5S je veľmi známa metóda (technika), ktorej cieľom je eliminácia plytvania na pracovisku. Je to základ štíhlej výroby a je
známa po celom svete. V podstate sa jedná o to, aby po
zavedení 5S bolo pracovisko prehľadné, bez nepotrebných
predmetov, čisté, bezpečné, vizualizované a štandardizované,
aby na ňom prebiehala bezchybná výroba a nevznikalo nadmerné plytvanie. Keby som to mal zhrnúť, tak poviem, že 5S
v podstate znamená urobiť si poriadok. Ale nielen taký, že na
konci zmeny pozametám a je to vybavené. Je to hĺbkový poriadok, ktorý súvisí s celou prácou na pracovisku a tiež s disciplínou
pracovníkov pri dodržiavaní tohto poriadku. Ako teda tento
poriadok urobiť? Poďme spolu krok po kroku.
5S je teda metodika, ktorá pochádza z Japonska a je súčasťou
štíhlej výroby (Lean production). Prečo práve 5 a prečo práve S?
Je to z toho dôvodu, že číslo 5 charakterizuje 5 základných
krokov metodiky a S je prvé písmeno začiatočného slova, ktoré
vystihuje a pomenúva daný krok. Často sa uvádzajú japonské
názvy týchto krokov: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Pre
porovnanie so slovenčinou uvádzam tabuľku (tab. 1).
Tab. 1. Vyjadrenie krokov 5S slovným pomenovaním
Krok
Japonský jazyk
Slovenský jazyk
1.
Seiri
Separovať, triediť
2.
Seiton
Systematizovať, vizualizovať, usporiadať
3.
Seiso
Stále čistiť
4.
Seiketsu
Štandardizovať
5.
Shitsuke
Sebadisciplinovanosť
Prečo potrebujeme robiť na pracovisku systematický poriadok?
No pretože sa tam (nielen vo výrobných firmách) väčšinou časom vytvorí veľký objem predmetov, pomôcok, dokumentácie,
špiny atď., jednoducho neporiadok. Tento neporiadok spôsobuje to, že pracovníci nemôžu nájsť potrebné náradie, pomôcky, vozíčkari položia palety tam, kde je miesto (samozrejme, že každý raz je to inde), pracovisko a jednotlivé predmety sú
špinavé, zamastené, na pracovisku sa nie je kam pohnúť, nie je
kde stúpiť. Pracovisko sa dokonca stáva nebezpečné. Samozrejme, že všetci sme tak trochu leniví a nechce sa nám upratovať. Ale raz to musí prísť a povieme si, že v takomto neporiadku
sa už nedá pracovať a začneme upratovať (začneme s 5S).
Hlavným cieľom 5S je vytvoriť tzv. štíhle pracovisko, na ktorom
sa nachádzajú len tie predmety, ktoré sú potrebné k výrobe
produktu, inými slovami pridávajú hodnotu alebo umožňujú
pridávať hodnotu produktu. Tiež je pracovisko usporiadané
v súlade s požiadavkou pracovníkov, ktorí na danom pracovisku
pracujú. Okrem týchto základných požiadaviek na štíhle
pracovisko je cieľom 5S:
•
•
•
definovanie štandardného layout-u pracoviska (rozmiestnenia potrebných predmetov),
zabezpečenie jasných pravidiel na pracovisku (čo, kde, kedy,
kto, ako,...),
zlepšenie čistoty pracoviska,
•
•
•
zlepšenie pracovného prostredia,
zvýšenie bezpečnosti pracoviska,
atď., ale hlavne odstránenie základných foriem plytvania
(čakanie, hľadanie,...).
Štíhle pracovisko by malo mať nadefinované tiež základné ukazovatele, ktoré sú zvyčajne vizualizované na tabuli pracoviska.
Samozrejme, že pracovisko je čisté a má jasne vyznačené miesta pre materiál, prístupové cesty, pracovnú oblasť, príp. iné.
1. krok 5S – Seiri (separuj, vytrieď) je o oddelení predmetov,
ktoré na pracovisku musia byť, ktoré na pracovisku nemusia byť
v bezprostrednej blízkosti a ktoré musia byť odstránené. Aby
sme sa vedeli dobre rozhodnúť, ktoré objekty môžu byť odstránené a ktoré musia zostať na pracovisku, je potrebné ohodnotiť
každý objekt na pracovisku frekvenciou používania. To znamená, že to, čo sa používa veľmi často by malo mať miesto veľmi
blízko, to, čo sa používa menej často, môže byť ďalej. To, čo sa
nepoužíva vôbec, tak nemusí byť na pracovisku. Touto frekvenciou používania sa dá ohodnotiť každý nájdený predmet. V praxi tento krok zvyčajne robím tak, že sa vyčlení teritórium
pracoviska a všetky predmety sa odfotografujú a zapíšu do tzv.
Karty pracoviska (tab. 2). Veľmi dobrou pomôckou je tzv. kartičková metóda. Je to označenie jednotlivých predmetov kartičkou s číslom z dôvodu jednoduchého priradenia v Karte pracoviska. Dnes, keď už existujú digitálne fotoaparáty, je možné toto
číslo (kartičku, s ktorou sa predmet odfotí) nahradiť číslom
fotografie. O jednotlivých položkách sa tím, zložený z pracovníkov pracoviska, rozhoduje, či daný predmet zostane na
pracovisku alebo môže byť odstránený na základe frekvencie
používania. Takto sa prejdú všetky položky a nasleduje
realizácia nápravných opatrení. Všetky predmety, ktoré nie sú
potrebné a tím usúdil, že sa nemusia nachádzať na pracovisku,
sa z pracoviska odstránia.
Dôležité je uvedomiť si, že tento 1. krok je naozaj dôležitý
a vykonáva sa aj v objektoch, ktoré v sebe uchovávajú predmety, napr. skrine, skrinky, zásuvky stolov, kufríky a podobne.
Keďže sa stáva, že v týchto objektoch sa opätovne kumulujú
predmety, ktoré tam niekto zanechá, je veľmi dôležité, aby sa
vypracoval tzv. súpis položiek. Je to v podstate zoznam toho, čo
sa má v danej skrini, zásuvke stola,... nachádzať. Nič viac, nič
menej. Tento súpis slúži aj na to, aby si pracovníci medzi sebou
mohli skontrolovať, či majú všetky potrebné veci na pracovisku
(napr. pri preberaní zmien).
Po odstránení všetkých nepotrebných predmetov sa na pracovisku nachádzajú len tie potrebné. Tým je 1. krok 5S – separácia,
vytriedenie ukončený.
2. krok 5S – Seiton (usporiadaj, systematizuj, vizualizuj) je
o nájdení správneho, vhodného miesta pre predmety, ktoré
ostali na pracovisku po 1. kroku 5S – všetky potrebné predmety.
Je samozrejmé, že ak realizujeme 5S na pracovisku, ktoré už
funguje, tak veľa vecí na ňom bude už „dobre“ umiestnených.
Ale v každom prípade by sme sa mali nad každou zostávajúcou
Ing. Ján Burieta
Fraunhofer IPA Slovakia
5S, 6S
alebo dokonca 7S?
Tab. 2. Príklad karty pracoviska
Číslo
Názov položky
Množstvo
Používanie
Nápravné opatrenie
Kladivo
1 ks
Denné
Zostáva na pracovisku
2
Pomocná tyč
1 ks
?
Odstrániť
3
Skrutkovač
2 ks
Denné
Zostáva na pracovisku
4
...
1
položkou zamyslieť, či je vhodne uskladnená, či má správne
miesto. Dobrou pomôckou pre správne umiestnenie predmetu
je práve frekvencia používania. Tie predmety, ktoré sa na
pracovisku používajú veľmi často (napr. v pracovnom cykle), by
mali byť umiestnené čo najbližšie (napr. na pracovnom stole)
a tie, ktoré sú používané menej často, môžu byť umiestnené
ďalej na pracovisku, príp. na dielni. To sú najmä spoločné predmety pre viaceré pracoviská, napr. metly, lopaty na upratovanie. Pri umiestňovaní predmetov by sme mali dbať na to, aby
boli dodržiavané zásady ergonómie, najmä pre veľmi často
používané predmety. Z praxe viem, že je veľmi dobré určiť aj
kapacitu miest, aby sa na voľnom mieste nehromadili zbytočné
predmety. V prípade, že tím pracovníkov umiestnil všetky predmety na pracovisku podľa pravidiel, je vhodné podporiť toto
rozmiestnenie vizualizáciou. Vizualizácia sa realizuje v dvoch
smeroch:
Obr. 1. Príklad Layoutu pracoviska
Pracovisko:
Layout - dielňa
Pákové nožnice + tkanina na olej
Pracovné stoly
Zváracia súprava - autogen
Písací a jedálenský stôl s lavicou
•
•
Zodpovednosť
Termín
Fero
30. 4. 2010
horizontálna vizualizácia,
vertikálna vizualizácia.
Pre horizontálnu vizualizáciu platí vo väčšine prípadov nasledovné farebné rozlíšenie:
•
•
•
•
žltá čiara: statické objekty, vstupná paleta, výstupná paleta,
modrá čiara: statické miesto pre mobilné objekty,
červená čiara: nezhodné výrobky,
biela čiara: hranice pracoviska.
Každá firma si však môže nadefinovať aj svoje farby. V podstate
existujú dva základné spôsoby realizácie čiar na podlahu:
páska a farba. Páska má výhodu tú, že sa s ňou ľahko pracuje
a pri akejkoľvek zmene je ju možné relatívne ľahko odstrániť.
Nevýhodou je, že dlho nevydrží („zošúchava sa“) a nie je
vhodná na nerovnomerné a znečistené povrchy. Pri farbe je to
presne naopak. Je vhodná na nerovnomerné, príp. aj trochu
znečistené povrchy. Jej aplikácia je zložitejšia a pri zmene
rozmiestnenia sa veľmi ťažko mení.
Vertikálna vizualizácia je v podstate doplnkom horizontálnej. Sú
to všetky označenia, ktoré sú na pracovisku. Označené by malo
byť: pracovisko, skrinka náradia, pracovný stôl, vizualizačná
tabuľa, pracovná skrinka, miesto pre vozíky, miesto pre náhradné diely a pod. Čiže všetko, čo pracovníci potrebujú.
Pracovný stôl
Pracovný stôl so stojanovou vŕtačkou
Výstupom tohto kroku býva aj tzv. Layout pracoviska, na ktorom
je zachytené rozmiestnenie jednotlivých objektov na pracovisku, tak ako sa jednotliví pracovníci dohodli. Na obr. č. 1 je
ukážka takéhoto layoutu.
Osobné skrine
Skriňa s pomocným mat. a ND
Elektrická zváračka
Stojanová brúska
Chladnička + varič
Skriňa s ručným elektrickým náradím
Obr. 2. Príklad štandardu pracoviska
ŠTANDARD PRACOVISKA
Pracovisko: PÍLENIE
Stredisko: CNC
P. č.
List: 1/5
Číslo: 124 55
1
2
3
4
Čo treba čistiť
Ako čistiť
Pomôcky
Ako často
Zodpov.
Píla SAS 142/1,2
Ofukovanie pilín
z pracovného priestoru
Vzduchová pištoľ
Počas zmeny
Obsluha
2.
Píla SAS 142/1,2
Ofúkať od pilín, utrieť
handrou vodiace časti
Vzduchová pištoľ,
handra
Na konci zmeny
Obsluha
10 min.
3.
Zachytávacie
nádoby
Vysypať do kontajnera
na piliny
--
Na konci zmeny
Obsluha
3 min.
4.
Pracovný stôl
Utrieť handrou,
zamiesť okolo stola
Handra, metla, lopata,
Na konci zmeny
saponát, prášok
Obsluha
3 min.
1.
Vypracoval: Ján Burieta
Schválil: Vedúci strediska
3. krok 5S – Seiso (stále čistiť) je o vyčistení pracoviska a zabezpečení čistoty na pracovisku. Treba samozrejme povedať, že
toto čistenie nie je iba pozametanie podlahy! Je to hĺbkové
čistenie pracoviska, teda všetkých jeho súčastí. Ak vediem
projekt ja, tak mi väčšinou pracovníci povedia: „Tak takéto
čistenie sme ešte nikdy nerobili.“ Treba povedať, že takéto
hĺbkové čistenie sa robí počas projektu preto, aby sa pracovisko
dostalo do čistého stavu a pracovníci si ho mohli udržiavať. Po
projekte (zavedení 5S) sa takéto hĺbkové čistenie robí len napr.
raz za rok.
Čas
Platnosť od: 30. 4. 2010
V rámci 3. kroku 5S sa všetky veci, ktoré sa nachádzajú na pracovisku vyčistia (aj zariadenie, ktoré sa väčšinou odkrytuje). Pracovisko sa rozdelí na zóny, priradí sa zodpovedný pracovník
z tímu a začne sa čistiť. Netreba zabudnúť odfotografovať
všetky oblasti pred čistením. Je to veľmi dobrá vizualizácia toho,
ako to vyzeralo pred 5S a ako po 5S. Samozrejme, že je potrebné
mať dostupné všetky čistiace pomôcky (handry, vedrá s vodou,
odmasťovacie prostriedky, rozprašovače, štetce, priemyselný
vysávač a pod.). Takéto hĺbkové čistenie trvá väčšinou niekoľko
hodín príp. aj celú zmenu. Po odstránení nečistôt z pracoviska
opätovne odfotografujeme všetky vyčistené oblasti, ktoré sme
nafotili predtým. Dôležité je tiež uvedomiť si, že čistenie nie je
len preto, aby pracovisko vyzeralo dobre. Je to hlavne preto, že
čistenie je formou kontroly. To znamená, že človek keď niečo
čistí, zároveň to aj kontroluje svojimi zmyslami. Takže sa príde
na rôzne poškodené, zlomené, deformované časti, povolené
skrutky a podobne, ktoré sa môžu hneď opraviť. Tiež by sme sa
mali zamyslieť v 3. kroku 5S nad tým, prečo vlastne vzniká na
pracovisku znečistenie a ako je možné príčinu znečistenia
odstrániť. Inými slovami, hľadáme spôsoby, ako udržať pracovisko čisté. Je samozrejmé, že asi neodstránime všetky príčiny.
Ak áno, tak je to perfektné a nemusíme vôbec čistiť. V praxi je to
však inak. Vždy tam bude nejaké znečistenie, či už len prašnosť v
hale, ktorá bude spôsobovať znečistenie.
4. krok 5S – Seiketsu (štandardizácia) je hlavne o tom, aby
sme všetky aktivity, ktoré súvisia s udržaním poriadku na
pracovisku, štandardizovali. Účelom (predpokladom) štandardu je to, aby boli dané (predpísané) činnosti vykonávané
rovnakým spôsobom, v rovnakom trvaní, s rovnakým výsledkom. Preto je potrebné činnosti, ktorých cieľom je dosiahnuť
produktívne a usporiadané pracovisko, štandardizovať. Určitým štandardom je aj Layout pracoviska, ktorý vzniká v 2. kroku
5S. Je to hlavne štandardizácia rozmiestnenia jednotlivých
objektov na pracovisku. V 4. kroku 5S vzniká štandard pracoviska, ktorého cieľom je popísať všetky činnosti, ktoré súvisia so
starostlivosťou o pra-covisko. V štandarde budú uvedené
hlavne čistiace aktivity, ale môžu byť do neho zapracované aj
iné aktivity (napr. na začiatku a na konci zmeny). Na obr. 2 je
ukážka štandardu pracoviska.
5. krok 5S – Shitsuke (sebadisciplína, zlepšovanie) je o tom, aby
sa zlepšený stav pracoviska nevrátil do pôvodného stavu. To
znamená, že všetky aktivity v tomto kroku budú smerované na
dodržiavanie stanovených štandardov. Možno v Japonsku
dodržiavajú pracovníci dohodnuté aktivity bez potreby nejakej
kontroly. V našich podmienkach je predsa len kontrola potrebná. Najlepšia kontrola je vtedy, ak sa pracovníci kontrolujú
medzi sebou (napr. pri preberaní zmeny). Okrem pracovníkov je
však vhodná a často potrebná aj kontrola majstrom.
Na podporu kontrolných aktivít slúži tzv. Kontrolná karta, kde
pracovníci svojím podpisom potvrdia, že pracovisko prevzali
a odovzdali v štandardnom stave. Taktiež je tu miesto pre poznámku pre majstra, ak niečo nevyhovuje, resp. je potrebné
aktualizovať. Majster vždy, minimálne na konci zmeny (a môže
aj v priebehu), kontroluje stav pracovísk a na záver sa taktiež
podpíše do Kontrolnej karty (tab. 3).
Tab. 3. Príklad kontrolnej karty
Dátum Zmena
Meno
Poznámky
Podpis Podpis
prac.
majstra
29. 4.
ranná
Králik
--
Králik
Horský
30. 4.
ranná
Zelený
Aktualizácia súpisu
Zelený
Horský
Tab. 4. Príklad auditovacieho formulára
Č. Kritérium
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
1. Je na podlahe jasne vyznačený priestor pracoviska
a značky pre umiestnenie
predmetov podľa pravidiel?
2. Sú skrine a úložné priestory
označené vizualizačnou
tabuľkou?
3. Sú palety a kontajnery
na pracovisku uložené
na vyznačenom mieste?
4. ...
Audit 5S netreba chápať ako niečo negatívne. Je to len určitá
previerka poriadku a čistoty na pracovisku, ktorá má určité
funkcie:
•
•
•
•
motivovanie pracovníkov k tomu, aby si udržiavali svoje
pracovisko v štandardnom stave,
posúdenie dodržiavania štandardov pracoviska kontrolným
tímom (nezávislými pracovníkmi),
revízia zodpovednosti za vykonávanie štandardov,
získanie vstupných informácií pre výpočet odmeny, resp.
pokuty za dodržiavanie / nedodržiavanie štandardov pracoviska operátorom, pokiaľ je systém 5S naviazaný na odmeňovací systém.
Vizualizácia v 5S je dôležitý bod, ktorý netreba v rámci projektu
5S podceniť. Prečo? Pretože čo je vizualizované, to vidíme! To
znamená, že všetko, čo vytvoríme v rámci 5S, sa snažíme
vizualizovať. Ide aj o to, aby sme vytvorili vizuálne pracovisko.
Na obr. 3 je príklad vizualizačnej tabule 5S.
6. krok 5S – Bezpečnosť je krok, ktorý hovorí o tom, aby pracovisko bolo do maximálnej miery bezpečné. Tento krok je ďalším
krokom metodiky, keďže aj metodika 5S sa ako všetko ostatné
vyvíja ďalej. Mottom tohto kroku môže byť: „Bezpečná práca
pracovníka na bezpečnom pracovisku.“ To znamená, že dôležitým faktorom je bezpečnosť práce s cieľom dosiahnuť nulové
úrazy na pracovisku. Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ, je
potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti práce, napr.:
•
•
•
•
•
používanie predpísaných osobných ochranných pomôcok,
bezproblémová dostupnosť havarijných prostriedkov,
správne používanie nástrojov, náradia, pomôcok bez poškodení,
správne správanie sa pracovníkov v prípade núdze, nehôd,
poranení a pod.,
urobiť pracovisko vizuálne aj z hľadiska bezpečnosti, aby
bolo nielen vizuálne, ale bezpečné a vizuálne a pod.
...
Okrem takejto kontroly sa vykonávajú pravidelné audity 5S,
ktorých cieľom je nezávisle posúdiť daný stav pracoviska inými
osobami. Tento spôsob kontroly je navrhnutý najmä preto, pretože sú pracovníci posudzovaní inými pracovníkmi, ktorí nemusia byť ani z výrobného prostredia, ale vedia posúdiť, či sa pracovisko nachádza v štandardnom stave podľa predpísaných
štandardov alebo nie. Auditovací formulár sa často skladá z jednotlivých kritérií, ktoré auditovací tím kontroluje a hodnotí ich
splnenie. Hodnotenie splnenia daného kritéria môže byť od
0 do 100%, príp. bodové hodnotenie. V tab. 4 je príklad auditovacieho formulára.
V tomto kroku je dôležité zameranie sa na elimináciu rizík
vzniku nebezpečenstva a vytvorenie bezpečného prostredia
pre prácu. Ak bolo pracovisko dobre usporiadané a vyčistené,
potenciálne nebezpečenstvá sa ľahko rozoznajú. Tieto
nebezpečenstvá sa snažíme v tomto kroku odstrániť. Nie vždy
je to možné, najmä ak súvisia s výrobou daného produktu. Ak
nie je možné nebezpečenstvá odstrániť, snažíme sa v tomto
kroku zamedziť ich vplyvu na človeka, to znamená, aby nemohli
človeka ohroziť. Nie všetky nebezpečenstvá sa podarí odstrániť, príp. zamedziť ich vplyvu na pracovníka. Preto je dôležité
vytvoriť štandard bezpečného správania sa na pracovisku.
Tento štandard obsahuje to, ako má byť pracovník na pracovisku oblečený (aj návšteva), aké sú zásady správania sa na
pracovisku a aké sú zakázané činnosti.
Obr. 3. Príklad vizualizačnej tabule
V praxi sa často implementujú aj ukazovatele bezpečnosti na
pracovisku, ktoré hovoria o tom, koľko a aké úrazy, príp.
poranenia sa na pracovisku stali a aké nápravné opatrenie sa
implementovalo, aby sa riziká eliminovali.
5S - pracovisko XY
Súpis
položiek
A4
Layout pracoviska
A3
Štandard
pracoviska
A4
Štandard
pracoviska
A4
Kontrolná
karta
A4
Nastavenie
Audit
stroja
pracoviska
A4
A4
7. krok 5S – Ekológia a životné prostredie. Tento krok sa
zameriava na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. V rámci priemyselného 5S sa zameriavame najmä na odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vody, príp. pôdy. Dôležitým bodom ochrany životného prostredia a ekológie v podniku je práve odpadové hospodárstvo. V rámci tohto kroku sa
definuje:
Štandard
pracoviska
A4
•
•
•
•
•
•
•
ukladanie a správne triedenie odpadov do kontajnerov,
používanie predpísaných kontajnerov (farebné rozlíšenie),
stav a vybavenie kontajnerov (čistota, vrecia, pravidelné
vyprázdňovanie kontajnerov),
označenie kontajnerov (tabuľky + identifikačné listy pre
nebezpečné odpady),
označenie zhromažďovacích miest,
čistota podlahy (úniky alebo odkvapkávanie emulzií, olejov,
chemikálií a pod.),
mapy stanovísk odpadov absorbčných prostriedkov a pod.
Doplňujúcim bodom tohto kroku je identifikácia rizikových
miest, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie, nielen v prípade ekologickej havárie, ale aj v prípade rôznych únikov škodlivých látok. V každom prípade by sa mal tím, implementujúci 5S
na pracovisku, zamyslieť nad tým, aké rizikové faktory znečistenia životného prostredia na pracovisku existujú a ako ich
odstrániť, príp. ich zneškodniť.
Na záver chcem ešte upozorniť na tím implementácie 5S, ktorý
by mal byť v zložení:
Obr. 4. Príklad vizuálneho štandardu pracovného
odevu pracovníka na pracovisku
Vizuálny štandard pracovného odevu pracovníka
MONTÁŽ
•
Pracovný odev:
• tričko,
• monterková súprava,
nohavice do pása
• možná monterková
kombinéza
•
•
pracovníci z pracoviska,
majster, predák,
vedúci strediska (napr. na schvaľovanie zmien, investícií
a pod.),
údržbári (mechano, elektro) z dôvodu realizácie niektorých
zmien,
koordinátor implementácie 5S v podniku,
externý konzultant na metodickú podporu (napr. aj ja J).
Metóda 5S je metóda, ktorá naozaj „uprace“ výrobu a zvýši produktivitu. Ak je 5S dodržiavané a neustále zlepšované – 5. krok,
tak možno očakávať 10 – 15% nárast. Metodika je tiež navrhnutá tak, aby sa jednotliví pracovníci zapojili do zmien v podniku a aby si vytvárali svoje pracoviská podľa seba tak, ako
najlepšie vedia. Veď oni sú tí, ktorí tam budú denne pracovať.
Pracovná obuv:
• kožená s oceľovou špicou
Ochranné pomôcky:
• okuliare
Obr. 5. Kontajnery na separovaný odpad
Papier
•
•
•
Sklo
Plasty
Download

5S, 6S alebo dokonca 7S.pdf