Ústav štátu a práva SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2013
Bratislava
január 2014
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2013
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústav štátu a práva SAV
Riaditeľ: Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
Zástupca riaditeľa: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Vedecký tajomník: JUDr. Tatiana Weissová
Predseda vedeckej rady: Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Člen snemu SAV: JUDr. Zuzana Magurová
Adresa: Klemensova 19, 813 64 Bratislava
http://www.usap.sav.sk
Tel.: 02/52961833
Fax: 02/52962325
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1953
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
M
Ž
K
do 35
rokov
M
Ž
K
K
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
25
11
14
3
4
24
20,4
15,7
Vedeckí pracovníci
17
10
7
2
3
16
12,8
12,3
Odborní pracovníci VŠ
4
1
3
1
0
4
3,4
3,4
Odborní pracovníci ÚS
3
0
3
0
1
3
3,7
0
Ostatní pracovníci
1
0
1
0
0
1
0,5
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2013 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
1
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2013)
Rodová
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
1
9
1
0
3
4
3
Ženy
1
6
1
0
1
2
4
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
3
0
1
0
1
0
2
2
1
Ženy
2
1
0
0
0
1
1
2
2
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2013
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
48,5
50,3
49,6
Ženy
51,1
49,0
53,1
Spolu
49,9
49,8
51,3
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
Základná organizačná štruktúra organizácie sa v roku 2013 nezmenila. V zameraní svojej vedeckej
činnosti pokračovala v riešení výskumných úloh na základe vedeckého projektu podporeného
jedným grantom APVV (bližšie v prílohe B. tejto správy) a dvoma bilaterálnymi projektmi MAD.
Vo svojej personálnej a vednej politike si už skôr vytýčila ako svoju prioritu na najbližšie roky
zvýšenie počtu mladých vedeckých zamestnancov v rámci limitovaných rozpočtových mzdových
prostriedkov organizácie, keďže zvýšenie počtu systemizovaných miest so zabezpečenými
mzdovými prostriedkami v rámci SAV, napriek opakovaným zdôvodneniam ich potreby,
neuskutočnilo sa už po mnoho rokov. V priebehu hodnoteného roka boli prijatí len do veľmi
malého pracovného úväzku (30 %) od 1. 3. 2013 traja mladí vedeckí zamestnanci, čím sa podarilo
aspoň čiastočne posilniť personálnu základňu ústavu v nižšej vekovej kategórií jeho odborných a
vedeckých zamestnancov. Do dôchodku odišla pracovníčka oddelenia VTI D. Hrešková. V trende
omladzovania svojho výskumného potenciálu chce organizácia pokračovať aj v nasledujúcom
období, v ktorom SAV vstupuje do transformácie. Nedostatočný počet systemizovaných miest je
však vážnou brzdou plného rozvoja organizácie vo všetkých oblastiach predmetu jej činnosti podľa
zriaďovacej listiny. V situácii, keď organizácia nemôže nájsť porozumenie pre zvýšenie počtu
systemizovaných miest z rozpočtových zdrojov, omladzovanie jej zamestnaneckého kolektívu je
možné len na základe opatrení, ktoré sú z hľadiska možností zamestnávateľa na hrane zákona. Aj tie
najnevyhnutnejšie personálne riešenia v danej situácii možno uskutočniť len vďaka ústretovosti
iných tvorivo produktívnych zamestnancov v dôchodkovom veku i ďalších, ktorí spoločne majú k
dispozícii veľmi skromný objem mzdových prostriedkov. S touto dlhodobo neutešenou situáciou
organizácie kontrastujú spoločenské požiadavky a očakávania na toto jediné mimouniverzitné
pracovisko základného výskumu v oblasti vied o štáte a práve v Slovenskej republike, ktoré sú
opodstatnene vysoké.
2
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
A
spolu
pre
organizáciu
B
0
-
-
-
1
0
80371
80371
-
3. Projekty OP ŠF
0
0
-
-
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
0
0
-
-
-
0
-
-
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2013 financované VEGA
0
2. Projekty, ktoré boli r. 2013
financované APVV
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
0
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
3
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2013
Tabuľka 2b Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty
A
spolu
pre
organizáciu
B
0
-
-
-
0
0
-
-
-
0
0
-
-
-
2
0
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
A
B
0
5. Podpora medzinárodnej
0
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
BARÁNY, E. a kol.: Zmena práva. 1. vyd. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s.
ISBN 978-80-8095-084-2.
V postmodernej situácii sa právo neustále až kontinuálne mení. Kniha zachytáva hodnotový základ
a mechanizmy tohto procesu vo všeobecne – teoretickej a odvetvovej rovine ako aj na
reprezentatívnych príkladoch. Zvlášť sa dotýka právnej istoty.
KROPAJ, M.: Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. 1. vydanie. Bratislava:
Veda, 2013. 271 s. ISBN 978-80-224-1314-5.
Publikácia sa venuje základným hodnotovým otázkam práva. Pod touto optikou sa zaoberá aj
otázkou kvalitnej tvorby a odmeňovaním tvorivého úsilia v súčasnej tzv. „postmodernej“ dobe.
Súhrne možno vnímať v publikácií snahu o prekonanie čisto majetkových práv duševného
vlastníctva. Najmä pri autorskom práve a s ním súvisiacich právach sa zdôrazňuje predovšetkým aj
ich kultúrny a kulturotvorný význam.
VOZÁR, J.: Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2013. 320 s. ISBN
978-80-224-1272-8.
Monografia „Právo proti nekalej súťaži“ je prvou komplexnou slovenskou publikáciou v tejto
oblasti po roku 1989. Mala by byť základným teoreticko-právnym dielom z pera slovenského
autora. Snaží sa reflektovať aktuálny stav tejto problematiky najmä v slovenskej a českej literatúre
a judikatúre. Tieto poznatky sú doplnené zahraničnou literatúrou a judikatúrou Súdneho dvora
Európskej únie.
5
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2c Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
A
B
C
Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2012
2012
2012
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v domácich
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch
evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v
nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)
6
7/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
2/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6/2
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
17 / 2
0/0
1/0
15 / 1
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Vydané periodiká evidované v Current
0
0
0
Contents
13. Ostatné vydané periodiká
0
0
0
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
0/0
0/0
0/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
4/0
0/0
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
0/0
0/0
(EAJ)
17. Heslá v odborných terminologických
slovníkoch a encyklopédiách vydaných *
0/0
0/0
0/0
(BDA, BDB)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
* - uvádzajú sa len heslá, pri ktorých je uvedený autor a ich rozsah je min. 1 autorský hárok
7
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2d Ohlasy
OHLASY
A
B
Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/
doplnky z r. 2011 doplnky z r. 2011
2/3
0/0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
1/0
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
3/6
0/1
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
101 / 32
17 / 2
indexoch (3, 4)
2/0
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie
je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla
na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2e Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
46
3
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 21. – 23. 3. 2013
Názov: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 - 7. ročník
Prednáška: Vnútorné ochranné služby v stredoeurópskom priestore ako účinný nástroj boja proti
trestnej činnosti policajtov
Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Právna regulácia tvorby práva
Krajina: SR
Pracovník: Berdisová, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Odlišné stanovisko v rozhodovacej činnosti ÚS SR
8
Správa o činnosti organizácie SAV
Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Zmena práva a jej pozadia
Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Zmena práva a právna istota v kontexte rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
Slovenskej republiky
Krajina: SR
Pracovník: Káčer, M.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Zmena právneho názoru
Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Novelizácie trestných kódexov vo svetle potrieb aplikačnej praxe
Krajina: SR
Pracovník: Nikodým, D.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Tvorba práva v parlamentnej demokracii
Krajina: SR
Pracovník: Švidroň, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Zmena práva a zmena charakteru spoločnosti
Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústavný súd Slovenskej republiky
Termín: 8. - 10. 4. 2013
Názov: Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu
Prednáška: Ústava a hodnotová orientácia práva
9
Správa o činnosti organizácie SAV
Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave
Termín: 10. 4. 2013
Názov: III. česko-slovenský vedecký seminár o autorskom práve – „Nová koncepcia autorského
práva“
Prednáška: Kolektívna správa práv vs. súťažné právo
Krajina: Poľsko
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Universitet Jana Kochanowskego w Kielcach
Termín: 22. - 23. 4. 2013
Názov: Universal and Regional Dimension of the Protection of Human Rights. New Challenges –
New Solutions
Prednáška: Changing Roles of Human Rights
Krajina: ČR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 9. - 10. 5 .2013
Názov: Olomoucké právnické dny 2013
Prednáška: Premenlivá deľba moci
Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 9. – 10. 5. 2013
Názov: Olomoucké právnické dny 2013
Prednáška: Deľba moci a jej premeny v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej
republiky
Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 9. – 10. 5. 2013
Názov: Olomoucké právnické dny 2013
Prednáška: Aktuálne otázky vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva - Kolektívna
správa práv vs. súťažné právo
Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Česká akadémia vied, Praha
Termín: 16. – 17. 5. 2013
Názov: Visegrad Grant Workshop „Public participation in environmental decision-making:
Implementation of the Aarhus Convention”
Prednáška: Implementation of the Aarhus Convention – Slovak perspective and vision
10
Správa o činnosti organizácie SAV
Krajina: Taliansko
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: ASCOLA – Academic Society for Competition Law
v spolupráci s Universitá del Salento, Dipartimento di Scienze dell´Economia
Termín: 23. – 25. 5. 2013
Názov: 8th ASCOLA Conference – Competition Law as Regulation
Prednáška: Remarks on regulatory approach to competition law in the practice of the Slovak
Competition Authority
Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 6. 6. 2013
Názov: Ochrana hospodárskej súťaže – právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo
Prednáška: Návrh smernice o kolektívnej správe práv z hľadiska optiky súťažného práva – špičkový
európsky produkt alebo nepochopenie princípov hospodárskej súťaže
Krajina: ČR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Bundes Rechtsanwaltkammer
Deutscher Anwaltverein e.V.
Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V.
Industrie- und Handelskammer Oberfranken
Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V.
v spolupráci:
nakladatelstvím ASPI
nakladatelstvím Linde
Atlas Consulting s.r.o. – právní informační systém CODEXIS
Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Právnická fakulta Olomouc
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Ústav státu a práva Slovenské akademie věd
Termín: 12. – 14. 6. 2013
Názov: XXI. Karlovarské právnické dny
Prednáška: Premlčanie v kontexte rekodifikácií súkromného práva a európskych návrhov
Krajina: ČR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Bundes Rechtsanwaltkammer
Deutscher Anwaltverein e.V.
Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V.
Industrie- und Handelskammer Oberfranken
Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V.
v spolupráci:
nakladatelstvím ASPI
nakladatelstvím Linde
Atlas Consulting s.r.o. – právní informační systém CODEXIS
Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Právnická fakulta Olomouc
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Termín: 12. – 14. 6. 2013
Názov: XXI. Karlovarské právnické dny
11
Správa o činnosti organizácie SAV
Prednáška: Obrana proti zneužívaniu práva v judikatúre slovenských a českých súdov a v
zahraničnej judikatúre
Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 20. 6. 2013
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia „Právna a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v
súčasnom európskom a medzinárodnom práve“
Prednáška: Ochrana osobných údajov jednotlivca v informačnej spoločnosti
Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: MS SR a Taliansko-slovenská obchodná komora
Termín: 27. 6. 2013
Názov: Trestná zodpovednosť konateľov a spoločností
Prednáška: Nový legislatívny návrh úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb
Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 18. 9. 2013
Názov: Sebauvedomenie právnej vedy
Konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva
Prednáška: Verejné právo a teória štátu a práva: metodológia, hodnoty a moc
Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 18. 9. 2013
Názov: Sebauvedomenie právnej vedy
Konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva
Prednáška: V paralele k tendenciám vo vývoji právnej vedy
Krajina: SR
Pracovník: Nikodým, D.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 18. 9. 2013
Názov: Sebauvedomenie právnej vedy
Konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva
Prednáška: K 60. jubileu Ústavu štátu a práva SAV
Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 18. 9. 2013
Názov: Sebauvedomenie právnej vedy
Konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva
Prednáška: Retrospektívny-perspektívny pohľad na činnosť ústavu
12
Správa o činnosti organizácie SAV
Krajina: SR
Pracovník: Švidroň, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 18. 9. 2013
Názov: Sebauvedomenie právnej vedy
Konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva
Prednáška: Úvodný referát
Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 18. 9. 2013
Názov: Sebauvedomenie právnej vedy
Konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva
Prednáška: Retrospektívny-perspektívny pohľad na súkromné právo
Krajina: ČR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe
Termín: 24. 9. 2013
Názov: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Príspevok: Polemika o vybraných inštitútoch právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických
osôb v Českej republike
Krajina: ČR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 27.-28.9. 2013
Názov: Mediace 2013
Príspevok: Stav riešenia trestných vecí mediátorom v Slovenskej republike
Krajina: SR
Pracovník: Magurová, Z.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 10. – 11. 10. 2013
Názov: Bratislavské právnické fórum 2013
Prednáška: Uplatňovanie preneseného dôkazného bremena v prípadoch diskriminácie
Krajina: SR
Pracovník: Lapšanský, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci s Ústavom státu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 6. – 8. 11. 2013
Názov: Medzinárodné sympózium
Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: Kríza a agenda poskytovania štátnej pomoci bankám: od zásadného zákazu štátnej
pomoci k pretváraniu štruktúry bankového trhu
13
Správa o činnosti organizácie SAV
Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci s Ústavom státu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 6. – 8. 11. 2013
Názov: Medzinárodné sympózium
Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: Premlčanie práva na náhradu škody
Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci s Ústavom státu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 6. – 8. 11. 2013
Názov: Medzinárodné sympózium
Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom rozhodcovského
konania v SR
Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 10.-11.10. 2013
Názov: Bratislavské právnické fórum
Prednáška:
Hodnotenie Českej republiky pracovnou skupinou OECD o úplatkárstve v
medzinárodných obchodných transakciách
Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Termín: 13. 11. – 14. 11. 2013
Názov: Dny práva Brno 2013
Prednáška: Právna ochrana proti správnym aktom individuálnej a „zmiešanej“ povahy v kontexte
rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 15. – 23. 11. 2013
Názov: Jesenná škola práva
„Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“
Prednáška: Realizácia práva
Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 15. – 23. 11. 2013
Názov: Jesenná škola práva
„Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“
Prednáška: Umiestnenie aplikácie práva v jurisprudencii
14
Správa o činnosti organizácie SAV
Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 15. – 23. 11. 2013
Názov: Jesenná škola práva
„Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“
Prednáška: Zvláštnosti aplikácie a výkladu trestného práva
Krajina: SR
Pracovník: Tokár, A.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 15. – 23. 11. 2013
Názov: Jesenná škola práva
„Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“
Prednáška: Aplikácia práva Európskej únie
Krajina: SR
Pracovník: Švidroň, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 15. – 23. 11. 2013
Názov: Jesenná škola práva
„Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“
Prednáška: Niektoré praktické aspekty realizácie a aplikácie európskeho práva a medzinárodného
súkromného zmluvného práva (s osobitným zameraním na oblasť technickej normalizácie, práva
duševného vlastníctva a súťažného práva)
Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovej Univerzity v Brne
Termín: 22. – 23. 11. 2013
Názov: Cyberspace 2013
Prednáška: Collective Rights Management vs. Competition Law
Krajina: ČR
Pracovník: Magurová, Z.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovej Univerzity v Brne
Termín: 22. 11. 2013
Názov: Metamorphosis of Foundation Law in Europe: looking back at the past in order to
understand the present differences
Prednáška: Methamorphosis of foundation legislation in Slovakia
Krajina: SR
Pracovník: Kukliš, P.
Inštitúcia: OWLnet s.r.o.
Termín: 28. 11. 2013
Názov: Proces tvorby zákonov a podzákonných noriem v SR a legálne možnosti jeho
ovplyvňovania
Prednáška: Legálne možnosti ovplyvňovania legislatívneho procesu
15
Správa o činnosti organizácie SAV
Krajina: ČR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe
Termín: 12. -14. 12. 2013
Názov: Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času
Prednáška: Hodnoty v právnom pozitivizme
Krajina: ČR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe
Termín: 12. -14. 12. 2013
Názov: Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času
Prednáška: Akademik Viktor Knapp – právní civilista
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Justičná akadémia Slovenskej republiky
Termín: 14. - 15. 3. 2013
Názov: Mediačná a probačná činnosť
Prednáška: Postpenitenciárna starostlivosť ako základný atribút restoratívnej justície
Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu
Termín: 24. - 25. 4. 2013
Názov: Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže
Prednáška: Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť o mladistvých odsúdených ako jeden z
významných atribútov prevýchovy
Krajina: SR
Pracovník: Kukliš, P.
Inštitúcia: Združenie miest a obcí Slovenska
Termín: 11. 12. 2013
Názov: Komunálna reforma – odborná diskusia
Prednáška: Diskusný príspevok
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2013
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
2.7.3. Predané licencie
16
Správa o činnosti organizácie SAV
2.7.4. Realizované patenty
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2013 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)
Tabuľka 2f Experti hodnotiaci národné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Bárány Eduard
Colotka Peter
VEGA
APVV
VEGA
APVV
VEGA
VEGA
VEGA
Magurová Zuzana
Nikodým Dušan
Švidroň Ján
Vozár Jozef
Počet
hodnotených
projektov
1
1
3
1
1
1
1
2.9. Iné informácie k vedeckej činnosti.
Rok 2013 bol pre Ústav štátu a práva SAV osobitne významný najmä z toho dôvodu, že v tomto
roku si pripomenul svoje 60. jubileum. Vznikol ako jedno z prvých špecializovaných vedeckých
pracovísk SAV v bezprostrednej nadväznosti na jej zriadenie v roku 1953. K uvedenému výročiu
ústavu bola usporiadaná medzinárodná vedecká konferencia na tému „Sebauvedomenie právnej
vedy“ (Malé kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV, 18. 9. 2013). Pre účastníkov
konferencie bola pripravená informačná publikácia „Slovenská akadémia vied: Ústav štátu a práva
1953 – 2013“, ISBN 978-80-224-1318-3, v ktorej sa konštatuje, že šesťdesiatročná história ústavu
je nerozlučne spätá so závažnými zlomovými historickými udalosťami, ku ktorým došlo v
dvadsiatom storočí a so spoločenskými podmienkami, ktoré z nich vzišli. V istom období si priamo
vyžiadali nielen vznik tohto ústavu ako špecializovaného akademického pracoviska pre oblasť
právnych vied na Slovensku, ale ovplyvňovali aj zameranie a možnosti jeho vedeckej práce až po
súčasnosť, keď sa začínajú uskutočňovať i legislatívne a praktické kroky zamerané na
transformáciu SAV. Z tejto vedeckej konferencie sa pripravuje jubilejný zborník.
Dňa 16. 10. 2013 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou akadémiou vied a
Ústavom štátu a práva SAV pri príprave právnych dokumentov súvisiacich s transformáciou SAV
(ďalej len „Memorandum“). Na tom základe bola vytvorená pracovná skupina ÚŠaP pod vedením
riaditeľa ústavu, ktorej úlohy v zmysle Memoranda sú nad rámec základného poslania Ústavu štátu
a práva SAV ako vedeckého pracoviska, orientovaného podľa jeho zriaďovacej listiny na „základný
výskum v oblasti vied o štáte a práve a právnu filozofiu, medzinárodné právo a právo európskych
spoločenstiev, verejné právo a súkromné právo“. Limitované personálne možnosti ústavu bolo
nutné v poslednom štvrťroku rozdeliť so sústredením jednak na vlastné výskumné úlohy
organizácie v rámci projektu podporeného zmluvou APVV 0340-10 „Právo v dynamike
spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“, a jednak na splnenie záväzku voči SAV podľa
Memoranda. Dňa 9. 12. 2013 ÚŠaP predložil predsedovi SAV ako interný pracovný materiál SAV
dokument s názvom „Právna analýza východísk a cieľov v schválenej koncepcii transformácie
SAV“, ktorý bol dňa 16. 12. 2013 prerokovaný v Komisii pre transformáciu SAV. Na základe jej
17
Správa o činnosti organizácie SAV
pripomienok bol tento materiál ďalej dopracovaný a predložený predsedovi SAV v dvoch
samostatných dokumentoch: dňa 10. 1. 2014 „Stanovisko k príprave legislatívneho zámeru
týkajúceho sa transformácie organizácií SAV v súvislosti s prípravou návrhu zákona o verejných
výskumných inštitúciách“, a dňa 13. 1. 2014 „Stanovisko k pripomienkam Komisie pre
transformáciu SAV podľa zápisnice z jej zasadnutia konaného dňa 16. 12. 2013 s dopracovaním
právnej analýzy“. S odôvodneným nepatrným časovým prekročením aj do roku 2014 ide tu o
splnenie záväzku ÚŠaP voči SAV, ktorý bol v Memorande termínovaný dňom 31. 12. 2013.
18
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2013
Forma
Počet k 31.12.2013
Doktorandi
celkový počet
z toho
novoprijatí
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2013
Ukončenie z dôvodov
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Spolu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Súhrn
0
0
0
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Z formy prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Do formy
iných
Externá prostriedkov Externá prostriedkov
iných
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
Počet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2013 úspešnou obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
hodnosť
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
19
Správa o činnosti organizácie SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty
Názov študijného
programu (ŠP)
Názov študijného odboru
(ŠO)
Číslo ŠO
Univerzita/vysoká škola a
fakulta
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
(teória a dejiny štátu a práva)
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
(Paneurópska vysoká škola)
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
(Právnická fakulta Univerzita
Palackého Olomouc, ČR)
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
(Trnavská univerzita v Trnave)
JUDr. Peter Colotka, CSc.,
LL.M. (Právnická fakulta TVU)
JUDr. Peter Kukliš, CSc.
(Právnická fakulta UK)
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
(Právnická fakulta UK)
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
(Univerzita Komenského v
Bratislave)
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
(ústavné právo)
JUDr. Peter Colotka, CSc.,
LL.M. (teória štátu a práva)
Mgr. Marek Káčer, PhD.
(teória a dejiny štátu a práva)
JUDr. Peter Kukliš, CSc.
(ústavné právo)
JUDr. Peter Kukliš, CSc.
(správne právo)
JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
(ústavné právo)
JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
(správne právo)
Prof. JUDr. Oľga Ovečková,
DrSc. (obchodné a finančné
právo)
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
(občianske právo)
20
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Správa o činnosti organizácie SAV
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2013
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Cvičenia a semináre
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
8
0
4
0
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
530
0
442
0
Celkový počet hodín v r. 2013
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
9
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
5
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
8
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
8
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
4
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
166
0
4
2
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Situácia na tomto úseku je oproti predchádzajúcemu obdobiu podstatne nezmenená. Je pravda, že
ústav ani v roku 2013 nepôsobil ako externá vzdelávacia inštitúcia školiaca vlastných doktorandov
v rámci SAV na základe zmluvnej spolupráce s niektorým akreditovaným vysokoškolským
školiacim pracoviskom v zmysle platnej legislatívy, avšak zároveň treba opäť konštatovať aj to, že
viacerí vedeckí pracovníci Ústavu štátu a práva SAV dlhodobo a široko spolupracujú v
doktorandskom štúdiu s vysokými školami právnického smeru v Slovenskej republike a v Českej
republike – ako školitelia doktorandov iných školiacich pracovísk, na ktorých pedagogicky pôsobili
či pôsobia a boli na týchto školiacich pracoviskách zaangažovaní tiež ako členovia komisii pre
obhajoby dizertačných prác a oponenti pri obhajobách dizertačných prác aj iných školiteľov. Z
tohto hľadiska Ústavu štátu a práva SAV nechýba spojenie s oblasťou formovania mladých
vedeckých zamestnancov na vysokých školách. Ich značný počet, dnes už s kvalifikáciou PhD.,
inklinuje aj po skončení doktorandského štúdia k Ústavu štátu a práva SAV. Z ich radov boli
niektorí prijatí aj do pracovného pomeru v ústave, ktorý sa usiluje utvoriť v roku 2014 podmienky
pre prijatie aj ďalších na perspektívne posilnenie svojej výskumnej základne. Ústav podniká tiež
kroky na ustanovenie vlastného doktorandského štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia v
21
Správa o činnosti organizácie SAV
spolupráci s vhodným partnerom pre príslušný odbor, v ktorom môže zabezpečiť svoje
garantovanie. Dlhodobo poddimenzovaný počet jeho systemizovaných miest odborných a
vedeckých pracovníkov v rámci SAV, najmä aj v porovnaní s obdobnými výskumnými
pracoviskami v zahraničí, je však veľmi vážnou brzdou pre ďalší rozvoj organizácie, na čo jej
vedenie upozornilo i na vyššie uvedenej konferencii k 60. výročiu jej vzniku. Vo vzťahu k
množstvu úloh, európskych i širších medzinárodných výziev nastoľujúcich sa pre základný výskum
v otázkach štátu a práva v súčasnej mimoriadne dynamickej etape vývoja by organizácia dokázala
zamestnať a výskumne plne vyťažiť aj rovnaký počet zamestnancov, aký majú väčšie vedecké
pracoviská v rámci 3. OV SAV. Vedeckí a odborní zamestnanci pravidelne participujú aj na
vedeckých konferenciách doktorandov, organizovaných vysokoškolským prostredím a i v roku
2013 seriózne prispeli k podpore rozvoja personálnej základne vo viacerých odboroch právnych
vied v Slovenskej republike úspešným zavŕšením svojho vlastného školiteľstva, ako aj účasťou pri
obhajobách dizertačných prác doktorandov iných školiteľov. Avšak, ako sa zdôrazňuje aj vyššie, a
ako bolo konštatované už i v predchádzajúcich hodnotených obdobiach, prijatiu ďalších úspešných
a perspektívnych doktorandov do kmeňového stavu ústavu dlhodobo bráni súčasný počet
systemizovaných pracovných miest. Preto treba opakovane konštatovať aj negatívnu stránku tejto
situácie spočívajúcu v tom, že doktorandi vyškolení kvalifikovanými školiteľmi z nášho ústavu
hľadajú svoje uplatnenie po dosiahnutí PhD. mimo SAV. V oblasti pedagogickej činnosti si
osobitnú obľubu u doktorandov a postdoktorandov získala Jesenná škola práva. Ide aj v rámci
štátov V4 o originálnu vedecko-pedagogickú aktivitu. V roku 2013 Ústav štátu a práva SAV
zorganizoval už jej 18. ročník. Pravidelne sa jej zúčastňujú záujemcovia zo Slovenskej republiky,
Českej republiky, Poľska, vo viacerých ročníkoch aj z Maďarska. Vysoká kvalita prednášateľov a
rozvinuté personálne kontakty organizujúcej inštitúcie v rámci uvedených štátov dávajú všetky
predpoklady pre pokračovanie v tejto tradícii aj naďalej. Aj pri organizovaní Jesennej školy práva
organizácia nachádza porozumenie a mimorozpočtové prostriedky na jej podporu, bez ktorých by
toto úspešné podujatie zaniklo.
22
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2013
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Zmena práva, Tatranská Štrba, 43 účastníkov, 20.03.-22.03.2013
Na konferencii boli prezentované výsledky dosiahnuté v rámci projektu APVV č. 0340-10 Právo v
dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie, zvlášť jeho teoreticko-právne časti.
Stretnutie poslúžilo aj ako príležitosť predbežnej oponentúry predstaviteľmi právno-teoretickej
komunity zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Išlo už o 14. podujatie organizované Ústavom štátu a práva SAV, prostredníctvom ktorého sa
vniesli nové témy, metodické prístupy a poznatky do právno-vedeckého prostredia. Téma zmeny
práva spájala spoločenskú aktuálnosť najnovších skúseností a problémov s vedeckou a
intelektuálnou príťažlivosťou, lebo doposiaľ neboli k dispozícii jej ucelené koncepcie.
III. česko-slovenský seminár o autorskom práve, Malé kongresové centrum SAV, Bratislava, 41
účastníkov, 25.04.-25.04.2013
Seminár bol organizovaný v spolupráci s Ústavom práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity a Katedrou občianskeho práva Právnickej fakulty Palackého univerzity v
Olomouci. Išlo o pokračovanie v tradícii, ktorá vznikla z iniciatívy Ústavu štátu a práva SAV v roku
2005 (I. seminár) a pokračovala v roku 2010 (II. seminár). Z III. seminára bolo vydané
monotematické číslo 5/2013 Právneho obzoru.
Karlovarské právnické dni, Karlove Vary, 120 účastníkov, 12.06.-14.06.2013
Medzinárodná konferencia „Karlovarské právnické dni“ sa uskutočnila 12.6.-14.6. 2013 už po 21
krát v Karlových Varoch a patrí medzi najprestížnejšie právnické konferencie. Poprední
predstavitelia právneho myslenia sa sústredili na aktuálne problémy obchodného práva. Prednášali
poprední odborníci z Nemecka, Rakúska, Česka a Slovenska. Ústav štátu a práva SAV bol
zastúpený na tejto konferencii nielen svojimi prednášateľmi, ale v poslednom čase sa stal jedným
zo spoluorganizátorov tejto konferencie.
Vedecká konferencia k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva SAV - Sebauvedomenie právnej
vedy, Malé kongresové centrum SAV, 47 účastníkov, 18.09.-18.09.2013
Ústav štátu a práva SAV vznikol v roku 1953 ako jedna z prvých vedeckých organizácií SAV. 60.
Výročie jeho zriadenia bolo príležitosťou nielen na zhodnotenie jeho miesta v histórii základného
výskumu v oblasti vied o štáte a práve v Slovenskej republike, ale sa zameral aj na aktuálne
výzvy, ktoré pre vedy o štáte a práve nastolili dynamiku súčasného spoločenského vývoja. V
súvislosti s uvedeným výročím a k nemu usporiadanou konferenciou bude vydaná jubilejná
monografia ústavu.
Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika, Štrbské Pleso, 59 účastníkov,
06.11.-08.11.2013
Išlo o medzinárodné vedecké podujatie so zameraním na široký okruh najmä obchodnoprávnej
problematiky. Zo sympózia bol vydaný zborník.
23
Správa o činnosti organizácie SAV
XVIII. ročník Jesennej školy práva - "Aplikácia práva", Modra-Harmónia, 49 účastníkov,
15.11.-23.11.2013
V už 18. ročníku Jesennej školy práva, organizovanej pod gesciou Ústavu štátu a práva SAV aj v
spolupráci s ďalšími inštitúciami, boli doktorandom zo Slovenska, z Čiech a z Poľska ponúknuté
najnovšie poznatky právnych vied o tých témach právneho štátu, ktoré sa v posledných rokoch
výrazne menia. Účastníci získali obraz o problematickosti a rôznosti chápania otázok, ktoré sú
obvykle prezentované ako jasné a bezrozporné. Doktorandi mali možnosť stretnúť sa a diskutovať
s významnými právnickými osobnosťami.
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2014
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie,
Kongresové centrum SAV Smolenice, 60 účastníkov, 01.04.-03.04.2014, (Oľga Ovečková,
02/52962325, kl. 109, [email protected])
Cieľom konferencie je upriamiť pozornosť na interdisciplinarizmus a funkcionalizmus práva
obchodných spoločností v podaní moderných teórií korporátneho práva, teórie firmy, konceptu
going concern a jeho implikácií pre právo obchodných spoločností, ako aj teórií koncernu a ich
praktických dôsledkov.
Milestones of Competition Law/Míľníky súťažného práva, Bratislava, 25 účastníkov,
07.04.-08.04.2014, (Jozef Vozár, 02/52962325, kl. 111, [email protected])
Medzinárodná konferencia „Míľniky súťažného práva“ sa uskutoční 7.- 8. apríla 2014 v Bratislave.
Ústav štátu a práva SAV bude hlavným organizátorom. Na tejto konferencii vystúpia odborníci z
tejto oblasti práva zo Slovenska, Česka a Nemecka. Pôjde o prvú konferenciu tohto druhu a jej
cieľom je poukázať na vývoj protimonopolného práva a práva proti nekalej súťaži po roku 1989,
nové trendy v tejto oblasti ako aj europeizáciu súťažného práva.
Carlsbad Legal Conference Days/Karlovarské právnické dni, Karlove Vary, 120 účastníkov,
14.05.-16.05.2014, (Jozef Vozár, 02/52962325, kl. 111, [email protected])
Medzinárodná konferencia „Karlovarské právnické dni“ sa uskutoční už po XXII. krát v Karlových
Varoch a patrí medzi najprestížnejšie právnické konferencie.
Sociálne zabezpečenie - na rázcestí?, Malé kongresové centrum SAV, 37 účastníkov,
16.10.-17.10.2014, (Ľudmila Gajdošíková, 02/52962325, kl. 108, [email protected])
Vedecká konferencia bude nadväzovať na predchádzajúce konferencie z oblasti sociálneho
zabezpečenia organizované Ústavom štátu a práva v pravidelných dvojročných intervaloch už od
roku 1997.
Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie, Malé kongresové centrum SAV,
40 účastníkov, 30.10.-30.10.2014, (Ján Švidroň, 02/52961833, [email protected])
Hodnotiaca vedecká konferencia k výsledkom zavŕšenia výskumného projektu Ústavu štátu a práva
SAV, podporeného zmluvou APVV-0340-10 na obdobie riešenia 2011 - 2014.
XIX. The Autumn School of Law/XIX. ročník Jesennej školy práva, Modra-Harmónia,
14.11.-24.11.2014, (Eduard Bárány, 02/52962325, [email protected])
Jesenná škola práva sprostredkuje doktorandom zo SR, ČR a PR relatívne komplexný pohľad na
niektorú veľkú prierezovú tému právneho myslenia s dôrazom na jej problematičnosť a
nejednoznačnosť. Prednášateľmi sú tradične významné právnické osobnosti z uvedenej trojice
štátov.
24
Správa o činnosti organizácie SAV
Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov, Malé kongresové centrum SAV, Bratislava,
17.11.-17.11.2014, (Jozef Vozár, 02/52962325, kl. 111, [email protected])
Téma spája spoločenskú aktuálnosť najnovších skúseností a problémov.
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
10
Počet členstiev
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Asociácia pre právnu a sociálnu filozofiu (IVR) - národná sekcia (funkcia: člen)
Medzinárodná akadémia porovnávacieho práva (funkcia: člen korešpondent)
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
Asociácia pre právnu a sociálnu filozofiu (IVR) - národná sekcia (funkcia: člen)
Mgr. Barbora Králičková, PhD.
ALAI - Association Littéraire et Artistique Internationale (Medzinárodná literárna a umelecká
asociácia) (funkcia: členka)
ASCOLA - Academic Society for Competition Law (Akademická spoločnosť pre súťažné
právo) (funkcia: členka)
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu (funkcia: člen)
JUDr. Zuzana Magurová
European Network of Legal Experts in the field of Gender Equality Európskej skupiny
právnych expertiek a expertov v oblasti rodovej rovnosti za SR, ktorý koordinuje Utrecht
School of Law Holandsko (funkcia: členka)
European Women´s Lobby Observatory of the European Policy Action Centre on Violence
Against Women, (Európskeho centra pre politiky a akcie v oblasti násilia na ženách Európskej
ženskej lobby) (funkcia: členka expertného tímu )
25
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
Academia Scientiarum et Artium Europaea (funkcia: člen)
ATRIP (funkcia: člen)
Society for European Contract Law SECOLA (funkcia: člen)
UNIDROIT (funkcia: korešpondent)
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Spoločnosť Alexander von Humboldt (funkcia: člen)
Via iuris (funkcia: člen správnej rady)
JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
Mezinárodní společnost T. G. Masaryka (funkcia: členka)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
hodnotených
projektov
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
riešenia
Listom z 9. 10. 2013 prejavil záujem realizovať v letnom období roku 2014 v Ústave štátu a práva
SAV 1-mesačný výskum so zameraním na oblasť ľudských práv, zahraničnú a bezpečnostnú
politiku EÚ Victor Luis Gutiérrez Castillo, profesor medzinárodného verejného práva a riaditeľ
oddelenia verejného a európskeho práva University of Jaen, Španielsko. Výskum chce realizovať v
rámci „National Scholarship Programme of The Slovak Republic“. Problematiku, ktorej sa vo
svojom výskume zamýšľa venovať, v Ústave štátu a práva SAV dlhodobo riešime a disponujeme
odborníkmi, ktorí by sa mu mohli vedecky venovať. Jeho prejavený záujem o vedeckú spoluprácu
nás teší, lebo je takisto svedectvom kvality našej vedeckej práce a jej odozvy v zahraničných
vedeckých kruhoch. Na základe jeho žiadosti mu bol dňa 28. 10. 2013 zaslaný „Letter of
Acceptance“. Ďalšie bude závisieť od toho, či jeho žiadosti o „Scholarship“ v rámci uvedeného
programu bude vyhovené. Je to však zároveň dôvod na opätovne pripomenutie, že materiálne
podmienky Ústavu štátu a práva SAV nezodpovedajú podmienkam vedeckej práce, aké aj naši
vedeckí pracovníci mali možnosť poznať na vedeckých pracoviskách obdobného zamerania vo
vyspelejších štátoch EÚ a inde vo svete. Aj toto si bude vyžadovať v rámci transformácie SAV
riešenie a podstatné zlepšenie.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
26
Správa o činnosti organizácie SAV
5. Vedná politika
Výskumní zamestnanci ústavu vo svojej vedeckej činnosti reflektujú tak z národného, ako aj z
európskeho a globálneho hľadiska súčasný stav poznania v každej z oblastí výskumu v súlade s
poslaním ústavu podľa jeho zriaďovacej listiny. V kontinuite s predchádzajúcimi riešenými
výskumnými projektmi formulujú a postupne napĺňajú ďalšie výskumné ciele podľa kapacitných
možností ústavu.
Ako bolo vyššie uvedené (bod 2.9), v roku 2013 si Ústav štátu a práva SAV pripomenul 60. výročie
svojho vzniku a k tomuto výročiu sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia
„Sebauvedomenie právnej vedy“. Štát a právo prešli od vzniku SAV zložitými premenami, na ktoré
reagovala aj právna veda inštitucionalizovaná v tejto organizácii. Konferencia bola príležitosťou na
retrospektívne hodnotenia jej činnosti i na uváženie nových úloh v súlade s nezastupiteľným
miestom Ústavu štátu a práva SAV v slovenskej právnej vede. Bližšie tiež JANÁČ, Viliam:
Sebauvedomenie právnej vedy. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri
príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1953-2013). In
Právny obzor, 2013: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, roč. 96, č. 6, s. 632-636. ISSN
0032-6984. Pozri tiež JANÁČ, Viliam: Sebauvedomenie právnej vedy. Vedecká konferencia k 60.
výročiu Ústavu štátu a práva SAV (1953 - 2013). In Správy SAV, 2013, roč. 49, č. 10, s. 5 - 6.
ISSN 0139-6307.
Je vhodné opakovane pripomenúť, že po roku 1989 došlo v rámci SAV k celoplošnému zníženiu
počtu zamestnancov o 50 %, avšak zároveň sa pre oblasť vied o štáte a práve začalo mimoriadne
dynamické a náročné obdobie. Ústav si počas svojej existencie vybudoval rešpektované miesto v
odboroch svojej vedeckej činnosti a jeho výsledky široko využíva tak právna prax, ako aj školstvo a
iné výskumné pracoviská so zameraním na túto vednú oblasť nielen v Slovenskej republike, ale aj v
zahraničí. V predchádzajúcich hodnotených obdobiach boli vytvorené seriózne základy, na ktorých
možno kontinuálne ďalej rozvíjať vedeckú činnosť ústavu vo všetkých hlavných smeroch, ktoré
môže ústav v rámci svojej limitovanej personálnej základne pokryť (pozri vyššie bod 3.6). V
súčasnosti určuje hlavné vedecké ciele ústavu najmä celoústavný grantový projekt APVV-0340-10
„Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“ s obdobím riešenia do 31. 10.
2014, ktorý nadväzuje na skôr riešené celoústavné grantové projekty. Problematika tohto
výskumného projektu APVV zahŕňa viacodborové právne súvislosti a v súlade s výzvou APVV
2010 sa zameriava na nové aktuálne výzvy pre oblasť právneho výskumu s prehĺbeným dôrazom na
podporu rozvoja mladých vedeckých pracovníkov a na interdisciplinárne otázky. Súčasný vedecký
potenciál ústavu v jeho viacgeneračnom kvalifikačnom základe zahŕňa tvorivé vedecké osobnosti
od dôchodkového veku po čas krátko po úspešnom ukončení doktorandského štúdia.
Základným strategickým cieľom koncepcie ústavu v strednodobej perspektíve je výrazne posilniť
etablovanie sa mladých vedeckých pracovníkov v jeho organizačnej štruktúre a dlhodobo
zabezpečiť kontinuitu vedeckej činnosti ústavu vo všetkých oblastiach výskumu, ktoré mu určuje
jeho zriaďovacia listina. Treba mať na zreteli, že výsledky dosiahnuté v jeho vedeckej činnosti v
predchádzajúcich obdobiach dosiahol pomerne veľmi malý počet vlastných vedeckých
zamestnancov ústavu, avšak treba tiež konštatovať, že z objektívnych, ale i subjektívnych príčin nie
je plne zabezpečené vedecké nástupníctvo vo všetkých odboroch, ktoré by výskumná činnosť
ústavu mala aj v budúcnosti pokrývať a ďalej rozvíjať, a to predovšetkým aj s výraznejším
zapojením sa ústavu do európskeho i širšieho medzinárodného výskumného prostredia.
Transformácia SAV by mala vytvoriť pre to lepšie podmienky, ako boli dosiaľ. O ponúkajúce sa
možnosti výskumnej spolupráce so zahraničnými inštitúciami zásadne nie je núdza, avšak súčasný
stav efektívnej výskumnej bázy ústavu a jeho materiálna situácia neumožňuje ich plné využitie
(pozri vyššie bod 4.4 ). Opakovane treba pripomenúť, že štát a právo sa týkajú celej spoločnosti,
27
Správa o činnosti organizácie SAV
všetkých jej stránok. Preto ani v rámci vedy nemožno vedu o štáte a práve vnímať zredukovane iba
ako súčasť spoločenských vied; štát a právo majú svoj spoločenský dosah všade, teda –
prostredníctvom viacerých špecializovaných odborov právnej vedy a práva v živote – aj na oblasť
prírodných a technických vied.
28
Správa o činnosti organizácie SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Právnická fakulta UPJŠ
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Dohoda o spolupráci v doktorandskom štúdiu
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: Doktorandské štúdium
Zhodnotenie: Dohoda o spolupráci v doktorandskom štúdiu s Právnickou fakultou Univerzity P.J.
Šafárika v Košiciach uzavretá v marci 2010 vyústila medziiným do skutočnosti, že v akademickom
roku 2011/2012 i 2012/2013 sú dvaja pracovníci ÚŠaP SAV vedení ako školitelia doktorandského
štúdia v zozname Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach: JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter
Colotka, CSc., LL.M.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Právnická fakulta TVU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Rámcová dohoda o spolupráci
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Doktorandské štúdium
Zhodnotenie: Rámcová dohoda o spolupráci s Právnickou fakultou TU v Trnave sa premieta i do
skutočnosti, že v akademickom roku 2011/2012 i 2012/2013 boli dvaja pracovníci z prostredia
ÚŠaP SAV vedení ako školitelia doktorandského štúdia v zozname školiteľov Právnickej fakulty
TU v Trnave: JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Utrecht School of Law, Holandsko
Názov aplikácie/objekt výskumu: European Network of Legal Experts in the Field of Gender
Equality, European Commission DG for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Začiatok spolupráce: 2003
Stručný opis aplikácie/výsledku: spracovanie správ a štúdií o implementácii európskych smerníc
týkajúcich sa rodovej rovnosti v legislatíve SR pre Európsku komisiu
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): žiadny
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
29
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
30
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
JUDr. Eduard Bárány,
Predseda vlády SR
poradca
DrSc.
Komisia NR SR pre ústavu a rokovací
člen
poriadok
Súdna rada Slovenskej republiky
člen
Komisia prezidenta SR pre štátne
člen
vyznamenania
Mgr., Mgr. Lucia
Komisia pre personálne veci sudcov
členka
Berdisová, PhD.
(tzv. rozkladová komisia), Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky
Výbor pre výskum, vzdelávanie a
členka
výchovu v oblasti ľudských práv a
rozvojového vzdelávania Rady vlády SR
pre ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť (pri Úrade vlády SR)
JUDr. Peter Kukliš, CSc. Stála pracovná komisia Legislatívnej
člen
rady Vlády Slovenskej republiky pre
správne právo
Spoločná pracovná skupina SAV a
člen
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu pre prípravu návrhu zákona o
verejných výskumných inštitúciách
JUDr. Lucia Kurilovská, Ministerstvo spravodlivosti SR predsedníčka
PhD.
Komisia pre trestné právo hmotné
Ministerstvo spravodlivosti SR
Generálna riaditeľka Sekcie
trestného práva
Pracovná skupina pre elektronický
členka
monitoring pri Ministerstve
spravodlivosti SR
Spoločnosť pre trestné právo a
predsedníčka
kriminológiu SR - sekcia pre trestné
právo procesné
Rada Vlády SR pre drogovú politiku
členka
štátu
Ministerstvo spravodlivosti SR predsedníčka
Komisia pre trestné právo procesné
Prezídium policajného zboru SR členka
Medzirezortný odborný koordinačný
orgán
Panel expertov SR
členka
Komisia pre eurofondy a korupcie pri
členka
31
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Lukáš Lapšanský,
PhD.
JUDr. Zuzana Magurová
JUDr. Dušan Nikodým,
CSc.
Prof. JUDr. Oľga
Ovečková, DrSc.
Prof. JUDr. Ján Švidroň,
CSc.
Ministerstve vnútra SR
Ministerstvo školstva SR medzirezortná pracovná skupina
Rada Vlády SR pre prevenciu
kriminality
Komisia pre legislatívu v oblasti
informatizácie spoločnosti zriadená
Ministerstvom financií SR
Expertná skupina pre prevenciu a
elimináciu násilia na ženách a v rodinách
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
Výbor pre mimovládne neziskové
organizácie Rady vlády pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť
Konzultačný výbor Rady vlády SR pre
rodovú rovnosť
Národná rada SR
Legislatívna rada Vlády SR
Spoločná pracovná skupina SAV a
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu pre prípravu návrhu zákona o
verejných výskumných inštitúciách
Mgr. Adrián Tokár, LL.M., Európska komisia
PhD.
členka
členka
člen
členka
členka
členka
odborný vedecký
konzultant pre legislatívu
členka
člen
člen právneho servisu
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: Stanovisko ÚŠaP SAV na podnet predsedu Výboru NR SR Beblavého
Adresát expertízy: Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Spracoval: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Stručný opis: Vypracovanie stanoviska.
Názov expertízy: K právnym východiskám transformácie SAV
Adresát expertízy: SAV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pre prípravu návrhu
zákona o verejných výskumných inštitúciách
Spracoval: JUDr. Peter Kukliš, CSc.
Stručný opis: Expertízne stanoviská k právnym východiskám transformácie SAV
Názov expertízy: Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej forme vlády
Adresát expertízy: NR SR
Spracoval: JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
Stručný opis: Vypracovanie stanoviska k pôsobnosti prezidenta v parlamentnej forme vlády
Názov expertízy: Stanovisko vo veci predaja patentu organizácie SAV
Adresát expertízy: Technologický inštitút SAV, Duševné vlastníctvo a transfér technológií
Spracoval: Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
Stručný opis: Vypracovanie stanoviska vo veci predaja patentu organizácie SAV
32
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov expertízy: K právnym východiskám transformácie SAV
Adresát expertízy: SAV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pre prípravu návrhu
zákona o verejných výskumných inštitúciách
Spracoval: Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
Stručný opis: Expertízne stanoviská k právnym východiskám transformácie SAV
Názov expertízy: Výklad ustanovení návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb
Adresát expertízy: Telekomunikačný úrad SR
Spracoval: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Stručný opis: Vypracovanie stanoviska k výkladu ustanovení návrhu zákona o Úrade pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
33
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Meno
Spoluautori Typ1
Názov
zverejnenia
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
JUDr. Eduard Bárány,
DrSc.
Mgr., Mgr. Lucia
Berdisová, PhD.
Mgr., Mgr. Lucia
Berdisová, PhD.
TL
Ako ďalej s
generálnym
prokurátorom povie
Ústavný súd
Čentéš trestné
oznámenie na
Macejkovú nepodá
Etický kódex u
sudcu? Dá sa skúsiť
Funkcia generálneho
prokurátora zaručuje
silný vplyv
Dátum alebo
počet za rok
Pravda
21.5.2013
Pravda
13.5.2013
Pravda
28.11.2013
Pravda
17.8.2013
RO K veci
RTVS
3.9.2013
TL Kde je problém
Pravda
13.6.2013
Hospodárske noviny
3.1.2013
Pravda
13.5.2013
Pravda
23.1.2013
Pravda
8.1.2013
Pravda
8.7.2013
Hospodárske noviny
19.6.2013
Pravda
12.9.2013
Hospodárske noviny
30.10.2013
Hospodárske noviny
21.5.2013
Pravda
6.1.2013
Webportál Otvorené
právo
6.4.2013
Bratislava
2.12.2013
TL
TL
TL
Konal ako mu
TL umožnil ústavný súd
Macejkovej kauza je
TL iba lapália
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
IN
iné
Nekonečný príbeh o
voľbe šéfa
prokurátorov
Novú voľbu
prokurátora má v
rukách Ústavný súd
Prázdniny majú aj
parlament a vláda
Smer už má
generálneho
prokurátora
Spor o Baťov majetok
môže trvať roky
Súd rozhodoval:
Harabin svojich 50
000 nedostane
Šéf najvyššieho súdu
sa bude deliť o moc
Zrušiť amnestiu alebo
nie? Právnici sa jej
zastávajú
15-minútová
symfónia - súdna
Právo na rovnosť napĺňame
ľudskoprávne záväzky
34
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr., Mgr. Lucia
Berdisová, PhD.
PB
Mgr., Mgr. Lucia
Berdisová, PhD.
iné
JUDr. Peter Colotka,
CSc., LL.M.
JUDr., Mgr. Marián
Kropaj, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
SR?
Reakcia na článok:
Na Trnavskej
univerzite budú
vyučovať právnickú
etiku
Systémové
presadzovanie
výchovy a vzdelávania
k ľudským právam na
Slovensku
SITA
3.10.2013
Bratislava
13.11.2013
Bulletin Slovenskej
asociácie knižníc,
2013 roč. 21, č. 4, s.
50 - 52. ISSN
1335-7905.
10.12.2013
Markíza, Lampáreň
21.10.2013
Noviny o 19.30, TV
JOJ
11.8.2013
Krimi, TV JOJ
10.8.2013
Nový Čas
13.5.2013
TL sa trestá rozdielne
Hospodárske noviny
29.11.2013
TV Alternatívne tresty
Krimi, TV JOJ
1.1.2013
TV Amnestia
Krimi, TV JOJ
20.1.2013
Nie je knihovník ako
PU knihovník
TV
TV
Lampáreň: Blíži sa
čas zamrznutých
chodníkov. Pozor na
to, kde si zlomíte
nohu!
"Žaloba za vraždu
Ježiša Krista"
Adekvátnosť a
TV proporcionalita trestov
Ako sa vyhnúť
TL rýchlemu trestu
Alkohol za volantom
TL
Česi náš model
prokuratúry opustili už
Hospodárske noviny
pred dvadsiatimi
rokmi
TV Divácke násilie
Dohoda o vine a
TV treste
Dohoda o vine a
TV treste
Dohoda o vine a
TV treste
Domáca väzba v
TV Maďarsku
18.7.2013
Krimi, TV JOJ
24.3.2013
Krimi, TV JOJ
22.7.2013
Krimi, TV JOJ
23.5.2013
Noviny o 19.30, TV
JOJ
25.7.2013
Krimi, TV JOJ Plus
4.12.2013
Domáce väzenie bude
TL využívateľnejšie
4.5.2013
RO
29.8.2013
TV
TV
Pravda
vďaka náramkom
Domové prehliadky a RTVS 1, Rádiožurnál
vstup do obydlia
o 12.00
Doručovanie
obžaloby
Krimi, TV JOJ
poškodenému
Dôveryhodnosť
Veľké noviny, TV
svedka
JOJ
35
6.4.2013
30.11.2013
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
Dôvody odročenia
TV hlavného pojednávania
Dôvody väzby pri
TV krádeži
Dôvody väzby pri
TV organizovanej skupine
Drogová trestná
TV činnosť
5.4.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
23.11.2013
Krimi, TV JOJ
1.5.2013
Téma dňa, TA3
7.10.2013
Krimi plus, TV JOJ
17.8.2013
Krimi, TV JOJ
5.7.2013
Krimi, TV JOJ
19.5.2013
Drogová trestná
TV činnosť a možnosti
TV
prevýchovy
Drogová trestná
činnosť, novela § 172
TZ
TV Drogové trestné činy
TV Elektronické náramky Hlavné správy, TA3
Elektronický
RO monitoring
Elektronický
TV monitoring
Elektronický
TV monitoring
Elektronický
TV monitoring
Extrémizmus,
RO národnostné
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
RO
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Krimi, TV JOJ
TL
Hlavné správy, RTVS
1
3.5.2013
Hlavné správy, TA3
5.5.2013
Televízne noviny,
Markíza
3.5.2013
Topky.sk, TA3
28.1.2013
Hlavné správy, RTVS
1
8.8.2013
nenávistné prejavy
Falšovanie a
pozmeňovanie verejnej
listiny, úradnej pečate,
Hlavné správy, RTVS
úradnej uzávery,
1
úradného znaku a
úradnej značky § 352
TZ
Falšovanie záznamov
Televízne noviny,
v zdravotníckej
Markíza
dokumentácii
Firma, ktorá pustí
špinu do rieky, bude
Pravda
čeliť trestu
TL Hanba
18.7.2013
21.5.2013
28.10.2013
2.9.2013
PLUS 7
17.10.2013
Pravda
21.3.2013
SME
19.6.2013
Népszabadsag
4.3.2013
Televízne noviny,
Markíza
2.5.2013
Chyby súdov
TL dostávajú zločincov na
TL
slobodu
Je pánom všetkých
prokurátorov
TL Kauza "Malinová"
TV Konania proti ušlému
TV Konanie proti ušlému Hlavné správy, TA3
4.2.2013
TV Konanie proti ušlému
18.1.2013
36
Krimi, TV JOJ
Správa o činnosti organizácie SAV
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV Konanie proti ušlému Krimi, TV JOJ Plus
TV Konanie proti ušlému
Televízne noviny,
Markíza
2.2.2013
TV Konanie proti ušlému
Veľké noviny, TV
JOJ
29.11.2013
Krimi, TV JOJ
27.1.2013
Krimi, TV JOJ Plus
10.9.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
23.9.2013
Krimi plus, TV JOJ
Plus
13.9.2013
Krimi plus, TV JOJ
Plus
15.9.2013
PLUS 7
13.6.2013
Pravda
2.8.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
8.11.2013
Krimi, TV JOJ
12.1.2013
PLUS 7
12.9.2013
Krimi, TV JOJ
8.1.2013
Noviny o 19.30, TV
JOJ
23.5.2013
Pravda
6.11.2013
SME
22.8.2013
Krimi, TV JOJ
26.1.2013
Hlavné správy, RTVS
1
2.8.2013
SME
4.10.2013
TV drogovej trestnej
Krimi, TV JOJ
25.8.2013
TV
Krimi, TV JOJ
1.2.2013
Konanie proti ušlému
TV (MS)
Konanie proti ušlému
TV a mimoriadne opravné
TV
TV
prostriedky
Konanie súdu na
základe návrhu na
predbežné opatrenie
Korupčné a podvodné
konanie
Kriminalita bielych
TV golierov
TL Krivá výpoveď?
Kurilovská: Niektoré
TL chyby sú
TV
TV
neodpustiteľné
Lehoty na prípravné
konanie
Marenie výkonu
úradného rozhodnutia,
§ 348 TZ
TL Maškaráda
Mediační a probační
TV úradníci
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TL
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
28.11.2013
TL
Možnosť
podmienečného
odkladu výkonu trestu
pri spôsobení smrti a
drogovej trestnej
činnosti
Na okresnom súde
zisťujú, prečo pustili
údajných členov
bankovej mafie
Na raziu nemali
príkaz
TV Náhrada väzby
Najvyšší súd verzus
RO Ústavný
Náramky väzňov
TL napadli
Navrhované zmeny v
činnosti
Neodvedenie dane a
poistného
37
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
Neposkytnutie
TV pomoci § 177 TZ
Nepríčetnosť osoby
TV obvinenej
Krimi, TV JOJ
4.4.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
5.9.2013
Neprítomnosť
TV obžalovaného na
2.10.2013
TV
29.8.2013
TV
Krimi, TV JOJ Plus
verejnom zasadnutí
Novela Zákona o
výkone trestu odňatia
Krimi, TV JOJ
slobody
Obmedzovanie
Noviny o 19.30, TV
osobnej slobody, § 183
JOJ
TZ
TV Obnova konania
10.2.2013
Krimi, TV JOJ
29.3.2013
Odškodňovanie v
Veľké noviny, TV
JOJ
6.12.2013
TV trestnom konaní
Odškodňovanie v
Veľké noviny, TV
JOJ
6.12.2013
TV Ohováranie § 373 TZ
Veľké noviny, TV
JOJ
16.10.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
19.11.2013
Krimi, TV JOJ
20.3.2013
Hospodárske noviny
1.10.2013
Krimi, TV JOJ
14.3.2013
Krimi, TV JOJ
13.5.2013
Krimi, TV JOJ
18.5.2013
PLUS 7
14.2.2013
PLUS 7
7.2.2013
Krimi, TV JOJ
19.1.2013
TV Podvod § 221 TZ
Krimi, TV JOJ
3.5.2013
TV Podvod § 221 TZ
Veľké noviny, TV
JOJ
14.9.2013
Noviny o 19.30, TV
JOJ
27.5.2013
SME
8.11.2013
RTVS 1, Rádiožurnál
o 18.00
31.8.2013
TV trestnom konaní
TV
Ohrozovanie pod
vplyvom návykovej
látky
TV Opätovná väzba
Opätovné prejednanie
TV veci
Organizovaná
TV zločinecká skupina
Osobitne skrátené
TV vyšetrovanie
Osobitne skrátené
TV vyšetrovanie
TL Pandorina skrinka
TL
TV
Panika. Majú sa
svedkovia v procese s
Bakim Sadikim a ich
rodinní príslušníci
začať obávať o svoje
životy?
Podmienečné
zastavenie trestného
stíhania, zmier
Podvodný úpadok §
TV 227 TZ
Polícia tají, ako
TL riešila emisie
Postup polície pri
RO domových
38
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
RO
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
RO
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
TV
prehliadkach
Poškodzovanie
Krimi, TV JOJ
cudzej veci § 246 TZ
Právomoci
Hlavné správy, RTVS
generálneho
1
prokurátora
Prečo je generálna
prokuratúra na
RTVS 1, Rádiožurnál
Slovensku taká
o 12.00
dôležitá
Predbežné opatrenie a
podnet na trestné
Krimi, TV JOJ Plus
stíhanie
Predbežné opatrenie
Veľké noviny, TV
vo vzťahu k
JOJ
maloletým
Prekvalifikovanie
Noviny o 17.00, TV
skutkových podstát
JOJ
Prerušenie trestného
TV stíhania
28.7.2013
18.7.2013
19.6.2013
29.9.2013
23.9.2013
16.10.2013
Krimi, TV JOJ
19.2.2013
RTVS 1, Rádiožurnál
o 18.00
19.6.2013
Pravda
2.9.2013
Televízne noviny,
Markíza
22.10.2013
Televízne noviny,
Markíza
26.6.2013
Hlavné správy, RTVS
1
13.11.2013
TV Recidíva pri krádeži
Noviny o 19.30, TV
JOJ
11.2.2013
Resocializačné
Hlavné správy, RTVS
1
4.1.2013
Rozhodovanie o
Noviny o 17.00, TV
JOJ
18.11.2013
SME
10.9.2013
Hospodárske noviny
6.9.2013
Noviny o 17.00, TV
JOJ
23.9.2013
SME
11.5.2013
TV vojsku § 392 TZ
Krimi, TV JOJ Plus
9.9.2013
TV Spoločné konanie
Noviny o 17.00, TV
JOJ
13.9.2013
Krimi, TV JOJ Plus
1.12.2013
RO
TL
TV
Prezident už dostal
oficiálne oznámenie o
zvolení Čižnára za
generálneho
prokurátora
Primátorovu kritiku
Židov preverí
prokurátor
Prístup k odsúdeným
vo výkone trestu
TV Probačné programy
Proporcionalita
RO trestov
RO programy
TV väzbe
Sadiki prebudil aj
TL Boreca, ministerstvo
TL
TV
napadlo súd
Sadikiho čaká nový
súd. Dokazovanie sa
sťaží
Sexuálne násilie §
200 TZ
Slotu dostal z cely
TL prokurátor
Služba v cudzom
Spolupracujúci
TV obvinený
39
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
Starostlivosť o dieťa
Veľké noviny, TV
JOJ
20.10.2013
Týždeň
15.9.2013
TV porušenie zákona
Veľké noviny, TV
JOJ
12.9.2013
TV Stíhanie mladistvých
Veľké noviny, TV
JOJ
6.9.2013
RTVS 1, Rádiožurnál
o 18.00
30.1.2013
Reportéri, RTVS 1
27.6.2013
Hlavné správy, RTVS
1
22.2.2013
TREND
28.11.2013
Krimi, TV JOJ
27.2.2013
Noviny o 17.00, TV
JOJ
27.2.2013
Pravda
19.7.2013
Krimi, TV JOJ
3.5.2013
Krimi, TV JOJ Plus
5.10.2013
RTVS 1, K veci
9.8.2013
Noviny o 19.30, TV
JOJ
30.7.2013
Noviny o 19.30, TV
JOJ
7.8.2013
Krimi plus, TV JOJ
24.8.2013
Noviny o 17.00, TV
JOJ
12.9.2013
Hospodárske noviny
7.11.2013
Krimi, TV JOJ Plus
16.10.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
16.10.2013
Krimi, TV JOJ
27.4.2013
Noviny o 19.30, TV
JOJ
2.3.2013
TV v zmysle TZ
Sťažnosť pre
TV porušenie zákona
Sťažnosť pre
Streľba v Hurbanove
RO nebola úkladná vražda
Strieľanie na
RO hraniciach za bývalého
RO
Svedectvo
TL zasväteného
Šírenie poplašnej
TV správy
Šírenie poplašnej
TV správy
Treba školiť
TL prokurátorov
Trest domáceho
TV väzenia
Trest domáceho
TV väzenia
Trestná
RO zodpovednosť
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
režimu
Svedecká výpoveď a
nazeranie do spisov
TL
právnických osôb
Trestná
zodpovednosť pri
zlyhaní zo strany
lekárov
Trestné činy
ohrozujúce životné
prostredie
Trestnoprávne
riešenie diváckeho
násilia
Trestnosť páchateľa
krádeže alebo lúpeže,
keď vráti ukradnuté
veci
Tresty pre firmy
prídu na budúci rok
Týranie blízkej a
TV zverenej osoby
Týranie blízkej a
TV zverenej osoby a
TV
TV
vražda
Týranie blízkej osoby
a zverenej osoby, §
208 TZ
Týranie blízkej osoby
a zverenej osoby, §
40
Správa o činnosti organizácie SAV
208 TZ
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV Týranie zvierat
Noviny o 17.00, TV
JOJ
5.2.2013
TV Týranie zvierat
Noviny o 19.30, TV
JOJ
5.2.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
14.10.2013
Krimi plus, TV JOJ
24.8.2013
Krimi, TV JOJ
19.8.2013
Týranie zvierat § 378
TV a zásada oficiality
Týranie zvierat, § 378
TV TZ
Týranie zvierat, § 378
TV TZ
Týranie zvierat, § 378 Noviny o 12.00, TV
JOJ
TV TZ
Týranie zvierat, § 378
Veľké noviny, TV
JOJ
15.10.2013
Ublíženie na zdraví -
Televízne noviny,
Markíza
26.9.2013
Ublíženie na zdraví z
Veľké noviny, TV
JOJ
11.11.2013
Ublíženie na zdraví z
Veľké noviny, TV
JOJ
22.10.2013
Reflex, Markíza
27.11.2013
Televízne noviny,
Markíza
30.1.2013
Krimi, TV JOJ
27.1.2013
Noviny o 19.30, TV
JOJ
17.2.2013
Noviny o 19.30, TV
JOJ
8.8.2013
SME
21.2.2013
Pravda
19.4.2013
Hospodárske noviny
11.9.2013
Hlavné správy, TA3
12.11.2013
TV 222 TZ
Krimi, TV JOJ Plus
10.9.2013
TV Väzba
Krimi, TV JOJ
19.8.2013
RO Väzba
RTVS 1, K veci
13.11.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
18.11.2013
Noviny o 17.00, TV
JOJ
19.8.2013
TV TZ
TV zanedbanie povinnosti
TV nedbanlivosti
TV nedbanlivosti
TV Ukladanie trestov
Úkladná vražda v
TV porovnaní s vraždou
Úmrtie sudcu a v tej
TV súvislosti opakovanie
hlavného pojednávania
TV Úmysel v TZ
Usmrtenie z
TV nedbanlivosti § 149
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TL
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TL
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
5.2.2013
TL
TV
TZ
Ústavný súd už
povedal, že k sabotáži
nedošlo
Usvedčujúca
nahrávka súdu
nestačila
Útok na Martvoňa
môže stáť Hlinu
mandát
Útok na verejného
činiteľa
Úverový podvod §
Väzba pri sexuálnom
TV zneužívaní
Väzobne stíhaní
TV obvinení a
rozhodovacia činnosť
41
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
TV
TL
TL
Ústavného súdu
Veková hranica
trestnej zodpovednosti
Video šikany
rómskych chlapcov
súd odmietol
Video zo streľby
akoby ani nebolo
Vražda § 145 TZ,
TV pokus vraždy
Vražda a úkladná
TV vražda
Noviny o 19.30, TV
JOJ
21.3.2013
SME
24.9.2013
SME
31.8.2013
Krimi, TV JOJ
23.2.2013
Krimi, TV JOJ
30.1.2013
Vydanie slovenského Hlavné správy, RTVS
1
RO občana do cudziny
TV Vydieranie §189 TZ
Vyhostenie nášho
TV občana z cudziny
Noviny o 19.30, TV
JOJ
6.5.2013
Televízne noviny,
Markíza
14.1.2013
Výhrada dožiadaného Hlavné správy, RTVS
1
RO štátu pri vydávaní
Vypočutie osoby
TV podozrivej
TV Výtržníctvo § 364 TZ
Výtržníctvo,
TV nebezpečné vyhrážanie
TV
Vyžiadanie osoby
vyhostenej za účelom
prítomnosti na
hlavnom pojednávaní
20.3.2013
6.9.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
1.9.2013
Krimi, TV JOJ
21.1.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
17.11.2013
Hlavné správy, TA3
1.10.2013
Hlavné správy, RTVS
RO Vyžiadanie z cudziny
1
14.5.2013
Hlavné správy, RTVS
RO Vyžiadanie z cudziny
1
15.5.2013
Za korupciu bude
TL možné trestať firmy aj
SME
19.7.2013
Pravda
20.2.2013
Pravda
26.9.2013
TL nepoužijú
SME
21.9.2013
TV Zadržanie
Veľké noviny, TV
JOJ
14.11.2013
TV Zadržanie
Veľké noviny, TV
JOJ
10.11.2013
Hlavné správy, TA3
23.6.2013
Veľké noviny, TV
JOJ
8.9.2013
Hospodárske noviny
27.6.2013
TL
TL
politické strany
Za trestný čin pykajú
deti skôr ako za
priestupok
Za tvrdú drogu
pokuta
Zábery zo streľby
Zadržanie osoby
TV podozrivej
Zadržanie osoby
TV podozrivej
Zastrašovanie
TL novinárky HN preverí
42
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
JUDr. Dušan
Nikodým, CSc.
JUDr. Dušan
Nikodým, CSc.
JUDr. Dušan
Nikodým, CSc.
TL
Pravda
21.2.2013
Plus JEDEN DEŇ
22.7.2013
Krimi, TV JOJ Plus
13.10.2013
Hlavné správy, RTVS
1
12.2.2013
Noviny o 17.00, TV
JOJ
30.7.2013
Krimi, TV JOJ Plus
13.9.2013
TL nie? Právnici sa jej
Pravda
5.1.2013
TL
Pravda
2.5.2013
Pravda
17.8.2013
Pravda
18.5.2013
Pravda
7.6.2013
Pravda
8.1.2013
Plus 7 dní
10.1.2013
SME
6.5.2013
RTVS, Z prvej ruky
19.3.2013
Goodwill
2013
SME
19.3.2013
SME
7.1.2013
SME
3.1.2013
Hospodárske noviny
4.1.2013
Zhanobili našu
TL hymnu?
Zisťovanie totožnosti
TV u podozrivého
RO Zmluva o vydávaní
Zodpovednosť za
TV prideľovanie spisov
Zrušenie návrhu na
TV dohodu o vine a treste
Zrušiť amnestiu či
TL
TL
JUDr. Dušan
Nikodým, CSc.
TL
JUDr. Dušan
Nikodým, CSc.
TL
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
inšpekcia aj poslanci
Závislí dostanú druhú
šancu
zastávajú
Dôsledky podania
návrhu vo veci
nesúladu novely
zákona č. 38/1993 Z.
z. s ústavou
K znižovaniu
rozpočtu SAV
Možnosti náhrady
škody za znárodnený
majetok Baťu
Možnosti voľby
generálneho
prokurátora a jej súlad
s ústavou po
pozastavení účinnosti
novely zákona č.
38/1993 Z. z.
ústavným súdom
Zastupovanie v
Súdnej rade SR počas
neprítomnosti
predsedu aj
podpredsedu
TL Ešte má šancu
Mazák upozornil na
TL dieru vo vládnom
RO
TL
TL
TL
riešení
Námietky zaujatosti
ústavných sudcov
Nekalá súťaž v
podnikaní a "šmejdi"
očami právnika
Pat na Ústavnom
súde môže vyriešiť
žrebovanie
Právo je umenie
dobra a spravodlivosti
Prezident naplnil
TL Ficov scenár
Sulík chce odvolávať
TL prezidenta
43
Správa o činnosti organizácie SAV
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Jozef Vozár,
CSc.
JUDr. Katarína
Zavacká, CSc.
JUDr. Katarína
Zavacká, CSc.
JUDr. Katarína
Zavacká, CSc.
JUDr. Katarína
Zavacká, CSc.
JUDr. Katarína
Zavacká, CSc.
JUDr. Katarína
Zavacká, CSc.
Štefan Harabin
TL skolaboval na letisku
Pravda
9.1.2013
TL nemusí zostať
SME
12.3.2013
TL
SME
14.1.2013
STV
9.1.2013
STV
10.1.2013
Aktuálne.sk
27.5.2013
Markíza, Noviny
21.7.2013
Aktuálne.sk
7.5.2013
Moyzesova sieň
28.10.2013
Pravda
14.6.2013
Aktuálne.sk
8.2.2013
Hospodárske noviny
29.11.2013
RTVS
11.3.2013
Ústavný súd môže aj
zablokovaný
Vláda sa so zákonmi
ponáhľa často
TV Vyjadrenie
TV
IN
Vyjadrenie k
predbežnému
opatreniu, o ktorom
má rozhodovať
ústavný súd
Čo pre nás znamená
Dr. Eduard Beneš
TV Financovanie cirkvi
Keď nie je právo
IN právom
PB
TL
IN
JUDr. Katarína
Zavacká, CSc.
TL
JUDr. Katarína
Zavacká, CSc.
RO
Niekoľko slov k
výročiu vzniku
Československa 28.
10. 1918
O holokauste bude
cirkev aspoň hovoriť
Smer - falošná kópia
Svet Mariána
Kotlebu. Slovenský
štát. Likvidácia
demokracie
Vyjadrenie k
ospravedlneniu
Viedenskej
filharmónie Židom
1
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
prednášky/besedy
2
tlač
72
TV
rozhlas
24
internet
4
exkurzie
publikácie
0
multimediálne nosiče
0
dokumentárne filmy
iné
2
44
Počet
130
0
0
Správa o činnosti organizácie SAV
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
Miesto
medzinárodná
Zmena práva
medzinárodná Tatranská Štrba
III. česko-slovenský
Malé kongresové
seminár o autorskom práve medzinárodná
centrum SAV,
Bratislava
Karlovarské právnické dni medzinárodná
Karlove Vary
Vedecká konferencia k 60.
výročiu vzniku Ústavu štátu
Malé kongresové
a práva SAV medzinárodná
centrum SAV
Sebauvedomenie právnej
vedy
Medzinárodné sympózium
Právo – Obchod –
medzinárodná
Štrbské Pleso
Ekonomika
XVIII. ročník Jesennej
školy práva - "Aplikácia
medzinárodná Modra-Harmónia
práva"
Počet
účastníkov
20.03.-22.03.2013
43
Dátum konania
25.04.-25.04.2013
41
12.06.-14.06.2013
120
18.09.-18.09.2013
47
06.11.-08.11.2013
59
15.11.-23.11.2013
49
9.3. Účasť na výstavách
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
1
0
0
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Historia et Theoria Iuris (HIT) (funkcia: člen)
Právny obzor (funkcia: člen)
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
Právny obzor (funkcia: členka)
JUDr. Peter Kukliš, CSc.
Právny obzor (funkcia: člen)
JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
Právny obzor (funkcia: člen)
45
Správa o činnosti organizácie SAV
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Bulletin slovenskej advokácie (funkcia: členka)
Justičná revue (funkcia: členka)
Obchodné, finančné a hospodárske právo (funkcia: členka)
Právník (funkcia: členka)
Právny obzor (funkcia: hlavná redaktorka)
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
Acta Iuridica Olomucensis (funkcia: člen)
Duševné vlastníctvo (funkcia: člen)
Právny obzor (funkcia: člen)
Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD.
Právny obzor (funkcia: člen)
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Právny obzor (funkcia: člen)
JUDr. Tatiana Weissová
Právny obzor (funkcia: výkonná redaktorka)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Vedecká rada Sociologického ústavu SAV (funkcia: člen)
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
Historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV (funkcia: člen)
Slovenské filozofické združenie pri SAV (funkcia: člen)
Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV (funkcia: člen)
JUDr. Zuzana Magurová
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV (funkcia: členka výboru)
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Učená spoločnosť (funkcia: členka)
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV (funkcia: člen)
46
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
Slovenská historická spoločnosť SAV (funkcia: členka)
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (funkcia: členka)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Rada ÚSaP AV ČR (funkcia: členka)
47
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
knihy a zviazané periodiká
28749
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
2
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
0
Počet titulov dochádzajúcich periodík
27
z toho zahraničné periodiká
12
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
214
kúpou
212
darom
2
výmenou
0
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
Knižničné jednotky spracované automatizovane
1700
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
odborná literatúra pre dospelých
0
výpožičky periodík
0
prezenčné výpožičky
1163
MVS iným knižniciam
0
MVS z iných knižníc
0
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
0
Počet vypracovaných bibliografií
7
Počet vypracovaných rešerší
15
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
18
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
48
0
Správa o činnosti organizácie SAV
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
10 930
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied má vo svojej organizačnej štruktúre Oddelenie
vedeckých informácií, ktoré zahŕňa knižnicu a dokumentáciu. V tomto oddelení sa počas roka 2013
poskytovali absenčné a prezenčné služby, rešerše a prehľady nielen pre pracovníkov ústavu, ale aj
iných zamestnancov SAV, predovšetkým zo spoločenskovedných ústavov. Vzhľadom na podpísané
dohody o spolupráci medzi ústavom a príbuznými vysokými školami knižnicu ústavu hojne
navštevovali aj vysokoškolskí študenti a doktorandi.
Knižničný fond ústavu obsahuje rozsiahlu právnickú a čiastočne aj medziodborovú literatúru, široké
spektrum slovníkov, encyklopédií, najmä však kompletné viazané ročníky Zbierky zákonov,
Úradný vestník Európskej únie, séria L a C, vedecké a odborné časopisy domácej, ale i zahraničnej
proveniencie.
Vzhľadom na to, že v roku 2013 ústav disponoval značnými finančnými prostriedkami na nákup
odbornej literatúry, knižničný fond bol doplnený o 214 titulov, získaných prevažne nákupom (ústav
dostal darom len 2 neperiodické publikácie).
Knižnica ústavu aj v uplynulom roku pracovala s elektronickou Zbierkou zákonov v ASPI, čo je
automatizovaný systém právnických informácií, ktorý sa mesačne aktualizuje a obsahuje aj českú
zbierku zákonov. Okrem štandardných katalógov sú požadované údaje aj on line. Oddelenie VTI už
má spracovanú jestvujúcu databázu vecného a menného katalógu. V súčasnosti je softvérom KIS
MaSK spracovaných 1 700 publikácií, pričom v tomto roku bolo spracovaných 1 280 knižničných
jednotiek.
Oddelenie vedeckých informácií priebežne spracúva systematické prehľady publikačnej činnosti
pracovníkov ústavu, vymieňa si informácie a publikačnú činnosť aj s inými knižnicami vo svojej
oblasti. Excerpuje 32 periodík, 9 časopisov spracúva výmenným spôsobom z iných inštitúcií a
prostredníctvom Ústrednej knižnice SAV získava 2 tituly periodík. Ústav štátu a práva SAV v
rámci šetrenia finančných prostriedkov vymieňa svoj časopis Právny obzor za 7 iných titulov v
Slovenskej republike a 8 v zahraničí.
49
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
- VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (člen)
JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
- VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (člen)
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
- VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (tajomník)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)
- Legislatívna komisia SAV (člen)
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
- Legislatívna komisia SAV (členka)
JUDr. Peter Kukliš, CSc.
- Komisia pre transformáciu SAV (člen)
Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.
- Etická komisia SAV (tajomník)
JUDr. Zuzana Magurová
- Bytová komisia SAV (členka)
- Komisia pre transformáciu SAV (členka)
- Komisia SAV pre rovnosť príležitostí (členka)
- Legislatívna komisia SAV (členka)
50
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
- Legislatívna komisia SAV (člen)
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
- Legislatívna komisia SAV (členka)
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
- Komisia pre transformáciu SAV (člen)
- Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (člen)
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
- Akreditačná komisia SAV (člen)
- Komisia SAV pre propagáciu a médiá (člen)
- Legislatívna komisia SAV (člen)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
- Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy 13 (člen)
JUDr. Peter Kukliš, CSc.
- Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy 13 (člen)
51
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
zo ŠR
spolu
Výdavky
Výdavky spolu
z toho:
z mimorozp. z toho:
zdrojov
ŠF EÚ
ŠF EÚ vr.
vr.
spolufinan.z
spolufina
o ŠR
n.zo ŠR
448 631
363 314
0
85 317
0
448 631
363 314
0
85 317
0
mzdy (610)
272 968
248 968
0
24 000
0
poistné a príspevok do
poisťovní (620)
93 268
85 600
0
7 668
0
tovary a služby (630)
79 620
25 972
0
53 648
0
z toho: časopisy
7 828
7 828
0
0
0
VEGA projekty
0
0
0
0
0
MVTS projekty
0
0
0
0
0
CE
0
0
0
0
0
vedecká výchova
0
0
0
0
0
bežné transfery (640)
0
0
0
0
0
z toho: štipendiá
0
0
0
0
0
transfery partnerom
projektov
0
0
0
0
0
Kapitálové výdavky
0
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
0
obstarávanie kapitálových
aktív
0
0
0
0
0
kapitálové transfery
0
0
0
0
0
z toho: transfery
partnerom projektov
0
0
0
0
0
Bežné výdavky
v tom:
52
Správa o činnosti organizácie SAV
12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Príjmy
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
rozpočtové
spolu
Príjmy spolu
z
mimoroz
p. zdrojov
85 540
223
85 317
Nedaňové príjmy
0
0
0
v tom:
0
0
0
príjmy z prenájmu
0
0
0
príjmy z predaja
výrobkov a služieb
0
0
0
iné
0
223
0
Granty a transfery
(mimo zdroja 111)
85 317
0
85 317
v tom:
0
0
0
tuzemské
85 317
0
85 317
z toho: APVV
77 648
0
77 648
iné
7 669
0
7 669
0
0
0
z toho: projekty
0
rámcového programu EÚ
0
0
iné
0
0
zahraničné
0
53
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
54
Správa o činnosti organizácie SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Ústav štátu a práva SAV vydáva teoretický časopis Právny obzor, určený odborníkom z oblasti
teórie a praxe, ktorému v slovenskom právnom prostredí patrí jedinečné miesto. Je to najstarší
právnický vedecký časopis, ktorý kontinuálne vychádza od roku 1917. V periodiku sú publikované
pôvodné autorské články z domén rozličných odvetví vied o štáte a práve zahŕňajúce spektrum
rozmanitých problémových okruhov. Časopis predstavuje fórum pre slobodnú komunikáciu
odborne fundovaných myšlienok, prezentáciu výsledkov dlhodobých bádaní, mediálny priestor na
pripomenutie si série osobností, ktoré nezameniteľným spôsobom ovplyvnili povahu právnych
poznatkov i živých reflexií o štáte a práve. K nezanedbateľným charakteristikám časopisu patrí fakt,
že je priebežne citovaný v prestížnom „Index to Foreign Legal Periodicals, Berkeley: University of
California Press“. Jeho redakcia požiadala o medzinárodné karentovanie časopisu a očakávame v
tejto veci rozhodnutie. Po zavŕšenej reorganizácii redakčnej rady Právneho obzoru bol dosiahnutý
súčasným požiadavkám korešpondujúci stav, sprítomnený i v skutočnosti, že jej zloženie
zodpovedá priestoru krajín V-4 plus Brusel. Synopsy vedeckých článkov Právneho obzoru v
anglickom jazyku a kľúčové slová sú zverejňované na webovej stránke časopisu „The Central
European Journal of Social Sciences and Humanities“ (http://cejsh.icm.edu.pl/). Redakcia časopisu
Právny obzor zabezpečila digitalizáciu časopisu od roku 1917 až 2010. Po kompletnom spracovaní
dát budú všetky čísla časopisu dostupné na internetovej stránke www.pravnyobzor.sk.
Ústav štátu a práva SAV aktívne spolupracuje s viacerými vydavateľstvami v Slovenskej republike
pri vydávaní publikácií tematicky zameraných na oblasť práva, a to jednak účasťou jeho
zamestnancov ako autorov monografií (v roku 2013 najmä VEDA a IURA EDITION), a jednak
recenznou činnosťou na požiadanie vydavateľa pri vydávaní kníh iných autorov. Okruh aktivít
pracovnej kolektivity ÚŠaP zahŕňa aj expertíznu analytiku premietajúcu sa do rôznych stanovísk a
vyjadrení k artikulovaným právnym otázkam pre štátne orgány, masmédiá, mimovládne organizácie
a pod. Na bližšie oboznámenie sa s vedeckou produkciou ÚŠaP môže najnovšie slúžiť publikácia
Slovenská akadémia vied: Ústav štátu a práva SAV 1953 – 2013 (Bratislava: VEDA, 2013, ISBN
978-80-224-1318-3), ktorá bola pripravená pre účastníkov vedeckej konferencie „Sebauvedomenie
právnej vedy“, usporiadanej k 60. výročiu vzniku ÚŠaP, ale aj pre informovanosť širšej odbornej
verejnosti.
V roku 2013 sa Ústav štátu a práva SAV výrazne zapojil do riešenia otázok týkajúcich sa
transformácie SAV v súvislostiach prípravy zákona o verejných výskumných inštitúciách a s ním
súvisiacich právnych predpisov (bližšie bod 2.9). Ťažisko legislatívnej činnosti (uskutočňovanej v
gescii MŠVVaŠ SR) bude v roku 2014 a už vzhľadom na povahu predmetu jej nemožno uprieť i
vedecký rozmer. Ide však o činnosť, ktorá – v rámci neveľkých personálnych možností ústavu –
viaže značný personálny potenciál organizácie nad rámec predmetu jej činnosti podľa zriaďovacej
listiny. Svoje vedecké kapacity bude ústav musieť sústrediť v roku 2014 jednak na zavŕšenie
súčasného výskumného projektu APVV, ako aj na prípravu nových grantových projektov VEGA,
resp. na využitie aj iných mimorozpočtových možností na podporu svojich ďalších výskumov a
vnútorne sa začať pripravovať na premenu z rozpočtovej organizácie na verejnú výskumnú
inštitúciu v súlade s postupom legislatívnych prác na príprave nových zákonov.
55
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2013
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Prof. JUDr. Ovečková Oľga, DrSc.
Pamätná medaila
Oceňovateľ: SAV
Opis: Pamätná medaila - ocenenie významných osobností SAV pri príležitosti 60. výročia SAV.
15.1.2. Iné domáce ocenenia
15.2. Medzinárodné ocenenia
56
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied poskytuje na vyžiadanie informácie v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
(Zákon o slobode informácií).
57
Správa o činnosti organizácie SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Oproti predchádzajúcemu obdobiu treba zdôrazniť, že ÚŠaP očakáva od transformácie organizácií
SAV na verejné výskumné inštitúcie, ktorej legislatívna príprava už prebieha v gescii MŠVVaŠ SR
v úzkej v spolupráci so SAV, takisto zlepšenie podmienok pre vedeckú prácu svojich zamestnancov
a pre svoj ďalší inštitucionálny rozvoj. Právne výskumy, ktoré ÚŠaP uskutočnil v období od roku
1989, vo viacerých smeroch v podmienkach Slovenska ponúkajú pevný základ umožňujúci v
ďalších projektoch dostatočné zreteľné formulovať nové výskumné zámery. Podrobné informácie o
doterajších výsledkoch výskumov ÚŠaP sú prístupné na www.usap.sav.sk. Môžu byť inšpiráciou aj
pre uvažovanie o interdisciplinárnych presahoch vo všetkých organizáciách SAV, z ktorých ani
jedna sa vo svojej činnosti nemôže vyhnúť i právnej problematike, a teda môže pri uvažovaní o
svojich špecializovaných vedeckých prioritách čerpať inšpiráciu aj zo zverejnených výskumných
výsledkov ÚŠaP: či už ide o legislatívny rámec špecializovanej vedeckej činnosti, právnej ochrany
výsledkov vedeckých výskumov alebo právnych foriem prenášania ich výsledkov do aplikačnej
sféry atď. Tieto otázky totiž patria medzi podstatné aj v doterajších výskumoch ÚŠaP, ktoré boli
vždy zamerané takisto na aplikačné využitie a sú prirodzene ponúkané do pozornosti na prvom
mieste v rámci SAV.
Jedným zo zámerov vednej politiky SAV v horizonte do roku 2020 je posilniť viacodborovú
spoluprácu. Tá by sa azda mala začínať už pri vytyčovaní výskumných tém. Na bližšie
oboznámenie sa s vedeckou produkciou ÚŠaP môže najnovšie slúžiť publikácia Slovenská
akadémia vied: Ústav štátu a práva SAV 1953 – 2013 (Bratislava: VEDA, 2013, ISBN
978-80-224-1318-3), ktorá bola pripravená pre účastníkov vedeckej konferencie Sebauvedomenie
právnej vedy, usporiadanej k 60. výročiu vzniku ÚŠaP, ale aj pre informovanosť širšej odbornej
verejnosti. ÚŠaP sa vo vytýčenom časovom horizonte bude naďalej venovať základnému výskumu
v rámci predmetu svojej činnosti. Jeho výskumná činnosť sa sústredí na vybrané oblasti, pre ktoré
má kvalifikovaný výskumný potenciál, s ešte prehĺbenejším dôrazom na interdisciplinárne
súvislosti. Možno ich sústrediť do troch základných okruhov, v ktorých načrtávame aj prieniky s
niektorými konkrétnymi mimoprávnymi vednými odbormi:
1. Teória štátu a práva. Predstavuje všeobecné východisko i zavŕšenie výskumov jednotlivých
právnych odvetví. Naďalej sa bude rozvíjať výskum právneho myslenia, ktorý má na Slovensku
silnú tradíciu. Bude sa udržiavať spojenie s novými smermi právneho myslenia v zahraničí a tieto sa
uvedú do domáceho právneho diskurzu. Novú úlohu predstavuje metodologické posilnenie
výskumu. Právna teória sa bude rozvíjať hlavne v kontakte s ústavným právom. Teória štátu a práva
i s ňou súvisiaca právna filozofia sa rozvíjajú využívajúc najmä impulzy z filozofie, sociológie,
politológie, histórie, ale aj z ekonomickej vedy a psychológie. Plnia aj funkciu „vstupnej brány“
poznatkov týchto vied do právneho myslenia. V týchto súvislostiach sa bude venovať pozornosť aj
výskumu so zameraním na dejiny štátu a práva.
2. Verejné právo. Predstavuje súbor rôznorodých odvetví od ústavného práva cez správne právo a
trestné právo až po občianske právo procesné. Spája ich kvalifikovaný vzťah k verejnej moci,
reguluje jej organizáciu, uplatňovanie a zvlášť jej vzťah s jednotlivcom (občanom) a s právnickými
osobami súkromného práva. Tým je dané aj základné zameranie výskumu vo verejnom práve.
Okrem všeobecnej roviny právnej regulácie verejnej moci a vybraných problémových okruhov
jednotlivých verejnoprávnych odvetví bude osobitná pozornosť venovaná inštitútom ústavného
systému SR so zreteľom na aktuálne otázky ich fungovania. Pri uvedenom výskume sa obvykle
využívajú poznatky niektorých príbuzných vedných odborov, najmä politológie, histórie a čiastočne
filozofie.
3. Súkromné právo. Takisto predstavuje súbor rôznorodých odvetví, ktoré charakterizuje
súkromná autonómia subjektov (bez priamej účasti verejnej moci v ich vzťahoch) – počínajúc
občianskym hmotným právom ako všeobecným súkromným právom, obchodným právom,
pracovným právom, až po medzinárodné súkromné právo. Vo výskumoch ÚŠaP SAV sa dlhodobo
venuje pozornosť aj hybridným odvetviam, ktoré v sebe spájajú prvky verejného i súkromného
58
Správa o činnosti organizácie SAV
práva, obvykle s ťažiskovým zakotvením výskumov v rovine súkromného práva. Osobitný význam
z hľadiska priorít SAV 2013 vo vzťahu k tematickým okruhom III. „Spoločenské výzvy“ (PO
I.-IV.) bude mať súťažné právo, právo duševného vlastníctva (autorské právo, patentové právo a
právna problematika inovácií, licenčno-právna problematika, právne aspekty technickej
normalizácie atď.), obchodné právo, pracovné právo, ale aj právo sociálneho zabezpečenia.
59
Správa o činnosti organizácie SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
[email protected]
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
[email protected]
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
[email protected]
JUDr. Tatiana Weissová
[email protected]
Riaditeľ organizácie SAV:
..........................................................
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
60
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
100
1.00
2.
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
100
1.00
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
50
0.50
2.
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
100
1.00
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
100
1.00
2.
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
50
0.50
3.
JUDr. Peter Kukliš, CSc.
50
0.50
4.
Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD.
100
1.00
5.
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
100
1.00
6.
JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
90
0.90
2.
Mgr. Marek Káčer, PhD.
30
0.30
3.
Mgr. Barbora Králičková, PhD.
100
1.00
4.
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
30
0.30
5.
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
50
0.50
6.
Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.
100
1.00
7.
Mgr. Jana Točeková, PhD.
30
0.30
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
JUDr. Viliam Janáč
100
1.00
2.
JUDr. Zuzana Magurová
70
0.70
3.
RNDr. Eva Majeská
70
0.70
4.
JUDr. Tatiana Weissová
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Mária Kovačovská
100
1.00
2.
Viera Pinčeková
100
1.00
3.
Mgr. Andrea Škopová
100
1.00
61
Správa o činnosti organizácie SAV
Ostatní pracovníci
1.
Ľudmila Fedorčáková
50
0.50
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný
úväzok
31.1.2013
0.70
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Daniela Hrešková
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
organizácia nemá interných doktorandov hradených z prostriedkov SAV
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
organizácia nemá externých doktorandov
62
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: Medziakademická dohoda (MAD)
1.) (THE INFLUENCE OF THE LISBON TREATY ON THE LEGAL SYSTEM IN SLOVAK
REPUBLIC AND POLISH REPUBLIC)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Colotka
1.1.2013 / 31.12.2015
áno
Ústav štátu a práva SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
priebežné, konzultované v rámci vedeckých stretnutí na medzinárodných podujatiach.
2.) Vplyv práva EÚ na právne poriadky Slovenskej republiky a Českej republiky - tvorba,
výklad a aplikácie (Impact of EU Law of Legal orders of the Czech Republic and the Slovak
Republic - Law - making, interpretation and application)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Ovečková
1.1.2012 / 31.12.2014
áno
Ústav štátu a práva SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
Vedeckí pracovníci ÚŠaP SAV v rámci MAD sa zúčastnili pracovných stretnutí na za účelom
prejednania čiastkových výsledkov projektu „Vplyv práva EÚ na právne poriadky SR a ČR –
tvorby, výklad a aplikácia“ spolu s prípravou úloh na rok 2014.
63
Správa o činnosti organizácie SAV
Krajina: SR
Pracovník: Lapšanský, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci s Ústavom státu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 6. – 8. 11. 2013
Názov: Medzinárodné sympózium
Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: Kríza a agenda poskytovania štátnej pomoci bankám: od zásadného zákazu štátnej
pomoci k pretváraniu štruktúry bankového trhu
Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci s Ústavom státu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 6. – 8. 11. 2013
Názov: Medzinárodné sympózium
Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: Premlčanie práva na náhradu škody
Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci s Ústavom státu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 6. – 8. 11. 2013
Názov: Medzinárodné sympózium
Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom rozhodcovského
konania v SR
64
Správa o činnosti organizácie SAV
Projekty národných agentúr
Programy: APVV
1.) Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in dynamics of
social development and its theoretical reflections)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Švidroň
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0340-10
áno
Ústav štátu a práva SAV
0
ÚŠaP SAV: 80371 €
Dosiahnuté výsledky:
Konferencie
Zmena práva
Na konferencii boli prezentované výsledky dosiahnuté v rámci projektu APVV č. 0340-10 Právo v
dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie, zvlášť jeho teoreticko-právne časti.
Stretnutie poslúži aj ako príležitosť ich predbežnej oponentúry predstaviteľmi právno-teoretickej
komunity zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Už 14. podujatie organizované Ústavom štátu a práva SAV, prostredníctvom ktorého sa vnášali
nové témy, metodické prístupy a poznatky do právno-vedeckého prostredia. Téma zmeny práva
spájala spoločenskú aktuálnosť najnovších skúseností a problémov s vedeckou a intelektuálnou
príťažlivosťou, lebo doposiaľ neboli k dispozícii jej ucelené koncepcie.
III. česko-slovenský seminár o autorskom práve
Seminár bol organizovaný v spolupráci s Ústavom práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity a Katedrou občianskeho práva Právnickej fakulty Palackého univerzity v
Olomouci. Bolo to pokračovanie v tradícii, ktorá vznikla z iniciatívy Ústavu štátu a práva SAV v
roku 2005 (I. seminár) a pokračovala v roku 2010 (II. seminár). Z III. seminára bolo vydané
monotematické číslo 5/2013 Právneho obzoru.
Konferencia - Karlovarské právnické dni
Medzinárodná konferencia „Karlovarské právnické dni“ sa uskutočnila 12.6.-14.6. 2013 už po 21
krát v Karlových Varoch a patrí medzi najprestížnejšie právnické konferencie. Tradične tam
prednášajú aktuálne problémy obchodného práva poprední odborníci z Nemecka, Rakúska, Česka a
Slovenska. Ústav štátu a práva SAV je zastúpený na tejto konferencii nielen svojimi prednášateľmi,
ale v poslednom čase sa stal jedným so spoluorganizátorom tejto konferencie. Z podujatia bol
vydaný zborník.
65
Správa o činnosti organizácie SAV
Vedecká konferencia k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva SAV - Sebauvedomenie
právnej vedy
Ústav štátu a práva SAV vznikol v roku 1953 ako jedna z prvých vedeckých organizácií SAV. 60.
Výročie jeho zriadenia bude príležitosťou nielen na zhodnotenie jeho miesta v histórii základného
výskumu v oblasti vied o štáte a práve v Slovenskej republike, ale zameral sa aj na aktuálne výzvy,
ktoré pred vedy o štáte a práve nastolila dynamika súčasného spoločenského vývoja. V súvislosti s
uvedeným výročím a k nemu usporiadanou konferenciou bude vydaná jubilejná monografia ústavu.
XVIII. ročník Jesennej školy práva - Aplikácia práva
V už 18. ročníku Jesennej školy práva (15. – 23. 11. 2013), organizovanej pod gesciou Ústavu štátu
a práva SAV aj v spolupráci s ďalšími inštitúciami, boli doktorandom zo Slovenska, z Čiech a z
Poľska ponúknuté najnovšie poznatky právnych vied o tých témach právneho štátu, ktoré sa v
posledných rokoch výrazne menia. Účastníci získali obraz o problematickosti a rôznosti chápania
otázok, ktoré sú obvykle prezentované ako jasné a bezrozporné. Doktorandi mali možnosť stretnúť
sa a diskutovať s významnými právnickými osobnosťami.
Publikačná činnosť v rámci APVV
Monografie
BÁRÁNY, E. a kol.: Zmena práva. 1. vyd. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2013.
518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.
KROPAJ, M.: Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. 1. vydanie. Bratislava:
Veda, 2013. 271 s. ISBN 978-80-224-1314-5.
KURILOVSKÁ, L.: Základné zásady trestného konania: účel a základná limitácia. 1. vydanie.
Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. ISBN 978*80-89122-91-2.
OVEČKOVÁ, O.: Obchodný zákonník (lístkovnica): komentár. Bratislava : Iura Edition, 2013.
1305 s.
ŽITŇANSKÁ, L., OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodné právo 1 : Obchodné spoločnosti. 2. dopl. a
preprac. vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 617 s. ISBN 978-80-89635-05-4.
OVEČKOVÁ, O., ŽITŇANSKÁ, L. a kol.: Obchodné právo 2 : Záväzkové právo. 2. dopl. a
preprac. vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. ISBN 978-80-89635-05-4.
VOZÁR, J.: Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2013. 320 s. ISBN
978-80-224-1272-8.
VOZÁR, J. - ZLOCHA, Ľ.: Rozhodnutia vo veciach reklamy. 1. vydanie. Bratislava: Iura Edition,
2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9.
ZAVACKÁ, K.: Politické trestné činy pred Najvyšším slovenským súdom 1939-1945. 1. vydanie.
Bratislava : Veda, 2013. 192 s. ISBN 978-80-224-1328-2.
66
Správa o činnosti organizácie SAV
Články
BÁRÁNY, E. Právna regulácia tvorby práva. In: Bárány, E. a kol.. Zmena práva, Bratislava, SAP
2013, s. 186-193. ISBN 978-80-8095-084-2.
BÁRÁNY, E. Viazanosť štátu vlastným právom ako príklad cirkularity v práve. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 567-581. ISSN 0032-6984.
COLOTKA, P.: Zmena práva a jej pozadia In: Bárány, E. a kol. Zmena práva, Ústav štátu a práva
SAV, SAP Bratislava 2013, s. 46 -51. ISBN 978-80-8095-084-2
COLOTKA, P.: Úvod do prostredia belgického konštitucionalizmu. In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 627-631. ISSN 0032-6984.
COLOTKA, P.: Towards discussion on knowledge and other messages. In FORUM IURIS
EUROPAEUM 2013, roč. 1, č. 2. Trnava, Trnavská univerzita v Trnave. Právnická fakulta. (Orig.
text v angličtine.) Dané do tlače.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Zmena práva a právna istota v kontexte rozhodovacej činnosti Ústavného
súdu Slovenskej republiky. In: Bárány, E. a kol. Zmena práva. – Bratislava, SAP, 2013, s. 266 –
277. ISBN 978-80-8095-084-2.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej
akadémie vied "Priority sociálneho zabezpečenia", ktorá sa konala 8. a 9. novembra 2012 v
Bratislave. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 96, č. 1, s.
78-82. ISSN 0032-6984.
JANÁČ, V.: Anonymita akcionárov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva,
2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.
JANÁČ, V.: Sebauvedomenie právnej vedy. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej
pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1953 - 2013). In
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 632-636. ISSN
0032-6984.
KÁČER, M.: Zmena právneho názoru. In: Bárány, E. a kol. Zmena práva, Ústav štátu a práva SAV,
SAP Bratislava 2013, s. 317 - 344. ISBN 978-80-8095-084-2
KÁČER, M.: Prečo zotrvať pri rozhodnutom?: Kritika dichotomického myslenia. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 2, s. 137-148. ISSN 0032-6984.
KRÁLIČKOVÁ, B.: Kolektívna správa práv versus súťažné právo z hľadiska najnovších
legislatívnych snáh na úrovni Európskej únie. In: Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu
a práva, 2013, roč. 96, č. 5, s. 517-527. ISSN 0032-6984.
KRÁLIČKOVÁ, B.: Aktuálne otázky vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva Kolektívna správa práv vs. súťažné právo. Olomoucké právnické dny 2013 – publikovaný pro
futuro v e-book
KURILOVSKÁ, L. - LENHARTOVÁ, K.: EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície. In Právny
obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 3, s. 263-270. ISSN 0032-6984.
67
Správa o činnosti organizácie SAV
KURILOVSKÁ, L. - ŠIŠULÁK, S.: Kontrola kriminality policajtov - vyváženosť prevencie a
represie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s.
614-626. ISSN 0032-6984.
KURILOVSKÁ, L.: Novelizácia trestných kódexov vo svetle potrieb aplikačnej praxe.
In: Bárány, E. a kol. Zmena práva, Ústav štátu a práva SAV, SAP Bratislava 2013, s. 472 - 485.
ISBN 978-80-8095-084-2
MAGUROVÁ, Z.: Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve. In Dny práva –
2012 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity,
Sborníky příspěvků, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Svazek č.
442, Masarykova univerzita Brno 2013, s. 131 -153 .
ISBN 978-80-210-6319-8
NIKODÝM, D.: Tvorba práva v parlamentnej demokracii. In: Bárány, E. a kol. Zmena práva, Ústav
štátu a práva SAV, SAP Bratislava 2013, s. 173 - 185. ISBN 978-80-8095-084-2
NIKODÝM, D.: Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej forme vlády. In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 582-596. ISSN 0032-6984.
NIKODÝM, D.: Kompatibilita ústavného poriadku a s tým súvisiace problémy. In: Orosz,
L.-Breichová Lapčáková, E. – Majerčák, T. (eds.) Dvadsať rokov Ústavy Slovenskej republiky – I.
ústavné dni, I. zväzok UPJŠ Košice 2013, s. 168-179.
OVEČKOVÁ, O.: Vývinové tendencie inštitútu premlčania. Právny obzor č.
ISSN 0032-6984.
4/2013, s. 326-337.
ŠVIDROŇ, J. - slovenský preklad článku: Straus, Joseph. Režim Európskeho inštitútu pre
telekomunikačné normy - ETSI: Zásady, rozhodné právo a účinok ETSI voči predloženým
vyhláseniam. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s.
543-566. ISSN 0032-6984.
ŠVIDROŇ, J. Vedecká konferencia k 60. výročiu Ústavu štátu a práva SAV "Sebauvedomenie
právnej vedy" - Úvodný referát. Bratislava, Malé kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV,
18. 9. 2013. Odovzdané do zborníka.
ŠVIDROŇ, J. Zmena práva a zmena charakteru spoločnosti. (Change of law and change of
character of society), In: Bárány, E. a kol. Zmena práva, Ústav štátu a práva SAV, SAP Bratislava
2013, s. 10 - 12. ISBN 978-80-8095-084-2
ŠVIDROŇ, J. Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. – Legal responsibility for a
breach of morality (Abstract in English). In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a
práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 3-23. ISSN 0032-6984.
ŠVIDROŇ, J.: Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v česko-slovenskej
vedeckej spolupráci. In Acta Iuridica Olomucensia. ISSN 1801-0288.
VOZÁR, J.: Obrana proti zneužívaniu práva v judikatúre slovenských a českých súdov a v
zahraničnej judikatúre. In: Karlovarské právnické dny 2013, Praha, Leges, 2013, s. 266 – 281.
68
Správa o činnosti organizácie SAV
VOZÁR, J.: K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom rozhodcovského
konania v Slovenskej republike. In Právo, Obchod, Ekonomika III. - Košice : UPJŠ, 2013. s. 743 –
756. ISBN 978-80-8152-056-3.
ZAVACKÁ, K.: O spoločných témach: Zo života povereníka vnútra. In.: Kmeť, Norbert, Marek
Syrný a kolektív: Odvaľujem BALVAN. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického.
Bratislava, Veda, Banská Bystrica, 2013, s. 257 – 273. ISBN 978-80-224-1328-2.
69
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
AAB04
AAB05
AAB06
AAB07
AAB08
BÁRÁNY, Eduard a kol.. Zmena práva. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva
SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.
KROPAJ, Marián. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. 1.
vydanie. Bratislava : Veda, 2013. 271 s. ISBN 978-80-224-1314-5.
KURILOVSKÁ, Lucia. Základné zásady tresného konania : účel a základná
limitácia. 1. vydanie. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. ISBN 978*80-89122-91-2.
OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník (lístkovnica) : komentár. lístkovnica.
Bratislava : Iura Edition, 2013. 1305 s.
VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľubomír. Rozhodnutia vo veciach reklamy. 1. vydanie.
Bratislava : Iura Edition, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9.
VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s.
ISBN 978-80-224-1272-8.
VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľubomír. Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. 1. vyd.
Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.
ZAVACKÁ, Katarína. Politické trestné činy pred Najvyšším slovenským súdom
1939-1945. 1. vydanie. Bratislava : Veda, 2013. 192 s. ISBN 978-80-224-1328-2.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
ABD04
ABD05
ABD06
ABD07
ABD08
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Komentár k čl. 38-42 Ústavy Slovenskej republiky. In
ČIČ, Milan. Komentár k Ústave slovenskej republiky. - Martin : Matica slovenská,
1997, s. 277-316.
KUKLIŠ, Peter. Komentár k čl. 68 a 71 Ústavy Slovenskej republiky. In Komentár k
Ústave Slovenskej republiky. - Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 426-430, 441-446.
ISBN 978-80-89447-93-0.
NIKODÝM, Dušan. Tvorba práva v parlamentnej demokracii. In Zmena práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 173-185. ISBN 978-80-8095-084-2.
NIKODÝM, Dušan. Tvorba práva v parlamentnej demokracii. In BÁRÁNY, Eduard
a kol. Zmena práva. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 173-185.
ISBN 978-80-8095-084-2.
VOZÁR, Jozef. Zabezpečenie záväzku. In Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2013, s. 1118-1174.
VOZÁR, Jozef. Hospodárska súťaž. In Obchodné právo 1. - Bratislava : Iuris Libri,
2013, s. 501-553. ISBN 978-80-89635-05-4.
VOZÁR, Jozef. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva a
Franchisingova zmluva. In Obchodné právo 1. - Bratislava : Iuris Libri, 2013, s.
264-272. ISBN 978-80-89635-05-4.
ZAVACKÁ, Katarína. O spoločných témach: zo života povereníka vnútra. In
Odvaľujem balvan. - Bratislava : Veda, 2013, s. 257-273. ISBN 978-80-89514-21-2.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01
ACB02
OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodné právo 2 : Záväzkové právo.
2. dopl. a preprac. vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. ISBN
978-80-89635-05-4.
ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné právo 1 : Obchodné
70
Správa o činnosti organizácie SAV
spoločnosti. 2. dopl. a prepac. vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 617 s. ISBN
978-80-89635-05-4.
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
MAGUROVÁ, Zuzana. Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve.
In European Gender Equality Law Review, 2013, No. 1, p. 106-110. ISSN
2212-5906.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. "Nech sa páči, ponúknite sa" - Otázky uplatniteľnosti
doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva. In Act
Iuridicaa Olomucensia, 2012, Vol. 7, supplementum, s. 45-50. ISSN 1802-0288.
KROPAJ, Marián. Filozofia a právo duševného vlastníctva : (Niekoľko stručných
poznámok). In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 163-167.
ISSN 1801-0288.
ŠVIDROŇ, Ján. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v
česko-slovenskej vedeckej spolupráci. In Acta Iuridica Olomucensia, Vol. 7 (2012),
supplementum, s. 7-12. ISSN 1801-0288.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
BÁRÁNY, Eduard. Viazanosť štátu vlastným právom ako príklad cirkularity v
práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č.
6, s. 567-581. ISSN 0032-6984.
COLOTKA, Peter. Úvod do prostredia belgického konštitucionalizmu. In Právny
obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 627-631.
ISSN 0032-6984.
JANÁČ, Viliam. Anonymita akcionárov. In Právny obzor : teoretický časopis pre
otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.
KÁČER, Marek. Prečo zotrvať pri rozhodnutom? : kritika dichotomického myslenia.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 2, s.
137-148. ISSN 0032-6984.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Kolektívna správa práv versus súťažné právo z hľadiska
najnovších snáh na úrovni Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre
otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 5, s. 517-527. ISSN 0032-6984.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej
súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398. ISSN
0032-6984.
KROPAJ, Marián. Malá novela zákona o verejnom obstarávaní a PPP projekty na
Slovensku. In SCB - časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity, 2013.
ISSN 1337-7493.
KUKLIŠ, Peter. O východiskových aspektoch správneho súdnictva v Slovenskej
republike. In Verejná správa a spoločnosť, roč. XIV, 2013, č. 1, s. 15-27. ISSN
1335-7182.
KURILOVSKÁ, Lucia - LENHARTOVÁ, Katarína. EÚ ako otvorená cesta
restoratívnej justície. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva,
2013, roč. 96, č. 3, s. 263-270. ISSN 0032-6984.
71
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
ADFB16
KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Kontrola kriminality policajtov vyváženosť prevencie a represie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky
štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 614-626. ISSN 0032-6984.
KURILOVSKÁ, Lucia - LENHARTOVÁ, Katarína. EÚ ako otvorená cesta
restoratívnej justície. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva,
2013, roč. 96, č. 3, s. 263-270. ISSN 0032-6984.
NIKODÝM, Dušan. Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej forme vlády. In Právny
obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 582-596.
ISSN 0032-6984.
OVEČKOVÁ, Oľga. Omeškanie s plnením peňažného záväzku po novele
Obchodného zákonníka. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 9, s.
44-53. ISSN 1335-1079.
OVEČKOVÁ, Oľga. Vývinové tendencie inštitútu premlčania. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 4, s. 326-337. ISSN
0032-6984.
STRAUS, Joseph. Režim Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy - ETSI:
Zásady, rozhodné právo a účinok ETSI voči predloženým vyhláseniam. Straus, J. In
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s.
543-566. ISSN 0032-6984.
ŠVIDROŇ, Ján. Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. In Právny
obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 3-23. ISSN
0032-6984.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
AEC03
AEC04
AEC05
BÁRÁNY, Eduard. Ústava a politika: príklad cirkularity v práve. In Ústava ve stínu
politiky? - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 55-62. ISBN
978-80-87382-39-4.
BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Verwaltungsgerichtsbarkaeit
Tchechiens und der Slowakei - Eine Bilanz 20 Jahre nach dem Zerfall der
Tchechoslowakei. In Osteuropa Recht. - Berlin : BWV, 2013, s. 260-272.
MAGUROVÁ, Zuzana. Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve.
In Dny práva - 2012. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada
teoretická. - Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 131-153. ISBN
978-80-210-6319-8.
OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie v kontexte rekodifikácií súkromného práv a
európskych návrhov. In XXI. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2013, s.
94-127.
VOZÁR, Jozef. Obrana proti zneužívaniu práva v judikatúre slovenských a českých
súdov a v zahraničnej judikatúre. In Karlovarské právnické dny 2013. - Praha :
Leges, 2013, s. 266-281.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
BÁRÁNY, Eduard. Ústava ako idealizovaný obraz verejného života. In Hodnotový
systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. - Trnava : Trnavská univerzita v
Trnave, Právnická fakulta, 2013, s. 31-40. ISBN 978-80-8082-586-7.
BÁRÁNY, Eduard. Právna regulácia tvorby práva. In BARÁNY, Eduard - A KOL.
Zmena práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 186-193. ISBN
978-80-8095-084-2.
72
Správa o činnosti organizácie SAV
AED03
AED04
AED05
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
COLOTKA, Peter. Zmena práva a jej pozadia. In BARÁNY, Eduard a kol. Zmena
práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 46-51. ISBN
978-80-8095-084-2.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Zmena práva a právna istota v kontexte rozhodovacej
činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In BARÁNY, Eduard a kol. Zmena
práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 266-277. ISBN
978-80-8095-084-2.
KÁČER, Marek. Zmena právneho názoru. In BARÁNY, Eduard a kol. Zmena práva.
- Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 317-344. ISBN 978-80-8095-084-2.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Hranice ochrany duševného vlastníctva v súťažnom
prostredí. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, s. 914-921. ISBN
978-80-8082-587-4.
KURILOVSKÁ, Lucia. Novelizácie trestných kódexov vo svetle potrieb aplikačnej
praxe. In BARÁNY, Eduard a kol. Zmena práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva
SAV, 2013, s. 472-485. ISBN 978-80-8095-084-2.
LAPŠANSKÝ, Lukáš. Kríza a agenda poskytovania štátnej pomoci bankám: od
zásadného zákazu štátnej pomoci k pretváraniu štruktúry bankového trhu. In Právo,
obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. - Košice : UPJŠ, 2013, s. 162-180.
ISBN 978-80-8152-056-3.
NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného poriadku a s tým súvisice problémy. In
Dvadsať rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : UPJŠ, 2013, s. 168-179.
OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie práva na náhradu škody. In Právo, obchod,
Ekonomika III. - Košice : UPJŠ, 2013, s. 294-302. ISBN 978-80-8152-056-3.
ŠVIDROŇ, Ján. Zmena práva a zmena charakteru spoločnosti. In BARÁNY, Eduard
a kol. Zmena práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 10-12. ISBN
978-80-8095-084-2.
VOZÁR, Jozef. K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom
rozhodcovského konania v Slovenskej republike. In Právo, Obchod, Ekonomika III.
- Košice : UPJŠ, 2013, s. 743-756. ISBN 978-80-8152-056-3.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
KUKLIŠ, Peter. Manuál vybraných slovenských skúseností z reformy a riadenia
verejnej správy. 1. vydanie. Bratislava : NISPAcee, 2012. 143 s. Preložené pod
názvom: Priučnik sa izabranim slovačkim iskusvima iz reforme i upravljanja javnom
upravom. - Bratislava : NISPAcee, 2012. ISBN 978-80-89013-61-6. ISBN
978-80-89013-60-9.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
EDI02
BÁRÁNY, Eduard. Stanislav Sagan, Viktoriya Serzhanova, Nauka o pánstwe
wspólczesnym. (Náuka o súčasnom štáte) Warszawa : Lexis Nesis, 2011, 288 s.
ISBN 978-83-7620-834-3. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a
práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 92-95. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Stanislav Sagan,
Viktoryia Serzhanova, Nauka o pánstwe wspólczesnym / Eduard Bárány recenzent. ISBN ISBN 978-83-7620-834-3.
JANÁČ, Viliam. Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži. In Bulletin slovenskej
advokácie, 2013, roč. XIX, č. 11, s. 51-53. ISSN 1335-1079. Recenzia na: Vozár, J.
Právo proti nekalej súťaži / Viliam Janáč (recenzent). - Bratislava : Veda, 2013. ISBN 978-80-224-1272-8.
73
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI03
EDI04
EDI05
EDI06
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda,
2013. ISBN 978-80-224-1272-8. In Duševné vlastníctvo, 2013, roč. XVII, č. 3, s.
47-48. ISSN 1335-2881. Recenzia na: Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži /
Králičková Barbora (recenzent). - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN
978-80-224-1272-8.
LAPŠANSKÝ, Lukáš. Králičková, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného
práva. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2012, roč. 64, č. 10, s. 1368. ISSN
1335-6461. Recenzia na: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva /
Barbora Králičková. - Bratislava : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1271-1.
VOZÁR, Jozef. Ovečková, O. Zmluvná pokuta. 2. vyd. Bratislava : Iura Edition,
2011, 353 strán. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2012, roč.
151, č. 8, s. 949-951. ISSN 0231-6625. Recenzia na: Zmluvná pokuta / O.
Ovečková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-386-0.
ZAVACKÁ, Katarína. Matej Medvecký: Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a
politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava : Ústav pamäti
národa, 2011. 344 s. In Právněhistorické studie, 2013, vol. 43, s. 386-392. Recenzia
na: Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku
v rokoch 1945-1948 / Matej Medvecký. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011.
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
GAI01
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a
práva Slovenskej akadémie vied "Priority sociálneho zabezpečenia", ktorá sa konala
8. a 9. novembra 2012 v Bratislave. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky
štátu a práva, 2012, roč. 96, č. 1, s. 78-82. ISSN 0032-6984.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
GHG03
GHG04
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Implementation of the Aarhus Convention - Slovak
perspective and vision. In Public Participation in Enviromental Decision Making :
Implementation of the Aarhus Convention. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR,
2013. ISBN 978-80-87439-14-9-2.
MAGUROVÁ, Zuzana. Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy,
Maternity and Parenthood. In ??? ISBN 978-92-79-27748-1. Dostupné na internete:
<http://ec.europe.eu/justice/gender-eguality/files/your_rights/discrimination_prenanc
y_maternity_parenthood_final_en.pdf>.
MAGUROVÁ, Zuzana. Positive Action Measures to Ensure Full Equality in
Practice between Men nd Women, including in Company Boards. In ???, s. 192-198.
ISBN 978-92-79-24823-8. Dostupné na internete:
<http://ec.europa.eu/justice/gender-equaliy/files/gender_balance_decision_making/re
port_gender-balance_2012_en.pdf>.
MAGUROVÁ, Zuzana. The Transposition of Recast Directive 2006/54/EC : Update
2011. In ??? ISBN 978-92-79-22167-5. Dostupné na internete:
<htp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/recast_update2011_final_en.pdf>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
JANÁČ, Viliam. Sebauvedomenie právnej vedy. Správa z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva
Slovenskej akadémie vied (1953 - 2013). In Právny obzor : teoretický časopis pre
otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 632-636. ISSN 0032-6984.
74
Správa o činnosti organizácie SAV
GII02
VOZÁR, Jozef. Právo je umenie dobra a spravodlivosti. In Odkiaľ a kam - 20 rokov
samostnatnosti. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 240-248. ISBN
978-80-89345-42-7.
Nezaradené publikácie
01
02
KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Správa z konferencie
Trnavské právnické dni 2012. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a
práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 86-91. ISSN 0032-6984.
KROPAJ, Marián. Niekoľko poznámok ku kontrole vo verejnom obstarávaní vo
vzťahu k PPP projektom. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : zborník. Bratislava : Ekonóm, 2013, s. 321-329. ISBN 978-80-225-3662-2. Názov z pretlače
na CD-ROM.
Ohlasy (citácie):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
AAB04
AZUD, Ján. Zásady medzinárodného práva : Niektoré problémy ich obsahu,
povahy a výkladu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2008. 262 s. ISBN 978-80-224-1020-5.
Citácie:
1. [1.1] BĚLOHLÁVEK, A. J. Law applicable to claims asserted in international
investment disputes. In International Journal of Law and Management, 2012, Vol.
54, No. 6, p. 467.
2. [4] VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné.
Všeobecná časť. Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 91, 111. ISBN
978-80-89447-71-8.
BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN
80-224-0482-9.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a
kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 250, 251, ISBN
978-80-8095-072-9.
2. [4] PRÍBELSKÝ, P. Metamorfózy vlastníckeho práva v postmodernej dobe. In
Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1412. ISSN 1335-6461.
3. [4] VEČEŘA, M. Právo a společnost v paradigmatickém pohledu. In Bárány, E.
a kolektív Právo a jeho prostredie. Bratislav : SAP, 2011, s. 32. ISBN
978-80-8095-072-9.
BÁRÁNY, Eduard. Právo a jeho prostredie. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a právo
SAV, vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011. 433 s. Výstup projektu
"Právo a jeho prostredie" grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a Slovenskej
akadémie vied č. 2/0119/10. ISBN 978-80-8095-072-9.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie
človeka. In Biomedicínsky výskum právne, eticky, filozoficky, s. 270.
BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa,
2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
Citácie:
1. [3] KROPAJ, M. Filozofia a právo duševného vlastníctva (Niekoľko stručných
poznámok). In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 165.
75
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB05
AAB06
AAB07
AAB08
AAB09
AAB10
2. [3] ONDŘEJEK, P. Princíp proporcionality a jeho role při interpretaci
základních práv a svobod. Praha : Leges, 2012, s. 29, 41, 46. ISBN
978-80-87576-31-1.
3. [3] ONDŘEJIK, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci
základních práv a svobod. Praha : Leges, 2012, s. 41, 63. ISBN
978-80-87576-31-1.
4. [4] KROPAJ, M. Niekoľko ponámok o filozofických aspektoch práva duševného
vlastníctva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 314.
5. [4] KROPAJ, M. Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva
duševného vlastníctva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 314.
6. [4] TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a
ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Veda, 2012, s. 21,
ISBN 978-80-224-1270-4.
7. [4] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie
človeka. In Biomedicínsky výskum právne, eticky filozoficky, s. 270.
ČENTÉŠ, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia. Trestné právo procesné : všeobecná a
osobitná časť. 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2012. 864 s. ISBN 978-80-89122-75-2.
Citácie:
1. [4] KOČAN, Š. Charakteristika a vyšetrovanie korupcie. Bratislava: Akadémia
PZ, 2012, s. 125. ISBN 978-80-8054-532-1.
2. [4] KOČAN, Š. História a budúcnosť inštitútu vyšetrovania v Slovenskej
republike. Bratislava: Akadémia PZ, 2012, s. 94, 96. ISBN 978-80-8054-531-4.
DRGONEC, Ján. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Žilina
: EUROKÓDEX, 2010.
Citácie:
1. [4] BALOG, B., TRELLOVÁ, L. Povinnosť parlamentu prijať zákon?! In
Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 1, s. 38.
2. [4] MAGUROVÁ, H. Sudcovská tvorba práva - vybrané aspekty. In Kol.
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita
Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 256. ISBN 978-80-7160-318-4.
DRGONEC, Ján. Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky : Zv.
1. 1. vyd. Bratislava : MANZ, 1997. 264 s. ISBN 80-85719-13-4.
Citácie:
1. [4] BALOG, B., TRELLOVÁ, L. Povinnosť parlamentu prijať zákon?/! In
Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 1, s. 35.
DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky : komentár k novelizácii k ústavným
zákonom č. 90/2001 Z.z. Šamorín : Heuréka, 2001. 307 s. ISBN 80-968567-0-7.
Citácie:
1. [4] BALOG, B., TRELLOVÁ, L. Povinnosť parlamentu prijať zákon?/! In
Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 1, s. 27.
KUKLIŠ, Peter - VIROVÁ, Viktória. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v
komparácii niektorých štátov Európskej únie). 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012.
240 s. ISBN 978-80-89447-77-0.
Citácie:
1. [4] ČIČ, M. A KOL. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina :
Eurokódex, 2012, 832 s., s. 408, 410. ISBN 978-80-89447-93-0.
LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vyd. Bratislava : Iura
Edition, 2002. 626 s. ISBN 80-890-4748-3.
Citácie:
1. [3] KLEŇOVÁ, V. Obyčajové právo rímske - ius, quod (etiam) ex auctoritate
prudentium venit. In Právník, 2012, roč. 151, č. 9, s. 1029. ISSN 0231-6625.
76
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB11
AAB12
AAB13
2. [4] KLEŇOVÁ, V. K ustanoveniu náhradného dediča alebo o jednom
"zanedbanom" inštitúte. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 3, s. 264.
LUBY, Štefan. Základy všeobecného súkromného práva. 3. vyd. Šamorín : Heuréka,
2002. ISBN 80-89122-00-0.
Citácie:
1. [4] GAJDOŠOVÁ, M. Právo občanov slobodne s združovať demokratická
spoločnosť. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP,
2011, s. 98, ISBN 978-80-8095-072-9.
2. [4] KLEŇOVÁ, V. K ustanoveniu náhradného dediča alebo o jednom
"zanedbanom" inštitúte. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 3, s. 265, 267.
3. [4] KOLODZEJ, M. Zmluva ako dedičský titul. In Kol. Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická
fakulta, 2011, s. 711. ISBN 978-80-7160-318-4.
4. [4] ĎURIŠ, M. Výhrada verejného poriadku a jej vplyv na konečné určenie
rozhodujúceho právneho poriadku v súčasnom slovenskom medzinárodnom práve
súkromnom. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, XXIX, 2011,
s. 83, 84, ISBN 978-80-223-3132-6.
LUBY, Štefan. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. I. a II. časť. 1. vyd.
Bratislava : Veda, 1958.
Citácie:
1. [4] DRGONEC, J. Základné právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným
rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. In Justičná revue, 2012, roč.
64, č. 2, s. 199. ISSN 1335-6461.
2. [4] DULAK, A. Niekoľko poznámok k zmluvnej limitácii náhrady škody. In
Bulletin slovenskej advokácie, 2011, roč. XVII, č. 1-2, s. 30.
3. [4] NOVOTNÁ, M. Príčinná súvislosť a otázka obrátenia dôkazného bremena v
prípadoch zodpovednosti za jadrovú škodu.MAXINA, Ľ. Zabezpečenie záväzkoých
vzťahov zo zmluvy o bežnom a vkladovom účte. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.)
Právo v európskej perspektíve, II. diel. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta, 2011, s. 817. ISBN 978-80-8082-461-7.
4. [4] ORENIČOVÁ, A. Vybrané aspekty zodpovednosti správcu. In Kol. Míľniky
práv v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského,
Právnická fakulta, 2012, s. 182. ISBN 978-80-7160-318-4.
5. [4] OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Druhé prepracované a doplnené
vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2011, s. 149, 174, 175. ISBN
978-80-8078-386-0.
6. [4] PEKÁR, B. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným
rozhodnutím pri výkone verejnej správy. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis
Comenianae, XXIX, 2011, s. 221, ISBN 978-80-223-3132-6.
OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. diel. Bratislava : Iura
Edition, 2005. I. diel 817 s. II diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
Citácie:
1. [3] NOVOTNÝ, M. Vymáhanie cudzej pohľadávky vo vlastnom mene (Niekoľko
úvah nad rozhodnutím Najvyššieho súdu SR). In Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č.
23-24, s. 824. ISSN 1210-6410.
2. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspeky protimonopolného práva.
Bratislava : Veda, 2012, s. 111, 117. ISBN 978-80-224-1271-1.
3. [4] VOZÁR, J. Primeranosť primeraného zadosťučinenia v práve proti nekalej
súťaži. In Zborník z konferencie 17. slovenské dni práva, Bratislava, 6.-7. októbra
2011. Bratislava : SAK, 2011, s. 50.
77
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB14
AAB15
AAB16
OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. 1 a 2. zv.+ úplné znenie
Obchodného zákonníka. 2. dopl. a prepr. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN
978-80-8078-205-4.
Citácie:
1. [4] IVANECKÁ, M. Pôsobnosť Obchodného zákonníka pri úprave záväzkových
vzťahov. In Kol. Míľniky práv v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava:
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 160. ISBN
978-80-7160-318-4.
2. [4] LUKÁČKA, P. Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením
obmedzeným za škodu spôsobenú pri výkone svojej pôsobnosti. In Kol. Míľniky
práv v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského,
Právnická fakulta, 2012, s. 176, 178. ISBN 978-80-7160-318-4.
3. [4] SADLOŇOVÁ, M. Právna úprava konania v mene spoločnosti pred jej
vznikom a jej problematické úseky. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 6-7, s. 811,
813, 815, 816. ISSN 1335-6461.
4. [4] STANČÁKOVÁ, A. K niektorým otázkam právneho postavenia účastníkov
združenia bez právnej subjektivity. In Bulletin slovenskej advokácie, 2012, roč.
XVIII, č. 12, s. 38. ISSN 1335-1079.
5. [4] TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a
ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Veda, 2012, s. 55.
ISBN 978-80-224-1270-4.
6. [4] VAČOKOVÁ, L. Komanditná spoločnosť z pohľadu spravodlivosti. In Kol.
Míľniky práv v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita
Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 171, 172, 173. ISBN
978-80-7160-318-4.
OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár. 1,2. 3. dopl. a prepr. vyd.
Bratislava : Iura Edition, 2012. 1182 s., 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8.
Citácie:
1. [4] WEISSOVÁ, Tatiana. Ovečková, O. a kolektív: Obchodný zákonník.
Komentár. I. a II. zväzok. Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava:
Iura Edition, 2012, 2177 strán. In Bulletin slovenskej advokácie, 2012, č. 12, s.
60. Recenzia na: Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. zväzok / Ovečková, O. a
kolektív. 3. dopl. a prep. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012.
2. [6] WEISSOVÁ, Tatiana. Ovečková, O. a kolektív: Obchodný zákonník.
Komentár. I. a II. zväzok. Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava:
Iura Edition, 2012, 2177 strán. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky
štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 190-191. ISSN 0032-6984. Recenzia na:
Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. zväzok / Ovečková, O. a kolektív. 3. dopl.
a prep. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012.
Zmluvná pokuta : Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2011. 353 s. APVV -0340-10 "Podpora výskumu a vývoja ". ISBN
978-80-8078-386-0.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. K některým aspektúm smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná
revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 1335-6461.
2. [4] MAREK, K. K některým aspektúm smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná
revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 3445-6461.
3. [4] TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a
ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Veda, 2012, s. 162.
ISBN 978-80-224-1270-4.
4. [6] JANÁČ, Viliam. Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a
doplnené vydanie. IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava 2011, strán 341. In
78
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB17
AAB18
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s.
90-92. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Zmluvná pokuta / Oľga Ovečková. Bratislava : IURA EDITION, 2011. - ISBN 978-80-8078-386-0.
SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter - BALOG, Boris - SURMAJOVÁ, Žaneta. Teória a
prax legislatívy. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 440 s. ISBN
978-80-89447-65-7.
Citácie:
1. [4] MAGUROVÁ, H. Sudcovská tvorba práva - vybrané aspekty. In Kol.
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita
Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 255, 258. ISBN 978-80-7160-318-4.
2. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu.
Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 524. ISBN 978-80-89447-88-6.
3. [4] SURMAJOVÁ, Ž., KAMENSKÁ, Z. Princíp publicity a promulgácia
právnych predpisov. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011.
Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 64. ISBN
978-80-7160-318-4.
4. [4] ČIČ, M. A KOL. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina :
Eurokódex, 2012, 832 s., s. 457, 499, 505, 812. ISBN 978-80-89447-65-7.
ŠVIDROŇ, Ján. Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : JUGA, 2000. 232
s. ISBN 80-85506-93-9.
Citácie:
1. [1.1] TELEC, I. Ján Švidroň: Fundamentals of Intellectual Property Law. In
International Review of Industrial Property and Copyright Law, 2002, Vol. 33,
No. 4, d. 554-555.
2. [1.1] ŠKREKO, A. The legal regulation of unfair competition in the Slovak
Republic. In Hilty, R. M. - Henning-Bodewig, F. (eds.) Law against unfair
competition : toward a new paradigm in Europe? Berlin : Springer, 2007, p. 215.
ISBN 978-3-540-71881-9.
3. [1.2] KONVIT, M. On access to university information resources. In
Komunikacie, 2012, Vol. 14, No. 1, p. 80, 82.
4. [3] ADAMOV, N. Práva k zvukovým k zvukovo-obrazovým záznamom
umeleckých výkonov vo svetle komparácie príslušnej právnej úpravy v slovenskom
a českom Autorskom zákone. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7,
supplementum, s. 22, 23.
5. [3] VOJČÍK, P. a kol. Právo duševného vlastníctva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012,
s. 30, 35, 103. ISBN 978-80-7380-373-5.
6. [4] JAKÓCZY, L., HORŇÁKOVÁ, V. Plagiarism at the universities and
possibilities of its elimination. In Proceedings of the Joint Inernaational
IGIP-SEFI : Annual Conference 2010. Diversity unifies - Diversity in Engineering
Education, 19th - 22th September 2010, Trnava, Slovakia. - Brusel : SEFI, 2010,
s. 3. ISBN 978-2-87352-003-8. Dostupné na
<htpp://www.sefi.be/wp/content/papers2010/papers/1150.pdf>.
7. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva.
Bratislava : Veda, 2012, s. 34, 97. ISBN 978-80-224-1271-1.
8. [4] MALEGA, P., BAHLEDA, O. Metódy a nástroje riadenia inovácie ako
významný výstup duševného vlastníctva. In Transfer inovácií: internetový časopis
o inováciách v priemysle, 2009, roč. 2, č. 13, s. 239. ISSN 1337-6461. Dostupné
na
<http:www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer13-2009/pdf/244-246.
pdf>
79
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB19
AAB20
AAB21
AAB22
9. [9] MAJTÁN, Š., MATUŠOVIČ, M. Vybrané problémy ohodnocovania
duševného vlastníctva. In Finanční řízení podniku a finančních institucí: Sborník
příspěvku z 5. mezinárodní konference, Ostrava 7. - 8. září 2005/ VŠB TU
Ostrava, Katedra financí EF Ostrava, 2005, s. 246. ISBN 80-2046-0938-9.
ŠVIDROŇ, Ján - ADAMOVÁ, Zuzana - NÁVRAT, Matúš - ŠKREKO, Anton.
Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Editor Ján
Švidroň. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2009. 675 s. ISBN 978-80-224-1033-5.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva
duševného vlastníctva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 315.
2. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva.
Bratislava : Veda, 2012, s. 20, 30, 100. ISBN 978-80-224-1271-1.
ŠVIDROŇ, Ján. Tvorba a právo. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1991. 306 s. ISBN
80-224-0361-X.
Citácie:
1. [3] DAŇKO, O. Koľko taktov hudobného diela musíte ukradnúť, aby ste boli
zlodej? In HÁMUĹÁK, O. (ed). Právo v umění a umění v právu. Praha : Leges,
2011, s. 309.
2. [3] MURÍN, P. Práva, ktoré sa viažu k obrazovej, zvukovej a zvukovoobrazovej
vedeckej a odbornej dokumentácii. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, Vol. 7,
No. 1, p. 106. ISSN 1801-0288.
3. [3] VOJČÍK, P. a kol. Právo duševného vlastníctva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012,
s. 101. ISBN 978-80-7380-373-5.
4. [4] KROPAJ, M. Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva
duševného vlastníctva. Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 315.
VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1.vyd. Bratislava : Veda, 1997. 280 s. ISBN
80-224-0529-9.
Citácie:
1. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspeky protimonopolného práva.
Bratislava : Veda, 2012, s. 108. ISBN 978-80-224-1271-1.
ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Základy obchodného práva 1. A
kolektív. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
Citácie:
1. [4] DEÁK, M. Prečo nevieme (nechceme) trestať veejných funkcionárov za ich
pochybenia? Corporate governance aj na úradoch? In Justičná revue, 2012, roč.
64, č. 3, s. 397. ISSN 1335-6461.
2. [4] DEÁK, M. Prečo nevieme (nechceme) trestať verejných funkcionárov za ich
pochybenia? Corporate governance aj na úradoch? In Justičná revue, 2012, roč.
64, č. 3, s. 397. ISSN 1335-6461.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
BÁRÁNY, Eduard. Neměnnost a účel v právu. In Gerloch, A., Tomášek, M. et. al.
Nové jevy v právu na počátku 21. století. II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje
práva. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelsví Karolinum, 2010, s. 17-24. ISBN
978-80-246-1742-8.
Citácie:
1. [4] PRÍBELSKÝ, P. Funkcie ústavy v modernom štáte. In Blaho, P., Švecová, A.
(eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Trnava: Trnavská univerzita v
Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 177. ISBN 978-80-8082-460-0.
80
Správa o činnosti organizácie SAV
ABC02
BERDISOVÁ, Lucia - LACLAVÍKOVÁ, M. Antidiscrimination Clause Constitutional, Historical and Legal Metamorphoses. In Free Movement of Goods
and Persons across the Polish - Czech - Slovak Borders, Legal Diffeences and
Similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza, 2012, s. 73-81. ISBN
978-83-60743-57-7.
Citácie:
1. [4] MAGUROVÁ, Z. Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v
kontexte európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu
a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 237-252. ISSN 0032-6984.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
BERDISOVÁ, Lucia. Právo, normativita a subjektivita v prostredí multiplayer
online role-playing hier - metodologické poznámky k ďalším skúmaniam. In Bárány,
E. a kol. Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo
vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011, s. 194-203. ISBN 978-80-8095-072-9.
Citácie:
1. [4] PRÍBELSKÝ, P. Metamorfózy vlastníckeho práva v postmodernej dobe. In
Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1415. ISSN 1335-6461.
COLOTKA, Peter. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. Editor:
Čorba, J. In Európske právo na Slovensku.Právny rozmer členstva Slovenskej
republiky v Európskej únii/ed. Čorba, J. - Bratislava : Kalligram, 2003, 556 s., s.
54-105.
Citácie:
1. [4] BRHLÍKOVÁ, R. Európska únia po Lisabone. Nitra : UKF, 2012, s. 241.
ISBN 978-80-558-0172-8.
2. [4] NOVÁČKOVÁ, D. Základy európskeho práva pre manažérov. Bratislava :
Epos, 2012, s. 79. ISBN 978-80-8057-970-8
TOKÁR, Adrián. Všeobecné právne zásady práva ES/EÚ. Editor Juraj Čorba. In
Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v
Európskej únii. - Bratislava : Kalligram, 2002, 556 s., s. 202-215.
Citácie:
1. [3] FRIDRICH, B. Retroaktivita v politickej reformácii výchovy sudcov. In
Jirásek, J. (ed.) Ústava ve stínu politiky? Olomouc: Iuridicum Olomoucense,
2012, s. 136, ISBN 978-80-87382-39-4.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01
ACB02
LAZAR, Ján - ŠVIDROŇ, Ján - DULAK, Anton - KUBÍČKOVÁ, Gabriela CIRÁK, Ján - GANDŽALOVÁ, Daniela. Základy občianskeho hmotného práva. 1
zväzok. Bratislava : Iura Edition, 2004. 428 s. ISBN 80-89047-89-0.
Citácie:
1. [1.1] ŠKREKO, A. The legal regulation of unfair competition in the Slovak
Republic. In Hilty, R. M., Henning-Bodewig, F. (eds.) Law against unfair
competition : towards a new paradigm in Europe? Berlin : Springer, 2007, p.
215. ISBN 978-3-540-71881-9.
SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 1. vyd. Žilina : Poradca
podnikateľa, 2007. 256 s.
Citácie:
1. [2.1] NEŠTINA, M. Sémantické a pragmatické otázky jazyka právnych
predpisov. In Filozofia, 2012, roč. 67, č. 9, s. 720, 721.
81
Správa o činnosti organizácie SAV
ACB03
2. [4] BALOG, B., TRELLOVÁ, L. Povinnosť parlamentu prijať zákon?! In
Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 1, s. 27.
3. [4] KOZUBÍK, M. Aktuálne problémy legislatívneho procesu. Dostupné na
http://www.penonline.sk/index.php/pravne-oblasti/statne-pravo/analyzy-a-studie/a
ktualne-problemy-legislativneho-procesu
4. [4] ČIČ, M. A KOL. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina :
Eurokódex, 2012, 832 s., s. 582. ISBN 978-80-89447-65-7.
SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 2. vyd. Žilina : Eurokódex,
2009. 304 s. ISBN 978-80-89363-16-2.
Citácie:
1. [3] BÁRÁNY, E. Zmena práva v právnom štáte. In Quo vadis, střední Evropo?
Praha : Ustav státu a práva AV ČR, 2012, s. 13. ISBN 978-80-87439-06-7.
2. [4] BARANÍK, K. Úloha vlády Slovenskej republiky v tvorbe práva po vstupe
do EÚ. In Akademické akcenty: odborný seminár doktorandov a mladých
vedeckých prcovníkov : zborník príspevkov z odborného semináraa s
medzinárodnou účasťou, konaného dňa 22. septembra 2011. Bratislava :
Paneurópska vysoká škola, 2012, s. 234. ISBN 978-80-89447-90-9.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
VOZÁR, Jozef. Ochrana osobnostných práv v reklame. In Právní rozhledy, 1998,
roč. 6, č. 4, s. 161-166. ISSN 1210-6410.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie
človeka na prahu tretieho milénia. In Biomedicínsky výskum právne, eticky,
filozoficky. Bratislava: Eurokodex, 2011, s. 269.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
BÁRÁNY, Eduard. Človek v prostredí právneho systému. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 217-229. ISSN
0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a
kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 251, ISBN
978-80-8095-072-9.
BÁRÁNY, Eduard. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa
Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu
a práva, 1995, roč. 78, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] BALOG, B., TRELLOVÁ, L. Povinnosť parlamentu prijať zákon?! In
Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 1, s. 36.
COLOTKA, Peter. Vízia práva a štátu s postmodernou ozvenou. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 3, s. 323-330. ISSN
0032-6984.
Citácie:
1. [3] JANČO, M. Správa o práve (postmoderný náčrt). In Právnik, 2009, roč.
148, č. 12, s. 1268.
COLOTKA, Peter. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2004, roč.
87, č. 2, s. 117-139. ISSN 0032-6984.
82
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
Citácie:
1. [4] KANTOR, S. Creation of communitaire law in the of Lisbon Treaty. In
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava : VO Praf UK, 2008,
s. 234.
DRGONEC, Ján. Súdna tvorba práva ako prostriedok uplatnenia zákona,
zabezpečenie spravodlivosti a právnej istoty. In Justičná revue, 2008, roč. 60, č. 5,
711-727. ISSN 1335-6461.
Citácie:
1. [4] POTÁSCH, P. K inštitútu precedenčnej zásady v správnom konaní. In
Justtičná revue, 2012, roč. 64, č. 2, s. 229. ISSN 1335-6461.
JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v
trestnom práve. Lucia Kurilovská. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky
štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984. VEGA MŠ SR
"Hospodárska súťaž a reklama".
Citácie:
1. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspeky protimonopolného práva.
Bratislava : Veda, 2012, s. 153. ISBN 978-80-224-1271-1.
JANÁČ, Viliam. Verejná akciová spoločnosť a jej reverzibilita po novom. In Právny
obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 5, s. 457-470.
ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer
2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 246, 333. ISSN 0019-400X.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej
súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398. ISSN
0032-6984.
Citácie:
1. [4] BLAŽO, O. Rule of reason, pridružené obmedzenia systém výnimiek v
prípade dohôd obmedzujúcich súťaž v európskom a slovenskom práve. In Acta
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2012, Tomus XXXI, 1, s. 39, ISSN
1336-6912.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho
súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva-Biela kniha Európskej komisie o
náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] HLIVÁK, M. Vybrané otázky súkromnoprávneho vymáhania súťažného
práva v práve EÚ a v právnom poriadku SR. In Hamuľák, O., Madleňáková, L.
(eds.) Limity v právu. Praha : Leges. 2012, s. 296. ISBN 978-80-87576-45-8.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva
a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku s dôrazom na oblasť
zneužívania dominantného postavenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre
otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 601-616. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného
vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci. In Acta Iuridica Olomucensia,
2012, vol. 7, supplementum, s. 10. ISSN 1801-0288.
2. [4] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného
vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci. In Právny obzor, 2012, roč.
95, č. 4, s. 310.
83
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
KUKLIŠ, Peter. O princípe subsidiarity vo verejnej správe. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č. 6, s. 636-649.
Citácie:
1. [4] ČIČ, M. A KOL. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina :
Eurokódex, 2012, 832 s., s. 407. ISBN 978-80-89447-93-0.
KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Význam poznania administratívnoprávnej regulácie pre
absolventa Ekonomickej univerzity. In Vedecké state Obchodnej fakulty, 2012, s.
386. ISBN 978-80-225-3452-9.
KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (I. časť). In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 545-557. ISSN 0032-6984.
APVV 0340-10 " Podpora výskumu a vývoja".
Citácie:
1. [4] HODÁS, M. Vylúčenie správneho poriadku - ústavnoprávny pohľad. In
Bulletin slovenskej advokácie, 2012, roč. XVIII, č. 9, s. 16. ISSN 1335-1079
2. [4] KROPAJ, M. Význam poznania administratívnoprávnej regulácie pre
absolventa Ekonomickej univerzity. In Vedecké state Obchodnej fakulty, 2012, s.
386. ISBN 978-80-225-3452-9.
KURILOVSKÁ, Lucia - ORAVSKÝ, Michal. Niektoré skutkové podstaty
hospodárskych trestných činov z pohľadu aplikačnej praxe v dimenzii Európskej
únie. Oravský, M. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva,
2010, roč. 93, č. 6, s. 591-603. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer
2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 445. ISSN 0019-400X.
LAPŠANSKÝ, Lukáš. Náčrt právneho režimu nekalej súťaže vo Francúzsku. In
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s.
571-590. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2011: 1-4, Volume 2011,
Number 4 (Summer 2012). Buffalo: William S. Hein and Co., Inc., s.145. ISSN
0019-400X.
MAZÁK, Ján - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana základných práv a slobôd na
základe sťažností podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. Ľudmila Gajdošíková.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 3, s.
191-208. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] NEDZBALOVÁ, L. Pôsobnosť Ústavného súdu SR a princíp subsidiarity. In
Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita
Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 247. ISBN 978-80-7160-318-4.
NIKODÝM, Dušan. K problematike súladu Špeciálneho súdu s Ústavou Slovenskej
republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč.
92, č. 4, s. 330-340. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] PETRANSKÁ ROLKOVÁ, N. Ústava Slovenskej republiky a jej
dvadsaťročný vývoj (1992 - 2012). Bratislava: Národná rada SR, 2012, s. 345.
ISBN 978-80-89052-68-4.
NIKODÝM, Dušan. Referendum z pohľadu novelizácie Ústavy Slovenskej
republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1999, roč.
82, č. 5, s. 404-408. ISSN 0032-6984.
84
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB19
ADFB20
ADFB21
ADFB22
ADFB23
ADFB24
ADFB25
Citácie:
1. [4] PETRANSKÁ ROLKOVÁ, N. Ústava Slovenskej republiky a jej
dvadsaťročný vývoj (1992 - 2012). Bratislava: Národná rada SR, 2012, s. 347.
ISBN 978-80-89052-68-4.
NIKODÝM, Dušan. K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade čl.
72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis
pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 5, s. 504-507. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] IVANIČOVÁ, S. Vybrané problémy inštitútu referenda. In 20 rokov Ústavy
SR - I. ústavné dni. Košice : UPJŠ, 2012, s. 273
OVEČKOVÁ, Oľga. Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces
aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV,
1917-, 2003, roč. 86, č. 6, s. 578-590. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 12-24. ISSN
0032-6984.
OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV,
1917-, 2004, roč. 87, č. 6, s. 525-533. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] TINTĚRA, T. Smluvní pokuta v teorii a praxi. Praha : Leges, 2012, s. 84,
124. ISBN 978-80-87576-27-4.
OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v
obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. - Bratislava :
Slovenská advokátska komora, 2006, roč. 12, č. 10, s. 14-21. ISSN 1335-1079.
Citácie:
1. [4] IVANECKÁ, M. Pôsobnosť Obchodného zákonníka pri úprave záväzkových
vzťahov. In Kol. Míľniky práv v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava:
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 161. ISBN
978-80-7160-318-4.
OVEČKOVÁ, Oľga. Vzťah Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka s
akcentom na vybrané inštitúty obchodného záväzkového práva. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 4, s. 251-266. ISSN
0032-6984.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, 2010, vol. 1, p. 71. ISSN 0019-400X.
ŠVIDROŇ, Ján. Technická tvorba a právo na Slovensku v premenách šiestich
desaťročí. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč.
91, č. 4, s. 283-301. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspeky protimonopolného práva.
Bratislava : Veda, 2012, s. 108. ISBN 978-80-224-1271-1.
ŠVIDROŇ, Ján. Rozvíjanie tradície česko-slovenskej vedeckej spolupráce v oblasti
autorského práva (s mozaikou osobných spomienok). In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 287-302. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer
2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 312, 315, 586. ISSN 0019-400X.
85
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB26
ADFB27
ADFB28
ADFB29
ADFB30
TOKÁR, Adrián. Vzťah Európskej únie a členských štátov v zrkadle navrhovanej
Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu. In Právny obzor : teoretický časopis pre
otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 5, s. 437-447. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] OKÁNIKOVÁ, D. Štát a suverenita štátu. In Kol. Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická
fakulta, 2011, s. 50. ISBN 978-80-7160-318-4.
VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti
obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre
otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2004, roč. 87, č.
6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspeky protimonopolného práva.
Bratislava : Veda, 2012, s. 108. ISBN 978-80-224-1271-1.
VOZÁR, Jozef. Posmrtná ochrana osobnostných práv. In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč, 90, s. 238-246. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie
človeka na prahu tretieho milénia. In Biomedicínsky výskum právne, eticky,
filozoficky. Bratislava: Eurokodex, 2012, s. 269.
VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému zákonu č.
254/2006). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2006, roč.
89, č. 3, s. 239-243. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] SMOLEŇOVÁ, M. Posledná priama novelizácia Ústavy SR. In Kol. Míľniky
práv v stredoeurópskon priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského,
Právnická fakulta, 2012, s. 100. ISBN 978-80-7160-318-4.
VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej
súžaže a v autorskom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a
práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 323-332. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] SIMKOVÁ, G. Ochrana majetkových práv autora. In Kol. Míľniky práv v
stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická
fakulta, 2012, s. 152. ISBN 978-80-7160-318-4.
2. [9] Index Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2011: 1-4, Volume 2011,
Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 139, 312,
315. ISSN 0019-400X.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
BÁRÁNY, Eduard. Zákon a demokracia. In Místo a úloha zákona v kontinentálním
typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence. - Praha : Eurolex
Bohemia, 2005.
Citácie:
1. [3] ČECHÁK, P. Hypernormativizmus a informační funkce práva. In
Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.) Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva
III., 2012, s. 46, ISBN 978-80-87439-06-7.
BARÁNY, Eduard. Zmena práva v právnom štáte. In Quo vadis, střední Evropo?
Zborník z konferencie Metamorfózy práva III. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR,
2012, s. 13-16. ISBN 978-80-87439-06-7.
86
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC03
AEC04
Citácie:
1. [3] CVRČEK, F. Produkce a novelizace zákonu v zemích V4 a Rakousku. In
Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.) Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva
III., 2012, s. 27, ISBN 978-80-87439-06-7.
2. [3] NOVÁK, F. Quo vadis zákonodarství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich
věcně předmětová charakteristika. In Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.) Quo vadis,
střední Evropo? Metamorfózy práva III., 2012, s. 29, ISBN 978-80-87439-06-7.
KUKLIŠ, Peter. Niektoré problémy právnej normotvorby v Slovenskej republiky. In
Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-52-0.
Citácie:
1. [4] KOZUBÍK, M. Aktuálne problémy legislatívneho procesu. Dostupné na
http://www.penonline.sk/index.php/pravne-oblasti/statne-pravo/analyzy-a-studie/a
ktualne-problemy-legislativneho-procesu
2. [4] PODMANICKÝ, J. Aplikácia inštitútu skráteného legislatívneho konania v
procese tvorby práva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 3, s. 224.
3. [4] TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a
ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Veda, 2012, s. 54.
ISBN 978-80-224-1270-4.
OVEČKOVÁ, Oľga. Limitovanie rozsahu náhrady škody v obchodných
vzťahoch. In Pocta Miloši Tomsovi. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 301-310. ISBN
80-86898-81-4.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. K některým aspektúm smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná
revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 1335-6461.
2. [4] MAREK, K. K některým aspektúm smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná
revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 1335-6461.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
KROPAJ, Marián. Úvaha o vzťahu (nielen) hodnôt a práva. In Právo a jeho
prostredie. - Bratislava : SAP, 2011, s. ISBN 978-80-8095-072-9.
Citácie:
1. [3] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného
vlastníctva v slovensko-českej spolupráci. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012,
vol. 7, supplementum, s. 11.
2. [4] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného
vlastníctva v slovensko-českej spolupráci. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s.
315.
3. [4] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdrvie
človeka. In Biomedicínsky výskum právne, eticky, filozoficky, s. 269.
NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného poriadku a s tým súvisice problémy. In
Dvadsať rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : UPJŠ, 2013, s. 168-179.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L., Ústava SR a jej priame novelizácie - 20 rokov Ústavy SR - I.
ústavné dni. Košice : UPJŠ, 2013, s. 145.
ŠVIDROŇ, Ján. Materiálne a ideálne záujmy v slovenskom a európskom
súkromnom práve. In Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva.
Zborník z VIII. Lubyho právnických dní. - Bratislava : Iura Edition, 2005, s. 299.
87
Správa o činnosti organizácie SAV
Citácie:
1. [4] JANČO, M., JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. a kolektív. Európske súkromné
právo. Bratislava: Euroiuris, 2012, s. 24. ISBN 978-80-89406-19-7.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEE01
AEE02
AEE03
AEE04
BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita? In Lisabonská smlouva a ústavný
pořádek ČR. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 115-121. ISBN 978-80-7380-192-2.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu.
Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 525. ISBN 978-80-89447-88-6.
BÁRÁNY, Eduard. Súkromná moc v ústave. Eduard Bárány. In Olomoucké
právnické dny 2008. - Olomouc : PF Univerzita Palackého, vo vydavatelstve
Iuridicum Olomoucense, 2008, s. 55-61. ISBN 978-80-903400-3-9.
Citácie:
1. [4] PRÍBELSKÝ, P. Metamorfózy vlastníckeho práva v postmodernej dobe. In
Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1411. ISSN 1335-6461.
NIKODÝM, Dušan. K problematike procesu normotvorby. In Metamorfózy práva
ve střední Evropě. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 142-162. ISBN 978-80-904024-6-1.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. Ústava SR a jej priame novelizácie - 20 rokov Ústavy SR - I.
úsavné dni. Košice : UPJŠ, 2012, 145.
2. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu.
Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 530. ISBN 978-80-89447-88-6.
ZAVACKÁ, Katarína. Tlač, cenzúra a propaganda na Slovensku od 6. októbra 1938
do konca vojny. In Česko-slovenská historická ročenka 2007. - Brno : Masarykova
univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4497-5.
Citácie:
1. [3] ZAVACKÁ, M. Crossing sisters: patterns of protest in the journal of the
Catholic Union of Slovak Women during the Second World War. In Social
History, 2012, Vol. 37, No. 4, p. 429. ISSN 0307-1022.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
BÁRÁNY, Eduard. Kriteriálna funkcia a stabilita Ústavy Slovenskej republiky. In
Orosz, L.-Dobrovičová,G. (ed.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice:
Právnická fakulta UPJŠ, 2008, 417 s. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s.
106-113. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [3] CIBULKA, Ľ. Ohliadnutie sa na 20 rokov vývoja Ústavy SR. In Jirásek, J.
(ed.) Ústava ve stínu politiky? Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 81,
ISBN 978-80-87382-39-4.
BÁRÁNY, Eduard. Rovnoprávnosť. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. - Bratislava :
Slovac Academic Press, 2005. ISBN 80-89104-79-7.
Citácie:
1. [3] BERDISOVÁ, L., LACLAVÍKOVÁ, M. Antidiscrimination Clause Constitutional, Historical and Legl Metmorphoses. In Mikolajczyk, B. (ed.) Free
Movement of Goods and Persons cross the Polish - Czech - Slovak Borders. Leal
Differences and Similarities. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012, s. 74. ISBN
978-83-60743-57-7.
88
Správa o činnosti organizácie SAV
AEF03
AEF04
AEF05
AEF06
AEF07
COLOTKA, Peter. Euroúrovňová artikulácia ľudských práv. In Ochrana ľudských
práv a slobôd v Slovenskej republike 1993-2004. - Bratislava : Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva, 2004.
Citácie:
1. [4] MAGUROVÁ, Zuzana. Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v
kontexte európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu
a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 237-252. ISSN 0032-6984.
COLOTKA, Peter. Niektoré implikácie slovného spojenia "rovnosť a
rovnoprávnosť". In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. - Bratislava : Slovak Academic
Press, 2005. ISBN 80-89104-79-7.
Citácie:
1. [3] BERDISOVÁ, L., LACLAVÍKOVÁ, M. Antidiscrimination Clause Constitutional, Historical and Legl Metmorphoses. In Mikolajczyk, B. (ed.) Free
Movement of Goods and Persons cross the Polish - Czech - Slovak Borders. Leal
Differences and Similarities. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012, s. 74. ISBN
978-83-60743-57-7.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Mária - OROSZ,
Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej
republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In Orosz, L. - Dobrovičová, G.
(ed.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ,
2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [4] DRGONEC, J. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
Šamorín : Heuréka, 2012, s. 320. ISBN 978-80-89122-79-0.
2. [4] NEDZBALOVÁ, L. Pôsobnosť Ústavného súdu SR a princíp subsidiarity. In
Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita
Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 249. ISBN 978-80-7160-318-4.
3. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu.
Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 527. ISBN 978-80-89447-88-6.
NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného systému. In Orosz, L. - Dobrovičová,
G. (zost.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ,
2008, s. 132-137. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. Ústava SR a jej priame novelizácie - 20 rokov Ústavy SR - I.
ústavné dni. Košice : UPJŠ, 2012, s. 145
2. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu.
Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 530. ISBN 978-80-89447-88-6.
ŠVIDROŇ, Ján. Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva. In
Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ
so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia
programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. - Bratislava : Slovak Academic
Press, 2008, s. 55-70. ISBN 978-80-8095-041-5.
Citácie:
1. [4] JANČO, M., JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. a kolektív. Európske súkromné
právo. Bratislava : Euroiuris, 2012, s. 540. ISBN 978-80-8940-619-7..
2. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a
kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 250, ISBN
978-80-8095-072-9.
89
Správa o činnosti organizácie SAV
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01
REBRO, Karol. Latinské právnické výrazy a výroky. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer
ČR, 2012. 264 s. ISBN 978-80-7357-916-6.
Citácie:
1. [4] HODÁS, M. Prerušenie letu lietadla ako protiteroristické opatrenie. In
Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 10, s. 1208. ISSN 1335-6461.
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01
BDF02
BDF03
BDF04
AZUD, Ján. K otázke vplyvu vstupu SR do EÚ na suverenitu SR v kontexte s
článkom 7 Ústavy SR. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
- Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2003, roč. 86, č. 6, s. 591-609. ISSN
0032-6984.
Citácie:
1. [4] SVÁK, J., BALOG, B. Ústavnoprávny režim vystúpenia Slovenskej republiky
z Európskej únie. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 6, s. 514.
AZUD, Ján. Medzinárodnoprávne zásady priateľských vzťahov a spolupráce štátov.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav
štátu a práva SAV, 1917-, 2006, roč. 89, č. 1, s. 26-48. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné.
Všeobecná časť. Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 121. ISBN 978-80-89447-71-8.
ZAVACKÁ, Katarína. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (I.časť). In
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu
a práva SAV, 1917-, 2002, roč. 85, č. 6, s. 520-529. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 24. ISSN
0032-6984.
ZAVACKÁ, Katarína. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (II.časť). In
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu
a práva SAV, 1917-, 2003, roč. 86, č 1, s. 38-64. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 24. ISSN
0032-6984.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného systému. In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 5, s. 391-397. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] BROSTL, A. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. 2 uprav. vyd. Plzeň
: Aleš Ćeněk, 2013, s. 219. ISBN 978-80-73804-33-6.
2. [4] BALOG, B. Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústvným zákonom. In Právny
obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 321, 325.
90
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
EDI02
EDI03
EDI04
EDI05
EDI06
BÁRÁNY, Eduard. Pinz, J. Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát. In Právny
obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 633-636.
ISSN 0032-6984. Recenzia na: Pinz, J. Prirozenoprávní theorie a moderní právní
stát. - Nymburk : OPS, 2010, 256 s.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2012, s. 1133
COLOTKA, Peter. Procházka, R. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. In
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s.
639-640. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Procházka, R. Ľud a sudcovia v
konštitučnej demokracii. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, 139 s. - ISBN
978-80-7380-328-5.
Citácie:
1. [4] KÁČER, M. Múdrejší proti väčšine. In Procházka, R. - Káčer, M. (eds.)
Exemplo ducti. Trnava : Typi Universitatis, 2012, s. 108, 112. ISBN
978-80-8082-520-1.
JANÁČ, Viliam. Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené
vydanie. IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava 2011, strán 341. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 90-92. ISSN
0032-6984. Recenzia na: Zmluvná pokuta / Oľga Ovečková. - Bratislava : IURA
EDITION, 2011. - ISBN 978-80-8078-386-0.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. K některým aspektúm smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná
revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 1335-6461.
2. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2012, s. 1104
LAPŠANSKÝ, Lukáš. Novotná, M. - Jurčová, M. (ed.) Súkromné právo v európskej
perspektíve. Zborník z konferencie Občianske právo v európskej perspektíve.
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, 207 strán. In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 185-190. ISSN
0032-6984. Recenzia na: Súkromné právo v európskej perspektíve / Novotná, M.Jurčová, M. (ed). - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2012, s. 1245
VOZÁR, Jozef. Ovečková, O. Zmluvná pokuta. 2. vyd. Bratislava : Iura Edition,
2011, 353 strán. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2012, roč.
151, č. 8, s. 949-951. ISSN 0231-6625. Recenzia na: Zmluvná pokuta / O.
Ovečková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-386-0.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. K některým aspektúm smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná
revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 3445-6461.
WEISSOVÁ, Tatiana. Žitňanská, L. - Ovečková, O. a kol. Základy obchodného
práva 1. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92,
č. 6, s. 580. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Žitňanská, L. - Ovečková, O. a kol.
Základy obchodného práva 1. - Bratislava : Iura Edition, 2009, 682 s. - ISBN
978-80-8078-276-4.
Citácie:
1. [4] TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a
ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Veda, 2012, s. 55.
ISBN 978-80-224-1270-4.
91
Správa o činnosti organizácie SAV
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v
dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. Editor: Daniela Lengyelová.
Bratislava : Ústav štátu a práva SAV : Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 480 s.
ISBN 978-80-970144-3-8.
Citácie:
1. [3] ONDŘEJEK, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci
základních práv a svobod. Praha : Leges, 2012, s. 37. ISBN 978-80-87576-31-1.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
GHG03
LAPŠANSKÝ, Lukáš. Hospodárska súťaž a štátna pomoc [elektronický zdroj].
Názov prebraný z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.kbdesin.sk/cla/eu_pravo_na_slovensku/original/15%20Hosp.sutazPJK.
htm>.
Citácie:
1. [4] KURILOVSKÁ, L. K spoločnému podniku ako forme koncentrácie v
nadväznosti na program Leniency a účinná ľútosť podľa Trestného zákona. In
Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 3, s. 256.
ŠVIDROŇ, Ján. Právo duševného vlastníctva. In LAZAR, J. a kol. Občianske právo
hmotné. Zv. 2, 3. Podstatne prepracované a aktualizované vyd. Bratislava: Iura
Edition 2006. s. 375-570, ISBN 80-8078-084-6. In KROPAJ, M. Právne a
mimoprávne interdisciplinárne aspekty filmového diela. In Duševné vlastníctvo.
Roč. 14, č. 3 (2010), s. 16. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://
www.indrop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_1004.p
df>.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Hľadanie harmónie vo vzájomných vzťahoch pri vytváraní a
používaní výsledkov tvorivej duševnej činnosti. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.)
Právo v európskej perspektíve, II. diel. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta, 2011, s. 871. ISBN 978-80-8082-461-7.
ŠVIDROŇ, Ján. ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. (Ed.
Švidroň, J.) Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme
práva. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009, 680 s. In KROPAJ, M.,
KROPAJOVÁ, M. II. česko-slovenský vedecký seminár k autorskému právu.
Vyváženie záujmov v autorskompráve. In Duševné vlastníctvo. Roč. 14, č. 3
(2010)m s, 27. Dostupné na internete:
<http://www.indrop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_vlastnictvo/DV_3_2010>.
Citácie:
1. [3] KROPAJ, M. Filozofia a právo duševného vlastníctva (Niekoľko stručných
poznámok). In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 166.
2. [3] KRÁLIČKOVÁ, B. "Nech sa páči, ponúknite sa" - Otázky uplatniteľnosti
doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva. In
Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 48.
3. [3] MURÍŇ, P. Práva, ktoré sa viažu k obrazovej, zvukovej a obrazovozvukovej
vedeckej a odbornej dokumentácii. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, Vol. 7,
No. 1, p. 106. ISSN 1801-0288.
4. [4] KROPAJ, M. Hľadanie harmónie vo vzájomných vzťahoch pri vytváraní a
používaní výsledkov tvorivej duševnej činnosti. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.)
Právo v európskej perspektíve, II. diel. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave,
92
Správa o činnosti organizácie SAV
Právnická fakulta, 2011, s. 866. ISBN 978-80-8082-461-7.
5. [4] KROPAJ, Marián. Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva
duševného vlastníctva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a
práva, 2012, roč. 95, č. 4, s. 313-317. ISSN 0032-6984.
6. [4] KROPAJOVÁ, M. Informačná veda a právo v prostredí informačnej
spoločnosti. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP,
2011, s. 218, ISBN 978-80-8095-072-9.
7. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Otázky uplatnieľnosti doktríny unikátneho zariadenia na
práva duševného vlastníctva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 5, s. 484.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
ŠVIDROŇ, Ján. Predslov editora: Od Cerbera k Centauru. In Švidroň, J., Adamová,
Z., Návrat, M., Škreko, A. (ed. Švidroň, J.) Právo duševného vlastníctva v
informačnej spoločnosti a v systéme práva. - Bratislava : Veda, 2009, s. 15-20. ISBN
978-80-224-1033-5.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a
kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 250, ISBN
978-80-8095-072-9.
Nezaradené publikácie
01
AZUD, Ján. Záruky bezpečnosti Slovenskej republiky. Bratislava : Veda, 1995. 164
s.
Citácie:
1. [4] VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné.
Všeobecná časť. Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 355, 366, 368. ISBN
978-80-89447-71-8.
93
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Rozhodovacia činnosť ústavných súdov I
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Rozhodovacia činnosť ústavných súdov I
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Ústavné právo Slovenskej republiky I
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Ústavné právo Slovenskej republiky II
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
Názov semestr. predmetu: Dejiny európskeho politického a právneho myslenia
Počet hodín za semester: 32
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra teórie práva
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
Názov semestr. predmetu: Politická a právna filozofia XX. storočia
Počet hodín za semester: 32
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra teórie práva
Mgr. Marek Káčer, PhD.
Názov semestr. predmetu: Metodológia vedeckej práce
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra teórie práva
Mgr. Marek Káčer, PhD.
Názov semestr. predmetu: Teória práva I
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra teórie práva
Mgr. Marek Káčer, PhD.
Názov semestr. predmetu: Teória práva II
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra teórie práva
94
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Finančné právo
Počet hodín za semester: 16
Názov katedry a vysokej školy: Obchodná fakulta EU, Katedra obchodného práva
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Komparácie ústavných systémov
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta TVU, Katedra politológie
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Masmediálne právo a politika
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta TVU, Katedra politológie
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Obchodné a hospodárske právo
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Obchodná fakulta EU, Katedra obchodného práva
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Poistné právo
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Obchodná fakulta EU, Katedra obchodného práva
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Pracovné právo
Počet hodín za semester: 38
Názov katedry a vysokej školy: Obchodná fakulta EU, Katedra obchodného práva
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Právo
Počet hodín za semester: 34
Názov katedry a vysokej školy: Obchodná fakulta EU, Katedra obchodného práva
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Správne právo
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta TVU, Katedra politológie
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Teória štátu a práva
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta TVU, Katedra politológie
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Ústavné právo
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta TVU, Katedra politológie
95
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Základy práva pre sociológov
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta TVU, Katedra politológie
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Názov semestr. predmetu: Trestné právo procesné
Počet hodín za semester: 42
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminalistiky a
kriminológie
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Názov semestr. predmetu: Trestné právo procesné
Počet hodín za semester: 42
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminalistiky a
kriminológie
JUDr. Zuzana Magurová
Názov semestr. predmetu: Spolkové a nadačné právo
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Obchodné právo
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Paneurópska vysoká škola, Ústav súkromného práva
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Názov semestr. predmetu: Nekalá súťaž
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva
Semestrálne cvičenia:
Mgr. Marek Káčer, PhD.
Názov semestr. predmetu: Teória práva I
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra teórie práva
Semináre:
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: -Interpretation and Argumentation in Decision.making of Constitutional
Courts and Supreme Courts
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
96
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Argumentačné praktikum
Počet hodín za semester: 18
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Jurisdiction of the European Court of Human Rights
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Pedagogická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Rozhodovacia činnosť ústavných súdov I
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Pedagogická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Rozhodovacia činnosť ústavných súdov II
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Ústavné právo Slovenskej republiky I
Počet hodín za semester: 48
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
Mgr., Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Ústavné právo Slovenskej republiky II
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra ústavného práva
Mgr. Marek Káčer, PhD.
Názov semestr. predmetu: Argumentačné praktikum
Počet hodín za semester: 18
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra teórie práva
Mgr. Marek Káčer, PhD.
Názov semestr. predmetu: Argumentačné praktikum
Počet hodín za semester: 36
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra teórie práva
Mgr. Marek Káčer, PhD.
Názov semestr. predmetu: Teória práva II
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra tórie práva
Mgr. Marek Káčer, PhD.
Názov semestr. predmetu: Výberový seminár z teórie práva I
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Právnická fakulta TVU, Katedra teórie práva
97
Správa o činnosti organizácie SAV
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Finančné právo
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Obchodná fakulta EU, Katedra obchodného práva
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Obchodné a hospodárske právo
Počet hodín za semester: 78
Názov katedry a vysokej školy: Obchodná fakulta EU, Katedra obchodného práva
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Vybrané otázky volebnej legislatívy
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta TVU, Katedra politológie
JUDr. Zuzana Magurová
Názov semestr. predmetu: Spolkové a nadačné právo
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Terénne cvičenia:
Individuálne prednášky:
98
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h
d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Česko
Lucia
5
Berdisová
Oľga
4
Ovečková
Oľga
1
Ovečková
Tatiana
4
Weissová
Počet
4
14
vyslaní spolu
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h
d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Česko
JUDr. Jan
3
Bárta
JUDr. Lenka
3
Vostrá, PhD.
Počet prijatí
2
6
spolu
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Belgicko
Equality Law
Zuzana Magurová
2
Spolu
1
1
2
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
Equality Law - Legal Seminar - Equality Law: What kind of Equality
99
Download

Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2013