Sony Ericsson
txt
Rozšírená používateľská príručka
Obsah
Dôležité informácie......................................................................4
Vyskúšajte viac. Zistite ako.........................................................5
Na úvod.........................................................................................6
Pohotovostný režim............................................................................7
Prvé spustenie telefónu.......................................................................7
Oboznámenie sa s telefónom.....................................................8
Prehľad telefónu..................................................................................8
Nabíjanie batérie.................................................................................8
Ikony na obrazovke...........................................................................10
Prehľad ponúk..................................................................................11
Navigácia..........................................................................................12
Aplikácia Priatelia ......................................................................13
Okamžité správy.........................................................................14
Zadávanie textu..........................................................................15
Správy..........................................................................................16
Správy SMS......................................................................................16
Multimediálne správy (MMS)..............................................................16
Konverzácie......................................................................................16
E-mail...............................................................................................17
Volanie.........................................................................................18
Zoznam hovorov...............................................................................18
Tiesňové volania................................................................................18
Kontakty......................................................................................20
Volanie kontaktov..............................................................................20
Hudba..........................................................................................21
Služba TrackID™........................................................................22
PlayNow™...................................................................................23
Fotoaparát...................................................................................24
Ovládanie fotoaparátu.......................................................................24
Pripojenie telefónu k počítaču..................................................25
Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB....................25
Wi-Fi™.........................................................................................26
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™...............27
Internet........................................................................................28
Ďalšie funkcie.............................................................................29
Budíky...............................................................................................29
2
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Signály zvonenia a tapety..................................................................29
Zámok klávesnice.............................................................................29
Zámok karty SIM...............................................................................29
Zámok telefónu.................................................................................30
Riešenie problémov...................................................................31
Telefón nepracuje podľa očakávania.................................................31
Obnovenie nastavení ........................................................................31
Keď sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie....31
Žiadne pokrytie sieťou.......................................................................31
Len tiesňové hovory..........................................................................31
Zámok karty SIM aktivovaný. ............................................................32
Kód PUK je zablokovaný. Kontaktujte mobilného operátora. ............32
Číslo IMEI.....................................................................................32
Právne informácie......................................................................33
Register.......................................................................................34
3
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Dôležité informácie
Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták Dôležité informácie.
Niektoré zo služieb a funkcií popísaných v tejto príručke používateľa nemusia byť podporované
vo všetkých krajinách a regiónoch a/alebo v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých
oblastiach. Okrem iného sa to týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM.
Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo funkcií a poplatkoch za prístup
k nim alebo ich používanie získate od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.
4
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Vyskúšajte viac. Zistite ako.
Viac informácií o telefóne nájdete na adrese www.sonyericsson.com/support.
5
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Na úvod
Niektoré základné pokyny na úvod sú vytlačené krabici dodanej s telefónom. Nižšie taktiež
nájdete informácie, ktoré vám pomôžu začať.
Vloženie karty SIM
•
Otvorte kryt batérie a vložte kartu SIM s pozlátenými kontaktmi smerom nadol.
Vloženie alebo vybratie pamäťovej karty
Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.
1
2
Vyberte kryt batérie a vložte pamäťovú kartu kontaktmi zlatej farby smerom nadol.
Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, najskôr odstráňte kryt batérie, potom stlačte háčik
a vytiahnite pamäťovú kartu von.
Vloženie batérie
1
2
Vložte batériu do telefónu štítkom nahor. Konektory batérie priložte ku konektorom
v telefóne.
Vložte kryt batérie späť na miesto.
6
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
1
2
3
4
5
Zapnutie telefónu
Stlačte a podržte tlačidlo .
Ak sa požaduje kód PIN, zadajte ho.
Vyberte položku OK.
Vyberte požadovaný jazyk.
Ak chcete spustiť sprievodcu nastavením, vyberte položku Áno.
Ak pri zadávaní kódu PIN urobíte chybu, môžete stlačením tlačidla
odstrániť chybné čísla.
Pohotovostný režim
Po zapnutí telefónu a zadaní kódu PIN sa zobrazí názov mobilného operátora. Toto
zobrazenie sa nazýva pohotovostný režim. Telefón je pripravený na použitie.
•
Vypnutie telefónu
Stlačte a podržte tlačidlo
.
Pred vypnutím telefónu sa musíte vrátiť do pohotovostného režimu.
Prvé spustenie telefónu
Pri prvom spustení telefónu vám bude pomáhať sprievodca nastavením vykonať potrebné
nastavenia a importovať kontakty. Príručku nastavením môžete spustiť aj neskôr z nastavení
telefónu.
•
1
2
3
4
5
•
Nastavenie jazyka telefónu pri spustení
Po prvom spustení telefónu sa zobrazí zoznam jazykov. Posúvajte sa v zozname a
vyberte jazyk.
Nastavenie času a dátumu pri spustení
Keď vás sprievodca nastavením vyzve, aby ste pri spustení nastavili čas a dátum,
vyberte možnosť Áno.
Vyplňte polia pre hodiny a minúty a nastavte čas.
Po dokončení vyberte možnosť Uložiť.
Vyplňte polia pre deň, mesiac a rok a nastavte dátum.
Po dokončení vyberte možnosť Uložiť.
Import kontaktov z karty SIM
Po prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM sprievodca nastavením vás vyzve
na importovanie vašich kontaktov na karte SIM. Vyberte položku Áno.
7
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Oboznámenie sa s telefónom
Prehľad telefónu
1
Reproduktor slúchadla
2
Obrazovka
3
Navigačné tlačidlo
4
Tlačidlo na výber
5
Tlačidlo na uskutočnenie hovoru
6
Tlačidlo skratky
7
Klávesnica
8
Tlačidlo na vymazanie
9
Tlačidlo na ukončenie hovoru, vypínač telefónu
10
Konektor slúchadla
11
Objektív fotoaparátu
12
Reproduktor
13
Tlačidlo na nastavenie hlasitosti
14
Konektor na pripojenie nabíjačky a kábla USB
Nabíjanie batérie
Batéria vášho nového telefónu je čiastočne nabitá. Po pripojení napájacieho kábla telefónu
k zdroju napájania, ako napríklad portu USB alebo nabíjačke telefónu, môže trvať niekoľko
minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie
. Počas nabíjania môžete telefón
naďalej používať.
Ak je nabíjačka telefónu pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybíjať a
po určitom čase znovu nabíjať. Cieľom je predĺžiť výdrž batérie, pričom sa v dôsledku toho môže
zobrazovať nižšia úroveň nabitia než 100 percent.
8
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
•
Nabíjanie telefónu pomocou napájacieho adaptéra
Pripojte telefón k zdroju napájania pomocou kábla USB a napájacieho adaptéra.
9
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Ikony na obrazovke
Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony:
Ikona
Opis
Zmeškaný hovor
Súprava handsfree je pripojená.
Prebiehajúci hovor
Máte novú správu SMS.
Máte novú správu MMS.
Telefón je v tichom režime.
Je zapnuté rádio.
Je aktivovaný budík.
Je aktivovaná funkcia Bluetooth™.
Zamknutie klávesnice
10
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Prehľad ponúk
Médiá
Facebook
Kontakty
Opera Mini
Správy
Napísať novú
Prijaté správy/Konverzácie
Správy
E-mail
Volať hlas. schr.
Aplikácie**
Orkut
Twitter
Yahoo! e-mail
Gmail
YouTube
Opera Mini
Facebook
Picasa™
Google Talk™
TrackID™
Časovač
Stopky
Kalkulačka
GreenHeart™
Zábava
Fotoaparát
Služby online*
PlayNow™
Internet
Rádio
Hry
TrackID™
Nahrať zvuk
Viacnásobné správy
Organizátor
Správca súborov**
Kalendár
Budíky
Úlohy
Poznámky
Priatelia
Nastavenie**
Všeobecné
Zvuky a signály
Displej
Hovory
Pripojenia
* Niektoré ponuky závisia od
mobilného operátora, použitej
siete alebo predplatného.
** Medzi kartami vo vedľajších
ponukách môžete prechádzať
pomocou navigačného tlačidla.
11
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Navigácia
Hlavné ponuky sa zobrazujú ako ikony. Niektoré vedľajšie ponuky obsahujú karty.
•
•
Prístup k hlavnej ponuke
Keď sa na obrazovke zobrazí položka Ponuka, stlačte prostredné tlačidlo.
Keď sa na obrazovke nezobrazí položka Ponuka, stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru
a potom stlačte prostredné tlačidlo.
1
2
Navigácia v ponukách telefónu
Stlačením prostredného tlačidla vyberte Ponuka.
Na prehľadávanie ponúk stlačte navigačné tlačidlo hore, dole, vľavo alebo vpravo.
•
Výber položky
PPrejdite na položku a stlačte prostredné softvérové tlačidlo.
•
Prechádzanie medzi kartami
Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.
•
Návrat o jeden krok späť v ponuke
Vyberte položku Naspäť.
•
Ukončenie funkcie
Stlačte tlačidlo .
•
Návrat do pohotovostného režimu
Stlačte tlačidlo .
•
Odstránenie položky
Prejdite na položku a stlačte tlačidlo
.
12
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Aplikácia Priatelia
Aplikácia Priatelia zhromažďuje komunikáciu s TOP piatimi priateľmi v jednom zobrazení.
Celá komunikácia - aktualizácie služieb Facebook™ a Twitter™, textové a multimediálne
správy, zmeškané hovory – sa zobrazuje v pohotovostnom režime.
Táto aplikácia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
Pridanie priateľa do aplikácie Priatelia
V pohotovostnom režime vyberte položku Priatelia.
Vyberte položku Pridať.
Zobrazia sa všetky kontakty vo vašom telefóne. Vyberte kontakt a pridajte ho ako
jedného z piatich najbližších priateľov. Naraz môžete pridať jedného priateľa.
Ak chcete pridať ďalšieho priateľa, stlačte navigačné tlačidlo doľava a doprava a
posuňte sa na ďalšiu ikonu .
Vyberte možnosť Pridať a stlačením navigačného tlačidla smerujúceho nahor alebo
nadol vyberte kontakt.
Volanie priateľa z aplikácie Priatelia
V pohotovostnom režime vyberte položku Priatelia.
Stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava vyberte priateľa.
a vyberte položku Volať.
Posuňte sa na možnosť
Zobrazenie prijatej správy v aplikácii Priatelia
Keď sa zobrazí upozornenie na správu, vyberte možnosť Priatelia.
Stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava vyberte priateľa, ktorý odoslal
správu.
a potom vyberte položku Otvoriť > Zobraz..
Posuňte sa na možnosť
5
Odpoveď na správu pomocou aplikácie Priatelia
V pohotovostnom režime vyberte položku Priatelia.
Stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava vyberte priateľa.
Posuňte sa na možnosť .
Vyberte možnosť Otvoriť > Zobraz. a posuňte sa na správu, na ktorú chcete
odpovedať.
Vyberte možnosť Odpoveď a odpovedzte na správu.
1
2
3
Prístup k službe Facebook cez aplikáciu Priatelia
V pohotovostnom režime vyberte položku Priatelia.
Stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava vyberte priateľa.
a vyberte položku Otvoriť.
Posuňte sa na možnosť
1
2
3
4
Taktiež môžete spravovať podobným spôsobom udalosti v službe Twitter™.
1
2
3
Prispôsobenie frekvencie aktualizácií priateľov
V pohotovostnom režime vyberte položku Priatelia.
Vyberte položku Možn. > Moje nastavenia > Aktualizovať frekvenciu.
Vyberte požadovanú možnosť.
1
2
3
Odstránenie priateľa z aplikácie Priatelia
V pohotovostnom režime vyberte položku Priatelia.
Stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava vyberte priateľa.
Vyberte položku Možn. > Nastavenie kontaktu > Odstrániť priateľa.
13
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Okamžité správy
Použite aplikáciu Okamžité správy na rozprávanie sa s ostatnými ľuďmi a aby ste sa
zúčastnili v skupinách okamžitých správ diskusií o témach, ktoré vás zaujímajú. Funkcie,
ktoré ponúkajú poskytovatelia služieb okamžitých správ používateľom, sa môžu líšiť.
Pred tým, ako budete môcť okamžité správy použiť, musíte mať na telefóne nastavené
správne nastavenia. V niektorých prípadoch nastavenia môžu byť v telefóne už
nakonfigurované. Alebo môžete prijať nastavenia vo forme konfiguračnej správy od
poskytovateľa služby okamžitých správ.
1
2
•
Nastavenie aplikácie Google Talk™
V pohotovostnom režime vyberte položku Ponuka > Aplikácie.
Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa
prihláste, ak už máte účet vytvorený. Telefón je pripravený na používanie so službami
Gmail™ a Google Talk™.
Spustenie aplikácie Google Talk™
V pohotovostnom režime vyberte položku Ponuka > Aplikácie.
14
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Zadávanie textu
Zadávať môžete písmená, čísla a špeciálne znaky pomocou klávesnice QWERTY. Režim
vstupu je Multitap.
•
•
•
Zadanie veľkého písmena
Stlačte a podržte tlačidlo , potom napíšte požadované písmeno. Po uvoľnení
klávesu
sa klávesnica prepne do režimu písania malých písmen.
Zapnutie funkcie caps lock
Pred tým, než zadáte text, stlačte
, pokým sa na obrazovke nezobrazí
.
Zadávanie znakov pomocou tlačidla prepínania režimu
Stlačením tlačidla
aktivujte tlačidlo prepínania režimu, potom stlačte asociované
a potom
klávesy obsahujúce znaky rovnakej farby. Napríklad stlačte raz tlačidlo
stlačte kláves „T“, aby ste zadali „1“.
2
Zamykanie a odomykanie tlačidla prepínania režimu
Dvakrát stlačte tlačidlo
a tlačidlo prepínania režimu sa zamkne, potom zadajte
text pomocou asociovaných klávesov obsahujúcich znaky rovnakej farby.
Aby ste odomkli tlačidlo prepínania automatického režimu, stlačte ho znovu.
1
2
Vložene symbolov
V režime zadávania textu stlačte tlačidlo . Zobrazí sa klávesnica so symbolmi.
Vyberte symbol alebo symboly, ktoré chcete vložiť.
1
2
Zmena jazyka písania
V režime zadávania textu stlačte tlačidlo
Vyberte požadovanú možnosť.
1
1
2
.
Zadávanie textu
Ak chcete zadať slovo, môžete jednotlivé písmená vkladať individuálne alebo si slovo
môžete vybrať zo zoznamu predvídaných slov, keď sa po stlačení navigačného
tlačidla smerom nadol zobrazí možnosť .
Ak zoznam požadované slovo neobsahuje, vyberte možnosť Možn. > Napísať
slovo, potom slovo napíšte a stlačte tlačidlo Uložiť.
15
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Správy
Správy SMS
V telefóne musíte mať zadané platné číslo strediska služieb. Toto číslo dodáva poskytovateľ
služieb a je už uložené na karte SIM. V opačnom prípade ho možno budete musieť zadať
sami.
3
Napísanie a odoslanie správy SMS
Vyberte položku Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa.
Napíšte správu a vyberte možnosť Pokrač.. Vyberte možnosť Zadať e-mail.
adresu, Vyhľadať kontakt alebo Zadať telefónne číslo.
Vyberte príjemcu a potom vyberte položku Odoslať.
•
Zobrazenie prijatej správy SMS
Zobrazí sa Bola prijatá správa SMS.. Vyberte položku Áno.
1
2
Zobrazenie správ z priečinka prijatých správ
Vyberte položku Ponuka > Správy > Prijaté správy.
Prejdite na správu a vyberte položku Zobraz..
1
2
Multimediálne správy (MMS)
Správy MMS môžu obsahovať text, obrázky, zvuky a ďalšie prílohy. Do mobilného telefónu
sa odosielajú pomocou služby MMS (Multimedia Messaging Service). Pred použitím
posielania správ MMS musíte mať v telefóne správne nastavenia pre internet. Pozrite si časť
Internet na strane 28.
1
2
3
4
5
6
Napísanie a odoslanie správy MMS
Vyberte položku Ponuka > Správy > Napísať novú > Správa.
Podľa potreby zadajte text. Položky do správy pridáte stlačením navigačného tlačidla
smerom nadol, potom sa posúvajte doľava alebo doprava a vyberte položku.
Ak chcete správu MMS pred odoslaním zobraziť, vyberte možnosť Možnos. >
Ukážka.
Keď je správa dokončená, vyberte položku Pokrač..
Pridajte príjemcu výberom možnosti odoslania.
Po dokončení vyberte možnosť Odoslať.
Konverzácie
Môžete sa rozhodnúť, či chcete zobraziť správy v priečinku Konverzácie alebo priečinku
Prijaté správy. Konverzácia zobrazuje všetky správy medzi vami a niektorým z vašich
kontaktov.
1
2
3
4
•
•
Odoslanie správy z priečinka Konverzácie
Vyberte položku Ponuka > Správy.
Vyberte možnosť Konverzácie alebo Prijaté správy a potom kartu Konverzácie.
Vyberte konverzáciu.
Napíšte správu a vyberte položku Odoslať.
Zobrazenie správ v priečinku Konverzácie
Vyberte položku Ponuka > Správy > Prijaté správy > kartu Konverzácie a vyberte
konverzáciu.
Vyberte položku Ponuka > Správy > Konverzácie a vyberte konverzáciu.
16
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
E-mail
Použite svoj telefón na odosielanie a prijímanie e-mailov prostredníctvom bežného emailového účtu. Predtým je však potrebné správne nastavenie Internetu v telefóne. Pozrite
si časť Internet na strane 28.
Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti Zadávanie textu na strane 15.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Nastavenie e-mailového účtu v telefóne
V pohotovostnom režime vyberte položku Ponuka > Správy > E-mail.
Vyberte e-mailový účet. Ak účet, ktorý chcete použiť, nie je v zozname, vyberte
možnosť Iné.
Do polí Zobrazované meno a Meno používateľa zadajte príslušné informácie a
potom vyberte možnosť Pokrač..
Zadajte heslo a vyberte položku Pokrač..
Vyberte možnosť POP3 alebo IMAP4 a potom Pokrač..
Zadajte údaje pre server prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty a vyberte položku
Pokrač..
Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy
V pohotovostnom režime vyberte položku Ponuka > Správy > E-mail.
Vyberte položku Napísať novú.
Ak chcete pridať príjemcu, posuňte sa na pole Komu:a vyberte Zadať e-mail.
adresu.
Zadajte e-mailovú adresu a vyberte položku OK.
Ak chcete zadať predmet, posuňte sa na pole Predmet:, zadajte premet a vyberte
možnosť OK.
Ak chcete zadať text správy, posuňte sa na pole Text:, zadajte text a vyberte položku
OK.
Vyberte položku Pokrač. > Odoslať.
17
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Volanie
Telefón musí byť zapnutý a musí byť v dosahu siete.
1
2
Uskutočnenie hovoru
Zadajte telefónne číslo (prípadne aj s medzinárodným smerovým číslom krajiny
a smerovým číslom oblasti).
Stlačte tlačidlo .
Môžete volať na čísla z aplikácie Kontakty a zo zoznamu hovorov.
•
Ukončenie hovoru
Stlačte tlačidlo .
•
Prijatie hovoru
Stlačte tlačidlo .
•
Odmietnutie hovoru
Stlačte tlačidlo .
•
Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru
Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
•
Vypnutie signálu zvonenia bez prijatia hovoru
Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
•
Zapnutie hlasného reproduktora počas hovoru
Vyberte položku ZapRep.
Keď je zapnutý hlasný reproduktor, neprikladajte telefón k uchu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
vášho sluchu.
1
2
3
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , aby sa zobrazil symbol „+“.
Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne
číslo.
Stlačte tlačidlo .
Zoznam hovorov
Zoznam hovorov zobrazuje informácie o posledných hovoroch.
1
2
Volanie čísla zo zoznamu hovorov
Stlačte tlačidlo .
Prejdite na meno alebo číslo a stlačte tlačidlo
1
2
3
Vymazanie zoznamu hovorov
Stlačte tlačidlo .
Na karte Všetky hovory vyberte položku Možn. > Odstrániť všetky.
Potvrďte výberom položky Áno.
.
Tiesňové volania
Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla
je možné bežne používať na tiesňové volanie v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM
alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.
18
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
•
Uskutočnenie tiesňového volania
Zadajte číslo 112 (medzinárodné tiesňové číslo) a stlačte tlačidlo
.
V niektorých krajinách sú k dispozícii ďalšie miestne tiesňové čísla. Z tohto dôvodu môže mobilný
operátor uložiť tieto miestne tiesňové čísla na kartu SIM.
19
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Kontakty
V ponuke Kontakty môžete ukladať mená, telefónne čísla a informácie o osobách. Tieto
informácie sa môžu ukladať do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.
1
2
3
4
5
6
7
8
Pridanie telefónneho kontaktu
Vyberte položku Ponuka > Kontakty.
Posuňte sa na možnosť Nový kontakt a vyberte položku Pridať.
Zadajte meno kontaktu a vyberte položku OK.
Posuňte sa na možnosť Nové číslo: a vyberte položku Pridať.
Zadajte číslo a vyberte položku OK.
Vyberte typ čísla.
Posúvajte sa medzi kartami a do jednotlivých polí zadajte ďalšie informácie.
Vyberte položku Uložiť.
1
2
3
Úprava kontaktu do telefónu
Vyberte položku Kontakty.
Prejdite na kontakt a vyberte položku Možn. > Upraviť kontakt.
Prechádzajte kartami, upravte informácie a vyberte položku Uložiť.
Volanie kontaktov
1
2
1
2
Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného hľadania
Pomocou klávesnice zadajte skupinu číslic alebo písmen. Všetky položky, ktoré
zodpovedajú radu zadaných číslic alebo písmen, sa zobrazia v zozname.
Posuňte sa na kontakt alebo telefónne číslo v zozname a stlačte tlačidlo na
uskutočnenie hovoru.
Zapnutie a vypnutie funkcie inteligentného hľadania
Vyberte možnosť Ponuka > Nastavenie > karta Hovory > Inteligentné hľadanie.
Vyberte požadovanú možnosť.
20
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Hudba
Využite svoj prehrávač hudby na maximum. Počúvajte a usporiadajte hudobné záznamy,
zvukové knihy a kanály podcast, ktoré ste preniesli na pamäťovú kartu z počítača, alebo
ste si ich kúpili a prevzali z obchodov online.
Nainštalujte aplikáciu Media Go™ do počítača a prenášajte obsah z pamäťovej karty do telefónu
a naopak. Aplikáciu Media Go™ možno prevziať na adrese www.sonyericsson.com/support.
Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie telefónu k počítaču na stránke 25.
3
Prehranie skladby
Vyberte položku Ponuka > Médiá > Hudba.
Prehľadávanie podľa interpreta, albumu, skladby alebo podľa zoznamov skladieb.
Posuňte sa na požadovanú možnosť a stlačením Vybrať ju otvorte.
Posuňte sa na skladbu a vyberte možnosť Prehrať.
•
Pozastavenie skladby
Počas prehrávania skladby stlačte
•
Zmena skladieb
Pri prehrávaní skladby vyberte možnosť
•
Rýchle pretáčanie hudby dopredu alebo dozadu
alebo
Pri prehrávaní skladby stlačte a podržte tlačidlo
•
Nastavenie hlasitosti zvuku
Keď prehrávač prehráva skladbu, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.
1
2
.
alebo
.
.
21
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Služba TrackID™
TrackID™ je služba rozpoznávania hudby. Pomocou nej môžete automaticky vyhľadať
názov, interpreta a názov albumu pre skladbu, ktorú počujete z hlasného reproduktora
alebo v rádiu.
Aby ste túto funkciu mohli použiť, musíte mať na svojom telefóne nainštalovaný softvér Java™
a nastavený Internet. Pozrite časť Internet na strane 28. Ďalšie informácie o poplatkoch získate
od poskytovateľa služieb.
•
•
Vyhľadanie informácií o skladbe
Keď počujete skladbu z hlasného reproduktora, vyberte položku Ponuka > Zábava >
TrackID™ > Vybrať.
Keď počujete skladbu z rádia v telefóne, v zobrazení rádia vyberte položku Možn. >
TrackID™.
22
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
PlayNow™
Výberom položky PlayNow™ vstúpite do služby PlayNow™, kde môžete preberať hudbu,
hry, signály zvonenia, témy a tapety. Ukážku obsahu si pred zakúpením a prevzatím do
telefónu môžete pozrieť alebo vypočuť.
Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách.
Rozšírené funkcie môžete získať vo webovej predajni služby PlayNow™
prostredníctvom počítača na adrese www.sonyericsson.com/playnow. Ďalšie informácie
nájdete na adrese www.sonyericsson.com/support v príručke funkcií aplikácie
PlayNow™.
Získanie prístupu k službe PlayNow™:
•
•
V pohotovostnom režime vyberte položku Ponuka > Zábava > PlayNow™.
Prejdite na stránku www.sonyericsson.com/playnow.
23
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Fotoaparát
Urobte fotografie, nahrávajte videá, zobrazte albumy a zdieľajte svoje obľúbené videoklipy
a obrázky s priateľmi – všetko z aplikácie svojho fotoaparátu.
Ovládanie fotoaparátu
1
Prispôsobiť úroveň jasu
2
Aktivovať funkciu videa
3
Aktivovať funkciu fotoaparátu
4
Funkcia priblíženia a vzdialenia (lupa nie je k dispozícii v prípade výberu veľkej snímky)
5
Hľadáčik fotoaparátu
6
Hodnota expozície
24
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Pripojenie telefónu k počítaču
Pripojte telefón k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov.
Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi telefónom a
počítačom.
Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB
Najbežnejším spôsobom prenosu súborov medzi vaším telefónom a počítačom je použitie
kábla USB. Po pripojení telefónu a počítača môžete presúvať obsah medzi zariadeniami
pomocou správcu súborov.
Uistite sa, že súbory ukladáte do priečinkov príslušných typov. Hudobné súbory napríklad
umiestnite do priečinku Hudba. Súbory aplikácií Java tvoria výnimku. Umiestnite ich do priečinka
Iné.
1
2
3
4
5
6
Presúvanie obsahu medzi vaším telefónom a počítačom
Pripojte kábel USB k telefónu a k počítaču.
V telefóne: Vyberte položku Áno pre potvrdenie pripojenia veľkokapacitného
prenosu.
V počítači: Počkajte, kým sa pamäť telefónu a pamäťová karta nezobrazia v
prieskumníkovi súborov ako externé disky.
V počítači: Na pracovnej ploche počítača dvakrát kliknite na ikonu Tento počítač.
V počítači: Ak chcete zobraziť priečinky v pamäti telefónu a na pamäťovej karte,
dvakrát kliknite na ikonu predstavujúcu telefón.
V počítači: Skopírujte a prilepte súbor (alebo ho presuňte myšou) do
zodpovedajúceho priečinka v počítači, v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.
Telefón nemôžete používať počas prenosu súborov.
Bezpečné odpojenie kábla USB
Počas prenosu obsahu neodpájajte kábel USB. Obsah by sa tým mohol poškodiť.
1
2
V počítači: Použite funkciu Bezpečné odstránenie hardvéru, vyberte hardvér, ktorý
chcete odpojiť a kliknite na Zastaviť.
Odpojte kábel USB.
Pokyny pre počítač sa môžu líšiť v dôsledku rôznych operačných systémov. Viac informácií
nájdete v dokumentácii k operačnému systému počítača.
25
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Wi-Fi™
Technológia Wi-Fi™ umožňuje bezdrôtový prístup na Internet pomocou telefónu. Ak chcete
získať prístup na Internet pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi™, musíte najprv vyhľadať
dostupnú sieť Wi-Fi™ a pripojiť sa k nej. Intenzita signálu siete Wi-Fi™ sa môže líšiť
v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Intenzitu signálu zvýšite, ak sa priblížite
k prístupovému bodu siete Wi-Fi™.
•
Zapnutie siete Wi-Fi®
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi > Zapnúť.
Pripojenie k sieti Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.
1
2
3
Pripojenie k sieti Wi-Fi®
Skontrolujte, či je sieť Wi-Fi® zapnutá.
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Wi-Fi. Dostupné siete WiFi® sa zobrazia na obrazovke.
Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. Ak sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti
Wi-Fi®, zobrazí sa výzva na zadanie hesla.
Telefón si pamätá siete Wi-Fi®, ku ktorým sa pripájate. Keď budete nabudúce v dosahu siete
Wi-Fi®, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí.
V niektorých lokalitách môže byť prístup na sieť pomocou otvorených sietí Wi-Fi® možný až po
prihlásení na internetovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu príslušnej siete Wi-Fi®.
26
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Technológia bezdrôtovej komunikácie
Bluetooth™
Technologické zariadenia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ umožňujú bezdrôtové
prepojenie s inými zariadeniami Bluetooth™, ako je napríklad náhlavná súprava
Bluetooth™. Pomocou tejto funkcie je možné pripojiť viac zariadení naraz alebo vymieňať
položky.
Pri komunikácii pomocou technológie Bluetooth™ sa odporúča, aby boli zariadenia od seba
vzdialené maximálne 10 metrov (33 stôp) a aby medzi nimi neboli žiadne pevné prekážky.
•
Zapnutie funkcie Bluetooth™
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Zapnúť.
V niektorých krajinách nie je povolené používať technológiu bezdrôtovej komunikácie
Bluetooth™.
•
Ukázanie alebo skrytie telefónu
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Bluetooth > Viditeľnosť >
Ukázať telefón alebo Skryť telefón.
Ak vyberiete Skryť telefón, iné zariadenia nebudú schopné identifikovať telefón pomocou
technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.
1
2
3
Spárovanie telefónu so zariadením
Ak chcete vyhľadať dostupné zariadenia, vyberte položku Ponuka > Nastavenie >
Pripojenia > Bluetooth > Moje zariadenia > Nové zariadenie.
Vyberte zariadenie zo zoznamu.
Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód.
Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu
Bluetooth™ a či je viditeľnosť zariadenia Bluetooth™ nastavená na hodnotu Ukázať telefón.
1
2
Spárovanie telefónu so súpravou handsfree Bluetooth™
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie.
Pomocou navigačného tlačidla vyhľadajte kartu Pripojenia a vyberte Bluetooth >
Súprava handsfree > Moje handsfree > Nové handsfree.
1
Prijatie položky
Zapnite funkciu Bluetooth™ a nastavte položku Viditeľnosť na hodnotu Ukázať
telefón.
Po prijatí položky postupujte podľa zobrazených pokynov.
2
1
2
Odoslanie položky pomocou technológie Bluetooth™
Vyberte napríklad položku Ponuka > Organizátor > Správca súborov >
Fotoalbum.
Prejdite na položku a vyberte možnosť Možn. > Odoslať > Použiť Bluetooth.
27
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Internet
Vo svojom telefóne budete potrebovať správne nastavenia pre Internet. Ak vo svojom
telefóne nie sú možnosti nastavenia, môžete nájsť podrobnejšie informácie na stránke
www.sonyericsson.com/support alebo si ich vyžiadať u poskytovateľa služieb.
Uistite sa, že vaše telefónne predplatné podporuje prenos údajov.
2
Výber profilu pripojenia na Internet
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenia Internetu >
Profily pre Internet > Pripojiť pomocou:.
Vyberte účet.
1
2
Používanie prehľadávača
Vyberte položku Ponuka > Zábava > Internet > Možn. > Prejsť na str..
Vyberte požadovanú možnosť.
•
Ukončenie prehliadača
Počas prehľadávania stlačte tlačidlo
1
.
28
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Ďalšie funkcie
Budíky
Ako signál budíka môžete nastaviť zvuk alebo rádio. Budík zvoní, aj keď je telefón vypnutý.
1
2
3
4
Nastavenie budíka
Vyberte položku Ponuka > Organizátor > Budíky.
Posuňte sa na budík a vyberte položku Upraviť.
Prechádzajte medzi kartami a podľa potreby nastavte čas, signál budíka a ďalšie
informácie.
Vyberte položku Uložiť.
Ak vyberiete ako signál budíka rádio, nezabudnite nechať k telefónu pripojenú súpravu handsfree.
Rádio používa súpravu handsfree ako anténu.
Signály zvonenia a tapety
Tapety sa používajú na zmenu vzhľadu obrazovky.
1
2
3
Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Hlasitosť zvonenia.
Stlačením navigačného tlačidla vľavo alebo vpravo zmeňte hlasitosť.
Vyberte položku Uložiť.
1
2
Nastavenie signálu zvonenia
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Signál zvonenia.
Vyhľadajte a vyberte signál zvonenia.
2
Nastavenie vibračnej signalizácie
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Zvuky a signály > Vibračná
signalizácia.
Vyberte požadovanú možnosť.
1
2
Použitie fotografie ako tapety
Vyberte položku Ponuka > Organizátor > Správca súborov > Fotoalbum.
Posuňte sa na fotografiu a vyberte položku Možn. > Použiť ako > Tapeta.
1
Zámok klávesnice
Pomocou tohto zámku môžete zabrániť neúmyselnému vytočeniu čísla. Prichádzajúce
hovory môžete prijímať bez odomknutia klávesnice.
Volanie na medzinárodné tiesňové číslo 112 je možné.
1
2
Aktivácia automatického zámku klávesnice
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Aut.
zámok kláv..
Vyberte požadovanú možnosť.
Zámok karty SIM
Tento zámok chráni iba vaše predplatné. Telefón bude fungovať s inou kartu SIM. Keď je
karta SIM zamknutá, musíte po zapnutí telefónu zadať kód PIN. Ak zadáte kód PIN
nesprávne trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje. V tom prípade musíte zadať kód PUK
(Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód). Kódy PIN a PUK vám poskytne
mobilný operátor.
29
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
1
2
1
2
3
4
Aktivácia zámku karty SIM
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Ochrana
karty SIM > Ochrana > Zapnuté.
Zadajte kód PIN a vyberte položku OK.
Úprava kódu PIN karty SIM
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Ochrana
karty SIM > Zmeniť kód PIN.
Zadajte kód PIN a vyberte položku OK.
Zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť OK.
Znova zadajte nový kód PIN a vyberte možnosť OK.
Zámok telefónu
Zámok telefónu chráni telefón pred neoprávneným použitím v prípade krádeže a výmeny
karty SIM. Kód zámku telefónu (predvolené nastavenie je 0000) môžete zmeniť na
ľubovoľný štvormiestny až osemmiestny osobný číselný kód. Ak je zámok telefónu
nastavený na možnosť Automaticky, nemusíte zadávať kód zámku telefónu, kým do
telefónu nevložíte inú kartu SIM.
Ak je zapnutý zámok telefónu a zároveň je aktivovaný zámok klávesnice, budete pred
použitím telefónu musieť zadať kód zámku telefónu. Ak je zámok telefónu vypnutý, pred
použitím telefónu bude stačiť, ak odomknete zámok klávesnice.
1
2
3
1
2
3
4
1
2
Nastavenie zámku telefónu
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Ochrana
telefónu > Ochrana.
Vyberte požadovanú možnosť.
Zadajte kód zámku telefónu a vyberte položku OK.
Zmena kódu zámku telefónu
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Ochrana
telefónu > Zmeniť kód.
Zadajte pôvodný kód a vyberte položku OK.
Zadajte nový kód a vyberte položku OK.
Znovu zadajte nový kód a vyberte položku OK.
Vypnutie zámku telefónu
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Zabezpečenie > Ochrana
telefónu > Ochrana > Vypnuté.
Zadajte kód zámku telefónu a vyberte možnosť OK.
30
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Riešenie problémov
Kvôli niektorým problémom budete musieť kontaktovať mobilného operátora, väčšinu
z nich však môžete vyriešiť sami. Pred odovzdaním telefónu do servisu z neho vyberte kartu
SIM. Ďalšiu podporu získate na webovej stránke www.sonyericsson.com/support.
Reštartujte telefón každý deň. Uvoľní sa tým pamäť. Ak máte problémy s kapacitou pamäte alebo
telefón pracuje pomaly, vykonajte obnovenie nastavení.
Telefón nepracuje podľa očakávania
Ak máte s telefónom problémy, skúste sa pred podniknutím ďalších krokov riadiť
nasledujúcimi radami:
•
•
•
•
•
Reštartujte telefón.
Vyberte a znova vložte kartu SIM. Následne telefón reštartujte.
Ak telefón zamrzne a nedá sa reštartovať bežným spôsobom, vykonajte vynútený reštart.
Aktualizujte softvér telefónu. Aktualizácia telefónu zaručuje optimálny výkon a poskytuje
najnovšie vylepšenia.
Obnovte svoj telefón.
Pri obnovovaní telefónu buďte trpezliví. Reštartovaním telefónu počas obnovovania sa telefón
môže trvalo poškodiť.
Obnovenie nastavení
V prípade problémov s telefónom, napríklad pri blikaní či zablokovaní obrazovky alebo
problémoch s navigáciou v ponukách, by ste mali obnoviť nastavenia telefónu.
•
Obnovenie nastavení telefónu
Vyberte položku Ponuka > Nastavenie > Všeobecné > Obnovenie nastavení a
zvoľte požadovanú možnosť.
Pomocou možnosti Obnoviť nastavenie zrušíte všetky zmeny, ktoré ste na svojom telefóne
urobili. Vymazať všetky odstráni všetky údaje používateľa, ako sú kontakty, správy, obrázky a
zvuky.
Keď sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania
batérie
Môže to trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.
Žiadne pokrytie sieťou
•
•
•
Telefón je nastavený na režim Lietadlo. Skontrolujte, či je režim Lietadlo vypnutý.
Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Kontaktujte svojho
mobilného operátora a uistite sa, či má sieť na danom mieste pokrytie.
Karta SIM nefunguje správne. Skúste kartu SIM vložiť do iného telefónu. Ak v ňom funguje,
zdrojom problému je pravdepodobne telefón. V takomto prípade kontaktujte najbližšie
servisné stredisko spoločnosti Sony Ericsson.
Len tiesňové hovory
Nachádzate sa v dosahu siete, ale nemáte povolenie ju používať. V núdzi však niektorí
mobilní operátori umožňujú volať na medzinárodné tiesňové číslo 112. Ďalšie informácie
nájdete v časti Tiesňové volania na strane 18.
31
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Zámok karty SIM aktivovaný.
Zadali ste nesprávny kód PIN trikrát za sebou. Na odblokovanie telefónu musíte použiť kód
PUK (Personal Unblocking Key), ktorý vám poskytne operátor.
Kód PUK je zablokovaný. Kontaktujte mobilného operátora.
Zadali ste nesprávny kód PUK 10-krát za sebou. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI
Každé zariadenie má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity).
Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú zariadenie, váš poskytovateľ siete
môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup zariadenia k sieti vo vašej krajine.
Zobrazenie čísla IMEI
• Stlačte tlačidlo *#06#.
32
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Právne informácie
Sony Ericsson txt CK13i
Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestna dcérska
spoločnosť bez akejkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb,
z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba
spoločnosťou Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú
zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.
Všetky práva vyhradené.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
Číslo uverejnenia: 1253-3649.1
Upozornenie: Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nie sú podporované všetkými
sieťami alebo poskytovateľmi služieb vo všetkých oblastiach. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného
tiesňového čísla siete GSM, čísla 112. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb alebo
funkcií a o poplatkoch za prístup k nim alebo ich používanie získate od mobilného operátora alebo
poskytovateľa služieb.
Váš mobilný telefón môže preberať, ukladať do pamäti a odosielať dodatočný obsah, ako napríklad signály zvonenia.
Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích osôb, medzi ktoré patria okrem iného
aj obmedzenia dané platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za dodatočný obsah,
ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony Ericsson. Pred
použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné
oprávnenie. Spoločnosť Sony Ericsson nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného
obsahu alebo akéhokoľvek ďalšieho obsahu pochádzajúceho od iných spoločností. Spoločnosť Sony Ericsson
nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu
alebo iného obsahu od tretích strán.
Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami jednotlivých vlastníkov.
Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Použitie takýchto
programov alebo služieb môže vyžadovať osobitnú registráciu u tretej strany a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie
podmienky používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred
prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony Ericsson neručí
za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.
Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto
technológie mimo tohto výrobku bez licencie od spoločnosti Microsoft je zakázané.
Názvy ostatných produktov a spoločností uvedených v tejto príručke môžu byť ochranné známky ich príslušných
vlastníkov. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky patria
ich príslušným vlastníkom.
Všetky obrázky sú určené iba na ilustráciu a nemusia presne znázorňovať skutočný telefón.
Microsoft, Windows a Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a v iných krajinách.
„Nariadenia pre vývoz: Na tento výrobok a akýkoľvek softvér alebo technické údaje obsiahnuté vo výrobku alebo
dodávané s výrobkom sa môžu vzťahovať zákony Európskej únie, USA a ďalších krajín pre kontrolu dovozu a vývozu.
Používateľ alebo vlastník tohto výrobku súhlasí s tým, že bude prísne dodržiavať všetky takéto predpisy, a berie na
vedomie, že je jeho zodpovednosťou získať všetky potrebné licencie na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz tohto
výrobku. Používateľ alebo vlastník výrobku, bez obmedzenia uvedených podmienok: (1) nesmie vedome exportovať
alebo opätovne exportovať Výrobky do destinácií, ktoré sú spadajú pod paragrafy II. kapitoly smernice Rady európskej
únie (EC) 428/2009; (2) musia dodržiavať nariadenia vlády USA pre kontrolu vývozu („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774,
http://www.bis.doc.gov/) spravované Úradom pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu; a (3) musí
dodržiavať ekonomické sankčné nariadenia (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/
ofac/) spravované Úradom pre riadenie zahraničných aktív Ministerstva financií USA. Používateľ a vlastníci výrobku
nesmú prepravovať výrobok, jeho príslušenstvo alebo oddelený softvér do krajiny, oblasti či entity, ktoré uvedené
zákony vylučujú, alebo ho doručovať takým osobám.“
33
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Register
B
batéria .......................................................................8
vloženie .............................................................6
H
hudba ......................................................................21
kanály podcast ................................................21
nastavenie hlasitosti ........................................21
zmena hudobných skladieb ............................21
zvukové knihy ..................................................21
K
karta SIM
vloženie .............................................................6
kontakty
Inteligentné hľadanie .......................................20
pridávanie kontaktov do telefónu ....................20
konverzácie .............................................................16
N
nabíjanie ....................................................................8
nastavenie hlasitosti ................................................21
P
PlayNow™ ...............................................................23
Pripojenie USB ........................................................25
príručka nastavením ..................................................7
W
Wi-Fi™ .....................................................................26
Z
zmena hudobných skladieb ....................................21
zvuk
nastavenie hlasitosti ........................................21
zvukové knihy ..........................................................21
34
Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.
Download

Sony Ericsson Mobile Communications AB