Orange Tara
Užívateľský manuál
1
PRÁVNE INFORMÁCIE
Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.
Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť citovaná, reprodukovaná,
preložená alebo používaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek
prostriedkami, elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokópií a
mikrofilmov, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ZTE
Corporation.
ZTE Corporation si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na tlačové
chyby alebo aktualizácie špecifikácií v tejto príručke bez
predchádzajúceho upozornenia.
Verzia č.: R1.0
Čas vydania: 2013.04.03
2
Bezpečnosť
 Pre ochranu vášho mobilného telefónu pred nelegálnym
použitím, akceptujte nasledovné bezpečnostné opatrenia:
 Nastavte PIN kód na vašej SIM karte.
 Nastavte blokovací kód telefónu.
 Nastavte obmedzenia hovorov.
Bezpečnostné opatrenia
Táto časť obsahuje dôležité informácie o bezpečnej a účinnej
prevádzke. Pred použitím telefónu si prosím prečítajte tieto
informácie.
Prevádzkové opatrenia
 Používajte svoj telefón správne. Po volaní alebo príjme hovoru,
prosím držte váš telefón ako držíte pevný telefón. Uistite sa, že
telefón je pri prenose aspoň jeden palec (asi dva a pol centimetra)
od tela.
3
 Nedotýkajte sa antény, keď je telefón v prevádzke. Dotýkať sa v
mieste antény ovplyvňuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že
telefón bude pracovať na vyššej hladine výkonu, než je
nevýhnutné.
 Niektorí ľudia môžu byť náchylní k epileptickým záchvatom alebo strate
vedomia pri vystavení sa zábleskom svetla, napríklad pri sledovaní
televízie alebo hraní videohier. Ak máte záchvaty alebo straty vedomia
alebo ak máte v rodinnej anamnéze takéto udalosti, poraďte sa so
svojím lekárom predtým, než budete hrať videohry na vašom telefóne
alebo vyskúšate jeho blikajúce svetlo. (Funkcia blikajúceho svetla nie je
k dispozícii u všetkých produktov).
 Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí. Telefón môže
spôsobiť zranenie, ak sa používa ako hračka.
Bezpečnostné opatrenia pri jazde
 Venujte prosím pozornosť bezpečnosti prevádzky. Zoznámte sa so
zákonmi a predpismi o používaní telefónu v rozsahu, keď riadite. Vždy
ich dodržiavajte.
4
 Ak je k dispozícii, použitie hands-free funkciu telefónu.
 Ak to podmienky vyžadujú pred uskutočnením alebo prijatím hovoru,
zíďte z cesty a zaparkujte.
Opatrenia pre zdravotnícke pomôcky a zariadenia
 Ak používate telefón v blízkosti kardiostimulátora, prosím, vždy ho
majte viac než osem palcov (asi dvadsať centimetrov) od
kardiostimulátora, ak je telefón zapnutý. Nenoste telefón v
náprsnom vrecku. Používajte ucho na opačnej strane ako je
kardiostimulátor, aby ste minimalizovali možnosť rušenia. V
prípade potreby okamžite vypnite telefón.
 Niektoré telefóny môžu rušiť načúvacie prístroje. V prípade
takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvacích prístrojov a
prediskutujte iné riešenie.
 Ak používate nejaké iné zdravotnícke zariadenie, obráťte sa na
výrobcu tohoto zariadenia a zistite, či je adekvátne chránené proti
RF (Radio Frequency) elektromagnetickému žiareniu.
5
 V zariadeniach s osobitnou požiadavkou, ako je napríklad nemocnica
alebo zdravotnícke zariadenia, venujte prosím pozornosť
obmedzeniu používania mobilného telefónu. Ak je to potrebné,
vypínajte telefón.
Mobilný telefon
 Prosím, používajte len originálne príslušenstvo alebo príslušenstvo
schválené výrobcom telefónu. Použitie akéhokoľvek neschváleného
príslušenstva môže mať vplyv na výkon vášho mobilného telefónu.
Môže ho poškodiť alebo dokonca spôsobiť nebezpečenstvo pre vaše
telo a porušiť súvisiace miestne predpisy týkajúce sa
telekomunikačných terminálov.
 Pred čistením telefón vypnite. Utrite svoj prístroj vlhkou alebo
antistatickou utierkou. Nepoužívajte suchú handričku alebo
elektrostaticky nabitú handričku. Nepoužívajte chemické alebo
abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu
telefónu.
6
 Váš mobilný telefón môže produkovať elektromagnetické pole.
Neumiestňujte ho do blízkosti magnetických predmetov ako sú
počítačové disky.
 Používanie telefónu v blízkosti elektrických zariadení, ako sú TV,
telefón, rádio a osobné počítače, môžu spôsobiť rušenie.
 Nevystavujte mobilný telefón priamemu slnečnému žiareniu a
neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu
skrátiť životnosť elektronických zariadení.
 Normálna prevádzková teplota telefónu je -10 ℃ ~ 50 ℃. Za
účelom zaistenie normálnej funkcie telefónu, nepoužívajte tento
telefón mimo jeho teplotného rozsahu.
 Udržujte svoj telefón v suchu. Akákoľvek kvapalina, môže poškodiť
váš telefón.
 Telefón ani príslušenstvo nenechajte padnúť na zem, nehádžte ho
ani sa ho nepokúšajte ohýbať. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť
vnútorné elektronické obvody.
 Nepripájajte telefón k nekompatibilným zlepšeniam.
 Nepokúšajte sa rozoberať mobilný telefón alebo batériu.
7
 Neskladujte telefón s horľavými alebo výbušnými predmetmi.
 Nenabíjajte mobilný telefón bez batérie.
 Telefón nie je možné použiť v nadmorskej výške vyššej ako 2000
mnm.
 Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu,
nepočúvajte hovor pri vysokej hlasitosti po dlhú dobu.
Opatrenia pre prostredie s nebezpečenstvom
výbuchu
 Vypínajte telefón pred vstupom do akéhokoľvek priestoru s
nebezpečenstvom výbuchu, ako sú čerpacie stanice alebo miesta,
kde sú uložené/prečerpávané chemické látky pre dopravu alebo
skladovanie.
 Nikdy neodstraňujte, neinštalujte alebo nenabíjajte batérie v týchto
oblastiach. Iskra v takomto prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
môže spôsobiť výbuch alebo požiar, pri ktorých hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo aj smrť.
8
 Aby sa zabránilo možnému rušeniu odstrelov, vypnite telefón, keď
ste v blízkosti elektrických rozbušiek, v miestach odstrelov alebo v
miestach vyzývajúcich "Vypnite elektronické zariadenia". Riaďte sa
všetkými nápisy a pokynmi.
Opatrenia pre elektronické zariadenia
 Niektoré elektronické prístroje sú citlivé na elektromagnetické
rušenie zaslané z mobilného telefónu, pokiaľ sú nedostatočne
tienené, ako elektronický systém vozidla. V prípade potreby sa
poraďte pred použitím telefónu s výrobcom zariadenia.
9
Bezpečnosť a všeobecné použitie vo vozidlách
 Bezpečnostný airbag, brzdý, tempomat alebo olej v aute by nemal
byť ovplyvnený bezdrôtovým prenosom. Ak by ste mali mať vyššie
uvedené problémy, obráťte sa na svojho poskytovateľa automobilu.
Neumiestňujte telefón do priestoru nad airbagom alebo v mieste
airbagu. Airbagy sa nafukujú veľkou silou. Ak je telefón umiestnený
v mieste airbagu a airbag sa nafúkne, telefón môže byť vrhnutý
vysokou silou a spôsobiť vážne poranenia cestujúcim vo vozidle.
 Prosím, vypnite mobilný telefón na čerpacej stanice, a to isté na
miestach, kde je zakázané používanie dvojcestného rádia.
Bezpečnosť v lietadle
 Prosím, vypnite mobilný telefón, ako lietadlo vzlietne. V záujme
ochrany lietadla, a rušenia komunikačného systému, je zakázané
používať mobilný telefón za letu. Bezpečnostné predpisy
vyžadujú, aby ste mali povolenie od člena posádky používať váš
telefón, ak je lietadlo na zemi.
10
 Ak mobilný telefón má funkciu automatického časovača zapnutia,
skontrolujte prosím nastavenie budíka, aby ste sa ubezpečili, že
telefón nebude automaticky zapnutý počas letu.
Používanie batérie
 Nepoužívajte poškodenú batériu, pretože to môže spôsobiť
prehriatie alebo vznietenie.
 Nepoužívajte batériu na miestach s vysokou teplotou alebo ju
nevhadzujte do ohňa. V opačnom prípade môže spôsobiť výbuch.
 Nerozoberajte alebo nemontujte batériu. V opačnom prípade to
spôsobí vytečenie, prehriatie, výbuch alebo vznietenie batérie.
 Ak nechcete používať telefón dlhšiu dobu, prosím, uložte batériu na
chladnom a suchom mieste.
 Batériu možno nabíjať mnohokrát, pokiaľ sa úplne neopotrebuje. Keď
sa prevádzkový čas (čas hovoru a čas nečinnosti) výrazne skráti, je na
čase ju vymeniť za novú.
 Prosím, prestaňte používať nabíjačku a batériu, keď sú poškodené,
alebo vykazujú známky starnutia.
11
 Vráťte opotrebovanú batériu poskytovateľovi aby ju zlikvidoval v
súlade s predpismi o životnom prostredí. Nevyhadzujte ju do
domového odpadu.
 Prosím, používajte len originálne batérie alebo batérie schválené
výrobcom telefónu. Použitie neoprávnenej batérie môže mať vplyv
na výkon telefónu alebo môže spôsobiť nebezpečenstvo výbuchu,
atď.
Upozornenie: Ak je batéria poškodená, nenabíjajte ju. Ak priesak z
batérie príde do styku s pokožkou alebo očami, dôkladne ich umyte
čistou vodou a vyhľadajte lekára.
RF expozícia
SAR (špecifický absorpčný pomer)
Vaše zariadenie je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity obmedzujúce expozíciu rádiovými vlnami, ktoré odporúčajú medzinárodné smernice. Tieto smernice vytvorila organizácia ICNIRP, nezávislý orgán
12
zložený z vedeckých odborníkov. Smernice zahŕňajú bezpečnostný
rozsah, aby nikto nebol v ohrození, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.
Smernice zaviedli mernú jednotku Specific Absorption Rate (špecifický
absorpčný pomer) (SAR). Limit SAR pre mobilné zariadenia je 2.0 W/kg
a najvyššia dosiahnutá hodnota SAR pre toto zariadenie pri skúške bola
1.04 W/kg, čo je v súlade s týmto limitom. Mobilné prístroje ponúkajú
množstvo funkcií. Môžu byť používané aj v iných polohách, ako pri tele,
respektíve ako je popísané v tejto používateľskej príručke.
Hodnota SAR sa meria v okamihu, keď telefón vysiela s najväčším
vysielacím výkonom. Skutočná hodnota SAR je však obvykle nižšia ako
úroveň dosiahnutá počas skúšky. Dôvodom je, že telefón je navrhnutý
tak, aby používal len minimálny výkon potrebný na uskutočňovanie
telefonických hovorov.
* Testy sú vykonávané v súlade s 2013SAR107.
13
Opatrenia nosenia na tele
Dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa rádiovej frekvencie (RF)
ožiarenia. Smernica uvádza, že pri akomkoľvek spôsobe používania
telefónu by ste mali telefón držať vo vzdialenosti aspoň 15 mm od tela.
V opačnom prípade by mohol byť prekročený odporúčaný limit žiarenia.
14
Základné funkcie
Slúchadlo
4-cestné navigačné
tlačidlo / Tlačidlo pre
potvrdenie akcie
Ľavé/ Pravé
kontextové tlačidlo
Konektor pre
nabíjačku
Tlačidlo koniec /
Tlačidlo napájania
Alfanumerické
tlačidlo
# tlačidlo
Tlačidlo odoslať
* tlačidlo
15
Funkcia
Ľavé kontextové
tlačidlo
Popis
Vykonáva funkciu v ľavej spodnej časti
obrazovky.
Pravé kontextové Vykonáva funkciu v pravej dolnej časti
tlačidlo
obrazovky.
Tlačidlo pre
potvrdenie akcie
Stlačte pre potvrdenie akcie a výberu.
Tieto klávesy (hore, dole, doľava a doprava)
4-cestné
umožňujú pohyb v menu a rýchly prístup k
navigačné tlačidlo
niektorej funkcii menu.
Tlačidlo odoslať
Stlačením vytočíte telefónne číslo alebo
prijmete hovor alebo zobrazite históriu volaní.
Stlačením tlačidla sa vrátite do pokojového
Tlačidlo koniec /
stavu.
Tlačidlo napájania
Podržaním tlačidla zapnete / vypnete telefón.
Alfanumerické
tlačidlo
Pre vloženie stlačte znaky 0-9, abecedu od A po
Z a symboly.
16
Poznámka: V tejto používateľskej príručke, "stlačte tlačidlo"
znamená stlačiť tlačidlo a uvoľnite ho, zatiaľ čo "držte tlačidlo"
znamená stlačiť tlačidlo po dobu aspoň dvoch sekúnd a potom ju
uvoľnite.
Zamknutie a odomknutie klávesnice
Na pohotovostnej obrazovke stlačte ľavé kontextové tlačidlo a potom
stlačte tlačidlo “*” a behom dvoch sekúnd zamknete klávesnicu. Pre
odomknutie použite rovnakú metódu.
Zamknutie klávesnice môže zabrániť neúmyselnému spusteniu funkcie
telefónu. Prichádzajúci hovor môžete prijať s bežnou prevádzkou aj pri
zablokovanej klávesnici.
Batéria
Lítium-iónovú batériu mobilného telefónu je možné okamžite použiť po
jej rozbalení.
17
Inštalácia a vybratie batérie
1. Uistite sa, že je telefón vypnutý. Následne vyberte kryt batérie.
2. Vložte batériu tak, že vyrovnáte kovové kontakty s kontaktami v
priehradke na batériu. Potom zatlačte hornú časť batérie, kým
úplne nezapadne na jej miesto.
Ak chcete vybrať batériu, vytiahnite ju hore a vyberte ju z tela
mobilného telefónu.
3. Nasaďte naspäť kryt batérie a jemne ho zatvorte, kým nebudete
počuť cvaknutie.
Odstráňte kryt batérie
Zatlačte na batériu
18
Nasaďte naspäť kryt batérie
Zdvihnite batériu
Vloženie SIM/SD karty
SIM karta (Subscriber Identity Module) je mikro-čip, ktorý obsahuje
vaše osobné informácie, napríklad mená a telefónne čísla. Váš telefón
nebude fungovať bez nej. Ak už máte kontakty na SIM karte môžu byť
vo väčšine prípadov použité aj týmto mobilným telefónom.
Nasledovne vložte kartu SIM a pamäťovú kartu:
1. Uistite sa, že je telefón vypnutý a nabíjačka je odpojená od telefónu.
2. Vypnite telefón a odstráňte kryt batérie.
19
3. Držte SIM kartu so skoseným rohom orientovaný podľa obrázka a
zasuňte ju do držiaka karty s kovovými kontaktmi, ktoré musia
smerovať nadol.
Vložte SIM kartu
4. Vložte pamäťovú kartu tak, ako je znázornené sa obrázku nižšie.
Uistite sa, že vložíte kartu s kovovými kontaktmi smerom nadol, až
kým nezapadne do správnej polohy.
Poznámka:Tento výrobok neobsahuje SD kartu.
20
Vložte pamäťovú kartu
5. Pripevnite kryt batérie až začujete cvaknutie.
Poznámka: Pamäťovú kartu môžete použiť pre rozšírenie pamäte v
telefóne. Môžete ukladať alebo kopírovať súbory ako je hudba atď...
Pri prenose alebo ukladaní dát nevyťahujte kartu alebo nevypínajte
telefón, čo môže spôsobiť stratu dát alebo poškodenie pamäte telefónu
alebo pamäťovej karty.
21
Nabíjanie batérie
Váš telefón je napájaný batériou, ktorú je možné opakovane nabíjať.
Pre maximálny výkon batérie sa odporúča najprv batériu použiť do
úplného vybitia a až potom ju úplne nabiť. Nová batérie je plne nabitá.
Najvyšší výkon však dosiahnete až po troch úplných cykloch nabitia a
vybitia.
1. Pripojte svoj cestovný adaptér na ľavej
strane vášho mobilného telefónu tak, ako
je znázornené na obrázku.
2. Pripojte druhý koniec cestovného
adaptéra do zásuvky.
3. Keď je batéria plne nabitá, odpojte
nabíjačku.
22
Vložiť text
 Zmena režimu zadávania: stlačte tlačidlo ”#” pre zmenu
vstupného režimu.
 Vložiť písmená: stlačte zodpovedajúce písmená a vložte
požadované znaky. Nefunguje to v číselnom režime.
 Vložiť číslice: V číselnom režime stlačte číselné tlačidlo pre vstup
číslic.
 Vložiť symboly: stlačte tlačidlo “*” a pomocou navigačných
tlačidiel vyberte požadovaný symbol (základné symboly) a potom
stlačte ľavé kontextové tlačidlo alebo stredovú klávesu a potvrďte
to.
 Vložiť medzeru: stlačením tlačidla “0” môžete vložiť medzeru.
Nefunguje to v číselnom režime.
 Zmazať znak: Pre zmazanie znaku, stlačte tlačidlo “C”. Ak
podržíte stlačené tlačidlo “C” zmažete všetký napísané znaky a
vymažete displej.
23
 Pohyb kurzora doľava alebo doprava: V texte, stlačte tlačidlo
vľavo/vpravo pre pohyb kurzora doľava alebo doprava.
Pridanie kontaktu do telefónneho
zoznamu
Existujú niektoré čísla, ktoré budete chcieť volať znova a znova, tak to
dáva zmysel, aby boli tieto čísla v telefónnom zozname. Potom môžete
prístupovať k týmto číslam rýchlo a ľahko.
1. Prejdite na položku Menu>Telefónny zoznam>Pridať nový
kontakt.
2. Upravte informácie a uložte ich.
 Číslo môžete uložiť ihneď po prijatí alebo uskutočnení
telefonného hovoru alebo textovej správy od niekoho, kto nie je
ešte vo vašom telefónnom zozname.
 Pre zmazanie niektorého kontaktu, najprv vyberte meno, potom
vyberte Voľba>Zmazať.
24
Uskutočnenie a prijímanie hovorov
Najzákladnejší spôsob, ako je uskutočniť hovor je zadať číslo v
pohotovostnom režime a stlačiť Tlačidlo odoslať. Tiež môžete volať
z telefónneho zoznamu.
 Ak chcete uskutočniť hovor: Prejdite do Menu> Telefónny
zoznam. Použite tlačidlo hore/dole a nájdite meno osoby,
ktorej chcete zavolať. Môžete tiež zadať prvé písmeno mena
osoby, ktorú chcete volať, následne po nájdení správneho mena a
stlačiť Tlačidlo odoslať.
 Ak chcete prijať hovor, stlačte Tlačidlo odoslať.
 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte “Tlačidlo koniec / Tlačidlo
napájania”.
 Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte “Tlačidlo koniec / Tlačidlo
napájania”.
Uistite sa, že ste v oblasti s dostatočnou intenzitou a kvalitou signálu.
Sila signálu siete sa nachádza v stavovom riadku obrazovky.
25
Odosielanie a prijímanie správ
Môžete používať svoj mobilný telefón pre odosielanie a príjem správ.
 Odoslať správu
1. Prejdite na položku Menu → Správy → Napísať správu
→ Textová správa / Multimediálna správa.
2. Napíšte svoju správu. Pre získanie viac informácií o
vstupnej metóde, si pozrite odstavec ‘Vložiť text’. Pri písaní
SMS, stlačte Voľba → Odoslať, a upravte príjemcu. Pri
písaní MMS, môžete editovať príjemcu, predmet a obsah
správy. V oblasti obsahu, môžete vybrať Voľba a vyberte
Pridať obrázok, zvuk, video, prílohu atď...
3. Po dokončení písania SMS/MMS správy, vyberte položku
Voľba pre odoslanie alebo uloženie správy.
 Prijať správu
Po prijatí správy, mobilný telefón vás upozorní zvonením,
znakom alebo pomocou ikony v stavovom riadku.
26
1. Pre vstup do Priečinka doručenej pošty stlačte tlačidlo Zobraziť,
následne stlačte stredové tlačidlo a otvorte správu.
2. Správu zobrazíte pomocou Tlačidiel hore/dole.
3. Aj keď je správa otvorená, použite položku Voľba a
môžete prijatú správu vymazať, na správu odpovedať alebo
ju postúpiť. Môžete tiež zavolať späť odosielateľovi.
Centrum hovorov
Prejdite na položku Menu>Centrum hovorov.
 Historia hovorov
Odchádzajúce hovory, Prijaté hovory a Zmeškané hovory sa
ukladajú do zoznamu hovorov. V prípade, že sú záznamy plné,
najstaršie uložené záznamy budu vymazané.
Tiež môžete odstrániť záznamy o hovoroch a zobrazenie času
trvania hovorov v zozname hovorov.
27
 Nastavenia hovorov
Môžete nastaviť čakanie na hovor, presmerovanie a blokovanie
hovorov, atď...
Vyhlásenie o zhode ES
Prehlasujeme, že nasledujúci označený výrobok:
Druh výrobku: WCDMA/GSM(GPRS\EDGE)Dual-Mode
Digital Mobile Phone
Číslo modelu: Orange Tara
Popis produktu: WCDMA/GSM(GPRS\EDGE)Dual-Mode
Digital Mobile Phone
28
V zhode so základnými požiadavkami na ochranu podľa smernice o
rádiových a koncových telekomunikačných zariadení (smernica
1999/5/ES), obmedzenia týkajúce sa určitých nebezpečných látok v
elektrických a elektronických zariadeniach (smernica 2011/65/EÚ),
požiadavky na ekodizajn pre energiu súvisiace produkty (smernica
2009/125/ES) a ich zmeny.
Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky exempláre vyrábané ako
identické vzorky predložené na testovanie / hodnotenie.
Posúdenie zhody výrobku s požiadavkami týkajúcimi sa smernice
1999/5/ES bola vykonaná BABT (notifikovaný orgán No.1588) a
posúdenie zhody výrobku s požiadavkami týkajúcimi sa smernice
2011/65/EÚ a smernicou 2009 / 125/EC bolo vykonané testovanie
spoľahlivosti ZTE Corporation centra. Posúdenie bolo založené na
nasledujúcich predpisoch a normách:
29
Požiadavka
Zdravie a
bezpečnosť
Norma
Správa č.
EN 50360:2001;
EN62311:2008;
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000;
EN 50332-2:2003
2013SAR107
2013TAR342
EN
EN
EN
EN
2013SAF0084
60950-1:2006+
60950-1:2006/A11:2009+
60950-1:2006/A12:2011+
60950-1:2006/A1:2010
30
Požiadavka
Norma
Správa č.
EMC
EN
EN
EN
EN
EN
EN
301 489-1 V1.9.2;
301 489-7 V1.3.1;
301 489-17 V2.1.1;
301 489-24 V1.5.1;
55013:2001+A2:2006;
55020:2007
2013EMC105
2013TAE136
Rádio
Spektrum
EN
EN
EN
EN
301
301
301
300
2013FTA103
2013FTA104
2013BTR106
RoHS
IEC 62321:2008
RLSHF00142468
ErP
EN 62301
TRS10030076
511 V9.0.2;
908-1 V5.2.1;
908-2 V5.2.1;
328 V1.7.1
31
Za toto vyhlásenie je zodpovedný výrobca:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China
Podpis zodpovednej osoby, za spoločnosť:
XU Feng
Riaditeľ hodnotenie kvality ZTE Corporation
Meno paličkovým písmom a postavenie v spoločnosti
Shenzhen, 27. Marca 2013
Miesto a dátum
Právne platný podpis
32
Download

Orange Tara Užívateľský manuál