SKRÝŠA
D
A D
A
1. Pane Ježišu, mám jednu skrýšu,
D
A
D
A
Všetko do nej ukladám
D
A
D
A
a som veľmi, veľmi sám.
D
A D
G
D
Pane Ježišu, dám ti tú skrýšu.
2. Nechcem ju viac mať, hnev, zlosť schovávať.
Prosím, Pane Ježišu,
zober dnes moju skrýšu.
Dávam ti ju rád, nechcem skrýšu mať.
KLOP, KLOP
C
F
C
G
C
R: (: Klop, klop, klop! Kto klope na dvere? :)
F
C
G
Je to Ježiš, Ježiš, Ježiš, náš Pán,
F
C
G
otvor svoje srdce a Ježiš príde k nám.
C
F
C
G
C
(: Klop, klop, klop! Kto klope na dvere? :)
F
C
G
1. On chce mať z tvojho srdca dom,
F
C
G
v ktorom by býval iba on.
F
C
G
a chce ti stvoriť srdce poslušné,
F
C
G
očistiť všetko, čo je v ňom.
F
C
G
2. Chce v tvojom srdci prebývať,
F
C
G
s tebou sa túži zhovárať,
F
C
G
o tom, čo trápi ťa, čo bolí ťa.
F
C
G
Nemusíš hriechy schovávať.
Otvoríš?
OVEČKA ( ¾)
D
G
A
D
1. Blúdila ovečka, blúdila lesom,
D
G
A
D
Pastier ju zavolal láskavým hlasom:
G
D
G
D
„Ovečka malá, vráť sa späť, vráť,
G
D
G
A D
ja som tvoj pastier a budem ťa pásť!“
D
G
A
D
2. Po pastvách voňavých, potôčkoch čistých,
D
G
A
D
po lúkach zelených, po cestách istých
G
D
G
D
vedie ju Pán Ježiš, ten dobrý pastier,
G
D
G A
D
ktorý svoj život dal, aby ju našiel.
(Opakovať 1.slohu.)
BOH NEZOMREL
D
A
D
Boh nezomrel, Ježiš žije! Boh nezomrel, Ježiš žije!
D
Boh nezomrel, Ježiš žije!
A
Ruky jemu daj, nohy jemu daj, srdce jemu daj, dušu jemu
G
A
D
daj, hej! On mojím Pánom je.
KTO STVORIL
G D C G
D
1. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy, G
G D C G
žmurkajúce hviezdy? Kto stvoril žmurkajúce hviezdy?
C
D
G
Náš Otec Boh.
2.
3.
4.
5.
... skákajúce žabky...
... pichľavého ježka...
...našu dobrú mamku...
...teba, jeho i mňa...
KEBY SOM BOL KENGUROU
D
G
Keby som bol kengurou, priskákal by som k tebe hneď.
D
A
A keby som bol pavúkom, spravil by som ti krásnu sieť.
D
G
A keby som bol motýľom, ja chválil by som ťa za každý
A
D
kvet, no ja som rád, aký som, a za to ti dnes ďakujem.
D
Lebo stvoril si svet a doň stvoril si mňa
G
a vďaka Ježišovi som dnes tvoje dieťa,
A
D
a tak som rád, aký som. A za to ti dnes ďakujem.
KTO JE PÁNOM DŽUNGLE
D
A
Kto je pánom džungle? Hu-hu! Kto pánom vody? BublaD
bubla-bubla! Kto je pánom vesmíru? Kto pánom mojím?
D
A
Poviem vám to: J E Ž I Š. Je Pánom mojím, on je
D
Pánom vesmíru, džungle i vody. Bubla-bubla-bubla-žblnk!
KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY
C
e
F
G
(: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený,
C
e
F
G
C
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.:)
1. Sám si, Pane, znášal ťarchu našich vín,
sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.
2. Pozri, Pane, hľa, tu na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín,
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s ním.
KAŽDÝ DEŇ JE VÍŤAZSTVOM
D
h
G
A7
Každý deň je víťazstvom, každý deň je víťazstvom,
fis7
h
e
každý deň je víťazstvom, ak ho do rúk Pána s láskou
A7
odovzdáš.
D
A
h
1. KEBY SOM BOL VTÁČKOM so strieborným
fis
G
A
DA
hláskom, spieval by som pre teba jedinú.
D
A
h
fis
Tie najkrajšie piesne, srdca môjho tiesne
G
A
D A
spieval by som len pre Máriu.
D
A
h
fis
R: Pre Máriu, Božiu Matku, žitia môjho nádej sladkú,
D
A
G
A
D
keby som bol vtáčkom, spieval by som len pre Máriu.
2.
3.
Keby som bol slnkom so zlatými lúčmi,
svietil by som pre teba jedinú.
Strhol by som z neba hviezdičky pre teba,
by ti zdobili hlávku nevinnú.
Keby som bol kvietkom z voňavého hája,
kvitol by som pre teba jedinú.
Zvädnúť na oltári s úsmevom na tvári
chcel by som len pre Máriu.
POVEDZ ÁNO (veľmi pomaly)
D
AD
A DD7
G
Povedz áno, povedz áno, povedz Pánovi,
D
AD
povedz Pánovi, povedz áno.
Digo si, si, si, digo si, si, si, digo si seňor,
digo si seňor, digo si, si, si.
PRIJMI, PANE, OBETU
D
A
D A
Prijmi, Pane, obetu, ktorú ti tu skladám.
Naše malé snaženia, ktorých veľkosť hľadám.
Verím, Pane, že si tu, každý deň a všade.
Všetky naše tajomstvá nech sú k tvojej sláve.
E
G
D
A
Všetkým nám raz si dal zákon tvojej lásky,
E
G
D
A
všetkým nám, máš nás rád, nech ti spieva každý.
PRICHÁDZA NÁŠ PÁN
C
G
F
Prichádza náš Pán, prichádza náš Kráľ, prichádza
C
medzi nás Ježiš.
C
G
F
C
Majster náš, Priateľ náš, prichádza medzi nás Ježiš.
POĎ, DRAHÝ BRAT
C
F
G
C
(: Poď, drahý brat, poď, zavediem ťa pred oltár. :)
F
G C
a
F
G7
C
(: Tam uvidíš, tam objavíš, kto je tvoj nebeský Pán.:)
C
F
G
C
2. (: Na oltári Spasiteľ sveta žiari. :)
F
G C
a
F
G7
C
(: On volá nás, on žehná nás, Tak neváhaj a príď včas.:)
C
F
G
C
3. (: Oddávam ti, Pane môj, svoje srdce. :)
F
G C
a
F
G7
C
(: Naplň ho tým, čím ho ty máš, Láska moja jediná. :)
D
G
A G D D
G
PÁN ŠIEL PRED NIMI a ukazoval im cestu. Cez deň v
A
GD
G
A
oblačnom a v noci v stĺpe ohnivom. Aby ich viedol na
ceste, vo dne i v noci. Exodus 13, 21
D
G
D e7 D e7
G A fis
h
BOŽIA LÁSKA, PRÍĎ ako mocný oceán. Prúď cez nás
fis
h
eG A
D
svojou milosťou. Božia láska, príď k nám.
D
G
A
BOH SI TAK Z ALOVAL SVET, že Syna svojho
D
G
A
jednorodeného dal, aby každý, kto v neho verí, nezoD D
G AD
mrel, ale život večný mal. (: Ó-ó, Ježiš, Ježiš, Ježiš.:)
D
e
A
D
1. Božia láska je tak krásna, a toľkí pred ňou unikajú.
e
A
D D7
Božia láska je tak krásna, že nič nie je nad jej moc.
G
A
D
h
R: Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej, bol
e
A
D
(A)
D7
by celkom inakší svet, všetky naše bôle by sa dali
G(D)
ľahšie niesť.
2. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval,
že nám svojho Syna poslal a v ňom nám spásu dal.
3. Božia láska je tak krásna, už poznám cenu Golgoty,
že Ježiš zomrel pre môj hriech a večný život zvíťazil.
4. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval,
Matku Máriu že nám poslal, keď ho najväčší bôľ spaľoval.
C
G
C C7
F
f
SLÁVA PÁNU JEŽIŠOVI, Pán prichádza k nám s láskou
C G F
G
C
a s požehnaním. Sláva, Ježiš je Kráľ!
D
G
A
S TEBOU PANE JE NÁM FAJN, pred tebou sa nám
D
G
A
D
skrývať netreba, zďaleka sa usmievaš, ponúkaš nám seba.
D
A
D
1. Nechcem byť ako farizej, čo v chráme pyšne stojí sám,
A
D
ak niečo vo mne dobré je, to od veľkého Boha mám.
2. Ako mýtnik prichádzam, odpusť, Pane, slabý som.
Ty mi srdce otváraš, prebývať chcem stále v ňom.
3. My sme deti, ktoré ty nekonečne miluješ,
ak prídeme s ľútosťou, odpustenie daruješ.
SMIEME KRÁČAŤ
D
A
1. (: Smieme kráčať vo svetle Božom, smieme kráčať vo
D
svetle Božom. :)
G
D
(: Smieme kráčať, kráčať, smieme kráčať, ó-ó, smieme
A
D
kráčať vo Svetle Božom. :)
2. Božiu lásku smieme prežívať, ...
STRETOL MA DNES PÁN
D
G
D
G
D
G
D
Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial.
Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
(:Tak všetci spolu chváľme ho za to, že drží nás v náručí. :)
G
C
ALELUJA, ŠABA-LABA LABAMBA,
G
D
G
C
aleluja, šaba-laba labamba, aleluja, šaba-laba labamba,
G
D G
amen, amen.
1. Ježiš zomrel a z mŕtvych vstal,...
2. Božie slovo zanechal,....
3. Svojho Ducha nám on dal,...
4. Všetci sme jedna rodina,...
5. Ježiš žije a príde zas,...
ANJELI PRED TRÓNOM
G D
G
C DG
1. Anjeli pred trónom ti spievajú,
D
G
C
DG
svoj hlas k nim pridáme tebe na slávu.
G
D
G
D G
R: Svätý, svätý, svätý, Boh náš, Pán,
C D
G
on bol, on je a príde zas k nám.
2. Vždy svätých chvály sú ti vzdávané,
my s nimi pri tróne ich refrén spievame.
3. Keď starci padajú tu pred trónom,
my srdcia pokorne skláňame pred tebou.
Amen. Amen. C G
LÁSKA KRISTOVA
D
A
Láska Kristova je tak nádherná, láska Kristova je tak
D
G
A
D
nádherná, láska Kristova je tak nádherná, láska nádherná.
D
A
Vysoká je, že ju neprejdeš, hlboká je, dno jej nenájdeš,
D
G
A
D
Široká, že z nej neunikneš, láska nádherná.
D
G
e (A) A(D)
(:AJ KEĎ SME MNOHÍ, sme v Kristovi jedno telo lásky:)
C
a
d G7
(:AK SA MILUJEME NAVZÁJOM, Boh je v nás,:) (:a jeho
láska v nás dosahuje dokonalosť.:)
C (D)
G(A)
1. DÁVAJ POZOR, malé oko, čo vidíš!
C(D)
Dávaj pozor, malé oko, čo vidíš!
F(G)
C (D)
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera.
G (A)
C(D)
Dávaj pozor, malé oko, čo vidíš!
2. Dávaj pozor, malé ucho, čo čuješ!
3. Dávaj pozor, malý jazyk, čo vravíš!
4. Dávaj pozor, malá ruka, čo robíš!
5. Dávaj pozor, malá noha, kam ideš!
6. Dávaj pozor, malé telo, jak žiješ!
DOBRE, ŽE ŽIJEŠ (3/4)
D
A
DA
D
Dobre, že žiješ, dobre, že žiješ, dobre, že žiješ.
D
A
D A
D
Ako by to bolo, keby ťa nebolo, jak by to bolo?
DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ K NÁM
D e
A
D
e
AD
e A D
Duchu Svätý, príď k nám, naplň srdcia naše ohňom lásky.
D
G
D
DO SRDCA MI PRÍĎ, do srdca mi príď, Duch Boží,
A
D
G
do srdca mi príď. Môj pokoj si ty i radosť mi dáš.
D
A
D
Duch Boží, do srdca mi príď.
MOJE MALÉ SVETIELKO
C (G)
1. Moje malé svetielko
chcem, aby svietilo, hej, hej, hej,
F(C)
moje malé svetielko
C(G) G(D)
C(G)
chcem, aby svietilo, svietilo, svietilo.
2.
Ježiš mi ho zapálil, chcem, aby svietilo, hej, hej, hej,
Ježiš mi ho zapálil, chcem, aby svietilo, svietilo, svietilo.
3.
Nikto mi ho nezhasne, chcem, aby svietilo, hej, hej, hej,
nikto mi ho nezhasne, chcem, aby svietilo, svietilo, svietilo.
4.
Skryť ho pod nádobu? Nie. Chcem, aby svietilo, hej, hej, hej!
Skryť ho pod nádobu? Nie. Chcem, aby svietilo,
svietilo, svietilo.
JEŽIŠ, LEN TEBA ĽÚBIM
D
G
A
1. Ježiš, len teba veľmi ľúbim,
D
G
A
Ježiš, len za tebou ja kráčam.
D
G
A
(:Len ty si Pán dobrý a ľúbiš ma,
D
GA
D
len tebe, Pane, patrí sláva, chvála.:)
2. Ježiš, ja modlím sa ku tebe,
Ježiš, tvoje meno vyvýšim.
(: Len ty... :)
( C,F,G )
( G,C,D )
a
E
a
F
G
CE
JEŽIŠ, TY SI MÔJ JEŽIŠ, Ježiš, ty si môj Ježiš.
d
G
C
a
Je mi dobre, keď si so mnou, je mi dobre, keď som s tebou,
d
E
a
Ježiš, ty si môj Ježiš.
(: Jezu, tu sal miro, Jezu. :)
(: Sar hin lačhes, hoj sal manca, sar hin
lačhes, hoj som tuha, Jezu, tu sal miro, Jezu. :)
G (C) C (F) G
C G
1. Ježiš, ty si môj Pán, pieseň si srdcu dal.
C G
C G...
Chválu vzdám ti každý deň, veď dal si mi spasenie.
2. Ježišu, Pane môj, dávam ti život svoj.
Tvoje Kráľovstvo nech príde k nám
a tvoja vôľa vždy sa staň.
A
D A
D A
3. Baránkom si nádherným, domov vezmeš v deň posledný.
V tvojej láske zvíťazím a na slávu ti zakričím.
4. Mocný víťaz z Júdy, úžasný, večný Kráľ,
Veľký, Nekonečný, Alfa i Omega.
a
F
(: JEŽIŠ, TY SI SKALOU, :) (:ty si mojím spasením.:)
(: V teba dúfam,:) (:mojím štítom si. :)
(: Aleluja, mojím štítom si! :)
a
F
2. (: Ježiš, ty si Pánom, :) (: nikdy ma neopustíš. :)
G
a
aGFGa G a
(: Ty si verný, :) (: dôverujem ti. :) (: Aleluja, dôverujem ti! :)
MÁŠ V DUŠI PIESEŇ
a
Fmaj7
1. Máš v duši pieseň anjelských zvonov,
G
F
G
máš v duši bolesť tých najkrajších tónov.
a
Fmaj7
Máš v sebe silu, po ktorej sa túži,
G
F
G
Máš v sebe nádej pre tých, čo sú smutní.
a
Fmaj7 G
FG
R: (: Mária, s tebou Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. :)
2. Máš v duši prísľub nebeského šťastia,
máš v duši plnosť spasiteľných zvestí,
máš v sebe lásku pre tých, čo ťa hľadajú,
máš v sebe lásku pre tých, čo ťa volajú.
3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa,
žehnaj mojej piesni, v strunách mi ostaň,
kytica veršov, najkrajších kvetov,
patrí tebe, Mária, Božiemu svetu.
MÔJ BOH VERNÝ BOL
D
A
h
G
D
A
Môj Boh verný bol a môj Boh verný je.
Fis
h
G
A
D
Môj Boh verný bude vždy, on mojím pastierom je.
D
A
h G
D
A
Raz, raz bude to tak, budem pred tebou stáť.
D
A
h G
A
D
Raz, raz bude to tak, uzriem tvoju tvár.
D
e
A
HĽADAJ RADOSŤ V PÁNOVI a dá ti za čím túži
D
fis
h
fis
H7
tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj.
e
A
D
(: On sa už postará. :).
D
Dmaj7
D7
2. Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov naveky.
G
A
Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich verných.
D
fis
G
D
HĽADAJTE NAJPRV KRÁĽOVSTVO BOŽIE
G
D
A7 D
fis
G
D
a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané,
G
D A7 D
aleluja, aleluja.
G
D
e
C
D
1. (: HOSANA, HOSANA, HOSANA BOHU NA NEBI :)
C
D
G
e
C
D
G
e
Vyvyšujeme ťa, ó, aleluja, Ježiš, vzývame ťa, ó, aleluja,
C
D
G D e C
D G
v srdci chválu ti vzdávame, hosana Bohu na nebi.
2. (: Sláva, sláva, sláva Kráľovi kráľov! :)
Vyvyšujeme ťa, ó, aleluja,
Ježiš, vzývame ťa, ó, aleluja,
všetci chválu ti vzdávame, sláva Kráľovi kráľov.
D
1. K TEBE IDEM, PANE MÔJ,
e
tak ako ma voláš, chválim ťa.
A
D
K tebe idem, Pane môj, tak, ako ma voláš, chválim ťa.
D7
G
K tebe idem, Pane môj, tak, ako ma voláš, chválim,
e D
A
D
vzývam ťa. Vzývam ťa, Pane Ježišu.
2. Staré hriechy odhoďme, Ježiš prišiel k nám,
tak chváľme ho. 2x
Staré hriechy odhoďme, Ježiš prišiel k nám,
tak oslavujme ho.
Chváľme ho, oslavujme ho.
3. K Pánovi sa priblížme, srdcia otvorme
a chváľme ho. 2x
K Pánovi sa priblížme, srdcia otvorme
a oslavujme ho.
Chváľme ho, oslavujme ho.
BEZ TEBA...
D
A
G
D
R: Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor tu i
G
D
G
D
tam. Prázdna je jeho veleba bez teba, Bože, bez teba.
D
e
G
D
1. Prázdno je slze na líčku, prázdno je uhľom v ohníčku,
D
e
G
D
prázdno je detstvu, starobe, prázdno je tráve na hrobe.
D
e
G
D
Chýba do nej tvoj tichý kríž a ľudská duša ako myš
D
e
G
D
dieročku hľadá do chleba, tak je jej prázdno bez teba.
2. Kačička Božia divoká, kto ti to strelil do boka?
Kto ťa to zranil z tej výšky? Spočítaj svoje detičky.
Sedia na chladnom kameni ako v zlom sne či mámení
a kalnú vodu píjajú a nevedia, čo hľadajú.
3. Pomysli, Bože, pomysli, to nie ty, my sme odišli.
Ale my znova prídeme zo zeme k tebe, zo zeme.
Veď ten, kto nežil na zemi, nečítal z tvojich znamení,
nemôže ani do neba bez teba, Bože, bez teba.
D
A
G
D
R: Buď, Bože, maj nás trochu rád. Keby si nebol pod i nad,
D
e
G
D
vo vnútri vecí, okolo, všetko, čo je, by nebolo. (3x)
PRIŠIEL BOH
D
A7
1. Prišiel Boh na zem k nám,
h
A
za môj hriech život dal.
D
A7
h
GAD
Z hrobu vstal Kristus Pán, žije zas. Haleluja!
D
A7
2. Volá ťa, ľúbi ťa,
h
A
chce sa stať priateľ tvoj.
D
A7
h
GAD
Neváhaj, k nemu príď, budeš s ním večný život žiť.
DO TMY NA SVET
D
A
e7
G
1. Do tmy na svet prišlo k nám Svetlo sveta,
D
A
G
otvor môj zrak, nech vidím
D
A
e
krásu lásky, v ktorej srdce ti spieva,
D
A
G
veď láska a moc ti patrí.
D
A
R1:Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať,
h
G
prišli sme ti vyznať: Si náš Boh!
D
A
Si dokonalá láska, dokonale svätý,
h
G
dokonale nádherný ku nám.
2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší Vládca,
slávnejší nad nebesá.
Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril,
vzdal sa slávy z lásky k nám.
A
h
G
R1+R2: Ja nemám dosť slov opísať
A
h G
cenu, ktorú ťa môj hriech stál.
VSTAL, VSTAL
G(E)
D(H)
C(A) D(H) G(E)
1.Skončila sa dlhá tmavá noc, pozri, slnko vychádza.
D(H)
C(A)
Smrť už nad ním nemá žiadnu moc, víťaz nad ňou
D(H)
G(E)
prichádza.
G(E)
D(H)
C(A)
R: (: Vstal (vstal), vstal (vstal), z mŕtvych vstal, z mŕtvych
D(H) G(E)
vstal náš Pán. :)
G(E)
D(H)
C(A) D(H) G(E)
2.Radujme sa bratia, sestry, spievajme, mocný je náš Pán.
D(H)
C(A) D(H) G(E)
A za naše vykúpenie ďakujme, veľký je náš Pán.
G(E)
D(H)
C(A)
D(H)
3.Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba
G(E)
D(H)
C(A)
D(H)G(E)
zmyť. Starý život musíme zanechať, do nového sa narodiť.
D
1. KEĎ SA RAZ PÁN, (keď sa raz Pán)
zas vráti k nám, (zas vráti k nám,)
A
keď sa raz Pán zas vráti k nám,
D D7
G
aby sme tiež tam boli,
D
A
D
keď sa raz Pán navráti k nám.
2. Keď knihu tú otvorí Boh...
3. Keď hostinu pripraví Pán...
4. Keď po mene nazve nás Pán...
5. Keď svätí svoj opustia hrob...
6. Keď zaznie spev aleluja...
7. Aleluja...
8. Keď sa raz Pán vráti zas k nám...
d
(: KEĎ DUCH BOŽÍ MA NAPLNÍ,
A
d
(A7)
ako Dávid spievať chcem. :)
g
d
A
d
(: Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid spievať chcem.:)
tlieskať, dupať, lúskať, skákať, tančiť
POČÚVAJ
C
G
C
F
G
1. Počúvaj, čo vtáci spievajú, počúvaj, že šumí les.
C (G)
F (C) a
F
G C
(: To Pána chvália :) tak ako včera, aj dnes.
C
G
C
F
G
2. Počúvaj, čo si to šuškajú včielky, keď zbierajú med.
C (G)
F (C)
a
F G C
(: To Pána chvália:) , chvália ho, nemajú smäd.
C
G
C
F
G
3. Zo skaly veselo pískajú svište na úpätí hôr.
C (G)
F (C) a
F G C
(: To Pána chvália:) celý ten chlpatý zbor.
C
G
C
F
G
4. Komu to anjeli spievajú: „Hosana na výsostiach“?
C (G)
F (C) a
F
G C
(: To Pána chvália:) „Hosana na výsostiach!“
KEĎ JE ZASIATE
D
G
DG D
G
A
1. Keď je zasiate na skale, všetko, čo rastie, je nestále.
G
A D
h
(:Pane náš, daj milosť nám
e
A
D
nech bohatú úrodu v tebe mám:)
D
G
DG D
G
A
2. Keď je zasiate do tŕnia, starosti tam všetko zadusia.
G
A D
h
(:Pane náš, daj milosť nám,
e
A
D
nech bohatú úrodu v tebe mám:)
PANE JEŽIŠU
C
F
C
1. Pane Ježišu, ja ti ďakujem,
d
G C
že ma máš tak rád, že si prišiel sem,
F
Cd
G
C
na tú našu zem život s láskou dať.
F
C
dG
C
R: S tebou je mi fajn, Ježiš, rád ťa mám,
F
C
d
G
C
s tebou je mi fajn, tak ti zatlieskam.
2. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že máš na mňa čas,
že ti môžem dať, čo mám na srdci, počuješ môj hlas.
D
G
DGD
G
A
3. Ked' je zasiate na ceste, nič tam nezostane na mieste.
3. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že mi odpúšťaš.
Moje slabosti a môj každý hriech krvou prikrývaš.
G
A D
h
(:Pane náš, daj milosť nám,
e
A
D
nech bohatú úrodu v tebe mám:)
4. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že mi pomáhaš
prekonávať strach, v skúškach pevne stáť vždy mi silu dáš.
D
G
DGD
G
A
4. A do dobrej zeme vsadení, vtedy máme nebo na zemi.
G
A D
h
(:Pane náš, daj milosť nám,
e
A
D
nech bohatú úrodu v tebe mám:)
BYŤ PASTIEROM
D
A
h
1. Byť pastierom na betlehemskej pláni
e
E
A h A7
v tú noc, keď sa tam anjel ukázal,
D
A
h
hneď išiel by som za dieťaťom v jasliach,
G D
A7 D
aby som mu darček dal.
D
A
h
2. Tú najkrajšiu ovečku, ktorú poznám,
e
E
A h A7
čo má teplučký, čistý kožúšok.
D
A
h
Ja na flautu by som mu pieseň zahral,
G D
A7 D
že je aj môj Boh a Kráľ.
D
A
h
Čo ja len, Pane Ježišu, dnes dám ti?
e
E
A h A7
Chcem spievať a zo srdca tebe hrať
D
A
h
a vždy len s tebou všade chodiť, kráčať,
G D
A7 D
ako ty mňa mať ťa rád.
3.
ZA LÁSKU ŤA CHVÁLIM
Za lásku ťa chválim, drahý Pane môj.
V Duchu Svätom chválim, Ježiš, Kráľu môj.
Aleluja, aleluja, aleluja, naveky aleluja.
za radosť
za pokoj
TO JE SUPER
G
C
G
F
C
1.(: To je super, že si s n a, to je super, že si s n a,
a
F
G
G7
to je super, sláva Bohu v nebesiach.:)
G
C
G
F
C
2.(: To je super, všetko tlieska, to je super, všetko tlieska,
a
F
G
G7
to je super, sláva Bohu v nebesiach.:)
G
C
G
F
C
3.(: To je super, všetko skáče, to je super, všetko skáče,
a
F
G
G7
to je super, sláva Bohu v nebesiach.:)
G
C
G
F
C
4.(: To je super, všetko slávi, to je super, všetko slávi,
a
F
G
G7
to je super, sláva Bohu v nebesiach.:)
F(G)
C(D)
(: VCHÁDZAM K TVOJMU OLTÁRU
g(a) C(D) a(h) a7(h7) D(E)
priniesť seba ako obetu.
g(a)
C(D) a(h) d(e) g(a)
G(A) C(D)
Bolesť, smiech i zaprenia predkladám, Pane, tu. :)
F(G)
C(D) g(a) C(D) a(h) a7(h7) D(E)
(: Chlieb prinášam tu, aj vína kalich.
g(a)
C(D) a(h) d(e) g(a) G(A) C(D)
Prijmi ich a premeň, Pane, nasýť duše malých, :)
g(a) C(D) F(G)C(D)
nasýť duše malých.
MALIČKÝ
C
1. Maličký, možno si maličký,
G
C
tak práve teba má Pán Ježiš rád.
C
Maličký, možno si maličký,
G
C
tak práve teba má Pán Ježiš rád.
RADUJEM SA....
1.
h(a)
fis(e) G(F)
Ref: Vďaka, Bože, za všetku radosť.
Vďaka, Bože, za všetku starosť.
2.
F
C
Nemá rád závisť, nemá rád pýchu,
G
C
keď k nemu zavoláš, zbaví ťa hriechu.
F
C
On za to zaplatil a vylial krv svoju,
G
C
preto ťa nenechá padnúť a klesnúť.
2. Najmenší....
3. Posledný...
D(C) G(F) D(C) A(G)
Radujem sa, a preto spievam. 2x
Ak sa spolu radujeme,
spolu Boha velebíme.
Ref: Vďaka, Bože, za všetku radosť.
Vďaka, Bože, za všetku starosť.
TY MI DÁVAŠ ...
D
A
1. Ty mi dávaš nohy jeleníc,
h
G
s tebou naberiem denne nových síl,
D
A
s tebou preskočím múry trápenia
G
D
a mojej ceste dáš pečať víťazstva.
D
A
Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi
h
G
a hymnus slobody mi do úst položíš.
D
A
Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil.
G
D
So žalmom na perách zaspávam v pokoji.
D, A, h, G, D, A, h, D, A
R: na, na...
KEBY SI MAL
a
E
1. Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si
a
prenášal. 2x
d
a
E
Povedal by si tomuto vrchu: „Presuň sa, presuň
a
sa!“ 2x
a
E
a
A vrch by sa presunul, a vrch by sa presunul.
a
E
a
V mene Pána Ježiša vrch by sa presunul.
OSLAVUJ
D
A
G
A
D
1. Oslavuj svojho Pána, vyvyšuj jeho meno, to
A
G
A
h
meno nad každé iné (meno nad každé iné).
D
A
G
A
D
2. Na jeho meno zohne sa každé koleno a každý
A
G
A
h
jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán.
Ježiš je Pán! 3x
MALÉ KONÍKY ĽÚBI BOH
D
A ...
1. Malé koníky ľúbi Boh, ho sú len zvieratká.
A keďže malé koníky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa.
G
A
On ľúbi ma, on ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma.
D A ...
A keďže malé koníky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa.
2.
3.
4.
5.
Malé žabky...
Malé mravčeky...
Malé vtáčiky...
Malé rybičky...
OCKO, NEBOJÍM SA
C
G
C
R: Nebojím sa, keď je veľká tma,
F
G
ocko za rúčku vždy drží ma. 2x
a
C
1. Ďakujem ti, ocko, za všetko, čo robíš,
F
C
G
hrávaš sa so mnou, na rukách ma nosíš,
a
C
ďakujem ti, ocko, viem to s istotou,
F
G
po celý deň ty bedlíš nado mnou.
2. Niekedy sa trápim, niečo ešte neviem,
ty ma potešíš, ty mi rozumieš.
Smejem sa nahlas, keď ty žartuješ,
veľmi ťa ľúbim a potrebujem.
F
C
G
F C
G
Náš Ocko v nebi býva, ľúbi mňa i teba.
F
C F
G
E
On nás ľúbi, ľúbi mňa i teba.
R: ...
a
C
3. V zime sú sánky, v lete je kupko,
F
G
mamka to nie je to isté čo tatko.
JEŽIŠ, TY SI MA POZNAL
C
aF
G
1.
Ježiš, ty si ma poznal a dal mi odpustenie.
C
a F
G
Podal si mi ruku a už ti nepoviem nie.
d
G7
R:
Ty poznáš moje sadanie,
C
F
ty poznáš moje vstávanie,
d
G7
ty poznáš moje myslenie.
2.
3.
Obkľúčil si ma milosťou a známosťou, čo preteká.
Chválou si ma naplnil a dal mi Ducha života.
Preskúmaj si ma, môj Bože, a poznaj moje myšlienky.
Preskúmaj moje srdce dnes a veď ma cestou večnosti.
JEŽIŠ KRISTUS MOJÍM PÁNOM JE
e
G
Dhe
a
Ježiš Kristus mojím Pánom je. Aleluja! On Pánom je, on
e
Dhe
Pánom je, aleluja.
(On má ma rád, on má ma rád.)
JAK JELEŇ DYCHTÍ ZA VODOU
e C
D
e
C
D
e
(: Jak jeleň dychtí za vodou, ja, Pane, túžim za tebou. :)
e
C
G
D
Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha.
Zošli dážď, zošli dážď Svätého Ducha.
Zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce.
Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce.
POĎ, TERAZ JE ČAS
PRÍĎ, SVÄTÝ DUCH
e
D
R: Príď, Svätý Duch, vojdi do nás! Príď, Svätý Duch,
e
D
plápolaj v nás! Príď, Svätý Duch, oživuj nás! Duchu
e
Svätý, príď!
e
D
1. Príď, Duchu, prenikni nás!
e
Príď, Duchu, zastav sa pri nás!
D
e
Príď, Duchu, vlož život do nás, poznať daj sa nám!
2. Príď, ty Duch, Duch svätosti!
Príď, ty Duch, Duch múdrosti!
Príď, ty Duch, Duch lásky, poznať daj sa nám!
3. Príď, Duchu, a zjednoť nás!
Príď, Duchu, a naplň nás!
Príď, Duchu, a obnov nás, poznať daj sa nám!
D
Dsus D
Poď, teraz je čas vzdať chválu!
A
e
G
Poď, srdce svoje mu s láskou daj!
D
Dsus D
Poď taký, aký si, chváľ ho!
A
e
G
D
Poď, predstúp pred Kráľa, prijme ťa! Poď!
G
D
Každý jazyk v ten deň vyzná: „Ty si Pán!“
G
D
Každý ti raz úctu vzdá.
G
h
Tým, čo teraz s láskou ťa hľadajú,
e7
A Asus4 A
ty poklad vzácny dáš.
Raz, dva tri
D (C)
1. Raz, dva, raz, dva, tri,
G (F)
v Pánovi mám sestry.
A (G)
Šty – ri, päť a šesť,
D(C)
D7 (C7)
dnes chceme lásku niesť.
G (F)
Se – dem a osem,
D(C)
D7(C7)
G (F) A (G)
D(C)
dnes máme krásny deň. Aleluja! Pán nás volá.
Božia výzbroj
E
A
1. Aj keď som len malý chlapec, vojakom chcem byť.
E
H7
E
V tvojom vojsku, veľký Bože, každý deň slúžiť.
A
E
H7
(: Aby som tak v tvojej sile, Pane Ježišu,
E
H7
E
Víťazil na d hriechom, diablom, v tebe mám skrýšu.:)
2. A, bé, cé, dé, é,
kto k nemu dnes príde,
ef, gé, há, chá, í,
Ježiš ho uzdraví,
jé, ká, el, em, en,
Ježiš ma ľúbi, viem. Aleluja! On je náš Pán.
(: Opasok a pancier musí každý vojak mať,
2. Oblečiem si každé ráno celú Božiu zbraň,
lebo len tak po celý deň Zlému odolám.
aby mohol s čistým srdcom v pravde bojovať.:)
3. Na nohách mám zvláštnu obuv, v ktorej prinášam
radostnú zvesť všetkým ľuďom Pána Ježiša.
3. Do, re, do, re, mi,
Pán ježiš je s n a.
Fa, sol, fa, sol, la,
Všetkých nás dnes volá.
La, si, la, si, do,
V nebi máme miesto. Aleluja! Pán nás volá.
Opakuje sa 1. a 2. sloha.
Na ochranu zoberiem si pevný veľký štít,
aby som ním poodrážal každý diablov šíp.:)
4. Nasadím si prilbu spásy, skrytú hlavu mám,
meč, ktorým je slovo Božie, do ruky si dám.
(: Len s tebou chcem, drahý Pane, v tomto boji stáť,
s modlitb a a prosb a verne bojovať.:)
C
(: Radujte sa, bratia, v Pánovi,
G
C
hovorím, radujte sa. :)
C
G
C
(: Radujte sa, hovorím, radujte sa. :)
(sestry, všetci)
D
G
Božia radosť jak rieka, Božia radosť jak rieka,
D
A
Božia radosť napĺňa mi dušu.
D
G
Božia radosť jak rieka, Božia radosť jak rieka,
A
D
Božia radosť napĺňa mi dušu.
(pokoj, láska)
TOMÁŠ
F
d
G
C
F
1. Počúvaj, Tomáš, videli sme Pána, keď sme sa
d
G
C
skryli v strachu pred Židmi.
F
B
F C
d C F
Pozdravil: „Pokoj vám“ a keď to riekol, ukázal
d G
C
D9
C
nám ruky i bok. Tomáš, brat náš.
F
d
G
C
F
2. Počúvaj, Tomáš, čo vravel majster náš, za tri
d G
C
dni tento chrám postavím.
F
B F C
dCF
d
Tak ako sľúbil, tak sa aj stalo, postavil najlepší
G
C D9
C
chrám na zemi. Tomáš, brat náš.
F
d
G
C
F
3. Počúvaj, Tomáš, dôveruj Pánovi, ostávaj vo
d
G
C
viere a v nádeji.
F
B F C
dCF
d
Buď s nami ďalej a nebráň tým, ktorí už veria
G
C D9
C
a nevideli. Tomáš, brat náš.
NÁŠ PÁN, ON JE KRÁĽOV KRÁĽ
e
C
G
Náš Pán, on je kráľov Kráľ,
D
e
jeho trón bude naveky stáť.
C
F
On má všetku vládu a moc.
D
e H7 e
Náš Pán, on je kráľov Kráľ.
Download

SKRÝŠA DADA 1. Pane Ježišu, mám jednu skrýšu, DADA Všetko do