Dôvod sviatkov
Všetko ide tak ako má ís , udia nakupujú,
strácajú, rozprávajú, po úvajú, utekajú, brzdia,
tvoria i ni ia. A zrazu prekvapenie. Niekto sa
pýta na svet. Malý lovek – Ve ký Boh. Pýta si
trochu pozornosti. Málokedy si Ho niekto všimne. udia si asto myslia, že všetko má fungova pod a nich, odovzdávajú sa svojej absolútnej slobode a zabúdajú sa oto i na Stvorite a –
ktorý im slobodu daroval. Tento Boh nás chce
vyruši z prežívania vlastnej slobody vlastným
Synom. Na za iatku boli povestné slová: Non
serviam (nebudem slúži ). Boh tieto slová zmenil, slúži loveku cez svojho Syna. Opä prežívame Advent a následne viano né sviatky. o
s tým? Môžeme si vybra , i tento as prežijeme
zvykovo a automaticky i osobne s Bohom.
Osobný Advent by mal sp a dve podmienky:
Vzbudi v loveku túžbu po Ježišovi a rados z
o akávania.
Preh bi
v om ducha pokánia. Po
takomto prežití Adventu,
pochopíme a prijmeme
živé tajomstvo Vianoc
do svojho života. Budeme sa venova
Bohu,
ktorý sa rodí v udskom
srdci a chce v om rás .
Nepomýlime
si
Ho
s niekým iným.
• Santa žije na severnom póle… Ježiš je všade.
• Santa jazdí na saniach… Ježiš sa vznáša v
oblakoch a krá a po vode.
• Santa prichádza len raz do roka… Ježiš je
vždy a všade prítomný, aby nám pomohol.
• Santa plní naše ponožky dobrotami… Ježiš
plní všetky Tvoje potreby.
• Santa prichádza nepozvaný dolu komínom… Ježiš stojí pri Tvojich dverách
a klope, a vstúpi do tvojho srdca, až ke
ho pozveš.
• Aby si videl Santu, musíš si po ka
v rade… Ježiš je tak blízko ako zmienka
jeho mena.
•
Santa Ti dovolí, aby si mu sedel na kolenách… Ježiš Ti dovolí odpo íva vo svojom náru í.
• Santa nepozná Tvoje meno. Všetko, o vie
poveda , je: „Ahoj. Ako sa voláš, chlap ek?
Ako sa voláš diev atko?“… Ježiš poznal
Tvoje meno skôr, ako si sa narodil. To nie
je všetko. Vie aj to, kde bývaš a pozná
Tvoju adresu. Vie, o už máš za sebou, aj
to, o máš pred sebou a vie dokonca aj to,
ko ko vlasov máš na hlave.
• Santa má ve ké brucho ktoré sa podobá mise plnej želatíny… Ježiš má srdce plné
lásky.
• Všetko, o Ti Santa môže ponúknu , je jeho
zvolanie: „Ho-ho-ho!“ Ježiš Ti ponúka
dobré zdravie, pomoc a nádej.
• Santa vraví: „Nemal by si plaka …“ Ježiš
hovorí: „ Na m a
zlož všetky svoje
starosti, lebo sa
o Teba starám.“
• Santovi malí pomocníci vyrábajú a rozdávajú hra ky… Ježiš dáva nový život,
uzdravuje zlomené
srdcia,
opravuje
rozpadnuté rodiny
a buduje nám príbytok v nebi.
• Santa a môže rozosmia , ale… Ježiš dáva
rados , ktorá je Tvojou silou.
• Kým Santa dáva dar eky pod váš stromek… Ježiš sa stal naším darom a zomrel
na strome…, na kríži.
CHRISTmas! Viano ný as patrí Ježišovi. „Ve Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal ve ný život. Lebo Boh
neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby
sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3, 16-17)
Prajem Vám požehnaný as Adventu
a viano ných sviatkov, aby sme sa stali Božími
u mi zapálenými pre dobro a lásku ku všetkým.
kaplán Miloš Hluchá
Zo života Cirkvi
V d och 22. a 23. októbra 2013
sa vo Vranove u Brna konalo 76.
Plenárne zasadanie Konferencie
biskupov Slovenska (KBS). Biskupi rozhodli o vyhlásení roku
2014 ako o Roku Sedembolestnej
Panny Márie. Dôvodom je 450.
výro ie od prvého zázraku na
príhovor Panny Márie v Šaštíne a
50. výro ie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku
Slovenska pápežom Pavlom VI.
Ten istý Svätý Otec zárove vyhlásil chrám v Šaštíne za baziliku
minor. lenovia KBS sa zaoberali
aj hodnotiacou správou Národného
pochodu za život, Stretnutia mládeže v Ružomberku (R13) po as
Svetových dní mládeže, prípravou
u ebníc náboženskej výchovy,
schva ovaním mediálnych projektov za rok 2013 a pú ou k hrobu sv.
Cyrila v Ríme plánovanou v roku
2014.
V Pápežskom slovenskom
kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme
sa 17. novembra konala slávnos
pri príležitosti 50. výro ia založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a
Metoda. Pri príležitosti tohto výroia vznikol aj 30 minútový dokumentárny film s názvom Srdce
Slovákov v Ríme. Film nakrútený
na námet Jozefa Ková ika približuje, ako Slovenský ústav v Ríme
vznikol, aké boli jeho ciele a akú
úlohu plní dnes.
Zo života vrútockej farnosti
Oktáva modlitieb za duše v o istci
V oktáve modlitieb za duše našich zosnulých sme sa každý veer po ve ernej svätej omši schádzali na spolo nú modlitbu pri kríži. Nako ko v okolí kostola bol v minulosti cintorín, toto pietne
miesto nás viedlo k získavaniu plnomocných odpustkov za duše
zosnulých. Do tejto oktávy zapadala aj rekolekcia k azov martinského dekanátu, ktorá sa konala v štvrtok 7. novembra v našej farnosti. Všetci k azi obetovali svätú omšu za zosnulých biskupov
a k azov. Po svätej omši sa k azi spolu s niektorými veriacimi
odobrali k hrobu vrútockého farára MUDr. Milana Žilu, ktorého si
Pán života a smrti pred piatimi rokmi zobral na ve nos . K azská
rekolekcia potom pokra ovala duchovným programom na Farskom
úrade.
X. Oravský krojovaný ples
V d och 15.
a 16. novembra sa
uskuto nil tento
rok už X. ro ník
Oravského krojované plesu. Toto
podujatie sa stalo
jesennou predadventnou tradíciou.
Prekro ilo hranice našej farnosti
a stalo sa známym v širokom okolí, kultúrnej obci i médiách. Na Oravský krojovaný ples sa jeho ú astníci tešia celý rok a tradi ne prichádzajú
v krojoch, aby si vychutnali a prežili atmosféru návratu do minulosti. Prichádzajú, aby na vlastnej koži pocítili návrat udových
tradícií a zvykov a blízkos
loveka v súzvuku tanca, hudby
a dobrého jedla. Ke že tento rok išlo o jubilejný, desiaty ro ník
plesu, nadšenci združení v o. z. DOSKA – kultúrne návraty, zorganizovali dvojd ovú akciu, kde si mohol ktoko vek z farnosti
prís na svoje. Úvodom celého podujatia bola piato ná svätá omša
sprevádzaná udovou hudbou folklórneho súboru TURIEC, udovými krojmi a obetnými darmi. Pán farár v príhovore vyzdvihol
význam Oravského plesu a práce zanietených udí pre druhých.
V Katolíckom kultúrnom dome sa po sv. omši uskuto nilo divadelné predstavenie „Ma ované na skle“ v podaní ochotníkov zo
Žabokriek. Sála KKD doslova praskala vo švíkoch. Hostia mali
možnos zhliadnu muzikál, ktorého piesne sa hádam každému
vryli do pamäti. S hercami spievali pamätníci i tí neskôr narodení.
Celé toto krásne predstavenie so živými spevmi bolo zarámované
do nádhernej výzdoby sály i celého Katolíckeho kultúrneho domu
pripraveného na samotný Oravský ples. Po predstavení, ke si diváci potleskom vyžiadali od hercov dva prídavky, všetci, diváci
i herci, pokra ovali za zvuku živej udovej hudby príjemným po-
sedením v príjemnej atmosfére pri varenom víne,
šiškách a omastených chleboch do neskorej noci...
Samotný Oravský ples sa uskuto nil v sobotu veer a treba poveda , že pre vä šinu hostí bolo rados ou a zážitkom prís v udovom kroji. Ako už
tradi ne pre všetkých bol prichystané okrem dobrého jedla nepretržitý prúd hudby, tanca, dramatického umenia a zábavy. Okrem organizátorov,
ktorí v rámci programu naštudovali a predviedli
piesne z Horehronia, sa o vysokú kultúrnu úrove
tohto podujatia postaral udový hudobno – tane ný súborJed ovina zo Žiliny. Témou tohtoro ného
jubilejného Oravského plesu boli pára ky,
v duchu ktorých sa niesla celá atmosféra plesu.
Hostia si medzi sebou rozprávali veselé i hrôzostrašné príbehy, ale hlavne bolo príjemne
a veselo. Nikomu sa domov nechcelo, iba ke
únava a spánok premáhal telo, hostia sa pomaly
rozchádzali. Bolo to však až nadránom. Veru,
dobre bolo tento rok na Oravskom plese, bavili
sme sa a tancovali až do rána. Zážitky celého udového dvojdnia ostávajú hlboko v mysli.
Sviatok sv. Martina
V nede u 17. novembra o 11.00 h sa
v Kostole sv. Martina v Martine uskuto nila sv.
omša pri príležitosti sviatku sv. Martina – patróna
kostola i mesta Martin. Sv. omšu celebroval
Mons. Jaroslav Pecha, Th.D., bývalý martinský
dekan. Liturgiu pri sv. omši sprevádzal vrútocký
chrámový spevokol. Vrútockí speváci zaspievali
skladby: Trnavského Jubilate Deo, Bellove To de
a Frisinove Kyrie, Sanktus a Agnus Dei.
Godzone tour a generácia KIOBK
Aj po as tohtoro ného Týžd a Cirkvi pre
mládež (10. 11. – 17. 11.) sa v nieko kých
mestách Slovenska uskuto nil Godzone tour. My
sme na vyslali až dve delegácie vrútockých
mladých, 13.11. do Považskej a o tri dni neskôr aj
do Banskej Bystrice. Sprevádzaní pánom
kaplánom sme sa teda vydali okúsi Armádu
Krá a. Je to generácia tých, Ktorým Ide O Božie
Krá ovstvo. Ten ve er bol pre každého z nás
o nie om celkom inom, než len o dobrej hudbe,
priate och, reflektoroch a tanci. V ten ve er mal
v hale preplnenej mladými u mi špeciálne
miesto Niekto, kvôli komu sme tam všetci išli.
Niekto, koho krá ovstvo túžime hlása v našich
životoch. Jeho blízkos bola celkom jasná. Jeho
láska absolútne cite ná. Jeho moc bola
neprehliadnute ná. Skrývala sa v srdciach tých,
o spievali na jeho chválu, tých, o skladali
v modlitbe ruky na naše plecia, tých, o práve
otvárali svoje srdcia pri sv. spovedi. Každý z nás
zatúžil patri do tejto armády, do generácie
KIOBK. Posilnení Božím dotykom našich s dc,
vrátili sme sa domov. Dúfame, že do tejto
generácie nebudeme patri len pre prívesky,
hojdajúce sa na našich krkoch, ale pre životy,
ktoré majú hlása Božie krá ovstvo.
Mládežnícka adorácia – Spolo ne krá ajme
ku Kristovi
Pri príležitosti tohtoro ného Týžd a Cirkvi
pre mládež sa v našom farskom kostole uskuto nila mládežnícka adorácia s heslom: Spolo ne kráajme ku Kristovi. Za ala sa ve ernou sv. omšou
v piatok 29. novembra a trvala až do rannej sv.
omše nasledujúcu sobotu. Obetovali sme ju za
mladých udí vo svete, na Slovensku a aj v našej
farnosti. Pripravovaná mladými, nielen pre mladých, bola plná radosti a túžby po úprimnom priate stve s Ježišom. Chrámom sa ozývala hra gitary,
spev a spolo ná modlitba. o bolo však dôležitejšie, otvorili sme naše srdcia pre tichý rozhovor
s Pánom. Odhodlaní spolo ne krá a k Nemu akujeme všetkým, ktorí na nás myslia vo svojich
modlitbách
Na po iatku bolo Slovo
V nede u 24. novembra sa v našom kostole
uskuto nil literárno – hudobný program Na poiatku bolo Slovo. V programe sa predstavili here ka, recitátorka a divadelná pedagogi ka Ida
Rapai ová a Jozef Šimonovi , známy recitátor a
herec. Svojím umeleckým prednesom zvýraznili
význam slovenských dejín – 1150. výro ie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V staroslovien ine prednesené texty p. Idou Rapai ovou boli vzácnym vkladom do tohto programu.
Jozef Šimonovi svojou umeleckou recitáciou pripomenul prítomným významný duchovný, kultúrny a spolo enský odkaz pre naše dejiny: Dedi stvo otcov zachovaj nám Pane. Hudobné vstupy
Spomienková sv. omša v Su anoch
17. novembra 2013 sme si pri sv. omši pripomenuli 15. výro ie smrti su ianskeho rodáka
a dlhoro ného farára Jozefa Horváta, arcidekana.
Slávnostnú spomienkovú sv. omšu celebroval
cirkevný historik ThDr. Gabriel Brendza, PhD.,
farár zo Seliec pri Banskej Bystrici. Koncelebroval generálny vikár banskobystrickej diecézy
Branislav Koppal, správca farnosti Su any Pavol
Pe ko a väzenský kaplán v Su anoch Juraj Malý,
SDB. Hlavný celebrant sa v homílii zameral na
dôležitos
a potrebu
k aza
v sú asnosti
a zaspomínal aj na osobné stretnutia so zosnulým
k azom Jozefom Horvátom. Priblížil jeho kvality: obetavos , udskos a veselos , ktorými si
umeleckého zoskupenia Ad Hoc orchestra zo Žiliny pod iarkli slávnostnú atmosféru nede ného
popoludnia. Náš chrámový spevokol predniesol
skladby v staroslovien ine. Niet pochýb, že národne zameraný program sa stretol s vyjadrením
v aky potleskom po etných divákov. Pod organi-
záciu podujatia sa podpísali Mesto Vrútky, Matica
slovenská, Literárny klub Mateja Za ka pri KKD.
Osobitná v aka patrí nášmu p. dekanovi J. Petrášovi za milé jemu vlastné otcovské prijatie po etných ú inkujúcich, ako aj za možnos uskuto ni
tento hodnotný umelecký program v našom
chráme.
Podaj ruku loveku
V za ínajúcom adventnom ase, ke
udské
srdce je citlivejšie na potreby našich blížnych, sme
v našej farnosti opä za ali zbierku potravín pre
udí, ktorý sa nachádzajú v núdzi. Chceme sa touto cestou po akova všetkým, ktorí akýmko vek
milodarom prispeli na pomoc sociálne odkázaným
u om a rodinám.
vedel získa všetkých, po as jeho dlhoro ného pôsobenia vo farnosti Su any. Pri tejto príležitosti
bola v kostole inštalovaná výstava fotiek
z pôsobenia Jozefa Horváta v Su anoch. Vdp. Jozef Horvát sa narodil 21. decembra 1917
v Su anoch. Za k aza bol vysvätený 14. júna
1942. Od 1. júla 1942 bol kaplánom
v Nitrianskom Pravne – vtedy ešte Nemecké Pravno. Od 1. septembra 1942 bol kaplánom vo Ve kom Poli. V roku 1944 bol kaplánom v Brezne
a v Koši. V roku 1946 bol správcom farnosti
v Tur ianskej Helene – dnes Dražkovce. Od 15.
apríla 1958 do 1. decembra 1990 bol správcom
farnosti v Su anoch. V roku 1973 bol menovaný
za okresného dekana v Martine, v roku 1975 bol
menovaný za arcidekana. Od marca 1991 do septembra 1994 vypomáhal ako dôchodca vo farnosti
Vrútky, kde žil v rodinnom dome susediacom s
miestnou farou. Od 22. septembra 1994 žil ako
dôchodca v K azskom dome v Tur ianskych Tepliciach. Zomrel 17. novembra 1998. V Su anoch
ho 21. novembra 1998 pochoval vtedajší banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.
Informoval Pavol Pe ko
Nicejsko – carihradské vyznanie viery
Drahí bratia a sestry, minulú nede u
24.11.2013 sa skon il Rok viery, ktorý trval od
11.10.2012. Preto aj my dnes ukon íme toto priblíženie nad Nicejsko-carihradským vyznaním viery.
Veríme, že aspo trochu sme Vám na pokra ovanie
priblížili toto vyznanie viery.
„Verím v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev“ – Vyznávame vieru v Cirkev (nem.
Kirche, gr. Kyriake – Pánova, patriaca Pánovi). II.
vatikánsky koncil (1962-1965) spomína, že „tých
o veria v Krista, chce (Boh) zhromaždi v Cirkvi“
(Lumen gentium 2, Kol 15, 1-20,
Rim 8-29). Zrod Cirkvi prechádzal skoro už od stvorenie sveta
cez zhromaždenie Božieho udu,
teda ke hriech zni il spolo enstvo
udí
s
Bohom
a spolo enstvo udí navzájom.
Vzdialená príprava zjednotenia
za ala povolaním Abraháma (Gn
12, Gn 15) a alší z krokov je
napr. vyvolenie Izraela ako Božieho udu (Ex 19). Ke Kristus dokon il dielo,
ktoré mu dal Otec vykona , na Turíce zoslal Ducha
Svätého, aby Cirkev posväcoval. Duch Svätý vystrojil Cirkev rozmanitými hierarchickými a charizmatickými darmi (Jn 16, 17; Sk 2, 1-13). Preto
aj Katechizmus katolíckej Cirkvi hovorí: „Hlavne
sa Cirkev zrodila z odovzdania sa Krista na Ve kú
noc“ (KKC 776). Vo Svätom Písme tiež nachádzame ve a predobrazov, v ktorých Božie zjavenie
hovorí o nevy erpate nom tajomstve Cirkvi.
Vyznávame vieru v jednu Cirkev: je ve a
miestnych spolo enstiev, ktoré tvoria jednu Cirkev.
Všetci sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo
(1 Kor 12, 13), živíme sa jedným chlebom (1 Kor
10, 17), jedno evanjelium (Ef 3, 6) a jeden krst (Ef
4, 5). Jedna Cirkev sa hlásala už v prvom storo í:
„Miestne Cirkvi sú iastkami jednej všeobecnej
Cirkvi, ktorá je vo vz ahu ku Kristovi tak ako telo
ku hlave“ (Ignác Antiochijský, +107).
Svätá Cirkev: „Kristus miluje Cirkev a seba
samého vydal za
u, aby bola svätá
a nepoškvrnená.“ (Ef 5, 25-27), Cirkev je zhromaždenie svätých (Sk 9, 13). II. vat. koncil spomína, že sú tri dôvody svätosti Cirkvi: 1. Cirkev je
nepominute ne svätá, lebo Kristus, Boží syn si ju
zamiloval ako svoju nevestu, 2. Cirkev je svätá, lebo Kristus seba vydal za u, aby ju posvätil, 3.
Cirkev je svätá, lebo ju Kristus zah a darmi Du-
cha Svätého (Lumen gentium 39). Cirkev sa stáva
posväcujúcou, lebo ju posvätil Kristus a v nej pomocou Božej milosti nadobúdame svätos .
Katolícka Cirkev: „Už niet Žida ani Gréka, niet
otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy
všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3, 28). I.
vatikánsky koncil pripomína, že „Cirkev pre svoju
vynikajúcu svätos …, pre svoju katolícku jednotu
a nepremožite nú stálos je sama osebe ve kým a
trvalým dôvodom vierohodnosti a nevyvrátite ným
svedectvom svojho božského poslania“.
Apoštolská Cirkev: Ste postavení
na základe apoštolov“ (Ef 2, 20).
Apoštolskos Cirkvi sa rozumie v trojakom zmysle: má základ na apoštoloch, uchováva náuku apoštolov a má
apoštolskú postupnos .
Tieto vlastnosti Cirkvi dáva Kristus skrze Ducha Svätého. A „Cirkev
bude dov šená až v nebeskej sláve,
ke nadíde as obnovy všetkých vecí“
(Sk 3, 21, Lumen gentium 48-49).
„Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov“ – krstom sa veriaci v le ujú do Kristovho
tela a utvárajú Boží ud. Pokrstený sa stáva Božím
die a om, oslobodeným od hriechu; lenom Kristovej Cirkvi a ú astníkom jeho poslania; nezmazate ným znakom je pripodobnený Kristovi. Krst odpúš a všetky hriechy, dedi ný i osobné, všetky
tresty za hriechy, robí pokrsteného novým stvorením, ú astným Božskej prirodzenosti, údom a spoludedi om Kristovým, chrámom Ducha Svätého,
dáva ú as na Kristovom všeobecnom k azstve.
Najsvätejšia Trojica pokrstenému dáva posväcujúcu milos , božské nosti, dary Ducha Svätého a
mravné nosti, aby rástol v dobrom. Aj preto sa
sviatos krstu neopakuje, ude uje sa iba raz
v živote.
„a o akávam vzkriesenie m tvych a život
budúceho veku“ – Kristus vstal z m tvych so svojím vlastným telom, no nevrátil sa do predchádzajúceho pozemského života. Podobne v Kristovi
(skrze neho a s ním) všetci vstanú so svojím vlastným telom, ktoré majú teraz, ale toto telo bude pretvorené pod a kvalít duše – oslávené pre svätých
a neoslávené (hoci celistvé a nesmrte né) pre
hriešnikov. Vzkriesenie tiel bude, podobne ako u
Krista, dielom Najsvätejšej Trojice.
Spracoval Marián Zuziak
Sv. Ján Damascénsky, k az a u ite Cirkvi
Sv. Ján Damascénsky bol posledný zo starovekých cirkevných u ite ov, ktorí sa nazývajú
„cirkevní otcovia". Žil v období, ktoré bolo osudové pre kres anstvo východného Stredomoria.
Krátko pred jeho narodením sa Sýria a iné kresanské krajiny Blízkeho východu stali obe ou
mohamedánskych výbojov. Moslimskí dobyvatelia sa spo iatku správali vo i kres anom dos
znášanlivo, ako sa to prejavilo aj v živote sv. Jána, ale neskôr ich za ali otvorene potlá a , až sa
tieto územia pre kres anský svet stratili celkom.
Sv. Ján Damascénsky pochádzal z bohatej
arabskej kres anskej rodiny. Narodil sa okolo roku 650 v sýrskom Damasku, ktorý bol vtedy centrom politickej, svetskej aj duchovnej sféry. Jeho
otec, hoci bol kres an, zastával vysoký úrad na
dvore damaského kalifa, mohamedánskeho vládcu. Bol ve mi dobro inný. Pomáhal chudobným a
vykupoval zajatých. Takto zo zajatia dostal i istého mnícha zo Sicílie,
ktorý sa už ako slobodný stal Jánovým u ite om. Ján bol ve mi u enlivý, študoval literatúru i filozofiu
a oskoro sa u ho prejavili literárne
a duchovné záujmy. Po ur itom ase sa sicílsky mních utiahol na púš
a Ján za al pomáha svojmu otcovi
v jeho práci. Neskôr po om pravdepodobne prevzal úrad. Koncom 7.
storo ia však došlo k zmene kalifov. Nový panovník už nebol naklonený kres anom. Jánova rodina opustila kalifov dvor a Ján aj so svojím adoptívnym bratom
odišiel do Jeruzalema a vstúpili do pustovníckeho
kláštora (laury) sv. Sábu pri Jeruzaleme. Vtedy už
mal poves u enca a básnika. V Jeruzaleme bol
vysvätený za k aza. Za al sa viac venova záležitostiam cirkevného života ako teologický spisovate a poradca jeruzalemského patriarchu Jána V.
(706-735). Stal sa ve mi známym, hlavne vo ve kom spore o úcte obrazov (tzv. obrazoborectvo).
Na patriarchovu žiados Ján zostavil obranné spisy proti obrazoborcom, ktorí pod vedením byzantských cisárov Leva III. (717-741) a Konštantína V. (741, 743-775) bojovali proti uctievaniu
svätých obrazov. Ján vysvet oval, že Cirkev sa
neklania obrazom, klania sa len Bohu, no obrazy
pomáhajú k správnemu pochopeniu u enia Cirkvi
– zvláš to bolo aktuálne v tej dobe, ke mnohí
ešte nevedeli íta . Cisári prenasledovali obrancov tejto úcty, ale proti Jánovi Damascénskemu
nemohli ni robi , lebo bol na mohamedánskom
území. Takto vznikol zvláštny a v dejinách zriedkavý prípad, ke historickí nepriatelia kres anstva zachránili obrancu kres anskej pravovernosti
pred prenasledovaním kres anského cisára. Okrem jeruzalemského patriarchu sa na Jána obracali
aj iní biskupi. Viaceré jeho spisy vznikli na ich
želanie. Modlitba, štúdium a písanie v tichu kláštornej cely tvorili podstatnú as života Jána Damascénskeho. Ale na patriarchovu žiados niekedy opúš al kláštornú samotu a prichádzal do Jeruzalema, kde kázal. Žil ve mi skromným a pokorným životom. Bol príkladne verný Cirkvi a jej
náuke. Sv. Ján Damascénsky sa dožil vysokého
veku (približne sto rokov) a zomrel okolo roku
750. Pochovali ho v laure sv. Sábu pri Jeruzaleme, kde boli jeho telesné pozostatky
až do 12. storo ia, ale po obsadení
Jeruzalema moslimami boli prenesené do Carihradu a tu sa strácajú
po nich stopy.
Sv. Ján Damascénsky sa pokladá za jedného z najvä ších a predovšetkým najsystematickejších teológov kres anského Východu. Niektorí ho ozna ujú za Tomáša Akvinského východnej Cirkvi. Zanechal ve a spisov, ktoré možno rozdeli na vierou né, mravou né, asketické, vysvet ovanie Svätého písma, životopisy,
kázne a básne. Jeho hlavné vierou né dielo sa nazýva Prame poznania. Teologicky významná je
najmä tretia as , kde hovorí o Bohu, o stvorení a
Božej prozrete nosti, o Vtelení a jeho dôsledkoch,
o Ježišovi Kristovi, o sviatostiach, o Panne Márii,
o úcte svätých a obrazov, o Svätom písme,
o hriechu a posledných veciach loveka. Týmto
položil vlastne základy dogmatiky na Východe.
Okrem toho vytvoril aj alšie spisy ako O pravej
viere, Hudobný kánon (o hudbe) a iné. Jeho básne
významne prispeli k formovaniu východnej cirkevnej poézie a hudby. Za u ite a Cirkvi bol vyhlásený pápežom Levom XIII. v roku 1890. Jeho
sviatok si pripomíname 4. decembra.
Použité pramene: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu
i u om; www.zivotopisysvatych.sk.
Marián Sovík
Všetko má svoj as
Všetko má svoj as a svoju chví u každé úsilie pod slnkom, píše sa v Biblii. Z tohto poh adu
má svoj as na Vianoce sa pripravova a samotné Vianoce oslávi . Svoj as má akanie, svoj
as má do ka sa. Svoj zmysel má odlíši as
prípravy - adventu - a as samotnej oslavy, Vianoc. Slovo advent je v sloven ine výhradne súas ou náboženského slovníka, v angli tine sa
však toto slovo latinského pôvodu usalašilo v
slovnej zásobe na vyjadrenie príchodu a nástupu.
Je zrejmé, že advent tak znamená o akávanie
príchodu Spasite a.
Jednou zo schopností loveka je schopnos rozlišova a rozpoznáva . lovek vidí detaily i
celky, spoznáva odtiene a nuansy. To isté platí aj pri advente.
Svoj zmysel má po ka na Vianoce ako také a nenecha sa
omámi viano nými koledami v
ase, ke by priestor mali dosta
adventné piesne.
Neschopnos rozlišova nemení svet ani jeho poriadok, ale mení naše vnímanie: naše zmysly vidia rozdiely napríklad medzi štyrmi ro nými
obdobiami. Náš kalendár však umož uje preži
aj "duchovné" obdobia, napríklad 40-denný pôst,
po ktorom prichádza Ve ká noc. Pápež Benedikt
XVI. citujúc Konštitúciu o posvätnej liturgii
o tom hovorí: „Cirkev v ro nom cykle postupne
predkladá celé Kristovo tajomstvo, a to od vtelenia a narodenia až po nanebovstúpenie Pána, po
Turíce a po o akávanie blaženej nádeje a Pánovho príchodu. Ke takto pripomína tajomstvá vykúpenia, otvára veriacim bohatstvo spasite ských
inov a zásluh svojho Pána, takže sa v každom
ase stávajú istým spôsobom prítomnými, aby sa
veriaci dostávali s nimi do styku a nap ala ich
milos spásy."
Ako štyri ro né obdobia prinášajú do života
ktoréhoko vek loveka pestros a novos , podobné je to aj s obdobiami odlíšenými z náboženského h adiska. Taktiež prinášajú pestros ,
zaujímavos , novos , nevšednos . Ma Vianoce
celý rok je nuda. Ma štyri týždne adventu a potom (približne) tri týždne Vianoc, ktoré trvajú do
sviatku Krstu Pána, je fantastické.
„Vieme, že sú tri príchody Pána. Ten tretí sa
nachádza medzi ostatnými dvoma. Je nevidite ný, zatia o tie zvyšné sú vidite né. Po as prvé-
ho príchodu bol na Zemi a prebýval medzi u mi; pri Jeho poslednom príchode „všetci uvidia
slávu nášho Boha a uvidia toho, ktorého prebodli." Prostredný príchod je skrytý; po as neho len
vyvolení vidia Krista medzi sebou a sú spasení.
Pri prvom príchode náš Pán prišiel v tele s našimi slabos ami; po as tohto stredného príchodu
prichádza ako Duch s mocou; pri poslednom príchode ho uvidíme v sláve a ve koleposti. Pretože
sa tento príchod nachádza medzi ostatnými dvoma, je ako cesta, na ktorej prechádzame od prvého príchodu po posledný."
Takéto myšlienky vyslovil cisterciánsky mních, svätý Bernard z
Clairveaux. Hovorí o advente ako
o ceste – od Krista, ktorý umrel na
kríži a vstal z m tvych ku Kristovi,
ktorý príde na konci sveta. Medzitým sme my, naša viera, naše skutky a naše vz ahy.
Kristus dáva nádej – a nielen na
Vianoce. Máme nádej, že tohtoro né Vianoce môžu by lepšie ako tie minulé. Advent je šanca. Advent je náro ná cesta. Vyžaduje
si zapretie, vytrvalos , výdrž. Nie je to však cesta
bez konca. Adventná rados vrcholí v Narodení
Pána a v novom narodení sa nás samotných.
(MD)
Adventné zamyslenia do e-mailu
Ide o projekt, ktorý na 76. plenárnom zasadnutí podporila Konferencia biskupov Slovenska.
Od prvej adventnej nedele, ktorú slávime tento
rok 1. decembra 2013, až do 1. januára 2014 budú môc záujemcovia každý de získa na e-mail
zamyslenie jedného z biskupov, ktorí sú dnes v
službe, na adventnú alebo viano nú tému. Cieom tejto aktivity je pomôc duchovne sa pripravi na príchod Krista, ktorý túžobne o akávame.
Autormi myšlienok, ktoré sa budú da odobera
po on-line registrácii, do e-mailu, sú všetci aktívne inní slovenskí biskupi. Vä šinou nadväzujú na evanjelium d a. Spolu pôjde o vyše 30
myšlienok. Prvá z nich je naplánovaná na 1. decembra. Registrova sa dá aj po tomto termíne.
Tí, o nemajú možnos dostáva zamyslenia na
e-mail, ich môžu od 1. decembra (každý de ráno) nájs aktualizovane na stránke projektu. Tí,
o nemajú prístup na internet, môžu projekt podpori svojou modlitbou.
Milé slnie ka!
Dovo te mi rozpoveda vám krátky, ale zato
pekný príbeh. V jednom meste žil hrn iar, ktorý
mal svoju diel u. V nej trávil celý svoj de . Pracoval od svitu do mrku. Bolo to v zapadnutej
uli ke, po ktorej nechodilo mnoho udí, ale
predsa sa niekedy niekto
zastavil. Vyrábal totiž
ozdobné vázy. Bol to
však
lovek smutný.
V jeho dielni bolo stále
šero, a tak sa jeho vázy
hodili iba na cintorín.
Boli tiež také smutné
ako on. No udia prichádzali
a kupovali
a tohto smutného muža
mali radi. Jedného d a
však prišla na nákupy
Graziella. Bolo to veselé
diev a, ktoré prišlo kúpi vázu pre svoju starú
mamu. Tá už mnoho rokov odpo ívala na cintoríne. Hrn iar jej predal
vázu a ona mu za u platila. Práve vtedy sa ich
o i na chví o ku stretli. Graziella si v nich všimla smútok a boles a nedalo jej to pokoja. Rozmýš ala, ako tomuto lovekovi pomôc , ako mu
doda radosti zo života. Najskôr to bude tým
šerom, ktoré má v dielni. Poviem mu, aby si
kúpil viac lámp a iste mu bude veselšie. Ako sa
rozhodla, tak i spravila a hrn iar poslúchol.
Avšak nepomohlo. Smútok z jeho o í sa nestratil a vázy vyrábal alej iba pre cintorín. Graziella sa však už neuspokojila. Pochopila, že tu
treba iné svetlo. Poprosila hrn iara, i by mu
mohla umy oblô ik na jeho dielni a otvori
dokorán okenicu. On privolil a diev a sa pustilo do práce. O chví u prenikli dovnútra prvé
slne né lú e a roztancovali sa po dielni. V ich
svetle hrn iar zbadal, že jeho výrobky sú skuto ne smutné a že by sa dali robi ove a krajšie. Pochopil, že sú i iné farby ako šedivá
a hnedá a že diev a, ktoré mu umylo oblok, je
krásne. A prvýkrát vo svojom živote vyrobil
vázu, ktorá nebola ur ená na cintorín. Hrala
krásnymi farbami a prežiarila celú jeho diel u.
Hrn iar ju z v a nosti daroval Grazielle.
Poviete si, že na o vám tento príbeh píšem.
Viete, deti, je ve a udí
v našom okolí, ktorí sa cítia
osamelo a smutne tak ako
ten hrn iar. Ve akrát by
sta ilo, keby sa im len na chví ku niekto prihovoril, usmial sa na nich, i objal
ich. oskoro tu máme aj krásne
viano né sviatky, ktoré by mali
by naplnené láskou a š astím.
Práve v tomto období si pripomíname narodenie Ježiška, Božieho Syna. Deti, skúste by poas týchto sviatkov lepšie, milšie, viac poslúchajte rodi ov
a ak poznáte niekoho, kto sa cíti
smutný, i sám, skúste ho rozveseli . Ak nikoho takého nepoznáte, skúste navštívi aspo
svojich starých rodi ov a ak nevládzu, pomôžte im. Pretože aj
tak sa dá vyjadri
láska
k blížnemu. No a Vianoce sú
najmä o láske Ježiška k nám
a mali by by aj o našej láske
k Bohu a ostatným.
Pokojné a požehnané viano né sviatky vám
a celej vašej rodinke praje
Vaša Makrelka
Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Jesenná brigáda
ZŠ s MŠ A. Bernoláka spolu s Rodi ovským
spolo enstvom zorganizovala jesennú brigádu
areálu školy. V slne nom jesennom po así sa
mnohí rodi ia spolu so svojimi de mi postarali
o to, že sa okolie školy oblieklo do nového šatu.
akujeme všetkým, ktorí nám ochotne a radi pomohli!
Komparo
Naši deviataci a ôsmaci si na za iatku novembra overili svoje vedomosti z matematiky,
slovenského jazyka, spolo enskovedných a prírodovedných predmetov. Pre deviatakov to bola generálka na Testovanie žiakov deviatych ro níkov
a pre ôsmakov zase dôležitá skúsenos .
Hody v materskej škole
D a 11. novembra sme v našej materskej škole oslavovali sviatok svätého Martina, ktorého
sme si vybrali za nášho patróna. Po as celého d a
boli dvere do našej materskej školy otvorené pre
všetkých rodi ov, starých rodi ov, súrodencov,
pá ilo a svoje pani u ite ky odmenili ve kým potleskom. Následne sme už len hodovali, tancovali
a radovali sa z tohto požehnaného d a, ktorý nás
naplnil láskou a rados ou.
Jesenný Tulip je náš
Po as septembra a októbra prebiehala v obchodnom centre Tulip výstava záhradiek, ktoré si
vytvorili jednotlivé školy prihlásené do tohto projektu. Našu záhradku vytvorila skupina žiakov z
8. A: So a
Chochulová,
Zuzana Kopkášová, Eliška
Sochu áková,
Klára Frištyková, Kristína
Vrábová, Aneta Jur íková,
Betka Reznáková a Adam
Babjak. Návštevníci
obchodného centra hlasovali o najkrajšiu záhradku.
Výsledky hlasovania ur ili poradie škôl. Na ele
sa umiestnila ZŠ s MŠ A. Bernoláka. Po jarnom
druhom mieste sme teda jesenný projekt tejto verejnej sú aže vyhrali. Pracovná skupina mladých
záhradníkov získala bezplatnú návštevu Aquacity
v Poprade a 300 Eur pre školu. akujeme všetkým, ktorí dali hlas našej škole!
pedagógov a priate ov školy. Už od rána nás zdobili slávnostné šatky a medailóny s portrétom sv.
Martina. Hody sv. Martina sme za ali slávnostnou
svätou omšou v novej školskej kaplnke s pies ou.
Po svätej omši pani u ite ky zahrali divadlo, v
ktorom de om priblížili život sv. Martina: od jeho
pôsobenia v rímskej légii, cez jeho pomoc žobrákovi, úkrytom medzi husami až po vysvätenie za
biskupa. De om sa divadelné predstavenie ve mi
Adventný program
V adventnom období vo Farskom kostole budeme máva každé ráno o 6.30 h rorátnu svätú
omšu. Po svätej omši budeme spolo ne spieva
modlitbu Anjel Pána. Prosíme Vás, aby ste v advente vo vä šom po te aj v priebehu týžd a prichádzali na svätú omšu. Chceme Vás tiež poprosi o spolo nú modlitbu v rodinách pri adventnom venci alebo zažatej svieci, ktorá symbolizuje
Pána Ježiša.
Do nášho kostola príde Mikuláš
V štvrtok 5. decembra do nášho kostola príde
Mikuláš. Chce sa opä stretnú so všetkými dobrými de mi.
Slávnos Nepoškvrneného Po atia Panny
Márie
Nako ko v tomto roku 8. decembra je druhá
adventná nede a, liturgickú slávnos Nepoškvrneného Po atia Panny Márie budeme slávi
v pondelok 9. decembra. Sväté omše sa slávia
v takomto zadelení:
Vrútky: ráno o 6.30 h a ve er o 18.00 h
Priekopa: 16.30 h
Predviano né trhy
Srde ne Vás pozývame na predviano né trhy:
Kde? KKD Vrútky
Kedy? 08. 12. 2013 od 8:30 do 19:00 h
Kto môže predáva ? Každý, kto nie o ru ne vyrába (hand made výrobky)
Kto môže prís ? Každý, kto má záujem
o originálne dar eky pre Vašich blízkych a o príjemne strávené chvíle aj pri viano nom pun i
Informácie pre predajcov: Jediná podmienka predaja je prinies jeden druh suchého pe iva,
ktoré bude návštevníkom podávané k viano nému pun u. (Podrobnejšie info na: [email protected] alebo na t. . 0915 183 213)
Svätá rodina h adá prístrešie
Aj v tomto roku chceme povzbudi naše rodiny k vykonaniu devä d ovej pobožnosti „Svätá
rodina h adá prístrešie“. Ak v tomto roku vznikne alšia skupina rodín, obraz svätej rodiny
a deviatnik si môžu prevzia na fare.
Viano ná spolo ná svätá spove
Na slávenie viano ných sviatkov sa môžeme
duchovne pripravi svätou spove ou v nede u
22. decembra. Spovedáme vo Farskom kostole
popoludní od 15.00 h do 17.30 h. O 18.00 h bude
ve erná svätá omša, pri ktorej môžete pristúpi
k svätému prijímaniu. Povzbu te k viano nej
svätej spovedi svojich príbuzných a známych,
aby sme s istým srdcom mohli preži sviatky
pokoja a Božej lásky. Prosíme Vás, aby ste
využili túto možnos , nako ko v predviano né
dni budeme spoveda v iných farnostiach.
De
19.12.2013
20.12.2013
21.12.2013
22.12.2013
Miesto
Martin - mesto
Su any
Martin – mesto
Su any
Turany
Martin - Sever
Vrútky
as
15:00 – 17:30 h
9:30 – 10:30 h
15:00 – 17:30 h
9:30 – 11:00
9:30 – 11:00
14:00 – 17:00
15:00 – 17:30
Služba pri Betleheme
Po as viano ných sviatkov je pekné, ke
rodiny prichádzajú s de mi k jasli kám. Prosíme
ochotných veriacich, ale aj miništrantov a diev atá, o službu pri Betleheme, aby po as viano ných
sviatkov mohol by otvorený kostol od 13.00 h
do 17.00 h. Zapísa sa na polhodinovú adoráciu
pri jasli kách sa môžete na nástenke vo vchode
kostola. Ak sa takí dobrovo níci nenájdu, kostol
bude musie by uzamknutý.
Privítanie Betlehemského svetla
V nede u 22. decembra pri svätej omši
o 09.30 h naši skauti prinesú do kostola Betlehemské svetlo. Na Štedrý de si ho môžete odnies do svojich príbytkov. Na Štedrý de pri
rannej svätej omši požehnáme betlehemy.
Viano ná výzdoba kostola
Prosíme lenov ob ianskeho združenia Doska – Kultúrne návraty o prípravu jasli iek a betlehema. Našich mladých prosíme, aby v pondelok
23. decembra po rannej svätej omši ozdobili viano ný strom ek.
Štedrý de
V utorok na Štedrý de 24.12. pri rannej svätej omši o 6.30 h požehnáme v našom chráme
betlehem. K tomuto požehnaniu si môžete prinies svoje rodinné betlehemy. O 18.00 h zaznejú
zvony a v každej rodine by sme mali za a Štedrú
ve eru spolo nou modlitbou. Rodinnú modlitbu
pri Štedrej ve eri si môžete zobra pri Betlehemskom svetle. Svätá omša v noci o 22.00 h bude
v Priekope. Polno ná svätá omša bude vo Farskom kostole.
Pozvánka na Štefanskú zábavu
Spolok katolíckeho kultúrneho domu usporiada 26.12. „Štefanskú zábavu.“ Kto sa jej chce
zú astni , nech si v as prevezme pozvánku
v KKD.
Koledovanie detí „Dobrá novina"
Mládež a deti našej farnosti sa chcú zapoji
do dobro innej akcie „Dobrá novina" na pomoc
de om v tre om svete a sociálne odkázaným deom u nás. Koledníci sa pri koledovaní preukážu
preukazom „Dobrá novina", aby nedošlo k zneužitiu Vašich milodarov. Koledovanie sa uskuto ní 26. decembra. Prosíme Vás, privítajte týchto malých ohlasovate ov radostnej zvesti s otvoreným srdcom. Kto chce prija koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíše v adventnom ase na
tla ivá pod chórom.
Slávnos Svätej rodiny
V nede u 29. decembra je slávnos Svätej
rodiny. Pri svätých omšiach bude obnovenie
manželského s ubu. Bolo by vhodné, keby manželia v kostole stáli pri sebe, aby si mohli navzájom poda ruky.
akovná pobožnos na konci roka
V utorok 31. decembra, v posledný de obianskeho roka, sa spolo ne po akujeme Pánu
Bohu za všetky dobrodenia akovnou pobožnos ou o 16.00 h.
Spolo ne vstúpime do roku 2014
Na Silvestra o 23.30 h sa stretneme vo
Farskom kostole pred Najsvätejšou Sviatos ou a
s eucharistickým požehnaním vstúpime do
Nového roka 2014. V prvých minútach roka
udelíme eucharistické požehnanie veriacim a
celej našej farnosti. Po požehnaní bude v KKD
pripravený novoro ný prípitok a spolo ne si
poblahoželáme.
Všetkých
Vás
srde ne
pozývame.
Nový rok 2014 – Slávnos Bohorodi ky
Panny Márie
Na Slávnos Bohorodi ky Panny Márie sväté
omše sú v obvyklom nede nom ase. Pred svätými omšami budeme hymnom Veni Creator
vzýva Ducha Svätého, aby nás viedol v novom
roku svojím svetlom.
Prosba o pomoc
Vážení priatelia, dovo ujeme si Vás oslovi
so žiados ou o pomoc pri lie be nášho skoro 6ro ného syna Norberta. Narodil sa s viacerými
diagnózami, medzi tie najzávažnejšie patria vrodené vývojové vady, ako rázštep tvrdého a mäkkého podnebia a postihnutie avej dolnej kon atiny – atypický pes equinovarus congenitus, vboená noha. Vo svojich ôsmich mesiacoch podstúpil prvú plastickú operáciu podnebia. Vo svojich
šiestich rokoch stále nerozpráva. Pochodili sme
mnoho odborníkov na Slovensku, nikto nám nevedel da uspokojujúcu odpove , pre o nerozpráva. Rozumie všetkému a na radu špeciálneho
pedagóga a logopéda sme za ali používa jazykový program na dorozumievanie jazykový
program Makaton, ktorý zvládol na jednotku. Ale
táto metóda neuspokojuje jeho túžbu vyjadri
svoj názor a pocity slovami. Vidíme, ako sa ve mi snaží nie o poveda , ale z jeho úst vychádza
len „hmkanie". Dostali sme sa do rúk zahrani nej
odborní ky na túto problematiku a tá nám potvrdila diagnózu. Svaly v zadnej asti podnebia
Norkových úst sa nevyvíjajú správne, a preto hoci chce ve mi rozpráva , nemôže. Je viac ako
pravdepodobné, že sa s odstránením tejto vývojovej chyby odstráni aj problém s hovorením.
Tato operácia je mimoriadne finan ne nákladná.
Ide cca o 6000€. Zdravotná pois ov a nie je
ochotná nám pomôc , pretože sa pod a noriem dá
takáto operácia realizova aj na Slovensku. Ale
práve na Slovensku nám nevedeli zisti prí inu
nerozprávania. A práve preto sa obraciam na vás
s prosbou o pomoc. Ne akáme na finan nú pomoc so založenými rukami. Sme lenmi ob ianskeho združenia PECKA, ktoré združuje rodiny s
de mi s dg. PEC. Náš príbeh je uvedený na ich
webovej stránke www.peckari.sk/norko. Prostredníctvom tohto združenia máme možnos
zbiera dve percentá z daní na alšiu lie bu nášho syna, ale vyzbierané peniažky z 2% ani z aleka nepokryjú náklady na hospitalizáciu a následnú operáciu. Dúfame, že aj s Vašou pomo-
cou sa nám to podarí, za o Vám vopred zo srdca
akujeme. Ak ste ochotní nám pomôc , sta í finan ný dar poukáza na .ú. Ob ianskeho združenia PECKA 2626240056/1100, ako špec. symbol uvies Norko, všetky prijaté fin. prostriedky
pod týmto symbolom budú použité na tento ú el.
rodina Maárová
INZERÁT
Predám ve kometrážny 2-izbový byt v Priekope oproti Lidlu, 70 m, kompletne prerobený,
orientácia východ – západ. Cena 49 000 Eur.
Kontakt: 0915 808 072.
Program adventných a viano ných sviatkov
5. decembra – pri ve ernej svätej omši sa stretneme s Mikulášom
9. decembra – liturgická Slávnos Nepoškvrneného Po atia Panny Márie, budú sväté omše o 6.30 h,
18.00 h a v Priekope o 16.30 h
15. – 23. december – Devä d ová pobožnos v našich rodinách „Svätá rodina h adá prístrešie“
22. decembra
•
pri svätej omši o 09.30 h privítanie Betlehemského svetla
•
v nede u popoludní od 15.00 h vysluhujeme viano nú svätú spove vo Vrútkach
23. decembra – zdobenie strom ekov po rannej svätej omši.
24. december – Štedrý de
•
6.30 h svätá omša, požehnanie betlehemov
•
18.00 h zaznejú všetky zvony – štedrá ve era v našich rodinách
•
22.00 h svätá omša v Priekope
25. december – Narodenie Pána
•
00.00 h Polno ná svätá omša
•
7.30 h Pastierska svätá omša
•
9.30 h slávnostná Farská svätá omša
•
11.00 h svätá omša v Priekope
•
18.00 h ve erná svätá omša
26. december – sväté omše na sv. Štefana sa slávia ako v nede u, popoludní navštívia naše rodiny
koledníci Dobrej noviny. Ve er Vás pozývame na Štefanskú zábavu.
29. decembra – Nede a Svätej rodiny, pri svätých omšiach bude obnovenie manželského s ubu. Bolo by vhodné, keby manželia v kostole stáli pri sebe, aby si mohli navzájom poda ruky.
31. december – Silvester
•
6.30 h svätá omša
•
16.00 h akovná svätá omša s „Te Deum“
•
23.30 h adorácia v kostole a Novoro né eucharistické požehnanie
•
po požehnaní Novoro ný prípitok v KKD
1. január 2014 – Nový rok – Slávnos Bohorodi ky Panny Márie
•
sväté omše sú ako v nede u
•
pred svätými omšami budeme spieva hymnus „Veni Creator“
ADVENTNÉ OBDOBIE
VEČERNÁ MODLITBA V RODINE PRI ADVENTNOM VENCI
Otec:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci:
Amen.
MODLITBA
Dobrý Bože, v advente očakávame príchod Tvojho Syna. Každú
chvíľu čakáme, ako zaklope na dvere nášho srdca, aby ich otvoril pre
svoju lásku. A očakávame jeho príchod na konci sveta, keď sa všetko
naplní jeho spásou. Očakávame ho ako toho, ktorý prichádza, no vieme,
že už je s nami. Prosíme o to, aby k nám prišiel Ježiš, aby sme našli
samých seba. Pretože my často nevnímame a myšlienkami blúdime
inde.
Daj, nech sa toto Adventné obdobie pre nás stane požehnaným
časom, v ktorom sa vrátime do vlastného vnútra a budeme naplno
prežívať každý okamih. Daj, aby sa čakaním na Tvojho Syna doširoka
otvorilo naše srdce a mohol doň naozaj vstúpiť.
Daj, nech sa nás dotkne túžba po spáse, ktorá k nám prišla skrze
Tvojho Syna a stále k nám túži prichádzať.
Premeň v tomto adventnom čase naše závislosti, ktoré nás držia
v zajatí, na hlbokú túžbu.
Daj nám istotu, že Tvoj Syn už prišiel do nášho srdca a napĺňa ho
láskou.
ANJEL PÁNA...
PROSBY
(MÔŽE SA ZAPOJIŤ KAŽDÝ ČLEN RODINY)
Očakávame príchod Pána Ježiša. Prišiel na svet ohlasovať radostnú
zvesť chudobným a uzdravovať skrúšených srdcom, tých, ktorí vedia, že
potrebujú jeho lásku a milosrdenstvo. Prosme ho, aby aj dnes ľudia
vedeli, že Ježiš ich miluje a obdarúva ich svojou láskou.
1. Pane Ježišu, daj, aby Cirkev smelo ohlasovala Tvoj budúci
príchod, a tak utvrdzovala ľudí v konaní dobra.
Všetci: Prosíme Ťa, vyslyš nás!
2. Pane Ježišu, daj, aby cirkevní predstavení s horlivosťou svätého
Jána Krstiteľa slovom i príkladom pripravovali Boží ľud na Tvoj
príchod.
3. Pane Ježišu, daruj našej zemi opravdivý pokoj, aby sa nenávisť
premenila na lásku a túžba po pomste na odpustenie.
4. Pane Ježišu, Teba proroci nazvali kniežaťom pokoja; napĺňaj
všetky rodiny svojou láskou a pokojom, aby žili v šťastí
a radosti.
5. Pane Ježišu, prijmi našich zosnulých do neba, aby videli Tvoju
oslávenú tvár.
MODLITBA
Otec:
Roste nebesia z výsosti a oblaky dajte Spravodlivého.
Všetci:
Otvor sa zem a zroď Spasiteľa.
Najláskavejší Ježišu, svätá Cirkev s duchovnou radosťou slávi
pamiatku Tvojho vtelenia, preto aj my chceme prežívať tieto radostné
dni v zbožnej službe Tebe. Všetko v tomto svätom čase budeme robiť
s tým úmyslom, aby sme Ti ďakovali za Tvoju veľkú lásku, že si prišiel
z neba na zem a stal sa človekom. Koľko ráz zohneme svoje kolená
v tieto dni, prednesieme Ti tým svoju poklonu a preukážeme úctu, lebo
Ty si sa pre nás ponížil a prijal ľudskú prirodzenosť. Láskavý Ježišu,
pomôž nám, aby sme sa v tieto dni vyslobodili z otroctva hriechu,
prežívali ich v Tvojej službe a s vďačnosťou si spomínali na Tvoje
vtelenie. Udeľ nám milosť, aby sme úprimne oplakávali svoje hriechy
a s radosťou očakávali Tvoj príchod. Udržuj v nás i tú myšlienku, že
neprídeš zas ako slabé dieťa, ale ako spravodlivý sudca súdiť všetkých.
Nech nás táto myšlienka povzbudzuje k dobru a nech nás chráni od
hriechu, aby sme bez strachu a v nádeji mohli očakávať Tvoj príchod.
Amen.
PIESEŇ
Príde Kristus, Spasiteľ náš... (JKS č. 28)
MODLITBA PRI ŠTEDREJ VEČERI
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Otec alebo matka:
Dnes oslavujeme Vianoce – narodenie nášho Pána Ježiša. On sa
narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto
chvíľu zavítal aj k nám.
MODLITBOU ANJEL PÁNA... POZDRAVME PANNU MÁRIU
ANJEL PÁNA...
EVANJELIUM
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: Lk 2,1-14
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po
celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.
A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef
z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa
volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal
zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho jednorodeného
syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo
miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje
stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.
Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa:
Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené
v jasliach.“ A hneď sa k anjelom pripojilo množstvo nebeských
zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: “Sláva Bohu na výsostiach a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.”
PIESEŇ
Tichá noc (JKS č. 88) alebo iná koleda
PROSBY
(MÔŽE SA ZAPOJIŤ KAŽDÝ ČLEN RODINY)
V tento svätý večer sa všetci zhromažďujeme okolo štedrovečerného
stola, aby sme sa navzájom obdarovali láskou. Prameňom tejto lásky je
Boží Syn, ktorého narodenie slávime. Preto ho s radostným srdcom
prosme.
1. Pane Ježišu, Ty si prišiel na zem ako najväčší dar pre všetkých
ľudí; otvor naše srdcia i mysle, aby sme Ťa prijali ako nášho
záchrancu.
Všetci: Obdaruj nás láskou a pokojom!
2. Pane Ježišu, Ty si prišiel na zem, aby všetci boli jedno; daj, aby
si veriaci pri štedrovečerných stoloch navzájom odpustili a žili
v láske.
3. Pane Ježišu, obdaruj svojou láskou a pokojom všetkých našich
príbuzných, priateľov, známych a dobrodincov, ktorí na nás
pamätajú počas týchto sviatočných dní.
A TERAZ SVOJE PROSBY POSILNIME MODLITBOU PÁNA
OTČE NÁŠ...
MODLIME SA:
Ježišu Kriste, Ty si na tejto zemi zaujal posledné miesto a dal si nám
vzor vzájomnej lásky; prosíme Ťa, prebývaj v našom spoločenstve
i v našich rodinách a zachovaj nás vo svojom pokoji a láske. Lebo Ty
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
POŽEHNANIE JEDLA A VINŠ
Požehnaj, Otče, toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu. Prosíme
Ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj, aby sme boli hodní
darov, ktorými si nás obdaroval.
Vinšujem vám tieto radostné sviatky narodenia nášho Pána Ježiša,
aby sa Ježiš narodil v nás všetkých a obdaroval nás svojou láskou,
dobrotou a pokojom.
Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac december 2013
Všeobecný:
Aby deti, ktoré sa stali obeami odvrhnutia alebo násilia, našli potrebnú lásku a
ochranu.
Misijný:
Aby kresania, osvietení vteleným Slovom, pripravili udstvo na príchod Spasitea.
Úmysel KBS:
Nech na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda vyvrcholí naša
predvianoná príprava v uvedomovaní si prvého i druhého príchodu Krista, ktorý je Pánom nášho života.
Liturgické slávnosti, sviatky a spomienky svätých
3. decembra – sv. Františka Xaverského, kaza
6. decembra – sv. Mikuláša, biskupa
7. decembra – sv. Ambróza, biskupa a uitea
Cirkvi
9. decembra – Nepoškvrnené Poatie Panny
Márie, preložená slávnos
12. decembra – Preblahoslavenej Panny Márie
Guadalupskej
13. decembra – sv. Lucie, panny a muenice
Sväté omše
Vrútky v nedeu: 7:30, 9:30, 18:00
v týždni: 6:30, 18:00
Priekopa v nedeu: 11:00
štvrtok o 16:30 len
v prvopiatkovom týždni
Svätá spoveć: príležitos pred každou
svätou omšou, na prvý piatok spovedanie od
15:00.
Krsty: nahlásenie najlepšie v úradných
hodinách okrem štvrtku a nedele 7:00-8:00 a
18:45-19:15
Krst odporúame udeli pri veernej sv.
omši.
Sobáše: nahlásenie najlepšie v úradných
hodinách okrem štvrtku a nedele 7:00-8:00 a
18:45-19:15
Adorácie: štvrtok po veernej sv. omši
okrem prvopiatkového týžda
Veþeradlá modlitby s Pannou Máriou:
Vrútky: v stredu o 16:45 (v mesiacoch máj,
október a v pôste o 16:30)
Priekopa: v utorok pred sv. omšou
Príspevky do Svetla pravdy: do schránky
SP alebo osobne redaktorom SP
14. decembra – sv. Jána z Kríža, kaza a uitea
Cirkvi
25. decembra – Narodenie Pána
26. decembra – sv. Štefana, prvého mueníka
27. decembra – sv. Jána, apoštola a evanjelistu
28. decembra – sv. Neviniatok, mueníkov
29. decembra – sv. Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa
31. decembra – koncoroné poakovanie za Božie
dobrodenia
!"!
Krsty
Michaela Ištóková
Samuel Kolár
Roman Lacko
Šarlota Piklová
Dávid Revay
Sobáše
Pohreby
Ida Somorová r. Brnová
Gizela Tomeková r. Malatová
1931 - 2013
1916– 2013
Svetlo pravdy vydáva Rímskokatolícka cirkev farnos Vrútky • Založené 1942 • Obnovené 1990 • Adresa: Mlynská 1,
PS 03861 • íslo útu: 0351683915/0900, telefón a fax: 043/4281429 • registrané íslo: SKO MT5/1992 •
http://www.fara.sk/vrutky • e-mail: [email protected] • Šéfredaktorka: Dagmar Hanzelová, redakná rada: Jozef Petráš,
Miloš Hluchá, Martin Hanzel, Marián Sovík, Zuzana Štillová, Martin Roško, Radka Lauriníková, Stanislav
Lauriník • Foto: M. Roško, S. Lauriník, internet• Tla: FORK, s.r.o, www.fork.sk
Download

December 2013