IRIS IDENT s.r.o, poverená technická služba kontroly originality
vozidiel
Užívateľská príručka
automatizovaného informačného
systému kontroly originality vozidla
AISKO
Na základe zákona č.725/2004 Z.z. a vyhlášky 578/2006 Z.z. je vytvorený
a prevádzkovaný informačný systém kontroly originality vozidiel – AISKO.
Používateľom informačného systému sú všetky pracoviská kontroly originality
vozidiel / PKO/ na Slovensku, poverená technická služba /IRIS IDENT s.r.o./
a externí úžívatelia /Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnútra, technické
kontroly vozidiel, emisné kontroly, .../.
Aplikácia je vybudovaná ako internetová klient - server aplikácia
s prístupovými bodmi po celom Slovensku. Všetky údaje kontrol sa ukladajú
do jednej centrálnej databázy. Prenos dát je chránený https protokolom.
Autorizácia užívateľov je doplnená zabudovaním vyššej bezpečnosti /tokeny/.
Externí užívatelia budú pristupovať do systému autorizovane prostredníctvom
web servisov a webových rozhraní.
AISKO pri overovaní originality vozidla automatizovane komunikuje
s inými externými informačnými systémami /Evidencia vozidiel, pátracie
evidencie, ZTO, .../.
2 Úvod
Aplikácia „AISKO - automatizovaný informačný systém kontroly originality vozidiel“ (ďalej len
„aplikácia“) je určená na podporu činností spojených s vykonávaním a evidovaním kontrol originality
vozidiel.
Podporované činnosti:
•
•
•
•
•
2.2
Administrácia aplikácie, správa používateľov, prehľadávanie žurnálu udalostí
Správa PKO (vyhľadávanie a zaevidovanie pracovísk kontroly originality)
Evidencie PTSKO (evidencie poverenej technickej služby, vyhľadávanie a zaevidovanie
osôb, oprávnená osoba – subjekt, zodpovedné osoby, odborne spôsobilé osoby)
Kontrola originality (vyhľadávanie vozidla v predchádzajúcich kontrolách, evidencia
objednávok na kontrolu vozidla, zaevidovanie údajov kontroly originaity)
Štatistiky a prehľady
Členenie aplikácie
Hlavné menu aplikácie je závislé od užívateľskej role zvolenej pri prihlásení do aplikácie. Zvolená
užívateľská rola sprístupňuje definované povolené činnosti.
Základné členenie je podľa užívateľských rolí PTSKO a užívateľských rolí PKO.
2.3
Technické predpoklady
Minimálne vybavenie počítača, z ktorého sa má pracovať s aplikáciou:
• operačný systém MS Windows XP
• nainštalovaný software Microsoft Internet Explorer (ďalej len MS IE) verzia 7.0 alebo vyššia
• prístup k aplikácií prostredníctvom internetu resp. lokálnej siete cez https protokol
2.4
Použité skratky
PKO Pracovisko kontroly originality
PTSKO Poverená technická služba kontroly originality
IRIS INTERNATIONAL REGISTRATION AND INFORMATION SYSTEM
VIN Vehicle Identification Number (identifikační číslo vozidla)
MS IE Microsoft Internet Explorer
2.5
Užívateľské role
Pre prácu s aplikáciou sú definované užívateľské role, na základe ktorých je možné priradiť
používateľom prístupové práva. Nového užívateľa aplikácie môže zaevidovať užívateľ s rolou
„Administrátor PS“.
Role pre prácu s aplikáciou:
•
•
•
•
•
•
„Administrátor PS“ - má právo zaevidovať nového užívateľa aplikácie.
„Administratívny pracovník PTSKO“- má právo zaevidovať nové pracovisko kontroly
originality vozidiel – PKO a zaevidovať osoby.
„Inšpektor PS“ - má právo vyhľadávať a zobraziť PKO, zaevidované osoby, objednávky,
jednotlivé úkony kontroly.
„Oprávnená osoba PTSKO“ - má všetky oprávnenia ako „Inšpektor PS“ plus má prístup do
evidencie pečiatok, nálepiek, tlačív, prístrojov, školení a skúšok.
„Administratívny pracovník PKO“ - má práva vyhľadávať v kontrolách, pridávať a tlačiť
objednávky kontroly originality, zaevidovať ukony – preverenie v pátraní a evidencii vozidiel,
uložiť údaje z prevzatia vozidla
„Technik PKO“ – je zodpovedný za riadne vyplnenie všetkých údajov v informačnom
systéme kontroly originality a za kompletné vykonanie všetkých predpísaných úkonov
2.6
Prihlásenie do aplikácie
Kliknite na ikonu aplikácie. Zobrazí sa vstupná obrazovka aplikácie, kde zadáte Užívateľské
konto, heslo a token a potvrdíte tlačidlom <Prihlásiť>. Pred zadaním čísla tokenu je treba token
zapnúť a zadať pridelený PIN kód. Na displeji sa objaví kombinácia písmen a číslic, ktorú je treba
zadať.
Prihlásenie do aplikácie
Po overení prihlasovacieho konta, hesla a tokenu sa zobrazí dialóg pre výber role. Zoznam obsahuje
len role ktoré sú užívateľovi pridelené.
Výber role po prihlásení do aplikácie
Po potvrdení role tlačidlom „Potvrdiť“ sa zobrazí menu pre prácu s aplikáciou.
A sa užívateľ 3x po sebe chybne prihlási do aplikácie AISKO či už zadaním nesprávneho konta, hesla,
alebo čísla z tokenu, AISKO zablokuje ďalšie prihlasovenie a je nutné informovať o tom správcu
aplikácie v PTSKO. Je nutné si dávať pozor aj na zadávané PIN do tokenu, pretože sa token tak isto
môže zablokovať na neurčitú dobu.
3 Menu aplikácie „Technik PKO“
„Technik PKO“ má práva vyhľadávať v kontrolách, pridávať a tlačiť objednávky kontroly originality,
uložiť vykonanie jednotlivých úkonov kontroly originality. Prvá obrazovka po prihlásení do aplikácie je
zadanie vyhľadávacích parametrov pre vyhľadanie kontrol na danom pracovisku kontroly
originality(skr.PKO). Ak nie je zadaný žiadny parameter, systém vyhľadá všetky neukončené kontroly
na PKO.
V hornej časti obrazovky sa nachádza hlavné menu „Kontroly, Ceniny, Oznamy a Zmena hesla“. Po
kliknutí sa rozbalí príslušné podmenu. Štandardne je nastavená práca s kontrolou v menu „Kontroly“
s vyhľadávaním kontrol na danom PKO.
Podmenu „Ceniny“ obsahuje evidenciu príjmu a mimoriadneho výdaja nálepiek a odborných
posudkov na PKO.
Podmenu „Oznamy“ obsahuje zaevidované oznamy PTSKO. Technik si môže kedykoľvek vyhľadať
dôležité oznamy zadané PTSKO. Tie sa zároveň zobrazujú technikovi po prihlásení a musí potvrdiť
prijatie každého oznamu.
Podmenu „Zmena hesla“ obsahuje zadanie nového hesla pre prihlásenie do aplikácie AISKO
3.2
Vyhľadávanie v kontrolách
Vyhľadanie požadovaného vozidla na danom PKO je možné spresniť zadaním vyhľadávacích
kritéri/VIN, Evidenčné číslo,dátum kontroly/í. Pre zadané parametre sa zobrazí zoznam vozidiel, ktoré
boli kontrolované len na tom PKO, kde je prihlásený užívateľ.
3.3
Pridať objednávku
Potvrdením tlačidla „Pridať objednávku“ sa zobrazí formulár pre vyhľadanie vozidla
v predchádzajúcich kontrolách na všetkých PKO zadaním VIN čísla, výberom dôvodu kontroly
a stlačením “Vyhľadať”.. Ak VIN číslo obsahuje menej ako 17 znakov, alebo obsahuje nepovolené
znaky (I,U,O) je potrebné odškrtnúť políčko „Kontrola“ vedľa zadaného VIN čísla(potom môže byť
zadané minimálne 4 miestne VIN číslo).
Nikdy nezadávať žiadne vodiace, alebo ukončovacie znaky do VIN čísla!
Ak už existujú predchádzajúce kontroly zadaného je nutné vybrať poslednú kontrolu podľa dátumu
a stlačiť “Vybrať”. Tým sa spárujú všetky kontroly daného vozidla a do objednávky sa preberú
údaje o vozidle (neprevezmú sa údaje osôb a firem).
Ak vozidlo ešte nebolo na kontrole originality, nezobrazia sa žiadne predchádzajúce kontroly vozidla
a je treba kliknúť na tlačidlo “Nové vozidlo”.
Zobrazí sa prvá obrazovka zadania údajov objednávky(je ich celkove 5 – vodič vozidla, držiteľ
osvedčenia, majiteľ vozidla, kontrolované vozidlo a doklady od vozidla). Vyplnením všetkých nutných
údajov sa objednávka ukladá len ako celok a nie po častiach.
Technik, alebo administratívny pracovník PKO zadáva postupne z predložených dokladov údaje do
objednávky.
Všetky údaje v objednávke sa vyplňujú z údajov na predložených dokladoch od vozidla a z
dokladu totožnosti vodiča /osvedčenie o evidencii, techický list vozidla, nadobúdací doklad,
údaje vodiča vozidla z predloženej ID karty, alebo pasu /.
Je nutné vyplniť všetky údaje, ktoré sa nachádzajú na povinných predložených dokladoch
a zároveň sa nachádzajú v informačnom systéme AISKO.
Objednávka sa dá uložť len ak sú správne vyplnené všetky údaje - údaje vozidla, vodič, majiteľ,
držiteľ a údaje o dokladoch vozidla !!! V prípade chyby AISKO vypíše text a označí červené
políčka s chybnými údajmi, ktoré je treba opraviť.
3.3.1
Objednávka – záložka „Vodič vozidla“
Vodič vozidla sa zaeviduje ako nový, alebo vybere stlačením “Pridať osobu”.
Zobrazia sa vyhladľadávacie kritériá pre výber vodiča vozidla, zadať ich a stlačiť “Vyhľadať”.:
Podľa zadaných výhľadávacích kritérií sa vyhľadá a zobrazí zoznam vodičov , v krorom je treba
vyhľadať daného vodiča, ak už bol na kontrole originality. Minimálne sa musia pre vyhladávanie zadať
– priezvisko a dátum narodenia vodiča. Ak vodič nebsolvoval žiadnu kontrolu originality zadajú sa
všetky povinné údaje vodiča /meno,priezvisko,dátum narodenia,adresa/ sltlačením “Pridať osobu”..
Rodné číslo nevypľňať - neeviduje sa !
Je vytváraná spoločná databáza občanov a firiem /fyzických a právnických osôb/. Pri
parametrických výberoch osôb a firiem AISKO dokáže vyhladať aj tzv.spodobené názvy (to
znamená, že vyhľadá aj s diakritikou aj bez nej a nezáleží ani na veľkosti písmen).
Pred novou kontrolou je treba zistiť či vodič už bol na kontrole originality. Ak áno musí sa
vyhľadať a nájsť v databáze osôb. Nie je možné zadať duplicitného vodiča (s rovnakým
menom, priezviskom a dátumom narodenia).
Ak bol vodič registrovaný na kontrole originality s nejakým vozidlom, zobrazí sa v zozname. Slačením
“Vybrať osobu” sa údaje vodiča uložia do objednávky.
Ešte neregistrovaný vodič sa zaeviduje v novom formulári po stlačení“Pridať osobu” a vyplnením
povinných položiek(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa) – prvé písmeno udaja vždy veľké.
Tlačítkom “Detail” sa zobrazia zaevidované údaje vodiča a je možné ich opraviť napr. pri zmene
adresy bydliska. Nedá sa meniť meno,priezvisko a dátum narodenia.
Osobu, ktorá ešte nebola na kontrole originality je treba vyplňiť a uložiť do centrálnej databázy
stlačením “Uložiť“. Povinné evidované údaje osoby sú označené hrubším písmom v názvoch pred
položkou. Po zadaní nových osôb, alebo zmene údajov osoby sa systém vráit do vyhladávacieho
zoznamu a treba vybrať osobu stlačením “Vybrať osobu”.
Výsledkom správneho zaevidovani a výberu je ukončenie editácie vodiča a zobrazenie.
Dˇalej treba zaevidovať údaje z predloženého doklad totožnosti vodiča - stalčením“Pridať doklad“.
Pri novej objednávke sa vždy musí zadať aktuálny doklad totožnosti vodiča bez výberu z
ponuky ! Ten sa bude preverovať v pátracích systémoch. Pri oprave údajov dokladu totožnosti,
ak už je uložená objednávka systém ponúkne zoznam dokladov a je možné z neho vybrať.
U nového dokladu treba vyplniť Číslo dokladu,druh dokladu platnosť a slačiť “Pridať“.
Doklad je uložený ku kontrole a zobrazí sa na obrazovke:
Vyplnenie údajov vodiča musí byť ukončené do zobrazeného stavu, nesmie užívateľ zostať vo
vyhladávaní, alebo v zadávaní nového vodiča.
3.3.2
Objednávka – záložka „Držiteľ osvedčenia“
Spôsob výberu držiteľa je rovnaký ako u vodiča. Ak je držiteľ tá istá osoba ako vodič stlačením
“Prevziať vodiča“ sa údaje vodiča priradia držiteľovi vrátane predloženého dokladu. Ak sa osoby
nezhodujú je treba zadať nového držiteľa, alebo vybrať zo zoznamu po zadaní výberových kritérií.
Stlačením „Detail osoby“ sa zobrazia všetky údaje držiteľa,kde je možné aktualizovať adresu držiteľa.
Vyplnenie predložených dokladov držiteľa osvedčenia je nepovinné !
Ak je držiteľom osvedčenia podnikateľ (fyzická, alebo právnická osoba) je potrebné vybrať druh osoby
ešte pred zadaním výberových kritérií v ponuke Typ osoby.
Vyhladávací formulár sa zmení na zadanie údaje pre firmu (namiesto meno, priezvisko,dátum
narodenia) – názov a IČO firmy. Zadávaná adresa bude obsahovať údaje o sídle firmy.
Vyhladávanie firiem je podobné ako u vodiča, ale vyhladávacie kritériá sú IČO, alebo názov firmy.
Ďalší postup je podobný – ak je firma už registrovaná len sa vyhladajú údaje, inak je treba zadať novú
a údaje uložiť stlačením “Uložiť“. :
3.3.3
Objednávka – záložka „Majiteľ vozidla“
Spôsob výberu majiteľa je úplne rovnaký ako u držiteľa osvedčenia. Ak je majiteľ tá istá osoba ako
držiteľ stlačením „Prevziať držiteľa“ sa údaje držiteľa priradia majiteľovi. Stlačením „Detail osoby“
sa zobrazia všetky údaje majiteľa.
Vyplnenie dokladov majiteľa je nepovinné. .
3.3.4
Objednávka – záložka „Kontrolované vozidlo“
V záložke užívateľ zadáva údaje o kontrolovanom vozidle/osobné, nákladné, príves ,náves, pracovný
stroj, motocykel a pod./ . Povinne zadávané položky sú zvýraznené.
Podrobnosti vyplnenia údajov vozidla sú uvedené v zvláštnom materiály na stránke www.ko.sk pre
technikov v časti „Manuály“ a názov materiálu je „Vyznačovanie údajov vozidla v objednávke
kontroly originality“. Údaje treba vyplniť podľa predloženého dokladu od vozidla /osvedčenie
o evidencii, technické osvedčenie vozidla, odhláška a pod./.
Vyplniť všetky položky, ktoré sú vyplnené na predložených dokladoch a sú predmetom
evidencie /aj nepovinné!/ !
U číselníkov(zoznamov) je potrebná pozornosť, aby bol vybraný správny údaj. Výber údajov z
veľkých číselníkov /výrobcovia a značky/ je v 2 krokoch. Najskôr sa zobrazí zadanie parametra pre
výber /stačí zadať minimálne 1 znak – musí sa zadať s diakritikou/ a systém po stlačení Vyhľadať
zobrazí zoznam údajov, z ktorého je treba vybrať správny. Ten sa presunie do danej položky vozidla
spojenej s číselníkom. Ak vo vybranom zozname nie je požadovaný údaj, je treba odškrtnúť políčko
Prioritné a systém vyhľadá v celom číselníku. Prioritné údaje sú nastavené Evidenciou vozidiel.
POZOR!
V prípade, že sa požadovaný údaj nevyskytuje v číselníku a nie je možný výber podobného
údaja, je to treba telefonicky a mailom oznámiť poverenej technickej službe a uviesť konkrétne
údaje /nová značka, výrobca, farba, .../. Gestor za číselníky v PTSKO zabezpečí doplnenie
údajov do číselníka v súčinnosti s IS Evidencie vozidiel a MDPT.
Výber z číselníka značiek a výrobcov
Výber z klasického číselníka
Po vyplnení údajov o vozidle treba vyplniť ešte údaje o dokladoch vozidla – stalčením “Ďalej“.
3.3.5
Objednávka – záložka „Doklady od vozidla“
Pri zadávaní údajov do objednávky v časti Doklady od vozidla sa zaevidujú všetky povinné predložené
doklady – číslo, typ, dátum a miesto vystavenia a ohodnotí sa vizuálne stav dokladu. Vizuálne
hodnotenie nenahrádza kontrolu originality dokladu, ktorá sa uskutoční v inej časti kontroly.V prípade,
že sa budú ukladať naskenované obrázky dokladu, tieto je možné pridať k dokladu až po vyplnení
a uložení dátových informácií – ukladanie scanov do AISKO je zatial nepovinné.
Údaje každého dokladu sa vyplnia po stlačení tlačidla “Pridať doklad“.
Zobrazí sa vstupný formulár pre zadanie údajov dokladu vozidla. Po zadaní údajov stlačiť “Pridať“.
Po ukončení zadávania údajov je možné ešte meniť a doplnať všetky údaje objednávky/vodič, majiteľ,
držiteľ, vozidlo, doklady vozidla/ presúvaním sa tlačítami “Späť“ a “Ďalej“.
Presun medzi blokmi údajov je možný aj výberom konkrétneho bloku objednávky:
Ak sú vyplnené všetky bloky objednávky je treba uložiť údaje stlačením “Uložiť“.
Až teraz sú všetky zadávané údaje objednávky uložené do databázy kontroly originality
a AISKO pridelí nové poradové číslo objednávky, ktoré je potrebné zadať v meraniach a v práci
s AISKO-manažérom.
Po zadaní údajov do objednávky je treba objednávku vytlačiť na tlačiarni v 2 exemplároch
tlačítkom “Tlačiť“ (sprístupní sa po uložení objednáky) . Obidva exempláre podpíšu vodič
vozidla a technik PKO. Jeden výtlačok zostáva na PKO a druhý si prevezme vodič vozidla.
3.3.6
Objednávka – vzor tlače objednávky
3.4
Práca s kontrolou
Po zadaní údajov objednávky je potrebné sa vrátiť na úvodnú obrazovku po prihlasení do aplikácie
sltlačením Kontroly v základnom menu obrazovky(Vyhľadávanie v kontrolách).
Stlačením „Detail“ v spodnej časti sa zobrazia úkony kontroly.
Úkon, ktorý ešte nie je zadaný je znázornený symbolom
ktorý nie je povinný symbolom .
. Úkon už zadaný symbolom
a úkon
Prístup k jednotlivým úkonom je viazaný na zaevidovanie predchádzajúceho úkonu. V určitých
prípadoch je možné paralelné plnenie úkonov /fyzická kontrola vozidla/. U všetkých úkonov je možné
ku kontrolovaným parametrom zaevidovať chyby a poznámky.
Číselník chýb je vo vývoji a priebežne sa dopľňa podľa požiadaviek kontroly originality.
Prvotné naplnenie je podľa doterajších skúseností s kontrolou originality. Nové chyby je treba
prekonzultovať s Poverenou službou kontroly originality.
Zadávanie údajov každého úkonu je treba ukončiť stlačením <Uložiť> a počkať na zobrazenie
oznamu o uložení údajov. V prípade, že pri ukladaní je zobrazená chyba, uloženie je treba
zopakovať. Ak ani potom nie je zobrazený oznam o správnom uložení údajov, treba zavolať
Poverenú službu kontroly originality.
3.4.1
Úkon „Evidencia vozidiel“
V úkone užívateľ načíta údaje z databázy evidencie vozidiel/EVO/ a porovnajú sa so zadanými údajmi
z predložených dokladov vozidla. Po stlačení úkonu Evidencia vozidiel sa zobrazí:
Stlačením “Načítať údaje z EVO“ sa zobrazí výber vstupých parametrov /VIN, Evidenčné číslo/.
VIN a EČ je predvyplnené z objednávky.Najprv treba vybrať samostatne VIN a dať “Vyhľadať“.
Ak sa vozidlo nachádza v EVO, zobrazí sa zoznam tých, ktoré splňajú vyhľadávacie kritériá/väčšinou
1 vozidlo, ale môže ich byť aj viac -rovnaké VIN, EČ/.
Ak sa vozidlo nenachádza v EVO, výsledok je formou oznamu.
Ak sa vozidlo našlo v EVO, je ho treba vybrať zo zoznamu vozidiel zaškrtnutím
.
Zobrazí sa detail údajov načítaných z EVO. V spodnej čast výpisu sú uvedené historické údaje
vozidla – zmena VIN, evidenčného čísla, farby vozidla a dokladov od vozidla/. Je treba venovať
zvláštnu pozornosť položkám Blokácia a Stav vozidla v EVO.
V prípade položka Blokácia=ANO zapísať tento stav do poznámky na Odbornom posudku.
Ak stav vozidla nezodpovedá prípustnému stavu podľa druhu kontroly, oznámiť to telefonicky
a mailom na PTSKO a poznačíť v poznámke na odbornom posudku.
Po vizuálnom overení správnosti údajov vozidla je treba údaje preniesť do úkonu stlačením
“Potvrdiť“(ak sa vozidlo nachádza v evidencii vozidiel), alebo stlačením “Vozidlo nenájdené“( ak sa
nenachádza v evidencii vozidiel).
Po potvrdení sa udaje zobrazia v tabuľke úkonu a žltou farbou sú vyznačené rozdiely medzi zadanými
údajmi z dokladov vozidla (objednávkou) a EVO (ak je vozidlo v EVO). V spodnej časti tabuľky sú
rozdiely označené ako administratívne chyby a automaticky sú zobrazené na odbornom posudku.
Teraz je treba načítané a porovnané údaje z EVO uložiť tlačítkom “Uložiť“.
To aj v prípade, že vozidlo sa nenachádza v EVO– dovoz vozidla zo zahraničia (ak sa nejedná
o rexport).
Po ukončení úkonu Evidencia vozidiel je nutné sa ihned vrátiť do tohto úkonu a vytlačiť Kontrolnú
listinu /1x/ stlačením - “Tlač kontrolnej listiny“.
3.4.2
Úkon „Preverenie vozidla v pátraní“
Prvé aj záverečné preverenie vozidla v pátraní bolo upravené z dôvodu zmeny poskytovaných
a odosielaných údajov preverenia a požiadavke neoznamovať výsledok preverenia vozidla pred
ukončením fyzickej kontroly vozidla. V úkone Prvé preverenie vozidla v pátraní (Záverečné
preverenie) sa v novej verzii AISKO preverujú okrem VIN čísla a evidenčného čísla vozidla a zároveň
predložené doklady od vozidla (osvedčenie o evidencii, odhláška) a tiež identifikačný doklad vodiča
(občiansky preukaz, pas, ID karta a pod.).
Samotné preverenie VIN a evid.čísla sa uskutoční stlačením tlačítka „Preverenie v pátraní“
vedľa týchto zadaných údajov. Uskutoční sa overenie vozidla v pátracích evidenciách ako doteraz,
ale NEZOBRAZÍ sa výsledok – ANO,NIE - či sa vozidlo(evidenčné číslo) nachádza v pátracích
evidenciách. Výsledky preverenia vozidla sú zobrazené len čiernou farbou bez textu ANO,NIE.
V riadku je zobrazený len oznam o preverení bez chyby , alebo oznam o s textom chyby. Ak sa
vyskytne pri preverení chyba, je nutné postupovať opakovane stlačením „Preverenie v pátraní“. Ak
systém poskytne odpoveď – „Preverenie vozidla – bez chyby“ netreba opakovanie stláčať tlačítko.
Znamená to, že preverenie VIN a evid.čísla prešlo úspešne všetkými pátracími systémami, ale ešte
nie je zobrazený výsledok .
Preverenie v pátraní obsahuje naviac v novej verzii aj preverenie predložených dokladov v
pátraní. Číslo dokladu od vozidla (osvedčenie o evidencii, odhláška) je prednastavené z údajov
Objednávky (časť Doklady vozidla). Číslo občianskeho preukazu, pasu, ID karty je vybrané zo
zadaných dokladov vodiča.
Pri preverení dokladov sa v tomto úkone zobrazí výsledok preverenia – ANO, NIE, alebo
oznam o prípadnej chybe. V prípade chyby je nutné opakovane uskutočniť preverenie
dokladov.
Preverenie vozidla a dokladov sú nezávislé preverenia, ale musia sa uskutočniť obidve
bezchybne, lebo nebude možné ukončiť kontrolu. Aspoň raz každé preverenie musí skončit bez
oznámenej chyby. Ak nebude prístupná pátracia evidencia, alebo ak sa neuskutočnia obe preverenia
bez chyby , nebude možné ukončiť kontrolu – overiť odborný posudok.
Pri zadávaní všetkých čísel dokladov do objednávky je nutné zadávať sériu a číslo dokladu
spolu, bez medzier a používať veľké písmená napr. GT5437632, A0012345. Ak doklad neobsahuje
identifikačné číslo je nutné vyplniť už v objednávke do čísla dokladu text „NEMÁ ČISLO“.
Aj keď v úkonoch pátrania nie je ešte zobrazený výsledok pátrania po vozidle – ANO,
NIE technik pokračuje ďalej v kontrole vozidla až do vytvorenia odborného posudku !!!
Výsledok z pátrania-ANO,NIE je zobrazený až po ukončení fyzickej kontroly vozidla
v úkone Odborný posudok. Oznam sa nachádza v tomto úkone pod chybovými oznamami
z kontroly v časti Preverenie v pátraní.
Preveriť v pátraní je nutné osvedčenie oevidencii a odhlášku (ak je vydaná) a to
opakovaným výberom a stlačením “Preverenie vozidla v pátraní“.
Ak vozidlo, alebo doklady nie sú v pátraní AISKO poskytne v úkone Odborný posudok
nasledujúce odpovede:
V tomto prípade technik KO normálne ukončí kontrolu.
Ak sa vozidlo, alebo doklady nachádzajú v pátraní technik KO oznámi túto skutočnosť
bezodkladne políci (na tel.číslo 158 a v prípade nejasnej odpovede aj na tel.číslo stálej služby pátrania
– 0908 810012) vykoná záznam do evidencie oznámení v AISKO, kde zapíše presne či ide o vozidlo,
alebo doklady. Potom nasleduje preverenie políciou a oznámenie výsledku tak ako doteraz s tým
rozdielom, že polícia musí preveriť naviac aj doklady, ak sa vyskytnú v pátraní.
Do oznámenia výsledku políciou technik preruší kontrolu a dokončí ju až podľa
výsledku preverenia políciou. V každom prípade technik až potom ukončí kontrolu a vydá
odborný posudok.
Ak je vozidlo, alebo doklady v pátraní AISKO poskytne nasledujúce odpovede (za každé
stlačenie preverenia samostatne):
Záverečné preverenie v pátraní sa použije len v momoriadnych prípadoch – ak sú na
vozidle 2 VIN/pôvodné, nové/, alebo je zistené pozmeňovanie VIN a je nutné preveriť aj iné VIN
čísla. V ostatných prípadoch sa záverečné preverenie nevykoná !
3.4.3
Úkon „Preberací protokol“
Formulár dokladu „Preberaci protokol“ je nutné vyplniť ešte pred samotnou fyzickou kontrolou
originality vozidla. V ňom sa zaeviduje stav kontrolovaného vozidla pred aj po kontrole. Zadanie
údajov do informačného systému je možné po zadaní údajov Objednávky.
Predtlač formulára je volne prístupná v sekcii pre technikov v časti Manuál AISKO.
Údaje formulára je treba vyplniť presne a čitateľne, aby nedochádzalo k rozporom.
Formulár sa vyplňuje v jedno vyhotovení. Dokument podpisuje technik KO aj zákazník a to pred
začiatkom fyzickej kontroly vozidla a tak isto po ukončení kontroly. Ak zákazník požaduje uvedený
dokument, technik urobí kópiu na konci kontroly.
Formulár Preberacieho protokolu:
3.4.4
Úkon „Originalita dokladov“
Úkonu predchádza kontrola originality dokladov v lokálnom programe Docuscan. V tomto programe sú
zaevidované podrobné údaje o priebehu celej kontroly dokladov /scany dokumentu v rôznych
spektrách, odpovede na otázky, porovnanie s originálom/. V tomto úkone sa len prenesie výsledok
z lokálneho počítača do centrálneho AISKO /načíta sa textový dokument z lokálneho Docuscanu/
a označí sa originalita. V prípade neoriginálneho dokladu je treba zaevidovať príslušnú chybu výberom
parametra a zistenej chyby/falošný dokument, nečitateľné údaje, úmyselné pozmeňovanie údajov, .../.
Prenos súboru sa predpripraví v lokálnom programe AISKO Manager. Výsledkom správneho prenosu
je zobrazenie údajov súboru v aplikácii:
3.4.5
Úkon „Kontrolná listina“
Prvou časťou fyzickej kontroly originality vozidla je porovnanie vybraných údajov z dokladov,
načítaných údajov z Evidencie vozidiel a skutočného stavu zisteného na kontrolovanom vozidle.
Údaje sa nielen porovnávajú na zhodu, ale je možné ich doplnenie – plné číslo motora,zistenie
skutočného roku výroby. Pri tejto identifikácii technik využíva pomocné programy /EuroVIN, Vincheck,
Carident, .../ V prípade zistenia nezrovnalostí sa tieto zaevidujú v stlpci Vozidlo zadaním skutočnosti,
alebo jeho výberom z príslušného číselníka.
Nezhoda môže byť spôsobená povolenou prestavbou vozidla /výmena motora za rovnaký typ, zmena
farby, doplnenie výbavy, náhradné pridelené VIN číslo a pod./. V tom prípade je táto nezhoda len
zaevidovaná, ale nemá vplyv na výsledok kontroly originality a nie je vybraná žiadna chyba.
Ak ide o nezhodu údajov, ktorá má vplyv na výsledok kontroly originality/dočasná spôsobilosť,
alebo nespôsobilosť/, je nutné okrem zaevidovania nezhody vybrať aj chybu a to výberom
chybného parametra a zistenej chyby. Tá sa potom zobrazi aj na Odbornom posudku KO. Ak
nie je v chybovníku taký druh chyby treba kontaktovať poverenú technickú službu a dohodnúť
ďalší postup.
Údaje pre doplnenie a zmeny v kontrolnej listine sa predvyplnia presunutím šipkou
hromadne/zelenou/, alebo jednotlivo/modrou/. Do kolónky Poznámka je možné zapísať doplnkový
údaj k tomuto úkonu/zobrazí sa na Odbornom posudku.Po vyplnení správnych udajov a stlačení
“Porovnať údaje“ sú farebne zvýraznené nezhody údajov dokladov a fyzickej kontroly.
Zaevidovanie chybyv kontrolnej listine – výberom chybného parametra a chyby – tlačítko “Pridať“.
Údaje úkonu treba uložiť tlačítkom “Uložiť“.
Tlačová forma kontrolnej listiny:
3.4.6
Úkon „Protokol obhliadky“
Formulár Protokolu obhliadky je prístupný pre technikov v časti Manuály.V úkone Protokol obhliadky
užívateľ zaeviduje chyby a poznámky zistené pri fyzickej kontrole vozidla a zapísané do tlačiva
Protokol obhliadky. Nachádzajú sa tu doplnkové údaje ku Kontrolnej listine a tvoria údaje a chyby
tlačené na Odborný posudok.
Do Protokolu sa zapisujú aj výsledky a hodnotenie meraní prístrojov a poznámky k meraniam
s výnimkou meraní Vintest a hrúbky laku /tie tvoria ďalšie špecifické úkony/.
Okrem zaevidovania chýb zistených pri fyzickej kontrole je možné zaevidovať a rôzne poznámkové
údaje k jednotlivým kontrolovaným parametrom/napr. iné roky výroby skiel vozidla, čísla PKN, výrobné
čísla zariadení a pod./. Tieto údaje slúžia na podrobnú identifikáciu vozidla pri nasledujúcich
kontrolách.
Vzor tlačovej formy Protokolu obhliadky:
3.4.7
Úkon „Fotodokumentácia“
Súčasťou kontroly je nafotenie vozidla, alebo jeho častí /VIN,výrobné štítky,interiér,.../. Sú definované
povinné fotené miesta na vozidle v určitom poradí(24 fotografií). Nafotenú dokumentáciu najskôr
užívateľ spracuje v lokálnom programe AISKO Manager. Vytvorený ZIP súbor následne v úkone
Fotodokumentácia načíta do AISKO.
Jednotlivé fotky je možné prezerať stlačením ikony
u príslušnej fotky.
Technik KO musí okrem povinných fotografií(dnes 24), ktoré sa ihneď prenášajú do AISKO urobiť ešte
ďalšie podľa metodického pokynu pr KO. Všetky fotky z kontroly sú povinný archivovať a zasielať na
poverenú technickú službu v týždenných intervaloch.
V budúcnosti môže byť fotodokumentácia rozšírená o ďalšie povinné i nepovinné fotky.
3.4.8
Úkon „Meranie VINTEST“
Zaevidovanie výsledkov merania prístrojom - meradlom VINTEST. Vyhľadanie a načítanie súboru
s výsledkom meraní v okolí VIN čísla vozidla. Úkonu predchádza spracovanie výsledkov merania
v programe AISKO Manager. V prípade, že VIN číslo je vyryté , alebo vyrobené metódou, ktorá
nedáva presné výsledky meraní, tak je potrebné správne vybrať druh VIN. Potom nie je nutné vykonať
meranie Vintestom. Z nameraných údajov je nutné vytlačiť graf stlačením “Tlačiť graf“ v spodnej
časti obrazovky, ktorý sa sprístupní po uložení úkonu.
3.4.9
Úkon „Hrúbka laku“
Meradlom na meranie hrúbky laku technik postupne meria vrstvu laku na rôznych miestach. Je
definovaný číselník miest merania a poradie meraných bodov. Zaznamenané údaje v prístroji technik
uloží a následne cez AISKO Manager prenesie do AISKO podobne ako údaje z fotodokumentácie
a Vintestu.
3.4.10 Úkon „Tajné údaje“
Pri prvej kontrole vozidla na pracovisku kontoly originality technik označí vozidlo bezpečnostnými
prvkami (UV značením, kontrolnými bezpečnostnými nálepkami a RFID čipom). Počet a umiestnenie
je uvedené v metodickom pokyne. Podľa druhu vozidla je potom nutné včetky druhy a čísla
bezpečnostných prvkov zaevidovať do AISKO.
Zaznamenávajú sa len tie bezpečnostné prvky, ktoré sa skutočne aj na vozidlo umiestnia.
Pri nasledujúcich kontrolách vozidla sa kontrolujú tieto bezpečnostné prvky na originalnosť a vprípade,
že niektorý chýba v dôsledku výmeny, alebo poškodenia dielu kde bol umiestnený, doplní sa príslušný
bezpečnostný prvok v chýbajúcom počte do plného počtu. Na doplnenie sa použijú prvky s označením
ako náhradný diel. Doplnané náhradné bezpečnostné prvky sa zaznamenajú v AISKO.
3.4.11 Úkon „Nahlásenie polícií“
V prípade, že pri kontrole vozidla a preverovaní údajov v pátracích evidenciách technik zistí
skutočnosť, že vozidlo alebo doklady sú v tejto evidencii /VIN, evidenčné číslo, doklad ,.../, alebo že
došlo k neoprávnenej manipulácii na vozidle telefonicky nahlási túto skutočnosť na číslo 158
a zaeviduje povinné údaje do úkonu.
Tento úkon je nutné vyplniť vždy pri výskyte v pátraní !
3.4.12 Úkon „Odborný posudok“
Zo zaevidovaných údajov jednotlivých úkonov sa užívateľovi v tomto úkone zobrazia všetky údaje do
tlačovej formy - Odborný posudok. Skontroluje všetky údaje či sú správne. Ak je potrebné niečo
opraviť vráti sa do príslušného úkonu, kde údaje zaevidoval a opraví ich. Merania a fotodokumentácia
sa môžu zopakovať aj s celým prenášaným postupom cez AISKO Manažer až kým nie sú správne.
Technik KO vyhodnotí jednotlivé klasifikačné stupne kontroly /fyzická kontrola, doklady
a porovanie s evidenciou vozidiel/.
Ak je výsledok kontroly originality – spôsobilé, zapíše číslo pridelenej kontrolnej nálepky.
Pri inom výsledku (došasne spôsobilé, nespôsobilé) nezapisuje ani neprideľuje kontrolnú nálepku.
POZOR:
Výsledky preverenia vozidla a evidenčného čísla v pátraní (ANO, NIE) sa zobrazujú až v tomto
úkone v časti Preverenie v pátraní. Ak je oznam o preverení červenou farbou – vozidlo, alebo
značka sa vyskytli v pátraní. Nutné okamžite kontaktovať políciu (tel.číslo 158 a v prípade, že
obvodné oddelenie polície má pochybnosti o preverení, alebo nie je jasný výsledok preverenia
aj stálu službu pátrania v Bratislave – tel.číslo 0908 810012).
Ak je výskyt vozidla, alebo dokladov v pátraní nutné kontrolu prerušiť a počkať na výsledok
preverenia od polície. Až keď je výsledok preverenia policiou známy (písomný, mailom), je
možné dokončiť kontrolu a vydať odborný posudok.
Ak je neprístupná evidencia vozidiel, alebo pátracie systémy (oznam o chybe v systéme pri
preverení) preruší sa kontrola a dokončí až keď preverenia prebehnú bez chyby (vyskúšať
v časových intervaloch minimálne ½ hod.).
Vyhodnotenie klasifikačných stupňov(fyzická kontrola, doklady, údaje z evidencie vozidiel):
Zaevidovanie kontrolnej nálepky(len pri spôsobilých kontrolách):
Špeciálne poznámky, ktoré sa majú zobraziť na odbornom posudku a nie sú spojené s konkrétnym
úkonom užívateľ vpíše do časti Poznámka len vo výnimočnom prípade. Je pripravovaný číselník
najčastejších poznámok, aby sa nemuseli stále vypisovať nanovo ručne. Vyhľadávanie poznámok je
rovnaké ako pri zadávaní výrobcu, alebo značky v objednávke.
3.4.13 Úkon „Overenie Odborného posudku“
Druhý technik zobrazí vyplnený odborný posudok, skontroluje všetky údaje a vyplní svoje konto, heslo
a číslo generované tokenom. Tým potvrdí, že údaje na OP sú pravdivé. Potvrdiť môže len technik,
ktorý je pridelený na tom istom pracovisku kontroly originality a nie je prihlásený do AISKO.
Uložením údajov druhého technika sa kontrola uzatvorí a nie je možné už nič meniť na údajoch
kontroly (s výnimkou evidovaných pridelených nálepiek).
3.4.14 Úkon „Tlač odborného posudku“
Overený OP je nutné vytlačiť 2x na tlačiarni s rovnakým číslom predtlačeného dokladu. Jeden výtlačok
ostáva na PKO a druhý dostane vodič vozidla. V prípade straty odborného posudku je potrebné
vytlačiť kópiu - tlačí 2x ako originál. Ak zlyhá tlač originálu, alebo kópie táto skutočnosť sa uvedie do
poznámky už vytlačeného OP. Zároveň sa vytlačí nový OP na 2 nové predtlače.
Čisla posudkov vyberené z ponuky(alebo zadávané) sa musia zhodovať s číslom na predtlači.
Ak sa užívateľ zmýli v zadávanom čísle je ho možné opraviť stlačením prvej ikony vedľa čísla
a výberom správneho čísla posudku.
V prípade, že zlyhá komunikácia s tlačiarňou a ešte sa nič nevytlačilo na posudok je možné opakovať
vytvorenie tlačovej zostavy stlačením druhej ikony.
Ak sa posudok poškodí (nedotlačí, dojde náplň v tlačiarni, alebo nie je čitatelný) je nutné oba
posudky uložiť a zapísať medzi poškodené (po stlačení tretej ikony a vybratí druhu poškodenia
je posudok označaený v AISKO ako poškodený). Zároveň je potrebné vytlačiť nový. Poškodený
posudok zaeviduje užívateľ aj do Knihy evidencie nálepiek a odborných posudkov.
Tlačová forma Odborného posudku:
3.5
Ceniny
Číselné rady nových objednaných cenín pre PKO (nálepiek a odborných posudkov) sú zadávané do
AISKO na poverenej technickej služde zvyčajne do 24 hodín od odoslania vybavenej objednávky.
Užívateľ na PKO je povinný si skontrolovať navedené rozsahy cenín spolu s dodávkou a prípadné
reklamácie okamžite riešiť telefonicky a mailom s PTSKO.
Stlačením “Zoznam pridelených cenín“ sa zobrazí vyhľadávanie pridelených cenín na danom PKO
a následne stlačením “Vyhľadať“ príslušný zoznam.
Ceniny z dodávky od PTSKO, ktoré sa nedajú použiť(chýbajúce v dodávke, poškodené, ukradnuté
a pod.) je nutné zaevidovať na PKO cez stlačenie “Vrátenie nálepiek“, prípadne “Vrátenie tlačív“.
Po stlačení sa zobrazí zadanie čísel pre vrátenie. Ak sa vracia len jedna cenina (jedno číslo - je
potrebné vypísať toto číslo do položky OD aj DO. Ak sa vracia nejaký rozsah z daného druhu tak sa
uvedie prvé a posledné číslo z tohto rozsahu včetne. Vybere sa typ ceniny, dôvod vrátenia a stlačí
“Uložiť“. Ceniny sa vylúčia z dodávky na PKO a nebudú zobrazované v ponuke na kontrolách.
Okrem zaevidovania poškodených je nutné tento krok konzultovať aj s PTSKO.
V hlavnom menu Ceniny sú doplnené prehľady skladovej evidencie potrebné pre nahradenie
Knihy evidencie príjmu a výdaja nalepiek a odborných posudkov (Príjem cenín, Stav skladu, Použité
pri kontrolách a Poškodené ceniny). Jednotlivé prehľady nahrádzajú 4 evidencie, ktoré sa vyplňajú
v uvedenej knihe. Podmienkou správneho stavu jednotlivých evidencií je presné vyplňovanie údajov
na kontrolách(nálepky, posudky), evidovanie nedodaných cenín(vrátenie na PTSKO) a evidovanie
poškodených. Okrem príjmu na PKO(zabezpečuje PTSKO) je povinnosťou PKO správne evidovať
všetky druhy výdajov cenín.
Úplné nahradenie dnešnej Knihy príjmu a výdaja cenín uvedenými prehľadmi bude možné až
koncom roka 2009 po určitom súbehu a odstrání nezrovnalostí súčasnej evidencie.
Príjem cenín obsahuje zoznam číselných rád za určité obdobie, ktoré navádza PTSKO na
základe objednávky od PKO. Práca s prehľadmi je rovnaká ako s uvedenou knihou (Vytlačiť,
podpisovať a archivovať ). Po stlačení prehľadu sa zobrazí zadanie obdobia:
Tlačítkom „Tlač zostavy“ je v novom okne zobrazený report a jeho vytlačenie je rovnaké ako u iných
prehľadov z kontrol cez ikonu
.
Stav skladu sumarizuje všetky príjmy a výdaje a vypočítava aktuálny stav skladu. Nie je možné zistiť
stav skladu k predchádzajúcemu obdobiu, vypočítava sa len aktuálny stav podľa vzorca:
Zásoba(stav skladu) = Príjem Riadny(príjem z PTSKO) + Príjem Z opráv(vrátenie na sklad PKO)
– Výdaj Riadny(kontroly) – Výdaj Vrátenie(nedodané,chybne dodané, ukradnuté) - Poškodené
Každú nálepku, alebo posudok vydaný na kontroly a následne poškodený je možné preklasifikovať
z riadneho výdaja medzi poškodené . Bezpečnostnú treba nálepku vylúčiť z tajných údajov, kontrolnú
prepísať na bezchybnú a posudok označiť ako poškodený priamo v úkone Tlač posudu – nová ikonka
vedľa zaevidovaného posudku
Po stlačení ikony
:
sa zobrazí zadanie dôvodu poškodenia – vybrať len Poškodené pri manipulácii:
U nálepiek je treba cez menu Ceniny ich potom ešte označiť ako poškodené.
Použité pri kontrolách – zoznam nálepiek a posudkov za určité obdobie evidovaných pri kontrolách.
Poškodené ceniny – zoznam poškodených cenín
POZOR:
Pri zadávaní dátumov pre výber obdobia používajte len aktuálny dátum, len vo výnimočných
prídpadoch ak nestihnete urobiť štatistiky na konci dňa zmente dátumy. Výber za dlhšie obdobie
hlavne stav skladu je časovo náročná aplikácia.
Zmena čísel evidovaných cenín po ukončení kontroly originality.
V súvislosti so zavedením presnej evidencie skladu cenín bolo nutné sprístupniť zmeny chybne
zaevidovaných cenín (nálepiek a posudkov aj po ukončení kontroly originality). Ide výlučne o prípady,
kedy sa do AISKO zaeviduje iná cenina (číslo, druh), ako je v skutočnosti pridelená na vozidlo,
prípadne iné číslo posudoku ako je vydaný. Každá takáto zmena ceniny je v AISKO evidovaná
a všetky prehľady zmeny cenín sú prístupné len pracovníkom PTSKO.
V AISKO sú potom evidované pri kontrolách len posledne zaevidované čísla ceniny.
Samozrejme dajú sa opraviť a doplniť len čísla cenín z daného PKO, nie je možné opravovať ceniny
iného PKO. Všetky zmeny a doplnenia čísel cenín je možné vykonať rovnako ako pri ich zadávaní na
neukončenej kontrole. Úkony Tajné údaje, Odborný posudok a Tlač posudku sú prístupné na zmeny
čísel cenín aj po ukončení kontroly. Treba však túto kontrolu vyhľadať cez ukončené kontroly.
3.6
Číselník poznámok v Odbornom posudku
V úkone odborný posudok je zavedený nový číselník poznámok používaných pri kontrole originality
(na konci predtlače). V budúcnosti len vo výnimočných prípadoch bude možné zapisovať poznámku,
ktorá nebude v číselníku. Pri každej poznámke sa dá zadať aj číselná hodnota k poznámke, ak
poznámka má charakter text + hodnota. Zároveň s každou poznámkou je definivané či sa má tlačiť na
odborný posudok, alebo má zostať len v internej evidencii PKO.
Postupne bude číselník naplnený najčastejšie použitými poznámkami a hodnotami. Len
v prípade, že nie je poznámka tu uvedená je ju možné zapisovať volne. V budúcnosti nebude možné
volne písať poznámky, len po výbere alebo doplnení na PTSKO.
Výber poznámok je podobný ako výber výber značky, alebo výrobcu vozidla v objednávke. Zadaním
textu do vyhľadania sa vyhladajú poznámky s daným textom, ktorý sa môže nachádzať kdekoľvek
v poznámke. So zobrazených poznámok užívateľ vyhľadá správnu. K poznámke, ktorá umožňuje
zadať aj hodnoty napr. „Číslo motora – fyzická kontrola“ sa zadá zvlášť textová informácia o type
a čísle motora, ktorá sa uloží a zobrazí na odbornom posudku spolu s textom poznámky(najprv text
potom hodnota). Tlačítkom „Pridať“ sa vybraná poznámka zaeviduje ku kontrole.
3.7
Oznamy pre technikov (administratívnych pracovníkov)
Poverená technická služba v prípade zvláštnych situácií oznamuje PKO informácie zaevidovaní do
sekcie Oznamy. Technici po prihlásení do AISKO si aktuálne oznamy prečítajú ešte pred zobrazením
neukončených kontrol na PKO. Zároveň musia potvrdia prečítané oznamy.
Zoznam všetkých mimoriadnych oznamov je v časti menu - Oznamy.
Výberom príslušného oznamu sa zobrazí detail.
3.8
Zmena hesla
Užívateľ je povinný v pravidelných intervaoch meniť heslo (aspoň raz za 3 mesiace). Zadaním
pôvodneho a potom nového – 2x hesla dojde k uloženiu a zmene hesla. Od tohto momentu platí pri
prihlasovaní do AISKO nové heslo. V prípade zabudnutia hesla je nutné kontaktovať PTSKO.
4 Úradne pridelené VIN čísla.
Na základe rozhodnutia MDPT nadobúda od 1.9.2009 platnosť nový metodický pokyn
č.19/2009 na zabezpečenie jednotného postupu pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla
vozidla VIN. Týka sa aj vozidiel jednotlivo vyrobených. Pridelené VIN čísla budú vyrážané na
vybraných pracoviskách KO (zatiaľ počet 8 - v každom kraji po jednom) a zároveň tieto PKO budú
vykonávať aj kontrolu originality po vyrazení VIN čísla – druh kontroly „Úradne pridelené VIN“.
Postup po pridelení a vyrazení VIN čísla na pracovisku KO je rovnaký ako doteraz (uskutoční
sa plná kontrola originality s druhom kontroly „Úradne pridelené VIN“ s vytlačením odborného
posudku). Do tohto druhu kontroly pribudol v AISKO ďalší úkon „Protokol umiestnenia VIN“. V tomto
úkone je potrebné vyplniť ďalšie požadované údaje. Po doplnení údajov technik vytlačí tzv. Protokol
o umiestnení a upevnení VIN čísla (obdoba tlače odborného posudku s ponukou čísel).
Výber druhu kontroly – Úradne pridelené VIN
Posledný úkon – Protokol umiestnenia VIN
Úkon „Protokol umiestnenia VIN“
Po výbere úkonu „Protokol umiestnenia VIN“ je potrebné vyplňiť:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Typ VIN - náhradné, nové
Druh nečitateľnosti VIN - skorodované, nedá sa určiť časť VIN, nevyrazené,...
Kód protokolu – obdoba kódu odborného posudku
Nové VIN – preberie sa z objednávky
Pôvodné VIN – preberie sa z objednávky
Dátum umiestnenia VIN – dátum vyrazenie VIN
Umiestnenie VIN – časť vozidla – viď metodický pokyn č.19/2009
Umiestnenie VIN – pozícia X - viď metodický pokyn č.19/2009
Umiestnenie VIN – pozícia Y - viď metodický pokyn č.19/2009
Umiestnenie VIN – pozícia Z - viď metodický pokyn č.19/2009
Potrebná demontáž – vyplní sa ak je potrebná demontáž dielov vozidla (r/o)
Dalšie záznamy PKO – poznámky k umiestnenému VIN
Ostatné údaje – podobné ako pri tlači odborného posudku
Pri tlači protokolov treba dať pozor na typ VIN – pre nové vozidlo a pre náhradné VIN.
Pre nové vozidlo sú protokoly so sériou – J a pre náhradné VIN protokoly so sériou P.
Štruktúra čísla protokolu je rovnaká, ako pri odborných posudkoch – SKJ999999, SKP999999.
V prípade, že pracovisko KO nevyráža ani neupevňuje VIN číslo, ale je potrebné ešte urobiť kontrolu
na pôvodne pridelené VIN čísla, potom sa posledný úkon kontroly nevykoná.
Ak technik KO nesprávne vyplní doplňujúce údaje protokolu má ich možnosť opraviť a vytlačiť nový
protokol. V prípade, že sú nesprávne vyplnené údaje v predchádzajúcich úkonoch a kontrola je
uzavretá opravu je možné realizovať len plnou nasledujúcou kontrolou.
Pre overenie vydaného rozhodnutia MDPT o pridelení VIN čísla je zriadený priamy prístup do
evidencie týchto rozhodnutí. V poslednom úkone kontroly vedľa údaja „Nové VIN“ je ikona pre výber
a overenie údajov rozhodnutia.
Technik po vyplnení objednávky musí vstúpiť do posledného úkonu a stlačiť ikonu preverenia.
Zobrazia sa mu údaje vydaného rozhodnutia, alebo oznam o neexistencii tohto dokumentu. Ak
neexistuje rozhodnutie technik nemôže pokračovať v kontrole, preruší ju až do doby vyjasnenia
nezrovnalostí.
Download

Užívateľská príručka automatizovaného informačného