v programe.
Farba aktívneho poľa – nastavenie farby pre zvýraznenie aktívneho prvku na formulári.
Lupa na aktívny prvok – nastavenie zväčšenia aktívneho prvku na formulári (v %, 0 zväčšenie
vypína). Používa sa pre lepšiu čitateľnosť prvkov pri vypĺňaní formulárov programu.
Farba hlavného okna – nastavenie podkladovej farby hlavného okna programu.
Systémové funkcie
V tejto časti formulára sa spúšťajú niektoré funkcie operačného systému Windows:
Zmena klávesnice – prepína klávesnicu.
Zmena času a dátumu – vyvolá formulár Windows-u na zmenu systémového dátumu a času.
Inštalácia fontov – skúšobne zobrazí potrebné fonty (FOXFONT.FON, CODE_EAN.TTF
a CODE_HH.TTF) a ponúkne ich inštaláciu.
Mapovanie sieťových diskov – vyvolá dialógové okno systému Windows na mapovenie sieťových
diskov.
Info o konfigurácií IP – zobrazí informáciu o nastavení sieťovej karty a protokolu TCP/IP na
danom počítači.
Registrácia OCX – táto funkcia umožňuje „manuálne“ zaregistrovanie aktívnych prvkov typu OCX
(ActiveX) do systému Windows. Tieto prvky sú využívané v programe OASIS:
COMCTL32.OCX – knižnica všeobecných prvkov Windows-u
MSCAL.OCX – kalendár
SWFLASH.OCX – zobrazovací prvok programu Macromedia Flash
Systémové nastavenia Windows-u – prístup k 45 systémovým funkciám Windows-u
Užívatelia systému
Zoznam užívateľov
Vo voľbe je udržiavaný zoznam užívateľov programového systému OASIS. Zoznam obsahuje údaje
o mene užívateľa, identifikačnom čísle (je automaticky priraďované počítačom), priorite
(prístupových právach), osobných údajoch užívateľa a stave prihlásenia. Prihlásený užívateľ má v
stĺpci S znak "A". Užívateľ s číslom 0 je správca systému a má najvyššiu prioritu č.0 - to znamená,
že má právo spustiť všetky funkcie programu bez obmedzenia. Užívatelia s prioritou č.1 nemôžu
spustiť ročnú uzávierku a prevádzať vážne zásahy do dôležitých tabuliek. Priorita č.2 navyše
neumožňuje užívateľom prevádzať ďalšie úpravy a zmeny v programe. Priorita č.3 a č.4 slúžia v
podstate len na prehľad zostáv v systéme, pričom u 4. nemožno ani tlačiť na tlačiarni. Ďalej je
k dispozícii 15 priorít s možnosťou nastavenie viac ako 30 prístupových funkcií. Prehľad priorít sa
vyvoláva klávesou <F2> na poli "Priorita" pri oprave záznamu.
V tabuľke užívateľov fungujú okrem bežných funkčných kláves na dopisovanie <F5>, opravu <F4>,
vymazávanie záznamov <Ins>, tlač <F9> ďalšie špeciálne:
<F6> - Zmena hesla - Užívateľ si môže program chrániť heslom pomocou tejto voľby pred
nežiadúcim prístupom cudzích osôb do programu.
Po potvrdení voľby "Zmena hesla" sa objaví na obrazovke okno s výzvou "Zadaj nove heslo". Do
vysvieteného poľa je možné zapísať heslo, ktoré môže obsahovať najviac desať znakov. Pre
kontrolu správnosti zadania hesla sa vysvieti ďalšia výzva "Zopakuj nove heslo". Pri ďalšom
spustení programu počítač žiada už nové heslo.
260 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zadaním prázdneho hesla (<Enter>,<Esc>) sa program po spustení nebude na heslo pýtať a teda
nebude ochránený heslom.
<F7> - Info o prihlásení – voľba ukáže informáciu o prihlásenom užívateľovi: kedy a z ktorého PC
sa prihlásil.
<F8> - Čistenie užívateľského adresára – voľba umožní vymazať všetky pracovné súbory
v užívateľskom adresári „\sunsoftw\data\firmaxxx\OASISw\uzivatel\yy“, kde yy je číslo užívateľa.
V tabuľke užívateľov je možné definovať užívateľovi štyri sklady, v ktorých môže pracovať. Do
ostatných skladov nemá prístup. Môže sa mu však nastaviť parameter, že do nepovolených skladov
má možnosť robiť prevody. Priradenie skladov pre užívateľa môže len užívateľ s prioritou 0.
Správcovi systému sa po prihlásení objaví v zozname užívateľov záložka so správcovskými
funkciami.
Nastavenie oprávnení užívateľov
Systém OASIS je rozsiahly obchodný a skladový systém. Do tohto systéme veľakrát nahrávajú
doklady rôzni užívatelia (skladníci, obchodníci, účtovníčky, atď.). Niekedy je preto žiadúce obmedziť
užívateľov a neumožniť im všetky funkcie v OASIS-e (napr. neumožniť zmenu predajnej ceny,
neumožniť nahrávať príjemky, prevodky, atď.). Na tento účel slúžia v systéme OASIS priority.
Definovanie priorít jednotlivým užívateľom
V programe OASIS sú na určitých miestach definované tzv. „operácie“. Na tomto mieste program
kontroluje, či užívateľ s danou prioritou má právo túto časť (operáciu) programu spustiť, alebo nie.
Preto je najskôr potrebné, aby sme užívateľom zadali jednotlivé priority – napr. skladníci budú mať
prioritu „1“, obchodníci prioritu „2“, atď. Nezáleží na tom, aké číslo použijete tej ktorej skupine
užívateľov. Sú to čísla v rozsahu od „1“ po „20“, pričom priorita „9“ a „10“ je rezervovaná.
Priradenie priorít jednotlivým užívateľom môže nastaviť len „Správca“ a robí sa vo voľbe
„Systém“, „ Užívatelia systému“ pomocou klávesy F4.
261 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Nastavenie
Priority v systéme môže nastaviť len užívateľ, ktorý je označený ako „Správca“. Je to užívateľ,
ktorý má prioritu „0“ a užívateľské číslo „0“. Informácia o tom, ktorý užívateľ je „Správca“ je vo
voľbe „Systém“, „ Užívatelia systému“.
Definovanie operácií jednotlivým prioritám
Keď už máte definované priority jednotlivým užívateľom, je potrebné týmto prioritám definovať
jednotlivé prístupy cez tzv. „operácie“. Túto činnosť môže vykonávať len „Správca“. V DOS OASISe sa funkcia vyvolá zo základného menu pomocou funkčnej klávesy Ctrl+F12. Vo Windows OASIS
je funkcia v menu „Systém“ – „Užívatelia systému“.
Definovať priority k jednotlivým operáciám môžete z dvoch pohľadov.
Podľa operácie – znamená to, že sa nám zobrazia všetky definované operácie v programe a
„Správca“ definuje ku každej priorite, či danú operáciu má právo spustiť, alebo nie.
Podľa priorít – je to opačne. Zobrazí sa vám zoznam všetkých priorít a „Správca“ definuje k danej
priorite jednotlivé operácie s určením, či má priorita právo danú operáciu spustiť, alebo nie.
Definovanie „podľa operácie“
Po potvrdení voľby sa zobrazia všetky doteraz definované „operácie“ v programe (je ich vyše 70).
Táto funkcia umožňuje povoliť, alebo nepovoliť jednotlivé akcie daným prioritám – aktivuje sa
pomocou klávesy F4 – Zmena nastavenia. Tlačítkami je možné hromadne zakázať, alebo povoliť
operáciu všetkým prioritám. Zoznam nastavení operácií pre jednotlivé priority vytlačíme cez
funkciu <F9>.
Na obrázku je vidieť, že operáciu „Dopisovanie a oprava predajných cien“ nemôže prevádzkovať
priorita č.5 – pri 05 je „v“.
262 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Definovanie „podľa priority“
Pri tejto funkcií Správca k vybranej priorite definuje oprávnenie spustiť danú „operáciu“. Z menu
vyberiem prioritu, ktorej chceme nastaviť prístup k jednotlivým operáciám. V tabuľke nastavujeme
klávesou <Medzerník >oprávnenie vykonávať príslušné operácie - <X> znamená, že operácia je
pre danú prioritu zakázaná. Klávesou <F8> zakážeme hromadne všetky operácie, cez <CTRL+F8>
ich zase hromadne povolíme. Funkcia <F5> - kópia priority umožní skopírovanie nastavenia
z jednej priority do druhej. Zoznam nastavení operácií pre jednotlivé priority vytlačíme cez funkciu
<F9>.

Dopisovanie a oprava skladových kariet-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
dopisovať alebo opravovať skladové karty.Pri prihlásení sa do modulu OASIS-EVIDENCIASKLADOVÉ KARTY –pri stlačení klávesy F5-nový záznam alebo F4-oprava záznamu Vás
program upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Dopisovanie a oprava predajných cien-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
dopisovať alebo opravovať predajné ceny. Pri prihlásení sa do modulu OASIS-EVIDENCIASKLADOVÉ KARTY –pri stlačení klávesy ALT+C Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Dopisovanie a oprava doplňujúcich údajov ku skladovej karte-zakázaním tejto
priority užívateľ má zakázané dopisovať alebo opravovať doplňujúce údaje ku skladovej
karte. Pri prihlásení sa do modulu OASIS-EVIDENCIA- SKLADOVÉ KARTY –pri stlačení
klávesy ALT+U Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Dopisovanie a oprava počiatočných stavov ku skladovej karte-zakázaním tejto
priority užívateľ má zakázané dopisovať alebo opravovať počiatočné stavy ku skladovej
karte. Pri prihlásení sa do modulu OASIS-EVIDENCIA- SKLADOVÉ KARTY –pri stlačení
klávesy ALT+P Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Označenie na zrušenie skladových kariet-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázané označenie na zrušenie skladových kariet.Pri prihlásení sa do modulu OASISEVIDENCIA- SKLADOVÉ KARTY –pri stlačení klávesy INSERT Vás program upozorní –VOĽBA
NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Hromadná zmena predajných cien-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázanú
hromadnú zmenu predajných cien. Pri prihlásení sa do modulu OASIS-EVIDENCIASKLADOVÉ KARTY –pri stlačení klávesy CTRL+C Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Dopisovanie a oprava objednávok došlých-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázané dopisovanie a opravu došlých objednávok. Pri prihlásení sa do modulu OASIS-
263 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
VSTUPY-OBJEDNÁVKY A PREDFAKTÚRY-OBJEDNÁVKY PRIJATÉ- pri stlačení klávesy F5-nový
záznam alebo F4-oprava záznamu Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE
VAŠU PRIORITU.

Dopisovanie a oprava objednávok vystavených-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázané dopisovanie a opravu vystavených objednávok. Pri prihlásení sa do modulu
OASIS-VSTUPY-OBJEDNÁVKY A PREDFAKTÚRY-OBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ- pri stlačení
klávesy F5-nový záznam alebo F4-oprava záznamu Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Označenie na zrušenie obj. došlých aj vystavených-zakázaním tejto priority užívateľ
má zakázané označenie na zrušenie objednávok došlých aj vystavených.Pri prihlásení sa do
modulu OASIS-VSTUPY-OBJEDNÁVKY A PREDFAKTÚRY-OBJEDNÁVKY PRIJATÉ alebo
OASIS-VSTUPY-OBJEDNÁVKY A PREDFAKTÚRY-OBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ–pri stlačení
klávesy INSERT Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Dopisovanie prijmu externeho-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
dopisovanie externého príjmu.Nie je možné v module- OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEMNÁKUP FAKTÚRY alebo -OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEM-NÁKUP PRÍJEM vystavovať novú
faktúru alebo dodací list. pri stlačení klávesy F5-nový Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Označenie na zrušenie príjmu externého-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázané zrušenie externého príjmu. Nie je možné v module- OASIS-VSTUPY-DOKLADY
PRÍJEM-NÁKUP FAKTÚRY alebo -OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEM-NÁKUP PRÍJEM označiť
na zmazanie faktúru alebo dodací list.Pri stlačení klávesy INSERT Vás program upozorní –
VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Oprava príjmu externého-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané opravy
externého príjmu.Nie je možné v module-OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEM-NÁKUP
FAKTÚRY alebo -OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEM-NÁKUP PRÍJEM opravovať faktúru alebo
dodací list. pri stlačení klávesy F4-nový Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ
PRE VAŠU PRIORITU.

Dopisovanie prijmu interného-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
dopisovanie interného príjmu.Nie je možné v module-OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEMINTERNÝ PRÍJEM vystavovať novú príjemku.Pri stlačení klávesy F5-nový Vás program
upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Oznacenie na zrusenie prijmu interneho zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
zrušenie externého príjmu. Nie je možné v module-OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEMINTERNÝ PRÍJEM označiť na zmazanie príjemku.Pri stlačení klávesy INSERT Vás program
upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Oprava prijmu interneho-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané opravy
externého príjmu.Nie je možné v module-OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEM-INTERNÝ
PRÍJEM opravovať príjemku. pri stlačení klávesy F4-nový Vás program upozorní –VOĽBA
NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Generovanie účtovnej dávky-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané generovanie
účtovnej dávky v module VSTUPY-ÚČTOVNÉ VSTUPY-GENEROVANIE ÚČTOVNEJ DÁVKY

Dopisovanie vydaja externeho zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
dopisovanie externého výdaja.Nie je možné v module-OASIS-VSTUPY-DOKLADY VÝDAJODBYT VÝDAJ vystavovať novú faktúru alebo dodací list. pri stlačení klávesy F5-nový Vás
program upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Označenie na zrušenie výdaja externého-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázané zrušenie externého výdaja.Nie je možné v module-OASIS-VSTUPY-DOKLADY
VÝDAJ-ODBYT VÝDAJ označiť na zmazanie faktúru alebo dodací list.Pri stlačení klávesy
INSERT Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Oprava výdaja externého-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané opravy
externého výdaja.Nie je možné v module- OASIS-VSTUPY-DOKLADY VÝDAJ-ODBYT VÝDAJ
opravovať faktúru alebo dodací list. pri stlačení klávesy F4-nový Vás program upozorní –
VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Dopisovanie výdaja interného zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
dopisovanie interného výdaja.Nie je možné v module-OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEMINTERNÝ VÝDAJ vystavovať novú výdajku. pri stlačení klávesy F5-nový Vás program
upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.
264 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Označenie na zrušenie výdaja interného zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
zrušenie interného výdaja.Nie je možné v module-OASIS-VSTUPY-DOKLADY VÝDAJ-ODBYT
INTERNÝ VÝDAJ označiť na zmazanie výdajku.Pri stlačení klávesy INSERT Vás program
upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Oprava výdaja interného-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané opravy
interného príjmu.Nie je možné v module-OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEM-INTERNÝ VÝDAJ
opravovať výdajku.Pri stlačení klávesy F4-nový Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU

Uzavretie obdobia-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané uzatvárať obdobie
v module UZÁVIERKY-MESAČNÁ UZÁVIERKA-ZAMKNUTIE OBDOBIA.

Mesačná uzavierka-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané spustiť uzávierku
v module UZÁVIERKY-MESAČNÁ UZÁVIERKA

Skryje v OD,PFV stľpce SPOLU ZAKLAD DPH_CIAST-zakázaním tejto priority sa
užívateľovi nezobrazia stľpce SPOLU ZÁKLAD a DPH_CIAST v objednávkach došlých
a predfaktúrach vystavených.

Dopisovanie a oprava neskladovych kariet zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázané dopisovanie a opravu neskladových kariet.Pri prihlásení sa do modulu OASISEVIDENCIA-NESKLADOVÉ POLOŽKY pri stlačení klávesy F5-nový záznam alebo F4-oprava
záznamu Vás program upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Spustenie voľby objednávok došlých-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
spustenie došlých objednávok-OASIS-VSTUPY-OBJEDNÁVKY A PREDFAKTÚRY OBJEDNÁVKY DOŠLÉ.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Spustenie voľby objednávok vystavených-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázané spustenie došlých objednávok-OASIS-VSTUPY-OBJEDNÁVKY A PREDFAKTÚRYOBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Zmena ceny pri vystavovaní objednávok došlých-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázanú zmenu ceny došlých objednávok-OASIS-VSTUPY-OBJEDNÁVKY A PREDFAKTÚRYOBJEDNÁVKY DOŠLÉ. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Zmena ceny pri vystavovaní objednávok vystavených-zakázaním tejto priority
užívateľ má zakázanú zmenu ceny vystavených objednávok-OASIS-VSTUPY-OBJEDNÁVKY
A PREDFAKTÚRY-OBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Zmena ceny pri vystavovaní interných dokladov-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázanú zmenu ceny vystavených interných dokladov. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE
JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Spustenie voľby predfaktúr vystavených-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázané spustenie predfaktúr vystavených-OASIS-VSTUPY-OBJEDNÁVKY
A PREDFAKTÚRY-PREDFAKTÚRY VYSTAVENÉ. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Spustenie voľby predfaktúr došlých-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
spustenie predfaktúr došlých-OASIS-VSTUPY-OBJEDNÁVKY A PREDFAKTÚRY-PREDFAKTÚRY
PRIJATÉ. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Zmena predajnej ceny pri vystavovaní FA a DL-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázanú zmenu predajnej ceny vystavených FA a DL- OASIS-VSTUPY-DOKLADY VÝDAJ.
Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Zmena nákupnej ceny pri vystavovaní FA a DL-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázanú zmenu nákupnej ceny vystavených FA a DL- OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEM.
Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Vydávať na FA a DL pod nákupnú cenu-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
vydávať na FA a DL pod nákupnú cenu-OASIS-VSTUPY-DOKLADY VÝDAJ. Program Vás
upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.
265 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Úprava tlačových zostáv na obrazovke-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
úpravy tlačových zostáv. . Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Generovanie účtovnej dávky-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané generovanie
účtovnej dávky.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Hromadná predkontácia-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázanú hromadnú
predkontáciu OASIS-VSTUPY-DOKLADY VÝDAJ alebo OASIS-VSTUPY-DOKLADY PRÍJEM
stlačením klavesy CTRL+F3. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Dobropis ku vystaveným FA a DL-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
vystavovať dobropis ku vystaveným FA a DL. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Dobropis k došlým FA a DL-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané vystavovať
dobropis ku došlým FA a DL. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Dobropis k internému príjmu-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané vystavovať
dobropis k internému príjmu.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Dobropis k internému výdaju-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané vystavovať
dobropis k internému výdaju.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Spustenie voľby interného príjmu-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
spustenie interného príjmu.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Spustenie voľby interného výdaja-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
spustenie interného výdaja.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Spustenie voľby externého príjmu-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
spustenie externého príjmu.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Spustenie voľby externého výdaja-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
spustenie externého výdaja.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Parametre výdaja externého-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané meniť
parametre externého výdaja.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Parametre výdaja interného-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané meniť
parametre interného výdaja.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Parametre príjmu externého-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané meniť
parametre externého príjmu.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Parametre príjmu interného-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané meniť
parametre interného príjmu.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Oprava zaúčtovaného dokladu pri VE-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
opravovať zaúčtované doklady pri VE. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ
PRE VAŠU PRIORITU.

Oprava zaúčtovaného dokladu pri PE-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
opravovať zaúčtované doklady pri PE. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ
PRE VAŠU PRIORITU.

Oprava zaúčtovaného dokladu pri PI-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
opravovať zaúčtované doklady pri PI. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ
PRE VAŠU PRIORITU.
266 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Oprava zaúčtovaného dokladu pri VI-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
opravovať zaúčtované doklady pri VI. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ
PRE VAŠU PRIORITU.

Pri SET67 (marza) sa zakaze podla priority-nastavením SET 67 sa pri vystavovaní
dokladu zobrazuje marža za doklad.Zakázaním tejto priority užívateľovi sa nezobrazí marža
za doklad.

Oprava parametrov firmy-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané opravovať
parametre firmy. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Úprava faktury na obrazovke-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané robiť
úpravy faktúry na obrazovke. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Nedovolí vstup do voľby Prehľady-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázaný vstup
do –OASIS-PREHĽADY.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Oprava hlavičky vystavených faktúr--zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
opravovať hlavičky vystavených faktúr. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ
PRE VAŠU PRIORITU.

Dopisanie uhrady-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané dopisovať úhrady
klávesou F6. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Oprava úhrady-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané opravovať úhrady. Program
Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Označenie na zrušenie úhrady-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané
označovanie na zrušenie úhrady klávesou INSERT. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Oprava dokladov mimo dátum SET10-SET 10 jeho nastavením nemožno opravovať
doklady mimo systémový dátum.Zakázaním tejto priority užívateľ môže opravovať doklady
mimo systémového dátumu.

Možnosť generovať príkazy na úhradu alebo HB-zakázaním tejto priority užívateľ má
zakázané generovať príkazy na úhradu alebo HB .Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Oprava kreditu u OP -zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané opravovať kredit
u obchodného partnera.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Dopisanie a oprava OP-zakázaním tejto priority užívateľ má zakázané cez klávesu F5
alebo F4 zadávať nového alebo opravovať obchodného partnera.Program Vás upozorní –
VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Daná priorita nevidí nákupné ceny-zakázaním tejto priority užívateľ nemá zobrazené
nákupné ceny. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Neopraví predajnú cenu pri predaji- zakázaním tejto priority užívateľ neopraví
predajnú cenu pri predaji.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU
PRIORITU.

Individuálna zľava na doklad-zakázaním tejto priority užívateľ nemože zadávať
pomocou klavesy ALT+I individuálnu zľavu na doklad. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE
JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Individuálna zľava na položku-zakázaním tejto priority užívateľ nemože zadávať
pomocou klavesy ALT+I individuálnu zľavu na položku. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE
JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Neumožniť opravovať a zrušiť doklady-zakázaním tejto priority užívateľ nemože
opravovať a rušiť doklady klavesami F4 a INSERT. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Neumožní použitie CTRL+Q v VE,PE,VI,PI -zakázaním tejto priority užívateľ nemože
použiť klávesu CTRL+Q pre opravu dokladu. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.
267 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka

Neumožní inventúru v nastavenom sklade-zakázaním tejto priority užívateľ nemože
spustiť inventúru v nastavenom sklade. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ
PRE VAŠU PRIORITU.

Neumožní nastavenie globálnych parametrov-zakázaním tejto priority užívateľ
nemože meniť nastavenie globálnych parametrov.Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Neumožní vytvorenie pokladničného dokladu v PU-zakázaním tejto priority užívateľ
nemože vytvoriť pokladničný doklad v PU. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE
PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Neumožní zadávanie výrobných čisiel v položkách dokladov-zakázaním tejto priority
užívateľ nemože zadávať výrobných čísiel v položkách dokladov.Program Vás upozorní –
VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Umožní odomknúť zamknuté doklady-zakázaním tejto priority užívateľ može odomknúť
zamknuté doklady.

Uplatňovať zákaz na typoch pohybov podľa priorít-v OASIS-ČISELNÍKY-TYPY FAKTÚR
A POHYBOV-DAŇOVÉ DOKLADY alebo SKLADOVÉ DOKLADY-je možnosť nastaviť pre každý
typ dokladu prioritu.Znamená to,že užívateľ bude mať alebo nebude mať sprístupnené
pohyby.Zakázaním tejto priority užívateľovi podľa predchádzajúceho nastavenia bude
znemožnené vystavovanie iných pohybov,okrem tých ktoré bude mať povolené.

Umožní hromadne zamknúť doklady-zakázaním tejto priority užívateľ može hromadne
zamkn. Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Možnosť tvoriť a editovať došlé FA- možnosť zakázať tvorbu a úpravu došlých FA.
Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.

Možnosť tvoriť a editovať vyšlé FA-možnosť zakázať tvorbu a úpravu vyšlých FA.
Program Vás upozorní –VOĽBA NIE JE PRÍSTUPNÁ PRE VAŠU PRIORITU.
268 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Možnosti priorít


V systéme je definovaná špeciálna priorita „8“ a „9“. Ak niektorému užívateľovi zadáte
takúto prioritu, OASIS sa pri prihlásení tohto užívateľa tvári ako pokladničný systém
SHOPPER. Tento užívateľ môže v OASIS-e vystavovať len doklady typu „10“ – predaj cez
registračnú pokladňu.
V starších verziách v programe DOS OASIS (verzia 2.11) nebolo možné k prioritám
definovať oprávnenie spúšťať jednotlivé operácie. Bolo to zadané priamo v programe –
napr. priorita č.1 „nemala právo označiť na rušenie doklady“. V terajšej verzii sú operácie
definované v číselníku. Môže sa však stať, že operácia je definovaná v programe, ale zatiaľ
269 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
nie je v číselníku priorít. V tomto okamihu môžu nastať dve riešenia (rozhoduje o tom
nastavenie SET84):
a. Uplatnia sa staré priority, ktoré sú naprogramované napevno v kóde „SET84=1“.
b. Nestane sa nič a daná priorita má právo spustiť túto akciu „SET84=0“.
Aby nedošlo k neočakávanému správaniu v programe, doporučujeme nastaviť SET84=0.
Súvisiace nastavenia prístupových práv
V mesačnej uzávierke je k dispozícii funkcia "uzamknutia" obdobia. V uzamknutom období nie je
možné vykonávať žiadne zmeny v dokladoch. Obdobie uzamyká a odomyká len SPRÁVCA - užívateľ
s číslom 0 a prioritou 0.
Ak je nastavený globálny parameter SET10="1", bude zakázaná oprava dokladov s dátumom
odlišným od systémového dátumu pre prioritu <> 0.
Nastavením globálneho parametra SET115 je možné nastaviť zamykanie dokladov:
Klávesová skratka funkcie je <Ctrl+X> pre odbyt, nákup a interné pohyby a <Ctrl+Y> pre
objednávky a predfaktúry. Zamknutý doklad môže odomknúť len správca a ten, kto ho zamkol.
Zamknutý doklad môže opravovať len ten, kto ho zamkol. Zámok sa aktivuje aj na protidokladoch
pri medziskladových prevodoch.
Zadaním prázdneho hesla (<Enter>,<Esc>) sa program po spustení nebude na heslo pýtať a teda
nebude ochránený heslom.
Poslať systémovú správu
(len pre WinOASIS)
Voľba umožňuje odoslať systémovú správu cez „Windows messenger service“ ľubovoľnému
prihlásenému užívateľovi v sieti (funguje však len pre pracovné stanice s operačným systémom
Windows 2000 a vyšším). Do políčka „Komu“ je potrebné zadať presné meno prihláseného
užívateľa, alebo zapnúť voľbu „Pošli všetkým“, ak chcete poslať správu všetkým prihláseným
užívateľom.
Dátové prostredia – firmy
(len pre WinOASIS)
V tejto voľbe sa nastavujú dátové prostredia programu WinOASIS. Dátové prostredie znamená
samostatnú sadu všetkých dátových súborov, čo môže znamenať evidenciu pre samostatnú divíziu,
prevádzku, či úplne samostatnú a nezávislú firmu. Program OASIS podporuje spracovanie údajov
v takmer neobmedzenom počte dátových prostredí (na jednom disku ich môže byť až 999).
Spracovanie všetkých dátových prostredí je k dispozícií z jednej inštalácie programu, nie je
potrebné inštalovať program toľkokrát, koľko má byť vedených firiem.
V každom dátovom prostredí sú evidované dáta za jednotlivé roky tak, že je možné k nim priamo
pristupovať a pracovať so všetkými funkciami.
270 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Adresárová štruktúra aplikácie OASIS
Dátové prostredia sa pridávajú cez formulár „Zoznam dátových prostredí“ na aktuálnom logickom
disku. Vlastné adresáre a súbory dátového prostredia sa vytvoria až po reštarte programu OASIS.
Tlačítkom <Zmaž firmu> je možné dátové prostredie zrušiť, ale iba v prípade, že neobsahuje
žiadne dáta vo svojich adresároch. Pokiaľ chceme dátové prostredie celkom zrušiť, musíme najprv
príslušné adresáre zmazať z disku a potom vymazať dátové prostredie zo zoznamu. Opravu názvu
a skratky dátového prostredia vykonáme cez políčka pod zoznamom, kde sa dostaneme myšou
alebo klávesou <TAB>.
POZOR: Pre správnu funkciu programu s dátovým prostredím v sieti musí byť príslušná
zdieľaná zložka mapovaná (pripojená na logické písmeno – napr. M:, S: ...), tak aby
existoval adresár SUNSOFTW v hlavnom adresári (napr. M:\SUNSOFTW, S:\SUNSOFTW).
271 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pokiaľ chceme pracovať s dátovými prostrediami na iných diskoch, musíme sa dostať do formulára
pre ukončenie programu, kde sa klepnutím na ikonu
dostaneme do rozšírenej časti formulára,
kde je možné sa prihlásiť do iného dátového prostredia (firmy) na aktuálnom disku, alebo na inom
disku.
Ak vyberieme disk na ktorom ešte neexistuje žiadne dátové prostredie, program ho po potvrdení
automaticky vytvorí a založí prázdne dátové prostredie „Firma001“.
Tie isté funkcie sú prístupné aj v prihlasovacom formulári pri štarte programu.
TIP: Pokiaľ chceme naštartovať program OASIS priamo do vybraného dátového prostredia na
vybranom disku, stačí ho spustiť s parametrom WINOASIS dč, kde d je disk (napríklad C, F,
S...) a č je číslo dátového prostredia na danom disku (1-999). Takže ak sa chceme dostať hneď
do firmy 4 na disku S: zadáme príkaz WINOASIS S4.
POZN.: Pre každé dátové prostredie sa nastavujú zvlášť všetky parametre, číselníky, SET-y
a takisto aj všetky sprístupnenia modulov a licencie (každé dátové prostredie dostáva svoj vlastný
aktivačný kľúč).
Ak chceme pracovať napríklad v režime „divízií“, to znamená, že viaceré dátové prostredia tvoria
jednu firmu, mali by sme vo všetkých týchto dátových prostrediach nastaviť vo voľbe „Systém“ –
„Napojenie na iné systémy“ spoločný adresár systémov na jeden vybraný spoločný adresár (napr.
C:\SUNSOFTW\DATA\FIRMA001\SUNSOFT). Tým zabezpečíme, že všetky divízie (prevádzky) budú
mať spoločný, zdieľaný číselník obchodných partnerov, kurzový lístok, základné údaje o firme...atď.
Špeciálne funkcie
V tejto časti menu sú prístupné rôzne údržbové, doplnkové a špeciálne funkcie.
Systémové informácie
Voľba načíta do tlačovej zostavy rôzne údaje o programe, operačnom systéme a počítači.
Umožňuje aj výpis všetkých parametrických nastavení vrátane DAT súborov a globálnych SET
272 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
parametrov. Všetky tieto informácie môžu byť veľmi nápomocné pri odhaľovaní problémov
s programom.
Kontrola - oprava databáz
Funkcia prejde všetky databázové tabuľky a skontroluje ich „technickú“ správnosť, t.j.
neporušenosť ich štruktúry a prítomnosť indexových súborov typu CDX. Táto kontrola nevie odhaliť
nesprávne zapísané údaje v tabuľke, pokiaľ tabuľka nie je poškodená.
Funkcia vie poškodené tabuľky aj opraviť, pokiaľ nie je poškodenie príliš veľkého rozsahu.
Výsledok kontroly zobrazí program vo forme tlačovej zostavy.
Zrušenie indexových súborov
Voľba prejde všetky adresáre dátového prostredia a zruší v nich indexové súbory, ktoré ak sa
poškodia sú často príčinou nekorektného správania programu.
Pri ďalšom spustení si program automaticky vytvorí nové, korektné indexy.
Prepočet pohybov v skladoch
Voľba spustí funkciu prepočtu pohybov na všetkých skladoch (je to vlastne tá istá funkcia, ako
<CTRL+A> v konkrétnom sklade).
Spustenie servisného programu
Voľba spustí servisný program, v ktorom je možné spúšťať väčšinu príkaz vývojového prostredia
FoxPro. Pomocou týchto príkazov môže kvalifikovaný správca, alebo odborník zasiahnuť priamo do
dátových tabuliek a opraviť v nich prípadné chyby.
POZOR: Neodborným zásahom cez servisný program je možné znehodnotiť ľubovoľné
dáta aplikácie !!!
Spustenie externého programu
Voľba umožňuje spustiť ľubovoľný externý program.
Zmena kódovej stránky dátových tabuliek
(Len WinOASIS)
Voľba zobrazí zoznam tabuliek aktuálneho dátového prostredia, ktoré sa označujú a odznačujú
klávesou <Enter>. U označených tabuliek sa vykoná zmena na kódovú stránku 1250 funkčnou
klávesou <F8>.
Zistenie typu dátových tabuliek
Program OASIS potrebuje pre účely správnej funkcie mať všetky tabuľky v staršom formáte DOS
FoxPro 2.5. Funkcia skontroluje všetky tabuľky aktuálneho dátového prostredia a zistí, ktoré súbory
sú typu Visual FoxPro (označené sú otáznikom a textom).
Zmena typu tabuliek z VFP DBF na DOS FoxPro DBF
Táto funkcia zmení tabuľky typu VFP na požadované tabuľky typu DOS FoxPro 2.5. Po konverzií
typu tabuliek sa program ukončí a pri ďalšom spustení kontroluje a indexuje databázové súbory.
Prevod štítkov s EAN do XLS súboru
Táto konverzná funkcia použije súbor s číslami EAN a doplní do neho stĺpec s čiarovým kódom
v grafickej podobe. Bližší popis je v kapitole Tlač etikiet EAN.
273 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zmena systémového dátumu
Funkcia vyvolá systémový formulár na zmenu dátumu a času.
POZOR, ak zmeníte rok systémového dátumu, môže dôjsť v programe k nepredvídaným
zmenám!
Analýza chýb zo súboru ERROR TXT
Voľba umožňuje vybrať, usporiadať a analyzovať chyby zapisované do textového súboru
ERROR.TXT. Funkcia dokáže analyzovať chyby po typoch, užívateľoch, atď. – takto môže pomôcť
nájsť príčinu chyby v programe (napr. určitému užívateľovi sa stále vyskytuje rovnaká chyba –
príčinou môže byť poškodený pracovný súbor, alebo vadná sieťová karta...).
Dočasná zmena hladín DPH
Pomocou tejto voľby (alebo funkčnou klávesou <Alt+F3> v hlavnom okne) možno dočasne zmeniť
hladinu DPH v prípade potreby dopísať doklady so starou DPH.
274 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Všeobecne používané klávesy a funkcie
Všeobecne používané funkčné klávesy
Vo väčšine tabuliek sa nachádzajú voľby, ktoré sa spúšťajú rovnakými klávesami a majú rovnakú,
alebo podobnú funkciu. Tu je prehľad tých najpoužívanejších:
[ F1 ] - Nápoveda
Voľba vysvieti na obrazovke aktuálny pomocný text k danej časti programu. Ide o súbor nápovedy
typu HTML v skompilovanom tvare podľa štandardu Windows.
[ F2 ] – Filter
Voľba umožní previesť zúženie tabuľky na základe definície podmienky - t.j. zobraziť a pracovať
len s vybranou skupinou záznamov. Po stlačení <F2> sa dostaneme do formulára "Vytvorenie
výrazu podmienky", kde sa nachádzajú nasledovné prvky:
Od verzie 3.24.800 sa rozšírili možnosti filtra o tlačítka:
Uprav popis – je možné priamo z programu upraviť popis jednotlivých polí, ktorý sa potom ako
onformácia zobrzuje na spodnom riadku.
Doplň polia – pomocou tejto funkcie sa porovnajú definovane fitračné polia so skutočnými poľami
v datbáze. Ak je rozdiel, je možné ich doplniť.
Alt+F2 – je možné vyskladať výraz ako pri filtri Alt+F2. Viď nižšie popis dohto filtra.
Ukáž zdvojené – pomocou tejto funkcie sa vysvieti počet diplicít daného poľa. Nastavíte sa napr.
na pole CMAT a kliknete na toto tlačitko, tak Vám program vypíše duplicitné čísla materiálov.
Roletové menu "Výber poľa:" - v tomto výberovom menu si môžeme vybrať pole tabuľky (jeho
bližší popis je v spodnom riadku formulára), ktoré bude slúžiť ako čiastkový kľúč pre zúženie (napr.
DATUM).
"Čiastkový výraz podmienky" - v tomto poli sa objaví vybrané pole databázy a za ním menu na
výber operátora (napr. =,<,>,<>,$-tento operátor znamená "obsahuje") a za ním pole pre
dosadenie hodnoty kľúča (napr. 12.03.2002). Čiastkový výraz podmienky je potom napr. DATUM =
12.03.2002.
"Celkový výraz podmienky" - v tomto poli sa vypisuje výraz tvorenej výberovej podmienky v tvare,
v akom ho dokáže spracovať počítač - vyššie uvedený výraz tam bude mať podobu DATUM
={12.03.2001}. Skúsenejší užívatelia si môžu tento výraz ešte ručne upraviť cez výberové tlačítko
‹ Uprav vyraz ›.
275 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Výberové tlačítko ‹ Ďalší › - vyvoláva roletové menu na výber spojovacieho operátora výrazov.
Dostupné sú položky:
1. A súčasne
[AND]
logický súčin
2. A, alebo
[OR]
logický súčet
3. A súčasne Nie
[AND NOT]
negácia logického súčinu
4. A, alebo Nie
[OR NOT]
negácia logického súčtu
Náš výraz potom po výbere položky 1. môže vyzerať nasledovne: DATUM = 12.03.2001. .AND. Ak
si potom vytvoríme ďalší čiastkový výraz napr. CISDOK>5, dostaneme celkový výraz podmienky
DATUM ={12.03.2001} .AND. CISDOK>5, čo znamená v "ľudskej reči" DATUM (dátum vytvorenia
zápisu) je rovný 12.03.2001 a súčasne CISDOK (číslo dokladu) je väčšie ako 5.
Po zvolení výberového tlačítka ‹ Koniec › sa teda daná tabuľka "zúži" len na tie záznamy, ktoré
zodpovedajú vyššie uvedenej podmienke. Tieto vybrané záznamy sa v tabuľke zobrazia a práca s
tabuľkou sa bude týkať len týchto záznamov! Po nastavení filtra sa vypíše počet záznamov
zodpovedajúcich filtru, ak žiadny záznam v tabuľke nezodpovedá výberovej podmienke, vypíše sa o
tom správa.
Výberové tlačítko ‹ Zruš › zruší zúženie tabuľky a obnoví zobrazenie (aktivuje) všetky záznamy
tabuľky.
Špeciálnu funkciu má tlačítko ‹ Farebný filter › - funkcia zvýrazní vybranou farbou záznamy,
ktoré zodpovedajú vytvorenej výberovej podmienke.
Vo filtri sú k dispozícií ešte dve dôležité funkcie: ‹ Ulož filter ›, ktorá umožňuje uloženie výberovej
podmienky pod zvoleným názvom do špeciálnej tabuľky – zoznamu filtrov a ‹ Načítaj filter ›,
ktorá načíta do filtra uloženú výberovú podmienku.
[Alt+ F2 ] – Zložený Filter
Funkcia je prístupná od verzie 3.24.800
Pomocou tejto funkcie v programe je možné fitrovať rýchlo zložené podmienky. Napr. chceme najsť
vo vystavených FA firmu, ktorá má v názve slovo “OS” a hodnota FA je nad 200 Sk. Riešenie –
nastavíte sa do poľa Firma a stačíte Alt+F2. Napíšete OS. Program Vám vyfiltruje firmy, ktoré majú
v názve OS. Potom sa prestavíte do polľa Čiastka, napíšete sumu 200 a stačíte tlačítko „Filtruj
väčšie“.
276 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Triedenie podľa ľubovolľného stĺpca
Funkcia je prístupná od verzie 3.24.800
Chcete napr. Fa vystavené rýchlo utriediť podľa čiastky. Riešenie je také, že dvakrák kliknete na
hlavičku stĺpca. Tabuľka sa Vám utriedi vzostupne. Ak opäť urobíte na hlavičke FA dvoklik, tabuľka
sa Vám utriedi zostupne. Takto môžete kliknúť na ľubovoľný stĺpec v tabuľke, čím vyvoláte
utriedenie tabuľky. Ak z tabuľky vyskočíte a opäť sa do nej vrátite, progam si utriedenie
nezapamätá.
[ F10 ] - Pomocné menu pre výber funkcií (v tabuľke)
Voľbou sa dostaneme do výberového menu funkcií v tabuľke. Tie funkcie, ktoré v danej tabuľke nie
sú aktívne, sú výberovým pruhom preskakované. K funkcií, na ktorej sme nastavení, nájdeme vždy
bližší popis v spodnom riadku obrazovky. Funkcie sa spúšťajú klávesou <Enter>.
[ Insert ] - Označenie - odznačenie záznamu na vymazanie
Voľbou sa označujú, resp. odznačujú záznamy v tabuľke na vymazanie. Po stlačení klávesy
<Insert> sa pred záznamom na ktorom sme v tabuľke nastavení vysvieti bodka (záznam je
označený na zrušenie). Ak stlačíme klávesu <Insert> na zázname, ktorý je už označený na
vymazanie, bodka pred záznamom zmizne (záznam je odznačený - t.j. aktuálny). Vlastné
vymazanie označených záznamov sa prevádza priamo použitím funkcie <ALT+F8>, alebo vo voľbe
"Systém" - "3.Vymaz označených záznamov"
[ ALT+F8 ] - Výmaz označených záznamov
Voľbou sa prevedie okamžité zrušenie označených záznamov klávesou <Ins> v aktuálnej tabuľke a
vo všetkých pevne viazaných tabuľkách - napr. pri výmaze dokladu v odbyte sa automaticky
vymažú jeho položky v tabuľke pohybov, úhrady v tabuľke úhrad, atď.
[ CTRL+Home ] - Prvý záznam
Touto kombináciou kláves presunieme výberový pruh na prvý záznam v tabuľke, resp. prvý záznam
v zúženej tabuľke.
[ CTRL+End ] - Posledný záznam
Touto kombináciou kláves presunieme výberový pruh na posledný záznam v tabuľke, resp.
posledný záznam v zúženej tabuľke.
[ CTRL+D ] - Info o dátach
Voľbou sa dostaneme do formulára "Funkcie nad polom databázy", kde sú vypísané nasledovné
informácie o stĺpci tabuľky, na ktorom máme nastavený kurzor:

Typ poľa - znakové, číselné, atď.

Počet položiek-záznamov v tabuľke (resp. zúženej tabuľke)

Súčet položiek-záznamov v tabuľke (resp. zúženej tabuľke)

Aritmetický priemer položiek-záznamov v tabuľke (resp. zúženej tabuľke)

Najmenšia hodnota v stĺpci tabuľky (zúženej tabuľky)

Najväčšia hodnota v stĺpci tabuľky (zúženej tabuľky)
[ CTRL+S ] - Info o systéme
Voľbou sa dostaneme do formulára "SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE", kde sú vypísané nasledovné
informácie:

Typ procesora

Typ grafickej karty
277 / 592
SunSoft EcoSun











OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Veľkosť / voľný priestor na pevnom disku
Systémový dátum a čas
Voľnú pamäť pre spustenie aplikácie DOS-u - hodnota pod 350 kB ukazuje na značné
zaťaženie operačnej pamäte, čo môže viesť k problémom s programom
Veľkosť pamäte obsadenej programovými prostriedkami
Veľkosť pamäte dostupnej prostredníctvom Expanded memory managera
Veľkosť základnej pamäte + pamäte dostupnej prostredníctvom Extended memory
managera
Kompletný názov a cestu aktuálneho databázového súboru (tabuľky)
Veľkosť databázy v bytoch, číslo aktuálneho záznamu, počet záznamov v tabuľke
Dátum poslednej aktualizácie tabuľky
Názov aktuálneho indexu (pomocného súboru pre usporiadanie záznamov)
Výraz aktuálneho filtra.
[ ` ] - Rýchle vyhľadávanie
Stlačením klávesy <`> (to je klávesa hneď pod klávesou <Esc>) v tabuľke sa objaví v spodnom
riadku maska na zadanie hľadaného údaju. Maska veľkosťou a formátom zodpovedá stĺpcu, na
ktorom sme v tabuľke nastavení - v tomto stĺpci sa prevedie hľadanie. Pri znakovom poli stačí
zadať len prvé písmena hľadaného slova, pri číselných je potrebné zadať celé číslo. Po potvrdení
klávesou <Enter> sa vykoná hľadanie a kurzor sa nastaví na nájdený záznam. Pokračovanie v
hľadaní ďalších zodpovedajúcich záznamov sa vyvolá klávesou <SHIFT+`>.
Nie je možné v zložených, alebo vypočítaných poliach tabuľky.
[ Backspace ] - Postupné vyhľadávanie
Stlačením klávesy <Baskpace> (to je klávesa hneď nad klávesou <Enter>) v tabuľke na znakovom
poli sa objaví vo vrchnej časti obrazovky okno na zadanie hľadaného údaju. Po zadaní prvého
písmena hľadaného slova sa program pokúsi nájsť záznam s prvým písmenom poľa zhodným s
hľadaným. Ak ho nájde, okamžite nastaví kurzor na daný záznam. Toto sa opakuje vždy po zadaní
ďalšieho písmena slova (podobne ako v Norton Commanderi cez klávesu ALT+písmená slova).
Vyhľadanie ďalších zodpovedajúcich záznamov podľa aktuálneho zadania hľadaného textu sa vyvolá
klávesou <PageDown>.
Tento spôsob hľadania je možný len v znakových (textových) poliach tabuľky.
[ TAB ] - Prepni okno
Prepína zobrazenie medzi oknom hlavnej tabuľky a vedľajšej (zreťazenej) tabuľky a aktivuje
príslušné tabuľky. Príkladom hlavnej a zreťazenej tabuľky môže byť tabuľka hlavičiek dokladov
odbytu a tabuľka ich položiek.
[ CTRL+TAB ] - Zmeň režim
Prepína spôsob zobrazenia hlavnej a vedľajšej (zreťazenej) tabuľky. Implicitné je zobrazenie len
hlavnej tabuľky. Prepnutím cez <CTRL+Tab> získame okamžité zobrazenie oboch zreťazených
tabuliek.
Prepnutie zobrazenia sa prejaví až pri ďalšom vstupe do tabuľky.
[ 1 ] - Stav na karte (formulár stavu na karte)
Veľmi používaný formulár (vhodný najmä pre obchodníkov) sa vyvoláva z menu alebo priamo
klávesou <1>. Prehľad obsahuje okrem základných údajov o skladovej (evidenčnej) karte
počiatočný stav, príjem, výdaj za aktuálne obdobie a denný príjem, výdaj (sumár pohybov v
denných dávkach, alebo v pokladničnom systéme SHOPPER). Medzi ďalšie údaje patria dátumy
posledného nákupu a predaja a okamžitý stav, ktorý ponížený o rezervované množstvo dáva
disponibilné množstvo na sklade. Vo formulári je okrem sumárneho stavu k dispozícií aj položkovitý
prehľad rezervovaného množstva (objednávky prijaté) klávesou <R> a kontrahovaného množstva
(objednávky vystavené) klávesou <O>.
Medzi údaje o cenách patrí okrem všetkých troch predajných cien posledná nákupná cena,
priemerná cena nákupná (skladová) a informatívna priemerná nákupná cena bez zohľadnených
278 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
obstarávacích nákladov platné pre dané obdobie. Na základe priemernej nákupnej ceny sú
vyčíslené okamžité marže v danom období k jednotlivým predajným cenám v percentách.
Klávesou <M> vyvoláme prehľad priradenej definície množstevných zliav.
Tento formulár je prístupný nielen z tabuľky skladových kariet, ale takmer zo všetkých tabuliek,
kde sa vyskytuje skladová položka (položky pohybov, objednávok, prehľadov, atď.).
Podobne sú k dispozícií aj prehľadové formuláre prístupné cez klávesy <2>, <3>,
<8>, <9> a <ALT+9>.
[ 2 ] - Pohyby na karte (prehľad príjmu a výdaja po obdobiach)
Formulár obsahuje prehľad pohybov na skladovej (evidenčnej) karte v členení Počiatočný stav,
Príjem, Výdaj, Zostatok po jednotlivých mesiacoch v danom sklade (príjem aj výdaj obsahujú
kumulované externé aj interné pohyby). Tlačítkom < za Sklady> sa zobrazí ten istý prehľad karty
sumarizovaný za všetky sklady. Zostavu je možné vytlačiť prostredníctvom tlačítka <Tlač>, alebo
graficky znázorniť cez voľbu <Graf>.
[ 3 ] - Prehľad priemerných cien
Formulár obsahuje prehľad externých pohybov (nákup, predaj) na skladovej karte v členení Príjem
v nákupných cenách, Priemerná nákupná cena za MJ, Hodnota príjmu v nákupných cenách; Výdaj v
predajných cenách, Priemerná predajná cena za MJ, Hodnota výdaja v predajných cenách po
jednotlivých mesiacoch za daný sklad. Tlačítkom < za Sklady> sa zobrazí ten istý prehľad karty
sumarizovaný za všetky sklady. Zostavu je možné vytlačiť prostredníctvom tlačítka <Tlač>.
[ 8 ] - Pohyby na karte celkom
Tabuľka obsahuje podrobný prehľad všetkých pohybov (externý aj interný príjem a výdaj) na
skladovej (evidenčnej) karte po dokladoch za daný sklad.
[ 9 ] - Pohyby celkom za sklady
Tabuľka obsahuje podrobný prehľad všetkých pohybov (externý aj interný príjem a výdaj) na
skladovej (evidenčnej) karte po dokladoch za všetky sklady so sumármi za jednotlivé sklady.
[ ALT+9 ] - Pohyby sumárne za sklady
Tabuľka obsahuje sumárny prehľad všetkých pohybov (externý aj interný príjem a výdaj) na
skladovej (evidenčnej) karte za všetky sklady so sumármi za jednotlivé sklady.
Prehľady zobrazované prostredníctvom volieb <1>, <2>, <3>, <8>, <9>, <ALT+9>
nezohľadňujú pohyby prevedené po aktuálnom období (t.j. v období 08 uvidíme prehľad
len od obdobia 01 po obdobie 08 - ak bol prevedený pohyb aj v neskorších obdobiach, nie
je zobrazovaný, ani započítaný do sumárov).
[ALT+F9] – Daj do Excelu
Možno použiť v tabuľkách na export dát do Excelovských tabuliek
Všeobecne používané funkcie
Tlačové funkcie Visual FoxPro
(len pre WinOASIS)
Po spustení tlačovej zostavy sa pred vlastnou tlačou objaví formulár s viacerými funkciami:
279 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Prehľad
Zobrazí tlačovú zostavu tak, ako bude vytlačená na tlačiarni. Pri zobrazení zostavy je k dispozícií
nástrojová lišta, ktorá umožňuje pohyb po stránkach vpred a vzad, zväčšenie a zmenšenie
zobrazenia (lupu) a tlač zostavy.
POZOR: Takto vytvorenú zostavu nie je možné priamo editovať ani ukladať do súboru,
pretože sa jedná o špeciálny grafický formát určený len pre tlač.
Tlač
Vytlačí celú vytvorenú zostavu priamo na tlačiareň bez (bez akýchkoľvek ďalších dialógov)
Výber tlače
Zobrazí dialógové okno Windows-u pre výber a nastavenie tlačiarne. V tomto okne je takisto možné
nastaviť rozsah tlače od strany po stranu a počet kópií.
Text
Pretransformuje grafickú tlačovú zostavu Visual FoxPro do podoby textového súboru. Táto voľba je
však vhodná len pre jednoduché tlačové zostavy, ktoré obsahujú minimum formátovania
a grafických prvkov.
280 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Prvé tri tlačítka zabezpečujú prehľad a vytlačenie textovej tlačovej zostavy rovnako, ako v prípade
grafickej zostavy.
Tlačítko <DOS Tlač> vytlačí textovú zostavu cez DOS-ový FoxPro tlačový program. Voľba
<Editácia> zobrazí zostavu a umožní jej editáciu, voľba <Uložiť> ju uloží v podobe textového
súboru s príponou TLA na disk a voľba <Poslať e-mail> zostavu pripojí do e-mailovej správy ako
prílohu.
V sekcií nastavenia textovej tlače a pomocnej textovej schránky je možné nastaviť parametre tlače,
parametre ASCII (počet riadkov a stĺpcov na jednej strane textovej zostavy).
Pomocná textová schránka (súbor VYBERSTR.TLA) sa využíva na spojenie údajov z viacerých
textových zostáv. V editovanej zostave sa označí text a stlačí <CTRL+C> - skopíruje sa do
schránky Windows-u. Potom sa skopírovaný text môže vložiť cez klávesovú skratku <CTRL+V> do
pomocnej schránky, ktorá sa vyvolá priamo z editovanej zostavy cez <F8>, alebo cez tlačítko
<Ukázať P-schránku>. Voľba <Vymazať P-schránku> vymaže obsah pomocnej schránky.
Bližší popis funkcií textovej tlače je v kapitole Popis formulára Tlač zostavy.
Otvoriť... (E-mail..., Uložiť...)
Funkcia vyexportuje grafickú zostavu Visual FoxPro do dokumentu v nastavenom formáte (DOC,
XLS, PDF, HTML) a vykoná predvolenú operáciu:
•
Export do príslušného formátu a otvorenie zostavy v zodpovedajúcom programe, alebo
•
export do príslušného formátu a odoslanie ako príloha e-mailu v MS Outlook, alebo
•
export do príslušného formátu a uloženie na disk
Prehľad >>
281 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Táto voľba zobrazí tlačovú zostavu v špeciálnom formulári, ktorý poskytuje celý rad rozšírených
funkcií. Bližší popis funkcií tohto formulára je v kapitole Rozšírené zobrazenie tlačovej zostavy.
Definícia
Otvorí tlačovú zostavu Visual FoxPro na úpravu.
Pozor: Nesprávnou úpravou zostavy je možné spôsobiť jej nefunkčnosť.
Popis formulára Rozšírené zobrazenie tlačovej zostavy
(len pre WinOASIS)
Tento formulár slúži na rozšírené zobrazenie a export tlačovej zostavy. Formulár umožňuje zobraziť
zostavu vo formulári, pričom ponúka na jej zobrazenie, vytlačenie a spracovanie niekoľko
zaujímavých funkcií. Nevýhodou tohto zobrazenia zostavy je dlhší čas potrebný na jej načítanie do
formulára.
Ovládacie prvky zobrazenia zostavy
Lišta obsahuje nasledovné ovládacie prvky zobrazenia tlačovej zostavy:
Umožňuje listovať v jednotlivých stranách zostavy.
Lupa: umožňuje skokové zväčšenie od 100% do 300% a zmenšenie do 10%. Okrem
toho umožňuje lupa zmeniť zobrazenie zostavy tak, aby sa stránka zmestila na šírku, alebo na
výšku formulára. Priamym zadaním čísla v % do okienka lupy a klepnutím myši na formulár sa dá
nastaviť vlastné zobrazenie.
Vyhľadávanie slov a výrazov v zostave. Po stlačení tejto ikony sa zobrazí vyhľadávací formulár,
ktorý je zatiaľ v angličtine, ale pripravuje sa jeho preklad.
Look for – hľadané slovo, alebo výraz
Match case – brať do úvahy veľké a malé písmená
Search backwards – hľadať smerom od konca zostavy k začiatku
Use wildcards – použiť pri hľadaní zástupné znaky (*,?)
Scope – rozsah (Current page: aktuálna strana, All pages: všetky strany)
Find – hľadať (nájdený reťazec má modrý podklad)
Find next – nájsť ďalší výskyt
Cancel – zrušiť hľadanie
- Ukončí prehľad zostavy.
Pozn.: Pravým tlačítkom myši na zostave vyvoláme kontextové roletové menu, ktoré sprístupňuje
vyššie popísané funkcie listovania v zostave, ovládania lupy a vyhľadávania v zostave.
282 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Ovládacie prvky tlače a exportu zostavy
Tlač
- tlač zostavy
- tlač zostavy s výberom tlačiarne
Export do...
Voľba umožňuje klepnutím na hlavné talčítko vyexportovať zostavu do vybraného formátu.
Vedľajšie tlačítko otvára výberové menu pre nastavenie formátu a voľbu posielania e-mailom, alebo
ukladania zostavy na disk.
Podporované formáty:
DOC – na prevod vyžaduje MS Word 97 alebo vyšší
XLS – na prevod vyžaduje MS Excel 97, alebo vyšší
PDF – na prehliadanie je potrebný Acrobat Reader
HTML - na prehliadanie je potrebný internetový prehliadač
MHT – kompaktný formát HTML (všetko v jednom súbore) – vyžaduje Internet Explorer 4, alebo
vyšší
Zásobníky
Záasobníky predstavujú šikovnú možnosť ako spájať viaceré rôzne zostavy do jedného dokumentu
vo vybranom formáte. Toto je veľmi užitočné, pokiaľ si chceme uložiť do jedného dokumentu rôzne
zostavy, ktoré spolu tvoria napríklad výsledok inventúry.
Nový zásobník sa vytvára podľa nastaveného formátu. Môžeme tak mať súčasne jeden zásobník vo
formáte DOC a druhý v PDF, pričom každý z nich bude obsahovať inú skupinu tlačových zostáv.
V roletovom menu vyvolanom cez vedľajšie tlačítko je možné otvoriť nový zásobník, alebo sa
prepnúť do existujúceho zásobníka.
Tlačítko Ukonči zásobník ukončí otvorený zásobník a otvorí dokument v príslušnom programe.
K uzavretému zásobníku už nie je možné pridávať ďalšie zostavy.
Pošli...
283 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Voľba umožňuje odoslanie zostavy alebo zásobníka ako prílohu k e-mailu ce z MS Outlook
(vyžaduje verziu 98 a vyššiu). Vedľajším tlačítkom je možné zostavu, alebo zásobník uložiť na disk.
- používa sa pri odosielaní na e-mail, alebo uložení
- tu je možné určiť, ktoré strany majú byť spracované. Výber strán
sa zadáva podobne ako v MS Worde (napr.: 1,2,5-8,10 – vytlačia sa strany 1,2, strany 5 až 8
a strana 10).
Popis formulára Tlač zostavy
(len pre DOS OASIS)
Tento formulár slúži na spracovanie vytvorenej tlačovej zostavy. Pod spracovaním rozumieme
vytlačenie na tlačiarni, zobrazenie na obrazovke, prípadne uloženie na disk, resp. disketu - sú tu
aktívne nasledujúce výberové tlačítka:

<Tlačiareň> - potvrdením tejto voľby sa súbor vytlačí na tlačiarni. Tlačiareň musí byť
pripravená (ON LINE), inak po odoslaní tejto voľby program ohlási v pravom hornom rohu
obrazovky správu "Nemáš pripravenú tlačiareň na tlač ...". Ak máme zapnuté použitie
parametrov tlače, súbor sa vytlačí na tlačiarni podľa nastavenia príslušných parametrov.

<Obrazovku> - skôr ako odošleme tlačový súbor na tlačiareň, je dobré si ho pozrieť najprv
na obrazovke, kde môžeme urobiť nejaké korekcie, prípadne vybrať z neho len určitú časť a
až potom ho vytlačiť na tlačiarni. Potvrdením tejto voľby sa na obrazovke zobrazí nami
vytvorená tlačová zostava. Na pohyb v zostave slúžia kurzorové šípky a klávesy <PgUp,
PgDown>. Na vybratie určitej časti tohto tlač. súboru slúžia nasledovné kombinácie
kláves:
<Shift+šípka hore, šípka dole, PgUp, PgDown>-označenie časti tlačovej zostavy,
stlačením a držaním klávesy <Shift> a následným stlačením niektorej z
kurzorových šípok napr. šípka dole vidíme ako sa farba textu smerom dole inverzne
mení. Pustením kláves teda časť textu tlačovej zostavy ostane označená inou
farbou, nazvime ju "blok". Na spracovanie bloku slúžia nasledovné klávesy:
<Ctrl+C> - zapísanie označenej časti zostavy (bloku) do pamäte. Stlačením tejto
kombinácie kláves sa blok zapíše do pamäte
<F7> - otvorenie okna zásobníka. Stlačením tejto klávesy sa v spodnej časti obrazovky
objaví ďalšie okno, v hlavičke ktorého je názov súboru zásobníka "VYBERSTR.TLA".
Ak tento súbor obsahuje už nejaké údaje zobrazia sa v tomto okne, inak sa
vysvieti prázdne.
<Ctrl+V> - prenesenie zapamätanej časti zostavy do zásobníka. Zapamätanú časť
obrazovky (blok) prenesieme po stlačení tejto kombinácie kláves do zásobníka.
Ukončením klávesou <Esc> alebo <Ctrl+W> sa blok uloží do súboru zásobníka.
<F8> - vymazanie súboru zásobníka "VYBERSTR.TLA". Ak sme sa rozhodli založiť nový
zásobník, zmažeme starý zásobník pomocou tejto klávesy a program v pravom
hornom rohu obrazovky vypíše správu "Zrušil som súbor pre ukladanie vybratých
stránok".
Tlačový súbor "VYBERSTR.TLA" je možné vytlačiť z voľby "Výber tlačovej zostavy" v
menu "Tlač". Týmto spôsobom je možné z viacerých tlačových zostáv vytvoriť
pospájaním jednotlivých častí zostáv do súboru zásobníka jednu výslednú.

<Disk(etu)> - potvrdením voľby sa tlačový súbor uloží na disk, alebo disketu. Program
ponúkne zoznam zariadení, na ktoré môžeme nahrať tlačový súbor. Ak sa na vybratom
zariadení už nachádza súbor s tým istým názvom, upozorní nás správou "Súbor 'názov
súboru' už existuje ... prepísať [A/N]". Po stlačení klávesy <A> sa súbor na vybratom
zariadení prepíše novým.
284 / 592
SunSoft EcoSun


OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
<Koniec> - ukončenie tlačenia zostáv
<Parametre tlače> - potvrdením voľby sa nastavujú parametre pre tlač - bližší popis je v
kapitole "Parametre tlače" .
V spodnej časti formulára sú vypísané informácie o aktuálnom nastavení parametrov tlače - typ
tlačiarne, hustota písma, typ písma, počet kópií a smerovanie tlače.
Pomocné nástroje vo vstupných poliach
(len pre WinOASIS)
Kalendár
Kalendár – formulár pre výber dátumu funguje vo všetkých dátumových vstupných poliach
a vyvoláva sa funkčnou klávesou <Medzerník>, alebo <F3>, alebo stlačením pravého tlačítka myši.
V kalendári sa pohybujete kurzorovými šípkami alebo myšou. Klepnutím na tlačítko <Dnes> sa
nastaví výber v kalendári na aktuálny dátum. Nastavený dátum je možné vložiť do aktuálneho
dátumového poľa klepnutím myši na tlačítko, alebo stlačením klávesy < Enter>.
Kalkulačka
Kalkulačka funguje vo všetkých číselných vstupných poliach a vyvoláva sa funkčnou klávesou
<Medzerník>, alebo <F3>, alebo stlačením pravého tlačítka myši. Číslice sa zadávajú klepnutím
myšou, alebo priamo stláčaním jednotlivých číselných kláves na klávesnici. Kalkulačka má „pásku“
na ktorej sa zobrazujú jednotlivé výpočtové kroky (pozor, páska zobrazuje len tri desatinné
miesta). Stlačením <Enter>, alebo klepnutím na <=> sa vypočíta výsledok. Tlačítko <B> znamená
<Backspace> a maže poslednú číslicu. Tlačítko <C> nuluje displej, aj pásku kalkulačky. Tlačítkami
„<<“ a „>>“ je možné skryť a znovu zobraziť pásku. Výsledok výpočtu prevedeného na kalkulačke
je možné vložiť do aktuálneho číselného poľa klepnutím myši na tlačítko <R>, alebo stlačením
klávesy <CTRL+Enter>.
285 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Popis nástrojovej lišty v tabuľke
(len pre WinOASIS)
V takmer každom zozname dokladov, alebo kariet (položiek) je k dispozícií nástrojová lišta, ktorá
sprístupňuje niektoré často používané funkcie na jedno „klepnutie“ myši.
- vytvorenie nového záznamu <F5>
- oprava aktuálneho záznamu <F4>
- prehľad aktuálneho záznamu <Medzerník>
- označenie / odznačenie aktuálneho záznamu na výmaz <Ins>
- tlačové funkcie <F9>
- parametre <CTRL+P>
- rýchle vyhľadanie záznamu v stĺpci, kde je kurzor <`>
- filter <F2>
- utriedenie <CTRL+U>
- voľba zapína a vypína aktívnu plochu programu OASIS (voľba je rozpracovaná).
- voľba umožňuje zosnímať aktívny formulár do obrázku a uložiť na disk, prípadne odoslať
mailom na určenú adresu. Využíva sa hlavne pri chybových stavoch pre informovanie autora
o konkrétnom stave formulára pri chybe.
- zobrazí informačný formulár – titulnú obrazovku, informácie o autorovi, o systéme, plus dve
jednoduché hry na relaxáciu po práci.
- ukončenie programu OASIS
- táto funkcia má význam len v tabuľkách, ktoré majú aj druhú časť zobrazenia (napríklad
faktúry s položkami) – prepína medzi zobrazením hlavičiek a položiek rovnako ako <TAB>.
- táto funkcia zabezpečuje správanie programu ako keď stlačíte klávesu <ESC> - ukončuje
formuláre, dialógy, aj program...
Profily – nastavenia zobrazenia tabuliek
(len pre WinOASIS)
286 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Väčšina dôležitých tabuliek v programe OASIS pre Windows má k dispozícií nástroj profilov, ktorý
umožňuje užívateľovi nastaviť si vlastný vzhľad danej tabuľky, vrátane farebného zvýraznenia
určitých záznamov na základe uložených výberových podmienok filtra.
Všetky funkcie profilov sú prístupné len z nástrojovej lišty za pomoci myši.
Program OASIS vytvorí pre každú tabuľku profil nastavenia s názvom ZÁKLADNÉ. Tento profil je
možné zmeniť, ale nie vymazať. Nedoporučujeme meniť základný profil, pretože obsahuje
prednastavené zobrazenie tabuľky, ku ktorému sa môžeme chcieť niekedy vrátiť.
Založenie nového profilu
Nový profil nastavenia založíme cez ikonu malej šípky (viď obrázok) – po zadaní názvu sa profil
automaticky uloží a nastaví ako aktuálny, pričom sa v tabuľke okamžite uplatní jeho formátovanie.
Výber profilu
Ak chceme aktivovať niektorý z vytvorených profilov, vyberieme ho z roletového menu prístupného
pod malou šípkou vedľa názvu profilu:
V tejto tabuľke je možný aj výmaz profilu – na zvýraznenej položke profilu treba stlačiť klávesu
<Del>.
Nastavenie vlastností profilu
V profile je možné nastaviť niekoľko dôležitých vlastností zobrazenia tabuľky. Všetky nižšie
popísané nastavenia sú viazané na užívateľa – znamená to, že každý užívateľ môže mať pre každú
tabuľku svoju vlastnú sadu rozličných profilov.
Nastavenia profilov sa automaticky ukladajú pri opustení tabuľky, alebo klepnutím na ikonu
v nástrojovej lište.
Nastavenie šírky stĺpcov v tabuľke
Myšou uchopíme pravý okraj nadpisu príslušného stĺpca a roztiahneme ho na požadovanú šírku.
Zmena poradia stĺpcov v tabuľke
Toto je veľmi užitočná vlastnosť profilov, pretože vo väčších tabuľkách sú niektoré stĺpce ukryté za
„okrajom obrazovky“. Stĺpcu zmeníme poradie tak, že ho v nadpise uchopíme myšou a „ťaháme“
na zvolené miesto.
287 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Formátovanie tabuľky
Jeden z najsilnejších nástrojov profilov je individuálne formátovanie tabuľky. Pomocou tohto
nástroja je možné nastaviť odlišné zobrazenie všetkých záznamov v tabuľke, ktoré zodpovedajú
zvolenej výberovej podmienke.
Formulár rozšírených filtrov pre formátovanie tabuľky sa vyvoláva cez ikonu
a obsahuje
nastavenie nasledovných vlastností:

Farba pozadia

Font

Veľkosť fontu

Farba písma

Tučný font (bold)

Kurzíva (italic)

Prečiarknutý font

Podčiarknutý font
Na obrázku sú nastavené v profile účtovníka dve zvýraznenia: žltá farba pozadia pre faktúry bez
dodacích listov a červené písmo pre neuhradené faktúry.
Formátovacie podmienky pre záznamy tabuľky sa vyberajú tlačítkom <Načítať filter> - ide vlastne
o zobrazenie zoznamu uložených filtrov prostredníctvom nástroja filtra <F2>. Zo zoznamu je
možné vybrať niektorý z uložených filtrov na sformátovanie príslušných záznamov, alebo aj vytvoriť
nový filter (výberovú podmienku). Tvorba nového „formátovacieho“ filtra zodpovedá tvorbe
bežného filtra, popísaného v kapitole Všeobecne používané funkčné klávesy - <F2> - filter.
Formulár obsahuje taktiež funkcie pre hromadné zapnutie a vypnutie všetkých nastavených
formátovacích filtrov a voľbu pre zrušenie všetkých filtrov.
Okrem formátovacích možností pre vybrané záznamy obsahuje formulár aj tlačítko pre nastavenie
fontu a veľkosti písma pre všetky záznamy tabuľky.
288 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Nastavenie okna položiek
S nastaveniami profilov tabuliek súvisí aj nastavenie okna položiek, ktoré majú všetky vstupné
tabuľky. Okno položiek sa nastavuje cez menu „Systém“ – „Nastavenie okna položiek“, alebo cez
klávesu <CTRL+Medzerník>. Pre okno položiek je možné nastaviť font a veľkosť písma a pomer
veľkosti okna hlavičiek a položiek. V prípade nastavenia nevyhovujúcich parametrov je možné sa
vrátiť tlačítkom k východziemu nastaveniu.
POZOR: Nastavenie okna položiek sa ukladá zvlášť pre každého užívateľa a tabuľku, ale neukladá
sa s jednotlivými profilmi – je spoločné pre všetky profily danej tabuľky.
289 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Vybrané metodické okruhy v programe
OASIS
Úhrady prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť
(platí pre WinOasis od verzie 3.89.800 a WinShop od verzie 4.08.050)
V Shoppri je potrebné do súboru „var_1.dat“ zapísať riadok „rob_uhrady_oas=1“.
Pre správne vygenerovanie účtovného zápisu z dennej závierky v Shoppri v prípade
platieb pomocou prostriedkov nahrádzajúcich hotovosť, je potrebné nastaviť v číselníku
bezhotovostných platieb analytické účty, na ktoré sa majú tieto platby účtovať
290 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
V Oasise v globálnych parametrov je potrebné nastaviť parameter „SHOP uzávierka robí
úhrady“
Po doplnení uvedených údajov v parametroch Shoppra a Oasisu je možné na doklade
typu 13 – denná závierka zo Shoppra, použiť funkčnú klávesu <Ctrl+Enter>
291 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Tu je vidno použité spôsoby úhrady v dennej závierke.
Vygenerovaný účtovný zápis potom vyzerá nasledovne
Hotovostná úhrada faktúry a zákon o RP č.289/2008.
(platí pre WinOasis od verzie 3.89.035)
Zapíšte úhradu cez F6
V Oasise zapíšte plnú, alebo čiastočnú úhradu pomocou klávesy F6. Je potrebné, aby
ste formu úhrady vybrali „hotovosť“.
292 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Ak je Oasis napojený na účtovníctvo, použite v nasledujúcej obrazovke tlačítko
„Ulož“.
Tým sa dostane do účtovnej pokladne.
Úhradu faktúry možno vykonať aj priamo z účtovnej pokladne a pomocou predkontácie ju
previesť na faktúru.
Tlačiť pokladničný doklad je však potrebné v Shoppri.
293 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Preveďte úhradu do Shoppra
Otvorte si úhrady k danej faktúre (klávesa Ctrl+Enter) a nastavte sa na danú úhradu.
Pomocou klávesy Ctrl+F7 preveďte nastavenú úhradu do Shoppra. Kláves Ctrl+F7 je
aktívna len vtedy, ak je Oasis napojený na Shopper a nie je nastavený SET152.
294 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Vytlačte pokladničný doklad
Potvrdením voľby „Tlač“ sa vytlačí pokladničný doklad.
Vytlačený pokladničný doklad bude mať jednu neskladovú (bodkovú) položku pričom
v názve neskladovej položky je uvedené číslo uhrádzanej faktúry. Podľa novely zákona
289/2008 musí byť pokladničný doklad vytlačený bez vyčíslenia DPH.
295 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
-
Ak máte nainštalovaný fiškálny modul EFox, pričom verzia firmware tohto modulu
je minimálne 3.062 (verzia FM min. 1.05.043) tak sa Vám vytlačí doklad bez
rozpisu DPH. Program WinOasis počas tlače takéhoto dokladu prepne fiškálny
modul EFox na režim „neplatcu DPH“ a vytlačí doklad. Po ukončení tlače program
WinOasis prepne fiškálny modul naspäť na „platcu DPH“
-
Obdobne sa správa aj fiškálny modul FM41 od verzie FM41 1.2.33 ref.9 (zatiaľ
v štádiu vývoja)
Ak máte nainštalovanú nižšiu verziu firmware fiškálneho modulu, tak sa vytlačí
doklad aj s rozpisom DPH, pričom úhrada hotovostnej FA bude v nulovej sadzbe
DPH.
V tabuľke pokladničných dokladov sa bude tento doklad zobrazovať ako keby bol
vystavený v nulovej sadzbe DPH
-
296 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
297 / 592
Užívateľská príručka
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Denná uzávierka v Shoppri
Na dennej uzávierke sa tržby z týchto dokladov zobrazia v nulovej sadzbe DPH (je to
predmetom riešenia ďalšieho firmware fiškálu, aby sa tieto tržby zobrazovali
samostatne). Denná uzávierka v Oasise (doklad typu 13) neobsahuje hotovostné
platby faktúr.
Účtovanie
Úhrada faktúry nahraná pomocou F6 sa účtuje z Oasisu.
Úhrada faktúry nahraná v účtovnej pokladni sa účtuje z pokladne.
Nastavenie predajných cien na viac desatinných
miest.
Aktívne od verzie 3.75.27.
Pozrite si, či máte v adresári príslušnej firmy, napr.
"\SunSoftW\data\FIRMA001\OASISW\" vytvorený súbor „var_1.dat“. Ak áno, tak do neho zapíšte
riadok: karty_3des_m = 1
Týmto nastavením sa predajné ceny na skladových kartách budú zobrazovať na 3 desatinné
miesta. Ak nastavíte: karty_3des_m = 4 tak sa budú predajné ceny na skladových kartách
zobrazovať na 4 desatinní miesta (od verzie 3.75.27)
Následne je potrebné nastaviť SET128 na hodnotu „333333“. Týmto sa zabezpečí, že pri
vystavovaní dokladov bude umožnené predajné ceny zadávať na 3 desatinné. Ak napíšete
„444444“ tak môžete zadávať na 4 desatinné miesta.
Upraviť tlač dokladov (FA a DL) aby bolo umožnené tlačiť jednotkovú cenu na 3 desatinné miesta.
Skontrolovať nastavenie zaokrúhlenie. Nastavte podľa obrázka:
298 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
1.
299 / 592
Užívateľská príručka
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Euro vo WinOasise
Od verzie WinOasisu 3.60.810 Od verzie a WinShop 4.05.805 je možné doklady oceňovať v duálnej
EURO mene. t.j. výsledná suma na doklade bude zobrazená aj v alternatívnej EURo mene.
V parametroch užívateľa pribudlo tlačítko „EURO“. Po zatlačení sa Vám zobrazí formulár:
Táto funkcia programu je aktívna po zadaní aktivačného kľúča pre rok 2008. Funkciu si možete
vyskúšať, avšak prepočtový kurz sa nastaví na hodnotu „1“.
Duálne oceňovanie sa vypisuje potom pod celkovou hodnotou dokladu. Napr. na FA:
300 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Vo WinOasise sa duálne oceňovanie objaví:

na FA typu 6 a 8

pri úhradách, na pokladničných príjmových a výdavkových dokladoch

na predfaktúrach

pri tlači štítkov
Výroba – výrobné príkazy
Novou funkčnosťou programu OASIS sú výrobné príkazy. Je to samostatná časť zviazaná
s agendou objednávok reláciou N : N. T.j. do VP môžu byť zaradené položky z viacerých OBJ
a položky OBJ môžu byť realizované cez viac VP.
Nastavenia
Predpokladá nastavenie modulu „výroba“.
WinOasis verzia 3.60.800.
Definičný súbore var_1.dat obsahuje :
kusy_des=1 ..... rozšírenie formátu počtu MJ pri prevode surovín do výroby ( typ dokladu
19+/09+)
Poeting=1 ..... viacstupňová výroba /rozšírená výroba
Komp_rozp_nadpis=1 ...... výpis komponentára s hlavičkou
Cez voľbu – Systém – Nastavenie – Globálne par. Systému – Parametre výroby zapnúť modul
výrobné príkazy, definovať sklad voľných hotových výrobkov a výrobné sklady ( oddeliť čiarkou ).
301 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Cez voľbu - Globálne par. Systému pripadne zapnúť parameter Preniesť do dodacieho listu vždy
celé množstvo z objednávky. Podľa neho sa pri realizácii objednávky dodacím listom definuje
povolený počet MJ na položkách v nevýrobných skladoch. Výrobky z výrobných skladov je možné
vydať s väzbou na objednávku len s počtom maximálne rovným realizovanému odvodu z výroby na
výrobné príkazy danej objednávky (typ dokladu 06+).
Cez voľbu – Číselníky – Typy fa. a pohybov - Skladové pohyby dodefinovať typy dokladov :
06+ / 16+ - príjem hotového výrobku na sklad HV vyrobeného cez Výrobný príkaz s odpisom
surovín z výrobného skladu.
(príjem polotovaru na sklad polotovarov vyrobeného cez Výrobný príkaz s odpisom surovín
z výrobného skladu pre nižší stupeň výroby)
09+ / 19+ - prevod, príjem surovín do výrobného skladu / výdaj zo surovinového skladu podľa
komponentára hotového výrobku ( polotovaru ). Tento párový doklad sa vyrobí automaticky pri
zaradení VP do výroby.
09- / 19- - dodatočný prevod, príjem HV vyrobeného a odvedeného na sklad HV cez VP do skladu
voľných HV so súčasným odpisom zo skl. HV. A opačne - dodatočný prevod, príjem HV už
prevedeného do skl. Voľných HV do skl. HV pod iným číslom výrobného príkazu. Tento typ dokladu
slúži pre ručnú korekciu už odvedenej výroby z výrobného príkazu na VP iného čísla. Napr. ak už
mám vyrobených 10 ks výrobku A výrobným príkazom č.185 na objednávku odberateľa ABC. A ten
ju dodatočne stornuje, mám možnosť tieto kusy „uvoľniť“ z VP 185 (príjem na skl voľných HV)
a následne je opäť prijať na sklad HV pod č. VP napr. 250, zviazaným s objednávkou iného
odberateľa (príjem na skl. HV).
Realizujeme vždy výdajovú časť prevodného dokladu, príjmová sa robí automaticky. ( 19- výdaj zo
skladu hotových výrobkov, 19- výdaj zo skladu voľných hotových výrobkov )
V číselníku typov vytvoríme typ :
09- prevod, príjem voľných výrobkov
19- prevod, výdaj voľných výrobkov
Cez voľbu – Číselníky – Typy fa. a pohybov - Ostatné doklady dodefinovať typy dokladov :
60VP - výrobný príkaz s väzbou na objednávky. Je realizovaný výberom z položiek objednávok
doposiaľ v celom množstve nezahrnutých v iných výrobných príkazoch. Vo všeobecnosti takto
robím VP na finálne výrobky.
302 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
60 - výrobný príkaz voľný. Ručne do dokladu vyberám ľubovoľné finálne výrobky, polotovary na
rôznom stupni výroby. Vo všeobecnosti takto vyrábam VP na polotovary. V časovom predstihu
takto vyrábam polotovary pre finálnu výrobu realizovanú na základe externých objednávok.
Nastavenie a definovanie komponent
Komponentár hotového výrobku ( polotovaru pre nižšiu úroveň výroby) má zmenenú štruktúru.
Obsahuje pre kazdý stupeň výroby sklad surovinový a sklad výrobný. Nad skladom surovinovým sú
realizované zostavy Potreba surovín za vybrané objednávky ( je popísané vo Viacstupňovej výrobe
) a pri zaradení výrobného príkazu do výroby vzniká naskladňovací doklad typu 19+/09+ prevod
potrebných surovín (komponent) zo skladu surovinového (skladu komponent) do skladu výrobného
podľa rozpisu v komponentári. Zo skladu výrobného sa realizuje odpis surovín párovým dokladom
typu 16+ ku dokladu typu 06+ pri odvodu výrobkov z výroby na sklad hotových výrobkov.
Na obrázku je sklad 15 ako výrobný, sklad 06 ako surovinový – sklad v predchádzajúcim stupni
vyrobených polotovarov, sklad 02 ako surovinový – sklad priamo vstupujúcich surovín.
Na klávesovú skratku <Alt+K> v okne skladových karát sa sprístupnia funkcie na tvorbu a opravu
komponentára F5, F4 jednej úrovne. Všetky skladové karty použité pri definícii (oprave)
komponentára musia v príslušných skladoch už existovať.
303 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Princíp činnosti a používania modulu Výroba – výrobné príkazy
Cez voľbu – Vstupy – Objednávky – Obj. došlé zaevidujeme objednávky od externých odberateľov
(prípadne aj vlastné interné) na výrobky, prípadne tovar zaradene v rôznych skladoch. Dôležitý je
požadovaný dátum expedície. Ak ho zadáme v hlavičke dokladu, prepíše sa na položky. Na položke
ho môžeme opraviť. Každá položka objednávky môže mať iný termín dodania.
Cez voľbu – Vstupy – Výrobné príkazy vyrobíme cez klávesu F5 VP typu 60 – voľný. T.j. ručne
zadávame položky , alebo typu 60VP – viazaný na objednávky. Toto realizujeme cez výberové okno
– zložený filter podľa dátumu príjmu objednávky, požadovaného dátumu expedície z položiek
dokladu, prípadne skladu a odberateľa.
304 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Výsledkom je okno vyfiltrovaných položiek objednávok ktorých všetky množstvá ešte nie sú
zahrnuté v iných VP.
V prvom stlpci potvrdíme výber položky, prípadne ponížime množstvo v stlpci Vyrobiť. Do VP
vyberáme len tie položky z objednávok, ktoré vyrábame, nie tovar ! Potvrdením sa položky
prenesú do VP. Táto obrazovka sa dá aj exportovať do Excelu a tlačiť – je to zaujímavý prehľad –
čo ešte vlastne máme pri zvolených výberových podmienkach vyrobiť.
Nad tabuľkou výrobných príkazov je možné VP zaradiť do výroby.
Zaradiť do výroby ( funkčný kláves G) znamená naskladniť suroviny na výrobný sklad. Vznikne
prevodný doklad ( pri viac surovinových prípadne výrobných skladoch aj viac) typu 19+/09+ .
305 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Tieto doklady reprezentujú prevod surovín zo surovinového na výrobný sklad podľa aktuálneho
komponentára všetkých výrobkov daného VP. Na obrazovke sa zobrazí zoznam prevádzaných
surovín s potrebnými kusy a okamžitým stavom. Ak je stav nedostatočný, prevodný doklad sa
nevytvorí a VP ostane nezaradený.
Zaradené VP oboch typov nie je možné opravovať ani rušiť . VP typu 60VP je možné len zrušiť
a vytvoriť nový. Pre zrušenie treba najskôr VP odradiť (ALT+O), t.j. označia sa na zrušenie
príslušné prevodné doklady, cez ALT+F8 ich vymazať a následne označiť a vymazať VP.
Parametre tvorby prevodných dokladov je možné nastaviť cez kombináciu kláves CTRL+P v okne
VP.
Táto tabuľka hovorí, či pri prevodu surovín dovolíme isť do mínusu ( reálny systém predpokladá
brať do úvahy aspoň okamžité množstvá) , či akceptovať korekčné ručné prevody odvodu výroby
z jedného VP na druhý. Reálny prevodný doklad sa vytvorí len ak je nastavené sumovanie položiek.
Jeden VP môže obsahovať položky z rôznych objednávok. Taktiež celé množstvo na položke OBJ
nemusí byť predpísané do výroby jedným VP.
Operatívne, bez tvorby výrobného príkazu je možné si potrebu surovín pre objednávku ( skupinu
objednávok) zistiť tiež cez
voľbu – Vstupy – Objednávky došlé – F9 – „Prehľad o objednaných množstvách „ prípadne
„Prehľad o objednaných množstvách pre viac úrovní„ s rozšírenou možnosťou definície zostavy
potreby surovín za aktuálnu objednávku, označené objednávky, objednávky združené spoločným
číslom zákazky,...
306 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Dá sa tlačiť rozpad zúžený, utriedený podľa doplnkového názvu3, podľa pracovísk, za definovanú
hĺbku rozpadu , prípadne len koncové položky – vstupné suroviny.
307 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Zaradené VP realizujeme vo výrobe. Prezentáciu výroby predstavuje doklad odvod výroby s väzbou
na VP, t.j. doklad typu 06+ príjem na sklad hotových výrobkov (polotovarov) a k nemu párový
doklad 16+ odpis surovín (polotovarov) zo skladu výrobného. Súčet odvodov môže byť maximálne
rovný predpisu na VP.
Takto vykázaná výroba je zaznamenaná aj na príslušnom VP a objednávkach z ktorých VP vznikol.
Keď je vyrobené, môžeme odbytovat. Robíme štandardné dodacie listy s väzbou na objednávku.
Môže byť aj multiobjednávka. Výrobky z výrobných skladov je možné vydať len do súčtu odvedenej
výroby na danú položku objednávky, tovar je možné vyskladniť na hodnotu v objednávke. alebo do
okamžitého aktuálneho stavu.
Nové klávesové skratky, obrazovky, výstupy
V tabuľke objednávok sa k popisovanému modulu vzťahujú tieto voľby :
Voľba Tab – zobrazí položky objednávky z pohľadu odbytu
308 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Voľba V – zobrazí realizáciu objednávky vo výrobných príkazoch - kumulovane
Voľba CTRL+N – zobrazí realizáciu objednávky po položkách - po výrobných príkazoch
Voľba ALT+W - zobrazí dodacie listy, ktorými boli položky objednávky realizované
Následne voľba TAB, CTRL+TAB, ALT+F9 – pre ďalšie upresnenie zobrazenej informácie
309 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Voľba CTRL+M – nová forma zobrazenia filtrovanej tabuľky objednávok. Umožňuje triediť,
presúvať, filtrovať stlpce , presúvať stlpce do záhlavia a iné
V tabuľke výrobných príkazov sa k popisovanému modulu vzťahujú tieto voľby :
Voľba G – zaradenie do výroby, prevod surovín do výroby, tvorba dokladu 09+/19+
Voľba ALT+O – odradenie z výroby, označí na zrušenie prevodné doklady zviazané s týmto VP
Voľba CTRL+P – nastavenie parametrov prevodu – tvorby dokladov 09+/19+
Voľba D - tlač VP utriedeného podľa čísla, názvu s možnosťou sumovať rovnaké položky
Voľba TAB - zobrazí položky VP, následne CTRL+ENTER na položke zobrazí doklady zviazané
s touto položkou (doklady typu 06+ , 09-)
310 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Voľba CTRL+D – zobrazí doklady typu 09+ , 09- a 06+ zviazané s týmto VP. Následne TAB na
doklade ukáže jeho položky
Voľba CTRL+N – zobrazí objednávky realizované týmto výrobným príkazom a stav rozpracovanosti
311 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Ostatné servisné funkcie :
Voľba Systém – Špec. Funkcie – Servisné funkcie prištarte – Datafix – V [ZRKOMP] – slúži pre
údržbu komponentára. Odstráni komponenty s odkazom na neexistujúce karty.
312 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Podskladová evidencia po novom
Od verzie 3.60.017 sa mení logika práce s podskladovými kartami. Podskladová karta napr. rám
bicykla
zelený, rám bicykla modrý, tričko vel. L, tričko vel. XL predstavujú štandardné skladové karty,
ktoré sú pri daktorých obrazovkách nahrávania, zobrazenia a tlače zobrazované aj kumulovane
ako hlavná karta, predstaviteľ napr. rám bicykla alebo tričko.
Tiež sú upravené niektoré funkcie ako napr. hromadné precenenie všetkých podskladových karát
spoločnej hlavnej karty, alebo kopírovanie podkarty do inej podkarty rovnakej skupiny,...
Nastavenia
Cez voľbu Systém – Nastavenie – Globálne parametre systému vybrať :
- Používať viazané a predajné sklady
- Podskladová evidencia
a v Parametroch podskladu zadefinovat :
- počet znakov základu čísla, t.j. koľko znakov čísla je spoločných pre všetky podkarty spoločnej
hlavnej karty
- či všetky podkarty spoločnej hlavnej karty majú pridelený rovnaký ean kód, alebo každá podkarta
má vlastný ean. Toto nastavenie má dopad pre funkciu „Kopírovanie karty“ F6 , aj nahrávanie
a opravu dokladov pomocou snímača čiarových kódov.
- tlač FA a DL po položkách podskladovej evidencie, sumárne po hlavných kartách, alebo sumárne
s rozpisom v poznámke
313 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Cez voľbu Evidencia – Výber skladu – nastavíme sklady v ktorých sú podskladové karty ako
viazané
Cez voľbu ALT+F12 v základnej obrazovke nastaviť :
SET60 = 1 ak používame snímač čiarového kódu (ean)
SET6 = 1
SET118 = 0
SET103
SET117 podľa potreby
314 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Tvorba a oprava skladových karát
Podskladovú kartu dopisujeme/ opravujeme cez funkčný kláves F5/ F4.
Prvá časť čísla, dlžky ako je určené v parametroch, je rovnaká pre všetky podkarty rovnakej
hlavnej karty, nasleduje oddelovací znak ( nie je nutné, no prehľadnejšie) a ďalšia časť čísla
jedinečná pre danú kartu.
Do názvu píšeme plný názov podkarty.
Treba potvrdiť členenie do podskladových kariet.
V obrazovke doplňujúcich údajov napísať:
Názov2. – spoločná časť názvu pre všetky podkarty rovnakej hlavnej karty
Prípadne ean – jedinečný pre podkartu alebo spoločný pre všetky podkarty v skupine ( podľa
nastavenia v
parametroch podskladu)
Prípadne Názov3 – ďalší jedinečný názov podkarty, napr. v cudzom jazyku
V obrazovke predajných cien zadať ceny. Predpokladajú sa rovnaké pre podkarty rovnakej skupiny.
315 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Funkčné klávesy
Funkčný kláves F6 – prekopíruje spoločný základ čísla, všetky názvy, ceny, podľa nastavenia aj
ean.
Predpokladá sa dopísanie jedinečnej časti čísla, úprava názvu, prípadne názvu3.
Funkčný kláves ALT+C na ľubovoľnej podkarte prepíše predajné ceny na všetkých podkartách
rovnakej hlavnej karty vo všetkých viazaných skladoch.
316 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
V okne skl. karát na kombináciu CTRL+medzera zobrazí sumár po hlavných kartách, následne na
TAB rozvoj hlavnej karty na podkarty. Na kombináciu CTRL+ENTER na podkarte sa vráti do
zoznamu podkarát s odpamätaním pozície kurzora.
Pri nahrávaní vstupných dokladov sa pri zadaní spoločnej časti čísla, alebo eanu hlavnej karty
zobrazia stavy na jednotlivých modeloch – podkartách.
Obsluha si vyberie, ktorý model t.j. farbu, veľkosť ... si vyberie do dokladu. Toto platí pre príjemky,
faktúry, objednávky a interné doklady.
317 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Na výstupe je možné tlačiť faktúry a dodacie listy trojakým spôsobom. Po položkách – podkartách,
sumárne za hlavnú kartu alebo sumárne s rozpisom v poznámke. Podľa nastavenia v parametroch
podskladu.
K sumácii dochádza len pre poskladové karty, ak sú aj jednotkové ceny na podkartách spoločnej
hlavnej karty rovnaké.
Pre túto funkčnosť treba nastaviť cez voľbu – Systém –Nastavenie – Parametre vstupov dokladov –
Parametre odbytu – záložka Tlačivá faktúr na Fa č. 6.
318 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
319 / 592
Užívateľská príručka
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pri kumulovaných položkách tlačí spoločný základ čísla a spoločný názov skupiny karát – Názov2.
Načítanie skladových kariet z externého súboru
Od verzie WinOasisu 3.60.004 je možné načítať predajné cenný, prípadne aj doplniť číselník
skladových kariet z externého XLS súboru. Slúži na to voľba „Načítaj nové karty z XLS“
320 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Po spustení voľby však je najskôr potrebné nastaviť prioritu „NACIT_Z_XLS“.
Po nastavení priority a spustení voľby sa Vám zobrazí formulár, v ktorom je potrebné definovať
pozície stĺpcov v XLS súbore.
Predpokladajme, že mate vytvorený XLS súbor podľa obrázku:
V stĺpci „A“ je uložené číslo tovaru, v „B“ názov tovaru v „C“ je identifikátor ceny vo Winoasise, t.j.
či sa jedná o cenu1, cenu2 až cenu6. Podľa tohto identifikátora sa potom bude aktualizovať
príslušná cenová hladina predajných cien vo WinOasise. Samotná cena je v stĺpci „F“ a DPH je
v stĺpci „Q“. Potom formulár parametrov pre import z tohto súboru vyzerá nasledovne:
321 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Cenové hladiny sa aktualizujú podľa stĺpca C. Ak však tak v tomto stĺpci v XLS súbore je prázdna
hodnota, tak sa bude aktualizovať cenová hladina CENA1, lebo je nastavená v týchto parametroch.
Údaje z XLS súboru sa budú načítavať až z druhého riadku, pretože prvý riadok obsahuje popis.
Skladové karty sa budú importovať podľa čísla materiálu. Je možné importovať aj podľa EANu. Ak
sa skladová karta nájde podľa tohto kľúča, tak sa aktualizujú príslušné údaje a karta sa označí „C“.
Ak sa skladová karta nenájde tak sa doplní do zoznamu a označí sa „A“.
Po importe Vám program vypíše, ktoré karty aktualizoval, a ktoré pridal. Potom sa Vás opýta, aby
ste spustili prepočet „vkariet“, čo je potrebné. Teraz si môžete skontrolovať importované ceny,
prípadne nové karty. Keď budete potom opúšťať voľbu skladových kariet, program vysvieti:
Ak teraz potvrdíte „Nie“, tak sa celý import vráti naspäť. Ak potvrdíte „Ano“, tak tam už
naimportované karty zostanú.
Katalógový sklad
Od verzie 3.35.083
Niekedy je potrebné systém skladov nastaviť tak, aby sa zoznam skladových kariet tvoril len na
jednom sklade, tzv. „katalógovom sklade“. Skladové karty v ostatných skladoch budú obrazom
skladových kariet tohto katalógového skladu.
322 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Nastavenie „katalógového skladu“
Aby bolo možné nastaviť katalógový sklad, je potrebné mať najskôr sklady označené ako viazané.
Len viazané sklady budú mať spoločné karty, ktoré budú definované v katalógovom sklade.
Nastavenie katalógové skladu je potrebné urobiť vo voľbe „Výber skladu“, klávesa Alt+K.
Súčasne môže byť zapnutý len jeden sklad ako katalógový. Program automaticky prepne označenie
posledne označený sklad ako katalógový. Táto funkcia označovania je prístupná len užívateľom
s prioritou „0“. Nie je možné označiť sklad ako katalógový ak tento sklad nie je predtým označený
ako viazaný.
Práca s „katalógovým skladom“
Týmto nastavením je sklad definovaný ako katalógový. Pri tomto nastavení v systéme zatiaľ nie je
žiadne obmedzenie. Je potrebné ešte nastaviť prioritu
„KATALOGOVE“. Pre užívateľov, ktorí budú mať takto nastavenú prioritu nie je možné opravovať
skladovej karty na viazanom sklade, t.j. klávesa F4. Program vypíše správu:
323 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pri pokuse o dopísanie skladovej karty na viazanom sklade, t.j. klávesa F5 sa zobrazí zoznam
skladových kariet z katalógového skladu. Užívateľ si môže vybrať novú kartu len z tohto zoznamu.
Pomocou klávesy „Enter“ ju potom doplniť do príslušného skladu.
V katalógovom sklade je taktiež veľmi užitočná funkcia „Alt+Q“ – Hromadné kopírovanie kariet.
Táto funkcia hromadne prekopíruje označené skladové karty do označených skladov. Pri ďalšom
spustení si funkcia zapamätá označené sklady a nemusí sa opäť označovať. Je to užitočná funkcia
na distribúciu skladových kariet z katalógového skladu. Ak skladová karta v cieľovom sklade
existuje, program s touto kartou nič neurobí. Na distribúciu je možné vybrať aj neviazané sklady.
Aby užívateľ mal právo takejto distribúcie je potrebné mu nastaviť prioritu „ZAVED_KAR“.
WinOASIS po 1.5.2004
Od verzie 3.00.20
Vstupom SR do EÚ nadobudol účinnosť nový zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. Tento
zákon si vyžiadal niekoľko úprav v programe OASIS, ktoré budú náplňou tejto kapitoly a zároveň sa
bude popisovať spôsob tvorby dokladov v ňom.
Nové číselníky a doplnené číselníky
Číselník štátov
„Číselníky“,“9. Spoločné číselníky“, „7. Štáty“
V programe pribudol nový číselník štátov, vytvorený podľa geonomenklatúry ŠÚ SR. Budete ho
používať v Obchodných partneroch, pri vystavovaní faktúr a pri práci s Intrastatom.
324 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Funkčné klávesy
<A> - označenie a odznačenie aktívneho štátu. Označené štáty sa vo výberoch objavujú jako prvé.
<E> - označenie členského štátu únie
<Medzerník> - prezeranie záznamu
Druhy DPH
„Číselníky“,“9. Spoločné číselníky“, „6. Druhy DPH“
Doplnené boli tieto druhy:
PEU – nadobudnutie z iného členského štátu
VEU – dodanie do iného členského štátu
P3O – nadobudnutie pri trojstrannom obchode. Používa ho prvý odberateľ.
V3O – dodanie pri trojstrannom obchode. Používa ho prvý odberateľ.
Tieto nové druhy DPH sa uplatnia v číselníkoch daňových pohybov, odkiaľ budú napĺňané príslušné
účty pre DPH.
Nové kategórie nulovej DPH
„Číselníky“,“9. Spoločné číselníky“, „5. Kategórie nulovej DPH“
325 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Z dôvodu nového tlačiva daňového priznania, boli doplnené nové riadky pre oslobodené zdaniteľné
obchody – sú to tie, ktoré majú v stĺpci „Dátum od“ platnosť od 1.5.2004. Ak budete dorábať staré
faktúry s dátumom plnenia pred vstupom do EÚ, uplatnia sa pôvodné riadky.
Typy faktúr a pohybov – daňové phyby
„Číselníky“,“4. Typy faktúr a pohybov“, „1. Daňové doklady (faktúry)“
V tomto číselníku sa nachádzajú typy faktúr zviazané s ich nastaviteľnými atribútmi, pomocou
ktorých determinujete daňovo – účtovné náležitosti dokladov. Do číselníka pribudli tieto typy:
08E – Príjem z EU
326 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Pre tento typ pohybu sú charakteristické tieto atribúty:
Druh DPH: PEU – z číselníka druhov DPH – nadobudnutie z iného členského štátu
Účty DPH: odporúčame pre tento typ samostatný AÚ k účtu 343
Protiúčet DPH: odporúčame pre tento typ samostatný AÚ k účtu 379
(vysvetlenie prečo použiť AÚ nájdete v kapitolách o vystavovaní dokladov)
Tento doklad sa nezaraďuje do DPH (zaraďuje sa v tabuľke „DPH z predfaktúr a EÚ)
08E3 – Príjem z EÚ (trojstranný obchod)
327 / 592
Užívateľská príručka
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Pre tento typ pohybu sú charakteristické tieto atribúty:
Druh DPH: P3O – z číselníka druhov DPH – nadobudnutie trojstranný obchod
Účty DPH: odporúčame pre tento typ samostatný AÚ k účtu 343
Protiúčet DPH: odporúčame pre tento typ samostatný AÚ k účtu 379
(vysvetlenie prečo použiť AÚ nájdete v kapitolách o vystavovaní dokladov)
Tento doklad sa nezaraďuje do DPH (zaraďuje sa v tabuľke „DPH z predfaktúr a EÚ)
18E – Dodanie do EÚ
328 / 592
Užívateľská príručka
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Pre tento typ pohybu sú charakteristické tieto atribúty:
Druh DPH: VEU – z číselníka druhov DPH – dodanie do iného členského štátu
18E3 – Dodanie do EÚ (trojstranný obchod)
329 / 592
Užívateľská príručka
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pre tento typ pohybu sú charakteristické tieto atribúty:
Druh DPH: V3O – z číselníka druhov DPH – dodanie trojstranný obchod
Číselník textov tlačív
„Číselníky“,“6. Texty tlačív“, „8. Texty na doklady do EÚ“
Zákon v §72 a 73 požaduje uvádzať na faktúrach do iných členských štátov odkazy na paragrafy
zákona v závislosti na tom, či ide o dodanie tovaru alebo služby. V programe je prednastavený
odkaz na dodanie tovaru.
330 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Kvôli týmto rozdielnym odkazom odporúčame zapnúť v programe SET 63, ktorý umožňuje
nadefinovať texty na každý typ z číselníka faktúr zvlášť. Bližší popis je v kapitole o potrebných
nastaveniach programu.
Nastavenia programu po 1.5.2004
Parametre firmy
„Systém“,“B. Nastavenie“, „1. Parametre firmy“
Od 1.5.2004 má každý (okrem neplatcov DPH, ktorí začali podnikať pred rokom 2004) nové daňové
identifikačné číslo DIČ a nové identifikačné číslo pre daň IČDPH. Tieto potrebujeme zapísať do
parametrov firmy.
331 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Do poľa IČDPH zapíšeme vaše nové identifikačné číslo. Program vás upozorní, že sa musí začínať
písmenami SK.
Do poľa DRČ zapíšeme vaše daňové identifikačné číslo platné do 1.5.2004. Program ho
automaticky použije na dokladoch s dátumom plnenia pred 1.5.
Údaj DIČ nezapisujeme, pretože je totožný s IČDPH okrem počiatočných písmen SK.
Ak nie ste zaregistrovaný pre DPH, odškrtnite z poľa „Platca DPH“ checkbox
V prípade, že máte viac identifikačných čísel pre daň z rôznych štátov, použite tlačítko „Ďalšie
IČDPH“
Otvorí sa tabuľka, kde môžete používať bežné funkčné klávesy <F5> - Nový záznam a <F4> Oprava záznamu
332 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Pri dopisovaní IČDPH prebieha kontrola formátu identifikačného čísla. Program sleduje písmeno po
písmenku, čo vkladáte a ak sa odchýlite od preddefinovaného formátu, nedovolí vám zápis
vykonať.
Vysvetlivky k formátu:
Konkrétne písmeno – musíte zadať dané písmeno
Písmeno X – povoľuje zápis akéhokoľvek písmena
Číslica 9 – povoľuje zápis akejkoľvek číslice
Po zápise identifikačného čísla budete vidieť vo voľbe Ďalšie IČDPH tabuľku so svojimi IČDPH
v rôznych krajinách, pričom pri vystavovaní dokladov si z nich môžete vyberať.
IBAN
Pre prípad platieb do zahraničia, je potrebné zapísať do databázy aj čísla vašich účtov vo forme
medzinárodného čísla účtu IBAN. V praxi to znamená, že každý účet, ktorý chcete takto používať,
budete mať zapísaný v parametroch firmy dva krát: raz v bežnej forme a druhý krát vo forme IBAN
Pri vystavovaní dokladov si ich budete vyberať pomocou funkčnej klávesy <Ctrl+B>.
V prípade formátu IBAN nie je nutné vypisovať aj kód banky (na obrázku 7500), ak nepoužívate
homebanking.
333 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Číselník štátov
„Číselníky“,“9. Spoločné číselníky“, „7. Štáty“
Označte si pomocou funkčnej klávesy <A> tie štáty, s ktorými obchodujete. Pri výbere z číselníka
pri vystavovaní dokladov sa budú ponúkať ako prvé.
Číselník druhov pohybov
„Číselníky“,“4. Typy faktúr a pohybov“, „1. Daňové doklady (faktúry)“
V tomto číselníku je potrebné dodefinovať príslušné účty, ako to bolo popísané v časti o nových
a doplnených číselníkoch.
V prípade, že ste už predtým mali nadefinované typy faktúr napr. podľa štátu (08CR, 18 CR došlá
a vyšlá faktúra z Čiech) a chcete si takéto typy faktúr ponechať, potrebujete pomocou funkčnej
klávesy <F4> zmeniť minimálne druh DPH z PDOV na PEU v prípade dokladov typu 08, a VVMD na
VEU v prípade dokladov typu 18. Navyše si môžete vytvoriť v tomto prípade samostatné AÚ k účtu
343 podľa štátov, a takisto samostatné AÚ k účtu 379.
V prípade typov došlých faktúr z EÚ, teda 08 a druh DPH PEU alebo P3O, treba tiež zabezpečiť aby
tieto doklady neboli zaraďované do DPH (ako je to na nasledujúcom obrázku)[do DPH pôjdu
z databázy DPH z EÚ a predfaktúr].
Keďže z daňového hľadiska je potrebné v programe OASIS narábať aj s dodacími listami (ako si
podrobne vysvetlíme neskôr v časti o vystavovaní dokladov) a vy napríklad vo svojej obchodnej
činnosti s DL nepracujete, bude potrebné pri typoch faktúr do EÚ označiť voľbu, že skladové
pohyby z takýchto dokladov, majú zakázaný prevod do účtovnej dávky.
Doporučené SETy
Do nastavenia SETov sa dostaneme z hlavnej obrazovky programu pomocou funkčnej klávesy
<Alt+F12>.
SET 51 – V novom zákone sa nestanovuje akým spôsobom sa počíta daň (teda či „zdola“ alebo
„zhora“) ako sme boli zvyknutí z predchádzajúceho zákona. Stanovené je, len čo je základ dane –
všetko, čo tvorí protihodnotu, znížené o daň. V prípade zaokrúhľovania faktúr by to tvorilo problém,
lebo celková zaokrúhlená suma znížená o tiež zaokrúhlenú daň, by sa nerovnala základu z položiek
faktúry. Podľa metodičky DPH na DR však zaokrúhlenie nie je súčasťou protihodnoty a malo by byť
na faktúre vyčíslené.
SET 63 – Umožňuje nadefinovať samostatný text pre každý typ faktúry. Je to účelné z toho
hľadiska, že nový zákon oddeľuje náležitosti faktúry v závislosti na tom, či ide o dodanie tovaru
alebo služby (§72 a 73). Ak dodávate oboje, vytvorte si samostatné pohyby typu 18E pre tovar a
služby, pričom pre tovar dajte prednastavený text, a pre služby text „miesto dodania podľa § 15 (§
16)“, podľa druhu služby.
Obchodní partneri
„Evidencia“,“6. Obchodní partneri“
V tabuľke obchodných partnerov je potrebné obdobne ako v parametroch firmy nastaviť nové
IČDPH a v prípade zahraničných partnerov aj bankový účet vo formáte IBAN.
Tuzemský:
Platca – do poľa „Hlavné IČDPH“ doplníme jeho IČ
do poľa „DRČ do 1.5.2004“ doplníme jeho staré DIČ
334 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Neplatca - do poľa „Hlavné IČDPH“ nepíšeme nič
do poľa „DRČ do 1.5.2004“ doplníme jeho staré DIČ
Zahraničný - do poľa „Hlavné IČDPH“ doplníme jeho IČ
pomocou <Ctrl+B> doplníme účet vo formáte IBAN
V prípade, že váš obchodný partner má viac identifikačných čísel pre daň, použite rovnako ako vo
vlastných parametroch voľbu „Ďalšie IČDPH“ s rovnakou funkčnosťou.
Ak zahraničný partner nie je registrovaný pre daň, dopĺňame len IBAN, do poľa „Hlavné IČDPH“
nepíšeme nič.
Nastavenie parametrov došlých faktúr
„Vstupy“, „2. Doklady-príjem“, „1. Nákup-faktúry“
U došlých faktúr – nadobudnutia z iného ČŠ, sa na rozdiel od domácich faktúr vytvára samostatný
zápis do tabuľky DPH z EÚ a predfaktúr, ktorý obsahuje daňové náležitosti dokladu, ktoré sú o dosť
zložitejšie, ako za predchádzajúceho zákona. V prípade, že vo vašej firme máte rozdelené úlohy a
faktúry nahadzuje niekto iný ako účtovník, je účelné pomocou klávesy <Ctrl+P> v parametroch
nastaviť, aby sa po ukončení dokladu nezobrazovala tabuľka daňových údajov. Tie si môže neskôr
doplniť účtovník pomocou funkčnej klávesy <Alt+F4>.
O tom či faktúra z iného členského štátu má zodpovedajúci záznam v tabuľke DPH z EÚ a
predfaktúr sa účtovník dozvie zo stĺpca DPH v tabuľke došlých faktúr
335 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Vystavovanie dokladov
Uvedieme len tie typy faktúr, pri ktorých nastali zmeny.
Vystavené faktúry
Typ 11
Pri vystavovaní tuzemskej faktúry nedochádza k veľkým zmenám, upozorňujeme na nasledovné:
336 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Dátum účtovného plnenia:
Tento dátum je determinovaný Postupmi účtovania pre sústavu podvojného účtovníctva - § 2 – deň
uskutočnenia účtovného prípadu. S týmto dátumom bude daná faktúra zaúčtovaná.
Dátum daňovej povinnosti:
Tento dátum je determinovaný zákonom o DPH. Podľa tohto dátumu bude faktúra zaradená do
zdaňovacieho obdobia.
Fakturovať môžete aj zdaniteľné obchody od dane oslobodené. Ak zadáte vo vystavenej faktúre
v poli DPH číslo 0, program sa pri ukončení dokladu spýta na príslušný riadok v daňovom priznaní
pre oslobodené obchody. Keďže ide o tuzemskú faktúru zadáte voľbu R07 – oslobodené dodania
bez možnosti odpočítania dane.
V prípade že vôbec nejde o zdaniteľný obchod a teda nepodlieha zákonu o DPH, zadáte voľbu RNP –
nezdaniteľné plnenie (dodanie).
337 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Náležitosti faktúry sú upravené podľa § 71 zákona. Okrem iného sa na nej uvádza:
Dodávateľ:
Podľa Obchodného zákonníka – IČO – Identifikačné číslo organizácie
Podľa zákona o správe daní – DIČ – Daňové identifikačné číslo (nemusíte/nesmiete uviesť ak je
vašim rodným číslom)
Podľa zákona o DPH – IČDPH – Identifikačné číslo pre daň
Odberateľ:
Podľa Obchodného zákonníka – IČO – Identifikačné číslo organizácie
Podľa zákona o DPH – IČDPH – Identifikačné číslo pre daň (ak je pridelené)
Zákon o správe daní neukladá udávať DIČ odberateľa na vašu vystavenú faktúru (zvlášť ak ide
o rodné číslo).
Typ 18
Je to typ pre dodanie do tretieho štátu, ktoré je takisto ako podľa pôvodného zákona od dane
oslobodené s možnosťou odpočítania dane na vstupe. V tomto prípade preto zadáme voľbu R09 –
dodanie s možnosťou odpočítania.
Na rozdiel od faktúry typu 11 sa program pýty na zaradenie do riadku priznania až po ukončení
dokladu. Zadaný riadok platí pre celý doklad. Ak by ste mali ten výnimočný prípad, že chcete
fakturovať naraz aj zdaniteľný obchod – R09 a zároveň aj niečo, čo zdaniteľným obchodom nie je,
urobte radšej dve samostatné faktúry.
Zákon neupravuje náležitosti takejto faktúry, takže prakticky vyzerá ako faktúra do EÚ. V cudzej
mene a v iných jazykoch sa tlačí pomocou funkčnej klávesy <Ctrl+F>.
Typ 18E
Pri dodaní do EÚ je dôležité, či je odberateľ registrovaný pre daň, alebo nie. Ak vystavujete faktúru
a obchodný partner má zapísané IČDPH, program automaticky použije oslobodenie od dane –
zadávame R08 – Dodanie s možnosťou odpočítania (program sa pýta pri ukončení dokladu) ak ide
o tovar. Pri prepravných službách podľa § 46 zadáme pomocou funkčnej klávesy <medzerník>
R09. Zadaný riadok platí pre celý doklad. Ak by ste mali ten výnimočný prípad, že chcete
fakturovať naraz aj zdaniteľný obchod – R08 a zároveň aj niečo, čo zdaniteľným obchodom nie je,
alebo je to oslobodené podľa § 28 až 41 zákona urobte radšej samostatné faktúry pre každý typ
obchodu.. Ak IČDPH nemá, použije sadzbu zapísanú na vybratej karte.
338 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Keďže ide o medzinárodný platobný styk v poli „BU“ vyberte číslo účtu vo formáte IBAN
(<Ctrl+B>).
Náležitosťou faktúry do iného ČŠ je aj odkaz na ČŠ do ktorého sa tovar dodáva
Kód štátu je napojený na číselník štátov, preto je dobré mať najčastejšie používané štáty mať
označené <A>.
Na faktúre (podľa § 72 a 73) sa objaví aj text, ktorý sme predtým nastavili v číselníku textov. Ak
chceme tlačiť inojazyčné mutácie pomocou <Ctrl+F>, príslušné odkazy na paragrafy budú v jazyku
v akom ste ho napísali v číselníku textov. (Je otázne či na faktúre nemcovi v nemčine je vôbec
potrebné písať odkazy na slovenské zákony).
Typ 18E3
Platí to isté čo pre typ18E (pri trojstrannom obchode ale musia byť všetci účastníci registrovaní pre
daň). Program sa vás spýta, či ste v zmysle § 45 prvý dodávateľ, alebo prvý odberateľ.
V daňovom priznaní ide v prípade prvého dodávateľa o riadok 8, v prípade prvého odberateľa sa
tento prípad v daňovom priznaní nevykazuje, avšak prvý odberateľ bude musieť takýto obchod
vykázať samostatne v štvrťročnom Súhrnnom výkaze.
V číselníku textov by sme pre tento typ faktúry mali mať nastavený aj odkaz, že ide o trojstranný
obchod.
Typ 18T
Je to starý typ faktúry pre tuzemské obchody v cudzej mene. Je však použiteľný aj pre prípad
dodania do EÚ osobe registrovanej pre daň ak sa nesplnia podmienky oslobodenia od dane –
konkrétne tovar neopustil hranice SR. V tom prípade musí byť faktúra s daňou a vykázaná
v riadkoch 03 a 02 daňového priznania, čo zabezpečíte práve týmto typom faktúry. Takisto sa
použije pri dodaní do EÚ osobe neregistrovanej pre daň.
339 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Došlé faktúry
Typ 01
Pri zapisovaní došlej tuzemskej faktúry nešlo v podstate k žiadnym zmenám, upozornili by sme na
prípad, že vám niečo fakturuje neplatca dane. Vtedy je potrebné sadzbu dane, ktorá sa na doklad
natiahne z príslušnej skladovej karty, prepísať na 0.
Zároveň je účelné po ukončení dokladu ho zároveň pomocou funkčnej klávesy <Alt+F12> zaradiť,
že nie je zdaniteľným obchodom.
Typ 03
Typ pre došlé JCD z colnice. Pre tento prípad sa odporúča mať samostatný AÚ k 379 napr: 379 100
– JCD, aby ste mali analyticky rozčlenenú daň vyrúbenú úradom a daň z nadobudnutia z iného ČŠ,
ktorú si musíte vyrúbiť sami.
Doklad sa nahráva tak, že do položiek zapíšeme neskladovú položku clo, ktorú sme si už predtým
pripravili. Ak je clo vyrúbené, zapíšeme počet kusov 1 a príslušnú vyrúbenú sumu, ktorá vchádza
do základu dane
Ak clo vyrúbené nie je, zapíšte počet kusov 0 a žiadnu sumu.
Následne použite funkčnú klávesu <Ctrl+R>, pomocou ktorej načítate tabuľku došlých faktúr,
z ktorej vyberiete príslušnú faktúru, ktorej sa JCD týka.
340 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Príslušnú faktúru označíte klávesou X a tak sa dostane na JCD základ a daň
Keďže colnica vypočítava daň z iného základu (podľa vlastných kurzov), bude pravdepodobne
programom vypočítaná daň nepresná. Pomocou funkčnej klávesy <F8> daň opravíme
V daňovom priznaní sa daň zo zaplateného JCD vykazuje v riadku 18 – bez základu dane. Teda
sumu základu JCD opravovať nemusíte. Podľa poslených správ ho colnica na JCD ani neuvádza.
Typ 08
Je to typ pre došlé faktúry z tretích krajín a oproti pôvodnému zákonu sa tu nemení takmer nič –
stále bez dane. K takejto faktúre neskôr nahráme predchádzajúci typ 03.
Výnimka je len v prípade podľa § 69 ods. 2 až 4 zákona – vtedy platí príjemca daň a vykazuje sa
takýto zdaniteľný obchod v riadkoch 10 a 11 priznania (následne v riadku 16 ho odpočítate). Ide
o takéto prípady:
Po ukončení dokladu sa vás program spýta
Ak pôjde o uvedené prípady, zaškrtnite uvedený checkbox.
341 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Typ 08E
V prípade nadobudnutia z EÚ existujú tri inštitúty: daňová povinnosť § 20, nárok na odpočítanie §
49 a uplatnenie práva na odpočítanie § 51. V praxi to znamená, že v prípade došlej faktúry od
platcu registrovaného v EÚ, je od dane oslobodená. My ju musíme zdaniť a zároveň máme nárok
na odpočítanie, ktorý môžeme uplatniť ak máme faktúru – tu nastáva problém ak máme len DL
a faktúra mešká a teda si nemôžeme nárok na odpočítanie uplatniť.
Ďalšou zmenou je možný rozdiel medzi kurzom účtovným a kurzom pre účely DPH. Účtovný kurz
sa bude písať na hlavičke faktúry a daňový kurz v daňovej tabuľke.
Tento typ sa teda bude používať pri nadobudnutí z iného ČŠ a v prípade podľa § 69 ods. 2 až 4.
Nadobudnutie z iného ČŠ
Faktúra aj dodací list spolu
V tomto prípade existuje aj daňová povinnosť, aj nárok na odpočítanie ako aj právo na uplatnenie
práva na odpočítanie.
342 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Na položke sa vypisuje naša 19% sadzba, ale faktúra sa ňou nepreráta, pretože je od dodavateľa
oslobodená (saldo je tým pádom v poriadku).
Po uzavretí dokladu sa otvorí daňová obrazovka, ktorou sa zapíšu údaje do tabuľky DPH.dbf
(podobne ako to bolo doteraz z úhrad predfaktúr)
Do poľa Kurz k DP zadáte kurz ku dňu daňovej povinnosti. Program podľa neho prepočíta daň.
Protiúčet DPH je v tomto prípade vyblankovaný (povinnosť a zároveň aj nárok), a o DPH
neúčtujeme, lebo výsledok je 0.
V Prehľadoch, „5. Daňové prehľady, 1. DPH z predfaktúr a EU“ vznikne zápis na základe ktorého sa
bude zaraďovať do zdaňovacieho obdobia a odkiaľ pôjde do priznania.
343 / 592
SunSoft EcoSun
OASIS – Obchodný a skladový informačný systém
Užívateľská príručka
Tu si treba všimnúť stĺpec „V/P“. Označuje Výdaj, teda povinnosť odviesť daň a Príjem, teda nárok
na odpočítanie. V tomto prípade ide o oboje (máme aj DL aj FA) a tak je stĺpec prázdny.
Máme len dodací list, faktúra ešte neprišla
V tomto prípade máme len povinnosť a nárok, ktorý nemôžeme uplatniť. Po ukončení zápisu DL sa
otvorí daňová obrazovka
Pole kurzu k daňovej povinnosti ostane prázdne, lebo ho ešte nepoznáme. Vyplní sa pri zaraďovaní
do zdaňovacieho obdobia ak bude k danému dátumu v kurzovom lístku príslušný kurz, alebo po
pri