DS40B
CZ
BLUETOOTH® AUDIO PŘIJÍMAČ
SK
ZVUKOVÝ BLUETOOTH® PRIJÍMAČ
ZVUKOVÝ BLUETOOTH® PRIJÍMAČ DS40B
BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA
Pozorne si prečítajte pokyny uvedené v tejto príručke a dodržiavajte odporúčania pre
používanie a bezpečnosť. Tento dokument si ponechajte a potenciálnych kupcov o
ňom informujte.
Toto zariadenie sme navrhli výhradne na domáce použitie. Zodpovednosť výrobcu
nevznikne v prípade žiadneho profesionálneho použitia, nesprávneho použitia ani
žiadneho použitia, ktoré nie je v súlade s prevádzkovými pokynmi.
VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA POUŽÍVANIA A INŠTALÁCIE
POZOR:
Z dôvodu zabránenia všetkým rizikám požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom
zariadenie nevystavuje dažďu ani vlhkosti. Z tohto dôvodu sa zariadenie nesmie používať v blízkosti
miest prívodu vody ani na vlhkých miestach (kúpeľňa, bazén, umývadlo atď.).
POZOR:
Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
yy
Na zariadenie neumiestňujte žiadny predmet obsahujúci vodu (napr. vázy atď.).
Tento symbol, predstavujúci blesk vo vnútri rovnostranného trojuholníka,
používateľa upozorňuje na prítomnosť neizolovaného a nebezpečného napätia
v puzdre výrobku, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo riziko
zásahu elektrickým prúdom.
Tento symbol, predstavujúci výkričník vo vnútri rovnostranného trojuholníka,
používateľa
upozorňuje na prítomnosť dôležitých prevádzkových a servisných
pokynov v literatúre, ktorá výrobok sprevádza.
Tento symbol je v zhode s platnými normami pre tento druh výrobku.
Likvidácia zariadenia na konci jeho životnosti
Toto zariadenie obsahuje značku WEEE (Odpadové elektrické a elektronické
zariadenia), ktorá označuje, že po skončení životnosti by ste ho nemali
likvidovať s domácim odpadom, ale v recyklačnom stredisku.
Recyklácia odpadu prispieva k zachovaniu nášho životného prostredia.
yy
Zariadenie neumiestňujte na priame slnečné svetlo, do blízkosti vykurovacích zariadení
alebo akýchkoľvek zdrojov tepla, ani na miesto, ktoré je vystavené nadmernému
množstvu prachu alebo mechanickým otrasom.
yy
Zariadenie nevystavujte extrémnym teplotám. Zariadenie sme navrhli na používanie v
miernom podnebí.
yy
Do blízkosti zariadenia neumiestňujte žiadne predmety, ktoré vytvárajú teplo (sviečky,
popolník atď.).
yy
Zariadenie umiestnite na povrch, ktorý je rovný, pevný a stabilný.
yy
Zariadenie neinštalujte v naklonenej polohe. Navrhli sme ho na prevádzku výhradne v
horizontálnej polohe.
yy
Zariadenie nainštalujte na mieste s dostatočným vetraním, aby ste zabránili
vnútornému prehriatiu. Vyhnite sa obmedzeným priestorom, ako napríklad knižniciam,
skrinkám atď.
yy
Neblokujte vetracie otvory zariadenia.
yy
Zariadenie neinštalujte na mäkké povrchy, ako napríklad na koberec alebo prikrývku,
ktoré môžu blokovať vetracie otvory.
yy
Na zariadenie neukladajte ťažké predmety.
yy
Toto zariadenie nie je hračka. Nedovoľte, aby ho deti používali bez dozoru.
yy
Deťom nikdy nedovoľte, aby do zariadenia vkladali cudzie predmety.
yy
Kvôli účinku javu elektrostatickej a/alebo rýchlej elektrickej nestability možno výrobok
nebude fungovať správne a bude potrebovať vynulovanie používateľom.
7
SK
ZVUKOVÝ BLUETOOTH® PRIJÍMAČ DS40B
ADAPTÉR SIEŤOVÉHO NAPÄTIA
yy
Toto zariadenie sme navrhli na prevádzku s dodaným adaptérom. V prípade výmeny
adaptéra použite adaptér s rovnakými vlastnosťami.
yy
Počas používania nesmie byť adaptér zablokovaný, prípadne musí byť jednoducho
dostupný.
yy
Ak potrebujete použiť predlžovací kábel, prijmite všetky potrebné preventívne
opatrenia, aby ste zabezpečili, že oň nikto nezakopne ani sa doňho nezamotá.
yy
Adaptér nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
yy
Z dôvodu zabránenia všetkým rizikám požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom
zariadenie nevystavuje dažďu ani vlhkosti. Z tohto dôvodu sa zariadenie nesmie
používať v blízkosti miest prívodu vody ani na vlhkých miestach.
1
Reproduktory
2
Tlačidlo zapnutia/vypnutia Bluetooth
3
Kontrolka Bluetooth:
Modrá a bliká: Vyhľadávanie spojenia Bluetooth
Modrá a stabilne svieti: Bluetooth je pripojené
Žltá a stabilne svieti: Bežná prevádzka
4
7
Tlačidlo „Predchádzajúca“
5
8
Tlačidlo „Nasledujúca“
6
12
Tlačidlo „Prehrať/pozastaviť“
7
Tlačidlo „Zníženie hlasitosti“
8
Tlačidlo „Zvýšenie hlasitosti“
9
Kontrolka pripojenia MP3 cez vstup
príslušenstva
10
Tlačidlo „Pripojenie MP3 cez vstup
príslušenstva“
9
3
11
9
12
13
11
POWER
Tlačidlo zapnutia/vypnutia
12
AUX IN
Vstup cez „Pripojenie MP3 cez vstup
príslušenstva“
13
Napájacia zásuvka
POUŽÍVANIE
1
SK
8
2
4
5
6
7
8
10
ÚVOD
Zariadenie Bluetooth Music THOMSON DS40B vám umožní:
yy
Prehrávať zvuk zo zvukového zdroja (DVD prehrávač/Blu-ray, MP3 prehrávač, herná
konzola atď.).
yy
Prehrávať hudbu prostredníctvom zariadenia s rozhraním Bluetooth.
ZVUKOVÝ BLUETOOTH® PRIJÍMAČ DS40B
MONTÁŽ
yy
Zariadenie položte na plochý, pevný a stabilný podklad. Skontrolujte, či ste nechali 10
cm medzeru od zadnej, hornej a bočných strán zariadenia tak, aby neboli blokované
vetracie otvory v záujme zachovania náležitej kvality zvuku.
yy
Pripojte koncovku adaptéra sieťového napájania do konektora, ktorý sa nachádza na
zadnej strane zariadenia.
yy
Adaptér zapojte do sieťovej zásuvky.
yy
Používajte len dodaný adaptér. Ak chcete používať iné adaptéry, overte si ich
technické charakteristiky a uistite sa, že sú v súlade s príslušnými bezpečnostnými
normami.
yy
Zariadenie aktivujete stlačením tlačidla POWER.
yy
Ak sa počas 6 hodín nevykoná žiadna činnosť, automaticky sa aktivuje pohotovostný
režim. Keď sa to stane, opätovne stlačte tlačidlo POWER, aby ste zariadenie znova
aktivovali.
Funkcia Bluetooth
Toto zariadenie dokáže prijímať stereo zvukový signál zo zvukového periférneho
zariadenia Bluetooth. V používateľskej príručke k periférnemu zariadeniu si naštudujte,
či sa podporuje distribučný profil A2DP.
yy
Stlačením tlačidla aktivujete režim Bluetooth. Počas čakania na synchronizáciu bude
blikať modrá kontrolka.
yy
Aktivujte funkciu Bluetooth periférneho zariadenia.
yy
Vyberte profil THOMSON DS40B na synchronizáciu obidvoch zariadení a potom v
prípade potreby zadajte heslo „0000“.
yy
Keď prestane blikať modrá kontrolka Bluetooth, synchronizácia prebehla úspešne.
yy
Spustite prehrávanie hudby z periférneho zariadenia Bluetooth.
Poznámka:
- Zisťovanie periférnych zariadení Bluetooth sa po 75 sekundách zastaví.
- Nasledujúce fázy pripojenia cez rozhranie Bluetooth slúžia len na referenčné účely. Bližšie
PRIPOJENIE
Vstup príslušenstva
Vstup AUX IN vám umožní počúvať externý zdroj zvuku:
yy
Pripojte 3,5/3,5 mm alebo RCA/3,5 mm kábel (nedodáva sa) k vstupu AUX IN na
zariadení a potom k výstupu externého zvukového periférneho zariadenia.
yy
Stlačte tlačidlo MP3 CONNECT, aby ste aktivovali režim príslušenstva.
yy
Prehrajte hudbu z externého periférneho zariadenia.
podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k periférnemu zariadeniu Bluetooth.
Funkcia načítania Bluetooth
yy
Stlačením tlačidla 12 spustite/pozastavte prehrávanie skladby.
yy
Stlačením tlačidla 8 spustite prehrávanie nasledujúcej skladby.
yy
Stlačením tlačidla 7 spustite prehrávanie predchádzajúcej skladby.
Odpojenie/opätovné pripojenie
POUŽÍVANIE
Nastavenie hlasitosti
yy
Stlačením tlačidla
zvýšite hlasitosť zvuku.
yy
Stlačením tlačidla
znížite hlasitosť zvuku.
yy
Stlačením tlačidla POWER vypnete periférne zariadenie Bluetooth.
yy
Pri každom pripojení k zariadeniu THOMSON DS40B vykonajte vyhľadávanie
periférneho zvukového zariadenia Bluetooth.
Poznámka: Súčasné pripojenie 2 periférnych zariadení Bluetooth k zariadeniu THOMSON
Poznámka: Ak sa dosiahne maximálna hlasitosť, zaznie pípnutie.
DS40B sa nepodporuje. Najskôr pripojte len jedno periférne zariadenie a až potom budete môcť
pripojiť iné.
DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
yy
1 napájací adaptér
9
SK
ZVUKOVÝ BLUETOOTH® PRIJÍMAČ DS40B
ÚDRŽBA A ČISTENIE
V prípade problému so zariadením si pozrite nasledujúcu tabuľku.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
yy
Zariadenie pred čistením odpojte.
yy
Odtlačky prstov a prach odstráňte jemnou a mierne navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte brúsne výrobky ani rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť povrch zariadenia.
POZOR:
Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
yy
Ak zariadenie dlhú dobu nepoužívate, odpojte ho.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotreba:
1 napájací adaptér:
Príkon:
Výkon:
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
Celkový hudobný výkon:
Bezdrôtový stereo profil Bluetooth A2DP
Zásuvka prídavného vstupu:
Rozmery:
40 W
100 – 240 V ~ 50/60 Hz
18 V 2000 mA
< 0,5 W
2 x 15 W = 30 W pri 10 % THD
3,5 mm
37 x 14,58 x 14,84 cm
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje zariadenia podliehajú zmene bez
predchádzajúceho upozornenia. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať nevyhnutné vylepšenia.
SK
10
THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNICOLOR S.A.
používaná v licenci společností:
Parsons International France
19 Boulevard Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
Francie
N°Azur (+33) 0825 745 770
sazby za volání podle operátora
Pondělí až čtvrtek (9:00 až 18:00)
a pátek (9:00 až 15:30)
THOMSON je ochranná známka spoločnosti TECHNICOLOR S.A.
používaná na základe licencie od spoločnosti:
Parsons International France
19 Boulevard Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
France
N°Azur (+33)0825 745 770
sadzba hovoru v závislosti od operátora
Pondelok až štvrtok (od 9:00 do 18:00)
a piatok (9:00 až 15:30)
www.thomsonaudiovideo.eu
Download

BLUETOOTH® AUDIO PŘIJÍMAČ ZVUKOVÝ