Návod na podanie žiadosti pre
zahraničných žiadateľov – International
Experience Canada (IEC)
Obsah










Prehľad
Pred podaním žiadosti
Krok 1. Pripravte si dokumenty
Krok 2. Vyplňte žiadosť o podmienečné prijatie do programu IEC
Krok 3. Zaplaťte poplatok a odošlite požadované dokumenty
Krok 4. Vytvorte si MyCIC účet
Čo nasleduje ďalej
Ako kontaktovať CIC
Príloha A: IEC vzor životopisu
Príloha B : Vzor pracovnej ponuky
Prehľad
Tento inštruktážny návod na podanie žiadosti poskytuje informácie o:



postupe pri kompletizácii žiadosti o podmienečný prijímací list (Conditional
Acceptance Letter, CAL),
dokumentoch, ktoré môžu byť vyžadované na kompletizáciu vašej žiadosti o IEC
CAL, a
čo robiť po odoslaní vašej žiadosti o CAL.
Online žiadosťou o podmienečný prijímací list vás bude sprevádzať systém Kompass.
Táto online žiadosť je špecificky skonštruovaná tak, aby otázkami asistovala pri
spracovávaní vašej žiadosti.
Symboly používané v tomto návode
Tento návod používa nasledujúce symboly, ktoré poukazujú na informáciu zvláštnej
dôležitosti.
Čo musíte spraviť, aby bola vaša žiadosť spracovaná.
Dôležitá informácia, ktorej si musíte byť vedomý, aby ste sa vyhli oneskoreniam,
alebo iným problémom.
Kde môžete získať viac informácií.
Poznámka:
Tipy, ktoré vám pomôžu pri vašej žiadosti.
Postup pri podávaní žiadosti
Inštrukcie poskytnuté v tomto návode nasledujú základné kroky potrebné pri
kompletizácii vašej žiadosti o podmienečný prijímací list (conditional acceptance letter,
CAL).
1.
2.
3.
4.
5.
Pripravte si dokumenty
Vytvorte si účet Kompass
Vyplňte a odošlite vašu IEC žiadosť o podmienečný prijímací list (CAL)
Odošlite svoj IEC účastnícky poplatok a potrebné dokumenty
Akonáhle obrdžíte svoj CAL, vytvorte si MyCIC účet a uložte ho doň.
Poznámka: Posúdenie žiadosti o CAL trvá 2 týždne a posúdenie žiadosti o pracovné
povolenie trvá 6 týždňov. Viac informácií o dobe trvania schvaľovacích procesov
žiadostí môžete nájsť na našej webstránke.
Pred podaním žiadosti
Pre koho je určený tento návod?
Tento návod na podanie žiadosti je určený pre osoby, ktoré majú záujem zúčastniť sa
programu International Experience Canada.
Čo je International Experience Canada?
Program „International Experience Canada” (IEC, „Medzinárodný zážitok– Kanada”) je
iniciatívou kanadskej vlády, ktorá zjednodušuje cestovanie a prácu pre:


kanadskú mládež (vo veku 18-35 rokov), ktorá má záujem odísť do zahraničia, a
zahraničnú mládež (vo veku 18-35 years), ktorá má záujem prísť do Kanady.
Program IEC je k dispozícii v krajinách, ktoré majú s Kanadou uzavretú zmluvu o
mobilite mladých (youth mobility agreement , YMA). Program je tiež k dispozícii pre
mládež prostredníctvom Uznanej organizácie (Recognized Organization). Podľa toho, v
ktorej krajine máte štátne občianstvo, si budete môcť vybrať až z troch kategórií.
Tieto tri kategórie programu IEC sú:



Pracovné prázdniny
Mladí profesionáli
Medzinárodná stáž v rámci štúdia
Každá kategória má určité kritériá, ktoré musíte splniť k tomu, aby ste sa mohli
zúčastniť programu IEC. Pre nahliadnutie do kvalifikačných predpokladov pre kategórie,
ktoré sú vám k dispozícii, navštívte sekciu IEC a vyberte si svoju krajinu.
Poznámka: Maximálny vek účasti pre niektoré krajiny je nižší než 35 rokov. Pre ďalšie
informácie si, prosím, prezrite kvalifikačné predpoklady (eligibility criteria ) pre krajinu, v
ktorej máte štátne občianstvo.
Kedy by som mal/a podať žiadosť o podmienečný prijímací list
(CAL)?
Žiadosť by ste mali podať prostredníctvom vášho Kompass účtu, akonáhle sa otvorí
kvóta pre vašu krajinu. Miesta sú limitované a zaplnia sa rýchlo.
Krok 1. Pripravte si dokumenty
Ktoré dokumenty sú potrebné?
1. Všetky kategórie
 Platný cestovný pas.


Váš cestovný pas musí byť platný v dobe podania žiadosti do IEC
programu, ako aj v termíne príchodu a odchodu z Kanady. Pracovné
povolenie nebude vystavené na dlhšie, než je doba platnosti cestovného
pasu.
Váš životopis.
 Váš životopis musí byť kompletný a aktuálny. Jeho formát musí byť v
súlade so vzorom životopisu IEC. (viď Príloha A).
2. Dodatočné dokumeny pre kategóriu Pracovné prázdniny:
 Potvrdenie o statuse študenta (vzťahuje sa len na obyvateľov Mexika, Slovenska
a Španielska).
3.
Dodatočné dokumenty pre kategóriu Mladí profesionáli:
 Platná pracovná ponuka alebo kontrakt od vášho budúceho zamestnávateľa (viď
Príloha B). Ponuka zamestnania musí byť v súlade s vašim odborom expertízy
(prostredníctvom školenia alebo pracovnej skúsenosti), a musí byť prínosom pre
váš profesionálny rozvoj. Začínajúc rokom 2015, vaša ponúknutá pracovná
pozícia v Kanade musí byť klasifikovaná kódom Národnej klasifikácie
zamestnaní (National Occupation Code, NOC), level skúsenosti O, A, alebo B na
to, aby bola považovaná za “pracovnú skúsenosť”. List musí byť na hlavičkovom
papieri zamestnávateľa, alebo musí mať pečiatku spoločnosti alebo
podnikateľské číslo. Tento list musí obsahovať nasledujúce detaily:
 názov spoločnosti, adresu a iné kontaktné informácie,
 dátum, kedy bola ponuka navrhnutá,
 pracovný titul pozície, ktorá bola navrhnutá,
 popis pracovných činností a podmienky zamestnania (zahŕňajúc hrubú
výplatu alebo hodinovú sadzbu, pracovné hodiny a termín začiatku a
konca pracovného kontraktu) a
 meno zamestnávateľa, titul a podpis.
 Fotokópie vášho univerzitného titulu, diplomu, poprípade certifikátov.
 Zdôvodnenie vysvetľujúce súvis medzi dohodnutým zamestnaním v Kanade a
vašou pracovnou/akademickou históriou.
4. Dodatočné dokumenty pre kategóriu Medzinárodná stáž v rámci štúdia:
 Platná pracovná ponuka alebo kontrakt od vášho budúceho zamestnávateľa (viď
Príloha B). Ponuka zamestnania musí byť v súlade s vašim odborom expertízy
(prostredníctvom školenia alebo pracovnej skúsenosti), a musí byť prínosom pre
váš profesionálny rozvoj. Začínajúc rokom 2015, vaša ponúknutá pracovná
pozícia v Kanade musí byť klasifikovaná kódom Národnej klasifikácie
zamestnaní (National Occupation Code, NOC), level skúsenosti O, A, alebo B na
to, aby bola považovaná za “pracovnú skúsenosť”. List musí byť na hlavičkovom
papieri zamestnávateľa, alebo musí mať pečiatku spoločnosti alebo
podnikateľské číslo. Tento list musí obsahovať nasledujúce detaily:
 názov spoločnosti, adresu a iné kontaktné informácie,
 dátum, kedy bola ponuka navrhnutá,




pracovný titul pozície, ktorá bola navrhnutá,
popis pracovných činností a podmienky zamestnania (zahŕňajúc hrubú
výplatu alebo hodinovú sadzbu, pracovné hodiny a termín začiatku a
konca pracovného kontraktu) a
 meno zamestnávateľa, titul a podpis.
Potvrdenie o registrácii vo vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcii, alebo odbornej
praxi v krajine vášho trvalého pobytu (ako napríklad fotokópia študentského
preukazu alebo potvrdenie o zápise). Po celú dobu trvania zamestnania musíte
byť registrovaný študent.
Pokiaľ žiadate ako občan Rakúska, budete potrebovať predložiť:
 potvrdenie o stúdiu na odbornej, strednej alebo vysokej škole alebo
inštitúcii špecializujúcej sa v lesníctve, agrikultúre alebo turizme; alebo
 potvrdenie o absolvovaní jednej z hore uvedených špecializácií v
priebehu posledných 12 mesiacov.
5. Ostatné dokumenty
 Požadujú sa dodatočné dokumenty.
Poznámka: Elektronické kópie všetkých potrebných dokumentov bude potrebné odoslať
prostredníctvom vášho Kompass účtu.
CIC si vyhradzuje právo vyžiadať si pri posudzovaní vašej žiadosti o
podmienečný prijímací list (CAL) dodatočné dokumenty.
V prípade, že neposkytnete všetky potrebné informácie alebo dokumenty, vaša
žiadosť môže byť zamietnutá ako neúplná.
Preklad dokumentov
Pokiaľ sú vaše dokumenty v inom ako anglickom alebo francúzskom jazyku, je potrebné
ich preložiť. Poskytnite, prosím, kópie dokumentov v originálnom jazyku spolu s
anglickým alebo francúzskym prekladom.
Krok 2. Vyplňte žiadosť o podmienečný prijímací list
do programu IEC
Vytvorte si Kompass účet
Na účasť v programme IEC je potrebné dostať list o podmienečnom prijatí (CAL).
Kompass je online systém, ktorý slúži na vyžiadanie tohoto listu. Pre vytvorenie účtu
Kompass sa najprv musíte zaregistrovať . Keď sa zaregistrujete, dostanete email s
číslom vášho účtu a pokyny na jeho aktiváciu.
Poznámka: Kompass účet je možné vytvoriť len vtedy, ak je pre vašu krajinu otvorený
program IEC. V prípade, že ste žiadali o CAL v predošlom roku, musíte si vytvoriť nový
účet.
Vytvorenie Kompass účtu neznamená, že vám bolo pridelené miesto v kvótach pre
ktorúkoľvek z kategórií. Na to, aby ste dostali miesto, musíte vyplniť a odoslať online
žiadosť o CAL.
Pre manipuláciu s vašou žiadosťou o CAL použite váš Kompass účet.
Vyplnenie žiadosti o CAL
Žiadosť o CAL vyplníte prostredníctvom vášho Kompass účtu.
Je vážnym priestupkom poskytnúť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
Informacie, ktoré uvediete vo vašej žiadosti, budú overované. Neschopnosť poskytnúť
pravdivé a presné informácie bude mať za výsledok odmietnutie vašej žiadosti. V
takýchto prípadoch nemáte nárok na vrátenie poplatku.
Vyplňte a odošlite žiadosť do programu IEC
Použitím užívateľského mena a hesla sa prihláste do vášho Kompass účtu, aby ste
vyplnili a odoslali vašu žiadosť o CAL.
Kompass vás vyzve, aby ste vyplnili potrebné informácie na základe vašej štátnej
príslušnosti a IEC kategórie, ktorú ste si zvolili.
Pokiaľ nie je uvedené inak, musíte zodpovedať všetky otázky v tejto žiadosti.
Máte tiež možnosť uložiť formulár a vyplniť ho neskôr.
Poznámka: Musíte uviesť vaše rodinné meno (priezvisko) a rodné meno/á (prvé, druhé,
a ďalšie), číslo cestovného pasu a dátum narodenia presne tak, ako sú uvedené vo
vašom pase. Vaša žiadosť môže byť zamietnutá, pokiaľ poskytnuté informácie
nesúladia s pasom.
Keď odošlete vašu žiadosť o CAL, dostanete oznámenie “potvrdenie o odoslaní”
(notification of submission). Tento oznam bude zaslaný na váš Kompass účet, a bude
obsahovať vaše svetové sledovacie číslo (World Tracking Number, WTN) – špecifický
číselný kód vašej žiadosti.
Po odoslaní vašej žiadosti tiež dostanete “oznámenie o príjme” (notice of receipt).
Toto oznámenie vás bude informovať, či vám bolo pridelené miesto v kvótach, alebo či
ste na čakacom liste. Sledujte váš Kompass účet pravidelne, aby ste zistili, či ste boli
pozvaný z čakacieho listu predtým, než sa kategórie úplne zatvoria.
Krok 3. Odošlite platbu a potrebné dokumenty
Po obdržaní vášho oznámenia o príjme budete mať 10 dní na zaslanie
účastníckeho poplatku pre program IEC a potrebných dokumentov. Je na vás aby sa
táto lehota dodržala. V prípade, že platba a a potrebné dokumenty nebudú odoslané
načas bude vaša žiadosť zamietnutá.
Poplatky
Odošlite platbu Prihláste sa do vášho Kompass účtu. Teraz budete mať vo svojej žiadosti prístup k
možnosti “zaplatiť účastnícky poplatok programu IEC”.
IEC účastnícky poplatok je 150 kanadských dolárov.
Tento poplatok bude vrátený, pokiaľ:

nespĺňate kvalifikačné kritériá pre program IEC,

CIC zamieta vašu žiadosť o pracovné povolenie, alebo

stiahnete svoju žiadosť predtým, než dostanete predstavujúci list (Letter of
Introduction, LOI) od CIC.
Váš poplatok nebude vrátený, pokiaľ:

vám bol vydaný predstavujúci list (LOI), alebo

vaša žiadosť obsahuje chybné údaje.
IEC poplatok je viazaný k individuálnej žiadosti v danom roku. Nemôže byť
prenesený na inú žiadosť, osobu alebo rok.
Platobné metódy
IEC poplatok musí byť zaplatený prostredníctvom kreditnej karty, použitím online
platobného systému Mission Online Payment System (MOPS). K MOPS budete mať
prístup zo sekcie IEC platieb vo vašom Kompass účte.
Potrebné dokumenty
Odošlite potrebné dokumenty Prihláste sa do vášho Kompass účtu. Teraz budete mať vo svojej žiadosti prístup k
možnosti “potrebné dokumenty”.
Prezrite zoznam poyžadovaných dokumentov, vložte a odošlite elektronické kópie
potrebných dokumentov (vrátane skenov).
Do 48 hodín od odoslania platby A všetkých potrebných dokumentov dostanete
druhé Oznámenie o príjme. Tentokrát je vaša žiadosť o CAL považovaná za kompletnú
a IEC začne spracovávať vašu žiadosť.
Krok 4: Vytvorte si MyCIC účet
Po odoslaní vašej kompletnej žiadosti o CAL (formulára, platby a dokumentov)
dostanete buď:

CAL, pokiaľ je vaša žiadosť schválená, alebo

list s vysvetlením, pokiaľ je vaša žiadosť zamietnutá.
Poznámka: Tento list sa bude nachádzať vo vašej poštovej schránke v Kompasse. Od
termínu odoslania vašej kompletnej žiadosti do obdržania tohoto listu to môže trvať až
do 14 dní.
Listy podmienečného prijatia sú platné po dobu 15 dní. Váš CAL musíte
stiahnuť do vášho MyCIC účtu pokiaľ je ešte platný.
Vytvorte si MyCIC účet
Pokiaľ je vaša žiadosť schválená, musíte si vytvoriť MyCIC účet na požiadanie o
pracovné povolenie do Kanady. Váš CAL poskytne inštrukcie ako si tento účet vytvoriť.
Keď si budete účet zakladať, budete potrebovať stiahnuť váš CAL.
Po vyplnení povinných políčok budete vyzvaní poskytnúť dokumenty podporujúce vašu
žiadosť o pracovné povolenie.
Poznámka: Všetky ďalšie kroky budú vykonané vo vašom MyCIC účte, nie v
Kompasse.
Čo nasleduje ďalej
Schvaľovanie žiadosti o pracovné povolenie
Akonáhle ste vytvorili váš MyCIC účet, musíte vyplniť a odoslať vašu žiadosť o
pracovné povolenie.
MyCIC vás bude týmto procesom sprevádzať. Inštrukcie k vyplneniu potrebných
formulárov môžete nájsť v balíčku žiadosti o pracovné povolenie. Odvolajte sa na
Instruction Guide [IMM 5487].
Prehodnotenie vašej žiadosti o pracovné povolenie trvá 6 týždňov od termínu odoslania
kompletnej žiadosti.
Ak je vaša žiadosť o pracovné povolenie zamietnutá, dostanete vysvetlenie pre toto
zamietnutie. Tento list sa bude nachádzať vo vašom MyCIC účte.
Ak je vaša žiadosť o pracovné povolenia schválená, dostanete Predstavujúci list (Letter
of Introduction, LOI), potvrdzujúci schválenie, ktorý treba odovzdať pri vašom vstupe
do Kanady. Tento list sa bude nachádzať vo vašom MyCIC účte.
Poznámka: Predstavujúci list nie je zárukou povolenia vstupu do Kanady. Konečné
rozhodnutie pre povolenie vášho vstupu do Kanady zostáva na pracovníkoch
pohraničnej služby Canada Border Services Agency (CBSA), na kanadskom hraničnom
prechode.
Faktory, ktoré môžu pomôcť pri spracovaní
Aby vaša žiadosť bola vybavená v čo najkratšom čase môžete urobiť nasledovné:



uistite sa, že ste vo vašej žiadosti zahrnuli všetku dokumentáciu a potrebné
informácie,
oznámte CIC, ak nastanú zmeny vo vašich kontaktných informáciách,
upovedomte CIC okamžite, ak potrebujete viac, než 15 dní na odoslanie vašej
dokumentácie k žiadosti o pracovné povolenie (napr. výpis z registra trestov).
Faktory, ktoré môžu spomaliť spracovanie
Nasledujúce faktory môžu spomaliť spracovanie vašej žiadosti:






chýbajúci podpis vo formulároch žiadosti
chýbajúca dokumentácia
chybná platba poplatku
nečitateľné fotokópie dokumentov
tlačové chyby v žiadosti
dokumenty neobsahujú anglické alebo francúzskepreklady
Súčasné doby spracovania
Prehodnotenie žiadosti o CAL trvá 2 týždne, a prehodnotenie žiadosti o pracovné
povolenie trvá 6 týždňov. Pre viac informácií o dobách spracovania žiadostí navštívte
našu webstránku.
Ochrana vašich údajov
Vaše osobné informácie:



môžu byť zdieľané s inými kanadskými vládnymi inštitúciami, ako aj so
zahraničnými vládami, v súlade s ustanoveniami zákona Privacy Act, a
budú k dispozícii pracovníkom Ministerstva občianstva a prisťahovalectva Kanady
(Citizenship and Immigration Canada, CIC) a Canada Border Service Agency
(CBSA), ktorí do nich budú potrebovať nahliadnuť na to, aby vám mohli poskytnúť
služby, a
nebudú zverejnené iným osobám okrem tých, ktorým je to povolené podľa
ustanovení zákona Privacy Act.
Dodatočné informácie o ochrane vašich údajov môžete získať návštevou Help Centre.
Online služby
Pre viac informácií o ostatných programoch ponúkaných Citizenship and Immigration
Canada navštívte našu webstránku.
Ako kontaktovať CIC
CIC je môžné kontaktovať nasledjúcimi spôsobmi:
Online
formulárom
Kontaktujte tím IEC pomocou kontaktného formulára, ktorý je k
dispozícii prostredníctvom Kompassu
Webstránkou www.cic.gc.ca
Kontaktujte vízové oddelenie na kanadskej:



Osobne (mimo
Kanadu)
ambasáde,
vysokej komissii, alebo
konzuláte.
Informujte sa na miestnych telefónnych stránkach alebo na webstránke
Ministerstva občianstva a prisťahovalectva ohľadom adries, telefónnych
čísiel a webstránok:
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/apply-where.asp
Telefonicky
1-877-461-2346 (bezplatne v rámci Kanady)
Príloha A:
IEC vzor životopisu
Meno: Rodné/Priezvisko 


(Súčasná adresa, mesto, krajina, poštové číslo) Poskytnite súčasnú adresu a poštové údaje špecifické pre vašu lokalitu alebo krajinu. (Telefónne číslo) (Emailová adresa) Vzdelanie (Názov inštitúcie) (Mesto a krajina) (Dátumy od‐do)  Stupeň vzdelania: Poskytnite, prosím, názov vášho titulu alebo najvyšší stupeň vzdelania. 

Ocenenia: Uveďte, prosím, akékoľvek ocenenia alebo uznania, ktoré ste dostali. Školenie: Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie vzdelanie alebo školenie. (Názov inštitúcie) (Mesto a krajina) (Dátumy od‐do)  Stupeň vzdelania: Poskytnite, prosím, názov vášho titulu alebo najvyššie dosiahnutý stupeň vzdelania.  Ocenenia: Uveďte, prosím, akékoľvek ocenenia alebo uznania, ktoré ste dostali.  Školenie: Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie vzdelanie alebo školenie. Pracovná prax (Začnite, prosím, vašou najnovšou praxou) (Zamestnávateľ) (Pracovný titul) (Mesto a krajina) (Dátumy od‐do)  Poskytnite, prosím, stručnú charakteristiku vašich pracovných povinností a zodpovedností. (Zamestnávateľ) (Pracovný titul) (Mesto a krajina) (Dátumy od‐do)  Poskytnite, prosím, stručnú charakteristiku vašich pracovných povinností a zodpovedností. Dobrovoľnícka prax (Pokiaľ sa na vás vzťahuje) (Inštitúcia) (Pracovný titul) (Mesto a krajina) (Dátumy od‐do)  Poskytnite, prosím, stručnú charakteristiku vašich dobrovoľníckych povinností a zodpovedností. Príloha B:
Vzor pracovnej ponuky
MENO ZAMESTNÁVATEĽA NA FIREMNOM HLAVIČKOVOM PAPIERI ADRESA/MIESTO A KONTAKTNÉ DETAILY (EMAIL/TELEFÓN) ZAMESTNÁVATEĽA DÁTUM, KEDY BOL LIST NAPÍSANÝ Vážený (RODNÉ MENO A PRIEZVISKO ŽIADATEĽA): Gratulujeme! S potešením Vám oznamujeme, že ste boli vybraný pre prácu v (NÁZOV SPOLOČNOSTI). Teší nás, že vám môžeme vystaviť nasledovnú pracovnú ponuku. Pozícia, ktorú ponúkame, je (PRACOVNÝ TITUL) za (PLAT ALEBO HODINOVÁ SADZBA, KTORÁ VÁM BUDE VYPLÁCANÁ). Preberáte nasledovné povinnosti: 
PLNÝ ZOZNAM ZODPOVEDNOSTÍ/POVINNOSTÍ PRE VAŠU POZÍCIU MUSÍ BYŤ UVEDENÝ NA TOMTO MIESTE. Vaše pracovné hodiny budú od (POČET HODÍN, ODPRACOVANÝCH DO TÝŽDŇA). Chceli by sme, aby ste začali pracovať dňa (PRVÝ DEŇ KONTRAKTU); váš posledný deň zamestnania bude (POSLEDNÝ DEŇ KONTRAKTU, AK SA VZŤAHUJE). S úctou, (MENO, TITUL A PODPIS ZAMESTNÁVATEĽA V KANADE) 
Download

IEC