© Astrolucia – astrologické poradenstvo
ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O ASTROLÓGII
OBSAH
Sila vôle a osud
2
Prečo áno a prečo nie astrológia
2
Skúšky vo vzťahoch
4
Vzťahy podľa astrológie
6
Karmické vzťahy
8
Nalaďte sa na pulz Zeme
12
Narodení v 60. rokoch
16
Ponuka služieb
20
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 1
Sila vôle a osud
Pozrite sa na oblohu a predstavte si, ţe planéty sú trblietavé diamanty...
...ktoré v noci tancujú na oblohe.
Predstavte si, ţe kaţdý z nás má v sebe rovnaký potenciál ako tieto diamanty, ktoré sa dajú vybrúsiť
do oslnivej podoby. A to, ţe aj váš ľudský potenciál nepozná hranice vám pomocou symbolov pomôţe
pochopiť vaša astrologička.
Na problém narazíme, keď sa na vec pozrieme z perspektívy, ţe „potenciál“ znamená niečo čo je
tabu, alebo je to kódovacie slovo pre zlyhanie. Niekedy sa bojíme vyskúšať nové veci, pretoţe máme strach
zo zlyhania. Preţívame pocit, ţe sa z nás nemôţe okamţite stať expert a tak radšej ani nebojujeme, aby sme
sa ním stali, alebo aby sme vyskúšali niečo nové. Ešte horšie je, ţe niekedy niečo vyskúšame len tak
povrchne, následne, samozrejme, dospejeme k neuspokojivým výsledkom a náš pocit „Ja som vedel, ţe to
nedokáţem“ a „Ja som vedel, ţe na to nemám“ sa zdanlivo ešte viac potvrdí.
Osloboďte sa od perspektívy takzvaných „omylov“, ktoré sú zodpovedné za zlyhanie. Sú to len
úlohy, ktoré treba zvládnuť. Zlyhaním je skôr to, ţe sa vzdávame ako to, ţe vytrváme a pokračujeme ďalej.
Úplné zlyhanie je tak obrovský strach, ţe si ani nedokáţeme predstaviť ako inak by sa dalo na vec pozerať a
ako inak ju urobiť. Takţe pozor. Existuje univerzálny zákon, ktorý hovorí, ţe „Skúsenosti predchádzajú
dokonalosti.“ Mýty a história sú plné príbehov o jednotlivcoch, ktorí obstáli všetky skúšky a nástrahy a
vytrvalo išli za svojim cieľom, aţ pokým triumfálne nedosiahli to, po čom túţili.
Kaţdý máme svoje obmedzenia a prezieravosť nám diktuje, aby sme ich rešpektovali. Múdrosť nám
zase hovorí, aby sme sa odváţili siahnuť ďalej a tieto obmedzenia prekonali. Pretoţe ak prestaneme rásť,
potom nastáva blízky koniec.
Astrolucia
Prečo áno a prečo nie astrológia?
Astrológia. Nástroj na intuitívne vnímanie a porozumenie, umenie, ktoré sa venuje portrétom
osobností, párov, spoločností, národov a mnohého iného. Veda, ktorá kráčala kedysi ruka v ruke
s astronómiou. Nemusíte jej veriť, aby fungovala. Stačí pochopiť, ţe pomenúva energie vyobrazené
v symboloch, ktoré sú dnes interpretované na základe empírie. A moţno preto neustále dokazuje, ţe funguje.
Jej najlepším vyjadrením je, ţe je nádherným nástrojom sebapoznania. Nie je veštením a hlavne nie
je absolutistická. Nemôţete z nej na základe nejakého postavenia planét a ich vzájomného vzťahu zistiť, či
o mesiac stretnete lásku svojho ţivota, ani nič podobné. To nejde, pretoţe nad všetkým je slobodná vôľa
človeka a boţí plán, do ktorého nevidíme. Nejde to aj pre to, lebo keby to tak bolo, uţ dávno by bola
v rukách ľudí, ktorí chcú mať moc, tak ako sa o to pokúšali počas druhej svetovej vojny nacisti. Chvalabohu.
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 2
V tomto sa teda líši od veštenia a strach z nej nie je na mieste. Ţiadny astrológ vám nemôţe predpovedať
stopercentnú budúcnosť, no nie pre to, ţe by to nedokázal, ale pre to, ţe človek nie je mŕtvola, ktorá sa
nechá poloţiť kde ju dajú. Čo ak je z horoskopu osobnosti vidieť predpoklady pre umenie? A čo sa stane, ak
astrológ bude stoj čo stoj trvať na svojom a presviedčať klienta, aby začal maľovať obrazy? A ak to ten
klient tak necíti? Buď sa podvolí, lebo pán astrológ vševedúci mu to predpovedal a bude síce maľovať
pekne, ale nebude to ono, alebo je tvrdohlavý a zatne sa, lebo mu nikto nesmie „kecať“ do ţivota, zavrhne
umenie ako také a premárni svoj ţivot, alebo je múdry a pôjde za volaním svojej duše, ktoré pre neho
pomenoval a do vedomia mu vytiahol jeho astrológ. Nakoniec nájde ten druh umenia, ktorý ho naplní.
Rovnako športovec, môţe sa narodiť s Marsom v Baranovi na Ascendente a mať predpoklady na úspechy v
atletike, no je snáď kaţdý s týmto postavením vynikajúcim atlétom? Prvé miesta vţdy dobíja len jeden.
Astrológia teda nie je pre mŕtvoly a horoskop narodenia nie je Damoklov meč, ktorý nad nami visí ako
hrozba nemenného osudu. Napriek tomu, astrológia nie je ani zhluk voľne dostupných a všemoţne
kombinovateľných chaotických informácií, ktoré sa dajú akokoľvek prispôsobiť. Je to skôr akási štruktúra,
vzorec, matrica, ktorú dostaneme ako odtlačok pri narodení. Prečo? Lebo sa nerodíme len raz, ale
opakovane a ako duša si so sebou nesieme svoju výbavu. Účelom duše je neustále rásť a vyvíjať sa,
smerovať do svetla, pracovať na sebe a pre tieto potreby si volíme čas narodenia, podľa energií, ktoré v daný
moment vládnu. Tak dostaneme šaty, ktoré nikdy nevyzlečieme. Isté veci sú teda nemenné a osud človeka
v tomto zmysle predurčený. Opäť však, jeden v smutných čiernych šatách hrá nešťastníka celý ţivot, druhý
sa poučí a rozdáva úsmev. Inými slovami to môţeme vyjadriť ako vývoj po špirále. Môţete sa vyvíjať len
smerom hore, alebo spadnúť nadol. Doprava, ani doľava to nejde. Navyše, na svete existuje rovnováha
a spravodlivosť. Kaţdý jeden z nás má v niečom šťastie a v niečom smolu, rovnako ako je svetlo a tma
a jedno sa nedá oddeliť od druhého. Týmto vesmírnym zákonom si môţeme byť na sto percent istí, hoci
nám nie je vţdy dovolené vidieť ako trpí zlý človek. To však ani nie je „účelom našej hry“. Ostáva nám len
dôverovať, lebo to tak skutočne je, ţe rovnováha existuje.
Aký je o tom dôkaz? Dôkazom je cyklickosť času. Jar strieda leto a leto strieda jeseň. Za ňou
prichádza zima a zaručene vţdy príde jar. Dobré obdobia sa striedajú so zlými, ţneme, čo si zasievame.
A všetko má vţdy inú kvalitu. Človek sa môţe dočasne nechať uniesť pocitom úspechu a mať pocit, ţe je
všemocný, no je to len planá vízia a zúčtovanie príde. To zúčtovanie však podstúpi len sám pred sebou.
V astrologickej terminológii nám o zúčtovaní hovoria napríklad Saturnove cykly, kaţdých sedem rokov,
kedy Saturn otvorí rovnakú tému a zisťuje, ako sme sa vyvinuli.
Niekomu by sa ešte mohlo zdať smutné, ţe dostal iné, škaredšie šaty od druhého. Najmä keď trpí ako
dieťa, ktoré s tým nemôţe veľa urobiť. Vtedy ide o odpracovanie si karmy minulého ţivota a s odstupom
času, ak bude chcieť, pochopí, aký význam to pre neho malo. Smutné môţe byť aj ak niekto preţíva ťaţkosti
v osobnom ţivote a potom sa po prvýkrát oboznámi so svojim horoskopom a dozvie sa, ţe tam má plno
kvadratúr (nepriaznivých aspektov). Vtedy je jeho beznádej ešte hlbšia a pocit predurčenia ťaţkého osudu
zdanlivo neodvratnejší. Nie je tomu však v skutočnosti tak. Nepriaznivé aspekty z našej osobnosti síce
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 3
nedokáţeme vymazať, ale môţeme, ba priam musíme ich obrátiť! Neptún v kvadratúre na slabý Merkúr nám
tak môţe spôsobiť príšerné problémy ak sa rozhodneme robiť účtovníka, no ak budeme úprimní sami k sebe
a zapracujeme, málokto bude fungovať lepšie intuitívne. Rovnako hrozivý súčasný pohyb planét
k postaveniu planét v našom horoskope narodenia, teda hrozivý tranzit, nemôţe za to, ţe váš partner
konečne zistí, ţe ho tri roky klamete. Jednoducho len nastal čas, kedy sa ukáţe, čo ste si pripravili, alebo
vedome, či povedome naplánovali svojimi myšlienkami.
Tento článok by sa teda pokojne mohol volať aj „Astrológia – pomáha či okliešťuje?“. Môţe jedno
aj druhé. Skutočná astrológia by však celkom určite nemala okliešťovať a preto, berte všetko s rezervou
a dôverujte svojim inštinktom. Rada pre vás urobím to, ţe pomenujem „vaše šaty“ a pomôţem vám nájsť
spôsob ako obrátiť to čo vo vás je, vo váš prospech. Nech je astrologická konzultácia pre vás obrovskou
pomocou a nech vás posunie smerom nahor!
© Astrolucia
Skúšky vo vzťahoch
Saturn vo Váhach
Saturn, obávaná planéta, ktorá prináša poriadok, obmedzenia a príučky do našich ţivotov, vstúpil
v októbri 2009 do znamenia Váh, v ktorom sa cíti veľmi pohodlne. V apríli 2010 sa (zdanlivo) vrátil do
Panny a od júla 2010 je opäť vo Váhach, kde ostane do roku 2012. Saturna nazývajú aj pánom karmy.
Ukončuje cykly, prináša udalosti do našej pozornosti. Otvára naše pomyselné nádoby, aby si posvietil na to,
ako sme gazdovali. Keď tranzitujúci Saturn vytvorí k natálnej pozícii nejaký napäťový aspekt, je to vţdy
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 4
obdobie dozrievania. Ľudskou rečou povedané, pán karmy sa nás kaţdých 7 rokov opýta, čo je nové a či
sme uţ pochopili.
Keďţe je v súčasnosti vo Váhach, ţijeme v období, kedy je nevyhnutné upratať si vo vzťahoch.
Váham vládne Venuša, planéta pôţitkov, lásky aj peňazí. Ak práve preţívate problémy v partnerských
vzťahoch, moţno je to preto, lebo máte Venušu vo Váhach. V tom prípade ste narodený/á v znamení Leva,
Panny, Váh, Škorpióna, alebo Strelca, čo samozrejme nevyhnutne neznamená, ţe máte Venušu vo Váhach.
Bliţšie o svojej Venuši sa dozviete na osobnej astrologickej konzultácii, kde môţete okrem iného zistiť
presnejšie obdobie, kedy vás to čaká, v akej oblasti vášho ţivota má hlavný vplyv, alebo získať rady, čo
robiť.
Ako sa prejaví prísny dotyk Saturna? V prvom rade, Saturn nič nespôsobil, on nám len ukazuje, dáva
lekcie, ktoré bolia. Čím viac bolia, tým väčší neporiadok sme si vo vzťahoch narobili a príučka bola
nevyhnutná. Kto by si po rokoch pamätal príjemné príučky? Nikto. Spomíname len na tie bolestivé, ktoré
nám dovolili rásť. Je umením sebapoznania chápať v centre diania pravú príčinu udalostí a poznať, čo nás to
má naučiť. To často pochopíme aţ s odstupom času, keď opadnú emócie.
Takţe, Saturn prišiel, aby nám zloţil ruţové okuliare. Prináša zodpovednosť, disciplínu. Skúška nás.
Ak sa dotkne Venuše, ktorá vládne láske, vzťahom, manţelstvám, priateľstvám, partnerstvám, spoločenskej
obľúbenosti, financiám, nášmu umeleckému citu, móde, veciam, ktoré máme radi, pôţitkom, môţeme
očakávať, ţe všetky tieto oblasti pocítia jeho prísny pohľad. Odrazu je naša pozornosť zameraná práve na
tieto veci. Nie ţeby sme sa tak rozhodli dobrovoľne... Udalosti sa dejú tak, ţe si samy pýtajú našu
pozornosť. A to väčšinou bolí.
Odrazu sa môţeme cítiť opustení, neobľúbení, citliví na všetko, čo sa nám nepáči, ale doposiaľ sme
sa tvárili, ţe je to takto v poriadku. Saturn nám nedovolí, aby sme to viac prehliadali, nechce, aby sme robili
kompromisy sami so sebou. Nechce, aby sme si ubliţovali. Učí nás zodpovednosti vo všetkých
záleţitostiach, ktoré sa týkajú Venuše, no hlavne zodpovednosti voči sebe. Učí nás spoľahnúť sa na seba,
hľadať potešenie vo vnútri. Ak ste to doteraz nechápali, po odchode Saturnu si to budete veľmi dobre
pamätať.
Ako konkrétne sa môţe prejaviť Saturnov dotyk s Venušou?

Vaše manţelstvo, váš vzťah preţíva krízu a nastal čas kriticky ho zhodnotiť.

Máte pocit, ţe nikoho nezaujímate, je len veľmi málo ľudí, ktorí by mali o vás naozaj záujem.

Priatelia sa začali deliť na tých, na ktorých sa môţete a nemôţete spoľahnúť. Pravé priateľstvá
vydrţia ťaţké skúšky.

Pochopíte, kto je vašim nepriateľom a kto brojí proti vám.

Máte pocit, ţe sa vám nedostáva naspäť lásky, moţno sa vám nechce dávať lásku partnerovi, ktorý sa
teraz zdá príliš chladný.

Vy a váš partner máte akoby odrazu rozdielne názory na to, čo má a čo nemá hodnotu.
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 5

Zisťujete, ţe mnohé veci pre svoj ţivot vlastne ani nepotrebujete, zbavujete sa vecí, ktoré vám len
tak stáli v byte.

Moţno ste sa zamilovali do osoby, ktorá je staršia, nedosiahnuteľná, v pozícii autority, orientovaná
na biznis, alebo ţije úplne inde.

Chcete ţiť s niekým, s kým vám okolnosti bránia byť spolu.

V móde preferujete konzervatívnejšie oblečenie.

Uprednostňujete umenie, ktoré vyjadruje vaše pochmúrnejšie obdobie. Môţete inklinovať
k sochárstvu, keramike, hrnčiarstvu, interiérovému dizajnérstvu.

Odrazu vám na vás vadí veľa vecí, nepáčite sa sami sebe. Moţno uprednostňujete celibát, ţeny sú
moţno tehotné a necítia sa vo svojej koţi.

Ţeny, ktoré nie sú tehotné, môţu pociťovať problémy so svojou ţenskou stránkou.

Vzťah, ktorý vznikol v tomto období nesie v sebe niečo karmické, alebo je to vzťah, ktorý je
seriózny, môţe vytrvať napriek prekáţkam, nepriazni okolia.
Saturn však môţe priniesť aj pozitívne skúsenosti! Akokoľvek sa toto tvrdenie môţe zdať bláznivé, je to
tak. Pokiaľ ste výrazne saturňanský typ človeka, máte uţ čo-to za sebou a pochopili ste, ako to na svete
chodí a takto poučený ţivotom ste na sebe tvrdo pracovali. Saturn Vám nemá čo zobrať. Prináša pochvalu,
ktorá má však príchuť zaslúţenej odmeny po obrovskej drine a prísľub, ţe nám nedovolí zaspať na
vavrínoch.
© Astrolucia
Vzťahy podľa astrológie
Čo odhalí astrológia príťaţlivosti?
Veľmi zaujímavá a mnohokrát vyhľadávaná téma je vzájomná príťaţlivosť dvoch ľudí. Mnohí by
chceli vedieť, či je šanca, ţe sa s objektom svojej túţby dajú dokopy, či aj druhá strana cíti to isté a aká je
šanca, ţe spolu vytvoria pár. Pokiaľ si to nepovedia, je kaţdý z nich na neistom poli a v závislosti od
okolností bude len málokto riskovať strápnenie sa. Niečo sa dá vyčítať napríklad z reči tela a mnoho nám
povie aj astrológia. Čo sa dá zistiť z astrológie?
Z horoskopov dvoch ľudí sa dá dosť presne pomenovať, akým spôsobom sa budú miešať ich energie,
ich interakcia, príťaţlivosť. Keďţe kaţdý z nás dostal pri narodení do vienka určité vlastnosti, danosti, alebo
inak povedané, funguje na princípe istých energií a v zmysle týchto energií sa bude pohybovať, vyvíjať.
Jednoduchými slovami, kaţdý sme nejaký a môţeme, dokonca musíme sa meniť. Vo svojej podstate je však
kaţdý z nás dušou. Vtelená duša, človek má sebe vlastnú, komplexnú povahu. Je taký, onaký, ale aj taký
a ešte inakší. Povaha, je totiţ zmes všetkých tých našich tendencií konať. Na svete neexistuje ani jeden
jediný človek, ktorý by bol presne taký istý ako vy. Dokonca ani vtedy, ak sa narodil presne vtedy a presne
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 6
tam kde vy. Prečo? Lebo kaţdý je vo svojom vývoji na inom stupni. Ako som uţ o tom písala v článku
Prečo áno a prečo nie, nosíme šaty, ktoré sme dostali pri narodení a nemôţeme ich vyzliecť, no musíme sa
v nich vyvíjať. Ako sa vyvíjame? Tým, ţe prechádzame ţivotom, rôznymi situáciami a získavame rôzne
skúsenosti. Vo vývoji nám majú pomáhať planetárne vplyvy, ktoré na nás pôsobia v kaţdom jednom období
rôznym spôsobom. Bývajú obdobia veľmi ťaţké, kedy sme postavení pred veľký tlak, aby sme niečo robili
a potom obdobia pokojné, kedy si môţeme vydýchnuť. Planéty putujú svojim tempom, aby nám postupne
otvárali témy, ktoré si tu máme riešiť. Preto ak má niekto vo svojom horoskope a teda vo svojej povahe
zakomponovanú nejakú črtu, táto črta bude súčasťou jeho povahy po celý ţivot, ale jej zvládnutie, alebo
nezvládnutie závisí čisto od jej majiteľa.
Jeden z klientov, muţ s témou Mesiac konjunkcia Urán v Škorpiónovi v prvom dome, má manţelku,
ktorá vie byť niekedy nečakane ostrá a radikálna. Prečo? Lebo, či si to prizná alebo nie, ona je tým, čo pre
svoj vývoj potrebuje. A niečím mu pripomína jeho matku. Ako sa dali dokopy? V období, keď Urán
prechádzal jeho domom lásky, oţivil mu srdce. Prichádzali nové podnety a potreboval niečo nové,
vzrušujúce, nečakané, čo mu rozozvučí srdce. Zároveň Urán svojou energiou rozţiaril jeho dušu a on
v ţilách pocítil, ţe to nové čo príde, bude pozitívnou zmenou. V rovnakom období u nej, Urán prechádzal jej
desiatym domom a všetci videli, aká inovatívna, pruţná a rýchla dokáţe byť. Bodaj by nie. Slnko, Venuša,
Mars, Merkúr v pomalom, hmotne zameranom Býkovi má v opozícii s rýchlym a inovatívnym Uránom
v dome lásky, ktorý je aj domom kreativity. Je úchvatná. Nemá strach niečo vybudovať, aby to vzápätí
zbúrala a išla ďalej. Ţije akoby v inom časopriestore.Za krátke obdobie dokáţe to, čo iní budujú roky.
Zapáčila sa mu okamţite. Bola presne odpoveďou na jeho potreby.
Títo dvaja sa stretli v správnom čase na správnom mieste a vytvorili pár. Keby sa však v tak
priaznivých okolnostiach nestretli, stále by sa dalo podľa ich horoskopov hypoteticky predpovedať, čo by
voči sebe cítili. A to veľmi presne. Takţe odpoveď na otázku čo vieme zistiť z astrológie, a konkrétne
z partnerského horoskopu, je: čo dvoch ľudí bude k sebe ťahať, čo ich bude rozdeľovať, čo ich na druhom
zaujme, alebo bude odpudzovať. Čo vám astrológia nepovie, je do akej miery si to tí dvaja budú
uvedomovať, či to budú vedieť dostatočne interpretovať a či to bude stačiť na to, aby sa rozhodli vytvoriť
pár. Tu vstupuje do hry uţ slobodná vôľa, ktorú kaţdý z nich má a ostatné faktory. Otázne je aj to, či o sebe
vôbec vedia! Mám fantastický partnerský horoskop s Georgeom Clooneym (keby to len vedel :-) ), ale so
stopercentnou istotou môţem povedať, ţe z nás pár nikdy nebude a dôvody sú pri tom jasné. Pokiaľ sú však
okolnosti také, ţe dvaja ľudia sa uţ pohybujú v rovnakom časopriestore a prichádzajú spolu do kontaktu, má
partnerský horoskop zmysel a to nie len v prípade potenciálneho partnerského vzťahu, ale aj v prípade
akejkoľvek spolupráce, či priateľstva práve preto, ţe odhaľuje to čo dvoch ľudí spája. Z posúdenia
vzájomných interakcií môţeme vidieť kde padla kosa na kameň a kde zas ruka ruku myje. Tu je treba
vystríhať: Nepouţívajte astrológiu ako zbraň! Nie všetko čo v partnerskom horoskope vyzerá ako katastrofa,
tak v skutočnosti aj musí byť, rovnako ako nie všetko čo vyzerá sľubne bude aj prospešné. Napríklad:
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 7
Muţ, ktorý je alkoholik. Dlhoročný, nepolepšiteľný. Uţ ho to nebavilo s bývalou ţenou. Neustále
frfľala, ţe mu je pohárik bliţší. Nemohol to počúvať, pílila mu uši a tak sa k poháriku utiekal čoraz častejšie.
V partnerskom horoskope sa ukáţe, ţe jeho energia, ktorá ho priviedla k alkoholizmu, Slnko v blízkosti
s Merkúrom v kvadratúre na Neptún sa úplne bije s jej Slnečno-plutónskou energiou. Zatiaľ čo on blúdi vo
svete ilúzií, kde ho nikto nechápe, ona vie veľmi presne ako to na svete má byť zariadené. Ich partnerský
horoskop môţe byť z pohľadu aspektov hotová katastrofa. A tak si našiel ţenu seberovnú. A partnerský
horoskop týchto dvoch? Jedna báseň! Jeden podporuje druhého, nie je prečo sa hádať, nie je pre koho sa
meniť..
Takţe treba brať do úvahy širšiu perspektívu. Určite by tieţ nebolo múdre vyhýbať sa niekomu len
pre to, ţe s ním máte zlý partnerský horoskop. Raz mi jedna pani povedala, ţe by bolo úţasné keby sa
vedela vyznať v astrológii, ušetrila by si vraj stretnutia s mnohými ľuďmi, ktorí jej aj tak len zoţrali kopu
nervov. Našťastie, nie je jej to dané. V jej rukách by to totiţ naozaj bola zbraň, ktorou by bez milosti
strieľala.
Je tu ešte ďalšia vec, ktorú treba spomenúť. O partnerovi hovorí totiţ aj náš osobný horoskop a to vo
viacerých oblastiach. Máme v sebe zakomponované predstavy o našom partnerovi, o priateľovi aj
nepriateľovi. A verte, či nie, v našom ţivote sa presne takíto ľudia ocitnú. Takţe ak hľadáte partnera, je
treba začať od seba. Keď uţ je vo vašej blízkosti, má zmysel aj partnerský horoskop z vašej perspektívy,
a keď riešite konkrétne problémy a záleţitosti, je treba partnerovu účasť, aby sme sa na problém pozreli
z oboch strán. Je isté, ţe kaţdý to budete vidieť inak.
Ak uţ vzťah existuje, je tu ešte iný typ horoskopu, ktorý sa pouţíva aj pre záleţitosti lásky. Je to
horoskop páru. Opisuje energiu dvoch ľudí, ktorí spolu fungujú, pracujú, ţijú, čokoľvek, dôleţité je, ţe to
robia spolu. Má zmysel pozerať sa naň aţ pre skutočný pár a ukazuje prečo sú dvaja ľudia spolu a čo ich
čaká. O tom by sa však dalo popísať ešte mnoho. Budem rada, ak ma navštívite kvôli astrológii príťaţlivosti.
© Astrolucia
Karmické vzťahy
Karmická astrológia v praxi
Zaţili ste uţ niekedy ten pocit, ţe hoci ste niekoho stretli po prvýkrát, zdalo sa vám, ţe ho poznáte
roky?
Niekedy, samozrejme, môţe byť tento pocit zaloţený na podobe s človekom, ktorý je nám blízky.
Oveľa častejšie ide o stretnutie s človekom, ktorého poznáme z našich minulých ţivotov.
Všeobecne sa dá povedať, ţe neexistuje „nový“ vzťah. Podľa zákonu karmy sa duše inkarnujú
v skupinách, navzájom si pomáhajú rásť, vopred sa dohodnú na situáciách, ktoré spolu v ţivote preţijú, aj
keď tie práve nebývajú najpríjemnejšie. Tak sa s blízkou dušou môţeme ocitnúť vo vzťahu rodič a dieťa,
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 8
partner a partnerka, šéf a zamestnanec, je to rôzne. Keďţe duša samotná nemá pohlavie, role sa môţu
vymeniť aj v tomto zmysle. Ak ste predtým boli ţena a muţ, teraz môţete byť muţ a ţena.
Karma nie je len odplata za to, čo sme spôsobili v minulom ţivote. Zákon príčiny a následku slúţi na
to, aby sme pochopili a mohli ďalej duchovne rásť. Jeden s druhým sa teda stretávame ako učiteľ so ţiakom
a keď nepochopíme situáciu v jednom ţivote, musíme si ju preţiť v ďalšom. Energeticky sa teda situácia
môţe opakovať presne tak, ako sa odohrávala vtedy, alebo sa role môţu vymeniť, aby si obaja prešli tým
istým. Ak jeden z nich pochopí, ide ďalej, zatiaľ čo ten, čo nepochopil, si pritiahne do ţivota iného, ktorý ho
bude učiť, aby pochopil.
Karmický vzťah rozpoznáte jednoducho. Je to vzťah, ktorý vo vašom ţivote zohráva, alebo ešte len
zohrá obrovskú úlohu. Na začiatku je silný pocit, ţe človeka poznáte a potom sa vám zdá, ţe ste si podobní.
Cítite priateľstvo, sympatie, ak vaša spoločná väzba bola dobrá, alebo silnú nedôveru, napätie, ak bola zlá.
Sila obojstrannej príťaţlivosti je väčšia práve v prípade, ak vaša minulá väzba nebola dobrá a musíte si to
spolu vyskúšať ešte raz. Takýto človek vám akoby „stláča všetky vaše gombíky“ a vy si s tým jednoducho
neviete a ani nemôţete dať rady. V závislosti od vzájomných astrologických aspektov sa často vyskytuje
priam magnetická príťaţlivosť, sexuálna energia, alebo pocity silnej nedôvery, túţby ovládnuť toho človeka.
Otvárajú sa otázky dôvery. Sexuálna príťaţlivosť je jedným z najsilnejších indikátorov karmického vzťahu
jednoducho preto, ţe takému niečomu človek len ťaţko odoláva a niekoho, kto nás po tejto stránke
priťahuje, proste nemôţeme ignorovať. Pri pocitoch nedôvery, napríklad keď ide o stretnutie dvoch
heterosexuálnych ţien, sa môţe jedna z nich rozhodnúť, ţe si z potenciálnej nepriateľky urobí priateľku
a vzájomná interakcia je potom nevyhnutná.
Ak ste si nie istý, či naozaj aj u vás ide o karmický vzťah, odpoveď je vo vás. Kdesi v hĺbke to cítite,
aj keď bez rady človeka, ktorý sa týmito vecami zaoberá (napríklad karmickou astrológiou) nemôţete
vedieť, aké energie sa medzi vami miesia, čím vás v podstate môţe váš pocit dosť zmiasť. Hovorím
konkrétne o sexuálnej príťaţlivosti, ktorá nám na istý čas môţe dať pocit, ţe toho druhého milujeme tak, ako
nikoho iného.
Celkom typickou reakciou pri karmickom stretnutí je zvoliť si „tichý mód“. Je to akýsi obranný
mechanizmus, ktorým sa bránime pred nepoznanými a príliš intenzívnymi pocitmi, ktoré nás zaplavili.
Keby sme mohli dopredu vedieť, čo nás s danou osobou čaká, moţno by sme si radšej zvolili vyhnúť sa jej.
To je normálna ochranná reakcia. Otázkou ale ostáva, či je moţné dozvedieť sa o tom a vyriešiť karmické
puto bez vzájomnej interakcie. Bohuţiaľ, nevidíme do boţieho plánu a vzťah, ktorý má mať pre nás veľký
význam sa k nám po čase opäť vráti. Čas je predsa len ilúzia. Môţete ho ignorovať aj päť rokov, vráti sa
a všetko, čo ste si zatiaľ nahovárali, ţe neexistuje je opäť tam a pýta si vašu pozornosť.
Kľúč k zmene našich negatívnych karmických väzieb je v ochote pozrieť sa na seba v danom vzťahu
ako na jedinca, ktorý má slobodnú voľbu. Aj keď sa vzájomnej interakcii nemôţeme vyhnúť, aj keď nás to
vtiahne do rovnakej energetickej situácie, v ktorej sme spolu boli predtým a chce sa nám reagovať presne
tak, ako to bolo predtým, máme to v rukách. Stačí si len uvedomiť, ţe je to na nás. Je to v nás samých.
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 9
Nemusíme reagovať tak ako sme reagovali, ale musíme sa usilovať začať reagovať inak. Samozrejme, ţe
naša inštinktívna reakcia na niekoho, kto nám spôsobuje bolesť, kvôli komu sme nešťastní, kto nám
ubliţuje, je moţno vrátiť mu to, alebo sa brániť, alebo sa nechať. Keď vytvárame odpor, spôsobujeme si len
viac bolesti a viac sa zamotávame do neznesiteľnej pavučiny karmy. Treba si uvedomiť, ţe keď bojujeme
rovnakými zbraňami, klesáme na inú úroveň. Povedzme si príklad:
Ona bola v minulom ţivote slúţka a on bol jej pán. Ona vymenila svoje telo za prísľub, ţe bude ţiť
aspoň o trochu dlhšie. Zamilovali sa. Ale to bolo aţ po tom, čo ju toľkokrát zneuţil, poníţil, ublíţil jej,
dokonca ju zbil. Ona bola mladá a krásna a... nemala uţ nikoho. Zdalo sa jej, ţe je to tak v poriadku. Nebol
predsa aţ taký zlý. Keď boli spolu sami, cítila sa úţasne, mala s ním pocit, ţe nie je len jedna z davu, ţe nie
je pre neho len vec, no akonáhle prišiel niekto iný, niekto na jeho úrovni, dal si záleţať na tom, aby nepadlo
ani najmenšie podozrenie a tak bol na ňu zlý. Mal ju v absolútnej moci. Jedného dňa ho odrazu uvidela
inými očami. Nemilosrdne a bez zamyslenia zabil niekoho, o kom si ona myslela, ţe je v jeho milosti,
rovnako ako ona sama. A tak urobila niečo, za čo ju potom musel poslať na smrť. On si v tej chvíli uvedomil,
ako ju mal rád a znenávidel ju za to, čo urobila, lebo nedokázal urobiť nič iné, len ju odsúdiť. Ona vedela,
ţe ho miluje uţ dávno, no keď odchádzala, znenávidela ho.
Títo dvaja sa opäť stretli. Ţena prišla na astrologickú konzultáciu, lebo spoznala muţa, ktorý ju
nesmierne priťahoval a mala pocit, ţe ho pozná uţ veľmi dávno. Ich vzájomná príťaţlivosť bola neskutočná.
Hoci všetky okolnosti stáli proti nim, bolo jasné, čo sa medzi nimi odohráva, bez toho, ţe by sa v skutočnom
ţivote začal odohrávať klasický scenár, ktorý sa píše, keď sa dvaja nesmierne priťahujú. Otvorila som si ich
synastriu (partnerský horoskop) a bolo to očividné. Vzájomné obojstranné aspekty medzi Marsom
a Venušou, jeho Slnko v konjunkcii s jej Mesiacom, dokonca aj obojstranné aspekty medzi Venušou
a Plutom, Saturn sa dotýkal mnohých bodov. Jej Slnko bolo v jeho dvanástom dome karmy a tieţ jeho
Mesiac v jej dvanástom dome karmy. Jeho Slnko bolo v jej siedmom dome a robilo exaktnú opozíciu na jej
bod osudu. Skrátka, z desiatich astrologických ukazovateľov príťaţlivosti medzi dvomi ľuďmi mali snáď
všetky a do najmenších podrobností boli ich osobné horoskopy poprepletané tak, ţe nebolo pochýb o ich
karmickom prepojení. Nosnými témami ich vzťahu – nevzťahu bola obojstranná magnetická príťaţlivosť
s potenciálom „milujem ťa aţ ťa nenávidím“ a nemôţeš ma mať rada, keď sa takto chováš. Medzi nimi
dvomi sa opäť otvorila rovnaká situácia na energetickej úrovni. Keď ona cítila, ţe sa na ňu hnevá,
inštinktívne sa snaţila udobriť si ho. On nevedel byť neutrálny, aj keď sa to vôbec nehodilo. Bol buď príliš
pozorný, alebo príliš zlý. Kompozitný horoskop ich páru ukazoval, ţe ich vzájomná interakcia sa bude
odohrávať na očiach verejnosti a bude výbojná. Kaţdý z nich hral podvedome rovnakú rolu, akú spolu hrali
v minulom ţivote. Ona bola pre neho bliţšia ako ktokoľvek iný z jej úrovne, no napriek tomu bola z iného
sveta. Keď sa hneval na ňu, hneval sa vlastne na seba, ţe si nevedel dať rady sám so sebou a vlastnými
pocitmi. Chceli byť spolu a nemohli. Chceli sa ovládnuť a nemohli. Unikala mu a jemu to pripomínalo, čo
urobila. Unikala, lebo sa bála, ţe znovu bude mať nad ňou moc. A tak ako pri iných karmických vzťahoch,
aj ona dostala odo mňa radu, aby prestala robiť tie isté veci, ak chce dosiahnuť iný výsledok. Pochopila, čo
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 10
sa to vlastne medzi nimi deje, pomenovali sme ich spoločné energie a interakciu. Veľmi sa jej uľavilo. Ich
príbeh sa píše ďalej, ale ona uţ vie o čom to je.
Iný prípad je, keď si svoju karmu minulých ţivotov z veľkej miery odţijeme ako dieťa. Duša si zvolí
narodiť sa do nejakej rodiny presne podľa toho, aby pochopila to, čo má spracovať. Základom je, ţe dieťa
ešte nemá slobodu na to, aby mohlo konať úplne samostatne a tak keď sa narodí do rodiny, kde je všetko zlé,
nemá veľmi na výber, len si to preţiť. Astrologické ukazovatele jednej ţeny v inom mojom príklade
ukazovali v jej najťaţších rokoch väčšinu karmických planét tranzitovať cez jej dvanásty dom karmy.
Bolo to obdobie jej puberty. Keby mohla, utiekla by. Kaţdý deň sa bála, ţe príde zo školy domov a jej
rodičia budú mŕtvi. Nenávideli sa, bili sa, hádali sa, ničili veci. Ich spoločná karma spočívala v tom, ţe
v minulom ţivote jeden zabil druhého. Spoločná nenávisť ich v tomto ţivote spojila do vzťahu, ktorý sa
premenil na manţelstvo s dvoma deťmi. A ani v tomto ţivote to nezvládli. Našťastie, šli od seba, aj keď sa to
mohlo aj v tomto prípade skončiť smrťou. Odišli od seba vtedy, keď uţ naplno svietila červená kontrolka.
V materiálnom svete dnes spolu neţijú. V duchovnom svete sa nenávidia naďalej. Čaká ich ďalší spoločný
ţivot.
Táto ţena videla vo svojom detstve veľa zlého. Bola v situácii, keď ešte nemala celkom ukončenú
základnú školu. V dvanástom dome mala vtedy Urán, Neptún, Saturn, Čiernu Lunu, ktoré sa dotýkali
viacerých planét v jej osobnom horoskope. Musela si to odţiť. Keď dospela mala moţnosť rozhodnúť sa.
Hoci videla a zaţila, mala v sebe vţité vzorce správania, podvedomé reakcie, pracovala na sebe. Dnes je
úplne iná ako jej rodičia. Nikto by neveril čo si musela zaţiť. Je silnejšia, zrelšia, rozumnejšia a lepšia.
Astrológia poskytuje prostriedky k tomu, aby sme uvideli dynamiku medziľudských vzťahov. Môţeme sa
cez ňu pozrieť na seba objektívne a oslobodiť sa od projekcií, ktoré vysielame na druhých a ktoré nám
zatieňujú naše vnímanie.
Porovnaním osobného horoskopu s horoskopom inej osoby môţete získať témy, ktoré sa medzi vami
budú odohrávať a odhaliť karmické väzby, ktoré ste si vytvorili v minulých ţivotoch. Správne pochopenie
karmických väzieb je nevyhnutným procesom vyliečenia osobných bolestí a vzťahov. Aby ste dokázali
zmeniť vzťahy, musíte sa na ne prestať pozerať z pozície tu a teraz. Je potrebné začať vnímať ich v rámci
mnohých rokov a súvislostí, ktoré ste s druhou osobou za celé tie roky vytvorili. Nemôţete sa uvoľniť od
energetického puta, ktoré vás s niekým viaţe, pokiaľ nerozpoznáte, neprijmete a nezačnete liečiť konflikty.
© Astrolucia
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 11
Nalaďte sa na pulz Zeme
Ako nám matka Zem pomáha.
Schumannova rezonancia je tlkot srdca našej planéty. Byť skutočne naladený na jej frekvenciu je
ţivotne dôleţité: čím viac sme s ňou zladení, tým zdravšie a lepšie sa cítíme.
„Všetko na svete je vibrácia“. Albert Einstein
ČO JE TO SCHUMANNOVA REZONANCIA?
Schumannova rezonancia je jemná elektromagnetická frekvencia, stvorená pre ţivot a evolúciu na
našej planéte!
Verte, či nie, naša Zem je vlastne obrovský elektronický obvod. Atmosféra je v skutočnosti slabým
vodičom a pokiaľ by neexistovali ţiadne zdroje nabíjania, jej elektrický náboj by sa stratil v priebehu 10
minút. Okolo Zeme sa medzi vnútorným okrajom ionosféry a povrchom Zeme nachádza priestor, ktorý je 55
kilometrov široký. Celkový náboj, pretrvávajúci v tomto priestore je 500 000 Coulombov. Medzi zemou
a ionosférou sa nachádza vertikálny tok prúdu s hustotou 1 – 3 x 10^-12 Ampérov/m2. Odpor atmosféry sa
rovná 200 Ohmov. Napäťový potenciál je 200 000 Voltov. Kaţdý moment na svete prebieha asi tisíc búrok.
Kaţdá z nich vyprodukuje 0,5 Ampéra aţ 1 Ampér, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní toku prúdu
v elektromagnetickom priestore Zeme.
Schumannova rezonancia sú kvázi trvalé elektromagnetické vlny, ktoré existujú v tomto priestore.
Samozrejme nie sú prítomné úplne stále. Na to, aby boli pozorovateľné, musia byť nejako vyburcované.
Nevyvoláva ich totiţto ani obal, ani jadro Zeme, ale pravdepodobne súvisia s elektrickou aktivitou
v atmosfére, najmä počas intenzívnych búrok. Objavujú sa na niekoľkých frekvenciách medzi 6 a 50
cyklami za sekundu, a to 7,8, 14, 20, 26, 33, 39 a 45 Hertzov s dennou odchýlkou +/- 0,5 Herza. Za
predpokladu, ţe sa charakter Zeme nemení, tieto frekvencie ostávajú rovnaké. Podľa všetkého sa však
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 12
vďaka novému cyklu slnečných škvŕn, menia. Schumannove vlny je najlepšie pozorovať pri 2000 aţ 2200
UT.
V roku 1957 nemecký prírodovedec Dr. W. O. Schumann vypočítal frekvenciu nachádzajúcu sa
v priestore medzi Zemou a ionosférou. Najprevaţujúcejšia rezonancia bola na úrovni 7,83 Hz.
Hoci existencia Schumannovej Rezonancie je vedecky potvrdeným faktom, len veľmi málo vedcov
si je vedomých jej dôleţitosti ako akejsi ladičky ţivota. Predpokladá sa, ţe nejde jednoducho len
o fenomén spôsobený bleskami v atmosfére, ale o veľmi dôleţitú trvalú elektromagnetickú vlnu, ktorá
funguje ako frekvencia na pozadí, ovplyvňujúca biologické oscilátory v mozgu cicavcov.
Keď Dr. Schumann publikoval svoj výskum v časopise „Technische Physik“, Dr. Ankermueller,
fyzik, okamţite objavil súvislosť medzi Schumannovou Rezonanciou a alpha rytmom mozgových vĺn.
Myšlienka, ţe Zem má rovnakú frekvenciu ako mozog sa mu zdala natoľko fascinujúca, ţe okamţite
kontaktoval Profesora Schumanna. Ten na oplátku poţiadal ďalšieho človeka, kandidáta na doktorát, aby sa
bliţšie pozrel na jeho fenomén. Tým človekom bol Herbert König, Schumannov neskorší nástupca na
Mníchovskej Univerzite. König demonštroval koreláciu medzi Schumannovou Rezonanciou a mozgovým
rytmom. Porovnal EEG človeka s prirodzeným elektromagnetickým poľom prostredia (1979) a zistil, ţe
hlavná frekvencia zmeraná Schumannom je veľmi blízko k frekvencii alfa rytmov.
Dr. König urobil ďalšie merania Schumannovej rezonancie a nakoniec došiel aţ na frekvenciu presne
7,83 Hz, čo je ešte oveľa zaujímavejšie, lebo táto frekvencia sa vyskytuje pri všetkých cicavcoch.
Tento vzťah bol neskôr preskúmaný ďalšími výskumníkmi. Jedným z najlepších z nich je Dr. Wolfgang
Ludwig. Dr. Ludwig zistil, ţe na to, aby sme boli v rovnováhe, potrebujeme byť zladení so Schumannovou
frekvenciou. Vo svojej knihe `Informative Medizin’ opisuje výskum, ktorý urobil profesor R .Wever
z Inštitútu pre fyziológiu správania Max Planck nachádzajúcu sa v Erling-Andechs. Profesor Wever
vybudoval podzemný bunker, z ktorého sa komplexne vylúčilo magnetické pole. Dobrovoľní študenti v ňom
potom ţili štyri týţdne. Toto prostredie bolo hermeticky uzavreté. Zistilo sa, ţe kaţdodenný rytmus
študentov sa odlišoval, a ţe trpeli emocionálnym nepokojom a migrénami. Pretoţe boli mladí a zdraví,
nemalo to na nich ţiadne váţne následky, keby však išlo o starších alebo chorých ľuďoch s problématickým
imunitným systémom, určite by bol problém. Uţ po krátkom opätovnom vystavení frekvencii 7,83 Hz (tej,
ktorá bola z priestoru vylúčená), sa zdravie dobrovoľníkov zlepšilo.
Rovnaké problémy preţívali aj astronauti a kozmonauti, ktorí boli vyslaní do vesmíru ešte
v počiatkoch. Tieţ neboli dlhšiu dobu vystavení Schumannovým vlnám. V dnešných moderných vesmírnych
raketách sú uţ pouţité prístroje, ktoré tieto vlny simulujú.
LIEČIVÉ ÚČINKY SCHUMANNOVEJ REZONANCIE
Keď sa dva objekty zosynchronizujú na rovnakú frekvenciu hovoríme, ţe sú zladené. Byť zladený so
Schumannovou rezonanciou znamená byť v kontakte so základným tokom bytia.
Laboratórne výskumy ukázali, ţe keď sa ţivé bunky vystavia pôsobeniu Schumannovej rezonancie,
má to efekt ochrany pred škodlivými elektromagnetickými frekvenciami a zníţenia absorbcie škodlivých
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 13
chemikálií. Niektorí vedci dokonca tvrdia, ţe aj počúvaním frekvencie 7,83 Hz môţeme čeliť iritujúcemu
prostrediu a tak si vytvoriť zdravšie ţivotné prostredie.
Existujú však tri hlavné spôsoby ako sa na ňu naladiť: meditácia, Alfa hladina mozgových vĺn
a kontakt s delfínmi.
Alfa hladina mozgu
Mozog sa do hladiny alfa dostáva jednoduchou relaxáciou a trénovaním otvoreného prístupu k myšlienkam.
Meditácia
K zladeniu dochádza, keď je vysielač prijatý prijímačom. Keď jeden oscilátor rezonuje s druhým,
energetická informácia je prenesená a účastníci sa stávajú súčasťou jedného poľa. Počas hlbokej meditácie,
keď sa stimulujú alfa a theta vlny medzi mozgom a planétou vzniká rezonancia. Táto synchrónia nám nie len
zvyšuje vedomie, ale aj upevňuje naše zdravie.
Kontakt s delfínmi.
Ľudský kontakt s delfínmi navodí jednak alfa hladinu v mozgu a jednak hemisférickú synchronizáciu
mozgu. Je to preto, lebo delfíny vytvárajú zvukové vlny na frekvencii Schumannovej Rezonancie 7,83 Hz. .
Delfíny komunikujú zvukmi, ktoré sa podobajú klapnutiu a ktoré produkujú bioultrazvukové energie. Tieto
zvuky obsahujú štyrikrát vyššie ultrazvukové frekvencie ako tie, ktoré dokáţu vytvoriť stroje. Existuje
terapeutický model, podľa ktorého zvuky delfínov dokáţu prenášať frekvencie, ktoré naštartujú ozdravné
procesy v ľudských bunkách, v tkanive a vo vnútornej štruktúre tela. Výskumy ukázali, ţe produkcia
v neurónových sieťach je výrazne ovplyňovaná kontaktom s delfínmi. Plávanie s delfínmi môţe pomôcť
očistiť a stabilizovať ľudské energetické pole.
REZONANCIA ZEME SA MENÍ, ČO NÁM TO PRINESIE?
Podľa niektorých výskumov sa frekvencia nazývaná Schumannovou postupne zvyšuje.
Vibrácie Zeme (Schumannova rezonancia) boli po dlhý čas na úrovni v priemere 7,8Hz. Od roku 1980
vzrástli na úroveň vyše 12 Hz. To ale znamená, ţe 16 hodín sa rovná 24 hodinám. Čas sa zrýchľuje! A ani
veda si nevie vysvetliť čím je to spôsobené.
Je moţné, ţe to znamená ohrozenie celej biosféry, vrátane ľudí a našu evolúciu. Všetky biologické
procesy sú funkcie vzájomných interakcií elektromagnetického poľa. Elektromagnetické pole je spojivkom
medzi svetom formy a štruktúrami rezonancie. Nesú v sebe vzorce informácií. Most spájajúci rezonancie
slnečného systému a mozgové frekvencie sa nachádza v ľudskej špirálovej DNA, ktorá sa vyvíja spolu
s planétou.
Inţinier Lewis B. Hainsworth, MA, bol jedným z prvých, ktorí hovorili o tom, ţe ľudské zdravie je
spojené s geofyzickými parametrami, čo sa deje prostredníctvom Schumannových vĺn. Jeho hypotéza
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 14
rozoznáva prirodzene sa vyskytujúce prvky, ktoré určujú spektrum frekvencií rezonujúcich v ľudskom
mozgu:
Frekvencie prirodzene sa vyskytujúcich elektromagnetických signálov, cirkulujúcich v elektricky
rezonujúcom priestore nad Zemou, nesú zodpovednosť za evolúciu alebo vývoj frekvencií, ktoré pracujú ako
najdôleţitejšie vlny v ľudskom mozgu. Výnimkou je len alfa rytmus, umiestnený tak, ţe za ţiadnych
okolností nemôţe byť ovplyvnený prirodzene sa vyskytujúcimi vonkajšími signálmi.
Hainsworth zistil, ţe frekvencie ľudského mozgu sa vyvinuli spolu s týmito signálmi. Ak je táto
hypotéza správna, znamenalo by to, ţe boli práve odhalené podmienky za akých dochádza k zmenám
v ľudskom mozgu. Zmeny v mozgových štruktúrach by teda mohli spôsobiť od nenápadných aţ po
katastrofálne zdravotné zmeny a zmeny správania.
V súvislosti so zvyšujúcou sa Schumannovou rezonanciou môţeme v súčasnosti pociťovať:

Migrény, vyčerpanie

Elektrický náboj v končatinách a chrbtici

Kŕče v svalovej hmote

Symptómy podobné chrípke

Intenzívne sny
Ľudské telo sa v dôsledku nových vibrácií stáva citlivejším.
Hoci Schumannova rezonancia bola jednoducho merateľná od kedy bola objavená, dnes uţ to nie je
také jednoduché. Atmosféra sa vypĺňa umelo vytvorenou radiáciou s rôznymi frekvenciami a to skoro
prehlušuje prirodzené signály, ktoré tam boli milióny rokov. Tieto signály ale môţu hrať rolu nie len ako
prirodzená ladička pre biologické oscilátory mozgu ale pre všetky ţivotné procesy.
Vzostupom popularity bezdrôtovej technológie, hlavne mikrovĺn, ktoré pulzujú na frekvenciách
blízkych Schumanným vlnám, napríklad pri mobiloch, vzniká ďalšia hrozba. Vytvárame si prostredie, ktoré
nás doslova rozlaďuje. Práve preto by sme mali veľmi rýchlo pochopiť ako všetko ţivé reaguje na tie
najjemnejšie zmeny v magnetickom a elektromagnetickom poli, ktoré nás obklopuje.
V závislosti na vašom pohľade na vec, ţivé bytosti sa buď vyvinuli evolúciou v tomto prirodzenom
elektromagnetickom prostredí, alebo boli stvorené Boţskou inteligenciou, aby s ním ţili v harmónii. Jedna
vec je však istá: Od kedy vznikol ţivot na Zemi, Zem obklopuje všetky ţivé veci svojou prirodzenou
pulzujúcou frekvenciou. Veľa expertov dnes hovorí o tom, ţe umelo vytvorené elektromagnetické vlnenie
zakrýva prirodzenú frekvenciu Zeme. Elektrosmog môţe spôsobiť, ţe sa človek cíti viac stresovaný,
unavený a v nerovnováhe.
BOD NULA A SCHUMANNOVA REZONANCIA
O zmenách, ktoré sa teraz odohrávajú na Zemi v súvislosti so Schumannovou rezonanciou hovorili aj
starodávne predpovede a indiánske tradície. Ovplyvňujú náš spánok, vzťahy, schopnosť regulovať imunitný
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 15
systém a naše vnímanie času. Preţívame proces, ktorý začal pred 2000 rokmi, aby nás pripravil na obrovské
zmeny, ktoré nastanú v našich telách.
Jednou z metód, ktoré nám pomáhajú stabilizovať a liečiť naše telá na princípe elektromagnetických vĺn je
magnetoterapia. (bliţšie info: 0948 33 63 63)
Astrolucia
Narodení v 60. rokoch
Urán v konjunkcii s Plutom
Pozoruhodné, akú energiu zanechala v ľuďoch, narodených v šesťdesiatych rokoch, konštelácia
Urán/Pluto.
Keď sa vtedy na oblohe Urán priblíţil k Plutu, prišla doba radikalizmu, protestov, oslobodzovania,
politických zmien. Obidve planéty sú generačné, po oblohe sa pohybujú len veľmi pomaly, takţe to
znamená, ţe v energii tejto konštelácie ste sa narodili všetci, ktorí ste prišli na svet po roku 1960.
Takáto konštelácia sa objavuje pribliţne kaţdých 125 rokov, takţe hoci jej odtlačok máte v sebe mnohí
rovesníci, moţnosť, ţe by presne túto istú energiu mali vaše deti neexistuje.
Urán je planétou zmien, vynálezov, originality, vedy, elektroniky, astrológie, mágie, röntgenových lúčov,
svetla, lietadiel, vesmírnych projektov, výpočtovej techniky.
Predstavuje humanitárnosť, vyšší intelekt, geniálnosť, excentrickosť,
utópiu, bohémizmus, kreativitu, nečakanú zmenu, revolúcie,
individualizmus ale aj energiu kundalini.
Pluto je planétou podsvetia, vecí skrytých, podvedomia, vládne masám,
podvratným činom, atómovej energii, zločinu, diktátorstvu.
Predstavuje fóbie, posadnutosť, pomalý rast, narodenie a smrť, izoláciu,
premenu, začiatky a konce, nátlak, zmiznutie, tajomstvá a anonymitu.
Urán v spojení s Plutom teda prináša napríklad rebelantstvo voči moci,
nástup radikálnych a progresívnych myšlienok.
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 16
V rokoch 1787-1798, keď Urán vytvoril opozíciu na Pluto, na svete bola Francúzka revolúcia.
Liberté, égalité, fraternité, alebo Sloboda, rovnosť, bratstvo. Obdobie, ktoré charakterizovalo príliv
oslobodzujúcej energie a radikálne zmeny, ktoré sa dotkli všetkých vrstiev obyvateľstva. V Amerike, ale aj
v Británii a Francúzku sa začalo hovoriť o právach ţien a slobode otrokov.
Ďalšie obdobie bolo v rokoch 1845-1856, kedy Urán vytvoril s Plutom konjunkciu a na svete
prebehlo mnoho revolučných povstaní – v Paríţi, Berlíne, Viedni, Budapešti, Dráţďanoch, Prahe, Miláne...,
nevyhla sa tomu ani Čína.
V rokoch 1896-1907 Urán a Pluto opäť utvorili opozíciu a na svete prebiehali protesty a boje za
práva pracovníkov, zamestnancov, robotníkov.
A napokon v rokoch 1960-1972 Urán s Plutom vytvorili konjunkciu v Panne. Panna je znamením
práce, sluţby, zdravia, hygieny. Prechod Pluta cez toto znamenie teda priniesol tlak vo všetkých týchto
oblastiach, nevyriešené problémy vyniesol na povrch a usiloval o ich zmenu. Keď sa k tomu pridal
revolučný Urán, radikálne zmeny boli na svete. Vznikali antikoncepčné pilulky (Pluto vládne aj sexu)
a postavenie ţien sa zmenilo, uţ sa nemuseli obávať neţelaného otehotnenia. Prišla technická revolúcia aj
nový prelom v sociálnej sfére. V roku 1963 zavraţdili amerického prezidenta J.F. Kennedyho – šokujúca
a intenzívna udalosť, ktorá otriasla svetom.
Akí ste teda vy, ktorí ste narodení v týchto rokoch? Ste radikálni a bádaví. Charakterizuje vás večný
nepokoj pri snahe ísť aţ na pokraj, do hĺbky a podstaty nejakej veci. Pokiaľ ide o veci magické, ešte lepšie.
Ťahá vás túţba poznať, zistiť, prebádať, nájsť, risknúť to, znovu a znovu. Urobiť niečo, na čo by iní nemali
odvahu. Okrem iného.
Stáva sa, ţe za mnou prídu ľudia, narodení v rokoch šesťdesiatych, ktorí majú v tesnej blízkosti tejto
konjunkcie Venušu, planétu pôţitkov a radostí, lásky, peňazí, ľudí a vecí, ktoré máme radi. Napätie, ktoré
preţívajú sa nedá opísať. Je v nich poriadny vnútorný konflikt. Milujú tým viac, čím je pre nich niečo
nepolapiteľnejšie. Vzťahy ich začínajú baviť vo chvíli, keď milovaný objekt začína utekať. Vtedy ho chcú
chytiť, prebádať a navţdy zmeniť. Nemôţu zabudnúť, alebo bývajú niekedy príliš extremistickí.
Samozrejme, ţe sa to prejaví podľa oblasti, kde sa v horoskope táto konštelácia nachádza, aké sú
ostatné planéty a postavenia. Takíto ľudia, by sa však mali naučiť pracovať so svojimi vzťahmi a oslobodiť
sa o vzorcov, ktoré zrkadlia na svojich partnerov. Zloţitá úloha. Ako by to povedal Marcel Palonder
v piesni Láska (mimochodom, narodený 1964 s Venušou v Rybách v opozícii k Uránu a Plutu so širším
orbisom): Láska, dá čo nedá ti, Láska, tá v prach obráti Láska, máš ju, keď ju nemáš... Áno, lebo práve vtedy
sa týmto ľuďom zopne pocit, ţe niekoho intenzívne milujú, keď milovaný objekt hrozí odchodom. Ako to
riešiť? Samozrejme, prácou na sebe a spoznaním, čo je to pravá, skutočná láska. Tak ako sa to píše v tejto
úvahe:
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 17
Ak to bolí, tak to nie je láska
Milujem seriál “Ally McBealová”. Pozerala som ho, uţ keď som ţila v Poľsku a sledujem ho znovu. Je to
seriál o všeličom, ale hlavne o láske. Alebo teda o tom, čo voláme láska. O tom, čo sa za lásku povaţuje.
Včera som si pozrela jednu časť. Bolo to o ľuďoch, ktorí chceli, aby iní ľudia boli radšej s nimi ako
s kýmkoľvek iným. Bolo to o tom, ţe kto koho dostane, s kým sa rozíde a s kým potom bude. A kaţdý bol
nešťastný. Doslova kaţdý. Aj keď všetci hovorili o láske.
Ostala som zmätená. Chcela som pochopiť, o čom bol celý tento zmätok, v ktorom ľudia chceli ľudí, nechceli
stratiť ľudí, mysleli si, ţe môţu mať koho chcú, aj keď by vlastne nemali, a ţe tí druhí by nemali mať nikoho
iného, lebo by ich mali mať len oni…
A čo to má všetko s láskou spoločné? Jasné, chápem z čoho pramení ich bolesť a z čoho sú frustrovaní, ale
to má byť láska? Čo to má akoţe spoločné s láskou?
Aj tak, všetci svorne hovorili o láske. Chceli niekoho mať, lebo ho milovali, ale mysleli si, ţe by nemali, lebo
tu bol niekto, kto ho miloval skôr, ale potom ten milovaný miloval niekoho úplne iného, tak chceli, aby aj ich
miloval niekto, koho by milovali oni, niekto, kto si myslel, ţe by nemal, lebo niekto iný miloval
niekoho… a slovo „láska“ pouţívali veľmi často. Láska sa stala dôvodom, výhovorkou, ospravedlnením, no
nebola zmyslom toho všetkého. A zmyslom bolo niekoho dostať.
Zamyslela som sa. Začala som uvaţovať o tom, čo je to láska, čo to znamená. Nepresvedčilo ma čo som
videla. Nepresviedča ma ani to, čo vidím okolo seba. Ľudia kvôli láske trpia, majú zlomené srdcia, cítia
bolesť. Nemyslím si však, ţe trpia kvôli naozajstnej láske. Taká nespôsobuje trápenie, zlomené srdcia ani
bolesť.
Čo teda? Nuţ to, ţe nedostaneme po čom túţime. To bolí. A čo to má spoločné s láskou?
Znamená snáď láska dostať niekoho, mať niekoho? Milujem svojho manţela preto, ţe ho mám? Prestanem
ho milovať, ak sa odsťahuje? Zmenia sa moje city k nemu, len preto, ţe on zmení adresu? Nemyslím. A ak ho
teda milujem bez ohľadu na to, kde býva, potrebujem vôbec, aby so mnou býval? Potrebujem, aby bol môj?
Musím ho mať?
Ak milujem svojho manţela, bez ohľadu na to, či je so mnou, alebo nie, ublíţilo by mi, ak by sa odsťahoval?
Prečo by malo?
No ak ho chcem vlastniť, bude to bolieť. A čo má táto bolesť spoločné s láskou?
Zamyslela som sa a pochopila, ţe láska je taká, aká som vo vzťahoch. Láska je v tom, aká som práve teraz,
aká som otvorená, aká skutočná som s niekým. Keď som s Chrisom taká aká som, ako tvorca svojho ţivota,
a takto k nemu vo vzťahu pristupujem, vytváram pre nás oboch priestor, aby sme mohli byť tým, čím naozaj
sme. No je tu ešte priestor aj na to, aby sme sa obaja úplne otvorili a prejavili plnosť nášho bytia, aby sme
sa stali ešte viac sami sebou. Potom nebude existovať ţiadna trauma, ţiadna bolesť, ţiadny strach. Budeme
len sami sebou, bude len stvoriteľ, bude len láska.
Je len láska.
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 18
Je len priestor, je len láska. Priestor medzi nami dvomi. Láska je len bytie v našom vzťahu, vo vzťahu jeden
k druhému. To nemá nič spoločné s „vlastnením“ jeden druhého, ani s „bytím spolu“. Nemá to nič spoločné
so spoločným domom, spoločnou posteľou. Nič spoločné s vekom, pohlavím a úradmi. Ide len o vzťah.
S kaţdým, s kýmkoľvek a kedykoľvek.
Nie je v tom ukrytá bolesť, lebo na ňu nie je priestor. Nie je v ňom priestor pre utrpenie, ani pre zlomené
srdcia. Nie je v ňom priestor pre „vlastnenie“.
Je len sloboda, šťastie, blaţenosť, je len láska.
V nasledujúcich rokoch vám, s touto natálnou konšteláciou, ale aj ostatným budú Urán a Pluto
nápomocní. V roku 2010 vstúpil Urán na chvíľu do Barana a tak sa vytvorila kvadratúra s Plutom. Na čas sa
vrátil do Rýb a v tomto roku, 2011 je uţ naplno v Baranovi. Nasledujúce roky nás toto postavenie planét
núti vyriešiť veci, ktoré sme pred sebou „zamietli pod koberec“, teda sme ich skryli pred ostatnými aj pred
sebou. Postavili sa k sebe bokom a zazerajú jeden na druhého ako keby sa nemo vyhráţali: Ak to nevyriešiš
sám, tak ti tak zavarím, ţe budeš mať čo robiť. Pluto, vládca podvedomia v Kozorohovi ţiada zmenu
vnútorných štruktúr a revolučný Urán v Baranovi, je uţ-uţ naštartovaný, aby ich tvrdou hlavou odrazu
rozbil.
No, milí priatelia, aj ostatné konštelácie hovoria o tom, ţe máme pred sebou veľa práce. Jedno je isté,
nikto nie je výnimka, preţívajú to všetci, kaţdý sám za seba.
© Astrolucia
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 19
PONUKA SLUŽIEB
Astrológia ako terapia
Ako zvrátiť vo svoj prospech to, čo vyzerá ako nepriazeň osudu? Ako urobiť zo svojich slabostí svoje
cnosti? Ako pomenovať a riešiť svoje problémy? Hľadanie odpovedí na Vaše otázky v oblasti
sebapresadenia, kariéry, partnerstva, lásky, detí, financií, komunikácie, domova, práce, zdravia, priateľstva,
svetonázoru. Osobná konzultácia v trvaní 1 hodiny. 18 €
Horoskop osobnosti
Ukáţem Vám, kde sú Vaše silné stránky a talenty. Navediem Vás na cestu pochopenia toho, načo ste boli
stvorení a v čom tkvie Vaša jedinečnosť. Osobná konzultácia, alebo skype videohovor v trvaní 2 hod. 30 €
Karmický horoskop osobnosti
Prebádame tajomné zákutia Vašej duše, prostredníctvom hviezd poodhalíme karmu, ktorú ste si doniesli z
minulých ţivotov. Osobná konzultácia, alebo skype videohovor v trvaní 2 hodín. 36 €
Energie budúcnosti
Pálčivé problémy súčasnosti. Dookola sa opakujúce situácie, z ktorých zdanlivo niet cesty von. Napoviem
Vám, akým smerom sa to bude vyvíjať a na čo sa môţete pripraviť. Energie na nasledujúci rok a viac.
Osobná konzultácia, alebo skype videohovor v trvaní 2 hodín. 36 €
Horoskop osobnosti s prognózou do budúcnosti
Prejdeme si Vaše silné stránky, na ktorých môţete stavať aj slabiny, na ktorých treba popracovať a nazrieme
do energií budúcnosti. Konzultácia v trvaní 2 - 3 hodín. 45 €
Partnerský horoskop
Vy a Váš partner, kaţdý ste z iného cesta, prečo ste sa teda spolu stretli, čo Vás spája a čo rozdeľuje?
Získate pochopenie prečo je kaţdý z Vás iný a lepšie pochopíte jeden druhého. Osobná konzultácia pre
dvoch v trvaní 2 - 3 hodín. Kaţdý 27 €
© Astrolucia – astrologické poradenstvo, www.astrolucia.sk, 0948 33 63 63, [email protected]
Str. 20
Download

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O ASTROLÓGII