1. Strana faktúry
Vaša faktúra
za služby- 31.05.2011
pevnej siete
Vaša faktúra
za 01.05.2011
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Údaje potrebné na úhradu faktúry:
1
2
3
5
Fakturačné údaje:
4 446,70 † Dátum dodania služby:
21.06.2011 Dátum vyhotovenia:
2222222222 Číslo faktúry:
IČO:
Faktúru prosím uhraďte platobným príkazom IČ DPH:
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:
SUMA NA ÚHRADU:
DÁTUM SPLATNOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL:
Vaše identifikačné údaje:
31.05.2011 Adresát:
07.06.2011
2222222222
33333333 Účastník:
SK5555555555
Číslo adresáta:
Dátove služby - mobil zákazník, Ulica 1111
111 11 Mesto
Dátove služby - mobil zákazník, Ulica 222
111 11 Mesto
7
5656565656
8
5
Elekronicky podpis:
44
Číslo účtu VÚB:
Číslo účtu Tatra banka:
Číslo účtu SLSP:
14
Užitočné
informácie
...............................................................................................
Sumárna tabuľka faktúry
( Vážený zákazník, na telefónnom čísle
02/49553300 alebo elektronicky na
[email protected] Vám poskytneme všetky informácie
K Vašim faktúram za Špeciálne dátové služby. K
dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30
do 16.00 hod.
Telekomunikačné služby bez DPH
2314093958/0200
Z poverenia spolocnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zakonov a pravneho poriadku SR.
2628740740/1100
V Bratislave 16.5.2011
633738777/0900 Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dĺžnu sumu 114,80 †
Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom Tím technickej podpory mobilných riešení, Vajnorská
100/A, 831 03, Bratislava.
Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v
elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
02/49553300.
6
12
15
9
DPH
3 705,59 †
10
741,11 †
11
Suma na úhradu ............................................................. 4 446,71 †
1
Ďakujeme.
1
Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:
13
.................................................................................................................................................................................................................................
UPOMIENKA:
Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.
16
01.01.2011 - 31.01.2011
01.02.2011 - 28.02.2011
75,60 †
33,60 †
Dlžnú sumu 114,80 †, prosím, uhraďte do 3 dní od doručenia tejto upomienky s variabilným symbolom 1010101010 na
14
bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
Ostatné strany faktúry
Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2222222222
Strana: 2 / 2
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Špec. dátové služby - prístup Dátove služby - mobil
Pravidelné poplatky
E-mail SMS 10 000
Obdobie
01.06.2011 - 30.06.2011
Poplatky za prevádzku
Typ prevádzky
Počet
T-Mobile
24389
Národné mobilné siete
41549
Poplatky za prevádzku spolu
1.5.11 - 31.5.11 Voľné SMS:10 000, z toho
využité voľné SMS: 10 000
Počet Cena bez DPH
1
697,07 †
Množstvo
Špec. dátové služby - prístup Dátove služby - mobil spolu
Spolu bez DPH
697,07 †
17
Spolu bez DPH
638,0730 †
2 368,7870 †
3 006,86 †
18
3 703,93 †
.................................................................................................................................................................................................................................
Ostatné
Jednorazové poplatky
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *
Ostatné spolu
19
Počet Cena bez DPH
1
1,66 †
Spolu bez DPH
1,66 †
1,66 †
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................
DPH
Sadzba DPH
Základ dane
DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH
20 %
3 705,59 †
741,11 †
.................................................................................................................................................................................................................................
Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.
4 446,70 †
20
1
Popis k jednotlivým položkám - Faktúra za špeciálne dátové služby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Suma na úhradu: Celková hodnota faktúry.
Splatnos: Dátum, do ktorého má by zaplatená èiastka pripísaná na úèet Slovak Telekom, a.s.
Variabilný symbol: Identifikaèný údaj uvádzaný pri úhrade faktúry.
Bankové spojenie na úhradu faktúr za telekomunikaèné služby: Tatra banka, VUB a SLSP.
Oznam: Daná položka obsahuje návod k spôsobu uhrádzania Vašej faktúry, alebo informáciu o prekroèení limitu inkasa.
Adresát: Adresa, na ktorú sa posiela faktúra.
Úèastník: Ide o kontakt na osobu, s ktorou je uzatvorená zmluva. Adresa sa zobrazuje len v prípade, ak má úèastník inú adresu ako je adresa adresáta.
Èíslo adresáta: Je identifikaèným údajom pre overenie zákazníka pri poskytovaní informácií z faktúry, v niektorých prípadoch slúži ako špecifický symbol
pri úhrade faktúry.
Sumárna tabu¾ka: Zobrazenie sumárnych poplatkov fakturovaných za všetky telekomunikaèné služby.
Služby spolu bez DPH: Súèet fakturovaných poplatkov bez DPH
DPH: Celková výška DPH.
Elektronický podpis: Zobrazuje sa len na elektronických faktúrach.
Online pripojenie na Internet banking: Umožòuje priame zaplatenie faktúry.
Užitoèné informácie: Telefónne èísla alebo adresné údaje, na ktorých môže zákazník získa informácie o službách ST alebo kde môže nahlasova poruchy.
Upozornenie na upomienku: Zobrazuje sa v prípade, ak zákazník nemá uhradené všetky poh¾adávky voèi ST.
Upomienka: Informácia o neuhradenej èiastke z predchádzajúceho obdobia.
Pravidelný poplatok: Je poplatok za používanie služby. V zmysle platnej tarify ST, a.s. sa paušálne poplatky predplácajú na mesiac vopred. Ak je dátum
ukonèenia služby v mesiaci, na ktorý bol daný poplatok vopred vyfakturovaný, v nasledovnej faktúre je èas poplatku vrátená . Sumarizácie za poplatky sa
zobrazujú len v prípade, ak sa pre daný druh poplatku vyskytuje viac ako jeden poplatok.
Poplatky za volania: Poplatky za jednotlivé volania sú zobrazované pod¾a èísla prístupu alebo identifikaèného èísla. Táto èas obsahuje všetky typy volaní
alebo SMS služieb v danom fakturaènom období. Ak služba obsahuje vo¾né minúty alebo predplatené dáta, sú vyobrazené nasledovne:
Vo¾né minúty/Zahrnuté dáta (GB) - nárok pod¾a služby
Využité vo¾né minúty/Využité dáta (MB) - vyèerpaný objem minút/dát
Uplatnené na: Zobrazuje smery pre ktoré platia predplatené vo¾né minúty
Ostatné: Rôzne jednorazové poplatky, fakturované za zriadenie, zmenu, upomienku alebo taktiež finanèné vysporiadanie po uznanom reklamaènom
konaní.
DPH: Ak sa na faktúre nachádza len jedna daò v položke DPH sa nachádza text: " Na všetky poplatky sa vzahuje jednotná sadzba DPH".
Ak sa nachádzajú na faktúre položky, na ktoré sa neuplatòuje DPH, sú oznaèené * a v èasti DPH je samostatne uvedená suma týchto poplatkov.
Sadzba DPH: Percento dane
Základ dane: Zobrazuje hodnotu z ktorej je poèítaná daò
DPH: Daò v eurách
Download

stiahnuť pdf