SLOVENSKÝ ÚSTAV TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE
Karloveská 63, P.O.BOX 246, 840 00 Bratislava
PONUKA
STN, ich zmien a opráv vydaných tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac
máj 2013
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
1.
STN P CEN/TS 16326
(01 0704)
Poštové služby. Hybridná pošta. Funkčná
špecifikácia pre poštové registrovanie elektronickej
pošty ****)
(CEN/TS 16326: 2013)
detail
2.
STN EN ISO 10628-2
(01 3020)
Diagramy pre chemický a petrochemický priemysel.
Časť 2: Grafické symboly (ISO 10628-2: 2012) ****)
(EN ISO 10628-2: 2012, ISO 10628-2: 2012)
detail
3.
TNI CEN/TR 16405
(01 8552)
Inteligentné dopravné systémy. Elektronická
bezpečnosť. Doplnkový nepovinný súbor dát eCall
pre ťažké nákladné vozidlá ****)
(CEN/TR 16405: 2013)
detail
4.
TNI CEN/TR 16427
(01 8553)
Telematika v cestnej doprave a preprave. Verejná
doprava. Cestovné informácie pre osoby
so zrakovým postihnutím (TI-VIP) ****)
(CEN/TR 16427: 2013)
detail
5.
STN P CEN/TS 16406
(01 8554)
Inteligentné dopravné systémy. Verejná doprava.
Nepriame poskytovanie na železnici ****)
(CEN/TS 16406: 2013)
detail
6.
STN EN ISO 9016
(05 1125)
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov.
Skúška rázom v ohybe. Umiestnenie skúšobných
tyčí, orientácia vrubu a skúšanie (ISO 9016: 2012)
****)
(EN ISO 9016: 2012, ISO 9016: 2012)
detail
7.
STN EN 161+A3
(06 1803)
Samočinné uzatváracie ventily horákov na plynné
palivá a spotrebičov na plynné palivá
(Konsolidovaný text) ****)
(EN 161:2011+A3: 2013)
detail
8.
STN EN ISO 21007-2
(07 8533)
Fľaše na plyny. Identifikácia a označovanie
s použitím technológie rádiofrekvenčnej
identifikácie. Časť 2: Číselné schémy pri rádio
frekvenčnej identifikácii (ISO 21007-2: 2013) ****)
(EN ISO 21007-2: 2013, ISO 21007-2: 2013)
detail
1
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
9.
STN EN 14678-3
(07 8635)
Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Konštrukcia
a prevádzka zariadení na LPG určených pre plniace
stanice. Časť 3: Plniace zariadenia do komerčných
a priemyselných priestorov ****)
(EN 14678-3: 2013)
detail
10.
STN EN 13480-1
(13 3410)
Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne
(EN 13480-1: 2012)
detail
11.
STN EN 13480-4
(13 3410)
Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba
a inštalácia
(EN 13480-4: 2012)
detail
12.
STN EN 13480-6
(13 3410)
Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné
požiadavky na podzemné potrubia
(EN 13480-6: 2012)
detail
13.
STN EN 13480-8
(13 3410)
Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Doplnkové
požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových
zliatin
(EN 13480-8: 2012)
detail
14.
STN EN ISO 3183
(13 6810)
Naftový a plynárenský priemysel. Oceľové rúry
na potrubné dopravné systémy (ISO 3183: 2012)
****)
(EN ISO 3183: 2012, ISO 3183: 2012)
detail
15.
STN EN ISO 4136
(13 6810)
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov.
Skúška ťahom zvarového spoja v priečnom smere
(ISO 4136: 2012) ****)
(EN ISO 4136: 2012, ISO 4136: 2012)
detail
16.
STN EN 10223-1
(15 3160)
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 1:
Ostnaté oceľové drôty pozinkované alebo s povlakom
zinkovej zliatiny ****)
(EN 10223-1: 2012)
detail
17.
STN EN 10223-2
(15 3160)
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 2:
Drôtené oceľové pletivo so šesťuholníkovými okami
pre poľnohospodárstvo, izolácie a ploty ****)
(EN 10223-2: 2012)
detail
18.
STN EN 10223-4
(15 3160)
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 4:
Zvárané drôtené siete na ploty ****)
(EN 10223-4: 2012)
detail
19.
STN EN 10223-5
(15 3160)
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 5:
Kĺbové a uzlové drôtené oceľové siete na ploty ****)
(EN 10223-5: 2012)
detail
20.
STN EN 10223-6
(15 3160)
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 6:
Drôtené oceľové pletivo so štvoruholníkovými okami
****)
(EN 10223-6: 2012)
detail
2
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
21.
STN EN 10223-7
(15 3160)
Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 7:
Zvárané dielce z oceľových drôtov na ploty ****)
(EN 10223-7: 2012)
detail
22.
STN EN 61987-11
(18 0109)
Meranie a riadenie priemyselných procesov.
Štruktúry údajov a prvky v katalógoch procesných
prístrojov. Časť 11: Zoznamy vlastností (LOP)
meracích prístrojov na elektronickú výmenu údajov.
Všeobecné štruktúry ****)
(EN 61987-11: 2012, IEC 61987-11: 2012)
detail
23.
STN EN 62439-3
(18 4020)
Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou
pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 3: Protokol
PRP (Parallel Redundancy Protocol) a kruhová sieť
s vysokou pohotovosťou (HSR) ****)
(EN 62439-3: 2012, IEC 62439-3: 2012)
detail
24.
STN EN 62541-9
(18 4021)
Jednotná architektúra OPC. Časť 9: Alarmy
a podmienky ****)
(EN 62541-9: 2012, IEC 62541-9: 2012)
detail
25.
STN EN 62541-10
(18 4021)
Jednotná architektúra OPC. Časť 10: Programy
****)
(EN 62541-10: 2012, IEC 62541-10: 2012)
detail
26.
STN EN ISO 10685-2
(19 0540)
Očná optika. Elektronický katalóg a identifikácia
okuliarových rámov a slnečných okuliarov. Časť 2:
Obchodné informácie (ISO 10685-2: 2012) ****)
(EN ISO 10685-2: 2012, ISO 10685-2: 2012)
detail
27.
STN EN ISO 10685-3
(19 0540)
Očná optika. Elektronický katalóg a identifikácia
okuliarových rámov a slnečných okuliarov. Časť 3:
Technické informácie (ISO 10685-3: 2012) ****)
(EN ISO 10685-3: 2012, ISO 10685-3: 2012)
detail
28.
STN EN ISO 11980
(19 5021)
Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky
na ošetrovanie kontaktných šošoviek. Pokyny
na klinické skúšky (ISO 11980: 2012) ****)
(EN ISO 11980: 2012, ISO 11980: 2012)
detail
29.
STN EN ISO 11148-3
(23 9060)
Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné
požiadavky. Časť 3: Vŕtačky a závitorezy (ISO
11148-3: 2012) ****)
(EN ISO 11148-3: 2012, ISO 11148-3: 2012)
detail
30.
STN EN ISO 11148-4
(23 9060)
Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné
požiadavky. Časť 4: Nerotačné príklepové náradie
(ISO 11148-4: 2012) ****)
(EN ISO 11148-4: 2012, ISO 11148-4: 2012)
detail
31.
STN EN ISO 11148-6
(23 9060)
Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné
požiadavky. Časť 6: Montážne náradie pre závitové
mechanické spoje (ISO 11148-6: 2012) ****)
(EN ISO 11148-6: 2012, ISO 11148-6: 2012)
detail
3
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
32.
STN EN 12159
(27 4403)
Stavebné výťahy na dopravu osôb a materiálov
so zvisle vedenými klietkami
(EN 12159: 2012)
detail
33.
STN EN 15918+A1
(30 9053)
Bicykle. Prívesy bicyklov. Bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)
(EN 15918:2011+A1: 2013)
detail
34.
STN EN ISO 10133
(32 0862)
Malé plavidlá. Elektrická sústava. Jednosmerné
rozvodné sústavy (ISO 10133: 2012) ****)
(EN ISO 10133: 2012, ISO 10133: 2012)
detail
35.
STN EN ISO 21487
(32 0899)
Malé plavidlá. Trvalo zabudované benzínové
a naftové palivové nádrže (ISO 21487: 2012) ****)
(EN ISO 21487: 2012, ISO 21487: 2012)
detail
36.
STN 33 5004
(33 5004)
Skúšobné metódy pre pece s ponoreným oblúkom
****)
(HD 599 S1: 1992, IEC 60683: 1980)
detail
37.
STN EN 62305-2
(34 1390)
Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika
(EN 62305-2: 2012, mod. IEC 62305-2: 2010)
detail
38.
STN EN 50149
(34 1558)
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická
trakcia. Drážkované trolejové drôty z medi
a zo zliatin medi
(EN 50149: 2012)
detail
39.
STN EN 62674-1
(34 5852)
Vysokofrekvenčné indukčné súčiastky. Časť 1:
Nepremenné povrchovo montované induktory
pre elektronické a telekomunikačné zariadenia ****)
(EN 62674-1: 2012, IEC 62674-1: 2012)
detail
40.
STN EN 60404-15
(34 5884)
Magnetické materiály. Časť 15: Metódy určenia
relatívnej magnetickej permeability slabo
magnetických materiálov ****)
(EN 60404-15: 2012, IEC 60404-15: 2012)
detail
41.
STN EN 60544-2
(34 6411)
Elektroizolačné materiály. Návod na stanovenie
vplyvov ionizujúceho žiarenia na izolačné materiály.
Časť 2: Postupy pri ožarovaní a skúške ****)
(EN 60544-2: 2012, IEC 60544-2: 2012)
detail
42.
STN EN 60317-0-8
(34 7307)
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 0-8: Všeobecné požiadavky. Medený vodič
pravouhlého prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý
skleným vláknom a impregnovaný živicou
alebo lakom ****)
(EN 60317-0-8: 2012, IEC 60317-0-8: 2012)
detail
43.
STN EN 60317-2
(34 7307)
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 2: Spájkovateľný medený vodič kruhového
prierezu lakovaný polyuretánom, trieda 130,
s lepiacou vrstvou ****)
(EN 60317-2: 2012, IEC 60317-2: 2012)
detail
4
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
44.
STN EN 60317-48
(34 7307)
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 48: Medený vodič kruhového prierezu, holý
alebo lakovaný, ovinutý skleným vláknom
a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index
155 ****)
(EN 60317-48: 2012, IEC 60317-48: 2012)
detail
45.
STN EN 60317-49
(34 7307)
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 49: Medený vodič kruhového prierezu, holý
alebo lakovaný, ovinutý skleným vláknom
a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index
180 ****)
(EN 60317-49: 2012, IEC 60317-49: 2012)
detail
46.
STN EN 60317-50
(34 7307)
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 50: Medený vodič kruhového prierezu, holý
alebo lakovaný, ovinutý skleným vláknom
a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index
200 ****)
(EN 60317-50: 2012, IEC 60317-50: 2012)
detail
47.
STN EN 60317-61
(34 7307)
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 61: Medený vodič pravouhlého prierezu, holý
alebo lakovaný, ovinutý skleným vláknom
a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index
180 ****)
(EN 60317-61: 2012, IEC 60317-61: 2012)
detail
48.
STN EN 60317-62
(34 7307)
Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia.
Časť 62: Medený vodič pravouhlého prierezu, holý
alebo lakovaný, ovinutý skleným vláknom
a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index
200 ****)
(EN 60317-62: 2012, IEC 60317-62: 2012)
detail
49.
STN EN 62037-1
(34 7705)
Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia,
meranie intermodulačnej úrovne. Časť 1: Všeobecné
požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 62037-1: 2012, IEC 62037-1: 2012)
detail
50.
STN EN 62037-3
(34 7705)
Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia,
meranie intermodulačnej úrovne. Časť 3: Meranie
pasívnej intermodulácie v koaxiálnych konektoroch
****)
(EN 62037-3: 2012, IEC 62037-3: 2012)
detail
51.
STN EN 62037-4
(34 7705)
Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia,
meranie intermodulačnej úrovne. Časť 4: Meranie
pasívnej intermodulácie v koaxiálnych kábloch ****)
(EN 62037-4: 2012, IEC 62037-4: 2012)
detail
52.
STN EN 62477-1
(35 1531)
Bezpečnostné požiadavky na výkonové elektronické
systémy meničov. Časť 1: Všeobecne ****)
(EN 62477-1: 2012, IEC 62477-1: 2012)
detail
5
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
53.
STN 35 3463-1
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 1: Merania spoločné
pre subsystémy a simulované rádioreléové systémy
****)
(HD 477.1 S1: 1987, IEC 60487-1: 1984)
detail
54.
STN 35 3463-2-1
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 2: Merania
subsystémov. Oddiel 1: Všeobecne ****)
(HD 477.2.1 S1: 1987, IEC 60487-2-1: 1981)
detail
55.
STN 35 3463-2-2
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 2: Merania
subsystémov. Oddiel 2: Zariadenia na prepínanie
záložného kanála ****)
(HD 477.2.2 S1: 1987, IEC 60487-2-2: 1981)
detail
56.
STN 35 3463-2-4
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 2: Merania
subsystémov. Oddiel 4: Frekvenčné modulátory
****)
(HD 477.2.4 S1: 1987, IEC 60487-2-4: 1984)
detail
57.
STN 35 3463-2-5
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 2: Merania
subsystémov. Oddiel 5: Frekvenčné demodulátory
****)
(HD 477.2.5 S1: 1987, IEC 60487-2-5: 1984)
detail
58.
STN 35 3463-2-6
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 2: Merania
subsystémov. Oddiel 6: Výberový príjem
s dvojkanálovým zariadením alebo zariadením
s aktívnou zálohou ****)
(HD 477.2.6 S1: 1987, IEC 60487-2-6: 1984)
detail
59.
STN 35 3463-3
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 3: Simulované
systémy ****)
(HD 477.3 S1: 1988, IEC 60487-3: 1975)
detail
60.
STN 35 3463-3-2
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 3: Simulované
systémy. Oddiel 2: Merania v základnom pásme
****)
(HD 477.3.2 S1: 1988, IEC 60487-3-2: 1981)
detail
61.
STN 35 3463-3-3
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 3: Simulované
systémy. Oddiel 3: Meranie pre čiernobiele a farebné
televízne vysielanie ****)
(HD 477.3.3 S1: 1989, IEC 60487-3-3: 1981)
detail
6
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
62.
STN 35 3463-3-4
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 3: Simulované
systémy. Oddiel 4: Merania multiplexného prenosu
s frekvenčným delením ****)
(HD 477.3.4 S1: 1989, IEC 60487-3-4: 1982)
detail
63.
STN 35 3463-3-6
(35 3463)
Metódy merania zariadení pozemných
rádioreléových systémov. Časť 3: Simulované
systémy. Oddiel 6: Merania pre prenosy zvukových
programov ****)
(HD 477.3.6 S1: 1988, IEC 60487-3-6: 1984)
detail
64.
STN EN 61169-47
(35 3811)
Vysokofrekvenčné konektory. Časť 47: Rámcová
špecifikácia. VF koaxiálne konektory so svorkovým
spojením, prednostne na použitie v 75 Ω káblových
sieťach (typ F-Quick) ****)
(EN 61169-47: 2012, IEC 61169-47: 2012)
detail
65.
STN 35 6630
(35 6630)
Systém CAMAC. Modulárny prístrojový systém
na spracovanie údajov ****)
(HD 357 S2: 1987, IEC 60516: 1975, IEC
60516:1975/A1: 1984)
detail
66.
STN 35 6631
(35 6631)
Modulárna zásuvná jednotka a normalizovaná 19
palcová rámcová montážna jednotka podľa normy
NIM (pre elektronické prístroje jadrovej techniky)
****)
(HD 370 S2: 1987, IEC 60547: 1976, IEC
60547:1976/A1: 1985)
detail
67.
STN 35 6632
(35 6632)
CAMAC. Zostava s viacerými rámami. Špecifikácia
kanála vetvy a radiča rámu CAMAC typu A1 ****)
(HD 374 S2: 1986, IEC 60552: 1977, IEC
60552:1977/A1: 1984)
detail
68.
STN 36 6633
(35 6633)
CAMAC. Systém rozhrania sériového kanála ****)
(HD 417 S2: 1987, IEC 60640: 1979, IEC
60640:1979/A1: 1984)
detail
69.
STN 36 6634
(35 6634)
Viac radičov v ráme CAMAC ****)
(HD 453 S1: 1984, IEC 60729: 1982)
detail
70.
STN 35 6635
(35 6635)
Programy pre CAMAC ****)
(HD 445 S1: 1983, IEC 60713: 1981)
detail
71.
STN 35 6636
(35 6636)
Prenosy blokov v systéme CAMAC ****)
(HD 431 S1: 1983, IEC 60677: 1980)
detail
72.
STN EN 61439-6
(35 7107)
Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 6: Kryté
prípojnicové rozvody
(EN 61439-6: 2012, IEC 61439-6: 2012)
detail
73.
STN EN 62561-1
(35 7605)
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť
1: Požiadavky na pripájacie prvky
(EN 62561-1: 2012, mod. IEC 62561-1: 2012)
detail
7
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
74.
STN EN 62561-2
(35 7605)
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC).
Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače
(EN 62561-2: 2012, mod. IEC 62561-2: 2012)
detail
75.
STN EN 62561-3
(35 7605)
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC).
Časť 3: Požiadavky na oddeľovacie iskriská
(EN 62561-3: 2012, mod. IEC 62561-3: 2012)
detail
76.
STN 35 8021
(35 8021)
Odporúčané priemery drôtových vývodov
kondenzátorov a rezistorov ****)
(HD 349 S1: 1977, IEC 60301: 1971, IEC
60301:1971/A1: 1972)
detail
77.
STN EN 62358
(35 8474)
Feritové jadrá. Normalizovaný faktor indukčnosti
pre jadrá s medzerami a jeho odchýlka ****)
(EN 62358: 2012, IEC 62358: 2012)
detail
78.
STN 35 8551
(35 8551)
Číslovanie elektród a označovanie obrazoviek
a elekrónok ****)
(HD 145 S1: 1977, IEC 60135: 1961)
detail
79.
STN 35 8552
(35 8552)
Rozmery obrazoviek a elektrónok ****)
(HD 146 S4: 1988, IEC 60067: 1966, IEC 60067A:
1967, IEC 60067B: 1969, IEC 60067C: 1970, IEC
60067D: 1977, IEC 60067E: 1986)
detail
80.
STN 35 8553
(35 8553)
Metódy merania kapacít medzi elektródami
obrazoviek a elektrónok ****)
(HD 148 S2: 1977, IEC 60100: 1962, IEC
60100:1962/A1: 1969)
detail
81.
STN 35 8565
(35 8565)
Metóda merania chrominancie pomeru signálu k
šumu videopáskových záznamových zariadení ****)
(HD 527 S1: 1989, IEC 60883: 1987)
detail
82.
STN EN 60794-1-23
(35 9223)
Optické káble. Časť 1-23: Kmeňová špecifikácia.
Základné skúšobné postupy pre optické káble.
Skúšobné metódy pre prvky kábla ****)
(EN 60794-1-23: 2012, IEC 60794-1-23: 2012)
detail
83.
STN EN 61754-20-100
(35 9244)
Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky.
Rozhrania optických konektorov. Časť 20-100:
Norma na rozhrania skupiny konektorov typu LC
s ochranným krytom podľa IEC 61076-3-106 ****)
(EN 61754-20-100: 2012, IEC 61754-20-100: 2012)
detail
84.
STN EN 61754-26
(35 9244)
Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky.
Rozhrania optických konektorov. Časť 26: Skupina
konektorov typu SF ****)
(EN 61754-26: 2012, IEC 61754-26: 2012)
detail
85.
STN EN 60876-1
(35 9245)
Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky.
Optovláknové priestorové spínače. Časť 1: Kmeňová
špecifikácia ****)
(EN 60876-1: 2012, IEC 60876-1: 2012)
detail
8
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
86.
STN EN 61300-2-10
(35 9252)
Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky.
Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-10:
Skúšky. Vzperová pevnosť ****)
(EN 61300-2-10: 2012, IEC 61300-2-10: 2012)
detail
87.
STN EN 61300-2-33
(35 9252)
Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky.
Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-33:
Skúšky. Montáž a demontáž mechanických spojov
optických vlákien, systémov na uloženie vlákien
a krytov ****)
(EN 61300-2-33: 2012, IEC 61300-2-33: 2012)
detail
88.
STN EN 61753-061-2
(35 9254)
Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky.
Prevádzkové vlastnosti. Časť 061-2: Bezkonektorové
jednovidové optické izolátory s pripájacími vláknami
kategórie C - kontrolované prostredie ****)
(EN 61753-061-2: 2012, IEC 61753-061-2: 2012)
detail
89.
STN EN 62150-3
(35 9256)
Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Skúšobné
a meracie postupy. Časť 3: Zmena optického výkonu
vyvolaná mechanickým rušením v optických
zásuvkách a rozhraniach vysielač-prijímač ****)
(EN 62150-3: 2012, IEC 62150-3: 2012)
detail
90.
TNI CLC/TR 50510
(35 9291)
Prístup optickými vláknami ku koncovému
používateľovi. Príručka na vytváranie
optovláknových sietí FTTX ****)
(CLC/TR 50510: 2012)
detail
91.
STN EN 60335-2-67
(36 1055)
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné
účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky
na stroje na ošetrovanie podláh na komerčné
použitie
(EN 60335-2-67: 2012, mod. IEC 60335-2-67: 2012)
detail
92.
STN EN 61010-2-091
(36 2000)
Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na
meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-091:
Osobitné požiadavky na skriňové röntgenové
systémy
(EN 61010-2-091: 2012, IEC 61010-2-091: 2012)
detail
93.
STN EN 62282-6-200
(36 4512)
Technológia palivových článkov. Časť 6-200:
Výkonové sústavy palivových mikročlánkov.
Skúšobné metódy prevádzkových vlastností ****)
(EN 62282-6-200: 2012, IEC 62282-6-200: 2012)
detail
94.
STN 36 7006-6
(36 7006)
Odporúčané metódy merania televíznych prijímačov.
Časť 6: Merania za podmienok odlišných
od štandardne vysielaných signálov ****)
(HD 567.6 S1: 1990, IEC 60107-6: 1989)
detail
9
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
95.
STN 36 7120
(36 7120)
Normalizácia prepojení rozhlasovými vysielačmi
alebo vysielacími systémami a kontrolnými
zariadeniami. Časť 1: Normy na rozhrania systémov
používajúcich vyhradené prepojenia ****)
(HD 577 S1: 1990, IEC 60864-1: 1986, IEC 608641:1986/A1: 1987)
detail
96.
STN EN 50600-1
(36 7254)
Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry
výpočtových stredísk. Časť 1: Všeobecné koncepcie
****)
(EN 50600-1: 2012)
detail
97.
STN 36 7610-1-2
(36 7610)
Metódy merania rádiových zariadení pozemných
družicových staníc. Časť 1: Merania spoločné
pre subsystémy a ich kombinácie. Oddiel 2: Meranie
vo vysokofrekvenčnom pásme ****)
(HD 467.1.2 S1: 1986, IEC 60510-1-2: 1984)
detail
98.
STN 36 7610-2-3
(36 7610)
Metódy merania rádiových zariadení pozemných
družicových staníc. Časť 2: Merania subsystémov.
Oddiel 3: Nízkošumové zosilňovače ****)
(HD 467.2.3 S1: 1990, IEC 60510-2-3: 1989)
detail
99.
STN 36 8310-18
(36 8310)
Audiovizuálne, obrazové a televízne zariadenia
a systémy. Časť 18: Konektory pre automatické
diaprojektory na audiovizuálne účely so vstavanými
triakmi ****)
(HD 369.18 S1: 1989, IEC 60574-18: 1987)
detail
100. STN 36 8420-10
(36 8420)
Magnetickopáskové systémy na záznam
a reprodukciu zvuku. Časť 10: Časový a adresný kód
****)
(HD 311.10 S1: 1989, IEC 60094-10: 1988)
detail
101. STN 36 8462
(36 8462)
Zariadenia na záznam a reprodukciu analógových
audio diskov ****)
(HD 337 S3: 1989, IEC 60098: 1987)
detail
102. STN 36 8464
(36 8464)
Záznam zvuku. Systém kóder/dekóder PCM ****)
(HD 544 S1: 1989, IEC 60841: 1988)
detail
103. STN 36 8518
(36 8518)
Videopáskové kazetové systémy používajúce 12,65
mm (0,5 in) magnetické pásky formátu beta ****)
(HD 461 S1: 1987, IEC 60767: 1983)
detail
104. STN 36 8567
(36 8567)
Videomagnetofóny so šikmým záznamom typu C
****)
(HD 573 S1: 1990, IEC 60558: 1982, IEC
60558:1982/A1: 1987)
detail
105. STN 36 8568
(36 8568)
Videomagnetofóny so šikmým záznamom typu B
****)
(HD 574 S1: 1990, IEC 60602: 1980, IEC
60602:1980/A1: 1987)
detail
10
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
106. STN EN 62585
(36 8826)
Elektroakustika. Metódy stanovenia korekčných
hodnôt na dosiahnutie odozvy pre voľné pole
pri zvukomere ****)
(EN 62585: 2012, IEC 62585: 2012)
detail
107. STN EN 61094-8
(36 8880)
Meracie mikrofóny. Časť 8: Postup stanovenia
citlivosti pracovných etalónových mikrofónov
v podmienkach voľného poľa porovnávacou
metódou ****)
(EN 61094-8: 2012, EN 61094-8:2012/AC Jan.: 2013,
IEC 61094-8: 2012)
detail
108. STN EN 13237
(38 9612)
Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície
pre zariadenia a ochranné systémy používané
v potenciálne výbušných atmosférach ****)
(EN 13237: 2012)
detail
109. STN EN 14491
(38 9615)
Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu
prachu ****)
(EN 14491: 2012)
detail
110. STN EN 1839
(38 9722)
Stanovovanie medzí výbušnosti plynov a pár ****)
(EN 1839: 2012)
detail
111. STN EN 16117-2
(42 0607)
Meď a zliatiny medi. Stanovenie obsahu medi. Časť
2: Stanovenie medi elektrolytickou metódou
v materiáloch s obsahom medi vyšším ako 99,80 %
****)
(EN 16117-2: 2012)
detail
112. STN EN 15616
(42 0608)
Meď a zliatiny medi. Stanovenie obsahu kadmia.
Metóda plameňovej atómovej absorpčnej
spektrometrie (FAAS) ****)
(EN 15616: 2012)
detail
113. STN EN ISO 7625
(42 0872)
Spekané kovové materiály, s výnimkou tvrdokovov.
Príprava vzoriek na chemickú analýzu na stanovenie
obsahu uhlíka (ISO 7625: 2012) ****)
(EN ISO 7625: 2012, ISO 7625: 2012)
detail
114. STN EN ISO 13944
(42 0880)
Zmesi kovových práškov s mazivom. Stanovenie
obsahu maziva. Soxhletova extrakčná metóda
(ISO 13944: 2012) ****)
(EN ISO 13944: 2012, ISO 13944: 2012)
detail
115. STN EN 12450
(42 8703)
Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené kapilárne
rúrky kruhového prierezu ****)
(EN 12450: 2012)
detail
116. STN EN 691-1
(49 6100)
Bezpečnosť drevárskych strojov. Časť 1: Spoločné
požiadavky
(EN 691-1: 2012)
detail
11
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
117. STN EN 1870-7
(49 6130)
Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly.
Časť 7: Jednokotúčové píly na kmeňové výrezy
so strojovým posuvom stola a ručným vkladaním
a odoberaním ****)
(EN 1870-7: 2012)
detail
118. STN EN 1870-8
(49 6130)
Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly.
Časť 8: Jednokotúčové omietacie rozrezávacie píly
so strojovo poháňanou píliacou jednotkou s ručným
vkladaním a odoberaním
(EN 1870-8: 2012)
detail
119. STN EN 1870-17
(49 6130)
Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly.
Časť 17: Ručné horizontálne kotúčové píly
na priečne rezanie s jednou strojovou jednotkou
(ručné radiálne ramenové píly) ****)
(EN 1870-17: 2012)
detail
120. STN P CEN/TS 16010
(64 8110)
Plasty. Recyklované plasty. Postupy odberu vzoriek
na skúšanie odpadu z plastov a recyklátov ****)
(CEN/TS 16010: 2013)
detail
121. STN P CEN/TS 16011
(64 8111)
Plasty. Recyklované plasty. Príprava vzorky ****)
(CEN/TS 16011: 2013)
detail
122. TNI CEN/TR 15993
(65 6516)
Automobilové palivá. Etanol (E85) ako automobilové
palivo. Podstata požadovaných parametrov
a ich medzné hodnoty a stanovenie ****)
(CEN/TR 15993: 2013)
detail
123. STN EN 16261-1
(66 8302)
Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika
kategórie 4. Časť 1: Terminológia
(EN 16261-1: 2012)
detail
124. STN EN 16261-3
(66 8302)
Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika
kategórie 4. Časť 3: Skúšobné metódy
(EN 16261-3: 2012)
detail
125. STN EN 16261-4
(66 8302)
Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika
kategórie 4. Časť 4: Minimálne požiadavky
na označovanie a dokumentáciu pre konečného
používateľa
(EN 16261-4: 2012)
detail
126. STN EN 16256-1
(66 8303)
Pyrotechnické výrobky. Scénické pyrotechnické
výrobky. Časť 1: Terminológia
(EN 16256-1: 2012)
detail
127. STN EN 16256-2
(66 8303)
Pyrotechnické výrobky. Scénické pyrotechnické
výrobky. Časť 2: Kategórie scénických
pyrotechnických výrobkov
(EN 16256-2: 2012)
detail
128. STN EN 771-4
(72 2632)
Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 4: Murovacie
prvky z autoklávovaného pórobetónu (AAC)
(EN 771-4: 2011)
detail
12
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
129. STN EN 492
(72 2660)
Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia
výrobku a skúšobné metódy
(EN 492: 2012)
detail
130. STN EN 12467
(72 3160)
Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia
výrobku a skúšobné metódy
(EN 12467: 2012)
detail
131. STN EN 494
(72 3161)
Vláknocementové vlnovky a tvarovky. Špecifikácia
výrobku a skúšobné metódy
(EN 494: 2012)
detail
132. STN EN 14411
(72 5101)
Keramické obkladové prvky. Definície, klasifikácia,
vlastnosti, hodnotenie zhody a označovanie
(EN 14411: 2012)
detail
133. STN EN 12697-42
(73 6160)
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové
zmesi spracúvané za horúca. Časť 42: Obsah
cudzorodých látok v R-materiáli
(EN 12697-42: 2012)
detail
134. STN EN 13508-1
(75 6920)
Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov
kanalizačných potrubí mimo budov.
Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 13508-1: 2012)
detail
135. STN EN 890
(75 8142)
Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
vodu. Kvapalný síran železitý
(EN 890: 2012)
detail
136. STN EN 1621-1
(83 2714)
Ochranné odevy pre motocyklistov
proti mechanickému nárazu. Časť 1: Chrániče
kĺbov končatín motocyklistov proti nárazu.
Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 1621-1: 2012)
detail
137. STN EN 1621-4
(83 2714)
Ochranné odevy pre motocyklistov
proti mechanickému nárazu.
Časť 4: Nafukovacie chrániče pre motocyklistov.
Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 1621-4: 2013)
detail
138. STN EN ISO 15027-1
(83 2750)
Obleky na ponáranie. Časť 1: Obleky na stále
nosenie, požiadavky vrátane bezpečnosti
(ISO 15027-1: 2012)
(EN ISO 15027-1: 2012, EN ISO 15027-1:2012/Cor.
Nov.: 2012, ISO 15027-1: 2012)
detail
139. STN EN ISO 15027-2
(83 2750)
Obleky na ponáranie. Časť 2: Únikové obleky,
požiadavky vrátane bezpečnosti (ISO 15027-2: 2012)
(EN ISO 15027-2: 2012, ISO 15027-2: 2012)
detail
140. STN EN ISO 15027-3
(83 2750)
Obleky na ponáranie. Časť 3: Skúšobné metódy
(ISO 15027-3: 2012)
(EN ISO 15027-3: 2012, ISO 15027-3: 2012)
detail
13
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
141. STN EN ISO 16256
(85 1022)
Klinické laboratórne skúšanie a diagnostické
skúšobné systémy in vitro. In vitro referenčná
metóda na skúšanie aktivity antimikrobiálnych
činidiel proti kvasinkovým hubám pôsobiacich
pri infekčných ochoreniach (ISO 16256: 2012) ****)
(EN ISO 16256: 2012, ISO 16256: 2012)
detail
142. STN EN ISO 5356-2
(85 2110)
Anestetické a dýchacie prístroje. Kužeľové spojky.
Časť 2: Závitové nosné spojky (ISO 5356-2: 2012)
****)
(EN ISO 5356-2: 2012, ISO 5356-2: 2012)
detail
143. STN EN ISO 25539-2
(85 2925)
Srdcovo-cievne implantáty. Vnútrocievne pomôcky.
Časť 2: Cievne stenty (ISO 25539-2: 2012) ****)
(EN ISO 25539-2: 2012, ISO 25539-2: 2012)
detail
144. TNI CEN/TR 16386
(85 6321)
Návod na manipuláciu s materiálmi na báze
metalkrylátov v zubnom laboratóriu.
Technická správa ****)
(CEN/TR 16386: 2013)
detail
145. STN EN 300 609-4
V10.2.1
(87 0609)
Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM).
Časť 4: Harmonizovaná EN na opakovače GSM
vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice R&TTE ****)
(EN 300 609-4: 2012 V10.2.1)
detail
146. STN EN 301 489-4
V2.1.1
(87 1489)
Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti
rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická
kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia
a služby. Časť 4: Osobitné podmienky na pevné
rádiové spoje a podporné zariadenia ****)
(EN 301 489-4: 2012 V2.1.1)
detail
147. STN EN 301 502
V10.2.1
(87 1502)
Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM).
Harmonizovaná EN na zariadenia základňovej
stanice vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice R&TTE ****)
(EN 301 502: 2012 V10.2.1)
detail
148. STN EN 301 908-2
V5.4.1
(87 1908)
Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca
sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE. Časť 2: Používateľské zariadenia
(UE) CDMA s priamym rozprestrením (UTRA FDD)
****)
(EN 301 908-2: 2012 V5.4.1)
detail
149. STN EN 301 908-18
V6.2.1
(87 1908)
Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca
sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE. Časť 18: Základňové stanice (BS)
rádiových zariadení s viacerými štandardmi (MSR)
E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE ****)
(EN 301 908-18: 2012 V6.2.1)
detail
14
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
150. STN EN 303 213-2
V1.3.1
(87 3213)
Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu
na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 2:
Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie
podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite
jednotného európskeho vzdušného priestoru
pre úroveň 2 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní
****)
(EN 303 213-2: 2012 V1.3.1)
detail
151. STN EN 1363-1
(92 0808)
Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné
požiadavky
(EN 1363-1: 2012)
detail
152. STN EN 1365-1
(92 0810)
Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov.
Časť 1: Steny
(EN 1365-1: 2012)
detail
153. STN EN 892
(94 2007)
Horolezecké vybavenie. Dynamické horolezecké laná.
Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
(EN 892: 2012)
detail
154. STN
EN ISO/IEC 19788-1
(97 4005)
Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie
a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 1:
Rámcová štruktúra (ISO/IEC 19788-1: 2011) ****)
(EN ISO/IEC 19788-1: 2012, ISO/IEC 19788-1: 2011)
detail
155. STN
EN ISO/IEC 19788-2
(97 4005)
Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie
a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 2: Prvky
štandardu Dublin Core (ISO/IEC 19788-2: 2011)
****)
(EN ISO/IEC 19788-2: 2012, ISO/IEC 19788-2: 2011)
detail
15
Zmeny STN
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
1.
STN EN ISO 16147/A1
(32 4140)
2.
STN 33 2000-7-705/A11 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-705:
(33 2000)
Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory.
Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne.
Zmena A11 ****)
(HD 60364-7-705:2007/A11: 2012)
detail
3.
STN EN 60626-3/A1
(34 6530)
Kombinované ohybné materiály na elektrické
izolácie. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých
materiálov. Zmena A1 ****)
(EN 60626-3:2008/A1: 2012, IEC 60626-3:2008/A1:
2012)
detail
4.
STN EN 60809/A5
(36 0180)
Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Rozmery,
elektrické a svetelné požiadavky. Zmena A5 ****)
(EN 60809:1996/A5: 2012, IEC 60809:1995/A5: 2012)
detail
5.
STN EN 61549/A3
(36 0199)
Rozličné svetelné zdroje. Zmena A3
(EN 61549:2003/A3: 2012, IEC 61549:2003/A3: 2012)
detail
6.
STN EN
60335-2-54/A11
(36 1055)
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné
účely. Bezpečnosť. Časť 2-54: Osobitné požiadavky
na spotrebiče na čistenie povrchov s využitím
kvapalín alebo pary. Zmena A11
(EN 60335-2-54:2008/A11: 2012)
detail
7.
STN 36 8567/A1
(36 8567)
Videomagnetofóny so šikmým záznamom typu C.
Zmena A1 ****)
(HD 573 S1:1990/A1: 1995, IEC 60558:1982/A2: 1993)
detail
8.
STN EN ISO 24342/A1
(91 7805)
Pružné a textilné dlážkoviny. Stanovenie dĺžky
strany, hrany, rovnosti a pravouhlosti dlaždíc (ISO
24342:2007/Amd 1:2012). Zmena A1 ****)
(EN ISO 24342:2012/A1: 2012, ISO 24342:2007/Amd
1: 2012)
detail
Názov
Malé plavidlá. Zabudované vznetové motory.
Palivové a elektrické súčasti namontované na motore
(ISO 16147:2002/Amd 1:2013). Zmena A1 ****)
(EN ISO 16147:2002/A1: 2013, ISO 16147:2002/Amd
1: 2013)
16
Detail
objednávka
detail
Opravy STN
Por.
číslo
Označenie a triediaci
znak
Názov
Detail
objednávka
1.
STN
EN ISO 3691-5/Oa
(26 8811)
Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť
a overenie. Časť 5: Ručné vozíky (ISO 3691-5: 2009).
Oprava A
detail
2.
STN EN 50109-2-2/AC
(34 3891)
Ručné lisovacie nástroje. Nástroje na lisované
zakončenia elektrických káblov a vodičov
pre nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné
aplikácie. Časť 2-2: Podrobné požiadavky
na vysokofrekvenčné konektory
a súosové kontakty. Nástroje s otvoreným hrdlom
a vyberateľnými a vymeniteľnými čeľusťami,
veľkosti A - G, Q - T, V a W. Oprava AC ****)
(EN 50109-2-2:1995/AC Nov.: 2012)
detail
3.
STN EN 544/O1
(74 7801)
Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou
vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy.
Oprava 1
detail
Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je
národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC
s národnou titulnou stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR
(bez vydania titulnej strany STN tlačou).
Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom
nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).
17
Download

Ponuka noriem máj 2013 - Slovenský ústav technickej normalizácie