5. 10. 2011
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
Zoznam úspešne vyškolených doktorandov
Školiace pracovisko:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Kolektívna správa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom
Rok obhajoby: 2008
Oponenti:
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., PF MU, Brno a PF UP, Olomouc
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., PF UPJŠ, Košice
JUDr. Peter Muríň, CSc., PF UK, Bratislava
JUDr. Matúš Návrat, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Počítačový program, databáza a doménové meno v práve duševného vlastníctva
Rok obhajoby: 2008
Oponenti:
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., PF MU, Brno a PF UP, Olomouc
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., PF UPJŠ, Košice
Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc., PF UK, Bratislava
JUDr. Anton Škreko, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Práva priemyselného vlastníctva v globalizovanej informačnej spoločnosti
Rok obhajoby: 2008
1
Oponenti:
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., PF MU, Brno
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., PF MU, Brno a PF UP, Olomouc
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., PF UPJŠ, Košice
JUDr. Jozef Zámožík, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Rozhodcovské konanie
Rok obhajoby: 2008
Oponenti:
Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., PF UPJŠ, Košice
Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., PF MU, Brno
Doc. JUDr. Josef Salač, PhD., PF UK, Praha
JUDr. Milan Jančo, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Vybrané otázky prípravy Európskeho občianskeho zákonníka ako harmonizovaného európskeho
modelového zákona súkromného práva a možnosti jeho využitia v slovenskom právnom poriadku
z hľadiska účasti Slovenskej republiky v európskom integračnom procese
Rok obhajoby: 2009
Oponenti:
Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., PF MU, Brno
Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., PF MU, Brno
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., PF UMB, Banská Bystrica
JUDr. Vlastimil Petřek, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Ochrana práv duševného vlastníctva
Rok obhajoby: 2010
2
Oponenti:
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., PF MU, Brno a PF UP, Olomouc
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., PF UPJŠ, Košice
JUDr. Anton Škreko, PhD., PF TU Trnava
JUDr. Andrej Králik, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Súkromnoprávne uplatňovanie súťažného práva
Rok obhajoby: 2010
Oponenti:
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., PF MU Brno, ČR
doc. JUDr. Karel Marek, CSc., PF MU Brno, ČR
JUDr. Zuzana Adamová, PhD., PF TU Trnava
JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného vlastníctva
Rok obhajoby: 2011
Oponenti:
Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., PF MU, Brno
Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., PF UK, Praha
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., PF TU, Trnava
JUDr. Barbora Králičková, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva
Rok obhajoby: 2011
Oponenti:
3
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., PF MU, Brno a PF UP, Olomouc
Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., PF UK, Bratislava
JUDr. Zuzana Adamová, PhD., PF TU, Trnava
JUDr. Jana Ďurechová, PhD.
Téma dizertačnej práce:
Zásady UNIDROIT medzinárodných
v slovenskom súkromnom práve
obchodných
zmlúv
1994/2004
Rok obhajoby: 2011
Oponenti:
Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., PF MU, Brno
JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav štátu a práva SAV, Bratislava
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., PF UPJŠ, Košice
Spracovala: Daniela Brestovanská, referát vedy a výskumu PF TU
4
a ich
využiteľnosť
Download

Zoznam uspesne vyskolenych doktorandov