PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
„Nakúpte v predajniach INTERSPORT a vyhrajte lyžiarsky pobyt v Zell am See-Kaprun ! “
Súťaž prebieha v termíne od 24.10. do 30.11.2014 na území Slovenskej republiky. Uzávierka súťaže je 1.12. 2014.
Účasť v súťaži:
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov, (osoby do 18 rokov sa môžu zúčastniť len so súhlasom
svojho zákonného zástupcu), s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré
sú v pracovnom či obdobnom pomere k spoločnostiam organizátorov a spoluorganizátorov súťažnej akcie.
Podmienky súťaže:
Podmienkou účasti je nákup v hodnote nad 50 € (v jednom nákupe) v predajniach INTERSPORT v SR počas doby
trvania súťažnej akcie a následná registrácia nákupu zadaním čísla pokladničného dokladu z nákupu (unikátne číslo
účtenky), vrátane zodpovedania súťažnej tipovacej otázky, na registračnej stránke: www.vyhrat.eu/intersport.sk/ .
Zaregistrovať sa je možné aj viackrát a to vždy s novým číslom pokladničného dokladu, opakovaným nákupom má súťažiaci
väčšiu šancu na výhru. Každý súťažiaci môže získať len jednu výhru. Každý súťažiaci je povinný zoznámiť sa s pravidlami
súťaže. Súťažiaci sa zaväzuje uvádzať v registračnom formulári len pravdivé údaje.
Princíp súťaže:
Výhru, celkom 5 lyžiarskych pobytov v rakúskom Zell am See-Kaprun, získa 5 súťažiacich, ktorí splnili všetky
podmienky účasti v súťaži uvedené v týchto pravidlách a ktorých odpoveď na tipovaciu otázku bude správna alebo
bude najbližšie správnej odpovedi. V prípade viacerých zhodných odpovedí, rozhoduje čas odoslania odpovede a vyhráva
odpoveď, ktorá bola zaregistrovaná skôr.
Výhercovia budú kontaktovaní organizátorom súťaže najneskôr do 10 dní po záverečnom vyhodnotení, ktoré bude dňa
3.12.2014. Mená výhercov budú zverejnené na registračnej stránke súťaže. V prípade, že sa organizátorom súťaže
nepodarí skontaktovať výhercu ani do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, alebo si v tomto termíne výhru
z akýchkoľvek dôvodov výherca neprevezme, organizátor určí nového výhercu.
Ceny do súťaže:
Výhrou v súťaži je celkom 5 lyžiarskych pobytov, z toho 1 hlavná cena: 1x rodinný pobyt pre 4 osoby (2 dosp. a 2 deti ),
na 5 dní / 4 noci v 3*hoteli s polpenziou a 4 skipasmi, ďaľšie 4 ceny: 4x zimný pobyt pre 2 osoby, na 4 dni / 3 noci v
3*hoteli s polpenziou a 2 skipasmi, všetky v rakúskom regióne Zell am See-Kaprun, pobyty sú bez dopravy. Výhra
bude výhercom odovzdaná vo forme pobytového poukazu, termín čerpania je možný v zimnej sezóne 2014/15 (okrem
sviatkov) a bude upresnený medzi výhercom a poskytovateľom pobytu v závislosti od voľných kapacít partnerských hotelov.
Výhra bude odovzdaná výhercovi potom, ako preukáže svoju totožnosť platným dokladom a predloží originál alebo kópiu
účtenky zo zaregistrovaného nákupu. Spôsob prevzatia výhry bude stanovený po dohode organizátora s výhercom. Výhru
nieje možné vyplatiť alternatívne v hotovosti ani vymieňať za iné nefinančné plnenie. Organizátori súťaže na vlastné náklady
vysporiadajú prípadné zákonné daňové povinnosti výhercov vyplývajúce z prijatia výhry.
Ochrana osobných údajov:
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb.z.,
svoj súhlas s tým aby osobné údaje poskytnuté behom tejto súťaže boli až do odvolania zaradené do databázy organizátorov
súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania, najmä ponúkania výrobkov a služieb a
zasielania informácií o marketingových akciách, ako aj telefonické kontaktovanie a zasielanie obchodných oznámení
prostredníctvom SMS správ, e-mailov, alebo aj ďalších elektronických prostriedkov. V prípade odovzdávania výhry má
organizátor právo využiť údaje týkajúce sa osôb výhercov na reklamné účely, najmä zverejnenie fotografií z odovzdávania
výhry alebo zverejnenie poskytnutého mena a neúplnej adresy v oznamovacích prostriedkoch, na webových stránkach
a podobne. Účastník súťaže, ktorý poskytol osobné údaje, má právo prístupu k svojim osobným údajom a ďalšie práva
podľa č. 122/2013 Zb.z. Poskytnutý súhlas súťažiaceho zahrňuje taktiež súhlas s prenosom osobných údajov do štátov EU.
Organizátor nieje zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Poskytnutie
súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a účastník súťaže môže tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať
písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: [email protected], alebo na:
[email protected]
Organizátori súťaže:
Organizátorom súťaže sú spoločnosti, team4tourism - partner der Prodinger GFB Tourismusmarketing, Franzensgasse 14/1,
A-1050 Wien, Rakúsko, a Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, Brucker Bundesstrasse 1a, 5700 Zell am See, Rakúsko
(ďalej len „organizátori“). Ako spoluorganizátor sa na propagácii súťaže sa podieľa spoločnosť INTERSPORT SK s.r.o.,
Rožňavská 12, 821 04 Bratislava, SR (ďalej len „spoluorganizátor“).
Organizátori súťaže si vyhradzujú právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž predĺžiť, či bez náhrady ukončiť. Konečné
rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na organizátoroch súťaže. Organizátori ani spoluorganizátori súťaže
nezodpovedajú za prípadné škody vzniknuté výhercom súťaže v súvislosti s užívaním výhry. Akékoľvek vymáhanie účasti
alebo výhry v súťaži právnou cestou je vylúčené.
Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na: www.vyhrat.eu/intersport.sk/ alebo na: www.intersport.sk , zároveň sú
uložené v písomnej podobe v sídle organizátorov súťaže.
Download

pravidlá súťaže