Materská škola – 094 22 Nižný Hrušov 518, okr. Vranov nad Topľou
PROJEKT – Bezpečná škôlka.
Názov školy: Materská škola
Adresa školy: 094 22 Nižný Hrušov 518, okr. Vranov nad Topľou
Elektronická adresa školy:
www.niznyhrusov.sk/skolka/
mail: [email protected]
[email protected]
Koordinátor projektu: Mária Šandrejová – riaditeľka Materskej školy
Úvod
Deti sú naše všetko, naše radosti i starosti, naše slniečka i mráčiky.
Každý kto má svoje vlastné dieťa, prežíva s dieťaťom všetko jeho trápenia,
jeho dobrodružstvá, zážitky, výhry, prehry. Každému rodičovi záleží, aby
ich dieťa bolo zdravé, šťastné a aby žilo pekným životom.
Som riaditeľkou v materskej škole , kde tých detí máme okolo 40 a na zdraví
každého dieťaťa
nesmierne záleží nielen mne ale aj ostatným pedagogickým
zamestnancom. Záleží nám na tom, aby sa tieto deti každý deň vrátili domov
bez akejkoľvek ujmy na zdraví, aby sa im nič zlé neprihodilo
na ceste
domov, alebo pri hraní vonku nestalo. Keď ideme na vychádzku neustále sme
v strehu,
či sa niečo nedeje, či deti
idú správne, či nejde auto, na
ktoré ich stále upozorníme.
Každoročne umiera na cestách neskutočne veľký počet detí a je to úplne
nezmyselná smrť zapríčinená , či už vlastnou nezodpovednosťou alebo neohľaduplnosťou iného človeka. Smrť dieťaťa je tragédiou nielen pre rodinu,
ale celé okolie. Aby počet tých tragédií bol čo najmenší, je potrebné deti
vychovávať ako sa správať nielen na ceste, ale všade kde dieťa je, aby si
zbytočne neublížilo a tým neranilo aj svojich blízkych.
Malé dieťa si ešte dostatočne nevie uvedomiť nebezpečenstvá na cestách a
preto je nutné ho na ne upozorniť a vštepovať mu základy bezpečného
fungovania na cestách už od malička. V prvom rade si treba uvedomiť, že
dieťa je nepozorné, koná impulzívne, nevie predvídať a posudzovať správne
nebezpečenstvá situácie.
Cieľ
Našim cieľom pri tvorbe tohto projektu bolo poučiť deti hravou formou
o
nebezpečenstve, ktoré na nich číha na každom kroku, zopakovať si
najzákladnejšie pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať na ceste a najmä
vedieť si vážiť svoj život a zbytočne s ním nehazardovať. Zároveň sme
chceli u deti vyvolať pocit zodpovednosti za seba samého i za kamarátov,
súrodencov, s ktorými sa pohybujú po ceste.
Dopravná výchova priamo vo výchovno-vzdelávacej činnosti:
V jednotlivých aktivitách sme sa zamerali na upevňovanie vedomostí
o dopravnom ruchu, dopravných prostriedkov, rozvíjanie schopností odhadnúť
rizika nedodržiavaním dopravných predpisov a ich následky, určovanie
základných dopravných prostriedkov,
vedieť sa bezpečne pohybovať po
cestách, mať predstavu o dopravných prostriedkoch, poznať technický pokrok
1
vo vývoji dopravných prostriedkov, hľadať súvislosť medzi dopravnými
prostriedkami
Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a materskej školy
Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na
bezpečnosť
Poznať základné dopravné značky, riadiť sa podľa nich
Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb
Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa
miesta pohybu
Dieťa je :
•
•
•
•
nepozorné
impulzívne
málo predvídavé
nevie správne posúdiť nebezpečenstvo situácie
Malý telesný vzrast dieťaťa spôsobuje, že má obmedzený výhľad na
vozovku a aj zorný uhol pohľadu má dieťa menší ako dospelý človek.
Dieťa je v hustej premávke pre vodičov ťažšie spozorovateľné.
Čo je potrebné dieťa naučiť, s čím ho oboznámime.
•
•
•
•
na vozovku môže dieťa vstúpiť až po aspoň dvojnásobnom rozhliadnutí
vľavo a vpravo a vtedy, ak sa nepribližuje žiadne vozidlo, resp. iný
dopravný prostriedok, ako napr. motocykel alebo bicykel
dieťa nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných vozidiel,
vozidlá dieťaťu znemožňujú výhľad na cestu
dieťa cez cestu prechádza kolmo, t.j. najkratším smerom
cez cestu môže dieťa prechádzať iba ( malo by ) po vyznačených
prechodoch pre chodcov - ak je prechod pre chodcov so svetelnou
signalizáciou, tak dieťa môže prechádzať cez cestu iba na zelenú (
zelený signál ), ale iba potom, ak sa rozhliadlo vľavo a vpravo a je
si isté, že vozidlá zastavujú, resp. stoja.
Aké oblečenie majú detí nosiť:
•
•
•
pestrofarebné oblečenie, t.j. dieťa je dobre viditeľné
oblečenie je doplnené reflexnými nášivkami, ktoré sú veľmi dôležité
používanie výstražnej vesty
1.Zásada
Je veľmi dôležité, aby sa deti pozreli na každú stranu minimálne dva razy,
resp. aj viackrát podľa potreby. Takto dieťa zistí, ako rýchlo sa vozidlo
približuje a rozhodne sa, či počká, alebo či stihne prejsť (prebehnúť) cez
cestu.
Dieťa mieru rizika v tomto prípade neposudzuje iba na základe rýchlosti
vozidla, ale tiež podľa veľkosti a hluku blížiaceho sa vozidla. Toto v
značnej miere vplýva na rozhodnutie dieťaťa, čo dokazujú pomerne časté
podbehnutia detí pod malé a ticho idúce autá. Taktiež to dokazuje, že dieťa
nevie
správne
odhadnúť
rýchlosť
blížiaceho
sa
vozidla.
Preto
je
najbezpečnejšie malé deti učiť, aby cez cestu prechádzali iba v tom
prípade, ak nejdú žiadne vozidlá v oboch smeroch.
2.Zásada
Dieťa vedieme k tomu, aby cez cestu prechádzalo cez prechody pre chodcov.
2
Ak nie sú, tak iba na dostatočne dlhých a priamych úsekoch cesty, aby malo
dostatočný
výhľad
na
obidve
strany
cesty.
Učíme deti správne chodiť po ceste : staré známe “chodci choďte vľavo”.
Dieťa poučíme, aby sa pri blížiacom sa aute odzadu v noci pozrelo za seba –
blížiace auto môže práve predbiehať iné vozidlo a pri úzkej ceste môže
dieťa zachytiť. Je vhodné, aby deti nosili výstražné vesty.
3.Zásada
Ak je chodník pri ceste, nech ide dieťa po ňom. Učíme deti správne stáť na
prechodoch pre chodcov: od okraja cesty by malo stáť dieťa aspoň na dĺžku
jeden a pol kroku dieťaťa. Dieťa sa môže pri pozeraní na cestu príliš
predkloniť – dieťa bude musieť urobiť “stabilizačný” krok vpred, druhá
osoba môže sotiť do dieťaťa (toto platí aj pre dospelých), dieťa sa môže
zle rozhodnúť – takto má ešte zlomok sekundy na korekciu svojho
rozhodnutia, pretože svojím prvým krokom nevstúpi na vozovku a vodiči tiež
Dopravná výchova v predškolskom veku a materskej škole
Dopravná výchova by sa mala začať rozvíjať u detí už v rannom veku, keď sa
dieťa začína učiť chodiť, rozprávať a vnímať okolitý svet. Prvý „učitelia“
sú rodičia. Na prvých prechádzkach v kočíku dieťa spoznáva autá, bicykle.
Po určitom čase spolu s prvými krôčikmi, začína spoznávať semafor, „zebru“,
políciu.
Dopravná výchova v predškolskom veku vychádza zo špecifiky poznania
telesného a pohybového vývinu detí. V predškolskom veku sa očividne mení
telesná konštitúcia dieťaťa. Jeho organizmus rastie a silnie a postupne
môže vykazovať čoraz lepšie a väčšie výkony. Výdatné pohyby v predškolskom
veku vplývajú zasa na rozvoj svalstva a kostry dieťaťa. Vnímanie je pre
dieťa predškolského veku najdôležitejšie zo všetkých poznávacích procesov.
Preto
ho
treba
rozvíjať
a
usmerňovať.
V oblasti zrakového vnímania je pre tento vek typická veľká nepresnosť a
slabá ostrosť predmetov. Trojročné dieťa pozná 3 základné farby – červenú,
zelenú a žltú. Päť – šesť ročné dieťa už rozoznáva viac farieb. Aj odhad
vzdialenosti je u detí nepresnejší ako u dospelého. Sluchové vnímanie sa
postupne zdokonaľuje v tom zmysle, že dieťa presnejšie rozlišuje zvuky
doliehajúce na jeho zmyslový orgán. Preto sa mení rozsah a intenzita
sluchového vnímania. Dieťa ťažšie vníma priestor a tiež tretí rozmer hĺbku.
Pri priestorovej orientácii v pravo – v ľavo dochádza u detí tiež k veľkým
problémom. Pre pamäť dieťaťa je typická obraznosť, citovosť a živelnosť.
Dieťa si oveľa lepšie zapamätá bezprostredné zážitky, ako slovný komentár o
konkrétnej udalosti. Všeobecné poúčanie o tom, že na ulici si treba dávať
pozor, nie je pre pamäť dieťaťa čosi konkrétne a názorné. Materiál, ktorý
si dieťa má zapamätať musí pôsobiť dosť citovo. Veľmi dobre si vštepuje do
pamäti, udržiava a vybavuje podnety spojené s negatívnymi citovými
zážitkami.
Na zabezpečenie dopravnej výchovy v predškolskom veku treba utvoriť isté
podmienky.
- dostatok hracích plôch a ihrísk, kde by bolo nožné bez nebezpečia
zasväcovať deti do dopravných situácií , a kde by mali možnosť voľného
pohybu
s
pocitom
bezpečia.
Ďalej budeme dopravnú výchovu detí zabezpečovať systémom špeciálnych
podmienok, to znamená materiálnym vybavením a pomôckami , určenými pre deti
predškolského veku t.j. návštevou dopravného ihriska /Vranov nad Topľou/,
poznávaním dopravných značiek /priamo v našej dedine, na obrázkoch, ale aj
návštevou okresného mesta a pozorovaním dopravného ruchu priamo/.
3
Praktické rady pre deti , ako sa správať na ceste
Pred prechádzaním cez cestu dieťa vždy zastaví.
Nikdy neprechádza cez cestu bez zastavenia!
Keď chcem prejsť cez cestu, vždy najskôr zastavím!
Takto sa môžem lepšie sústrediť!
Veľmi dobre viem, že sa musím aspoň dvakrát rozhliadnuť vľavo a vpravo!
Cez cestu dieťa prechádza krokom, nie behom. Počas prechádzania cez cestu
sa dieťa nesmie bezdôvodne zdržiavať a zastavovať, cez cestu prechádza
plynulo.
Pri behu sa môžem veľmi ľahko šmyknúť alebo potknúť a spadnúť na cestu,
preto cez cestu vždy prechádzam krokom a
plynulo!
Počas prechádzania cez cestu sa bezdôvodne nezdržujem a nezastavujem!
Počas prechádzania cez cestu sa dieťa ešte raz pozrie na obe strany doľava a doprava.
Keď prechádzam cez cestu, vždy sa ešte pozriem vľavo a vpravo!
Chcem si preveriť situáciu na ceste, pretože nejaký neohľaduplný šofér sa
môže na mňa rútiť!
Keď sa ponáhlaš na druhú stranu cesty, napr. Za kamarátom, nikdy NEUTEKAJ
CEZ CESTU!!! Zastav a rozhliadni sa dvakrát vľavo a vpravo...
Priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou:
Cez priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou sa prechádza len na
zelený signál pre chodcov, ale iba potom, ak sa dieťa dvakrát rozhliadlo
4
vľavo a vpravo a je si isté, že vozidlá zastavujú, resp. stoja (stále je
vysoký počet zrazených chodcov na priechodoch - niektorí vodiči sú
nedisciplinovaní a nerešpektujú červené svetlo STOJ na svojom svetelnom
semafore.)
V aute sa vždy pripútaj!
Používaj ochrannú prilbu!
5
Používaj pestré oblečenie
a reflexné predmety!
Bezpečnostný reflexný pásik
Reflexná vesta
Reflexná nálepka
- slúžia k dodržiavaniu bezpečnosti
- k organizovaniu premávky na cestách
- vedú k disciplinovanosti, ochrane
Desať rád pre chodcov:
- v cestnej premávke sa riadite pokynmi dopravných
orgánov alebo svetelnými signálmi
- všade, kde sú chodníky, chodíte po nich, nikdy nie po
ceste
- chodíte po pravej strane chodníka a prechádzate vľavo
- chodec smie ísť iba po krajnici, ak tejto niet, tak čo
najbližšie pri ľavom okraji vozovky
- ulice a cesty prechádzate kolmo a najkratším smerom;
najprv sa pozriete vľavo, potom vpravo, či je vozovka
voľná
6
Linky (čísla) tiesňového volania
- nie sú na hranie
- zachraňujú životy, zdravie a majetok ľudí v núdzi
- zneužívanie liniek tiesňového volania môže spôsobiť, že
sa k záchranárom nedovoláme
- za zneužitie môžete dostať pokutu a porušujete zákon
- pamätajte si, že okamžité privolanie pomoci je životne
dôležité
Dôležité telefónne čísla
ísla
Hasiči 150
Záchranári 155
Polícia 158
Integrovaný záchranný systém 112
DODRŽUJ PRAVIDLÁ NA CESTE!
Aktivity
, ktoré budeme praktizovať priamo vo vzdelávacom procese
aj mimo:
Labyrint dopravy - Triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu – vo
vode, vo vzduchu, na zemi
Na ceste – Zvládnuť bezpečný prechod cez cestu
Poznaj rozdiely - Rozlišovať osobné a nákladné autá na ceste
Na vlak - Vyjadriť text piesne správnym pohybom
Na križovatke - Dokázať si pohotovo a rýchlo vymeniť miesto v hre
7
Čaroplán - Určiť dopravné prostriedky pohybujúce sa vo vzduchu
Malí stavbári - Postaviť garáže pre autá z rôznych stavebníc
Ideme na výlet – Pozorovať okolo seba dopravné prostriedky a pomenovať ich
Farebný svet - Pomenovať s pomocou učiteľky rôzne farby na autách
Na šoférov - Pozorovať osobné a nákladne auta priamo na vychádzke
Veľké a malé autá - Pozorovať veľké a malé autá priamo pri ceste – porovnať
veľkosť aut a vedieť označiť , či je to auto osobné, nákladné
Ide auto po ceste – pozorovať a určiť farbu pozorovaných dopravných
prostriedkov
Na križovatke – vedieť sa orientovať medzi prekážkami
Policajt – vyskúšať si prácu policajta pri riadení cestnej premávky
Na dopravného strážnika – dodržiavať pravidla pohybových hier
Lokomotíva – spoľahnúť sa na iného a chodiť podľa sluchu
Papierové autá – použiť rôzne druhy škatúľ pri vytvorení autá
Štafetový beh – reagovať na pokyn učiteľky pri preberaní štafety
Pozor deti, červená – vystrihnú a nalepiť semafor na celú plochu výkresu
Kadiaľ sa pohybujú – Triediť dopravné prostriedky podľa pohybu
Garáže pre autá – vytvoriť z rôznych druhov kociek garáže
Na ceste si pozor daj – vysvetliť deťom, ako sa správne chovať na ceste
Kto mi pomôže – opísať svoje správanie pri nehode na bicykli, správne
reagovať
Policajt v akcií – vymodelovať jednoduchú postavu policajta na ceste
Autobusová zástavka – zdôvodniť na čo slúži
Pohyblivý panák – vytvoriť z geometrických tvarov semafor, policajta
Ide , ide vlak – rytmizovať jednoduché pesničky s tematikou dopravné
prostriedky
O neposlušnej lokomotíve – reprodukovať dej rozprávky
Cesta, cestá nová – spojiť spev piesne s pohybovým vyjadrením
Prekážková dráha – prejsť cestu na dopravnom prostriedku
Na zemi, vo vode a vo vzduchu – vymenovať dopravné prostriedky podľa miesta
pohybu
Na vlakovej stanici – opísať prácu výpravcu
Na rušeň a vagón
Výkonové štandardy
JA SOM
-ovládať základné lokomočné pohyby,
- pohybovať sa okolo osi vlastného
tela (obraty, kotúle), - zachovať v pracovných a technických činnostiach
návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si pozor na odev,
atď.).- poznať základné dopravné značky, riadiť sa podľa nich, zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na
bezpečnosť, - prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb.,
ĽUDIA
- priradiť,
rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách, poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta
pohybu (zem, voda, vzduch). - poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť
a určiť niektoré rovinné geometrické tvary, - zostaviť z puzzle,
rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a
útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. - rozdeliť sa,
obdarovať niekoho a pomôcť inému,
KULTÚRA
- vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí,
8
- vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý
má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť, atď. , - kresliť, maľovať,
modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému, - tvoriť
s využitím fantázie kompozičné celky, - zapamätať si a prednášať krátke
literárne útvary,
PRÍRODA
- pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými
prekážkami,
zdôvodniť
význam
prírodného
prostredia
na základe
pozorovania a zážitkov z prírody.
KOMPETENCIE
Psychomotorické
- ovláda pohybový aparát a telesné funkcie , - ovláda základné lokomočné
pohyby, - používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych,
problémových situáciách, - prejavuje grafomotorickú gramotnosť,
Osobnostné
- prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným, - odhaduje svoje možnosti a
spôsobilosti, -uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné
osoby.
Sociálne
- správa sa empaticky k svojmu okoliu, - preberá spoluzodpovednosť za seba
i za činnosť skupiny, - rieši konflikty s pomocou dospelých alebo
samostatne, - prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu.
Komunikatívne
- vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory, - reprodukuje oznamy,
texty,
Kognitívne
- hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje
tie, ktoré sú nápomocné pri riešení problému,
Učebné
-prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového, - objavuje a
hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami, - aplikuje v
hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti, - učí
sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením),
9
Našou úlohou bude naučiť deti :
- Opísať a zdôvodniť základné pravidlá bezpečnosti pri chôdzi na chodníku,
ulici a prechádzaní cez vozovku
- Opísať význam a prácu dopravnej polície, v hre napodobniť prácu policajta
- Prakticky uplatňovať zásady správneho správania sa pri prechode cez
vozovku. Uplatniť pravidlo: „vidieť a byť videný“
- Pohotovo a správne reagovať, vžiť sa do úlohy postihnutého alebo starého
človeka
- Opísať prácu výpravcu vlakov, sprievodcu, železničnej polície
- Opísať svoje správanie pri nehode na bicykli, aktívne reagovať na
fiktívnu situáciu, uplatniť
získané vedomosti a skúsenosti v hre
- Uvedomiť si nebezpečenstvo pri bicyklovaní na ceste a vysvetliť pravidlá
pohybu na bicykli po vozovke
- Výtvarne zachytiť dopravné prostriedky na základe pozorovania a zážitkov
so znázornením ich funkcie z rôznych pozícii
- Triediť dopravné prostriedky podľa zvuku a výstražných znamení
Nácvik nových pesničiek
a básničiek s tematikou Doprava
1.Ja som strážnik pri doprave, strážim cesty rád,
na cestách a križovatkách musíš pozor dať,
//:iba farba zelená voľnú cestu znamená://
2.Dunia dunia koľajnice, veziem ľudí sto,
Veziem ľudí zo stanice cez celé mesto,
//:iba farba zelená voľnú cestu znamená://
3.Keď prechádzaš cez ulicu, vždy si pozor daj,
na svetlá a na strážnika, dobre pozeraj.
//:iba farba zelená voľnú cestu znamená://
4.Tú-tú,tú-tú auto trúbi, letí rýchlo vpred,
kto do cesty autu vošiel, toho zrazí hneď.
//:na autá si pozor daj, rýchlo z cesty utekaj://
5.Pozor z cesty, pozor z cesty, kdesi horí dom,
uvoľnite rýchlo cestu našim hasičom,
//:keď červená zabliká, nepohni sa z chodníka://
6.K nemocnici auto fičí, sirény znie hlas,
zachraňuje ľudský život, príde ešte včas,
//:život visí na nitke, voľnú cestu sanitke://
Pozriem vľavo, potom vpravo, cez ulicu prejdem hravo.
Po priechode pre chodcov, o chvíľu som za cestou.
Pozor Zuzka, pozor Katka, pred nami je križovatka,
Pozri vľavo, pozri vpravo a cez cestu prejdeš hravo
Fu-či, fu-či, fučia vlaky, fúkajú dym na oblaky.
Čo to ženie každý vlak, že preletí jako vták?
Uhlie v kotli vodu varí, z vody spraví veľa pary
A tá ženie vlak – tak, tak, tak…
Hádanky na dopravné prostriedky
Má pätoro duší, štyri letia odušu, piata v kufri čuší.
Z Bratislavy do Senca vezie čosi mládenca,
vezie mnohých ľudí na ich dlhej púti. Na kolesách
cesty kus prejde rýchly ..........
( autobus)
10
( auto)
Na nás tu piští, na nástupišti ........
(lokomotíva)
Po koľajach beží, cinká, celým mestom je jej linka.
V Michalovciach nášho strýka vezie rýchlo............
(električka)
Vraj ju ľudia v jednej chvíli, priamo k hviezdam vystrelili.
Pár ľudkov v nej k diaľkam letí, snáď sa vrátia, milé deti. (raketa)
Na rieke aj na mori brucho do vĺn ponorí.
Keď po vode pláva, hojdá sa jej hlava.
(loď)
Krídla má tak ako sokol, veľký hrmot robí vôkol.
Vezie ľudí v diaľ. Kto by sa ho bál?
Letí, letí ako vták. Nahor, nadol, tak či tak.
Nemá peria ani hlavy, vyletí až nad oblak.
Aký je to vták?
(lietadlo)
( lietadlo)
Dve kolesá stačia iba, keď mi priateľ zrazu chýba.
Sadnem naňho, potom hneď, pedále sa krútia vpred. (bicykel)
Majka šliape na pedále. Dve kolesá letia stále.
Frčia rýchlo z kopca, je to dar od otca.
( bicykel)
V mestách na ňom vozia ľudí.
Ulicou sa rýchlo rúti.
Tyče z drôtov berú silu.
Vozí Mira, Danu, Milu.
Fučí, píska, krútia sa mu
Na vagónoch kolesá.
( trolejbus)
/vlak/
Stratégie učiteľky
Evokácia: metóda hlasného uvažovania, tvorby hypotéz, kladenia otázok,
rozhovor, manipulácia s obrázkami – „Ako sa správame na ulici“,
pohybová improvizácia, bábková
scénka, Praktická činnost, aplikácia
poznatkov v praxi,
Uvedomenie: metóda zážitkového učenia, riešenia problému, praktickej
činnosti, pojmovo-obrázková mapa
Reflexia: metóda tvorby odkazov, dialóg, kladenia otázok
Formy riadenia edukačných činností
Frontálna, skupinová, individuálna
Očakávané výsledky projektu :
- uvedomenie si u detí a dospelých zodpovednosť za svoje zdravie
a zdravie iných
- skvalitnenie okolia školy a priestorov kde sa pohybujú deti, čo má veľký
11
-
vplyv na ich ďalší rozvoj v rámci zdravia , bezpečnosti a edukácie
prostredníctvom pohybových aktivít prispievať k zdravému vývoju detí
vytvorenie podmienok a propagovanie bezpečnosti na ceste
zvýšenie bezpečnosti detí pri hre
zníženie nehodovosti a úrazov detí predškolského veku
vedenie deti
k samostatnosti
deti získajú pocit bezpečia pri jazde na bicykli, naučia sa dodržiavať
pravidlá cestnej premávky
predpokladáme, že sa zníži počet dopravných nehôd zavinených týmito deťmi
predpokladáme, že deti ovplyvnia v tomto smere aj svojich súrodencov
a kamarátov
kvalitnejšie využijú svoj voľný čas
nadobudnutými vedomosťami a praktickými skúsenosťami sa zmení správanie
detí na cestách
Zabezpečíme : dostatok didaktických pomôcok, maľovaniek pre deti, naučíme
deti, ako prechádzať cez cestu, ako sa správať v aute, ako používať bicykel
a ako používať ochranné pomôcky.
Záver
Deti sú naša budúcnosť a všetko čo sa teraz naučia im
bude v živote užitočné.
12
Download

projekt Bezpečná škôlka....klik