ZUNO BANK AG
pobočka zahraničnej banky
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 456 99 999
www.zuno.sk
[email protected]
POTVRDENIE O PRÍJME ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOVI/ŽIADATEĽOVI O ÚVER V ZUNO
Titul, meno a priezvisko:
.......................................................................................................
Rodné číslo:
.................................................
Dátum prijatia do zamestnania:
.................................................
Na dobu neurčitú
Druh pracovného pomeru:
Na dobu určitú do:........... (mesiac a rok)
Pracovná pozícia:
.......................................................................................................
Priamy telefonický kontakt:
.................................................
Rodinný stav:
.................................................
Počet vyživovaných detí:
.................................................
INFORMÁCIE O ZAMESTNÁVATEĽOVI
Názov spoločnosti:
Adresa:
IČO:
Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej
osoby,ktorá overila údaje:
Telefónne číslo zodpovednej osoby:
Čas, kedy je zodpovedná osoba dostupná
na telefónnom čísle:
.................................................
.......................................................................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
POTVRDENIE O VÝŠKE PRÍJMU
Čistý mesačný príjem za posledné 3 mesiace: mesiac ......... suma .............. €
mesiac ......... suma .............. €
mesiac ......... suma .............. €
V hotovosti ......... . Na účet
Mzda je vyplácaná: Zrážky zo mzdy – za jeden mesiac:
Súdne/exekučné zrážky:
................................................ €
Splácanie úverov:
................................................ €
Iné – spresnite:
................................................ €
Potvrdzujem, že
zamestnanec: je/ nie je v skúšobnej dobe a/alebo nie je s ním vedené konanie o skončení pracovného
pomeru, najmä že mu neplynie výpovedná lehota ani s ním nebol pracovný pomer skončený okamžite.
Svojím podpisom udeľujem súhlas aby
(i) môj zamestnávateľ poskytol ZUNO údaje o mne v rozsahu tohto Potvrdenia o prijíme a ďalších údajov
vyžiadaných zo strany ZUNO
(ii) si ZUNO vyžiadalo prípadné dodatočné informácie o mne od môjho zamestnávateľa a
(iii) ZUNO spracovávalo informácie o mne tu uvedené a zistené od môjho zamestnávateľa spôsobom, v rozsahu
a na účely uvedené vo VOP a ÚOP vydaných ZUNO, s ktorými som sa oboznámil a súhlasím s nimi, a to
všetko pre účely overenia správnosti a posúdenia mojej žiadosti o REZERVU/PÔŽIČKU v ZUNO počas 10
rokov od podpisu tohto Potvrdenia o príjme, pričom viem, že mám právo odvolať tento súhlas v prípade
preukázateľného porušenia podmienok spracovávania osobných údajov, a to písomne.
................................................. Dátum
.................................................................
Podpis zamestnanca/žiadateľa o úver
Informácie v tomto Potvrdení o príjme sú pravdivé, správne a sú platné 30 dní odo dňa jeho vystavenia.
................................................. Dátum
.................................................................
Pečiatka zamestnávateľa a podpis zodpovednej osoby
ZUNO BANK AG – člen skupiny Raiffeisen Bank International, Muthgasse 26, 1190 Viedeň, Rakúsko, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Obchodného súdu vo Viedni pod č.: FN 326454 f, konajúca prostredníctvom ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, Digital Park
II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,+421 2 456 99 999, www.zuno.sk, [email protected] IČO: 36 867 594, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č.: 1830/B
Download

Potvrdenie o príjme (PDF) V ZUNO veríme, že bankovníctvo sa dá