1
Večiereň a utiereň
Večiereň
Kňaz v epitrachile pred cárskymi dverami:
Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy,* ktorý si všade a všetko naplňuješ,* poklad
dobra a darca života,* príď a prebývaj v nás,* očisť nás od každej poškvrny* a spas,
Dobrotivý, naše duše.
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Tri razy.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami.* Pane, očisť nás od našich hriechov.* Vládca,
odpusť nám naše neprávosti.* Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Pane, zmiluj sa. Tri razy.
Sláva Otcu... i teraz...
Otče náš, ktorý si na nebesiach,* posväť sa meno tvoje,* príď kráľovstvo tvoje,* buď
vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.* Chlieb náš každodenný daj nám dnes* a odpusť
nám naše viny,* ako i my odpúšťame svojim vinníkom* a neuveď nás do pokušenia, ale
zbav nás zlého.
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého
Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Kňaz:
Ľud: Amen.
Pane, zmiluj sa. Dvanásť ráz.
Sláva Otcu... i teraz...
Ak sa slávi večiereň so sv. liturgiou spolu, vtedy kňaz oblečený do celého kňazského rúcha
stojí pred oltárom a zvolá:
Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha teraz
i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen. A pokračuje ako nasleduje.
Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu, Bohu.
Poďte, pokloňme sa Kristu, Kráľovi nášmu, Bohu.
Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom
a Bohom naším.
Nasledujú verše zo žalmu 103:
Dobroreč, duša moja, Pánovi.* Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Odel si sa do slávy a dôstojnosti,* do svetla si sa zahalil ako do rúcha.
Ako obrus prestieraš nebesia,* nad vodami si buduješ komnaty.
Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch,* na krídlach vánku sa prechádzaš.
2
Večiereň a utiereň
Vetry sú tvojimi poslami* a ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
Zem si postavil na pevných základoch,* nevychýli sa na veky.
Priehlbeň ju prikryla sťa odev,* nad vrchami vody zastali.
Aké mnohoraké sú diela tvoje, Pane,* všetko si múdro urobil.
Pánova chvála nech trvá na veky,* zo svojich diel nech sa teší Pán.
Po celý život chcem spievať Pánovi* a svojmu Bohu hrať, kým len žiť budem.
Kiež sa mu moja pieseň zapáči,* a ja sa budem tešiť v Pánovi.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy
Možno brať celý žalm 103 alebo iný vhodný - pozri v dodatku.
Počas žalmu kňaz sa modlí nasledujúce modlitby (možno ich striedať podľa hlasu osmohlasnika):
1.
Pane, štedrý a milosrdný, plný dobra a trpezlivosti, zhliadni na našu
modlitbu a prijmi hlas našich prosieb. Daj nám znamenie lásky, uveď nás na
svoju cestu, aby sme kráčali v pravde. Naplň naše srdcia radosťou, v ktorej by
bola bázeň pred tvojím svätým menom: lebo ty si veľký, ty robíš zázraky, ty
jediný si Boh a niet ti rovného medzi bohmi, Pane: mocný v milosti a dobrotivý
v sile, lebo pomáhaš, utešuješ a zachraňuješ všetkých, čo dúfajú v tvoje sväté
meno. Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému
Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2. Pane, nekarhaj nás vo svojom rozhorčení a netrestaj nás vo svojom hneve,
ale zaobchádzaj s nami podľa svojho milosrdenstva, lekár našich duší. Priveď
nás do prístavu tvojej vôle, osvieť oči našich sŕdc na poznanie tvojej pravdy
a daj nám zvyšok dnešného dňa i celý náš život prežiť bez hriechu a v pokoji
pre modlitby Bohorodičky a všetkých svätých. Lebo ty vládneš a tvoje je
kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen.
3. Pane, Bože náš, rozpomeň sa na nás hriešnych a nepotrebných
služobníkov, keď vzývame tvoje sväté a poklony hodné meno. Nezahanbi nás,
lebo čakáme od teba milosti, ale daj nám všetko, o čo prosíme na spásu a daj
nám, aby sme ťa milovali celým srdcom, mali bázeň pred tebou a vo všetkom
konali tvoju vôľu. Lebo ty si Boh náš, Boh, ktorý miluje a spasí, a tebe voláme
na slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
4. Neutíchajúcimi piesňami a ustavičnými chválospevmi ťa ospevujú sväté
anjelské mocnosti. Aj naše ústa naplň tvojou chválou, aby ju vzdávali
veľkoleposti tvojho svätého mena. Na príhovor Bohorodičky a všetkých svätých
nám daj nasledovať ťa spolu so všetkými, ktorí žijú v opravdivej bázni pred
tebou a zachovávajú tvoje prikázania. Lebo tebe patrí všetka sláva, česť
a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.
3
Večiereň a utiereň
5.
Požehnaný si, Pane, Bože vše vládny, ty poznáš myšlienky človeka,
poznáš aj naše potreby a spĺňaš ich v oveľa väčšej miere, než prosíme alebo
by sme sa nazdali. Láskyplný Kráľ, nadovšetko dobrý, dovoľ nám podľa
množstva tvojej štedrosti s čistým svedomím vzývať tvoje sväté meno.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého a všetko vykonaj na náš úžitok
podľa svojej prozreteľnosti. Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu
i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
6.
Pane, Pane, svojou prečistou rukou udržiavaš všetko a si voči nám
trpezlivý. Ty si sa kajal za našu zlobu. Rozpamätaj sa na svoju štedrosť
a milosrdenstvo, navštív nás svojou dobrotou a daj nám aj vo zvyšku tohto dňa
uniknúť pred rozmanitými nástrahami zlého. A milosťou svojho Svätého Ducha
zachovaj náš život bezúhonný. Pre milosrdenstvo a lásku tvojho jednorodeného
Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným
Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
7. Veľký a obdivuhodný Bože, nevýslovnou dobrotou a nesmiernou múdrosťou
riadiš všetko a dávaš nám pozemské dobrá ako záruku sľúbeného kráľovstva.
Ty si spôsobil, že sme sa v uplynutej časti dňa uchránili od zla. Daj, aby sme aj
zostávajúcu zakončili bez poškvrny pred tvojou svätou slávou a ospevovali
teba, nášho jediného, dobrého a láskyplného Boha. Veď ty si náš Boh a my
voláme na tvoju slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.
8. Veľký a najvyšší Bože, jediný nesmrteľný, ktorý žiješ v neprístupnom svetle.
Svojou premúdrosťou si všetko stvoril, oddelil si svetlo od tmy, slnku si
ustanovil, aby vládlo dňu, mesiac a hviezdy, aby vládli noci. Nám hriešnym
dovoľuješ v túto hodinu stáť pred tvojou tvárou vo vyznávaní a spievať ti
večerný chválospev. Ty sám, láskyplný Vládca, učiň našu modlitbu ako kadidlo
a prijmi ju ako ľúbeznú vôňu. Daj, aby nastavajúci večer a nasledujúca noc boli
pokojné. Zaodej nás zbraňami svetla. Osloboď nás od nočného strachu, od
všetkého, čo prichádza s tmou. A daj nám spánok, ktorý si daroval na
upokojenie našej slabosti, zbavený všetkých nástrah diabla. Ach, Vládca, darca
dobra, nech sa kajáme aj na lôžkach, spomínajúc aj počas noci tvoje meno.
Nech osvietení tvojimi prikázaniami vstaneme s duchovnou radosťou oslavovať
tvoju milosť. Prednášame modlitby a prosby tvojmu milosrdenstvu za naše
hriechy a za všetkých ľudí. Navštív ich svojou láskou a na orodovanie
Bohorodičky. Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my voláme na tvoju
slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Po skončení žalmu kňaz pred cárskymi dverami::
Modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa. za každou prosbou.
Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.
4
Večiereň a utiereň
Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za
zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.
Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou,
nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.
Za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca meno, rímskeho
pápeža, modlime sa k Pánovi.
Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu meno, za
nášho bohumilého otca biskupa meno, za ctihodných kňazov
a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa
k Pánovi.
Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu modlime sa k Pánovi.
Za túto obec, za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich
podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.
Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy
modlime sa k Pánovi.
Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu
modlime sa k Pánovi.
Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze
modlime sa k Pánovi.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu,*
Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc,* sami
seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu
i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Kňaz:
Ľud: Amen.
Kňaz odíde za oltár.
Žalm 1.:
Nasledujú predpísané žalmy – kathizmy (ak je zvykom):
Blažený človek, (aleluja) čo nekráča podľa rady bezbožných* a nechodí cestou
hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, (aleluja 7x)
ale v zákone Pánovom má záľubu* a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
Je ako strom zasadený pri vode,* čo prináša ovocie v pravý čas
a jeho lístie nikdy nevädne;* darí sa mu všetko, čo podniká.
No nie tak bezbožní, veru nie;* tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Preto bezbožní neobstoja na súde,* ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.
Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,* ale cesta bezbožných vedie do záhuby.
Sláva i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy
5
Môže nasledovať malá ekténia: Znova a znova...
so zvolaním: Lebo tvoja je vláda a tvoje je kráľovstvo
Večiereň a utiereň
a moc i sláva, Otca i Syna
i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Keď sa slávi večiereň so sv. liturgiou, kňaz tu urobí proskomídiu, ak ju neurobil ešte na začiatku.
Ľud spieva na hlas prvej stichiry verše žalmu 140:
Pane, ja volám k tebe:* vyslyš ma, vyslyš ma, Pane.* Pane, ja volám k tebe,*
vypočuj hlas môj.* Keď volám k tebe,* vyslyš ma, Pane.
Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo,* a pozdvihnutie mojich rúk*
ako obeť večerná.* Vyslyš ma, Pane.
Ľud za každým nasledujúcim veršom spieva stichiru sviatku alebo príslušného hlasu.
(Ak je 10 stichir:)
Vyveď ma zo žalára,* aby som tvoje meno mohol velebiť.
Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa,* keď mi priazeň prejavíš.
(Ak je 8 stichir:)
Z hlbín volám k tebe, Pane.* Pane, vypočuj môj hlas.
Nakloň svoj sluch* k mojej úpenlivej prosbe.
(Ak je 6 stichir:)
Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti,* Pane, kto obstojí?* Ale
u teba je odpustenie hriechov.
Spolieham sa na teba, Pane.* Moja duša sa spolieha na tvoje slovo.* Moja
duša dúfa v Pána.
(Ak sú 4 stichiry:)
Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu,* nech dúfa Izrael v Pána.
Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.* On sám vykúpi Izraela zo
všetkých jeho neprávostí.
Chváľte Pána, všetky národy.* Oslavujte ho všetci ľudia.
Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám* a pravda Pánova trvá na veky.
Sláva Otcu...* i teraz...
Ak je každodenná večiereň, kňaz vo svätyni alebo pred cárskymi dverami zvolá:
Premúdrosť. Stojme úctivo!
Ak je veľká večiereň, alebo je Veľký pôst, nasleduje vchod s kadidlom. Niekedy, ak je predpísané
(Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa), alebo ak je večiereň so sv. liturgiou, aj s evanjeliom.
Diakon:
Modlime sa k Pánovi.
Dobrotivý Kráľu, ty miluješ ľudí a všetko
požehnávaš. Vrúcne ťa prosíme so srdcom skrúšeným a duchom
pokorným: požehnaj aj naše vchody a východy, Kriste, pravý
Bože náš. Lebo tvoj príchod na zem a odchod na nebesia i tvoje
spolužitie s ľuďmi je požehnané teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.
Kňaz hovorí modlitbu vchodu:
Potom diakon hovorí kňazovi:
Požehnaj, vladyka, svätý vchod.
6
Večiereň a utiereň
Kňaz: Požehnaný vchod tvojich svätých teraz i vždycky i na veky vekov.
Diakon: Amen.
a potom diakon alebo kňaz:
Premúdrosť. Stojme úctivo!
Ľud: Svetlo tiché, svätej slávy,* nesmrteľného Otca, nebeského,* svätého,
blaženého, Ježišu Kriste.* Keď sme prišli k západu slnka* a videli žiaru večernú,*
ospevujeme Otca i Syna i Svätého Ducha, Boha.* Je dôstojné preľúbeznými
hlasmi* oslavovať teba, Synu Boží,* ktorý dávaš život celému svetu.* Preto ťa celý
vesmír velebí.
Diakon:
Vnímajme.
Kňaz:
Pokoj všetkým!
Diakon: Premúdrosť, vnímajme.
ľud spieva prokimen.
V sobotu, hlas 6:
Pán kraľuje, zaodel sa velebou. (ž. 92,l-2a.3b)
verše: 1: Zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
2: Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.
3: Tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta na večné časy.
V nedeľu, hlas 8:
Hľa, teraz oslavujte Pána, všetci služobníci Pánovi.
(ž. 133,1)
verš: Ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha.
V pondelok: Pán ma vyslyší, keď budem volať k nemu. (ž. 4,4b.1a)
verš: Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc.
V utorok:
Tvoja milosť, Pane, bude ma sprevádzať po všetky dni môjho
života. (ž. 22,6a.1b)
verš: Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach.
V stredu: Bože, spas ma svojím menom a v svojej moci súď ma.
verš: Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst. (ž.53,3-4)
Vo štvrtok: Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
verš: Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? (ž.120,1-2)
V piatok: Bože, ty si môj ochranca a tvoja milosť ma sprevádza.
verš: Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, chráň ma pred tými, čo povstávajú proti
mne. (ž. 58,2.p.10b-11a)
Na veľké sviatky a vo Veľkom pôste sa spievajú veľké prokimeny - pozri v dodatku.
Po prokimene, ak je predpísané, čítajú sa čítania. Pred čítaním diakon alebo kňaz hovorí:
Premúdrosť. Čitateľ povie nadpis čítania a diakon: Vnímajme. a čitateľ číta čítanie.
7
Večiereň a utiereň
Ak sa slávi večiereň so sv. liturgiou, po čítaniach nasleduje malá ekténia:
Kňaz: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane zmiluj sa.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu,*
Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc,* sami
seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Modlitba Trojsvätej piesne.
Svätý Bože, ty prebývaš vo svätyni, trojsvätou piesňou ťa
ospevujú serafíni, velebia ťa cherubíni a klaňajú sa ti všetky
nebeské mocnosti. Ty si z nebytia všetko priviedol k bytiu. Stvoril si
človeka na svoj obraz a podobu a ozdobil si ho všetkými svojimi
darmi. Prosiacemu dávaš múdrosť a poznanie, hriešnikom
nepohŕdaš, ale ho vedieš k spásnemu pokániu. A nám, svojim
poníženým a nedôstojným služobníkom, dovoľuješ aj v túto hodinu
stáť pred slávou tvojho svätého žertveníka a vzdávať ti náležitú
poklonu a slávoslovie. Prijmi, Pane, aj z našich hriešnych úst
trojsvätú pieseň a navštív nás vo svojej dobrote. Odpusť nám
všetky vedomé i nevedomé prehrešenia, posväť naše duše i telá
a daj, aby sme ti zbožne slúžili po všetky dni svojho života na
príhovor svätej Bohorodičky a všetkých svätých, v ktorých máš od
vekov zaľúbenie.
Kňaz: Lebo ty si svätý, Bože náš, a my ti vzdávame slávu, Otcu
i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
A spieva: Svätý Bože... alebo iný predpísaný spev. Potom pokračuje sv. liturgia podľa svojho
poriadku.
Ak je veľká večiereň, diakon hovorí nasledujúcu ekténiu. Na každodennej večierni sa tu
uvedená ekténia nehovorí, ale hneď nasleduje: Ráč nás, Pane.
Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Pane a Vládca, Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás
a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme
ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy. Tiež za každou nasledujúcou prosbou.
8
Večiereň a utiereň
Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca
meno, rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa
a metropolitu meno, za nášho bohumilého otca biskupa meno, za
slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich
duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.
Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.
Tu možno pridať osobitné prosby.
Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné
milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných
kresťanov.
Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame
slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Kňaz:
Ľud: Amen.
a spieva nasledujúci hymnus:
Ráč nás, Pane, v tento večer* zachrániť od hriechu.
Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich.* Chválime a oslavujeme tvoje meno na
veky. Amen.
Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,* lebo dúfame v teba.
Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje pravdy.
Blahoslavený si, Vládca,* daj nám porozumieť svoje pravdy.
Blahoslavený si, Svätý,* osvieť nás svojimi pravdami.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné,* nepohŕdaj dielom svojich rúk.
Tebe patrí chvála,* tebe patrí pieseň.
Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu,* patrí sláva teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.
Diakon alebo kňaz:
Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Celý večer prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu
prosme si od Pána.
Ľud za každou prosbou: Daruj nám, Pane.
Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela
prosme si od Pána.
Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si
od Pána.
Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.
9
Večiereň a utiereň
Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti,
prosme si od Pána.
Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života bez bolesti
a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si
od Pána.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu,*
Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc,* sami
seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Kňaz: Lebo ty
si dobrý a láskyplný Boh, tebe, Otcu i Synu
i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky
vekov.
Ľud:
Amen.
Kňaz: Pokoj všetkým!
Ľud:
I tvojmu duchu.
Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud:
Pred tebou, Pane. a stojí so sklonenou hlavou.
Kňaz: Pane, Bože náš, ty si pre spásu ľudského pokolenia sklonil
nebo a zostúpil si na zem, preto láskavo zhliadni na svojich
služobníkov i na svoje dedičstvo: lebo pred tebou, prísnym ale
láskyplným Sudcom, sklonili tu v pokore svoje hlavy. Neočakávajú pomoc od ľudí, ale dúfajú v tvoje milosrdenstvo a záchranu.
Ochraňuj ich v každom čase, ale najmä v tento večer i v nadchádzajúcu noc, pred všetkými nepriateľmi a pred nástrahami zlého
ducha. Zbav ich hriešnych myšlienok a žiadostí:
Nech je vždy oslavovaná a zvelebovaná vláda kráľovstva Otca
i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Ak je litija, nasledujú litijné stichiry-slohy. Ak nie je litija, nasledujú veršové slohy.
Verše na veršové slohy každodenné:
1. Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. * Ako oči sluhov hľadia na ruky
svojich pánov,* ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej,* tak hľadia naše oči na
Pána, nášho Boha,* kým sa nezmiluje nad nami.
2. Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami,* lebo už máme dosť
pohŕdania;* lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov* a pohŕdania pyšných.
Verše na veršové slohy v sobotu:
1. Zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
2: Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.
3: Tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta na večné časy.
10
Večiereň a utiereň
Po veršových slohách ľud spieva: Teraz prepustíš.... pozri ďalej.
Ak sa slávi sv. liturgia s večierňou a má byť Litija, po zaambónnej modlitbe (pred Nech je
požehnané) ľud spieva litijné slohy a pokračuje sa ako nasleduje.
Po litijných stichirách diakon alebo kňaz hovorí nasledujúce prosby:
Spas, Bože, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Navštív
svoj svet milosťou a láskou, pozdvihni slávu pravoverných
kresťanov a zošli na nás bohatstvo svojho milosrdenstva:
- na prosby prečistej a slávnej našej Vládkyne a Bohorodičky
Márie, vždy Panny;
- mocou úctyhodného a životodarného kríža;
- pod ochranou čestných nebeských beztelesných mocností;
- na prosby ctihodného a slávneho proroka, predchodcu
a Krstiteľa Jána;
- svätých slávnych a všechválnych apoštolov; (alebo svätého
apoštola a evanjelistu meno,
a všechválnych apoštolov;)
i
ostatných
svätých
slávnych
- svätých našich otcov a učiteľov Cirkvi i svätiteľov: Bazila
Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho, (alexandrijských arcibiskupov Atanáza a Cyrila);
- nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša, lýcijskomyrského
divotvorcu;
- svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov;
- svätého apoštolom rovného veľkého kniežaťa Vladimíra;
- svätého biskupa a mučeníka Jozafáta;
- (blažených biskupov a mučeníkov Pavla, Vasiľa a Teodora;
- blažených mučeníkov kňaza Metoda a sestry Zdenky;)
- svätých slávnych mučeníkov víťazných v dobrom boji;
- prepodobných a bohonosných našich otcov Antona a Teodozia
pečerských, a ostatných prepodobných a bohonosných našich
otcov;
- svätých a spravodlivých Pánových predkov Joachima a Anny;
- svätého povie meno, ktorého je chrám i svätého povie meno, ktorého pamiatku slávime
- a všetkých svätých, prosíme ťa, najmilostivejší Pane, vypočuj
nás hriešnych, ktorí sa k tebe modlíme a zmiluj sa nad nami.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy. (Dvanásť ráz)
11
Večiereň a utiereň
Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého
otca meno, rímskeho pápeža, za jeho zdravie a spásu, aby ho, Pán,
náš Boh, podporoval a pomáhal mu vo všetkom; (aby pod jeho
vedením rozkvitala svätá Cirkev, aby sa rozšírila a upevnila na celom
svete a svojou láskou a dobrotou všetkých priviedla do svojho lona,
aby bol jeden ovčinec a jeden pastier;)
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy. (Dvanásť ráz)
Prosíme ťa aj za nášho bohumilého otca biskupa meno,
- za našich duchovných otcov, i za všetkých našich bratov
a sestry v Kristovi i za každú kresťanskú dušu, ktorá trpí a je v
súžení a potrebuje Božie milosrdenstvo a pomoc;
- za ochranu tejto obce i v nej žijúcich;
- za pokoj a poriadok na celom svete;
- za blaho svätých Božích cirkví;
- za spásu a pomoc pre našich otcov, bratov a sestry, ktorí sú
v súžení a s náhlivosťou a Božou bázňou očakávajú pomoc;
- za vzdialených a za tých, čo sú na odchode;
- za uzdravenie ležiacich v chorobe;
- za pokojný odpočinok, blaženú pamiatku a odpustenie hriechov
všetkých pravoverných, ktorí od nás odišli, našich otcov, bratov
a sestier, tu a inde pochovaných;
- za záchranu prenasledovaných;
- za našich bratov a sestry, čo teraz pracujú i za všetkých slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme; volajme všetci:
Ľud: Kyrie, eleison. alebo: Pane, zmiluj sa. Tri razy. (Dvanásť raz)
Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín
zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť
nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si
milosrdný a láskavý Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu
i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Kňaz:
Ľud: Amen.
Kňaz: Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Diakon alebo kňaz: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane. a počas modlitby stojí so sklonenou hlavou.
Kňaz: (slová medzi v zátvorkách možno vynechať alebo spomenúť len aktuálneho svätého)
12
Večiereň a utiereň
Vládca, nekonečne láskavý, Pane Ježišu Kriste, Bože
náš, na prosby prečistej a slávnej našej Vládkyne, Bohorodičky
Márie, vždy Panny;
[***- mocou úctyhodného a životodarného kríža;
- pod ochranou čestných nebeských beztelesných mocností;
- na prosby ctihodného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána;
- svätých slávnych a všechválnych apoštolov; (alebo svätého apoštola a
evanjelistu meno, i ostatných svätých slávnych a všechválnych apoštolov;)
- svätých našich otcov a učiteľov Cirkvi i svätiteľov: Bazila Veľkého, Gregora
Bohoslovca a Jána Zlatoústeho, (alexandrijských arcibiskupov Atanáza
a Cyrila);
- nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša, lýcijskomyrského divotvorcu;
- svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov;
- svätého apoštolom rovného veľkého kniežaťa Vladimíra;
- svätého biskupa a mučeníka Jozafáta;
- (blažených biskupov a mučeníkov Pavla, Vasiľa a Teodora;
- blažených mučeníkov kňaza Metoda a sestry Zdenky;)
- svätých slávnych mučeníkov víťazných v dobrom boji;
- prepodobných a bohonosných našich otcov Antona a Teodozia pečerských,
a ostatných prepodobných a bohonosných našich otcov;
- svätých a spravodlivých Pánových predkov Joachima a Anny;
- svätého povie meno, ktorého je chrám i svätého povie meno, ktorého pamiatku
slávime]
a všetkých svätých, láskavo vypočuj našu modlitbu, daruj nám
odpustenie našich previnení, ukry nás v tôni svojich perutí, zažeň
od nás každého nepriateľa a násilníka, zachovaj náš život
v pokoji. Pane, zmiluj sa nad nami i nad svojím svetom a spas
naše duše, veď ty si dobrý a láskavý k ľuďom.
Ľud: Amen. a spieva veršové slohy.
Potom ľud:
Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka* podľa svojho slova v pokoji.* Lebo
moje oči uvideli tvoju Spásu,* ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:*
Svetlo na osvietenie pohanov* a slávu Izraela, tvojho ľudu.
Svätý Bože... Tri razy. Presvätá Trojica... Otče náš... kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo..
pozri v úvode večierne.
Ľud: Amen. a spieva príslušné tropáre.
Na každodennej večierni po obvyklých tropároch (ale nie vo Veľkom pôste) diakon alebo kňaz
hovorí ekténiu: Zmiluj sa, Bože, nad nami a po nej je prepustenie:
Kňaz: Premúdrosť.
13
Večiereň a utiereň
Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez
porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. atď.
Ak je veľká večiereň bez litije, po tropároch nasleduje veľké prepustenie:
Kňaz: Premúdrosť. Ľud: Požehnaj. atď - pozri ďalej.
Ak je litija, kňaz počas spevu tropárov okiadza litijné dary na stolíku uprostred chrámu
a nasleduje požehnanie chlebov, pšenice, vína a oleja.
Na Veľkú sobotu, kedy sa slávi večiereň so sv. liturgiou spolu, litija nie je, ale hneď po
zaambónnej modlitbe kňaz hovorí: Modlime sa k Pánovi a modlí sa modlitbu požehnania chlebov,
pšenice, vína a oleja. Až potom ľud spieva Nech je požehnané...
Diakon alebo kňaz: Modlime
Ľud: Pane, zmiluj sa.
sa k Pánovi.
Kňaz vezme vrchnú prosforu, urobí ňou znak kríža nad ostatnými a hovorí nasledujúcu
modlitbu. Keď hovorí slová: ty sám, Vládca, požehnaj... nežehná, ale iba rukou otočenou dlaňou
hore ukazuje na chleby, pšenicu, víno a olej. Pšenica je uložená zo spodnej strany, víno z ľavej a olej
z pravej strany. Prosfory sú uložené tak, že štyri sú spolu a piata je na nich.
Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ty si požehnal päť chlebov
a nasýtil si päťtisíc ľudí, preto aj teraz ty sám, Vládca, požehnaj aj
tieto chleby, pšenicu, víno a olej.
Rozmnož ich v tejto obci (alebo v tomto meste) i po celom
svete. Posväť veriacich, ktorí z nich budú požívať, lebo ty Kriste,
Bože náš, žehnáš a posväcuješ všetkých.
Preto vzdávame slávu tebe i tvojmu Otcovi, ktorý nemá
počiatku i tvojmu presvätému, dobrotivému a životodarnému
Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen. a spieva:
Nech je požehnané Pánovo meno odteraz až na veky. Tri razy.
Môže nasledovať 33. žalm
Pána chcem velebiť v každom čase,* moje ústa budú ho vždy chváliť. /
V Pánovi sa bude chváliť moja duša;* nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. /
Velebte so mnou Pána* a oslavujme jeho meno spoločne. / Hľadal som Pána a on
ma vyslyšal* a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. / Na neho hľaďte a budete žiariť*
a tvár vám nesčervenie hanbou. / Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal* a vyslobodil
ho zo všetkých tiesní. / Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných*
a vyslobodí ich. / Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;* šťastný človek, čo sa
utieka k nemu. / Vy, jeho svätí, bojte sa Pána,* veď bohabojní núdzu nemajú. /
Boháči sa nabiedia a nahladujú,* ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať
nebude. / Nasledujúce verše sa zvyčajne vynechávajú.
14
Večiereň a utiereň
[ Poďte, deti, čujte ma,* naučím vás bázni Pánovej. / Miluje niekto život*
a chce požívať dobro v šťastných dňoch? / Zdržuj svoj jazyk od zlého* a svoje pery
od reči úlisnej. / Unikaj pred zlom a dobre rob,* hľadaj pokoj a usiluj sa oň. /
Pánove oči hľadia na spravodlivých* a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch. / Tvár
Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,* a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. /
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal* a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. / Pán je
pri tých, čo majú srdce skrúšené,* a zachraňuje zlomených na duchu. /
Spravodliví majú utrpení veľa,* ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. / Všetky kosti im
ochraňuje,* ani jedna sa im nezlomí. / Hriešnika zloba zahubí* a tých, čo nenávidia
spravodlivého, stihne trest. / Pán vykúpi duše svojich služobníkov,* nebudú
potrestaní tí, čo v neho dúfajú. ]
Kňaz potom hovorí:
Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou a láskou teraz
i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Diakon alebo kňaz: Premúdrosť.
Ľud: Požehnaj.
Kňaz:
Nech je požehnaný Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz
i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen. Upevni, Bože, pravú vieru na veky vekov.
Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.
Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni* a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni,* bez
porušenia si porodila Boha Slovo,* opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu... i teraz...
Pane, zmiluj sa. Tri razy. Požehnaj.
Kňaz hovorí prepustenie podľa dňa alebo sviatku a ľud odpovedá: Amen.
–––––––––––––––––––––––––––-
Vo veľkom pôste na každodennej večierni po Otče náš ľud spieva nasledujúce tropáre
s modlitbou sv. Efréma Sýrskeho.
Hlas 1.: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná,* Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami* a požehnaný je plod tvojho života,* lebo si porodila
Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. (poklona)
Sláva Otcu... Krstiteľ Kristov, k tebe sa modlíme:* Spomeň si na nás
všetkých,* aby sme boli zbavení svojich neprávosti,* lebo ty si dostal milosť
orodovať za nás. (poklona)
15
Večiereň a utiereň
I teraz... Svätí apoštoli, proroci a mučeníci* i všetci svätí, prihovárajte sa
za nás,* aby sme boli zbavení bied a núdze,* lebo vo vás máme horlivých
zástancov u Spasiteľa. (poklona)
Pod ochranu tvoju sa utiekame, panenská Bohorodička: prosbami našimi
nepohŕdaj v našich potrebách, ale vysloboď nás z každého nebezpečenstva, jediná
čistá a požehnaná. (bez poklony)
Pane, zmiluj sa. (40 ráz)
Pane, požehnaj.
Nech je požehnaný Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz
i vždycky i na veky vekov.
Kňaz:
Ľud: Amen.
Kňaz: Nebeský Kráľu, posilni tých, čo spravujú a ochraňujú našu
krajinu, utvrď vieru v našom ľude, skroť nepriateľov, upokoj svet,
ochraňuj túto obec (alebo toto mesto alebo tento svätý dom), našich
zosnulých otcov, bratov a sestry, uveď do príbytkov spravodlivých,
a nás, ktorí robíme pokánie a vyznávame svoje hriechy, prijmi a zmiluj
sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás.
Ľud: Amen.
Pane, zmiluj sa. (Tri razy.) Sláva Otcu... i teraz...
Čestnejšia si ako cherubíni* a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni,* bez porušenia
si porodila Boha Slovo,* opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
V mene Pánovom požehnaj, otče.
Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane, Ježišu Kriste, Bože
náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.
A kňaz sa modlí modlitbu sv. Efréma Sýrskeho s poklonami.
Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti,
nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí. (veľká poklona)
Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty,
pokory, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)
Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy
a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov.
Amen. (veľká poklona)
Nasleduje prepustenie: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
[ Ak nie je nedeľa, po modlitbe sv. Efréma robí 12 malých poklôn a pri nich hovorí:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Bože, odpusť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
A zopakujeme modlitbu sv. Efréma: Pane a Vládca... s jednou poklonou na konci.
16
Večiereň a utiereň
Nadovšetko svätá Trojica, vláda jednej podstaty,
a nerozdeliteľné kráľovstvo, ty si príčina všetkého dobra, preukáž
dobro v tomto čase aj mne hriešnemu, obmy všetky moje škvrny
a osvieť mi rozum, aby som stále ospevoval, oslavoval a hovoril:
Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca.
Amen.
Potom kňaz modlitbu:
Potom ľud: Nech požehnané.. s troma poklonami a môže aj žalm 33: Pána chcem velebiť..,
Dôstojné je... a poklôn, Sláva i teraz: Pane, zmiluj sa. Tri razy, Vladyka, požehnaj. A kňaz hovorí
prepustenie.]
Veľké prokimeny
na večierni
Prokimen veľký na večierni v nedeľu Syropôstnu, 2., a 4. Veľkého pôstu, hlas 8.:
Neodvracaj tvár svoju od svojho služobníka, veď, hľa, trpím; čím skôr ma
vypočuj. Príď ku mne a zachráň ma. (p.ž. 68, 18-19a;30b.33)
verše: 1. Tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.
2. Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia.
3. Hľadajte Boha a srdce vám oživne.
Prokimen veľký na večierni v nedeľu 1., 3. a 5. Veľkého pôstu, hlas 8.:
Dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia teba, Pane. (p.ž. 60, 6b.3a.5b.9a)
verše: 1. Od konca zeme volám k tebe.
2. Skryjem sa pod ochranou tvojich krídel.
3. Tak budem naveky ospevovať tvoje meno.
Prokimen veľký (spieva sa na Veľkonočnú nedeľu, v Nedeľu Tomášovu, na Päťdesiatnicu, na
sviatok najsv. Eucharistie, na sviatok Krista Kráľa, na Narodenie Pána, ale vždy na druhej večierni
sviatku, lebo na prvej-veľkej sa spieva prokimen dňa, iba ak pripadne sviatok na sobotu, vtedy sa
spieva tento prokimen na veľkej večierni v predvečer sviatku, teda v piatok): MaP str.375
hlas 7.: Kto je veľký ako Boh náš. Ty si Boh. Len ty konáš divy.
(ž. 76, 14b-15a.15b.11.12)
verše: 1. Národom si dal poznať svoju moc.
2. Vtedy som si povedal: "To je tá bolesť moja, že sa pravica Najvyššieho
odvrátila odo mňa."
3. Pamätám, Pane, na tvoje skutky, pamätám na dávne zázraky.
17
Večiereň a utiereň
Prokimen veľký (spieva sa na Veľkonočný pondelok, na Nanebovstúpenie, na Povýšenie sv.
kríža, na Bohozjavenie, na Premenenie Pána, ale vždy na druhej večierni sviatku, lebo na prvej-veľkej
sa spieva prokimen dňa, iba ak pripadne sviatok na sobotu, vtedy sa spieva tento prokimen na veľkej
večierni v predvečer sviatku, teda v piatok): MaP str. 486
hlas 7.: Náš Boh na nebesiach i na zemi urobil všetko, čo sa mu páčilo.
(ž. 113A, 1-2a.3.5; ž.113B,3)
verše: 1. Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, Judea sa
stala jeho svätyňou.
2. More to videlo a zutekalo, Jordán sa naspäť obrátil.
3. Čo ti je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?
Prokimen veľký vo veľkonočný utorok, hlas 8.:
Hlasne volám k Pánovi, k Bohu volám a on ma počuje.
(ž. 76,2.3a.3c.14a)
verše: 1. Boha hľadám v deň svojho súženia.
2. Moja duša sa nechce dať potešiť.
3. Bože, tvoja cesta je svätá.
Prokimen veľký vo veľkonočnú stredu, hlas 7.:
Čuj, Bože, moju modlitbu a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj.
(ž. 54,2.3a.4b.17-18a)
verše: 1. Pohliadni na mňa a vyslyš ma.
2. Lebo ma zavaľujú bezprávím.
3. Ja však budem volať k Bohu a Pán ma zachráni: večer i ráno i na poludnie.
Prokimen veľký vo veľkonočný štvrtok, hlas 7.:
Milujem ťa, Pane, moja sila, Pane, opora moja. (ž. 17,2b-3a.3b.4.7c)
verše: 1. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem.
2. Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred
nepriateľmi.
3. Zo svojho chrámu počul môj hlas.
Prokimen veľký vo veľkonočný piatok, hlas 8.:
Dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia teba, Pane.
verše: 1. Od konca zeme volám k tebe.
2. Skryjem sa pod ochranou tvojich krídel.
3. Tak budem naveky ospevovať tvoje meno.
18
Večiereň a utiereň
Žalm 103
(Tento žalm možno spievať namiesto úvodného žalmu na večierni buď celý, alebo len
podčiarknuté verše):
Dobroreč, duša moja, Pánovi;* Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. /
Odel si sa do slávy a veleby,* do svetla si sa zahalil ako do rúcha. / Nebesia
rozpínaš ako stan,* nad vodami si buduješ komnaty. / Po oblakoch vystupuješ ako
po schodoch,* na krídlach vánku sa prechádzaš. / Vetry sú tvojimi poslami,* ohnivé
plamene tvojimi služobníkmi. / Zem si postavil na jej základoch,* nevychýli sa
nikdy-nikdy./ Oceán ju prikryl sťa odev,* nad vrchmi vody zastali. / Pred tvojou
hrozbou odtiekli,* zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým. / Vybehli na vrchy,
stiekli do údolia,* na miesto, ktoré si im vyhradil. / Položil si hranicu a neprekročia
ju,* ani viac nepokryjú zem. / Prameňom dávaš stekať do potokov,* čo tečú
pomedzi vrchy / a napájajú všetku poľnú zver,* aj divým oslom hasia smäd. / Popri
nich hniezdi nebeské vtáctvo,* spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. / Zo svojich
komnát zvlažuješ vrchy,* plodmi svojich diel sýtiš zem. / Tráve dávaš rásť pre
ťažný dobytok* a byli, aby slúžila človeku. / Zo zeme vyvádzaš chlieb* i víno, čo
obveseľuje srdce človeka; / olejom rozjasňuješ jeho tvár* a chlieb dáva silu srdcu
človeka. / Sýtia sa stromy Pánove* aj cédre Libanonu, čo on zasadil. / Na nich si
vrabce hniezda stavajú* a na ich vrcholcoch bývajú bociany. / Vysoké štíty patria
kamzíkom,* v skalách sa skrývajú svište. / Na určovanie času si mesiac utvoril;*
slnko vie, kedy má zapadať. / Prestieraš tmu a nastáva noc* a povylieza všetka
lesná zver. / Levíčatá ručia za korisťou* a pokrm žiadajú od Boha. / Len čo vyjde
slnko, utiahnu sa* a ukladajú sa v svojich dúpätách. / Vtedy sa človek ponáhľa za
svojím dielom,* za svojou prácou až do večera. / Aké mnohoraké sú tvoje diela,
Pane!* Všetko si múdro urobil. / Zem je plná tvojho stvorenstva.* Tu more veľké,
dlhé a široké, / v ňom sa hemžia plazy bez počtu,* živočíchy drobné i obrovské. /
Po ňom sa plavia lode* i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral. / Všetko to
čaká na teba,* že im dáš pokrm v pravý čas. / Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú;*
otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. / Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú;*
odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú sa do prachu. / Keď zošleš svojho ducha,
sú stvorené* a obnovuješ tvárnosť zeme. / Pánova chvála nech trvá naveky;* zo
svojich diel nech sa teší Pán. / Pozrie sa na zem a rozochvieva ju,* dotkne sa
vrchov a ony chrlia dym. / Po celý život chcem spievať Pánovi* a svojmu Bohu
hrať, kým len budem žiť. / Kiež sa mu moja pieseň zapáči;* a ja sa budem tešiť
v Pánovi. / Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet.* Dobroreč,
duša moja, Pánovi.
Slnko vie, kedy má zapadať.* Prestieraš tmu a nastáva noc. / Aké mnohoraké
sú tvoje diela, Pane!* Všetko si múdro urobil.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. /
Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy.
19
Večiereň a utiereň
Utiereň
(nedeľná a sviatočná)
Kňaz v epitrachile pred cárskymi dverami:
Sláva svätej, jednopodstatnej, životodarnej a nedeliteľnej
Trojici [Otcu i Synu i Svätému Duchu] v každom čase, teraz
i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj. V ľuďoch dobrá vôľa. Tri razy.
Pane, pery moje otvor a ústa moje budú zvestovať tvoju chválu. Dva razy.
Verše zo žalmu 3.: (podľa MaP)
Ty, Pane, si môj ochranca,* moja sláva, čo mi hlavu vztyčuješ. / Hlasne som
volal k Pánovi* a zo svojho svätého vrchu ma vyslyšal. / Na odpočinok som sa
uložil a zaspal som.* Opäť som sa prebudil, lebo sa ma ujal Pán. / Nebudem sa
báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú.* Povstaň, Pane, zachráň ma, Bože môj. / Pane,
ty si naša spása.* A na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy.
Alebo sa modlíme jeden z nasledujúcich žalmov.
Žalm 3.
Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú!* Mnohí povstávajú proti mne. /
Mnohí o mne hovoria:* „Boh mu nepomáha.“ / Ale ty, Pane, si môj ochranca,* moja
sláva, čo mi hlavu vztyčuje. / Hlasne som volal k Pánovi* a on mi odpovedal zo
svojho svätého vrchu. / A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som,* Prebudil
som sa, lebo Pán ma udržuje. / Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú.*
Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. / Veď ty si udrel mojich nepriateľov po
tvári* a hriešnikom si zuby vylámal. / Pane, ty si naša spása.* Na tvoj ľud nech
zostúpi tvoje požehnanie./
A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som,* Prebudil som sa, lebo Pán ma
udržuje.
Sláva* i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy.
Žalm 37
Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení* a netrestaj ma v svojom hneve,
/ lebo tvoje šípy utkveli vo mne,* dopadla na mňa tvoja ruka. / Pre tvoje
rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta* pre môj hriech nemajú pokoj
moje kosti. / Hriechy mi prerástli nad hlavu* a ťažia ma príliš, sťa veľké bremeno. /
Rany mi zapáchajú a hnisajú* pre moju nerozumnosť. / Zohnutý som a veľmi
skľúčený,* smutne sa vlečiem celý deň. / Bedrá mi spaľuje horúčka* a moje telo je
nezdravé. / Nevládny som a celý dobitý,* v kvílení srdca nariekam. / Pane, ty
20
Večiereň a utiereň
poznáš každú moju túžbu;* ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou. / Srdce mi
búcha, sila ma opúšťa* i svetlo v očiach mi hasne. / Priatelia moji a moji známi
odvracajú sa odo mňa pre moju biedu,* aj moji príbuzní sa ma stránia. / Tí, čo mi
číhajú na život, nastavujú mi osídla* a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne
výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. / Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje,* ako
nemý, čo neotvára ústa. / Podobám sa človekovi, čo nepočuje* a čo nevie
obvinenie vyvrátiť. / Pane pretože v teba dúfam,* ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. /
A tak hovorím: „Nech sa už neradujú nado mnou;* a keď sa potknem, nech sa
nevystatujú nado mňa.“ / Ja, pravda, už takmer padám* a na svoju bolesť myslím
ustavične. / Preto vyznávam svoju vinu* a pre svoj hriech sa trápim. / Moji
nepriatelia sú živí a stále mocnejší,* ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia
neprávom. / Za dobro sa mi odplácajú zlom* a tupia ma za to, že som konal dobre.
/ Neopúšťaj ma, Pane;* Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. / Ponáhľaj sa mi na
pomoc,* Pane, moja spása. / Neopúšťaj ma, Pane;* Bože môj, nevzďaľuj sa odo
mňa. / Ponáhľaj sa mi na pomoc,* Pane, moja spása.
/ Neopúšťaj ma, Pane;* Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. / Ponáhľaj sa mi na
pomoc,* Pane, moja spása.
Sláva* i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy.
Žalm 62
Bože, ty si môj Boh,* už od úsvitu sa viniem k tebe. / Za tebou prahne
moja duša,* za tebou túži moje telo; / ako vyschnutá, pustá zem bez vody,* tak ťa
túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. / Veď tvoja milosť je lepšia než
život;* moje pery budú ťa oslavovať. / Celý život ťa chcem velebiť* a v tvojom
mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. / Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša*
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. / Na svojom lôžku myslím na teba,*
o tebe rozjímam hneď za rána. / Lebo ty si mi pomáhal* a pod ochranou tvojich
krídel budem plesať. / Moja duša sa vinie k tebe,* ujímaš sa ma svojou pravicou. /
Tí však, čo chcú môj život zahubiť,* zostúpia do hlbín zeme; / vydaní budú meču
napospas,* stanú sa korisťou šakalov. / Kráľ sa však bude tešiť v Bohu, chváliť sa
budú všetci,* ktorí prisahajú na neho, lebo budú umlčané ústa klamárov./
O tebe rozjímam hneď za rána, lebo ty si mi pomáhal* a pod ochranou
tvojich krídel budem plesať. / Moja duša sa vinie k tebe,* ujímaš sa ma svojou
pravicou.
Sláva * i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy.
Žalm 87
Pane, ty Boh mojej spásy,* dňom i nocou volám k tebe. / Kiež prenikne
k tebe moja modlitba,* nakloň svoj sluch k mojej prosbe. / Moja duša je plná
utrpenia* a môj život sa priblížil k ríši smrti. / Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do
hrobu,* majú ma za človeka, ktorému niet pomoci. / Moje lôžko je medzi mŕtvymi,*
som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, / na ktorých už nepamätáš,* lebo sa
vymanili z tvojej náruče. / Hádžeš ma do hlbokej priepasti,* do temravy a tône
21
Večiereň a utiereň
smrti. / Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie,* svojimi prívalmi si ma zaplavil./
Odohnal si mi známych* a zošklivil si ma pred nimi. / Uväznený som a vyjsť
nemôžem,* aj zrak mi slabne od zármutku. / K tebe, Pane, volám deň čo deň*
a k tebe ruky vystieram. / Či mŕtvym budeš robiť zázraky?* A vari ľudské tône
vstanú ťa chváliť? / Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote* a na mieste
zániku o tvojej vernosti? / Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch*
a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? / Ale ja, Pane, volám k tebe,*
včasráno prichádza k tebe moja modlitba. / Prečo ma, Pane, odháňaš?* Prečo
predo mnou skrývaš svoju tvár? / Biedny som a umieram od svojej mladosti,*
vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. / Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil* a zlomili ma tvoje
hrozby. / Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava* a zvierajú ma zovšadiaľ. /
Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa,* len tma je mi dôverníkom. /
Pane, ty Boh mojej spásy,* dňom i nocou volám k tebe. / Kiež prenikne k tebe
moja modlitba,* nakloň svoj sluch k mojej prosbe.
Sláva* i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy.
Žalm 102
Dobroreč, duša moja, Pánovi* a celé moje vnútro jeho menu svätému. /
Dobroreč, duša moja, Pánovi* a nezabúdaj na jeho dobrodenia. / Veď on ti
odpúšťa všetky neprávosti,* on lieči všetky tvoje neduhy; / on vykupuje tvoj život zo
záhuby,* on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou; / on naplňuje dobrodeniami tvoje
roky,* preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. / Pán koná spravodlivo* a prisudzuje
právo všetkým utláčaným. / Mojžišovi zjavil svoje cesty* a synom Izraela svoje
skutky. / Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne. /
Nevyčíta nám ustavične naše chyby,* ani sa nehnevá naveky. / Nezaobchodí
s nami podľa našich hriechov,* ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. / Lebo
ako vysoko je nebo od zeme,* také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho
boja. / Ako je vzdialený východ od západu,* tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. /
Ako sa otec zmilúva nad deťmi,* tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. / Veď
on dobre vie, z čoho sme stvorení;* pamätá, že sme iba prach. / Ako tráva sú dni
človeka, * odkvitá sťa poľný kvet. / Ledva ho vietor oveje, už ho niet,* nezostane
po ňom ani stopa. / No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť * voči
tým, čo sa ho boja / a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,* tie, čo zachovávajú
jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. / Pán si pripravil trón
v nebesiach;* kraľuje a panuje nad všetkými. / Dobrorečte Pánovi, všetci jeho
anjeli, udatní hrdinovia,* čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. /
Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy,* jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. /
Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje.* Dobroreč, duša
moja, Pánovi
Všade, kde on panuje,* dobroreč, duša moja, Pánovi.
Sláva* i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy.
22
Večiereň a utiereň
žalm 142:
Pane, vyslyš moju modlitbu,* pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu,
/ pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.* A svojho služobníka na súd nevolaj, / veď nik,
kým žije,* nie je spravodlivý pred tebou. / Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma
k zemi,* do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho. / Duch sa mi zmieta v úzkostiach;*
v hrudi mi srdce meravie. / Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich
skutkoch rozmýšľam* a uvažujem o dielach tvojich rúk. / Vystieram k tebe ruky,* za
tebou dychtím ako vyprahnutá zem. / Rýchle ma vyslyš, Pane,* lebo už klesám na
duchu. / Neskrývaj predo mnou svoju tvár,* aby som nebol ako tí, čo zostupujú do
hrobu. / Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou,* lebo sa spolieham
na teba. / Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať,* veď svoju dušu dvíham ku tebe.
/Pred nepriateľmi ma zachráň;* Pane, k tebe sa utiekam. / Nauč ma plniť tvoju
vôľu,* lebo ty si môj Boh; / na správnu cestu* nech ma vedie tvoj dobrý duch. / Pre
svoje meno, Pane,* zachováš ma nažive; / pretože si spravodlivý,* vyveď ma
z úzkosti. / Vo svojom milosrdenstve* znič mojich nepriateľov, / zahub všetkých, čo
ma sužujú,* veď ja som tvoj služobník./
Pre svoju spravodlivosť, Pane, ma vyslyš.* A svojho služobníka na súd nevolaj./
Pre svoju spravodlivosť, Pane, ma vyslyš.* A svojho služobníka na súd nevolaj. /
Na správnu cestu* nech ma vedie tvoj dobrý duch.
Sláva* i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože. Tri razy.
Počas spevu žalmov kňaz sa modlí ranné modlitby (stačí jednu podľa príslušného evanjelia):
1. Dobrorečíme ti, Pane, Bože náš, že si nás prebudil zo spánku a vložil si do
našich úst slová chvály, aby sme sa ti klaňali a vzývali tvoje sväté meno. Prosíme
tvoju dobrotu, ktorú nám v našom živote hojne prejavuješ. Zošli svoju pomoc
všetkým, ktorí stoja pred tvojou velebnou tvárou a očakávajú od teba hojné
milosrdenstvo. Dožič im, aby ti vždy v pokornej bázni slúžili a s láskou velebili tvoju
nesmiernu dobrotu. Lebo tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, patrí všetky sláva,
česť a poklona, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2. Bože náš, z lásky k tebe v noci bdie náš duch, lebo tvoje príkazy sú nám
svetlom na zemi. Nauč nás, aby sme sa z lásky k tebe usilovali o spravodlivosť
a posvätenie, lebo oslavujeme teba, nášho Boha. Nakloň svoje ucho a pozorne
nás vypočuj. Pamätaj osobitne na každého z tých, čo sa spolu s nami modlia,
a spas ich svojou mocou. Požehnaj svoj ľud a posväť svoje dedičstvo. Udeľ pokoj
svetu, Cirkvi, kňazom, vrchnostiam i všetkému svojmu ľudu. Lebo velebíme
a oslavujeme tvoje sväté meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen.
3. Bože náš, z lásky k tebe od časného rána bdie náš duch, lebo tvoje príkazy
sú nám svetlom. Nauč nás tvojej spravodlivosti a tvojim prikázaniam, aby sme
poznali tvoju spravodlivosť. Osvieť oči nášho rozumu, aby sme nezosnuli
v hriechoch pre večnú smrť. Rozptýľ všetky temravy, čo zahaľujú naše srdcia.
Daruj nám slnko spravodlivosti, aby náš život plynul bez hriechu riadením svojho
Svätého Ducha. Uveď nás na cestu pokoja. Dopraj nám prežiť ráno i deň v radosti,
23
Večiereň a utiereň
aby sme ťa mohli chváliť svojimi modlitbami. Lebo tvoja je vláda a tvoje je
Kráľovstvo, moc a sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.
4. Bože, svätý a nepochopiteľný Vládca, ty si prikázal, aby svetlo vyžiarilo
z temnôt. Doprial si nám nočný spánok a teraz si nás prebudil, aby sme ťa
oslavovali a modlitbami velebili tvoju dobrotu. Pokorne ťa prosíme, prijmi našu
poklonu i našu úprimnú vďaku. Daruj nám všetko potrebné k spáse. Daj, aby sme
sa stali dietkami svetla a dňa, dedičmi tvojej večnej blaženosti. Pane, spomeň si vo
svojej nesmiernej dobrote aj na všetok svoj ľud, ktorý sa spolu s nami modlí, i na
všetkých našich bratov a sestry, nech sú na ktoromkoľvek mieste tvojho kráľovstva
a potrebujú tvoju lásku a pomoc. Všetkých obdaruj svojimi veľkými milosťami, aby
sme požehnaní na tele i na duší s dôverou oslavovali tvoje blahoslavené
a obdivuhodné meno. Lebo ty si Boh milosrdenstva a lásky, tebe, Otcu i Synu
i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
5. Svätý Otče, poklad dobra, večne tečúci prameň milostí, divotvorca,
všemohúci a všetko ovládajúci, tebe sa klaniame a k tebe sa modlíme.
Dovolávame sa tvojho milosrdenstva i tvojho súcitu. Zhliadni, Pane, na svojich
služobníkov, prijmi naše ranné modlitby, aby ti boli milé ako kadidlo. Nezabúdaj na
nikoho z nás, ale všetkých obdaruj svojimi bohatstvami. Pamätaj najmä na tých, čo
bdejú a spievajú na tvoju slávu i tvojho jednorodeného Syna, nášho Boha i tvojho
Svätého Ducha. Pomáhaj im a ochraňuj ich. Prijmi na svoj nebeský oltár ich
modlitby. Lebo ty si náš Boh, a tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, vzdávame
slávu teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
6. Dobrorečíme ti, Pane, Bože, náš Spasiteľ, lebo všetko robíš len pre dobro
nášho života, aby sme vždy hľadeli k tebe, ako Záchrancovi a Dobrodincovi našich
duší. V uplynulej noci si nám doprial odpočinok a teraz si nás prebudil, aby sme sa
klaňali tvojmu svätému menu. Preto ťa vrúcne prosíme: Pane, daj nám milosť
a silu, aby sme ťa dôstojne ospevovali a ustavične sa k tebe modlili, usilujúc sa
s bázňou a trasením o svoju spásu pod ochranou tvojho Krista. Pamätaj, Pane, aj
na tých, čo ti cez noc spievali chvály. Vyslyš ich a zmiluj sa nad nimi. Poníž
nepriateľov, ktorí sa ich usilujú premôcť. Lebo ty si Vládca sveta a Spasiteľ našich
duší. Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen.
7. Bože a Otče nášho Pána Ježiša Krista, posilnil si nás spánkom
a zhromaždil si nás k modlitbe. Daj nám milosť, aby sme ťa dôstojne oslavovali.
Prijmi naše úprimné vďaky. Nauč nás tvojim pravdám, lebo nevieme, ako by sme
sa mali dobre modliť, keby si nás ty, Pane, neosvecoval svojím Svätým Duchom.
Preto ťa prosíme, odpusť a zabudni na všetko, čím sme sa proti tebe až do tejto
chvíle previnili, či už slovom alebo skutkom alebo myšlienkou, dobrovoľne alebo
nedobrovoľne. Pane, Pane náš, keď budeš pozerať na naše neprávosti, kto
obstojí? Len u teba je odpustenie. Ty jediný si svätý, všemohúci pomocník,
dobrodinec a ochranca nášho života. Vždy ťa budeme velebiť naším spevom.
24
Večiereň a utiereň
Nech je požehnaná a velebená vláda Kráľovstva Otca i Syna i Svätého Ducha
teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
8. Pane, Bože náš, zbavil si nás ospanlivosti a zvolal si nás svojím svätým
hlasom, aby sme aj v noci k tebe dvíhali svoje ruky a velebili zámery tvojej
prozreteľnosti. Prijmi naše modlitby a prosby, naše vyznanie i naše nočné chvály.
Bože, daruj nám silnú vieru, pevnú nádej a úprimnú lásku. Žehnaj naše cesty,
naše práce, skutky, slová i myšlienky. Dopraj nám za rána velebiť, chváliť
a oslavovať dobrotu tvojej všemohúcnosti. Lebo je blahoslavené a oslavované
tvoje presväté meno i Kráľovstvo, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen.
9. Pane, Bože náš, skrze pokánie si daroval ľuďom odpustenie hriechov. Na
prorokovi Dávidovi si nám ukázal, ako máme poznať a oľutovať svoje previnenia.
Zmiluj sa nad nami, Vládca, lebo sme upadli do mnohých ťažkých hriechov. Vo
svojej nesmiernej dobrote očisť nás od našich neprávosti. Proti tebe sme zhrešili,
Pane, čo poznáš tajomstvá ľudských sŕdc. Len ty jediný máš právo odpúšťať
hriechy. Stvor v nás čisté srdcia a posilňuj nás veľkomyseľným duchom. Vráť nám
radosť z tvojej spásy. Neodvrhuj nás spred svojej tváre, ale dovoľ nám vo svojej
nesmiernej dobrote a láske až do poslednej chvíle nášho života prinášať ti žertvu
spravodlivosti a chvály v tvojich svätých chrámoch pre milosrdenstvo, súcit a lásku
tvojho jednorodeného Syna, ktorý ťa velebí spolu s tvojím presvätým
a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
10. Bože, Bože náš, ty si stvoril rozumné duchovné bytosti, preto ťa vrúcne
prosíme, prijmi naše chvály spolu s oslavou tvojich anjelov a odmeň nás hojnými
darmi tvojej dobroty, lebo pred tebou sa skláňa každé koleno nebeských,
zemských i pod zemských. Všetko, čo dýcha, každé stvorenie, ospevuje tvoju
nevýstižnú slávu. Ty jediný si pravý a nekonečne milosrdný Boh. Teba oslavujú
všetky nebeské mocnosti. S nimi aj my ti vzdávame chválu, Otcu i Synu i Svätému
Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
11. Bože našich otcov, chválime ťa, oslavujeme, velebíme a vďaky ti
vzdávame, že si nás previedol nočnou temnotou a znova si nám ukázal denné
svetlo. Preto ťa prosíme, očisť nás od našich hriechov a vo svojej veľkej dobrote
prijmi naše modlitby. K tebe sa utiekame, milosrdný a všemohúci Bože. Rozsvieť
v našich srdciach slnko tvojej spravodlivosti. Osvieť náš rozum i naše zmysly, aby
sme bohabojne ako vo dne kráčali po cestách tvojich prikázaní a dosiahli večný
život, lebo u teba je prameň života. Daj nám prebývať v blaženosti tvojho
neprístupného svetla. Lebo ty si náš Boh, a tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu,
vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Po skončení žalmu diakon alebo kňaz:
(Ak slávime utiereň tesne pred sv. liturgiou, tak ekténiu možno aj vynechať)
Modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa. za každou prosbou.
25
Večiereň a utiereň
Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.
Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za
zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.
Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou,
nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.
Za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca meno, rímskeho
pápeža, modlime sa k Pánovi.
Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu meno, za
nášho bohumilého otca biskupa meno, za ctihodných kňazov
a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa
k Pánovi.
Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.
Za túto obec, za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich
podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.
Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy
modlime sa k Pánovi.
Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu
modlime sa k Pánovi.
Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze
modlime sa k Pánovi.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu,*
Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc,* sami
seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud:
Tebe, Pane.
Kňaz: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu
i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud:
Amen.
Kňaz na hlas tropára: Boh je Pán a zjavil sa nám.* Požehnaný, ktorý
prichádza ° v mene Pánovom.
Ľud to opakuje na hlas nasledujúceho tropára za každým veršom.
Verše:
1. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2. Obkľúčili ma (nepriatelia) zovšadiaľ, ale v mene Pánovom som ich
porazil.
3. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.
4. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na
pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.
26
Večiereň a utiereň
Kňaz odchádza do svätyne
Nasleduje príslušný tropár nedele alebo sviatku a na Sláva i teraz Bohorodičke na ten istý hlas. Po
tropároch nasledujú sedaleny a po nich, ak je predpísané, polyelej.
(Ak je zvykom po tropároch spievame predpísané žalmy. Po prvom a druhom Sláva spievame
malú ekténiu.)
Polyelej sa spieva na sviatky Pána, Bohorodičky a predpísaných svätých (A,B,C) a taktiež v nedele
a to od nedele po 14. septembri do 20. decembra a potom od nedele po 14. januári do nedele
Syropôstnej vrátane.
Chváľte meno Pánovo, aleluja,* chváľte ho, - služobníci Pánovi.* Aleluja,
aleluja, aleluja.
Ktorí ste v dome Pánovom* a na nádvoriach - domu nášho Boha.* Aleluja,
aleluja, aleluja.
Pane, tvoje meno trvá na veky* a tvoja pamiatka z pokolenia - na pokolenie.*
Aleluja, aleluja, aleluja.
Nech je zvelebený Pán zo Sionu,* čo sídli - v Jeruzaleme.* Aleluja, aleluja,
aleluja.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,* aleluja,* lebo jeho milosrdenstvo je večné,*
aleluja, aleluja.
On rozprestrel zem nad vodami,* aleluja,* lebo jeho...
Mocnou rukou a vystretým ramenom,* aleluja,* lebo jeho...
Oslavujte Boha nebies,* aleluja,* lebo jeho...
V nedeľu Márnotratného syna, Mäsopôstnu a Syropôstnu sa spieva aj žalm 137: Na brehu
babylonských riek.
Na sviatky po Polyeleji spievame Velebenie.
Ak je zvykom, na sviatky kňaz vynáša ikonu sviatku a počas velebenia ju okiadza a tiež celý
chrám.
Ak je nedeľa, ľud spieva:
Verš: Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje prikázania.
Anjelský zbor sa podivil,* keď videl, Spasiteľ, že si mŕtvy,* že si zbúral mocné
hradby smrti,* že aj Adama spolu so sebou si vzkriesil* a z moci pekla* všetkých
vyslobodil.
Verš: Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje prikázania.
„Prečo učeníčky,* s láskyplnými slzami voňavky otvárate?“* Pýtal sa belostný
anjel,* keď prišli k hrobu sväté ženy.* „Presvedčte sa, že Pánov hrob je prázdny.*
Veď Spasiteľ skutočne vstal z mŕtvych.“
Verš: Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje prikázania.
Zavčas ráno* sväté ženy s voňavkami* ponáhľali sa k tvojmu hrobu a plakali.*
Zastavil ich anjel a riekol:* "Už bolo dosť sĺz, neplačte!* Kristovo vzkriesenie
apoštolom oznámte!"
Verš: Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje prikázania.
Sväté ženy plakali,* keď s vonnými masťami* prišli k tvojmu hrobu, Spasiteľ.*
Anjel ich láskavo napomenul:* Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?* Veď ako Boh
slávne vstal z mŕtvych.
27
Večiereň a utiereň
Sláva Otcu i Synu* i Svätému Duchu.
Pokloňme sa* Otcu i jeho Synovi i Duchu Svätému,* svätej Trojici jednej
podstaty.* So serafínmi volajme:* Svätý, svätý,* svätý si, Pane.
I teraz i vždycky* i na veky vekov. Amen.
Panna, Darcu života si porodila,* Adama si hriechov zbavila,* srdce Evy
šťastím* miesto bolesti si naplnila.* Tým, čo život stratili,* späť vrátil život ten,* čo
sa z teba narodil:* Pán, Boh a človek.* Aleluja, aleluja, aleluja.* Sláva tebe, Bože.
Na sviatky po velebení (ak prípadne sviatok na nedeľu, tak po Anjelský zbor) sa spieva táto
antifóna:
Od mladosti mojej* stíhajú ma mnohé strasti.* Ale zastaň sa ma* a zachráň
ma, Spasiteľ.
Vy, čo v nenávisti máte Sion,* zahanbíte sa pred Pánom,* lebo budete
zničení* ako tráva ohňom.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Svätým Duchom* každá duša sa živí* a čistotou sa povznáša,* skveje sa
leskom* tajuplnej Božej Trojice.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Svätý Duch* napĺňa studnice milosti* a nimi oživuje všetko tvorstvo.
Po tejto antifóne vo sviatok, alebo v nedeľu po Anjelský zbor, kňaz si oblečie felón a otvorí cárske
dvere.
Diakon: Vnímajme.
Pokoj všetkým!
Diakon: Premúdrosť, vnímajme.
Kňaz:
Ľud spieva prokimen nedele alebo sviatku s veršom - pozri dodatok.
Diakon okiadza po poriadku a pritom sa modlí:
Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Svätý si, Bože náš, a vo svätyni prebývaš a my ti vzdávame
slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Kňaz:
Ľud: Amen.
Diakon alebo kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. a opakuje za každým veršom.
Verše: l. Chváľte Pána v jeho svätyni.
2. Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Diakon alebo kňaz:
Aby nás uznal za hodných vypočuť si sväté
evanjelium, Pána Boha prosme.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy.
Diakon alebo kňaz:
Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium.
28
Večiereň a utiereň
Kňaz: Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa meno.
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Diakon alebo kňaz: Vnímajme.
Kňaz číta evanjelium z ambóna tvárou k ľudu.
Po prečítaní evanjelia ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa
pokloňme Pánu Ježišovi, jedinému bezhriešnemu. Klaniame sa
tvojmu krížu, Kriste, a tvoje zmŕtvychvstanie ospevujeme
a oslavujeme, lebo ty si náš Boh. Okrem teba iného nepoznáme.
Tvoje meno vyznávame. Pristúpte, všetci verní, pokloňme sa
slávnemu Kristovmu vzkrieseniu, lebo skrze kríž prišla radosť
celému svetu. Neprestaňme dobrorečiť Pánovi a oslavovať ho, lebo
pretrpel ukrižovanie a smrťou premohol smrť.
Diakon alebo kňaz:
Kňaz vynesie evanjeliár na uctenie ľudu. Vnáša ho až po Veľkom chválospeve počas spevu
tropára.
"Videli sme..." sa číta v nedele okrem nedieľ, keď pripadne na ne sviatok Pána, kedy sa nečíta
evanjelium o vzkriesení, tiež sa nečíta na Kvetnú nedeľu a Zoslanie Sv. Ducha. Číta sa na Lazárovu
sobotu, od nedele Paschy do Nanebovstúpenia vrátane každý deň a na Povýšenie sv. kríža. Ak
pripadne na nedeľu veľký sviatok Bohorodičky (A), ev. sa číta zo sviatku a po ňom nasleduje: Videli
sme...
Ľud 50. žalm. Text podľa MaP:
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo* a pre svoje veľké zľutovanie
znič moju neprávosť. / Úplne zmy zo mňa moju vinu* a očisť ma od hriechu./
Vedomý som si svojej neprávosti* a svoj hriech mám stále pred sebou./ Proti tebe
som sa prehrešil* a urobil som zle pred tvojím pohľadom,/ aby si sa ukázal spravodlivý
vo svojom výroku* a nestranný vo svojom súde./ Naozaj som sa v neprávosti narodil*
a hriešneho ma počala moja mať./ Naozaj máš záľubu v srdci úprimnom* a v samote
mi múdrosť zjavuješ./ Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý;* umy ma, a budem
belší ako sneh. / Daj, aby som počul radosť a veselosť,* a zaplesajú kosti, ktoré si
pokoril. / Odvráť svoju tvár od mojich hriechov* a všetky moje viny znič./ Bože, stvor
vo mne srdce čisté* a v mojom vnútri obnov ducha pevného./ Neodvrhuj ma spred
svojej tváre* a neodnímaj mi ducha tvojej svätosti./ Navráť mi radosť z tvojej spásy*
a posilni ma duchom veľkej ochoty./ Ukážem tvoje cesty hriešnikom* a bezbožníci sa
obrátia ku tebe./ Bože, Bože, Spasiteľu môj, zbav ma škvrny krvipreliatia.* Potom môj
jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou./ Pane, otvor moje pery* a moje ústa budú
spievať tvoju chválu./ Veď ty nemáš zaľúbenie v obete,* ani žertvu neprijmeš odo
mňa./ Obeťou Bohu milou je skormútený duch;* ty, Bože, nepohrdneš srdcom
skrúšeným a poníženým./ Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu,* daj znovu
29
Večiereň a utiereň
povstať múrom jeruzalemským./ Až potom prijmeš náležité obety, obetné dary
a žertvy.* Až potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
Potom na hlas 6.: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu:
Na príhovor svätých apoštolov,* Milostivý, očisť* množstvo našich hriechov.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Na príhovor prečistej Bohorodičky,* Milostivý, očisť* množstvo našich
hriechov.
verš: Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo* a pre svoje veľké
zľutovanie znič moju neprávosť.
Ak je nedeľa: Ježiš Kristus z mŕtvych vstal,* ako predpovedal.* Daroval nám
život večný* i veľké milosti.
Vo sviatok sa spieva stichira sviatku.
Namiesto predchádzajúceho spevu po žalme 50 sa na veľké sviatky spieva vlastný spev - pozri
MaP príslušný sviatok alebo dodatok.
Od nedele o Mýtnikovi a farizejovi do 5. pôstnej nedele vrátane sa po 50. žalme spieva
nasledujúci spev:
Hlas 8. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Dvere pokánia otvor mi, Darca života,* lebo môj duch včas ráno* ponáhľa sa
k tvojmu svätému chrámu,* nosiac telesný chrám celkom poškvrnený,* ale ty ako
štedrý očisť ma dobrotivo* svojou milosťou.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Na cestu spasenia uveď ma, Bohorodička,* lebo hnusnými hriechmi poškvrnil
som dušu,* a v lenivosti prežil celý svoj život.* Ale ty svojím orodovaním,* zbav ma
všetkej nečistoty.
hlas 6. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo* a pre svoje veľké
zľutovanie znič moju neprávosť.
Mysliac na množstvo zlého,* ktoré som učinil,* bojím sa ja ničomný strašného
dňa súdu,* ale dúfam v milosť tvojej dobroty,* ako Dávid volám k tebe:* Zmiluj sa,
Bože, nado mnou* pre svoje veľké milosrdenstvo.
Spas, Bože, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo.
Navštív svoj svet milosrdenstvom a láskou, pozdvihni slávu
pravoverných kresťanov a zošli na nás bohatstvo svojho
milosrdenstva:
- na prosby prečistej a slávnej našej Vládkyne a Bohorodičky
Márie, vždy Panny;
- mocou úctyhodného a životodarného kríža;
- pod ochranou čestných nebeských beztelesných mocností;
Diakon alebo kňaz:
30
Večiereň a utiereň
- na prosby ctihodného a slávneho proroka, predchodcu
a Krstiteľa Jána;
- svätých slávnych a všechválnych apoštolov; (alebo svätého
apoštola a evanjelistu meno,
a všechválnych apoštolov;)
i
ostatných
svätých
slávnych
- svätých našich otcov a učiteľov Cirkvi i svätiteľov: Bazila
Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho, (alexandrijs-
kých arcibiskupov Atanáza a Cyrila);
- nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša, lýcijskomyrského
divotvorcu;
- svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov;
- svätého apoštolom rovného veľkého kniežaťa Vladimíra;
- svätého biskupa a mučeníka Jozafáta;
- (blažených biskupov a mučeníkov Pavla, Vasiľa a Teodora;
- blažených mučeníkov kňaza Metoda a sestry Zdenky;)
- svätých slávnych mučeníkov víťazných v dobrom boji;
- prepodobných a bohonosných našich otcov Antona a Teodozia
pečerských, a ostatných prepodobných a bohonosných našich
otcov;
- svätých a spravodlivých Pánových predkov Joachima a Anny;
- svätého povie meno, ktorého je chrám i svätého povie meno, ktorého pamiatku slávime
- a všetkých svätých, prosíme ťa, najmilostivejší Pane, vypočuj
nás hriešnych, ktorí sa k tebe modlíme a zmiluj sa nad nami.
Ľud za každou prosbou:
Pane, zmiluj sa. Tri razy. (alebo Dvanásť raz)
Milosťou, hojnými darmi a láskou svojho jednorodeného
Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým
a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.
Kňaz:
Ľud: Amen.
a spieva kánon z hlasu alebo sviatku alebo katavasiu.
Kňaz zatvorí cárske dvere. Po tretej a šiestej piesni môže spievať malú ekténiu.
Po ôsmej piesni diakon alebo kňaz pri otvorených dverách:
Bohorodičku a Matku Svetla piesňami zvelebujme. a okiadza po
poriadku.
Ľud: Velebí duša moja Pána* a zaplesal duch môj v Bohu, Spasiteľovi mojom.
za každým veršom: Čestnejšia si ako cherubíni* a neporovnateľne slávnejšia ako
serafíni,* bez porušenia si porodila Boha Slovo,* opravdivá Bohorodička, velebíme
ťa.
31
Večiereň a utiereň
Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.* Hľa, odteraz blahoslaviť ma
budú všetky pokolenia.
Veľké veci mi urobil Mocný, a sväté je jeho meno.* A jeho milosrdenstvo
z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Zasiahol mocne svojím ramenom,* navnivoč obrátil pyšných v zmýšľaní svojich
sŕdc.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.* Hladných nasýtil dobrými
vecami a boháčov prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý svojho milosrdenstva,* na ktoré
sa zaviazal našim Otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
Na väčšie sviatky sa namiesto spevu Bohorodičky spievajú vlastné verše - zvelebuj.
Nasleduje deviata pieseň kánona.
Ak je nedeľa, diakon: Svätý je Pán Boh náš. Tri razy.
Ľud opakuje tiež tri razy.
Verš: Velebte Pána, nášho Boha, a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
Potom nasledujú chvály, ktoré sa spievajú na hlas prvej slohy príslušného sviatku alebo hlasu.
Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.* Chváľte Pána z nebies,* chváľte ho na
výsostiach.* Tebe, Bože, patrí pieseň.
Chváľte ho, všetci anjeli jeho.* Chváľte ho, všetky zástupy jeho.* Tebe, Bože,
patrí pieseň.
Ak spievame na 6 slôh, tak verše spievame odtiaľ:
Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
Chváľte Pána v jeho svätyni,* chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
verše na 4 slohy:
Chváľte ho za jeho činy mohutné,* chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
Chváľte ho zvukom poľnice,* chváľte ho harfou a citarou.
Chváľte ho bubnom a tancom kolovým,* chváľte ho lýrou a flautou.
Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,* chváľte ho jasajúcimi cimbalmi.* Všetko, čo
dýcha, nech chváli Pána.
Niekedy aj tieto verše, ak je 8 slôh:
Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku,* nezabúdaj na úbohých.
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom* a vyrozprávam všetky tvoje
diela zázračné.
Sláva Otcu... v nedeľu sloha evanjeliová, alebo zo sviatku.
(V knihách MaP nie sú evanjeliové slohy a preto môžeme spievať v nedeľu Sláva i teraz spolu
a za tým: Preblahoslavená...)
I teraz... Bohorodičke, v nedeľu hlas 2.: MaP str. 210
Preblahoslavená si Bohorodička, Panna,* lebo ten, čo z teba život vzal,*
premohol peklo a vzkriesil Adama.* Odstránil kliatbu a vyslobodil Evu.* Zničil smrť
a my sme ožili.* Preto radostne volajme:* “Zvelebený si, Kriste, Bože náš,* že taká
bola tvoja vôľa.” Sláva tebe.
32
Večiereň a utiereň
Kňaz otvorí cárske dvere a zvolá:
Sláva tebe, ktorý si nám zjavil svetlo.
Ľud spieva veľký chválospev:
Sláva Bohu na nebi* a mier na zemi. V ľuďoch dobrá vôľa. / Chválime ťa,
velebíme ťa.* Klaniame sa ti, oslavujeme ťa. / Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju
slávu, Pane a Kráľu nebesky, / Bože, Otče, všemohúci Vládca,* Pane náš
a jednorodený Synu, / Ježišu Kriste i Svätý Duchu, Pane Bože.* Baránku Boží,
Synu Otca.
Ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Ty, čo snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby.
Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami.
Len ty sám si svätý, ty jediný si Pán,* Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. Amen.
Každý deň ťa budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a na veky.
Ráč nás, Pane, v tento deň zachrániť od hriechu.
Velebíme ťa, Pane, Bože Otcov našich.* Chválime a oslavujeme tvoje meno na
veky. Amen.
Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v teba.
Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy.
Blahoslavený si, Vládca, daj nám porozumieť svoje pravdy.
Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami.
Pane, bol si naše útočište z pokolenia na pokolenie.
Riekol som:* Pane, zmiluj sa nado mnou* a uzdrav moju dušu, lebo som sa
prehrešil proti tebe.
Pane, k tebe sa utiekam.* Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh.
Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo.
Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú.
Svätý Bože... Tri razy.
Nasleduje tropár, v nedeľu, ak je 1.,3.,5.,7. hlas, tento:
Dnes je deň našej spásy,* ospevujme vzkrieseného Darcu života,* lebo smrť
smrťou zničil.* Obdaroval nás víťazstvom* a preukázal nám° veľké milosrdenstvo.
Ak je 2.,4.,6.,8. hlas, tak tento:
Pane, slávne si z hrobu vstal* a okovy pekla si roztrhal.* Zrušil si náš rozsudok
smrti.* Zbavil si nás nepriateľských nástrah.* Kriste, plný milosrdenstva,* prišiel si
aj k apoštolom* a poslal si ich hlásať evanjelium.* Skrze nich si daroval pokoj
svetu.
Tropár sa spieva na príslušný hlas. Vo sviatok sa berie tropár sviatku.
Po tropároch diakon alebo kňaz:
Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo,
prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy.
33
Večiereň a utiereň
Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca
meno, rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa
a metropolitu meno, za nášho bohumilého otca biskupa meno, za
slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich
duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.
Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.
Tu možno pridať osobitné prosby.
Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné
milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných
kresťanov.
Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame
slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Potom diakon alebo kňaz:
Vykonajme našu rannú modlitbu k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Celý deň prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu
prosme si od Pána.
Ľud za každou prosbou: Daruj nám, Pane.
Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela
prosme si od Pána.
Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si
od Pána.
Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.
Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti,
prosme si od Pána.
Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života bez bolesti
a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si
od Pána.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu,*
Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc,* sami
seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Lebo ty si dobrý a láskyplný Boh, tebe, Otcu i Synu i Svätému
Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.
Kňaz:
Ľud:
Amen.
34
Večiereň a utiereň
Kňaz:
Pokoj všetkým!
Ľud:
I tvojmu duchu.
Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud:
Pred tebou, Pane. a stojí so sklonenou hlavou.
Najsvätejší Pane, ktorý žiješ na výsostiach a svojím vše
vidiacim okom sleduješ každú bytosť, pred tebou sme sklonili
svoju dušu i telo. A prosíme ťa, Svätý svätých: požehnaj nás svojou
neviditeľnou rukou zo svojho svätého príbytku. Vo svojej dobrote
a láske odpusť nám všetky poklesky vedomé i nevedomé. A našej
duši i telu udeľ potrebné milosti.
Lebo ty nás miluješ a chrániš, Bože náš, tebe, Otcu i Synu
i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.
Kňaz:
Ľud: Amen.
Diakon alebo kňaz: Premúdrosť.
Ľud: Požehnaj.
Kňaz:
Nech je požehnaný
Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz
i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen. Upevni, Bože, pravú vieru na veky vekov.
Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.
Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni* a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni,* bez
porušenia si porodila Boha Slovo,* opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu... i teraz...
Pane, zmiluj sa. Tri razy. Požehnaj.
Kňaz hovorí prepustenie podľa dňa alebo sviatku a ľud odpovedá: Amen.
Dodatok k utierni:
(Tento spev chýba v MaP.)
Na sviatok Krista Kráľa po 50. žalme:
hlas 2.: Sláva Otcu... Všetko dnes radostne jasá,* lebo Kristus kraľuje na veky.
I teraz... to isté.
Potom hlas 6.: Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo* a pre svoje
veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
sloha z MaP str. 435.
35
Večiereň a utiereň
Vykladanie kríža
14. sept. na sviatok jeho Povýšenia
a na tretiu nedeľu Veľkého pôstu
Na utierni počas spevu Veľkého chválospevu kňaz oblečený do celého kňazského odevu
okiadza prestol, na ktorom je sv. kríž. Potom ho nesie tak, že obchádza prestol a vychádza
severnými dverami. Pred cárskym dverami sa zastaví. Keď ľud dospieva Veľký chválospev a Svätý
Bože, kňaz hovorí: Premúdrosť. Stojme úctivo!
Ľud spieva tropár hlas 1.: Spas ľud svoj, Pane,* a požehnaj svoje dedičstvo.* Daruj
svätej cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi* a svoj ľud ochraňuj svätým krížom.
Počas spevu tropára kňaz ide k pripravenému stolíku uprostred chrámu, položí naň sv. kríž,
okadí ho a spieva nasledujúcu ekténiu:
Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa,
vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Dvanásť ráz.
Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca meno,
rímskeho pápeža i za nášho bohumilého otca biskupa meno i za všetkých
našich bratov v Kristovi, za zdravie, spásu a odpustenie ich hriechov,
volajme všetci:
Ľud: Pane, zmiluj sa. Dvanásť ráz.
Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, volajme
všetci:
Ľud: Pane, zmiluj sa. Dvanásť ráz.
Prosíme ťa aj za všetkých kresťanov, ktorí trpia a sú v súžení, za zdravie,
spásu a odpustenie ich hriechov, volajme všetci:
Ľud: Pane, zmiluj sa. Dvanásť ráz.
Prosíme ťa aj za všetkých slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom
chráme, za zdravie, spásu a odpustenie ich hriechov, volajme všetci:
Ľud: Pane, zmiluj sa. Dvanásť ráz.
a ľud spieva: Sláva i teraz: Kondák hlas 4.
Dobrovoľne si pnel na kríži, Kriste,* preto
udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno.* Poteš svätú cirkev.* Daj jej víťazstvo
nad nepriateľmi.* Pomáhaj jej a obdaruj pokojom* i trvalými úspechmi.
a potom: Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie
oslavujeme. Tri razy.
Ak si veriaci hneď uctievajú kríž, môžu spievať veršové slohy zo sviatku Povýšenia sv. kríža,
alebo si ho uctievajú až po prepustení.
Kňaz spieva ekténiu: Vykonajme našu rannú modlitbu k Pánovi.
A nasleduje prepustenie.
Vykladanie sv. kríža na tretiu nedeľu Veľkého pôstu sa koná podobne ako na sviatok Povýšenia
sv. kríža s tým, že po zaspievaní tropára: Spas ľud svoj... kňaz nespieva ekténiu, ale hneď sa
spieva: Tvojmu krížu... a pokračuje sa ako 14. sept.
36
Večiereň a utiereň
Prokimeny
na utierni podľa hlasov a tiež na veľké sviatky:
Hlas 1.: Teraz povstanem, hovorí Pán,* a budem im bezpečnou zárukou spásy.
Verš:
Pánove výroky sú rýdze.
Hlas 2.: Pane, povstaň vo svojom hneve.* Postav sa proti zúrivosti - mojich nepriateľov.
Verš: Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam, zachráň ma.
Hlas 3.: Hlásajte medzi pohanmi: "Pán kraľuje!"* Upevnil zemekruh, - že sa viac
nepohne.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi celá zem.
Hlas 4.: Vstaň, Pane, a pomôž nám.* Zachráň nás pre svoje sväté meno.
Verš: Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám rozprávali.
Hlas 5.: Vstaň, Pane, Bože môj, vystri svoju ruku,* lebo ty kraľuješ na veky.
Verš: Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojim srdcom a vyrozprávam všetky
tvoje diela zázračné.
Hlas 6.: Pane, povstaň vo svojej sile, - a zachráň nás.
Verš: Pastier Izraela, čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj!
Hlas 7.: Povstaň, Pane, Bože. Zdvihni svoju ruku.* Nezabúdaj celkom - na svojich
verných.
Verš: Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojim srdcom a vyrozprávam všetky
tvoje diela zázračné.
Hlas 8.: Pán bude večne kraľovať.* Boh tvoj, Sion, - z pokolenia na pokolenie.
Verš: Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na Kvetnú nedeľu, hl. 4. Z úst nemluvniat a dojčeniec - pripravil si si chválu.
Verš: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.
Na Tomášovu nedeľu, h1. 4. Chváľ, Jeruzalem, Pána,* chváľ svojho Boha, Sion.
Verš: Lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe.
Na Nanebovstúpenie Pána, hl. 4. Boh za jasotu vystúpi,* Pán za hlaholu poľnice.
Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.
Na Zoslanie Sv. Ducha, hl. 4.: Na správnu cestu* nech ma vedie tvoj dobrý duch.
Verš: Pane, vyslyš moju modlitbu, vypočuj moju úpenlivú prosbu.
37
Večiereň a utiereň
Na Eucharistiu, hl. 4. Kto je moje Telo a pije moju Krv, má život večný,* a ja ho
vzkriesim v posledný deň.
Verš: Človek jedol chlieb anjelský; pokrmu im dal dosýta.
Na Božské Srdce, hl. 4. Čím sa odplatím Pánovi* za všetky jeho dobrodenia.
Verš: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Na Narodenia presv. Bohorodičky: hlas hl. 4. Na tvoje meno budem pamätať * vo
všetkých pokoleniach.
Verš: Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
Na Povýšenie sv. kríža, hl. 4. Všetky končiny zeme - uzreli spásu nášho Boha.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.
Na Pokrov, hl. 4. Spomínať budem tvoje meno* z pokolenia na pokolenie.
Verš: Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
Na sv. arch. Michala, hl. 2. Vetry sú tvojimi poslami* a ohnivé plamene - tvojimi
služobníkmi.
Verš: Dobroreč, duša moja, Pánovi;* Pane Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Na Uvedenie Bohorodičky, hl. 4.: Čuj, dcéra, a pozoruj, * a nakloň svoj sluch.
Verš: Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
Na Krista Kráľa, hl. 4. Kráľovstvo tvoje je Kráľovstvo večné* a tvoja vláda z pokolenia na pokolenie.
Verš: Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy
a naveky.
Na sv. Mikuláša, hlas 4.: V Pánových očiach má veľkú* cenu smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko,* čo mi preukázal.
Na Nep. počatie Bohorodičky, hl. 4. Potomka z tvojho rodu - posadím na tvoj trón.
Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.
Na Narodenie Pána, hl. 4.: Pán prisahal a nebude želieť:* „Splodil som ťa - ako rosu
z hviezdy rannej.“
Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím
tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“
Na Obrezanie Pána, hl. 4. Moje ústa múdrosť hovoria* a moje srdce uvažuje - o tom,
čo je rozumné.
Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
Na Bohozjavenie, hl. 4. More to videlo a zutekalo,* Jordán sa naspäť obrátil.
Verš: Čo ti je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?
38
Večiereň a utiereň
Na Troch svätiteľov, hlas 4.: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti* a tvoji
svätí nech plesajú.
Verš: Moje ústa hovoria múdrosť* a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Na Stretnutie Pána, hl. 4. Spomínať budem tvoje meno* z pokolenia do pokolenia.
Verš: Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
Na Zvestovanie Bohorodičke, hl. 4. Deň čo deň hlásajte * spásu nášho Boha.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi celá zem.
Spravodlivý sťa palma zakvitne* a vyrastie sťa céder
z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,* v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Na sv. Juraja, hl. 4.
Na Narodenie sv. Jána Krstiteľa, hlas 4.: A ty, chlapček,* budeš sa volať prorokom
Najvyššieho.
Verš: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.
Na Sv. Petra a Pavla, hlas 4: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas* a ich slová až po
končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Na Sv. Cyrila a Metoda, hl.4: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti* a tvoji svätí
nech plesajú.
Verš: Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Na Sv. Eliáša, hl. 4. Ty si kňaz naveky* podľa radu Melchizedechovho.
Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím
tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“
Na Premenenie Pána, hl. 4. Tábor a Hermon* sa z tvojho mena radujú.
Verš: Tvoje je nebo a tvoja je zem.
Na Nanebovzatie Bohorodičky, hl. 4. Spomínať budem tvoje meno* z pokolenia na
pokolenie.
Verš: Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
Na Sťatie sv. Jána Krstiteľa, hl. 4.: V Pánových očiach má veľkú cenu* smrť jeho
svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko,* čo mi preukázal.
Na Sv. Jozefa, hl. 7. Spravodlivý sa teší v Pánovi* a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
39
Večiereň a utiereň
Sviatočné prepustenia
(na sv. liturgii sa pred „všetkých svätých“ vkladá: nášho otca svätého Jána Zlatoústeho,
konštantinopolského arcibiskupa alebo nášho otca svätého Bazila Veľkého, cezarejskokapodockého arcibiskupa)
Na Povýšenie úctyhodného kríža:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, mocou úctyhodného
a životodarného kríža, ktorého deň Povýšenia nad celým svetom dnes radostne
slávime a na prosby všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo
je dobrý a miluje nás.
Na Kristovo narodenie:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý sa na našu spásu narodil v jaskyni v júdskom
Betleheme a bol uložený do jasieľ, na prosby*** svojej prečistej Matky, a všetkých
svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Na sviatok Krista Kráľa:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý kraľuje v sláve na nebesiach a vládne nad celým
svetom, na prosby*...
Na Obrezanie:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu podľa zákona na ôsmy deň prijal
obriezku, na prosby*...
Na Bohozjavenie:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu dovolil Jánovi, aby ho pokrstil v
Jordáne, na prosby*...
Na Stretnutie:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu dobrovoľne spočíval v náručí
spravodlivého Simeona, na prosby*...
Na Premenenie:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na vrchu Tábor v sláve sa premenil pred svojimi
svätými učeníkmi a apoštolmi, na prosby*...
Na sobotu spravodlivého Lazára:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu prišiel do Betánie vzkriesiť
spravodlivého Lazára, na prosby*...
Na Kvetnú nedeľu:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu dobrovoľne prišiel do Jeruzalema
sediac na osliatku, a prijal od hebrejských detí oslavu, na prosby*...
Vo veľkom týždni:
Kristus, Pán, náš pravý Boh, ktorý prichádza dobrovoľne trpieť za našu spásu, na
prosby*... a pokračujeme podľa dňa
40
Večiereň a utiereň
Na Veľký štvrtok:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý z nesmiernej lásky umyl nohy učeníkom, prijal kríž
i hrob a ukázal najlepšiu cestu k poníženosti, na prosby*...
Na Veľký piatok:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý pre nás ľudí a na našu spásu vytrpel strašné muky,
životodarný kríž, dobrovoľnú smrť a pochovanie, na prosby*...
Na Veľkú sobotu:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý sa na našu spásu dal dobrovoľne s telom uložiť do
hrobu, na prosby*...
Na nedeľu Paschy a počas svetlého - radostného týždňa:
Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú
v hroboch život daroval, náš pravý Boh, na prosby*...
Na nedeľu svätého apoštola Tomáša:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu prišiel medzi učeníkov cez
zatvorené dvere, aby Tomáš uveril, na prosby*...
Na Nanebovstúpenie:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu vystúpil v sláve do neba a sedí po
pravici Boha a Otca, na prosby*..
Na nedeľu Päťdesiatnice:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu v ohnivých jazykoch zoslal svojho
presvätého Ducha na svojich svätých učeníkov a apoštolov, na prosby*...
V nedeľu Päťdesiatnice na večierni:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý pochádza z Boha Otca, z neba na zem zostúpil,
prijal na seba našu prirodzenosť a posvätil ju, potom zas vstúpil na nebesia,
zasadol po pravici Otca, zoslal svojho božského, svätého, jednopodstatného,
silného, slávneho a spolujestvujúceho Ducha na svojich svätých učeníkov
a apoštolov a tým ich osvietil a nimi zas celý svet, na prosby*...
Na najsv. Eucharistiu:
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu a pre svoju nesmiernu dobrotu dal
nám jesť svoje telo a piť svoju skutočnú krv, na prosby*...
Na sviatok Ježiša Krista, milujúceho ľudí (Božské Srdce):
Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu dovolil na kríži kopijou prebodnúť
svoj bok, aby nám do krajnosti prejavil svoju lásku, na prosby*...
Na sviatky Bohorodičky:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ktorej slávnostný
sviatok Narodenia alebo Ochrany alebo Uvedenia do chrámu alebo Nepoškvrneného
41
Večiereň a utiereň
počatia alebo Zvestovania alebo Zosnutia dnes radostne slávime*
svätých, nech sa ......
a všetkých
V poprazdenstve a na zakončenie sviatku sa nehovorí: slávnostný a dnes radostne.
Tieto skrátené prepustenia na sviatky Pána sa berú len na príslušný deň sviatku alebo v deň
ich zakončenia. V poprazdenstve až do zakončenia sa berú úplné prepustenia podľa poriadku. Iba
v stredu a v piatok sa nehovorí: mocou úctyhodného a životodarného kríža. Ak pripadne
poprazdenstvo na nedeľu, vtedy sa berie iba nedeľné prepustenie: Kristus, ktorý vstal z mŕtvych.
Po nedeli apoštola Tomáša vo všedné dni berieme prepustenie takto: začiatok z nedele
apoštola Tomáša a pokračujeme podľa dňa.
Od nedele o myronosičkách až do Nanebovstúpenia berieme prepustenie nedeľné - jeho
začiatok a pokračujeme podľa dňa v týždni.
V poprazdenstve sviatkov berieme prepustenie: začiatok zo sviatku a pokračujeme podľa
dňa v týždni.
Na deň odchodu do večnosti sv. ap. a ev. Jána:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätého a slávneho
a všechválneho apoštola a evanjelistu Jána Bohoslovca, panica a milovaného
Kristovho učeníka, spočívajúceho na Pánovej hrudi, (ktorého dnes pamiatku
ctihodného odchodu do večnosti slávnostne svätíme,)*** a všetkých svätých, nech
sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Na deň sv. archanjela Michala a ost. beztelesných mocností:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, pod ochranou
čestných nebeských mocností, ktorých zbor dnes slávnostne svätíme, na prosby*...
Na narodenie sv. Jána Krstiteľa:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ctihodného a slávneho
proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, ktorého narodenie dnes radostne svätíme*...
Na sťatie čestnej hlavy sv. Jána Krstiteľa:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ctihodného a slávneho
proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, ktorého sťatie čestnej hlavy dnes radostne
svätíme*...
Na sviatok sv. ap. Petra a Pavla:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych
a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla, ktorých slávnostný sviatok
dnes radostne slávime*...
Na sviatok sv. slovanských ap. Cyrila a Metoda :
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých apoštolom
rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov (a patrónov nášho exarchátu), ktorých
sviatok dnes radostne slávime*...
Na deň sv. proroka Eliáša:
42
Večiereň a utiereň
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätého slávneho
proroka Eliáša Tesbana, ktorého pamiatku vystúpenia na nebesia na ohnivom voze
dnes radostne slávime*...
Na deň ostatných svätých, ktorí majú celonočné bdenie alebo polyelej bez celonočného
bdenia, sa hovorí: ktorého (alebo ktorej alebo ktorých) pamiatku dnes slávnostne
slávime.
Denné prepustenia
Na nedeľu:
Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej
Matky, svätých*** slávnych a všechválnych apoštolov i svätého ktorého je chrám
a svätého ktorého je deň a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás,
lebo je dobrý a miluje nás.
Na pondelok:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, pod ochranou
čestných nebeských beztelesných mocností, na prosby svätých *...
Na utorok:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ctihodného a slávneho
proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých *...
Na stredu a piatok:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, mocou úctyhodného
a životodarného kríža, na prosby svätých *...
Na štvrtok:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych
a všechválnych apoštolov, nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša,
lýcijskomyrského divotvorcu *....
Na sobotu:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, mocou úctyhodného
a životodarného kríža, pod ochranou čestných, nebeských, beztelesných mocností,
na prosby ctihodného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých
slávnych a všechválnych apoštolov, nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša,
lýcijskomyrského divotvorcu, svätých slávnych mučeníkov víťazných v dobrom boji,
našich prepodobných a bohonosných otcov, svätých a spravodlivých Pánových
predkov Joachima a Anny i svätého ktorého je chrám a svätého ktorého je deň
a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje
nás.
Pre Gréckokatolícku farnosť v Rakovci nad Ondavou pripravil o. Milan Mojžiš
2004
Download

Večiereň a utiereň - Gréckokatolícka farnosť Rakovec nad Ondavou