Projektový zámer pre Ekomúzeum Hont
Názov produktu
Tradičné remeslá v BATHOR 1478
Rozsah zámeru:
1. Zmapovanie územia (audit)
2. Formulár k projektovému zámeru
Vypracovala: Mgr. Mária Kukučková
1
Obsah
Zmapovanie územia (audit)
1.Vymedzenie a charakteristiky
2. Všeobecný opis krajiny
3.Prírodné podmienky
4.Kultúrno-historické dedičstvo
5.Hospodárske využitie územia
6.Potenciál miestnych zvláštností pre ideový zámer Ekomúzea
Záver
2
Zmapovanie územia (audit)
1.Vymedzenie a charakteristiky
Rozloha: 594 ha
Počet obyvateľov: 370
Počet domov: 130
Technická vybavenosť obce:
verejný vodovod
a rozvodná plynová sieť
Riešené územie z hľadiska územnosprávneho
členenia
patrí
do
Banskobystrického
samosprávneho
kraja, do okresu Veľký Krtíš. Geograficky je súčasťou južnej časti Banskobystrického kraja
označovanej ako vidiecky región Hont.
2. Všeobecný opis krajiny
Obec leží v Ipeľskej kotline Čakovského potoka a patrí do povodia rieky Ipeľ. Obec leží po
obidvoch stranách hlavnej cesty, tiahnúcej sa od slovensko-maďarských hraníc z obce
Slovenské Ďarmoty cez Čebovce do okresného mesta Veľký Krtíš. Bátorová sa nachádza 6 km
od slovensko-maďarských hraníc.
Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1478, kedy sa spomínala ako zemianske
panstvo s názvom Bathor. Prvé spomienky sa datujú k roku 1277, kedy sa osadlosť nazývala
Batur de Nene. Obec svoje meno Bátor-falu, pozdejšie Bátorová dostala z toho dôvodu, že
pozvaní osadníci z Oravy boli smelí a obránili usadlosť pred prudkými nárazmi tureckých
nepriateľov, ktorí nemohli ďalej podnikať svoje útoky. Bátor- znamená v preklade
„smelý,odvážny“.
Do začiatku 20. stor. bola obec začlenená v Hontianskej župe. Štátnoprávne a územné zmeny
v r. 1938, ktoré vznikli po tzv. Mníchovskej zrade a Viedenskej arbitráži v neprospech
Slovenska, zasiahli aj do organizačnej a územnej štruktúry okresného zariadenia v Modrom
Kameni. Celá južná časť okresu vrátane obce Bátorová bola pričlenená k Maďarsku.
Územie okresu Veľký Krtíš je pomerne členité. Severnú časť tvorí Javorie, Krupinská planina,
na severozápade je ohraničený Čebovskou bukovinou. Južná časť okresu má nížinný charakter
a geograficky patrí do Juhoslovenskej nížiny. Prírodnou štátnou hranicou je rieka Ipeľ. Samotná Ipeľská kotlina je najúrodnejšou oblasťou okresu. Severnú časť okresu pokrývajú lesy.
Poloha a dobré klimatické podmienky predurčujú okres pre poľnohospodársku výrobu. Nerastné bohatstvo okresu je hlavne v hnedom uhlí, ktoré bolo základom rozvoja priemyselného potenciálu okresu.
3
3.Prírodné podmienky
Pahorkatinný chotár tvoria ploché zrezané chrbty z mladotreťohorných uloženín. Je odlesnený,
dubové a agátové lesíky sú len na úbočiach. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy. Nadmorská
výška stredu obce je 163m, v chotári 160-270m.
Katastrálnom území obce sa nachádza aj Neninský rybník, vlastne umelá vodná nádrž, ktorá
bola vytvorená so zámerom zavlažovania, momentálne sa skôr využíva na rybolov, rybári sem
zavítajú z celého Slovenska, ale aj z prihraničia.
V chotári obce sa nachádza poľovnícky revír
„Karikáš“, kde kedysi umelo chovali viac ako 7 000
ks bažantov. Žiaľ v súčasnosti táto časť obce je
zanedbaná a čaká na rekonštrukcie.
Poľnohospodárstvo je dôležitým hospodárskym odvetvím v riešenom území okresu Veľký Krtíš.
Prírodné podmienky umožňujú výrobu poľnohospodárskej produkcie od obilnín cez
semenárstvo, okopaniny, slnečnicu, strukoviny, olejniny, zeleninárstvo, ovocinárstvo a
vinohradníctvo. Najlepšie podmienky na poľnohospodársku výrobu v regióne sú v južnej,
zníženej časti v oblasti Ipeľskej kotliny. V nadmorskej výške do 300 m pozdĺž Ipľa prevažuje
rovinný reliéf, v ostatných častiach kotliny mierne až stredne zvlnený reliéf pahorkatín.
Krupinská vrchovina, ktorá chráni Ipeľskú kotlinu pred prúdením studeného vzduchu,
priaznivo ovplyvňuje hlavnú hospodársku činnosť najmä v poľnohospodárstve. Darí sa tu
obilninám, zelenine a viniču. Takisto má prírodno-klimatické danosti pre chov dobytka,
ošípaných a hydiny.
4
4.Kultúrno-historické dedičstvo
Kultúrne pamiatky obce sú katolícky, evanjelický kostol, postavený
v roku 1903 a kaplnka. Zvláštnou poviedkou je Zvonica s barokovým
zvonom z roku 1740, ktorú počas veľkých dažďov zaliala do našej
obce ešte pred I. Svetovou vojnou. Opravili ju a v prvých rokoch
postavili na miesto, kde ju našli, pozdejšie premiestnili na miestny
cintorín, kde na pohreboch odzvonia posledné pre nebohých. Taktiež
je zvykom, pri veľkých búrkach a dažďoch rozbiť čierne mraky
ostrým zvonením Zvonice.
Kultúrne vyžitie obyvateľov spočíva hlavne v kresťanských
sviatostiach. Každoročne sa usporadúvajú v obci hody, zachovalo sa
ešte do dnes, že na sviatok každá rodina pozýva svojich príbuzných
k slávnostnému obedu.
V obci funguje folklórny súbor Agačinka, ktorý
s pestrým programom obohacuje nielen život obce pri
rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach ale
i v rámci okresu.
V priestoroch kultúrneho domu sa nachádza malá knižnica pre deti aj dospelých a detské
ihrisko. Futbalové družstvo z finančných dôvodov zaniklo, čo je každého veľmi ľúto, pretože i
napriek malej obce dosahovali dobré výsledky.
5
5.Hospodárske využitie územia
Okres Veľký Krtíš patrí z hľadiska rozvoja priemyselnej výroby k najzaostávajúcejším okresom
nielen BBSK ale aj v SR. Hospodárska základňa okresu dosahuje neuspokojivé výsledky vo
výrobe tovaru v priemysle, v objeme stavebnej produkcie, v maloobchodnom predaji a vo
vybraných trhových službách. Čiastočne lepšie výsledky vykazuje v preprave tovaru cestnou
dopravou.
Osídlenie okresu je súčasťou južnej rozvojovej sídelnej osi spájajúcej ťažiská celoštátneho a
nadregionálneho významu (Bratislava, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava, Košice).
Hlavným impulzom pre rozvoj centier osídlenia okresu bola v minulosti ťažba hnedého uhlia
pre energetiku. Útlmový program na ťažbu a spracovanie hnedého uhlia je dôsledkom
klesajúcej kvality miestneho uhlia a rastúcej nerentabilnosti jeho ťažby. Predpokladom
zabezpečenia podmienok trvalo udržateľného rozvoja okresu je preto podpora rozvoja širokého
spektra hospodárskych činností v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a služieb.
Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa podieľa mnoho
ďalších oblastí ako sú poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a pod. Predstavuje
komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných miest, navyše
investičné náklady na pracovné miesta sú nižšie než v priemysle.
Ponuku cestovného ruchu v regióne tvorí hlavne kultúrno-poznávací cestovný ruch,
zameraný najmä na možnosť spoznávania kultúrno-historických pamiatok, ľudových tradícií a
kultúry regiónu a návštevu kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v regióne. V
rámci pobytovo rekreačného cestovného ruchu je to pobyt pri existujúcich vodných
nádržiach spojený so športovo-rekreačným cestovným ruchom prostredníctvom aktívneho
pohybu v prírode ako pešia turistika, cykloturistika, v obmedzenej miere lyžovanie alebo i
jazdectvo.
V regióne je vysoký potenciál výrobkov miestnych remeselníkov, ktoré sa môžu úspešne
využiť vo vidieckom cestovnom ruchu, prostredníctvom podchytenia miestnych remeselníkov
a využitia ich ponuky na jarmokoch a pri rozličných oslavách v regióne a tiež zriadením
miestnych (obecných alebo súkromných) múzeí, ktoré sa zamerajú na tvorbu miestnych
remeselníkov.
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu by sa mal súčasne ďalej zameriavať na zvyšovanie kvality
poskytovaných služieb návštevníkom regiónu, vrátane komplexnosti poskytovaných služieb,
na zabezpečenie zvýšenia návštevnosti regiónu a tým dosiahnuť aj lepšie ekonomické
zhodnocovanie rekreačného potenciálu regiónu prostredníctvom vidieckeho turizmu a na
vytváranie
efektívnej propagácie prírodného potenciálu vidieka a tiež kultúrnych spoločenských a športových podujatí.
6
6.Potenciál miestnych zvláštností pre ideový zámer Ekomúzea
Možnosti pre trávenie voľného času, pre rôzne športové a kultúrne aktivity sú v riešenom
území – okres Veľký Krtíš - rozptýlené v jednotlivých obciach. Ich stavebno-technický stav je
na rôznej úrovni, väčšinou však potrebujú rekonštrukciu, zateplenie, výmenu starých rozvodov,
vybavenia a techniky. Vo väčšine obcí je zabezpečený prístup na internet. V oblasti športového
vyžitia pre rôzne vekové skupiny sú v obciach nerovnaké podmienky. Niektoré obce využívajú
možnosti športového vyžitia v školských telocvičniach.
V rámci auditu ľudských zdrojov sa skúmal aj potenciál rôznych kultúrnych a spoločenských
organizácií, ktoré sú v riešenom území nositeľmi aktivít, ktoré spájajú občanov jednotlivých
obcí aj celého územia a ktoré sa môžu podieľať na tvorbe stratégie a jej realizácii.
V rámci prieskumu zručných ľudí, niektoré remeslá sú ohrozené,
ich nositelia sú už veľmi starí. Potenciál zručných ľudí ako nositeľov rôznych remesiel a služieb je potrebné využiť pre rozvoj
zamestnanosti, ale aj propagáciu regiónu v rámci tvorby špecifických regionálnych ponúk a produktov cestovného ruchu.
V riešenom území sú aj predpoklady pre kulinársku turistiku návštevníkov môže prilákať aj vychýrenou maďarskou a slovenskou kuchyňou. Kuchyňa mikroregiónu, ktorá je vzácnou zmesou tradícií a kultúr (ktoré sa na tomto území dlhodobo dotvárali), je oddávna založená na troch princípoch: vynikajúca kvalita
surovín, generáciami k dokonalosti dopracované tradičné receptúry
a dostatok času a poctivosti pri príprave jedál (varenie je doteraz v
mnohých rodinách láskyplným obradom).
V riešenom území majú veľkú tradíciu aj hody, jarmoky, trhy,
fašiangové slávnosti, vinobranie, dožinkové slávnosti – tieto
každoročne organizované kultúrne podujatia tiež predstavujú
zaujímavý turistický produkt. Z organizovaných podujatí
mikroregiónu ešte treba spomenúť športové podujatia, ktoré tešia
veľkej navštevovanosti (predovšetkým futbalové zápasy sú populárne).
Súčasná úroveň navštevovanosti a aktívneho cestovného ruchu v riešenom území je zatiaľ
veľmi nízka, cestovný ruch v súčasnosti zatiaľ nemá merateľný význam, z hľadiska turistiky
územie mikroregiónu je využívané veľmi málo. V blízkej budúcnosti prvoradou úlohou pre
rozvoj cestovného ruchu v mikroregióne bude zabezpečovať vysoko kvalitné služby
cestovného ruchu (ubytovacie, stravovacie), ako aj rozvíjať kvalitnú propagáciu a
marketingové aktivity produktov.
7
Realizovaním zámeru Ekomúzea vieme obnoviť bohaté kultúrne tradície obce. Vytvoriť
aktívny záujem mladých ľudí. Obnoviť súdržnosť spoluobčanov, ktorá v posledných časoch
vyhasína. Hlavným cieľom združenia je obnoviť a zachrániť všetky tradície, remeslá a kultúru
našich predkov. Prostredníctvom Ekomúzea budeme mať možnosť, všetky naše činnosti
predvádzať návštevníkom našej obce, ktorí si okrem srdečného pohostenia a ukážok, si môžu
vyskúšať vybrané remeslá a vytvoriť si svoj vlastný výrobok.
Pre predpoklad úspešnosti našich plánov
sme vytvorili podmienky v tradičnom dome
„Kukurienka“,
kde
sme
počas
rekonštrukciách dbali na udržanie pôvodnej
architektúry, opravili sme pec a otvorený
komín, kde našim hosťom už pri príchode z
ďaleka zavonia vôňa čerstvého chlebíka. V
dielni nášho združenia je tiež možné
venovať sa jednotlivým remeslám.
Pretože sme vinárska oblasť, máme ponuku navštíviť aj niektoré pivnice našich občanov a
ochutnať vína našich vinárov, ktorí spracúvajú víno podľa rodinnej receptúry. Bohatstvo krajiny
ponúka aj možnosti poľovníckych a rybárskych záľub v revíri obce a miestneho rybníka.
Téma produktu Ekomúzea Hont:
Hlavnou témou/činnosťou združenia je oživenie tradícií, remesiel (tkanie a košíkovanie) a kultúry našich predkov, priblížiť ich ťažký, ale hodnotný život v minulosti.
Aktivitou združenia je usporiadanie záujmových
programov - produktu, kde si návštevníci môžu
osvojiť základné techniky remesiel ako tkanie a
košíkovanie. Pripravili sme celodenný program
na ktorom si hostia môžu osviežiť zručnosti tkania, košíkovania alebo si osvojiť techniku a vytvoriť si vlastný koberček, košík.
Celý rýchlo kurz spestríme s povesťami,
spevmi, zvyklosťami s tradičnou ochut-m
návkou regionálnych špecialít.
k
.
8
Zaujímavá ručná práca spojená so zážitkami pri vlastnoručnej výrobe tkaných kobercov
a košíkov pritiahne návštevníkov na krátku návštevu, počas ktorej im priblížime remeselnú
činnosť našich predkov.
Trávenie voľného času v remeselnej dielni je spojené okrem
vlastnoručnej práce i s ukážkou tkania a košíkovania rôznych
typov výrobkov s výkladom postupu prác ako aj posedením
pri ľudovej hudbe (harmonika) s ochutnávkou miestnych
špecialít (pálenka a pagáče), slávnostným pokrstením
výrobkov.
Spestrením programu je možnosť navštívenia miestneho rybníka (pešo, vlastnou dopravou, na
traktore) s možnosťou rybolovu. Okrem toho si v remeselnej dielni návštevníci môžu i zakúpiť
produkty združenia – rôzne tkané koberce, košíky.
Základná programová ponuka (tkanie a košíkovanie spolu):

Zvítanie hostí štamperlíkom a lyžičkou cukru, aby mali dostatočnú silu na tvrdú prácu.
Predstavenie dielne a oboznámenie sa s postupom tkania, košíkovania.

Rozdelenie návštevníkov k jednotlivým úlohám, resp. výber materiálu a navrhnutie košíkov

Samotné tkanie kobercov a výroba košíkov

Občerstvenie s chutnou špecialitou (pagáče, harula, domáca klobása.....)

Dokončenie tkania. Zviazanie tkaného koberca. Dokončenie košíkov.

Slávnostné krštenie kobercov s regionálnym vínom. Udelenie symbolického diplomu.
Najkrajší koberec, košík bude ohodnotený s prekvapením združenia.

Na záver budú mať hostia možnosť navštíviť tradičný ľudový dom s ponukou remeselníckych výrobkov z okolia. Prípadne podľa záujmu navštíviť neďaleký Neninský rybník
(pešo alebo vlastnou dopravou).
Celý program je vedený v autentickom štýle s miestnymi zvyklosťami obohatený ľudovými
spevmi.
Program je vhodný pre menšie skupiny max. 10 osôb počas celého roka. Celkový program trvá
6-8 hodín podľa počtu a šikovnosti návštevníkov. Zaručujeme príjemné prostredie, dobrú náladu. Odreagovanie sa od denných problémov. Vlastne ručne vyhotovený koberec si každý môže
vziať (je zahrnutý v cene). Je to vynikajúca možnosť na zblíženie pracovníkov, alebo partnerov
pre malé firemné akcie. Srdečne privítame každého záujemcu deti, mládež, dospelých i hostí zo
zahraničia, výuku ponúkame okrem slovenského jazyku i v maďarskom a v anglickom jazyku.
9
Záver
Realizovaním zámeru Ekomúzea vieme obnoviť bohaté kultúrne tradície obce. Vytvoriť
aktívny záujem mladých ľudí. Obnoviť súdržnosť spoluobčanov, ktorá v posledných časoch
vyhasína.
Prostredníctvom Ekomúzea budeme mať možnosť, všetky naše činnosti predvádzať
návštevníkom našej obce, ktorí si okrem srdečného pohostenia a ukážok, si môžu vyskúšať
vybrané remeslá a vytvoriť si svoj vlastný výrobok. Zaujímavá ručná práca je spojená so
zážitkami pri vlastnoručnej výrobe tkaných kobercov a košíkov, práve tá pritiahne
návštevníkov na krátku návštevu k nám.
Pri tvorbe podmienok Ekomúzea sa potvrdil veľký záujem o spoluprácu od najmenších až po
dospelých, sme naplnení s množstvom nápadov, aby sme mohli ponúknuť nezabudnuteľný
zážitok pre návštevníkov a pritom obohatili kultúrne vyžitie našej dedinke a vyzdvihli ozajstné
hodnoty života.
10
Download

Bátorová