Spravodajca občianskeho združenia
Fórum života
www.forumzivota.sk
Za dobrovoľný príspevok, ročník 8, číslo 4/2011
AKTUÁLNE NA SLOVENSKU
STALO SA V ZAHRANIČÍ
PRIPOMÍNAME SI
SVEDECTVO
Boj pápeža za život
Daniel Dian, viac na strane 16
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
2
OBSAH
ÚVODNÍK
AKTUÁLNE NA SLOVENSKU
Gynekologická ambulancia Gianna ............ 3
Nová možnosť
prirodzenej regulácie plodnosti ................... 4
Milí priatelia!
STALO SA U NÁS
Benefičný koncert pre ľudí v núdzi ............. 5
Katrin Zeno na Slovensku ........................... 6
10. výročie Fóra života ................................. 6
STALO SA V ZAHRANIČÍ
Rodina a spoločnosť .................................... 9
Útok na hodnoty ....................................... 10
Zo zápisníka europoslankyne ................... 11
AKTIVITY
Sviečka za nenarodené deti 2011 ............... 12
PRIPOMÍNAME SI
Zachráňme životy - 4 roky pomáhame! ...... 14
Druhé narodeniny poradne Alexis ............ 15
TÉMA
Boj pápeža za život .................................... 16
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života,
evidenčné číslo: EV 2967/09. Vydáva: Fórum života, o. z.,
Heydukova 14, 811 08 Bratislava, www.forumzivota.sk.
Tlač: Anna Buchtová Varínska tlačiareň/Elektro AB
Fórum života je občianske združenie fyzických
a právnických osôb. Jeho cieľom je budovať spoločnosť,
ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách
od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako
optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.
Kontakt na redakciu: Heydukova 14, 811 08 Bratislava,
e-mail: [email protected] Číslo 4/2011,
vyšlo v decembri 2011. Spravodajca o. z. Fórum života
vychádza od decembra 2003. Akékoľvek rozširovanie
textov je povolené s podmienkou uvedenia zdroja.
Redakčná rada: Mária Demeterová, Daniel Dian,
Marcela Dobešová, Marek Michalčík, Jozef Mikloško,
Anna Verešová, Anna Záborská
Číslo redakčne pripravili: Daniel Dian (šéfredaktor), Andrej
Števko, Rastislav Žitný
Grafika a DTP tlačenej podoby: BofoStudio
Texty neprešli jazykovou korektúrou.
Ďakujeme autorom, že poskytli texty a fotografie
bez nároku na honorár. Fórum života 2011
Foto na titulnej strane: © Ldambies | Dreamstime.com
Chcem vám porozprávať
jednu
rozprávku, ktorá sa veľmi
hodí na túto dobu
a vystihuje to, o čo ide
v našom
spoločnom
fóre – Fóre života.
Bol raz jeden kráľ a mal
jedinú dcéru. Veľmi sa
mu zle kraľovalo, lebo v jeho kráľovstve bolo veľa,
veľa zla a nepokoja. Toto zlo vychádzalo z jednej
jamy v kráľovskej záhrade. Kráľ si nevedel už
s tým zlom poradiť. Bol ochotný čokoľvek dať,
aby to zlo z jeho kráľovstva odišlo. Dokonca
bol ochotný dať aj svoju jedinú dcéru s celým
kráľovstvom. Vyhlásil, že princeznú vydá len za
toho, kto to zlo z jeho záhrady vykynoží.
Prichádzali
princovia,
bohatí
i chudobní
mládenci. Každý sa snažil toto zlo z jamy
v kráľovskej záhrade vyhádzať. Čím viac sa jama
kopala a zlo vyhadzovalo, tým viac sa zlo množilo
a jama sa prehlbovala.
Až raz na kráľovský dvor zavítal jeden múdry
mládenec a zasypal jamu dobrom. Zlo sa zasypalo
a prestalo sa rozširovať. Šťastný kráľ mládenca
odmenil tak, ako sľuboval. Mládenec sa oženil
s princeznou a dostal celé kráľovstvo. Od vtedy
v tomto kráľovstve zavládlo dobro a pokoj.
Túto rozprávku rozprával pán Anton Neuwirth
svojim deťom, keď sa vrátil z väzenia. Napriek
všetkým krivdám a nespravodlivosti, ktorá sa mu
dostala začal liečiť zlo láskou.
Pri zrode Fóra života pred desiatimi rokmi bolo
viacero úžasných ľudí, ktorí dnes už nie sú medzi
nami. Ale posolstvo, ktoré zanechali, bude žiť
s nami a v nás tak, ako žije 2000 rokov medzi
nami posolstvo Vianoc.
Prajem sebe i vám, aby sme dokázali stále
zapĺňať obrovský priestor dobrom a pokojom,
aby zlo, ktoré je okolo nás, nenašlo miesto v našej
spoločnosti.
Požehnaný čas vianočný i novoročný, veľa sily
a dobrých nápadov pri ponuke kultúry života
Vám zo srdca praje
Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
3
AKTUÁLNE NA SLOVENSKU
Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu Gianna, n.o., ktorá
prostredníctvom novozriadenej gynekologickej ambulancie poskytuje zdravotnú starostlivosť
a poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného
vedenia lekára rešpektujúceho dôstojnosť ľudského života od počatia. Do dnešného dňa má ambulancia
už 1000 pacientiek.
V Žiline na sídlisku Solinky, podobnom
mnohým iným panelákovým sídliskám
v slovenských mestách, vyrástol približne
pred desaťročím nový kostol a vedľa neho
pastoračné centrum. V ňom bola popri
ambulancii všeobecného lekára, pediatra,
zubára
a lekárni
najnovšie
otvorená
i gynekologická
ambulancia
Gianna.
Založená bola najmä preto, aby sa mohla
vykonávať prolife gynekologická starostlivosť
o pacientky, kde je úcta k žene a jej počatému
dieťaťu prioritou. Názov nie je náhodný, svätá
Gianna Beretta Molla, ktorá zomrela krátko po
pôrode, je patrónkou ambulancie.
Lekár
MUDr. Ivan
Wallenfels
a sestra
Mgr. Veronika Lašová pracujú od 1.10.2011
v útulných, moderne vybavených priestoroch
plne v súlade s princípmi katolíckej bioetiky,
alebo inak povedané s prolife prístupom. Na
ambulancii sú popri odbornej gynekologickej
práci propagované i vyučované prirodzené
metódy plánovania rodičovstva. Kvalitný
ultrazvukový prístroj je samozrejmou súčasťou
ambulancie. Snahou je, aby sa každá žena
objednala telefonicky (0911 811 378), alebo
osobne, aby zbytočne nestrácala čas čakaním
na vyšetrenie. Ordinačné hodiny sú od
pondelka do stredy od 7,00 do 15,30, v štvrtok
od 10,00 do 18,30, v piatok od 7,00 do 13,00.
Ambulancia je úplne zazmluvnená všetkými
slovenskými zdravotnými poisťovňami. Za
výkony, ktoré prepláca poisťovňa sa teda
neplatí. Za tie, ktoré nie sú preplácané síce
žena zaplatí malý poplatok, ten sa však
navyše posudzuje podľa jej sociálnej situácie.
Tento projekt môžete podporiť aj podpísaním
dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
a to aj v prípade, že zatiaľ nepotrebujete
gynekologické vyšetrenie.
Aj keď sa môže zdať, že ambulancia je výhodná
najmä pre ženy zo Žiliny a blízkeho okolia, do
jej evidencie sa už prihlásili i ženy z Bratislavy
či z Levoče. Pri žene, ktorá kvôli veku alebo
vzhľadom na svoju životnú situáciu neplánuje
tehotenstvo a nemá časté gynekologické
ťažkosti je to prijateľné i preto, že jej stačí
prísť na jedno preventívne vyšetrenie ročne.
Ani vek nie je dôležitý, v ambulancii sú
prihlásené ženy vo veku od 15 do 85 rokov.
Lekár poskytuje konzultácie aj tým ženám,
ktoré sa zatiaľ nerozhodli zmeniť gynekológa.
MUDr. Ivan Wallenfels, gynekológ
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
4
AKTUÁLNE NA SLOVENSKU
Nová možnosť prirodzenej regulácie plodnosti
Manželia využívajúci prirodzené metódy plánovania rodičovstva majú na Slovensku rozšírený výber
možností. K metódam, ktoré sú u nás známe už niekoľko desaťročí pribudla teraz nová možnosť. Na
Slovensku je dostupný symptotermálny počítač cyklov Cyclotest, od nemeckej firmy UEBE GmbH,
ktorý už 25 rokov je úspešne používaný v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku i Taliansku.
Tento minipočítač analyzuje údaje o ženskom
cykle a ohraničuje jeho plodné dni. To je
dosiahnuté pomocou merania bazálnej telesnej
teploty (BTT), v spojení so sledovaním symptómov
ovulácie – buď zmeny
cervikálneho
hlienu
krčka maternice, alebo
hladiny luteinizačného
hormónu
(pomocou
ovulačného
testu).
Prístroj má jednoduchú
obsluhu
a moderný
vzhľad. Podľa nemeckej
nezávislej
organizácie
Stiftung Warentest, bol
Cyclotest vyhodnotený
ako
najspoľahlivejší
a najefektívnejší počítač cyklov na nemeckom
vysoko konkurenčnom_trhu. Nezávislá štúdia
renomovaného gynekológa a pôrodníka Dr. Petra
Andreasa Kerna z Univerzity Essen (Nemecko)
označila Cyclotest 2 Plus za najspoľahlivejší.
Požiadali sme o stanovisko k tejto novej možnosti
aj našich odborníkov venujúcich sa PPR.
„Vyskúšali sme Cyclotest baby a porovnali s „klasickým“
vyhodnocovaním podľa Symptotermálnej metódy (tzv.
Bonnský variant.) Zistili sme, že v bežných pravidelných
cykloch Cyclotest ohraničil plodné obdobie rovnako ako
merania podľa bežnej metodiky STM. V niektorých
prípadoch, v začiatkoch používania prístroja (v prvých
cykloch), kým ešte svoju majiteľku dobre „nepoznal“,
bol prísnejší, a teda ohraničil začiatok plodného obdobia
skôr ako podľa metodiky STM. V komplikovanejších
cykloch (s menším počtom meraní - choroba, práca na
zmeny, nočné dojčenie...), Cyclotest predĺžil plodné
obdobie oproti vyhodnoteniu podľa bežnej metodiky
STM. Z toho vyvodzujeme, že Cyclotest je relatívne
spoľahlivý pre ženy s pravidelným cyklom, a menej
pre tie, ktoré žijú nepravidelným životným rytmom.“
– Eva Šarközyová, ELEP o.z., www.elep.sk
„Na základe osobného priateľstva s nemeckým
kolegom, gynekológom Dr. Petrom Kernom som
mal možnosť oboznámiť sa s Cyclotestom, ktorý je
dostupný už aj na Slovensku a ktorý sa môže stať
významným pomocníkom
pre tých, ktorí veria
prirodzenej ceste. Dr. Peter
Kern v priebehu niekoľkých
rokov na vedeckej úrovni
hodnotil
schopnosti
Cyclotestu pomôcť práve
tam, kde je na prvom mieste
rešpektovanie prirodzených
znakov ženského cyklu.
Jeho vedecká práca exaktne
(na základe vedeckých
pozorovaní)
hodnotí
Cyclotest vo všetkých parametroch a dokazuje, že
je významnou pomôckou pre páry, ktoré túžia po
dieťatku(Cyclotest baby) a rovnako tak pre páry, ktoré
sa v určitom období chcú vyhnúť počatiu(Cyclotest
plus). Prvé skúsenosti slovenských majiteliek
cyclotestov moje slová potvrdzujú. Prajem všetkým
úprimne hľadajúcim, aby sa Cyclotest stal súčasťou
ich nočného stolíka, nielen ako inteligentná hračka,
ale ako vážny partner na prirodzenej ceste.“
– MUDr. Marek Dráb, PhD.
Viac informácií o prístroji je dostupných na
www.cyclotest.sk.
Každý manželský pár má inú životnú
situáciu a tým aj možnosti rozvíjania svojho
vzťahu, vrátane intimity. Niektorým je
najvýhodnejšia
symptotermálna
metóda,
iným hlienová billingsová metóda a niektorým
párom v niektorých životných situáciách môže
byť najvhodnejšou formou regulácie počatia
rešpektujúcou prirodzený biologický rytmus ženy
práve použitie cyclotestu.
Marek Michalčík
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
5
STALO SA U NÁS
Benefičný koncert pre ľudí v núdzi
Dňa 24. novembra organizovala nezisková organizácia Áno pre život v Mestskom divadle v Žiline
Benefičný koncert pre ľudí v núdzi. Koncerty sú už od roku 2006 vyvrcholením infokampane s názvom
„Domáce násilie ubližuje všetkým“. Kampaň nesie posolstvo o bolestiach obetí a vyzýva k zvýšenej
pozornosti, k ochrane a k pomoci týmto obetiam.
Benefičný koncert je charitatívna akcia - predaj
vstupeniek je predmetom verejnej zbierky. Na
koncert prichádza verejnosť, ale aj pozvaní
darcovia,
dobrovoľníci
a spolupracovníci
neziskovej organizácie. Ide tu teda o spojenie výzvy
na darcovstvo spolu s poďakovaním za darcovstvo.
Koncert otvorila kapela Pink Horse Trio, po
ktorých vystúpila naša najlepšia speváčka,
absolútny slávik za rok 2010 - Zuzana Smatanová.
Zo spätnej väzby od divákov vieme, že zážitok
z koncertu bol obrovský. Svedčí o tom jedna
z mnohých spätných väzieb: „ ....nedá mi to ....
musím to napísať... koncert bol úžasnýýýýý ...
chlapci z Pink Horse Trio boli vynikajúci. A Zuzana
Smatanová? Bola som veľmi pozitívne prekvapená jej
vystúpením. Jednoduchosť, krása, humor, skromnosť,
pokora, ochota urobiť dačo pre druhých, inteligencia...a
neviem čo ešte sa v tejto krehkej žienke skrýva, fakt
bola úžasná. Veľmi vydarená akcia.“
I ja, ako organizátor akcie, chcem dosvedčiť,
že tohtoročný koncert bol jedným z najlepších.
Jednak je to o úžasnom zložení divákov, ktorí
už samotní prinášajú každoročne do sály
„kus dobra“. A jednak je to o samotnej Zuzke
Smatanovej spolu s „jej chlapcami“ z kapely
a s manažérom. Zuzka ohúrila svojim spevom,
talentom, muzikou (statočne „odrobenou“)
a svojou veľkorysosťou a šľachetnosťou, urobiť
niečo pre iných. Na záver už len spätná väzba od
kapely, ktorá svedčí o obojstrannom porozumení
významu akcie benefičného koncertu: „Ja Vám
ďakujem, za možnosť podieľať sa na milej a peknej
akcii. Verím, že sa Vám pri Vašej dobrej veci bude dariť
ešte lepšie, ako doteraz. Robíte veľmi dôležité veci, za
to zasa máte obdiv od nás.“
V mene všetkých ľudí, klientov i zamestnancov,
z neziskovej organizácie Áno pre život vyslovujem
úprimnú vďaku nielen účinkujúcim na benefícií,
ale aj vám všetkým, ktorí ste nám akýmkoľvek
spôsobom doteraz pomohli. Ďakujeme vám, že
nám už 14 rokov pomáhate pomáhať!
Anna Verešová, riaditeľka Áno pre život n.o.
Zuzana Smatanová
kultúra života vo vašom počítači
www.forumzivota.sk
spravodajstvo z domova * spravodajstvo zo sveta * odborné informácie * projekty * kontakty
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
6
STALO SA U NÁS
TEOLÓGIA TELA –
Katrin Zeno na Slovensku
17. novembra navštívila Slovensko americká autorka
Katrin Zeno. Je jednou zo svetových prednášateliek
na medzinárodných konferenciách na tému Teológia
tela Jána Pavla II., z ktorej získala bakalársky titul
v odbore Teológia na Františkánskej univerzite
v USA. Známa je u nás ako autorka bestselleru
Som žena. Počas svojho štvordňového programu
predstavila aj svoju novú knihu s názvom Keď život
nejde podľa tvojich predstáv.
Americká prednášateľka je odborníčkou v učení
blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. o Teológii
tela. Tento koncept priniesol do teológie
blahoslavený pápež prostredníctvom svojich
príhovorov počas 133 generálnych audiencií vo
Vatikáne v rokoch 1979 až 1984. Všetky stretnutia
s ňou sa uskutočnili formou prednášok a diskusií,
počas ktorých odpovedala na otázky poslucháčov.
Program mala naozaj pestrý. Najskôr sa venovala
téme Teológia tela Jána Pavla II. pre manželské páry,
no nevyhla sa ani formácii pre zasvätené ženy či
teológii tela pre slobodných ľudí.
V Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici hovorila známa spisovateľka na aktuálnu
tému „Formovanie identity ženy od narodenia
až po smrť v spisoch Jána Pavla II.“. Venovala
sa identite ženy, dcéry nevesty a matky.
Katedrálu zaplnili predovšetkým vychovávatelia
a pedagogickí pracovníci, psychológovia, kňazi,
zasvätení, sociálni pracovníci. „Potrebujeme
Teológiu tela, lebo potrebujeme dať presvedčivú
odpoveď, prečo nemožno zmeniť inštitúciu
rodiny a manželstva,“ uviedla Zeno v súvislosti
so súčasnými tlakmi na chápanie rodiny. Dotkla
sa aj súčasného agresívneho tlaku v spoločnosti,
ktorého snahou je predefinovanie pojmu
manželstva západnej kultúry Ameriky a Európy.
Zeno podčiarkla kresťanské vnímanie plného
životného obzoru, ktorý berie do úvahy nielen
viditeľný ale i neviditeľný rozmer ľudskej
existencie. Okrem iného poukázala na štyri
tendencie, ktoré v mylnom ponímaní dnešnou
kultúrou ochudobňujú životný obzor mužov
a žien. Patrí sem aj radikálny individualizmus,
ktorý sa viac nestará o spoločné dobro ale
identitu človeka zakladá na dosiahnutí osobného
šťastia s vynaložením čo najmenšej obety.
Ako opäť podčiarkla Zeno, je potrebné vnímať
telo ako sviatostný dar od Boha, lebo ono
umožňuje poukazovať na neho. Poslucháčom
pripomenula verš 27 z prvej kapitoly prvej
biblickej knihy Genezis: „A stvoril Boh človeka
na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža
a ženu ich stvoril.“ Poukázala na verš ako na
začiatok formulácie celej ľudskej identity. Preto
poukázala na potrebu vnímania človeka v optike
trinitárnej antropológie. Človek, ktorý je stvorený
na obraz Boží a jeho podobu musí pamätať na to,
že tento „Boh je jednota a spoločenstvo plodnej
a sebadarujúcej lásky.“
Zdroj: TK KBS, spracoval Rastislav Žitný
10. výročie Fóra životaĎAKUJEME
V septembri sme si pripomínali 10. výročie
fungovania občianskeho združenia Fórum života.
Konferencia a následný program sa mohol
realizovať iba vďaka našim DOBROVOĽNÍKOM
a ľuďom dobrej vôle. V tejto súvislosti musíme
preto, aj touto formou, poďakovať Misijnej
spoločnosti sv. Vincenta de Paul, osobitne pátrovi
Augustínovi Slaninkovi CM. Priestor pre konanie
konferencie nám ochotne poskytol BEZPLATNE.
Zároveň nám umožnil aj slávenie svätej omše,
ktorú celebroval emeritný spišský biskup Mons.
František Tondra s prítomnými kňazmi. Naša
vďaka patrí aj vokálnej skupine CLOSE HARMONY
FRIENDS, ktorá pripravila kultúrny program.
Odozva od publika bola naozaj pozitívna, o čom
svedčilo aj viacero prídavkov a niekoľkominútový
standing ovation na záver koncertu. Toto spevácke
zoskupenie podporilo Fórum života a hodnoty,
za ktoré bojuje, BEZPLATNE! Nie je samozrejme
možné vymenovať všetkých, vďaka ktorým sa
akcia mohla uskutočniť. Osobitná vďaka patrí
p. Jozefovi Dubjelovi za catering a každému, kto
sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do prípravy
konferencie, ako aj všetkým, ktorí nás za
posledných 10 rokov podporovali a pomáhali nám
chrániť najväčšiu hodnotu na svete - ľudský život.
Vyjadrujeme jedno veľké ĎAKUJEME!
Predsedníctvo Fóra života
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
7
STALO SA U NÁS
Marcela Dobešová
Anna Záborská
Ján M. Košč, Daniel Dian, Mons. František Tondra, Marián Červený, Jozef Šuráb
Vokálna skupina CLOSE HARMONY FRIENDS, Foto na strane: archív Fórum života
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
8
STALO SA V ZAHRANIČÍ
Mexický ústavný súd
sa postavil na obranu
ľudského života
Mexickí biskupi s potešením prijali rozhodnutie
Najvyššieho súdu, neuvoľňovať doterajšie zákony
na ochranu života. Pri hlasovaní o legalizácii
interrupcii o jeden hlas zvíťazili ochrancovia
nenarodených detí. Mexická debata sa týkala
problému, či právo na život môže stáť nad
ústavnými právami a či sa ústavné práva vzťahujú
na nenarodené deti. Podľa prívržencov abortov
nenarodení nie je osobou a ústavná ochrana
sa ho netýka. Oproti tomu biskupi vo svojom
vyhlásení pripomínali, že mexická ľudová kultúra
považuje hodnotu ľudského života za najväčší
dar Stvoriteľa. Cirkev v rámci celospoločenskej
debaty neprestávala opakovať, že ľudský život nie
je komerčným produktom a potrat nie je riešením
problému. Kardinál Norberto Rivera Carrera
tiež zdôrazňoval, že cirkevné inštitúcie pomôžu
všetkým ženám, ktoré chcú porodiť dieťa, napriek
ťažkostiam v práci či v rodine s tým spojenými.
Dieťa je vždy darom, nie právom niekoho na niečo
- zdôraznil metropolita hlavného mesta Mexika.
TK KBS, 01. 10. 2011
Na 40 dní do väzenia
Kanadský súd poslal tridsaťosemročnú Mary
Wagner na 40 dní do väzenia, nakoľko sa snažila
v blízkosti interrupčnej kliniky presvedčiť ženu
rozhodnutú podstúpiť potrat, aby dala dieťaťu
šancu narodiť sa. Sudkyňa ju uznala vinnou
z „nelegálneho využívania priestorov kliniky“
a „obmedzovania legálnej činnosti strediska“.
Spolu s trestom odňatia slobody dostala zákaz
kontaktovať personál kliniky alebo sa k nej čo
i len priblížiť počas nasledujúcich troch rokov.
Umiestnená bola do väzenského ústavu Vanier
Centre for Women, kde využíva čas na diskusie
so
spoluodsúdenými
o probléme
potratu
a následného utrpenia žien. V Kanade je prolife aktivizmus v blízkosti potratových kliník
zakázaný, nakoľko sa vraj zväčšuje psychické
utrpenie žien, ktoré sa rozhodli pre potrat.
Kanada, 6.10.2011, www.hli.org.pl
Možný výskyt ochorení
Vysoká pravdepodobnosť vzniku genetických
ochorení pri deťoch počatých in-vitro.
Pravdepodobnosť
výskytu
zriedkavých
genetických ochorení pri deťoch počatých
metódou
umelého
oplodnenia
in-vitro
(v skúmavke) je až desaťnásobne vyššia než
u bežnej populácie - vyplýva to z najnovšieho
výskumu realizovaného odborníkmi z Torontskej
univerzity.
Vedúca
výskumu, Dr. Rosanna
Weksberg, však upozorňuje na nutnosť
pokračovať vo výskume, ktorého výsledky
poukazujú predovšetkým na dve ochorenia Beckwith-Wiedermannov syndróm a Anglemanov
syndróm. Prvý z uvedených, ktorý sa prejavuje
abnormálnym zväčšením končatín, jazyka
a vysokou náchylnosťou postihnutého na
obličkové nádory, sav bežnej populácii vyskytuje
v pomere 1:13 000, zatiaľ čo u in-vitro počatých
detí až 1:1300, teda v desaťnásobne väčšom počte.
Podobne Angelmanov syndróm, prejavujúci
sa stredným až ťažkým stupňom mentálnej
retardácie a výraznými poruchami reči, dosahuje
v bežnej populácii incidenciu 1:15 000, u in-vitro
počatých detí 1:1500.
Na častejší možný výskyt ochorení po počatí
spôsobom in-vitro upozorňovali v minulosti
viaceré štúdie, napríklad vedci z inštitúcie „The
British government’s Human Fertilisation and
Embryology Authority“ varovali na základe
uskutočneného výskumu pred vyššou pravdep
odobnosťou výskytu genetických abnormalít až
o 30% u detí počatých metódou in-vitro.
Kanada, 9.10.2011, www.lifesitenews.com
Modlitba
Polícia protiprávne neumožnila modlitbu žene,
ktorá sa pravidelne modlieva pred pražskou
pôrodnicou
„U
Apolináře“.
Príslušníci
zneužili jazykovú bariéru (žena je Angličanka)
a neznalosť zákonov a pod psychickým nátlakom
bola žena donútená odísť. Pri sebe mala iba malý
transparent „Ženy ľutujú potrat“. Modlitby za
nenarodených pritom prebiehajú pred pôrodnicou
každú poslednú stredu v mesiaci, úplne pokojnou
a nekonfrontačnou formou.
Česká republika, 9.10.2011, www.prolife.cz
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
9
STALO SA V ZAHRANIČÍ
Rodina a spoločnosť
Na základe prieskumu, realizovaného pri
príležitosti medzinárodnej konferencie „Rodina
a spoločnosť.
Cesty rozvoja
v budúcnosti“
konanej v Paríži koncom septembra, si väčšina
Francúzov želá pevný manželský zväzok.
Cieľovou skupinou boli ľudia vo veku 18 rokov
a viac a zúčastnilo sa ho 940 respondentov.
Podľa výsledkov prieskumu si 77% opýtaných
želá pevný manželský zväzok, pričom vo
vekovej kategórii 25-34 rokov tento podiel
vzrástol až na 89%. Prieskum mal určitý súvis aj
s budúcoročnými prezidentskými voľbami, 55%
opýtaných a 77% katolíkov sa vyjadrilo, že hlas
dajú len kandidátovi, ktorý bude mať ako jednu
z prioritných oblastí programu rodinnú politiku
a ochranu rodiny. Prieskum realizoval súkromný
inšitút Ipsos, spoluiniciátorom bola Francúzska
biskupská konferencia a katolícky týždenník
La Croix.
Francúzsko, 9.10.2011,
http://www.radiovaticana.org/rus/articolo.asp?c=525338, hli.org.pl
Pokus
Injekčné antikoncepčné preparáty Depo-Provera,
podávané ženám každé tri mesiace, môžu
spôsobovať stratu pamäti. Zistenie vyplýva
z výskumu vedeckého tímu Arizonskej štátnej
univerzity (ASU).
USA/VEDA, 8.11.2011, www.hli.org.pl
Ochrana detí
Európsky parlament schválil návrhy na
zvýšenie ochrany detí pred rôznymi formami
zneužívania, najmä pred sexuálnym zneužívaním
a výrobou detskej pornografie. Podľa novej
legislatívy, ktorú ešte musí schváliť Rada Európy
a následne
počas nasledujúcich
dvoch rokov
bezodkladne všetky členské štáty EÚ, bude
úplne zakázaná „sexuálna turistika“ za účelom
nadväzo- vania sexuálnych vzťahov s deťmi a záro
veň aj kontakty s deťmi prostredníctvom internetu
s podobným cieľom. Minimálnym trestom pre
výrobcov detskej pornografie bude vo všetkých
členských štátoch odňatie slobody na tri roky, pre
osoby, ktoré z nej nadobudnú určitý zisk ročné
väzenie. Nútenie detí k sexuálnemu styku bude
potrestané najmenej desiatimi rokmi odňatia
slobody. Direktíva zároveň nariaďuje členským
štátom vyhľadávať a likvidovať internetové stránky
zobrazujúce či propagujúce detskú pornografiu.
Belgicko, 5.11.2011, www.hli.org.pl
Prieskum
Nový prieskum verejnej mienky naznačuje, že
obyvatelia Kanady sú naklonení predovšetkým
liečeniu a mierneniu bolesti namiesto eutanázie.
Až 95% respondentov si myslí, že by sa táto
oblasť mala dostať do programového vyhlásenia
každej vlády ako jedna z prioritných. Medzi
najvyššie priority ju zaraďuje 66% opýtaných,
medzi stredné 29%. „Legálne eutanázie by nám
mohli priniesť niečo, čo nikto z nás nechce
– usmrcovanie ľudí bez súhlasu“, konštatuje
Monica Roddis z organizácie LifeCanada.
Občania sa obávajú dopadu liberalizácie zákonov
o eutanázii na starších ľudí, predovšetkým
ich zneužívania a usmrcovania bez súhlasu,
ako sa v posledných rokoch deje v Belgicku
a Holandsku – v Holandskom kráľovstve bolo
v roku 2009 usmrtených 550 pacientov bez
výslovného súhlasu. 74% opýtaných vyjadrilo
obavy z podobných scenárov po liberalizácii
eutanázie. Organizácia LifeCanada upozorňuje,
že len tretina Kanaďanov má prístup k adekvátnej
paliatívnej starostlivosti. Väčšina respondentov si
myslí, že pacienti môžu byť v prípade liberalizácie
eutanázie nútení k súhlasu s ňou, viac ohrozené
sú podľa nich ženy. Prieskum bol uskutočnený
na vzorke 2000 respondentov so smerodajnou
odchýlkou výsledkov +/- 2,2%.
Kanada, 8.11.2011, www.lifenews.com
Konferencia
Strediská pomoci ženám v núdzi, poskytujúce
svoje služby v krajine od roku 1975, pomohli
záchrane 130-tich tisíc nenarodených detí,
vyplýva zo záverov konferencie, ktorá sa konala
vo Florencii. V sedemdesiatych rokoch sa jednalo
o najkonkrétnejší prejav talianskeho hnutia za
ochranu života, ktorý bol reakciou na rozšírené
potraty. Účastníci konferencie sa zamerali aj na
tému pomoci ženám imigrantkám a konštatovali,
že počaté deti sa neodlišujú podľa národnosti
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
10
STALO SA V ZAHRANIČÍ
a teda každé potratené dieťa je stratou nielen pre
danú krajinu, ale pre celú spoločnosť. Rovnako
bolo pripomenuté aj mimoriadne dôležité
rozhodnutie Európskeho súdu o zákaze vydávania
patentov na vedecké postupy využívajúce
embryonálne kmeňové bunky. Konferencie sa
zúčastnil aj florentský arcibiskup- metropolita
Giuseppe Betori.
Taliansko, 9.11.2011, www.hli.org.pl
Útok na hodnoty
Írske pro-life organizácie sa obávajú útokov na
tradičné kresťanské hodnoty krajiny, v súvislosti
so zatvorením ambasády Írskej republiky pri
Svätej stolici. Oficiálnym dôvodom má byť
nedostatok finančných prostriedkov, aktivisti
za ochranu života však upozorňujú, že suma
700-tisíc eur ročne nie je až takým výdavkom
v porovnaní so sumou 30 miliónov eur, ktorú
krajina každoročne poskytuje Fondu OSN pre
populáciu (UNFPA – organizácia celosvetovo
propagujúca populačnú kontrolu- antikoncepciu
i potraty so spolupodielom na financovaní čínskej
politiky jedného dieťaťa). Okrem veľvyslanectva
vo Vatikáne sa rozhodol Dublin zatvoriť aj
ambasády v Iráne a Východnom Timore.
Írsko, 12.11.2011, www.pro-life.pl
Propaganda
Po zákaze propagandy homosexuality v prostredí
mládeže a detí v Sankt Peterburgu bol predstavený
návrh podobnej úpravy aj pre Moskvu a následne
celé Rusko. O možnosti prijatia tohto návrhu na
federálnej úrovni informovala hovorkyňa Ruskej
federálnej rady Valentina Matvijenko. „Všetkému,
čo narúša zdravý vývoj detí, musia byť postavené
bariéry“, vyjadrila sa Matvijenko.
Za propagandu homosexuality medzi mládežou
a deťmi bude hroziť peňažný trest vo výške 1000
až 3000 rubľov pre rádových občanov, do 10 000
rubľov pre predstaviteľov určitých organizácii
a spoločností a 50 000 rubľov pre právnické
osoby, pričom v jednotlivých prípadoch môže byť
pokuta navýšená až do pol milióna rubľov.
Rusko, 17.11.2011, www.gazeta.ru, www.ria.ru
Petícia
Českí lekárnici nesúhlasia so zmenou spôsobu
výdaja
prípravkov
Escapelle
a Postinor-2
(levonorgestrel), ktoré sú aplikované ako núdzová
antikoncepcia.
V prípade predchádzajúceho počatia však
spôsobujú raný potrat – usmrtenie päťdňového
embrya. Lekárnici sa v proteste odvolávajú
priamo na Hippokratovu prísahu a výhradu
svedomia : „My, podpísaní lekárnici, ctíme
Hippokratovu prísahu a vyhlasujeme, že výdaj
prípravkov s levonorgestrelom je v rozpore
s našim svedomím. Chceme dať najavo, že
nežijeme vo svete neobmedzených možností, kde
je všetko dovolené, ako sa nám snažia nahovoriť
reklamné slogany. Odmietame ilúziu, že následky
nezodpovedného správania vyrieši akási tabletka.
Sme znepokojení tým, akým spôsobom boli
uvedené prípravky zaradené do kategórie výdaja
bez lekárskeho predpisu s obmedzením, bez
akejkoľvek predchádzajúcej odbornej diskusie.
Od inštitúcii, ktoré nás uviedli do tohto stavu,
požadujeme patričnú právnu ochranu pre tých,
ktorí výdaj prípravkov odmietnu.“
Česká republika, 21.11.201, www.prolife.cz
Obrovské zlyhanie
Austrálska nemocnica The Royal Women´s
Hospital sa podľa informácii denníka The Herald
Sun dopustila obrovského zlyhania, keď jej lekári
vykonali potrat zdravým dvojičkám. Zamenili
si ich s nenarodenými deťmi, ktorých matka sa
rozhodla pre potrat, nakoľko lekári im nedávali
temer žiadne šance na prežitie vzhľadom na
rozsiahle zdravotné poškodenie. Následne,
samozrejme, boli potratené aj tieto dvojičky.
Vedenie nemocnice označilo prípad za „bolestivý
incident“ a „veľkú tragédiu, vyjadrujúc súcit
dotknutej pacientke a jej rodine“. Zdravotnícky
personál podal abortívnu injekciu nesprávnej žene
a hoci tá bola odhodlaná porodiť aj poškodené
deti, počas trojhodinovej operácie cisárskym
rezom boli usmrtené(abortívna injekcia vyvolá
predčasný pôrod, avšak už mŕtveho dieťaťa,
dej sa teda nedal zvrátiť, ani keby sa personál
akokoľvek snažil). Žena prežíva veľké psychické
utrpenie, a čaká sa, aké kroky podnikne voči
príslušným zdravotníkom samotná nemocnica.
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
11
STALO SA V ZAHRANIČÍ
Takmer rovnaký prípad sa stal v roku 2010 na
Floride, keď dr. Matthew Kachinas omylom podal
abortívny prípravok zdravému dieťaťu. Následne
mu bola odobratá licencia.
Austrália, 23.11.2011, www.lifenews.com
Novela zákona
Vláda Srí Lanky pripravuje novelu zákona, ktorá
možní vykonať potrat, ak bude vyvíjajúce sa dieťa
označené za „mentálne či fyzicky defektné“. Ide
o liberalizáciu interrupčnej legislatívy, nakoľko
v súčasnosti je potrat povolený len v prípade,
ak tehotenstvo ohrozuje život alebo zdravie
matky. Novela je pripravovaná v spolupráci
s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom
spravodlivosti. Ochrancovia života sa obávajú
veľmi subjektívnej interpretácie diagnózy
defektnosti dieťaťa a všeobecného znižovania
úcty k ľudskému životu, keďže môže v mnohých
prípadoch dôjsť k vyhľadávaniu možností pre
vykonanie potratu na základe predpokladaného
postihnutia.
Srí Lanka, 25.11.2011, www.lifesitenews.com
Ľudský život
začína počatím
Uruguajskí
poslanci,
niekoľko
bývalých
ministrov, lekári, profesori práva ba dokonca
jeden známy futbalista sa rozhodli podporiť
snahu o implementáciu San Jose Articles,
pripomínajúcich, že ľudský život začína počatím
a podľa medzinárodných dokumentov neexistuje
nijaké právo na potrat. Články zo San Jose,
vydané v marci tohto roka v metropole Kostariky
a podpísané mnohými významnými osobnosťami
(viď samostatný článok), majú napomáhať
a poskytovať oporu skupinám bojujúcim o právne
zakotvenie ochrany života od počatia po celom
svete. Koalícia, ktorá chce presadiť liberalizáciu
potratovej legislatívy v Uruguaji, potrebuje hlasy
stredoľavej strany Colorado. Tá odmieta hlasovať
za návrh odvolávajúc sa na dokument San Jose
Articles.
Uruguaj, 28.11.2011, www.por-life.pl
Zo zápisníka europoslankyne
Európsky súdny dvor rozhodol
o tom, že nie je možné patentovať
výsledky výskumu, pri ktorom sa
použili bunky ľudského embrya.
Rozhodnutie súdu je dobrou správou
nielen pre tých, ktorí bojujú za právo
nenarodených detí na život. Dáva
nádej každému človeku, že hodnota
ľudského života nie je vyčísliteľná v peniazoch.
O to viac prekvapuje, že Európska komisia naďalej
tvrdohlavo trvá na tom, aby sa z našich spoločných peňazí
ďalších sedem rokov financoval výskum embryonálnych
kmeňových buniek. Tento výskum doteraz nepriniesol
žiadne nové liečebné metódy a zákaz patentovania jeho
výsledkov znamená, že takto investované prostriedky
sú nenávratne stratené. Nevytvoria v Európe ani jedno
pracovné miesto, nevyliečia jediného pacienta.
Návrh Komisie zároveň ignoruje skutočnosť, že pokusy
na ľudských embryách sú vo viacerých členských štátoch
závažným trestným činom. Prostriedky viacročného
finančného rámca, ktorého súčasťou je aj podpora výskumu
embryonálnych kmeňových buniek, však pochádzajú
z príspevkov všetkých členských štátov, teda aj Slovenska.
Trvalo veľmi dlho, kým najvyššia súdna inštancia po
prvýkrát potvrdila, že na ľudské embryo sa vzťahuje
rovnaká ochrana, ako na narodené dieťa či dospelého
človeka. Že plod v tele matky nie je v žiadnom okamihu
len zhlukom buniek, s ktorým si môže ktokoľvek robiť
čokoľvek.
Samotné súdne rozhodnutie však nestačí. Musíme trvať
na jeho dôslednom uplatňovaní. Nie je predsa možné,
aby ani nie mesiac po rozsudku prijal Európsky parlament
uznesenie pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/
AIDS, v ktorom vyzýva Komisiu a Radu EÚ, aby zabezpečili
prístup všetkých žien k službám ako „bezpečné a legálne“
umelé ukončenie tehotenstva. Je zrejmé, že poslanci, ktorí
toto uznesenie navrhli, ani tí, ktorí ho schválili, si zatiaľ
neprečítali jasné stanovisko Európskeho súdneho dvora:
život, ktorý sa vyvíja v tele matky od okamihu počatia, je
ĽUDSKÝ život.
Je čas adventu, tak hádam nezaškodí pripomenúť, že Ježiš
prišiel na svet ako každý iný človek. Bol zraniteľný ako
každé ľudské dieťa. Máriine tehotenstvo sa nestretávalo
len s pochopením. Ja však dúfam, že v každej žene sa
skrýva Mária-matka – vie, že život, ktorý nosí pod srdcom,
je dôležitejší než všetko ostatné. Pretože v istom zmysle je
každé jedno dieťa posolstvom nádeje pre celé ľudstvo.
Prajem vám požehnané prežitie Vianoc, sviatkov
Krista, pravého Boha a človeka!
Anna Záborská, autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
12
AKTIVITY
Sviečka za nenarodené deti 2011
Chrániť život od počatia po prirodzenú smrť spolu s podporou rodiny by malo byť základným cieľom
každého z nás a zároveň predpokladom úspešnej a hodnotnej spoločnosti. Bohužiaľ, aj keď to veľa
politikov, či už na Slovensku alebo v zahraničí, takto navonok proklamuje, nie je tomu tak. Často
sa schovávajú za právo na slobodu rozhodovania sa aj keď si možno neuvedomujú, že podporujú
naopak anarchiu. No a v očiach verejnosti sa snažia zjemniť akt potratu na strohé pomenovanie „umelé
prerušenie tehotenstva“. Fórum života dvíha teda hlas aj za tých, ktorí sú bezbranní a nikto sa ich
nepýta, či chcú žiť. Práve preto je tu projekt „Sviečka za nenarodené deti“.
Projekt „Sviečka za nenarodené deti“ sa realizuje
s podporou a požehnaním biskupov Slovenska
a s mediálnou
podporou
najvýznamnejších
katolíckych médií, ako sú Katolícke noviny,
Duchovný pastier, Slovo, televízia Lux a rádio
Lumen. Fórum života zorganizovalo tento
projekt už po deviatykrát. Chce tak upriamiť
pozornosť spoločnosti na hodnotu ľudského
života a povzbudiť ľudí k modlitbám za záchranu
počatých detí. Zámerom projektu je zapojiť do
jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny aj
jednotlivcov na celom Slovensku a poukázať
na reálnu situáciu v spoločnosti. Vytvára tak
priestor na spomienku
a modlitbu za deti,
ktoré
zomreli
skôr
ako sa narodili, a to
pri umelom ale aj
spontánnom potrate a aj
na tie, na ktoré si nikto
nespomína. No počas
projektu Fórum života
nezabudlo v modlitbách
ani na rodičov, ktorí
takto nechcene prišli
o dieťa, na ženy, ktoré
sa dobrovoľne rozhodli
podstúpiť umelý potrat
a na
lekárov,
ktorí
ho vykonávajú, čo je
rovnako dôležité.
Počas tohto roka sa rôznymi formami do projektu
zapojilo vyše 300 farností z približne 150 miest
a obcí, v ktorých nám výraznou mierou pomohlo
niekoľko stoviek dobrovoľníkov. Najbežnejším
spôsobom zapojenia sa do projektu bola
modlitbová spomienka na deti, ktoré zomreli pri
potrate. Z Trnavy nám o takejto aktivite poslala
správu pani Mária Švecová: „Dňa 2. novembra 2011
o 14.00 hod. bolo modlitbové stretnutie za zomrelé deti
pred Poliklinikou Družba v Trnave, kde sa vykonávajú
umelé potraty. Spolu s kňazom sa na ňom zúčastnilo
niekoľko ľudí. Informácia bola aj vo farských
oznamoch v nedeľu pred modlitbovým stretnutím.“
Takéto modlitbové stretnutia sa konali po celom
Slovensku a mali rôzne formy. Ľudia sa modlili
nie len pred nemocnicami, ale aj v nemocničných
kaplnkách,
v kostoloch,
na
cintorínoch,
v domácnostiach a dokonca aj na školách. Pani
riaditeľka ZŠ Apoštola Pavla Mgr. Adriana
C h ra p c i a ková
v Liptovskom Mikuláši
nám napísala: „Dňa 2.
Novembra sa naša škola
zapojila
do
projektu
Sviečka za nenarodené
deti.
Počas
veľkej
prestávky a nasledujúcej
vyučovacej hodiny sa
uskutočnila Pobožnosť za
nenarodené deti v školskej
kaplnke sv. Jána Bosca.
Uvedomili sme si, že
nenarodené deti treba
chrániť, pomáhať im
a modliť sa za ich zdravie
a narodenie.“
Inou
formou sa do projektu
zapojila Stredná odborná škola technická
v Zlatých Moravciach. O ich aktivitách nám
napísala Beáta Čepcová, učiteľka a koordinátorka
projektu: „Projekt sme realizovali tak, že žiaci 3.
ročníka pripravili pre ostatných žiakov a učiteľov
prezentácie v PowerPointe, kde stručne predstavili
ciele o.z. Fórum života a projekt Sviečka za nenarodené
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
13
AKTIVITY
deti. Na hodine Občianskej náuky som prizvala na
otvorenú hodinu aj pána riaditeľa a pani zástupkyňu,
aby sa zúčastnili aj následnej diskusie. Žiakom
sa hodina páčila; všetci kladne prijali myšlienku
úcty k životu, ktorý pokladajú za najvyššiu ľudskú
hodnotu. Počas posledného októbrového týždňa boli
v škole k dispozícii na predaj aj sviečky s logom.“
Projekt bol spojený aj so zbierkou, v rámci
ktorej bolo možné za dobrovoľný príspevok
získať originálnu Sviečku za nenarodené deti.
Do zapojených farností na Slovensku bolo
umiestnených asi 50 000 týchto sviečok a letáčikov
s Modlitbou o úctu k životu. Celkové náklady
spojené s projektom boli vo výške 6 618,24
eur, aj keď sú to len priame náklady, pretože
veľa dobrovoľníkov obetovalo svoj voľný čas či
peniaze na benzín pri distribúcii originálnych
sviečok. Doteraz bolo vyzbieraných 40 551,38 eur.
Doterajší čistý výnos z projektu je teda 33 933,14
eur. Keďže ale dobrovoľné príspevky ešte stále
prichádzajú na účet Fóra života, konečný čistý
výnos bude známy až koncom kalendárneho roka
2011, ale už teraz je jasné, že je to viac ako minulý
rok. ĎAKUJEME! Podrobný rozpis výnosu
i nákladov si môžete pozrieť na internetovej
stránke www.forumzivota.sk.
Vyzbierané prostriedky budú použité na ďalšie
projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany
života a rodiny. Naše občianske združenie môže
vyvíjať svoju činnosť takmer výlučne iba vďaka
darom od individuálnych darcov, preto je pre
nás táto forma podpory veľmi vítaná ba priam
životne dôležitá. Za akúkoľvek formu podpory
vám úprimne ďakujeme.
Vyjadrenie spolupatričnosti s projektom Sviečka
za nenarodené deti bolo možné vyjadriť aj
umiestnením horiacich sviec do okien domovov
počas 2. novembra. Uskutočnili sa aj pochody
za život vo viacerých slovenských mestách.
Najvýznamnejšie boli v Bratislave a v Košiciach,
kde sa na nich okrem stoviek účastníkov zúčastnil
aj košický arcibiskup Bernard Bober.
Od roku 2009 Fórum života mapuje na
Slovensku pamätníky nenarodeným a pamätné
hroby nenarodených. Aj tento rok sa ich počet
rozrástol a v súčasnosti evidujeme už 27 takýchto
miest. O tom, že táto aktivita má svoj význam
a verejnosť ju s nadšením prijíma svedčí aj reakcia
koordinátorky projektu v Tesárskych Mlyňanoch
a filiálky farnosti vo Vieske nad Žitavou, pani
Beáty Čepcovej: „Projektu v takomto rozsahu sme
sa zúčastnili po prvýkrát. Ľudia s nadšením prijali
takúto aktivitu; všetci si uvedomujeme aktuálnosť
uvedenej problematiky. 1. novembra popoludní boli
pobožnosti na miestnych cintorínoch. Ľudia zapaľovali
sviečky s logom projektu pri hlavnom kríži a veriaci
sa pomodlili aj Modlitbu o úctu k životu. 2. novembra
ráno bola sv. omša v kostole obetovaná za nenarodené
deti. Pán farár Peter Kukučka prišiel aj s iniciatívou
dať postaviť pamätník nenarodeným deťom. Je reálny
predpoklad, že do roka bude pamätník zhotovený.
Z pochopiteľných dôvodov nedostatku priestoru
nie je možné uverejniť spätné reakcie o vašich
aktivitách z každého slovenského mesta či
dediny. Ospravedlňujeme sa a zároveň ďakujeme
za každý jeden príspevok a informáciu o akciách,
ktoré ste nám poslali. Všetky nájdete na našej
webovej stránke www.forumzivota.sk.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí
podporili naše občianske združenie, kňazom,
rehoľníkom, rehoľníčkam a dobrovoľníkom, no
najmä spoločnosti IGNIS TOP Hlohovec a jej
majiteľovi Ing. Jurajovi Frýdeckému za výrobu
a bezplatnú distribúciu sviečok. Za pracovníkov
Fóra života to asi najlepšie vystihol člen
predsedníctva Fóra života Daniel Dian:
„Pri osobnej zaangažovanosti ktoréhokoľvek
kňaza ľudia nezostávajú hluchí k podobným
aktivitám, neotvárajú len svoje srdcia či
peňaženky, ale hlavne svedomie u iných. Som
presvedčený, že v prvom rade každý kňaz by si
mal uvedomiť svoju osobnú zaangažovanosť
v oblasti ochrany ľudského života a nepodceňovať
praktické šírenie evanjelia. Preto mi v mene Fóra
života dovoľte zo srdca poďakovať všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom úprimne
zapojili do projektu Sviečka za nenarodené
deti, či už kňazom, rehoľníkom, rehoľníčkam,
spoločenstvám alebo dobrovoľníkom. Veľmi si to
vážime. Pomáhate chrániť tú najväčšiu hodnotu
na svete, ľudský život.“
Rastislav Žitný, Fórum života
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
14
PRIPOMÍNAME SI
Zachráňme životy – 4 roky pomáhame!
6.12.2011 oslavuje projekt Zachráňme životy štvrté narodeniny! Aj jeden zachránený život stojí za akúkoľvek
námahu, o to viac nás tešia výsledky našej práce, ktorú môžeme realizovať iba vďaka pomoci vás, našich
darcov, podporovateľov a dobrovoľníkov! Garanciu efektívneho využitia peňažných aj hmotných darov
zabezpečuje transparentný finančný tok a profesionálne služby odborných poskytovateľov pomoci.
Cieľom projektu Zachráňme životy je pomôcť
tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa
ocitli v krajnej životnej núdzi a súčasne umožniť
ľuďom, ochotným pomôcť finančne, materiálne
i aktívne, zapojiť sa do projektu. Nové prípady
sa do systému zaraďujú na základe odporúčania
spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov, ale aj
na vlastnú žiadosť.
Momentálne máme v projekte 10 mamičiek. Za
posledný štvrťrok, sa nám podarilo zozbierať
dostatočné množstvo financií a momentálne
vieme do projektu zaradiť ďalšie mamičky. Preto
ak poznáte vo svojom okolí nejakú tehotnú
ženu v núdzi, ktorá by potrebovala našu pomoc,
neváhajte nás kontaktovať.
Všetky poukázané finančné dary dostávajú
v plnej výške priamo príjemcovia pomoci (ženy
a ich deti). Náklady na riadenie a správu systému
zabezpečuje Fórum života z iných zdrojov. No
a na záver ešte niekoľko štatistických údajov:
– doteraz sme pomohli 55 ženám a ich deťom
– narodilo sa 45 bábätiek (z tohto počtu ostalo
43 narodených detí pri svojej matke, len dve
deti išli na adopciu, pričom v jednom prípade
ho chce matka získať späť)
– celkovo sme riešili 790 prípadov
– k 31.10.2011 prispeli darcovia za celé obdobie
existencie projektu sumou 102 512.26,- Eur
VEĽKÉ ĎAKUJEME!
V uplynulom období sme sa opakovane
zameriavali na propagáciu projektu. Nie je
to však jednoduché, nakoľko téma ochrany
života, nie je vo väčšinovej spoločnosti vítaná.
Respektíve, médiá a mnohé kompetentné osoby,
populisti či mnohí naši politici skrývajú túto
tému pod rúško „práva na slobodnú voľbu“. No
výsledok je prinajmenšom alarmujúci! Aj keď si
to nepriznajú, podporujú anarchiu, kultúru smrti
a rozkladajú tak tradičné hodnoty spoločnosti.
Týmto chcem vyzvať vás, ktorí čítate tieto riadky,
pomôžte nám pomáhať – či už finančným
príspevkom alebo propagovaním projektu
Zachráňme životy.
Viac
o projekte,
všetky
informácie
o poskytovateľoch
a príjemcoch
pomoci,
formách pomoci, finančných čiastkach darcov
a ich použití sa dozviete na webovej stránke
www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý,
kto sa rozhodne pravidelne alebo jednorázovo
prispieť na číslo účtu 0424246346/0900.
Pápež Ján Pavol II v Bratislave – 2003, foto: Anton Frič
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
15
PRIPOMÍNAME SI
Druhé narodeniny poradne
V decembri to budú už 2 roky, odkedy poradňa Alexis pomáha tým, ktorí to potrebujú! Je to projekt
pomoci ženám a dievčatám, ktoré z rôznych dôvodov zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú
v závažnej situácii súvisiacej s tehotenstvom, prípadne potrebujú riešiť následky umelého potratu.
Nepomáha však len ženám, ale aj ich partnerom.
Obsahom poradenstva je najmä pomoc pri
analýze problému a hľadaní riešenia, pomoc
pri zorientovaní sa v sociálnej sieti, informácie
o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy
počas tehotenstva. Do konca novembra 2011
sme v poradni Alexis riešili 88 prípadov, ktoré sa
väčšinou týkali neplánovaného alebo rizikového
tehotenstva. Zvýšil sa aj počet prípadov
s postabortívnym syndrómom. Ozývajú sa nám
ženy a dievčatá z celého Slovenska a ich vek
je v priemere od 15 do 34 rokov. Väčšinou sú
to slobodné, nezamestnané alebo študujúce
mamičky. Vďaka nášmu poradenstvu sa 21 z nich
rozhodlo, že si bábätko nechá!
Do tohto projektu sú zapojení odborníci z oblasti
sociálnej práce, gynekológie, psychológie,
psychiatrie a ďalších odborov. Činnosť poradne
môže podporiť každý rozširovaním kontaktných
informácií, zapojením sa do odbornej spolupráce
alebo materiálne a finančne na číslo účtu
0422874576/0900. Do správy pre prijímateľa je
potrebné uviesť heslo „Alexis“, aby bolo možné
identifikovať a využiť dar podľa želania darcu.
Viac o poradni Alexis sa dozviete na
www.alexisporadna.sk. Emailové poradenstvo
poskytujeme na emailovej adrese [email protected]
lexisporadna.sk, na ktorú môžu potenciálne
klientky poslať emailovú správu s opisom svojho
problému. Odborná poradkyňa im najneskôr
do 24 hodín odpovie. Podobne sa môžu poradiť
na telefónnych číslach 0911 350 200 (T-Mobile)
a 0917 350 200 (Orange).
Na záver chcem poďakovať všetkým darcom,
podporovateľom a ľuďom dobrej vôle, ktorí ste
nás počas roku 2011 podporovali a tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu aj v roku 2012. Spoločnou
odmenou nám bude každý zachránený život.
Zuzana Kiňová
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
16
TÉMA
Boj pápeža za život
Daniel Dian, člen predsedníctva Fóra života
Blahorečenie Jána Pavla II. sa stalo skutočnosťou.
To čo si ľudia silne uvedomovali počas jeho celého
pontifikátu, že titul, oslovenie Svätý Otec nie je
iba titul, ale je podstatou jeho života, sa v nedeľu
Božieho milosrdenstva stalo skutočnosťou.
Benedikt XVI. vyhlási Jána Pavla II. za
blahoslaveného. Kto bol Ján Pavol II.? Peter, živý
Peter našich dní, ktorý nemal inú úlohu ako tú,
ktorú Kristus zveril Šimonovi Petrovi – utvrdzovať
bratov vo viere. To potrebovala svetová spoločnosť
pred rokom 1978 či 1989, a to potrebuje aj dnes
a možno viac ako kedykoľvek predtým. Ján Pavol
II. zostal po celý život verný presvedčeniu, ktoré
vyjadril aj v závere encykliky Centesimus annus:
„Cirkev nesmie opustiť človeka. Prvou cestou, po
ktorej musí ísť Cirkev pri plnení svojho poslania
je človek (...) on je cestou, ktorú určil sám Kristus.
Nejde o „abstraktného“ človeka, ale o skutočného,
„konkrétneho“ a „historického“ človeka. Ide
o každého jednotlivého človeka, pretože každý je
zahrnutý do tajomstva vykúpenia a s každým sa
Kristus skrze toto tajomstvo navždy spojil“.
Práve Vianoce spojené s uvedomením si Krista
ako ich centra sú dôvodom, aby sme uvažovali
spolu o hodnote človeka. Uvažovali o ceste,
ktorou kráčame a ktorou by sme mali ísť.
Pápež Wojtyla počas svojho pontifikátu i vo
svojej morálnej teológii vždy kráčal cestou,
ktorou je človek a žil v pokornej službe pravdy
voči každému človeku. Aurel Štefko, lekár, kňaz
a jezuita v jednej osobe (tragicky zomrel na
začiatku roka 2011) píše v Duchovnom pastierovi –
zborníku venovanému 25. výročiu pontifikátu Jána
Pavla II., ktorý vyšiel v októbri 2003 takto: „Buďte
„stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás
vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to
však skromne, s bázňou aj s dobrým svedomím,
aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi,
zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú.“
(1Pt 3, 15-16). Tento apoštolský príkaz platí pre
kresťanov a teológov dnes práve tak ako pre
prvých adresátov v prvotnej Cirkvi. Najmä tam,
kde Cirkev zaujíma stanovisko ku spoločenským
problémom, musia dôsledne dodržiavať túto
povinnosť, teda zdôvodniť svoj postoj. Iba tak
môžu to podstatné, čo majú vysloviť na základe
svojej viery, obstáť vo verejnej diskusii. Tento
postoj zohral dôležitú úlohu v rozhodnutí pápeža
Jána Pavla II. vydať encykliku Evangelium vitae.
Táto encyklika, ako nám ju predstavuje jej úvod,
chce byť rozhodným a jednoznačným potvrdením
hodnoty ľudského života, jeho nenarušiteľnosti;
zároveň však chce byť naliehavou výzvou
v mene Boha, adresovanou všetkým a každému
jednotlivo. „Rešpektuj, chráň, miluj život a slúž
životu – každému ľudskému životu.“1 ... s novými
perspektívami vedeckého a technického pokroku
rodia sa nové formy útokov na dôstojnosť ľudskej
bytosti a zároveň sa utvára a upevňuje nová
kultúrna situácia, v ktorej prečiny proti životu
nadobúdajú doposiaľ nepoznaný a azda podlejší
aspekt, čo vzbudzuje nepokoj.2 Tak sa stáva, že
v niektorých krajinách skutky, ktoré sa kedysi
jednomyseľne pokladali za zločiny, spoločnosť
prijíma. Dokonca aj medicína sa stáva nástrojom
miereným proti životu... Základy medicínskej
etiky nachádzame už v staroveku. Jej základné
princípy zhŕňal Hippokrates v prísahe lekára.
Obsahuje požiadavku vždy konať v záujme
pacienta a zásadne odmieta akékoľvek formy
umelého potratu a eutanázie. Nový pokrok do
medicíny priniesla etika kresťanstva. Je ním
vzťah k pacientovi, trpiacemu človeku, založený
na princípe milosrdnej lásky, ktorá nevylučuje,
nediskriminuje, ale zahŕňa každého, bez ohľadu na
rasovú príslušnosť, náboženstvo, pohlavie a pod.3
... človek je obraz Boží vybavený nemeniteľnou
dôstojnosťou. Preto vyzýva k ostražitosti voči
pokusom ničiť život alebo ho utláčať. Trvá na
tom, že nie všetko, čo je technicky možné, je aj
morálne dovolené. Práve vzhľadom na nesmierne
vedecké pokroky v medicíne existuje tu zvláštna
zodpovednosť voči životu, ktorý zostáva podľa
náuky Cirkvi vo všetkých štádiách svojho vývoja
– to znamená od počatia až po prirodzenú smrť
- vždy Božím darom.4 Táto úcta tvorí podstatu
moderných sociálnych otázok. Uvoľnenie tejto
úcty k životu vo vyvinutých spoločnostiach má za
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
17
TÉMA
následok diskrimináciu života tých najslabších...
Nové zákony niektorých krajín dostávajú
však mnohých do konfliktu svedomia, lebo
pri dnešnom stave poznatkov o živote dostáva
človek nesmiernu moc a zodpovednosť. S tou
mocou súvisí však aj možnosť voľby presadzovať
kultúru smrti, alebo orientovať sa na kultúru
života. Evanjelium života zaznelo už na počiatku
života. Smrť sa objavila pre závisť diabla. Na svet
prichádza násilím, Kainovou bratovraždou. Brat
zabíja brata. Po prvýkrát je pošliapané duchovné
príbuzenstvo podľa „logiky“ Zlého, ktorý je
vrah od počiatku. Tu sa začína boj človeka proti
človeku. Krv zavraždených volá k Bohu, domáha
sa spravodlivosti, lebo aj po Kainovej vražde
Ábela ľudský život patrí Bohu. Zločin nemôže byť
nepotrestaný... Na druhej strane Boh zostáva aj
pri trestaní milosrdný. Otázka „Čo si to urobil?“
Pápež Ján Pavol II v Bratislave, foto: Anton Frič
nie je adresovaná iba Kainovi, ale aj dnešnému
človeku, ktorý zločin útoku na život predkladá
v etickom rúšku, keď útoky na počatý život alebo
ten, ktorý sa blíži ku koncu, označuje nálepkou
aktu vlastnej slobody.5 To všetko je v protiklade
s evanjeliom života, ktoré ohlasuje Kristus.
Toto sprisahanie proti životu má rôzne podoby.
Potraty, antikoncepcia (najmä abortívna) boli
prvými trhlinami v múre priehrady, ktorú tvorila
morálka a zákon. Hrozí, že najnovšie „zákony“
o eutanázii zmenia túto priehradu na lavínu
ničenia, ktorej obeťou sa stane sám jej tvorca
– človek.6 V tejto situácii nie je ľahké postaviť sa
na stranu života. Počatý život alebo postihnutý
či starý bezvládny človek sú vnímaní ako
agresori proti pohodlnosti silných. Tento druh
sprisahania proti životu nie je ničím iným ako
vojna silných proti bezmocným. V tejto vojne sa
človek presviedča, že sa môže stať pánom
života, a pritom sa často ospravedlňuje
súcitom. Skutočným dôvodom takéhoto
myslenia je už spomínaná skutočnosť, že
cíti ohrozenie vlastného pohodlia a chce si
ho zabezpečiť aj za cenu života iných. Jadro
celého takéhoto myslenia vidí encyklika
Evangelium vitae v oslabenej citlivosti na
Boha a človeka. Keď stráca citlivosť na
Boha, stráca ju aj na človeka, na jeho
dôstojnosť a život; na druhej strane,
systematické narúšanie morálneho zákona,
najmä vo vážnej matérii rešpektovania
ľudského života a jeho dôstojnosti,
postupne vedú k istému oslabeniu
schopnosti vnímať oživujúcu a spásonosnú
Božiu prítomnosť. ... človek je naklonený
súdiť, že život stratil akýkoľvek zmysel
a podlieha čoraz silnejšiemu pokušeniu
pripísať si právo ukončiť ho.7 Spomínané
oslabenie citlivosti na Boha a človeka,
spolu so zhubnými následkami pre život,
sa odohráva v hĺbke svedomia. Ide tu
o svedomie každého človeka, ktorý vo
svojej jedinečnosti a neopakovateľnosti
stojí sám pred Bohom. Ale v istom zmysle
tu ide aj o svedomie spoločnosti. Aj ono
je istým spôsobom zodpovedné za to, že
utvára „kultúru smrti“, upevňuje dokonca
aj skutočné „štruktúry hriechu“ namierené
proti životu.8 Predsa však nijakým
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
18
TÉMA
okolnostiam ani snahám sa nepodarí prehlušiť
Boží hlas, ktorý zaznieva vo svedomí každého
človeka: práve v tejto skrytej svätyni môže človek
vždy zmeniť postoj a nastúpiť cestu lásky a služby
ľudskému životu.9 Lebo krv tvojho brata volá
(Gn 4,10), krv každého iného človeka zabitého
po Ábelovi volá, ale absolútne jedinečným
a výnimočným spôsobom volá k Bohu Kristova
krv. Práve ona zjavuje, aká veľká je Otcova láska
a zároveň aký cenný je v Božích očiach človeka
a akú veľkú hodnotu má jeho život.10 Z Kristovej
krvi tak všetci ľudia čerpajú aj silu konať vo veci
obrany života. Práve táto krv je najsilnejším
znamením nádeje, ba základom absolútnej istoty,
že tak ako je to podľa Božieho zámeru, život určite
zvíťazí.11 Ako odpoveď na ústavy štátov, ktoré sa
pokúšajú napr. o uzákonenie eutanázie, vznikajú
na celom svete hnutia a iniciatívy na obranu
života.
„Preto Kristovou autoritou udelenou Petrovi
a jeho nástupcom v spoločenstve s biskupmi
Katolíckej cirkvi potvrdzujeme, že priame
a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je
vždy hlboko nemorálnym činom.12 Vzhľadom na
morálnu normu hovorí encyklika, ktorá zakazuje
priame zabitie nevinnej ľudskej bytosti, niet
nijakých privilégií a výnimiek.
Encyklika Evangelium vitae teda upozorňuje, že
život si nemožno vynútiť, že je to úžasný Boží
dar. Človek je teda živá bytosť, hovoríme, že žije.
To však neznamená, že je aj prameňom života,
a preto sa nemôže ani správať ako absolútny
pán života. Tým je iba Boh. Človek, či je to rodič
alebo zdravotnícky pracovník, musí rešpektovať
život každého jednotlivca, a to od jeho začiatku
(počatia) až po jeho prirodzený koniec. Keď
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
si človek 21. storočia nárokuje právo na život
druhého, presahuje jasne svoju kompetenciu. Je
to znakom toho, že jeho stupnica hodnôt je vážne
narušená. Každé reálne uvažovanie o postojoch
proti životu je hra s ohňom. História ľudstva je
dôkazom toho, že každé aj to najmenšie zlo sa
zvrhne a vymkne človeku z rúk. Musíme trpko
konštatovať, že posvätnosť života ako hodnota
je dnes často relativizovaná, ba spochybnená.
Diskutuje sa o nej. Preto je nevyhnutné znovu
vybudovať opravdivú „kultúru“ života, ktorá má
pevné zakotvenie v Božom príkaze: „Nezabiješ“.
Tak ju predstavuje encyklika Evangelium vitae.13
A tak na otázku položenú v úvode „ Kto bol Ján
Pavol II.?“ môžeme povedať: Študent bez rodiny,
robotník, tajný seminarista, kňaz, opäť študent
v Ríme, kaplán, biskup, kardinál a pápež. Rast jeho
autority prirodzene rástol. Po zvolení na pápežský
stolec ovplyvnil encyklikami medzinárodné dianie
a hlavne svedomie človeka. Na základe analýzy jeho
encyklík, ale aj ostatných diel, sme našli odpoveď
na túto otázku: „Bol to človek spolupracujúci
s utrpením a preto schopný prijímať trpiacich;
človek citlivo vnímajúci sociálnu problematiku
iného človeka; človek- obranca života“.
Doporučené príspevky:
MRÁZ, M.: Evangelium vitae. In: Duchovný pastier, revue pre
teológiu a duchovný život. Trnava SSV 1995, roč.76, č. 8, s.
343-350
VLK, B.: Učenie Jána Pavla II. o hodnote človeka. In: Duchovný
pastier, revue pre teológiu a duchovný život. Trnava SSV 1996,
roč.77, č. 1, s. 4-12
ŠULÍK, I.: Morálna teológia v pontifikáte Jána Pavla II. In:
Duchovný pastier, revue pre teológiu a duchovný život. Trnava
SSV 2005, roč.86, č. 8
JÁN PAVOL II.: Encyklika Evangelium vitae, Trnava: SSV 1995, s. 14
Porov. tamže, s.11
Porov. FABIAN, A: Sociálne aspekty utrpenia. In: Duchovný pastier, roč. 82, 2001, č. 2, s. 68
Porov. KBS – Život Cirkvi 34, 24. august 2001, s. 2
Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Evangelium vitae, Trnava: SSV 1995, s. 16-29
Porov. SPINZANTI, S.: Etica – bio medica. Balzamo Milano: Edizione Paoline Cinsinello 1998, s. 180
JÁN PAVOL II.: Encyklika Evangelium vitae, Trnava: SSV, 1995, s. 40
Porov. tamže s. 46
Porov. tamže s .47
Porov. tamže s. 48
Porov. tamže s. 49
Porov. tamže s. 55
ŠTEFKO, A.: Ochrana života v encyklike Jána Pavla II. Evangelium vitae. In: Duchovný pastier, revue pre teológiu a duchovný život.
Trnava SSV 2003, roč.84, č. 8
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
19
SVEDECTVO
Volám sa Dominik ...
Na konferencii Fóra života pod názvom Vyber kamerami bulvárnych televízii v nejakej veľkolepej
si život v Rajeckých Tepliciach vystúpilo viacero šou, kde ide o peniaze, ale vystúpil pred fórom
odborníkov z rôznych oblastí života. Napriek ľudí, ktorí si vedia vážiť život a nechajú ho vážiť si
všetkej erudovanosti ľudí s rôznymi titulmi, aj iných, aj tých, ktorých mnohí odsúdia vopred
najväčší aplauz zožal malý Dominik Drdul. na smrť, lebo by „zbabrali ich život, obmedzili
V tohtoročnom druhom čísle Spravodajcu ich radosť a schopnosť pestovať samoľúbosť
občianskeho
združenia
a egoizmus“. Dobre čítajme,
Fórum života sme ponúkli
ale nielen to, podávajme
Veľakrát je preferované,
svedectvo
Veroniky
ďalej a pomáhajme búrať
Vadovičovej, športovkyne
predsudky, bariéry a hlavne
že spina bifida je vlastne
na vozíčku, ktorá nielen
ničiť
veľkú
mašinériu
porucha, ktorá bráni kvalite
reprezentuje našu vlasť,
abortov, či už v ordináciách
života týmto ľuďom. Nie je
ale je istým spôsobom
„lekárov“ ale aj v komercii
to
pravda,
lebo
títo
ľudia
ak
vyslankyňou
viery
farmaceutického priemyslu,
majú vytvorené podmienky
v schopnosť
človeka
ktorý ponúka „neškodnú
žiť plnohodnotný život
ochranu pred nežiaducim
- sú schopní žiť absolútne
a aj napriek postihnutiu
počatím“, ale v drvivej
plnohodnotný život ...
pomáhať iným budovať
väčšine podáva smrtiaci
svoj vlastný život. Preto
preparát
s tragickými
pokladáme za dôležité, uverejniť aj prepis následkami.
svedectva iného, ešte vlastne chlapca, ktorý
napriek mladosti je už teraz veľkou výzvou nie len „Volám sa Dominik Drdul. Bývam v Smoleniciach.
pre svojich zdravých či chorých vrstovníkov, ale Mám 13 rokov... mám dve sestry... Mám veľa
najmä pre dospelých, aby vo vážnych okamihoch záľub, ako napríklad hra na flautu, história, ale to
života nerozhodovali o živote iných unáhlene, by bolo na celú prednášku. Potom je to napríklad
pod tlakom prostredia, ktoré iným spôsobom fotografovanie, ktoré tu nebolo spomenuté,
chce riešiť otázku existencie postihnutých detí (za ale som rád, že mi niečo prenechali. Ďalej rád
komunizmu ich odsúvali v rôznych ústavoch do cestujem. Chcel by som vám teraz povedať moju
ústrania aod spoločnosti, dnes keď sú k dispozícii životnú skúsenosť, ktorú zažívam a dúfam, že
oveľa modernejšie diagnostické prostriedky, ich ešte budem zažívať. Narodil som sa v Bratislave
žiaľ, najčastejšie odsúvame smerom k potratu, s vrodenou vývojovou chybou ako Veronika, ale
nie umelému prerušeniu tehotenstva, lebo ja som mal plus ešte hydrocefalus, čo je vlastne
ak niečo preruší napr. cestu mám šancu v nej porucha, pri ktorej sa hromadí likvor v mozgu,
pokračovať, čo v prípade úplného zničenia čo je mozgovo-miechový mok, ktorý je potom
nenarodeného dieťaťa neexistuje). Nebuďme tak umelo odvádzaný hadičkou do brušnej dutiny.
veľmi úzkostliví, a neskrývajme sa za slovíčka, Moja druhá diagnóza je spina bifida, čo je rázštep
pozrime sa krutej realite nášho sebectva tvárou chrbtice. Táto diagnóza je jednou z najčastejších
v tvár pri čítaní svedectva malého a predsa vrodených chýb, má ju v priemere každý 1000 –ci
„veľkého“ Dominika, ktorý na konci svedectva novorodenec. Je to porušená miecha a od výšky,
dvihol zo sedačiek poslancov, vysokoškolských kde je miecha porušená, závisí hybnosť dolných
pedagógov, biskupa i kňazov, rehoľné sestry a čiastočne aj horných končatín. Ja mám miechu
i matky a otcov, jednoducho všetkých. Všetkých porušenú tak, že necítim od pása dole nič....
k dlhotrvajúcemu potlesku, ktorým ocenili nie vlastne ja som sa okrem tejto mojej diagnózy
jeho talent, ale odvahu. Dominik nevystúpil pred narodil aj s inkontinenciou. Neviem, či viete, čo
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
20
SVEDECTVO
to je. Inkontinencia bola jedným z dôvodov, prečo
sa ma lekári zamýšľali interrupčne odstrániť
ešte pred narodením a potom prostredníctvom
eutanázie. Ďalším dôvodom bolo, že lekári
neboli dostatočne vzdelaní. A to je ešte aj dnes
- vzdelávanie týchto lekárov ide pomaly. Máme
vlastne len zopár naozajstných odborníkov,
ktorí sú naozaj odborníkmi a vedia, o čo ide.
Veľakrát je preferované, že spina bifida je
vlastne porucha, ktorá bráni kvalite života týmto
ľuďom. Nie je to pravda, lebo títo ľudia - ak majú
vytvorené podmienky - sú schopní žiť absolútne
plnohodnotný život a sú schopní robiť hocijaké
iné aktivity - sú schopní zamestnať sa a neskôr
možno si aj založiť rodinu a robiť tie isté aktivity,
ktoré robia ich „normálni“ kamaráti, respektíve
známi. V súčasnosti veľakrát záleží ako príjmu
toto dieťa jeho rodičia, prípadne najbližšie okolie.
Moji rodičia si povedali - napriek odporúčaniam
lekárov - nie interrupcia, žiadna nebude - za
čo som im vďačný. Veľa týchto detí je veľmi
životaschopných. Stalo sa aj také, že jeden plod
chcel lekár odstrániť. Keď sa dieťa narodilo, jeho
mama za ním prišla a povedala mu: „Toto dieťa
ste mi chceli zobrať.“ Je veľmi časté, že ženy,
ktoré čakajú tieto deti, podľahnú tým radám
lekárov, lebo sú to prvé z odborných rád, ktoré
sa im dostanú. 90% žien, ktoré zistia, že čakajú
také dieťa, idú na interrupciu. Dnes sa aj napriek
snahám obmedziť interrupcie na Slovensku
vykonáva 40 interrupčných zákrokov denne.
(Dominik ukazuje fotografiu): Na tejto fotografii
mám 4 roky, vtedy som navštevoval Materskú
škôlku v Smoleniciach. To bola jedna materská
škôlka z dvoch, ktorá ma bola schopná prijať.
Na to nezabudnem, lebo tam boli veľmi obetavé
učiteľky, napríklad ma bežne brávali do lesa,
pomáhali mi pri hygiene, keď som bol ešte malý
a veci podobné robili okolo mňa, takže naozaj
im veľmi ďakujem, boli veľmi obetavé. Často
krát trpeli moju nestálosť, napríklad ma niekde
posadili a po 5 minútach som si rozmyslel, že
chcem byť niekde inde. No tak si predstavte,
aké boli z toho šťastné. Medzi 4. a 5. rokom
môjho života sa nám podarilo zohnať ortézu na
chodenie, ktorú môžete vidieť na fotografii vľavo
hore. Môžete ma tam vidieť aj s mojimi sestrami
a našim psom, ktorý nám už utiekol a umrel.
Základnú školu v Smoleniciach som absolvoval
zarovno s normálnymi spolužiakmi. V škole
som mal asistentku učiteľa a dodnes som s ňou
v kontakte. Taktiež som mal osobných asistentov,
ktorí ma brávali zo školy aj do školy, pomáhali mi
pri hygiene a veci podobné.. Ale na strednej škole
už nemôžem mať asistenta učiteľa. Legislatívne je
to upravené tak, že akonáhle takýto žiak, ktorý
je odkázaný na asistenciu v škole, prestúpi na
strednú školu, aj keď vekom patrí na základnú
školu (osemročné gymnáziá), už automaticky
nemá nárok na asistenta učiteľa. Momentálne
študujem už 3.rok na osemročnom gymnáziu
Angely Merici v Trnave. Tam mi pomáhajú
dobrovoľníci, ktorí nahrádzajú asistenta učiteľa.
Tu je otázka, či je spina bifida dôvod na smrť. Ja
sa nestotožňujem s názorom, že spina bifida je
dôvod na smrť, a ani nemôžem. Pretože vidím,
že veľa detí, už len tých 150, ktoré sú v združení,
sú životaschopné deti. Veľké percento z nich má
úplne normálny intelekt, skoro všetky. A niekto
povie, že jednoducho zabiť. S tým ja nesúhlasím!
Aj keď to mnohokrát vyzerá zle, ako môžete
vidieť tu na tomto obrázku, ale to jednoducho
nie je dôvod, že tohto človeka treba zabiť. Takýto
Spina bifida – ilustračné foto
© Photoeuphoria | Dreamstime.com
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
21
SVEDECTVO
defekt sa dá zoperovať a upraviť. Zostáva tam
tá porucha, že človek často krát nemôže chodiť
a je odkázaný na invalidný vozík. Na ďalšom
obrázku som ja v škôlke. Pred karnevalom som
vtedy pozeral Šmolkov a v nich ma neskutočne
oslovil jeden taký rytier a ja som si vymyslel,
že chcem byť taký rytier. A tak musela začať
práca na brnení. Bol som v tej ortéze na chodenie
a navliekli ma do toho brnenia a tak to bolo
vyriešené. Takže čo som si vymyslel, to som
prakticky aj mal. Teda nemal som všetko, ale
som rád, že mi vedeli povedať aj nie, lebo viem,
že to bolo na niečo dobré. Ďalší snímok – ľudia
Spina bifida – hovorí sa, že to je len život plný
obmedzení, prekážok a vecí podobných. Ale ako
povedala aj Veronika Vadovičová, my dokážeme
lásku nielen prijímať, ale ju aj dávať. Ľudia často
krát hovoria, že sú obohatení tým, čo so mnou
prežili. Že som ich naučil, že zmyslom života
nie je ideálne zdravie, ale láska. Na ďalšom
obrázku máte možnosť vidieť ďalšie defekty. Tu
je chlapec, ktorý sa bicykluje prenášaním váhy na
trojkolke. Toto sú naše tábory, ktoré organizuje
naše združenie. Toto je tábor z roku 2008. To
logo : „sme iní, sme tu preto, aby sme žili.“ je
vlastne motto nášho občianskeho združenia,
ktoré združuje rodičov detí so spinou bifidou
a hydrocefalom. Združenie poskytuje rodičom
poradenstvo ohľadom spiny bifidy a takto sa nám
podarilo už pomôcť a zachrániť 150 úžasných
detí, ktoré žijú a sú v združení. Z týchto táborov
často krát odchádzajú asistenti obohatení ... je to
pre nich často prvá skúsenosť s ľuďmi s takýmto
postihnutím a zistia, že to naozaj nie sú len ľudia,
ktorí vyžadujú, ale sú to aj ľudia, ktorí dávajú. Na
inej snímke môžete vidieť časť z náplne nášho
združenia. Združenie poskytuje aj konkrétnu
pomoc, napríklad pomáha pri sprostredkovaní
vozíkov.. Môj chirurg (MUDr. F. Horn, PhD hovori: „Lásku vám dá aj dieťa so spinou bifidou.“
Predkladám fotografiu jedného dievčatka, ktoré
má piatich zdravých súrodencov, teraz má 6
rokov, lekári ju na začiatku zanedbali. Potom
sa to podarilo z časti napraviť a dnes si môže
gratulovať, že je na tom teraz tak ,ako je. Ďakujem
vám za pozornosť!“
Je nutné takúto výpoveď dať do všetkých
gynekologických ambulancií, nie aby sme
niekoho odsúdili, ale naopak povzbudili. Židia
majú veľké vyznamenanie Spravodlivý medzi
národmi . Udeľujú ho tým, ktorí zachránili
aspoň jeden ľudský život. Je pripomienkou na
to, aby už nikdy viac nebola genocída aká bola za
druhej svetovej vojny, aby sa ľudstvo spamätalo.
Možno by stálo za to, založiť podobnú cenu
aj „za záchranu jedného na smrť odsúdeného
dieťaťa“ v sebectve všetkých zainteresovaných!
Možno cena Dominika by bola veľkou výzvou
a nastúpením novej cesty. Pouvažujte, navrhnite,
reagujte a konajme!
Daniel Dian šéfredaktor
Šírime úctu k životu. Podporte nás!
Spravodajca o. z. Fórum života sa nezaobíde bez vašich dobrovolných
príspevkov. Svoj príspevok, ktorým umožníte jeho vydávanie,
ako aj vykonávanie ďalšej činnosti Fóra života, môžete poukázať
prostredníctvom vloženej poukážky alebo iným spôsobom:
Číslo účtu: 0422874576/0900
Do správy pre prijímateľa uveďte prosím vaše meno a adresu.
Ďakujeme!
Spravodajca o.z. Fórum života | 4/2011
22
PRIPRAVUJEME V ROKU 2012
4. 2. 2012
Výročný snem a ples Fóra života v Rajeckých Tepliciach
Na ples Fóra života pozývame členov a sympatizantov združenia.
Bližšie informácie na stránke www.forumzivota.sk alebo na
[email protected]
23. 3. až 24. 3. 2012
Konferencia Vyber si život v Rajeckých Tepliciach
Na konferenciu sa môžete prihlásiť už teraz na
[email protected]
25. 3. 2012 – Deň počatého dieťaťa
Rok 2011 sa niesol v znamení myšlienky „Život je krásny, chráňme ho od počatia“.
V aktivite „Dňa počatého života“ nás mediálne podporili
Hlavný mediálny partner:
Partneri:
Feriva
F&P media
Willmark
Už dnes pozývame k spolupráci na nastávajúci ročník kampane všetkých ľudí
dobrej vôle, jednotlivcov ako aj inštitúcie! Samozrejme aj sponzorov, bez finančnej
pomoci ktorých by sa táto kampaň ťažko realizovala!
Kto nám pomôže v roku 2012?
28. 4. 2012
Tradičná púť k sv. Gianne, patrónke Fóra života,
v Rajeckých Tepliciach
4/2011 | Spravodajca o.z. Fórum života
VIANOČNÉ PRIANIE
Stále znie slávnostný chválospev anjelov z Betlehema.
Svet potrebuje Boha!
Človek potrebuje Boha! Aj Ty potrebuješ Boha!
Nech to neprestane rezonovať v našich srdciach a mysliach.
Vianoce sú o Bohu a jeho uponížení sa,
preto si my, ľudia blahoželáme
a neblahoželáme Bohu k jeho narodeniu do sveta.
Do sveta, ktorý nemožno budovať bez Boha, preto prišiel.
Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania.
Nech nás Boh a jeho pomoc sprevádza
i v novom roku 2012,
lebo svet potrebuje pokoj;
svet potrebuje lásku;
svet potrebuje ľudí dobrej vôle,
teda aj Teba, vás.
Radostné prežitie slávnosti Bohorodičky Panny Márie,
ako prvého dňa nového roku 2012
pod ochranou tejto hviezdy nádeje a našej ochrany;
požehnaný nový rok 2012 s vyjadrením poďakovania
za všetky Tvoje – vaše nielen priania,
ale najmä aktivity pre Fórum života;
Nech Teba a vás, Tvojich – vašich blízkych žehná
všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
Za všetkých zodpovedných vo Fóre života
Daniel Dian
Vianoce 2011 – Nový rok 2012
23
Ponúkame vám informačné materiály k projektom konkrétnej pomoci Fóra života.
Budeme vám veľmi vďační, ak využijete túto možnosť šírenia informácií o ochrane
života a rodiny. Ak sa rozhodnete pomôcť a chcete dostať materiál poštou, napíšte
nám objednávku na mailovú adresu [email protected] a uveďte v nej názov
materiálu, počet kusov a vašu adresu.
Bez vašich dobrovoľných príspevkov však nedokážeme existovať! Ak sa nás preto
rozhodnete podporiť, svoje finančné dary posielajte na číslo účtu:
00422874576/0900
Fórum života
Nechať žiť je správna voľba
www.forumzivota.sk
SPOLU ZACHRÁŇME ŽIVOTY
POMÔŽTE AJ VY!
Aj tvoj príbeh
sa začal počatím
Rýchle riešenia
dlho bolia
Prenatálny vývin dieťaťa
Utrpenie žien po potrate
www.forumzivota.sk
www.forumzivota.sk
gynekologická ambulancia
GIANNA, n.o.
Zakladatelia: äLOLQVNiGLHFp]DD)yUXPåLYRWD
Gynekologická ambulancia
MUDr. Ivan Wallenfels
Adresa:
3DVWRUDþQpFHQWUXPSULNRVWROH'REUpKR3DVWLHUD
äLOLQD6ROLQN\6PUHNRYiäLOLQD
WUROHMEXVþ]RåHOVWDQLFH]DVWiYND6PUHNRYi
9VHSWHPEULMHPRåQpQDYãWtYLĢ
DPEXODQFLXDSRGStVDĢ
GRKRGXR]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWL
NDåGêXWRURNDãWYUWRN
2UGLQDþQpKRGLQ\RGRNWyEUD
Projekt konkrétnej
pomoci tehotným
ženám, matkám
a ich deťom
www.zachranmezivoty.sk
3R 8W 6W âW
3L 'RKRGXP{åHWHSRGStVDĢDMYSUtSDGHåHDNWXiOQH
QHSRWUHEXMHWHY\ãHWUHQLH$PEXODQFLDEXGHPDĢ]POXY\
VRYãHWNêPL]GUDYRWQêPLSRLVĢRYĖDPL
1HPXVtWHQDYãWtYLĢVYRMKRS{YRGQpKROHNiUD
SUHKOiVLPHYiVP\
WHO
e-mail: [email protected]
Download

Spravodajca občianskeho združenia Fórum života 4/2011 (pdf, 624 kB)