OBCHODNÉ PODMIENKY
Predávajúci je právnická osoba, ktorá prevádzkuje internetový portál PREDAJSA.sk:
1Com, s.r.o,
Sídlom na Bajzova 12, 82108 Bratislava
IČO: 43987796
IČDPH: SK 2022575940
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka číslo: 51325/B
Bankové spojenie: 2628178479/1100
Firma je platcom DPH
Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje nákup služieb alebo produktov na stránke
www.PREDAJSA.sk. Nakupovanie produktov na internetových stránkach www.PREDAJSA.sk môžu
uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
I.
Objednávka
Spotrebiteľ objednáva služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na
www.predajsa.sk, emailom alebo telefonicky.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a
predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu,
telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov
tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom
obchodného systému predajsa.sk tieto podmienky spĺňa automaticky)
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci
obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s
výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy
zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v
pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a
oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu
je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania
predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je
možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci
spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného
dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
II.
Dodacie lehoty
2.1 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. V prípade objednania elektronického
vzdelávaciehot materiálu (tzv. webináru) spotrebiteľ obdrží prihlasovacie údaje do platenej sekcie
systému predajsa.sk do 48 hodín. V prípade objednania DVD bude toto médium spotrebiteľovi
distribuované najskôr do 3 týždňov od ukončenia natáčania programu PREDAJSA. Produkt bude
dodaný kupujúcemu po pripísaní čiastky za produkt na účet predávajúceho.
III.
Cena, platobné podmienky
3.1 Cena produktov je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať
zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v
nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená
pri overovaní objednávky.
3.2 Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
3.3 Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby,
a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
IV.
Odstúpenie od zmluvy
4.1 Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku do 24hodín, a to iba v deň 1.
kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom emailom . Objednávku je možné stornovať výlučne
písomnou formou (e-mailom).
a) Storno poplatok pri zrušení objednávky po 24h, ale zároveň nie neskôr ako do 96 hodín, je vo
výške 50% z celkovej ceny objednaného produktu.
b) Storno poplatok pri zrušení objednávky po 96h je vo výške 100% z celkovej ceny objednaného
produktu.
4.2 Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a
spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytnutie služby, ak sa služba už začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty
na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného
osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno
vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu
umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
- predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
- lotérie a iné podobné hry.
4.3 Vzhľadom na § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji sa na zakúpenie tejto
služby nevzťahuje ustanovenie o 7 dňovej lehote určenej na vrátenie tovaru/služby a následnú
refundáciu finančných prostriedkov.
V.
Ochrana služby
5.1 V rámci ochrany služby, ako autorského diela a predmetu duševného vlastníctva, je zakázané
upravovať, pozmeňovať, nahrávať a kopírovať ani nijak rozmnožovať, nahrávať a umiestňovať
akékoľvek informácie, originál či rozmnoženiny nahrávok a iných častí programu “PREDAJSA” bez
vedomia a súhlasu predajcu..
5.2 Pre prístup k Službe nie je povolené využívať iné rozhranie než rozhranie poskytnuté za týmto účelom
predajcom.
5.3 Vyplnením vstupného formulára a prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude ctiť dôveru a nezneužije
identifikačné údaje a heslá, ktoré mu budú pridelené pre prístup k obsahu, hlavne tieto identifikačné
údaje a heslá neposkytne tretím osobám.
5.4 Porušením tohoto nariadenia sa spotrebiteľ vystavujete právnemu postihu podľa príslušných zákonov
a predajca je oprávnený v prípade takéhoto porušenia, zrušiť spotrebiteľovi účet na portáli
www.predajsa.sk bez nároku na vrátenie kúpnej ceny za produkty.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
VI.
Ochrana osobných údajov
Firma 1Com, s.r.o. (predávajúci) ako prevádzkovateľ internetového portálu a obchodu PREDAJSA sa
zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľov nakladať v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje spotrebiteľa slúžia výlučne
pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a
priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania tovaru, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu).
Výnimku tvoria prepravné spoločnosti, ktorým sú osobné údaje Spotrebiteľov poskytnuté v
minimálnom rozsahu, tak aby bolo možné doručiť objednaný tovar.
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa výlučne na plnenie záväznej objednávky
odoslanej cez elektronický systém PREDAJSA - kúpnej zmluvy uzatváranej elektronicky podľa
Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, za účelom
ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní
Spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní
informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to,
že osobné údaje Spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím
osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Bez výslovného súhlasu Spotrebiteľa nakladá predávajúci s osobnými údajmi iba a výhradne v
rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Aktualizáciu osobných údajov môže
spotrebiteľ vykonať zaslaním emailu na adresu [email protected] Na žiadosť spotrebiteľa
predávajúci bezodkladne vymažeme všetky osobné údaje zo svojich informačných systémov.
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktná
e-mailová adresa.
Kupujúci odoslaním objednávky alebo prihlásením sa do emailového listu udeľuje Predávajúcemu v
súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas
na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme
Predávajúceho za účelom uvedeným vyššie tohto článku. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním
osobných údajov na dobu:
a) trvania registrácie a ďalších 10 rokov po zániku registrácie v prípade registrovaných
Spotrebiteľov,
b) 10 rokov odo dňa doručenia tovaru v prípade neregistrovaných Spotrebiteľov.
Spotrebiteľ odoslaním objednávky (v iných prípadoch uhradením ceny zásielky) alebo prihlásením sa
do email listu prostredníctvom formulára, a v prípade, ak poskytol predávajúcemu osobné údaje nad
rámec osobných údajov, ktoré je možné v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov”) spracovať aj bez súhlasu dotknutej osoby:
a) udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných
údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní formuláru za účelom vytvorenia databázy Spotrebiteľov, ďalej
za účelom plnenia práv a povinností zo strany predávajúceho a/alebo plnením záväzkov z nej
vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov,
b) potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné, pričom
v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je spotrebiteľ povinný túto zmenu bez zbytočného
odkladu oznámiť predávajúcemu emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutočniť v rámci
svojho profilu registrovaného Spotrebiteľa (ak je možné zmenu takto vykonať).
6.7 Spotrebiteľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na emailovú adresu Predávajúceho [email protected] alebo na vyššie uvedenú adresu sídla
Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené
v objednávke sú pravdivé.
6.8 Predávajúci je oprávnený v prípade, ak dôjde k zmene prevádzkovateľa portálu www.predajsa.sk,
poskytnúť osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu a na účely stanovenom týmto článkom novému
prevádzkovateľovi portálu mojwebinar.sk, s čím spotrebiteľ uhradením ceny zásielky výslovne
súhlasí.
6.9 K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu.
6.10
Ustanoveniami bodu Ochrana osobných údajov týchto VOP nie sú dotknuté práva spotrebiteľa
podľa zákona o ochrane osobných údajov.
6.11
Objednaním tovaru udeľuje spotrebiteľ predávajúcemu súhlas, aby mu zasielal formou
emailových správ na emailovú adresu uvedenú vo formulári marketingové elektronické zásielky
(najmä newsletter), pričom v každej takejto zásielke bude aj odkaz na deaktiváciu takejto
spotrebiteľovej emailovej adresy a jej vyradenie z databázy na zasielanie marketingových zásielok.
6.12
Pri online platbe za nákup cez platobnú bránu PayPal poskytuje spotreniteľ svoje osobné údaje
priamo prevádzkovateľovi platobnej brány, spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.,
registrovanej pod značkou R.C.S. Luxembourg B 118 349, so sídlom na adrese 5th Floor, 22-24
Boulevard Royal, L-2449, Luxembursko, v zmysle ich obchodných podmienok.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
VII.
Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa.
Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito
všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk,
stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia
zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom
splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a
spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré
ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne,
platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú
nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.
634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito
podmienkami nedotknuté.
7.6 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia
týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
7.7 Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú
(vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom
elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
7.8 Tieto VOP sa môžu kedykoľvek meniť a predávajúci nie je povinný informovať o zmene VOP
Spotrebiteľov. Aktuálne znenie nájde spotrebiteľ na tejto webstránke.
V Bratislave dňa 1.7.2014
Download

OBCHODNÉ PODMIENKY