Slovník
Slová, ktoré sú hrubo vytlačené, patria k základnej slovnej zásobe. Koncom každej lekcie budú žiaci tieto slová aktívne
používať. Ostatné slová sa v priebehu hodín vyskytnú v pesničkách , v príbehoch, v textoch na čítanie alebo v cvičeniach na
počúvanie.
Štartovacia lekcia
Billy /ˈbɪli/ – Bill,
chlapčenské meno
blue /bluː/ – modrá farba
class /klɑːs/ – trieda
come /kʌm/ – prísť
come on /ˈkʌm ɒn/ – poď,
poďme
cousin /ˈkʌzn/ – sesternica,
bratranec
eight /eɪt/ – osem
everyone /ˈevriwʌn/ –
každý
five /faɪv/ – päť
four /fɔː(r)/ – štyri
Friday /ˈfraɪdeɪ/ – piatok
fun /fʌn/ – zábava
Goodbye /ˌɡʊdˈbaɪ/ –
dovidenia, zbohom
green /ɡriːn/ – zelená
Hello /həˈləʊ/ – ahoj
Hi /haɪ/ – ahoj
Miss Jones /mɪs dʒoʊnz/ –
Slečna Jonesová
Monday /ˈmʌndeɪ/ –
pondelok
nine /naɪn/ – deväť
one /wʌn/ – jeden, jedna,
jedno
orange (adj) /ˈɒrɪndʒ/ –
oranžová, (prídavné meno)
pink /pɪŋk/ – ružová
purple /ˈpɜːpl/ – fialová,
purpurová
rainbow /ˈreɪnbəʊ/ – dúha
red /red/ – červená
Rosy /ˈrəʊzi/ – Rosy,
dievčenské meno
Saturday /ˈsætədeɪ/ –
sobota
seven /ˈsevn/ – sedem
sing /sɪŋ/ – spievať
six /sɪks/ – šesť
sorry /ˈsɒri/ – prepáč,
ľutujem
Sunday /ˈsʌndeɪ/ – nedeľa
ten /ten/ – desať
this /ðɪs/ – toto, táto, tento
three /θriː/ – tri
Thursday /ˈθɜːzdeɪ/ –
štvrtok
Tim /tɪm/ – Tim,
chlapčenské meno
too /tuː/ – tiež, príliš
Tuesday /ˈtjuːzdeɪ/ –
utorok
two /tuː/ – dva, dvaja
Wednesday /ˈwenzdeɪ/ –
streda
who /huː/ – kto
yellow /ˈjeləʊ/ – žltá
Lekcia 1
apple /ˈæpl/ – jablko
bag /bæɡ/ – taška
bird /bɜːd/ – vták
book /bʊk/ – kniha
cat /kæt/ – mačka
close (v) /kləʊz/ – zavrieť
(slveso)
dog /dɒɡ/ – pes
door /dɔː(r)/ – dvere
here /hɪə(r)/ – tu
like (v) /laɪk/ – mať rád,
páčiť sa (sloveso)
look at /lʊk æt/ – pozrieť sa
na niečo
OK /əʊˈkeɪ/ – OK, v poriadku
open (v) /ˈəʊpən/ – otvoriť
(sloveso)
pen /pen/ – pero
pencil /ˈpensl/ – ceruzka
pencil case /ˈpensl keɪs/ –
peračník
rubber /ˈrʌbə(r)/ – guma
ruler /ˈruːlə(r)/ – pravítko
school bag /skuːl bæɡ/ –
školská taška
school things /skuːl θɪŋz/
– školské veci, školské
potreby
see /siː/ – vidieť
train /treɪn/ – vlak
window /ˈwɪndəʊ/ – okno
Lekcia 2
animal /ˈænɪml/ – zvieratko
ball /bɔːl/ – lopta
big /bɪɡ/ – veľký
bike /baɪk/ – bicykel
car /kɑː(r)/ – auto
colour (n) /ˈkʌlə(r)/ – farba
(podstatné meno)
doll /dɒl/ – bábika
egg /eɡ/ – vajíčko
fat /fæt/ – tučný
favourite /ˈfeɪvərɪt/ –
obľúbený
fig /fɪɡ/ – figa
furry /ˈfɜːri/ – kožišinový,
kožušina
goat /ɡəʊt/ – koza
hat /hæt/ – klobúk
kite /kaɪt/ – šarkan
love (v) /lʌv/ – ľúbiť,
milovať (sloveso)
lovely /ˈlʌvli/ – milý,
zlatučký
puzzle /ˈpʌzl/ – puzzle,
skladačka
teddy /ˈtedi/ – plyšový
medvedík
toy /tɔɪ/ – hračka
train /treɪn/ – vláčik
Lekcia 3
all /ɔːl/ – všetci, všetko
arms /ɑːmz/ – ramená
body /ˈbɒdi/ – telo
colour (v) /ˈkʌlə(r)/ – farbiť,
vyfarbiť (sloveso)
cut (out) /ˈkʌt (aʊt)/ –
strihať, vystrihnúť
ears /ɪəz/ – uši
eyes /aɪz/ – oči
face /feɪs/ – tvár
fingers /ˈfɪŋɡəz/ – prsty na
rukách
fold (v) /fəʊld/ – zahnúť,
prehnúť, preložiť (sloveso)
hands /hændz/ – ruky, od
zápästia dole
ink /ɪŋk/ – atrament
jam /dʒæm/ – lekvár
kite /kaɪt/ – šarkan
legs /leɡz/ – nohy
Let’s /lets/ – poďme, výzva
k niečomu
lion /ˈlaɪən/ – lev
long /lɒŋ/ – dlhé, á, é
make /meɪk/ – robiť, tvoriť
mess /mes/ – neporiadok
nose /nəʊz/ – nos
now /naʊ/ – teraz
Oops! /uːps/ – Hop! Jaj!
paper /ˈpeɪpə(r)/ – papier
paw /pɔː/ – laba
point to /pɔɪnt tə/ – ukázať
na …
put on /pʊt ɒn/ – obliecť si
stick (v) /stɪk/ – prilepiť
(sloveso)
tail /teɪl/ – chvost
that’s right /ðæts raɪt/ – to
je správne
then – ðen – potom, vtedy
Lekcia 4
again /əˈɡen/ – znovu, opäť
brother /ˈbrʌðə(r)/ – brat
doctor /ˈdɒktə(r)/ –
doktor, lekár
eat /iːt/ – jesť
family /ˈfæməli/ – rodina
farmer /ˈfɑːmə(r)/ – farmár
fireman /ˈfaɪəmən/ –
požiarnik
Grandma /ˈɡrænmɑː/ –
stará mama
Grandpa /ˈɡrænpɑː/ – starý
otec
happy /ˈhæpi/ – šťastný
hero /ˈhɪərəʊ/ – hrdina
housewife /ˈhaʊswaɪf/ –
žena v domácnosti
kind /kaɪnd/ – milý, láskavý
lane /leɪn/ – úzka ulička,
pruh, pásik
meat /miːt/ – mäso
meet /miːt/ – stretnúť, uvítať
mum /mʌm/ – mamina
nurse /nɜːs/ – zdravotná
sestra, sestrička
orange (n) /ˈɒrɪndʒ/ –
pomaranč (podstatné
meno)
pen /pen/ – pero
pilot /ˈpaɪlət/ – pilot
policeman /pəˈliːsmən/ –
policajt
pupil /ˈpjuːpl/ – žiak,
žiačka
teacher /ˈtiːtʃə(r)/ – učiteľ,
učiteľka
uncle /ˈʌŋkl/ – strýko, ujo
write /raɪt/ – písať
Family and Friends 1 English-Slovak wordlist © Oxford University Press 2012
1
Lekcia 5
boy /bɔɪ/ – chlapec
cool /kuːl/ – chladný
football /ˈfʊtbɔːl/ – futbal
frisbee /ˈfrɪzbi/ – frisbee
girl /ɡɜːl/ – dievča
goal /ɡəʊl/ – cieľ
good try /ɡʊd traɪ/ – dobrý
pokus, úspešný pokus
help (v) /help/ – pomáhať,
pomôcť (sloveso)
ice cream /ˌaɪs ˈkriːm/ –
zmrzlina
in /ɪn/ – v (predložka)
net /net/ – sieť, sieťka
nice /naɪs/ – milý, á, é
on /ɒn/ – na (predložka)
park (n) /pɑːk/ – park
(podstatné meno)
play (v) /pleɪ/ – hrať sa
(sloveso)
pool /puːl/ – bazén
queen /kwiːn/ – kráľovná
rabbit /ˈræbɪt/ – zajac
seesaw /ˈsiː sɔː/ –
hojdačka
slide /slaɪd/ – šmýkačka
sofa /ˈsəʊfə/ – váľanda,
gauč
swing /swɪŋ/ – hojdať sa,
hojdačka
teddy /ˈtedi/ – plyšový
medvedík
tree /triː/ – strom
umbrella /ʌmˈbrelə/ –
dáždnik
under /ˈʌndə(r)/ – pod
(predložka)
where /weə(r)/ – kde
Lekcia 6
at /æt/ – pri (predložka)
aunt /ɑːnt/ – teta
box /bɒks/ – škatuľa
brother /ˈbrʌðə(r)/ – brat
cousin /ˈkʌzn/ –
sesternica, bratranec
dad /dæd/ – ocino, otecko
find /faɪnd/ – nájsť
flying /ˈflaɪɪŋ/ – lietanie
grandma /ˈɡrænmɑː/ –
stará mama, starká
grandpa /ˈɡrænpɑː/ –
starý otec, starký
into /ˈɪntuː/ – do, dovnútra
know /nəʊ/ – vedieť, poznať
look (out of ) /lʊk (ˈaʊt əv)/
– pozrieť sa von z …
2
lots of /lɒts ɒv/ – veľa
love (n) /lʌv/ – láska
(podstatné meno)
mum /mʌm/ – mamina,
maminka
photo /ˈfəʊtəʊ/ – fotografia
sister /ˈsɪstə(r)/ – sestra
still /stɪl/ – stále
the others /ðə ˈʌðə(r)s/ –
ostatní, tí ďalší
they /ðeɪ/ – oni, ony
throw /θrəʊ/ – hodiť, hádzať
uncle /ˈʌŋkl/ – strýko, ujo
van /væn/ – dodávka
(auto)
window /ˈwɪndəʊ/ – okno
yo-yo /ˈjəʊ jəʊ/ – jo - jo
hra
zebra /ˈzebrə/ – zebra
Lekcia 7
basket /ˈbɑːskɪt/ – košík,
kôš
clothes /kləʊz/ – šaty,
oblečenie
coat /kəʊt/ – kabát
day /deɪ/ – deň
dress /dres/ – dámske šaty
every /ˈevri/ – každý, á, é
hat /hæt/ – klobúk
her /hɜː(r)/ – jej
his /hɪz/ – jeho
shoes /ʃuːz/ – topánky
shorts /ʃɔːts/ – krátke
nohavice
socks /sɒks/ – ponožky
team /tiːm/ – mužstvo, tím
trousers /ˈtraʊzəz/ –
nohavice
try on /ˈtraɪ ɒn/ – vyskúšať
si
T-shirt /ˈtiːʃɜːt/ – tričko
what about /wɒt əˈbaʊt/ –
a čo tak …?
Lekcia 8
balcony /ˈbælkəni/ –
balkón
bathroom /ˈbɑːθruːm/ –
kúpelka
bedroom /ˈbedruːm/ –
spálňa
certificate /səˈtɪfɪkət/ –
vysvedčenie, certifikát
chair /tʃeə(r)/ – stolička
dining room /ˈdaɪnɪŋ
ruːm/ – jedáleň
downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/ –
prízemie
Family and Friends 1 English-Slovak wordlist © Oxford University Press 2012
fish /fɪʃ/ – ryba, ryby
flat /flæt/ – byt
follow /ˈfɒləʊ/ –
nasledovať, sledovať
garden /ˈɡɑːdn/ – záhrada
go /ɡəʊ/ – ísť
good /ɡʊd/ – dobrý, á, é
house /haʊs/ – dom
kitchen /ˈkɪtʃɪn/ – kuchyňa
little /ˈlɪtl/ – malý, á, é
living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/ –
obývačka
next door /ˌnekst ˈdɔː(r)/
– dvere v susedstve, dvere
vedľa
sheep /ʃiːp/ – ovca, ovce
shoes /ʃuːz/ – topánky
show (v) /ʃəʊ/ – ukázať
(sloveso)
surprise /səˈpraɪz/ –
prekvapenie, prekvapiť
table /ˈteɪbl/ – stôl,
jedálenský stôl
through /θruː/ – cez,
prostredníctvom
TV /ˌtiː ˈviː/ – televízor
upstairs /ˌʌpˈsteəz/ – na
poschodí
want /wɒnt/ – chcieť
well done /ˌwel ˈdʌn/ –
dobre, dobrá práca
work /wɜːk/ – práca,
pracovať
Lekcia 9
apple /ˈæpl/ – jablko
banana /bəˈnɑːnə/ –
banán
biscuit /ˈbɪskɪt/ – keksík
chair /tʃeə(r)/ – stolička
cheese /tʃiːz/ – syr
chick /tʃɪk/ – kuriatko
chirp /tʃɜːp/ – cvrlikanie,
šveholenie (zvuk)
choose /tʃuːz/ – vybrať,
vyberať
drinks /drɪŋks/ – nápoje
get /ɡet/ – dostať
grapes /ɡreɪps/ – grepy
inside /ˌɪnˈsaɪd/ – vo vnútri,
vnútri
lunch /lʌntʃ/ – obed
lunch box /lʌntʃ bɒks/ –
obedár
lunchtime /ˈlʌntʃtaɪm/ –
čas obeda
pear /peə(r)/ – hruška
sandwich /ˈsænwɪdʒ/ –
obložený chlebík
say /seɪ/ – povedať, hovoriť
share /ʃeə(r)/ – podeliť sa
teacher /ˈtiːtʃə(r)/ – učiteľ
today /təˈdeɪ/ – dnes
tomato /təˈmɑːtəʊ/ –
paradajka
water /ˈwɔːtə(r)/ – voda
Lekcia 10
bath /bɑːθ/ – kúpeľ, vaňa
best /best/ – najlepší,
najlepšie
blond /blɒnd/ – blond
(farba)
brown /braʊn/ – hnedá,
ý, é
circle /ˈsɜːkl/ – kruh,
zakrúžkovať
count /kaʊnt/ – počítať
curly /ˈkɜːli/ – kučeravé
(vlasy)
dear /dɪə(r)/ – drahý ( o
človeku)
friend /frend/ – priateľ
from /frɒm/ – z (predložka)
great /ɡreɪt/ – veľký, á, é
hair /heə(r)/ – vlasy
jumper /ˈdʒʌmpə(r)/ –
športový pulóver, bundička
just /dʒʌst/ – práve, len
long /lɒŋ/ – dlhý, á, é
new /njuː/ – nový, á, é
over there /ˌəʊvə ˈðeə(r)/
– tamto
picture /ˈpɪktʃə(r)/ –
obrázok
rectangle /ˈrektæŋɡl/ –
obdĺžnik
round /raʊnd/ – okrúhly, a,
e, oblý
short /ʃɔːt/ – krátky
side /saɪd/ – strana, bok
smooth /smuːð/ – hladký
square /skweə(r)/ –
štvorec
straight /streɪt/ – priamy,
rovný
tall /tɔːl/ – vysoký
teeth /tiːθ/ – zuby
tell /tel/ – povedať
the same /ðə seɪm/ –
rovnaké, to isté
three /θriː/ – tri
triangle /ˈtraɪæŋɡl/ –
trojuholník
Lekcia 11
at all /æt ɔːl/ – vôbec,
vonkoncom
big /bɪɡ/ – veľký, á, é
cat /kæt/ – mačka
elephant /ˈelɪfənt/ – slon
fan /fæn/ – vejár, ventilátor
first /fɜːst/ – prvý, á, é
food /fuːd/ – jedlo,
potraviny
funny /ˈfʌni/ – veselý,
smiešny
giraffe /dʒəˈrɑːf/ – žirafa
growl /ɡraʊl/ – vrčať,
zavrčať
guess /ɡes/ – uhádnuť,
hádať
head /hed/ – hlavy
hear /hɪə(r)/ – počuť
hip, hooray /hɪp huˈreɪ/ –
hip, hip hurá
hiss /hɪs/ – syčať
leaves /liːvz/ – listy
listen /ˈlɪsn/ – počúvať
little /ˈlɪtl/ – malý, á, é
man /mæn/ – človek, muž
monkey /ˈmʌŋki/ – opica
neck /nek/ – krk
next /ŋekst/ – vedľajší, ďalší
on top of /ɒn tɒp ɒv/ – na
vrchole …
parrot /ˈpærət/ – papagáj
pretty /ˈprɪti/ – pekný, á, é
snake /sneɪk/ – had
squawk /skwɔːk/ – škrek,
škrekot
tall /tɔːl/ – vysoký, á, é
there /ðeə(r)/ – tam, tamto
tiger /ˈtaɪɡə(r/) – tiger
tongue /tʌŋ/ – jazyk (časť
tela)
top /tɒp/ – vrchol, špička
true /truː/ – pravdivý, á, é,
wrong /rɒŋ/ – nesprávny,
a, e
zoo /zuː/ – zoo
Lekcia 12
because /bɪˈkɒz/ – pretože
bed /bed/ – posteľ
bread /bred/ – chlieb
cafe /ˈkæfeɪ/ – kaviareň
carrots /ˈkærəts/ – mrkvy
dessert /dɪˈzɜːt/ – dezert,
zákusok
dinnertime /ˈdɪnə(r) taɪm/
– čas obeda
drink (v) /drɪŋk/ – piť
(sloveso)
finished /ˈfɪnɪʃt/ –
ukončený, dokončený, á, é
twelve /twelve/ – dvanásť
twenty /ˈtwenti/ – dvadsať
fish /fɪʃ/ – ryba, ryby
hungry /ˈhʌŋɡri/ – hladný
juice /dʒuːs/ – džús
late /leɪt/ – neskorý, á , é
meat /miːt/ – mäso
menu /ˈmenjuː/ – menu,
jedálny lístok
milk /mɪlk/ – mlieko
pen /pen/ – pero
red /red/ – červený, á, é
rice /raɪs/ – ryža
school /skuːl/ – škola
water /ˈwɔːtə(r)/ – voda
yogurt /ˈjɒɡət/ – jogurt
Lekcia 14
Lekcia 13
bed /bed/ – posteľ
bin /bɪn/ – nádoba, kôš na
odpad
blanket /ˈblæŋkɪt/ –
prikrývka
cupboard /ˈkʌbəd/ –
kredenc, skriňa
eighteen /ˌeɪˈtiːn/ –
osemnásť
eleven /ɪˈlevn/ – jedenásť
fifteen /ˌfɪfˈtiːn/ – pätnásť
fig /fɪɡ/ – figa (ovocie)
fourteen /ˌfɔːˈtiːn/ –
štrnásť
get in /ɡet ɪn/ – dostať sa
do …
letter /ˈletə(r)/ – písmeno
abecedy, list
magazine /ˌmæɡəˈziːn/ –
časopis
more /mɔː(r)/ – viac
nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/ –
devätnásť
pillow /ˈpɪləʊ/ – vankúš
put /pʊt/ – položiť, dať,
umiestniť
room /ruːm/ – izba, miesto
rug /rʌɡ/ – koberček,
rohožka
seventeen /ˌsevnˈtiːn/ –
sedemnásť
shelf /ʃelf/ – polica
sixteen /ˌsɪksˈtiːn/ –
šestnásť
star (adj) /stɑː(r)/ –
hviezdny (prídavné meno)
thirteen /ˌθɜːˈtiːn/ – trinásť
tidy (adj) /ˈtaɪdi/ – čistý,
upravený, poriadkumilovný
tidy up /ˈtaɪdi ʌp/ –
upratať, upratovať
tin /tɪn/ – plechovka,
konzerva
alphabet /ˈælfəbet/ –
abeceda
anything /ˈeniθɪŋ/ –
čokoľvek
beautiful /ˈbjuːtɪfl/ –
krásny, nádherný
can (v) /kæn/ – môcť, byť
schopný (sloveso)
clever /ˈklevə(r)/ – bystrý,
á, é
climb /klaɪm/ – liezť,
šplhať sa
do /duː/ – robiť
dog /dɒɡ/ – pes
draw /drɔː/ – kresliť
fast /fɑːst/ – rýchly, a, e
fly /flaɪ/ – lietať, letieť,
mucha
fox /fɒks/ – líška
fruit /fruːt/ – ovocie
jump /dʒʌmp/ – skákať,
vyskakovať
live (v) /lɪv/ – žiť, bývať
(sloveso)
log /lɒɡ/ – klada, poleno
nuts /nʌts/ – orechy,
oriešky
pet /pet/ – domáci
maznáčik
run /rʌn/ – utekať, bežať
silly /ˈsɪli/ – hlúpy, bláznivý
sing /sɪŋ/ – spievať
sitting /ˈsɪtɪŋ/ – posedenie
smile (v) /smaɪl/ – usmievať
sa (sloveso)
song /sɒŋ/ – pieseň
stripes /straɪps/ – pásiky
swim /swɪm/ – plávať
talk /tɔːk/ – hovoriť
very /ˈveri/ – veľmi
walk /wɔːk/ – prechádzať
sa, prechádzka
write /raɪt/ – písať
flavour /ˈfleɪvə(r)/ –
príchuť
forget /fəˈɡet/ – zabudnúť
good idea /ɡʊd aɪˈdɪə/ –
dobrý nápad
hotel /həʊˈtel/ – hotel
ice lolly /ˌaɪs ˈlɒli/ – nanuk
jug /dʒʌɡ/ – krčah
litter /ˈlɪtə(r)/ – smeti,
odpadky
rock pool /rɒk puːl/ –
zátoka medzi skalami
rug /rʌɡ/ – koberček,
rohožka
sandcastle /ˈsændkɑːsl/ –
zámok z piesku
sandy /ˈsændi/ –
piesočnatý
shell /ʃel/ – mušľa
stall /stɔːl/ – stánok
sum /sʌm/ – počty, súčet,
suma
sun cream /ˈsʌnkriːm/ –
krém na opaľovanie
the sea /ðə siː/ – more
together /təˈɡeðə(r)/ –
spolu
wait /weɪt/ – čakať, počkať
welcome /ˈwelkəm/ – vítať
wonderful /ˈwʌndəfl/ – báj
Lekcia 15
alone /əˈləʊn/ – sám
another /əˈnʌðə(r)/ – iný,
jeden iný
bat /bæt/ – netopier
beach /biːtʃ/ – pláž
boat /bəʊt/ – čln
clean /kliːn/ – čistý
crab – /kræb/ – krab
enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ – tešiť sa,
mať radosť
A001339
Family and Friends 1 English-Slovak wordlist © Oxford University Press 2012
3
Download

wordlist - Oupforms.com