Návod na obsluhu
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
Obsah
Inštalácia, 2
Umiestnenie a zapojenie
Dvierka so zameniteľným otváraním
Popis spotrebiča, 3-4
Ovládací panel
Celkový pohľad
Príslušenstvo, 5
Uvedenie do prevádzky a používanie, 6-7
NMBL 1922 CVW/HA
NMBL 1921 CVW/HA
Zapnutie spotrebiča
Chladiaci systém
Maximálne využívanie možností chladničky
Maximálne využívanie možností mrazničky
Údržba a ošetrovanie, 8
Vypnutie spotrebiča
Vyčistenie spotrebiča
Zabraňovanie výskytu plesní a nepríjemných zápachov
Funkcia pre obdobie dovoleniek
Odmrazovanie spotrebiča
Výmena žiarovky osvetlenia
Upozornenia a tipy, 9
Všeobecná bezpečnosť
Zneškodnenie
Rešpektovanie a ochrana životného prostredia
Odstraňovanie problémov, 10
Pomoc, 11
BEZ FREÓNOV
Inštalácia
! Pred obsluhovaním vášho nového spotrebiča si prosím
prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité informácie týkajúce
sa bezpečnej obsluhy, inštalácie a údržby tohto spotrebiča.
! Uschovajte prosím tento návod pre budúce nahliadnutie.
Odovzdajte ho prípadným novým vlastníkom tohto spotrebiča.
Elektrické zapojenie
Spotrebič po prepravení na miesto inštalácie opatrne
umiestnite do zvislej polohy a pred jeho pripojením
k elektrickej sieti počkajte aspoň 3 hodiny. Pred
zapojením zástrčky do elektrickej zásuvky
skontrolujte:
Umiestnenie a zapojenie
či je spotrebič uzemnený a či zástrčka spĺňa
miestne normy,
Umiestnenie
či je zásuvka dimenzovaná na maximálny výkon
spotrebiča, ktorý je uvedený na výrobnom štítku,
umiestnenom dole na ľavej strane v priestore
chladničky (napr. 150 W),
1. Umiestnite tento spotrebič v dobre vetranej suchej
miestnosti.
2. Neblokujte zadné chladiace mriežky. Kompresor
a kondenzátor uvoľňujú teplo a vyžadujú dobrú ventiláciu na
to, aby správne fungovali a šetrili energiou.
3. Medzi hornou časťou spotrebiča a nábytkom nad ním
ponechajte voľný priestor aspoň 10 cm a medzi jeho
bočnými stenami a akýmkoľvek nábytkom, resp. stenami
aspoň 5 cm.
4. Zabezpečte, aby spotrebič bol umiestnený mimo zdrojov
tepla (priameho slnečného svetla, elektrickej pece, atď.)
5. Aby sa dodržala správna vzdialenosť medzi spotrebičom
a stenou za ním, namontujte vymedzovacie diely dodané
v inštalačnej súprave podľa dodaného návodu.
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
1. Umiestnite spotrebič na vodorovnú a pevnú podlahu.
2. Ak podlaha nie je dokonale vodorovná, vyrovnajte
chladničku dotiahnutím, resp. uvoľnením predných nožičiek.
2
či je napätie v sieti v rozsahu hodnôt uvedených na
výrobnom štítku, umiestnenom dole na ľavej strane
v priestore chladničky (napr. 220-240 V),
či je zásuvka kompatibilná so zástrčkou na
spotrebiči. Ak zásuvka nie je kompatibilná so
zástrčkou, musí ju vymeniť kvalifikovaný technik
(pozrite si Servis). Nepoužívajte predlžovacie šnúry
a viacnásobné zásuvky.
! Po nainštalovaní spotrebiča sieťový napájací kábel
a elektrická zásuvka musia byť ľahko prístupné.
! Nesmie dôjsť k zalomeniu, ani k pritlačeniu kábla.
! Kábel sa musí pravidelne kontrolovať a môže byť
vymenený len kvalifikovaným technikom (pozrite si
Pomoc).
! Výrobca odmieta akúkoľvek právnu
zodpovednosť v prípade, že tieto bezpečnostné
opatrenia nebudú dodržané.
Popis spotrebiča
Ovládací panel
Ovládací gombík CHLADNIČKY pre reguláciu teploty
priestoru chladničky:
je optimálna teplota pre úrovne šetriace energiu.
Tlačidlo SUPER FREEZE ( ) (rýchle zmrazenie)
zapína rýchle zmrazenie čerstvých potravín. Po jeho
stlačení začne svietiť indikačné svetlo
(pozrite
Uvedenie do prevádzky a používanie).
je funkcia určená pre obdobie dovoleniek (pozrite
Údržbu a ošetrovanie).
Žlté indikačné svetlo SUPER FREEZE ( ) svieti, keď
dôjde k stlačeniu tlačidla SUPER FREEZE.
Poloha
vypína chladničku.
Tlačidlo SUPER COOL (rýchle ochladenie) pre rýchle
zníženie teploty priestoru chladničky. Po jeho stlačení
začne svietiť indikačné svetlo
(pozrite Uvedenie do
prevádzky a používanie).
) (rýchle
ochladenie) začne svietiť, keď dôjde k stlačeniu
tlačidla SUPER COOL.
Žlté indikačné svetlo SUPER COOL (
Ovládací gombík MRAZNIČKY pre reguláciu teploty
priestoru chladničky.
je optimálna teplota pre úrovne šetriace energiu.
Poloha
vypína spotrebič, vrátane chladničky.
! Indikačné svetlá sa tiež používajú na indikáciu
nezvyčajného zvýšenia teploty v priestore mrazničky
(pozrite Odstraňovanie problémov).
Indikačné svetlo ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA ( )
svieti, keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti.
3
Popis spotrebiča
Celkový pohľad
Pokyny uvedené v tomto manuáli platia pre chladničky rôznych modelov. Obrázky nemusia priamo predstavovať
zakúpený spotrebič. Zložitejšie funkcie si pozrite na nasledujúcich stranách.
● K dispozícii len u niektorých modelov
* S rôznym počtom a umiestnením
4
Príslušenstvo
Priestor chladničky
Priestor mrazničky
POLICE:
s mriežkou, resp. bez nej.
Vďaka špeciálnemu
vedeniu sú police
vyberateľné a výškovo
nastaviteľné (pozrite
obrázok), čo umožňuje
ľahké skladovanie veľkých
nádob a objemných
potravín. Výšku je možné
nastaviť bez potreby
úplného vybratia police.
FRESH BOX*: pre čerstvé mäso a ryby.
Vďaka nízkej teplote priestoru (najnižšej v chladničke) a
vďaka priehľadným dvierkam, ktoré poskytujú ochranu
pred oxidáciou a sčernaniu, potraviny sa môžu
skladovať až po dobu jedného týždňa. Tento priečinok je
možné tiež používať pre chladné pokrmy.
RAŇAJKOVÝ BOX: Toto je ideálna nádoba na
skladovanie potravín konzumovaných na raňajky. Môže
sa vybrať a použiť na raňajkovom stole na podávanie
potravín, ktoré vďaka špeciálnemu návrhu nádoby si
budú dlhšie udržiavať správnu teplotu. Kryt sa môže
použiť ako praktický podnos s praktickými úchopmi.
Raňajkový box je tiež možné použiť ako nádobu na
mäso a na potravinové výrobky, ktoré musia byť dobré
chránené, aby sa zabezpečilo ich správne skladovanie.
Podnos na ľad Ice
3
Fakt, že tento podnos sa nachádza v hornej časti
mrazničky, zabezpečuje vyššiu čistotu: ľad sa už
nedostáva do kontaktu s potravinami vo vnútri
mrazničky. Okrem toho je zabránené odkvapkávaniu
vody počas plnenia (k dispozícii je tiež kryt na zakrytie
otvoru po naplnení vodou).
1. Vytiahnite podnos po jeho vytlačení smerom nahor.
Skontrolujte, či je podnos úplne prázdny a naplňte ho
vodou cez otvor.
2. Dávajte pozor, aby ste neprekročili vyznačenú úroveň
(MAX. WATER LEVEL). Nadmerné množstvo vody
zabraňuje dávkovaniu kociek ľadu (ak sa tak stane,
počkajte, až kým sa ľad neroztopí, a vyprázdnite
podnos).
3. Otočte podnos o 90º: vďaka prepojeným priehradkám
sa všetky priehradky zaplnia vodou (pozrite
obrázok).
4. Uzavrite otvor dodaným uzáverom a založte podnos
späť.
5. Keď sa vytvorí ľad (po minimálne 8 hodinách), Udrite
podnos o tvrdú plochu a namočte jeho vonkajší
povrch tak, aby sa kocky ľadu uvoľnili, a potom ich
vyberte cez otvor.
Indikátor TEPLOTY*: na nájdenie najchladnejšieho
priestoru v chladničke.
1. Skontrolujte, či sa na indikátore jasne zobrazuje OK
(pozrite obrázok).
2. Ak sa slovo OK nezobrazuje, znamená to, že teplota
je príliš vysoká. Nastavte ovládací gombík chladničky
do vyššej polohy (chladnejšie) a počkajte asi 10
hodín, kým sa teplota nestabilizuje.
3. Opäť skontrolujte indikátor: v prípade potreby
vykonajte opätovné nastavenie. Ak sa do chladničky
vloží veľké množstvo potravín alebo ak sa budú dvierka
často otvárať, bude normálne, ak indikátor nebude
zobrazovať OK. Pred ďalším nastavovaním na nižšiu
teplotu pomocou ovládacieho gombíka chladničky
počkajte aspoň 10 hodín.
5
Uvedenie do prevádzky
a používanie
Zapnutie spotrebiča
! Pred zapnutím spotrebiča vykonajte pokyny pre
inštaláciu (pozrite si Inštaláciu).
! Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti vyčistite
jeho vnútorné priestory a príslušenstvo vlažnou vodou a
bikarbonátom.
! Tento spotrebič sa dodáva so systémom ochrany
motora, ktorý spúšťa kompresor asi 8 minút po zapnutí
spotrebiča. Kompresor sa tiež spúšťa po každom
prerušení elektrického napájania, či už zámernom alebo
neúmyselnom (pri výpadku elektriny).
1. Nastavte ovládací gombík mrazničky na
.
Maximálne využívanie možností
chladničky
Ovládací gombík chladničky používajte na nastavenie
teploty (pozrite Popis spotrebiča).
Stlačením tlačidla SUPER COOL (rýchle ochladenie)
rýchlo znížte teplotu. Napríklad ak do chladničky
vložíte veľké množstvo jedla, teplota v jej vnútri sa
o čosi zvýši. Táto funkcia rýchlo ochladzuje potraviny
znížením teploty, až kým sa nedosiahne ideálna
úroveň teploty.
Do priestoru chladničky vkladajte len vlažné
potraviny, nie horúce jedlá (pozrite Upozornenia
a tipy).
2. Zapojte zástrčku do zásuvky a skontrolujte, či svieti
zelené indikačné svetlo napájania .
Pamätajte na to, že varené potraviny nevydržia dlhšie
než surové potraviny.
3. Pretočte ovládací gombík chladničky na priemernú
hodnotu. Po niekoľkých hodinách budete môcť do nej
vkladať potraviny.
Neskladujte kvapaliny v otvorených nádobách.
Zvyšovali by vlhkosť v chladničke a spôsobovali by
vytváranie kondenzácie.
4. Pretočte ovládací gombík mrazničky na strednú
hodnotu a stlačte tlačidlo Super Freeze (rýchle
zmrazenie): Začne svietiť indikačné svetlo . Keď
chladnička dosiahne optimálnu teplotu, indikačné
svetlo
prestane svietiť a môžete začať vkladať do
mrazničky potraviny.
Chladiaci systém
Systém A.I.R.
Hygiena potravín
1. Po zakúpení potravín odstráňte všetky vonkajšie
papierové/plastové alebo iné obaly, ktorý by mohli
zaniesť baktérie alebo nečistoty do vnútra vašej
chladničky.
2. Chráňte potraviny (najmä ľahko kaziace sa potraviny
a potraviny so silnou vôňou), aby sa zabránilo
kontaktu medzi nimi, čím odstránite možnosť
kontaminácie choroboplodnými zárodkami/baktériami
a prienik silných zápachov vo vnútri chladničky.
3. Skladujte všetky potraviny tak, aby sa zabezpečila
voľná cirkulácia vzduchu medzi nimi.
4. Vnútro chladničky udržiavajte v čistote, pričom
dávajte pozor, aby sa na ich čistenie nepoužili
oxidujúce alebo abrazívne látky.
5. Odstráňte z chladničky všetky potraviny, ktorých
záručná doba uplynula.
Je možné ho rozoznať podľa mechanizmu v hornej časti
priestoru chladničky (pozrite si obrázok).
Systém A.I.R. udržiava konštantnú teplotu v chladničke,
aby sa potraviny uchovali čerstvejšie dlhšiu dobu
a rýchlo obnovuje teplotu na správnu úroveň, aj keď sa
dvere častejšie otvárajú.
Vyfukovaný vzduch (A) sa ochladzuje, keď sa dostáva
do kontaktu so studenou stenou, pričom teplý vzduch sa
nasáva cez štrbiny (B) (pozrite si obrázok vyššie).
Zadná stena môže byť pokrytá námrazou alebo
kvapkami vody podľa toho, či je kompresor v činnosti
alebo nie.
6
6. Aby sa potraviny správne uchovali, ľahko kaziace sa
potraviny (mäkké syry, surové rybie mäso, mäso,
atď.) je potrebné skladovať v najchladnejšej zóne
priestoru chladničky, t.j. hneď nad priečinkom pre
ovocie a zeleninu, kde sa nachádza indikátor teploty.
Maximálne využívanie možností
mrazničky
Ovládací gombík mrazničky používajte na nastavenie
teploty (pozrite Popis spotrebiča).
Nezmrazujte opäť potraviny, ktoré sa rozmrazujú,
resp. ktoré sa rozmrazili. Takéto potraviny je
potrebné uvariť a skonzumovať (do 24 hodín).
Čerstvé potraviny, ktoré je potrebné zmraziť, sa
nesmú dostať do kontaktu s potravinami, ktoré už boli
rozmrazené. Čerstvé potraviny sa musia skladovať
v hornej zmrazovacej a skladovacej zásuvke, v ktorej
teplota klesá pod -18ºC a zaručuje rýchle zmrazenie.
Do mrazničky nevkladajte sklenené fľaše obsahujúce
kvapaliny a fľaše uzavreté zátkou, resp. uzavreté
hermeticky, pretože by mohli prasknúť.
Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné
zmraziť v priebehu jedného dňa, je uvedené na
výrobnom štítku, nachádzajúcom sa na spodnej ľavej
strane vnútorného priestoru chladničky
(napr. Kg/24 h: 4).
Ak chcete zmraziť nejaké potraviny (keď je mraznička
už v prevádzke):
- v prípade menšieho množstva potravín stlačte
tlačidlo Super Freeze (začne svietiť príslušné žlté
indikačné svetlo ), vložte ich do vnútra a zavrite
dvierka. Táto funkcia sa automaticky vypne po 24
hodinách, resp. keď sa dosiahne optimálna teplota
(indikačné svetlo
prestane svietiť).
- v prípade veľkého množstva potravín, väčšieho,
než je polovica maximálnej náplne uvedenej na
výrobnom štítku, stlačte a podržte tlačidlo Super
Freeze, až kým svetelný indikátor nezačne blikať.
Po 24 hodinách svetelný indikátor prestane blikať
(indikátor prestane svietiť).
Na získanie väčšieho priestoru v mrazničke môžete
vybrať priečinky (okrem najnižšieho priečinka
a špeciálneho priečinka Cool Care Zone, ktorý má
nastaviteľnú teplotu) a môžete dávať potraviny
priamo na dosky výparníka.
! Počas zmrazovania neotvárajte dvierka.
! Ak dôjde k prerušeniu elektrického napájania,
neotvárajte dvierka mrazničky. Tým pomôžete udržať
teplotu vo vnútri mrazničky a zabezpečiť konzerváciu
potravín na ďalších 9 – 14 hodín.
7
Údržba a ošetrovanie
Odmrazovanie priestoru chladničky
Vypnutie spotrebiča
Chladnička je vybavená
funkciou automatického
odmrazovania: voda je vedená
do zadnej časti spotrebiča cez
špeciálny výpust (pozrite si
obrázok), pričom teplo
z kompresora spôsobí, že sa
vyparí. Výpust je potrebné
pravidelne čistiť tak, aby voda
Pred vykonávaním čistenia a údržby odpojte spotrebič
od elektrickej napájacej siete.
1. Nastavte ovládací gombík mrazničky na
.
2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
! Ak nedodržíte tento postup, môže sa spustiť zvukový
alarm. Tento alarm neindikujte poruchu. Ak chcete
obnoviť normálnu prevádzku, stačí nastaviť ovládací
gombík mrazničky na požadovanú hodnotu. Ak chcete
spotrebič odpojiť od siete, vykonajte kroky 1 a 2.
Vyčistenie spotrebiča
Vonkajšie a vnútorné časti a gumové tesnenia je
možné čistiť špongiou namočenou vo vlažnej vode
a bikarbonátom sodným alebo neutrálnym mydlom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne produkty,
bieliace produkty, ani amoniak.
Vyberateľné príslušenstvo je možné namočiť do
teplej vody a umyť mydlom alebo čistiacim
prostriedkom na riad. Starostlivo ho opláchnite
a utrite dosucha.
V zadnej časti spotrebiča sa môže kumulovať prach,
ktorý je možné opatrne odstrániť hadicou vysávača
nastaveného na stredný výkon. Spotrebič sa pred
čistením musí vypnúť a zástrčka sa musí vytiahnuť
zo zásuvky.
Zabraňovanie výskytu plesní
a nepríjemných zápachov
Tento spotrebič bol vyrobený z hygienických
materiálov, ktoré neuvoľňujú žiadne zápachy. Aby
chladnička ostávala vo vnútri bez zápachu a aby sa
zabránilo vytváraniu škvŕn, potraviny musia byť vždy
dobre zakryté, resp. zabalené.
mohla voľne vytekať.
Odmrazovanie priestoru mrazničky
Na odstraňovanie námrazy používajte dodanú špeciálnu
škrabku. Ak je vrstva námrazy hrubšia než 5 mm, je
potrebné odmraziť mrazničku manuálne.
1. Deň pred odmrazovaním stlačte tlačidlo Super
Freeze (začne svietiť príslušné žlté indikačné svetlo
), aby sa potraviny zmrazili ešte viac.
2. Táto funkcia sa automaticky vypne po 24 hodinách,
alebo ju môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla
Super Freeze. Potom nastavte ovládač mrazničky na
, čím sa zariadenie vypne.
3. Zabaľte zmrazené potraviny do novinového papiera
a vložte ich do inej mrazničky alebo na chladné
miesto.
4. Nechajte dvierka otvorené, až kým sa námraza úplne
neroztopí. To je možné urýchliť vložením nádob
s vlažnou vodou do priestoru mrazničky.
5. Niektoré spotrebiče sú
vybavené drenážnym
systémom, ktorý odvádza vodu
mimo spotrebič. Nechajte vodu
vytekať do nádoby (pozrite si
obrázok).
6. Pred opätovným zapnutím
spotrebiča vyčistite a starostlivo
utrite priestor mrazničky
Ak chcete vypnúť spotrebič na dlhšiu dobu, vyčistite
jeho vnútro a nechajte dvierka otvorené.
Funkcia pre obdobia dovoleniek
Aby sa minimalizovala spotreba energie počas
dovoleniek, nie je potrebné spotrebič vypínať. Spotrebič
je vybavený funkciou, ktorá umožňuje udržiavať teplotu
vo vnútri chladničky asi 15ºC (ktorú je tiež možné použiť
na konzervovanie make-upových a kozmetických
výrobkov). Teplota mrazničky sa musí nastaviť na
minimálnu hodnotu, aby sa potraviny uchovali.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte ovládací
gombík chladničky na
. Dvojité pípnutie vás bude
informovať, že sa táto funkcia aktivovovala. Jedno
pípnutie signalizuje, že sa funkcia dezaktivovala.
Odmrazovanie spotrebiča
! Riaďte sa pokynmi uvedenými nižšie.
Neurýchľujte proces rozmrazovania pomocou iných
zariadení alebo nástrojov, než dodanou škrabkou. Mohli
by ste tak poškodiť chladiaci okruh.
8
dosucha.
7. Počkajte asi 2 hodiny, až kým sa neobnovia ideálne
podmienky pre skladovanie, a potom vložte potraviny
do priestoru mrazničky.
Výmena žiarovky
Ak chcete vymeniť žiarovku vo vnútri chladničky,
vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Potom sa riaďte nižšie
uvedenými pokynmi.
Prístup ku žiarovke získate po odstránení krytu tak, ako
je znázornené na obrázku.
Vymeňte žiarovku za podobnú žiarovku s výkonom
uvedeným na kryte (15 W).
Upozornenia a tipy
Tento spotrebič bol konštruovaný a vyrobený v súlade
s medzinárodnými bezpečnostnými normami.
Nasledujúce varovania sú uvedené z bezpečnostných
dôvodov a je potrebné si ich starostlivo prečítať.
Tento spotrebič je v zhode s nasledujúcimi smernicami
Európskeho hospodárskeho spoločenstva:
- 73/23/EHS z 19.02.1973 (nízke napätia)
v platnom znení
- 89/336/EHS z 03.05.1989 (elektromagnetická
kompatibilita) v platnom znení
- 2002/96/CE.
Všeobecná bezpečnosť
Zneškodnenie
Pri recyklácii obalových materiálov dodržte miestne
normy/predpisy týkajúce sa životného prostredia.
Európska smernica 2002/96/EHS týkajúca sa odpadu
z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)
uvádza, že domáce spotrebiče sa nesmú
zneškodňovať spolu s tuhým domovým odpadom.
Opotrebené spotrebiče je potrebné zbierať
separovane, aby sa optimalizovali náklady na
opätovné použitie a recykláciu materiálov
nachádzajúcich sa vo vnútri zariadenia tak, aby sa
zabránilo potenciálnemu poškodeniu životného
prostredia a verejného zdravia.
Tento spotrebič je určený na používanie
v domácnostiach a nie je určený na komerčné, ani
priemyselné použitie.
Symbol preškrtnutej popolnice na výrobkoch hovorí
spotrebiteľovi, že použitý výrobok po skončení svojej
životnosti sa NESMIE dávať do zmiešaného
komunálneho odpadu.
Spotrebič sa smie používať len na skladovanie
a zmrazovanie potravinových výrobkov dospelými
a v súlade s pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
Informácie o spätnom odbere a následnej likvidácii
použitých elektrozariadení vám poskytnú všetci
predajcovia a miestne úrady.
Spotrebič sa nesmie inštalovať v exteriéroch,
dokonca ani v krytých priestoroch. Je mimoriadne
nebezpečné ponechávať spotrebič vystavený dažďu
a búrkam.
Nedotýkajte sa tohto spotrebiča, keď ste bosí, alebo
keď máte mokré alebo vlhké ruky a nohy.
Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich prvkov. Mohlo
by to spôsobiť poranenie pokožky, resp. omrzliny.
Pri odpájaní spotrebiča vždy ťahajte za zástrčku
v sieťovej zásuvke, nie za kábel.
Pred čistením a údržbou spotrebič vždy vypnite
a odpojte ho od zdroja elektrického napájania.
Nestačí nastaviť gombík pre nastavenie teploty na
(vypnutie spotrebiča) za účelom eliminácie
kontaktu s elektrinou.
V prípade poruchy sa za žiadnych okolností
nepokúšajte opraviť spotrebič sami. Opravy
vykonávané neskúsenými osobami môžu spôsobiť
poranenie, resp. ďalšie poruchy spotrebiča.
Vo vnútri priestorov na skladovanie zmrazených
potravín nepoužívajte žiadne ostré alebo špicaté
nástroje alebo elektrické zariadenia s výnimkou
nástrojov dodaných výrobcom.
Nikdy nedávajte kocky ľadu vybraté priamo
z mrazničky do úst.
Rešpektovanie a ochrana životného
prostredia
Umiestnite spotrebič v dobre vetranej miestnosti
s čerstvým vzduchom. Zabezpečte, aby bol chránený
pred priamym slnečným svetlom a pred inými zdrojmi
tepla.
Snažte sa vyhýbať ponechávaniu dvierok otvorených
na dlhú dobu a príliš často, aby sa šetrilo energiou.
Neplňte spotrebič príliš veľkým množstvom potravín:
studený vzduch musí v ňom voľne cirkulovať, aby
potraviny boli správne uchovávané. Ak sa cirkulácia
zhorší, kompresor bude vystavený väčšej záťaži
a bude neustále v činnosti.
Nevkladajte horúce potraviny priamo do chladničky.
Vnútorná teplota by sa zvýšila a nútila by kompresor
pracovať intenzívnejšie a spotrebovávať viac energie.
Ak sa vytvorí ľad, spotrebič odmrazte (pozrite Údržbu
a ošetrovanie). Hrubá vrstva ľadu sťažuje prechod
chladu na potraviny a spôsobuje zvýšenú spotrebu
energie.
Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok a utierajte ich
dočista, aby sa zabezpečilo, že budú bez nečistôt,
a aby sa zabránilo úniku studeného vzduchu (pozrite
Údržbu a ošetrovanie).
Nedovoľte deťom zasahovať do ovládačov alebo sa
hrať so spotrebičom. Za žiadnych okolností nesmú
sadať na zásuvky a vešať sa na dvierka.
Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí.
Predstavuje riziko poranenia alebo udusenia.
9
Odstraňovanie problémov
Možná príčina / náprava:
Porucha:
Zelené indikačné svetlo
nesvieti.
Motor kompresora sa nespúšťa.
Zástrčka nie je zasunutá do elektrickej zásuvky alebo je zasunutá
nedostatočne pre vytvorenie kontaktu, alebo v dome/byte došlo k výpadku
elektriny.
Spotrebič je dodaný s reguláciou ochrany motora (pozrite Uvedenie do
prevádzky a používanie).
a) Spustil sa zvukový alarm.
a) Dvierka chladničky ostali otvorené na viac než 2 minúty (zvuková
signalizácia sa vypne, keď dôjde k uzavretiu dvierok), resp. nebol dodržaný
správny postup pri vypínaní (pozrite Údržbu a ošetrovanie).
b) Spustil sa zvukový alarm a bliká
žlté indikačné svetlo.
b) Teplota v mrazničke je príliš vysoká. Skontrolujte kvalitu potravín
a v prípade potreby ich zneškodnite.
c) Spustil sa zvukový alarm a bliká
žlté aj zelené indikačné svetlo.
c) Teplota v mrazničke dosiahla nebezpečne vysokú úroveň. Potraviny sa
musia ihneď zneškodniť.
b/c) V oboch prípadoch mraznička bude udržiavať teplotu okolo 0ºC tak, aby
sa potraviny opäť nezmrazili.
Ak chcete akustický signál vypnúť, otvorte dvierka chladničky a opäť ich
uzavrite.
Ak chcete obnoviť normálne fungovanie, nastavte ovládací gombík
mrazničky na
(vypnuté) a spotrebič opäť zapnite.
Zelené indikačné svetlo
bliká.
Spotrebič nefunguje správne. Skontaktujte sa so servisným strediskom.
Chladnička a mraznička nechladia
dobre.
Dvierka nie sú správne zatvorené alebo ich tesnenia sú poškodené.
Dvierka sa otvárajú príliš často.
Ovládacie gombíky nie sú nastavené správne (pozrite Popis spotrebiča).
Chladnička a mraznička sú preplnené.
Potraviny vo vnútri chladničky
začínajú mrznúť.
Ovládací gombík chladničky nie je správne nastavený (pozrite Popis
spotrebiča).
Potraviny sa dostali do kontaktu so zadnou stenou chladničky.
Motor kompresora je v neustálom
chode.
Došlo k stlačeniu tlačidla Super Freeze (rýchle zmrazenie): žlté indikačné
svetlo
svieti (pozrite Popis spotrebiča).
Dvierka nie sú dobre zavreté alebo sú neustále otvorené.
Teplota okolia je príliš vysoká.
Hrúbka námrazy prekročila 2 - 3 mm (pozrite Údržbu a ošetrovanie).
Ventilátor chladenia vzduchu sa
netočí.
Dvere chladničky sú otvorené.
Systém A.I.R. sa aktivuje automaticky, len keď je to nutné pre udržanie
optimálnych podmienok v chladničke.
Spotrebič je príliš hlučný.
Spotrebič nebol umiestnený na vodorovnú plochu (pozrite Inštaláciu).
Spotrebič bol nainštalovaný medzi skrinky, ktoré vibrujú a robia hluk.
Chladiace médium vo vnútri vytvára istý hluk, aj keď je kompresor vypnutý.
To nie je chyba, je to normálne.
Zadná stena chladničky je pokrytá
námrazou alebo kvapkami vody.
To ukazuje, že spotrebič pracuje normálne.
Na dne chladničky je voda.
Výpust vody v zadnej časti priestoru chladničky je zablokovaný (pozrite
Údržbu).
10
Pomoc
Pred zavolaním za účelom požiadania o pomoc:
Zistite, či poruchu neviete odstrániť sami (pozrite Odstraňovanie problémov).
Ak po vykonaní všetkých kontrol spotrebič stále nefunguje, resp. problém pretrváva, zavolajte do najbližšieho servisu.
Komunikácia:
druh poruchy
model spotrebiča (Mod.)
sériové číslo (S/N)
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku, umiestnenom
dole na ľavej strane v priestore chladničky.
Nikdy nevolajte neautorizovaným technikom a vždy odmietajte neoriginálne náhradné diely.
11
Servisná modrá linka: 810 800 023
Indesit Company Česká s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha 9, Česká republika
www.hotpoint-ariston.cz
www.indesit.cz
Indesit Company, SpA
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano
tel. (0732) 6611 - Taliansko
www.indesitcompany.com
12
Download

Návod na obsluhu - NBMBL 1922 CVW-HA