AAA
iiiii
iiii
i
iiiiiiiii
1
AAY
AAA
MMMM AAAA MAD6 HDAD DDD
AAD
1AAA
1AAY
1AAA
1AAD
1AAD
12AD
12AD
MDAD LNALL MO D MLDO MDAA MY L MSAK MY AO MSIM MMAD ASAS MD L
ALA DDD
DHNN
D IM MMAD MDAK D AAAA MM DHAA DDD
MDAD MO D MLDO MDAA MY L MSAK MY AO MSIM MMAD ASAS MD L
ALA DDD
DHNN
ADAAN MSAA
MDAA ALM
DAAA ADSM MAMSMMDMN MMAD NAYD MM DHAA MDAA ALM
DAAA ADSM MAMSMMDMN MMAD NAYD D IM
11AA
11AY
MSAA DDD
11AA
11AAD
11AD
12AA
12AY
12AA
2
M
AYAA MAD6 HDAD DDD
3
M
AYAA ADSM MAD6 MDAA DDD
MDAA MAMSMMDMN O
D M DD LNALL DDD
DHNN MMAD MDAK DDD
MDAD MMAD HDAD D AAAA MLDO ASAS MAJHJ YSMA ALM
DAAA MLDO NAYD MDDD ALA 4
YDD
MDALL ADSM MAD6 MDAA DDD
MDAA MAMSMMDMN O
D HDM
DHNN MM DHAA DDD
MDAD MMAD HDAD MY A
DMAA MAJHJ YSMA MMOM MOA
ALM
DAAA MLDO NAYD D IM MMAD ASAS MD L
ALA
5
YDD
MDALL DDD
MDAA ALM
DAAA O
A L
M DD ADSM MMAD MDAK LNALL MAMSMMDMN MAMSMAYAA MLDO MDAA D DMAA HDM
YSMA MMOM MOA
DDD
DHNN MM DHAA D IM MMAD ASAS MD L
ALA
6
ADSM DDD
MDAA ALM
DAAA O
A L
O
LNALL MAMSMMDMN MAMSMAYAA MLDO MDAA ADLM MOA
DAAA
YSMA ADAANMMAD HDAD MM DHAA D AAAA HDM
D IM DDD
DHNN MMAD ASAS
7
DDD
MDAA MSLSMMAAAA DAH
DMA MM DHAA O
D LNALL MY AO DMAA YDD
MDALL O
A L
M M
AYAA ADLM MOA
DAAA
YSMA MD L
ALA MMAD HDAD D IM D AAAA DDD
DHNN MMAD ASAS
8
DDD
MDAA MSLSMMAAAA DAH
DMA ADAAND AAAA LNALL MY AO DMAA YDD
MDALL O
A L
M M
AYAA MAJHJ YSMA HDM
MOA
ALA MM DHAA
1
D
AAAA Y A
AAMA MSAA YDD
IMAL MY AO MSIM M DD LNALL MMAD NAYD M M3 MDMN M DD D IM MY A
DMAA ALM
DADS MMAD MDAA ADAANMO A L
DDD
DHNN MMAD ASAS D L
MDAD DHAA MDALL ALM
DAAA
2
YA
AAMA D L
MDMS MSAA YDD
IMAL MY AO MSIM M DD LNALL MMAD NAYD M M3 MDMN D AAAA MY A
DMAA ALM
DADS MMAD MDAA MMAD MDAK MO A L
DDD
DHNN MMAD ASAS D L
MDAD ADAANALM
DAAA
3
MAD6 MDAA D L
MDMS
M
AYAA Y A
AAMA MMAD NAYD AAY L MAAK LNALL D IM ALM
DADS YDD
MDALL MY A
DMAA M M MDDO MMAD MDAK MD L
MDAD DHAA IMAL ALM
DAAA MY AO MSIM ADAAN MSAA
4
MAD6 MDAA D AAAA
M
AYAA Y A
AAMA MMAD NAYD MMAD MDAK LNALL D IM ALM
DADS YDD
MDALL MY A
DMAA M M MDDO MLDO ASAS DDD
MDMS DAAA M M3 MDMN DDD
DHNN MSAA
5
MA MDDO ALM
DAAA HDM
MDAA D L
DHNN YDD
IMAL MMAD MDAK AAY L MAAK D AAAA D IM
MSAA LNALL M M
6
MA MDDO ALM
DAAA Y A
AAMA D L
DHNN YDD
IMAL DDD
MDMS AAY L MAAK MY AO DMAA 7
O
D MAD6 HDAD YDD
MDALL
M
AYAA DAH
MAAK DDD
MDMS MAMSMMDMN DAH
DMA MY AO DMAA MMAD MDAK M M MDDO 8
O
D MAD6 HDAD YDD
MDALL
M
AYAA DAH
MAAK LNALL MAMSMMDMN DAH
DMA MY AO DMAA MM DHAA M M MDDO MLDO ASAS YDD
IMAL HDM
MSAA
1
HDM
MDALL MA MDDO MM DHAA ADAANALM
DADS D L
DHNN O
D O
A L
AAY L MAAK MMAD MDAK MY A
DMAA M M
AYAA DDD
MDMS D AAAA YDD
IMAL D L
MDAD DDD
2
MY L
MDALL MA MDDO MAD6 MDAA ADAANMM DHAA D L
DHNN O
D O
A L
HDM
DMAA M M
AYAA DDD
MDMS ALM
DADS YDD
IMAL D L
MDAD M M3 MDMN MMAD ASAS MLDO NAYD
3
DAH
DMA ADSM MAD6 MDAA MSLSMA L
MMAD NAYD HDM
MDMS D L
DHNN MMAD MDAK M M MDDO MY A
DMAA M M
AYAA DDD
MDAD D AAAA ALM
DADS MMAD ASAS DHAA IMAL M M3 MDMN ADAANHDM
4
DAH
DMA ADSM MMMM AAAA MSLSMA L
MMAD NAYD AAY L MAAK D L
DHNN MMAD MDAK M M MDDO MY A
DMAA M M
AYAA DDD
MDAD ADAANYDD
IMAL MMAD ASAS DDD
ALA MY AO MSIM YDD
MDALL MAADAYSMA
5
ADSM DAH
DMA MA MDDO MMMM AAAA MD M MDAA MMAD MDAK ALM
DADS D L
MDMS DDD
DHNN M M
AYAA MMAD HDAD MMAD MDAA MMOM MOA
YDD
IMAL M M3 MDMN DDD
ALA MY AO MSIM YDD
MDALL MAADAYSMA
6
DDD
MDAA DAH
DMA MA MDDO MMMM AAAA DADS D L
MDMS M DD D IM M M
AYAA MMAD HDAD MMAD MDAA MMOM MOA
MSAA M M3 MDMN MY L MSAK MMAD ASAS MO A L
7
MAD6 MDAA YDD
IMAL DDD
MDAA MAD6 HDAD M M3 MDMN MY AO MSIM YDD
MDALL M DD D IM D L
MDMS ALM
DADS DAAA
YSMA ADLM MOA
DL
ALA MDAH DMA D 8
MAD6 MDAA YDD
IMAL
MSAA MAD6 HDAD M M3 MDMN D AAAA YDD
MDALL M DD D IM D L
MDMS ALM
DADS DAAA
YSMA ADLM MOA
DL
ALA MDAH DMA
1
ADSM MY L
IMAL
MSAA HDM
MDAA M M MAKD DDD
MDMS D AAAA D IM DDD
DHNN M M MDDO M M
AYAA MM DHAA ALM
DADS D L
MDAD M M3 MDMN DDD
ALA MY L MSAK MLDO NAYD MO D 2
ADSM MMMM AAAA MSAA DDD
MDAA M M MAKD MM DHAA DDD
MDMS MMAD MDAK DDD
DHNN M M MDDO M M
AYAA MAJHJ YSMA ALM
DADS D L
MDAD MDMN MY L MSAK MLDO NAYD MO D 3
DL
MDMS MMMM AAAA D L
DHNN MA MDDO HDM
D IM
ADAANMO A L
4
DL
MDMS
M
AYAA D L
DHNN MA MDDO AAY L MAAK YDD
5
MMMM AAAA
M
AYAA O
A L
ADAANDDD
6
MM DHAA O
D O
A L
D
7
MSLSMMAAAA O
8
MSLSMMAAAA MM DHAA D 1
ADSM HDM
IMAL
2
ADSM Y A
AAMA MSLSMMAAAA MY L
D MMAD MDAK ADSM MMAD MDAK ALM
IMAL MD M MDAA MMAD MDAK AAAA MY A
D IM MMAD MDAK MLDO MDAA M M
MAAK MMAD MDAK MY A
MD L
AYAA MLDO ASAS MDDD MDMS HDM
AYAA MM DHAA LNALL YDD
MSAA DDD
MDAD ALM
DADS IMAL MM DHAA MD M MDAA MMAD MDAK MSAA DDD
MDAD ALM
MDAD M M3 MDMN MMAD NAYD HDM
AAAA D L
D MMMM AAAA MAD6 HDAD D L
D YDD
LNALL DDD
ADAAN ADAANALM
NAYD M M3 MDMN YDD
MDALL MM DHAA MO D MSAA MMAD ASAS M M3 MDMN YDD
MDALL MY L ANKM MO D IMAL MLDO MDAA MMAD ASAS D IM MM DHAA MY L ANKM DDD
ALA MMAD ASAS MLDO NAYD
AAAA MY L MSAK MMAD ASAS MO A L
ADAANHDM
DHNN
ALA
DHAA MDALL
MSAA
M M MAKD M M3 MDMN MLDO NAYD MAADAYSMA D L
ALA
DADS MO D MO A L
M M MAKD D IM MLDO NAYD MAADAYSMA D L
ALA
DHNN MMAD MDAK MAJHJ YSMA M M MDDO LNALL MO D ADLM MOA
MY AO MSIM D IM M M MAKD D L
MDMS M M3 MDMN MMAD NAYD ALM
DADS M M3 AYAA DDD
LNALL MMAD MDAK ADLM MOA
MY AO MSIM M M MAKD MDMS M M MAKD M M3 MDMN ALM
DADS M M3 AYAA ADLM MOA
LNALL D L
ALA MMAD MDAK DAAA
YSMA MDDD DHNN MY AO MSIM AAAA MAD6 HDAD ALM
DADS M M MAKD M M3 MDMN DDD
DHNN AAY L MAAK ADLM MOA
LNALL D L
ALA DDD
YSMA
MSAA Y A
AAMA DDD
MDAD ALM
DADS DAH
MAAK M M MDDO YDD
MDALL MLDO MDAA D L
ALA MY A
IMAL DDD
MDAD ALM
DADS DAH
MAAK M M MDDO YDD
MDALL HDM
ALA MY A
MDAD M M MDDO MDAK D L
ALA MM DHAA
D IM D L
ALA MY L MAAK
D IM HDM
A L
MY L MAAK
DMAA MDDD MDMS MMAD HDAD MLDO NAYD M M MAKD ALM
DAAA MO A L
MMAD ASAS
DMAA MDAH DMA MMAD HDAD MLDO NAYD M M MAKD ALM
DAAA MO A L
MMAD ASAS
MDMS DAAA
Download

P a za rte si S a lı Ç a rş amba P e rş embe P a za rte si S a lı Ç a rş