NEVHODNÉ FAREBNÉ KOMBINÁCIE
VHODNÉ FAREBNÉ KOMBINÁCIE
ŽLTÁ/BIELA
YELLOW/WHITE
ORANŽOVÁ/BIELA
ORANGE/WHITE
ČERVENÁ/BIELA
RED/WHITE
BLEDOHNEDÁ/BIELA
LIGHT BROWN/WHITE
ČIERNA/BIELA
BLACK/WHITE
MODRÁ/BIELA
BLUE/WHITE
ZELENÁ/BIELA
GREEN/WHITE
HNEDÁ/BIELA
BROWN/WHITE
ČIERNA/ZELENÁ(1)
BLACK/GREEN(1)
ČIERNA/ZELENÁ(2)
BLACK/GREEN(2)
ČIERNA/BLACK
MODRÁ/BLUE
ČIERNA/HNEDÁ
BLACK/BROWN
ČIERNA/ŽLTÁ
BLACK/YELLOW
MODRÁ/ŽLTÁ
BLUE/YELLOW
ZELENÁ/ŽLTÁ
GREEN/YELLOW
HNEDÁ/ŽLTÁ
BROWN/YELLOW
ČERVENÁ/ZELENÁ(1)
RED/GREEN(1)
MODRÁ/ZELENÁ(2)
BLUE/GREEN(2
ČERVENÁ/MODRÁ
RED/BLUE
ČERVENÁ/BLEDOHNEDÁ
RED/LIGHT BROWN
ČIERNA/ORANŽOVÁ
BLACK/ORANGE
MODRÁ/ORANŽOVÁ
BLUE/ORANGE
ZELENÁ/ORANŽOVÁ
GREEN/ORANGE
HNEDÁ/ORANŽOVÁ
BROWN/ORANGE
BIELA/ČIERNA
WHITE/BLACK
ČIERNA/ZLATÁ
BLACK/GOLD
ORANŽOVÁ/ZLATÁ
ORANGE/GOLD
ČERVENÁ/ZLATÁ
RED/GOLD
ČIERNA/ČERVENÁ
BLACK/RED
MODRÁ/ČERVENÁ
BLUE/RED
ZELENÁ/ČERVENÁ
GREEN/RED
HNEDÁ/ČERVENÁ
BROWN/RED
Ak máte pochybnosti o farebnej kombinácii, ktorú by ste chceli použiť, pošlite nám vzorku alebo informácie o použitých
farbách. Podľa čísla farby použitej na grafické zobrazenie čiarového kódu a farby podkladu dokážeme odmerať vhodnosť
použitých farieb.
EAN SLOVAKIA, Nanterská 23, 010 08 Žilina, Slovakia, tel.: + 421 89 651 185, fax: + 421 89 651 186, E-mail: [email protected], www.ean.sk
Ak máte pochybnosti o farebnej kombinácii, ktorú by ste chceli použiť, pošlite nám vzorku alebo informácie o použitých
farbách. Podľa čísla farby použitej na grafické zobrazenie čiarového kódu a farby podkladu dokážeme odmerať vhodnosť
použitých farieb.
OZNAČOVANIE SPOTREBNÉHO TOVARU; Zostavila Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA; Grafická úprava, foto a sadzba: Výtvarná agentúra A1 Žilina; Tlač: Expresprint Žilina; ©1999
Číslo EAN je jednoznačné identifikačné číslo, ktoré poskytuje rýchle
a presné informácie o tovare alebo službe všade vo svete. Zobrazené je
formou čiarového kódu tak, aby bolo čitateľné človekom aj skenerom.
OZNAČOVANIE SPOTREBNÉHO TOVARU
EAN - 13 PH
Je špeciálny trinásťmiestny kód určený na označovanie výrobkov s premenlivou hmotnosťou, akými sú napríklad
mäso, syry, ovocie, zelenina, … Takýto druh čiarového kódu sa tlačí spravidla priamo na elektronickej váhe.
Aby bol každý tovar označený jednoznačne, je potrebné prideliť odlišné EAN číslo pre:
- každý variant tovaru: odlišnú chuť, farbu, vôňu, ... (pri víne treba rozlíšiť aj ročník) napr. buchta maková
a buchta tvarohová
- ten istý tovar balený v odlišných množstvách - napr. mletá káva 250 g, mletá káva 500 g
- každú modifikáciu tovaru - vylepšený, upravený tovar napr. Nový ...
PREFIX
SLOVENSKA
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X X X X
X X X
V
X X
V V
X
V V V
ČÍSLO VÝROBCU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ČÍSLO VÝROBKU
K
K
K
K
K
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
lad
k
í
r
P
Prefix: ............................... prvé trojčíslie prideľuje EAN International. EAN SLOVAKIA má pridelený prefix 858.
Číslo výrobcu: ............... číslo výrobcu prideľuje EAN SLOVAKIA. Toto číslo označuje výrobcu alebo toho,
kto výrobok dodá na trh.
Číslo výrobku: ................ prideľuje samotný výrobca (distribútor) v rámci prideleného rozsahu.
Kontrolná číslica: ........... je súčasťou kódu EAN-13 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu
z dvanástich predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole správnosti čítania
čiarového kódu. Software určený na generovanie čiarového kódu ju vypočíta pre každý
kód osobitne.
EAN - 8
PREFIX
K
ČÍSLO VÝROBKU
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
V
00000
K
PREFIX
ČÍSLO VÝROBKU
VNÚTORNÁ
KONTROLNÁ ČÍSLICA
HMOTNOSŤ
V GRAMOCH
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
ta
V súčasnej dobe sa čiarový kód stáva nevyhnutnou súčasťou obchodného procesu. Preto je potrebné, aby
kvalita tlače čiarového kódu vždy umožnila spoľahlivé snímanie. EAN SLOVAKIA má záujem na tom, aby
kvalita čiarových kódov bola čo najvyššia, a preto poskytuje pre svojich členov bezplatnú kontrolu kvality
tlače. Stačí, ak na našu adresu zašlete obal s čiarovým kódom v takej podobe, v akej sa objaví na trhu a my
skontrolujeme jeho kvalitu.
NEKVALITNÝ ČIAROVÝ KÓD = NEČITATEĽNÝ ČIAROVÝ KÓD = ŽIADNY ČIAROVÝ KÓD
li
Kva
Du
a?
t
i
c
i
pl
lad
Prík
Prefix: ............................. prvé trojčíslie prideľuje EAN International. EAN SLOVAKIA má pridelený prefix 858.
Číslo výrobku: .............. prideľuje EAN SLOVAKIA jednotlivo na každý výrobok.
Kontrolná číslica: ........ je súčasťou kódu EAN-8 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu zo siedmich
predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole správnosti čítania čiarového
kódu. Software určený na generovanie čiarového kódu ju vypočíta pre každý kód
osobitne.
SVETLÉ OKRAJE
Ako sa vyhnúť duplicite
Systém EAN nie je schopný pracovať spoľahlivo, ak je jedno EAN číslo pridelené viac ako jednému výrobku alebo naopak, ak je jednému výrobku pridelených viac čísel. Preto je každý výrobca, ktorému bolo pridelené "číslo výrobcu", povinný viesť evidenciu o pridelených číslach tak, aby nedošlo k ich duplicite. Vyhnúť sa tomu dá tak, že vo firme poveríte len jedného zamestnanca prideľovaním "čísel výrobkov".
Číslo, ktoré už niekedy bolo použité na označenie jedného tovaru, je možné použiť na označenie iného druhu tovaru len po konzultácii s EAN SLOVAKIA.
%
80
0
10
0
10
%
%
0
20
ROHOVÁ ZNAČKA
ROHOVÁ ZNAČKA
3.63
Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice
Štruktúra čísla EAN - 8
X X X X
X X X X
Opätovné použitie čísla EAN
Číslo EAN-8 je osemmiestne číslo, ktoré slúži na označenie tých tovarov, na ktorých nie je dostatočný priestor pre
symbol čiarového kódu EAN-13 (napr. žuvačky, cigarety, …).
858
29
Prefix: ............................................ dvojmiestne číslo, ktoré určuje, aký druh informácie je v kóde obsiahnutý
(29 - hmotnosť). Neoznačuje však krajinu, v ktorej bol pridelený.
Číslo výrobku: .............................. prideľuje EAN SLOVAKIA jednotlivo na každý výrobok.
Vnútorná kontrolná číslica: ....... vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu z hmotnosti (nie je povinná).
Hmotnosť: ................................... uvádza sa v gramoch, zľava sa dopĺňa nulami.
Kontrolná číslica: ........................ je súčasťou kódu EAN-13 PH a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu
z dvanástich predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole
správnosti čítania čiarového kódu. Software určený na generovanie čiarového
kódu ju vypočíta pre každý kód osobitne.
Štruktúra čísla EAN - 13
V
V
V
V
V
sť u vať alebo zmenšovať, ale len v rámci dovoleného rozsahu (od 80% do 200%). Pri určovaní veľo
k
ľ
Ve o kód kosti čiarového kódu musíme brať do úvahy tzv. svetlé okraje, ktoré ohraničujú symbol čiarového
éh kódu a sú potrebné pre spoľahlivé snímanie. Neodporúčame však ohraničiť symbol čiarového kódu
v
o
r
čia
rámikom, pretože znižuje jeho čitateľnosť.
Štruktúra čísla EAN - 13 PH
Číslo EAN-13 je trinásťmiestne číslo, ktorým identifikujeme akýkoľvek spotrebný tovar alebo službu. EAN SLOVAKIA
prideľuje kód EAN-13 v skupinách od 1 - 99 do 1 - 999999 podľa potreby užívateľa.
V
V
V
V
V
Skener dekóduje kód EAN podľa kontrastu medzi čiarami a medzerami v oblasti červeného svetla (660 nm).
Farby ako pomarančová, žltá, červená a biela sú vhodné pre podklad (medzery). Naopak modrá, zelená a čierna sú vhodné na zobrazenie čiar. Nevhodná farebná kombinácia sa prejaví nečitateľnosťou čiarového kódu.
Na priehľadných materiáloch je potrebné použiť podkladovú farbu!
Symbol čiarového kódu má tzv. "nominálnu veľkosť", od ktorej je možné symbol čiarového kódu zväčšo-
EAN - 13
858
858
858
858
858
y
Farb
%
2.31
37.29
Rozmery kódu v mm
Veľkosť Šírka
(medzi rohovými značkami)
%
modulu EAN-13
EAN-8
(mm)
Šírka
Výška
Šírka
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0,264
0,281
0,297
0,313
0,33
0,363
0,396
0,429
0,462
0,495
0,528
0,561
0,594
0,627
0,66
29,80
31,70
33,56
35,43
37,29
41,02
44,75
48,48
52,21
55,94
59,66
63,39
67,12
70,85
74,57
21,00
22,32
23,63
24,94
26,26
28,89
31,51
34,14
36,76
39,39
42,01
44,64
47,26
49,90
52,52
21,38
22,72
24,06
25,39
26,73
29,40
32,08
34,75
37,42
40,10
42,77
45,44
48,11
50,79
53,46
Výška
Tolerancia
tlače čiar
+/- (mm)
17,31
18,39
19,48
20,55
21,64
23,80
25,97
28,13
30,29
32,46
34,63
36,79
38,95
41,12
43,28
0,035
0,051
0,069
0,085
0,101
0,115
0,132
0,147
0,163
0,178
0,192
0,209
0,224
0,241
0,256
Výpočet kontrolnej číslice 858 12345 1234 k:
1. súčet hodnôt všetkých číslic na párnych miestach zľava doprava
2. výsledok kroku 1 vynásobte 3
3. súčet hodnôt všetkých číslic na nepárnych miestach
4. súčet hodnôt kroku 2 a 3
5. zaokrúhliť výslednú hodnotu kroku 4 na celé desiatky nahor
6. odpočítať výslednú hodnotu kroku 4 od výsled. hodnoty kroku 5
Číslo EAN-13 s kontrolnou číslicou je: 858 123451234 4
5+1+3+5+2+4
20 x 3
8+8+2+4+1+3
60 + 26
86 zaokrúhlené nahor
90 - 86
k
=
=
=
=
=
=
=
20
60
26
86
90
4
4
enie maní manipulácia s tovarom čo najmenšia.
n
t
ies
* Symbol čiarového kódu by mal byť vrátane svetlých okrajov a interpretácie čitateľnej človekom najmem
U
* Symbol čiarového kódu môžeme umiestniť na obal, nálepku alebo visačku a to tak, aby bola pri sní-
lad
k
í
r
P
nej 5 mm od každého okraja obalu a to tak, aby nebol prekrytý ani pokrčený.
* Symbol čiarového kódu býva umiestnený spravidla na zadnej strane obalu a to vždy na viditeľnom mieste.
* Orientácia symbolu čiarového kódu (plotová - vertikálna, rebríková - horizontálna) závisí od spôsobu tlače, a preto
je potrebné konzultovať ju s tlačiarom.
* Na valcovitých predmetoch je potrebné orientovať čiary čiarového kódu rovnobežne s podstavou.
OZNAČOVANIE SPOTREBNÉHO TOVARU
EAN - 13 PH
Je špeciálny trinásťmiestny kód určený na označovanie výrobkov s premenlivou hmotnosťou, akými sú napríklad
mäso, syry, ovocie, zelenina, … Takýto druh čiarového kódu sa tlačí spravidla priamo na elektronickej váhe.
Aby bol každý tovar označený jednoznačne, je potrebné prideliť odlišné EAN číslo pre:
- každý variant tovaru: odlišnú chuť, farbu, vôňu, ... (pri víne treba rozlíšiť aj ročník) napr. buchta maková
a buchta tvarohová
- ten istý tovar balený v odlišných množstvách - napr. mletá káva 250 g, mletá káva 500 g
- každú modifikáciu tovaru - vylepšený, upravený tovar napr. Nový ...
PREFIX
SLOVENSKA
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X X X X
X X X
V
X X
V V
X
V V V
ČÍSLO VÝROBCU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ČÍSLO VÝROBKU
K
K
K
K
K
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
lad
k
í
r
P
Prefix: ............................... prvé trojčíslie prideľuje EAN International. EAN SLOVAKIA má pridelený prefix 858.
Číslo výrobcu: ............... číslo výrobcu prideľuje EAN SLOVAKIA. Toto číslo označuje výrobcu alebo toho,
kto výrobok dodá na trh.
Číslo výrobku: ................ prideľuje samotný výrobca (distribútor) v rámci prideleného rozsahu.
Kontrolná číslica: ........... je súčasťou kódu EAN-13 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu
z dvanástich predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole správnosti čítania
čiarového kódu. Software určený na generovanie čiarového kódu ju vypočíta pre každý
kód osobitne.
EAN - 8
PREFIX
K
ČÍSLO VÝROBKU
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
V
00000
K
PREFIX
ČÍSLO VÝROBKU
VNÚTORNÁ
KONTROLNÁ ČÍSLICA
HMOTNOSŤ
V GRAMOCH
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
ta
V súčasnej dobe sa čiarový kód stáva nevyhnutnou súčasťou obchodného procesu. Preto je potrebné, aby
kvalita tlače čiarového kódu vždy umožnila spoľahlivé snímanie. EAN SLOVAKIA má záujem na tom, aby
kvalita čiarových kódov bola čo najvyššia, a preto poskytuje pre svojich členov bezplatnú kontrolu kvality
tlače. Stačí, ak na našu adresu zašlete obal s čiarovým kódom v takej podobe, v akej sa objaví na trhu a my
skontrolujeme jeho kvalitu.
NEKVALITNÝ ČIAROVÝ KÓD = NEČITATEĽNÝ ČIAROVÝ KÓD = ŽIADNY ČIAROVÝ KÓD
li
Kva
Du
a?
t
i
c
i
pl
lad
Prík
Prefix: ............................. prvé trojčíslie prideľuje EAN International. EAN SLOVAKIA má pridelený prefix 858.
Číslo výrobku: .............. prideľuje EAN SLOVAKIA jednotlivo na každý výrobok.
Kontrolná číslica: ........ je súčasťou kódu EAN-8 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu zo siedmich
predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole správnosti čítania čiarového
kódu. Software určený na generovanie čiarového kódu ju vypočíta pre každý kód
osobitne.
SVETLÉ OKRAJE
Ako sa vyhnúť duplicite
Systém EAN nie je schopný pracovať spoľahlivo, ak je jedno EAN číslo pridelené viac ako jednému výrobku alebo naopak, ak je jednému výrobku pridelených viac čísel. Preto je každý výrobca, ktorému bolo pridelené "číslo výrobcu", povinný viesť evidenciu o pridelených číslach tak, aby nedošlo k ich duplicite. Vyhnúť sa tomu dá tak, že vo firme poveríte len jedného zamestnanca prideľovaním "čísel výrobkov".
Číslo, ktoré už niekedy bolo použité na označenie jedného tovaru, je možné použiť na označenie iného druhu tovaru len po konzultácii s EAN SLOVAKIA.
%
80
0
10
0
10
%
%
0
20
ROHOVÁ ZNAČKA
ROHOVÁ ZNAČKA
3.63
Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice
Štruktúra čísla EAN - 8
X X X X
X X X X
Opätovné použitie čísla EAN
Číslo EAN-8 je osemmiestne číslo, ktoré slúži na označenie tých tovarov, na ktorých nie je dostatočný priestor pre
symbol čiarového kódu EAN-13 (napr. žuvačky, cigarety, …).
858
29
Prefix: ............................................ dvojmiestne číslo, ktoré určuje, aký druh informácie je v kóde obsiahnutý
(29 - hmotnosť). Neoznačuje však krajinu, v ktorej bol pridelený.
Číslo výrobku: .............................. prideľuje EAN SLOVAKIA jednotlivo na každý výrobok.
Vnútorná kontrolná číslica: ....... vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu z hmotnosti (nie je povinná).
Hmotnosť: ................................... uvádza sa v gramoch, zľava sa dopĺňa nulami.
Kontrolná číslica: ........................ je súčasťou kódu EAN-13 PH a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu
z dvanástich predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole
správnosti čítania čiarového kódu. Software určený na generovanie čiarového
kódu ju vypočíta pre každý kód osobitne.
Štruktúra čísla EAN - 13
V
V
V
V
V
sť u vať alebo zmenšovať, ale len v rámci dovoleného rozsahu (od 80% do 200%). Pri určovaní veľo
k
ľ
Ve o kód kosti čiarového kódu musíme brať do úvahy tzv. svetlé okraje, ktoré ohraničujú symbol čiarového
éh kódu a sú potrebné pre spoľahlivé snímanie. Neodporúčame však ohraničiť symbol čiarového kódu
v
o
r
čia
rámikom, pretože znižuje jeho čitateľnosť.
Štruktúra čísla EAN - 13 PH
Číslo EAN-13 je trinásťmiestne číslo, ktorým identifikujeme akýkoľvek spotrebný tovar alebo službu. EAN SLOVAKIA
prideľuje kód EAN-13 v skupinách od 1 - 99 do 1 - 999999 podľa potreby užívateľa.
V
V
V
V
V
Skener dekóduje kód EAN podľa kontrastu medzi čiarami a medzerami v oblasti červeného svetla (660 nm).
Farby ako pomarančová, žltá, červená a biela sú vhodné pre podklad (medzery). Naopak modrá, zelená a čierna sú vhodné na zobrazenie čiar. Nevhodná farebná kombinácia sa prejaví nečitateľnosťou čiarového kódu.
Na priehľadných materiáloch je potrebné použiť podkladovú farbu!
Symbol čiarového kódu má tzv. "nominálnu veľkosť", od ktorej je možné symbol čiarového kódu zväčšo-
EAN - 13
858
858
858
858
858
y
Farb
%
2.31
37.29
Rozmery kódu v mm
Veľkosť Šírka
(medzi rohovými značkami)
%
modulu EAN-13
EAN-8
(mm)
Šírka
Výška
Šírka
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0,264
0,281
0,297
0,313
0,33
0,363
0,396
0,429
0,462
0,495
0,528
0,561
0,594
0,627
0,66
29,80
31,70
33,56
35,43
37,29
41,02
44,75
48,48
52,21
55,94
59,66
63,39
67,12
70,85
74,57
21,00
22,32
23,63
24,94
26,26
28,89
31,51
34,14
36,76
39,39
42,01
44,64
47,26
49,90
52,52
21,38
22,72
24,06
25,39
26,73
29,40
32,08
34,75
37,42
40,10
42,77
45,44
48,11
50,79
53,46
Výška
Tolerancia
tlače čiar
+/- (mm)
17,31
18,39
19,48
20,55
21,64
23,80
25,97
28,13
30,29
32,46
34,63
36,79
38,95
41,12
43,28
0,035
0,051
0,069
0,085
0,101
0,115
0,132
0,147
0,163
0,178
0,192
0,209
0,224
0,241
0,256
Výpočet kontrolnej číslice 858 12345 1234 k:
1. súčet hodnôt všetkých číslic na párnych miestach zľava doprava
2. výsledok kroku 1 vynásobte 3
3. súčet hodnôt všetkých číslic na nepárnych miestach
4. súčet hodnôt kroku 2 a 3
5. zaokrúhliť výslednú hodnotu kroku 4 na celé desiatky nahor
6. odpočítať výslednú hodnotu kroku 4 od výsled. hodnoty kroku 5
Číslo EAN-13 s kontrolnou číslicou je: 858 123451234 4
5+1+3+5+2+4
20 x 3
8+8+2+4+1+3
60 + 26
86 zaokrúhlené nahor
90 - 86
k
=
=
=
=
=
=
=
20
60
26
86
90
4
4
enie maní manipulácia s tovarom čo najmenšia.
n
t
ies
* Symbol čiarového kódu by mal byť vrátane svetlých okrajov a interpretácie čitateľnej človekom najmem
U
* Symbol čiarového kódu môžeme umiestniť na obal, nálepku alebo visačku a to tak, aby bola pri sní-
lad
k
í
r
P
nej 5 mm od každého okraja obalu a to tak, aby nebol prekrytý ani pokrčený.
* Symbol čiarového kódu býva umiestnený spravidla na zadnej strane obalu a to vždy na viditeľnom mieste.
* Orientácia symbolu čiarového kódu (plotová - vertikálna, rebríková - horizontálna) závisí od spôsobu tlače, a preto
je potrebné konzultovať ju s tlačiarom.
* Na valcovitých predmetoch je potrebné orientovať čiary čiarového kódu rovnobežne s podstavou.
OZNAČOVANIE SPOTREBNÉHO TOVARU
EAN - 13 PH
Je špeciálny trinásťmiestny kód určený na označovanie výrobkov s premenlivou hmotnosťou, akými sú napríklad
mäso, syry, ovocie, zelenina, … Takýto druh čiarového kódu sa tlačí spravidla priamo na elektronickej váhe.
Aby bol každý tovar označený jednoznačne, je potrebné prideliť odlišné EAN číslo pre:
- každý variant tovaru: odlišnú chuť, farbu, vôňu, ... (pri víne treba rozlíšiť aj ročník) napr. buchta maková
a buchta tvarohová
- ten istý tovar balený v odlišných množstvách - napr. mletá káva 250 g, mletá káva 500 g
- každú modifikáciu tovaru - vylepšený, upravený tovar napr. Nový ...
PREFIX
SLOVENSKA
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X X X X
X X X
V
X X
V V
X
V V V
ČÍSLO VÝROBCU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ČÍSLO VÝROBKU
K
K
K
K
K
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
lad
k
í
r
P
Prefix: ............................... prvé trojčíslie prideľuje EAN International. EAN SLOVAKIA má pridelený prefix 858.
Číslo výrobcu: ............... číslo výrobcu prideľuje EAN SLOVAKIA. Toto číslo označuje výrobcu alebo toho,
kto výrobok dodá na trh.
Číslo výrobku: ................ prideľuje samotný výrobca (distribútor) v rámci prideleného rozsahu.
Kontrolná číslica: ........... je súčasťou kódu EAN-13 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu
z dvanástich predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole správnosti čítania
čiarového kódu. Software určený na generovanie čiarového kódu ju vypočíta pre každý
kód osobitne.
EAN - 8
PREFIX
K
ČÍSLO VÝROBKU
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
V
00000
K
PREFIX
ČÍSLO VÝROBKU
VNÚTORNÁ
KONTROLNÁ ČÍSLICA
HMOTNOSŤ
V GRAMOCH
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
ta
V súčasnej dobe sa čiarový kód stáva nevyhnutnou súčasťou obchodného procesu. Preto je potrebné, aby
kvalita tlače čiarového kódu vždy umožnila spoľahlivé snímanie. EAN SLOVAKIA má záujem na tom, aby
kvalita čiarových kódov bola čo najvyššia, a preto poskytuje pre svojich členov bezplatnú kontrolu kvality
tlače. Stačí, ak na našu adresu zašlete obal s čiarovým kódom v takej podobe, v akej sa objaví na trhu a my
skontrolujeme jeho kvalitu.
NEKVALITNÝ ČIAROVÝ KÓD = NEČITATEĽNÝ ČIAROVÝ KÓD = ŽIADNY ČIAROVÝ KÓD
li
Kva
Du
a?
t
i
c
i
pl
lad
Prík
Prefix: ............................. prvé trojčíslie prideľuje EAN International. EAN SLOVAKIA má pridelený prefix 858.
Číslo výrobku: .............. prideľuje EAN SLOVAKIA jednotlivo na každý výrobok.
Kontrolná číslica: ........ je súčasťou kódu EAN-8 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu zo siedmich
predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole správnosti čítania čiarového
kódu. Software určený na generovanie čiarového kódu ju vypočíta pre každý kód
osobitne.
SVETLÉ OKRAJE
Ako sa vyhnúť duplicite
Systém EAN nie je schopný pracovať spoľahlivo, ak je jedno EAN číslo pridelené viac ako jednému výrobku alebo naopak, ak je jednému výrobku pridelených viac čísel. Preto je každý výrobca, ktorému bolo pridelené "číslo výrobcu", povinný viesť evidenciu o pridelených číslach tak, aby nedošlo k ich duplicite. Vyhnúť sa tomu dá tak, že vo firme poveríte len jedného zamestnanca prideľovaním "čísel výrobkov".
Číslo, ktoré už niekedy bolo použité na označenie jedného tovaru, je možné použiť na označenie iného druhu tovaru len po konzultácii s EAN SLOVAKIA.
%
80
0
10
0
10
%
%
0
20
ROHOVÁ ZNAČKA
ROHOVÁ ZNAČKA
3.63
Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice
Štruktúra čísla EAN - 8
X X X X
X X X X
Opätovné použitie čísla EAN
Číslo EAN-8 je osemmiestne číslo, ktoré slúži na označenie tých tovarov, na ktorých nie je dostatočný priestor pre
symbol čiarového kódu EAN-13 (napr. žuvačky, cigarety, …).
858
29
Prefix: ............................................ dvojmiestne číslo, ktoré určuje, aký druh informácie je v kóde obsiahnutý
(29 - hmotnosť). Neoznačuje však krajinu, v ktorej bol pridelený.
Číslo výrobku: .............................. prideľuje EAN SLOVAKIA jednotlivo na každý výrobok.
Vnútorná kontrolná číslica: ....... vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu z hmotnosti (nie je povinná).
Hmotnosť: ................................... uvádza sa v gramoch, zľava sa dopĺňa nulami.
Kontrolná číslica: ........................ je súčasťou kódu EAN-13 PH a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu
z dvanástich predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole
správnosti čítania čiarového kódu. Software určený na generovanie čiarového
kódu ju vypočíta pre každý kód osobitne.
Štruktúra čísla EAN - 13
V
V
V
V
V
sť u vať alebo zmenšovať, ale len v rámci dovoleného rozsahu (od 80% do 200%). Pri určovaní veľo
k
ľ
Ve o kód kosti čiarového kódu musíme brať do úvahy tzv. svetlé okraje, ktoré ohraničujú symbol čiarového
éh kódu a sú potrebné pre spoľahlivé snímanie. Neodporúčame však ohraničiť symbol čiarového kódu
v
o
r
čia
rámikom, pretože znižuje jeho čitateľnosť.
Štruktúra čísla EAN - 13 PH
Číslo EAN-13 je trinásťmiestne číslo, ktorým identifikujeme akýkoľvek spotrebný tovar alebo službu. EAN SLOVAKIA
prideľuje kód EAN-13 v skupinách od 1 - 99 do 1 - 999999 podľa potreby užívateľa.
V
V
V
V
V
Skener dekóduje kód EAN podľa kontrastu medzi čiarami a medzerami v oblasti červeného svetla (660 nm).
Farby ako pomarančová, žltá, červená a biela sú vhodné pre podklad (medzery). Naopak modrá, zelená a čierna sú vhodné na zobrazenie čiar. Nevhodná farebná kombinácia sa prejaví nečitateľnosťou čiarového kódu.
Na priehľadných materiáloch je potrebné použiť podkladovú farbu!
Symbol čiarového kódu má tzv. "nominálnu veľkosť", od ktorej je možné symbol čiarového kódu zväčšo-
EAN - 13
858
858
858
858
858
y
Farb
%
2.31
37.29
Rozmery kódu v mm
Veľkosť Šírka
(medzi rohovými značkami)
%
modulu EAN-13
EAN-8
(mm)
Šírka
Výška
Šírka
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0,264
0,281
0,297
0,313
0,33
0,363
0,396
0,429
0,462
0,495
0,528
0,561
0,594
0,627
0,66
29,80
31,70
33,56
35,43
37,29
41,02
44,75
48,48
52,21
55,94
59,66
63,39
67,12
70,85
74,57
21,00
22,32
23,63
24,94
26,26
28,89
31,51
34,14
36,76
39,39
42,01
44,64
47,26
49,90
52,52
21,38
22,72
24,06
25,39
26,73
29,40
32,08
34,75
37,42
40,10
42,77
45,44
48,11
50,79
53,46
Výška
Tolerancia
tlače čiar
+/- (mm)
17,31
18,39
19,48
20,55
21,64
23,80
25,97
28,13
30,29
32,46
34,63
36,79
38,95
41,12
43,28
0,035
0,051
0,069
0,085
0,101
0,115
0,132
0,147
0,163
0,178
0,192
0,209
0,224
0,241
0,256
Výpočet kontrolnej číslice 858 12345 1234 k:
1. súčet hodnôt všetkých číslic na párnych miestach zľava doprava
2. výsledok kroku 1 vynásobte 3
3. súčet hodnôt všetkých číslic na nepárnych miestach
4. súčet hodnôt kroku 2 a 3
5. zaokrúhliť výslednú hodnotu kroku 4 na celé desiatky nahor
6. odpočítať výslednú hodnotu kroku 4 od výsled. hodnoty kroku 5
Číslo EAN-13 s kontrolnou číslicou je: 858 123451234 4
5+1+3+5+2+4
20 x 3
8+8+2+4+1+3
60 + 26
86 zaokrúhlené nahor
90 - 86
k
=
=
=
=
=
=
=
20
60
26
86
90
4
4
enie maní manipulácia s tovarom čo najmenšia.
n
t
ies
* Symbol čiarového kódu by mal byť vrátane svetlých okrajov a interpretácie čitateľnej človekom najmem
U
* Symbol čiarového kódu môžeme umiestniť na obal, nálepku alebo visačku a to tak, aby bola pri sní-
lad
k
í
r
P
nej 5 mm od každého okraja obalu a to tak, aby nebol prekrytý ani pokrčený.
* Symbol čiarového kódu býva umiestnený spravidla na zadnej strane obalu a to vždy na viditeľnom mieste.
* Orientácia symbolu čiarového kódu (plotová - vertikálna, rebríková - horizontálna) závisí od spôsobu tlače, a preto
je potrebné konzultovať ju s tlačiarom.
* Na valcovitých predmetoch je potrebné orientovať čiary čiarového kódu rovnobežne s podstavou.
NEVHODNÉ FAREBNÉ KOMBINÁCIE
VHODNÉ FAREBNÉ KOMBINÁCIE
ŽLTÁ/BIELA
YELLOW/WHITE
ORANŽOVÁ/BIELA
ORANGE/WHITE
ČERVENÁ/BIELA
RED/WHITE
BLEDOHNEDÁ/BIELA
LIGHT BROWN/WHITE
ČIERNA/BIELA
BLACK/WHITE
MODRÁ/BIELA
BLUE/WHITE
ZELENÁ/BIELA
GREEN/WHITE
HNEDÁ/BIELA
BROWN/WHITE
ČIERNA/ZELENÁ(1)
BLACK/GREEN(1)
ČIERNA/ZELENÁ(2)
BLACK/GREEN(2)
ČIERNA/BLACK
MODRÁ/BLUE
ČIERNA/HNEDÁ
BLACK/BROWN
ČIERNA/ŽLTÁ
BLACK/YELLOW
MODRÁ/ŽLTÁ
BLUE/YELLOW
ZELENÁ/ŽLTÁ
GREEN/YELLOW
HNEDÁ/ŽLTÁ
BROWN/YELLOW
ČERVENÁ/ZELENÁ(1)
RED/GREEN(1)
MODRÁ/ZELENÁ(2)
BLUE/GREEN(2
ČERVENÁ/MODRÁ
RED/BLUE
ČERVENÁ/BLEDOHNEDÁ
RED/LIGHT BROWN
ČIERNA/ORANŽOVÁ
BLACK/ORANGE
MODRÁ/ORANŽOVÁ
BLUE/ORANGE
ZELENÁ/ORANŽOVÁ
GREEN/ORANGE
HNEDÁ/ORANŽOVÁ
BROWN/ORANGE
BIELA/ČIERNA
WHITE/BLACK
ČIERNA/ZLATÁ
BLACK/GOLD
ORANŽOVÁ/ZLATÁ
ORANGE/GOLD
ČERVENÁ/ZLATÁ
RED/GOLD
ČIERNA/ČERVENÁ
BLACK/RED
MODRÁ/ČERVENÁ
BLUE/RED
ZELENÁ/ČERVENÁ
GREEN/RED
HNEDÁ/ČERVENÁ
BROWN/RED
Ak máte pochybnosti o farebnej kombinácii, ktorú by ste chceli použiť, pošlite nám vzorku alebo informácie o použitých
farbách. Podľa čísla farby použitej na grafické zobrazenie čiarového kódu a farby podkladu dokážeme odmerať vhodnosť
použitých farieb.
EAN SLOVAKIA, Nanterská 23, 010 08 Žilina, Slovakia, tel.: + 421 89 651 185, fax: + 421 89 651 186, E-mail: [email protected], www.ean.sk
Ak máte pochybnosti o farebnej kombinácii, ktorú by ste chceli použiť, pošlite nám vzorku alebo informácie o použitých
farbách. Podľa čísla farby použitej na grafické zobrazenie čiarového kódu a farby podkladu dokážeme odmerať vhodnosť
použitých farieb.
OZNAČOVANIE SPOTREBNÉHO TOVARU; Zostavila Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA; Grafická úprava, foto a sadzba: Výtvarná agentúra A1 Žilina; Tlač: Expresprint Žilina; ©1999
Číslo EAN je jednoznačné identifikačné číslo, ktoré poskytuje rýchle
a presné informácie o tovare alebo službe všade vo svete. Zobrazené je
formou čiarového kódu tak, aby bolo čitateľné človekom aj skenerom.
NEVHODNÉ FAREBNÉ KOMBINÁCIE
VHODNÉ FAREBNÉ KOMBINÁCIE
ŽLTÁ/BIELA
YELLOW/WHITE
ORANŽOVÁ/BIELA
ORANGE/WHITE
ČERVENÁ/BIELA
RED/WHITE
BLEDOHNEDÁ/BIELA
LIGHT BROWN/WHITE
ČIERNA/BIELA
BLACK/WHITE
MODRÁ/BIELA
BLUE/WHITE
ZELENÁ/BIELA
GREEN/WHITE
HNEDÁ/BIELA
BROWN/WHITE
ČIERNA/ZELENÁ(1)
BLACK/GREEN(1)
ČIERNA/ZELENÁ(2)
BLACK/GREEN(2)
ČIERNA/BLACK
MODRÁ/BLUE
ČIERNA/HNEDÁ
BLACK/BROWN
ČIERNA/ŽLTÁ
BLACK/YELLOW
MODRÁ/ŽLTÁ
BLUE/YELLOW
ZELENÁ/ŽLTÁ
GREEN/YELLOW
HNEDÁ/ŽLTÁ
BROWN/YELLOW
ČERVENÁ/ZELENÁ(1)
RED/GREEN(1)
MODRÁ/ZELENÁ(2)
BLUE/GREEN(2
ČERVENÁ/MODRÁ
RED/BLUE
ČERVENÁ/BLEDOHNEDÁ
RED/LIGHT BROWN
ČIERNA/ORANŽOVÁ
BLACK/ORANGE
MODRÁ/ORANŽOVÁ
BLUE/ORANGE
ZELENÁ/ORANŽOVÁ
GREEN/ORANGE
HNEDÁ/ORANŽOVÁ
BROWN/ORANGE
BIELA/ČIERNA
WHITE/BLACK
ČIERNA/ZLATÁ
BLACK/GOLD
ORANŽOVÁ/ZLATÁ
ORANGE/GOLD
ČERVENÁ/ZLATÁ
RED/GOLD
ČIERNA/ČERVENÁ
BLACK/RED
MODRÁ/ČERVENÁ
BLUE/RED
ZELENÁ/ČERVENÁ
GREEN/RED
HNEDÁ/ČERVENÁ
BROWN/RED
Ak máte pochybnosti o farebnej kombinácii, ktorú by ste chceli použiť, pošlite nám vzorku alebo informácie o použitých
farbách. Podľa čísla farby použitej na grafické zobrazenie čiarového kódu a farby podkladu dokážeme odmerať vhodnosť
použitých farieb.
EAN SLOVAKIA, Nanterská 23, 010 08 Žilina, Slovakia, tel.: + 421 89 651 185, fax: + 421 89 651 186, E-mail: [email protected], www.ean.sk
Ak máte pochybnosti o farebnej kombinácii, ktorú by ste chceli použiť, pošlite nám vzorku alebo informácie o použitých
farbách. Podľa čísla farby použitej na grafické zobrazenie čiarového kódu a farby podkladu dokážeme odmerať vhodnosť
použitých farieb.
OZNAČOVANIE SPOTREBNÉHO TOVARU; Zostavila Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA; Grafická úprava, foto a sadzba: Výtvarná agentúra A1 Žilina; Tlač: Expresprint Žilina; ©1999
Číslo EAN je jednoznačné identifikačné číslo, ktoré poskytuje rýchle
a presné informácie o tovare alebo službe všade vo svete. Zobrazené je
formou čiarového kódu tak, aby bolo čitateľné človekom aj skenerom.
Download

Číslo EAN je jednoznačné identifikačné číslo, ktoré