EWP 86100 W
EWP 106100 W
EWP 126100 W
................................................ .............................................
PL PRALKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
SK PRÁČKA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
30
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności w przypadku mrozu
2
Specjalne akcesoria
Pierwsze użycie
4 Codzienna eksploatacja
Ochrona środowiska
5 Programy prania
Opis urządzenia
6 Parametry eksploatacyjne
Dane techniczne
6 Konserwacja i czyszczenie
Instalacja
6 Co zrobić, gdy…
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
10
11
11
19
22
23
26
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ważne! Prosimy uważnie przeczytać i
zachować instrukcję na przyszłość.
• Zakupione urządzenie jest pod względem
bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami
norm branżowych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa urządzeń. Jednakże jako producenci czujemy się zobowiązani do przedstawienia następujących
wskazówek bezpieczeństwa.
• Jest rzeczą niezmiernie ważną zachowanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem, aby można było z niej zawsze skorzystać. W razie sprzedaży lub przekazania urządzenia innemu użytkownikowi
bądź w razie przeprowadzki i pozostawienia go na miejscu, należy pamiętać o
tym, aby nowy użytkownik miał dostęp
do instrukcji obsługi tak, aby mógł zapoznać się z zasadami pracy urządzenia
oraz stosownymi ostrzeżeniami.
• Należy OBOWIĄZKOWO uważnie je
przeczytać przed instalacją lub użyciem
urządzenia.
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy nie zostało ono
uszkodzone w czasie transportu. Zabrania się podłączania uszkodzonego urządzenia do źródła zasilania. W przypadku
uszkodzenia elementów urządzenia należy skontaktować się z dostawcą.
• Jeśli urządzenie zostało dostarczone
podczas miesięcy zimowych przy ujemnych temperaturach. Przed pierwszym
użyciem należy je przechowywać w temperaturze pokojowej przez 24 godziny.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
w normalnych warunkach domowych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane zamarznięciem. Patrz punkt „Środki ostrożności
w przypadku mrozu”.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania
się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Podczas prania w wysokich temperaturach szyba w drzwiach urządzenia może
się być gorąca. Nie należy dotykać!
• Należy sprawdzić, czy dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna. W tym
celu przed włączeniem urządzenia należy
sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodować poważne uszkodzenia i nie wolno ich wkładać do urządzenia.
• Używać tylko zalecanej ilości detergentu
oraz płynu zmiękczającego do tkanin.
Nadmierna ilość może spowodować uszkodzenie tkanin. Informacje o odpowiednich ilościach środków piorących znajdują się w zaleceniach producenta.
• Małe rzeczy, takie jak skarpetki, sznurowadła, paski itp. należy włożyć do specjalnego worka lub poszewki na podusz-
electrolux 3
kę, ponieważ mogą się one dostać pomiędzy zbiornik a bęben.
• Nie należy prać w urządzeniu ubrań z
fiszbinami, ani materiałów o nieobszytych
brzegach lub rozdartych.
• Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy zawsze odłączać
urządzenie od źródła zasilania i zamknąć
zawór doprowadzający wodę.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować obrażenia lub wadliwe działanie urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym serwisem. Należy zawsze domagać się oryginalnych części zamiennych.
INSTALACJA
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność podczas jego przenoszenia.
• Przed włączeniem urządzenia należy usunąć całość opakowania i wszystkie blokady założone na czas transportu. W
przeciwnym wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji
obsługi.
• Urządzenie jest wolnostojące. NIE WOLNO zabudowywać go pod ladą i NIE
WOLNO pod żadnym pozorem zdejmować blatu.
• Po zainstalowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie stoi ono na wężu doprowadzającym wodę lub wężu spustowym, a blat nie przyciska przewodu zasilającego do ściany.
• Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni.
• Nigdy nie podkładać pod urządzenie kartonu, drewna lub podobnych materiałów
w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłogi.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą
nóżek wyregulować jego wysokość w taki sposób, aby zapewnić pod nim swobodną cyrkulację powietrza.
• Urządzenie nie może dotykać ścian ani
mebli kuchennych.
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji z zimną wodą.
• Nie należy używać węża dołączonego do
starej pralki, aby podłączyć wodę do nowego urządzenia. Należy zawsze używać
węża dostarczonego w komplecie.
• Nie wolno przedłużać węża dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie można
przenieść zaworu wody, należy kupić nowy, dłuższy wąż, specjalnie przeznaczony do tego celu.
• Po zainstalowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy z węży oraz ich podłączeń nie wycieka woda.
• Jeśli urządzenie jest instalowane w miejscu narażonym na działanie temperatur
poniżej zera, należy zapoznać się z rozdziałem „Środki ostrożności w przypadku
mrozu”. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w
wyniku zamarznięcia.
• Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu instalacji urządzenia muszą być
wykonywane przez uprawnionego instalatora lub inną kompetentną osobę.
• Wszelkie prace elektryczne wymagane w
celu instalacji urządzenia muszą być wykonywane przez uprawnionego elektryka
lub inną kompetentną osobę.
EKSPLOATACJA
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
w gospodarstwie domowym. Nie wolno
go używać do celów innych niż te, do
których zostało ono przeznaczone.
• Prać można jedynie materiały nadające
się do prania w pralce automatycznej.
Przestrzegać zaleceń producenta odzieży
umieszczonych na metkach.
• Nie przeładowywać urządzenia. Patrz
„Tabela programów prania”.
• Przed rozpoczęciem prania należy opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć wszystkie guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub podartych ubrań. Przed praniem należy zaprać
plamy z farby, tuszu, rdzy i trawy. W pralce NIE WOLNO prać biustonoszy z fiszbinami.
• Szufladka dozownika detergentu jest wyposażona we wkładkę na płynne środki
piorące. Nie należy używać tej wkładki w
dolnym położeniu z detergentami w żelu
ani podczas programów z praniem
wstępnym bądź z opcją opóźnienia roz-
4 electrolux
poczęcia programu. We wszystkich tych
przypadkach należy użyć specjalnego
dozownika lub saszetek dołączonych do
detergentu. Pod koniec cyklu prania należy wyjąć dozownik.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być
prane w pralce automatycznej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z odzieży
przed umieszczeniem w urządzeniu.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód zasilający; należy zawsze chwytać za samą wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać urządzenia z
uszkodzonym przewodem zasilającym
lub gdy panel sterowania, blat czy podstawa są uszkodzone w taki sposób, że
dostępne jest wnętrze urządzenia.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Elementy opakowania (np. folia, styropian) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci – niebezpieczeństwo uduszenia się!
Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy upewnić się, że dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna. Urządzenie posiada specjalne zabezpieczenie
przed zamknięciem się dzieci lub zwierząt
w bębnie. Aby uruchomić ten mechanizm, należy obrócić (bez naciskania)
trzpień znajdujący się wewnątrz drzwi
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż
nacięcie znajdzie się w położeniu poziomym. Można w tym celu użyć monety.
Aby wyłączyć mechanizm oraz przywrócić możliwość zamknięcia drzwi, należy
obrócić trzpień w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu pionowym.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU MROZU
Jeżeli urządzenie jest zainstalowane w
miejscu, w którym temperatura może spaść
poniżej 0°C, należy wykonać następujące
czynności, aby usunąć pozostałą wodę z
wewnątrz maszyny:
1. wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
2. zamknąć zawór wody;
3. odkręcić wąż dopływowy od zaworu
doprowadzającego wodę;
4. odkręcić tylny wspornik węża spustowego i wyjąć końcówkę tego węża ze
zlewu lub odłączyć od syfonu;
5. ustawić na podłodze naczynie;
electrolux 5
6. położyć wąż spustowy na ziemi, umieścić końce węża dopływowego i spustowego w naczyniu stojącym na podłodze i pozwolić wodzie całkowicie spłynąć;
7. Dokręcić wąż dopływowy wody i odpowiednio ułożyć wąż spustowy.
Jeśli urządzenie ma być ponownie uruchomione, należy sprawdzić, czy temperatura
w pomieszczeniu jest wyższa niż 0°C.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
MATERIAŁY OPAKOWANIOWE
nadają
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP<=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać umieszczone
w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKOLOGII
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do ochrony
środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• Średnio zabrudzona bielizna może być
prana bez prania wstępnego. W ten sposób oszczędzamy detergent, wodę i czas
(dbając tym samym o ochronę środowiska!).
• Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich powierzchni; Następnie można wykonać
cykl prania z zastosowaniem niższej temperatury.
• Ilość używanego detergentu powinna zależeć od poziomu twardości wody, stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.
6 electrolux
OPIS URZĄDZENIA
1
2
7
3
8
4
9
5
10
11
6
1
2
3
4
5
Szuflada na detergenty
Blat roboczy
Panel sterowania
Uchwyt otwierania drzwi
Tabliczka znamionowa (na wewnętrznej
krawędzi)
6 Przednie regulowane nóżki
12
7
8
9
10
11
12
Wąż spustowy
Wspornik węża spustowego
Uchwyty węża
Wąż dopływowy
Przewód zasilający
Tylne nóżki
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość/wysokość/głębokość
600/850/540 mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie
Całkowita moc
Bezpiecznik
Częstotliwość
230 V
2100 W
10 A
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej wody
Minimalne
Maksymalne
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci
Dopływ
wody1)
IPX4
Zimna woda
Maks. wsad
Bawełna
6 kg
Prędkość wirowania
Maksymalna
800 obr/min (EWP86100W)
1000 obr/min (EWP106100W)
1200 obr/min (EWP126100W)
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
INSTALACJA
ROZPAKOWANIE
Ostrzeżenie!
• Przed instalacją urządzenia uważnie
przeczytać rozdział „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
Ostrzeżenie! Zdemontować i
zachować wszystkie
zabezpieczenia transportowe, aby
można było je zamontować w
przypadku ponownego transportu
urządzenia.
electrolux 7
x3
A
C
1
B
x3
x1
x2
Potrzebne narzędzia 1)
2
• Z powrotem postawić urządzenie pionowo.
10 mm
30 mm
• Zdjąć zewnętrzną folię. W razie potrzeby
użyć noża.
• Zdjąć kartonową przykrywkę.
• Zdjąć styropianowe opakowanie.
• Położyć przednią część opakowania na
podłodze za urządzeniem i ostrożnie położyć maszynę na tylnej ściance. Uważać, aby w trakcie wykonywania tej czynności nie przygnieść węży.
• Otworzyć drzwiczki i wyjąć z bębna plastikową prowadnicę węża, torebkę z instrukcją oraz plastikowe zatyczki.
• Zdjąć przewód zasilający oraz wąż dopływowy i spustowy z uchwytów znajdujących się z tyłu urządzenia.
• Usunąć blok styropianu z podstawy urządzenia.
1) Te narzędzia nie zostały dostarczone razem z urządzeniem.
8 electrolux
• Odkręcić trzy śruby i zdjąć uchwyty
węży.
• Wyciągnąć plastikowe rozpórki.
Ostrzeżenie! Nie wyjmować węża
spustowego z tylnego uchwytu.
Należy to robić wyłącznie wtedy,
gdy konieczne jest spuszczenie
wody. Patrz „Środki ostrożności w
przypadku mrozu” i
„Rozwiązywanie problemów”.
• Włożyć plastikowe zatyczki do mniejszej
górnej i dwóch dolnych dużych otworów.
USTAWIANIE I POZIOMOWANIE
Wypoziomować pralkę odpowiednio regulując nóżki. W zależności od modelu urządzenie może mieć cztery regulowane nóżki lub
dwie przednie regulowane i dwie tylne stałe
nóżki.
Urządzenie MUSI równo i stabilnie stać na
twardej podłodze. W razie konieczności
sprawdzić ustawienie za pomocą poziomicy. Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać za pomocą klucza.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
urządzenia w trakcie pracy.
Jeżeli urządzenie nie jest odpowiednio wypoziomowane i stabilne, należy powtórzyć
operację.
electrolux 9
DOPROWADZENIE WODY
• Podłączyć wąż do zaworu wody ze standardowym gwintem 3/4''.
• Poluzować nakrętkę, aby skierować wąż
w lewo lub w prawo w zależności od położenia zaworu dopływu wody. Nie kierować końcówki węża dopływowego
w dół.
Końcówkę węża spustowego można
umieścić w czterech różnych miejscach:
• Na krawędzi zlewu za pomocą plastikowej prowadnicy.
Plastikową prowadnicę węża należy przywiązać sznurkiem do zaworu, aby wąż
nie mógł spaść podczas odprowadzania
wody.
• Do rozgałęzienia w syfonie zlewozmywaka.
45°
35°
• Po ustawieniu węża dokręcić nakrętkę,
aby nie doszło do wycieków.
PODŁĄCZANIE WĘŻA SPUSTOWEGO
W razie potrzeby można uformować haczyk
z plastikowej prowadnicy na końcu węża
spustowego.
Nałożyć wąż na syfon i zabezpieczyć
opaską zaciskową oraz uformować wąż
w podkowę, aby woda za zlewu nie
wpływała do urządzenia.
Jeśli to rozgałęzienie w syfonie nie było
wcześniej używane, należy najpierw usunąć z niego zaślepkę.
• Bezpośrednio do rury kanalizacyjnej
na wysokości nie mniejszej niż 60 cm i
nie większej niż 100 cm. Należy zawsze
zapewnić dostęp powietrza do końców-
10 electrolux
ki węża spustowego, tj. wewnętrzna
średnica rury kanalizacyjnej powinna być
większa niż zewnętrzna średnica węża.
Wąż spustowy nie może być zagięty.
• Bezpośrednio do węzła sanitarnego
zabudowanego w ścianie.
Wąż spustowy może zostać wydłużony
maksymalnie do 4 metrów. Dodatkowy
wąż oraz element łączący są dostępne
w lokalnym serwisie.
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)
max.
100 cm
min. 60 cm
max. 100 cm
min.
60 cm
~max.400 cm
PODŁĄCZENIE DO SIECI
ELEKTRYCZNEJ
• Urządzenie musi zostać uziemione.
• Upewnić się, że parametry elektryczne
podane na tabliczce znamionowej są
zgodne z parametrami domowej instalacji
elektrycznej.
• Używać wyłącznie prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemionym stykiem
ochronnym.
• Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani
przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się w tym celu z serwisem.
• Należy upewnić się, że wtyczka i przewód zasilający nie zostały przygniecione
ani uszkodzone przez tylną ściankę urządzenia.
• Dopilnować, aby gniazdo elektryczne było dostępne po zakończeniu instalacji.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie
ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
• Urządzenie spełnia wymogi Dyrektyw
Wspólnoty Europejskiej.
SPECJALNE AKCESORIA
ZESTAW GUMOWYCH NÓŻEK
(4055126249)
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy.
Zastosowanie gumowych nóżek jest szczególnie zalecane w przypadku luźno przytwierdzonych (panele podłogowe), śliskich
lub drewnianych podłóg.
electrolux 11
Zamontowanie gumowych nóżek zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu
się urządzenia podczas pracy.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.
PIERWSZE UŻYCIE
• Upewnić się, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
najwyższej temperaturze bez wkładania ubrań do pralki, aby usunąć z
bębna i zbiornika pozostałości z procesu produkcji. Wsypać 1/2 dawki
detergentu do komory prania zasadniczego i włączyć pralkę.
• Upewnić się, czy bęben jest pusty.
• Przed pierwszym praniem wybrać
program dla tkanin bawełnianych w
CODZIENNA EKSPLOATACJA
SORTOWANIE PRANIA
Należy przestrzegać umieszczonych na
metkach zaleceń producenta odzieży dotyczących prania. Posortować ubrania w następujący sposób: białe, kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełniane.
PRZED WŁOŻENIEM PRANIA
Ważne! Należy opróżnić ubranie z
wszelkich metalowych przedmiotów (takich
jak spinki do włosów, agrafki, szpilki itp.).
Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz
zasunąć zamki błyskawiczne. Związać
długie paski lub tasiemki. Zdjąć wszelkie
haczyki (np. z firanek).
• Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy prać razem. Białe tkaniny mogą stracić swoją „biel” podczas prania.
• Nowe kolorowe tkaniny mogą farbować
podczas pierwszego prania. Za pierwszym razem powinny być więc prane oddzielnie.
• Szczególnie zabrudzone miejsca zaprać
specjalnym detergentem lub pastą do
prania.
• Firany należy prać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
• Skarpetki i rękawiczki należy prać w torebce lub siatce.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy
należy uprzednio zaprać.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy namoczyć przez noc w
zimnej wodzie ze specjalnym detergentem,
a następnie zaprać w wodzie z mydłem.
Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiem
do wywabiania plam na bazie benzyny, położyć tkaninę na miękkiej szmatce i usunąć
plamę poprzez poklepywanie tkaniny; powtórzyć czynność wielokrotnie.
Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na miękkiej powierzchni i usunąć plamę, poklepując tkaninę opuszkami palców przy użyciu bawełnianej ściereczki.
Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawiowy rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek do usuwania rdzy na zimno. Należy
uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ
powodują one uszkodzenie struktury celulozy i mają tendencję do dziurawienia tkaniny.
Plamy z pleśni: czyścić wybielaczem, dobrze wypłukać (tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a następnie czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białe
i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: zwilżyć acetonem2), położyć tkaninę na miękkiej szmatce
i usunąć plamę poprzez poklepywanie tkaniny.
2) nie używać acetonu do tkanin zawierających sztuczny jedwab.
12 electrolux
Plamy ze szminki: przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego. Pozostałości plam należy usunąć za pomocą
wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w
wodzie z dodatkiem detergentu, wypłukać
lub przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym i spłukać. Pozostałości plam należy
usunąć za pomocą wybielacza.
Plamy z tuszu: zależnie od rodzaju tuszu,
zwilżyć tkaninę acetonem2), a następnie
kwasem octowym; pozostałości plam na
białych tkaninach usunąć wybielaczem, a
następnie dokładnie wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić odplamiaczem, spirytusem skażonym lub benzyną, a następnie wyczyścić pastą do prania.
OTWORZYĆ DRZWI, OSTROŻNIE
POCIĄGAJĄC ZA UCHWYT
WŁOŻYĆ PRANIE
Pranie należy wkładać do bębna pojedynczo, wytrząsając dokładnie każdą sztukę.
MAKSYMALNY WSAD
Zalecane ilości prania podano w tabeli
programów.
Ogólne wskazówki:
• Bawełna, len: bęben załadować do pełna, ale nie przeładowywać;
• Syntetyki: nie więcej niż do połowy bębna;
• Tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3
bębna.
DELIKATNIE ZAMKNĄĆ DRZWI
Ostrzeżenie! Upewnić się, czy żadne
tkaniny nie zostały przytrzaśnięte przez
drzwi.
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (tak,
aby unikać jego marnowania i chronić środowisko naturalne).
Zwłaszcza, że nawet środki ulegające biodegradacji zawierają w swoim składzie substancje, które w zbyt dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu uzależniony jest od rodzaju tkaniny (delikatna,
wełniana, bawełniana, itp.), koloru, temperatury prania i stopnia zabrudzenia ubrań
przeznaczonych do prania.
W tym urządzeniu można stosować wszystkie ogólnie dostępne detergenty do prania
w pralkach automatycznych:
• detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin,
• detergenty w proszku do tkanin delikatnych (maksymalnie 40°C) i wełnianych,
• detergenty w płynie, najlepiej do prania w
niskiej temperaturze (maksymalnie 60°C)
do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne tylko do tkanin wełnianych.
DOZOWANIE DETERGENTÓW
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz twardości wody.
Aby dobrać odpowiednią dawkę detergentu, należy zawsze trzymać się wytycznych
na opakowaniu.
Należy stosować mniej detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość rzeczy,
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo piany.
PU
SH
SH
DO DOŁU — klapka ustawiona na
PŁYNNY detergent do prania zasadniczego
RE
TO MOV
CL E
EA
N
WYSUNĄĆ SZUFLADĘ NA
DETERGENTY
Komora na detergent w proszku lub w
płynie używany do prania zasadniczego.
Komora na płynne dodatki (zmiękczacz,
krochmal).
PU
STOPNIE TWARDOŚCI WODY
Twardość wody jest klasyfikowana w tzw.
„stopniach” twardości. Informacje o twardości wody w danym rejonie można uzyskać w miejscowym zakładzie wodociągowym lub od właściwych władz lokalnych.
Jeśli stopień twardości wody jest średni lub
wysoki, zalecamy dodawanie zmiękczacza
wody, przestrzegając przy tym zawsze zaleceń producenta.
Jeśli woda jest miękka, należy dostosować
ilość detergentu.
RE
TO MOV
CL E
EA
N
electrolux 13
Ostrzeżenie! W przypadku prania
wstępnego należy wlać detergent
bezpośrednio do bębna.
Ostrzeżenie! W zależności od
używanego detergentu (płynnego lub w
proszku) należy upewnić się, że klapka
w komorze prania zasadniczego
znajduje się w odpowiednim położeniu.
KLAPKA DO DETERGENTU W
PROSZKU LUB W PŁYNIE
DO GÓRY — klapka ustawiona na detergent w PROSZKU
Jeżeli klapka nie znajduje się w odpowiednim położeniu:
14 electrolux
D
UID
LIQ
NT
R GE l
ETE 120m l
60m
• Odmierzyć wymaganą ilość detergentu.
• Wyjąć szufladę. Wypchnąć krawędź szuflady w miejscu oznaczonym strzałką
(PUSH), aby ułatwić jej wyjęcie.
Klapka jest skierowana do dołu, a istnieje konieczność użycia detergentu w
proszku:
• Przekręcić klapkę do góry. Sprawdzić,
czy klapka wskoczyła na miejsce.
• Ostrożnie wsunąć szufladę na miejsce.
DER
POW
ER
DET
W celu odmierzenia właściwej ilości detergentu należy zawsze kierować się
wytycznymi na opakowaniu oraz
sprawdzać, czy detergent można wlać
do szufladki.
• Wlać detergent do komory
nie przekraczając granicy zaznaczonej na klapce.
Detergenty należy umieszczać we właściwych komorach szuflady przed rozpoczęciem prania.
T
GEN
• Odmierzyć wymaganą ilość detergentu.
• Wsypać detergent do komory prania za.
sadniczego
Ostrzeżenie! Nie należy używać klapki
w „DOLNYM” położeniu wraz z:
• detergentami w żelu lub gęstymi
środkami;
• detergentami w proszku;
• programami z praniem wstępnym.
• Nie należy używać detergentu w płynie, jeżeli program prania nie zaczyna
się natychmiast.
We wszystkich powyższych przypadkach klapka musi się znajdować w
„GÓRNYM” położeniu.
Klapka jest skierowana do góry, a istnieje konieczność użycia detergentu w
płynie:
• Przekręcić klapkę do dołu.
• Ostrożnie wsunąć szufladę na miejsce.
ODMIERZYĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ
ZMIĘKCZACZA DO TKANIN
Wlać płyn zmiękczający lub inne dodatki do
(nie przekroczyć
komory oznaczonej
znaku „MAX” na szufladce). Wszelkie dodatki należy umieszczać we właściwych ko-
electrolux 15
morach szuflady tuż przed rozpoczęciem
prania.
WSUNĄĆ SZUFLADĘ NA DETERGENTY
USTAWIĆ PROGRAM PRANIA
Panel sterowania pozwala wybrać program prania i różnorodne opcje.
Po wybraniu opcji przyciskiem zapala się odpowiednia kontrolka. W innym przypadku
kontrolka się nie świeci.
Informacje dotyczące możliwości uruchomienia poszczególnych funkcji z programami prania podano w „Tabeli programów prania”. W przypadku wybrania niewłaściwej
opcji, wbudowana czerwona kontrolka przycisku 6 mignie 3 razy.
7
1
2
3
4
5
6
16 electrolux
1
Pokrętło wyboru programów
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym
programie. Pokrętło wyboru programów można obracać w obie strony. Zielona kontrolka przycisku 6 zaczyna migać: urządzenie zostało włączone.
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło wyboru
programów zostanie ustawione na inny program,
czerwona kontrolka przycisku 6 mignie 3 razy, sygnalizując niewłaściwe ustawienie. Urządzenie nie rozpocznie nowego programu.
• Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło
.
wyboru programów w położenie
• Aby anulować lub zmienić bieżący program, należy
wyłączyć urządzenie poprzez obrócenie pokrętła wy. Wybrać nowy proboru programów w położenie
gram poprzez ustawienie pokrętła na żądanym programie. Uruchomić nowy program, ponownie naciskając
przycisk 6. Woda znajdująca się w bębnie nie zostanie
odpompowana.
2
Przycisk temperatury
Nacisnąć przycisk temperatury, aby wybrać temperaturę odpowiednią dla pranych tkanin.
: Pranie w zimnej wodzie.
3
Zmniejszenie prędkości wirowania i
Stop z wodą
Podczas wybierania programu urządzenie automatycznie
sugeruje maksymalną prędkość wirowania dla danego
programu.
Nacisnąć kilkakrotnie ten przycisk, aby zmienić prędkość
wirowania, jeśli pranie ma być odwirowane z inną prędkością. Zaświeci się odpowiednia kontrolka.
Stop z wodą
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego płukania nie
jest odpompowywana, co zapobiega wygnieceniu prania. Przed otwarciem drzwi należy odpompować wodę.
W celu odpompowania wody należy przeczytać informacje zawarte w rozdziale „Po zakończeniu programu”.
4
Super szybkie
Po naciśnięciu tego przycisku zaświeci się odpowiednia
kontrolka.
Krótki program do prania lekko zabrudzonych rzeczy lub
takich, które wymagają jedynie odświeżenia.
Dla tej opcji zaleca się zmniejszyć wsad:
• Tkaniny bawełniane 3 kg
• Tkaniny syntetyczne i delikatne 1,5 kg
electrolux 17
3
Dodatkowe płukanie
+
4
5
Urządzenie zaprojektowano z myślą o oszczędzaniu
energii. Jednakże w przypadku osób o bardzo delikatnej
skórze (z alergią na detergenty) konieczne może być płukanie w większej ilości wody.
Nacisnąć jednocześnie i przez kilka sekund przytrzymać
przyciski 3 i 4: zaświeci się kontrolka 7.2. Ta funkcja pozostaje włączona na stałe. Aby ją wyłączyć, należy nacisnąć te same przyciski i przytrzymać je, dopóki kontrolka
7.2 nie zgaśnie.
Opóźnienie rozpoczę- Przycisk ten umożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu
cia programu
o 3, 6 lub 9 godzin. Zaświeci się odpowiednia kontrolka.
Tę opcję należy wybrać po ustawieniu programu ale
przed jego uruchomieniem.
Wybranie opóźnienia rozpoczęcia programu:
• wybrać dany program i żądane opcje;
• wybrać opcję opóźnienia rozpoczęcia programu za
pomocą przycisku 5;
• nacisnąć przycisk 6:
– urządzenie rozpocznie odliczanie (w cyklu godzinnym).
– Program rozpocznie się po upływie ustawionego
czasu opóźnienia.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu po
jego uruchomieniu:
• ustawić tryb PAUZA, naciskając w tym celu przycisk 6;
• nacisnąć jeden raz przycisk 5 – zgaśnie kontrolka odpowiadająca wybranemu opóźnieniu;
• ponownie nacisnąć przycisk 6, aby uruchomić program.
Opcji OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU nie
można wybrać z programem odpompowania.
Ważne! Wybrane opóźnienie można zmienić jedynie po ponownym wybraniu programu
prania. Drzwi urządzenia będą zablokowane przez cały czas opóźnienia. Aby otworzyć
drzwi, należy włączyć tryb PAUZA (naciskając przycisk 6), a następnie odczekać kilka minut. Po zamknięciu drzwi ponownie nacisnąć przycisk 6.
6
Start/pauza
Uruchomić program za pomocą przycisku 6
• Aby uruchomić wybrany program, należy nacisnąć
przycisk 6. Przestanie migać odpowiednia zielona kontrolka. Zaświeci się kontrolka 7.1 oznaczająca, że
urządzenie rozpoczęło pracę, a drzwi są zablokowane.
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, urządzenie rozpocznie odliczanie czasu.
18 electrolux
• Aby przerwać wykonywany program, należy nacisnąć
przycisk 6: odpowiednia zielona kontrolka zacznie migać. Można zmienić niektóre funkcje zanim zostaną
wykonane przez program.
• Aby wznowić program od miejsca, w którym został
przerwany, należy nacisnąć przycisk 6.
• Po uruchomieniu programu drzwi zostaną zablokowane. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczne jest otwarcie drzwi, należy włączyć tryb PAUZA, naciskając
przycisk 6. Po upływie kilku minut można będzie otworzyć drzwi.
Jeśli nie można otworzyć drzwi, oznacza to, że urządzenie zaczęło już podgrzewać wodę lub jej poziom
jest zbyt wysoki. W żadnym przypadku nie wolno próbować otwierać drzwi na siłę!
Jeśli zachodzi konieczność otwarcia drzwi, należy wyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło wyboru programów w położeniu
. Po upływie kilku minut można
otworzyć drzwi (należy zwrócić uwagę na poziom i
temperaturę wody!). Po zamknięciu drzwi należy ponownie ustawić program oraz opcje, a następnie nacisnąć przycisk 6.
Kontrolki sygnalizacyjne
7.1
7.2
7.3
• Po rozpoczęciu programu przyciskiem 6 zaczyna
świecić kontrolka fazy prania (7.1). Oznacza to, że
urządzenie pracuje.
• Kontrolka dodatkowego płukania (7.2) świeci się, gdy
urządzenie przeprowadza dodatkowe płukanie.
• Po zakończeniu programu włącza się kontrolka końca
programu (7.3).
PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU
Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
Zgaśnie kontrolka przycisku 6 oraz kontrolka odpowiadająca właśnie zakończonej fazie prania. Włączy się kontrolka 7.3.
Jeśli wybrano program lub opcję z funkcją
zatrzymania wody, drzwi pozostaną zablokowane, aby przypomnieć o potrzebie odpompowania wody przed ich otwarciem.
W celu odpompowania wody należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
• Ustawić pokrętło wyboru programów w
.
położenie
• Wybrać program odpompowania lub wirowania.
• W razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku.
• Nacisnąć przycisk 6.
Po zakończeniu programu drzwi będzie
można otworzyć. Ustawić pokrętło wyboru
, aby wyłączyć urządzeprogramów na
nie.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić, czy bęben jest pusty. Jeśli było to ostatnie pranie, należy zamknąć zawór dopływu wody. Pozostawić otwarte drzwi, aby
zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
Ostrzeżenie! Jeżeli w domu są dzieci
lub zwierzęta, należy uruchomić blokadę zamknięcia drzwi przez dzieci
na wewnętrznej stronie drzwi (więcej
szczegółów w akapicie „Bezpieczeństwo dzieci” rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”).
electrolux 19
Tryb czuwania: w trakcie ustawiania
opcji i po zakończeniu programu, jeśli
nie dotknięto pokrętła wyboru programów ani żadnego przycisku, po kilku
minutach uruchomi się system oszczędzania energii. Kontrolki zgasną. Zielona kontrolka przycisku 6 zacznie migać
z niską częstotliwością. Naciśnięcie dowolnego przycisku urządzenia powoduje wyłączenie trybu energooszczędnego.
USZCZELKA DRZWI
Po zakończeniu każdego programu należy
sprawdzić uszczelkę drzwi i usunąć przedmioty, które mogły zostać w jej fałdach.
PROGRAMY PRANIA
Program – Maksymalna i minimalna temperatura –
Opis programu – Maksymalna prędkość wirowania
– Maksymalny ciężar wsadu – Rodzaj prania
Opcje
BAWEŁNA
(pranie w zimnej wodzie)
95°Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość
wirowania: 800 obr/min dla EWP86100W, 1000 obr/min
dla EWP106100W, 1200 obr/min dla EWP126100W
Maks. wsad 6 kg, zmniejszony wsad 3 kg
Biała i kolorowa bawełna oraz len. Normalnie zabrudzone ubrania.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA,
STOP Z WODĄ,
SUPER SZYBKIE1),
DODATKOWE PŁUKANIE,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
+
BAWEŁNA + PRANIE WSTĘPNE
(pranie w zimnej wodzie)
95°Pranie wstępne – Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość wirowania: 800 obr/min dla
EWP86100W, 1000 obr/min dla EWP106100W, 1200
obr/min dla EWP126100W
Maks. wsad 6 kg, zmniejszony wsad 3 kg
Biała i kolorowa bawełna oraz len. Bardzo zabrudzone ubrania.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA,
STOP Z WODĄ,
SUPER SZYBKIE1),
DODATKOWE PŁUKANIE,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
BAWEŁNA EKO2)
60° - 40°
Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość
wirowania: 800 obr/min dla EWP86100W, 1000 obr/min
dla EWP106100W, 1200 obr/min dla EWP126100W
Maks. wsad 6 kg
Biała i kolorowa bawełna. Ten program można wybrać
do prania lekko lub średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych. Temperatura zostanie obniżona, a czas prania
wydłużony. Pozwala to uzyskać dobre efekty prania przy
jednoczesnej oszczędności energii.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA,
STOP Z WODĄ,
DODATKOWE PŁUKANIE,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
Pojemnik na
detergenty
20 electrolux
Program – Maksymalna i minimalna temperatura –
Opis programu – Maksymalna prędkość wirowania
– Maksymalny ciężar wsadu – Rodzaj prania
Opcje
SYNTETYKI
(pranie w zimnej wodzie)
60° Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość
wirowania: 800 obr/min EWP86100W, 1000 obr/min dla
EWP106100W, 1200 obr/min EWP126100W
Maks. wsad 3 kg, zmniejszony wsad 1,5 kg
Tkaniny syntetyczne lub mieszane: bielizna, ubrania
kolorowe, niezbiegające się koszule, bluzki. Normalnie
zabrudzone ubrania.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA,
STOP Z WODĄ,
SUPER SZYBKIE1),
DODATKOWE PŁUKANIE,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
MIESZANE
Zimna woda
Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość
wirowania: 800 obr/min EWP86100W, 1000 obr/min dla
EWP106100W, 1200 obr/min EWP126100W
Maks. wsad 3 kg
Bardzo ekonomiczny program prania lekko zabrudzonych ubrań w zimnej wodzie. Program ten wymaga użycia detergentu skutecznego w zimnej wodzie.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA,
STOP Z WODĄ,
DODATKOWE PŁUKANIE,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
DELIKATNE
(pranie w zimnej wodzie)
40°Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość
wirowania: 700 obr/min
Maks. wsad 3 kg - Zmniejsz. wsad 1,5 kg1)
Tkaniny delikatne: akryl, wiskoza, poliester. Normalnie
zabrudzone ubrania.
STOP Z WODĄ,
SUPER SZYBKIE1),
DODATKOWE PŁUKANIE,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
WEŁNA/PRANIE RĘCZNE
40°(pranie w zimnej wodzie)
Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość
wirowania: 800 obr/min dla EWP86100W, 1000 obr/min
dla EWP106100W, 1200 obr/min dla EWP126100W
Maks. wsad 2 kg
Ubrania wełniane do prania w pralce, wełniane do
prania ręcznego oraz delikatne tkaniny z symbolem
„pranie ręczne”.Uwaga: Pojedyncze rzeczy lub rzeczy
o dużej objętości mogą powodować problemy z wyważeniem prania. Jeśli urządzenie nie przeprowadza końcowego cyklu wirowania, należy dodać więcej rzeczy i ręcznie rozłożyć pranie w bębnie, a następnie wybrać program wirowania.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA,
STOP Z WODĄ,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
Pojemnik na
detergenty
electrolux 21
Program – Maksymalna i minimalna temperatura –
Opis programu – Maksymalna prędkość wirowania
– Maksymalny ciężar wsadu – Rodzaj prania
PŁUKANIE
Płukanie – krótkie odwirowanie z prędkością 700 obr./
min Jeśli za pomocą odpowiedniego przycisku wybrano
wirowanie z prędkością większą niż 700 obr/min, urządzenie przeprowadzi długie odwirowanie. (Maksymalna
prędkość wirowania: 800 obr/min dla EWP86100W,
1000 obr/min dla EWP106100W, 1200 obr/min dla
EWP126100W
Maks. wsad 6 kg
Do płukania i odwirowywania bawełnianych ubrań, które
wyprano ręcznie. Aby zwiększyć intensywność płukania,
wybrać opcję DODATKOWE PŁUKANIE. Urządzenie wykona dodatkowe fazy płukania.
Opcje
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA,
STOP Z WODĄ,
DODATKOWE PŁUKANIE,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
ODPOMPOWANIE
Odpompowanie wody
Do odpompowywania wody pozostałej w bębnie.
WIROWANIE
Odpompowanie i długie wirowanie z maksymalną prędkością: 800 obr/min dla EWP86100W, 1000 obr/min dla
EWP106100W, 1200 obr/min dla EWP126100W
Maks. wsad 6 kg
Osobne wirowanie dla ubrań pranych ręcznie i po programach z opcją Bez wirowania. Prędkość wirowania
można ustawić za pomocą odpowiedniego przycisku,
aby dostosować ją do tkanin, które mają być odwirowane.
Jeśli przy pomocy odpowiedniego przycisku wybrano wirowanie z prędkością 700 obr/min lub mniejszą, urządzenie przeprowadzi krótkie odwirowanie.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
Programy specjalne
ŁATWE PRASOWANIE
(pranie w zimnej wodzie)
40°Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość
wirowania: 800 obr/min dla EWP86100W, 700 obr/min
dla EWP106100W i EWP126100W
Aby jak najbardziej ograniczyć powstawanie zagnieceń,
należy zmniejszyć wsad syntetycznych ubrań. (Zalecany
wsad 1 kg)
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Delikatne pranie i
odwirowanie w celu uniknięcia zagnieceń. Urządzenie
przeprowadza dodatkowe fazy płukania.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA3),
STOP Z WODĄ,
DODATKOWE PŁUKANIE,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
5 KOSZUL
30°
Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość
wirowania: 800 obr/min dla EWP86100W, 700 obr/min
dla EWP106100W i EWP126100W
Tkaniny syntetyczne i mieszane. Odpowiedni dla 5-6
lekko zabrudzonych koszul.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA3), OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU
Pojemnik na
detergenty
22 electrolux
Program – Maksymalna i minimalna temperatura –
Opis programu – Maksymalna prędkość wirowania
– Maksymalny ciężar wsadu – Rodzaj prania
Pojemnik na
detergenty
Opcje
MINI 30
30°
Pranie zasadnicze - Płukania - Maksymalna prędkość wirowania 700 obr/min
Maks. wsad 3 kg
Tkaniny syntetyczne i delikatne. Lekko zabrudzone ubrania lub tkaniny wymagające odświeżenia.
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
JEANS
(pranie w zimnej wodzie)
60°Pranie zasadnicze – Płukania – Maksymalna prędkość
wirowania: 800 obr/min dla EWP86100W, 1000 obr/min
dla EWP106100W, 1200 obr/min dla EWP126100W
Maks. wsad 3 kg
Dżinsowe spodnie, koszule lub kurtki wykonane z nowoczesnych tkanin. Funkcja „Dodatkowe płukanie” zostanie
uruchomiona automatycznie.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA,
STOP Z WODĄ,
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
1) Po wybraniu opcji SUPER SZYBKIE za pomocą przycisku 4 zaleca się zmniejszyć maksymalny wsad zgodnie ze
wskazówkami. Pełny wsad jest możliwy, jednak efekty prania będą nieco mniej zadowalające.
2) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej
Zgodnie z normą 1061/2010 programy „BAWEŁNA EKO 60°C” i „BAWEŁNA EKO 40°C” są odpowiednikami
standardowych programów „Bawełniane 60°C” i „Bawełniane 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami
pod względem zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego programu.
3) Dostępnie jedynie w przypadku EWP86100W.
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Programy
Ładunek
(kg)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
Przybliżony czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność (%)1)
EWP86100W
Wilgotność (%)1)
EWP106100W
Wilgotność (%)1)
EWP126100W
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość
i rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych
wartości.
Bawełniane
60 °C
6
1.2
72
170
66
60
53
Bawełniane
40°C
6
0.75
72
145
66
60
53
Syntetyczne
40°C
3
0.6
57
95
37
37
35
Delikatne
40°C
3
0.6
65
75
37
37
35
Programy
Ładunek
(kg)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
Przybliżony czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność (%)1)
EWP86100W
Wilgotność (%)1)
EWP106100W
Wilgotność (%)1)
EWP126100W
electrolux 23
Wełniane/
Pranie ręczne 30°C
2
0.3
48
55
37
32
30
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
Bawełniane
60°C – program standardowy
6
1.07
54
194
66
60
53
Bawełniane
60°C – program standardowy
3
0.79
43
172
66
60
53
Bawełniane
40°C – program standardowy
3
0.61
43
167
66
60
53
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb włączenia (W)
0.65
0.65
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie! Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
PRANIE KONSERWACYJNE
Pranie w niskiej temperaturze może spowodować gromadzenie się osadów wewnątrz
bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
• Bęben powinien być pusty.
• Należy wybrać program prania tkanin bawełnianych w najwyższej temperaturze.
• Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.
CZYSZCZENIE SZUFLADY
DOZOWNIKA DETERGENTU
Należy regularnie czyścić szufladę na proszek do prania i dodatki.
• Wyjąć szufladkę.
• Aby ułatwić czyszczenie, należy wyjąć
górną część przegródki na dodatki.
24 electrolux
• Za pomocą twardej szczotki wyczyścić i
usunąć wszelkie pozostałości proszku do
prania.
CZYSZCZENIE FILTRA SPUSTOWEGO
Filtr zatrzymuje włókna i przedmioty pozostawione niechcący w praniu.
Pompę należy regularnie czyścić.
W celu oczyszczenia filtra należy wykonać
poniższe czynności:
• przekręcić pokrętło wyboru programów
.
na pozycję
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Otworzyć drzwi.
• przekręcić bęben i wyrównać osłonę filtra
(FILTER) ze strzałką na uszczelce drzwi;
• Przepłukać pod kranem wszystkie wymontowane części szuflady dozownika,
aby usunąć pozostałości proszku.
• otworzyć osłonę filtra naciskając specjalny haczyk i przekręcając ją do góry;
• Wyczyścić wnękę wcześniej używaną
szczotką, dbając o to by górna i dolna jej
część była dokładnie oczyszczona.
Ostrzeżenie! Nie zamykać osłony filtra
przed jego wyjęciem.
Po wyczyszczeniu dozownika i szuflady należy ją wsunąć na miejsce.
• przed wyjęciem filtra usunąć wszelkie
fragmenty włókien oraz niewielkie przedmioty zebrane wokół filtra;
electrolux 25
• wyjąć filtr i przepłukać go pod bieżącą
wodą;
• Filtr został prawidłowo zamontowany, jeśli wskaźnik na jego górnej
części jest widoczny i zablokowany.
• zamknąć osłonę filtra;
• podłączyć urządzenie do zasilania.
• w razie konieczności ponownie założyć
osłonę filtra w prawidłowej pozycji;
• otworzyć osłonę filtra i z powrotem włożyć filtr;
26 electrolux
CZYSZCZENIE FILTRÓW DOPŁYWU
WODY
Ważne! Jeżeli urządzenie nie napełnia się
wodą lub napełnia się zbyt długo, kontrolka
przycisku Start miga na czerwono lub na
wyświetlaczu (jeśli występuje) widoczny jest
odpowiedni alarm (patrz rozdział „Co
zrobić, gdy…”, aby uzyskać szczegółowe
informacje), należy sprawdzić, czy filtry
dopływu wody nie są zatkane.
• Przykręcić wąż z powrotem do zaworu.
Upewnić się, że połączenie jest szczelne.
• Odkręcić wąż od urządzenia. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wyciekającej wody.
• Wyczyścić filtr w zaworze szczotką o
twardym włosiu lub szmatką.
Aby wyczyścić filtry dopływu wody, należy:
• Zamknąć zawór wody.
• Odkręcić wąż od zaworu.
• Oczyścić filtr w wężu szczotką o twardym
włosiu.
• Przykręcić wąż z powrotem do urządzenia i upewnić się, że połączenie jest
szczelne.
• Otworzyć zawór wody.
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy. Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych
czynności konserwacyjnych lub przeoczeń i
można je rozwiązać stosując się do wskazówek podanych w niniejszej instrukcji, bez
konieczności kontaktowania się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Kod błędu i nieprawidłowe działanie
W trakcie działania urządzenia możliwe jest,
iż czerwona kontrolka przycisku 6 zacznie
migać, a jedna z kontrolek sygnalizacyjnych
zapali się na stałe, informując o tym, że
urządzenie nie pracuje.
Przed skontaktowaniem się z lokalnym serwisem należy wykonać poniższe czynności
kontrolne.
Możliwa przyczyna – rozwiązanie
Kontrolka przycisku 6 miga oraz świeci się kontrolka 7.1: Problem z dopływem
wody
Zawór wody jest zamknięty.
• Otworzyć zawór wody.
Przygnieciony bądź zagięty wąż dopływowy.
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Zatkany filtr w wężu dopływowym lub filtr w zaworze dopływu
wody w urządzeniu.
• Wyczyścić filtry dopływu wody (więcej informacji na ten temat
można znaleźć w punkcie „Czyszczenie filtrów dopływu wody”).
Kontrolka przycisku 6 miga oraz świeci się kontrolka 7.2: Problem z odpompowaniem wody
electrolux 27
Wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty.
• Sprawdzić podłączenie węża spustowego.
Filtr spustowy jest zatkany.
• Jeżeli urządzenie przestanie działać, a nie odpompuje wody,
należy najpierw przeprowadzić awaryjny spust wody:
– ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
;
– wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka;
– zakręcić zawór wody;
– w razie potrzeby odczekać, aż woda ostygnie;
– odkręcić tylny uchwyt węża spustowego (patrz „Środki ostrożności w przypadku mrozu”) i wyjąć końcówkę tego
węża ze zlewu lub odłączyć od syfonu;
– ułożyć wąż na podłodze;
– ustawić na podłodze pod pompą naczynie na wodę i
umieścić w nim końcówkę węża spustowego. Woda powinna sama spłynąć do naczynia. Gdy naczynie się napełni, należy je opróżnić. Powtarzać te czynności, aż cała woda zostanie odprowadzona;
– przymocować wąż spustowy tylnym wspornikiem i ułożyć
go;
– otworzyć drzwi i wyjąć pranie;
– wyczyścić filtr spustowy zgodnie z instrukcjami w rozdziale
„Czyszczenie filtra spustowego”;
– po wyczyszczeniu filtra zamknąć drzwi i ponownie podłączyć urządzenie do prądu;
– przeprowadzić program odpompowania, aby sprawdzić,
czy urządzenie działa.
Kontrolka przycisku 6 miga oraz świeci się kontrolka 7.3: Otwarte drzwi
Drzwi nie zostały zamknięte lub nie są domknięte.
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać bez widocznej sygnalizacji alarmu.
Przed skontaktowaniem się z lokalnym serwisem należy wykonać poniższe czynności
kontrolne.
28 electrolux
Nieprawidłowe działanie
Urządzenie nie rozpoczyna pracy:
Urządzenie napełnia
się wodą i natychmiast ją wypompowuje:
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Wtyczka nie została prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
Brak napięcia w gniazdku elektrycznym.
• Sprawdzić domową instalację elektryczną.
Przepalił się bezpiecznik główny.
• Wymienić bezpiecznik.
Pokrętło wyboru programów nie zostało ustawione we właściwym położeniu i nie został naciśnięty przycisk 6.
• Przekręcić pokrętło wyboru programów i ponownie nacisnąć przycisk
6.
Wybrano funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, wyłączyć opcję „Opóźnienie
rozpoczęcia programu”.
Zbyt nisko położona końcówka węża spustowego.
• Patrz akapit „Odpompowanie wody” w rozdziale „Instalacja”.
Urządzenie nie odprowadza wody i/lub nie
wiruje:
Wybrano opcję lub program, który kończy się pozostawieniem wody w
bębnie lub w którym nie ma wirowania.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania.
Pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Wyciek wody na podłodze:
Użyto zbyt dużo lub niewłaściwego rodzaju detergentu (tworzy się nadmierna ilość piany).
• Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Sprawdzić, czy nie ma wycieków w okolicy jednego z mocowań węża
dopływowego. Nie zawsze można to łatwo sprawdzić, gdyż woda ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż nie jest wilgotny.
• Sprawdzić podłączenie węża doprowadzającego wodę.
Wąż spustowy lub dopływowy jest uszkodzony.
• Wymienić na nowy.
Nie można otworzyć
drzwi:
Program nie dobiegł końca.
• Odczekać do końca programu prania.
Blokada drzwi nie została zwolniona.
• Odczekać aż zwolni się blokada drzwi.
W bębnie pozostała woda.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania, aby odprowadzić
wodę.
Wibracje lub głośna
praca urządzenia:
Nie usunięto blokad transportowych i elementów opakowania.
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane.
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane.
• Wyregulować nóżki.
Pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała ilość prania.
• Włożyć więcej prania.
electrolux 29
Nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Wirowanie rozpoczyna
się z opóźnieniem,
bądź urządzenie nie
wiruje:
Elektroniczna kontrola wyważenia anulowała wirowanie, gdyż pranie jest
nierównomiernie rozmieszczone w bębnie. Pranie jest rozmieszczane
poprzez obroty bębna w przeciwnych kierunkach. Czynność ta może
zostać powtórzona kilka razy, dopóki bęben nie uzyska równowagi i nie
rozpocznie normalnego wirowania. Jeżeli po upływie 10 minut pranie
nadal nie jest równomiernie rozłożone w bębnie, urządzenie nie będzie
wirować. W takim przypadku należy ręcznie ułożyć pranie i wybrać program wirowania.
• Włożyć więcej prania.
Zbyt mała ilość prania.
• Dodać więcej rzeczy, ręcznie rozłożyć pranie, a następnie wybrać
program wirowania.
W bębnie nie widać
wody:
Urządzenia opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
są znacznie bardziej ekonomiczne i zużywają o wiele mniej wody bez
uszczerbku dla parametrów pracy.
Niezadowalające wyniki prania
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego detergentu.
• Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Uporczywe plamy nie zostały odpowiednio wywabione przed praniem.
• Do wywabiania trudnych do usunięcia plam stosować produkty dostępne na rynku.
Nie wybrano odpowiedniej temperatury.
• Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią temperaturę.
Włożono za dużo prania.
• Zmniejszyć wielkość wsadu.
Urządzenie wydaje
nietypowe dźwięki
Urządzenie jest wyposażone w nowy rodzaj silnika, który wydaje inne
dźwięki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami. Nowy silnik zapewnia łagodniejszy start bębna, a pranie jest lepiej rozłożone w bębnie podczas
wirowania. W konsekwencji zwiększa się stabilność urządzenia.
Po przeprowadzeniu kontroli włączyć urządzenie i nacisnąć przycisk 6, aby ponownie
uruchomić dany program.
W przypadku ponownego pojawienia się
usterki należy skontaktować się z lokalnym
punktem serwisowym.
Niezbędne dane wymagane dla autoryzowanego serwisu znajdują się na tabliczce
znamionowej. Zalecamy wpisanie danych w
tym miejscu:
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
Opis modelu
(MOD.)
...............................
Numer produktu
(PNC)
...............................
Numer seryjny
(S.N.)
...............................
30 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostné pokyny
30 Prvé použitie
38
Ochrana pred mrazom
32 Každodenné používanie
38
Ochrana životného prostredia
32 Pracie programy
46
Popis výrobku
33 Spotreba
48
Technické údaje
33 Ošetrovanie a čistenie
49
Inštalácia
34 Čo robiť, keď...
52
Špeciálne príslušenstvo
38
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Dôležité upozornenie Tento návod na
používanie si pozorne prečítajte a odložte
ho na budúcu potrebu.
• Bezpečnosť vašich spotrebičov vyhovuje
odvetvovým normám a zákonným požiadavkám na bezpečnosť spotrebičov. Ako
výrobcovia však považujeme za svoju povinnosť poskytnúť vám nasledujúce bezpečnostné upozornenia.
• Je veľmi dôležité, aby tento návod ostal
vždy so spotrebičom, aby ste doň mohli
v prípade potreby nahliadnuť. Ak by spotrebič bol predaný alebo prenechaný inému používateľovi, vždy zabezpečte, aby
tento návod sprevádzal spotrebič, aby sa
nový vlastník mohol oboznámiť s funkciami spotrebiča a príslušnými bezpečnostným pokynmi.
• Návod na používanie si MUSÍTE pozorne
prečítať pred inštaláciou alebo použitím
spotrebiča.
• Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či nebol počas prepravy poškodený.
Nikdy nezapájajte poškodený spotrebič.
Ak je spotrebič poškodený, oznámte to
čo najskôr predajcovi.
• Ak bol spotrebič doručený v zimných mesiacoch, keď sú teploty pod nulou, pred
prvým použitím ho nechajte 24 hodín pri
izbovej teplote.
• Tento spotrebič je vyrobený na používanie v bežných domácich podmienkach.
Výrobca nie je zodpovedný za škody
spôsobené mrazom. Prečítajte si časť
„Ochrana pred mrazom“.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
• Je nebezpečné upravovať technické
vlastnosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa pokúšať o zmeny na tomto spotrebiči.
• Počas programov s vysokou teplotou sa
sklo na dvierkach môže veľmi zohriať,
Nedotýkajte sa ho!
• Dbajte na to, aby malé domáce zvieratá a
deti nevliezli do bubna. Aby ste tomu
predišli, pred použitím bubon zvnútra
skontrolujte.
• Predmety ako mince, sponky, ihly, skrutky, kamene alebo iné tvrdé a ostré predmety môžu spôsobiť vážne poškodenie,
preto sa nesmú dostať do vnútra spotrebiča.
• Používajte iba odporúčané množstvá avivážnych a pracích prostriedkov. Nadmerné dávkovanie môže spôsobiť poškodenie tkanín. Dodržiavajte množstvá odporúčané výrobcom.
• Malé kusy bielizne ako ponožky, stuhy,
opasky a pod. perte vo vrecku na pranie
alebo v obliečke vankúša, pretože by sa
mohli dostať do priestoru medzi bubnom
a nádržou práčky.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené, ani natrhnuté odevy.
• Po použití spotrebič vždy odpojte od
elektrickej siete, zatvorte jeho prívodný
vodovodný ventil a vyčistite ho.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte
opraviť spotrebič sami. Opravy vykonané
nezaškolenými osobami môžu spôsobiť
electrolux 31
zranenia alebo vážne poruchy spotrebiča.
Zavolajte najbližšie autorizované servisné
stredisko. Vždy trvajte na použití originálnych náhradných dielov.
INŠTALÁCIA
• Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
• Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky časti obalu a prepravné
skrutky. Pri nedodržaní týchto pokynov
hrozí vážne poškodenie spotrebiča a
iných vecí v domácnosti. Pozrite si príslušnú časť návodu na použitie.
• Tento spotrebič môže stáť len samostatne. NIE JE MOŽNÉ HO ZABUDOVAŤ
pod pracovnú dosku a v žiadnom prípade NEODSTRAŇUJTE pracovnú dosku.
• Po ukončení inštalácie skontrolujte, či
spotrebič nestojí na prívodnej alebo odtokovej hadici a či pracovná doska spotrebiča nestláča prívodný elektrický kábel.
• Spotrebič nainštalujte na plochú a tvrdú
podlahu.
• Na vyrovnanie nerovností podlahy pod
spotrebičom nikdy nepoužívajte lepenku,
drevenú dosku ani podobný materiál.
• Ak je spotrebič umiestnený na koberci,
upravte nožičky tak, aby pod spotrebičom mohol voľne prúdiť vzduch.
• Skontrolujte, či sa spotrebič nedotýka
steny alebo kuchynského nábytku.
• Tento spotrebič musí byť pripojený k
rozvodu studenej vody.
• Na pripojenie vody nepoužívajte hadicu z
predchádzajúcej práčky. Vždy používajte
hadicu dodanú spolu so spotrebičom.
• Prívodná hadica sa nesmie predlžovať.
Ak je veľmi krátka a nemožno premiestniť
vodovodný ventil, musíte kúpiť novú dlhšiu hadicu, špeciálne navrhnutú na tento
druh použitia.
• Po inštalácii vždy skontrolujte, či z hadíc
neuniká voda a či sú správne zapojené.
• Ak je spotrebič nainštalovaný na mieste,
kde môže byť vystavený mrazu, prečítajte
si kapitolu „Ochrana pred mrazom“. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za škody spôsobené mrazom.
• Všetky vodoinštalačné práce potrebné pri
inštalácii spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný inštalatér alebo zaškolená osoba.
• Všetky elektrické zapojenia potrebné pri
inštalácii spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.
POUŽITIE
• Tento spotrebič je navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Môže sa používať iba
na účely, na ktoré bol navrhnutý.
• Perte iba bielizeň určenú na pranie v
práčke. Dodržiavajte pokyny na štítku na
bielizni.
• Spotrebič neprepĺňajte. Pozrite tabuľku
programov prania.
• Pred praním skontrolujte, či sú všetky
vrecká prázdne a či sú gombíky a zipsy
zapnuté. V práčke neperte rozstrapkané
alebo natrhnuté kusy bielizne a škvrny od
farby, atramentu, hrdze a tuku odstráňte
ešte pred praním. Podprsenky s kosticami sa NESMÚ prať v práčke.
• Zásuvka dávkovača pracieho prostriedku
je vybavená vložkou na tekutý prací prostriedok. Túto vložku nepoužívajte na gélové pracie prostriedky pri programoch s
predpieraním a s možnosťou posunutého
štartu. Vo všetkých týchto prípadoch môžete použiť guľový dávkovač alebo vrecká dodané s pracím prostriedkom. Po
skončení pracieho cyklu dávkovač vyberte.
• Odevy, ktoré sa dostali do kontaktu s
prchavými ropnými látkami, sa nesmú
prať v práčke. Pri použití prchavých čistidiel dávajte pozor a skontrolujte, či sa čistidlá z odevov odstránili, až potom ich
vložte do práčky.
• Nikdy nevyťahujte zástrčku zo sieťovej
zásuvky ťahaním za kábel. Vždy držte zástrčku.
• Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený jeho prívodný elektrický kábel
alebo je poškodený ovládací panel, pracovný povrch alebo základňa tak, že
umožňujú prístup k vnútru spotrebiča.
DETSKÁ POISTKA
• Tento spotrebič nie je určený na použitie
pre osoby (vrátane detí) so zníženými
mentálnymi, fyzickými alebo senzorickými
schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní
32 electrolux
•
•
•
•
spotrebiča zo strany osoby zodpovednej
za ich bezpečnosť.
Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali
istotu, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.
Časti obalu (napr. plastová fólia, polystyrén) môžu byť pre deti nebezpečné, hrozí
nebezpečenstvo udusenia! Uskladňujte
ich mimo dosahu detí.
Všetky pracie prostriedky skladujte na
bezpečnom mieste, kde k nim deti nebudú mať prístup.
Dbajte na to, aby malé domáce zvieratá
alebo deti nevliezli do bubna. Aby sa
predišlo uviaznutiu detí alebo zvierat v
bubne práčky, je spotrebič vybavený
špeciálnym zariadením. Aby ste toto zariadenie aktivovali, otočte gombík (bez
stlačenia) vnútri dvierok smerom vpravo
tak, aby bol zárez vo vodorovnej polohe.
Ak je to potrebné, použite mincu.
Aby ste toto zariadenie vyradili a mohli
dvierka opäť zatvoriť, otočte gombík
smerom vľavo, kým nebude zárez vo vertikálnej polohe.
OCHRANA PRED MRAZOM
Ak je spotrebič nainštalovaný na mieste,
kde by teplota mohla klesnúť pod 0 °C, postupujte podľa týchto krokov, aby ste odstránili akúkoľvek vodu, ktorá zostala v spotrebiči:
1. spotrebič odpojte od elektrickej siete,
2. Zatvorte vodovodný ventil.
3. Odskrutkujte prívodnú hadicu z kohútika.
4. Odskrutkujte vypúšťaciu hadicu zo zadného držiaka a uvoľnite ju z umývadla
alebo odpojte od sifónu.
5. Na dlážku položte vhodnú nádobu.
6. Vypúšťaciu hadicu položte na podlahu,
externé koncovky vypúšťacej a prívodnej hadice vložte do pripravenej nádoby
na podlahe a vodu nechajte úplne vytiecť.
7. Priskrutkujte prívodnú hadicu a opäť
nasaďte vypúšťaciu hadicu.
Keď chcete práčku znova použiť, skontrolujte, či je teplota v miestnosti vyššia ako 0
°C.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
electrolux 33
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
OBALOVÝ MATERIÁL
sú recyMateriály označené symbolom
klovateľné.
>PE<=polyetylén
>PS<=polystyrén
>PP<=polypropylén
Znamená to, že sa môžu recyklovať po ich
vložení do príslušných zberných nádob.
• Bežne zašpinenú bielizeň perte bez predprania, ušetríte tak prací prostriedok, vodu a čas (chráni sa tým aj životné prostredie!).
• Práčka pracuje hospodárnejšie s plnou
náplňou.
• Vhodným ošetrením pred praním môžete
odstrániť škvrny a hrubú špinu; potom
môžete bielizeň vyprať pri nižšej teplote.
• Pracie prostriedky dávkujte v závislosti od
tvrdosti vody, stupňa ušpinenia a množstva bielizne, ktoré treba vyprať.
EKOLOGICKÉ RADY
V záujme úspory vody a energie, ako aj v
záujme ochrany životného prostredia odporúčame dodržiavať niekoľko rád:
POPIS VÝROBKU
1
2
7
3
8
4
9
5
10
11
6
1 Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
2 Pracovná doska
3 Ovládací panel
4 Rukoväť na otvorenie dvierok
5 Typový štítok (na vnútornom okraji)
6 Predné nastaviteľné nožičky
12
7
8
9
10
11
12
Hadica na vypúšťanie vody
Držiak odtokovej hadice
Držiaky hadice
Prívodná hadica
Elektrický napájací kábel
Zadné nožičky
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka
600 / 850 / 540 mm
Elektrické zapojenie
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2100 W
10 A
50 Hz
34 electrolux
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti
IPX4
Prívod vody 1)
Studená voda
Maximálna náplň
Bavlna
6 kg
Rýchlosť odstreďovania
Maximálna
800 ot./min. (EWP86100W)
1000 ot./min. (EWP106100W)
1200 ot./min. (EWP126100W)
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
INŠTALÁCIA
ROZBALENIE
Varovanie
• Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte kapitolu „Bezpečnostné pokyny“.
Varovanie Odstráňte a odložte si
všetky prepravné súčiastky, aby ste
ich v prípade nasledujúcej prepravy
mohli použiť.
• Odstráňte polystyrénový obalový materiál.
• Predný diel vystrite na podlahu za spotrebičom a potom naň spotrebič zadnou
stranou opatrne položte. Dávajte pozor,
aby sa pritom nezalomili hadice.
x3
A
C
B
x3
x1
x2
Potrebné nástroje 3)
10 mm
• Odstráňte spodný polystyrénový podstavec.
1
30 mm
• Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade potreby použite nožík.
• Odstráňte vrchný kartón.
3) Tieto nástroje nie sú súčasťou balenia spotrebiča.
2
• Spotrebič znova dajte do vzpriamenej
polohy.
electrolux 35
• Otvorte dvierka a z bubna vyberte plastové držiaky hadice, vrecko obsahujúce návod na používanie a plastové viečka.
Varovanie Vypúšťaciu hadicu
nevyberajte zo zadnej podpery.
Hadicu vyberte, iba ak je potrebné
vypustiť vodu. Prečítajte si kapitoly
„Ochrana pred mrazom“ a „Čo
robiť, keď“.
• Uvoľnite napájací kábel a vypúšťaciu hadicu z úchytiek na zadnej strane zariadenia.
• Do malého horného otvoru a dvoch väčších otvorov vložte príslušné plastové
viečka.
• Odskrutkujte tri skrutky a odstráňte
úchytky hadice.
• Vysuňte príslušné plastové vymedzovacie
vložky.
36 electrolux
UMIESTNENIE A VYROVNANIE DO
VODOROVNEJ POLOHY
Práčku vyrovnajte do vodorovnej polohy
zvýšením alebo znížením nožičiek. V závislosti od modelu môže mať spotrebič štyri
nastaviteľné nožičky alebo dve predné nastaviteľné nožičky a dve zadné pevné nožičky.
Spotrebič MUSÍ byť vo vodorovnej a stabilnej polohe na rovnej a pevnej podlahe.
Podľa potreby použite vodováhu. V prípade
potreby môžete nožičky nastaviť kľúčom.
• Maticu uvoľnite a hadicu umiestnite tak,
aby smerovala doľava alebo doprava v
závislosti od polohy vášho vodovodného
kohútika. Neumiestňujte prívodnú hadicu smerom dolu.
45°
35°
• Po nastavení prívodnej hadice do predpísanej polohy sa uistite, že ste dotiahli maticu, aby ste zabránili úniku vody.
Dôkladným vyrovnaním do vodorovnej polohy sa predchádza vibrácii, hluku a premiestňovaniu spotrebiča počas činnosti.
Ak spotrebič nie je vo vodorovnej a stabilnej
polohe, zopakujte vyššie uvedený postup
na vyrovnanie do vodorovnej polohy.
PRÍVOD VODY
• Zapojte hadicu ku kohútiku so závitom
3/4”.
VYPÚŠŤANIE VODY
V prípade potreby vytvarujte háčik na konci
odtokovej hadice pomocou plastového
držiaka hadice.
Koncovku odtokovej hadice môžete umiestniť štyrmi spôsobmi:
• Zavesiť na okraj umývadla pomocou
plastového držiaka hadice.
electrolux 37
cm. Koniec odtokovej hadice musí byť
odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokového potrubia musí byť väčší než vonkajší
priemer odtokovej hadice. Odtoková hadica nesmie byť zalomená.
Plastový držiak hadice priviažte lankom
ku kohútiku, aby nedošlo k uvoľneniu vypúšťacej hadice pri vypúšťaní spotrebiča.
• Pripojiť k sifónu umývadla.
• Priamo do zabudovaného odtokového potrubia v stene miestnosti.
Vypúšťaciu hadicu zatlačte na sifón, zaistite svorkou a zabezpečte, aby sa vytvoril oblúk, ktorý zabráni tomu, aby sa
odpad z umývadla dostal do spotrebiča.
Ak ste prípojku sifónu predtým nepoužívali, odstráňte kryt, ktorý by sa na nej
mohol nachádzať.
• Priamo do odtokového potrubia vo
výške minimálne 60 cm a maximálne 100
Vypúšťacia hadica môže byť predĺžená
najviac na 4 metre. Prídavná vypúšťacia hadica a spojka je k dispozícii v
miestnom servisnom stredisku.
PREHĽAD PRIPOJENÍ
0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)
max.
100 cm
min. 60 cm
max. 100 cm
min.
60 cm
~max.400 cm
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené
na výkonovom štítku spotrebiča zodpo-
38 electrolux
•
•
•
•
vedajú parametrom domácej elektrickej
siete.
Vždy používajte správne nainštalovanú
uzemnenú zásuvku elektrickej siete.
Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani
predlžovacie prívodné káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Prívodný elektrický kábel nevymieňajte
ani nemeňte sami. Zavolajte servisné
stredisko.
Dbajte na to, aby prívodný elektrický kábel ani zástrčka neboli za spotrebičom
stlačené ani poškodené.
• Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od siete neťahajte
napájací elektrický kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
• Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim
smerniciam.
ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
SÚPRAVA GUMENÝCH NOŽIČIEK
(4055126249)
K dispozícii od autorizovaného predajcu.
Gumené nožičky sa odporúčajú predovšetkým na plávajúce, klzké a drevené podlahy.
Inštalovaním gumených nožičiek predídete
vibráciám, hluku a posuvu spotrebiča počas prevádzky.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so
súpravou.
PRVÉ POUŽITIE
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné pripojenie zodpovedalo pokynom na inštaláciu.
• Skontrolujte, či je bubon prázdny.
• Pred prvým praním spusťte cyklus
prania pre bavlnu pri najvyššej teplo-
te bez bielizne v bubne, aby sa z
bubna a nádrže odstránili prípadné
zvyšky z výroby. Do priehradky na
hlavné pranie nadávkujte polovičné
množstvo pracieho prostriedku a
spusťte práčku.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
TRIEDENIE BIELIZNE
Riaďte sa symbolmi na štítku na každom
kuse bielizne a pokynmi výrobcu. Bielizeň
roztrieďte na tieto skupiny: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
PRED VLOŽENÍM BIELIZNE
Dôležité upozornenie Dbajte na to, aby v
bielizni nezostali kovové predmety (napr.
vlasové sponky, zatváracie spony,
špendlíky). Zapnite gombíky, zipsy, háčiky a
patentky. Zaviažte všetky opasky alebo
stužky. Odstráňte všetky háčiky (napríklad
zo záclon).
• Nikdy neperte bielu a farebnú bielizeň
spoločne. Biela bielizeň by mohla praním
stratiť svoju belosť.
• Nové farebné kusy môžu pri prvom praní
pustiť farbu, prvýkrát by sa preto mali
prať osobitne.
• Mimoriadne zašpinené oblasti vydrhnite
špeciálnym prostriedkom alebo čistiacou
pastou.
• Mimoriadnu pozornosť venujte záclonám.
• Ponožky a rukavice perte vo vrecku alebo
v sieťke.
electrolux 39
Pred praním odstráňte odolné škvrny:
Krv: čerstvé škvrny odstráňte studenou vodou. Zaschnuté škvrny nechajte cez noc
namočené v špeciálnom pracom prostriedku a potom ich vydrhnite mydlovou vodou.
Olejové farby: navlhčite benzínovým čističom škvŕn, položte odev na mäkkú tkaninu
a škvrnu zľahka vytierajte, postup zopakujte
viackrát.
Zaschnuté olejové škvrny: navlhčite terpentínom, položte na mäkkú tkaninu,
škvrnu zľahka vytierajte bavlnenou handričkou omotanou na konci prsta.
Hrdza: rozpusťte kyselinu šťaveľovú v horúcej vode alebo použite odstraňovač hrdze
za studena. Pri odstraňovaní starých hrdzavých škvŕn buďte opatrní, pretože štruktúra
látky by už mohla byť narušená a pri čistení
by sa mohla tkanina prederaviť.
Plesňové škvrny: ošetrite bielidlom, dobre
vyplákajte (iba biele a stálofarebné tkaniny).
Tráva: mierne namydlite a ošetrite bielidlom
(iba biele a stálofarebné tkaniny).
Guľôčkové pero a lepidlo: navlhčite acetónom4), položte odev na mäkkú tkaninu a
škvrnu zľahka vytierajte.
Rúž: navlhčite acetónom, ako je uvedené
vyššie, potom škvrnu ošetrite metylalkoholom. Zvyšné stopy odstráňte bielidlom.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostriedkom, prepláchnite a ošetrite octom
alebo kyselinou citrónovou, potom prepláchnite. Zvyšné stopy odstráňte bielidlom.
Atrament: v závislosti od typu atramentu
navlhčite látku najprv acetónom4), potom
kyselinou octovou. Zvyšné škvrny na bielej
látke ošetrite bielidlom a potom dobre vyplákajte.
Škvrny od dechtu: najprv ošetrite odstraňovačom škvŕn, metylalkoholom alebo benzínom, potom vydrhnite čistiacim prostriedkom.
OTVORTE DVIERKA OPATRNÝM
POTIAHNUTÍM ZA RUKOVÄŤ.
VLOŽENIE BIELIZNE
Vložte bielizeň voľne do bubna, kus po kuse, bielizeň čo najviac rozložte.
4) na umelý hodváb nepoužívajte acetón.
MAXIMÁLNA NÁPLŇ
Odporúčané náplne sú uvedené v kapitole
„Programy prania“.
Všeobecné pravidlá:
• Bavlna, ľan: plný bubon, ale nie napchatý;
• Syntetika: nenapĺňajte bubon viac ako
do polovice;
• Jemná bielizeň a vlna: nenapĺňajte bubon viac ako do tretiny.
DVIERKA OPATRNE ZATVORTE
Varovanie Presvedčte sa, že ste pri
zatváraní dvierok neprivreli žiadnu
bielizeň.
PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍDAVNÉ
PROSTRIEDKY
Dobré výsledky prania závisia od voľby pracieho prostriedku a používania vhodných
dávok, aby sa predchádzalo plytvaniu a
chránilo sa životné prostredie.
Napriek tomu, že sú biologicky odbúrateľné, pracie prostriedky obsahujú látky, ktoré
môžu narušiť citlivú rovnováhu v prírode.
40 electrolux
STUPNE TVRDOSTI VODY
Tvrdosť vody sa označuje tzv. stupňami tvrdosti. Informácie o tvrdosti vody vo vašej
oblasti vám poskytne príslušná vodárenská
spoločnosť alebo miestny úrad.
Ak je tvrdosť vody stredná alebo vysoká,
odporúčame vám pridať zmäkčovač vody a
vždy pritom dodržiavať pokyny výrobcu.
Ak je voda mäkká, prispôsobte tomu množstvo pracieho prostriedku.
Varovanie Podľa typu pracieho
prostriedku, ktorý použijete (práškový
alebo tekutý), zabezpečte, aby klapka,
ktorá sa nachádza v priehradke na
hlavné pranie, bola v požadovanej
polohe.
KLAPKA NA PRÁŠKOVÝ ALEBO
TEKUTÝ PRACÍ PROSTRIEDOK
HORE – poloha klapky pri použití PRÁŠKOVÉHO pracieho prostriedku
PU
SH
MNOŽSTVO PRACIEHO PROSTRIEDKU
POTREBNÉ NA PRANIE
Druh a množstvo pracieho prostriedku závisí od druhu tkaniny, veľkosti náplne, stupňa
znečistenia a tvrdosti používanej vody.
Informácie o množstve pracieho prostriedku
nájdete vždy napísané na obale daného
produktu.
Menej pracieho prostriedku použite, ak:
• periete malé množstvo bielizne,
• bielizeň je iba mierne zašpinená,
• sa pri praní tvorí veľké množstvo peny.
Varovanie Ak chcete spustiť
predpieranie, vysypte alebo vylejte
prací prostriedok do bubna medzi
bielizeň.
RE
TO MOV
CL E
EA
N
Voľba pracieho prostriedku závisí od druhu
tkaniny (jemná bielizeň, vlna, bavlna a pod.),
farby, teploty prania a stupňa znečistenia.
V tomto spotrebiči môžete používať všetky
bežne dostupné pracie prostriedky:
• práškové pracie prostriedky na všetky
druhy tkanín,
• práškové pracie prostriedky na jemnú
bielizeň (max. 40 °C) a vlnu,
• tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max.
60 °C) pre všetky druhy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
OTVORTE ZÁSUVKU DÁVKOVAČA
PRACIEHO PROSTRIEDKU
Priehradka na práškový alebo tekutý
prací prostriedok, ktorý sa používa na hlavPriehradka na tekuté prídavné
né pranie.
prostriedky (aviváž, škrob).
DOLE – poloha klapky pri použití TEKUTÉHO pracieho prostriedku pri hlavnom
praní
PU
SH
RE
TO MOV
CL E
EA
N
electrolux 41
Ak klapka nie je v požadovanej polohe:
• Odmerajte potrebné množstvo pracieho
prostriedku.
• Pridajte prací prostriedok do priehradky
na prací prostriedok pre hlavné pranie
.
Klapka je hore a vy chcete použiť tekutý prací prostriedok:
• Klapku otočte smerom dole.
• Zásuvku opatrne zasuňte späť.
D
UID
LIQ
• Vyberte zásuvku. Okraj zásuvky zatlačte
smerom von ako indikuje šípka (PUSH),
aby sa zásuvka dala ľahšie vybrať.
Klapka je dole a vy chcete použiť práškový prací prostriedok:
• Klapku otočte smerom hore. Dbajte na
to, aby klapka úplne zapadla na svoje
miesto.
• Zásuvku opatrne zasuňte späť.
DER
POW
ER
DET
T
GEN
NT
R GE l
ETE 120m l
60m
• Odmerajte potrebné množstvo pracieho
prostriedku.
Informácie o množstve pracieho prostriedku vždy nájdete napísané na obale daného produktu. Zároveň sa ubezpečte, že prací prostriedok je možné
naliať do zásuvky.
• Tekutý prací prostriedok nalejte do prietak, aby nepresahoval hranicu
hradky
označenú na klapke. Prací prostriedok
musíte pridať do príslušných priehradiek
zásuvky pred zapnutím programu prania.
42 electrolux
POUŽITE POŽADOVANÉ MNOŽSTVO
AVIVÁŽE
Aviváž alebo ľubovoľný prídavný prostriedok
(nenalejte do priehradky so značkou
presiahnite značku „MAX“ na zásuvke).
Všetky prídavné prostriedky musíte pridať
do príslušných priehradiek zásuvky tesne
pred zapnutím programu prania.
Varovanie Nepoužívajte klapku v polohe „DOWN“ (DOLE) pri:
• gélovom pracom prostriedku alebo
hustom pracom prostriedku,
• práškovom pracom prostriedku,
• programoch s predpieraním.
• Nepoužívajte tekutý prací prostriedok, ak sa prací program nespustí
okamžite.
Vo všetkých uvedených prípadoch
používajte klapku v polohe „UP“ (HORE).
ZATVORTE ZÁSUVKU DÁVKOVAČA
PRACIEHO PROSTRIEDKU.
NASTAVTE PRACÍ PROGRAM
Ovládací panel umožňuje nastaviť prací program a množstvo doplnkových funkcií.
Keď zvolíte tlačidlo niektorej funkcie, rozsvieti sa príslušná kontrolka. V opačnom prípade
nesvieti.
Možnosti voľby funkcií s pracími programami nájdete v tabuľke „Programy prania“.
Ak ste nastavili nesprávnu voliteľnú funkciu, červená kontrolka tlačidla 6 trikrát zabliká.
7
1
2
3
4
5
6
electrolux 43
1
Volič programov
Otočte volič programov do polohy požadovaného
programu. Koliesko voliča možno otáčať v smere
alebo proti smeru hodinových ručičiek. Zelený ukazovateľ tlačidla 6 začne blikať: spotrebič je teraz zapnutý.
Pri otočení voliča programov do polohy iného programu počas činnosti spotrebiča červený ukazovateľ
tlačidla 6 trikrát zabliká, čím signalizuje nesprávnu
voľbu. Spotrebič nevykoná nový nastavený program.
• Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte voličom progra.
mov do polohy
• Ak chcete zrušiť alebo zmeniť spustený program, vypnite spotrebič otočením voliča programov do polohy
. Nový program zvoľte otočením voliča do polohy
požadovaného programu. Nový program spustíte opätovným stlačením tlačidla 6. Voda sa nevypustí z bubna práčky.
2
Tlačidlo teploty
Stláčaním tlačidla teploty nastavte najvhodnejšiu
teplotu na pranie bielizne.
: pranie v studenej vode.
3
Zníženie rýchlosti odstreďovania a Plákanie Stop
Po nastavení požadovaného programu vám spotrebič
automaticky navrhne maximálnu rýchlosť odstreďovania
dostupnú pre uvedený program.
Ak chcete bielizeň odstrediť pri inej rýchlosti, nastavte
rýchlosť opakovaným stláčaním príslušného tlačidla. Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
Plákanie Stop
Po nastavení tejto voliteľnej funkcie sa voda z posledného plákania neodčerpá, aby nedošlo k pokrčeniu bielizne. Pred otvorením dvierok treba najprv vypustiť vodu z
bubna.
Postup na vypustenie vody je uvedený v odseku
„Po skončení programu“.
4
Super rýchly
Po stlačení tohto tlačidla sa rozsvieti príslušný ukazovateľ.
Krátky cyklus na pranie mierne špinavej bielizne, ktorú
treba iba osviežiť.
Pri tejto možnosti sa odporúča vložiť menšie množstvo
bielizne:
• Bavlna 3 kg
• Syntetika a jemná bielizeň 1,5 kg
44 electrolux
3
Extra plákanie
Tento spotrebič bol navrhnutý tak, aby šetril vodu. Avšak
pre osoby s veľmi citlivou pokožkou (alergickou na pracie
prostriedky) môže byť potrebné vyplákať bielizeň s väčším množstvom vody.
Stlačte zároveň tlačidlá 3 a 4 na niekoľko sekúnd: rozsvieti sa ukazovateľ 7.2. Táto funkcia ostane stále aktívna. Ak ju chcete zrušiť, stlačte znovu tie isté tlačidlá a
podržte ich stlačené, až kým ukazovateľ 7.2 nezhasne.
Posunutý štart
Štart programu možno pomocou tohto tlačidla posunúť
o 3, 6 alebo 9 hodín. Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
Túto funkciu musíte nastaviť po nastavení programu a
pred spustením programu.
+
4
5
Nastavenie posunutého štartu:
• vyberte program a požadované funkcie,
• nastavte posunutý štart stlačením tlačidla 5,
• stlačte tlačidlo 6:
– spotrebič začne odpočítavať čas.
– Program sa spustí po uplynutí nastaveného času
posunutia štartu.
Zrušenie posunutého štartu po spustení programu:
• najprv zvoľte PRERUŠENIE činnosti spotrebiča stlačením tlačidla 6,
• stlačte raz tlačidlo 5, ukazovateľ príslušného nastaveného posunutia zhasne,
• opätovným stlačením tlačidla 6 program spustíte.
POSUNUTÝ ŠTART nie je možné nastaviť pri programe
Odčerpanie vody.
Dôležité upozornenie Nastavené posunutie môžete zmeniť iba opätovným nastavením
pracieho programu. Počas odpočítavania budú dvierka zablokované. Ak potrebujete
otvoriť dvierka, najprv musíte (tlačidlom 6) PRERUŠIŤ činnosť spotrebiča a počkať niekoľko minút. Po zatvorení dvierok znova stlačte tlačidlo 6.
6
Štart/Pauza
Zapnite program stlačením tlačidla 6
• Ak chcete spustiť nastavený program, stlačte tlačidlo
6, príslušný zelený ukazovateľ prestane blikať. Svietiaci
ukazovateľ 7.1 signalizuje, že spotrebič sa zapol a že
dvierka sú zablokované. Ak ste nastavili posunutie
štartu, spotrebič začne odpočítavať čas.
• Ak chcete prebiehajúci program prerušiť, stlačte tlačidlo 6: začne blikať príslušný zelený ukazovateľ. Niektoré funkcie spusteného programu je možné zmeniť
skôr, ako ich program vykoná.
• Ak chcete opätovne spustiť programu od bodu,
v ktorom bol prerušený, znova stlačte tlačidlo 6.
electrolux 45
• Po spustení programu sa zablokujú dvierka. Ak z akéhokoľvek dôvodu potrebujete otvoriť dvierka, najprv
PRERUŠTE činnosť spotrebiča stlačením tlačidla 6. Po
niekoľkých minútach sa dvierka budú dať otvoriť.
Ak dvierka zostanú zablokované, znamená to, že spotrebič už ohrieva vodu alebo že úroveň vody je nad
okrajom dvierok. V žiadnom prípade sa nepokúšajte
dvierka otvoriť silou!
Ak nemôžete dvierka otvoriť, ale potrebujete ich otvoriť, musíte spotrebič vypnúť otočením voliča progra. Po niekoľkých minútach sa dvere
mov do polohy
budú dať otvoriť (pozor na výšku hladiny vody a na
teplotu!). Po zatvorení dvierok bude potrebné nastaviť
program a voliteľné funkcie znovu a stlačiť tlačidlo 6.
Svetelné ukazovatele
7.1
7.2
7.3
• Keď spustíte program stlačením tlačidla 6, rozsvieti sa
ukazovateľ fázy prania (7.1). Znamená to, že spotrebič
je spustený.
• Ukazovateľ extra plákaní (7.2) svieti, keď spotrebič vykonáva dodatočné plákanie.
• Po ukončení programu sa rozsvieti ukazovateľ skončenia cyklu (7.3).
PO UKONČENÍ PROGRAMU
Spotrebič sa zastaví automaticky. Kontrolka
tlačidla 6 a kontrolka práve ukončenej fázy
prania zhasnú. Rozsvieti sa kontrolka 7.3.
Ak ste zvolili program alebo voliteľnú funkciu, po ukončení ktorých ostane v bubne
voda a dvierka zablokované, znamená to,
že pred ich otvorením treba vypustiť vodu.
Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
• Volič programov prestavte do polohy
.
• Nastavte program odčerpávania alebo
odstreďovania.
• Podľa potreby príslušným tlačidlom znížte
rýchlosť odstreďovania.
• Stlačte tlačidlo 6.
Po ukončení programu dvierka možno
otvoriť. Otočením voliča programu do polospotrebič vypnite.
hy
Vyberte bielizeň z bubna a pozorne skontrolujte, či je bubon prázdny. Ak do bubna
nechcete vložiť druhú náplň, zatvorte vodovodný ventil. Dvierka nechajte otvorené, aby
ste predišli tvorbe plesní a nepríjemného zápachu.
Varovanie Ak sú v dome deti alebo
domáce zvieratá, aktivujte detskú
poistku na vnútornej strane rámu dvierok (podrobnejšie informácie si prečítaj-
te v časti „Bezpečnosť detí“ v kapitole
„Bezpečnostné pokyny“).
Pohotovostný režim: počas nastavovania programu a po skončení programu, ak nepoužijete volič programov a
nestlačíte žiadne tlačidlo, sa po niekoľkých minútach aktivuje systém úspory
energie. Zhasne kontrolka prevádzky.
Zelená kontrolka tlačidla 6 pomaly bliká. Stlačením ľubovoľného tlačidla
práčky sa úsporný režim zruší.
TESNENIE DVIEROK
Na konci každého cyklu skontrolujte tesnenie dvierok a odstráňte veci, ktoré by mohli
uviaznuť v jeho záhybe.
46 electrolux
PRACIE PROGRAMY
Program – Maximálna a minimálna teplota – Popis
cyklu – Maximálna rýchlosť odstreďovania – Maximálna náplň – Typ bielizne
Voliteľné funkcie
BAVLNA
(Studená voda)
95° –
Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania: 800 ot./min. pre EWP86100W, 1000 ot./min. pre
EWP106100W, 1200 ot./min. pre EWP126100W
Max. náplň 6 kg – Znížená náplň 3 kg
Biela, farebná bavlna a ľan. Bežne zašpinená bielizeň.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA,
PLÁKANIE STOP,
SUPER RÝCHLY1),
EXTRA PLÁKANIE,
POSUNUTÝ ŠTART
+
BAVLNA + PREDPIERANIE
95° –
(Studená voda)
Predpieranie - Hlavné pranie – Plákania – Maximálna
rýchlosť odstreďovania: 800 ot./min. pre EWP86100W,
1000 ot./min. pre EWP106100W, 1200 ot./min. pre
EWP126100W
Max. náplň 6 kg – Znížená náplň 3 kg
Biela, farebná bavlna a ľan. Veľmi špinavá bielizeň.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA,
PLÁKANIE STOP,
SUPER RÝCHLY1),
EXTRA PLÁKANIE,
POSUNUTÝ ŠTART
BAVLNA ÚSPORNÝ2)
60° - 40°
Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania: 800 ot./min. pre EWP86100W, 1000 ot./min. pre
EWP106100W, 1200 ot./min. pre EWP126100W
Max. náplň 6 kg
Biela a farebná bavlna. Tento program môžete nastaviť
pre mierne alebo bežne znečistenú bavlnenú bielizeň. Teplota prania sa zníži a doba prania sa predĺži. Dosiahne
sa tým dobrá účinnosť prania a úspora energie.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA,
PLÁKANIE STOP,
EXTRA PLÁKANIE,
POSUNUTÝ ŠTART
SYNTETIKA
(Studená voda)
60° Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania: 800 ot./min. EWP86100W, 1000 ot./min. pre
EWP106100W, 1200 ot./min. EWP126100W
Max. náplň 3 kg – Znížená náplň 1,5 kg
Syntetické alebo zmesové tkaniny: spodná bielizeň,
farebné odevy, nezrážavé košele, blúzky. Bežne zašpinená bielizeň.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA,
PLÁKANIE STOP,
SUPER RÝCHLY1),
EXTRA PLÁKANIE,
POSUNUTÝ ŠTART
ZMIEŠANÉ TKANINY
Studená voda
Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania: 800 ot./min. EWP86100W, 1000 ot./min. pre
EWP106100W, 1200 ot./min. EWP126100W
Max. náplň 3 kg
Energeticky vysoko účinný program prania v studenej vode pre mierne znečistenú bielizeň. Tento program si vyžaduje prací prostriedok, ktorý je aktívny v studenej vode.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA,
PLÁKANIE STOP,
EXTRA PLÁKANIE,
POSUNUTÝ ŠTART
JEMNÁ BIELIZEŇ
(Studená voda)
40°Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania: 700 ot./min.
Max. náplň 3 kg - Znížená náplň 1,5 kg1)
Jemná bielizeň: akryl, viskóza, polyester. Bežne zašpinená bielizeň.
PLÁKANIE STOP,
SUPER RÝCHLY1),
EXTRA PLÁKANIE,
POSUNUTÝ ŠTART
Priehradka
na prací prostriedok
electrolux 47
Program – Maximálna a minimálna teplota – Popis
cyklu – Maximálna rýchlosť odstreďovania – Maximálna náplň – Typ bielizne
VLNA/RUČNÉ PRANIE
40°(Studená voda)
Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania: 800 ot./min. pre EWP86100W, 1000 ot./min. pre
EWP106100W, 1200 ot./min. pre EWP126100W
Max. náplň 2 kg
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemné tkaniny s označením „prať v
rukách“. Poznámka: Jednotlivé alebo objemné kusy
bielizne môžu spôsobiť nerovnováhu v bubne. Ak spotrebič nevykoná záverečnú fázu odstreďovania, pridajte niekoľko ďalších kusov, rozložte bielizeň v bubne ručne a
potom nastavte program odstreďovania.
PLÁKANIE
Plákanie – Krátke odstreďovanie 700 ot./min. Ak je zvolená rýchlosť odstreďovania vyššia ako 700 ot./min., po
stlačení príslušného tlačidla spotrebič vykoná dlhé odstreďovanie. (Maximálna rýchlosť odstreďovania: 800 ot./
min. pre EWP86100W, 1000 ot./min. pre EWP106100W,
1200 ot./min. pre EWP126100W)
Max. náplň 6 kg
Na plákanie a odstreďovanie bavlnenej bielizne, ktorú ste
prali v rukách. Ak chcete zintenzívniť plákanie, zvoľte voliteľnú funkciu EXTRA PLÁKANIE. Spotrebič pridá dodatočné plákania.
Voliteľné funkcie
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA,
PLÁKANIE STOP,
POSUNUTÝ ŠTART
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA,
PLÁKANIE STOP,
EXTRA PLÁKANIE,
POSUNUTÝ ŠTART
ODČERPANIE
Odčerpanie vody
Na vypustenie vody, ktorá zostala v bubne.
ODSTREĎOVANIE
Odčerpanie vody a dlhé odstreďovanie pri maximálnej
rýchlosti: 800 ot./min. pre EWP86100W, 1000 ot./min.
pre EWP106100W, 1200 ot./min. pre EWP126100W
Max. náplň 6 kg
Samostatné odstreďovanie určené pre ručne vypranú
bielizeň a po programoch s funkciou Plákanie stop.
Rýchlosť odstreďovania môžete zvoliť pomocou príslušného tlačidla v závislosti od druhu tkanín.
Ak je zvolená rýchlosť odstreďovania 700 ot./min. alebo
nižšia, po stlačení príslušného tlačidla spotrebič vykoná
krátke odstreďovanie.
Špeciálne programy
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA,
POSUNUTÝ ŠTART
Priehradka
na prací prostriedok
48 electrolux
Program – Maximálna a minimálna teplota – Popis
cyklu – Maximálna rýchlosť odstreďovania – Maximálna náplň – Typ bielizne
Voliteľné funkcie
JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE
(Studená voda)
40°Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania: 800 ot./min. pre EWP86100W, 700 ot./min. pre
EWP106100W a EWP126100W
Perte menšie množstvo syntetickej bielizne, aby ste čo
najviac redukovali krčenie. (Odporúčaná náplň 1 kg)
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Jemné pranie a
odstreďovanie, aby nedošlo k pokrčeniu. Spotrebič vykoná prídavné plákania.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA3),
PLÁKANIE STOP,
EXTRA PLÁKANIE,
POSUNUTÝ ŠTART
5 KOŠIEĽ
30°
Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania: 800 ot./min. pre EWP86100W, 700 ot./min. pre
EWP106100W a EWP126100W
Syntetika a zmesové tkaniny. Vhodné na 5 až 6 mierne znečistených košieľ.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA3),
POSUNUTÝ ŠTART
MINI 30
30°
Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania 700 ot./min.
Max. náplň 3 kg
Syntetika a jemná bielizeň. Mierne znečistená bielizeň
alebo bielizeň, ktorú treba len osviežiť.
POSUNUTÝ ŠTART
DŽÍNSY
(Studená voda)
60°Hlavné pranie – Plákania – Maximálna rýchlosť odstreďovania: 800 ot./min. pre EWP86100W, 1000 ot./min. pre
EWP106100W, 1200 ot./min. pre EWP126100W
Max. náplň 3 kg
Nohavice, košele alebo denimové bundy a odevy vyrobené z moderných materiálov. Funkcia Extra plákanie sa
aktivuje automaticky.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA,
PLÁKANIE STOP,
POSUNUTÝ ŠTART
Priehradka
na prací prostriedok
1) Pri nastavení voliteľnej funkcie SUPER RÝCHLY stlačením tlačidla 4 vám odporúčame znížiť maximálne náplne
podľa uvedených pokynov. Môžete vyprať aj plnú náplň bielizne, ale s nižšou účinnosťou prania.
2) Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej účinnosti
Podľa smernice 1061/2010, programy „BAVLNA ÚSPORNÝ 60 °C“ a „BAVLNA ÚSPORNÝ 40 °C“ zodpovedajú
programom „štandardný program bavlna 60 °C“ a „štandardný program bavlna 40 °C“. Sú to najúčinnejšie
programy vhodné na pranie normálne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby
energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
3) Iba v kombinácii s EWP86100W.
SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Spotreba energie
(kWh)
Spotreba vody
(litre)
Približné trvanie
programu (minúty)
Zvyšková vlhkosť (%)1)
EWP86100W
Zvyšková vlhkosť (%)1)
EWP106100W
Zvyšková vlhkosť (%)1)
EWP126100W
Bavlna 60
°C
6
1.2
72
170
66
60
53
Bavlna 40
°C
6
0.75
72
145
66
60
53
Syntetika 40
°C
3
0.6
57
95
37
37
35
Jemná bielizeň 40 °C
3
0.6
65
75
37
37
35
Vlna/ručné
pranie 30
°C
2
0.3
48
55
37
32
30
Programy
Náplň
(kg)
electrolux 49
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný
program
bavlna 60
°C
6
1.07
54
194
66
60
53
Štandardný
program
bavlna 60
°C
3
0.79
43
172
66
60
53
Štandardný
program
bavlna 40
°C
3
0.61
43
167
66
60
53
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.65
0.65
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Varovanie Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
PROGRAM PRANIA NA ÚDRŽBU
PRÁČKY
Pri používaní nízkych teplôt prania je možné, že sa vnútri bubna budú usadzovať zvyšky z prania.
Odporúčame vám preto pravidelne vykonávať program prania na údržbu práčky.
Vykonanie programu na údržbu:
• Bubon musí byť prázdny.
• Nastavte program prania pri najvyššej teplote.
• Použite bežné dávkovanie pracieho prostriedku, musí to byť prášok s biologickými vlastnosťami.
50 electrolux
ČISTENIE ZÁSUVKY NA PRACIE
PROSTRIEDKY
Zásuvku s priehradkami pre prací a avivážny prostriedok treba pravidelne čistiť.
• Vyberte zásuvku.
• Tou istou kefkou dôkladne vyčistite hornú
aj spodnú časť výklenku.
• Aby ste si čistenie uľahčili, môžete vybrať
vrchný diel priehradky na aviváž.
• Na čistenie použite tvrdú kefku a odstráňte všetky zvyšky pracieho prášku.
Po vyčistení zásuvky a priestoru zásuvky ju
vráťte na miesto.
ČISTENIE ODTOKOVÉHO FILTRA
Tento filter umožňuje zachytenie textilných
vlákien alebo cudzích predmetov ponechaných v bielizni.
Čerpadlo je potrebné pravidelne čistiť.
Ak chcete vyčistiť filter, postupujte takto:
• Otočte volič programov do polohy
.
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Otvorte dvierka.
• Otočte bubon a zarovnajte kryt filtra (FILTER) so šípkou na tesnení dvierok.
• Všetky vybraté časti zásuvky na pracie
prostriedky opláchnite prúdom vody pod
vodovodným kohútikom, aby sa odstránili
zvyšky nahromadeného prášku.
• Otvorte kryt filtra stlačením špeciálneho
háčika a otočením krytu smerom nahor.
electrolux 51
Varovanie Kryt filtra nechajte otvorený,
kým neodstránite filter.
• Pred vybratím filtra z neho vyberte všetky
textilné vlákna alebo malé predmety z
okolia filtra.
• V prípade potreby dajte kryt filtra znova
na správne miesto.
• Otvorte kryt filtra a filter znova vložte,
• Vyberte filter a umyte ho pod tečúcou vodou.
• Filter je vložený správne, keď vidno
indikátor na jeho hornej strane a keď
je zablokovaný.
52 electrolux
dispozícii) zobrazuje príslušný poruchový
kód (podrobnejšie informácie nájdete v
kapitole „Čo robiť, ak...“), skontrolujte, či nie
sú upchaté filtre v prívodnej hadici.
Čistenie filtrov v prívodnej hadici:
• Zatvorte vodovodný ventil.
• Odskrutkujte hadicu z vodovodného ventilu.
• Filter v hadici vyčistite tvrdou kefou.
• Zatvorte kryt filtra.
• Zasuňte opäť sieťovú zástrčku.
• Hadicu naskrutkujte späť na vodovodný
ventil. Skontrolujte tesnosť pripojenia.
• Odskrutkujte hadicu z práčky. Majte nablízku pripravenú handru, pretože môže
vytiecť trocha vody.
• Sitko ventilu vyčistite tvrdou kefkou alebo
handrou.
ČISTENIE FILTROV V PRÍVODNEJ
HADICI
Dôležité upozornenie Ak do spotrebiča
nepriteká voda, ak trvá dlho, kým sa naplní
vodou, ak tlačidlo štartu bliká červeným
svetlom alebo sa na displeji (ak je k
• Priskrutkujte hadicu späť na spotrebič a
ubezpečte sa, že je vodotesne pripojená.
• Otvorte vodovodný kohútik.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví. Určité problémy sú spôsobené nedostatočnou jednoduchou údržbou alebo prehliadnutím a možno ich vyriešiť pomocou pokynov v tabuľkách bez toho, aby ste museli
volať servisného technika.
Počas prevádzky spotrebiča je možné, že
červená kontrolka tlačidla 6 bliká a jedna z
kontroliek svieti, čo indikuje, že spotrebič
nepracuje.
Skôr, ako sa obrátite na autorizované servisné stredisko, prezrite si nižšie uvedený
zoznam.
Kód poruchy a poru- Možná príčina - Riešenie
cha
electrolux 53
Ukazovateľ tlačidla 6 bliká a ukazovateľ 7.1 svieti: Problém s prívodom vody
Vodovodný ventil je zatvorený.
• Otvorte vodovodný ventil.
Prívodná hadica je zalomená alebo stlačená.
• Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.
Upchané sitko v prívodnej hadici alebo filter prívodného ventilu
• Vyčistite filtre v prívodnej hadici (podrobnosti si prečítajte v
časti „Čistenie filtrov v prívodnej hadici“).
Ukazovateľ tlačidla 6 bliká a ukazovateľ 7.2 svieti: Problém s odtokom vody
Odtoková hadica je stlačená alebo zalomená.
• Skontrolujte zapojenie odtokovej hadice.
Upchaný odtokový filter
• Ak spotrebič prestane fungovať bez toho, aby vypustil vodu,
vykonajte núdzové vypustenie:
– Volič programov prestavte do polohy
.
– Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
– Zatvorte vodovodný ventil.
– V prípade potreby počkajte, kým voda nevychladne.
– Odskrutkujte odtokovú hadicu zo zadného držiaka (pozri
časť „Ochrana pred mrazom“) a uvoľnite ju z umývadla alebo sifónu.
– Nechajte ju položenú na zemi.
– Na podlahu položte vaničku a koniec vypúšťacej hadice
vložte do vaničky. Voda vytečie do vaničky pôsobením gravitácie. Keď je vanička plná, vyprázdnite ju. Zopakujte postup, kým voda neprestane vytekať,
– Priskrutkujte vypúšťaciu hadicu k zadnému držiaku a
správne ju umiestnite.
– Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
– Odtokový filter vyčistite podľa pokynov v časti „Čistenie odtokového filtra“.
– Po skončení čistenia zatvorte dvierka a znova zapojte sieťovú zástrčku.
– Spustite program vypustenia vody, aby ste sa presvedčili,
že spotrebič už funguje.
Ukazovateľ tlačidla 6 bliká a ukazovateľ 7.3 svieti: Otvorené dvierka
Dvierka nie sú zatvorené alebo nie sú správne zatvorené.
• Pevne zatvorte dvierka.
Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví bez
viditeľného poruchového kódu.
Skôr, ako sa obrátite na autorizované servisné stredisko, prezrite si nižšie uvedený
zoznam.
54 electrolux
Problém
Spotrebič sa nezapne:
Spotrebič sa napĺňa,
ale ihneď vypúšťa vodu:
Možná príčina/riešenie
Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky.
• Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
V zásuvke nie je elektrina.
• Skontrolujte elektrické rozvody v domácnosti.
Vybila sa hlavná poistka.
• Vymeňte poistku.
Volič programov nie je v správnej polohe a nebolo stlačené tlačidlo 6.
• Otočte volič programov a stlačte ešte raz tlačidlo 6.
Bol nastavený posunutý štart.
• Ak sa má bielizeň vyprať hneď, zrušte posunutý štart.
Koniec odtokovej hadice je príliš nízko.
• Pozrite si odsek „Vypúšťanie vody“ v kapitole „Inštalácia“.
Voda zo spotrebiča sa
neodčerpáva alebo
práčka neodstreďuje:
Bola nastavená voliteľná funkcia alebo program s vodou v bubne po
skončení alebo funkcia bez odstreďovania.
• Nastavte program odčerpávania alebo odstreďovania.
Bielizeň nie je v bubne dobre rozložená.
• Bielizeň v bubne znova ručne rozložte.
Na podlahe je voda:
Použili ste veľké množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný prostriedok (tvorba nadmerného množstva peny).
• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný.
Skontrolujte, či voda neuniká z niektorého prípoja prívodnej hadice. Nie
je to vždy ľahké zistiť, pretože voda steká po hadici; skontrolujte, či nie
je vlhká.
• Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.
Odtoková alebo prívodná hadica je poškodená.
• Vymeňte ju za novú.
Dvierka sa nedajú
otvoriť:
Program je ešte v činnosti.
• Počkajte na ukončenie cyklu prania.
Zámok dvierok sa neuvoľnil.
• Počkajte, kým sa zámok dvierok neodblokuje.
V bubne práčky je voda.
• Na vypustenie vody zvoľte program odčerpávania alebo odstreďovania.
Spotrebič hlučne vibruje:
Neboli odstránené prepravné skrutky a obalový materiál.
• Skontrolujte správnu inštaláciu spotrebiča.
Spotrebič nie je v správnej vodorovnej polohe.
• Upravte nožičky.
Bielizeň nie je v bubne dobre rozložená.
• Bielizeň v bubne znova ručne rozložte.
Možno je v bubne málo bielizne.
• Vložte viac bielizne.
Odstreďovanie sa
spúšťa s oneskorením
alebo práčka vôbec
neodstreďuje:
Elektronický detektor nevyváženosti prerušil cyklus, pretože bielizeň nie
je v bubne rovnomerne rozložená. Bielizeň sa opätovne rozloží pri opačnom otáčaní bubna. Môže sa to aj viackrát zopakovať, kým sa neodstráni nerovnováha a kým sa bielizeň nezačne normálne odstreďovať. Ak sa
bielizeň v bubne nerozloží rovnomerne ani po 10 minútach, práčka nebude odstreďovať. V tomto prípade rozložte náplň ručne a nastavte program odstreďovania.
• Vložte viac bielizne.
Príliš málo bielizne.
• Pridajte niekoľko kusov bielizne, bielizeň v bubne rozložte ručne a potom zvoľte program odstreďovania.
V bubne nevidno vodu:
Práčky s modernou technológiou pracujú veľmi hospodárne, s minimálnym množstvom vody bez zníženia účinnosti.
electrolux 55
Problém
Možná príčina/riešenie
Neuspokojivé výsledky prania
Bolo použité malé množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný prací
prostriedok.
• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prostriedok.
Odolné škvrny neboli ošetrené pred praním.
• Na odolné škvrny použite prostriedky dostupné na trhu.
Nebola nastavená správna teplota prania.
• Skontrolujte, či ste nastavili správnu teplotu.
Nadmerné množstvo bielizne.
• Vložte menej bielizne.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk.
Tento spotrebič má motor, ktorý má iný zvuk ako zvuk bežných motorov. Nový motor sa jemnejšie rozbieha a rovnomernejšie rozloží bielizeň
pri odstreďovaní. Zvýši sa aj stabilita spotrebiča.
Po kontrole zapnite spotrebič a stlačením
tlačidla 6 znovu spustite program.
Ak sa chyba prejaví znovu, kontaktujte mieste servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
Model (MOD.)
...............................
Číslo výrobku
(PNC)
...............................
Sériové číslo (S.
N.)
...............................
www.electrolux.com/shop
192990962-A-172012
Download

EWP 86100 W EWP 106100 W EWP 126100 W - ESHOP