.20
Pravda
užitočná pravda poradňa
Minimálne podiely by mohli vlastníc
Nie všetky lesné pozemkové spoločenstvá hospodária podľa predstáv 'svojich
členov. Hlavne tí, ktorí sú
v menšine, bývajú pobúrení,
že nemajú možnosť zapojiť sa
do rozhodovania. Na valných
. zhromaždeniach sa nezúčastňujú, a tým sa často-mnohé
urbariáty stávajú nefunkčné.
O platných aj navrhovaných.
pravidlách pri hospodárení
v súkromných lesoch hovoríme s Jurajom Vánkom, predsedom Únie regionálnych
združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.
Môže vôbec ten, kto má
menšinový podiel na lese,
ovplyvniť, akým spôsobom
sa má nakladať s majetkom spoločenstva?
,Členovia majú možnosť vstupovať do činnosti alebo rozhodovania na valnom zhromaždení. Predstavenstvo
alebo výbor sú povinné zvolať ho raz ročne a v prípade,
-že o to požiada dozorná rada
alebo tretina členov, tak je
možné zvolať aj mimoriadne
valné zhromaždenie. To rozhodujeo všetkých zásadných
veciach, o tom, čo sa bude
robiť, ako sa bude robiť, ako
sa naloží so ziskom alebo
stratou, ktorá sa vyprodukovala. Má v rukách všetky rozhodovacie právomoci.
. Výbor rozhoduje medzi
zasadnutiami
valného
zhromaždenia?
Výbor organizuje činnosť,
ktorú schváli valné zhromaždenie. Tam, kde tento proces
prebieha transparentne,
kde
sú jasné pravidlá hry, kde sa
dodržujú, členovia nemajú príliš veľa dôvodov nejakým spôsobom protestovať.
Od nich totiž závisí, či si zvolia ľudí, ktorí si budú vykoná-
"
Nikomu
nemožno
prikázať, aby'
podiel predal.
Závisí to len na
jeho rozhodnutí.
Podla mňaje to
historický proces
a vyžaduje si ešte
určitý čas.
vať svoje povinnosti poctivo
a dobre, aby sa s ich majetkom nakladalo zodpovedne,
. alebo či si zvolia ľudí, ktorí robia veci, ktoré nie sú celkom v súlade s ich predstavami. Najväčším problémom
je, že práve vplyvom pasivity členov niekde nie je možné dať dokopy nadpolovičnú
väčšinu, ktorá môže v zmysle
zákona rozhodovať. .
Náš čitateľ Rudolf Vrbenský z Modrove] podotkol,
že v zákone nie je ani
. celkom 'jednoznačné,
že
podmienkou
je účasť nadpolovičnej väčšiny. Vraj tí,
čo sa zúčastnia, rozhodujú. Je to tak?
Nieje. Zákon hovorí jednoznačne, že sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
všetkých hlasov, to znamená všetkých vlastníkov. Je
pravda, že niektoré spoločenstvá prijali také uznesenia, ktoré kopírujú pome-
ry v družstvách. Ak sa zvolá
valné zhromaždenie a to po'
.pol hodine nie je uznášaniaschopné, tak sa zvolá formál- ,
ne ďalšie a to už rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Také hlasovanie je však v rozpore so zákonom.
Ak sa ani raz do roka nie
je schopná zísť nadpolovičná väčšina, musí sa va:lné
zhromaždenie
rozpustiť?
Stáva sa len diskusným klubom, ktorý nemôže nikoho
zvoliť, nikoho odvolať. Nemôže schváliť účtovnú uzávierku, nemôže rozhodnúť
o rozdelení zisku a straty.
Vlastníci podielov, ktorí sa na
valných zhromaždeniach nezúčastňujú, si zrejme neuvedomujú, že sa rozhoduje aj
o ich majetku.
'.'
Ministerstvo
pôdohos-.
podárstva
v novom zákone
navrhovalo,
aby do procesu rozhodovania
vstúpil
aj Slovenský pozemkový
fond, ktorý spravuje podiely nezi~!ených vlastnímu majetku nezodpovední,
kov. Aký je súčasný stav?
alebo rozčarovaní, že im maFond v súčasnosti tieto podiely neužíva reálne, ale ich
jetok neprináša žiadny úžitok
a tak sa.oň ani nezaujímajú.
spoločenstvu prenajíma.
Kedže pozemkové
Spracovaný návrh ukladal
povinnosť aj Slovenskému
spoločenstvá
sú uzavreté
pozemkovému (ondu zúčast. a teda nemôžu svoj podiel
niť sa valného zhromaždenia,
predávať vonku, nebolo by
mal pôsobiť ako riadny člen,
takto lepšie previesť ho na
iného člena?
ktorý zastupuje neznámych
vlastníkov. Tým by sa v mnoBolo by to, samozrejme, idehých prípadoch dosiahla poálne riešenie previesť podiely
trebná nadpolovičná väčšina.
na niektorého z tých vlastníTakto by sa aj mnohé urbakov, ktorí majú v spoločenstve významný podiel. Niekriáty stali funkčné. Máme totiž aj také, v ktorých dlhodotorí totiž majú podiely také
bo pôsobí výbor, ktorý nie
mizivé, že aj pri najlepšom
je možné odvolať a ani zvoliť
hospodárení spoločenstva,
nový, lebo valné zhromaždekeď sa rozdeľuje slušný ob- nie sa nevie zísť v potrebnom
nos peňazí, dostanú len niekoľko eur. Mávnu tak rukou, .
počte. Buď sú vlastníci k svoj-
že za tie peniaze sa im unúvať na valné zhromaždenie
ani neoplatí. V takom prípade skutočne iné riešenie, než
svoj podiel predať väčšinovému vlastníkovi, nevidím.
Takto môžu vlastníci väčších
podielov poskupovať podiely tých, ktoré sú pri rozhodovaní bezvýznamné. Znížil
by sa aj počet pasívnych členov spoločenstiev. Naopak
by stúpli možnosti aktívnych
členov prijímať rozhodnutia.
Neviem si preto predstaviť, že by sa niekto dokáza
svojho podielu na lese
vzdaj' v prospech iného.
Ľudia u nás sa dokážu .
roky súdiť aj o centimetre
pozemku.
.
Máte problém? Môžu rnenšinovtpodielniciovplyvn
,
Naše združenie
rieštát• nych lesov nehospodäri so zverenými
prostriedkami podľa mojich
predstáv. Roky
.
má trápi spôsob, ako
nakladá so spoločným
majetkom.
Môžeme napríklad požiadať o nejaký
ekonomický
audit? Môžu
členovia pozemkových
spoločenstiev,
ktorí
majú menšinové
podiely,
ovplyvniť hospodárenie
v lesoch?
STEFAN BOBEK. OLSENA
Z otázky nie je zrejmé, či
ide o pozemkové spoločenstvo s právnou, alebo bez
právnej subjektivity. Nie .
je tiež jasné, o aké zvere-
né prostriedky ide, či ide
o hospodárenie
s finančnými prostriedkami,
hospodárenie v rámci lesohospodárskej činnosti, alebo s iným
hnuteľným prípadne nehnuteľným majetkom.
Ak ide o pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, malo by mať riadne
zvolené orgány spoločenI
stva podľa § 17 zákona č.
181/1995 Z. z., t. j. výbor, dozornú radu, prípadne iné
orgány spoločenstva určené zmluvou o založení alebo stanovami.
Vlastník, ktorý má v takomto pozemkovom spoločenstve pochybnosti o hospodárení, môže sa obrátiť
písomne na dozornú radu
pozemkového spoločenstva
Dozorná radaje podľa §
21 citovaného zákona opráv
, nená kontrolovať všetku čin
nosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov.
Popri iných oprávneniach
má právo zvolať zhromažde
nie, ak dochádza alebo už
došlo k bezdôvodnému
zníženiu majetku spoločenstva
Utorok
22. novembra 2011
poradňa užitočná pravda 21
previesť na ostatných urbárnikov
"
Predstavenstvo alebo výbor
sú povinné zvolať
valné zhromaždenie raz ročne.
Nikomu nemožno prikázať,
aby podiel predal. Závisí to
len na jeho rozhodnutí. Podľa mňaje to historický proces
a vyžaduje si ešte určitý čas.
Voväčšine urbariátov, ktoré sú funkčné a sú v rukách
odborníkov, to vyzerá predsa len inak. Vedú si účtovníctvo, majú pravidelný audit,
veľa z nich má už svoje webové stránky na internete. Zverejňujú sa na nich základné
informácie, ku ktorým majú
členovia prístup. Môžu sa
takto prostredníctvom internetu zapojiť do diania spoločenstva, v ktorom majú majetkové podiely. Problémom
sú malé, nevysporiadané pozemkové spoločenstvá.
ospodárenie
Spory medzi členmi spoločenstva, ktoré sa týkajú ich
práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, rieši aj zmierovacia
komisia, ak to ustanovuje
zmluva alebo stanovy. výsledkom konania zmierovacej komisie je písomný
zmier účastníkov sporu alebo odporúčanie, aby účast-
V
pri dedení podielov vrápožiadať banku o úver?
stup. Treba v splnomocnení
vždy uviesť, v akom rozsahu
tane podielov na lesných
Je to aj na prospech spoločenstiev, ktoré by sa takto
pozemkoch platia určité
má splnomocnená osoba zaobmedzenia, pokiaľ ide
mohli zadlžiť. Nepoznám
stupovať podielnikov.
taký prípad spoločenstva,
Má teda splnomocniť
o ich drobenie. Nesmie
vzniknúť pozemok menší
ktoré hy produkovalo
sestru len na hlasovanie,
než S-tisíc štvorcových
stratu.
nie však na prevzatie zisku
metrov. Dodržiava sa to?
Ďalšia čitateľka tvrdí, že
z majetku?
Výbor by mal vedieť, ak
svoj podiel nakoniec neNapríklad. Postup v urbarimá niekto podiel vyjadredostala, aj keď jej komísia
átoch je obdobný ako v obv'rämcí konania o obnoný zlomkom aiebo mak, koľchodných spoločnostiach,
ve vlastníckych vzťahov
ko reprezentuje štvorcových
kde je tiež bežné, že sa akmetrov. Nám sa osvedčila
zapísala podiely. Mohlo
cionári vzájomne zastupusa to stať, že majitelia
spolupráca s notármi. Títo
jú. Treba však v splnomocmajú väčšie alebo menšie
není presne uviesť, v akom
požiadajú výbor spoločenpodiely než ich právni
stva - teda štatutárny orgán - rozsahu.
predchodcovia? Stáva sa,
Ak spoločenstvo je
o súpis podielov osoby, ktože by sa niektorí podielnici
rá zomrela, ktorého súčasťou v strate, môže člen nrje aj výpočet výmery pozemzmocnili cudzích podiebariátu prísť aj o vlastný
lov?
majetok?
kov, ktorá prislúcha na dané
Nič nie je nemožné. Pokiaľ
podiely a notár má potom
Každý podielnik ručí svomá však podiely potvrdejím majetkom za dlhy spozjednodušenú úlohu pri rozhodnutí o deleni alebo nedené komisiou ROEPa zapísaločenstva len do výšky svolení týchto podielov. Stávaio
né v katastri nehnuteľností
jich majetkových podielov.
na liste vlastníctva, spoloV žiadnom prípade však tí
sa, že obmedzenia nerešpekčenstvo je povinné jej takto
podie1nici, ktorí vlastnía výtovali, ak pozostalí trvali
priznané podiely zapísať do
na rozdelení podielov. Je to
. znamnejšie podiely, nepripustia také konanie, aby spo- zoznamu. Ak bol podiel zav rozpore so zákonom. No-písaný predtým ako "neznátári to však musia rešpektoločenstvo ako celok išlo do
straty. Nepoznám taký prímy" a niekto si ho "prisvojil"
vať a podiely napíšu len na
to už musí pozemkové spopad. V tých lesoch, kde neniektorého z dedičov. V takom prípade sa zvyknú neločenstvo riešiť. Dňom vymôžu dosiahnuť primerané
značeným na liste vlastníctva
výnosy, jednoducho nehosspokojní dedičia-obracať na
sa stáva vlastníčkou podiepodária. Môže sa stať, že si
súd.
lu a ak ju pozemkové spoloniekto zobral úver na stavNaša čitateľka z Ivanky
pri Dunaji sa domnieva, že bu alebo na výstavbu cesčenstvo odmieta zapísať do
zoznamu členov a poskytnúť
ty, tam to môže byť probju vydedili. Podľa všetkého
jej všetky výhody, ktoré vylém. Banky však ako zálohu
však o vydedenie nešlo,
ale zdedila podiely s tým,
plývajúz členstva, môže sa
za pôžičku urbárske nehnuže ju na valných zhroobrátiť na súd. Má totiž výteľnosti neakceptujú, či už
maždeniach zastupovala
pis z listu vlastníctva, že je
sú to pozemky alebo stavspoluvlastníčkou spoločnej
by, ale aj stroje. Veľmidobsestra. Starenku trápi, že
takto z majetku doteraz
nehnuteľnosti a na.tomto
re vedia, že ide o nedeliteľné
veci, na ktorých sú nedeliteľnedostala ani len halier.
podklade ju pozemkové sponé spoluvlastnícke podiely.
ločenstvo musí do zoznamu
Je to zvykom, žeby sa
podielnici - členovia rodín
zapísať. V prípade, že predMajú množstvo spoluvlastnítým sa jej podielu na záklavzájomne zastupovali?
kov a vymáhanie dlhu by tak
de protiprávneho konania
Je. Na valné zhromaždenie
bolo pre ne komplikóvané.
príde jeden z rodiny s tým,
niekto zmocnil, musia si to
Nehnuteľnostiurbariátu ani
nie je možné použiť ako záru- vyriešiť. V prípade sporu len
že nám predloží splnoinocneku pri poskytnutí úveru.
nie konať v mene ostatných.
súdnou cestou.
Nie je teda reálne ani
Je to absolútne legitímny poClAUTOR5kt
lesoch?
níci konania podali návrh
na začatie konania pred sú- .
dom. Tento, návrh je možné
podať aj vtedy, ak sa do štyroch mesiacov od podania
návrhu na zinierovacie konanie nedosiahol výsledok
konania.
Ak pozemkové spoločenstvo zmierovaciu komisiu
zriadenú nemá, jej pôsob-
nosť môže nahradiť valné
zhromažderiie.
. Ak sa dotknutý vlastník
domnieva, že jeho práva sú
ohrozené alebo je porušený zákon o pozemkových
spoločenstvách či zákon
o lesoch, môže sa obrátiť
so sťažnosťou aj na štátnu
správu, t. j. na obvodný les~ý úrad, krajský lesný úrad,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Pri závažných podozreniach z páchania trestnej
činnosti aj na orgány činné
v trestnom konaní - políciu,
prokuratúru. Podľa § 14
zákona o pozemkových
spoločenstvách spoločenstvo je povinné zostaviť za
každý rok účtovnú závierku,
ktorú predloží spolu aj
s návrhom na spôsob rozdelenia zisku, prípadne
PRÁVAVYHRADENt:
na úhradu straty valnému
zhromaždeniu. Ak sa na
tom spoločenstvo dohodne, účtovnú závierku overuje audítor.
Ak sa týmto problémom
člen trápi už roky, odporúčam mu, aby sa obrátil
na príslušný obvodný lesný úrad - v tomto prípade na Obvodný lesný úrad
v Čadci, kde mu iste vyjdú
v ústrety.
ODPOVEDAL!
JUDR.
PETER {lAMPOR.
VLASTNIKOV
LESOV
BANSKOBYSTRICKtHO
ZDRUŽENIE
KRAJA
Pravda
22 užitočná pravda poradňa
Lesné úrady
majú len
obmedzené
možnosti
Lesné úrady v súčasnosti majú
len obmedzené kompetencie
zasahovať do hospodárenia pozemkových spoločenstiev. "Povinnosťou spoločenstiev je len
doručiť nám oznámenie o vzniku pozemkového spoločenstva'
bez právnej subjektivity. Pokiaľ
však obchodujú, podnikajú,
prenajímajú plochy, musia prejsť už registračným konaním
a pravidelne zvolávať aj valné zhromaždenia. Podľa zákona to majú robiť raz do roka,"
vraví Róbert Zlocha z Krajského lesného úradu v Banskej
Bystrici. Novým zákonom sa
mala rozšíriť kompetencia úradu v tom zmysle, že ak by valné zhromaždenia raz do roka
nezvolali, tak úrad mohol konať. "Vsúčasnosti nemôže robiť
nič, kedže platí zásada, že to čo
nemá lesný úrad zákonom dovolené, robiť nemôže."
Lesný úrad nemôže vstupovať ani do sporov podielnikov, pokiaľ ide o hospodárenie
v lesoch. "Sťažujú sa, že skupinka podielnikov nevýhodne
prenajala pozemok, že konajú nehospodárne,
nevýhodne
predávajú drevo." Ide podľa
Zlochu o večné problémy, ktoré sú tam, kde rozhoduje skupina ľudí. "Novým zákonom sa
to malo vyriešiť tak, že úrad by
mal právomoc sťažnosti takého
"
Delenie
pozemkov, na
ktorých hospodária urbariáty, by
bolo závažným
zásahom do
hospodárenia na
vidieku.
.Juraj Vanko
predseda Únie regionálnych
združení vlastníkov neštátnych
lesov Slovenska
druhu preskúmať atak vstúpiť
do sporov, Odbremenili by sa
tak súdy, ktoré jediné sú kompetentné v súčasnosti spory
tohto druhu ríešíť. Všetky spory tohto charakteru sa totiž aj
naďalej odkazujú na súd. "
Spoločenstvá
nových podielnikov zapisujú do registra.
"Niekto nám ich nahlasuje,
niekto nie. V tom chýbajú lesným úradom kompetencie. Sledujeme spoločenstvá s právnou
subjektivitou, ktoré podliehajú
registračnému konaniu na les-
'Coellcel zmenif noVi zákon
• Vznik a postavenie
pozemkového
-spoločenstVa založeného
vlastníkmi
lesných
a polnohospodárskych
nehnuteľností.
+ Podmienky. za ktorých
možno rozdelif spoločnú
nehnuteľnosť najmä na
účely prevodu vlastníctva
oddelenej časti spoločnej
nehnuternosti.
• Umožnif členom
o pozemkových
pozemkového spoločenstva
vystúpiť zo spoločenstva za
.dodržania presne určených
podmienok .
• Slovenský pozemkový
fond mal mať na účely tohto
zák9na postavenie člena
spoločenstva v taxatívne
vymedzených prípadoch
v záujme ochrany a výkonu
vlastníckych práva výkonu
povinností vyplývajúcich
z vlastníctva podielov
spoločnej nehnuternosti
ných úradoch. Tie bez právnej
subjektivity sa len evidujú. "
. Plán hospodárenia - program
starostlivosti o lesy sa mení každých desať rokova schvaľujú
ho krajské lesné úrady. "Spoločenstvá sa môžu pohybovať
len v tomto rozmedzí. "Mohli
by všetku drevnú hmotu vyťažiť naraz. Ten, kto však hospodári rozumne, ťažbu si rozdelí na viac rokov. Zo zákona má
povinnosť pozemok ďalej zalesniť," vraví ďalej Zlocha. Ťažko
podľa neho hovoriť aj o nejakom šafárení v lesoch. "Treba
si uvedomiť, že je to súkromný majetok, ktorý je v rukách
všetkých podíelnikov. Ak nebu-
dú ťažiť drevo, tak im ostane.
Musia dodržiavať nielen plán,
ktorý prijímajú na desaťročné
obdobie, ale aj maximálny objem ťažby, ktorý je zákonom
stanovený. "
Podiely majú svojichkonkrétnych vlastníkov a niektoré majú
ešte vždy aj nezistených vlastníkov, za ktorých vystupuje Slovenský pozemkový fond. "Platný zákon neumožňuje fondu,
keďže je len správca, hlasovať
na valných zhromaždeniach.
To mal zmeniť navrhovaný zákon. Podielnici s tým nesúhlasili a chceli, aby podiely prešli
na spoločenstvo." Tak by štát
nevstúpil do súkromného vlast-
níctva podielnikov a spoločenstvo by takto získalo možnosť
rozhodovať aj v mene doteraz
neznámych podielnikov. Navrhovalo sa tiež, že ak niekto
bude mať podiel, ktorý predstavuje určitú ucelenú výmeru,
'povedzme 50 hektárov, môže
ro spoločenstva Vystúpiť. Ŕistoricky aj reálne by to však podľa
odporcov navrhovaného zákona znamenalo rozpad spoločenstiev.
Delenie pozemkov, na ktorých hospodária urbariáty, by
bolo závažným zásahom do
hospodárenia na vidieku, vraví Juraj Vanko, predseda Únie
regionálnych združení vlastní-
• Na registráciu
spoločenstiev v registri
požemkových spoločenstiev,
ktoré vedú obvodné lesné
úrady, sa mal vzťahovať
aj správny poriadok. Tiež
na konanie o zápise zmien
údajov, ktoré sa do registri!
zapisujú, a na konanie
o ukladaní pokút.'
• V návrhu sa politalo
aj s ukladaním sankcií za
porušovanie povinností
uložených zákonom, malo sa
tak zabezpečiť dodržiavanie
ustanovení zákona a zamedziť
vzniku neprehľadných situácií,
ktoré vznikajú za účinnosti
v súčasnosti platného zákona
č. 181/1995 Z. z.
.Zapozemk~
spoločenstvá sa už nemali
považovať spoločenstvá
bez právnej subjektivity, tie
sa mali riadiť Občianskym
zákonníkom a nie
zákonom o pozell1kových
spoločenstvách. Doterajšie
spoločenstvách
vo vlastníctve štátu a vo
vlastníctve tzv. neznámych
vlastníkov. Z toho istého
dôvodu mal fond konať za
týchto vlastníkov podielov
spoločnej nehnutelnosti
pred súdom a pred orgánmi
verejnej správy.
• Umožnif predaj podielov
spoločnej nehnuternosti vo
vlastníctve štátu vlastníkom
podielov spoločnej
nehnutelnostl.
spoločenstvu.
resp,
Utorok
22 novembra 2011
poradňa užitočná pravda 23
Otázky a odpovede Pred predajom
treba podiel ponúknuť ostatným
kov neštátnych lesov Slovenska. "Uvidíme, ako sa bude vyvijať situácia po voľbách a ako
sa nové povolebné zoskupenie
postaví k súkromnému vlastníctvu urbariátov." Urbárnici
očakávajú od novej vlády, ktorá vzíde z marcových volieb,
korektné zmeny. Kedysi ich
rodinám pozemky prideľovali s tým, že hospodárením na
nich mali ľudia zabezpečenú
obživu. "Nik netvrdí, že spoločenstvá treba zrušiť, sú to hodnoty, ktoré si treba uchrániť
a patria na naše územie," vraví Zlocha. "Ak sa však stali nefunkčnými, treba v nich niečo
zmeniť. "
©AUTORSKt
pRAVAVYHRADENt
skúsenosti s existenciou
spoločenstiev bez právnej
subjektivity pri chýbajúcich
ustanoveniach o orgánoch
spoločenstva, ale aj
poskytovanie podpory zo
štrukturálnych fondov len
pre pozemkové spoločenstvá
s právnou subjektivitou
preukazujú, že existencia
pozemkových spoločenstiev
bez právnej subjektivity
sajaví v súčasnosti ako
neopodstatnená.
,
Môže spoluvlastník
• svoj podiel predať?
Občiansky zákonník ustanovuje, že ak sa spoluvlastnícky
podiel prevádza, majú ostatní spoluvlastníci predkupné
právo. Toto neplatí len v prípade, ak spoluvlastník svoj
podiel prevádza blízkej osobe, teda napríklad dieťaťu,
súrodencovi, manželovi, rodičovi. Ak spoluvlastník nerešpektoval zákonné predkupné právo a svoj podiel
previedol na inú než blízku osobu bez toho, aby ho
najskôr ponúkol ostatným
spoluvlastníkom, je právny úkon, na základe ktorého
došlo k prevodu spoluvlastníckeho podielu, relatívne
neplatný, čo znamená, že
oprávnení spoluvlastníci sa
môžu obrátiť na súd.
,
Podielové spoluvlast• níctvo je nedeliteľné
a nemožno ho zrušiť. Čo
to znamená?
Podstatou pozemkových spoločenstiev je združovať spolumajiteľov lesa, pôdy, vodných plôch, ktorí vedia, akú
výmeru vlastnia, ale nevedia, kde sa ich časť nachádza. Zistiť konkrétne, ktoré
stromy podielnikovi patria,
je nemožné. Najmenšia časť
pozemku, ktorú môže podielnik vlastniť, je S-tisíc m- lesa
a 2-tisíc m2 pôdy, V prípade
smrti podielnika sa jeho časť
dedí, Ak dedičov nemá, podielnikom sa stáva štát.
,
Aké postavenie
majú
• urbariáty?
Sú spoločenstvá podielnikov,
ktorí si volia svojich predstaviteľov. Urbariát môže prenajímať lesný pozemok a má
hospodáriť tak, aby podielnici mali čo najvyššie výnosy. Podielnici si volia valné
zhromaždenie, výbor, dozornú radu a iné orgány určené zmluvou o založeni alebo
stanovami. V prípade neplnenia si povinností je možné
ich odvolať nadpolovičnou
väčšinou. Ak na to nie je dostatok hlasov, môžu sa obrátiť na súd. Všetky kompetencie predstavenstva musia byť
zakotvené
zmluve o založení alebo stanováchjednotlivých urbariátov. V stanovách
sú charakterizované práva
a povinnosti členov spolo-
v
čenstva, vnútorná organizačná štruktúra, pôsobnosť jeho
orgánov, zásady hospodárenia spoločenstva, prípadne ďalšie otázky, na ktorých
sa členovia dohodli. Súčasťou zmluvy o založení je aj
zoznam vlastníkov podielov
spoločnej nehnuteľnosti, ktorí zmluvu uzatvárajú. Povinnosťou urbaríátov je predložiť valnému zhromaždeniu
spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh na spôsob
.rozdelenia zisku. Prípadne spôsob úhrady straty. Je
to vec dohody medzi členmi
a predstavenstvom.
Môžu sa
však rozhodnúť, že tri roky
nebudú vyplácať peniaze, ale
investujú ich napríklad do
novej lesnej cesty. Odsúhlasiť
to musia všetci členovia. Podiely sa vyrátajú na základe .
výmeru a zisku. Napríklad,
ak má podielnik v lese jednu
stotinu, získa aj jednu stotinu
z výnosu.
,
Aké povinnosti
majú
• členovia?
Ich hlavnou povinnosťou je
voliť predstavenstvo maximálne na päť rokova kontrolovať, či získali také výnosy,
na aké majú nárok. Môžu si
vyžiadať na nahliadnutie ročnú účtovnú závierku a návrh
na rozdelenie zisku alebo na
úhradu straty. Ak s hospodárením nie sú spokojní, je
možné osloviť nezávislé orgány, aby vykonali audit, prípadne sa obrátiť na políciu.
,
Aký je rozdiel medzi
• spoločenstvami
s právnou subjektivitou
a bez
nej?
V spoločnosti bez právnej subjektivity sú spoločníI
ci, ktorí majú rovnaké práva
a povinnosti a konajú rovnocenne za spoločenstvo. Spoločnosť s právnou subjektivitou má členov - podielnikov,
ktorí majú práva a povinnos- .
ti k pozemkovému spoločenstvu, ktoré prostredníctvom
svojich orgánov vystupuje
navonok.
,
Musí sa spoločenstvo
• o majetok starať a ako?
Je to jeho povinnosť, musí
ho aj zveľaďovať. Napríklad
v lese môže ťažiť drevo alebo ho prenajať poľovníkom či
štátnym lesom. Rovnako je to
aj s pôdou. výnos si členovia
rozdelia medzi sebou na základe podielov, ktoré z majetku majú.
,
Čo majú robiť podiel• niei, ak nie sú spokojní s vedením urbariátu
a jeho činnosťou?
Postupovať podľa zmluvy a stanov. Ak nie sú, majú
možnosť dvojtretinovou väčšinou odhlasovať zmenu
zmluvy. Rovnako môžu odvolať na valnom zhromaždení
výbor a predsedu, ktorí riadia spoločenstvo. Stačí na to
súhlas nadpolovičnej väčšiny.
,
Ak nie sú s vedením
• spoločenstva
spokojní,
ale nestačí im počet hlasov na jeho odvolanie,
na
koho sa majú obrátiť?
Na odvolanie napríklad predsedu stačí nadpolovičná väčšina hlasov. Každý podielnik
má za každý podieljeden hlas.
Ak je hlasov na odvolanie nedostatok, môžu sa obrátiť na
súd. V prípade podozrenia, že
sa vedenie dopúšťa trestného
činu, napríklad okráda podielnikov, sa musia členovia obrátiť na políciu.
,
Môže člen spolo• čenstva predať svoj
podiel?
Áno, ale právo na kúpu majú
ostatní podielnici ajeho rodina a až keď odmietnu oni,
môže ponúknuť majetok
ostatným. Treba si však uvedomiť, že akje súčasťou majetku spoločenstva aj hospodárska budova, traktor,
les a pasienok a predávajú- .
ci vlastní jednu stotinu, predáva stotinu budovy, traktora, lesa a pasienka. Nemôže
si vybrať, že chce predať len
stotinu z pasienka.
,
Aké sú ešte práva podi-
•
elníkov?
Na valnom zhromaždení
schvalujú zmluvu o založení
a stanovy vrátane ich zmien.
Majú právo rozhodovať
o hospodárení spoločenstva,
schvaľovať ročnú účtovnú závierku a rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne spôsobe
úhrady straty. Rovnako majú
právo rozhodovať o zániku
spoločenstva, kde je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny.
,
Kto a aký majetok po•. zemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou môže predávať?
Spoločenstvo s právnou subjektivitou hospodári s nehnu.telnosŕou, ktorá je vo vlastníctve podielnikov a v užívaní
spoločenstva, a s majetkom,
ktorý je vo vlastníctve spoločenstva ako kapitál. Zákon definuje majetok spoločenstva,
ktorý vznikol v súvislosti s užívaním a hospodárením na
spoločnej nehnuteľnosti, napríklad zisky z nájmu, z predaja dreva atď. Spoločenstvo
môže tiež prijímať dary, príspevky a mať iný príjem, ktorý sa zahrňuje do majetku
.spoločenstva, Nevytvára však
základné imanie v zmysle Obchodného zákonníka, Štatutárne orgány môžu nakladať
iba s majetkom spoločenstva,
ktorý je vo vlastníctve spoločenstva, ktorý bol nadobudnutý hospodárením alebo
užívaním spoločnej nehnuteľnosti.
ClAUTORSKtPRÁVA
VYHRADEN~
Download

Príloha č.2