Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzitná nemocnica Bratislava
a
I. gynekologicko – pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Centrum reprodukčnej medicíny UNB
Vás srdečne pozývajú na
XXIII. Bárdošov memoriál
na tému
Reprodukčná medicína
dňa 18. 3. 2015 o 9,30 hod.
Kongresová sála Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
Organizátor:
I. gynekologicko – pôrodnícka klinika LF UK a UNB Bratislava
Koordinátor: prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.
Program:
9,00 Registrácia
9,30 Otvorenie
9,30 – 12,00: Odborný program - I. blok – moderátori: Pavel Ventruba, Martin Petrenko
1. Katarína Melišová, Michal Ondrejčák, Veronika Miháliková
Miesto NIPT v algoritme sledovania gravidity po IVF.
Oddelenie klinickej genetiky Novapharm s.r.o., ŽNaP Bratislava
2. Pavel Ventruba1, Jaroslav Feyereisl2 , Tonko Mardešic´3 , David Rumpík4
Jak se stát specializovaným gynekologem v reprodukční medicíně
1
Gynekologicko - porodnická klinika FN, Brno
2
ÚPMD, Praha
3
Sanatorium Pronatal, Praha
4
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín
3. Michal. Felsinger, Igor Crha, Pavel Ventruba, Jana Žáková, Soňa Pánková, Lenka Mekiňová, Eva
Lousová
Naše zkušenosti s ovariální stimulací corifollitropinem alfa
Gynekologicko - porodnická klinika FN, Brno
4. David Rumpík1, Taťána Rumpíková1, Pavel Ventruba2, Martin Petrenko3
Surogátní mateřství – zkušenosti z České republiky (2004-2014)
1
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín
2
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
3
1. gynekologicko-pôrodnická klinika LF UK a UNB, Bratislava
5. Ivan Humeník
Aktuálne výzvy právnej úpravy reprodukčnej medicíny
H&H Partners, Košice
6. Silvester Galo1, Ladislav Maršík2
Endometrióza z pohľadu sterility.
1
Iscare, a.s., Martin
2
1. gynekologicko-pôrodnická klinika LF UK a UNB, Bratislava
12,00 - 12,30 - Prestávka - občerstvenie
12,30 - 15,00 Odborný program - II. blok – moderátorky: Viera Belušáková, Jana Březinová
7. Jana Březinová 1, Ivana Oborná 2, Radka Filipčíková 1, Marie Řeřuchová 3, Blažena Zbořilová 4
Spermie v asistované reprodukci
1
SpermBank International s.r.o., Olomouc
2
LF UP Gynekologicko-porodnická klinika
3
LF UP Katedra biologie
4
Fertimed s.r.o., Olomouc
8. Blažena Zbořilová 1, Hana Ondryášová 2, Jana Březinová 3, Radka Filipčíková 3, Ivana Oborná 4
Výskyt HPV a asistovaná reprodukce
1
Fertimed s.r.o., Olomouc
2
LF UP Institut molekulární a translační medicíny
3
SpermBank International s.r.o., Olomouc
4
LF UP Gynekologicko-porodnická klinika
9. Marie Řeřuchová 1, Jiří Novotný 1, Jana Březinová 2, Ivana Oborná 3
Hodnocení viability spermií pomocí flow cytometru
1
LF UP Katedra biologie
2
SpermBank International s.r.o., Olomouc
3
LF UP Gynekologicko-porodnická klinika
10. Simona Polakovičová 1, Martin Petrenko 2, Štefan Polák 2
Morfológia vaginálního epitelu so zameraním sa na Merkelove bunky
1
Ústav histologie a embryológie LFUK
2
1. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
11. Viera Belušáková, Martin Petrenko, Katarína Kabová, Ladislav Maršík, Andrea Ďurechová, Monika
Dugátová
Kryoprezervácia oocytov
Univerzitné pracovisko reprodukčnej medicíny
1. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Diskusia k prednáškam
15,00 Záver konferencie, obed.
Konferencia je bez registračného poplatku !
Podujatie je zaradené a kreditované vo vzdelávacom programe.
Tešíme sa na Vašu účasť
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prezident výboru SGPS
MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD, MPH.
riaditeľ UNB Bratislava
doc. MUDr. Martin Redecha, CSc.
vedecký sekretár SGPS
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
hlavný odborník MZ SR pre gynek. a pôrod.
prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.
hlavný odborník MZ SR pre reprodukčnú medicínu
a koordinátor konferencie
Download

Program - Slovenská genekologicko