ŠTUDENTSKÉ NOVINKY GYMNÁZIA ANDREJA VRÁBLA V LEVICIACH
1
PREKLEPY /20
Preklepy
1
1/20
NOVEMBER 2011
&HQDĐXERYRĐQiPLQLPiOQH¼
2GãWXGHQWRYSUHãWXGHQWRYDRãWXGHQWRFKDQLHþRQDYLDF
Kupón
Tí noví
Štrajk!Štrajk!
%RQ]iþLN
Na muške p.prof. Lajtošová
2
Preklepy
1/20
ZRKADLO
Meno: Nina Jašeková
Naj film: Forrest Gump (Mama vždy hovorievala: ,,Život je ako bonboniéra, nikdy nevieš,čo
ochutnáš ‘‘).
Motto: Šťastie sa nezakladá na peniazoch no vždy je lepšie plakať v limuzíne ako v autobuse.
Zlozvyk: nosím mobil na dne tašky
Zvláštna schopnosť: ukladám si šaty podľa farby
Keď sa nudím: som predsa žiačkou gymnázia nemám čas nudiť sa
Zadaná? Čakám princa na Hammeri
Odpustite mi, keď: ma súrne potrebujete a nezdvíham mobil
Meno: Veronika Baránková
Trieda: III. A
Vek: vytúžených osemnásť
Nick: ronnie
Misia v Preklepoch: Skrotiť nášho
Bossa, čo je práca na plný úväzok, pritom
všetkom ešte pokúsiť sa o písanie niečoho
inteligentného v zdraví aj v chorobe a
objaviť niečo, čo ešte nikdy nebolo objavené! :)
Naj pieseň: The Clash-Should I Stay Or
Should I Go, Pink-Raise Your Glass, a ešte
niečo, čo nikto nepozná: asi minútový
cover od All Time Low (pieseň Teenege
Dream od K. Perry)
Naj film: po starom Pride and Prejudice,
po novom stiahnuté koncerty... no čo!
Človek sa mení! :D
Motto: Človek dokáže v živote hocičo
spackať, ale nič tak dokonale ako život! (G.
Laub)
Zlozvyk: Ako každý, hryzenie si nechtov
pri nezvládnuteľnej situácii a zastrkovanie
si vlasov za uši, aj keď potom vyzerám
naozaj strašne!
Zvláštna schopnosť: Kecať, aj keď
netreba, smiať sa, aj keď je to už otravné
a byť všade tam, kde nemám čo robiť! A
zabudnúť všetko, čo sa dá (aj nedá)!
Keď sa nudím: Fantazírujem a
prichádzam na kĺb všetkým veciam,
ktorým nechápem.
Najlepšie sa cítim, keď: som doma v
pyžame rozvalená pred telkou s pukancami po pravom boku a psom rozvaleným po ľavom...
Zadaná? (smiech)
Odpustite mi, keď: si váš nevšimnem na
chodbe, pričom vás poznám už dlhé roky
a vyzerám, akoby som si vás nevšímala.
Nie je to pravda! S hlavou zabodnutou do
zeme vidím VŠETKO! :P
Meno: Eduard Mráz
Trieda: II. A
Vek: 16
Nick: Edo
Misia v Preklepoch: Musím „to“ dať všetko do kopy.
Naj pieseň: Fler - Immer noch kein Fan davon, Bushido – Ching ching, Skepta – Rescue
me
Naj film: Limitless, Bastardi
Motto: Každý je strojcom svojho šťastie (neviem, kto to povedal)
Zlozvyk: Občas robím to, od čoho ma odhovárajú, niekedy je to dobre, no niekedy je to
na škodu.
Zvláštna schopnosť: Viem chodiť dole schodmi po rukách.
Keď sa nudím: Nenudím sa, keď sa k tomu blíži, chytím do rúk gitaru alebo cvičím,
športujem.
Najlepšie sa cítim, keď: Som s kamarátmi a robíme spoločnú činnosť, basket, hráme
Battlefield,...
Zadaný? Načo...
Odpustite mi, keď: Urobím niečo inak, ako mi prikážete (zlozvyk).
Preklepy
3
1/20
OBSAH
EDITORIAL
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
/HWRVNRQþLORDDVLXåDMWREDELH+RFLNWRWRGQHV
YLHVLVWRWRX"$QDSUi]GQLQ\SRYlþãLQH]RVWDOLOHQKPOLVWpVSRPLHQN\6N~ãDQLHMHYSOQRPSU~GHDPQRKtVWH
XUþLWHRSUDãRYDOLVWDUpPRåQRPLHVWDPLDMÄSRWUKDQp³
NXSyQ\ 3UHNOHS\ NRQHþQH Y\ãOL D V NXSyQRP
$XUþLWHQLHV~GUDKp6R]PHQDPLYUHGDNFLL±UHGDNWRULUHGDNWRUN\ JUD¿N D DM ãpIUHGDNWRUND 7Hãt PD -
1D]DþLDWNXVPHEROLSULOHSHQêWDNPHUQDQXOH2GOHSLOL VPH VD YćDND VWDUãtP þtVODP D LQWXtFLL 6WUHWQXWLD
UHGDNFLH SUHELHKDOL Y 6HSWLPH QDPLHVWR âWXGHQWVNHM
PLHVWQRVWLNWRUiERODDHãWHVWiOHWURFKXMHYÄQHYKRGQRP³VWDYHþtWDMYþtVOH9HUtPåHGRGUXKpKRþtVODWR
EXGHOHSãLH3ULQiãDPHYiPQRYLQN\RQRYiþLNRFK±R
SURIHVRURFK DM åLDNRFK 3RUR]SUiYDOL VPH VD V SSURI
6HEHOpGLPDY\P\VOHOLVPHSUHYiVV~ĢDå9HULOLE\VWH
åHQD*$9HV~WDNtãWXGiFLNWRUtSUHMG~YLDFDNR
NP OHQ DE\ VD GRVWDOL GRPRY" .XN QD VWUDQ\ DP{åHWHLFK]GUDYLĢQDFKRGEiFK1XåDRNUHPWRKR
VPHQDPLHULOLODPSXLQDãSRUWNU~åN\DYHĐDYHĐDLQêFKYHFt
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Zrkadlo ........................................................... 2
Obsah + Editorial .......................................... 3
NEwS ............................................................... 4
Čo ti kúri? + Boli sme varovaní ................... 5
Týždeň demokracie ....................................... 6
Osvienčim ...................................................... 7
Staro-nový 1. ročník ..................................... 8
T - Smaragd ................................................... 9
Noví profesori ...................................... 10 - 11
Krúžkovanie na GAVe + Sadám do strednej
lavice ............................................................. 12
Bonzáčik + Maturita................................... 13
Puťák ..................................................... 14 - 15
Štrajk! Štrajk! aneb. rozhovor ............. 16 - 17
Comenius ..................................................... 18
USA Report .................................................. 19
Šport ...................................................... 20 - 21
Hallowen Priloha ......................................... 22
Recenzia ....................................................... 23
Momentky floorballu .................................. 24
AbsolutRedaktorBoss : Anna Mária Urbanová (gajl)
ZástupcaBoss : Veronika Baránková (ronnie)
Dizajn Majster : Eduard Mráz
FotoMajster : Veronika Nagyová (welin)
Redaktori : Nina Jašeková (Nina), Michaela Mozdíková
(Mima), Martina Vadovičová (Maťa), Dominika Bedejová
(Dominik, Bédinka), Dominika Ďubeková (Spreancerka), Peter
Macsek (-support-), Lucia Števiarová (Lucka), Lenka Ďurišová
(L.),Lukáš Bryndziar (Lukáš), Natália Koczianová (Nati)
Prispievatelium : Viki Greksová, Tina Prištiaková (Tina), Rony
& Korvo& Samo & Slimáci
Kresliči : Aurel Dobiáš (Aurel Dé), Ivona Pastorová (Iva)
Za pomoc pri tvorba čísla, by sme sa radi poďakovali všetkým,
ktorí si našli čas odpovedať na naše otázky a dali nám rady pri
písaní článkov. Slovo vďaky patrí nielen pani riaditeľke (ktorá
nám dala informácie o kúrení, maturite i demokracii), ale aj pani
profesorke Jaďuďovej, ktorá nám v mnohom pomohla. V neposlednom rade ďakujeme SBPressu za rýchle vydanie a rady.
1D ]iYHU VQić GRGiP OHQ WRĐNR åH GYHUH SUH
SRWHQFLiOQ\FK UHGDNWRURY IRWRJUDIRY D NUHVOLþRY V~
VWiOHRWYRUHQpURYQDNRDMGYHUHSUHQRYpKR:HEERVVD
NWRUêEXGHPDĢQDVWDURVWLLQWHUQHWRY~VWUiQNX3UHNOHSRY+OiVWHVDY6HSWLPH
0DULD$8UEDQRYiJDMOãpIUHGDNWRUND
4
NEwS
Študentská miestnosť je bez
Preklepov. Rozhodnutie oblepiť Preklepmi
plesnivú stenu, ktorú zdieľa študentská
s multiučebňou, nezabránilo v jej ďalšom
plesnivení, a tak bola „od-oblepená“. Čo
sa tejto miestnosti ďalej týka, kľúče od nej
nájdete aj... všelikde, teda nastal čas zámok
vymeniť a kľúče majú zákaz množenia.
Patrí sa poďakovať súčasnej študentskej
rade a zástupcovi z Preklepov (ronnie) za
odhumusenie miestnosti od „pozostatkov“
od predchádzajúcich užívateľov. Toho humusu tam vraj bolo dosť... podrobnosti sú
pravdivé.
Maturity sa blížia (nie, ešte stále
je čas), rovnako aj čas na podanie prihlášok
na vysoké školy. Mrknúť očkom na zoznam
univerzít a fakúlt by sa hodilo. Ak by to
ale vyvolalo davové žiadosti o zmenu
seminára... tak ich budete mať vraj stále po
starom.
S Comeniusom stihli odísť do
Španielska a najbližšie pôjdu do Švédska.
Pred Vianocami mrznúť v severskej krajine a užívať si sneh, keď sa budeme brodiť
v blate im všetci vrelo prajeme. Čo sa týka
Španielska... na 18 strane to máte z prvej
ruky ;)
Nástenky pri zástupcovni zmenili
šat! Z minulého dizajnu genocídy Židov z
predchádzajúceho školského roka sme preladili na demokraciu. Ak ste ešte nestihli,
prečítajte si básničky osemročákov z druhej
Preklepy
strany a ak stále neviete povedať presne, čo
je demokracia, tak tam je presná definícia.
Dobre, viem, už sa o tom chvíľu
šuškalo a v poslednej dobe sa o tom hovorilo aj nahlas a to hlavne u tretiakov. Lev
rušia. Alebo ho rekonštruujú. Alebo ho
idú zbúrať? Alebo... ? Nemajte boja, ak ste
druháci tak to do vtedy stihnú. Hlavu si
nad tým chvíľu lámali tretiaci, ale prežili
to a stužkové budú v Eagli, Astrume
alebo ešte v neurčenom mieste (keď vyjdú
Preklepy však budete mať vybrané, nie?).
Všeobecná rada pre mladších - dátum si
vyberajte tak, aby neboli dve stužkové za
sebou, inak vám tam niekto nemusí stihnúť
prísť.
Sedeli ste v jedálni a prišla za vami kuchárka? Nie, nie preto, že zistila, že to nebol
váš pípač a jedlo vám ide zobrať. Prišla
a dala vám džús. Ale spolusediaceho obišla.
A tomu vedľa zase dala. Nebol to náhodný
výber a ani kombinatorika v praxi. Džús
mal byť k dvojke, ale zabudlo sa na to.
Preto tí, ktorým sa pošťastilo dostali džús
k jedlu. Nie už sa to opakovať zrejme nebude. Ale prekvapenia v školských obedoch
nikdy nekončia. No nie :-) ????
-gajlTanečný utorok
Presne o 15.00 hod. sa
spred gymnázia pohol autobus smerujúci
do nášho hlavného mesta – do Bratislavy,
kam sme sa spolu s p.profesorkami Suhajovou a Tóthovou vybrali na divadelné
predstavenie Tančiareň. Je to v celku zaujímavá hra, v ktorej sú dejiny Slovenska
BUDE ?????!
1/20
zobrazené hudbou od obdobia nadvlády
Rakúsko-Uhorska až po dnešnú situáciu,
kde nechýba, bohužiaľ, ani rasizmus. Jediné
hovorené slovo bolo asi trikrát zopakované
Gabikou Dzuríkovou – „Čo ?!“ Okrem
nej hviezdili na javisku aj Tomáš Maštalír
(! poznámka šr.), Zuzana Kanócz, Zuana
Kuxová, či Kamila Magálová. Naozaj všetci
herci podali v ten večer chvályhodný
herecký, spevácky aj tanečný výkon. Vďaka
tomu, máme na Tančiareň skvelé spomienky a vrelo každému odporúčame navštíviť
naše SND-čko !
Dominik
V dohľade
13.-14.10. ako po každý rok,
zavítali k nám gymnazisti z našej sesterskej
školy v Zlíne. Dorazili trinásteho a hneď
nadväzovali priateľské vzťahy s GAVákmi.
Naobedovali sa vo Fontáne a roztratili
sa. Pozreli si basketball, navštívili jarmok
a k večeru sa rozdelili na skoro-spavých
a neskoro-usínacích. Skoro-spaví boli vyspatý aj napriek skorým ranným vstávaniam
pre nalodenie sa do dvoch autobusov(pre
všetkých), ktoré ich zaviezli do Banskej
Štiavnice, všetci si pozreli Sv.Antol a potom
mali hodinový rozchod. I tento výlet ubehol rýchlo a už ich čakali autobusy do Levíc. Tam si dali výživný školský obed a ich
pobyt sa pre tento krát skončil. Zlínčanom
sa u nás veľmi páčilo, najviac na jarmoku.
Vzniklo mnoho nových kamarátskych aj
iných vzťahov. Vraj sa už tešia na návštevu
Levičanov v Čechách.
Lucy
Kritická príloha
Býva už vyše dvoch desaťročí (ak vaši rodičia chodili na GAV, tak
to potvrdia), je v učebných osnovách, ale bude sa volať inak. Ak
ste hádali KOČAP, tak sa mýlite. Od minulého roku funguje ako
KOŽAZ, znie to zvláštne a treba sa to naučiť vyslovovať – kurz
ochrany života a zdravia. Už zostáva len dúfať, že dosiahne na
starý KOČAP. Mysliac na časy, keď nám staršie ročníky rozprávali
o tejto udalosti a listujúc v starých Preklepoch mi ostáva otázka:
Ako to „vypáli“ tento rok ?
Odpoveď na to snáď nik poriadne nepozná (nie, ani veštica
nepomôže). A na chodbách sa o tom stále šušká inak. Dotýka
sa to tretiakov a všímame si plagáty :KOČAP WILL ROCK
YOU, dúfame, že tak, ako ročníky pred nami, zažijeme nočný
maratón, plavenie po jazere, brodenie v bahne, lezenie po stene
a maximálne vyžmýkanie našich síl nespočetným množstvom
aktivít. Veselých i poučných. Minulý rok prebehla petícia po škole.
Vydarila sa ? Mamička, ktorá bola v rodičovskej rade povedala,
že nie. Alebo ? Bude to trojdňové? Nulo dňové ? Päť dňové? Na
chate? Doma na chate? Alebo v škole ?
A pôjdete ???
-gajl-
Je potrebné, aby som každé ráno musela vyhádzať celú tašku,
kým nájdem to malé čierne čudo? A ako si tak všímam, nie
som jediná. Iste, niektorí poviete: „Tak si ho daj do vačku!”. Ale
spomeňte si na to v tom zhone, keď bežíte na autobus... . Keby
to bolo na odtlačok prsta, ten by sa mi nestratil!
Chápem jeho význam pri výdaji obedov, ale je na zamyslenie,
či je potrebné pípať sa aj každé ráno, keď profesori vždy na
začiatku hodiny spisujú chýbajúcich. Čiže o našej neprítomnosti
sa rodičia aj tak dozvedia. A čo na to profesori, ktorí ráno
dohliadajú, aby sa študenti ,,pípli,,? No, usúďte sami... .
Ako to vyriešiť? Bolo mi povedané, že si ho mám zavesiť na krk
a nemusím nič vyhadzovať, takže toto je rada pre všetkých, ktorí
majú rovnaký problém. J
Nina
Preklepy
5
1/20
ýRWLN~UL"
Po dlhom spaľovaní sa na
lehátku, obrovských teplotných rekordoch, či namáhavej brigáde, nám konečne
prichádza studené obdobie. Monokiny,
bikiny alebo tankiny vystriedajú bundy,
svetre, kabáty a kožuchy, či už z líšky
alebo pandy, no jednoznačne na seba
niečo navliecť budeme musieť. Samozrejme s ďalším obdobím neprichádza
len móda ale aj Pán Chladný Vietor,
kratší deň a neskoršie aj Mrázik. Ľudia sa
takýmto známym osobnostiam nemusia
veľmi prispôsobovať, pretože múdre hlavy
vymysleli jednu dokonalú vec – kúrenie.
Počas zimného obdobia sa kúri všade, v
domácnostiach, obchodoch, na úradoch,
novinových stánkoch, reštauráciách,
škôlkach, elektrárniach, vo fabrikách
a samozrejme aj na stredných školách.
Vykurovanie na stredných školách v
Leviciach zabezpečuje firma Energo-SK,
ktorá poskytuje dodávky tepla, el. energie
a celkovo komplexné riešenia energetického hospodárstva prevádzkových
budov so sídlom v Nitre. Systém beží na
automatickom nastavení podľa vyhlášky.
Jednoznačne je tento systém zložitejší,
pretože pri poruche musí chybu opraviť
vyškolený revízny technik, ktorého
vyšlú až po oznámení poruchy. Paradox
je, že technik sídli v Nitre, čo ešte viac
pridáva na čase. Výhodou pre študentov
na druhom poschodí je opravená a zateplená strecha. Za najteplejšiu miestnosť
na celej škole sa stále považuje učebňa
UMK, ktorú budete počas extrémnych
mrazov ( bežných -40°C ) veľmi radi
navštevovať.
Lukáš
=ELHUND
Okolo nás sa stavajú rôzne veci. Niektoré
si všimneme, na niektoré potrebujeme byť
upozornení. Pri niektorých sme bezmocní,
ale sú aj situácie, pri ktorých pomôcť
vieme. Udalosť, o ktorej sa toľko hovorilo
a upovedomili vás o nej aj vaši triedny
profesori, nepatrí medzi tie jednoduché.
V rodine nášho bývalého spolužiaka Sama
Cibulku, sa stala tragédia a on zostal sám.
Pre poskytnutie pomoci Samovi bola vytvorená zbierka, o ktorej vás informovali
vaši triedny učitelia. Nezabudnite.
%ROLVPHYDURYDQt
Pre niektorých to bolo po prvýkrát, niektorí sa tešili
s tak trochu sme sa uliali zo školy, no mnohých nás
to poriadne zaujalo aj prekvapilo - súdne procesy.
ýakali sme dlho a na správne
schody sme trafili až na tretí pokus, ale
oplatilo sa. Hoci sa nám prvý prípad
zdal mierne smiešny a aj pritiahnutý
za vlasy. Veď kto by sa predsa súdil pre
desať tekvíc? No taký človek sa našiel
a nám bolo vysvetlené, že na pohľad aj
tá najbanálnejšia vec môže byť závažný
spoločenský problém. Mnoho ľudí aj
v dnešnej dobe žije len z toho, čo si
dopestujú a čo predajú.
Trochu viac nás zaujal prípad,
o ktorom sme len počuli. Obžalovaným
bol 59-ročný pán, ktorý ukradol v Kauflande mäso za 6 eur. Na otázku prečo,
odpovedal, že mäso nejedol už vyše
roka, pretože jeho dôchodok je 130 eur
a výdavky na bývanie má 110 eur. Vraj
je to bežný prípad... Neviem ako vás, ale
viacerých z nás, čo sme tam boli, to dosť
zobralo...
Prešli sme však aj „príjemnejšie
témy“, ktoré nám zase trochu rozšírili
obzory. Kto by náhodou ešte nevedel, tak
od 1. novembra môžeme jazdiť aj ako 17
ročný (pod dozorom dlhoročného vodiča).
Alkohol by som neodporúčala, keďže aj
pod 1 promile Vám vodičský vezmú na 5
rokov (po opakovanom porušení).
Čo sa havárií týka, platí pravidlo :
kto prežije pyká. A preto na základe toho, čo
sme na súde počuli
terajším aj budúcim
vodičom (áno vám
! )odporúčame :
PREDVÍDAŤ &
NERISKOVAŤ. Vedzte,
že každý vodič je v podstate jednou nohou v base, čím nás na súde
samozrejme nechceli vystrašiť (veríme
im), ale donútiť k zodpovednosti.
Môžete si povedať, že sú veci,
ktoré je možno lepšie nevedieť (ale
neznalosť neospravedlňuje!). Treba si
však uvedomiť, že život je AJ taký, ale
NIELEN taký a vážiť si naozaj každú
drobnosť v našom živote.
L.
6
Preklepy
1/20
7éä'(ĕ'(02.5$&,(
10.-14. októbra 2011
Na našej škole uskutočnil
Európsky týždeň miestnej
demokracie, ale čo je to
vlastne demokracia?
Slovo demokracia môžeme preložiť
ako vláda ľudu, čo je pôvodne
starogrécke označenie politického
zriadenia mestských štátov. Súčasťou
modernej demokracie sú tradičné
ľudské práva, ako sloboda prejavu,
vyznania, spolčovania, ktoré v minulosti
prislúchali iba vládcom a šľachte.
Ale viete si predstaviť dnešný
život bez demokracie?
Veď si len predstavte, že by sme stále žili
ako naši rodičia, keď boli malí. Určite
vám už rozprávali o tom, ako nemohli
cestovať do zahraničia, ako raz ročne
stáli v rade na predražené mandarínky
a banány, ako povinne manifestovali
na 1. mája, ako v obchodoch bol stále
rovnaký tovar, ak vôbec nejaký bol
a podobné spomienky, ktoré si my
reálne nevieme ani predstaviť. Našťastie
17. novembra 1989 študenti odštartovali
sériu udalostí, ktoré zmenili dovtedajší
režim.
Náš týždeň demokracie začal
vytvorením nástenky vo vestibule
školy, kam sme pripli aj rôzne literárne
diela, vytvorené žiakmi tercie a kvarty.
Počas celého týždňa prebiehalo na
škole prezentovanie ľudských práv a ich
porušovanie, ktoré realizovali žiaci
tretieho ročníka Natália Kocziánová
a Martin Mališka z 3.A, Patrícia
Birdáčová a Dáša Tarišková z 3.B.
V stredu 12. októbra do našej
školy zavítal aj primátor Levíc pán
Štefan Mišák, ktorý viedol besedu
so staršími žiakmi a v pondelok 17teho prišiel poslanec NR SR pán
Radoslav Procházka. Ďalej na škole
prebiehali aktivity ako návšteva
okresného súdu pre tretiakov, beseda
s účastníkom Olympiády ľudských
práv Radovanom Potočárom z oktávy
alebo on-line beseda so županom
Nitrianskeho kraja pánom Belicom.
V piatok 30. septembra a 7.
októbra sa uskutočnila exkurzia do
koncentračného tábora Osvienčim
pre žiakov tretieho ročníka (bližšie
v Tretiacka výprava), ktorá veľmi
zaujala, aj keď často zarmútila. Do našej
školy prišla aj sociálna kurátorka pani
Fraschová a viedla niekoľko besied o
problémoch detí pri výchove v rodinách
pre druhý ročník spoločenskovedného semináru.
Tak už len dúfame, že ste
si z prezentácií a besied odniesli
čo najviac nových informácií a
poznatkov. Myslím, že by sme si
mali vážiť dobu aj krajinu v ktorej
žijeme.
Natália :)
Preklepy
7
1/20
269,(1ý,0 269,(1ý,0
Boli sme sa pozrieť do Osvienčimu, pretože učiť sa
o niečom je jedna vec, ale vidieť to naživo je rozdiel. A naše
dojmy? Povedať, že to bolo pekné znie dosť morbídne, ale určite
to v každom z nás čosi zanechalo, či už v tom pozitívnom alebo
negatívnom zmysle.
Samozrejme, čo by to bol za zájazd,
keby sme nenavštívili jedno z najväčších
miest Poľska, teda Krakov.
Mesto to je krásne, trošku väčšie ako Levice
a je tam viac holubov ako u nás na stanici. Pozreli sme si hrad Wawel ,
poprechádzali popri rieke Visla,
niečo pojedli, popili a pomíňali nejaké tie zloty.
Naša cesta ďalej smerovala do soľnej bane Wieliczka, kde nás
už čakala skvelá sprievodkyňa Eliška. Hneď na začiatok musím
spomenúť jej heslo večera: ,,Stále dýchať ’’, pretože ako hovorila,
vzduch v soľných baniach je veľmi liečivý, a vraj každý nádych
predlžuje život o 5 minút.
Spolu sme prešli 54 poschodí ( 724 schodov),
počas prechádzania tých úzkych podzemných chodbičiek
, si niektorí aj prácu
v bani vyskúšali
a ochutnali pravú poľskú
soľ( podľa výrazu ich tváre
usudzujem, že bola slaná).
Dostali sme sa až do hĺbky
135 metrov pod zemou,
a nemyslite si, že to bola
nejaká obyčajná diera,
práve naopak, bola to veľká spoločenská sála,
kde ste mali signál a dokonca aj WIFI.
Naspäť sme sa vyviezli výťahom v priebehu 8 sekúnd, čo bolo
krásnou bodkou večera. A čo dodať na záver ? Veľmi pekne
Ďakujeme pani profesorkám, ktoré to s nami všetko absolvovali.
Nina
Zima, neúprosný dážď a ľadový vietor. Presne v tomto duchu
sa konala druhá exkurzia do Osvienčimu, uskutočnená o týždeň
neskôr, keďže záujem bol tento rok naozaj veľký.
Už ráno, keď sme sa vo Wieliczke (ne)prebrali po dlhej ceste v autobuse, bolo počasie ako sa hovorí : pod psa, ale v hĺbke 135 metrov pod
zemou nás viac zaujímali slané steny a podlaha, ktorú sme mohli lízať,
krásna spoločenská sála a super-rýchly výťah, ktorý nás nakoniec
vrátil nad zem. Väčšina z nás sa neustále sústredila na to, že treba
dýchať, lebo vzduch v soľných jaskyniach je veľmi liečivý a vraj každý
nádych predlžuje život. A videli sme aj ozajstného baníka!
Späť do autobusu a už čoskoro sme( uviaznutí v dopravnej zápche)
mali čas psychicky sa pripravovať na koncentračný tábor. Môžem
povedať, že príprava bola potrebná, lebo to, čo sme videli, nebolo
práve spomienkou veselou. Metre a metre ostnatých plotov, dlhé
rady barakov, zrúcaniny plynových komôr a k tomu všetkému dážď.
Odporúčam zájsť tam, ak chcete dostať depresiu. Ale aby som vás
nevystrašila- nie, v noci vás mátať nebude, ale váš celkový postoj k
životu sa tak trochu (isto) zmení.
Snaha rozveseliť nás cestou do
Krakowa nevyšla práve úspešne,
keďže ani tu dážď neustal, práve
naopak. Niektorí dokonca radšej
uprednostnili sedenie v teplúčkom
autobuse pred objavovaním kútov
mesta. A tak vychádzka trvala
len veľmi krátko, akurát čo sme
zmokli, ale zato sa nám naskytol nočný pohľad na mesto, vysvietený
zámok, rieku Viesla a dali sme si aj čokoládu Cesta späť bola opäť znepríjemnená dopravnou zápchou, ale väčšinu času sme aj tak prespali.
Možno to takto znie ako dosť hrozný a možno trochu nevydarený
výlet, ale opak je pravdou. Myslím si, že každému sa to veľmi páčilo
a nikto neľutuje, že išiel, pretože sme obohatení o kopec nových
zážitkov, videli sme, zažili sme. Ďakujeme profesorovi Meszárošovi
a profesorovi Makovi, že nás sprevádzali a mali s nami celú cestu
trpezlivosť.
Mima
8
Preklepy
1/20
STARONOVÝ52ý1Ë.
Každoročne na GAVe pribudnú študenti, a to či už na osemročné alebo štvorročné štúdium. Len tento rok ich
prišlo 143, z toho prvákov 115. Na naše otázky však odpovedali nielen prváci, ale aj kvintáni.
Natália Mikulášová
&
Vladimíra Ličková, kvinta
Otázky:
1. Je rozdiel medzi tým čo ti hovorili
o GAV-e decká, ktoré sem už chodili a
skutočnosťou?
2. Je niečo, čo by si chcel zmeniť na škole?
3. Si spokojný/á s triednou/im???
4.Prečo si si vybral/a túto školu?
5. Zaujal ťa nejaký krúžok na škole? ak áno
chodíš tam?? a prečo práve ten krúžok?
5. Myslíš si, že si po 4 rokoch na GAV-e
psycho?? (kvinta)
6. Tešíš sa na imatrikuly??
Martin Laboš 1.D
1.Myslím, že je, na druhom stupni nás berú
už tak inak..
2. Pridala by som nejaký iný cudzí jazyk
ešte, možno francúzštinu + lepšie obedy!!
3. Jasné, mám ju rada (:
4. Ja ani vlastne neviem, raz nám o tom
povedala triedna na základke a chcela som
to skúsiť ...
5. Má to svoje muchy
6.Jasné!
1.Čo je prvý a druhý stupeň J asi ten, že na
druhom sme už múdrejší
2.Áno, chcela by som čas na spánok
3. Áno, mám ju rada
4.Bola som malá a hlúpa, ale na druhej
strane tu mám štvorlístok ;D
5.Ja som psycho už teraz :D
6.Jasné, bože, strašne :DD
Alexandra Gödölleiová 1.C
KECI K VECI
1. Veľa mi toho nenarozprávali :P ale v
skratke povedali, že je tu super, len sa treba
učiť z hodiny na hodinu. čo sa mi zatiaľ
nedarí :D takže sa „klebety“ veľmi nelíšia
od skutočnosti :)
2. Teraz ma nič nenapadá, čo by som zmenil, možno som tu ešte krátko... v podstate
by som zatiaľ nič nemenil :)
3. S triedou som veľmi spokojný, dobrý
kolektív, veľa ľudí čo som už poznal a tých,
čo som nepoznal, tak už poznám a sú fajn
:) A pán profesor triedny je zatiaľ super :)
dúfam, že to tak aj ostane ;)
4. Prečo? Lebo by som rad išiel na výšku a
potom sa zamestnal a zarábal veľké prachy
:D
5. Čo sa tyká krúžkov, tak som si vybral
krúžok biológie, pretože ma zaujíma tento
predmet a ešte navštevujem floorbalovy
krúžok a ten lebo floorball hrám už 2 roky
a mám rád šport, a nie som nejaký suchár,
čo sedí doma nad knihami alebo stále za
PC :)
6. Aspoň sa ulejeme zo školy :D a bude
sranda a ja mám srandu rád :P takže sa
teším :)
1. Tak podľa toho v čom :) hovorili, že sa
treba veľa učiť a to je pravda :)
2. Myslím, že by som nemenila asi nič :))
3. Zatiaľ som spokojná
4. Pretože ešte nie som rozhodnutá na
akú vysokú by som chcela ísť a GAV mi
prišiel ako najlepšie riešenie, v mojom
prípade.
5.Tak krúžky ma zaujali, ale nechodím
na ne pretože aj bez toho mám už dosť
nabitý program
6. Samozrejme, že sa teším!! Som zvedavá čo si na nás pripravia :))
Speancerka, Bédinka
Pani profesorka Sulinová (nie, nie pani
riaditeľka) nás neopustila. Na chodbách
ju stále stretneme, no skrýva sa pod iným
priezviskom. Pani profesorka sa vydala
a jej nové priezvisko je Franěková. V mene
redakcie gratulujeme.
Zber papiera.
Ak ste to ešte nestihli zaregistrovať a vašu
triedu nenavštívili zástupcovia študentskej
rady tak tu to máte! Po dlhšom nosení papiera zistíte, že okrem unavených končatín
máte aj dobrý pocit z recyklácie a ochrany
stromov. Okrem toho prvá trieda ako vždy
získa riaditeľské voľno. Tak šup šup a papier noste kým môžete. Nemusíte nikoho
presviedčať, že to robíte pre planétu. Vieme
svoje, že?
Ak ste si prečítali editoriál a prečítali ste
si o súťaži, bližšie k nej v druhom čísle ! J
Máte sa no čo tešiť.
Preklepy
9
1/20
T - SMARAGDIACI
Medzi novými študentmi nie sú
iba prváci, či primáni, prestúpilo
k nám aj niekoľko nových žiakov
zo školy T.Smaragd. Tu ich máte :
Otázky:
Richard Schroder, Dominik Mališ, Peter
Bartoš, Michal Behul sa rozhodli, že na
otázky budú odpovedať radšej spoločne.
Katarína Teplanová
1. Na T.Smaragde sú vzťahy
žiakov a učiteľov viac také bližšie, rodinné,
keďže nás bolo v triedach o dosť menej
ako je tu, ale na druhej strane tu je to fajn,
že je taká veľká trieda hlavne pri skúšaní
2.Začiatky sú asi všade ťažké.
Zorientovať sa v novej budove, zoznámiť
a zvyknúť si na nových ľudí. Dostať sa do
celkového systému a fungovania školy.
Ľahké to nie je, ale keď sa chce, všetko sa
dá zvládnuť.
3.Asi to, že napríklad 1. Hodina
nie je alebo, že občas nejaká tá hodina
odpadne to u nás nebolo.
4.Neviem, ale tak asi by som
zmenila lavičky, ktoré sú na chodbe za
gauče ako sme mali na T.Smaragde, myslím, že by to ocenili viacerí , a ešte asi
obedy J .
1.Tu je to lepšie je tu vlastná
telocvičňa aj jedáleň.
2. Áno.
3. Väčší kolektív a triedy.
4.Asi tabule, také, za také, kde sa
píše fixkami, ako sme mali na T.Smaragde.
1.Aký je rozdiel medzi T. SMARAGD
a GAV ?
2. Dá sa to tu zvládnuť?
3. Čo sa ti tu najviac páči ?
4. Čo sa ti naopak nepáči alebo čo by si tu
zmenila?
Nina ( mená ronnie)
Podmienky použitia kupónu:
meno:...........................................................................
trieda:.................. podpis:.............................
1. Kupón je platný len s pečiatkou.
2. Študent kupón vystrihne a vyplní (meno, priezvisko, trieda, podpis)
a ak bude na hodine vyvolaný, po predložení kupónu a overení
jeho pravosti sa odpoveď ruší (nemusí ísť odpovedať).
3. Kupón je pužiteľný len pri ústnej odpovedi.
4. Kupón by nemal byť použitý pri skúšaní, pri ktorom sa rozhoduje o
známke a polročnom skúšaní. Rovnako sa neodporúča jeho použitie
pri maturitnej skúške.
5. Po použití kupónu skúšajúci profesor/ka zaznačí do záznamu
študentov v triednej knihe meno študenta a mesiac resp. obdobie,
vktorom bol kupón použitý, a tým sa funkcia i platnosť kupónu končí.
Pri nadmernom a neoprávnenom používanií sa môžu vyskutnúť
nežiadúce účinky. Výrobok nebol testovaný na zvieratách.
pečiatka časopisu
10
Preklepy
N O V Í
P R O F E S O
Ako ste si všimli hneď v prvý deň školy (viem bolo to dávno), okrem nových súputníkov na školských
chodbách nám pribudli aj noví profesori. Naše dve redaktorky sa za nimi vybrali a popýtali sa čo to o nich.
No len si prečítajte ;-)
Otázky:
1. Ste spokojná/ý so žiakmi?
Poslúchajú? 2. Bolo učiteľstvo odmalička vaším
snom? Ak nie, čím ste chceli byť?
3. Učili ste niekde predtým, skôr ako
ste prišli na našu školu? Ak áno, kde sa
Vám páči viac ? 4. Bývali ste niekedy v zahraničí?
5. Máte nejaký sen, ktorý ste si ešte
nesplnili? 6. Každý má nejaký zlozvyk, aký je ten
Váš?
7. Najšialenejšia/najkurióznejšia vec,
akú ste kedy urobili? (publikovateľná )
8. Čo hovoríte na školskú jedáleň?
9. Stala sa Vám na našej škole nejaká
vtipná príhoda? (Aká?)
p. prof. Krajniaková (Biológia)
S učením tu debutuje, ale musíme uznať,
že jej to ide dobre
1. Som spokojná. Sú snaživí a ambiciózni.
2. Áno, od detstva bolo mojím vysneným
povolaním.
3. GAV je môj debut a som rada, že tu
učím.
4. Nie, zatiaľ ma život v zahraničí nezlákal.
Keď tak, len počas dovolenky :) 5. Mám veľa snov, ich splnenie je však
závislé od času a financií, napr. cesta okolo
sveta
6. Pitie čaju. 7. Nespomínam si na takú.
8.Oceňujem dve jedlá, z ktorých si vždy
vyberiem to, čo mám radšej. Chutia mi
polievky a jedlá zo zeleniny.
.
1/20
.
.
Preklepy
O R I
11
1/20
N A
Š K O L E
vždy som mal veľký rešpekt
pred prácou s ľuďmi. Pamätám sa, že som v
detstve istý čas chcel byť
spisovateľom, trvalo to asi tak týždeň 3. Áno, učil som. Každé miesto má niečo
do seba 4. Býval som pár mesiacov v Londýne.
5. Všetky moje sny sú ešte nesplnené 6. Nemám zlozvyky... len dobrozvyky.
7. Na strednej škole v rámci stávky som sa
obliekol do nočnej košele
mojej mamy a vyhral som gitaru 8. Nachádzam sa tam na dozore 15 minút
do týždňa - to úplne stačí ! 9. Každý deň o ôsmej ráno začínajú vtipné
príhody
Pokračovanie zo str. 10
p. prof. Béreš (Angličtina)
Profesor bez zlozvykov veď posúďte sami
1. Jednoznačne som spokojný so žiakmi - aj
keď je stále na čom pracovať.
2. Učiteľstvo určite nebolo mojím snom,
enský jazyk a literatúra)
Chutia jej obedy
1.Učiteľstvo ma baví. Aj keď pôvodne
som chcela študovať klinickú psychológiu
, nakoniec som si podala prihlášku na
učiteľstvo.
2.Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave ,
kombináciu slovenský jazyk a literatúra –
filozofia.
Otázky:
1.Prečo ste sa rozhodli pre učiteľstvo
?
2.Kde ste študovali?
3.Učili ste už predtým niekde?
4.Ako sa Vám tu na Gav-e zatiaľ
páči?
5.Vediete tento rok aj nejaké krúžky?
6.[1]Máte tu už nejaké vtipne
zážitky?
6.[2] Ako dlho už učíte?
7.Školské obedy Vám chutia?
3.Áno, na Gymnáziu J.Hronca v Bratislave.
Pedagogiku vyštudovala až ako druhú
9.Úsmevných situácií už zopár bolo :) ale
nejaká výnimočne vtipná sa zatiaľ neudiala. p.prof. Mgr.Zuzana Bobákovová (Slov-
Áno, jeho fotku hľadáte zbytočne... ;)
Mima
p.prof. Ing.Viera Potočárová (Chémia)
Pokračovanie na str. 11
7.Obedy sú veľmi dobré, na to že ide
o školskú jedáleň sú dokonca vyslovene
úžasné. Páči sa mi, že mám možnosť
vybrať si z 2 jedál..
1.Práca učiteľa ma vždy priťahovala,
učiteľkou som sa chcela stať už na gymnáziu. Neskôr som však vyštudovala chemické inžinierstvo a pedagogické vzdelanie
som nadobudla až neskôr. 2. Na STU v Bratislave.
3.Učila som na piatej základnej škole, po
nej jeden rok na druhej základnej škole.
4.Na škole sa mi zatiaľ veľmi páči. Našla
som tu veľa dobrých študentov a aj veľa
milých kolegov.
5.Áno, mám chemický krúžok – prípravu
na olympiádu.
6.Vtipné situácie sa rodia každý deň, ale na
nejaké analýzy je ešte priskoro.
4.Som spokojná, hlavne s úrovňou
študentov.
5.Doučovala som, teraz momentálne nie ,
ani krúžky neučím.
6. 7 rokov.
7.Obedy mi naozaj chutia a všetko. Nie som
náročný stravník J .
*Lucy*
12
.U~åNRYDQLHQD*$9H
Poznáte to, vyučko sa skončilo a máte
zvyšok dňa pre seba. Treba sa síce drviť
nové látky a učivá, ale na čo je potom noc?
A tak rozmýšľate, čo budete robiť. Môžete
si dať stretko s priateľmi alebo si ísť niekde
zašportovať, alebo stráviť čas nejakou
nenormálne zmysluplnou činnosťou...
a práve pre tieto prípady boli vytvorené
Krúžky!
Variácie sú nekonečné: od športových
(Florbalový, Basketbalový...), cez
inteligenčne zaťažené (Chemický, Geografický, Dejepisný...), jazykové (Anglický,
Nemecký, Francúzsky...), alebo umelecké
(Tanečný, Divadelný, Spevokol GAV) – a to
ešte z ďaleko nie je všetko, celý zoznam
som ani nemal odvahu napísať, mali by
sme sa ho dozvedieť v najbližších dňoch!
No ako to býva vždy, niečo zaniká, niečo
vzniká- tak to je aj s našimi krúžkami.
Bohužiaľ, Odpadli nám krúžky ako Volejbalový, Turistický alebo Hry, ale nahradili
ich krúžky ako napr. Šachový (príjmacie
kritérium IQ 143+ J), alebo tzv. DIGI BIO.
O čom v takom „DIGI BIO“ vlastne ide?
To som sa opýtal toho najviac kompetentného p. prof. Sebelédiho, ktorý to má
všetko na starosti a vysvetlil mi, čo to je
zač:
„Biológia z digitálnej knihy umožňuje
žiakom dostať sa k veciam, ktoré nikde inde
nemôžu vidieť, počuť, zažiť. Funguje to
takým spôsobom, že väčšinu vecí realizujeme doma v posteli, cez Internet. Funguje
to na princípe žiaci chcú a ja som im k dispozícií – to znamená, že príde požiadavka
(na Facebooku), a ja do niekoľkých minút
dokážem pripraviť materiály, ktoré si ten
aktívny študent pozrie, vyrieši, ja mu to
môžem ohodnotiť, prípadne to spolu prekonzultujeme, čiže tento krúžok funguje
úplne inak ako ostatné. Netreba nikam
chodiť. Každý pracuje na základe svojich
potrieb a požiadaviek.“
Pre čo sa rozhodneš ty? Si športovec,
Umelec, Multijazyčník alebo máš nábeh
na Nobelovku za vedu? Nech si čokoľvek,
Gympel je to správne miesto, kde tvoj talent ožije!
-support-
Preklepy
1/20
6DGiPGRVWUHGQHMODYLFH
Som nový. To je vec, ktorú
som si uvedomil hádam hneď, ako som
prekročil „pípače“ školy. A hneď som sa
zamyslel, pouvažoval, prehodnotil, že
v čom je ten GAV taký iný. Veď vyzerá
tak obyčajne, „školsky“. Trošku to nesedelo s vecami, ktoré som dovtedy počul,
mýty, legendy, zahalené do útrob, učební,
schodísk (a dievčenských záchodov) tejto
školy. Chcel som porozumieť... a tak som
si sem podal prihlášku, aby som videl na
vlastné štyri oči. A niečo som spozoroval... najskôr len tie povrchné zmeny: nové
priestory, triedy, jedáleň... No ako som
tu bol dlhšie....... (zase až tak dlho nie)...
zacítil som nový rozmer, ktorý základná
„postrádala“. Bol to ten pomyselný duch
školy (viem, je obdobie Halloweenu, ale
nie je to nijaký mŕtvolný duch Andreja
Vrábla, ktorého zobudili prváci cez obedovú prestávku) ktorý dodáva tú správnu
atmošku tejto, duchom bohatej škole.
Ale pôjdem pekne poporiadku, pekne
postupne...
Začnem teda tým, čo sa zmenilo najviac, teda samotnou školou ako
takou. Prvá vec, ktorú som zaznamenal
svojimi trojkami dioptriami bol vestibul – s fešnou vitrínou, vševediacimi
oznamami a zoznamom s chýbajúcimi
profesormi, ktorý už čítam ako denný
bulvár s nádejou, že skončím o hodinu skôr J. Nesmiem zabudnúť na pani
vrátničku, ktorá sa vám vždy odzdraví
a vždy vám ochotne pomôže (obzvlášť
užitočné, keď ste novýJ). Ďalšou vecou
ohľadne školy ako budovy sú jej triedy,
každá prežila inváziu tisícok mladých
ľudí. Každá už má svoju legendu, predávanú z ročníka na ročník (Napríklad na
terajšiu Septimu pred maľovaním triedy
číhalo „kultúrne dedičstvo“ v podobe
zoschnutej paštéty na stene, ktorú tam
zanechala bývalá Optima*)
Ako ďalej čmuchám rozdiely
medzi základnou a strednou, určite
nesmiem zabudnúť na školský personál.
Skupinka superhrdinov, ktorí každý rok
dostávajú nový „materiál“ v podobe
študentov a deň čo deň ich stále obrusujú, z nás nakoniec vychovajú celkom iné
bytosti s (väčšinou) zdravým pohľadom
na svet (Povedzte zbohom ružovým
okuliarom, tu začína život J) – a za to
by sme im mali byť vďační. Nesmieme
zabudnúť ani na ostatných, nepedagog-
ických zamestnancov, všetkých tých,
bez ktorých by sme najskôr žili v špine,
hladní a s rozheganými stoličkami.
Všetko je tu iné, ale aj keď som
na GAV-e len niečo cez 2 mesiace, už
cítim ako škola zmenila aj mňa aj postoj
k ostatným veciam, či chcem alebo nie...
. Cítim, že stredná je o preberaní zodpovednosti na seba a s tým prichádzajú
aj väčšie možnosti, väčšia osobnostná
moc.... (ale každý fanúšik Spider-mana
musí vedieť že s veľkou mocou prichádza
aj veľká zodpovednosť). Už to nechce
len nekonečnú vôľu učiteľa, ale aj trochu
snahy od samého seba . To je na strednej
to pekné.
A v neposlednej rade, sú tu
Preklepy. Majestátne, večné a so Superkupónom! Popravde, jeden z hlavných
dôvodov, prečo som sa chcel dostať na
práve túto školu, je práve tento kultový
časopis, ktorý sa mi prvý krát dostal do
ruky, keď som ešte oxidoval na základnej škole. Ale ako som už spomínal
ducha školy v úvode, myslím, že čítať
Preklepy s vedomím, že som súčasť
tohto, veľkého celku je niečo celkom iné:
akcie, na ktorých som bol ja alebo moji
spoluštudáci, hlášky od študentov a profesorov, rubriky, ankety a hlavne Kupón,
ktorý môžem v núdzovom prípade
použiť... Či ste tento úryvok mojich
myšlienkových pochodov čítali bezducho, alebo ste si z neho niečo zobrali,
nechám na Vás, milí študenti. Môj štýl sa
bude v priebehu mesiacov, čísel, rokov
meniť, ako som povedal, som nový
a GAV na mňa bude mať ešte nevídané
(dúfam, že nie laxatívne) účinky.
*Optima – Trieda osemročákov
z rokov 2001-2009
-support-
Preklepy
13
1/20
%21=Èý,.
Ot: Aké je to keď je tvoj rodič zároveň tvojím učiteľom?
Od: Je to dosť blbé, pretože minulý rok moja
mamina učila druhú skupinu a chodili za
mnou aby sa ma spýtali na známky z previerky, aká a či bude písomka.
Ot: Je tvoja mamina iná v škole ako doma?
Od: Určite áno. Doma je možno trošku
zábavnejšia a v škole musí byť iná, trochu
prísnejšia.
Ot: V priestoroch školy sa k tebe správa ako
k svojmu žiakovi alebo ako k dcére?
Ot: Čiže od teba vyzvedali informácie?
Od: Áno.
Ot: A keď sme pri tých písomkách, je taká,
že by ti povedala niečo viac ako iným?
Napríklad, by ti prezradila kedy budete
písať alebo otázky ktoré vám chce dať do
previerky ?
Od: Nie. Je spravodlivá a viem toľko čo ostatní.
Od: K žiakovi, iba zriedkavo sa stane že s
ňou v škole niečo riešim ako s maminou.
Ot: Predstav si situáciu: Máte zastupovanú
hodinu a prišla na ňu tvoja mamina. Ako by
si sa v takejto chvíli cítila?
Od: Už som to zažila. :)) Nebol to síce
najlepší pocit, bolo to trošku zvláštne, ale
zvládla som to. :)
Ot: A nakoniec, čo si o nej myslíš ako o
svojej učiteľke?
Od: Tak je prísna, to určite, no, ale myslím,
že je spravodlivá a vie dobre vysvetľovať a
naučiť.
Ďakujem za prejavenú ochotu odpovedať na
moje otázky a za čas nájdený na rozhovor. :)
maťka
MATURITA
0LOtPDWXUDQWL
þLXåPDWXUXMHWHWHQWRURNDOHERYiVWR
þDNiQHVN{UXUþLWHYiVYãHWNêFK]DXMtPD
QRYiIRUPDPDWXULWQHMVN~ãN\$YãDNLQIRUPiFLtMHQHGRVWDWRNDSRSiGHYOiG\MH
]tVNDQLHNRQNUpWQ\FKLQIRUPiFLtHãWHĢDåãLH
9\KOiãN\VDVtFHQH]PHQLOLDFLHĐRYp
SRåLDGDYN\VD]PHQLOLOHQPLQLPiOQH
DOHQHMDNp]PHQ\SUHGVDOHQQDVWDQ~7i
SUYiVSRþtYDYWRPåHWRKWRURþQtPDWXUDQWLV~SUYtÄ]UHIRUPRYDQt³7R]QDPHQi
åHV~WêPLSULHNRSQtNPLNWRUtLãOLRG
SUYpKRURþQtNDSRGĐDY\QRYHQHMUHIRUP\
ãNROVWYD1H]QDPHQiWRYãDNåHVDXþLOL
LQpSR]QDWN\OHQLFK]tVNDYDOLLQRXIRUPRX
ĆDOãLH]PHQ\VDXåWêNDM~SULDPR
SUHGPHWRY1DSUtNODGDNRXUþLWHXå
YãHWFLYLHWHP\J\PSOiFLPXVtPH
SRYLQQHPDWXURYDĢQD~URYQL%DOH
P{åHPHPDWXURYDĢDM]SUYpKRMD]\ND
NWRUêVPHQD]iNODGQHMãNROHQHPDOL
9VORYHQþLQHEXGHStVRPQiþDVĢ]DPHUDQi
QDMPlQDþtWDQLHVSRUR]XPHQtP
DPHQHMQDHQF\NORSHGLFNpYHGRPRVWt
9PDWHPDWLNHVDåLDGQHYHĐNp]PHQ\
QHNRQDM~DOHþRQLHMHP{åHE\Ģ
ĆDOãLHNRQNUpWQHMãLHLQIRUPiFLHRQRYêFK
]PHQiFKYSUHGPHWRFK9iPVQićEXGHPH
P{FĢSULQLHVĢXåYćDOãRPþtVOH35(./(329-
36SRGUREQHMãLHLQIRUPiFLHRFLHĐRYêFK
SRåLDGDYNiFKYRVYRMLFKPDWXULWQêFKSUHGPHWRYVLP{åHWHSR]ULHĢQDKWWSZZZ
VWDWSHGXVN &LHĐRYpSRåLDGDYN\QDPDWXULWQpVN~ãN\
1DWiOLD
14
Preklepy
1/20
38ġÈ.
=DþLDWRNM~OD]QDPHQiþDVNHG\
SUHåtYDWHHXIyULX]YRĐQpKRSURJUDPX
ãNRODYiPQLþQHKRYRUtNDSUtWHDÄPiWH
QDOHKiWNX³0\DOHYWRPWRþDVHGRVD
KXMHPHYUFKROVYRMKRE\WLD3V\FKLFNê
I\]LFNêRVREQRVWQêGRVORYDDMSUHQHVH
QH8åSlĢURNRYWRWLåSHVWXMHPHP\ã
OLHQNXNWRUiVDVYRMtPYêYLQRPYNDå
GRP]QiVSUHPHQLODDåQDSRVDGQXWLH
.DåGêURNQiVQ~WLGiYDĢVLQRYpYê]Y\
SUHNRQiYDĢKUDQLFH5êFKOLNRP+RUH
KURQFRPVDXQDYHQtVWHUHRW\SRPPHVWD
Y\PDĖXMHPH]MHKRS~WDYUDFLDPHVD
NXNRUHĖRPþORYHNDNWRUêPiUHãSHNW
NVYRMHMSRGVWDWHDKRGQRWiPDNRSUt
URGDVORERGDDSULDWHĐVWYR9\KRćWH
EDWRKQDFKUEiW38ġÈ.VD]DþtQD
$NRWR]DþDOR
0QRKt]YiVERKXåLDĐDQLQHWXãLD
DDQLQHWXãLOLåHQDQDãHMãNROHGOKpSUHGOKp
URN\IXQJXYDO7XULVWLFNêRGGLHOPOiGHåH
6OLPiNSRGYHGHQtPDYHOHQtPSSURI
6HEHOpGLKR.DåGêSLDWRNVPHVDVWUHWiYDOL
YWHORFYLþQLDOHERRNRORRKQLVNDQDGYRUH
DSiUNUiWGRURNDVSUDYLOLQHMDN~QHQiURþQ~
DNFLX6H]yQD]Y\NODY\YUFKROLĢSUi]GQLQRYRXVWDQRYDþNRXSRG.ULYtQRP$SUiYHWX
P{åHPHKĐDGDĢSUDSRþLDWN\3XĢiNX1LHNWRUêPY\YDĐRYDQLHVDSUL+URQHQHVWDþLOR
DSUHWRVDUR]KRGOLåH]EDOLDVWDQ\DVSDFiN\DS{MGXQLHNRĐNRGQtDNWtYQHREMDYRYDĢ
NUiV\WHMWRULHN\1iSDGVDXMDOD9HOLWHĐ]D
]DþLDWRþQêERGWRKWRWULSXY\KOiVLO=YROHQ
3XĢiN
3XĢiN
2PRGHUQRP3XĢiNXVDGiKRYRULĢRGURNX
7UHWtURþQtNSULQLHVROUHYRO~FLXD
QRY~¿OR]R¿XNWRUiVSRþtYDODYWêåGĖRYRP
SXWRYDQtVPHURPGRPRYEH]SRXåLWLDGRSUDYQêFKSURVWUHGNRYDDNHMNRĐYHNSRPRFL
âWDUWERORSlĢ=YROHQDSUHGRGYiåOLYFDPLVHGHPQiURþQêFKDOHNUiVQ\FKGQt
3UYêGHĖVPHSRVN~VHQRVWL]PLQXOpKRURNDQH]RVWDOLVSDĢQD3XVWRPKUDGH
DOHSRWLDKOLDåSUHG%DF~URYQDPDOHEQ~
O~NXSULOHVH9QRFLVDDOHO~ND]PHQLOD
QDUDMyQQH]QiPHKRNUYLODþQpKR]YLHUDĢD
NWRUpQiV]OHVDSR]RURYDORDY\GiYDOR]YXN
ÄGXUIVW³SUHVYLHGþDOQiVRWRPQiãV~SXWQtNNWRUpKRGOKpNLORPHWUH]MDYQH]PRULOL
$MWDNpWRG{VOHGN\P{åHPDĢSUHFHQHQLH
VYRMLFKVtO
9ãHWFLVPHSUHåLOLDWHãLOLVDQD
N~SDQLHYWDMFKXY%DQVNRP6WXGHQFL
$OHWDMFKEROY\SXVWHQêDPRUiONDNOHVOD
SRGREQHUêFKORDNRNHć]LVWtãåH]DMWUD
StãHã]PDWLN\3RćDOãHME~UNHYQRFLNOHVOD
HãWHYLDFRNUHPPDWLN\StãHãDM]FKpPLH
WDNVPHXKiĖDOLGRâWLDYQLFH7DPVPHVL
VSUDYLOLQiODGX±SUHNUiVQ\WDMFK.OLQJHU
QHQHFKDOåLDGQHSODYN\VXFKp9FHQWUH
PHVWHþNDVPHY\XåLOLDMYãHWNêFKJLWDULVWRY]DKUDOLVPHRYHUHQpWUDPSVNpKLW\DSR
KRGLQNH]R]ELHUDOL6N1XåâWLDYQLFDMH
3XĢiN\D
3R]QDXWRULþOiQNX
VDSUYêFKGYRFKURþQtNRYSULDPRQH]~þDVWQLOLDWLHWRþDVWLSRVNODGDOLOHQ]R]iSLVNRY
D~VWQHWUDGRYDQêFKOHJLHQGSDPlWQtNRY
+LVWRULFN\SUY~QRFSUYpKR3XĢiNXVWUiYLOL
WXULVWLQDSULHKUDGH0{ĢRYiSUL=YROHQH
'UXKêGHĖSUHãOLGR+U'~EUDY\RGNLDĐ
DXWREXVRPGRâiãRYD7DPVWUiYLOLćDOãt
GHĖâWYUWêGHĖVLSDPlWDM~OHQåLKĐDYX
0HWHUY\VRN~QHNRQHþQ~SiOLDFX=WRKWR
G{YRGXV~ćDOãLHVSRPLHQN\QHMDVQpSDPlWDM~VLOHQWiERUSRG.ULYtQRPDþLVWRQRYê
RVREiNGRPRY0HG]LWêPHãWHKUDOL0D¿X
QDJLWDUiFKSRN~SDOLVDY+URQHSRRSHNDOL
SREDOLOLDUFKHRORJLþN\
'UXKêURþQtNRNUHPLQpKR
SULQLHVROQDMKRUãLXDLVWHQDM]iåLWNRYHMãLX
QRFYKLVWyULt7206OLPiN%RORWRYE~GH
QD3XVWRPKUDGHUR]XPHMQDMY\ããtYUFK
YRNROtDYQRFLSULãODWDNiE~UNDåHDM
QDMYlþãtDWHLVWL9HOLWHĐVDPRGOLOL%ROR
WR]QDPHQLHåH3XĢiNLGHGREUêPVPHURP
DåHY\VHOHNWXMHVODEêFKRGVLOQêFK7DN
DMEROR±SRWHMWRQRFLWRQLHNWRUpEDE\VR
FĢRXY]GDOLDãOLGRPRY2VWDWQtVDYODNRP
SUHVXQXOLQD5HYLãWHSRWRPGRäDUQRYLFHD
QDNRQLHFWUDGLþQHQD.ULYtQ
SUHGVDERKDWpEDQVNpPHVWR
ĆDOãtGHĖVPHY'HNêãLQDUD]LOL
QD%XEDDMHKRURGLQNX%ROLWRY\]QiYDþL
+DUL.ULãQDVSUYXGLYQHS{VRELDFLĐXGLD
DOHQHVN{UQiPVSUDYLOLNDNDR]þHUVWYR
QDGRMHQpKRPOLHNDDQHFKDOLQiVVSDĢYLFK
GYRUHWDNåHLFKPiPHUDGL+DUL.ULãQD
PRGOLWE\QiVDNXUiWQHXFKUiQLOLSUHGQiKORX
QRþQRXE~UNRXDOH]LVWLOLVPHQDSUtNODG
åHGRGYRMPLHVWQHKRVWDQXVDRNUHPGYRFK
RV{E]PHVWLDDMGYDEDWRK\DSlĢJLWiU
3RVOHGQiQRFERODQDSXĢiNRYVNp
SRPHU\OX[XVQi±VSDOLVPHYGRPHLVWpKR
SHþHQLFNpKRFKRYDWHĐDNRQtPRåQRDMYiãKRFWLWHĐDSR]QiPNDDXWRUDiQRGiP\RQ
YiVPiQLHNHG\QDUD]DMYLDF=QDPHQDOR
WRNRQLHFWUHWLHKRURþQtNDGRNWRUpKRGRUD]LORĐXGtD]QLFKGRNRQFDGREURYRĐQH
FH]+RUãXDåGR/HYtF
âWYUWêURþQtNVDR¿FLiOQH]DþDO]DVH
YR=YROHQHDOHVN~VHQtWXULVWLSRWUHERYDOL
QRY~Yê]YXDSUHWRY\UD]LOLRGHĖVN{U]
%DQVNHM%\VWULFH1DNLORPHWURFKKRUNR
]DSODNDOLDOHGRVWDODVDLP]DVO~åHQiRGPHQD3UYêR¿FLiOQ\GHĖQHPDOV~WUDSDPL
3XĢiNXQLþVSRORþQp±WUiYLOLVPHKRQD
0{ĢRYHMNGHSUHELHKDOLDPDWpUVNH065Y
SOiåRYRPIXWEDOHNRIRONXSUHGiYDOL]D
FHQWRYGRVWDOLVPH]DGDUPRPHOyQRGSRORQDKHMSRPDĐRYDQHMKRVWHVN\DNDÄEUD]tOVNHMGHVLQ\³D]DKUDOLVLEHDFKYROHMEDOWLHå
JUiWLV$OPi]LD
3UYiþDVĢWUDV\ERODURYQDNiDNRY
RGGHOLOLVPHVDDåSUHG+DOþLDQVN\P
MD]HURP1HćDOHNRVWiODMIDMQRYêEXIHWtN
NGHSRQXNRYêOtVWRNKOiVLOMHGOiVXSHUODFQ~EDJHWXSUiYHQHPDOLVXSHUODFQê
KRWGRJSUiYHQHPDOLDSULHPHUQHGUDK~
NOREiVXPDOL1DKUiG]LVPHSUHQRFRYDOL
ćDOãtGHĖSUHãOLFH]âWLDYQLFXDSUHQiGKHUQp
O~N\QD5LFKĖDYXNGHVPHPDOLSURWHNþQp
XE\WRYDQLHSULFKDWHDIiiQWDVWLFN~YHþHUX
=Y\ãRNWUDV\WYRULODKUHEHĖRYND
DåQD.ULYtQSUHVSDORVDDLãORGRPRYEXć
YODNRPDOHERSHãRIDMQãPHNUL'RNRQþLOL
YãHWFLYUiWDQHWURFKQH]ORPQêFKGLHYþDW
3XĢiN333
3UHGYODĖDMãtURþQtNSUHGVWDYRYDO
ćDOãLXUHYRO~FLX3UHGSRNODGRPERORåH
9HOLWHĐNY{OLVYRMLPGRPiFLPSRYLQQRVWLDP
SR]GUDYXMHPH(PNXQHPRKROtVĢDSUHWR
VPH3XĢiN]RUJDQL]RYDOLV~NURPQH=QDPHQDORWRGYHYHFL±,G~OHQKiUGNRUiFL
0DVtYQHVLQDORåtPH6SOQLOLVPHRERMHD
VPHãLHVWLRGFKRYDQt6OLPiFLVWDNPHU
SlWQiVĢNLORYêPLEDWRKPLY\UD]LOL]7XUþLDQVN\FK7HSOtF
3UYRXVN~ãNRXEROLÄPRKXWQp
ãWtW\³.UHPQLFNêFKYUFKRYPDOLVPHSUH
QHY\KUDGHQpGYDGQL6SDOLVPHY]UXEH
&DEDQND±REMDYLOVDWDPNUYRXDOHERU~åRPQDStVDQêOLVWRGLVWpKR0DMNDNWRUê
ãLHOGRREFKRGX7DNêWRQiOH]VSXVWtVpULX
YHþHUQêFKVDWDQLVWLFNêFKDVRFLiFLtWDNåH
QRFQHERODSUtMHPQi$OHQLHKRUãLDDNR
QDVOHGXM~FLGHĖ
'RVWDĢVDGR+URQVNHM'~EUDY\
ERORWDNPHUQHUHiOQH7HGDSUHEHåQpKR
WXULVWXP\VPHEROLQD3XĢiNXDWDPVD
KUDQLFHSRV~YDM~3RXUSXWQêFKNLORPHWURFKVPHRGHYLDWHMYHþHUY'~EUDYH]
SRVOHGQêFKVtO]DStQDOL]LSV\QDVSDFiNRFK
DP\VOHOLQDUDQQêYODNGRPRYWRYãDNQiã
FLHĐQHERO
âWLDYQLFNiþDVĢWUDV\ERODSRGREQiWUDGLþQHMSXĢiNRYVNHM±FH]'XERYpQD
%DQVNê6WXGHQHFWHQWRNUiWSOQê±Y\XåLOL
Preklepy
1/20
VPH)XWEDORYp06DGiåćQiVVNRUR
SULQ~WLOLELYDNRYDĢSRGVWULHãNRXPLHVWQHM
NUþP\±QDNRQLHFVPHVLY\EUDOLGUXK~
DOWHUQDWtYXNWRUi]QDPHQDODGYRMPLHVWQ\
SUHPRþHQêVWDQDWURFKX]LPHQêFKĐXGtSRG
MHGQêPVSDFiNRP'ORXKiQRFWDNWRVSLHYDDM+HOHQND9RQGUiþNRYi
1DVOHGXM~FHGQLVPHSULãOLRãHVWLQXWtPXVRSXFKQXWêPþOHQNRPVDPRåQR
Gi]GRODĢ6LWQRDOHGRNRQþHQLH3XĢiNXMH
UR]KRGQHQHPRåQp0\]Y\ãQtVPHFH]'HNêãSUHKRGLOLVPHVORYRV%XERPD3XNDQHFÄY\EHKOL³QD3ULHVLODRGWLDĐÄ]EHKOL³QD
.ULYtQ$NULYtQVN\YêKĐDGMHWHQDEVRO~WQH
QDMNUDMãtQDY\ãHXPRFQHQêWDNêP~åDVQêP
WêåGĖRPDNêVPHPDOL]DVHERX
1RþQêSRFKRGGR/HYtFEROWUDGLþQHHPRþQHSUHH[SRQRYDQêäDO~GN\
SULMDOLQD.ULYtQHURYQDNpPQRåVWYRHQHUJLH
DNR]DFHOêWêåGHĖGRNRS\þR]DUXþLOR
RWXSHQRVĢP\VOHDDMQ{K$NRVDYUDYt
SRVOHGQêNURNEêYDQDMĢDåãt/HJHQGRX
RSUDGHQiNR]PiORYVNiKQRMiUVNDFHVWDEROD
]QRYXRQHMDNêWHQNLORPHWHUGOKãLDRGSRU~þDPHĐXGRPþRQHSR]QDM~GHMDYX1R
VYêFKRGRPVOQNDVPHYãHWFLSULãOLãĢDVWQH
GRPRY
15
5iQRVPHVD]REXGLOLGRW\SLFNpKRPOLHNDSRþDVLHREODþQpQDãHSRFLW\GRVĢ
NUHPDþQp$OHDMWDNVPHQDVHEDQDWLDKOL
SODYHþN\YHWURYN\DKRSiSRćKRKREURGLĢ
VDWêPEDKQRP3UYiSRONDGĖDE\VDGDOD
FKDUDNWHUL]RYDĢWDNåHVDEURGtWHEDKQRP
GRNRSFDDQD5DN\WRYHNGHE\PDOE\Ģ
QDMNUDMãtNUXKRYêYêKĐDGYR9HĐNHM)DWUH
YLGtWHWDNpQLþDNRYLHWHV~SUDYRXYêUD]RY
KRGLQXSUHGStVRPNRX]RVHPLQiUX]PDWLN\2VLHGPHMYHþHUSRKRGLQRYRP
SRFKRGHNUiVQHMGUXKHMSRORYLFLGĖDDGRNRQþHQtPKUHEHĖD9HĐNHM)DWU\NWRUêQiP
Y\þDULO~VPHY\QDWYiULVPHVD]ORåLOLYKRUVNRPKRWHO\.UiĐRYD6WXGĖD0DOLVPHVD
WDPQDR]DMDNRNUiOLY\SUDOLVPHVLXP\OL
VDY\VXãLOLYHFLDSRORPĚWY\]DĐDKOL =REXGLOLVPHVDGRVOQHþQpKRGĖDDKQHć
6XPDVXPiUXPNP]DFHOêFKGQt
5HVXPpYLDFDNRNP]DGQt
3XĢiNDND6PHPRNUtDåQDNRåX
%RORE\WUiSQH]QRYDQDStVDĢåH
DMWHQWR3XĢiNEROUHYROXþQêDOHDMWDNWR
XUREtPDQDStãHPSUHWRåHQtPERO$DNR
VLWDNVSlWQHþtWDPRPLQXOêFKURþQtNRFK
NWRUpVDPL]GDOLåHXåLFKQLþQHP{åH
SUHNRQDĢWDN]DVVD]QRYDREMDYLORQLHþR
þRLFKVFKRYDORGRYUHFND$OHSHNQHSR
SRULDGNX
3UYêSUi]GQLQRYêXWRURNYþDVH
NHćFH]SUi]GQLQ\HãWHOHQLGHWHGRSRVWHOH
VPHVDXåQiKOLOLQDUDĖDMãLHVSRMHGR5X-
åRPEHUNDNGHVDWRWHQWRURNFHOp]DþDOR
&H]0DOLQ{%UGRVPHY\EHKOLQDKUHEHĖ
9HĐNHM)DWU\WHGDSUYpKRSRKRULDNWRUêP
VPHWHQWRURNSXWRYDOL&HVWXQiPÄVSUtMHPĖRYDO³GiåćNWRUêDNRQDNRQLHFY\VYLWOR
EXGHQDãtPVSRORþQtNRPHãWHGYDFHOpGQL
=DNHPSLOLVPHWRSULVDODãL6PUHNRYLFD
DYHþHUVPHVLYãHWFLSHNQHPRNUtVSRORþQH
VPRNUêPLYHFDPLYãHWFLãW\ULDĐDKOLVRþDNiYDQtPNUiVQHMWHSOHMQRFLSRþDVNWRUHM
WHSORW\Y\VW~SDM~PRåQRDMQDƒ&
E\QDĖKRMHMEUDWQHY\WLDKROSLãWRODWHQ
QH]DYRODOSROtFLX3RSULWRPNODVLNDDNR
QDGiYN\DIDFN\$Y\VLOHåtWHSRGVWRORP
DSR]RUXMHWHWRDXYHGRPXMHWHRGNLDĐPDM~
LVWpSROLWLFNpVWUDQ\VYRMLFKYROLþRY1DWRWR
QHPiåLDGHQSODFKêSXPSiU
5iQR]QRYDSHNQHĢDKiPHWRFH]
/HKRW\QD,QRYHF9RGXVPHQHMDNQHGRULHãLOLDUR]PêãĐDPHþLPRþQDR]DMFKXWt
OHQDNRRFKXWHQiYRGD1DãĢDVWLHHãWHVWiOH
QHYLHPH1D,QRYFLVPHSRVOHGQêNRSHF
SDWULþQHRVOiYLOLD]EHKOLGROHNGHVPH
XYRĐQHQtDYGREUHMQiODGHSRYDULOLDVGREUêPLSRFLWPLVPHVD]YDOLOLGRWUiY\5iQR
QiVEXGtE~UNDQiPWRYãDNY{EHFQHYDGt
DYSRKRGH]DDåQHSUtMHPQHWHSOpKRSRþDVLDWRSRWLDKQHPHDåGR3VLDUNGHVPHVD
RN~SDOLY+URQHDWêPVDSUHQiV3XĢiN
VNRQþLO
VDNUiþDOROHSãLH2VNDUVDSULKOLDGDOWRPX
DNRVPHVLXNUDMRYDOLQDãXFHVWXNOHJHQGH
PHG]L]UXEPL]UXEX&DEDQND1DREHGXYDOLVPHVDYVHGOH0DOêâWXUHFNGHVPH
VNDPDUiWRPQDãOLGUXK~GYRMLFXSRGĐD
WRKRåHGRNULåRYDWN\SULNWRUHMVDWRVHGOR
QDFKiG]DVDYDOLODGRVĢYHĐNiG\PRYi
FORQD+iGDPQiPWRSiQLYRGLþLSUHSiþLD
1DVOHGRYDORQHNRQHþQpVW~SDQLHDNOHVDQLH
NWRUpVDQiPDNRVLVWUDWLORSULYêSRþWRFK
DRWRYLDFVPHEROLSUHNYDSHQtNHćVPHQD
WRP~VHNXSUHNRQDOLDVLQDMYlþãLHYêãNRYp
Y]GLDOHQRVWL1XåQHYHGRPRVĢEêYDVODGNi
DNRFXNUtNRGSHGR¿OD3UHG&DEDQNRXVD
NQiPSULSRMLODMNODVLN5LãRDSDUWLDXåEROD
NRPSOHWQi1D&DEDQNHY]QLNODÄ&DEDQVNi
SRYHVĢ³NWRUiKiGDPY\MGHYEXG~FRP
þtVOHĆDOãtGHĖSUHQiVSRKRGLþND&DEDQND.UDKXOHFLYLOL]iFLDSRGYRFKGĖRFKMHGHQ]PQRKêFK*HRVWUHGRY(XUyS\
.XQHãRYDVPHU+DQGORYi2RRR+DQGORYi
äHQ\DREFKRG6WDþtNXãĢDVWLX1RD]SRKRGLþN\VDY\NĐXORFHONRPSHNQêFKNP
9GDåGLVL]QRYDODKtĖDPHFKUQLH
5iQRY\VWXSXMHPHQD]GĎKDYê
KUHEHĖ9WiþQLND9HĐNê*ULþ%LHO\.DPHĖ
9WiþQLN$SRÄY{EHF³QLHQXGQêFKDQDPiKDYêFKNP9(ď.e32/(3UHGVWDYWH
VLNUþPXQDGHGLQHNGHYHĐNiNRIRODVWRMt
FHQWRYDDRVWDWQpVDKiGDPDQLQHSODWt
DP{åHWHYRQNXSULQHMVSDĢ$]iURYHĖMH
VRERWDþLåHR]iEDYXSRVWDUDQp$WHGDåH
]iEDYDERODYHĐNROHSi2NRORMHGQHMQRFLVD
UR]EHKODMHGQDPDOiVORYHQVNiWHOHQRYHOND
SDGORIDFLHNQHYćDþQpPXVSORGLWHĐRYL
NWRUêEROGRNRQFDQHMDN~LQ~RGSUHYDGLĢ
GRPRYDEROVĖRXDMQDSROL$RQDFK~ćD
QRVtÄYEDFKRUHMHKRSDKOLDND³9ãDNQDþR
%DWRK\VPHHãWHDQLQHPDOLY\EDOHQp
NHćVPH]DþDOLUR]PêãĐDĢþRRURN-H
VDPR]UHMPpåH3XĢiNEXGHDåHVWDJQRYDĢ
QHEXGHPHRWi]ND]QLHNRĐNRSULGiPH=DWLDĐWRY\]HUiQDW]Y.UiĐRYNXW~åEDSUtVĢ
].UiĐRYHMKROHSHãRDåGRYODVWQpKRE\WX
SUHG]QDPHQiYD]iåLWN\]iEDYXDYHĐNp
YêNRQ\äLDGDVLWROHQGRGUåDĢMHGQRSXĢiNRYVNpKHVOR±$OOZHQHHGLVPRWLYDWLRQ$
W~PiPH
0RåQRVLVLWHQWRþOiQRNSUHþtWDOLED]QXG\
DOHERSUHWRåHQiVSR]Qiã$OHDNĢDWiWR
P\ãOLHQNDRVORYLODDNWLMH%HDU*U\OOV
EOLåãtDNR-LP%HDPDSRGSRE\WRPYSUtURGHVLQHSUHGVWDYXMHãOHQOHYLFN~NDOYiULX
WDNYHUtPHåHYLHãNGHPiãKĐDGDĢ.RUYR6HSWLPD
3HNQpOHWiSUDM~5RQ.RUYR
6DPRD6OLPiFL8ND]RYDQpþtVODQDIRWNiFKV~SRþW\DEVROYRYDQêFKSXĢiNRY
16
Preklepy
1/20
ŠTRAJK!ŠTRAJK!
...Aneb rozhovor s p.prof. Sebelédim...
Toto slovo sa v posledných týždňoch omielalo dosť často. Chcel som sa dozvedieť, o čo NAOZAJ ide
(totiž, médiám netreba veľa krát veriť, majú veľmi silnú moc urobiť z pravdy lož, a opačne). No stále som chcel
vedieť, zarýpať môj nos hlboko na koreň veci. Chcel som počuť informácie, ale z prvej ruky! Od niekoho kompetentného! A nie je lepšie riešenie, ako sa spýtať „hlavy“ tohto všetkého, hlavného iniciátora bledomodrej
stužky- pána profesora Sebelédiho!
1. Takže, čo sa teraz deje na bledomodrej
scéne?
„V máji sa urobila petícia za lepšie školstvo
a vyššie ohodnotenie učiteľskej práce,
pretože, táto je značne podhodnotená,
je hlboko pod priemerom národného
hospodárstva, a preto sme sa s kolegami
rozhodli, že to zmeníme. Bola zhotovená
petícia, ktorú k dnešnému dňu podpísalo
53 000 občanov (!!!) a chceme, aby učiteľ nemusel robiť 2-3 zamestnania a mohol uživiť
svoju vlastnú rodinu len z práce učiteľskej.“
2. Od médií som sa dopočul, že sa jedná iba
o platy učiteľov. Čo je na tom pravdy?
Jedná sa nielen o učiteľské platy, aj keď tie
sú pre nás prioritné, jedná sa aj o navýšenie
rozpočtu do školstva na 6% HDP, kdežto
momentálne sa pohybujeme okolo čísla 3,8,
čo znamená úplný chvost Európy. Chceli by
sme teda, aby v tom rozpočte bolo... bolo
aspoň tých 6% HDP.
3. Ako sa to dotkne nás, študákov?
No, študákov sa to dotkne veľmi jednoducho, okrem toho, že budú mať viacej rôznych
pomôcok, ktoré umožnia učiteľom učiť
omnoho kvalitnejšie, lepšie, zaujímavejšie,
zdôrazňujem slovo umožnia, lebo je rozdiel
medzi slovom umožnia a zabezpečia,
pretože, ten kľúčový, kto vie zabezpečiť,
nie je nejaký nástroj, počítač alebo kto, ale
je to konkrétny učiteľ. Lenže tieto nástroje
potrebujeme, aby sme mohli učiť lepšie,
ale to ešte nezaručuje tú lepšiu prácu. No
a ten druhý, moment, je... študáci sa budú
omnoho častejšie stretávať s učiteľmi, ktorí
budú spokojní (spokojný učiteľ = spokojný
žiak = spokojný učiteľ = žiaden prepadák
na začiatku J), pretože ich rodina bude
zabezpečená a budú sa môcť viac venovať
svojej práci na 100% (naskytá sa otázka: ráta
sa do toho vymýšľanie písomiek?). Pokiaľ
učiteľ robí poobede ešte 2-3 v nejakej inej
firme, dlhodobý stres na ňom zanechá stopy
(nespokojný učiteľ = nespokojný žiak =prepadák)
4. Bežný smrteľník si myslí, že práca učiteľa
spočíva v siedmych hodinách práce, hodiny
opravovania previerok a má „fajront“. Je
práca učiteľa len o tomto „stereotype“?
Niekedy je denný úväzok len 3-4 hodiny,
ale dobrý učiteľ sa vždy doma pripravuje,
to znamená vytvára si materiály, premyslí si
hodinu, oznámkuje nejaké práce... a súčet
týchto časov je určite dlhší, a to aj u starých
učiteľov, ako je 8-hodinová práca
5. Čo sa stane, ak vaše podmienky nebudú
splnené?
No, tak ak nebudú tieto možnosti splnené,
budú 2 možnosti:
- Prvá z nich je... postupný úpadok školstva ako takého, čo znamená učiť
všetkými tými starými metódami a budeme
vychovávať čoraz blbších študentov (a to
znamená aj blbších voličov a tak ďalej K)
- No a druhá možnosť je....
vytvoriť taký tlak na vládu, aby jednoducho
ustúpili. Skoro sa nám to podarilo, odbory
zaváhali, a nepodporili ostrý štrajk, napriek tomu, že mali mandát viac ako 60%
zamestnancov školstva, no nechali si čas na
vyjednávanie, medzitým padla vláda, takže
momentálne sa toho veľa nerieši... ale určite
budeme vyvíjať tlak aj na novú vládu
6. Nedávno som sa ale dopočul, že vláda
zvýšila platy učiteľom o 6%
Tento návrh vláda schválila už pred 2 mesiacmi, 6% by pre zamestnancov znamenalo,
pri predpokladanej inflácií okolo4-4,5%, čiže
reálne by sa nám zdvihli platy o 2% (to nie je
veľmi veľa)
Preklepy
17
1/20
ŠTRAJK!ŠTRAJK!
Pokračovanie na str. 17
7. Viem, že ste sa dokonca stali blogerom,
o čom v ňom píšete?
No, na blogu som už vydal niekoľko článkov,
sú to články, ktoré by mali upozorniť na
konkrétne problémy, napríklad sa riešil
problém, že by nezamestnaní učitelia
by robili SBS-károv v školstve, píšem takou zrozumiteľnou formou, aby každý, aj
nezainteresovaný vedel, čo sa môže stať,
aby proste pochopil, že tadiaľto proste cesta
nevedie, aby výchovný proces riadili nejaký
nezamestnaní so základnou školou a tak
ďalej... Proste, túto prácu doteraz robil učiteľ
a mal by to robiť aj naďalej, ale nie tak ohodnotený, ako je teraz. Takisto tam napríklad
píšem, že počítače, ktoré nám sľubovali
ministri... nemáme, že peňaženka učiteľa je
... prázdna, čiže snažím sa ľudom vysvetľovať
hravou formou, o čo tu ide...
8 Aký je Váš vzťah k hovädziemu mäsu
a pôžičke Grékom?
No, podľa toho, ako sa to berie: Ak sa
to berie len ako pôžička Grékom, potom
jednoznačne nie, Gréci sa majú omnoho
lepšie ako my ( pre zaujímavosť, náš priemerný plat je 700, 760 eur, v lani, sa tieto
cifry v Grécku pohybovali cez 2000 euro J,
a to aj dôchodky) . Iný pohľad je ale ten, že
zastavenie eurovalu by malo veľmi negatívne
vplyvy aj na slovenskú ekonomiku, keďže
sme viazaní na EÚ až 80% exportom, tak tie
dôsledky by boli obrovské (predsa len, keby
si Grék, Talian, Portugalec, Ír nekúpil auto,
ktoré vyrábame my, asi by to nebola veľká
výhra), je to teda otázka veľmi ťažká, neviem
ako by som sa rozhodol. Bolo by dobré keby
o tom rozhodli tí vyššie postavení a lepšie
platení, tak nech rozhodnú tak, aby nám to
urobilo čo najmenej škody.
9. A čo teda to hovädzie mäso?
Jáj *smiech* Ja som veľmi slabý vegetarián,
to znamená, že v podstate čo sa týka jedla
som nevyberavý, v podstate taký všežravec J.
najprirodzenejšie
10. O čom sú vaše nočné mory?
No, nočné mory sú o tom, že učitelia resp.
učiteľky, pretože prevažná väčšina učiteľov
sú učiteľky, že nevstanú a nepodporia túto
aktivitu, napriek tomu, že máme 53 000
podpisov si myslím, vidím to tak, že podpis
a postoj sú 2 rôzne veci. Totiž postoj znamená byť zaviazaný postaviť sa za svoj názor
a tu sa obávam, že učitelia, resp. učiteľky ešte
nedozreli.
Ja Vám teda ďakujem pán profesor, som si
istý, že ste vniesli veľa svetla do tejto nenormálne závažnej problematiky, škoda že
vám to tentoraz so štrajkom nevyšlo, snáď
nabudúce. Verte, že väčšina študentov Vás
v tom bude podporovať (samozrejme aj keby
sa kvôli tomu štrajku nezavreli školy...že? J)
11 .A posledná otázka musí byť najvážnejšia,
nech neodbieha od témy, tak teda, ako si
predstavujete ideálny jedálny príbor?
-supportNo ja mám najradšej lyžicu a pokiaľ je to
možné sa príboru vyhýbam, lyžica je mi
taká prirodzená J a ak by som sa nehanbil,
jedol by som rukami *smiech* lebo to je
18
Preklepy
1/20
COMENIUS
Projekt Comenius. Podstatou
tohto projektu je spojiť národy a
spoznať iné kultúry. Žiaci našej
školy už navštívili Nemecko,
Taliansko a nedávno aj Španielsko.
Ešte ich čaká Švédsko, Írsko a
Francúzsko. Minulý rok sa nám
po chodbách školy pohybovali
návštevníci práve z týchto krajín,
ktorí tu strávili práve týždeň. My
sme sa samozrejme ukázali ako
praví hostitelia a vymysleli sme im
pestrý program, ukázali sme im
všetko, čo sme stihli. O tom ako
sa o našich spolužiakov postarali
v Španielsku, nám povedali priamo
tí, čo tam boli.
Naše otázky:
1,Na začiatok úplne bežná otázka. Čo
sa ti tam najviac páčilo?
2,Aký rozdiel si spozorovala medzi
Španielmi a Slovákmi?
3,Povieš mi nejakú tú príhodu, ktorá
ťa pobavila?
4,Stalo sa ti aj niečo, pri čom by si sa
najradšej prepadla pod zem?
Sisa (Sexta)
Karolína (Sexta)
1,Asi priateľskí ľudia, počasie a pekná
príroda. Skrátka, celý ten ich spôsob života,
taký voľný a bezstarostný. Od rána sa všetci
usmievali.
1, Páčilo sa mi, že tam bola úplne iná škola
ako u nás. Pekné bolo to, že tam nosili
uniformy. Ľudia tam boli celkovo iní. Mali
iný životný štýl, nestresovali sa, boli stále
milí a nezaťažovali sa maličkosťami.
2,Španieli sú určite takí, že nerobia vedu
z hlúpostí. Príjmu medzi seba hocikoho.
Bavia sa a užívajú si život naplno.
3,Fúha. No asi to, že večerali dosť neskoro.
Prišli sme tam o jedenástej a oni sa ma
spýtali či nechcem grilované mäso. O
jedenástej večer! :)
4,Nič také. Len sme sa tam s každým fotili
asi tisíckrát. :)
Diana (Kvinta)
1, Mne sa páčilo všetko. Napríklad škola.
Bola to spojená škôlka, základná a dokonca
aj stredná škola. Všetci mali uniformy, ešte aj
malé trojročné deti. Na nich mali ešte plášte,
aby sa nezašpinili. Ďalej som bola rada, že
sa s nimi dalo celkom dobre dorozumieť.
Rodičia síce nevedeli po anglicky najlepšie,
ale deti ju ovládali dobre.
2, Výzorovo boli Španiely nižší a väčšina
z nich mala hnedé, kučeravé vlasy. A
povahovo? Povedala by som, že boli
priateľskejši ako Slováci. A keď Vás s niekým
zoznámili, tak bolo zvykom, že ste si dali
pusu.
3, No, tak jeden Švéd si sadol na kamoškyn
kufor a ona sa začala po slovensky
rozčulovať, že ho vyženie. A potom išla za
ním a povedala mu: “Postav sa a choď preč.
To je môj kufor.” (anglicky) Ale ona mu to
2,Určite sú priateľskejší, otvorenejší a berú
všetko s nadhľadom.
3,Prekvapilo ma, že keď sa ma pýtali, či
chcem na desiatu chleba s čokoládou.
Pochopila som to ako chleba s nutelou, a
oni mi dali medzi dva chleby kus mliečnej
čokolády. Ale nechutilo to zle. :)
4,Nie nič také sa mi nestalo. Našťastie.
povedala úplne pokojne. On sa na ňu len
začudovane pozrel, začal sa smiať a odišiel.
4, Keď sme sa vracali z jedného výletu, tak
sme boli v autobuse len Slováci a Španieli.
My sme už boli unavené a chceli sme mať
pokoj, ale Španieli sú veľmi hlučný a celou
cestou si veľmi nahlas spievali. Nás to už
nebavilo počúvať, tak sme si začali spievat
aj my, slovenské pesničky, ako kukulienka
alebo keď si šťastný. Španiely na chvíľu
stíchly, ale potom začali ešte hlasnejšie. A
my sme sa na začali smiať. V tom moment
za nami prišla jedna Španielka a začala na
nás kričať, že prečo sa smejeme.
Ale ona nám to ani nevedela povedať, plietla
tam španielské slová všetko nám to museli
prekladať iní Španieli. Vyzeralo to, akoby
nás chcela zabiť. A po dlhej chvíli konečne
odišla. Na druhý deň sa prišla ospravedlniť
za to, čo povedala.:))
Preklepy
19
1/20
USA REPORT
Pätnásty august bol určite zatiaľ
jeden z najprelomovejších dní v mojom
živote. Odišla som na 10 mesiacov. Do
Las Vegas. Deväťtisíc kilometrov. Žiadni
slovenskí kamaráti, žiadny GAV, žiadne
výdatné (?) školské obedy, žiaden Frajkov
vreskot cez prestávky (áno, buďme trocha
patetický)...
V prvom rade, určite mi dá každý
za pravdu, že výmenný pobyt je skvelá
príležitosť na zlepšenie jazyka, nové zážitky,
spoznanie novej kultúry, mentality, blabla...
Áno, je skutočne zábava spoznávať ich
sviatky, náboženstvo (aj keď tie trojhodinové
omše...) a Ameriku ako takú. A zistila
som, že poverám o Amerike som skutočne
nemala nikdy veriť. Mladí sú tu väčšinou
chudí, v lepších triedach sú tu skutočne
inteligentné decká a škola mi osobne príde
o veľa ťažšia ako náš milený GAV.
Americká škola sa líši okrem veľkosti
(pripomína mi to skôr nemocnicu) hlavne
v počte predmetov. Keď som im povedala,
že na Slovensku som ich mala cirka 15, tak
len vyvalili na mňa oči. Tu ich mám šesť.
Predmety si vyberá študent aj s úrovňou
(nerátam, že z tých šiestich som mala 4
povinné, takže výber ako výber :D ). Môžeš
si vybrať najnižšie levely, ale aj „AP classes“,
čo je úroveň univerzity, a poviem vám, ja
mám AP chémiu a anatómiu/fyziológiu,
ale mám čo robiť. A čo viac, napr. chémiu
mám sedem hodín do týždňa. To bol asi
zatiaľ najväčší šok zo všetkých. Aké je to
tu náročné, čo sa týka školy. Okrem toho,
hodiny majú 53 minút (netuším, prečo také
nepekné nepárne číslo), prestávky 5 minút,
čo dá niekedy zabrať premiestniť sa z jednej
miestnosti do druhej. Učitelia sú tu veľmi
ohľaduplní, ostanú po škole len kvôli tebe,
ak potrebuješ, atď. To je skutočne super.
Hlavne na začiatku školského roka bolo
ťažko rozumieť vyučujúcim, keď začali mlieť
a ty si mal ešte k tomu reagovať. Celkovo
na začiatku pobytu platili slová môjho
kamaráta (teraz to obohatím o priamu reč,
podľa pani profesorky Opaternej je to vždy
veľké plus): „Absolútne mu nič nerozumieš?
Prikyvuj a usmievaj sa. Ak sa zasmeje, ty sa
zasmej tiež a povedz: „it´s funny“. J
Nie, Američania samozrejme
nevedia, kde je Slovensko, ale už takmer
každý vie, že sme sa rozdelili od Čiech.
Už sa ma pýtali veľa zaujímavých otázok
typu, či máme mobily, elektrické sporáky, či
počúvame americkú hudbu a či ju v rádiách
prekladajú do slovenčiny alebo či sa nám tu
„pasú“ slony...
A čo sa týka „veľkého“ Las Vegas
– je to tu veľmi pekné. Bývam na severe,
kde je to skôr ako sídlisko, na Stripe sú iba
hotely, nákupné centrá a rôzne atrakcie
typu továreň na M&M, Coca-colu, a strašne
veľa reinkarnovaných Elvisov. Je tu strašne
horúco (vraj je Vegas jediné miesto, kde sa
dá opekať marshmallows bez grilu či ohňa,
stačí len položiť na slnko.).
Ešte by som aj kecala, ale asi
by mi to tu aj tak vystrihli, tak sa všetci
držte a hlavne elita celého GAVu (ktorá
zachraňuje celú školu v dochádzke) – 3.C!
Chýbate mi a veľmi sa držte. A jeden veľký
pozdrav pre súdružku magistru Pompošovú.
Jedno nealkoholické J!
20
Preklepy
1/20
ŠPORT
$NR*$9iFLKUDOLÀRUEDO
Športová rubrika sa nám nejako rozšírila a my neprinášame len jednu športovú
udalosť, ale hneď dve!
Kedy – 12.10.2011
Kde – telocvičňa
Organizácia - LEAF a Nadácia pre
deti Slovenska + telocvikári
Toto storočie sa všetko točí
okolo nových športov a jedným z nich
je aj florbal (=floorball). Netuším, kedy
vznikol, ale som si istá, že pred 5 rokmi
som o ňom ani nepočula a keby nebolo
školskej nástenky s krúžkami, neviem o ňom
dodnes. A v stredu dvanásteho sa nachádzal
aj u nás v telocvični. Konal sa tam poriadny
florbalový turnaj najprv medzi našimi
triednymi tímami a neskôr aj medzi školami.
Hralo sa 12 zápasov v dvoch vyraďovacích
a jednom finálnom kole, pričom vek a ani
pohlavie nezobrazovalo veľkú úlohu, pretože
sa v tímoch nachádzali aj odvážne dievčatá
a žiaci pochádzali aj z radov prvákov. Všetci
si boli rovní a silami dosť vyrovnaní!
Hralo sa niekoľko zápasov – každý jeden
trval dlhých 10 minút, pričom loptička
lietala všade po stenách telocvične
a hokejky ledva vydržali adrenalín žiakov.
Rozhodcovia utekali pred hyperaktívnymi
hráčmi a my – zapisovateľky a redaktorky
z Preklepov – sme mali niekedy problém
vydržať na jednom mieste bez toho, aby sme
nemali zasiahnuté aspoň jedno miesto na
tele. :)
A to sme ešte netušili, že k nám prídu
aj žiaci z Tlmáč... Hold, aj my preklepáci
nasadzujeme pre VÁS svoje životy.
No, ako som už spomenula, po víťaznom
súboji medzi IV.A a septimou, kedy sa
určil absolútny víťaz, a to Septima, sa do
nášho veľkého spoločenstva pripojili aj žiaci
z Tlmáč a z Poľnohospodárskej strednej
školy. Zápasy prebiehali podobne, akurát
sme pridali aj druhý polčas a k tomu som
si stopercentne istá, že športové nasadenie
žiakov sa trojnásobne zväčšilo. Ale opustiť
našich hráčov sme jednoducho nemohli
a aj keď sme mali byť absolútne nestranní,
držali sme im všetky palce, čo asi nakoniec
ani veľmi nepomohlo, pretože vyhrali žiaci
z Poľnohospodárskej strednej školy. Ale
my aj tak víťazom gratulujeme a nabudúce
budeme oveľa viac povzbudzovať Gavákov.
Aj tak sme na nich všetci hrdí! :)
Septima - 1. Miesto
Zápasy:
I.A – I.D (3:7)
2.A – 2.D (7:0)
Septima – 2.C (6:2)
4.D – Oktáva (2:6)
4.C – 4.A (3:4)
3.B – 3.C (3:2)
2.A – 1.D (4:3)
Septima – Oktáva (5:4)
4.A – 3.B (3:2)
2.A – Septima (0:4)
4.A – 2.A (4:3)
Septima – 4.A (5:3)
1. miesto – Septima
2. miesto – 4.A
3. miesto – 2.A
Poľnohospodárska – Tlmače (3:2)
GAV – Tlmače (8:3)
Poľnohospodárska – GAV (4:2)
1. Miesto Poľnohospodárska
ronnie
Preklepy
21
1/20
TENISOVÁ ABECEDA
TENISOVÁ ABECEDA
Kedy - 23.9.2011
Kde - tenisové kurty v blízkosti športovej haly
Organizácia – LEAF, Nadácia pre deti Slovenska, naši profesori
Cieľ - zábava + naučiť sa hrať tenis
Tréner – Mgr. Tomáš Krištof
Možno si myslíte, že príchodom na naše
gymnázium ste sa aj napriek vytrvalému
obrannému systému stihli nakaziť
všeobecným zhonom a stresom z previerok.
No keď sa nad tým poriadne zamyslíte, opak
je pravdou. Veď ak zovšadiaľ nepočujeme
hlášky spolužiakov typu: „zase som sa nič
neučil“, tak len navštevujeme školské akcie
alebo podujatia, ktoré pre nás chystajú naši
milí profesori. Jednou takou je aj športová
akcia, ktorá sa udiala hneď v septembri
a našich nových prvákov okamžite
prekvapila. Tenisom.
Na začiatok, predtým ako vás uvediem do
stručného obrazu, by bolo dobré spomenúť
hlavných organizátorov tejto udalosti, bez
ktorých by sme sa v piatok predsa len učili.
Nadácia pre deti Slovenska a LEAF – to
sú vaši záchranci, prváci a ak to ešte stále
neviete, pekne krásne si to vygooglite
a všetci povinne očarte profesorky na Naske
v druhom ročníku!! Samozrejme, bez
profesorov, ktorí všetko zorganizovali, by
sme nemali ani tieto nadácie, takže im patrí
veľká vďaka! :)
podarilo zahájiť takmer načas. Dievčatá a
chlapci vyzbrojení raketami nastúpili na
kurty vo viacerých tímoch, ktorým velili
skúsení inštruktori – naši bývalí alebo
terajší žiaci. Mnohí mali v tvári buď až
príliš entuziastický výraz alebo až príliš
rozospatý pohľad, no po prvých 5 minútach
každý pochopil, že to také ľahké nebude...
Inštruktori ich nekompromisne rozcvičili
a pod heslom - Zničiť, aby nekládli odpor –
ich uviedli do základov tenisu.
Niektorí to pochopili, iní sa len neutrálne
tvárili a ostatní aspoň predstierali, že to
chápu. Šancu mal však každý a utečencov
sme naozaj nemali. A keď všetci vedeli, že
sa už viac nenaučia a inštruktori vybrali pár
talentov, ktorým to išlo nad očakávania,
výuka sa mohla posunúť aj iným smerom.
Na kurtoch sa zrazu objavili naše nové
tenisové hviezdy, ktoré si po náročnom
tréningu mohli zahrať skutočnú hru
a profesori tak mohli rozdať dokonca aj
skutočné diplomy.
Aj keď na Wimbledon ešte nemáme, snaha
sa však cení, no nie? A to bol vlastne základ
celej akcie. Dosiahnuť, aby sa prváci trošku
zabavili, uvoľnili, oddýchli si od školy
a spoznali svojich spolužiakov, ktorých ešte
nestihli zazrieť v triede. Nuž, dnes je už
všetko možné... :)
A aby ste si nemysleli, že tenis hrali len
študenti, prinášam svedectvo o účasti
niektorých profesorov (nielen telocvikárov)
na tejto akcii, pričom si sami zahrali turnaj
medzi sebou. A musím povedať, že im to išlo
naozaj parádne! :)
Ako to už býva zvykom, pojem čas je pre
viacerých gymplákov priam neexistujúca
veličina, ale aj napriek tomu sa všetko
(Foto: p.prof Pinterová)
MiniANKETA:
Anonymka
Prečo si sa vlastne zapísala na Tenisovú
Abecedu?
Prišla som sa zdokonaliť v tenise, lebo rada
športujem a pritom som sa chcela zabaviť aj
s ostatnými novými spolužiakmi, možno aj
z iných tried.
A čo sa ti tu najviac páčilo?
Prístup inštruktorov, ktorí to nevzdali hneď
na začiatku a snažili sa zapojiť do hry aj tých
najneschopnejších, čo sa mi rátalo asi najviac
zo všetkého! Aj keď síce rozprávali niekedy
pre mňa nezrozumiteľnými šiframi, boli veľmi
ohľaduplní a snažili sa...
Anonym
Prečo si sa zapísal na túto akciu? Inštinkt
alebo náhoda?
Bol to inštinkt! Jednoznačne! Svojím tretím
okom som vycítil príležitosť mimoškolskej
aktivity, a tak som neváhal ani sekundu!
Čo sa ti tu najviac páčilo?
Tenisová stena resp. behanie za ňu, keď som
ju prestrelil. A pocit, keď som musel byť vždy
v strehu, aby na mňa nepadla loptička z iného
kurtu.
ronnie
22
Preklepy
HALLOWEEN
A je preč!
Halloween. Naším GAVom sa prehnal šialenou rýchlosťou, stihol
sa len pozdraviť, keďže sem nakukol cez jesenné prázdniny, nemal
komu nahnať strach. Neviem, ako to bolo u vás doma alebo, či ste sa
zúčastnili aspoň jednej halloweenskej párty v meste, ale naša škola
sa tomuto írskemu sviatku prispôsobila. Pri príchode do budovy
ste si mohli (možno, že ešte stále môžete) všimnúť ozdobu pípača a
kráčajúc do vestibulu visiace tekvice nad hlavami.
GAVáci cez cestu však mali Halloween rozšírený o aktivity so
Študentskou radou.
Prinášame vám obrazovú prílohu, od našich kresličov,
prispievateľov a aj fotografky. Nech sa
páči !
1/20
Preklepy
23
1/20
FILMY
Nech vojde ten pravý...
Låt den rätte komma in/Let the right one in (2008), réžia: Tomas Alfredson,
hrajú: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson
Aj vy milujete filmy o upíroch? Ak ste odpovedali na moju otázku kladne,
mysliac na rozkošného Edwarda, tak odvráťte svoj zrak od tejto recenzie
a prečítajte si radšej niečo pekné o Zlíne alebo si choďte vystrihnúť kupónik,
pre ktorý ste si pravdepodobne mnohí tento časopis kúpili. Nieže by film
o ktorom som sa rozhodla napísať nebol o upíroch, ako hej, je. No rozhodne
nie je o sladkých dokonalých upírikoch vsadených do predvídateľného deja,
na ktorých sme si už všetci tak zvykli. Tento film sa mi páči. A naozaj.
Nikdy predtým som nevidela žiaden švédsky film a myslím, že
práve táto krajina pridala tomuto neopozeranú atmosféru. Dej sa odohráva
v osemdesiatych rokoch na ponurom švédskom sídlisku. Hlavnými hrdinami
sú dve deti (žiadne teenagerské hviezdičky s dokonalými tváričkami), Oskar
a Eli. Oskar, šikanovaný spolužiakmi, chlapec, ktorý naozaj vzbudzuje ľútosť.
Na dievčati a jej otcovi, ktorí sa prisťahovali do bytovky, kde Oskar býva, je
zvláštne úplne všetko. Po stretnutí s Eli však medzi dvoma deťmi vzniká priateľstvo a neskôr platonická detská láska, avšak zvláštnym spôsobom chladná,
ako asi všetko v tomto filme. Najavo vyjde, že Eli je upírka, ťažko nesúca svoj
údel, neustále zúfalo hľadajúca obete. Eli postupne odhaľuje Oskarovi svoje
tajomstvo so strachom, že mu môže ublížiť. Neuvidíte žiadne prehnané špeciálne efekty, žiadne trblietajúce sa tváričky, práve preto vám tento príbeh príde
tak uveriteľný, až reálny. A je aj desivý, krvavý, no ponuro krásny.
Ak teda máte chuť pozrieť si niečo neobyčajné, myslím, že tento
film by bola dobrá voľba. A dovolím si odporučiť pozrieť si to originál, po
švédsky , dodáva to tú správnu škandinávsku atmosféru J. Masterpiece.
tinn.
Academia Magistra Vitae
p.prof. Takáč:
prestanú a idú kmitať inde, až kým ich nevyruší iná molekula...
...svetlo sa stočí nad asfaltom
... ešte jeden príklad napíšeme...(pauza) ... alebo aj dva??
Táto veta obsahuje pojmy, ktoré nie sú celkom jasné, že? (optika)
p.prof. Kosková:
to je 3v1.. šampón, kondicionér aj kaderníčka
Veď nedáme kolovať mapu aj s tabuľou, no nie?
p.prof.Tunová:
to sú takí vidláci...
Výroky zabudnuté a študentské
Gurbicz(prof. angličtiny, už na škole neučí): otočím sa k Filipovi len ak mi
chce povedať, že mi šušeň visí...
Študent A: chrobák má nepriamy vývin s umelým oplodnením
Zopár filmových noviniek
2011..:)
Pre melancholikov sci-fi dráma Melanchólia (Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg), romantikom Jeden deň (Jim Sturgess, Anne Hathaway), pre akčnejších Drive
(Ryan Gosling, Carey Mulligan) a pre umelecké utancované duše Pina (Pina Bausch,
Regina Advento).
MOMENTKY Z FLOORBALLU
Ďakujeme pánom a pani profesorkám za zorganizovanie
podujatia. Samozrejme aj našim sponzorom.
(LEAF Slovakia)
Download

Kupón