Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)
„Súťaž v kreslení: Obľúbené slovenské jedlo“
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35
790 164 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd: Sr, vložka č.: 489/B organizuje v období od 2.2.2015 do 3.3.2015 súťaž „Súťaž
v kreslení: Obľúbené slovenské jedlo“ (ďalej len „súťaž“).
2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, na internete a v priestoroch a na miestach,
ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.
4. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej
republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“).
Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli
spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je
obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným
zástupcom tiež.
PRIEBEH SÚŤAŽE
5. Súťažiaci vstupuje do súťaže a ďalej súťaží odoslaním vlastnoručne namaľovanej kresby
obľúbeného slovenského jedla spolu so symbolom kampane - slovenským znakom v tvare srdca -,
a to prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.kaufland.sk alebo poštou
usporiadateľovi na adresu jeho sídla Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831
04 Bratislava. V prípade, ak posiela súťažiaci namaľovanú kresbu poštou, je potrebné, aby poslal aj
nasledovný písomný rukou podpísaný súhlas: „Súhlasím s pravidlami súťaže usporiadateľa Kaufland
„Súťaž v kreslení: Obľúbené slovenské jedlo“ a zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov
v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov a pravidlami súťaže zverejnenými na stránke
www.kaufland.sk.“ V prípade osôb mladších ako 18 rokov a osôb bez plnej spôsobilosti na právne
úkony podpisuje súhlas zákonný zástupca. Kresby a údaje zaslané poštou bez podpísaného súhlasu
usporiadateľ nemá povinnosť zaradiť do súťaže a je oprávnený ich zlikvidovať.
6. Súťažiaci súťaží s vlastnou autorskou kresbou, pričom na kresbe musí byť namaľované obľúbené
slovenské jedlo spolu so symbolom kampane - slovenským znakom v tvare srdca. Spätné zasielanie
(vracanie) kresieb sa po ukončení súťaže nebude robiť a usporiadateľ má po skončení súťaže a jej
vyhodnotení právo na akékoľvek bezodplatné použitie kresieb v súlade so štatútom tejto súťaže
vrátane ich likvidácie. Súťažiaci sú oprávnení zaslať do súťaže jednu vlastnú autorskú kresbu. Kresby,
ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, pravidlami súťaže a dobrými mravmi nesmú byť
zasielané. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nezverejniť a zlikvidovať takéto kresby. Zaslaním
kresby vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že spĺňa
podmienky účasti a pravidiel súťaže, je autorom zaslanej kresby, a že jej zaslaním a prípadným
zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto
súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. V prípade, ak zaslaním poruší pravidlá a
podmienky súťaže, je si vedomý, že nesie všetku s tým spojenú zodpovednosť. Zaslaním kresby
súťažiaci vyhlasuje, že je oprávnený s kresbou disponovať a dať ju k dispozícii na účely súťaže. Ku
kresbe je nutné uviesť aktuálne kontaktné údaje súťažiaceho a zákonného zástupcu – meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktné telefónne číslo a tiež údaje o autorovi kresby – meno a
vek autora. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa súťažiaci, prípadne jeho
zákonný zástupca v prípade výhry preukáže. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže v zmysle tohto
bodu, dáva súhlas s tým, že jeho súťažná kresba môže byť bezplatne zverejnená v
reklamných novinách spoločnosti Kaufland, na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk,
Facebook stránke usporiadateľa, v priestoroch usporiadateľa a ním prevádzkovaných predajní,
externej tlači a médiách a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže. Kresby môžu byť
usporiadateľom, alebo ním poverenou treťou osobou spracované, vyhotovené ich rozmnoženiny
a zverejnené spolu s identifikačnými údajmi súťažiaceho (meno, priezvisko, bydlisko) v plnej alebo
skrátenej forme (napr. Anna K. z Bratislavy). Usporiadateľ však nemá povinnosť kresbu a súvisiace
údaje zverejniť. Ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka súťaže vznikne usporiadateľovi
alebo komukoľvek inému (tretej osobe, inému účastníkovi) akákoľvek ujma, daný súťažiaci, je povinný
ju v plnom rozsahu nahradiť a odškodniť usporiadateľa a akékoľvek iné tretie osoby.
7. Po skončení súťaže porota zložená z predsedu poroty Lukáša Latináka a dvoch zástupcov
spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., vyberie zo všetkých zaslaných autorských kresieb 40
najzaujímavejších kresieb.
ŽREBOVANIE O VÝHRY
8. Do záverečného hodnotenia kresieb porotou postupuje súťažiaci s jednou vlastnou autorskou
kresbou v zmysle bodu 5.
9. Hodnotenie a výber kresieb o výhry prebehne najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia
súťaže v sídle usporiadateľa.
VÝHRY – PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA
10.
Hlavné výhry:
1. – 5. miesto: rodinný pobyt pre 4 osoby (2 dospelí, 2 deti) v Aquaparku Bešeňová
Vedľajšie výhry:
6. – 10. miesto: rodinný pobyt pre 4 osoby (2 dospelí, 2 deti) v rekreačnom zariadení Habakuky
11. – 40. miesto: darčekový kreatívny balíček v hodnote 20 eur a nákupná poukážka Kaufland
v hodnote 30 eur.
11. Všetky výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od
výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle bodu 3.
12. Výhercovia všetkých výhier budú po skončení hodnotenia a výberu porotou, najneskôr však do 10
kalendárnych dní od uskutočnenia vyhodnotenia, kontaktovaní usporiadateľom. Pri prvom kontakte
budú výhercovia požiadaní o kontaktné údaje, kvôli ich overeniu.
13. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov v zmysle bodu 12. výlučne telefonický kontakt. Ak
sa do troch pokusov od prvého pokusu nepodarí výhercu kontaktovať, zostáva výhra v prospech
usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 14.
14. Ak nedôjde k odovzdaniu ktorejkoľvek výhry z dôvodov na strane výhercu, alebo ak nedôjde
k prvému kontaktu s výhercom v zmysle bodu 12., alebo ak výhra zostane v prospech usporiadateľa
v zmysle bodu 13., vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však
nemusí využiť.
15. Všetky výhry odovzdá usporiadateľ výhercom spôsobom, ktorý im oznámi pri prvom kontakte
o oznámení výhry v zmysle bodu 12.
16. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú
odovzdané najneskôr do 60 dní od ukončenia celej súťaže.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
17. Účasťou v súťaži (zaslaním kresby a údajov) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a
zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“ alebo
„zákon“), dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v bode 6. tohto
štatútu, na účely realizácie súťaže, a to na dobu trvania súťaže a šiestich mesiacov po jej skončení,
resp. u výhercov 3 roky od odovzdania výhier. Súťažiaci je oprávnený udelený súhlas odvolať
zaslaním písomnej žiadosti poštou doporučene na adresu sídla usporiadateľa alebo emailom na
internet@kaufland.sk. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ
poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý
poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne
a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky
potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä identifikačné údaje
usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže), zoznam
spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, vek a
obrazový záznam - kresba), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase
platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby
v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (uvedené informácie sú dostupné na internetovej
stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s
bezplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch (uvedených v bode
6.), a to v prípade, že sa stane výhercom akejkoľvek výhry. Súťažiaci súhlasí s tým, že usporiadateľ
môže osobné údaje zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Kresby a údaje
poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky, vrátane scanovania a úprav veľkosti
kresby. Súťažiaci je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch
spracovávaných o ňom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je
usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo prístupu k
osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov ak napríklad zistí, že
usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, a má právo požadovať opravu,
doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov usporiadateľom, ktorý bude postupovať
v súlade s príslušnými predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Zaslané kresby
a údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania
výhier, v prípade ostatných súťažiacich po dobu 6 mesiacov od skončenia súťaže, následne budú
blokované, resp. zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
18. Hlavné výhry rodinný pobyt pre 4 osoby (2 dospelí, 2 deti) v Aquaparku Bešeňová podliehajú dani
z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné
daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného
zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu
ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej
zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní. Ostatné výhry nepodliehajú dani
z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.
19. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na
predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s
predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci
mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z
iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho
zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa
ich ustanovení. Zástupca preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je
výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po
potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá, môže
usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech
usporiadateľa.
20. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže, ako aj všetkých spolupracujúcich
agentúr. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. V
prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom v súťaži, výhra nebude odovzdaná.
21. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
22. Vyplatenie peňažitého plnenia výmenou za výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier
právnou cestou nie je možné.
23. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.
24. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu účastníci volať na zákaznícku linku
usporiadateľa 0800/152 835 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.
25. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek
súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút
súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút
so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.
V Bratislave, dňa 22.1.2015
Download

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)