Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
P.č.
Meno zamestnanca
1.
2.
Mgr. Michal Almáši
Mgr. Zdenka Barjaková
3.
Ing. Miroslav Blažek
4.
Mgr. Ľubomír Čillík
5.
Mgr. Alena Čmaradová
6.
Mgr. Ivana Dávidová
7.
PaedDr. Alena Feriancová
8.
Mgr. Lenka Gondová
9.
PaedDr. Lucia Bošeľová Hrablayová
10.
Mgr. Eva Hreusová
Názov vzdelávania
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
Konzumácia alkoholu žiakmi 7. a 8. ročníka základnej školy
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Modernizácia vyučovania matematiky na základných astredných školách
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Výchovný poradca
Projekt ako nástroj aktívneho učenia sa žiakov v oblastiach "Človek a príroda" a "Príroda a spoločnosť"
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Projektové vyučovanie v edukačnom procese
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Rigorózna skúška - študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: informatika
Ako učIť žiakov spracovať informácie z textu
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
§ 37 - Koordinácia školského kurikula predmetu náboženstvo / náboženská výchova
Autorstvo schválených učebných pomôcok _ metodická príručka a pracovný zošit katolíckeho náboženstva s názvom
" Dôstojnosť človeka"
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
12.
Mgr. Mária Jarabinská
13.
14.
15.
Mgr. Ján Kolár
Mgr. Ľubica Kornošová
Mgr. Soňa Lajtošová
16.
Mgr. Zuzana Lászlóová
17.
Mgr. Juraj Ličák
18.
19.
Mgr. Gabriela Matrtajová
Mgr. Martina Malčeková
20.
Mgr. Veronika Páleníková
21.
Mgr. Darhomíra Sedileková
22.
23.
Mgr. Gabriela Spišiaková
Mgr. Iveta Šlichtová
24.
Mgr. Ladislava Uhliarová
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese
Rozširujúce štúdium v odbore: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: nemecký jazyk a literatúra
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší
školský vek
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší
školský vek
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva / náboženskej výchovy
Koordinácia školského kurikula predmetu náboženstvo / náboženská výchova
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Textový editor Word pre začiatočníkov
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
25.
26.
Mgr. Patrícia Valentínová
Mgr. Katarína Zemanová
27.
Mgr. Danica Barteková
28.
Mgr. Ivana Dorotová
29.
Mgr. Milota Galíková
30.
Mgr. Ingrid Kanalošová
31.
Mgr. Mária Koberová
32.
Mgr. Ľubica Lizoňová
33.
Mgr. Vlasta Pšenicová
34.
Mgr. Danuša Sedliačiková
35.
Mgr. Dana Semanová
36.
Mgr. Šárka Slováková
37.
Mgr. Jana Šeucovičová
38.
Mgr. Zuzana Veréczyová
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ
s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s
rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
39.
Mgr. Andrea Vraštiaková
40.
Mgr.Miroslava Výbošťoková
41.
Mgr. Zuzana Schieberová
42.
Mgr. Eva Balážová
Vyučovanie jazykov využitím informačno-komunikačných technológií
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Textový editor Word pre začiatočníkov
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT
Etická výchova pre primárne vzdelávanie
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
ŠKD
1.
Jana Englerová
2.
Lýdia Harachová
3.
Helena Luptáková
4.
Viera Mahdalová
5.
Dana Marková
6.
Oľga Mózová
7.
Ružena Mužíková
8.
Andrea Obročníková
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Výchova k prosociálnemu správaniu vo VMV žiakov primárneho vzdelávania
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
Riadenie školy a školského zariadenia
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
9.
Adriana Výbochová
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
Download

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov