POZVÁNKA
" REGIÓN DUDVÁH - neobjavený región "
( Trakovice, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Zavar, Šúrovce, Križovany nad Dudváhom,
Vlčkovce, Opoj, Majcichov )
TVORBA NOVÉHO DOMÁCEHO TRHU PRÍMESTSKEJ REKREÁCIE
V POLITIKE REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Domáci CR - je kondícia regiónov dostatočne príťažlivá a bonitná pre novú ponuku ?!
Incentívny seminár pri príležitosti vyhodnotenia projektu
" Dudvážsky okruh návštevníckych atraktivít prímestského cestovného ruchu"
Seminár má za cieľ prezentovať nový región a dôrazom na domáci cestovný ruch, informovať o naformulovaných produktoch pre budovanie novej ponuky cestovného ruchu, nová identita regiónu,
prezentácia prieskumu verejnej mienky k navrhnutým produktom, postoj regiónu k hodnotám, podľa
demografickej segmentácie, kvalitatívna konverzia Vlčkovského cukrovaru, názor Miléniovej
generácie študujúcej marketing cestovného ruchu na produkty v regióne. Základ pre naformulovanie
produktových profilov bola analýza prostredia, ktorú spracovala regionálna agentúra pre cestovný
ruch Banská Bystrica spol. s r.o. v spolupráci so samosprávou a občanmi v obciach regiónu.
TRNAVA, Lomonosovova ul. č. 2797/6, 918 54 Trnava
29.mája 2014 ( štvrtok ) od 10,00 hod
Sála - Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Lomonosovova, Trnava - kapacita 350 miest
https://sosostrnava.edupage.org/
PROGRAM:
9,45
10,00
10,00
11,15
11,15
11,30
11,30
13,15
13,15
14,15
14,00
15,30
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
OTVORENIE, I. BLOK REFERÁTOV
Ingrid Sárincová – konateľ RACRBB s.r.o
Ing. Andrea Orelová – MDVRR - Sekcia CR
riaditeľka- odbor spolupráce a koordin. CR
PaedDr. Marián Cipár – riaditeľ
sekcia regionálneho rozvoja TTSK
Doc. Ing. Andrej Malachovský PhD.- UMB EF B.B.
vedúci katedry - cestovného ruchu a spoloč. strav.
NETWORKING COFFEE BREAK
II. BLOK REFERÁTOV
Ing. Peter Sárinec – RACRBB s.r.o.
Mgr. Martina Mikulová – UCM FMK
Bc. Miroslav Benák – STU FA
Študent – ( SOŠ OS ), ( GOS ) Trnava
Ing. Peter Sárinec – RACRBB s.r.o.
DISKUSIA, ZÁVER
ČAŠA VÍNA – COUPE DE CHAMPANGNE
PRE
REGIONÁLNA AGENTÚRA
CESTOVNÝ
RUCH
BANSKÁ BYSTRICA
spol. s r.o.
Cestovný ruch, potenciálny akcelerátor rozvoja
regiónov
Trnavský samosprávny kraj rozvoji v cestovného
ruchu
Podpora stratégií DCR, ako základ
perspektívnej ponuky cestovného ruchu
Nová ponuka produktov Regiónu Dudváh
Prieskum verejnej mienky na navrhnuté produkty
Konverzia cukrovaru Vlčkovce
Produkt v regióne Dudváh očami Miléniovej generácie
Regionálna značka hodnoty – inovatívna tvorba
produktov, bázicky na hodnotách regiónov
Reštaurácia SOŠOS, Lomonosovova, Trnava
Download

POZVÁNKA PROGRAM SEMINÁR.cdr