Kritériá na prijímacie konanie na Fakulte zdravotníckych odborov PU
pre akademický rok 2015/2016
FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV PU
Partizánska č. 1, 080 01 Prešov
051/7562430, 051/7562431
www.unipo.sk
Termín podania prihlášky do:
31. marca 2015
Termín prijímacej skúšky:
jún 2015
Poplatok za prijímacie konanie:
bakalárske štúdium
magisterské štúdium
34 €/ 20 €
34 €/20 €
Akreditované bakalárske študijné programy
 Ošetrovateľstvo
 Pôrodná asistencia
 Fyzioterapia
 Dentálna hygiena
 Urgentná zdravotná starostlivosť
 Laboratórne a vyšetrovacie metódy
 Rádiologická technika
FŠ
ST
R
PP
D
D
D,E
D,E
D,E
D,E
D,E
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
3
3
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
90
30
30+20
30+30
30+30
20+20
20+20
Akreditované magisterské študijné programy
 Ošetrovateľstvo
 Fyzioterapia
FŠ
ST
R
PP
D,E
D,E
Mgr.
Mgr.
2,3
2,3
30+60
30+20
FŠ – forma štúdia
ST – stupeň štúdia
R- dĺžka štúdia v rokoch
PP – predpokladaný počet prijatých uchádzačov (denná forma+ externá forma štúdia)
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
1/ Poplatok za prijímacie konanie: uhradia uchádzači poštovou poukážkou typu U:
len papierová forma prihlášky 34 EUR
alebo
elektronická forma prihlášky 20 EUR (vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku spolu
s ďalšími požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na fakultu do uvedeného termínu, inak
elektronická prihláška nebude akceptovaná)
Fakulta zdravotníckych odborov PU
Partizánska č. 1
080 01 Prešov
Peňažný ústav:
ŠP (Štátna pokladňa)
Účet:
7000066503
Kód banky:
8180
Variabilný symbol :
108003
Zahraniční študenti uhradia poplatok:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
IBAN – SK 15 8180 0000 00 70 0006 6503
SWFT- SUBASKBX
2/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte musí
si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú
prihlášku samostatne.
3/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.
4 /Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá
riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie
konanie.
INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE
DENNÉ ŠTÚDIUM:
1/ Uchádzači si buď zadovážia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske
štúdium v predajniach tlačív a dôkladne vyplnia všetky jeho časti doložia požadované
doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU
alebo
vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku. Následne je potrebné podanú elektronickú
prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky požadované doklady, vložiť do priesvitného euroobalu a následne poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez podania
vytlačenej prihlášky je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do
prijímacieho konania.
2/ K prihláške je potrebné doložiť:
 originál ústrižku o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu prihlášky
 potvrdenie študijného prospechu zo strednej školy (2.strana prihlášky, kde je
potrebné vypísať predmety a známky z koncoročných vysvedčení 1.-4. ročníka,
vyrátať študijný priemer a uvedené údaje je nutné potvrdiť strednou školou. V prípade,
že prospech nepotvrdí stredná škola náhradným riešením sú úradne overené kópie
všetkých ročníkových vysvedčení (uchádzači, ktorí sú v tomto roku študentmi
4. ročníka strednej školy dokladujú koncoročný prospech 1.-3. ročníka a polročný
prospech zo 4. ročníka)
 notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom
školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 štruktúrovaný životopis.
3/ Prihláška musí byť riadne podpísaná s uvedením dátumu.
4/ Prihlášku zašlite do 31.03.2015 na adresu:
Fakulta zdravotníckych odborov PU
Partizánska 1
080 01 Prešov
5/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ
NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!
INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE
EXTERNÉ ŠTÚDIUM:
1/ Uchádzači si buď zadovážia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske
štúdium v predajniach tlačív a dôkladne vyplnia všetky jeho časti doložia požadované
doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU
alebo
vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku. Následne je potrebné podanú elektronickú
prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky požadované doklady, vložiť do priesvitného obalu
a následne poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez podania
vytlačenej prihlášky je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do
prijímacieho konania.
2/ K prihláške je potrebné doložiť:
 originál ústrižku o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu prihlášky)
 notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
 odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore,
 štruktúrovaný životopis,
3/ Prihláška musí byť riadne podpísaná s uvedením dátumu
4/Externá forma štúdia bude spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách
a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty
http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva
5/ Prihlášku zašlite do 31.03. 2015 na adresu:
Fakulta zdravotníckych odborov PU
Partizánska 1
080 01 Prešov
6/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ
NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!
Pozor!! Dĺžka štúdia v študijnom programe v externej forme na
bakalárskom stupni je 4 roky.
INFORMÁCIE PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:
1/ Uchádzači si buď zadovážia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre magisterské
štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia požadované
doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU
alebo
vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku. Následne je potrebné podanú elektronickú
prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky požadované doklady, vložiť do priesvitného obalu
a následne poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez podania
vytlačenej prihlášky je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do
prijímacieho konania.
2/ K prihláške je potrebné doložiť:
 originál ústrižku o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu prihlášky)
 notársky overené kópie vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu (v prípade, že Bc.
štúdium končíte v aktuálnom akademickom roku, tieto doklady zašlete bezodkladne
po ukončení štúdia),
 štruktúrovaný životopis,
 potvrdenie študijného priemeru za prvých 5 semestrov bakalárskeho štúdia potvrdenie vydá fakulta, ktorú ste absolvovali; absolventi FZO PU toto potvrdenie
nedokladujú
 potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe podľa kritérií v jednotlivých odboroch
(nie pracovnú zmluvu)
3/ Prihláška musí byť riadne podpísaná s uvedením dátumu.
4/Prihlášku zašlite do 31.03.2015 na adresu:
Fakulta zdravotníckych odborov PU
ul. Partizánska 1
080 01 Prešov
Študijný odbor:
Forma štúdia:
Stupeň a rozsah štúdia:
OŠETROVATEĽSTVO
denná, externá
bakalárske, magisterské (6 semestrov, 4/6 semestrov)
***
Kritériá pre prijatie na štúdium
BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA
len denná forma štúdia
1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
2. písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (60% úspešnosť)
(pri rovnosti počtu bodov sa berie do úvahy študijný priemer zo strednej školy)
alebo
SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích
skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho
konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2014/2015 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test
VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý
výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).
Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný
test z biológie a fyziky na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu
do prijímacieho konania.
Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho
konania na fakulte písomný test z biológie a fyziky, pričom výsledok SCIO testu fakulta
nebude brať do úvahy.
Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené
na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených
je záležitosťou každého uchádzača.
Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva.
Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred
skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva.
Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však
musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci
prihlášky na skúšku VŠP).
3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR
č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov
o zdravotnícke študijné odbory.
MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA
denná a externá forma
1. ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) v študijnom odbore ošetrovateľstvo
2. najmenej 1 rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom
zariadení ( podľa Zákona o VŠ 464/ 2013 s účinnosťou od 1.1.2014 § 57 – platí len
pre denné štúdium !!
3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky
MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.
4. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení a o dĺžke odbornej praxe
priloží uchádzač k prihláške.
Študijný odbor:
Forma štúdia:
Stupeň a rozsah štúdia:
PÔRODNÁ ASISTENCIA
denná
bakalárske (6 semestrov)
***
Kritériá pre prijatie na štúdium
denná forma
1. stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
2. písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (60% úspešnosť)
(pri rovnosti počtu bodov sa berie do úvahy študijný priemer zo strednej školy)
alebo
SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích
skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho
konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2014/2015 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test
VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý
výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).
Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný
test z biológie a fyziky na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu
do prijímacieho konania.
Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho
konania na fakulte písomný test z biológie a fyziky, pričom výsledok SCIO testu fakulta
nebude brať do úvahy.
Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené
na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených
je záležitosťou každého uchádzača.
Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva.
Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred
skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva.
Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však
musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci
prihlášky na skúšku VŠP).
3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ
SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od
praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti).
Upozornenie:
Dekanka FZO PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania
v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.
Študijný program:
URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Forma štúdia:
denná, externá
Stupeň a rozsah štúdia: bakalárske (6 semestrov, 8 semestrov)
Kritériá pre prijatie na štúdium
1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
2. prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:
- 1.časť: písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva
alebo SCIO test Všeobecných študijných predpokladov
- 2.časť: skúška pohybových schopností
!!! Uchádzač aby uspel, musí byť úspešný v každej časti prijímacieho konania
3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ
SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od
praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)
1. časť
písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (60% úspešnosť)
(pri rovnosti počtu bodov sa berie do úvahy študijný priemer zo strednej školy)
alebo
SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích
skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho
konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2014/2015 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test
VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý
výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).
Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný
test z biológie a fyziky na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu
do prijímacieho konania.
Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho
konania na fakulte písomný test z biológie a fyziky, pričom výsledok SCIO testu fakulta
nebude brať do úvahy.
Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené
na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených
je záležitosťou každého uchádzača.
Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva.
Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred
skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva.
Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však
musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci
prihlášky na skúšku VŠP).
Upozornenie!
Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.
2.časť
skúška pohybových schopností
Prijímacia skúška pohybových schopností je koncipovaná ako praktická skúška
povinná pre všetkých uchádzačov o dennú formu štúdia. Výkony v jednotlivých disciplínach
sa hodnotia dvadsaťbodovou škálou podľa dosiahnutého časového skóre. Súhrnný výsledok
bude tvorený súčtom bodov získaných v jednotlivých disciplínach. V prípade, že študent
získa v ktorejkoľvek časti tejto skúšky hodnotenie 0 bodov, nevyhovel a nemôže byť
prijatý.
POPIS A TRANSFORMAČNÉ TABUĽKY PRE HODNOTENIE PRIJÍMACEJ
SKÚŠKY POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ UCHÁDZAČOV
V ODBORE UZS PU FZO
PLÁVANIE NA 100M
Popis testu:
Pláva sa 100 m určeným spôsobom so štartovým skokom zo štartového bloku v plaveckej
čiapke (povinne).
Pravidlá:
Pláva sa podľa pravidiel plávania. Bodové hodnotenie je odlišné pre plavecký spôsob prsia
a kraul.
Hodnotenie:
Test sa vykonáva len raz a hodnotí sa dosiahnutý výkon (min:s).
Body
M
Plávanie
Kraul
100m
Ž
M
Plávanie
Prsia
100m
Ž
0b
2b
4b
6b
8b
10b
12b
14b
16b
18b
20b
nezaplával
zaplával
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
1:551:51
1:501:46
1:451:41
1:401:36
1:351:31
nezaplával
zaplával
2:352:31
2:302:26
2:252:21
2:202:16
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
1:551:51
nezaplával
zaplával
2:302:26
2:252:21
2:202:16
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
1:551:51
1:501:46
nezaplával
zaplával
2:402:36
2:352:31
2:302:26
2:252:21
2:202:16
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
BEH NA 50M
Body
Beh na
50m
(s)
0b
1b
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10b
M
nedokončil
7,7<
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8>
Ž
nedokončil
8,7<
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8,0
7,9
7,8>
KĽUKY
Popis testu:
Testovaná osoba má dlane položené na podložke tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola o
jednu dlaň na každú stranu širšia ako je šírka ramien. Prsty smerujú dopredu. Paže sú v
lakťoch vystreté. Uhol medzi pažou a podložkou je 90°. Chodidlá sú spolu, dolné končatiny v
kolenách vystreté. Váha tela je prenesená na dlane a špičky nôh. Hlava je mierne zaklonená,
čím je umožnený maximálny rozsah pohybu smerom k podlahe. Vzpriamovače chrbta sú
napnuté.
Pravidlá:
Testovaná osoba spúšťa telo z východiskovej polohy smerom k podložke krčením paží v
lakťovom kĺbe. Po kontakte hrudníka (nie brušných svalov, panvy, stehien alebo kolien) s
podlahou nasleduje návrat tela ťahom do východiskovej polohy. Po dosiahnutí
východiskovej polohy musí dôjsť k opätovnému vystretiu lakťov.
Hodnotenie:
Zaznamenáva sa maximálny počet správne vykonaných kľukov. Pokus je neplatný, ak je
pohyb sprevádzaný nežiaducimi pomocnými pohybmi a dochádza k uvoľneniu
vzpriamovačov chrbta, a tým pádom prepadnutiu, resp. vytláčaniu panvy.
Body
Počet
opakovaní
1
2
3
4
5
6
7
8
9
M
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22-
23-24
Ž
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
25 a
viac
12 a
viac
VYTRVALOSTNÝ ČLNKOVÝ BEH
Popis testu:
Testovaná osoba opakovane prekonáva 20-metrové úseky od jednej čiary k druhej čiare
podľa zvukových signálov reprodukovaných z audionahrávky za stúpajúceho tempa.
Pravidlá:
Rýchlosť behu na 20-metrových úsekoch sa riadi podľa záznamu na zvukovom zázname. Na
začiatku je rýchlosť nízka a pravidelne sa zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu
musí byť testovaná osoba na úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test
sa končí, ak sa testovaná osoba dvakrát po sebe nedotkne nohou čiar vo vymedzenom
časovom
limite.
Hodnotenie: Zaznamenáva sa počet prebehnutých 20-metrových úsekov.
Počet
prebehnutých
úsekov
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Ž
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ĽAH - SED (60s)
Popis testu:
Testovaná osoba zaujme polohu ľah vzad, kolená sú pokrčené v 90° uhle, chodidlá vo
vzdialenosti 30 cm. Horné končatiny skrčiť upažmo, ruky v tyl, prsty rúk sú zakliesnené do
seba. Druhá osoba pridŕža testovaného za členky a počíta správne vykonané sedy (oba lakte sa
dotknú kolien) a ľahy (chrbát a chrbtová časť dlane sa dotknú podložky). Pohyb sa vykonáva
čo najrýchlejšie po dobu 60 s.
Pravidlá:
Po výklade a ukážke si testovaná osoba vyskúša správne predvedenie, v pomalom tempe
vykoná dva kompletné cykly (ľah – sed – ľah). Po celú dobu testovania zostáva telo v
predpísanej polohe, nohy v kontakte s podložkou. Chybný je nekontrolovaný návrat zo sedu
do ľahu, pri ktorom sa trup odráža od podložky a ruky spojené za hlavou sa nedotknú
podložky. Pohyb je plynulý, bez prestávok, testovaná osoba nie je diskvalifikovaná, ak v
prípade únavy vykoná prestávku na oddych. Test sa neprerušuje a trvá 60 s. Test sa vykonáva
len raz.
Hodnotenie:
Zaznamenáva sa počet správne vykonaných cyklov za 60 s.
Počet opakovaní
Body
1
2
3
4
5
M
20
30
40
50
60
Ž
15
25
35
45
55
Upozornenie:
Dekanka FZO PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania
v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.
Študijný odbor:
Forma štúdia:
Stupeň a rozsah štúdia:
FYZIOTERAPIA
denná, externá
bakalárske, magisterské (6 /8 semestrov, 4/6 semestrov)
***
Kritériá pre prijatie na štúdium
BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA
denná forma
1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
2. prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:
- 1.časť: písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva
- 2.časť: skúška pohybových schopností
!!! Uchádzač aby uspel, musí byť úspešný v každej časti prijímacieho konania
3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ
SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov
o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie
od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti).
1.časť prijímacej skúšky
- písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (60% úspešnosť)
(pri rovnosti počtu bodov sa berie do úvahy študijný priemer zo strednej školy)
alebo
SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích
skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho
konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2014/2015 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test
VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý
výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).
Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný
test z biológie a fyziky na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu
do prijímacieho konania.
Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho
konania na fakulte písomný test z biológie a fyziky, pričom výsledok SCIO testu fakulta
nebude brať do úvahy.
Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené
na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených
je záležitosťou každého uchádzača.
Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva.
Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred
skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva.
Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však
musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci
prihlášky na skúšku VŠP).
Upozornenie!
Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.
2. časť prijímacej skúšky
- skúška pohybových schopností
Prijímacia skúška pohybových schopností je koncipovaná ako praktická skúška povinná pre
všetkých uchádzačov o dennú formu štúdia. Výkony v jednotlivých disciplínach sa hodnotia
desaťbodovou škálou podľa dosiahnutého časového skóre. Súhrnný výsledok bude tvorený
súčtom bodov získaných v jednotlivých disciplínach. V prípade, že študent získa
v ktorejkoľvek časti tejto skúšky hodnotenie 0 bodov, nevyhovel a nemôže byť prijatý.
Popis jednotlivých disciplín:
1. Gymnastická zostava
Akrobatická zostava z uvedených cvičebných tvarov:
Základný postoj – stoj spojný pripažiť, výkrokom pravej (ľavej) vpred a odrazom z ľavej
(pravej) stoj na rukách (výdrž 1 s.), kotúľ – kotúľ letmo do drepu – upažiť – skok s obratom
o 180 stupňov do stoja spojného – čelnými oblúkmi dole vzpažiť, kotúľ vzad, stoj –
premetový poskok a premet bokom.
Hodnotenie: 0- 10 bodov.
2. Plávanie - 100 m zvolený spôsob (prsia, kraul)
Uchádzač nemusí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). V prípade
voľby spôsobu znak alebo delfín platia rovnaké bodové tabuľky ako pre spôsob kraul.
Hodnotenie: 0-20 bodov. Podmienkou úspešného absolvovania je zaplávať určenú
vzdialenosť.
Tabuľka 1: Bodové hodnotenie plávania
Plávanie na 100m
Body
0b
Plávanie
Kraul
100m
Plávanie
Prsia
100m
1b
4b
6b
8b
10b
12b
14b
16b
18b
20b
M
nezaplával
zaplával
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
1:551:51
1:501:46
1:451:41
1:401:36
1:351:31
Ž
nezaplával
zaplával
2:352:31
2:302:26
2:252:21
2:202:16
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
1:551:51
M
nezaplával
zaplával
2:302:26
2:252:21
2:202:16
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
1:551:51
1:501:46
Ž
nezaplával
zaplával
2:402:36
2:352:31
2:302:26
2:252:21
2:202:16
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
3. Atletická disciplína: beh na 50 m: Testovanie rýchlosti, hodnotí sa dosiahnutý čas v
behu.
Hodnotenie: 0-20 bodov.
Tabuľka 2: Bodové hodnotenie behu
Beh na 50 m
Body
Beh na
50m
(s)
0b
2b
4b
6b
8b
10b
12b
14b
16b
18b
20b
M
nedokončil
7,7<
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8>
Ž
nedokončil
8,7<
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8,0
7,9
7,8>
externá forma
1. získané úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (pozn. v
prípade vyššieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet kritériom pre prijatie bude
študijný priemer maturitnej skúšky).
2. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR
č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o
zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od
praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)
3. splnenie požadovaných fyzických schopností na štúdium.
Skúška pohybových schopností
Prijímacia skúška pohybových schopností je koncipovaná ako praktická skúška
povinná pre všetkých uchádzačov o externú formu štúdia. Výkony v jednotlivých
disciplínach sa hodnotia škálou podľa dosiahnutého časového skóre. Súhrnný výsledok bude
tvorený súčtom bodov získaných v jednotlivých disciplínach. V prípade, že študent získa v
ktorejkoľvek časti tejto skúšky hodnotenie 0 bodov, nevyhovel a nemôže byť prijatý.
Popis jednotlivých disciplín:
1. Gymnastická zostava
Akrobatická zostava z uvedených cvičebných tvarov:
Základný postoj – stoj spojný pripažiť, výkrokom pravej (ľavej) vpred a odrazom z ľavej
(pravej) stoj na rukách (výdrž 1 s.), kotúľ – kotúľ letmo do drepu – upažiť – skok s obratom o
180 stupňov do stoja spojného – čelnými oblúkmi dole vzpažiť, kotúľ vzad, stoj – premetový
poskok a premet bokom.
Hodnotenie: 0- 10 bodov.
2. Plávanie - 100 m zvolený spôsob (prsia, kraul)
Uchádzač nemusí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). V
prípade voľby spôsobu znak alebo delfín platia rovnaké bodové tabuľky ako pre spôsob
kraul.
Hodnotenie: 0-20 bodov.
Podmienkou úspešného absolvovania je zaplávať určenú vzdialenosť.
Tabuľka 1: Bodové hodnotenie plávania
Plávanie na 100m
Body
0b
Plávanie
Kraul
100m
Plávanie
Prsia
100m
1b
4b
6b
8b
10b
12b
14b
16b
18b
20b
M
nezaplával
zaplával
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
1:551:51
1:501:46
1:451:41
1:401:36
1:351:31
Ž
nezaplával
zaplával
2:352:31
2:302:26
2:252:21
2:202:16
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
1:551:51
M
nezaplával
zaplával
2:302:26
2:252:21
2:202:16
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
1:551:51
1:501:46
Ž
nezaplával
zaplával
2:402:36
2:352:31
2:302:26
2:252:21
2:202:16
2:152:11
2:102:06
2:052:01
2:001:56
3.Atletická disciplína: beh na 50 m: Testovanie rýchlosti, hodnotí sa dosiahnutý čas v
behu.
Hodnotenie: 0-20 bodov.
Tabuľka 2: Bodové hodnotenie behu
Beh na 50 m
Body
Beh na
50m
(s)
0b
2b
4b
6b
8b
10b
12b
14b
16b
18b
20b
M
nedokončil
7,7<
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8>
Ž
nedokončil
8,7<
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8,0
7,9
7,8>
MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA
denná a externá forma
1. ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky)v študijnom odbore fyzioterapia
2. najmenej 1 rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom
zariadení ( podľa Zákona o VŠ 464/ 2013 s účinnosťou od 1.1.2014 § 57 – platí
len pre denné štúdium !!
3. písomný test - pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore
fyzioterapia (všeobecná a aplikovaná fyzioterapia)
4. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky
MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške
potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)
5. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení a o dĺžke zdravotníckej
odbornej praxe priloží uchádzač k prihláške.
Študijný program:
Forma štúdia:
Stupeň a rozsah štúdia:
DENTÁLNA HYGIENA
denná, externá
bakalárske (6 semestrov, 8 semestrov)
***
Kritériá pre prijatie na štúdium
denná forma
1. ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
2. prijímacie konanie pozostáva z troch častí:
 písomný test z
biológie človeka
(60% úspešnosť)
alebo
v rozsahu
gymnaziálneho
učiva
SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích
skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho
konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2014/2015 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test
VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý
výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).
Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný
test z biológie a fyziky na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu
do prijímacieho konania.
Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho
konania na fakulte písomný test z biológie a fyziky, pričom výsledok SCIO testu fakulta
nebude brať do úvahy.
Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené
na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených
je záležitosťou každého uchádzača.
Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva.
Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred
skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva.
Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však
musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci
prihlášky na skúšku VŠP).

skúška manuálnej zručnosti: modelovanie a kreslenie - bodové hodnotenie
0 -10 bodov
osobný pohovor - bodové hodnotenie 0 -10 bodov


!!! Uchádzač musí byť úspešný v každej časti prijímacieho konania
3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ
SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške
potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)
externá forma
Podmienky prijatia na štúdium boli vypracované podľa Zákona 455/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a podľa Kritérií Ministerstva zdravotníctva SR
používaných pri vydávaní stanoviska k akreditácii (uznesenie schválené na gremiálnej porade
ministerky zdravotníctva č. GP zo dňa 22.01.2013).
1. úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelania (pozn. v prípade vyššieho
počtu uchádzačov ako je plánovaný počet kritériom pre prijatie bude študijný priemer
maturitnej skúšky)
2. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky
MZSR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie
od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)
3. splnenie požadovaných manuálnych schopností na štúdium. (modelovanie)
4. osobný pohovor
Upozornenie:
Dekanka FZO PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania
v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.
Študijný odbor:
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY
V ZDRAVOTNÍCTVE
Forma štúdia:
denná, externá
Stupeň a rozsah štúdia: bakalárske (6 semestrov, 8 semestrov)
Kritériá pre prijatie na štúdium
denná, externá forma štúdia
1. získané úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie
2. písomný test z biológie a chémie (vedomosti v rozsahu gymnaziálneho učiva)
alebo
SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích
skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho
konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2014/2015 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test
VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý
výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).
Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný
test z biológie a fyziky na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu
do prijímacieho konania.
Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho
konania na fakulte písomný test z biológie a fyziky, pričom výsledok SCIO testu fakulta
nebude brať do úvahy.
Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené
na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených
je záležitosťou každého uchádzača.
Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva.
Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred
skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva.
Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však
musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci
prihlášky na skúšku VŠP).
3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR
č. 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov
o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického
lekára o zdravotnej spôsobilosti).
Upozornenie:
Dekanka FZO PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania
v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.
Študijný program:
RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA
Forma štúdia:
denná, externá
Druh a rozsah štúdia: bakalárske denná forma (6 semestrov/ 3 roky)
bakalárske externá forma (8 semestrov/4 roky)
Kritériá pre prijatie na štúdium
na dennú a externú formu štúdia
1. úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
2. písomný test z biológie a fyziky v rozsahu gymnaziálneho učiva (60% úspešnosť)
alebo
SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích
skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho
konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2014/2015 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test
VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý
výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).
Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný
test z biológie a fyziky na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu
do prijímacieho konania.
Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho
konania na fakulte písomný test z biológie a fyziky, pričom výsledok SCIO testu fakulta
nebude brať do úvahy.
Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené
na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených
je záležitosťou každého uchádzača.
Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva.
Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred
skúškou emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva.
Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však
musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci
prihlášky na skúšku VŠP).
3.
splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ
SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov
o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického
lekára o zdravotnej spôsobilosti).
Upozornenie:
Dekanka FZO PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania
v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.
Download

Kritéria prijímacích skúšok na akademický rok 2015/2016