STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, OSTROVSKÉHO 1 V KOŠICIACH
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
Október 2013
Obsah
I. poslanie a vízia....................................................................................................- 4 II. údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami ..........................................................................................- 9 III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy ............ - 10 IV. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania ................................................................................................... - 14 V. zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných
plánov..................................................................................................................... - 19 VI. výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. .... 20 VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov školy .............................................................................................. - 20 VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ........... - 21 IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti................................... - 23 X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená........................................ - 24 XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole v školskom roku 2012/2013. ................................................ - 24 XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy. ... - 25 XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy ....................................................................................................................... - 25 XIV. aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK ............................. - 26 -
-2-
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ, o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)
Kontaktné údaje školy
Názov školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Elektronická adresa
Internetová adresa
Zriaďovateľ
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
055/6431 978, 055/6436 891
055/6436 894
http://www.ostrovskeho.sk
[email protected]
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Riaditeľ školy Ing. Elena Tibenská
Ing. Janka Sabová
Zástupcovia riaditeľa Mgr. Zdenka Rovinová
Ing. Ida Kerekešová
Hlavný majster p. Peter Kačala
Predseda : Ing. Marta Bieleková
Rada školy
Tajomník : Ing.Ida Kerekešová
Poradný orgán školy
055/6431 978
055/6436 891 kl. 109
055/6436 891 kl. 115
055/6436 891 kl. 116
055/6785 711
055/6436 891 kl. 132
055/6436 891 kl. 116
Certifikát kvality:
SOŠ Ostrovského 1, Košice získala Certifikát ISO 9001, dňa 28.2.2008 - s platnosťou od
10.3.2008 do 09.03.2011. Recertifikačný audit sa konal dňa 23.2.2011 a škola obdržala certifikát
platný od 4.3.2011 do 3.3.2014.
-3-
I. poslanie a vízia
SWOT analýza školy:
Silné stránky:
Slabé stránky:
- zmodernizovaná budova školy
- tradícia školy
- COV pre informačné a sieťové technológie
- lokálna CISCO akadémia
- akreditované vzdelávacie programy
- pozitívna atmosféra školy
- vysoká úspešnosť podaných projektov v rámci
grantov ESF
- komplexná vybavenosť IKT, úplné pokrytie
wifi, školský server
- spolupráca s TUKE, IT Valley, T –Systems
- disciplína žiakov
- úspešnosť žiakov v súťažiach
- možnosť získania certifikátov (Cisco, Kros,
Elektrotechnická spôsobilosť)
- vzdelávanie žiakov formou on-line učebníc a
e-learningu
- vysoká energetická náročnosť areálu
školských dielní
- nevytvorenie spolupráce s partnerskou školu v
zahraničí
- nedostatočný záujem rodičov o výchovnovzdelávacie výsledky detí
- zlý technický stav budovy školského internátu
Príležitosti:
Ohrozenie:
- spolupráca so zamestnávateľmi – duálne
vzdelávanie
- možnosť zapojiť sa do projektov v rámci
projektových grantov ESF
- možnosť pružne reagovať v rámci ŠkVP na
požiadavky zamestnávateľov
- zvyšovanie kompetencií pedagogických
zamestnancov kontinuálnym vzdelávaním
- využívanie inovatívnych metód učenia
- klesajúca populácia
- klesajúci záujem rodičov o spoluprácu so
školou
- negatívne vplyvy na mladú generáciu
- únik kvalitných odborných pedagógov
vzhľadom k nízkemu ohodnoteniu
- vysoká byrokratická záťaž učiteľov
- nepostačujúce normatívne financovanie
Vízia školy :
„Vedomosti je potrebné nielen získať, ale ich aj používať“
Poslanie školy:
Ak chce škola učiť to, čo človek potrebuje pre kvalitný život, musí v prvom rade ona sama
byť priestorom pre kvalitný život človeka. Kvalita sa musí stať hlavným rozlišovacím znakom škôl.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1 v Košiciach je ustanovizňou modernej doby, školou
21.storočia, ktorá vie vyhovieť požiadavkám zákazníkov, uspokojuje ich požiadavky na všetkých
úrovniach školského života. Manažment školy vytvára podmienky pre pracovníkov, aby mohli
-4-
poskytovať kvalitné služby zákazníkom školy. Vytvára priestor pre kontinuálne vzdelávanie
pedagogických pracovníkov s cieľom zvyšovania kvality ich práce. Pedagóg vychováva
a spolupracuje so žiakmi pri získavaní vedomostí. Rodičia sú súčasťou života školy.
Ciele v školskom roku 2012/2013:
1. Neustále zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu.
Vyhodnotenie cieľa:
Vo vyučovacom procese využívali pedagogickí pracovníci moderné inovatívne metódy
a formy vyučovania. S cieľom zvýšiť úroveň vyučovania SJL rozvíjali učitelia SJL u študentov
hlavne čitateľskú gramotnosť. So zámerom zlepšenia výsledkov PFEČ MS zo SJL bolo zavedené
testovanie žiakov na konci každého školského roka.
Školský vzdelávací program bol zosúladený s potrebami potenciálnych zamestnávateľov
nášho regiónu.
V rámci výzvy OP Vzdelávanie škola podala žiadosť o NFP na projekt „Modernizácia
vzdelávania v SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti“ vo
výške 497600€. Projekt bol schválený a s jeho implementáciou sa začne v šk. roku 2013/2014.
Zároveň prebieha implementácia projektu „Inovácia vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek
trhu práce – AMOS“.
V školskom roku 2012/2013 sa naši pedagógovia vzdelávali vo vzdelávacích programoch
v súlade s Plánom kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2012/2013.
2. Propagáciou školy, jej vzdelávacieho programu a prezentáciou a medializáciou jej
úspechov a výsledkov zvýšiť záujem žiakov ZŠ o odborné vzdelávanie.
Vyhodnotenie cieľa:
V školskom roku 2012/2013 sme dvakrát zorganizovali v priestoroch školy Deň otvorených
dverí.
Zvýšený záujem žiakov deviatych ročníkov ZŠ o štúdium na našej škole v šk. r. 2013/2014 sme
riešili rozšírením prezentačných podujatí:
1. Deň otvorených dverí SOŠ - 14.11.2012 - 350 účastníkov
2. Deň otvorených dverí SOŠ - 30.01.2013 - 119 účastníkov
3. Deň otvorených dverí SOŠ - 32 účastníkov.
V čase od 18.03. do 12.04.2013 mohli žiaci v sprievode rodičov kedykoľvek navštíviť našu školu.
Túto príležitosť využilo približne 40 účastníkov.
V mesiacoch september až október 2012 sme v zmysle plánu výkonov KSK na šk. r.
2013/2014 aktualizovali:
- náborový leták
- prezentáciu SOŠ v Power Pointe
- videoprezentáciu pre PRO EDUCO a workshopy
- www stránku SOŠ
Žiaci školy sa zúčastnili aktivít určených na prezentáciu školy, ktoré organizovali ÚKSK,
obce, Magistrát mesta Košíc a iné.
SOŠ sa prezentovala na nasledovných podujatiach:
- Mosty bez bariér 2012 (18.10.2012) v Pribeníku
- PRO EDUCO-PRO JOB 2012 (20.-22.11.2012 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach)
- Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu (9. – 11.12.2012 na SOŠD v Košiciach)
-5-
- predmetové olympiády a postupové súťaže (matematická, dejepisná, geografická a Pytagoriáda),
ktoré sa v šk. r. 2012/23013 konali v priestoroch našej SOŠ.
Naša škola sa v školskom roku 2012/2013 prezentovala aj týmito dosiahnutými úspechmi :
- Diplom časopisu Študentské pohľady za účasť v súťaži Štúrovo pero 2012, kategória
Stredoškolské časopisy
- Diplom a Cena televízie Markíza 2. stupňa časopisu Študentské pohľady v súťaži Štúrovo pero
- Poslanec Európskeho parlamentu Vladimír MAŇKA udelil cenu "NÁVŠTEVA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU" zástupcovi časopisu Študentské pohľady
- Diplom a cena NADÁCIE Slovenskej sporiteľne za 1. miesto časopisu Študentské pohľady
- Regionálne kolo v hádzanej chlapcov 2013 - 1. miesto
- Súťaž ZODPOVEDNE.SK ROK 2013 Karin Čekanová - ZLATÉ OCENENIE
- Diplom za olympiádu v anglickom jazyku - Igor Šándor za 1. miesto v kategórii 2D Olympiády
- Diplom za olympiádu v nemeckom jazyku- Libor Pospišílik za 3. miesto v kategórii 2D
Olympiády v nemeckom jazyku
- Florbal chlapcov SŠ 2012 - 2. miesto v krajskom kole
- Futsal chlapcov SŠ 2012- 3. miesto v krajskom kole
3. Vzdelávať žiakov s cieľom ďalšieho uplatnenia sa.
Vyhodnotenie cieľa:
V ŠkVP boli systémovo zapracované požiadavky potenciálnych zamestnávateľov našich
študentov v jednotlivých študijných odboroch. Škola naďalej spolupracuje s partnermi, v školskom
roku prebehlo niekoľko aktivít v spolupráci s T-Systems. Naši študenti 4. ročníka študijného odboru
MPS absolvovali odborný výcvik v tejto spoločnosti a študenti 3. ročníka študijného odboru IaST
boli na exkurzii v spoločnosti T-Systems, kde boli zároveň otestovaní na IKT zručnosti.
Dňa 16.10.2012 bol našej škole pridelený štatút člena IT Valley. Naši pedagógovia
absolvovali niekoľko odborných seminárov organizovaných IT Valley a s ich spoluprácou bol
organizovaný 1. ročník Letného IT tábora v čase letných prázdnin pre žiakov ZŠ so záujmom
o IKT.
V školskom roku 2012/2013 uzavrela naša škola exkluzívnu zmluvu s TU v Košiciach.
Podľa tejto zmluvy bude vzájomná spolupráca spočívať v realizovaní odborných seminárov, školení
pre študentov a učiteľov našej školy, organizácii Dní otvorených verí a hlavne v príprave našich
študentov na štúdium v TUKE.
V rámci spolupráce LCNA pri SOŠ Ostrovského 1 a RCNA pri TU v Košiciach sa
v školskom roku 2012/2013 zúčastnili naši inštruktori medzinárodnej konferencie Cisco Academy
v Brne a študenti 3. ročníka študijného odboru IaST sa zúčastnili celoslovenskej súťaže v sieťových
technológiách NAG 2013.
4. Rozvíjať činnosť Centra odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie.
Vyhodnotenie cieľa:
V školskom roku 2012/2013 priestory a materiálno technické vybavenie COV bolo
využívané pre výučbu vlastných žiakov hlavne v študijných odboroch 3447 4 grafik digitálnych
médií (205 žiakov, 258 hodín /týždenne), 2682 4 mechanik počítačových a sietí (177 žiakov, 160
hod/týždenne) a experimentálneho študijného odboru 2694 6 informačné a sieťové technológie( 95
žiakov, 111 hod/týždenne). Spolu 477 žiakov počas celého školského roka 529 hod /týždenne.
V týchto priestoroch prebiehala tiež výučba odborných predmetov vyžadujúcich IKT vybavenie aj
pre iné študijné odbory školy. V popoludňajších hodinách prebiehala krúžková činnosť.
V školskom roku 2012/2013 žiaci 4. ročníka ŠO MPS mali možnosť po úspešnom ukončení
štúdia absolvovaním skúšky získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky
-6-
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. § 21 elektrotechnik. Toto
osvedčenie získalo spolu 24 žiakov ( IV.E – 15 ž, IV.F -7 ž, IV.G -2 ž ).
Priestory a vybavenie COV nevyužívali len žiaci školy, ale aj žiaci iných stredných škôl. Pre
žiakov satelitných škôl a iných záujemcov sme ponúkali nasledovné kurzy:
- CISCO CCNA 1 Exploration-„Základy sieťových technológií“
- CISCO CCNA 2 Exploration-„Smerovacie protokoly a koncepty“
- CISCO CCNA 3 Exploration - „LAN prepínače a bezdrôtová technológia
- CISCO CCNA 4 Exploration -„Technológie WAN“
- Diagnostika a odstraňovanie porúch na počítačovej sieti
- Štrukturovaná kabeláž
- Bezpečná komunikácia
- Adobe Photoshop -„spracovanie bitmapovej grafiky“
- Tvorba www stránok I. -„zameranie na statické webové stránky
- Tvorba www stránok II. -„zameranie na dynamické webové stránky
- Adobe Illustrator -„spracovanie vektorovej grafiky“
- Základy úpravy digitálnej fotografie v Adobe Photoshop
- Základy publikovania textu a obrázkov prostredníctvom webovej stránky
- Základy tvorby a spracovania digitálnej fotografie
- Konfigurácia a diagnostika PC
- MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
Ponuku využilo 5 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Ú KSK . Pre vzdelávania žiakov
iných škôl bolo realizovaných 992 žiako-hodín.
SOŠ má akreditované dva programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov:
Photoshop v práci učiteľa“a „Vyučujeme interaktívne „
V COV boli realizované dva kurzy:
1. Kurz : „Photoshop v práci učiteľa“
Počet absolventov : 22
2. Kurz : „Vyučujeme interaktívne „
Počet absolventov :8
Aj v školskom roku 2012/2013 COV pri SOŠ Ostrovského v spolupráci s OŠ KSK pokračovalo
v začatej tradícii 2. ročníkom grafickej súťaže pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK o putovný pohár. Téma súťaže bola Solúnski bratia (1150 výročie príchodu
Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska).
Do súťaže sa zapojilo :
- 45 súťažiacich žiakov so 44 prácami zo
- 4 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Práce hodnotila odborná porota, zložená z učiteľov domácej školy, učiteľky ŠÚV v Košiciach,
odborníka z praxe a žiaka z domácej školy. Putovný pohár získala ŠÚV , Košice
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien bolo 25.6.2012 v priestoroch COV pri SOŠ Ostrovského
1v Košiciach.
Organizovaním grafickej súťaže v umeleckej tvorivosti v grafických programoch o putovný pohár
COV sme podporovali kreativitu mladých ľudí v zmysle koncepcie KSK o práci s mládežou.
V priebehu školského roku 2012/2013 pokračovala činnosť lokálnej Cisco akadémie pre žiakov
2.,3. a 4. ročníka MPS a žiakov 1, 2., a 3. ročníka IaST ukončená získaním certifikátov. Pri štúdiu
sa využíva aj pôvodný ale aj inovovaný vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze
internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, vyučovanie na praktických
cvičeniach prebieha v jazyku slovenskom.
Certifikáty Cisco Academy získalo:
-7-
CCNA 1 Discovery : 26 žiakov
CCNA 2 Discovery : 16 žiakov
CCNA 3 Discovery : 18 žiakov
CCNA 1 Exploration : 36 žiakov
CCNA 2 Exploration : 32 žiakov
CCNA 3 Exploration : 24 žiakov
COV pri SOŠ spolupracuje s príslušnými stavovskými organizáciami. Odborným garantom pre
študijné odbory mechanik počítačových sietí a informačné a sieťové technológie je Slovenská
obchodná a priemyselná komora. Odborným garantom pre študijný odbor grafik digitálnych médií
je Ing. Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku. Spolupráca prebieha jednak pri
tvorbe normatívov priestorovej vybavenosti, jednak pri tvorbe ŠVP.
5. Pri výchove sústrediť pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí a vychovávať
ich v duchu humanizmu, tolerancie, vzájomného rešpektu a odmietania všetkých foriem
diskriminácie a segregácie.
Vyhodnotenie cieľa:
Pre prácu koordinátora prevencie sú na škole vytvárané primerané podmienky. Oblasti
prevencie je venovaná na škole veľká pozornosť. Na škole pracujú 2 koordinátori prevencie a ich
práca je sústredená nielen na vyučovací proces, ale aj na výchovu mimo vyučovania. Koordinátori
prevencie v spolupráci s celým pedagogickým kolektívom školy koordinujú také preventívne
aktivity, ktoré predchádzajú sociálno-patologickým javom, alebo ich eliminujú. V rámci
preventívnej činnosti koordinátor prevencie spolupracuje s preventívnymi a inými odbornými
zariadeniami zaoberajúcimi sa prevenciou (CPPPaP Karpatská 8, CPPPaP Zuzkin park 10,
SCPPPaP Medická 2 ). Koordinátor prevencie zabezpečuje celoškolské akcie zamerané na
hodnotovú orientáciu mladých ľudí a výchovu v humanizmu, tolerancie, v duchu vzájomného
rešpektu a odmietania diskriminácie a segregácie. Podporované je zvyšovanie profesijných
kompetencií výchovného poradcu.
V rámci zapájania žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam:
Dňa 16.10. Adaptácia žiakov I. ročníkov- realizácia psychológovia CPPPaP Karpatská 8
Dňa 21.3.13 Informačné a poradenské stretnutie realizované pracovníkmi Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Dňa 23.5.13 Kriminalita a zákon, Ľudské práva – akcia zameraná na prevenciu a získanie
informácií v oblasti ľudských práv
Výchova k ľudským právam na našej škole tvorí neoddeliteľnú súčasť
výchovnovzdelávacích aktivít smerujúcich k celkovému rozvoju osobnosti žiaka, k utváraniu
pozitívnych medziľudských vzťahov medzi učiteľom a žiakmi i medzi žiakmi navzájom a preto je
uplatňovaná v rámci celého vyučovacieho procesu.
Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie
a kriminality:
Dňa 12.3.13 Hudobný koncert „Bona Fortuna“ – výchovný koncert.
Dňa 13.3.13 Deň prevencie – (trestno-právna činnosť mládeže , šikanovanie a vandalizmus)realizované pracovníkmi KR PZ Košice v aule školy – účasť 350 žiakov.
Besedy na tému riziká práce v zahraničí a prevencie pred neľudským správaním, boj proti
rasizmu:
Dňa 23.5.13 prednáška na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ a beseda o rizikách práce v zahraničí.
V rámci triednických hodín a na hodinách etickej výchovy boli uskutočnené besedy zamerané na
boj proti rasizmu.
K aktivitám zameraným na výchovu k humanizmu na našej škole každoročne patrí : Deň
narcisov, Biela pastelka, Mobilný obor krvi a Zbierka pre deti z detského domova
-8-
II. údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Počet žiakov školy spolu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet žiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat
Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu
žiakov/ z toho dievčat
Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat
Počet žiakov dištančnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v dištančnej forme štúdia
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu
vzdelávania
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č.
245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích
predmetov
Iný dôvod zmeny
-9-
738
177
31
738
177
31
18
11
1
30/3
5
6
14
30
4
5
-
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Kritériá a ostatné podmienky na prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014 sa vydávajú
v zmysle §65 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Podmienky prijatia na štúdium
1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.
2. Úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ktoré pozostávalo z overenia vedomosti
z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, uchádzač vyhovel v každom
predmete.
3. Uchádzač nebol žiakom inej strednej školy.
4. Zdravotná spôsobilosť uchádzača potvrdená dorastovým lekárom v prihláške na štúdium.
5. Za zníženú známku zo správania v 6. - 9. ročníku ZŠ:
• 1 x na 2. stupeň sa odpočítalo uchádzačovi 20 bodov,
• opakovane na 2. stupeň alebo 3. a 4. stupeň uchádzač nebol prijatý.
6. Uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom
predmete SJL a MAT samostatne úspešnosť najmenej 90% bol prijatý bez prijímacej
skúšky.
Prekážkou prijatia na štúdium bolo:
1. Uchádzač nevyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak v predmete:
• slovenský jazyk a literatúra získal 24 a menej bodov
• matematika: M – študijne odbory, získal 29 a menej bodov,
K – študijne odbory, získal 24 a menej bodov.
2. Nevyhovujúci zdravotný stav.
3. Neúčasť uchádzača na prijímacích skúškach. Zákonný zástupca bol povinný predložiť
riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8.00 hod. lekárske
potvrdenie a uchádzačovi sa umožnilo vykonať prijímacie skúšky v náhradnom termíne.
4. Uchádzač sa celkovým súčtom bodov neumiestnil do stanoveného počtu prijímaných
žiakov.
5. Znížená známka zo správania v 6. až 9. ročníku ZŠ opakovane na 2. stupeň alebo 3. a 4.
stupeň.
Súčasťou prijímacieho konania boli:
1. Overenie vedomostí v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika.
2. Prospech zo základnej školy.
- 10 -
3. Úspechy v olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom.
4. Úspešnosť v CTŽ 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Kritériá hodnotenia:
1. Študijný odbor 2694 M informačné a sieťové technológie
Uchádzač mohol získať max. 270 bodov:
a) za overenie vedomostí v predmete SJL
b) za overenie vedomostí v predmete MAT
c) za priemerný prospech z predmetov MAT, FYZ (6. až 9. ročník ZŠ)
d) za priemerný prospech zo ZŠ (6.-9. ročník ZŠ)
e) za výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. roč. ZŠ z matematiky
f) za výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.roč. ZŠ
zo slovenského jazyka
g) za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (6.-9. ročník ZŠ)
50 bodov
50 bodov
60 bodov
60 bodov
20 bodov
20 bodov
10 bodov
2. Ostatné študijné odbory
Uchádzač mohol získať max. 210 bodov:
a) za overenie vedomostí v predmete SJL
b) za overenie vedomostí v predmete MAT
c) za priemerný prospech zo ZŠ (6.-9. ročník ZŠ)
d) za výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. roč. ZŠ z matematiky
e) za výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. roč. ZŠ
zo slovenského jazyka
f) za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (6.-9. ročník ZŠ)
50 bodov
50 bodov
60 bodov
20 bodov
20 bodov
10 bodov
3. Bodové hodnotenie
a) slovenský jazyk a literatúra (max. 50 bodov)
overenie vedomostí v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru
vzdelávania na základnej škole:
• test
35 bodov
• zrakovovnemový diktát
15 bodov
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, ak získal
minimálne 25 bodov.
b) matematika (max. 50 bodov)
overenie vedomostí v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru
vzdelávania na základnej škole:
• test
50 bodov
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacej skúšky z matematiky, ak získal:
• M - študijné odbory
min. 30 bodov,
- 11 -
• K - študijné odbory
min. 25 bodov.
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak spolu (SJL+MAT) získal:
• M - študijné odbory
min. 55 bodov,
• K - študijné odbory
min. 50 bodov.
c) za priemerný prospech z predmetov matematika a fyzika zo ZŠ mohol uchádzač získať
max. 60 bodov podľa nasledovných intervalov:
1,00 – 1,20 ... 60 bodov
1,21 – 1,40 ... 55 bodov
1,41 – 1,60 ... 50 bodov
1,61 – 1,80 ... 45 bodov
1,81 – 2,00 ... 40 bodov
2,01 – 2,20 ... 35 bodov
2,21 – 2,40 ... 30 bodov
2,41 – 2,60 ... 25 bodov
2,61 – 2,80 ... 20 bodov
2,81 – 3,00 ... 15 bodov
3,01 – 3,20 ... 10 bodov
3,21 – 3,50 ... 5 bodov
nad 3,50 ........ 0 bodov
d) za priemerný prospech zo ZŠ mohol uchádzač získať max. 60 bodov podľa
nasledovných intervalov:
1,00 – 1,20 ... 60 bodov
1,21 – 1,40 ... 55 bodov
1,41 – 1,60 ... 50 bodov
1,61 – 1,80 ... 45 bodov
1,81 – 2,00 ... 40 bodov
2,01 – 2,20 ... 35 bodov
2,21 – 2,40 ... 30 bodov
2,41 – 2,60 ... 25 bodov
2,61 – 2,80 ... 20 bodov
2,81 – 3,00 ... 15 bodov
3,01 – 3,20 ... 10 bodov
3,21 – 3,50 ... 5 bodov
nad 3,50 ........ 0 bodov
Do výpočtu priemerného prospechu zo ZŠ sa započítavali známky za 2. polrok 6., 7., 8. roč.
a 1. polrok 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, zemepis,
matematika, prírodopis, fyzika a chémia (uchádzačom s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským sa započítal i vyučovací jazyk).
e) za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky mohol
uchádzač získať pri 100 % úspešnosti max. 20 bodov,
f) za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ zo slovenského jazyka
mohol uchádzač získať pri 100 % úspešnosti max. 20 bodov,
Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z objektívnych dôvodov,
bodové hodnotenie sa určilo z profilových predmetov na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9.
ročníka.
g) za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach mohol uchádzač získať
max. 10 bodov:
1.- 3. miesto v celoštátnom kole 10 bodov,
1.- 3. miesto v krajskom kole
8 bodov,
1.- 3. miesto v okresnom kole
6 bodov.
4. Podľa počtu získaných bodov sa uchádzači usporiadali do poradia.
- 12 -
kód
odbor
plán
1.kolo PS
Prihlásení Prijatí
2682 K
Mechanik
počítačových
sietí
Informačné
a sieťové
technológie
Grafik
digitálnych
médií
Mechanik
staveboinštal
ačných
zariadení
Tecnické
lýceum
Športový
manažment
Obchodná
akadémia
Operátor
stavebnej
výroby
Umeleckore
meselné
spracúvanie
dreva
Umeleckore
meselné
spracúvanie
kovov
Učiteľstvo
pre materské
školy a
vychovávateľ
stvo
Dizajn
a tvarovanie
dreva
45
115
96
–––
–––
42
Stav k
15.9.2013
39
60
103
83
–––
–––
50
52
60
157
103
–––
––––
62
60
30
17
13
1
1
11
11
30
14
9
––––
–––
––––
––––
15
36
21
––––
–––
10
12
15
44
35
––––
–––
15
17
12
9
4
––––
–––
––––
–––––
12
5
–––––
–––
–––
––––
–––––
12
2
–––––
–––
––––
–––––
––––––
30
11
–––––
–––––
–––––
–––––
––––––
––––––
––––
–––
–––––
––––––
190
191
2694 M
3447 K
3658 K
3918 M
6343 M
6317 M
3656 K
8504 K
8503 K
7649 M
8279 K
Spolu
12
333
1
514
364
2.kolo PS
Prihlásení Prijatí
1
1
Zapísaní
žiaci
Záver: Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu:
- aktívna účasť na podujatiach organizovaných základnými školami v meste a okolí,
- distribúcia propagačných materiálov na základné školy,
- organizovanie dní otvorených dverí,
- účasť na výstavách s cieľom úspešnej propagácie školy,
- propagácia školy prostredníctvom internetu,
- organizovanie letného IT tábora pre žiakov ZŠ
- účasť na akciách zameraných na prezentáciu SOŠ organizovaných KSK
- 13 -
IV. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
pod poskytovaného
podľ
stupňa vzdelania
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
2,17
2,49
2,38
2,42
2,58
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet
et vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet
neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za
školu:
Priemerný počet
ospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
106
99
113,9
113,31
94,14
10
8
8,3
5,14
3,92
97
91
105,7
108,18
90,22
Priemerný prospech za školu
2,17
2,58
2,49
2,42
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2,38
2011/2012
2012/2013
Priemerný
riemerný počet vymeškaných hodín na
žiaka za školu
94,14
106
2008/2009
113,31
99
2009/2010
2010/2011
113,9
2011/2012
2012/2013
- 14 -
Priemerný
riemerný počet neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu
3,92
10
2008/2009
5,14
2009/2010
2010/2011
8,3
8
2011/2012
2012/2013
Priemerný
riemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu
97
90,22
2008/2009
108,18
2009/2010
91
2010/2011
2011/2012
105,7
2012/2013
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie
klasifik
žiakov v školskom roku 2012/13 v študijných odboroch
s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
počet vymeškaných
hodín na žiaka za rok
prospech
s
vyznamenaním
veľmi
dobre
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
207
191
141
164
703
19
11
7
19
56
Počet
Po
žiakov
%
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
9,18
5,76
4,96
11,6
7,97
39
37
33
34
143
18,8
19,4
23,4
20,7
20,3
138
137
96
105
476
66,7
71,7
68,1
64,0
67,71
11
6
5
6
28
5,31
3,14
3,54
3,66
3,98
- 15 -
17565
21195
14336
12651
63231
85
111
102
77
90
498
470
550
998
2516
Priemer na
žiaka
1.
2.
3.
4.
Spolu
%
Počet hodín
Počet
žiakov
Počet hodín
Počet
žiakov
spolu
Priemer na
žiaka
Študijné odbory
ročník
2
2
4
6
4
2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/13 v iných formách štúdia
– nadstavbové štúdium
počet vymeškaných
hodín na žiaka za rok
prospech
s
vyznamenaním
veľmi
dobre
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
1.
2.
Spolu
-
0
0
0
0
4
4
15
15
%
26,7
26,7
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
9
9
60
60
2
2
13,3
13,3
1300
1300
87
87
121
121
Priemer na
žiaka
Počet
žiakov
Počet hodín
%
Počet hodín
ročník
Počet
žiakov
Priemer na
žiaka
Študijné odbory
Počet
žiakov
spolu
8
8
Prospech :
V školskom roku 2012/2013 sa mierne zvýšil počet vyznamenaných žiakov a žiakov s hodnotením
prospel veľmi dobre. Zvýšil sa však aj počet neprospievajúcich žiakov v študijných odboroch
(najmä žiakov 4. ročníkov) Nastal mierny pokles neklasifikovaných žiakov.
V školskom roku 2012/2013 sa celkovo mierne zhoršil prospech žiakov. Jednou z príčin bola
vyššia náročnosť nových študijných odborov (informačné a sieťové technológie, technické lýceum).
Dochádzka :
V porovnaní so školským rokom 2011/2012 sa znížil počet neospravedlnených hodín na
teoretickom vyučovaní. Na praktickom vyučovaní sme zaznamenali nárast neospravedlnených
hodín, predovšetkým u žiakov vyšších ročníkov.
Najčastejšou príčinou vymeškaných hodín bolo :
-
záškoláctvo
zlá finančná situácia
zlý vplyv prostredia a nedostatočne zabezpečené rodinné pomery
Boli prijaté tieto opatrenia :
-
spolupráca s rodičmi prostredníctvom triednych učiteľov a majstrov ODV
vyplývajúc zo školského poriadku, ak žiak vymešká z daného predmetu viac ako 30% bude
komisionálne preskúšaný
mesačné sledovanie dochádzky žiakov
spolupráca s výchovnou poradkyňou
spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou
- 16 -
3. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013
3.1 Celkové hodnotenie
Riadny termín máj 2013
Kód
Názov odboru
odboru
6317 6 Obchodná akadémia
6343 6 Športový
manažment
3656 4 Operátor stavebnej
výroby
3658 4 Mechanik
stavebnoinštalačných
zariadení
3447 4 Grafik digitálnych
médií
2682 4 Mechanik
počítačových sietí
2490 4 Manažér výroby
02
a kontroly
v automobilovom
priemysleautoelektronika
6303 4 Podnikanie
v remeslách a
službách
spolu
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
7
0
0
0
7
0
3
0
0
0
3
0
9
0
0
0
9
0
8
0
0
0
8
0
45
0
3
0
48
0
41
0
4
0
45
0
12
0
1
0
13
0
12
0
0
0
12
0
137
0
8
0
145
0
Náhradný termín september 2012 :
Kód
Názov odboru
odboru
3447 4 Grafik digitálnych
médií
2682 4 Mechanik
počítačových sietí
8279 6 Dizajn a tvarovanie
dreva
6303 4 Podnikanie
v remeslách a
službách
6476 4 Technickoekonomický
pracovník
spolu
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
4
0
1
0
5
0
5
0
1
0
6
0
4
0
0
0
4
0
1
0
1
0
2
0
1
0
0
0
1
0
15
0
3
0
18
0
- 17 -
3.2 Externá časť MS
Predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
B1
Anglický jazyk
B2
Nemecký jazyk
B1
Matematika
(dobrovoľná
MS)
Počet žiakov
183
%
51,58
156
54,9
1
48,3
19
40,34
6
30,6
3.3 Interná časť MS
Predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
B1
Anglický jazyk
B2
Nemecký jazyk
B1
Počet žiakov
183
Hodnotenie
60,24
158
51,01
1
90,00
19
42,11
3.4 Interná časť MS - ústna časť
Riadny termín máj 2013:
Maturitný predmet
Počet žiakov
s prospechom 1
Počet žiakov
s prospechom 2
Počet žiakov
s prospechom 3
Počet žiakov
s prospechom 4
Počet žiakov
s prospechom 5
Priemerná
známka
Slovenský
jazyk a
literatúra
Anglický
jazyk B1
Anglický
jazyk B2
Nemecký
jazyk B1
TČOZ
PČOZ
Matematika
(dobrovoľná
MS)
37
40
41
29
0
2,42
39
35
41
16
0
2,26
1
0
0
0
0
1,00
4
6
3
2
0
2,20
37
57
1
49
61
0
41
29
0
19
16
0
1
8
0
2,31
2,16
1,00
Počet žiakov
s prospechom 3
Počet žiakov
s prospechom 4
Počet žiakov
s prospechom 5
Náhradný termín september 2012:
Maturitný predmet
Počet žiakov
s prospechom 1
Počet žiakov
s prospechom 2
- 18 -
Priemerná
známka
Slovenský
jazyk a
literatúra
Anglický
jazyk B1
Nemecký
jazyk B1
TČOZ
PČOZ
1
2
5
1
0
2,66
1
4
0
1
0
2,16
0
0
3
0
0
3,00
1
0
3
0
3
2
2
3
0
2
2,66
3,57
V. zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných
plánov
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2012/2013
1.
2.
3.
4.
Spolu
Vzdelávacie programy
Školy
Študijné odbory denné štúdium /SOŠkategória
2490 4 02 manažér
výroby a kontroly
v automobilovom
priemysle
2682 K, 2682 4
mechanik počítačových
sietí
3447 K, 3447 4 grafik
digitálnych médií
3656 4 operátor
stavebnej výroby
3658 4 mechanik
stavebnoinštalačných
zariadení
8503 4 01
umeleckoremeselné
spracúvanie kovovkováčske a zámočnícke
práce
8504 4 01
umeleckoremeslné
spracúvanie dreva –
stolárske práce
3918 M technické
lýceum
2694 M, 2694 6
informačné a sieťové
technológie
6317 M, 6317 6
obchodná akadémia
6343 M, 6343 6
športový manažment
6403 4 podnikanie
v remeslách a službách
Celkom
Číslo
schvaľovacej
doložky MŠ
SR resp. ŠVP
triedy
žiaci
triedy
žiaci
triedy
žiaci
experiment
triedy
žiaci
triedy
žiaci
0,5
13
0,5
13
ŠVP
2
52
2
45
1,5
34
2,5
61
8
192
ŠVP
2
52
2,5
68
2
37
2
51
8,5
208
0,5
10
0,5
10
0,5
15
2,5
60
ŠVP
ŠVP
1
17
0,5
15
0,5
13
ŠVP
0,33
3
0,33
3
ŠVP
0,33
5
0,33
5
0,5
15
4
99
ŠVP
0,5
15
experiment
1,5
42
1,5
33
1
24
ŠVP
0,5
11
1
21
1
15
0,5
10
3
57
experiment
0,5
20
0,5
16
0,34
11
0,5
11
1,84
58
1
18
1
18
9
208
31
738
ŠVP
8
206
- 19 -
7
143
7
164
VI. výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Monitoring žiakov – absolventov študijných a učebných odborov
po ukončení školského roku 2012/2013
Trieda
Študijný
odbor
Štúdium
VŠ
Pomatur
4.C
OA
ŠM
OSV
MSIZ
GDM
3
2
3
2
5
4.D
4.E
GDM
MPS
4.F
4.G
4.A
4.B
2.H
Spolu
Spolu %
Zamestnaní
ÚPR
aSV
1
1
-
4
7
3
7
15
2
3
1
6
-
10
10
9
8
26
9
4
3
10
13
3
4
3
-
25
24
MPS
3
-
6
4
6
19
MVaKAP
MPS
PvRaS
2
3
-
1
1
3
8
4
8
2
2
1
1
13
10
13
10
5,98
167
100%
34
20,36
10
5,98
85
50,898
28
16,766
Iné
Počet žiakov
∑20
∑17
∑26
∑25
∑24
∑19
∑23
∑13
∑167
100%
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov školy
1. pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Nad
Spolu
Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
60-65
rokov
66
všetkých
vek
Počet:
20
19
16
12
8
1
76
41,42
z toho žien:
8
13
11
9
2
1
44
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
0
kvalifikovaných
50
nekvalifikovaných
2
Počet všetkých
doplňujúcich si kvalifikáciu
2
učiteľov: 54
s 1. kvalifikačnou skúškou
7
s 2. kvalifikačnou skúškou
11
s vedecko-akademickou hodnosťou
0
Priemerný počet žiakov na učiteľa
13,7
- 20 -
z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na majstra OV
z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa
Počet majstrov
odborného výcviku: 17
Počet
vychovávateľov: 5
5
9
3
32,7
3
2
0
23
Pedag. zamestnanec učiteľ
Pedag. zamestnanec
– majster odbornej
výchovy
Pedag. zamestnanec vychovávateľ
Pedag. zamestnanec
– pedagogický
asistent
Pedag. zamestnanec
– zahraničný lektor
Pedag. zamestnanec
–tréner športovej
školy/triedy
Pedag. zamestnanec korepetítor
Odb. zamestnanec –
psychológ
Odb. zamestnanec –
Špeciálny pedagóg
Odb. zamestnanec –
........................
2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2012/2013
54
17
5
0
0
0
0
0
1
0
3. Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek:
do
30
Počet:
z toho žien:
31-40
2
6
2
6
41-50
12
11
51-60
18
15
60-65
4
2
nad 66
rokov
Spolu
všetkých
2
1
Priemerný
vek
44 50,43
37 48,62
z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním
Počet nepedagogických
zamestnancov:
6
38
4. Odbornosť odučených hodín
Predmety
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Spolu
Počet hodín
týždenne
Odborne odučené
Počet hodín
%
Neodborne odučené
Počet hodín
%
257
234
91,05
23
8,95
302
146
956
1 661
302
136
857
1529
100
93,15
89,6
92,05
0
10
99
132
0
6,85
10,4
7,9
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie
aktualizačné
Vzdelávacia inštitúcia Názov osvedčenie,
certifikátu
SOŠ Ostrovského 1
Adobe Photoshop v
práci učiteľa
- 21 -
Počet učiteľov
22
aktualizačné
SOŠ Ostrovského 1
aktualizačné
Súkr. centr.pedag.psych. porad. a
prevencie
aktualizačné
Vyučujeme
interaktívne
Podpora duševného
zdravia v školskom
prostredí
8
NOVA TRAINING
Rozvoj
komunikačných
zručností vo
vyučovacom procese
18
špecializačné
MPC
Koordinátor drogovej
prevencie
1
inovačné
KROS a.s.
Ovládanie programu
OMEGA - podvojné
účtovníctvo
3
špecializačné
ÚIPŠ
Modernizácia
vzdelávania na SŠ s
podporou IKT
3
aktualizačné
MPC
Bežecké lyžovanie v
1
školskom vzdelávacom
programe
certifikačné
CISCO
CCNA v5.0
Bridge:Update from
v4.0 to v5.0
2
Certifikačné
GOPAS
Windows Server 2008
- základy správy a
nastavenia siete
1
certifikačné
Junior Achievment
Slovensko
Banky v akcii
1
atestačné
Kat.univ. v Ruž.
II. atestácia
1
inovačné
MPC
1
funkčné
MPC
Aktualizačné
MPC
certifikačné
GOPAS
GeoGebra v
edukačnom procese
Riadenie školy
a školského zariadenia
Ľudské práva
v edukačnom procese
Windows Server 2008
- základy správy a
nastavenia siete
certifikačné
LAPIS
Access - pokročilý
- 22 -
16
2
1
1
1
aktualizačné
ŠIOV
Vzdelávanie učiteľov v 3
súvislosti s tvorbou
školských
vzdelávacích
programov pre
učiteľov SOŠ odborná zložka frekventanti
Prehľad o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými
zamestnancami
Počet ped.
zamestnancov , ktorí
ešte nezískali kredity
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
do 30
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
30 (priznaný 6%
kreditný príplatok)
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
do 60
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
60 (priznaný 12%
kreditný príplatok)
34
5
15
16
19
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
súťaže vyhlasované MŠ SR
názov súťaže
P.Č
1.
pri individuálnych súťažiach
meno žiaka a trieda
D. Hoang (IV.D), D. Kováč, F.
Nagy (II.C)
súťaž konaná dňa
krajská
úroveň
Celoslovenská
úroveň
áno
3.
SOČ
Olympiáda
ľudských práv
Súťaž Kreativita
mladých grafikov
25.-26.4. 2013
áno
4.
„Červené stužky“
1.12.2012
áno
5.
„Dotyky umenia“
31.1.2013
áno
6.
„Zodpovedne.sk“
„Týždeň vedy
a techniky 2012 –
grafická súťaž“
25.1.2013
áno
október 2012
áno
7.6.2013
áno
2.
7.
8.
súťaž IUVENTY
„Solúnski bratia“
medzinárodná
úroveň
12.4.2013
Nagy( II.C)
7.2.2013
T. Dužda (III.E)
Mešťanová, Pilianová,
Kuchtová, Cehlár (III.D)
Lešňáková(II.D), Fečo(IV.C)
áno
Iné súťaže
názov súťaže
P.Č
1.
Olympiáda v ANJ
2.
Súťaž BOZP
pri individuálnych
súťažiach meno žiaka súťaž konaná
a trieda
dňa
Igor Šándor (III.D)
Ján Cúr, Richard
Hapák, Tomáš Bakaj
(II.H)
11.2.2013
16.5.2013
- 23 -
krajská
úroveň
Celoslovenská
úroveň
áno
áno
medzinárodná
úroveň
Močársky (IV.C)
Peter Papp ( IV. C)
Arnold Sztraka (IV. C)
3.
„Štúrovo pero“
apríl 2013
áno
jún 2013
áno
29.4.2013
áno
Košičan, Stupák,
Sanislo
4.
„Spotreba pre život“
5.
Súťaž NAG 2013
6.
„Terra Incognita“
7.
„Zdravie na webe“
Zručnosti mladých grafikov
2013 Brno
8.
12.
Annogallery
„Odkaz v slove a obraze“
Slovenská agentúra ŽP„Zelený svet“
„ Cesty za poznaním
minulosti“
„Zvyšovanie kvality
vzdelávania na základných
a stredných školách
s využitím elektronického
testovania“
13.
súťaž „MEĎ“
9.
10.
11.
Ihnatko, Vavrek (III.C)
Kováč (II.C)
10.11.2012
áno
Peter Papp
30.04.2013
áno
T. Muránsky, D. Čabai
Byrtus, Sobodová,
Orban (III.E)
Sokáč, Marková,
Benediková (IV.D)
31.5.2013
Berta (II.D)
jún 2013
Švajdová, Moravčík
(III.E)
4.10.2013
IV.B
26.3.2013
20.10.2012
áno
áno
3.-8.6.2013
áno
áno
áno
áno
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Číslo projektu
Moderne sa učiť
– moderne žiť
Implementácia
inovatívneho
študijného
programu
Informačné
a sieťové
technológie na
Východnom
Slovensku
Inovácia
vzdelávacieho
procesu na
základe
požiadaviek trhu
práce - AMOS
Príspevok školy
(ak bol)
12737,83€
Poznámka
26110130274
Celkový finančný
príspevok
242 018, 86€
26110130325
459 800,00€
24 200,00€
Príspevok VÚC
26110130530
422 532,00€
21 126,60€
Príspevok VÚC
Príspevok VÚC
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole v školskom roku 2012/2013.
Predmet školskej inšpekcie zo dňa 11.03.2013 : Realizácia externej časti a písomnej formy
internej časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole.
Závery :
- 24 -
Škola bola pripravená na EČ a PFIČ MS z ANJ a NEJ. Kontrolou priebehu a organizácie EČ MS
z ANJ a NEJ v škole neboli zistené nedostatky pri otváraní obalov s testami a zvukovými
nahrávkami. Počas administrácie EČ a PFIČ MS bola činnosť riaditeľky školy, predsedov ŠMK
a PMK i ŠK v súlade s pokynmi. Nevyskytli sa žiadne odborné ani organizačné problémy
s negatívnym dopadom na realizáciu EČ a PFIČ MS z ANJ a NEJ.
Predmet školskej inšpekcie zo dňa 30.10.2012 : Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu
a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole.
Závery :
Silnou stránkou školy bola oblasť riadenia vo vzťahu k zabezpečeniu realizácie stanovených
strategických cieľov, pre plnenie ktorých vytvárala priaznivé podmienky prostredníctvom viacerých
realizovaných projektov, výrazným zapájaním žiakov do všestranných školských i mimoškolských
aktivít. ŠkVP umožňovali realizovať výchovu a vzdelávanie. Nedostatky sa vyskytli v učebnom
pláne študijného oboru obchodná akadémia a podnikanie v remeslách a službách.
Pozitívom bolo účelne využívanie školských priestorov, materiálno-technického vybavenia
odborných učební, vrátane didaktickej techniky i učebných pomôcok. Učitelia, ktorí sa aktívne
vzdelávali v oblasti využívania moderných metód i didaktickej techniky, získané poznatky
uplatňovali vo vyučovaní.
V porovnaní s výsledkami komplexnej inšpekcie realizovanej v školskom roku 2009/2010 sa
zlepšila úroveň riadenia školy, skvalitnil sa vnútorný kontrolný systém a zefektívnila sa činnosť PK.
Výrazne sa zlepšili materiálno-technické podmienky. Vybavenie školy učebnými pomôckami,
učebnými textami, pracovnými listami, didaktickou technikou v súčinnosti so skvalitnenými
priestorovými podmienkami pozitívne ovplyvnilo obsah vzdelávania. Hospitačnou činnosťou bolo
zistené napredovanie v procese výchovy a vzdelávania predovšetkým v teoretických odborných
predmetoch, v ktorých sa celkový stav a úroveň vyučovania a učenia zlepšili z priemernej úrovne na
úroveň dobrú.
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.
V školskom roku 2012/2013 boli na SOŠ zriadené dve nové učebne pre výučbu praktického
vyučovania v študijnom odbore MPS a IaST v priestoroch školských dielní na Dunajskej ulici.
Učebne sú vybavené základným dielenským náradím pre elektrodielňu, elektrickými rozvodmi,
spájkovačkami, elektrickými meracími prístrojmi na výučbu predmetu Odborný výcvik št. odboru
MPS 1. a 2. ročník a predmetu Prax študijného odboru IaST 1. až 3. ročník.
Zároveň bolo v dielňach na Dunajskej ulici zabezpečené internetové pripojenie.
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy
Vybraný ukazovateľ
Rok 2012
Dotácia zo štátneho rozpočtu
1 264 378,00 EUR
- 25 -
z toho:
normatívne FP
nenormatívne FP
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s hmotným zabezpečením školy
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči
žiakovi vyživovaciu povinnosť
1 260 540
3 838
80 774,00 EUR
Finančné
prostriedky
prijaté
za
vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia z toho:
odmeny
v členení podľa finančných aktivít
materiál
služby
energie
12 557,00 EUR
3 767,00
2 357,00
37,00
6 396,00
Iné finančné prostriedky získané podľa
371 071,00 EUR
z toho:
osobitných predpisov
dotácia KSK na KV
1 485
dotácia KSK na ŠJ
52 200
dotácia KSK na ŠI
98 300
prenájom ŠI
26 967
poskytnutie telocvične
a športovísk
20 304
Kros - dar
396
poskytnutie priestorov auly
1 590
práce žiakov
648
služby spojené s prenájmom
20 304
služby COV
898
NFP Projekt Implementácia inovatívneho
študijného programu informačné a sieťové
technológie na Východnom Slovensku:
ESF
126 001
ŠR
14 824
KSK
7 154
XIV. aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Počet
zúčastnených
žiakov
Prínos resp.
nezáujem žiakov
Návšteva ČOV
11.10.2012
Kokšov
SOŠ Košice
28
Oboznámenie sa
- 26 -
Kokšov Bakša
Bakša
Košice
s procesom
čistenia
odpadových vôd
Rozširovanie
vedomosti z
anatómie
Vidieť proces
spaľovania
a separovania
odpadu
Rozšírenie
vedomostí
v rámci
tematického
celku
Gravitačné pole
Exkurzia –
Human Body
3.102012
Bratislav
a
SOŠ
14
Návšteva CEV
Kosit a.s
29.10.2012
CEV,
Kokšov
Bakša
SOŠ
31
Exkurziaplanetárium
marec 2013
Košice
CVČ
28
EXPERT –
medzinárodná
súťaž – 4 témy)
Matematický
KLOKAN 2013 Medzinárodná
matematická súťaž
Genius Logicus –
medzinárodná
logická súťaž
Exkurzia –
Technická
univerzita
Návšteva úpravne
vody Bukovec
december
2013
Košice
EXAM
65
marec 2013
Košice
Talentída,
n.o.
17
korešpondenčn
á súťaž
Košice
7
Rozvoj logického
myslenia
24.5.2013
TU
Košice
EUROGENI
US GROUP
s.r.o.
TU Košice
23
17.6.2013
Bukovec
SOŠ
17
25.6.2013
Osvienči
mPoľsko
SOŠ
Košice
SOŠ
59
Oboznámenie sa
s možnosťami
štúdia na TU
Vidieť proces
úpravy surovej
vody na pitnú
Spoznať dôsledky
holokaustu
IT Valley
15
Osvienčim –
koncentračné
tábory
Letný IT tábor
júl 2013
Rozvoj
kognitívnych
kompetencií
Rozvoj
matematických
kompetencií
Letný tábor pre
žiakov ZŠ
zameraný na IT
Iné úlohy vyplývajúce z koncepcie – činnosť COV
Názov
aktivity
Dátum
Miesto
Vzdelávanie cudzích žiakov
Tvorba
21.11.2012- Priestory
dynamických 4.4.2013
COV pri
webových
SOŠ
stránok
Základy
publikovania
16.10.2012, Priestory
19.10.2012 COV pri
Organizátor Počet zúčastnených
žiakov
Prínos resp.
nezáujem
žiakov
SOŠ
7 žiakov ŠÚV
Nadobudnutie
Jakobyho 15, Košice nových
zručností
SOŠ
11 žiakov SOŠ
Grešákova 1, Košice
- 27 -
Nadobudnutie
nových
a
formátovania
textu
Konfigurácia
smerovačov
základy
úpravy
digitálnej
fotografie
regionálne
kolo
olympiáda
"Mladý
účtovník"
SOŠ
zručností
5.12.2012,
21.3.2013
Priestory
COV pri
SOŠ
11.12.2012, Priestory
16.1.2013
COV pri
SOŠ
SOŠ
22.3.2013
Priestory
COV pri
SOŠ
Kros a.s.
30 žiakov
20.5.201323.5.2013
Priestory
COV pri
SOŠ
SOŠ
Nadobudnutie
nových
zručností
Priestory
COV pri
SOŠ
SOŠ
v spolupráci
s OŠ ÚKSK
24 žiakov
Gymnázium
S.Máraiho,
Kuzmányho ,Košice
45 žiakov škôl
v zriaď.poôsobnosti
KSK
22 pedag.
zamestnancov
Nadobudnutie
nových
kompetencií
pre
skvalitnenie
výučby
Nadobudnutie
nových
kompetencií
pre
skvalitnenie
výučby
Nadobudnutie
nových
kompetencií
pre
skvalitnenie
výučby
Adobe
Photoshop
Grafická
súťaž o
putovný
pohár
16 žiakov SOŠA
Moldavská 2,
Košice
24 žiakov OA
Polárna, Košice
SOŠ
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
21.1.2013- Priestory SOŠ
7.3.2013
COV pri
SOŠ
Kurz “Adobe
Photoshop
v práci
učiteľa“
29.5.201327.6.2013
Priestory
COV pri
SOŠ
SOŠ
8 pedag.
zamestnancov
7.-8.9.2013
Priestory
COV pri
SOŠ
Kros a.s.
25 pedag.
zamestnancov
COV pri
SPŠE
Košice
Umiestnenie :
1. miesto
Kurz
„Vyučujeme
interaktívne“
Kurz
„Podvojné
účtovníctvo
v programe
Omega“
Nadobudnutie
nových
zručností
Nadobudnutie
nových
zručností
Prezentácie
kreativity
žiakov
rôznych SOŠ
Iné aktivity:
Apríl 2013
Súťaž
„ZDRAVIE
NA WEBE“
Prezentáciea
kreativity
žiakov
rôznych SOŠ
Koncepcia rozvoja športu
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
- 28 -
Počet
Prínos resp.
11.10.2012
12.10.2012
26.10.2012
19.11.2012
22.11.2012
25.1.2013
22.10.2012
12.11.2012
22.3.2013
SOŠ
OŠ-KSK
Ostrovského CVČ-RCM
CVČ
Valaliky
zúčastnených nezáujem
žiakov
žiakov
11
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Košice
CVČ-RCM
4
Dlhodobé súťaže –
florbal - dievčatá
25.10.2012
16.11.2012
30.1.2013
Košice
CVČ-RCM
7
Dlhodobé súťaže –
volejbal - chlapci
15.10.2012
24.10.2012
29.11.2012
28.1.2013
7.3.2013
12.11.2012
16.1.2013
18.19.3.2013
Košice
CVČ-RCM
10
Košice
CVČ-RCM
11
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
26.10.2012
19.11.2012
20.11.2012
29.11.2012
Košice
CVČ-RCM
9
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Dlhodobé súťaže – 9.10.2012
basketbal - dievčatá 3.12.2012
21.11.2012
Košice
CVČ-RCM
9
Dlhodobé súťaže –
hádzaná - dievčatá
4.12.2012
5.12.2012
12.2.2013
Košice
CVČ-RCM
9
Dlhodobé súťaže –
hádzaná - chlapci
4.12.2012
5.12.2012
26.27.2.2013
25.3.2013
Košice
CVČ-RCM
11
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Dlhodobé súťaže –
nohejbal - chlapci
19.3.2013
Košice
CVČ-RCM
5
Postupová súťaž –
29.10.2012
Košice
Asociácia
13
Dlhodobé súťaže –
florbal - chlapci
Dlhodobé súťaže –
bedminton
Dlhodobé súťaže –
volejbal - dievčatá
Dlhodobé súťaže –
basketbal - chlapci
- 29 -
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Rozvoj
školského
športu
6.11.2012
futsal
(regionálne+krajské 9.11.2012
16.1.2013
kolo)
12.3.2013
pohybových
schopností a
zručností
Postupová súťaž –
futbal
15.4.2013
6.5.2013
Košice
KŠÚ
15
Stolnotenisový
turnaj - chlapci
20.12.2012
14.1.2013
Košice
Asociácia
školského
športu
3
Valentínske
športové súťaže
14.2.2013
Košice
SOŠ
150
Zápas maturanti vs.
učitelia - basketbal
máj 2013
Košice
SOŠ
30
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Rozvoj
koordinačných
zručností
Práca v tíme,
rozvoj
pohybových
schopností a
zručností
Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Exkurzia Krajský
pamiatkový úrad
USK a USD
Mosty bez bariér
október
2012
Košice
24.6.2013
PRO EDUCO 2013
20.22.11.2012
Burza SŠ „Správna
voľba povolania –
príležitosť
k úspechu“
Návšteva
divadelného
predstavenia
Najdúch.
Hudobný koncert
„Bona Fortuna“
Deň prevencie
9.-11.2012
Informačné
a poradenské
Prínos resp.
nezáujem žiakov
KSK
Počet
zúčastnených
žiakov
16
Pribeník
KSK
70
Dom
techniky
Košice
SPŠD
Hlavná
ul.Košice
UPSV a KSK
Košice
100
prezentácia
študijných odborov
prezentácia SOŠ
a študijných odborov
KSK
260
uplatnenie
absolventov po
skončení štúdia
výchovná
poradkyňa
115
kultúrny program
12.3.2013
kultúrna akcia
22.12.2012
Košice
SOŠ
350
kultúrny program
13.3.13
Košice
SOŠ
350
21.3.2013
Košice
SOŠ
150
trestno-právna
činnosť mládeže,
šikanovanie
a vandalizmus
akcia pre absolventov
školy
- 30 -
stretnutie
Nebezpečný vesmír
16.5.2013
Košice
CVČ
1. a 2. ročník
Kriminalita a zákon,
Ľudské práva
23.5.2013
Aula SOŠ
US SČK
74
Deň narcisov
13.4.2012
Košice
20
Biela pastelka
september
2012
Košice
Zbierka pre deti
z detského domova
22.12.2012
Detský
domov
Košice
Červený breh
Liga proti
rakovine SR
Únia pre
slabozrakých a
nevidiacich
SOŠ
12
12
akcia CVČ v rámci
projektu Ďalekohľad
na cestách
akcia zameraná na
prevenciu a získanie
informácií v oblasti
ľudských práv
verejná finančná
zbierka
verejná finančná
zbierka
podpora sociálneho
cítenia žiakov
Vzdelávacie a kultúrne poukazy
Poukaz vzdelávací
Počet vydaných
Počet prijatých
Poukaz kultúrny
739
Počet učiteľov
76
466
Počet žiakov
734
Názov krúžku,
resp. oblasť
Lektor
Futbalový krúžok
Mgr. Marián
Drančák
Ing. Peter Krištof
Florbal
Photoshop
profesionálne
Školské rádio
Počet
prihlásených
žiakov
29
28
Erik Koritko
25
Mgr. Katarína
Sedmáková
21
Počet zriadených
krúžkov
36
Využitie kultúrneho poukazu
- školou usporiadané kultúrne akcie
- individuálne návštevy kultúrnych
podujatí
Vyhodnotenie úspešnosti krúžku
Športové futbalové súťaže –
reprezentácia školy
Športové florbalové súťaže –
reprezentácia školy
Príprava na grafické súťaže, tvorba
projektov
Príprava vysielania školského rádia
počas prestávok vyučovania.
Žiacka školská rada
Koordinátor ŽŠR: Mgr. Sedmáková
- aktívne pracovala v počte 5 členov
- stretnutia boli cca 1-2 x mesačne, prípadne podľa potreby
- aktivity: - výsadbe kvetov v interiéri a exteriéri školy
- organizovaní kultúrnych a športových školských akcií (Helloween, Mikuláš,
Športový deň, Imatrikulácia prvákov, Sv. Valentín),
- pomoc pri organizácií súťaže v stolnom tenise – október 2012,
- príprava a organizácia futbalového zápasu „učitelia vs. maturanti“.
- 31 -
FOTOPRÍLOHA:
Podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi SOŠ Ostrovského a Technickou univerzitou
v Košiciach:
obr.č.1
podpis zmluvy o spolupráci – prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. a Ing. Elena Tibenská
obr.č.2
podpis zmluvy o spolupráci – prof. Anton Čižmár, Ing. Elena Tibenská, JUDr. Zdenko Trebuľa
- 32 -
Študijný pobyt našich žiakov vo Veľkej Británii:
obr.č.3
študijný pobyt našich žiakov vo Veľkej Británii – návšteva Londýna
obr.č.4
študijný pobyt našich žiakov vo Veľkej Británii – návšteva Londýna
- 33 -
Letný IT tábor organizovaný pre deti základných škôl, organizovaný na našej škole:
obr.č.5
letný IT tábor – práca na zostavovaní počítača
obr.č.6
letný IT tábor – súťaž v tvorbe slov
- 34 -
Vernisáž víťazných prác súťaže o putovný pohár COV pre sieťové a informačné technológie SOŠ
Ostrovského v Košiciach, ktorú sme organizovali na tému „sv. Cyril a sv. Metod“:
obr.č.7
odovzdávanie putovného pohára víťazke súťaže
obr.č.8
vernisáž víťazných prác súťaže o putovný pohár COV
- 35 -
Florbalové súťaže chlapcov v krajskom kole a vysokoškolskej súťaže CUFL:
obr.č.9
súťaž vo florbale chlapcov - krajské kolo
obr.č.10
súťaž vo florbale chlapcov – vysokoškolská liga CUFL
- 36 -
Download

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013