PORAD≈A
MaÈ svoj vlastn˘ bazén
s celoroãnou prevádzkou je
snom snáì kaÏdého majiteºa
rodinného domu. Uzavretie
priestoru okolo bazénu má
mnoho nesporn˘ch v˘hod, od
súkromia poãnúc a tepelnou
pohodou konãiac. No málokto
si uvedomuje, aké nároãné je
tak˘to priestor trvalo
vykurovaÈ klasick˘mi zdrojmi
tepla a súãasne udrÏaÈ vlhkosÈ
na prijateºnej úrovni.
V
etracia jednotka s rekuperáciou, kombinovaná s tepeln˘m ãerpadlom LWZ 403 Pool od firmy StiebelEltron, dokáÏe zabezpeãiÈ splnenie obidvoch podmienok s prekvapivo nízkymi nákladmi.
Energetická nároãnosÈ.
Bazén samotn˘, pokiaº ho budete vykurovaÈ plynom
alebo elektrinou, je obrovsk˘ Ïrút energie. âasto sa majiteº dokonca rozhodne bazén v zime vypustiÈ, pretoÏe
ohrev bazéna plynom je skutoãne drahá záleÏitosÈ. Práve vetracia jednotka, ktorú vám predstavujeme, je rie‰ením, ako dostaÈ tieto náklady na prijateºnú úroveÀ. Tepelné ãerpadlo, ktoré je súãasÈou tejto vetracej jednotky,
vyuÏíva teplo odsávaného vzduchu z priestorov bazénu
a vyrobí potrebné teplo na ohrev bazénu za ‰tvrtinu aÏ
tretinu nákladov oproti vykurovaniu bazénu plynom.
Na uvedenie bazénu do prevádzky treba veºké mnoÏstvo tepla. Keì ho ale uÏ raz zohrejeme, udrÏiavaÈ stanovenú teplotu nie je aÏ také nákladné. Na ohriatie 1 m3
vody o jeden stupeÀ potrebujeme 1,18 kW tepelnej
energie. Za 24 hodín musíme ale dodaÈ viac energie,
neÏ 1,18 kW na m3/°C, pretoÏe bazén stratí viac neÏ
1 °C za 24 hodín prirodzen˘m chladnutím. Av‰ak ãím
viac sa blíÏime k prevádzkovej teplote, teda vyrovnávame teplotu v okolí podloÏia, vo vode a v bazénovej hale, t˘m viac sa zniÏuje energetická nároãnosÈ a nakoniec sme v prevádzkovom stave, keì je nutné kompenzovaÈ iba straty chladnutím a vyparovaním. Netreba
preto nechaÈ bazén vychladnúÈ, ale udrÏiavaÈ ho v prevádzke s ão najlacnej‰ím zdrojom energie (tepelné ãerpadlo a solárny systém) trvale. Na tento v˘kon dimenzujeme solárny systém a tepelné ãerpadlo. Úlohou solárnych ãlánkov je bezplatné udrÏiavanie teploty na
prevádzkovej úrovni v lete, teda v ãase keì je dostatok
slneãného svitu, a alternatívou na udrÏiavanie teploty
vtedy, keì prestane svietiÈ slnko, je tepelné ãerpadlo.
Odvlhãovanie bazénu
Na‰tartovali sme teda bazén nahriatím na prevádzkovú teplotu, solárny systém nám plochou kolektorov
v kombinácii s tepeln˘m ãerpadlom s nízkymi nákladmi
udrÏiava teplotu na nastavenej hodnote a my môÏeme
tráviÈ príjemné chvíle s rodinou v príjemnom prostredí.
Je to skutoãne tak?
Je aÏ do chvíle, keì zistíme, Ïe na urãit˘ch miestach sa
nám koncentruje vlhkosÈ, okná sa nám sústavne rosia,
drobí sa nám omietka alebo sadrokartón a tvorí sa nám
nepríjemná pleseÀ. Práve plesne sú najväã‰ím problémom verejn˘ch plavární a svoj bazén si predsa staviame
preto, aby sme neboli plesÀami zdravotne ohrozovaní.
âo je pôvodcom t˘chto problémov, analyzujeme
r˘chlo. Je to nadmerná vlhkosÈ a zdroj je zrejm˘ - samotn˘ bazén.
·koda, Ïe sa stále opakuje ten ist˘ scenár. V ‰tádiu
prípravy si stavebník nedá poradiÈ a nepoãúva dobre
mienené rady. Jeho kritériá sú proste iné. Viac ho zaují-
Vetranie a vykurovanie
bazénov tepeln˘m ãerpadlom
12/2006
Tepeln˘ v˘kon v jednotke LWZ 403 Pool zabudovaného tepelného ãerpadla je 4,2 kW, ão je v˘kon postaãujúci nielen na permanentné dokurovanie priemerne veºkého rodinného bazéna v trvalej prevádzke, ale zabezpeãí aj vykúrenie bazénovej haly s podporou podlahov˘m vykurovaním. Samotn˘ bazén je vlastne veºké
vykurovacie teleso a podlahové vykurovanie zabezpeãí
hlavne tepelnú pohodu v okolí samotného bazénu. V˘kon tepelného ãerpadla je doplnen˘ e‰te o elektrické
dokurovanie s v˘konom 6,2 kW, aby ani v extrémnych
zimách nemohla vzniknúÈ situácia, Ïe by v˘kon tepelného ãerpadla nevykúril bazén a priestor bazénovej haly.
odvetrávaný vzduch
privádzaný vzduch
odpadový vzduch
vonkajší vzduch
Vetracia jednotka LWZ 403 Pool má v˘kon 1000 m3/h,
ão je dostatoãné mnoÏstvo vzduchu aj pre veºké bazény, ktoré sa stavajú v rodinn˘ch domoch.
Toto mnoÏstvo vzduchu dokáÏe
prevetrávaním zabezpeãiÈ optimálnu
expanzná nádoba
vlhkosÈ v celom priestore bazénu
a rekuperácia, ktorá dosahuje úãinspätná klapka
nosÈ aÏ 90 %, zabezpeãí, aby sa pri
obehové čerpadlo
prevetrávaní stratilo minimálne
mnoÏstvo tepla.Ak napríklad vnútorzásobník TÚV 200 l
né priestory bazénu majú teplotu
25 °C a vonkaj‰ia teplota je 5 °C, tak
odchádzajúci tepl˘ vzduch dokáÏe
spätná klapka
nasávan˘ (vonku len 5 °C chladn˘)
obehové čerpadlo
vzduch vyhriaÈ na 23 °C. Malá tepelzásobníka TÚV
tepelný výmenník
ná strata, ktorá pri vetraní vznikne,
elektrokotol
sa dokúri tepeln˘m ãerpadlom, ktoré
dokáÏe práve vyuÏiÈ aj to zostatkové
teplo, ãi by inak uniklo bez úÏitku do
ovzdu‰ia, a tak nám späÈ prúdi rovnako tepl˘ vzduch, ak˘ vyfukujeme
Vetracia jednotka LWZ 403 Pool s rekuperáciou, ktorá
von, ale zbaven˘ vlhkosti.
v spolupráci so slneãn˘mi kolektormi dokáÏe tepeln˘m ãerpadlom
Plnohodnotné vetranie bazénu je
vykúriÈ bazén a zabezpeãiÈ v˘robu teplej vody pre sprchy.
ten najlep‰í spôsob, ako sa vyhnúÈ
12/2006
Porovnanie nákladov
Ing. Milan Barto‰
95
PORAD≈A
teplej vody, ktoré dokáÏu solárne kolektory vyrobiÈ bez
nákladov. Keì chcel v˘robca ponúknuÈ komplexné rie‰enie pre technológiu vetrania vykurovania, nemohol
sa vyhnúÈ vyuÏitiu solárnych kolektorov. Jednotka LWZ
403 Pool má prípravu na pripojenie 2 aÏ 4 solárnych
kolektorov s plochou 5 aÏ 10 m2 a tepeln˘m v˘konom
4 aÏ 8 kW. Solárne kolektory vykurujú tak teplú vodu
pre sprchy ako aj samotn˘ bazén a prípadne môÏu dohrievaÈ aj nasávan˘ vzduch.
Ak na vykurovanie bazéna budeme vyuÏívaÈ plynov˘ kotol, tak pri beÏn˘ch rozmeroch bazéna 5 x 4 m,
teda 20 m2, a hæbke 1,35 m spotrebujeme roãne len
na ohrev samotného bazéna 23800 kWh, ão znamená 2 825 m3 plynu.
ëal‰í v˘kon potrebujeme na pokrytie tepelnej straty
pri vykurovaní bazénovej haly. Ak budeme predpokladaÈ, Ïe jej objem bude 10x7x2,65 m3 a stavba bude na
úrovni nízkoenergetického domu, tak potrebn˘ v˘kon
Príprava teplej vody
na jej vykurovanie bude 4350 kWh, ão si znova môÏepre sprchy
me vyjadriÈ mnoÏstvom plynu - bude to 500 m3.
Vetracia jednotka LWZ 403 Pool je zaujímavá aj t˘m,
Ïe je osadená zásobníkom na teplú vodu s objemom
MnoÏstvo plynu, ktoré spotrebujeme na ohrev vody
200 l, ão je postaãujúce mnoÏstvo na zásobovanie sprdo sprchy, by predstavovalo pri dennej spotrebe 2 x 70
chy aj pri intenzívnom pouÏívaní bazéna. Teplá voda je
= 140 l vody 550 m3 plynu roãne.
vyrobená v tepelnom ãerpadle s nízkymi nákladmi, v slSpolu to teda predstavuje roãnú spotrebu plynu
neãnom poãasí (a nemusí to byÈ len v letn˘ch mesiav objeme 3875 m3, ão pri dne‰n˘ch cenách znamená
coch) ohrieva vodu slnko v solárnych kolektoroch,
53475 Sk roãne.
a tam sú náklady ozaj minimálne.
Ak pripoãítame spotrebu odvlhãovaãa a straty spôsobené nejak˘m vetraním a odhadneme ich na
Solárne ãlánky,
350 W/hod.x 14 x 210 dní, t. j. 985 kWh/rok potrebnépodpora vykurovania
ho elektrického v˘konu, tak nám celkové roãné náklady
Kombinácia bazénu a solárnych kolektorov je pomerna vykurovanie a odvlhãovanie s prevetraním dosiahnu
ne ãastá, pretoÏe práve bazén vie vyuÏiÈ to mnoÏstvo
53475 + 2865 = 56340 korún roãne pri dne‰n˘ch cenách plynu a elektrickej energie.
Ak ten ist˘ bazén budeme vetraÈ a vykurovaÈ bazénovou jednotkou LWZ 403 Pool s vyuÏitím solárnych
kolektorov, a budeme predpokladaÈ rovnaké podmienky a budeme uvaÏovaÈ v˘konové ãíslo 3,1, t. j. z 1 kW
elektrickej energie vyrobí tepelné ãerpadlo 3,1 kW tepla, tak spotreba elektrickej energie dosiahne roãne
29135 kW tepla – znamená to
29135/3,1 = 9398 kWh el. energie,
jednosmerný ventilátor
a teda 9398 x 1,6 = 15037 korún.
(privádzaný vzduch)
Z horeuvedeného jasne vypl˘va,
Ïe tepelné ãerpadlo s podporou solárnych kolektorov, ktoré dokáÏe
tepelný výmenník
s krížovým protiprúdom
vyrie‰iÈ problém vlhkosti v bazéne
prevetrávaním s rekuperáciou, je
jednosmerný ventilátor
ekonomicky najv˘hodnej‰ou alter(odpadový vzduch)
spätná klapka
natívou, ão sa t˘ka prevádzkov˘ch
ohrievač vzduchu
nákladov.
Zaujímavá je aj cena samotnej jednotky, ktorá aj so solárnymi kolektorjednosmerný ventilátor
mi nepresiahne 500 000 korún.
(tepelné čerpadlo)
Ten, kto vie, Ïe len samotn˘
výparník
odvlhãovaã beÏne stojí aj 200 000
expanzný ventil
kondenzátor
Sk a Ïe len rie‰enie vetrania od niemagnetický ventil
ktor˘ch v˘robcov dosahuje aj trojkompresor
násobok tejto sumy, ten chápe, Ïe
solárny výmenník
aj in‰talácia LWZ 403 Pool je cenovo v˘hodné rie‰enie.
vratné z kúrenia
výstup do kúrenia
Vetranie s rekuperáciou
Vykurovanie bazénu tepeln˘m
ãerpadlom
TÚV
Komplexné rie‰enie
Vetracia jednotka s tepeln˘m ãerpadlom a rekuperáciou LWZ 403 Pool predstavuje komplexné rie‰enie vykurovania a vetrania pre bazény rodinn˘ch domov
a dokáÏe vyrie‰iÈ viaceré problémy spojené s prevádzkou bazénu s veºmi nízkymi prevádzkov˘mi nákladmi.
Vetranie priestorov bazénu je len jednou z funkcií,
ktoré táto jednotka dokáÏe spæÀaÈ.
ëal‰ou funkciou je ohrev vody v bazéne a v 200 litrovom zásobníku teplej vody urãenej pre sprchy a ìalej
aj moÏnosÈ pripojenia solárnych ãlánkov.
problémom s vlhkosÈou. Ak je vo vetraní e‰te zabudovaná rekuperácia, tak sa to dokonca dá aj s minimálnymi tepeln˘mi stratami.
studená voda
majú pekné vnútorné obklady ako nejaká vetracia jednotka skrytá kdesi v strojovni, a z ktorej nakoniec vidno len nejakú vetraciu mrieÏku. Teraz, keì môÏe vyrie‰iÈ tento problém raz a navÏdy, hºadá nejaké náhradné
a samozrejme lacné rie‰enie, o ktorom si v danom ãase myslí, Ïe vyrie‰i jeho problém menej bolestne, teda
s nízkymi nákladmi.
Pokiaº tento problém podcenil v ‰tádiu projektovania, tak nájsÈ dodatoãne spôsob ako priestory bazénu
zbaviÈ nadmernej vlhkosti, bude ÈaÏké aÏ nemoÏné.
âasto sa zjaví múdry poradca a poradí, Ïe treba in‰talovaÈ odvlhãovaã. âo to je a ão nám prinesie?
Odvlhãovaã je z technického hºadiska kompaktné
chladiace zariadenie, ktoré nám vìaka cyklickému
„premieºaniu“ vzduchu v hale cez podchladen˘ v˘parník, na ktorom sa zráÏa vodná para, odoberá kondenzovanú vzdu‰nú vlhkosÈ. Nev˘hodou odvlhãovaãa je jeho tepelná bilancia v zime, keì b˘va v bazénovej hale
potreba kúriÈ a odvlhãovaã vzduch najprv ochladí, aby
sa vlhkosÈ zráÏala, a potom odvlhãen˘ vzduch znova
vyhreje. Je to drahá záleÏitosÈ, pretoÏe v˘kon potrebn˘
na odvlhãenie stredne veºkého bazénu s plochou 30 m2
je aÏ 1,9 kW. Treba v‰ak povedaÈ, Ïe odvlhãovaã nerie‰i problém potrebnej v˘meny vzduchu, a tak v˘menu
vzduchu musí zabezpeãiÈ ìal‰ie zariadenie. Priestory
bazénu, aj keì s vyrie‰en˘m problémom vlhkosti odvlhãovaãom, prevetrávaÈ treba.
Download

Vetranie a vykurovanie bazénu tepelným čerpadlom článok